You are on page 1of 16

TABELA OPROCENTOWANIA, OPAT, PROWIZJI I LIMITW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPKA AKCYJNA DLA

KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADUENIA W KONCIE OSOBISTYM


A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO, KONTA WYMARZONY CEL ORAZ LIMITU ZADUENIA
W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO

Pozycja

Typ rachunku bankowego

Konto Osobiste

Konto Lokacyjne w PLN

Rodzaj rachunku bankowego

Wymarzone Konto

Wymarzone Konto Lokacyjne (1)

Konto Wymarzony Cel (1A)

Nazwa pozycji

1. OPROCENTOWANIE
1.1

PRZEDZIAY SALD

OPROCENTOWANIE DLA SALDA W DANYM PRZEDZIALE (2)

1.1.1

0 PLN - 3 000 PLN

stopa referencyjna NBP x 0,25 (3)

stopa referencyjna NBP x 0,50 (3)

1.1.2

3 000,01 PLN - 10 000 PLN

stopa referencyjna NBP x 0,75 (3)

stopa referencyjna NBP x 0,95 (3)

1.1.3

od 10 000,01 PLN

stopa referencyjna NBP x 1 (3)

stopa referencyjna NBP x 1,2 (3)

OPROCENTOWANIE BONUSOWE
(2A)

stopa referencyjna x 1 (3)

0,5% (3A)

2. OPATY GWARANTOWANE
(opaty, ktrych wysoko w okresie prowadzenia przez Bank na rzecz Klienta Wymarzonego Konta, Wymarzonego Konta Lokacyjnego oraz Konta Wymarzony Cel nie ulegnie podwyszeniu)
2.1

KONTO

2.1.1

Otwarcie i prowadzenie Konta

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2.1.2

Ustanowienie, modyfikacja, realizacja i usunicie zlecenia


staego

0 PLN

USUGA NIEDOSTPNA

USUGA NIEDOSTPNA

2.1.3

Ustanowienie, modyfikacja, realizacja i odwoanie


polecenia zapaty

0 PLN

USUGA NIEDOSTPNA

USUGA NIEDOSTPNA

2.1.4

Wpata na konto w kasach Banku

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2.1.5

Zmiana rodzaju rachunku bankowego

0 PLN na Wymarzone Konto

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

2.2

KARTA PATNICZA/NAKLEJKA ZBLIENIOWA DO


KONTA

KARTA MASTERCARD DEBIT

NAKLEJKA ZBLIENIOWA
MINIKARTA DEBIT

USUGA NIEDOSTPNA

USUGA NIEDOSTPNA

2.2.1

Opata za wydanie i moliwo korzystania z karty/naklejki


zblieniowej w pierwszym roku

0 PLN

15 PLN

2.2.2

Opata roczna za moliwo korzystania z karty w kolejnych


latach

0 PLN

0 PLN

2.2.3

Opata miesiczna za korzystanie z karty/z naklejki


zblieniowej

3 PLN

0 PLN

2.2.4

Wydanie karty/naklejki zblieniowej w miejsce karty/naklejki


zblieniowej zastrzeonej

0 PLN

0 PLN

NIE DOTYCZY

2.2.5

Wypaty gotwkowe we wszystkich bankomatach w kraju

0 PLN

2.2.6

Wpaty gotwkowe w bankomacie Banku

0 PLN

NIE DOTYCZY

2.2.7

Ubezpieczenie Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc


drogowa i Ubezpieczenie "Podr bez zmartwie" (4)

0 PLN

NIE DOTYCZY

Pozycja

Typ rachunku bankowego

Konto Osobiste

Konto Lokacyjne w PLN

Rodzaj rachunku bankowego

Wymarzone Konto

Wymarzone Konto Lokacyjne (1)

Konto Wymarzony Cel (1A)

Nazwa pozycji

3. OPATY TRANSAKCYJNE
3.1

KONTO

3.1.1

Jednorazowy przelew w walucie PLN na konto w Banku


realizowany:

3.1.2

Jednorazowy przelew do innego banku w PLN (dotyczy


rwnie przeleww predefiniowanych oraz przeleww z
dat przysz oraz przeleww do Urzdu Skarbowego oraz
Zakadu Ubezpiecze Spoecznych) realizowany:

3.1.3

Wypata z konta w kasach Banku

3.2

KARTA PATNICZA DO KONTA

3.2.1

Wypaty gotwkowe:
- we wszystkich bankomatach za granic;
- w oddziaach innych bankw w kraju i zagranic;
- transakcje zrealizowane w urzdach pocztowych lub innych
instytucjach finansowych.

w Placwce

w Centrum Telefonicznym

w systemie bankowoci
internetowej R-Online/w
serwisie bankowoci
mobilnej Mobilny Bank

w Placwce

w Centrum Telefonicznym

w systemie bankowoci
internetowej R-Online/w
serwisie bankowoci
mobilnej Mobilny Bank

w Placwce

5 PLN

0 PLN

0 PLN

5 PLN

5 PLN

0 PLN za pierwszy
przelew w miesicu
kalendarzowym, kady
nastpny 5 PLN

0 PLN za pierwszy przelew w miesicu kalendarzowym, kady nastpny 20 PLN

w Placwce

w Centrum Telefonicznym

w systemie bankowoci
internetowej R-Online/w
serwisie bankowoci
mobilnej Mobilny Bank

w Placwce

w Centrum Telefonicznym

w systemie bankowoci
internetowej R-Online/w
serwisie bankowoci
mobilnej Mobilny Bank

w Placwce

10 PLN

5 PLN

0 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

0 PLN za pierwszy przelew w miesicu kalendarzowym, kady nastpny 20 PLN

0 PLN za pierwsz wypat w miesicu kalendarzowym; 0,20%, min. 5 PLN, max.


200 PLN za kad kolejn

0,20%, min. 5 PLN, max. 200 PLN za kad wypat

3% wartoci transakcji, min. 8 PLN

w Centrum
Telefonicznym

w Centrum
Telefonicznym

w systemie bankowoci
internetowej R-Online/w
serwisie bankowoci
mobilnej Mobilny Bank

w systemie bankowoci
internetowej R-Online/w
serwisie bankowoci
mobilnej Mobilny Bank

0 PLN za pierwsz wypat w miesicu kalendarzowym, kada nastpna 20 PLN

USUGA NIEDOSTPNA

USUGA NIEDOSTPNA

4. OPATY ZA PODSTAWOWE USUGI I DOKUMENTY ORAZ REALIZACJ PODSTAWOWYCH DYSPOZYCJI


4.1

Wycig papierowy dla Klientw posiadajcych dostp do


systemu bankowoci internetowej R-Online (5)

5 PLN

5 PLN

5 PLN

4.2

Potwierdzenie realizacji przelewu (6)

15 PLN

15 PLN

15 PLN

4.3

Kopia wycigu za sztuk/za jeden miesic oraz duplikat


dokumentu (wydruk z systemu Banku)

4.4

Przeksztacenie konta z indywidualnego na wsplne i


odwrotnie

4.5

Zmiana rodzaju rachunku bankowego

20 PLN (na Konto Wygodne, Konto Aktywne, Konto Komfortowe i Konto Premium)

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

4.6

Historia konta

30 PLN

30 PLN

30 PLN

4.7

Zawiadczenie/Opinia bankowa o produkcie (dotyczy


rwnie Limitu zaduenia w Koncie Osobistym)

4.8

Ustanowienie blokady na koncie na podstawie dyspozycji


Klienta

4.9

Ustanowienie/zmiana/odwoanie zapisu na wypadek mierci

5.1

Maksymalny dzienny limit wypat gotwki z bankomatu za


pomoc kart dla jednej karty w ramach rodkw dostpnych
(7)

15 000 PLN

5.2

Maksymalny dzienny limit transakcji bezgotwkowych za


pomoc naklejki zblieniowej dla jednej naklejki w ramach
rodkw dostpnych (8)

250 PLN

5.3

Limit dla jednorazowego przelewu realizowanego przez


Centrum Telefoniczne

5.4

Dzienny limit przeleww moliwych do zlecenia przez


system bankowoci internetowej R-Online oraz przez serwis
bankowoci mobilnej Mobilny Bank (10)

5. DZIENNE LIMITY TRANSAKCYJNE


USUGA NIEDOSTPNA

USUGA NIEDOSTPNA

200 000 PLN lub rwnowarto w walucie wymienialnej (9)

200 000 PLN lub rwnowarto w walucie wymienialnej (9)

200 000 PLN lub rwnowarto w walucie wymienialnej (9)

50 000 PLN lub rwnowarto w walucie wymienialnej (9)

50 000 PLN lub rwnowarto w walucie wymienialnej (9)

50 000 PLN lub rwnowarto w walucie wymienialnej (9)

Pozycja

Typ rachunku bankowego

Konto Osobiste

Konto Lokacyjne w PLN

Rodzaj rachunku bankowego

Wymarzone Konto

Wymarzone Konto Lokacyjne (1)

Konto Wymarzony Cel (1A)

Nazwa pozycji

6. LIMIT ZADUENIA W KONCIE OSOBISTYM


6.1

Prowizja za uruchomienie, podwyszenie Limitu zaduenia


(od kwoty przyznanego Limitu lub kwoty podwyszenia)

0%

6.2

Prowizja za przeduenie Limitu zaduenia (od kwoty


przyznanego Limitu)

1,50%, nie mniej ni 50 PLN

6.3

Oprocentowanie nominalne w skali roku

10%

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

7. POZOSTAE INFORMACJE, OPATY ORAZ PROWIZJE


7.1

Okres rozliczeniowy

jeden miesic liczony od daty otwarcia konta

jeden miesic liczony od daty otwarcia konta

jeden miesic kalendarzowy

7.2

Pakiet Optymalnych Korzyci (11)

0 PLN

0 PLN

NIE DOTYCZY

7.3

W pozostaym zakresie (tj. dla innych ni wymienione powyej nazwy pozycji) moc obowizujc maj rwnie informacje, opaty oraz prowizje wskazane w czci B Tabeli oprocentowania, opat, prowizji i limitw transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spka Akcyjna dla Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz
Limitu zaduenia w Koncie Osobistym, przy czym:
a) dla Wymarzonego Konta ich tre lub wysoko opat lub prowizji jest taka sama jak dla Konta Wygodnego;
b) dla Wymarzonego Konta Lokacyjnego oraz Konta Wymarzony Cel ich tre, wysoko opat lub prowizji jest taka sama jak dla Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego,
c) dla karty MasterCard Debit wydanej do Wymarzonego Konta ich tre, wysoko opat lub prowizji jest taka sama jak dla kart wydanych do Konta Wygodnego ,
d) zasady przeliczania transakcji kart/naklejk zblieniow wydan do Wymarzonego Konta dokonanej w innej walucie ni PLN s takie same jak dla kart o numerze pocztkowym 557542.

1. Wymarzone Konto Lokacyjne prowadzone jest wycznie dla Klientw posiadajcych Wymarzone Konto w Raiffeisen Bank Polska S.A.
1A. Konto Wymarzony Cel prowadzone jest wycznie dla Klientw posiadajcych dowolny rodzaj Konta Osobistego w PLN za wyjtkiem Konta Oszczdzajcego.
2. rodki wasne zgromadzone na Wymarzonym Koncie oraz Wymarzonym Koncie Lokacyjnym s oprocentowane wedug zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie zgromadzonych rodkw naliczane jest odrbnie dla sald zgromadzonych na ww. kontach w danych przedziaach kwotowych, zgodnie z oprocentowaniem danego
przedziau kwotowego, a nastpnie sumowane (np. dla Wymarzonego Konta w przypadku zgromadzonej na koncie kwoty 25 000 PLN, rodki do kwoty 3 000 PLN bd oprocentowane wg stopy procentowej obowizujcej dla pierwszego przedziau kwotowego (w pkt 1.1.1. powyej), rodki od kwoty 3 000,01 PLN do 10 000,00 PLN
bd oprocentowane wg stopy procentowej obowizujcej dla drugiego przedziau kwotowego (w pkt 1.1.2. powyej), a rodki mieszczce si w przedziale kwotowym od 10 000,01 PLN bd oprocentowane wg stopy procentowej obowizujcej dla trzeciego przedziau kwotowego (w pkt 1.1.3. powyej)).
2A.  rodki wasne zgromadzone na Koncie Wymarzony Cel s oprocentowane wedug zmiennej stopy procentowej dla caego salda zgromadzonego na Koncie Wymarzony Cel.
3 Wysoko oprocentowania Wymarzonego Konta, Wymarzonego Konta Lokacyjnego, Konta Wymarzony Cel ulega automatycznej zmianie w pierwszym dniu roboczym miesica kalendarzowego (bez koniecznoci uprzedniego informowana Klienta) w wyniku zmiany stopy referencyjnej NBP w miesicu poprzedzajcym miesic
wprowadzenia zmiany. Zasady oprocentowania oraz jego zmiany okrela Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.
3A. Zasady Oprocentowania bonusowego okrela Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank informuje o zmianie oprocentowania z 2 miesicznym wyprzedzeniem.
4 Warunki ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa okrelaj: Oglne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa, a ubezpieczenia Podr bez zmartwie- Oglne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Podr bez zmartwie, ktre udostpnione s na
stronie internetowej Banku.
5. Opata pobierana jest w ostatnim dniu miesica kalendarzowego, jeeli w miesicu poprzedzajcym ten miesic do Klienta zosta wysany wycig papierowy, a w dniu naliczenia opaty posiada on serwis bankowoci internetowej R-Online.
6 Nie dotyczy dokumentw sporzdzanych w momencie realizacji transakcji oraz pobranych w systemie bankowoci internetowej R-Online oraz w serwisie bankowoci mobilnej Mobilny Bank.
7. Maksymalny dzienny limit wypat gotwki z bankomatu moe by zmieniony przez Klienta na niszy w Placwce, Centrum Telefonicznym, systemie bankowoci internetowej R-Online oraz w serwisie bankowoci mobilnej Mobilny Bank.
8. Maksymalny dzienny limit transakcji bezgotwkowych moe by zmieniony przez Klienta na niszy w Placwce, Centrum Telefonicznym, systemie bankowoci internetowej R-Online oraz w serwisie bankowoci mobilnej Mobilny Bank.
9. Wedug kursu redniego NBP z dnia realizacji transakcji.
10. Warto ustawiona domylnie w chwili aktywacji dostpu. Limit dotyczy przeleww zlecanych jako przelewy krajowe, zagraniczne, do ZUS, do US, zlece staych oraz doadowa telefonw.
11. Automatyczne przelewy pomidzy Wymarzonym Kontem Osobistym a Wymarzonym Kontem Lokacyjnym.

