Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

§iÒu kiÖn xÐt tuyÓn nguyÖn
väng 2 (NV2)
cña c¸c trêng §¹i häc, cao ®¼ng
n¨m 2006.

Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2006

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

§iÒu kiÖn xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2 (NV2)
cña c¸c trêng §¹i häc, C§ n¨m 2006.
C¨n cø b¸o c¸o cña c¸c trêng, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th«ng
b¸o vÒ ngµnh häc, chØ tiªu vµ møc ®iÓm nhËn hå s¬ ®¨ng ký
xÐt tuyÓn NV2 cña c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng trong toµn
quèc ®Ó thÝ sinh cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu vµ tham gia ®¨ng ký
xÐt tuyÓn.
Nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý :
1. §iÓm sµn ®¹i häc ®èi víi häc sinh phæ th«ng ë khu vùc 3
lµ:
Khèi A vµ D: 13 ®iÓm
Khèi B vµ C: 14 ®iÓm
§iÓm sµn ®èi víi c¸c khu vùc kÕ tiÕp gi¶m 0,5 ®iÓm, ®èi víi
c¸c ®èi tîng u tiªn kÕ tiÕp gi¶m 1,0 ®iÓm.
§iÓm sµn c¸c khèi t¬ng øng cña hÖ cao ®¼ng thÊp h¬n hÖ
®¹i häc lµ 3,0 ®iÓm.
2. ThÝ sinh cã kÕt qu¶ thi b»ng hoÆc cao h¬n ®iÓm sµn hÖ
cao ®¼ng nhng kh«ng tróng tuyÓn NV1, ®îc cÊp 2 GiÊy chøng
nhËn kÕt qu¶ thi sè 1 vµ sè 2 cã ®ãng dÊu ®á cña trêng tæ
chøc thi ®Ó tham gia xÐt tuyÓn NV2 hoÆc NV3 vµo c¸c trêng
§H, C§.
3. Hå s¬ ®¨ng ký xÐt tuyÓn gåm: 01 giÊy chøng nhËn kÕt
qu¶ thi (NV2 giÊy sè 1, NV3 giÊy sè 2) cã ®ãng dÊu ®á cña trêng tæ chøc thi vµ thÝ sinh ®· ®iÒn ®Çy ®ñ nguyÖn väng vµo
phÇn ®Ó trèng; 01 phong b× ®· d¸n s½n tem cã ghi râ ®Þa
chØ liªn l¹c cña thÝ sinh. Kh«ng ph¶i göi kÌm lÖ phÝ xÐt tuyÓn.
Hå s¬ ®¨ng ký xÐt tuyÓn göi qua ®êng bu ®iÖn chuyÓn
ph¸t nhanh theo thêi h¹n: NV2 tõ ngµy 25/8/2006 ®Õn hÕt giê
giao dÞch cña bu ®iÖn ngµy 10/9/2006; NV3 tõ ngµy 15/9/2006
®Õn hÕt giê giao dÞch cña bu ®iÖn ngµy 30/9/2006.
4. Møc ®iÓm nhËn hå s¬ ®¨ng ký xÐt tuyÓn NV2 ghi trong
th«ng b¸o nµy lµ møc ®iÓm ®èi víi häc sinh phæ th«ng khu vùc
3. Møc ®iÓm nhËn hå s¬ ®èi víi c¸c khu vùc kÕ tiÕp gi¶m 0,5
®iÓm, ®èi víi c¸c ®èi tîng u tiªn kÕ tiÕp gi¶m 1,0 ®iÓm.
Nguyªn t¾c xÐt tuyÓn NV2 vµ NV3 cña c¸c trêng lµ thÝ sinh
thi theo ®Ò thi chung cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, cïng khèi thi,
2

®óng vïng tuyÓn quy ®Þnh cña trêng vµ tõ ®iÓm cao trë
xuèng cho ®Õn ®ñ chØ tiªu.
5. §iÒu kiÖn xÐt tuyÓn NV2 cña c¸c trêng C§SP ®Þa ph¬ng,
thÝ sinh t×m hiÓu trùc tiÕp t¹i trêng, trªn m¹ng hoÆc trªn c¸c
ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.
Yªu cÇu c¸c Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o nh©n b¶n th«ng b¸o nµy ®Ó
göi c¸c Trêng THPT. Nh÷ng th«ng tin liªn quan tíi viÖc xÐt
tuyÓn NV2, thÝ sinh cã thÓ t×m hiÓu thªm trªn m¹ng Internet,
trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc trùc tiÕp liªn hÖ
víi c¸c trêng §H, C§.
Ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2006

