You are on page 1of 44

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

§iÒu kiÖn xÐt tuyÓn nguyÖn


väng 2 (NV2)
cña c¸c trêng §¹i häc, cao ®¼ng
n¨m 2006.

Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2006


Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

§iÒu kiÖn xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2 (NV2)


cña c¸c trêng §¹i häc, C§ n¨m 2006.
C¨n cø b¸o c¸o cña c¸c trêng, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th«ng
b¸o vÒ ngµnh häc, chØ tiªu vµ møc ®iÓm nhËn hå s¬ ®¨ng ký
xÐt tuyÓn NV2 cña c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng trong toµn
quèc ®Ó thÝ sinh cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu vµ tham gia ®¨ng ký
xÐt tuyÓn.
Nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý :
1. §iÓm sµn ®¹i häc ®èi víi häc sinh phæ th«ng ë khu vùc 3
lµ:
Khèi A vµ D: 13 ®iÓm
Khèi B vµ C: 14 ®iÓm
§iÓm sµn ®èi víi c¸c khu vùc kÕ tiÕp gi¶m 0,5 ®iÓm, ®èi víi
c¸c ®èi tîng u tiªn kÕ tiÕp gi¶m 1,0 ®iÓm.
§iÓm sµn c¸c khèi t¬ng øng cña hÖ cao ®¼ng thÊp h¬n hÖ
®¹i häc lµ 3,0 ®iÓm.
2. ThÝ sinh cã kÕt qu¶ thi b»ng hoÆc cao h¬n ®iÓm sµn hÖ
cao ®¼ng nhng kh«ng tróng tuyÓn NV1, ®îc cÊp 2 GiÊy chøng
nhËn kÕt qu¶ thi sè 1 vµ sè 2 cã ®ãng dÊu ®á cña trêng tæ
chøc thi ®Ó tham gia xÐt tuyÓn NV2 hoÆc NV3 vµo c¸c trêng
§H, C§.
3. Hå s¬ ®¨ng ký xÐt tuyÓn gåm: 01 giÊy chøng nhËn kÕt
qu¶ thi (NV2 giÊy sè 1, NV3 giÊy sè 2) cã ®ãng dÊu ®á cña tr-
êng tæ chøc thi vµ thÝ sinh ®· ®iÒn ®Çy ®ñ nguyÖn väng vµo
phÇn ®Ó trèng; 01 phong b× ®· d¸n s½n tem cã ghi râ ®Þa
chØ liªn l¹c cña thÝ sinh. Kh«ng ph¶i göi kÌm lÖ phÝ xÐt tuyÓn.
Hå s¬ ®¨ng ký xÐt tuyÓn göi qua ®êng bu ®iÖn chuyÓn
ph¸t nhanh theo thêi h¹n: NV2 tõ ngµy 25/8/2006 ®Õn hÕt giê
giao dÞch cña bu ®iÖn ngµy 10/9/2006; NV3 tõ ngµy 15/9/2006
®Õn hÕt giê giao dÞch cña bu ®iÖn ngµy 30/9/2006.
4. Møc ®iÓm nhËn hå s¬ ®¨ng ký xÐt tuyÓn NV2 ghi trong
th«ng b¸o nµy lµ møc ®iÓm ®èi víi häc sinh phæ th«ng khu vùc
3. Møc ®iÓm nhËn hå s¬ ®èi víi c¸c khu vùc kÕ tiÕp gi¶m 0,5
®iÓm, ®èi víi c¸c ®èi tîng u tiªn kÕ tiÕp gi¶m 1,0 ®iÓm.
Nguyªn t¾c xÐt tuyÓn NV2 vµ NV3 cña c¸c trêng lµ thÝ sinh
thi theo ®Ò thi chung cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, cïng khèi thi,

2
®óng vïng tuyÓn quy ®Þnh cña trêng vµ tõ ®iÓm cao trë
xuèng cho ®Õn ®ñ chØ tiªu.
5. §iÒu kiÖn xÐt tuyÓn NV2 cña c¸c trêng C§SP ®Þa ph¬ng,
thÝ sinh t×m hiÓu trùc tiÕp t¹i trêng, trªn m¹ng hoÆc trªn c¸c
ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.
Yªu cÇu c¸c Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o nh©n b¶n th«ng b¸o nµy ®Ó
göi c¸c Trêng THPT. Nh÷ng th«ng tin liªn quan tíi viÖc xÐt
tuyÓn NV2, thÝ sinh cã thÓ t×m hiÓu thªm trªn m¹ng Internet,
trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc trùc tiÕp liªn hÖ
víi c¸c trêng §H, C§.
Ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2006

3
A. §iÒu kiÖn xÐt tuyÓn NV2 vµo nh÷ng trêng kh«ng tæ chøc thi
tuyÓn sinh.
ST Ký Tªn trêng M· Khèi thi ChØ Møc Ghi chó
T hiÖu ngµ tiªu ®iÓm
tr- nh cÇn nhËn
êng tuyÓ hå s¬
n
I. c¸c trêng §H, C§ phÝa B¾c
1 DLX Trêng §H Lao ®éng - X· héi
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 430
- Qu¶n trÞ nh©n lùc 401 A 140 17,5
- Qu¶n trÞ nh©n lùc 401 D1 30 17,5
- KÕ to¸n 402 A 130 18,5
- KÕ to¸n 402 D1 30 18,5
- B¶o hiÓm 501 C 30 19,5
- C«ng t¸c x· héi 502 C 70 18,5
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 670
§µo t¹o t¹i Hµ Néi TuyÓn thÝ
- Qu¶n trÞ nh©n lùc C65 A 200 13,5 sinh tõ Q.
- Qu¶n trÞ nh©n lùc C65 D1 50 13,5 B×nh trë ra
- KÕ to¸n C66 A 200 13,5
- KÕ to¸n C66 D1 40 13,5
- B¶o hiÓm C67 C 90 13,5
- C«ng t¸c x· héi C68 C 90 13,5
2 SKN Trêng ®¹i häc S ph¹m kü thuËt Cã 150 chØ
Nam §Þnh tiªu ®µo t¹o
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 300 13,0 s ph¹m kü
- Tin häc øng dông 101 A 100 thuËt
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn 103 A 100
- C«ng nghÖ Hµn 106 A 100
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 900 10,0 Trong 900
- Tin häc 01 A chØ tiªu cao
- §iÖn tö 02 A ®¼ng dµnh
- Kü thuËt ®iÖn 03 A 600 chØ tiªu
®µo t¹o c¸c
- C¬ khÝ chÕ t¹o m¸y 05 A
ngµnh s
- C¬ ®iÖn (Hµn ®iÖn) 06 A ph¹m kü
- C¬ khÝ ®éng lùc 07 A thuËt

3 SKH Trêng §H S ph¹m Kü thuËt Hng


Yªn
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc.: 491 18,0
- C«ng nghÖ th«ng tin 101 A 74
- C«ng nghÖ Kü thuËt ®iÖn 102 A 75
- C«ng nghÖ Kü thuËt ®iÖn tö 103 A 46
- C«ng nghÖ C¬ khÝ 104 A 59
- C«ng nghÖ Kü thuËt «t« 105 A 65
- C«ng nghÖ may vµ thêi trang 106 A,D1 45
- S ph¹m Kü thuËt c«ng nghiÖp 107 A,D1 39
- Qu¶n lý kinh doanh 400 A, D1 88

4
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 581 13,0
- C«ng nghÖ th«ng tin C65 A 93
- C«ng nghÖ Kü thuËt ®iÖn C66 A 79
- C«ng nghÖ Kü thuËt ®iÖn tö C67 A 46
- C«ng nghÖ C¬ khÝ chÕ t¹o C68 A 53
- C«ng nghÖ Hµn vµ Gia c«ng C69 A 60
tÊm
- C«ng nghÖ Kü thuËt ¤t« C70 A 67
- C«ng nghÖ C¬ ®iÖn tö C71 A 49
- C«ng nghÖ B¶o tr× vµ söa C72 A,D1 57
ch÷a thiÕt bÞ
- C«ng nghÖ May vµ thêi trang C73 A,D1 42
- S ph¹m Kü thuËt - Tin C74 A,D1 35

4 DDD Trêng §H D©n lËp §«ng §« 1100 ≥ §iÓm C¸c ngµnh


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: sµn §H 701, 703,
704 m«n
- KiÕn tróc 101 V 100
ngo¹i ng÷
- C«ng nghÖ th«ng tin 102 A 100 nh©n hÖ sè
- §iÖn tö viÔn th«ng 103 A 100 2.
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng 104 A 100
nghiÖp
- C«ng nghÖ vµ m«i trêng 301 A,B 50
- Qu¶n trÞ kinh doanh 401 A,D1,2,3,4 100
- Qu¶n trÞ du lÞch 402 A,D1,2,3,4 50
- Tµi chÝnh - TÝn dông 404 A 100
- Th«ng tin häc 601 A,C,D1,2, 100
3,4
- Quan hÖ quèc tÕ 602 C, 100
D1,2,3,4
- V¨n ho¸ du lÞch 603 C, 100
D1,2,3,4
- TiÕng Anh 701 D1 40
- TiÕng Ph¸p 703 D1,D3 30
- TiÕng Trung 704 D1,D4 30

5
5 DHP Trêng §H D©n lËp H¶i Phßng 1500 ≥ §iÓm
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: sµn §H
- C«ng nghÖ th«ng tin 101 A
- Kü thuËt ®iÖn - §iÖn tö:
+ §iÖn d©n dông vµ c«ng 102 A
nghiÖp
+ §iÖn tö viÔn th«ng 103 A
- Kü thuËt c«ng tr×nh:
+ X©y dùng d©n dông vµ c«ng 104 A
nghiÖp
+ X©y dùng cÇu ®êng 105 A
+ X©y dùng vµ Qu¶n lý ®« thÞ 106 A
+ CÊp tho¸t níc 107 A
- C«ng nghÖ ho¸ (ho¸ dÇu) 201 A
- C«ng nghÖ chÕ biÕn vµ b¶o 202 A B
qu¶n thùc phÈm
- Kü thuËt m«i trêng 301 A, B
- Kü thuËt n«ng nghiÖp 302 A, B
- Qu¶n trÞ kinh doanh
+ KÕ to¸n kiÓm to¸n 401 A, D1,3
+ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp 402 A, D1,3
+ Qu¶n trÞ du lÞch v¨n phßng 403 A, D1,3
- V¨n ho¸ du lÞch 601 C, D1,3
- TiÕng Anh 751 D1
C¸c ngµnh ®µo t¹o Cao ®¼ng
- C«ng nghÖ th«ng tin C65 A
- Kü thuËt §iÖn- §iÖn tö ≥ §iÓm
+ §iÖn d©n dông vµ c«ng C66 A sµn C§
nghiÖp
- Kü thuËt c«ng tr×nh
+ X©y dùng d©n dông vµ C67 A
c«ng nghiÖp
+ X©y dùng cÇu ®êng C68 A
- Qu¶n trÞ kinh doanh
+ KÕ to¸n kiÓm to¸n C69 A, D1,3
+ Du lÞch C70 C, D1,3

6
6 DTV Trêng §H D©n LËp L¬ng ThÕ ≥ §iÓm
Vinh sµn §H
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 1200
- Tin häc 101 A,D1
- X©y dùng 102 A
- C¬ khÝ 103 A
- §iÖn 104 A
- Nu«i trång thuû s¶n 301 A, B,
D1,2,3,4
- B¶o vÖ thùc vËt 306 A, B,
D1,2,3,4
- Thó y 307 A, B,
D1,2,3,4
- KÕ to¸n 401 A,B,
D1,2,3,4
- Tµi chÝnh ng©n hµng 403 A,B,
D123,4
- Qu¶n trÞ kinh doanh (QT 402 A,B,D1,2,
doanh nghiÖp, QTKD Du lÞch) 3,4
- ViÖt nam häc (chuyªn ngµnh 602 C,D1234
V¨n ho¸ du lÞch)
- TiÕng Anh 701 D1
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 300 ≥ §iÓm
- KÕ to¸n C65 A,B, sµn C§
D123,4
- X©y dùng C66 A
- Tin häc øng dông C67 A
- C«ng nghÖ kü thuËt c¬ khÝ C68 A