B. TABELA OPROCENTOWANIA, OPAT, PROWIZJI I LIMITW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPKA AKCYJNA
DLA POZOSTAYCH KONT OSOBISTYCH, KONT LOKACYJNYCH ORAZ LIMITU ZADUENIA W KONCIE OSOBISTYM

Konta Lokacyjne (1)

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Konto Aktywne (2)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja
oferty: Mistrzowskiego
Konta Osobistego
w PLN bdcego w
ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie
niniejszej Tabeli oraz
Konta Osobistego
Standard bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)
Konto wycofane z
oferty Banku z dniem
15.06.2015 r.

(w tym kontynuacja
oferty: Rachunku
Pomagajcego w
PLN oraz Rachunku
Ale! Konto bdcych
w ofercie Banku
do dnia wejcia
w ycie niniejszej
Tabeli oraz Konta
Osobistego Comfort
Direct bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)

(w tym kontynuacja oferty:


Rachunku Bankowoci
Osobistej bdcego w ofercie
Banku do dnia 31.05.2013
r. oraz Konta osobistego
Comfort bdcego w ofercie
Banku do dnia 30.11.2013 r.)
Konto wycofane z oferty
Banku z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium

Konto walutowe
Avista (3)

(w tym kontynuacja oferty: (1)


Konta Lokacyjnego Plus Standard,
(w tym kontynuacja
oferty: Mistrzowskiego bdcego w ofercie Banku do
dnia 30.11.2013 r., (2) Rachunku
Konta Osobistego,
Proste Oszczdzanie, Rachunku
Rachunku
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno
Pomagajcego
Oszczdzajcego - bdcych w
oraz Rachunku
ofercie Banku do dnia wejcia
Oszczdzajcego,
w ycie niniejszej Tabeli, o ile
prowadzonych w
walucie innej ni PLN, Klient by posiadaczem wycznie
Mistrzowskiego Konta Osobistego
bdcych w ofercie
Banku do dnia wejcia w zotych spord rachunkw
oszczdnociowo-rozliczeniowych
w ycie niniejszej
Tabeli)
w zotych, do ktrych zastosowanie
mia Regulamin Konta)

Pozycja Nazwa pozycji

OTWARCIE , PROWADZENIE ORAZ ZMIANA KONTA

1.1

Otwarcie konta

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1.2

Warunki uprawniajce do obnienia w danym


miesicu opaty za prowadzenie konta (4)

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Wpyw na Konto Osobiste Klienta w kwocie min. (5)


2 500 PLN

0 PLN

4 000 PLN

lub

lub
rednia warto ulokowanych rodkw na
produktach depozytowych oraz produktach
inwestycyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. (6)

75 000 PLN

lub

0 PLN

0 PLN

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Konto Lokacyjne Plus


Komfortowe

Konto Lokacyjne Plus


Premium

(w tym kontynuacja oferty:


(1) Konta Lokacyjnego Plus
Comfort/Comfort Direct,
bdcych w ofercie Banku
do dnia 30.11.2013r.,
(2) Rachunku Proste
Oszczdzanie, Rachunku
Codzienny Sukces, Rachunku
Mocno Oszczdzajcego bdcych w ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie niniejszej
Tabeli, o ile Klient nie spenia
kryteriw kontynuaacji oferty
dla Konta Lokacyjnego Plus
Wygodnego)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

USUGA NIEDOSTPNA

0 PLN

0 PLN

0 PLN

10 000 PLN

rednia warto
ulokowanych rodkw na
produktach depozytowych,
produktach inwestycyjnych
i wykorzystanych limitw
kredytowych w Raiffeisen Bank
Polska S.A. (6)
NIE
DOTYCZY

Konto Lokacyjne Plus Wygodne

200 000 PLN

lub

Warto obrotw na rynku kasowym lub ilo kontraktw terminowych


zrealizowanych na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych w Domu Maklerskim
Raiffeisen Bank Polska S.A. (7)

1.3

Opata miesiczna za prowadzenie konta (8)

0 PLN

0 PLN

20 000
PLN lub 20
kontraktw

30 000
PLN lub 30
kontraktw

10 PLN

0 PLN

50 000 PLN lub 40 kontraktw

0 PLN

gdy wystpi przynajmniej jeden z warunkw uprawniajcych do obnienia opaty

20 PLN na Konto
Wygodne

20 PLN w pozostaych
przypadkach

49 PLN w pozostaych przypadkach

20 PLN na Konto Wygodne,


Konto Aktywne

20 PLN na Konto Wygodne, Konto Aktywne,


Konto Komfortowe

1.4

Opata za zmian rodzaju rachunku bankowego

0 PLN

1.5

Okres rozliczeniowy

1 miesic liczony od daty otwarcia konta (9)

1 miesic liczony od
daty otwarcia konta (10)

1 miesic liczony od daty otwarcia konta

1.6

Waluta w jakiej prowadzone jest konto

PLN

EUR, USD, CHF, GBP (11)

PLN

Konta Lokacyjne (1)

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Konto Aktywne (2)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja
oferty: Mistrzowskiego
Konta Osobistego
w PLN bdcego w
ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie
niniejszej Tabeli oraz
Konta Osobistego
Standard bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)
Konto wycofane z
oferty Banku z dniem
15.06.2015 r.

(w tym kontynuacja
oferty: Rachunku
Pomagajcego w
PLN oraz Rachunku
Ale! Konto bdcych
w ofercie Banku
do dnia wejcia
w ycie niniejszej
Tabeli oraz Konta
Osobistego Comfort
Direct bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)

(w tym kontynuacja oferty:


Rachunku Bankowoci
Osobistej bdcego w ofercie
Banku do dnia 31.05.2013
r. oraz Konta osobistego
Comfort bdcego w ofercie
Banku do dnia 30.11.2013 r.)
Konto wycofane z oferty
Banku z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium

Konto walutowe
Avista (3)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne

(w tym kontynuacja oferty: (1)


(w tym kontynuacja
Konta Lokacyjnego Plus Standard,
oferty: Mistrzowskiego bdcego w ofercie Banku do
Konta Osobistego,
dnia 30.11.2013 r., (2) Rachunku
Rachunku
Proste Oszczdzanie, Rachunku
Pomagajcego
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno
oraz Rachunku
Oszczdzajcego - bdcych w
ofercie Banku do dnia wejcia
Oszczdzajcego,
w ycie niniejszej Tabeli, o ile
prowadzonych w
walucie innej ni PLN, Klient by posiadaczem wycznie
Mistrzowskiego Konta Osobistego
bdcych w ofercie
Banku do dnia wejcia w zotych spord rachunkw
oszczdnociowo-rozliczeniowych
w ycie niniejszej
Tabeli)
w zotych, do ktrych zastosowanie
mia Regulamin Konta)

Pozycja Nazwa pozycji

Konto Lokacyjne Plus


Komfortowe

Konto Lokacyjne Plus


Premium

(w tym kontynuacja oferty:


(1) Konta Lokacyjnego Plus
Comfort/Comfort Direct,
bdcych w ofercie Banku
do dnia 30.11.2013r.,
(2) Rachunku Proste
Oszczdzanie, Rachunku
Codzienny Sukces, Rachunku
Mocno Oszczdzajcego bdcych w ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie niniejszej
Tabeli, o ile Klient nie spenia
kryteriw kontynuaacji oferty
dla Konta Lokacyjnego Plus
Wygodnego)

ZARZDZANIE KONTEM

2.1

Pakiet Optymalnych Korzyci (12)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

USUGA NIEDOSTPNA

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2.2

Opata za dostp do systemu bankowoci internetowej R-Online

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2.3

Opata za dostp do serwisu bankowoci mobilnej Mobilny Bank

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2.4

Opata za dostp do Centrum Telefonicznego

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2.5

Opata za dostp do Internetowej Platformy


Transakcyjnej R-Dealer

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

Dostpne wycznie dla


Klientw posiadajcych Konto Osobiste
Wygodne lub Aktywne
lub Komfortowe lub
Premium

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2.6

Osobisty Plan Finansowy

25 PLN opata jednorazowa za sporzdzenie


planu

25 PLN opata jednorazowa za sporzdzenie


planu

25 PLN opata jednorazowa za


sporzdzenie planu

0 PLN

25 PLN opata jednorazowa za sporzdzenie


planu

USUGA NIEDOSTPNA

UBEZPIECZENIA

3.1

R-Assistance

USUGA NIEDOSTPNA

USUGA NIEDOSTPNA

0 PLN

USUGA NIEDOSTPNA

3.2

R-Assistance & Concierge

USUGA NIEDOSTPNA

USUGA NIEDOSTPNA

USUGA NIEDOSTPNA

0 PLN

USUGA NIEDOSTPNA

KARTY PATNICZE
(w tym kontynuacja oferty kart:
- Visa Electron wydanej do Mistrzowskiego
Konta Osobistego, Rachunku Bankowoci
Osobistej, Ale! Konta, Konta Osobistego
Wygodnego
- Visa Classic wydanej do Konta
Osobistego Aktywnego, Konta Osobistego
Komfortowego
- MasterCard Debit wydanej do
Mistrzowskiego Konta Osobistego, Ale!
Konta, Konta Osobistego Premium
- World MasterCard Debit wydanej do
Rachunku Bankowoci Osobistej)

Karta MasterCard Debit PayPass (13)


Karta MasterCard Debit Class&Club (13)

Karta MasterCard do
konta w EUR (13)

4.1

Opata za wydanie i moliwo korzystania z karty


w pierwszym roku

0 PLN

0 PLN

10 EUR

4.2

Opata roczna za moliwo korzystania z karty w


kolejnych latach

4.3

Opata miesiczna za korzystanie z karty

4.4

Wydanie karty w miejsce karty zastrzeonej

Karta Visa Classic payWave (13)

0 PLN

0 PLN

10 EUR

0 PLN, jeli liczba zaksigowanych transakcji


bezgotwkowych kart
debetow wynosi co
najmniej 6 (14)

0 PLN jeli suma zaksigowanych transakcji


bezgotwkowych kart
debetow wynosi co
najmniej 350 PLN (14)

0 PLN jeli suma zaksigowanych transakcji bezgotwkowych kart debetow wynosi co


najmniej 350 PLN (14)

6 PLN gdy liczba zaksigowanych transakcji


bezgotwkowych kart
debetow wynosi mniej
ni 6 (14)

6 PLN gdy suma zaksigowanych transakcji


bezgotwkowych kart
debetow wynosi mniej
ni 350 PLN (14)

4 PLN gdy suma zaksigowanych transakcji bezgotwkowych kart debetow wynosi


mniej ni 350 PLN (14)

15 PLN

15 PLN

15 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

10 EUR

USUGA NIEDOSTPNA

Konta Lokacyjne (1)

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Konto Aktywne (2)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja
oferty: Mistrzowskiego
Konta Osobistego
w PLN bdcego w
ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie
niniejszej Tabeli oraz
Konta Osobistego
Standard bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)
Konto wycofane z
oferty Banku z dniem
15.06.2015 r.