3

A. §iÒu kiÖn xÐt tuyÓn NV2 vµo nh÷ng trêng kh«ng tæ chøc thi
tuyÓn sinh.
ST Ký
T hiÖu
trêng

Tªn trêng

M· Khèi thi ChØ Møc
ngµ
tiªu ®iÓm
nh
cÇn nhËn
tuyÓ hå s¬
n

Ghi chó

I. c¸c trêng §H, C§ phÝa B¾c
1

2

3

DLX Trêng §H Lao ®éng - X· héi
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Qu¶n trÞ nh©n lùc
- Qu¶n trÞ nh©n lùc
- KÕ to¸n
- KÕ to¸n
- B¶o hiÓm
- C«ng t¸c x· héi
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
§µo t¹o t¹i Hµ Néi
- Qu¶n trÞ nh©n lùc
- Qu¶n trÞ nh©n lùc
- KÕ to¸n
- KÕ to¸n
- B¶o hiÓm
- C«ng t¸c x· héi
SKN Trêng ®¹i häc S ph¹m kü thuËt
Nam §Þnh
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Tin häc øng dông
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn
- C«ng nghÖ Hµn
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- Tin häc
- §iÖn tö
- Kü thuËt ®iÖn
- C¬ khÝ chÕ t¹o m¸y
- C¬ ®iÖn (Hµn ®iÖn)
- C¬ khÝ ®éng lùc
SKH Trêng §H S ph¹m Kü thuËt Hng
Yªn
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc.:
- C«ng nghÖ th«ng tin
- C«ng nghÖ Kü thuËt ®iÖn
- C«ng nghÖ Kü thuËt ®iÖn tö
- C«ng nghÖ C¬ khÝ
- C«ng nghÖ Kü thuËt «t«
- C«ng nghÖ may vµ thêi trang
- S ph¹m Kü thuËt c«ng nghiÖp
- Qu¶n lý kinh doanh

4

401
401
402
402
501
502

A
D1
A
D1
C
C

430
140
30
130
30
30
70

17,5
17,5
18,5
18,5
19,5
18,5

670
C65
C65
C66
C66
C67
C68

101
103
106
01
02
03
05
06
07

101
102
103
104
105
106
107
400

A
D1
A
D1
C
C

A
A
A

200
50
200
40
90
90

13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5

300
100
100
100
900

13,0

491
74
75
46
59
65
45
39
88

18,0

10,0

A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A,D1
A,D1
A, D1

TuyÓn thÝ
sinh tõ Q.
B×nh trë ra

Cã 150 chØ
tiªu ®µo t¹o
s ph¹m kü
thuËt

Trong
900
chØ tiªu cao
®¼ng dµnh
600 chØ tiªu
®µo t¹o c¸c
ngµnh
s
ph¹m

thuËt

C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- C«ng nghÖ th«ng tin
- C«ng nghÖ Kü thuËt ®iÖn
- C«ng nghÖ Kü thuËt ®iÖn tö
- C«ng nghÖ C¬ khÝ chÕ t¹o
- C«ng nghÖ Hµn vµ Gia c«ng
tÊm
- C«ng nghÖ Kü thuËt ¤t«
- C«ng nghÖ C¬ ®iÖn tö
- C«ng nghÖ B¶o tr× vµ söa
ch÷a thiÕt bÞ
- C«ng nghÖ May vµ thêi trang
- S ph¹m Kü thuËt - Tin
4

C65
C66
C67
C68
C69

A
A
A
A
A

581
93
79
46
53
60

C70
C71
C72

A
A
A,D1

67
49
57

C73
C74

A,D1
A,D1

42
35

DDD Trêng §H D©n lËp §«ng §«
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- KiÕn tróc
- C«ng nghÖ th«ng tin

101
102

V
A

1100 ≥ §iÓm C¸c ngµnh
703,
sµn §H 701,
704
m«n
100
ngo¹i
ng÷
100
nh©n hÖ sè
100
2.
100