7 CCM Trêng C§ c«ng nghiÖp dÖt may 600 ≥ §iÓm


thêi trang hµ néi sµn C§
- C«ng nghÖ May 01 A, D1
- ThiÕt kÕ thêi trang 02 A, D1,
V
- C«ng nghÖ kü thuËt c¬ khÝ 03 A
- Qu¶n trÞ kinh doanh 04 A, D1
- KÕ to¸n 05 A, D1
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn 06 A

8 CVT Trêng C§ C«ng nghÖ Viettronics 600 ≥ §iÓm


- Tin häc 01 A 120 sµn C§
- §iÖn tö 02 A 80
- §iÒu khiÓn häc kü thuËt (Tù 04 A 90
®éng ho¸)
- Qu¶n trÞ kinh doanh 05 A,D1 120
- KÕ to¸n 06 A,D1 130
- Qu¶n trÞ th¬ng m¹i ®IÖn tö 07 A, D1 60

7
9 CTH Trêng C§ Kinh tÕ - Kü thuËt th¬ng 950 ≥ §iÓm - C¬ së 1
m¹i sµn C§ tuyÓn trong
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: c¶ níc
- Ngµnh Qu¶n trÞ kinh doanh, - C¬ së 2
gåm c¸c chuyªn ngµnh: tuyÓn tõ
+ Kinh doanh th¬ng m¹i 40 A, D1 140 Qu¶ng B×nh
+ Kinh doanh x¨ng dÇu 41 A,B, 60 trë vµo
+ Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 42 A, D1 80 - §IÓm xÐt
tuyÓn theo
+ Kinh doanh kh¸ch s¹n - Du 43 A, D1 120
ngµnh.
lÞch
- Ngµnh KÕ to¸n, gåm c¸c
chuyªn ngµnh:
+ Chuyªn ngµnh KÕ to¸n th- 44 A 280
¬ng m¹i
+ Chuyªn ngµnh Tµi chÝnh 45 A 70
doanh nghiÖp
- Ngµnh C«ng nghÖ ho¸ häc:
+ Chuyªn ngµnh Kü thuËt x¨ng 46 A,B 120
dÇu
* C¬ së 2 t¹i thµnh phè HuÕ:
- Ngµnh KÕ to¸n 460 A 80
+ Chuyªn ngµnh KÕ to¸n th-
¬ng m¹i

10 CKT Trêng C§ Kinh tÕ - Tµi chÝnh Th¸i 600 TuyÓn thÝ


Nguyªn sinh tØnh
- Tµi chÝnh doanh nghiÖp 61 A 100 10,5 Th¸i
- Tµi chÝnh nhµ níc 62 A 100 10,5 Nguyªn vµ
- KÕ to¸n doanh nghiÖp 81 A 300 10,5 thÝ sinh c¸c
- KÕ to¸n nhµ níc 82 A 100 10,5 tØnh l©n
cËn.
11 CHD Trêng C§ Kinh tÕ Kü thuËt H¶i D- 450 ≥ §iÓm - TuyÓn thÝ
¬ng sµn C§ sinh cã hé
- Qu¶n trÞ doanh nghiÖp 01 A, D 50 khÈu t¹i H¶i
- Tµi chÝnh doanh nghiÖp 02 A, D 50 D¬ng vµ c¸c
- KÕ to¸n doanh nghiÖp 03 A, D 150 tØnh l©n
- C«ng nghÖ ®iÖn tö 04 A 50 cËn.
- C«ng nghÖ Tin häc 05 A, D 100
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn 06 A 50

12 CKS Trêng C§ Kü thuËt Kh¸ch s¹n vµ Du 400 ≥ §iÓm


lÞch sµn C§
- Ngµnh Qu¶n trÞ kinh doanh :
+ QTKD dÞch vô ¨n uèng 01 A, D1,2,3 50
+ QTKD kh¸ch s¹n 02 A, D1,2,3 50
- Ngµnh ViÖt Nam häc :
+ Híng dÉn du lÞch. 03 C, D1,2,3 180
- Ngµnh KÕ to¸n :
+ KÕ to¸n th¬ng m¹i - dÞch vô 04 A, D1,2,3 120

8
13 CKH Trêng C§ tµi nguyªn vµ m«i trêng 550 ≥ §iÓm
Hµ Néi sµn C§
- Tin häc 01 A, D1
- KhÝ tîng 02 A
- Thuû v¨n 03 A
- Kü thuËt m«i trêng 04 A,B
- Tr¾c ®Þa 05 A
- §Þa chÝnh 06 A,B, D1

14 CDT Trêng C® X©y dùng C«ng tr×nh ®« 400 ≥ §iÓm


thÞ sµn C§
- CÊp tho¸t níc 01 A 200
- S ph¹m kü thuËt x©y dùng 02 A 100
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn( 03 A 100
chuyªn ngµnh §iÖn ®« thÞ)

15 CXH Trêng Cao ®¼ng X©y dùng sè 1 600 ≥ §iÓm


- X©y dùng DD&CN 01 A 400 sµn C§
- CÊp tho¸t níc 02 A 50
- Kinh tÕ x©y dùng 03 A 50
- KÕ to¸n 04 A 50
- VËt liÖu vµ cÊu kiÖn x©y dùng 05 A 50

16 CPT Trêng C§ Ph¸t thanh TruyÒn h×nh I 750 ≥ §iÓm


sµn C§
- B¸o chÝ Ph¸t thanh - TruyÒn 01 C, D1 450
h×nh
- Kü thuËt §iÖn tö ph¸t thanh - 02 A 100
TruyÒn h×nh
- C«ng nghÖ th«ng tin 03 A, D1 100
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn 04 A 100

17 CYT Trêng Cao ®¼ng Y tÕ Thanh Ho¸ 250 ≥ §iÓm


- Cao ®¼ng §iÒu dìng ®a khoa 01 B 200 sµn C§
- Cao ®¼ng hé sinh 02 B 50

II. C¸c trêng §H, C§ phÝa Nam


18 QSC Trêng §H C«ng nghÖ th«ng tin - §H A 500
QG TP.HCM

9
19 DBD Trêng §¹i häc D©n lËp B×nh D¬ng 1400 ≥ §iÓm
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc : sµn §H
- Tin häc 101 A,D1
- §iÖn - §iÖn Tö 102 A
- X©y dùng 103 A,V
- C«ng nghÖ sinh häc 300 A,B
- Qu¶n trÞ kinh doanh 401 A,B,D1
- KÕ to¸n 402 A,D1
- TiÕng Anh 701 D1
- X· héi hoc 501 C,D1
- Ng÷ v¨n 601 C
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng : ≥ §iÓm
- Tin häc C65 A sµn C§
- X©y dùng C66 A
- §iÖn - §iÖn tö C67 A
- Qu¶n trÞ kinh doanh C68 A,B,D1

20 DCL Trêng §¹i häc D©n lËp Cöu Long 1272 ≥ §iÓm
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: sµn §H
- C«ng nghÖ th«ng tin 101 A,D1 269
- Kü thuËt §iÖn - §iÖn tö 102 A 48
- C¬ khÝ 103 A 57
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng 104 A,V 51
nghiÖp
- X©y dùng cÇu vµ ®êng 105 A,V 98
- C«ng nghÖ thùc phÈm 201 A,B 128
- C«ng nghÖ sinh häc 202 A,B 60
- N«ng häc 301 A,B 98
- Kinh doanh th¬ng m¹i 401 A,B,D1 53
- Kinh doanh du lÞch 402 A,D1 79
- Tµi chÝnh tÝn dông 403 A,B,D1 65
- KÕ to¸n 404 A,B,D1 33
- Qu¶n trÞ kinh doanh 405 A,B,D1 52
- Ng÷ v¨n 601 C 117
- TiÕng Anh 701 D1 20
- §«ng Ph¬ng häc 501 B, C, 44
D1

10
21 DSG Trêng §¹i häc D©n lËp C«ng nghÖ 1400 ≥ §iÓm
sµi gßn sµn §H
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Tin häc 101 A,D1
- §iÖn tö viÔn th«ng 102 A
- C¬ - §iÖn tö 103 A
- C«ng nghÖ thùc phÈm 201 A, B
- Kü thuËt c«ng tr×nh (X©y 104 A
dùng)
- Qu¶n trÞ Kinh doanh 400 A, D1
- §iÖn - §iÖn tö 105 A
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: − −
- Tin häc C65 A, D1
- §iÖn tö viÔn th«ng C66 A
- C¬ - §iÖn tö C67 A
- C«ng nghÖ thùc phÈm C68 A,B
- Kü thuËt c«ng tr×nh (X©y C69 A
dùng)
- Qu¶n trÞ kinh doanh C70 A, D1
- §iÖn - §iÖn tö C71 A

22 DDT Trêng §¹i häc D©n lËp Duy T©n 1500 ≥ §iÓm
- C«ng nghÖ th«ng tin, cã c¸c 200 sµn §H
chuyªn ngµnh:
+ Kü thuËt m¹ng m¸y tÝnh 101 A,D1
+ C«ng nghÖ phÇn mÒm 102 A,D1
+ Tin häc viÔn th«ng 103 A,D1
- X©y dùng c«ng tr×nh, cã c¸c 250
chuyªn ngµnh:
+ X©y dùng d©n dông vµ 104 A
c«ng nghiÖp
+ X©y dùng cÇu ®êng 105 A
- KiÕn tróc 106 V 100

11
- Qu¶n trÞ kinh doanh, cã c¸c 220
chuyªn ngµnh:
+ Qu¶n trÞ kinh doanh (tæng 400 A, D1
hîp)
+ Qu¶n trÞ kinh doanh du lÞch 401 A, D1
vµ kh¸ch s¹n
+ Qu¶n trÞ kinh doanh 402 A, D1
marketing
- Tµi chÝnh - Ng©n hµng, cã c¸c 180
chuyªn ngµnh:
+ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 403 A, D1
+ Ng©n hµng 404 A, D1
- KÕ to¸n, cã c¸c chuyªn ngµnh: 300
+ KÕ to¸n kiÓm to¸n 405 A, D1
+ KÕ to¸n doanh nghiÖp 406 A, D1
- TiÕng Anh cã c¸c chuyªn 100
ngµnh:
+ TiÕng Anh biªn- phiªn dÞch 701 D1
+ TiÕng Anh du lÞch 701 D1
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 150
- X©y dùng C65 A
- KÕ to¸n C66 A, D1
- Tin häc C67 A

12
23 DHB Trêng §¹i häc D©n lËp Hång Bµng ≥ §iÓm
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 1700 sµn §H

- C«ng nghÖ th«ng tin 101 A 70


- §iÖn vµ §iÖn tö 104 A 40
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng
102 A
nghiÖp 80
- X©y dùng cÇu ®êng 103 A
- C«ng nghÖ dÖt may 105 A 40
- Sinh häc vµ m«i trêng 300 A, B 60
- Kinh tÕ ®èi ngo¹i 400
- KÕ to¸n- KiÓm to¸n 401
- Tµi chÝnh doanh nghiÖp 402
- Ng©n hµng 405 A, D1,3,4 270
- Qu¶n trÞ kinh doanh, Qu¶n trÞ
403
dù ¸n
- Qu¶n trÞ du lÞch- Kh¸ch s¹n-
404
Nhµ hµng
- §å ho¹ vµ qu¶ng c¸o, ThiÕt kÕ
800 H, V
kiÕn tróc, Tattoo
- ThiÕt kÕ vµ kinh doanh thêi
801 H, V
trang
- Trang trÝ néi thÊt 802 H, V 720
- T¹o d¸ng c«ng nghiÖp 803 H, V
- Ho¹t h×nh Manga NhËt B¶n 804 H,V
- Mü thuËt t¹o hinh 805 H, V
- Khoa häc x· héi 601 C, D1,3,4 160
- Anh - Ph¸p 701 D1,3,4
- Anh- Hoa 702 D1,3,4
- Anh – NhËt 703 D1,3,4 40
- Anh - Hµn 704 D1,3,4
- Anh - §øc 705 D1,3,4
- Quan hÖ quèc tÕ 706 A, D1,3,4 40
- Bãng ræ 902 T
- CÇu l«ng 903 T
- Bãng ®¸ 904 T
- ThÓ thao díi níc (b¬i léi) 906 T
- Bãng chuyÒn 908 T
180
- Vâ thuËt 911 T
- ThÓ h×nh thÈm mü 913 T
- KiÕm ®¹o NhËt B¶n 915 T