(w tym kontynuacja
oferty: Rachunku
Pomagajcego w
PLN oraz Rachunku
Ale! Konto bdcych
w ofercie Banku
do dnia wejcia
w ycie niniejszej
Tabeli oraz Konta
Osobistego Comfort
Direct bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)

(w tym kontynuacja oferty:


Rachunku Bankowoci
Osobistej bdcego w ofercie
Banku do dnia 31.05.2013
r. oraz Konta osobistego
Comfort bdcego w ofercie
Banku do dnia 30.11.2013 r.)
Konto wycofane z oferty
Banku z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium

Zasady przeliczania transakcji kart dokonanej


w innej walucie ni waluta, w ktrej prowadzone
jest konto (15)

dla kart o numerze pocztkowym: 427885, 452008: transakcje kart, zrealizowane


w walucie dolar amerykaski (USD) lub Euro (EUR) przeliczane s na PLN wedug
kursu VISA obowizujcego na jeden dzie roboczy przed zaksigowaniem transakcji.
Transakcje kart zrealizowane w walucie innej ni dolar amerykaski (USD) lub Euro
(EUR) przeliczane s na USD wedug kursu Visa obowizujcego na jeden dzie roboczy przed zaksigowaniem transakcji, a nastpnie przeliczane na PLN po kursie Visa
obowizujcym na jeden dzie roboczy przed zaksigowaniem transakcji kart
dla kart o numerze pocztkowym: 441091, 441092: transakcje kart, zrealizowane w
walucie USD, przeliczane s przez Bank na PLN po pierwszym ogoszonym referencyjnym kursie walutowym sprzeday USD obowizujcym w Banku na jeden dzie roboczy
przed zaksigowaniem transakcji. Transakcje kart zrealizowane w innej walucie ni
dolary amerykaskie (USD), przeliczane s na USD wedug kursu VISA obowizujcego
na jeden dzie roboczy przed zaksigowaniem transakcji kart, a nastpnie przeliczane
s przez Bank na PLN po pierwszym ogoszonym referencyjnym kursie walutowym
sprzeday USD obowizujcym w Banku na jeden dzie roboczy przed zaksigowaniem
transakcji kart

dla kart o numerze pocztkowym: 557523,


524483: transakcje kart zrealizowane w
walucie Euro (EUR) przeliczane s przez Bank na
PLN po pierwszym ogoszonym referencyjnym
kursie walutowym sprzeday EUR obowizujcym w Banku na jeden dzie roboczy przed
zaksigowaniem transakcji. Transakcje kart
zrealizowane w innej walucie ni Euro (EUR),
przeliczane s na EUR wedug kursu MasterCard
obowizujcego na jeden dzie roboczy przed
zaksigowaniem tej transakcji, a nastpnie
przeliczane s przez Bank na PLN po pierwszym
ogoszonym referencyjnym kursie walutowym
sprzeday EUR obowizujcym w Banku na
jeden dzie roboczy przed zaksigowaniem
transakcji kart

dla kart o numerze


pocztkowym: 557538,
516896 transakcje
kart zrealizowane w walucie PLN,
przeliczane s przez
Bank na Euro (EUR) po
pierwszym ogoszonym
referencyjnym kursie
walutowym kupna EUR
obowizujcym w Banku
na jeden dzie roboczy
przed zaksigowaniem
transakcji. Transakcje
realizowane w innej
walucie ni PLN, przeliczane s na EUR wedug
kursu MasterCard,
obowizujcego na
jeden dzie roboczy
przed zaksigowaniem
transakcji.

dla kart o numerze pocztkowym: 557523, 557538, 557542, 557543, 524483,


516896: transakcje kart zrealizowane w walucie Euro (EUR) przeliczane s przez Bank
na PLN po pierwszym ogoszonym referencyjnym kursie walutowym sprzeday EUR
obowizujcym w Banku na jeden dzie roboczy przed zaksigowaniem transakcji.
Transakcje kart zrealizowane w innej walucie ni Euro (EUR), przeliczane s na EUR
wedug kursu MasterCard obowizujcego na jeden dzie roboczy przed zaksigowaniem tej transakcji, a nastpnie przeliczane s przez Bank na PLN po pierwszym
ogoszonym referencyjnym kursie walutowym sprzeday EUR obowizujcym w Banku
na jeden dzie roboczy przed zaksigowaniem transakcji kart
4.6

Wpaty gotwkowe

4.6.1

w bankomatach Banku

4.7

Wypaty gotwkowe

4.7.1
4.7.2.
4.7.3

Konto Lokacyjne Plus Wygodne

(w tym kontynuacja oferty: (1)


(w tym kontynuacja
Konta Lokacyjnego Plus Standard,
oferty: Mistrzowskiego bdcego w ofercie Banku do
Konta Osobistego,
dnia 30.11.2013 r., (2) Rachunku
Rachunku
Proste Oszczdzanie, Rachunku
Pomagajcego
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno
oraz Rachunku
Oszczdzajcego - bdcych w
ofercie Banku do dnia wejcia
Oszczdzajcego,
w ycie niniejszej Tabeli, o ile
prowadzonych w
walucie innej ni PLN, Klient by posiadaczem wycznie
Mistrzowskiego Konta Osobistego
bdcych w ofercie
Banku do dnia wejcia w zotych spord rachunkw
oszczdnociowo-rozliczeniowych
w ycie niniejszej
Tabeli)
w zotych, do ktrych zastosowanie
mia Regulamin Konta)

Pozycja Nazwa pozycji

4.5

Konto walutowe
Avista (3)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

w bankomatach Banku

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2 EUR

w bankomatach Euronet (16)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

w pozostaych bankomatach w kraju

8 PLN

8 PLN

0 PLN za pierwsze dwie wypaty


w miesicu kalendarzowym
8 PLN za kad kolejn

4.7.4

we wszystkich bankomatach za granic

3,00% wartoci transakcji min. 8 PLN

3,00% wartoci transakcji min. 8 PLN

3,00% wartoci transakcji


min. 8 PLN

0 PLN

2 EUR

4.7.5

w oddziaach innych bankw w kraju i zagranic


oraz transakcje zrealizowane w urzdach pocztowych lub innych instytucjach finansowych

3,00% wartoci transakcji min. 8 PLN

3,00% wartoci transakcji min. 8 PLN

3,00% wartoci transakcji


min. 8 PLN

0 PLN

2 EUR

4.8

Maksymalny dzienny limit wypat gotwki za


pomoc kart dla jednej karty w ramach rodkw
dostpnych (17)

5 000 PLN

10 000 PLN

10 000 PLN

15 000 PLN

15 000 PLN

4.9

Dodatkowa prowizja za przewalutowanie transakcji dokonanej kart oznaczon symbolem Visa


w walucie innej ni USD (dla kart o numerze
pocztkowym 441091 i 441092) lub PLN (dla kart
o numerze pocztkowym 427885 i 452008) (18)

3,00% wartoci
transakcji

3,00% wartoci
transakcji

3,00% wartoci transakcji

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

4.10

Ubezpieczenie Karta Bez Ryzyka (19)

1,99 PLN

NIE DOTYCZY

Konto Lokacyjne Plus


Komfortowe
(w tym kontynuacja oferty:
(1) Konta Lokacyjnego Plus
Comfort/Comfort Direct,
bdcych w ofercie Banku
do dnia 30.11.2013r.,
(2) Rachunku Proste
Oszczdzanie, Rachunku
Codzienny Sukces, Rachunku
Mocno Oszczdzajcego bdcych w ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie niniejszej
Tabeli, o ile Klient nie spenia
kryteriw kontynuaacji oferty
dla Konta Lokacyjnego Plus
Wygodnego)

Konto Lokacyjne Plus


Premium

Konta Lokacyjne (1)

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Konto Aktywne (2)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja
oferty: Mistrzowskiego
Konta Osobistego
w PLN bdcego w
ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie
niniejszej Tabeli oraz
Konta Osobistego
Standard bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)
Konto wycofane z
oferty Banku z dniem
15.06.2015 r.

(w tym kontynuacja
oferty: Rachunku
Pomagajcego w
PLN oraz Rachunku
Ale! Konto bdcych
w ofercie Banku
do dnia wejcia
w ycie niniejszej
Tabeli oraz Konta
Osobistego Comfort
Direct bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)

(w tym kontynuacja oferty:


Rachunku Bankowoci
Osobistej bdcego w ofercie
Banku do dnia 31.05.2013
r. oraz Konta osobistego
Comfort bdcego w ofercie
Banku do dnia 30.11.2013 r.)
Konto wycofane z oferty
Banku z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium

Konto Lokacyjne Plus Wygodne

(w tym kontynuacja oferty: (1)


(w tym kontynuacja
Konta Lokacyjnego Plus Standard,
oferty: Mistrzowskiego bdcego w ofercie Banku do
Konta Osobistego,
dnia 30.11.2013 r., (2) Rachunku
Rachunku
Proste Oszczdzanie, Rachunku
Pomagajcego
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno
oraz Rachunku
Oszczdzajcego - bdcych w
ofercie Banku do dnia wejcia
Oszczdzajcego,
w ycie niniejszej Tabeli, o ile
prowadzonych w
walucie innej ni PLN, Klient by posiadaczem wycznie
Mistrzowskiego Konta Osobistego
bdcych w ofercie
Banku do dnia wejcia w zotych spord rachunkw
oszczdnociowo-rozliczeniowych
w ycie niniejszej
Tabeli)
w zotych, do ktrych zastosowanie
mia Regulamin Konta)

Pozycja Nazwa pozycji

4.11

Ubezpieczenie Bezpieczna Karta (dotyczy umw


ubezpieczenia zawartych do dnia 31.03.2015 r.)

4.12

Karta patnicza MasterCard Debit Wizz Air (karta


wycofana z oferty banku z dniem 06.09.2015 r.

4.12.1

Opata miesiczna za korzystanie z karty

0 PLN, gdy suma zaksigowanych transakcji bezgotwkowych kart debetow wynosi rwno lub wicej ni 450 PLN(14)

4.12.3

Maksymalny dzienny limit wypat gotwki za


pomoc kart dla jednej karty w ramach rodkw
dostpnych (17)

15 000 PLN

4.12.4

Pozostae opaty i prowizje zgodne z zasadami obowizujcymi jak dla kart do Konta Wygodnego. Natomiast zasady przeliczania transakcji kart dokonanej w innej walucie ni waluta, w ktrej
prowadzone jest konto, s zgodne z zasadami obowizujcymi jak dla kart o numerze pocztkowym 524483.

4.13

Naklejka zblieniowa

Minikarta Debit

Minikarta Debit Class&Club

4.13.1

Wydanie naklejki

15 PLN

0 PLN

4.13.2

Opata roczna za moliwo korzystania z karty w


kolejnych latach

0 PLN

0 PLN

4.13.3

Opata miesiczna za korzystanie z naklejki


zblieniowej

0 PLN

0 PLN

4.13.4

Wydanie naklejki w miejsce naklejki zastrzeonej

0 PLN

0 PLN

4.13.5

Maksymalny dzienny limit transakcji bezgotwkowych za pomoc naklejki zblieniowej dla jednej
naklejki w ramach rodkw dostpnych (20)

250 PLN

250 PLN

4.13.6

Zasady przeliczania transakcji kart dokonanej


w innej walucie ni waluta, w ktrej prowadzone
jest konto

Zasady przeliczania transakcji kart dokonanej w innej walucie ni waluta, w ktrej


prowadzone jest konto, s zgodne z zasadami obowizujcymi jak dla kart o numerze
pocztkowym 557542, zgodnie z punktem 4.5 z czci B niniejszej tabeli.

Zasady przeliczania transakcji kart dokonanej


w innej walucie ni waluta, w ktrej prowadzone
jest konto, s zgodne z zasadami obowizujcymi jak dla kart o numerze pocztkowym
524483, zgodnie z punktem 4.5 z czci B
niniejszej tabeli.

4.12.2

Konto walutowe
Avista (3)

6,50 PLN

Konto Lokacyjne Plus


Komfortowe

Konto Lokacyjne Plus


Premium

(w tym kontynuacja oferty:


(1) Konta Lokacyjnego Plus
Comfort/Comfort Direct,
bdcych w ofercie Banku
do dnia 30.11.2013r.,
(2) Rachunku Proste
Oszczdzanie, Rachunku
Codzienny Sukces, Rachunku
Mocno Oszczdzajcego bdcych w ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie niniejszej
Tabeli, o ile Klient nie spenia
kryteriw kontynuaacji oferty
dla Konta Lokacyjnego Plus
Wygodnego)

1,50 EUR

NIE DOTYCZY

8 PLN, gdy suma zaksigowanych transakcji bezgotwkowych kart debetow wynosi mniej ni 450 PLN (14)

TRANSAKCJE BEZGOTWKOWE

5.1

Jednorazowy przelew w walucie PLN na konto w Banku realizowany:

5.1.1

w systemie bankowoci internetowej R-Online

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.1.2

w serwisie bankowoci mobilnej Mobilny Bank

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.1.3

w Centrum Telefonicznym

0 PLN

5 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN za pierwszy przelew w miesicu


kalendarzowym, kady nastpny 8 PLN

0 PLN za pierwszy przelew w


miesicu kalendarzowym, kady
nastpny 8 PLN

0 PLN za pierwszy przelew


w miesicu kalendarzowym,
kady nastpny 5 PLN

8 PLN

5 PLN

0 PLN za pierwszy przelew


w miesicu kalendarzowym,
kady nastpny 5 PLN

Konta Lokacyjne (1)

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Konto Aktywne (2)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja
oferty: Mistrzowskiego
Konta Osobistego
w PLN bdcego w
ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie
niniejszej Tabeli oraz
Konta Osobistego
Standard bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)
Konto wycofane z
oferty Banku z dniem
15.06.2015 r.