- §iÖn tö viÔn th«ng
103
A
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng 104
A
nghiÖp
- C«ng nghÖ vµ m«i trêng
301
A,B
50
- Qu¶n trÞ kinh doanh
401 A,D1,2,3,4 100
- Qu¶n trÞ du lÞch
402 A,D1,2,3,4 50
- Tµi chÝnh - TÝn dông
- Th«ng tin häc

404
A
100
601 A,C,D1,2, 100

- Quan hÖ quèc tÕ

602

3,4

C,

100

- V¨n ho¸ du lÞch

603

- TiÕng Anh

701

D1,2,3,4
C,
D1,2,3,4
D1

- TiÕng Ph¸p

703

D1,D3

30

- TiÕng Trung

704

D1,D4

30

5

13,0

100
40

5

DHP Trêng §H D©n lËp H¶i Phßng
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C«ng nghÖ th«ng tin
- Kü thuËt ®iÖn - §iÖn tö:
+ §iÖn d©n dông vµ c«ng
nghiÖp
+ §iÖn tö viÔn th«ng
- Kü thuËt c«ng tr×nh:
+ X©y dùng d©n dông vµ c«ng
nghiÖp
+ X©y dùng cÇu ®êng
+ X©y dùng vµ Qu¶n lý ®« thÞ
+ CÊp tho¸t níc
- C«ng nghÖ ho¸ (ho¸ dÇu)
- C«ng nghÖ chÕ biÕn vµ b¶o
qu¶n thùc phÈm
- Kü thuËt m«i trêng
- Kü thuËt n«ng nghiÖp
- Qu¶n trÞ kinh doanh
+ KÕ to¸n kiÓm to¸n
+ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp
+ Qu¶n trÞ du lÞch v¨n phßng
- V¨n ho¸ du lÞch
- TiÕng Anh
C¸c ngµnh ®µo t¹o Cao ®¼ng
- C«ng nghÖ th«ng tin
- Kü thuËt §iÖn- §iÖn tö
+ §iÖn d©n dông vµ c«ng
nghiÖp
- Kü thuËt c«ng tr×nh
+ X©y dùng d©n dông vµ
c«ng nghiÖp
+ X©y dùng cÇu ®êng
- Qu¶n trÞ kinh doanh

1500 ≥ §iÓm
sµn §H
101

A

102

A

103

A

104

A

105
106
107
201
202

A
A
A
A
A B

301
302

A, B
A, B

401
402
403
601
751

A, D1,3
A, D1,3
A, D1,3
C, D1,3
D1

C65

A

C66

A

C67

A

C68

A

+ KÕ to¸n kiÓm to¸n

C69

A, D1,3

+ Du lÞch

C70

C, D1,3

6

≥ §iÓm
sµn C§

6

7

DTV Trêng §H D©n LËp L¬ng ThÕ
Vinh
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Tin häc
- X©y dùng
- C¬ khÝ
- §iÖn
- Nu«i trång thuû s¶n
- B¶o vÖ thùc vËt

306

- Thó y

307

- KÕ to¸n

401

- Tµi chÝnh ng©n hµng

403

- Qu¶n trÞ kinh doanh (QT
doanh nghiÖp, QTKD Du lÞch)
- ViÖt nam häc (chuyªn ngµnh
V¨n ho¸ du lÞch)
- TiÕng Anh
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- KÕ to¸n

402

A,D1
A
A
A
A, B,
D1,2,3,4
A, B,
D1,2,3,4
A, B,
D1,2,3,4
A,B,
D1,2,3,4
A,B,
D123,4
A,B,D1,2,

602

C,D1234

701

D1

C65

- X©y dùng
- Tin häc øng dông
- C«ng nghÖ kü thuËt c¬ khÝ

C66
C67
C68

A,B,
D123,4
A
A
A

101
102
103
104
301

CCM Trêng C§ c«ng nghiÖp dÖt may
thêi trang hµ néi
- C«ng nghÖ May
- ThiÕt kÕ thêi trang
-

8

1200

C«ng nghÖ kü thuËt c¬ khÝ
Qu¶n trÞ kinh doanh
KÕ to¸n
C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn

3,4

01
02
03
04
05
06

CVT Trêng C§ C«ng nghÖ Viettronics
- Tin häc
- §iÖn tö
- §iÒu khiÓn häc kü thuËt (Tù
®éng ho¸)
- Qu¶n trÞ kinh doanh