13
24 dhv Trêng §¹i häc D©n lËp Hïng V¬ng
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
Khèi A
- To¸n- Tin øng dông 101 A
vµ D:
- C«ng nghÖ th«ng tin 102 A, D1 13,0
- C«ng nghÖ sau thu ho¹ch 300 A,B, D1
- Qu¶n trÞ kinh doanh 401 A,B,D1,3, 800
4
Khèi B
- Qu¶n trÞ bÖnh viÖn 402 A,B,D1,3, vµ C:
4
14,0
- Du lÞch 501 A,C,D1,3,
4
- TiÕng Anh 701 D1
- TiÕng Ph¸p 703 D1,3
- TiÕng Trung 704 D1,4
- TiÕng NhËt 705 D1,3,4
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng
- Tin häc C54 A, D1 Khèi A
vµ D:
- Du lÞch C66 A,B,D1,3,
10,0
4
200
- TiÕng Ph¸p C67 D1,3
- TiÕng Trung Quèc C68 D1,4 Khèi B
- Qu¶n trÞ kinh doanh C69 A,B,D1,3, vµ C:
4 11,0
- C«ng nghÖ sau thu ho¹ch C70 A,B,D1,3,
4
- TiÕng Anh C71 D1
- TiÕng NhËt C72 D1,3,4

25 dpx Trêng §¹i häc D©n lËp Phó Xu©n 1100


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C«ng nghÖ th«ng tin 101 A,D1 100
- §iÖn - §iÖn tö 102 A 100
- KÕ to¸n 401 A 120
- Ng÷ v¨n 601 C 120 ≥ §iÓm
- LÞch sö 602 C 110 sµn §H
- §Þa lý du lÞch 603 C,B 110
- TiÕng Anh 701 D1 80
- TiÕng Trung 704 D1,4 80
- TiÕng Ph¸p 703 D1,3 60
- ViÖt Nam häc: Chuyªn ngµnh 604 C 110
V¨n ho¸ du lÞch
- Tµi chÝnh ng©n hµng 402 A, D1 110

26 DVH Trêng §¹i häc D©n lËp V¨n HiÕn 1100 ≥ §iÓm
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: sµn §H
- Tin häc 101 A, D1 100

14
- §iÖn tö - ViÔn th«ng 102 A, D1 100
- Kinh tÕ 401 A, D1,3,4 100
- X· héi häc 501 A, C, 100
D1,3,4
- T©m lý häc 502 A,B,C,D 100
1,3,4
- Ng÷ v¨n 601 C, D1,3,4 100
- V¨n hãa häc 602 C, D1,3,4 100
- V¨n hãa du lÞch 603 A, C, 150
D1,3,4
- TiÕng Anh 701 D1 100
- TiÕng Ph¸p 703 D1,3,4 50
- TiÕng Trung 704 D1,3,4 50
- TiÕng NhËt (thi tiÕng Anh) 706 D1,3,4 50

27 DVL Trêng §¹i häc D©n lËp V¨n Lang 2000 ≥ §iÓm
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: sµn §H
- C«ng nghÖ th«ng tin 101 A, D1
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng 103 A
nghiÖp
- KiÕn tróc 104 V
- C«ng nghÖ vµ qu¶n lý m«i tr- 301 A, B
êng
- C«ng nghÖ sinh häc 302 A, B
- Tµi chÝnh - TÝn dông 401 A, D1
- KÕ to¸n 402 A, D1
- Qu¶n trÞ kinh doanh 403 A, D1
- Th¬ng m¹i 404 A, D1
- Qu¶n trÞ du lÞch 405 A, D1,3
- TiÕng Anh 701 D1
- Mü thuËt c«ng nghiÖp 800 V, H

15
28 DYD Trêng §¹i häc D©n lËp Yersin §µ L¹t 1300 ≥ §iÓm
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: sµn §H
- C«ng nghÖ th«ng tin (tin häc), 100
víi c¸c chuyªn ngµnh:
+ LËp tr×nh qu¶n lý 101 A,D1
+ M¹ng - PhÇn cøng 102 A,D1
+ KÕ to¸n tin häc 103 A,D1
+ HÖ thèng th«ng tin 104 A,D1
- KiÕn tróc 105 V 150
- Quy ho¹ch ®« thÞ 106 V 50
- Mü thuËt c«ng nghiÖp 107 V-H 100
- C«ng nghÖ sinh häc, víi c¸c 301 A,B 150
chuyªn ngµnh:
+ C«ng nghÖ sinh häc thùc
vËt
+ C«ng nghÖ sinh häc ®éng
vËt
+ C«ng nghÖ sinh häc vi sinh
vËt
+ C«ng nghÖ sinh häc b¶o vÖ
thùc vËt
+ C«ng nghÖ sinh häc m«i tr-
êng
+ C«ng nghÖ sinh häc thùc
phÈm
- Khoa häc m«i trêng, víi c¸c 150
chuyªn ngµnh:
+ C«ng nghÖ m«i trêng 302 A,B
+ Qu¶n lý m«i trêng 303 A,B
+ C«ng nghÖ n¨ng lîng 304 A,B
- Qu¶n trÞ kinh doanh, víi c¸c 550
chuyªn ngµnh:
+ Qu¶n trÞ kinh doanh 401 A,D1
+ Qu¶n trÞ kinh doanh - 402 A,D1
Ngo¹i th¬ng
+ Du lÞch kh¸ch s¹n - Nhµ 403 C,D1
hµng
+ Qu¶n trÞ l÷ hµnh 404 C,D1
+ KÕ to¸n doanh nghiÖp 405 A,D1
+ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 406 A,D1
- TiÕng Anh, víi c¸c chuyªn 751 D1 50
ngµnh:
+ TiÕng Anh du lÞch vµ th-
¬ng m¹i
+ TiÕng Anh c«ng nghÖ
th«ng tin

16
29 CDS Trêng cao ®¼ng c«ng nghÖ vµ qu¶n 550 ≥ §iÓm
trÞ sonadezi
sµn C§
- C«ng nghÖ may 01 A 60
- C«ng nghÖ giµy 02 A 60
- Qu¶n trÞ kinh doanh 03 A, D1 150
- Tµi chÝnh- Ng©n hµng 04 A, D1 100
- KÕ to¸n 05 A, D1 180

30 CGD Trêng Cao ®¼ng Giao th«ng VËn 650


t¶i II
- X©y dùng cÇu ®êng 01 A 350 ≥ §iÓm
- C¬ khÝ chuyªn dïng 02 A 150 sµn C§
- KÕ to¸n (KÕ to¸n doanh 03 A 150
nghiÖp GTVT)

31 CKK Trêng C® Kinh tÕ - KÕ ho¹ch §µ ≥ §iÓm


N½ng sµn C§
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 750
- Qu¶n trÞ kinh doanh, cã 2
chuyªn ngµnh:
+ KÕ ho¹ch - §Çu t 01 A, B 150
+ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp 02 A, B 100
- KÕ to¸n 03 A, B 300
- Tµi chÝnh – Ng©n hµng 04 A, B 100
- HÖ thèng th«ng tin kinh tÕ 05 A, B 50
(chuyªn ngµnh Tin häc kinh tÕ)
- TiÕng Anh (chuyªn ngµnh 06 D 50
tiÕng Anh th¬ng m¹i)

32 CKP Trêng cao ®¼ng kü thuËt lý tù träng 1140 ≥ §iÓm


tp. Hå chÝ minh
sµn C§
- C«ng nghÖ Kü thuËt c¬ khÝ 02 A 210
- C«ng nghÖ Kü thuËt ¤ t« 03 A 210
- Tin häc , cã 2 chuyªn ngµnh:
+ C«ng nghÖ phÇn mÒm 04 A, D1 210
+ M¹ng m¸y tÝnh 05 A, D1 210
- C«ng nghÖ kü thuËt §iÖn tö 06 A 100
- C«ng nghÖ kü thuËt NhiÖt - 07 A 100
L¹nh
- C«ng nghÖ May 08 A 100

33 CLT Trêng Cao ®¼ng L¬ng thùc Thùc 500


phÈm ≥ §iÓm
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: sµn C§
- C«ng nghiÖp thùc phÈm 01 A, B
- KÕ to¸n 02 A,D1
- Qu¶n trÞ kinh doanh 03 A,D1
- C«ng nghÖ sinh häc 04 A, B

34 CDA Trêng cao ®¼ng t thôc ®øc trÝ 900

17
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: ≥ §iÓm
- C«ng nghÖ sinh häc 01 A,B 100 sµn C§
- C«ng nghÖ m«i trêng 02 A,B 50
- C«ng nghÖ kü thuËt ®IÖn 03 A 100
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn tö 04 A 50
- Tin häc 05 A 50
- Qu¶n trÞ kinh doanh vµ qu¶n 06 A,D1,C 100
trÞ du lÞch
- KÕ to¸n 07 A,D1 100
- Tµi chÝnh- Ng©n hµng 08 A,D1 150
- C«ng nghÖ kü thuËt x©y dùng 09 A 100
c«ng tr×nh
- Gi¸o dôc thÓ chÊt 10 T 100

35 CYY Trêng Cao ®¼ng y tÕ huÕ ≥ §iÓm


C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: sµn C§
- Cao ®¼ng ®iÒu dìng ®a khoa 02 B 100

36 CKY Trêng Cao ®¼ng Kü thuËt Y tÕ II 100 ≥ §iÓm


sµn C§

Tæng céng: - HÖ ®¹i häc 18.9


43
- HÖ cao ®¼ng 13.6
41

18
III.C¸c trêng C§ s ph¹m ®Þa ph¬ng
(Ngµnh häc, khèi thi, chØ tiªu vµ møc ®iÓm nhËn hå s¬ xem th«ng b¸o cô
thÓ cña c¸c trêng)

Sè Ký Tªn trêng Tæng ChØ tiªu ChØ tiªu Ghi chó


TT hiÖu chØ xÐt tuyÓn thi tuyÓn
tr- tiªu c¸c khèi c¸c khèi
êng A,B,C, D n¨ng khiÕu
1 C11 Trêng C§ S ph¹m B¾c K¹n 150 150
2 C19 Trêng C§ S ph¹m B¾c Ninh 400 400
3 C06 Trêng C§ S ph¹m Cao B»ng 330 250 80
4 C30 Trêng C§ S ph¹m Hµ TÜnh 200 100 100
5 C08 Trêng C§ S ph¹m Lµo Cai 400 350 50
6 C10 Trêng C§ S ph¹m L¹ng S¬n 150 150
7 C25 Trêng C§ S ph¹m Nam §Þnh 350 260 90
8 C18 Trêng C§ S ph¹m Ng« Gia 300 300
Tù B¾c Giang
9 C29 Trêng C§ S ph¹m NghÖ An 795 765 30
10 C27 Trêng C§ S ph¹m Ninh 120 90 30
B×nh
11 C26 Trêng C§ S ph¹m Th¸i B×nh 650 560 90
12 C12 Trêng C§ S ph¹m Th¸i 400 300 100
Nguyªn
13 C09 Trêng C§ S ph¹m Tuyªn 200 200
Quang
14 C47 Trêng C§ S ph¹m B×nh 300 250 50
ThuËn
15 C52 Trêng C§ S ph¹m Bµ RÞa- 500 400 100
Vòng Tµu
16 C42 Trêng C§ S ph¹m §µ L¹t 350 260 90
17 C40 Trêng C§ S ph¹m §¾k L¾k 400 320 80
18 C48 Trêng C§ S ph¹m §ång Nai 1050 810 240
19 C38 Trêng C§ S ph¹m Gia lai 500 390 110
20 C54 Trêng C§ S ph¹m Kiªn 500 360 140
Giang
21 C36 Trêng C§ S ph¹m Kon Tum 280 280
22 C41 Trêng C§ S ph¹m Nha Trang 400 320 80
23 C54 Trêng C§SP Kiªn Giang 500 355 145
Tæng: 9225 7620 1605