(w tym kontynuacja
oferty: Rachunku
Pomagajcego w
PLN oraz Rachunku
Ale! Konto bdcych
w ofercie Banku
do dnia wejcia
w ycie niniejszej
Tabeli oraz Konta
Osobistego Comfort
Direct bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)

(w tym kontynuacja oferty:


Rachunku Bankowoci
Osobistej bdcego w ofercie
Banku do dnia 31.05.2013
r. oraz Konta osobistego
Comfort bdcego w ofercie
Banku do dnia 30.11.2013 r.)
Konto wycofane z oferty
Banku z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium

w placwce Banku

5 PLN

5.2

Jednorazowy przelew w walucie innej ni PLN na konto w Banku realizowany:

5.2.1

w systemie bankowoci internetowej R-Online

0 PLN

Konto Lokacyjne Plus Wygodne

(w tym kontynuacja oferty: (1)


(w tym kontynuacja
Konta Lokacyjnego Plus Standard,
oferty: Mistrzowskiego bdcego w ofercie Banku do
Konta Osobistego,
dnia 30.11.2013 r., (2) Rachunku
Rachunku
Proste Oszczdzanie, Rachunku
Pomagajcego
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno
oraz Rachunku
Oszczdzajcego - bdcych w
ofercie Banku do dnia wejcia
Oszczdzajcego,
w ycie niniejszej Tabeli, o ile
prowadzonych w
walucie innej ni PLN, Klient by posiadaczem wycznie
Mistrzowskiego Konta Osobistego
bdcych w ofercie
Banku do dnia wejcia w zotych spord rachunkw
oszczdnociowo-rozliczeniowych
w ycie niniejszej
Tabeli)
w zotych, do ktrych zastosowanie
mia Regulamin Konta)

Pozycja Nazwa pozycji

5.1.4

Konto walutowe
Avista (3)

10 PLN

5 PLN

0 PLN

0 PLN

10 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

USUGA NIEDOSTPNA

5.2.2

w serwisie bankowoci mobilnej Mobilny Bank

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.2.3

w Centrum Telefonicznym

5 PLN

10 PLN

5 PLN

0 PLN

0 PLN

5.2.4

w placwce Banku

10 PLN

10 PLN

5 PLN

0 PLN

0 PLN

5.3

Jednorazowy przelew do innego banku w PLN (dotyczy rwnie przeleww predefiniowanych oraz przeleww z dat przysz oraz przeleww do Urzdu Skarbowego oraz Zakadu Ubezpiecze Spoecznych) realizowany:

5.3.1

w systemie bankowoci internetowej R-Online

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.3.2

w serwisie bankowoci mobilnej Mobilny Bank

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.3.3

w Centrum Telefonicznym

5 PLN

5 PLN

2 PLN

0 PLN

0 PLN

5.3.4

w placwce Banku

10 PLN

10 PLN

10 PLN

0 PLN za pierwszy przelew w miesicu kalendarzowym

5 PLN

5.4

Ustanowienie, modyfikacja, realizacja i usunicie zlecenia staego:

10 PLN

5 PLN za kady nastpny

5.4.1

w systemie bankowoci internetowej R-Online

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.4.2

w serwisie bankowoci mobilnej Mobilny Bank

USUGA
NIEDOSTPNA

USUGA
NIEDOSTPNA

USUGA
NIEDOSTPNA

USUGA
NIEDOSTPNA

5.4.3

w Centrum Telefonicznym

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.4.4

w placwce Banku

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.5

Ustanowienie, modyfikacja, realizacja i odwoanie polecenia zapaty:

5.5.1

w systemie bankowoci internetowej R-Online (21)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.5.2

w serwisie bankowoci mobilnej Mobilny Bank

USUGA
NIEDOSTPNA

USUGA
NIEDOSTPNA

USUGA
NIEDOSTPNA

USUGA
NIEDOSTPNA

5.5.3

w Centrum Telefonicznym (21)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.5.4

w placwce Banku

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.6

Jednorazowy przelew zagraniczny i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju realizowany:

5.6.1

w systemie bankowoci
internetowej R-Online z opcj
kosztow:

35 PLN

20 PLN

a) koszty
pokrywaj obie
strony

35 PLN

35 PLN

USUGA NIEDOSTPNA

USUGA NIEDOSTPNA

0 PLN za pierwszy przelew z Konta walutowego


Avista prowadzonego w
walucie CHF w miesicu
kalendarzowym
35 PLN za kady kolejny
w CHF oraz kady w
USD, GBP, EUR

USUGA NIEDOSTPNA

Konto Lokacyjne Plus


Komfortowe

Konto Lokacyjne Plus


Premium

(w tym kontynuacja oferty:


(1) Konta Lokacyjnego Plus
Comfort/Comfort Direct,
bdcych w ofercie Banku
do dnia 30.11.2013r.,
(2) Rachunku Proste
Oszczdzanie, Rachunku
Codzienny Sukces, Rachunku
Mocno Oszczdzajcego bdcych w ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie niniejszej
Tabeli, o ile Klient nie spenia
kryteriw kontynuaacji oferty
dla Konta Lokacyjnego Plus
Wygodnego)

5 PLN

0 PLN za pierwszy przelew


w miesicu kalendarzowym,
kady nastpny 10 PLN

Konta Lokacyjne (1)

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Konto Aktywne (2)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja
oferty: Mistrzowskiego
Konta Osobistego
w PLN bdcego w
ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie
niniejszej Tabeli oraz
Konta Osobistego
Standard bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)
Konto wycofane z
oferty Banku z dniem
15.06.2015 r.

(w tym kontynuacja
oferty: Rachunku
Pomagajcego w
PLN oraz Rachunku
Ale! Konto bdcych
w ofercie Banku
do dnia wejcia
w ycie niniejszej
Tabeli oraz Konta
Osobistego Comfort
Direct bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)

(w tym kontynuacja oferty:


Rachunku Bankowoci
Osobistej bdcego w ofercie
Banku do dnia 31.05.2013
r. oraz Konta osobistego
Comfort bdcego w ofercie
Banku do dnia 30.11.2013 r.)
Konto wycofane z oferty
Banku z dniem 15.06.2015 r.

35 PLN + 40 PLN
(koszty bankw poredniczcych)

35 PLN + 40 PLN
(koszty bankw poredniczcych)

Konto Premium

35 PLN + 40 PLN (koszty


bankw poredniczcych)

20 PLN + 40 PLN (koszty bankw poredniczcych)

0 PLN za pierwszy przelew z Konta walutowego


Avista prowadzonego w
walucie CHF w miesicu
kalendarzowym
35 PLN + 40 PLN (koszty bankw poredniczcych) za kady kolejny w
CHF oraz kady w USD,
GBP, EUR

c) wszystkie
koszty pokrywa
odbiorca
przelewu (22)

0 PLN (kwota przelewu


pomniejszona o koszty
bankw poredniczcych)

0 PLN (kwota przelewu


pomniejszona o koszty
bankw poredniczcych)

0 PLN (kwota przelewu


pomniejszona o koszty bankw
poredniczcych)

0 PLN (kwota przelewu pomniejszona o koszty


bankw poredniczcych)

0 PLN (kwota przelewu


pomniejszona o koszty
bankw poredniczcych)

5.6.2

w systemie bankowoci internetowej R-Online z


opcj SZYBKI (23) - opata dodatkowa

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

5.6.3.

w systemie bankowoci internetowej R-Online z


opcj EKSPRESOWY (24) - opata dodatkowa

25 PLN

25 PLN

25 PLN

25 PLN

25 PLN

5.6.4

w systemie bankowoci internetowej R-Online euroregulowany(25)

5 PLN

5 PLN

5 PLN

3 PLN

0 PLN za pierwszy
przelew w miesicu
kalendarzowym

do kwoty
50 000,00 EUR

5 PLN za kady kolejny

5.6.5

5.6.6

5.6.7

w Centrum Telefonicznym z
opcj kosztow:

w placwce Banku z opcj


kosztow:

od kwoty
50 000,01 EUR

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

a) koszty
pokrywaj obie
strony

0,50% kwoty (nie mniej


ni 40,00 PLN, nie wicej ni 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej


ni 40,00 PLN, nie wicej ni 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej ni.


40,00 PLN, nie wicej ni
200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej ni 40,00 PLN, nie


wicej ni 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej


ni 40,00 PLN, nie wicej ni 200,00 PLN)

b) wszystkie
koszty pokrywa
nadawca
przelewu

0,50% kwoty (nie mniej


ni 40,00 PLN, nie wicej
ni 200,00 PLN) +
40,00 PLN (koszty bankw poredniczcych)

0,50% kwoty (nie mniej


ni 40,00 PLN, nie wicej
ni 200,00 PLN) +
40,00 PLN (koszty bankw poredniczcych)

0,50% kwoty (nie mniej ni


40,00 PLN, nie wicej ni
200,00 PLN) + 40,00 PLN
(koszty bankw poredniczcych)

0,50% kwoty (nie mniej ni 40,00 PLN, nie


wicej ni 200,00 PLN)+ 40,00 PLN (koszty
bankw poredniczcych)

0,50% kwoty (nie mniej


ni 40,00 PLN, nie
wicej ni 200,00 PLN)+
40,00 PLN (koszty bankw poredniczcych)

c) wszystkie
koszty pokrywa
odbiorca przelewu (22)

0 PLN (kwota przelewu


pomniejszona o koszty
bankw poredniczcych)

0 PLN (kwota przelewu


pomniejszona o koszty
bankw poredniczcych)

0 PLN (kwota przelewu


pomniejszona o koszty bankw
poredniczcych)

0 PLN (kwota przelewu pomniejszona o koszty


bankw poredniczcych)

0 PLN (kwota przelewu


pomniejszona o koszty
bankw poredniczcych)

a) koszty
pokrywaj obie
strony

0,50% kwoty (nie mniej


ni 40,00 PLN, nie wicej ni 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej


ni 40,00 PLN, nie wicej ni 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej ni


40,00 PLN, nie wicej ni
200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej ni 40,00 PLN, nie


wicej ni 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej


ni 40,00 PLN, nie wicej ni 200,00 PLN)

b) wszystkie
koszty pokrywa
nadawca
przelewu

0,50% kwoty (nie mniej


ni 40,00 PLN, nie wicej ni 200,00 PLN)+
40,00 PLN (koszty bankw poredniczcych)

0,50% kwoty (nie mniej


ni 40,00 PLN, nie wicej ni 200,00 PLN)+
40,00 PLN (koszty bankw poredniczcych)

0,50% kwoty (nie mniej ni


40,00 PLN, nie wicej ni
200,00 PLN)+ 40,00 PLN
(koszty bankw poredniczcych)

0,50% kwoty (nie mniej ni 40,00 PLN, nie


wicej ni 200,00 PLN)+ 40,00 PLN (koszty
bankw poredniczcych)

0,50% kwoty (nie mniej


ni 40,00 PLN, nie
wicej ni 200,00 PLN)+
40,00 PLN (koszty bankw poredniczcych)

c) wszystkie
koszty pokrywa
odbiorca przelewu (22)

0 PLN (kwota przelewu


pomniejszona o koszty
bankw poredniczcych)

0 PLN ( kwota przelewu


pomniejszona o koszty
bankw poredniczcych)

0 PLN ( kwota przelewu


pomniejszona o koszty bankw
poredniczcych)

0 PLN ( kwota przelewu pomniejszona o koszty


bankw poredniczcych)

0 PLN ( kwota przelewu


pomniejszona o koszty
bankw poredniczcych)

Przelew w EUR do bankw z grupy Raiffeisen:

Konto Lokacyjne Plus Wygodne

(w tym kontynuacja oferty: (1)


(w tym kontynuacja
Konta Lokacyjnego Plus Standard,
oferty: Mistrzowskiego bdcego w ofercie Banku do
Konta Osobistego,
dnia 30.11.2013 r., (2) Rachunku
Rachunku
Proste Oszczdzanie, Rachunku
Pomagajcego
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno
oraz Rachunku
Oszczdzajcego - bdcych w
ofercie Banku do dnia wejcia
Oszczdzajcego,
w ycie niniejszej Tabeli, o ile
prowadzonych w
walucie innej ni PLN, Klient by posiadaczem wycznie
Mistrzowskiego Konta Osobistego
bdcych w ofercie
Banku do dnia wejcia w zotych spord rachunkw
oszczdnociowo-rozliczeniowych
w ycie niniejszej
Tabeli)
w zotych, do ktrych zastosowanie
mia Regulamin Konta)

Pozycja Nazwa pozycji

b) wszystkie
koszty pokrywa
nadawca
przelewu

Konto walutowe
Avista (3)

Stawka obniona o 20% w stosunku do standardowej prowizji pobieranej za realizacj przelewu w walucie obcej poza grup Raiffeisen

Konto Lokacyjne Plus


Komfortowe
(w tym kontynuacja oferty:
(1) Konta Lokacyjnego Plus
Comfort/Comfort Direct,
bdcych w ofercie Banku
do dnia 30.11.2013r.,
(2) Rachunku Proste
Oszczdzanie, Rachunku
Codzienny Sukces, Rachunku
Mocno Oszczdzajcego bdcych w ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie niniejszej
Tabeli, o ile Klient nie spenia
kryteriw kontynuaacji oferty
dla Konta Lokacyjnego Plus
Wygodnego)

Konto Lokacyjne Plus


Premium

Konta Lokacyjne (1)

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Konto Aktywne (2)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja
oferty: Mistrzowskiego
Konta Osobistego
w PLN bdcego w
ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie
niniejszej Tabeli oraz
Konta Osobistego
Standard bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)
Konto wycofane z
oferty Banku z dniem
15.06.2015 r.