A, D1
A, D1,
V
A
A, D1
A, D1
A

300 ≥ §iÓm
sµn C§

600 ≥ §iÓm
sµn C§

600 ≥ §iÓm
120 sµn C§
80
90

01
02
04

A
A
A

05

A,D1

120

- KÕ to¸n

06

A,D1

130

- Qu¶n trÞ th¬ng m¹i ®IÖn tö

07

A, D1

60

7

≥ §iÓm
sµn §H

9

CTH Trêng C§ Kinh tÕ - Kü thuËt th¬ng
m¹i

C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- Ngµnh Qu¶n trÞ kinh doanh,
gåm c¸c chuyªn ngµnh:
+ Kinh doanh th¬ng m¹i
+ Kinh doanh x¨ng dÇu
+ Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu
+ Kinh doanh kh¸ch s¹n - Du
lÞch
- Ngµnh KÕ to¸n, gåm c¸c
chuyªn ngµnh:
+ Chuyªn ngµnh KÕ to¸n th¬ng m¹i
+ Chuyªn ngµnh Tµi chÝnh
doanh nghiÖp
- Ngµnh C«ng nghÖ ho¸ häc:
+ Chuyªn ngµnh Kü thuËt x¨ng
dÇu
* C¬ së 2 t¹i thµnh phè HuÕ:
- Ngµnh KÕ to¸n
+ Chuyªn ngµnh KÕ to¸n th¬ng m¹i

40
41
42
43

A, D1
A,B,
A, D1
A, D1

44

A

280

45

A

70

46

A,B

120

460

A

80

10 CKT Trêng C§ Kinh tÕ - Tµi chÝnh Th¸i

600

Nguyªn

-

Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Tµi chÝnh nhµ níc
KÕ to¸n doanh nghiÖp
KÕ to¸n nhµ níc

61
62
81
82

A
A
A
A

11 CHD Trêng C§ Kinh tÕ Kü thuËt H¶i D¬ng

-

950 ≥ §iÓm - C¬ së 1
sµn C§ tuyÓn trong
c¶ níc
- C¬ së 2
tuyÓn

Qu¶ng B×nh
140
trë vµo
60
- §IÓm xÐt
80
tuyÓn theo
120
ngµnh.

Qu¶n trÞ doanh nghiÖp
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
KÕ to¸n doanh nghiÖp
C«ng nghÖ ®iÖn tö
C«ng nghÖ Tin häc
C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn

01
02
03
04
05
06

A, D
A, D
A, D
A
A, D
A

lÞch

8

10,5
10,5
10,5
10,5

450 ≥ §iÓm
sµn C§
50
50
150
50
100
50
400 ≥ §iÓm
sµn C§

12 CKS Trêng C§ Kü thuËt Kh¸ch s¹n vµ Du
- Ngµnh Qu¶n trÞ kinh doanh :
+ QTKD dÞch vô ¨n uèng
+ QTKD kh¸ch s¹n
- Ngµnh ViÖt Nam häc :
+ Híng dÉn du lÞch.
- Ngµnh KÕ to¸n :
+ KÕ to¸n th¬ng m¹i - dÞch vô

100
100
300
100

01
02

A, D1,2,3
A, D1,2,3

50
50

03

C, D1,2,3 180

04

A, D1,2,3 120

TuyÓn thÝ
sinh
tØnh
Th¸i
Nguyªn vµ
thÝ sinh c¸c
tØnh
l©n
cËn.
- TuyÓn thÝ
sinh cã hé
khÈu t¹i H¶i
D¬ng vµ c¸c
tØnh
l©n
cËn.

13 CKH Trêng C§ tµi nguyªn vµ m«i trêng
Hµ Néi

-

Tin häc
KhÝ tîng
Thuû v¨n
Kü thuËt m«i trêng
Tr¾c ®Þa
§Þa chÝnh

01
02
03
04
05
06

A, D1
A
A
A,B
A
A,B, D1

01
02
03

A
A
A

400 ≥ §iÓm
sµn C§
200
100
100

01
02
03
04
05

A
A
A
A
A

600 ≥ §iÓm
400 sµn C§
50
50
50
50
750 ≥ §iÓm
sµn C§
450

14 CDT Trêng C® X©y dùng C«ng tr×nh ®«
thÞ

- CÊp tho¸t níc
- S ph¹m kü thuËt x©y dùng
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn(
chuyªn ngµnh §iÖn ®« thÞ)
15 CXH Trêng Cao ®¼ng X©y dùng sè 1
- X©y dùng DD&CN
- CÊp tho¸t níc
- Kinh tÕ x©y dùng
- KÕ to¸n
- VËt liÖu vµ cÊu kiÖn x©y dùng