19
IV. C¸c trêng míi thµnh lËp vµ míi ®îc ph©n bæ chØ tiªu tuyÓn sinh n¨m
2006.

ST Ký Tªn trêng M· Khèi thi ChØ Møc Ghi chó


T hiÖu ngµ tiªu ®iÓm
nh cÇn nhËn
tuyÓ hå s¬
n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 CDL Trêng §H §iÖn lùc ≥ §iÓm §îc n©ng
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 200 sµn §H cÊp tõ tr-
- HÖ thèng ®iÖn D01 A 150 êng C§ §iÖn
- Qu¶n lý n¨ng lîng D02 A 50 lùc (§Þa
chØ: Sè 235
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng 750 ≥ §iÓm
®êng
- §µo t¹o t¹i trêng (miÒn B¾c): 570 sµn C§ Hoµng
+ HÖ thèng ®iÖn 01 A Quèc ViÖt,
+ Tin häc 02 A Tõ Liªm,
+ NhiÖt ®iÖn 03 A Hµ Néi. §T:
+ Thuû ®iÖn 04 A (04)755514
+ C«ng nghÖ tù ®éng 05 A 7)
+ Qu¶n lý n¨ng lîng 06 A
+ §iÖn tö- ViÔn th«ng 07 A
+ C«ng nghÖ kü thuËt c¬ khÝ 08 A
- §µo t¹o t¹i C§ §iÖn lùc (miÒn 180
Trung)
+ HÖ thèng ®iÖn 21 A
+ Thuû ®iÖn 24 A
2 DQT Trêng §¹i häc Quang Trung 500
3 DBV Trêng §¹i häc Bµ Rþa – Vòng Tµu 500 ≥ §iÓm
4 DTD Trêng §¹i häc T©y §« 500 sµn §H

5 CK3 Trêng §¹i häc S ph¹m kü thuËt Vinh


C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 300
- Tin häc øng dông 101 A 80 13,0
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn 102 A 80 13,0
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn tö 103 A 70 13,0
viÔn th«ng
- C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y 103 A 70 13,0
6 Trêng C§ C«ng nghiÖp Phóc Yªn 150 ≥ §iÓm
7 CCV Trêng C§ C«ng nghiÖp ViÖt §øc 300 sµn C§
8 Trêng C§ C«ng nghiÖp vµ X©y 150
dùng
9 CXD Trêng C§ C«ng nghiÖp x©y l¾p 300
®iÖn
10 CYZ Trêng Cao ®¼ng Y tÕ Hµ Néi 100
11 CYP Trêng Cao ®¼ng Y tÕ Phó Thä 100
12 CCP Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp 300
Tuy Hoµ

Tæng: - HÖ §¹i häc 1.70


0
- HÖ Cao ®¼ng 2.45
0

20
21
B. §iÒu kiÖn xÐt tuyÓn NV2 vµo nh÷ng trêng cã tæ chøc thi
tuyÓn sinh.
(Tiªu chuÈn tuyÓn chän vµo c¸c ngµnh cña tõng trêng cÇn tham
kh¶o trong cuèn “Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh §H, C§
n¨m 2006”)
ST Ký Tªn trêng M· Khèi thi ChØ Møc Ghi chó
T hiÖu ngµ tiªu ®iÓm
nh cÇn nhËn
tuyÓ hå s¬
n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I. C¸c trêng §H, C§ phÝa B¾c
A §¹i häc Quèc gia Hµ Néi
1 QHI Trêng §¹i häc c«ng nghÖ 46
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C«ng nghÖ §iÖn tö - ViÔn 109 A 18 22,0
th«ng
- VËt lý kü thuËt 115 A 12 20,5
- C¬ häc kü thuËt 116 A 16 19,5

2 QHX Trêng §h Khoa häc X· héi vµ Nh©n 290


v¨n
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- T©m lý häc 501 C,D1,2,3,4 24 19,0/
18,5
- Khoa häc qu¶n lý 502 C,D1,2,3,4 43 20,5/
20,0
- X· héi häc 503 C,D1,2,3,4 40 19,0/
18,5
- TriÕt häc 504 C,D1,2,3,4 20 19,0
- C«ng t¸c x· héi 512 C,D1,2,3,4 32 19,0/
18,5
- Ng«n ng÷ häc 602 C,D1,2,3,4 40 19,5/
19,0
- Th«ng tin - Th viÖn 605 C,D1,2,3,4 41 19,0/
18,5
- Lu tr÷ häc vµ qu¶n trÞ v¨n 606 D1,2,3,4 10 19,0
phßng
- Quèc tÕ häc 608 D1,2,3,4 21 19,5
- H¸n N«m 610 D1,2,3,4 11 19,0
- S ph¹m lÞch sö 613 D1,2,3,4 8 19,5

3 QHT Trêng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn 365


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- To¸n häc 101 A 20 21,0
- To¸n c¬ 102 A 25 21,0
- KhÝ tîng - Thuû v¨n- H¶i d¬ng 110 A 70 19,0
häc
- Thæ nhìng 203 A 5 19,0
- Thæ nhìng 203 B 10 21,0
- §Þa lý 204 A 35 19,0
- §Þa chÝnh 205 A 45 19,0
22
- §Þa kü thuËt-§Þa m«i trêng 208 A 40 19,0
- Sinh häc 301 B 45 22,0
- S ph¹m To¸n häc 111 A 20 21,0
- S ph¹m VËt lý 113 A 20 21,0
- S ph¹m Sinh häc 304 A 10 21,0
- S ph¹m Sinh häc 304 B 20 22,0

4 QHF Trêng §¹i häc Ngo¹i ng÷ 227 Ngo¹i ng÷


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: nh©n hÖ sè
2
- TiÕng Anh – Phiªn dÞch D1 57 28,5
- TiÕng Nga – Phiªn dÞch 702 D1,2 41 24,0
- TiÕng Ph¸p – Phiªn dÞch 703 D3 27 24,5
- TiÕng Trung Quèc – Phiªn dÞch 704 D1,4 18 27,5/
27,0
- TiÕng §øc – Phiªn dÞch 705 D1 65 24,0
- TiÕng NhËt – Phiªn dÞch 706 D1 17 27,0
- TiÕng Hµn Quèc 707 D1 2 26,5

5 QHL Khoa LuËt 74


- Ngµnh LuËt häc 505 A/ D1,3 61 19,0/
18,0
- Ngµnh LuËt kinh doanh 506 A 13 19,5

6 QHS Khoa S ph¹m 77


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- SP To¸n häc 111 A 21 19,5
- SP VËt lý 113 A 19 19,5
- SP Sinh häc 304 A/ B 29 19,5/
21
- SP LÞch sö 613 C/ D 8 21,0/
19,5

7 QHE Khoa Kinh tÕ 29


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Kinh tÕ chÝnh trÞ 401 A/ 11 21/ 20
D1,2,3,4
- Qu¶n trÞ kinh doanh 403 A,D1,2,3,4 10 21/
20,5
- Tµi chÝnh - Ng©n hµng 404 A,D1,2,3,4 8 21

B ®¹i häc Th¸i nguyªn


9 DTK Trêng §¹i häc Kü thuËt C«ng nghiÖp
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Ngµnh Kü thuËt m«i trêng 100 A 51 13

10 DTN Trêng §¹i häc N«ng L©m 620


- Qu¶n lý ®Êt ®ai 402 A 16 13,5
- C«ng nghiÖp n«ng th«n 403 A 43 13
- Ph¸t triÓn n«ng th«n 404 A 35 13

23
- Nhãm ngµnh Kü thuËt N«ng 308 B 507 14
nghiÖp
- S ph¹m kü thuËt n«ng nghiÖp 309 B 19 14

11 DTS Trêng §¹i häc S ph¹m 41


- SP Tin häc 109 A 30 16 Ngµnh 702
- SP TiÕng Nga 702 D2 11 18 tiÕng Nga
nh©n hÖ sè
2

12 DTC Khoa C«ng nghÖ th«ng tin


Nhãm ngµnh kü thuËt CNTT 120 A 103 14

13 DTZ Khoa Khoa häc Tù nhiªn 223


Nhãm ngµnh khèi A1: Gåm c¸c 130 A 108 13
ngµnh: To¸n, VËt lý, To¸n tin øng
dông.
Nhãm ngµnh khèi A2: Gåm c¸c 230 A 115 13
ngµnh: Ho¸, §Þa, Khoa häc m«i
trêng.

14 DTU Trêng Cao ®¼ng Kinh tÕ- Kü thuËt 354


C¬ khÝ, §iÖn- §iÖn tö C65 A 103 10
Kinh tÕ C66 A 49 10
C«ng nghÖ th«ng tin C67 A 52 10
S ph¹m kü thuËt c«ng nghiÖp C68 A 50 10
Trång trät C69 B 50 10
Qu¶n lý ®Êt ®ai C70 A 50 10

15 TGC Häc ViÖn B¸o chÝ - Tuyªn truyÒn 50


- X· héi häc 521 D1 6 21,0
- TriÕt häc M¸c - Lªnin 524 D1 7 21,0
- Chñ nghÜa x· héi khoa häc 525 C 10 21,0
- T tëng Hå ChÝ Minh 532 C 8 21,0
- Gi¸o dôc chÝnh trÞ 533 C 8 21,0
- XuÊt b¶n 601 D1 6 21,5
- B¸o ¶nh 603 D1 5 21,5

16 HQT Häc ViÖn Quan hÖ quèc tÕ 35


§µo t¹o ngµnh quan hÖ quèc tÕ
- TiÕng Anh – Quan hÖ quèc tÕ 751 D1 20 23,0 Ngo¹i ng÷
- TiÕng Ph¸p – Quan hÖ quèc tÕ 753 D3 15 23,0 nh©n hÖ sè
2

17 NHH Häc viÖn Ng©n hµng


C¸c ngµnh ®µo t¹o hÖ C§ Khèi A C65 A 476 18,0
C66

Trêng §¹i häc Giao th«ng VËn t¶i


18 GSA C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc t¹i 150

24
C¬ së II Trêng §H GTVT
- §iÒu khiÓn häc kü thuËt 01 A 35 15,0
- C¬ - §iÖn tö 02 A 35 15,0
- C«ng tr×nh giao th«ng c«ng 03 A 40 15,0
chÝnh
- Quy ho¹ch vµ qu¶n lý giao 04 A 40 15,0
th«ng ®« thÞ

19 KMA Häc viÖn Kü thuËt MËt m·


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc- hÖ
d©n sù
- Tin häc (Chuyªn ngµnh An 106 A 60 18,0
toµn th«ng tin)

20 LDA Trêng §¹i häc C«ng ®oµn 60


- Ngµnh B¶o hé lao ®éng 101 A 30 17,0
- Ngµnh X· héi häc 501 C 30 19,5

21 DCN Trêng ®¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi 149


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn 104 A 23 20,0
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn tö 105 A 20 20,5
- Khoa häc m¸y tÝnh 106 A 35 18,5
- KÕ to¸n 107 A, D1 40 19,5
- C«ng nghÖ kü thuËt NhiÖt- 108 A 31 18,5
L¹nh

22 YDD Trêng §¹i häc ®iÒu dìng Nam §Þnh


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- §iÒu dìng (häc 4 n¨m) 305 B 30 18,5

23 THP Trêng §¹i häc H¶i Phßng - C¸c ngµnh


C¸c ngµnh ®µo t¹o §HSP: 160 102, C65,
C67, C68
- Kü thuËt c«ng nghiÖp 102 A 40 13,0
chØ tuyÓn
C¸c ngµnh ®µo t¹o cö nh©n thÝ sinh cã
khoa häc vµ kü s hé khÈu H¶i
- To¸n 151 A 30 13,0 Phßng
- Kinh tÕ vËn t¶i vµ dÞch vô 402 A 5 13,0
- N«ng häc 300 A 10 13,0
- N«ng häc 300 B 20 14,0
- Nu«i trång thuû s¶n 301 B 10 14,0
- V¨n häc 651 C 10 14,0
- TiÕng Nga 752 D1,2 35 13,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o Cao ®¼ng 75
S ph¹m
- SP Lý - Ho¸ C65 A 40 10,0
- SP Sö - §oµn ®éi C67 C 25 11,0
- SP ThÓ dôc - Sinh C68 T 25 10,0

25
24 HHA Trêng §¹i häc Hµng H¶i 560 - Ngµnh
C¸c ngµnh ®µo t¹o hÖ ®¹i häc C65, C66
chØ tuyÓn
- §iÒu khiÓn tµu biÓn 101 A 60 16,5
TS ®· dù thi
- Khai th¸c m¸y tµu biÓn 102 A 120 16,5 vµo Trêng
C¸c ngµnh ®µo t¹o hÖ cao ®¼ng Hµng H¶i
- §iÒu khiÓn tµu biÓn C65 A 100 13,0 n¨m 2006.
- Tiªu chuÈn
- Khai th¸c m¸y tµu biÓn C66 A 60 13,0
®èi víi c¸c
- Tin häc C67 A 60 13,0 ngµnh 101,
- Kinh tÕ vËn t¶i biÓn C68 A 60 13,0 102, C65,
- Qu¶n trÞ tµi chÝnh - KÕ to¸n C70 A 100 13,0 C66 lµ Nam
giíi vµ xem
®iÒu kiÖn
trong cuèn
Nh÷ng ®iÒu
cÇn biÕt
n¨m 2006.