(w tym kontynuacja
oferty: Rachunku
Pomagajcego w
PLN oraz Rachunku
Ale! Konto bdcych
w ofercie Banku
do dnia wejcia
w ycie niniejszej
Tabeli oraz Konta
Osobistego Comfort
Direct bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)

(w tym kontynuacja oferty:


Rachunku Bankowoci
Osobistej bdcego w ofercie
Banku do dnia 31.05.2013
r. oraz Konta osobistego
Comfort bdcego w ofercie
Banku do dnia 30.11.2013 r.)
Konto wycofane z oferty
Banku z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium

Konto Lokacyjne Plus Wygodne

(w tym kontynuacja oferty: (1)


(w tym kontynuacja
Konta Lokacyjnego Plus Standard,
oferty: Mistrzowskiego bdcego w ofercie Banku do
Konta Osobistego,
dnia 30.11.2013 r., (2) Rachunku
Rachunku
Proste Oszczdzanie, Rachunku
Pomagajcego
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno
oraz Rachunku
Oszczdzajcego - bdcych w
ofercie Banku do dnia wejcia
Oszczdzajcego,
w ycie niniejszej Tabeli, o ile
prowadzonych w
walucie innej ni PLN, Klient by posiadaczem wycznie
Mistrzowskiego Konta Osobistego
bdcych w ofercie
Banku do dnia wejcia w zotych spord rachunkw
oszczdnociowo-rozliczeniowych
w ycie niniejszej
Tabeli)
w zotych, do ktrych zastosowanie
mia Regulamin Konta)

Pozycja Nazwa pozycji

5.7

Konto walutowe
Avista (3)

Konto Lokacyjne Plus


Komfortowe

Konto Lokacyjne Plus


Premium

(w tym kontynuacja oferty:


(1) Konta Lokacyjnego Plus
Comfort/Comfort Direct,
bdcych w ofercie Banku
do dnia 30.11.2013r.,
(2) Rachunku Proste
Oszczdzanie, Rachunku
Codzienny Sukces, Rachunku
Mocno Oszczdzajcego bdcych w ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie niniejszej
Tabeli, o ile Klient nie spenia
kryteriw kontynuaacji oferty
dla Konta Lokacyjnego Plus
Wygodnego)

Uznanie konta Klienta prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska S.A.:

5.7.1

Przychodzcy przelew krajowy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.7.2

Przychodzcy przelew zagraniczny oraz przelew w


walucie obcej z innego banku na terenie kraju

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.8

Inne usugi i transakcje bezgotwkowe:

5.8.1

Usuga eR-faktura (elektroniczna prezentacja


faktur oraz moliwo opacania rachunkw)
w systemie bankowoci internetowej R-Online
(uruchomienie usugi, nawizanie porozumienia
z dostawc, korzystanie z usugi, rezygnacja z
usugi)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

USUGA NIEDOSTPNA

5.8.2

Realizacja przelewu krajowego w ramach usugi


eR-faktura w systemie bankowoci internetowej
R-Online

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

USUGA NIEDOSTPNA

5.8.3

Doadowanie telefonu:

w systemie
bankowoci
internetowej
R-Online

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

USUGA NIEDOSTPNA

w serwisie
bankowoci
mobilnej Mobilny Bank

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

USUGA NIEDOSTPNA

5.8.4

Przelew SORBNET w kwocie do 999 999,99 PLN


realizowany w placwce Banku

29 PLN

29 PLN

29 PLN

10 PLN

29 PLN

5.8.5

Przelew SORBNET w kwocie od 1 000 000,00


PLN realizowany w placwce Banku

10 PLN

10 PLN

10 PLN

4 PLN

10 PLN

5.8.6

Przelew za granic w walucie


obcej, dla ktrej Bank nie
prezentuje kursw w tabeli
dewizowej: (26)

a) koszty
pokrywaj obie
strony

200 PLN

200 PLN

200 PLN

200 PLN

200 PLN

b) wszystkie
koszty pokrywa
nadawca
przelewu

200 PLN + 40 PLN


(koszty bankw poredniczcych)

200 PLN + 40 PLN


(koszty bankw poredniczcych)

200 PLN + 40 PLN (koszty


bankw poredniczcych)

200 PLN + 40 PLN (koszty bankw poredniczcych)

200 PLN + 40 PLN


(koszty bankw poredniczcych)

c) wszystkie
koszty pokrywa
odbiorca przelewu (22)

0 PLN (kwota przelewu


pomniejszona o koszty
bankw poredniczcych)

0 PLN (kwota przelewu


pomniejszona o koszty
bankw poredniczcych)

0 PLN ( kwota przelewu


pomniejszona o koszty bankw
poredniczcych)

0 PLN (kwota przelewu pomniejszona o koszty


bankw poredniczcych)

0 PLN (kwota przelewu


pomniejszona o koszty
bankw poredniczcych)

USUGA NIEDOSTPNA

5.8.7

Przyjcie zlecenia Klienta dotyczcego wstrzymania zleconej przez niego patnoci zagranicznej,
po wysaniu komunikatu SWIFT

120 PLN + koszty


innego banku

120 PLN + koszty


innego banku

120 PLN + koszty innego


banku

120 PLN + koszty innego banku

120 PLN + koszty


innego banku

NIE DOTYCZY

5.8.8

Opata za anulowanie dyspozycji realizacji przelewu zagranicznego przed wysaniem komunikatu


SWIFT przez Bank

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

NIE DOTYCZY

5.8.9

Opata za powiadomienie o odmowie wykonania


przelewu zagranicznego z powodu jego niekompletnoci (niewystarczajce dane) lub niewystarczajcych rodkw na koncie w chwili wykonywania przez Bank dyspozycji lub bdnego podania
bd braku numeru rachunku beneficjenta (IBAN)
w przypadku patnoci zagranicznych wysyanych
do krajw, w ktrych obowizuje standard IBAN
(Midzynarodowy Numer Rachunku Bankowego)

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

Konta Lokacyjne (1)

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Konto Aktywne (2)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja
oferty: Mistrzowskiego
Konta Osobistego
w PLN bdcego w
ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie
niniejszej Tabeli oraz
Konta Osobistego
Standard bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)
Konto wycofane z
oferty Banku z dniem
15.06.2015 r.

(w tym kontynuacja
oferty: Rachunku
Pomagajcego w
PLN oraz Rachunku
Ale! Konto bdcych
w ofercie Banku
do dnia wejcia
w ycie niniejszej
Tabeli oraz Konta
Osobistego Comfort
Direct bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)

(w tym kontynuacja oferty:


Rachunku Bankowoci
Osobistej bdcego w ofercie
Banku do dnia 31.05.2013
r. oraz Konta osobistego
Comfort bdcego w ofercie
Banku do dnia 30.11.2013 r.)
Konto wycofane z oferty
Banku z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium

Konto walutowe
Avista (3)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne

(w tym kontynuacja oferty: (1)


(w tym kontynuacja
Konta Lokacyjnego Plus Standard,
oferty: Mistrzowskiego bdcego w ofercie Banku do
Konta Osobistego,
dnia 30.11.2013 r., (2) Rachunku
Rachunku
Proste Oszczdzanie, Rachunku
Pomagajcego
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno
oraz Rachunku
Oszczdzajcego - bdcych w
ofercie Banku do dnia wejcia
Oszczdzajcego,
w ycie niniejszej Tabeli, o ile
prowadzonych w
walucie innej ni PLN, Klient by posiadaczem wycznie
Mistrzowskiego Konta Osobistego
bdcych w ofercie
Banku do dnia wejcia w zotych spord rachunkw
oszczdnociowo-rozliczeniowych
w ycie niniejszej
Tabeli)
w zotych, do ktrych zastosowanie
mia Regulamin Konta)

Pozycja Nazwa pozycji

Konto Lokacyjne Plus


Komfortowe

Konto Lokacyjne Plus


Premium

(w tym kontynuacja oferty:


(1) Konta Lokacyjnego Plus
Comfort/Comfort Direct,
bdcych w ofercie Banku
do dnia 30.11.2013r.,
(2) Rachunku Proste
Oszczdzanie, Rachunku
Codzienny Sukces, Rachunku
Mocno Oszczdzajcego bdcych w ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie niniejszej
Tabeli, o ile Klient nie spenia
kryteriw kontynuaacji oferty
dla Konta Lokacyjnego Plus
Wygodnego)

5.8.10

Dodatkowa opata za przelew zagraniczny nie


speniajcy warunkw STP (27)

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

5.8.11

Opata za realizacj przelewu za granic, z tytuu


obsugi przelewu przez banki poredniczce i
bank beneficjenta w opcji, gdy cakowite koszty
przelewu ponosi zleceniodawca

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

5.8.12

Opata za modyfikacj treci przelewu po wysaniu komunikatu SWIFT (dane banku odbiorcy,
dane odbiorcy, szczegy patnoci)

60 PLN + koszty innego


banku

60 PLN + koszty innego


banku

60 PLN + koszty innego banku

60 PLN + koszty innego banku

60 PLN + koszty innego


banku

5.8.13

Opata za obsug patnoci


przychodzcych z tytuu wiadcze emerytalno-rentowych z
zagranicy - dla patnoci:

do kwoty
300,00 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

od 300,01 PLN
do 1500,00
PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

od kwoty
1500,01 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

5.8.14

Usuga powiadomie SMS "R-Alerts" (szczeglowy zakres informacji przekazywany w ramach usugi R-Alerts oraz tryb zawarcia Umowy o usug okrela Regulamin Usugi R-Alerts w Raiffeisen Bank Polska S.A.):

5.8.14.1

Usuga powiadomie SMS "R-Alerts" - Pakiet


Rozszerzony

5 PLN (28)

0 PLN do dnia 30.04.2015 r.


5 PLN (28)
5 PLN od dnia 01.05.2015 r. (28)

TRANSAKCJE GOTWKOWE W PLACWCE BANKU

6.1

Wpata na konto w kasach Banku

0 PLN za pierwsz
wpat w miesicu
kalendarzowym

0 PLN za pierwsz
wpat w miesicu
kalendarzowym

0 PLN za pierwsz wpat w


miesicu kalendarzowym

0 PLN za pierwsze trzy wpaty w miesicu


kalendarzowym

0 PLN za pierwsz
wpat w miesicu
kalendarzowym

0 PLN za pierwsz wpat w miesicu


kalendarzowym

0 PLN za pierwsz wpat w


miesicu kalendarzowym

0 PLN za pierwsz wpat w


miesicu kalendarzowym

0,20% min 5 PLN za


kad kolejn

0,20% min 5 PLN za


kad kolejn

0,20% min 5 PLN za kad


kolejn

0,20% min 5 PLN za kad kolejn

0,20% min 5 PLN za


kad kolejn

0,20% min 5 PLN za kad kolejn

0,20% min 5 PLN za kad


kolejn

0,20% min 5 PLN za kad


kolejn

0 PLN za pierwsz
wypat w miesicu
kalendarzowym;
0,20% min. 5 PLN za
kad kolejn

0 PLN

0 PLN

0 PLN za pierwsz
wypat w miesicu
kalendarzowym;
0,20% min. 5 PLN za
kad kolejn

0,20% min. 10 PLN

0,20% min. 10 PLN

0,15% min. 10 PLN

0,25% min. 10 PLN (od


kwoty wypaty stanowicej
nadwyk ponad kwot nie-wymagajc awizowania)

0,25% min. 10 PLN (od kwoty wypaty


stanowicej nadwyk ponad kwot
niewymagajc awizowania)

0,25% min. 10 PLN (od kwoty


wypaty stanowicej nadwyk
ponad kwot niewymagajc
awizowania)

0,25% min. 10 PLN (od


kwoty wypaty stanowicej
nadwyk ponad kwot niewymagajc awizowania)

6.2

Wypata z konta w kasach Banku

0 PLN

6.3

Opata dodatkowa za wypat w ramach danej


placwki Banku wymagajc awizacji, realizowan w terminie krtszym ni standardowy, pod
warunkiem dostpnoci rodkw w Banku.

NIE DOTYCZY

6.4

Wymiana monet na banknoty lub banknotw na


monety (Bank nie dokonuje rozmiany w walutach
obcych)

2,00% kwoty wymiany,


min. 15 PLN

2,00% kwoty wymiany,


min. 15 PLN

2,00% kwoty wymiany, min.


15 PLN

2,00% kwoty wymiany, min. 15 PLN

USUGA NIEDOSTPNA

2,00% kwoty wymiany, min. 15 PLN

2,00% kwoty wymiany,


min.15PLN

2,00% kwoty wymiany,


min.15 PLN

6.5

Opata od wpaty w EUR zawierajcej bilon.


UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych
walutach obcych.