550 ≥ §iÓm
sµn C§

16 CPT Trêng C§ Ph¸t thanh TruyÒn h×nh I
- B¸o chÝ Ph¸t thanh - TruyÒn
h×nh
- Kü thuËt §iÖn tö ph¸t thanh TruyÒn h×nh
- C«ng nghÖ th«ng tin

01

C, D1

02

A

100

03

A, D1

100

- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn

04

A

100

B
B

250 ≥ §iÓm
200 sµn C§
50

A

500

17 CYT Trêng Cao ®¼ng Y tÕ Thanh Ho¸
- Cao ®¼ng §iÒu dìng ®a khoa
- Cao ®¼ng hé sinh

01
02

II. C¸c trêng §H, C§ phÝa Nam
18 QSC Trêng §H C«ng nghÖ th«ng tin - §H
QG TP.HCM

9

19 DBD Trêng §¹i häc D©n lËp B×nh D¬ng
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc :
- Tin häc
- §iÖn - §iÖn Tö
- X©y dùng
- C«ng nghÖ sinh häc
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- KÕ to¸n
- TiÕng Anh
- X· héi hoc
- Ng÷ v¨n
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng :
- Tin häc
- X©y dùng
- §iÖn - §iÖn tö
- Qu¶n trÞ kinh doanh
20 DCL Trêng §¹i häc D©n lËp Cöu Long
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C«ng nghÖ th«ng tin
- Kü thuËt §iÖn - §iÖn tö
- C¬ khÝ
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng
nghiÖp
- X©y dùng cÇu vµ ®êng
- C«ng nghÖ thùc phÈm
- C«ng nghÖ sinh häc
- N«ng häc
- Kinh doanh th¬ng m¹i
- Kinh doanh du lÞch
- Tµi chÝnh tÝn dông
- KÕ to¸n
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- Ng÷ v¨n
- TiÕng Anh
- §«ng Ph¬ng häc

10

1400 ≥ §iÓm
sµn §H
101
102
103
300
401
402
701
501
601
C65
C66
C67
C68

A,D1
A
A,V
A,B
A,B,D1
A,D1
D1
C,D1
C
≥ §iÓm
sµn C§

A
A
A
A,B,D1

1272 ≥ §iÓm
sµn §H
101
102
103
104

A,D1
A
A
A,V

269
48
57
51

105
201
202
301
401
402
403
404
405
601
701
501

A,V
A,B
A,B
A,B
A,B,D1
A,D1
A,B,D1
A,B,D1
A,B,D1
C
D1
B, C,
D1

98
128
60
98
53
79
65
33
52
117
20
44

1400 ≥ §iÓm
sµn §H

21 DSG Trêng §¹i häc D©n lËp C«ng nghÖ
sµi gßn

C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Tin häc
- §iÖn tö viÔn th«ng
- C¬ - §iÖn tö
- C«ng nghÖ thùc phÈm
- Kü thuËt c«ng tr×nh (X©y
dùng)
- Qu¶n trÞ Kinh doanh
- §iÖn - §iÖn tö
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng: −
- Tin häc
- §iÖn tö viÔn th«ng
- C¬ - §iÖn tö
- C«ng nghÖ thùc phÈm
- Kü thuËt c«ng tr×nh (X©y
dùng)
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- §iÖn - §iÖn tö
22 DDT

101
102
103
201
104

A,D1
A
A
A, B
A

400
105

A, D1
A

C65
C66
C67
C68
C69

A, D1
A
A
A,B
A

C70
C71

A, D1
A
1500 ≥ §iÓm
200 sµn §H

Trêng §¹i häc D©n lËp Duy T©n

- C«ng nghÖ th«ng tin, cã c¸c
chuyªn ngµnh:
+ Kü thuËt m¹ng m¸y tÝnh
101
+ C«ng nghÖ phÇn mÒm
102
+ Tin häc viÔn th«ng
103
- X©y dùng c«ng tr×nh, cã c¸c
chuyªn ngµnh:
+ X©y dùng d©n dông vµ 104
c«ng nghiÖp
+ X©y dùng cÇu ®êng
105
- KiÕn tróc
106