25 HDT Trêng §¹i häc Hång §øc


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 307
- §Þa lý 607 C 23 14,0
- To¸n - Tin 101 A 64 13,0
- VËt lý (chuyªn ngµnh VËt lý 102 A 50 13,0
øng dông)
- C«ng nghÖ th«ng tin (Tin häc) 103 A 30 13,0
- Kü thuËt c¬ khÝ (liªn kÕt víi §H 109 A 11 13,0
N«ng nghiÖp I)
- Ch¨n nu«i - Thó y 302 A,B 14 13,0/
14,0
- Nu«i trång thuû s¶n 304 A,B 23 13,0/
14,0
- N«ng häc ( chuyªn ngµnh kü 305 A,B 30 13,0/
thuËt hoa viªn) 14,0
- L©m häc (liªn kÕt víi ®¹i häc 308 A,B 28 13,0/
L©m nghiÖp) 14,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 402 A 34 14,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng 504
- Tin häc C72 A 50 10,0
- Cao ®¼ng s ph¹m( C§SP) To¸n- C65 A 46 10,0
Tin
- C§SP To¸n- C«ng t¸c ®éi (THCS) C78 A 40 10,0
- C§SP VËt lý- ThÝ nghiÖm C77 A 50 10,0
- C§SP Ho¸- ThÝ nghiÖm C76 A 50 10,0
- C§SP Sinh- ThÝ nghiÖm C66 B 50 11,0
- C§SP TiÕng Anh C67 D1 30 13,0
- C§SP MÇm non C68 M 50 10,0
- C§SP ThÓ dôc- C«ng t¸c ®éi C69 T 38 10,0
- KÕ to¸n C70 A 50 10,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh C71 A 50 10,0

26 THV Trêng §¹i häc Hïng V¬ng 297


C¸c ngµnh ®µo t¹o §HSP: 162

26
- SP Kü thuËt NN 104 A 37 13,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o Cö nh©n
Khoa häc vµ Kü s:
- Tin häc 103 A 23 13,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 401 A 26 13,0
- KÕ to¸n 402 A 8 15,0
- Trång trät 304 B 37 14,0
- N«ng häc (ghÐp víi ngµnh L©m 305 B 31 14,0
häc)

C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng 135


C¸c ngµnh ®µo t¹o C§SP:
- Lý - Ho¸ C66 A 45 10,0
- Sö - Gi¸o dôc c«ng d©n C67 C 7 16,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o C§ ngoµi s
ph¹m:
- Th«ng tin-Th viÖn C71 A,C 36 10,0/
11,0
- Tin häc C74 A 47 10,0

27 LNH Trêng §¹i häc L©m nghiÖp 440


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- ChÕ biÕn l©m s¶n 101 A 80 13,0
- C«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng 102 A 40 13,0
th«n
- C¬ giíi ho¸ l©m nghiÖp 103 A 50 13,0
- ThiÕt kÕ chÕ t¹o s¶n phÈm 104 A 50 13,0
méc & néi thÊt
- L©m nghiÖp x· héi 303 A 50 13,0
- L©m nghiÖp ®« thÞ 304 A 20 13,0
- N«ng l©m kÕt hîp 305 A 40 13,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 401 A 40 13,0
- Kinh tÕ l©m nghiÖp 402 A 40 13,0
- Qu¶n lý ®Êt ®ai 403 A 30 13,0

28 MDA Trêng §¹i häc Má §Þa chÊt 165


- §Þa chÊt 102 A 50 19,5
- Tr¾c ®Þa 103 A 30 19,0
- Má 104 A 50 19,5
- C«ng nghÖ th«ng tin 105 A 15 17,0
- Kinh tÕ vµ qu¶n lý 401 A 20 18,0

29 SPH Trêng §¹i Häc S ph¹m Hµ Néi


C¸c ngµnh ®µo t¹o hÖ ®¹i häc 122
- C«ng nghÖ th«ng tin A 105 31 20,0
- Ho¸ häc A 202 25 20,0
- SP T©m lý gi¸o dôc C 604 10 20,0
- ViÖt Nam häc C 606 11 20,0
- ViÖt Nam häc D1 606 19 20,0

27
- SP TiÕng Ph¸p D3 703 23 28,0 Ngo¹i ng÷
nh©n hÖ sè
2
- SP Gi¸o dôc ®Æc biÖt D1 905 3 19
C¸c ngµnh ®µo t¹o hÖ cao 60
®¼ng
- C«ng nghÖ thiÕt bÞ trêng häc A C65 40 10
- C«ng nghÖ thiÕt bÞ trêng häc B C65 20 11

30 SP2 Trêng §¹i häc S ph¹m Hµ Néi 2 225


C¸c ngµnh ®µo t¹o §H s ph¹m:
- SP VËt lý A 102 2 21,0
- SP Kü thuËt A 104 4 17,5
- SP Gi¸o dôc tiÓu häc C 904 6 21,0
- SP Kü thuËt n«ng nghiÖp B 303 19 16,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o Cö nh©n
khoa häc:
- To¸n A 105 6 16,5
- Tin häc A 103 69 16,0
- V¨n häc C 603 5 17,0
- TiÕng Anh D1 751 8 20,0
- Ho¸ häc A 202 19 16,0
- Sinh häc B 302 10 18,5
- VËt lý A 106 33 16,0
- LÞch sö C 604 11 18,5
- ViÖt nam häc C 605 33 16,0

31 TTB Trêng §¹i häc T©y B¾c


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 330 - Ngµnh 104
- C«ng nghÖ th«ng tin 104 A 70 14,0 §H B¸ch
Khoa ®µo
- Qu¶n trÞ kinh doanh 105 A 70 14,0
t¹o vµ cÊp
- S ph¹m To¸n - Lý 905 A 20 13,0 b»ng;
- L©m sinh 302 A 15 13,0 - Ngµnh 105
- L©m sinh 302 B 15 14,0 §h Kinh tÕ
quèc d©n
- B¶o vÖ thùc vËt 304 A 35 13,0
®µo t¹o vµ
- B¶o vÖ thùc vËt 304 B 35 14,0 cÊp b»ng;
- N«ng häc 305 A 15 13,0 - Ngµnh 304
- N«ng häc 305 B 15 14,0 §H n«ng
nghiÖp I
- KÕ to¸n 401 A 40 13,0
®µo t¹o vµ
cÊp b»ng
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 180
- S ph¹m To¸n – Tin C65 A 30 10,0
- S ph¹m Sinh – Kü thuËt NN C66 B 30 11,0
- S ph¹m ThÓ dôc C67 T 30
- S ph¹m Sö - §Þa C68 C 30 11,0
- S ph¹m V¨n - Gi¸o dôc c«ng C69 C 30 11,0
d©n
- SP TiÕng Anh C70 D1 30 10,0

28
32 TMA Trêng §H Th¬ng m¹i 400
+ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp kh¸ch 403 A 80 19,5
s¹n, Du lÞch
+ Th¬ng m¹i quèc tÕ 405 A 80 20,0
+ Marketing th¬ng m¹i 406 A 80 19,5
+ Th¬ng m¹i ®iÖn tö 407 A 160 20,5

33 Trêng §¹i häc Thuû lîi


TLS + C¸c ngµnh ®µo t¹o hÖ §¹i häc 118
t¹i c¬ së 2
- Thuû n«ng - C¶i t¹o ®Êt 102 A 13,0
- Thuû v¨n - M«i trêng 103 A 13,0
- Kü thuËt c¬ së h¹ tÇng 107 A 13,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o Cao ®¼ng: 135
Ngµnh C«ng tr×nh Thuû lîi-
Thuû ®iÖn.
TLA - Häc t¹i Hµ Néi C65 A 67 12,0
TLS - Häc t¹i c¬ së 2- §HTL C65 A 68 11,0

34 VHH Trêng §¹i häc V¨n ho¸ Hµ Néi 100 - §µo t¹o t¹i
- V¨n ho¸ Du lÞch 604 D1 50 13 HuÕ
- ChØ
- Qu¶n lý v¨n ho¸ 609 C 50 14
tuyÓn thÝ
sinh cã hé
khÈu thêng
thó t¹i
miÒn
Trung, T©y
Nguyªn

35 TDV Trêng §¹i häc Vinh 966


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc s
ph¹m:
- SP Gi¸o dôc tiÓu häc 901 M 15 13,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o cö nh©n
khoa häc
- To¸n häc 103 A 59 13,0
- Tin häc 104 A 54 13,0
- VËt lý 105 A 66 13,0
- Ho¸ häc 202 A 54 13,0
- Sinh häc 302 B 50 14
- Kinh tÕ kÕ to¸n 401 A 10 18,5
- Ng÷ v¨n 604 C 75 14,0
- LÞch sö 605 C 51 14,0
- TiÕng Anh 751 D1 6 23,0
- To¸n- Tin øng dông 109 A 68 13,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o kü s:

29
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng 106 A 70 13,0 Ngµnh 106
nghiÖp. chØ tuyÓn
- §iÖn tö - ViÔn th«ng 108 A 25 16,5 thÝ sinh cã
- Nu«i trång thuû s¶n 303 B 26 14,0 hé khÈu
Thanh Ho¸.
- N«ng häc 304 B 9 14,0
- Khuyªn n«ng vµ ph¸t triÓn 305 B 51 14,0
n«ng th«n
- Kü s c«ng nghÖ thùc phÈm 204 A 22 14,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o cho ph©n - Ngµnh 307,
hiÖu §H Vinh t¹i Hµ TÜnh: 402, 403
- KhuyÕn n«ng vµ ph¸t triÓn 307 B 61 14,0 chØ tuyÓn
n«ng th«n thÝ sinh cã
- Kinh tÕ kÕ to¸n 402 A 66 13,0 hé khÈu Hµ
- Kinh tÕ qu¶n trÞ kinh doanh 403 A 78 13,0 TÜnh
C¸c ngµnh ®µo t¹o cho ph©n
hiÖu §H Vinh t¹i Thanh Ho¸
- Kü s c«ng nghÖ thùc phÈm 204 A 50 13,0 ChØ tuyÓn
thÝ sinh cã
hé khÈu
thanh ho¸.