60,00% wartoci bilonu,


min. 15 PLN

60,00% wartoci bilonu,


min. 15 PLN

60,00% wartoci bilonu, min.


15 PLN

60,00% wartoci bilonu, min. 15 PLN

60,00% wartoci bilonu,


min. 15 PLN

60,00% wartoci bilonu, min. 15 PLN

60,00% wartoci bilonu, min.


15 PLN

60,00% wartoci bilonu,


min. 15 PLN

6.6

Opata za brak lub czciow realizacj awizowanej wypaty

0,25% min. 10 PLN


od niepodjtej kwoty
wypaty

0,25% min. 10 PLN


od niepodjtej kwoty
wypaty

0,25% min. 10 PLN od niepodjtej kwoty wypaty

0,25% min. 10 PLN od niepodjtej kwoty


wypaty

0,25% min. 10 PLN


od niepodjtej kwoty
wypaty

0,25% min. 10 PLN od niepodjtej kwoty


wypaty

0,25% min. 10 PLN od niepodjtej kwoty wypaty

0,25% min. 10 PLN od niepodjtej kwoty wypaty

3 PLN

3 PLN

3 PLN

0 PLN

INNE

7.1

Wycig papierowy dla Klientw posiadajcych


dostp do systemu bankowoci internetowej
R-Online (29)

5 PLN

5 PLN

3 PLN

0 PLN

Konta Lokacyjne (1)

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Konto Aktywne (2)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja
oferty: Mistrzowskiego
Konta Osobistego
w PLN bdcego w
ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie
niniejszej Tabeli oraz
Konta Osobistego
Standard bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)
Konto wycofane z
oferty Banku z dniem
15.06.2015 r.

(w tym kontynuacja
oferty: Rachunku
Pomagajcego w
PLN oraz Rachunku
Ale! Konto bdcych
w ofercie Banku
do dnia wejcia
w ycie niniejszej
Tabeli oraz Konta
Osobistego Comfort
Direct bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)

(w tym kontynuacja oferty:


Rachunku Bankowoci
Osobistej bdcego w ofercie
Banku do dnia 31.05.2013
r. oraz Konta osobistego
Comfort bdcego w ofercie
Banku do dnia 30.11.2013 r.)
Konto wycofane z oferty
Banku z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium

Opata za odbir wycigu w placwce Banku w


przypadku, gdy Bank dostarczy Klientowi wycig
w innej uzgodnionej formie

10 PLN

10 PLN

10 PLN

Konto Lokacyjne Plus Wygodne

(w tym kontynuacja oferty: (1)


(w tym kontynuacja
Konta Lokacyjnego Plus Standard,
oferty: Mistrzowskiego bdcego w ofercie Banku do
Konta Osobistego,
dnia 30.11.2013 r., (2) Rachunku
Rachunku
Proste Oszczdzanie, Rachunku
Pomagajcego
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno
oraz Rachunku
Oszczdzajcego - bdcych w
ofercie Banku do dnia wejcia
Oszczdzajcego,
w ycie niniejszej Tabeli, o ile
prowadzonych w
walucie innej ni PLN, Klient by posiadaczem wycznie
Mistrzowskiego Konta Osobistego
bdcych w ofercie
Banku do dnia wejcia w zotych spord rachunkw
oszczdnociowo-rozliczeniowych
w ycie niniejszej
Tabeli)
w zotych, do ktrych zastosowanie
mia Regulamin Konta)

Pozycja Nazwa pozycji

7.2

Konto walutowe
Avista (3)

0 PLN

10 PLN

10 PLN

Konto Lokacyjne Plus


Komfortowe

Konto Lokacyjne Plus


Premium

(w tym kontynuacja oferty:


(1) Konta Lokacyjnego Plus
Comfort/Comfort Direct,
bdcych w ofercie Banku
do dnia 30.11.2013r.,
(2) Rachunku Proste
Oszczdzanie, Rachunku
Codzienny Sukces, Rachunku
Mocno Oszczdzajcego bdcych w ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie niniejszej
Tabeli, o ile Klient nie spenia
kryteriw kontynuaacji oferty
dla Konta Lokacyjnego Plus
Wygodnego)

10 PLN

0 PLN

7.3

Kopia wycigu za sztuk/za jeden miesic

10 PLN

10 PLN

10 PLN

0 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

0 PLN

7.4

Ustanowienie/zmiana/odwoanie zapisu na
wypadek mierci

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

7.5

Potwierdzenie posiadania konta/salda na koncie


na dzie biecy wystawione w placwce Banku

15 PLN

15 PLN

15 PLN

0 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

0 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

7.6

Potwierdzenie realizacji przelewu (30)

7.7

Zawiadczenie / Opinia bankowa o produkcie (dotyczy rwnie Limitu zaduenia w Koncie Osobistym)

7.7.1

Dokument o jednym produkcie (dotyczy rwnie


przypadku, gdy dokument jest sporzdzany na
wniosek spadkobiercy zmarego Klienta)

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

7.7.2

Opata za zmian warunkw Umowy limitu


zaduenia w Koncie Osobistym/ Opata za aneks
do Umowy Limitu zaduenia w Koncie Osobistym
(dotyczy Umw zawartych do 06.10.2013 r.)

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

7.7.3

Opata za zmian warunkw Umowy limitu


zaduenia w Koncie Osobistym/ Opata za aneks
do Umowy Limitu zaduenia w Koncie Osobistym
(dotyczy Umw zawartych od 07.10.2013 r.)

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

7.7.4

Historia konta

30 PLN za okres
ostatnich 6 m-cy, 10
PLN za kady kolejny
rozpoczty miesic

30 PLN za okres ostatnich 6 m-cy, 10 PLN za


kady kolejny rozpoczty
miesic

30 PLN za okres ostatnich 6


m-cy, 10 PLN za kady kolejny
rozpoczty miesic

30 PLN za okres ostatnich 6 m-cy, 10 PLN za


kady kolejny rozpoczty miesic

30 PLN za okres ostatnich 6 m-cy, 10 PLN za


kady kolejny rozpoczty
miesic

30 PLN za okres ostatnich 6 m-cy, 10


PLN za kady kolejny rozpoczty miesic

30 PLN za okres ostatnich 6


m-cy, 10 PLN za kady kolejny
rozpoczty miesic

30 PLN za okres ostatnich


6 m-cy, 10 PLN za kady
kolejny rozpoczty miesic

7.8

Opinia o Kliencie (dotyczy rwnie Limitu zaduenia w Koncie Osobistym)

7.8.1

Dokument o wszystkich (niektrych) produktach


Klienta (dotyczy rwnie przypadku, gdy dokument jest sporzdzany na wniosek spadkobiercy
zmarego Klienta)

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

7.9

Duplikat dokumentu (wydruk z systemu Banku)

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

7.10

Kopia dokumentu

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

7.11

Inne dokumenty nie uwzgldnione w Tabeli wystawiane na danie Klienta

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

7.12

Opata za wysanie dokumentw (dotyczy rwnie umw Limitu zaduenia w Koncie Osobistym zawartych do dnia 06.10.2013 r.)

7.12.1

listem zwykym, na adres email, na numer FAX

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

7.12.2

listem priorytetowym, poleconym lub odbir w


placwce Banku

10 PLN

10 PLN

10 PLN

0 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

0 PLN

7.12.3

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

7.12.4

kurierem krajowym na szczegln dyspozycj


Klienta

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

7.12.5

kurierem za granic na szczegln dyspozycj


Klienta

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

Konta Lokacyjne (1)

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Konto Aktywne (2)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja
oferty: Mistrzowskiego
Konta Osobistego
w PLN bdcego w
ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie
niniejszej Tabeli oraz
Konta Osobistego
Standard bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)
Konto wycofane z
oferty Banku z dniem
15.06.2015 r.

(w tym kontynuacja
oferty: Rachunku
Pomagajcego w
PLN oraz Rachunku
Ale! Konto bdcych
w ofercie Banku
do dnia wejcia
w ycie niniejszej
Tabeli oraz Konta
Osobistego Comfort
Direct bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)

(w tym kontynuacja oferty:


Rachunku Bankowoci
Osobistej bdcego w ofercie
Banku do dnia 31.05.2013
r. oraz Konta osobistego
Comfort bdcego w ofercie
Banku do dnia 30.11.2013 r.)
Konto wycofane z oferty
Banku z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium

Konto walutowe
Avista (3)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne

(w tym kontynuacja oferty: (1)


(w tym kontynuacja
Konta Lokacyjnego Plus Standard,
oferty: Mistrzowskiego bdcego w ofercie Banku do
Konta Osobistego,
dnia 30.11.2013 r., (2) Rachunku
Rachunku
Proste Oszczdzanie, Rachunku
Pomagajcego
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno
oraz Rachunku
Oszczdzajcego - bdcych w
ofercie Banku do dnia wejcia
Oszczdzajcego,
w ycie niniejszej Tabeli, o ile
prowadzonych w
walucie innej ni PLN, Klient by posiadaczem wycznie
Mistrzowskiego Konta Osobistego
bdcych w ofercie
Banku do dnia wejcia w zotych spord rachunkw
oszczdnociowo-rozliczeniowych
w ycie niniejszej
Tabeli)
w zotych, do ktrych zastosowanie
mia Regulamin Konta)

Pozycja Nazwa pozycji

Konto Lokacyjne Plus


Komfortowe

Konto Lokacyjne Plus


Premium

(w tym kontynuacja oferty:


(1) Konta Lokacyjnego Plus
Comfort/Comfort Direct,
bdcych w ofercie Banku
do dnia 30.11.2013r.,
(2) Rachunku Proste
Oszczdzanie, Rachunku
Codzienny Sukces, Rachunku
Mocno Oszczdzajcego bdcych w ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie niniejszej
Tabeli, o ile Klient nie spenia
kryteriw kontynuaacji oferty
dla Konta Lokacyjnego Plus
Wygodnego)

7.13

Opata z tytuu zwrotu kosztw obsugi monitorowania terminowoci spaty (w tym limitu
zaduenia) zakoczonego wysaniem monitu
pisemnego (31)

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

7.14

Ustanowienie blokady na koncie na podstawie


dyspozycji Klienta

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

7.15

Inne czynnoci zlecane przez Bank osobom trzecim w zwizku z wykonywaniem zlecenia Klienta
(opaty telekomunikacyjne, usugi kurierskie itp.)

opaty pobierane przez


zleceniodawcw

opaty pobierane przez


zleceniodawcw

opaty pobierane przez zleceniodawcw

opaty pobierane przez zleceniodawcw

opaty pobierane przez


zleceniobiorcw

opaty pobierane przez zleceniodawcw

opaty pobierane przez zleceniodawcw

opaty pobierane przez


zleceniodawcw

7.16

Przeksztacenie konta z indywidualnego na


wsplne i odwrotnie

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

LIMITY TRANSAKCYJNE

8.1

Limit dla jednorazowego przelewu realizowanego


przez Centrum Telefoniczne

200 000 PLN lub


rwnowarto w walucie
wymienialnej (32)

200 000 PLN lub


rwnowarto w walucie
wymienialnej (32)

200 000 PLN lub rwnowarto


w walucie wymienialnej (32)

200 000 PLN lub rwnowarto w walucie


wymienialnej (32)

200 000 PLN lub


rwnowarto w walucie
wymienialnej (32)

200 000 PLN lub rwnowarto w


walucie wymienialnej (32)

200 000 PLN lub rwnowarto


w walucie wymienialnej (32)

200 000 PLN lub rwnowarto w walucie wymienialnej


(32)

8.2

Dzienny limit przeleww moliwych do zlecenia


przez system bankowoci internetowej R-Online
(33)

50 000 PLN lub


rwnowarto w walucie
wymienialnej (32)

50 000 PLN lub


rwnowarto w walucie
wymienialnej (32)

50 000 PLN lub rwnowarto


w walucie wymienialnej (32)

50 000 PLN lub rwnowarto w walucie


wymienialnej (32)

50 000 PLN lub


rwnowarto w walucie
wymienialnej (32)

50 000 PLN lub rwnowarto w walucie


wymienialnej (32)

50 000 PLN lub rwnowarto w


walucie wymienialnej (32)

50 000 PLN lub rwnowarto w walucie wymienialnej


(32)

8.3

Dzienny limit przeleww moliwych do zlecenia


przez serwis bankowoci mobilnej Mobilny Bank
(34)

50 000 PLN lub


rwnowarto w walucie
wymienialnej (32)

50 000 PLN lub


rwnowarto w walucie
wymienialnej (32)

50 000 PLN lub rwnowarto


w walucie wymienialnej (32)

50 000 PLN lub rwnowarto w walucie


wymienialnej (32)

50 000 PLN lub


rwnowarto w walucie
wymienialnej (32)

50 000 PLN lub rwnowarto w walucie


wymienialnej (32)

50 000 PLN lub rwnowarto w


walucie wymienialnej (32)

50 000 PLN lub rwnowarto w walucie wymienialnej


(32)

TABELA OPROCENTOWANIA

9.1

Oprocentowanie rodkw
wasnych. Przedzia kwotowy,
w ktrym oprocentowanie
jest naliczane dla caej
kwoty zdeponowanych rodkw
wasnych.