11

A,D1
A,D1
A,D1
250
A
A
V

100

- Qu¶n trÞ kinh doanh, cã c¸c
chuyªn ngµnh:
+ Qu¶n trÞ kinh doanh (tæng
hîp)
+ Qu¶n trÞ kinh doanh du lÞch
vµ kh¸ch s¹n
+ Qu¶n trÞ kinh doanh
marketing
- Tµi chÝnh - Ng©n hµng, cã c¸c
chuyªn ngµnh:
+ Tµi chÝnh doanh nghiÖp
+ Ng©n hµng
- KÕ to¸n, cã c¸c chuyªn ngµnh:
+ KÕ to¸n kiÓm to¸n
+ KÕ to¸n doanh nghiÖp
- TiÕng Anh cã c¸c chuyªn
ngµnh:
+ TiÕng Anh biªn- phiªn dÞch
+ TiÕng Anh du lÞch
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- X©y dùng
- KÕ to¸n
- Tin häc

12

220
400

A, D1

401

A, D1

402

A, D1
180

403
404

A, D1
A, D1

405
406

A, D1
A, D1

300

100
701
701

D1
D1
150

C65
C66
C67

A
A, D1
A

≥ §iÓm
sµn
§H
1700

23 DHB Trêng §¹i häc D©n lËp Hång Bµng
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:

- C«ng nghÖ th«ng tin
101
A
70
- §iÖn vµ §iÖn tö
104
A
40
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng
102
A
nghiÖp
80
- X©y dùng cÇu ®êng
103
A
- C«ng nghÖ dÖt may
105
A
40
- Sinh häc vµ m«i trêng
300
A, B
60
- Kinh tÕ ®èi ngo¹i
400
- KÕ to¸n- KiÓm to¸n
401
- Tµi chÝnh doanh nghiÖp
402
- Ng©n hµng
405 A, D1,3,4 270
- Qu¶n trÞ kinh doanh, Qu¶n trÞ
403
dù ¸n
- Qu¶n trÞ du lÞch- Kh¸ch s¹n404
Nhµ hµng
- §å ho¹ vµ qu¶ng c¸o, ThiÕt kÕ
800
H, V
kiÕn tróc, Tattoo
- ThiÕt kÕ vµ kinh doanh thêi
801
H, V
trang
720
- Trang trÝ néi thÊt
802
H, V
- T¹o d¸ng c«ng nghiÖp
803
H, V
- Ho¹t h×nh Manga NhËt B¶n
804
H,V
- Mü thuËt t¹o hinh
805
H, V
- Khoa häc x· héi
601 C, D1,3,4 160
- Anh - Ph¸p
701 D1,3,4
- Anh- Hoa

702

D1,3,4

- Anh – NhËt

703

D1,3,4

- Anh - Hµn

704

D1,3,4

- Anh - §øc

705

D1,3,4

-

706 A, D1,3,4 40
902
T
903
T
904
T
906
T
908
T
180
911
T
913
T
915
T

Quan hÖ quèc tÕ
Bãng ræ
CÇu l«ng
Bãng ®¸
ThÓ thao díi níc (b¬i léi)
Bãng chuyÒn
Vâ thuËt
ThÓ h×nh thÈm mü
KiÕm ®¹o NhËt B¶n

13

40

24 dhv

Trêng §¹i häc D©n lËp Hïng V¬ng

C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- To¸n- Tin øng dông
- C«ng nghÖ th«ng tin
- C«ng nghÖ sau thu ho¹ch
- Qu¶n trÞ kinh doanh

101
A
102
A, D1
300 A,B, D1
401 A,B,D1,3, 800
4

- Qu¶n trÞ bÖnh viÖn

402 A,B,D1,3,

- Du lÞch

501 A,C,D1,3,

- TiÕng Anh
- TiÕng Ph¸p
- TiÕng Trung
- TiÕng NhËt
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng
- Tin häc
- Du lÞch