36 YHB Trêng §¹i häc Y Hµ Néi


- B¸c sÜ Y häc dù phßng 304 B 30 24

37 MHN ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi 525


* C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc :
- Tin häc 101 A 100 19,0
- §iÖn tö - Th«ng tin 102 A 160 17,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 402 D1 75 19,5
- QTKD (Du lÞch, Kh¸ch s¹n) 403 D1 90 24,0 Ngo¹i ng÷
- TiÕng Anh 701 D1 100 24,5 nh©n hÖ sè
2
* C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng : 300
- Tin häc C65 A 100 12,0
- §iÖn tö - Th«ng tin C66 A 100 11,0
- C«ng nghÖ sinh häc C67 A 50 11,0
- C«ng nghÖ sinh häc C67 B 50 12,0

38 DPD Trêng §¹i häc D©n lËp Ph¬ng §«ng 985


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C«ng nghÖ th«ng tin víi c¸c 100 A 14,0
chuyªn ngµnh:
+ C«ng nghÖ phÇn mÒm 50
+ Qu¶n trÞ m¹ng 50
+ C«ng nghÖ viÔn th«ng 50
+ C«ng nghÖ ®iÖn tö sè 50
- C«ng nghÖ sinh häc vµ MT 300 A/B 110 14/ 15
- X©y dùng c«ng tr×nh víi c¸c 111 A 14,0
chuyªn ngµnh:
+ X©y dùng c«ng tr×nh d©n 95
dông - c«ng nghiÖp

30
+ X©y dùng c«ng tr×nh cÇu - 50
®êng
+ X©y dùng c«ng tr×nh cÊp 50
tho¸t níc
- Khèi ngµnh kü thuËt víi c¸c 112 A 14,0
chuyªn ngµnh:
+ §iÖn (§iÖn d©n dông& c«ng 50
nghiÖp, Tù ®éng ho¸, §iÖn- §iÖn
tö y sinh)
+C¬ ®iÖn tö 50
- Qu¶n trÞ kinh doanh víi c¸c
chuyªn ngµnh:
+ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp 401 A,D1,2,3,4 50 14,0/
15,0
+ Qu¶n trÞ du lÞch 402 A/ D 80 14,0/
15,0
- Khèi ngµnh chuyªn ng÷
+ TiÕng Anh 751 D1,2/D3,4 110 Ngo¹i ng÷
+ TiÕng Trung 754 D1,2,3,4 110 19,0 nh©n hÖ sè
2 (cha nh©n
+ TiÕng NhËt 756 D1,2,3,4 40
hÖ sè tæng
3 m«n ≥ 14
®iÓm)

39 DTL Trêng §H D©n lËp Th¨ng Long 900


- To¸n - Tin øng dông 101 A 16,0
- Khoa häc m¸y tÝnh (C«ng nghÖ 102 A 16,0
th«ng tin)
- M¹ng m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng 103 A 16,0
- Tin qu¶n lý 104 A 16,0
- KÕ to¸n 401 A,D1,3 16,0
- Tµi chÝnh - Ng©n hµng 402 A,D1,3 16,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 403 A,D1,3 16,0
- TiÕng Anh 701 D1 21,0 Anh nh©n
hÖ sè 2
- TiÕng Ph¸p 703 D3 21,0 Ph¸p nh©n
hÖ sè 2
- TiÕng NhËt 706 D1 16,0
- C«ng t¸c x· héi 502 B,C 17,0
- §iÒu dìng 305 B 17,0

40 DQK Tr¦êng §¹i häc kinh doanh vµ c«ng


nghÖ Hµ Néi
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 1019

31
- Qu¶n trÞ kinh doanh 401 A, D1 13,0
- KÕ to¸n 402 A, D1
- Th¬ng m¹i 403 A, D1
- Tµi chÝnh - Ng©n hµng 404 A, D1 13,0
- TiÕng Trung 754 D1
- TiÕng Anh 751 D1
- Tin häc 101 A
- C«ng nghÖ kü thuËt C¬ khÝ 102 A
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn, 103 A
®iÖn tö
Tæng: 12.3
73
- HÖ §¹i häc 9.82
4
- HÖ cao ®¼ng 2.54
9

ST Ký Tªn trêng M· Khèi ChØ Møc Ghi chó


T hiÖu ngµn thi tiªu ®iÓm
h cÇn nhËn
tuyÓ hå s¬
n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

II. C¸c trêng §H, C§ phÝa nam


A §¹i häc Quèc gia Tp.Hå ChÝ minh
41 QSB Trêng §¹i häc B¸ch khoa 460
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C¬ khÝ (Kü thuËt chÕ t¹o,…) 111 A 30 20,0
- C«ng nghÖ dÖt may 112 A 20 18,0
- Kü thuËt ®Þa chÊt 120 A 80 18,0
- Kü thuËt vµ qu¶n lý m«i trêng 125 A 60 19,0
- Kü thuËt hÖ thèng c«ng 127 A 35 19,0
nghiÖp
- Tr¾c ®Þa (Tr¾c ®Þa, §Þa 130 A 80 17,0
chÝnh)
- VËt liÖu vµ cÊu kiÖn x©y dùng 131 A 25 18,0
- Thuû lîi - Thuû ®iÖn - CÊp 132 A 50 18,0
tho¸t níc
- C¬ kü thuËt 133 A 20 17,0
- C«ng nghÖ sinh häc 134 A 20 19,0
- VËt lý kü thuËt 135 A 40 17,0

42 QSX Trêng §h Khoa häc X· héi vµ 350


Nh©n v¨n
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- LÞch sö 604 C,D1 30 15,5
- LÞch sö 604 20 16,5
- Nh©n häc 606 C,D1 20 15,0
- Nh©n häc 606 C,D1 20 15,0

32
- TriÕt häc 607 C,D1 25 16,0
- TriÕt häc 607 C,D1 25 16,0
- Th viÖn th«ng tin 610 C,D1 25 15,0
- Th viÖn th«ng tin 610 C,D1 25 16,0
- Gi¸o dôc häc 612 C,D1 20 15,0
- Gi¸o dôc häc 612 C,D1 20 15,0
- Lu tr÷ häc 613 C,D1 25 15,0
- Lu tr÷ häc 613 C,D1 25 15,0
- Song ng÷ Nga – Anh 702 D1,2 25 15,0
- Song ng÷ Nga – Anh 702 D1,2 25 17,0
- Ng÷ v¨n §øc 705 D1 20 16,0

43 QSQ Trêng ®¹i häc quèc tÕ 346


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: (do
QSQ cÊp b»ng )
- C«ng nghÖ th«ng tin 150 A 67 16,0
- C«ng nghÖ sinh häc 350 A 11 17,0
- C«ng nghÖ sinh häc 350 B 51 17,5
- §iÖn tö - ViÔn th«ng 151 A 91 16,0
1. Ch¬ng tr×nh liªn kÕt cÊp
b»ng cña trêng §H Nottingham(
Anh):
- C«ng nghÖ th«ng tin 160 A 13 14,0
- C«ng nghÖ Sinh häc 360 A 5 14,0
- C«ng nghÖ Sinh häc 360 B 13 15,0
- §iÖn tö – ViÔn th«ng 161 A 33 14,0
2. Ch¬ng tr×nh liªn kÕt cÊp
b»ng cña trêng §H West of
England (Anh):
- C«ng nghÖ th«ng tin 162 A 31 14,0
- §iÖn tö - ViÔn th«ng 163 A 31 14,0

44 QSK Khoa Kinh tÕ


- HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý 406 A 82

B §¹i häc HuÕ


45 DHT Trêng §¹i häc Khoa häc 436
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc :
- To¸n häc 101 A 39 15,0
- Tin häc 102 A 181 15,0
- VËt lý 103 A 41 15,0
- §Þa chÊt 202 A 32 15,0
- §Þa lý 302 B 35 15,0
- H¸n - N«m 604 C 41 15,0
- X· héi häc 607 C 22 15,0
- Ng«n ng÷ 608 C 45 15,0

46 DHF Trêng §¹i häc Ngo¹i ng÷ 83


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- TiÕng Nga 752 D1,2 27 13,0
- TiÕng Ph¸p 753 D3 30 13,0
- SP tiÕng Nga 702 D1/ 2 26 13,0

33
47 DHL Trêng §¹i häc N«ng L©m 365
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh 101 A 11 13,0
n«ng th«n
- C¬ khÝ b¶o qu¶n chÕ biÕn 102 A 19 13,0
n«ng s¶n thùc phÈm
- Trång trät 301 B 50 14,0
- B¶o vÖ thùc vËt 302 B 16 14,0
- B¶o qu¶n chÕ biÕn n«ng s¶n 303 A 37 13,0
- Lµm vên vµ sinh vËt c¶nh 304 B 40 14,0
- L©m nghiÖp 305 B 42 14,0
- Ch¨n nu«i - thó y 306 B 38 14,0
- Thó y 307 B 26 14,0
- N«ng häc 309 B 42 14,0
- ChÕ biÕn l©m s¶n 312 A 44 13,0

48 DHS Trêng §¹i häc S Ph¹m


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- SP Kü thuËt c«ng nghiÖp 104 A 39 14,0

C §¹i häc §µ N½ng


49 DDK Trêng §¹i häc B¸ch khoa
- C¬ khÝ chÕ t¹o 101 A
- C«ng nghÖ NhiÖt - §iÖn l¹nh 107 A
- C¬ khÝ ®éng lùc 108 A 150 17,0
- C«ng nghÖ vËt liÖu 203 A

50 DDQ Trêng §¹i häc Kinh tÕ


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- LuËt kinh doanh 413 A
- Kinh tÕ ph¸t triÓn 407 A
- Kinh tÕ lao ®éng 408 A
- Kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng 409 A
130 17,0
- Kinh tÕ chÝnh trÞ 410 A
- Thèng kª - tin häc 411 A
- Tin häc qu¶n lý 414 A

51 DDS Trêng §¹i häc S ph¹m 375


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- S ph¹m Gi¸o dôc ®Æc biÖt 903 D1 34 13,0
- Cö nh©n To¸n – Tin 103 A 72 13,5
- Cö nh©n C«ng nghÖ th«ng tin 104 A 56 13,5
- Cö nh©n V¨n häc 604 C 65 14,0
- Cö nh©n §Þa lý (m«i trêng) 606 C 15 14,0
- ViÖt Nam häc (V¨n ho¸ du 607 C 21 14,5
lÞch)
- Cö nh©n Ho¸ häc (ph©n tÝch- 202 A 25 13,5
m«i trêng)
- Cö nh©n T©m lý häc 605 C 41 14,0
- Cö nh©n V¨n ho¸ häc 608 C 46 14,5

34
52 DDF Trêng §¹i häc Ngo¹i ng÷ 220
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- S ph¹m tiÕng Ph¸p 703 D3 20 16,0
- S ph¹m tiÕng Trung 704 D1,4 25 19,0
- Cö nh©n tiÕng Anh 751 D1 50 22,0
- Cö nh©n tiÕng Nga 752 D1,4/D3 50 18,5/
22,0
- Cö nh©n tiÕng Ph¸p 753 D3 15 19,0
- Cö nh©n tiÕng Trung 754 D1,4 35 19,5
- Cö nh©n tiÕng Th¸i Lan 757 D1 25 17,5