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,80%

0,80%

0,80%

15 000 29 999,99

0 - 14 999,99

1,10%

1,10%

1,10%

30 000 50 000

1,80%

1,80%

1,60%

50 000,01 99 999,99

1,35%

1,35%

1,35%

100 000 i
powyej

0,80%

1,20%

1,20%

10

LIMIT ZADUENIA W KONCIE OSOBISTYM

10.1

Limit zaduenia w Koncie Osobistym (obowizuje dla limitw zaduenia udzielonych od 23.02.2015 r.)

10.1.1

Prowizja za uruchomienie, podwyszenie Limitu


zaduenia (od kwoty przyznanego Limitu lub
kwoty podwyszenia)

0%

10.1.2

Prowizja za przeduenie Limitu zaduenia (od


kwoty przyznanego Limitu)

1,50%, nie mniej ni 50 PLN

10.1.3

Oprocentowanie nominalne w skali roku

10%

10.2

Limit zaduenia w Koncie Osobistym (obowizuje dla limitw zaduenia udzielonych od 20.09.2010 r. do 22.02.2015 r.)

10.2.1

Prowizja za uruchomienie, podwyszenie Limitu


zaduenia (od kwoty przyznanego Limitu lub
kwoty podwyszenia)

1,60%, nie mniej ni 50 PLN

10.2.2

Prowizja za przeduenie Limitu zaduenia (od


kwoty przyznanego Limitu)

1,30%, nie mniej ni 50 PLN

NIE DOTYCZY

Konta Lokacyjne (1)

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Konto Aktywne (2)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja
oferty: Mistrzowskiego
Konta Osobistego
w PLN bdcego w
ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie
niniejszej Tabeli oraz
Konta Osobistego
Standard bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)
Konto wycofane z
oferty Banku z dniem
15.06.2015 r.

(w tym kontynuacja
oferty: Rachunku
Pomagajcego w
PLN oraz Rachunku
Ale! Konto bdcych
w ofercie Banku
do dnia wejcia
w ycie niniejszej
Tabeli oraz Konta
Osobistego Comfort
Direct bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)

(w tym kontynuacja oferty:


Rachunku Bankowoci
Osobistej bdcego w ofercie
Banku do dnia 31.05.2013
r. oraz Konta osobistego
Comfort bdcego w ofercie
Banku do dnia 30.11.2013 r.)
Konto wycofane z oferty
Banku z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium

Konto walutowe
Avista (3)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne

(w tym kontynuacja oferty: (1)


(w tym kontynuacja
Konta Lokacyjnego Plus Standard,
oferty: Mistrzowskiego bdcego w ofercie Banku do
Konta Osobistego,
dnia 30.11.2013 r., (2) Rachunku
Rachunku
Proste Oszczdzanie, Rachunku
Pomagajcego
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno
oraz Rachunku
Oszczdzajcego - bdcych w
ofercie Banku do dnia wejcia
Oszczdzajcego,
w ycie niniejszej Tabeli, o ile
prowadzonych w
walucie innej ni PLN, Klient by posiadaczem wycznie
Mistrzowskiego Konta Osobistego
bdcych w ofercie
Banku do dnia wejcia w zotych spord rachunkw
oszczdnociowo-rozliczeniowych
w ycie niniejszej
Tabeli)
w zotych, do ktrych zastosowanie
mia Regulamin Konta)

Pozycja Nazwa pozycji

10.2.3

Kwota wykorzystanego limitu zaduenia

Oprocentowanie nominalne w skali roku (35,36)

10.2.3.1

od 0,01 PLN do 1 000 PLN

10,00%

0,00%

10.2.3.2

od 1 000,01 PLN do 5 000 PLN

10,00%

10,00%

10,00%

10.2.3.3

od 5 000,01 PLN do 10 000 PLN

10,00%

10,00%

10,00%

10.2.3.4

od 10 000,01 PLN do 20 000 PLN

10,00%

10,00%

10,00%

10.2.3.5

od 20 000,01 PLN do 40 000 PLN

10,00%

10,00%

10,00%

10.2.3.6

od 40 000,01 PLN do 60 000 PLN

10,00%

10,00%

10,00%

10.2.4

Odsetki podwyszone

4-krotno stopy kredytu lombardowego NBP

11

KONTA WYCOFANE Z OFERTY BANKU

11.1

Konto Lokacyjne

Warunki prowadzenia, opaty, prowizje i limity transakcyjne dla Konta Lokacyjnego (konto dostpne w ofercie Banku do 19.09.2010 r.) s takie same jak dla Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego za wyjtkiem wierszy:

1.5

Okres rozliczeniowy

3 miesice liczone od
daty pierwszego wpywu
na konto

2.5

Opata za dostp do Internetowej Platformy Transakcyjnej R-Dealer

Dostpne wycznie dla


Klientw posiadajcych Konto Osobiste
Wygodne lub Aktywne
lub Komfortowe lub
Premium

5.1

Jednorazowy przelew w walucie PLN na konto w Banku realizowany:

5.1.1

w systemie bankowoci internetowej


R-Online

0 PLN

5.1.2

w serwisie bankowoci mobilnej Mobilny


Bank

0 PLN

5.2

Jednorazowy przelew w walucie innej ni PLN na konto w Banku


realizowany:

5.2.1

w systemie bankowoci internetowej


R-Online

0 PLN

5.2.2

w serwisie bankowoci mobilnej Mobilny


Bank

0 PLN

5.2.3

w Centrum Telefonicznym

10 PLN

5.2.4

w placwce Banku

10 PLN

5.3

Jednorazowy przelew do innego banku w PLN (dotyczy rwnie przeleww


predefiniowanych oraz przeleww z dat przysz oraz przeleww do
Urzdu Skarbowego oraz Zakadu Ubezpiecze Spoecznych) realizowany:

5.3.2

w serwisie bankowoci mobilnej Mobilny Bank

5.8

Inne usugi i transakcje bezgotwkowe:

USUGA NIEDOSTPNA

Oprocentowanie
nominalne w skali
roku (37)

Oprocentowanie nominalne w skali roku dla


wykorzystanego limitu
(37,38)

0,00%

0,00%

10,00%

od 0,01% do 9,75%

0,00%

od 9,75% do 6,50%

Konto Lokacyjne Plus


Komfortowe

Konto Lokacyjne Plus


Premium

(w tym kontynuacja oferty:


(1) Konta Lokacyjnego Plus
Comfort/Comfort Direct,
bdcych w ofercie Banku
do dnia 30.11.2013r.,
(2) Rachunku Proste
Oszczdzanie, Rachunku
Codzienny Sukces, Rachunku
Mocno Oszczdzajcego bdcych w ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie niniejszej
Tabeli, o ile Klient nie spenia
kryteriw kontynuaacji oferty
dla Konta Lokacyjnego Plus
Wygodnego)

NIE DOTYCZY

Tabela obowizuje od 05.12.2014 r.

Konta Lokacyjne (1)

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Konto Aktywne (2)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja
oferty: Mistrzowskiego
Konta Osobistego
w PLN bdcego w
ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie
niniejszej Tabeli oraz
Konta Osobistego
Standard bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)
Konto wycofane z
oferty Banku z dniem
15.06.2015 r.

(w tym kontynuacja
oferty: Rachunku
Pomagajcego w
PLN oraz Rachunku
Ale! Konto bdcych
w ofercie Banku
do dnia wejcia
w ycie niniejszej
Tabeli oraz Konta
Osobistego Comfort
Direct bdcego w
ofercie Banku do dnia
30.11.2013 r.)

(w tym kontynuacja oferty:


Rachunku Bankowoci
Osobistej bdcego w ofercie
Banku do dnia 31.05.2013
r. oraz Konta osobistego
Comfort bdcego w ofercie
Banku do dnia 30.11.2013 r.)
Konto wycofane z oferty
Banku z dniem 15.06.2015 r.

Pozycja Nazwa pozycji

11.2

5.8.4

Przelew SORBNET w kwocie do 999 999,99


PLN realizowany w placwce Banku

29 PLN

5.8.5

Przelew SORBNET w kwocie od 1 000


000,00 PLN realizowany w placwce
Banku

10 PLN

Konto Oszczdzajce (kontynuacja oferty: Rachunku Oszczdzajcego prowadzonego w


walucie PLN oraz Rachunku
Premiowanego)

Warunki prowadzenia, opaty, prowizje i limity transakcyjne dla Konta


Oszczdzajcego s takie same jak dla Konta Lokacyjnego Plus
Komfortowego za wyjtkiem wierszy:

5.4

Ustanowienie, modyfikacja, realizacja i


usunicie zlecenia staego:

5.4.1

w systemie bankowoci internetowej


R-Online

0 PLN

5.4.2

w serwisie bankowoci mobilnej Mobilny


Bank

USUGA NIEDOSTPNA

5.4.3

w Centrum Telefonicznym

0 PLN

5.4.4

w placwce Banku

0 PLN

11.2.1

Karty patnicze do Konta


Oszczdzajcego

Warunki prowadzenia, opaty, prowizje i limity transakcyjne dla kart


patniczych s takie same jak dla kart wydanych do Konta Osobistego Aktywnego, z zastrzeeniem, e Bank nie oferuje do tego Konta
karty MasterCard Debit Wizz Air

12

TABELA OPROCENTOWANIA KONT WYCOFANYCH Z OFERTY BANKU

12.1

Oprocentowanie rodkw wasnych w walucie PLN dla salda


w danym przedziale.

Konto Oszczdzajce

Konto Lokacyjne
(Konto dostpne
wofercie Banku do
19.09.2010 r.)

0,00 - 99,99

0,00%

0,00%

100,00 i powyej

0,85%

Konto Premium

Konto walutowe
Avista (3)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne

(w tym kontynuacja oferty: (1)


(w tym kontynuacja
Konta Lokacyjnego Plus Standard,
oferty: Mistrzowskiego bdcego w ofercie Banku do
Konta Osobistego,
dnia 30.11.2013 r., (2) Rachunku
Rachunku
Proste Oszczdzanie, Rachunku
Pomagajcego
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno
oraz Rachunku
Oszczdzajcego - bdcych w
ofercie Banku do dnia wejcia
Oszczdzajcego,
w ycie niniejszej Tabeli, o ile
prowadzonych w
walucie innej ni PLN, Klient by posiadaczem wycznie
Mistrzowskiego Konta Osobistego
bdcych w ofercie
Banku do dnia wejcia w zotych spord rachunkw
oszczdnociowo-rozliczeniowych
w ycie niniejszej
Tabeli)
w zotych, do ktrych zastosowanie
mia Regulamin Konta)

Konto Lokacyjne Plus


Komfortowe

Konto Lokacyjne Plus


Premium

(w tym kontynuacja oferty:


(1) Konta Lokacyjnego Plus
Comfort/Comfort Direct,
bdcych w ofercie Banku
do dnia 30.11.2013r.,
(2) Rachunku Proste
Oszczdzanie, Rachunku
Codzienny Sukces, Rachunku
Mocno Oszczdzajcego bdcych w ofercie Banku do
dnia wejcia w ycie niniejszej
Tabeli, o ile Klient nie spenia
kryteriw kontynuaacji oferty
dla Konta Lokacyjnego Plus
Wygodnego)

Tabela obowizuj od 07.09.2015 r.