53 DDI Trêng C® C«ng nghÖ th«ng tin


C¸c ngµnh tõ C90 ®Õn C93 A, D, 400 10,0
V, 11,0
B

54 DDC Trêng C® C«ng nghÖ


C¸c ngµnh tõ C71 ®Õn C83 A 1078 12

55 TAG Trêng §¹i häc An Giang


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 600
I. C¸c ngµnh S ph¹m
- SP To¸n 101 A 5 16,5
- SP VËt lý 102 A 5 16,5
- SP Sinh 301 B 20 16,5
- SP Ng÷ v¨n 601 C 10 18,0
- SP §Þa lý 603 C 5 18,0
- SP Gi¸o dôc chÝnh trÞ 604 C 10 16,5
- SP Gi¸o dôc tiÓu häc 901 D1 60 15,0
II. Kinh tÕ
- Tµi chÝnh doanh nghiÖp 401 A 40 14,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 407 A 40 14,0
- Kinh tÕ ®èi ngo¹i 405 A 40 14,0
III. N«ng nghiÖp
- Ph¸t triÓn n«ng th«n 404 A 40 14,0
- C«ng nghÖ thùc phÈm 202 A 15 15,0
- Nu«i trång thñy s¶n 304 B 40 15,0
- Ch¨n nu«i 305 B 60 15,0
- Trång trät 306 B 50 15,0
IV. Khoa häc c«ng nghÖ
- C«ng nghÖ sinh häc 302 B 40 15,0
- Tin häc 103 A 60 14,0
- Kü thuËt m«i trêng 310 A 50 14,0
V. Khoa V¨n ho¸ nghÖ thuËt
- ViÖt Nam häc (V¨n ho¸ du 605 A, D1 10 15,5
lÞch)
§µo t¹o cao ®¼ng s ph¹m c¸c 80
ngµnh:
- SP To¸n - Tin häc C65 A 10 14,0
- SP VËt lý - Kü thuËt c«ng C66 A 10 14,0
nghiÖp
- SP Hãa - Sinh C67 B 10 14,5
- SP Sinh - Kü thuËt n«ng C68 B 5 14,0
35
nghiÖp
- SP V¨n - Gi¸o dôc c«ng d©n C70 C 5 16,0
- SP ThÓ dôc C74 T 20 20,0
- SP MÇm non C76 M 20 14,0

56 DMS Trêng §¹i häc B¸n c«ng Marketing 1200


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C¸c ngµnh ®¹o t¹o tuyÓn Khèi A 300 13,5
A 13,5
- C¸c ngµnh ®µo t¹o tuyÓn khèi D1
D1
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- C¸c ngµnh ®¹o t¹o tuyÓn Khèi A 900 10,0
A 10,0
- C¸c ngµnh ®µo t¹o tuyÓn khèi D1
D1

57 TCT Trêng §¹i häc CÇn Th¬


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 1428
- To¸n Thèng kª 119 A 53 13,0
- S ph¹m VËt lý - Tin häc 104 A 3 13,0
- S ph¹m TiÓu häc 114 A 16 13,0
- C¬ khÝ chÕ t¹o m¸y 105 A 10 13,0
- C¬ khÝ chÕ biÕn 116 A 60 13,0
- Thñy c«ng ®ång b»ng 106 A 80 13,0
- X©y dùng cÇu ®êng 118 A 28 13,0
- Kü thuËt m«i trêng 109 A 62 13,0
- §iÖn tö 110 A 15 13,0
- Kü thuËt ®iÖn 111 A 60 13,0
- Qu¶n lý c«ng nghiÖp 117 A 47 13,0
- C«ng nghÖ th«ng tin 108 A 16 14,0
- ChÕ biÕn thuû s¶n 205 A 16 13,0
- Hãa häc 204 A, B 6 14,0
- S ph¹m Sinh- Kü thuËt n«ng 312 B 55 14,0
nghiÖp
- Trång trät 302 B 99 14,0
- Ch¨n nu«i - Thó y 303 B 71 14,5
- Thó y 310 B 58 14,0
- Nu«i trång thñy s¶n 304 B 16 14,0
- BÖnh häc thñy s¶n 316 B 51 14,0
- N«ng häc 306 B 93 14,0
- Hoa viªn – C©y c¶nh 315 B 63 14,0
- B¶o vÖ thùc vËt 314 B 44 14,0
- Khoa häc m«i trêng 307 B 8 14,0
- Khoa häc ®Êt 313 B 71 14,0
- Kinh tÕ häc 408 A, D1 43 13,0
- Kinh tÕ n«ng nghiÖp 404 A,D1 61 13,0
- N«ng nghiÖp 409 A,B 81 14,0
- Qu¶n lý ®Êt ®ai 406 A 18 13,0
- Qu¶n lý nghÒ c¸ 407 A 65 13,0
- S ph¹m LÞch sö 602 C 3 17,0
- Ng÷ v¨n 604 C 3 14,5
- S ph¹m Ph¸p v¨n 703 D3 31 13,0
36
- Th«ng tin - th viÖn 752 D1 22 13,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- Tin häc C65 A 120 11,0

58 HUI Trêng ®¹i häc c«ng nghiÖp TP Hå


ChÝ Minh
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 360
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn 101 A 25 17,0
- C«ng nghÖ kü thuËt c¬ khÝ 102 A 10 17,5
- C«ng nghÖ nhiÖt l¹nh 103 A 14 16,0
- C«ng nghÖ ho¸ häc 201 A, B 17 17,0
- Khoa häc m¸y tÝnh 105 A 14 16,0
- C«ng nghÖ kü thuËt «t« 106 A 11 17,5
- C«ng nghÖ m«i trêng 301 A, B 20 16,0
- C«ng nghÖ may 107 A 29 15,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 401 A, B, 157 16,0
D1
- KÕ to¸n 402 A, B, 63 16,0
D1
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 1927
- C«ng nghÖ th«ng tin, C65 A 55 10,0
- §iÖn tö, C66 A 124 10,0
- Kü thuËt ®iÖn (§iÖn c«ng C67 A 85 10,0
nghiÖp)
- C«ng nghÖ nhiÖt - L¹nh (§iÖn C68 A 91 10,0
l¹nh)
- C¬ khÝ, gåm C69 A 239 10,0
- C¬ khÝ ®éng lùc C70 A 89 10,0
- C«ng nghÖ ho¸ häc C71 A/B 191 10,0/11
,0
- C«ng nghÖ Ho¸ dÇu C72 A/B 89 10,0/11
,0
- C«ng nghÖ thùc phÈm C73 A/B 70 10,0/11
,0
- C«ng nghÖ m«i trêng C74 A/B 98 10,0/11
,0
- C«ng nghÖ Sinh häc C75 A/B 94 10,0/11
,0
- Kinh tÕ gåm c¸c chuyªn
ngµnh:
- KÕ to¸n C76 A,D1/ 85 10,0/
B 11,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh C77 A,D1/ 85 10,0/
B 11,0
- Tµi chÝnh ng©n hµng C78 A,D1/ 90 10,0/
B 11,0
- Kinh doanh Du lÞch C79 A,D1/ 96 10,0/
B 11,0
- Kinh doanh Quèc tÕ C80 A,D1/ 98 10,0/
B 11,0
- C«ng nghÖ c¾t may vµ thiÕt C81 A 96 10,0
kÕ thêi trang,
- Ngo¹i ng÷( Anh v¨n). C82 D1 52 10,0
- Marketing C83 A, D1/ B 100 10/11

37
59 TDL Trêng §¹i häc §µ L¹t
* C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 1305
- To¸n häc 101 A 15,0
- Tin häc 103 A 15,0
- VËt lý 105 A 15,0
- C«ng nghÖ th«ng tin 107 A 15,0
- §iÖn tö viÔn th«ng 108 A 15,0
700
- Ho¸ häc 201 A 15,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 401 A 15,0
- Kinh tÕ n«ng l©m 402 A 15,0
- KÕ to¸n 403 A 15,0
- M«i trêng 303 B 15,0
80
- N«ng häc 304 B 15,0
- LuËt häc 501 C 15,0
- X· héi häc 502 C 15,0
- V¨n ho¸ häc 503 C 15,0
- Ng÷ v¨n 601 C 350 15,0
- ViÖt Nam häc 605 C 15,0
- C«ng t¸c XH-PT céng ®ång 607 C 15,0
- §«ng ph¬ng häc 608 D1 15,0
- Quèc tÕ häc 609 D1 175 15,0
- TiÕng Anh 701 D1 15,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 400
- C«ng nghÖ th«ng tin C65 A 10,0
- §iÖn tö viÔn th«ng C66 A 300 10,0
- Tµi chÝnh kÕ to¸n C68 A 10,0
- C«ng nghÖ sau thu ho¹ch C67 B 100 11,0

60 GTS Trêng §¹i häc Giao th«ng VËn t¶i Tp.


HCM
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 472
- §iÒu khiÓn tµu biÓn 101 A 63 15,0
- Khai th¸c m¸y tµu thuû 102 A 103 15,0
- §iÖn tù ®éng tµu thuû 103 A 44 16,0
- ThiÕt kÕ th©n tµu thuû 107 A 78 16,0
- C¬ giíi ho¸ xÕp dì 108 A 36 16,0
- X©y dùng c«ng tr×nh thuû vµ 109 A 17 16,0
thÒm lôc ®Þa
- B¶o ®¶m an toµn hµng h¶I 110 A 52 16,0
- M¸y x©y dùng 114 A 39 16,0
- Kinh tÕ x©y dùng 402 A 40 17,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 490
- §iÒu khiÓn tµu biÓn C65 A 140 11,0
- Khai th¸c m¸y tµu thuû C66 A 70 11,0
- C«ng nghÖ th«ng tin C67 A 69 12,0
- C¬ khÝ « t« C68 A 63 12,0
- Kinh tÕ vËn t¶i biÓn C69 A 148 12,0

38
61 KTS Trêng §¹i häc KiÕn tróc Tp. HCM 114 Häc t¹i
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: VÜnh Long.
- KiÕn tróc c«ng tr×nh 101 V 46 15,0 Ngµnh 101
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng 103 A 68 15,0 chØ dµnh
nghiÖp cho thÝ
sinh thi t¹i
trêng KiÕn
tróc HCM

62 LPS Trêng §¹i häc LuËt Tp. HCM 115


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
C¸c ngµnh tuyÓn sinh khèi A A 45 19,5
(trõ ngµnh LuËt Th¬ng M¹i)
C¸c ngµnh tuyÓn sinh khèi D1 D1 70 19,5
(trõ ngµnh LuËt Th¬ng M¹i)

63 NHS Trêng §¹i häc Ng©n hµng Tp. HCM


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 120
- Tµi chÝnh - Ng©n hµng 401 A 60 21,0
- HÖ thèng th«ng tin kinh tÕ 405 A 60 20,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- Tµi chÝnh - Ng©n hµng C65 A 60 17,0

64 NLS Trêng §¹i häc N«ng L©m Tp. HCM


* C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 640
- C¬ khÝ chÕ biÕn b¶o qu¶n 100 A 45 15,0
NSTP
- C¬ khÝ n«ng l©m 101 A 35 15,0
- C¬ ®iÖn tö 109 A 25 15,0
- C«ng nghÖ kü thuËt « t« 110 A 25 15,0
- C«ng nghÖ giÊy vµ bét giÊy 103 A 25 15,0
- C«ng nghÖ th«ng tin 104 A 30 15,0
- C«ng nghÖ nhiÖt l¹nh 105 A 40 15,0
- §iÒu khiÓn tù ®éng 106 A 40 15,0
- Ch¨n nu«i 300 A,B 40 14,0/
16,0
+ L©m nghiÖp 305 A,B 30 14,0/
16,0
+ N«ng l©m kÕt hîp 306 A,B 30 14,0/
16,0
+ Qu¶n lý tµi nguyªn rõng 307 A,B 20 14,0/
16,0
+ Ng y 309 A,B 50 14,0/
16,0
+ S ph¹m kü thuËt n«ng 316 A,B 30 14,0/
nghiÖp 16,0
+ S ph¹m kü thuËt c«ng n«ng 320 A,B 30 14,0/
nghiÖp 16,0
- C¶nh quan vµ kü thuËt hoa 317 A,B 20 14,0/
viªn 16,0
- Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ 402 A,D1 40 15,0
khuyÕn n«ng
- Kinh doanh n«ng nghiÖp 409 A,D1 50 15,0
+ C«ng nghÖ ®Þa chÝnh 408 A 35 15,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 360

39
- Tin häc C65 A 80 12,0
- Qu¶n lý ®Êt ®ai C66 A,D1 80 12,0
- C¬ khÝ N«ng l©m C67 A 60 12,0
- C¬ khÝ b¶o qu¶n n«ng s¶n C68 A 70 12,0
thùc phÈm
- Nu«i trång thñy s¶n C69 B 70 12,0

65 DQN Trêng §¹i häc Quy Nh¬n 1030


C¸c ngµnh ®¹I häc s ph¹m:
- SP Kü thuËt c«ng nghiÖp 103 A 40 13,0
- SP Gi¸o dôc chÝnh trÞ 604 A 50 13,0
- SP T©m lý gi¸o dôc 605 B 30 14,0
- SP Gi¸o dôc ®Æc biÖt 904 D1 30 13,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o cö nh©n vµ
kü s:
- To¸n häc 104 A 50 14,0
- Tin häc 105 A 100 14,0
- VËt lý 106 A 50 14,0
- Hãa häc 202 A 50 14,0
- §Þa chÝnh ( qu¶n lý ®Êt ®ai) 203 A 50 14,0
- Sinh vËt 302 B 50 15,0
- N«ng häc 303 B 50 15,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 401 A 50 14,0
- V¨n häc 606 C 50 15,0
- LÞch sö 607 C 50 15,0
- C«ng t¸c x· héi 608 C 50 15,0
- Ho¸ dÇu 109 A 50 14,0
- C«ng nghÖ m«i trêng 110 A 50 14,0
- §iÖn tö – Tin häc 111 A 50 14,0
- Qu¶n trÞ doanh nghiÖp 402 A 80 14,0
- Kinh tÕ ®Çu t 403 A 50 14,0

66 SPD Trêng §¹i häc S ph¹m §ång Th¸p


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc : 409
- S ph¹m tin häc 102 A 10 14,0
- S ph¹m kü thô©t c«ng nghiÖp 104 A 46 13,0
- Khoa häc m¸y tÝnh (c«ng 105 A 46 13,0
nghÖ th«ng tin)
- S ph¹m sinh häc – KTNN 301 B 9 14,0
- Khoa häc m«i trêng 302 B 56 14,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 402 A 65 13,0
- KÕ to¸n 403 A 54 13,0
- Qu¶n lý ®Êt ®ai 404 A 42 13,0
- C«ng t¸c x· héi 501 C,D1 23 14,0/
13,0
- TiÕng Anh 702 D1 50 15,5
- S ph¹m Gi¸o dôc tiÓu häc 901 D1 8 13,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 468
- S ph¹m To¸n häc C65 A 38 13,0
- S ph¹m Tin häc C66 A 46 11,0
- S ph¹m VËt lý – Kü thuËt c«ng C67 A 44 12,0
nghiÖp
- S ph¹m Hãa häc – Sinh häc C68 A 35 12,0
40
- S ph¹m Sinh häc – Hãa häc C69 B 23 11,0
- S ph¹m Kü thuËt n«ng nghiÖp C70 B 45 11,0
- Kinh tÕ gia ®×nh
- S ph¹m Ng÷ v¨n C71 C 25 13,0
- S ph¹m LÞch sö - Gi¸o dôc C72 C 26 12,5
c«ng d©n
- S ph¹m §Þa lý - C«ng t¸c §éi C73 C 28 12,5
- S ph¹m Gi¸o dôc tiÓu häc C76 D1 64 10,0
- Tin häc C79 A 48 10,0
- Th viÖn – Th«ng tin C80 C/ D1 46 11,0
/10,0

67 SPK Trêng §¹i häc S ph¹m Kü thuËt Tp.


HCM
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 555
- §iÖn c«ng nghiÖp 102 A 33 17,0
- Kü thuËt c«ng nghiÖp 104 A 67 17,0
- C¬ tin kü thuËt 107 A 57 17,0
- ThiÕt kÕ m¸y 108 A 59 17,0
- Kü thuËt nhiÖt - §iÖn l¹nh 110 A 25 17,0
- Kü thuËt in 111 A 39 16,0
- C«ng nghÖ c¾t may 113 A 47 16,0
- C«ng nghÖ m«i trêng 115 A 30 17,0
- C«ng nghÖ kü thuËt m¸y tÝnh 117 A 30 18,0
- C«ng nghÖ ®iÖn tù ®éng 118 A 40 18,0
- Qu¶n lý c«ng nghiÖp 119 A 62 16,0
- Kü thuËt n÷ c«ng 301 A 45 16,0
- TiÕng Anh 701 D1 21 17,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 313
- Kü thuËt ®iÖn - §iÖn tö C65 A 60 11,0
- §iÖn c«ng nghiÖp C66 A 66 11,0
- C¬ khÝ chÕ t¹o m¸y C67 A 53 11,0
- C¬ khÝ ®éng lùc C68 A 67 11,0
- C«ng nghÖ c¾t may C69 A 67 11,0

68 SPS Trêng ®¹i häc s ph¹m TP.HCm 400


- Gi¸o dôc ®Æc biÖt 904 D1 14 15,0
- SP song ng÷ Nga - Anh 702 D1,2 17 20,0
- Cö nh©n TiÕng Anh 751 D1 20 26,0
- Cö nh©n Song ng÷ Nga - Anh 752 D1,2 50 20,0
- Cö nh©n TiÕng Ph¸p 753 D3 10 20,0
- Cö nh©n TiÕng Trung 754 D1,4 36 20,0
- Cö nh©n CNTT 104 A 55 17,0
- Cö nh©n VËt lý 105 A 48 17,0
- Cö nh©n Ho¸ häc 106 A 21 17,0
- Cö nh©n Ng÷ v¨n 606 C 44 16,0
- Cö nh©n ViÖt Nam häc 607 C, D1 45 16,0
- Cö nh©n Quèc tÕ häc 608 C, D1 40 16,0

69 STS Trêng ®¹i häc S ph¹m ThÓ dôc thÓ


thao Tp.HCM
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- §µo t¹o ngµnh §HSP GD ThÓ 101 T 131 16,0

41
chÊt

70 TTN Trêng §¹i häc T©y Nguyªn TTN 561


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Tin häc 103 A 54 13,0
- Kinh tÕ n«ng l©m 401 A 39 13,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 402 A 36 13,0
- KÕ to¸n 403 A 14 13,0
- Qu¶n lý ®Êt ®ai 404 A 29 13,0
- Tµi chÝnh- Ng©n hµng 406 A 44 13,0
- B¶o qu¶n vµ chÕ biÕn n«ng 405 A 45 13,0
s¶n
- Trång trät 303 B 42 14,0
- Ch¨n nu«i - Thó y 304 B 43 14,0
- Thó y 305 B 43 14,0
- L©m sinh 306 B 38 14,0
- Sinh häc 310 B 49 14,0
- B¶o vÖ thùc vËt 302 B 47 14,0
- TiÕng Anh 702 D1 38 13,0

71 TTG Trêng ®¹i häc tiÒn giang


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 166
- S ph¹m To¸n 101 A 11 16,0
- S ph¹m Ng÷ v¨n 601 C 10 14,0
- KÕ to¸n 401 A 80 13,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 402 A 65 13,0

C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 529


- Th viÖn - Th«ng tin 06 C, D1 40 11,0/
10,0
- C«ng nghÖ th«ng tin 07 A 46 10,0
- C«ng nghÖ thùc phÈm 08 A 48 10,0
- C¬ khÝ ®éng lùc 09 A 50 10,0
- Kü thuËt §iÖn - §iÖn tö 10 A 49 10,0
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng 11 A 49 10,0
nghiÖp
- C«ng nghÖ c¾t may 12 A 50 10,0
- Ph¸t triÓn n«ng th«n 13 A 50 10,0
- Nu«i trång thuû s¶n 14 B 50 11,0
- KÕ to¸n 15 A 49 10,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 16 A 48 10,0

42
72 TSB Trêng §¹i häc Thuû s¶n 1700
TSN C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
TSS * Nhãm ngµnh Khai th¸c hµng 101 A 150 13,0
h¶i
* Nhãm ngµnh C¬ khÝ 102 A 300 13,5
* C«ng nghÖ th«ng tin. 103 A 100 14,0
* C«ng nghÖ C¬- §iÖn tö 104 A 100 13,5
* C«ng nghÖ kü thuËt §iÖn- §iÖn 105 A 100 13,5

* Nhãm ngµnh C«ng nghÖ thùc 201 A 300 13,5
phÈm
* Nhãm ngµnh Nu«i trång thñy 301 B 200 14,5
s¶n
* Nhãm ngµnh Kinh tÕ - Qu¶n 401 A 300 13,5
trÞ kinh doanh
* Nhãm ngµnh Kinh tÕ - Qu¶n 401 D1 100 13,5
trÞ kinh doanh
- TiÕng Anh 751 D1 50 14,0
73 VHS Trêng ®¹i häc V¨n ho¸ Tp. HCM 86
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Th viÖn - Th«ng tin 01 C 28 14,0
- B¶o tµng 02 C 28 14,0
- V¨n ho¸ du lÞch 03 D1 16 15,0
- Qu¶n lý v¨n ho¸ 05 C 14 14,0

74 MBS Trêng §¹i häc Më B¸n c«ng Tp.HCM V: Cha


C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 1534 nh©n hÖ
- Tin häc 101 A,D1 13,0 sè;
- X©y dùng 102 A, V 13,0 K: Cha
nh©n hÖ sè
- C«ng nghiÖp (C¬ ®iÖn, §iÖn - 103 A, K 13,0
§iÖn tö)
- C«ng nghÖ sinh häc 301 A/ B 13,0/
14,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 401 A, 13,0
D1,2,3,4
- Kinh tÕ 402 A, 13,0
D1,2,3,4
- Tµi chÝnh - Ng©n hµng 403 A, 13,0
D1,2,3,4
- KÕ to¸n 404 A, 13,0
D1,2,3,4
- §«ng Nam ¸ häc 501 C, 14,0/
D1,2,3,4 13,0
- X· héi häc 601 C, 14,0/
D1,2,3,4 13,0
- C«ng t¸c X· héi 602 C, 14,0/
D1,2,3,4 13,0
- TiÕng Anh 701 A, 13,0
D1,2,3,4
- TiÕng Trung Quèc 704 A, 13,0
D1,2,3,4
- Tµi chÝnh Ng©n hµng 403 A, D1 13,0

75 DKC Trêng §¹i häc D©n lËp Kü thuËt-


C«ng nghÖ Tp.HCM

43
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: 1183
- §iÖn tö- ViÔn th«ng. 101 A 55 13,0
- Tin häc 102 A,D1 187 13,0
- Kü thuËt ®iÖn( c«ng nghÖ tù 103 A 89 13,0
®éng)
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng 104 A 171 13,0
nghiÖp
- X©y dùng cÇu ®êng 105 A 35 13,0
- C¬ ®iÖn tö 106 A 37 13,0
- C«ng nghÖ may mÆc 107 A 39 13,0
- Kü thuËt m«i trêng 108 A,B 38 13,0/14
,0
- C¬ khÝ tù ®éng 109 A 39 13,0
- C«ng nghÖ thùc phÈm 110 A,B 126 13,0/14
,0
- C«ng nghÖ sinh häc 111 A,B 54 13,0/14
,0
- ThiÕt kÕ néi thÊt 301 V,H 35 13,0
- ThiÕt kÕ thêi trang 302 V,H 35 13,0
- Qu¶n trÞ kinh doanh 401 A, D1 96 13,0
- KÕ to¸n 403 A,D1 112 13,0
- TiÕng Anh. 701 D1 35 14,0
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: 168
- Tin häc C65 A, D1 52 10,0
- §iÖn tö viÔn th«ng C66 A 24 10,0
- C«ng nghÖ kü thuËt x©y dùng C68 A, D1 62 10,0
- C«ng nghÖ thùc phÈm C69 A/ B 30 10,0/
11,0

76 DLH Trêng §¹i häc D©n lËp L¹c Hång


- C¸c ngµnh tuyÓn sinh Khèi A A 500
- C¸c ngµnh tuyÓn sinh khèi B B 150
- C¸c ngµnh tuyÓn sinh khèi C C 200 ≥ ®iÓm
- C¸c ngµnh tuyÓn sinh khèi D D 150 sµn §H

Tæng 24.5
38
- HÖ §¹i häc 17.2
45
- HÖ cao 7.29
®¼ng 3

Tæng céng hÖ ®¹i häc c¸c trêng tæ 27.0


chøc thi 69
Tæng céng hÖ cao ®¼ng c¸c trêng tæ 9.84
chøc thi 2

44

Rate