Przypisy:
1. Konta Lokacyjne bdce w ofercie Banku prowadzone s wycznie dla Klientw posiadajcych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Konto Osobiste w ofercie: dla Konta Lokacyjnego Plus Premium: Konto Osobiste Premium, dla Konta Lokacyjnego Plus Komfortowego: Konto Osobiste Komfortowe lub Konto Osobiste Aktywne, dla Konta Lokacyjnego Plus
Wygodnego: Konto Osobiste Wygodne. Klient moe posiada jedno indywidualne Konto Lokacyjne Plus oraz dowoln liczb Kont Lokacyjnych Plus wsplnych, przy czym kade z nich moe by otwarte i prowadzone przez Bank na rzecz innych wspposiadaczy. Ograniczenie to nie dotyczy Klientw, na rzecz ktrych Bank prowadzi przed dniem
1.12.2013 r. co najmniej 2 Konta Lokacyjne Plus indywidualne lub wsplne - w danej relacji wacicielskiej. W takim przypadku Bank nie otwiera kolejnego Konta Lokacyjnego Plus.
2. Jeeli Konto Osobiste zostao otwarte jako: (1) Rachunek Pomagajcy, (2) Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste, Rachunek Bankowoci Osobistej, otwarty przed dniem 20.02.2011 r., oraz gdy Klient zawar z Bankiem umow o kredyt hipoteczny oznaczon numerem rozpoczynajcym sie od liter HL, w okresie w ktrym prowadzone jest za jego
porednictwem obsuga ww. kredytu, Bankowi nie przysuguj opaty za prowadzenie i zamknicie tego konta oraz opaty z tytuu jednorazowych przeleww w PLN, przeleww zagranicznych, wpat na konto oraz wypat z konta, o ile czynnoci te pozostaj w zwizku z zawart umow o kredyt hipoteczny.
3. Jeeli Konto walutowe A`vista jest waciwe do spaty w walucie obcej udzielonego przez Bank kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty innej ni zoty (poyczki), to Bankowi nie przysuguj opaty za otwarcie, prowadzenie i zamknicie tego konta oraz opaty z tytuu jednorazowych przeleww w tej walucie, przeleww zagranicznych,
wpat na konto oraz wypat z konta, o ile czynnoci te pozostaj w zwizku z zawart umow o ww. kredyt (poyczk).
4. Jeeli na jakimkolwiek Koncie Osobistym w PLN danego Klienta warunek uprawniajcy do obnienia opaty za prowadzenie konta zostanie speniony, to dla innych Kont Osobistych w PLN prowadzonych na rzecz tego Klienta, uwzgldnione zostanie obnienie w danym miesicu opaty za prowadzenie konta, o ile jest speniony warunek pozwalajcy
na obnienie opaty. (np. Klient posiada Konto Osobiste Premium z wpywem miesicznym 10 tys. PLN oraz Konto Osobiste Komfortowe bez adnego wpywu. Dziki spenieniu warunku wpywu na Konto Osobiste Premium, Konto Osobiste Komfortowe jest take zwolnione z opaty miesicznej - gdy w tym koncie wymg wpywu 4 tys. PLN jest
speniony na innym koncie Klienta)
5. Wpyw na Konto Osobiste Klienta stanowi suma zaksigowanych przeleww przychodzcych na Konto Osobiste w danym miesicu kalendarzowym, z wyczeniem przeleww z kont prowadzonych w Raiffeisen Bank Polska S.A., ktrych Klient jest posiadaczem lub wspposiadaczem, wpat gotwkowych, w tym w bankomatach Banku, zapadajcych
lokat, wypat odsetek oraz wypat kredytw. Wpywy badane s w miesicu kalendarzowym poprzedzajcym miesic, w ktrym nastpuje pobranie opaty za prowadzenie konta. Dla wpyww w walucie obcej nastpuje przeliczenie kwoty wpywu na walut polsk po rednim kursie NBP stosowanym w Banku w chwili dokonania ksigowania.
6. rednia warto badana jest w miesicu kalendarzowym poprzedzajcym miesic kalendarzowy, w ktrym nastpuje pobranie opaty za prowadzenie Konta Osobistego, jeli dniem pobrania opaty jest okres od 10 dnia do ostatniego dnia miesica kalendarzowego. W pozostaych przypadkach, w ktrych dniem pobrania opaty za prowadzenie
Konta Osobistego, jest okres od pocztku miesica kalendarzowego do 9 dnia, rednia warto badana jest w drugim miesicu poprzedzajcym miesic, w ktrym nastpuje pobranie opaty za prowadzenie Konta Osobistego. Szczegowy wykaz produktw oraz ich parametrw zawierajcych si w wartoci rodkw na kontach, produktach
depozytowych, produktach inwestycyjnych i wykorzystanych limitach kredytowych dostpny jest w placwkach Banku oraz w Centrum Telefonicznym.
7. Warto obrotw na rynku kasowym rozumiana jako warto transakcji kupna/sprzeday akcji, obligacji, praw poboru, praw do akcji, certyfikatw inwestycyjnych, produktw strukturyzowanych i ETF. Liczba kontraktw terminowych rozumiana jako liczba transakcji kupna/sprzeday kontraktw terminowych. Warto obrotw na rynku kasowym
oraz liczba kontraktw terminowych liczone s na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. w miesicu kalendarzowym poprzedzajcym miesic naliczenia opaty za prowadzenie konta.
8. Opata jest pobierana od drugiego okresu rozliczeniowego nastpujcego od daty otwarcia konta lub zmiany rodzaju konta: z Konta Osobistego Wygodnego na Konto Osobiste Aktywne/Komfortowe/Premium, z Konta Osobistego Aktywnego na Konto Osobiste Komfortowe/Premium, z Konta Osobistego Komfortowego na Konto Osobiste Premium.
9. Wyjtek stanowi Konta Osobiste bdce kontynuacj ofert: Konta Standard/Active bdcych w ofercie Banku w okresie do 06.11.2005 r., dla ktrych okres rozliczeniowy to 1 miesic liczony od daty zmiany oferty Konta Standard/Active na Mobilne Konto Osobiste wykonanej w okresie do 19.09.2010
10. Wyjtek stanowi Konta walutowe Avista otwarte w okresie do 04.09.2006 r., dla ktrych okres rozliczeniowy to: 1 miesic kalendarzowy.

RPOL_O_002_1508_03_INT

11. Wyjtek stanowi Konta walutowe Avista otwarte w okresie do 04.09.2006 r., ktre prowadzone s dodatkowo w walutach: PLN, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF.
12. Automatyczne przelewy pomidzy Kontem Lokacyjnym Plus/Kontem Lokacyjnym a Kontem Osobistym.
13. Karty debetowe dostpne s wycznie w ofercie: dla karty Visa Classic: Konto Osobiste Wygodne, Konto Osobiste Aktywne lub Konto Osobiste Komfortowe, dla karty MasterCard Debit: Konto Osobiste Wygodne, Konto Osobiste Aktywne lub Konto Osobiste Komfortowe, dla karty MasterCard Debit Class&Club: Konto Osobiste Premium,
dla karty MasterCard do konta w EUR: Konto walutowe Avista w EUR. Karta Visa Electron dostpna w ramach oferty Konta Osobistego Komfortowego wystpuje wycznie na zasadzie kontynuacji umowy karty zawartej przed 19.09.2010 r. Karta Visa Electron dostpna w ramach oferty Konta Osobistego Wygodnego oraz kontynuacji
ofert: Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste, Rachunku Bankowoci Osobistej, Rachunku Oszczdzajcego wystpuje wycznie na zasadzie kontynuacji Umowy Karty zawartej przed dniem wejcia w ycie niniejszej Tabeli.
14. Suma oraz liczba rozliczonych w biecym miesicu kalendarzowym transakcji bezgotwkowych, wykonanych kart debetow. Zwrot rozliczonej transakcji bezgotwkowej wykonanej kart, pomniejsza odpowiednio liczb oraz sum rozliczonych transakcji bezgotwkowych w miesicu, w ktrym nastpi zwrot. Bank nie pobiera opaty za miesic,
w ktrym nastpio wydanie karty.
15. Sposb przeliczania transakcji kart z waluty transakcji innej ni waluta konta, na walut konta Bank prezentuje take na stronie internetowej Banku
16. Bankomat Euronet to bankomat oznaczony logo Euronet zlokalizowany w Polsce, z wyjtkiem bankomatw Euronetu umiejscowionych w placwkach innych bankw.
17. Maksymalny dzienny limit wypat gotwki z bankomatu moe by zmieniony przez Klienta na niszy w placwce, Centrum Telefonicznym, systemie bankowoci internetowej R-Online oraz serwisie bankowoci mobilnej Mobilny Bank.
18. Prowizja zawarta jest w kwocie transakcji w PLN podanej na wycigu i nie jest ewidencjonowana jako oddzielna pozycja.
19. Opata jest pobierana od czwartego okresu poczwszy od daty przystpienia Klienta do Ubezpieczenia. Ubezpieczenie wycofane z oferty Banku z dn. 01.12.2013 r.
20. Maksymalny dzienny limit transakcji bezgotwkowych moe by zmieniony przez Klienta na niszy w Placwce, Centrum Telefonicznym, systemie bankowici internetowej R-Online oraz w serwisie bankowoci mobilnej Mobilny Bank.
21. O ile Bank udostpnia tak usug/funkcjonalno.
22. Opcja kosztowa Pokrywa odbiorca przelewu jest wyczona dla patnoci zagranicznych wysyanych do krajw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.
23. Przelew zagraniczny z jednodniow dat waluty dla wybranych walut (obcienie w dniu zlecenia patnoci, w ramach obowizujcych godzin granicznych dla realizacji patnoci zagranicznych, wysanie do banku beneficjenta w nastpnym dniu roboczym) - o ile Bank udostpni tak usug.
24. Przelew zagraniczny z zerow dat waluty dla wybranych walut (obcienie w dniu zlecenia patnoci, w ramach obowizujcych godzin granicznych dla realizacji patnoci zagranicznych, wysanie do banku beneficjenta w tym samym dniu roboczym) - o ile Bank udostpni tak usug.
25. Przelew w EUR do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii; zoony za porednictwem formatki Przelew euroregulowany w systemie bankowoci internetowej R-Online, posiadajcy numery rachunkw zleceniodawcy/odbiorcy w standardzie IBAN, prawidowy kod BIC banku odbiorcy (bez dodatkowych danych dotyczcych
banku beneficjenta) oraz opcj kosztow SHA tj. opaty RBPL ponosi zleceniodawca, a banku zagranicznego odbiorca, ze standardow jednodniow dat waluty. W chwili skadania i realizacji dyspozycji na obcianym rachunku musz by zapewnione rodki.
26. Bank moe wykona przelew w walutach dla ktrych nie publikuje kursw na stronie www.raiffeisenpolbank.com. Taki przelew mona zrealizowa w placwce Banku lub za porednictwem Operatora Centrum Telefonicznego, po uprzedniej konsultacji z pracownikiem Banku.
27. Dodatkowa opata za jednorazowy przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju, w przypadku braku wskazania w zleceniu patniczym kodu BIC lub jego nieprawidowego wskazania oraz koniecznoci wyszukania i wskazania przez Bank prawidowego kodu BIC w celu wykonania zlecenia patniczego
(nie dotyczy krajw: Stany Zjednoczone Ameryki Pnocnej - jeli wysyana waluta to USD i Federacji Rosyjskiej - jeli wysyana waluta to RUB), BIC- Bankowy Kod Identyfikacyjny.
28. Okres rozliczeniowy, o ktrym mowa w Regulaminie Usugi R-Alerts w Raiffeisen Bank Polska S.A., to miesic kalendarzowy. Opata pobierana jest w ostatnim dniu roboczym miesica kalendarzowego od kadego Klienta, ktry zoy dyspozycj aktywacji usugi. Opata jest staa bez wzgldu na ilo rachunkw, ktre posiada Klient
i pobierana z Konta Osobistego wskazanego przez Klienta.
29. Opata pobierana jest, gdy w okresie miesica kalendarzowego poprzedzajcego miesic kalendarzowy naliczenia opaty do Klienta zosta wysany na wniosek Klienta wycig papierowy oraz Klient w dniu naliczania opaty posiada system bankowoci internetowej R-Online.
30. Nie dotyczy dokumentw sporzdzanych w momencie realizacji transakcji.
31. Opata z tytuu zwrotu kosztw obsugi monitorowania terminowoci spaty zaduenia, zakoczonej wysaniem monitu pisemnego, naliczana w dniu wysania monitu, do chwili spaty zaduenia przeterminowanego, w pierwszym, trzecim, pitym, sidmym i dziewitym tygodniu istnienia zaduenia przeterminowanego. Opata obejmuje
poniesione koszty monitorowania terminowoci spaty zaduenia, sporzdzania i wysyki monitw pisemnych, elektronicznych lub telefonicznych. W przypadku naliczania opaty Bank nie nalicza odsetek za opnienie wynikajcych z art. 481 Kodeksu Cywilnego.
32. Wedug kursu redniego NBP z dnia realizacji transakcji.
33. Warto ustawiana domylnie w chwili aktywacji dostpu. Limit dotyczy przeleww zlecanych jako przelewy krajowe, zagraniczne, euroregulowane, do ZUS, do US, zlecenia stae oraz doadowania telefonu.
34. Warto ustawiana domylnie w chwili aktywacji dostpu. Limit dotyczy doadowania telefonu oraz przeleww zlecanych jako przelewy dowolne oraz przelewy do odbiorcw.
35. Limit zaduenia w ofercie dla Konta Osobistego Komfortowego jest kontynuacj oferty limitu dla oferty Standardowej, oferty dla Profesjonalistw, oferty Limit za Limit (dotyczy Klientw, ktrzy korzystali z oferty min 12 penych miesicy) - bdcych w ofercie Banku w okresie do 19.09.2010 r.
36. Oprocentowanie dla wykorzystanej kwoty Limitu zaduenia naliczane jest zgodnie z stawk oprocentowania obowizujcego dla danego progu kwotowego.
37. Oprocentowanie naliczane jest zgodnie ze stawk oprocentowania obowizujc w poszczeglnych przedziaach kwotowych.
38. Tabela prezentuje jak naley interpretowa sposb naliczania oprocentowania limitu zaduenia dla Konta Osobistego Premium. W przedziaach zostay podane minimalne i maksymalne wartoci oprocentowania dla danego progu kwotowego. Wysoko oprocentowania nominalnego we wskazanych przedziaach (od, do) uzaleniona
jest od wysokoci wykorzystanego limitu.

Raiffeisen Bank Polska Spka Akcyjna zsiedzib wWarszawie, przy ul. Piknej 20, 00549, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego, prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy pod nr KRS 14540, oopaconym kapitale zakadowym wwysokoci PLN 2.207.461.050, onumerze NIP: 526-020-58-71.

Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Pikna 20 00-549 Warszawa Tel. 801180801*, 22 549 99 99 www.raiffeisenpolbank.com
*Koszt poczenia wedug taryfy operatora.