701
703
704
705

C54 A, D1
C66 A,B,D1,3,

- TiÕng Ph¸p
- TiÕng Trung Quèc
- Qu¶n trÞ kinh doanh

C67
D1,3
C68
D1,4
C69 A,B,D1,3,

- C«ng nghÖ sau thu ho¹ch

C70 A,B,D1,3,

- TiÕng Anh
- TiÕng NhËt

C71
C72

4

Khèi A
vµ D:
13,0
Khèi B
vµ C:
14,0

4

D1
D1,3
D1,4
D1,3,4

4

Khèi A
vµ D:
10,0
200
Khèi B
vµ C:
11,0

4

4

D1
D1,3,4

25 dpx Trêng §¹i häc D©n lËp Phó Xu©n

1100

C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C«ng nghÖ th«ng tin
- §iÖn - §iÖn tö
- KÕ to¸n
- Ng÷ v¨n
- LÞch sö
- §Þa lý du lÞch
- TiÕng Anh
- TiÕng Trung
- TiÕng Ph¸p
- ViÖt Nam häc: Chuyªn ngµnh
V¨n ho¸ du lÞch
- Tµi chÝnh ng©n hµng

101
102
401
601
602
603
701
704
703
604

A,D1
A
A
C
C
C,B
D1
D1,4
D1,3
C

100
100
120
120 ≥ §iÓm
110 sµn §H
110
80
80
60
110

402

A, D1

110
1100 ≥ §iÓm
sµn §H

26 DVH Trêng §¹i häc D©n lËp V¨n HiÕn
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Tin häc

101

14

A, D1

100

- §iÖn tö - ViÔn th«ng
- Kinh tÕ
- X· héi häc

102
A, D1
401 A, D1,3,4
501
A, C,
D1,3,4
502 A,B,C,D

- T©m lý häc

100
100
100
100

1,3,4

- Ng÷ v¨n
- V¨n hãa häc
- V¨n hãa du lÞch
-

TiÕng
TiÕng
TiÕng
TiÕng

601 C, D1,3,4
602 C, D1,3,4
603
A, C,
D1,3,4
701
D1
703
D1,3,4
704
D1,3,4
706
D1,3,4

Anh
Ph¸p
Trung
NhËt (thi tiÕng Anh)

15

100
50
50
50
2000 ≥ §iÓm
sµn §H

27 DVL Trêng §¹i häc D©n lËp V¨n Lang
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C«ng nghÖ th«ng tin
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng
nghiÖp
- KiÕn tróc
- C«ng nghÖ vµ qu¶n lý m«i trêng
- C«ng nghÖ sinh häc
- Tµi chÝnh - TÝn dông
- KÕ to¸n
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- Th¬ng m¹i
- Qu¶n trÞ du lÞch
- TiÕng Anh
- Mü thuËt c«ng nghiÖp

100
100
150

101
103

A, D1
A

104
301

V
A, B

302
401
402
403
404
405
701
800

A, B
A, D1
A, D1
A, D1
A, D1
A, D1,3
D1
V, H

28 DYD Trêng §¹i häc D©n lËp Yersin §µ L¹t
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C«ng nghÖ th«ng tin (tin häc),
víi c¸c chuyªn ngµnh:
+ LËp tr×nh qu¶n lý
+ M¹ng - PhÇn cøng
+ KÕ to¸n tin häc
+ HÖ thèng th«ng tin
- KiÕn tróc
- Quy ho¹ch ®« thÞ
- Mü thuËt c«ng nghiÖp
- C«ng nghÖ sinh häc, víi c¸c
chuyªn ngµnh:
+ C«ng nghÖ sinh häc thùc
vËt
+ C«ng nghÖ sinh häc ®éng
vËt
+ C«ng nghÖ sinh häc vi sinh
vËt
+ C«ng nghÖ sinh häc b¶o vÖ
thùc vËt
+ C«ng nghÖ sinh häc m«i trêng
+ C«ng nghÖ sinh häc thùc
phÈm
- Khoa häc m«i trêng, víi c¸c
chuyªn ngµnh:
+ C«ng nghÖ m«i trêng
+ Qu¶n lý m«i trêng
+ C«ng nghÖ n¨ng lîng
- Qu¶n trÞ kinh doanh, víi c¸c
chuyªn ngµnh:
+ Qu¶n trÞ kinh doanh
+ Qu¶n trÞ kinh doanh Ngo¹i th¬ng
+ Du lÞch kh¸ch s¹n - Nhµ
hµng
+ Qu¶n trÞ l÷ hµnh
+ KÕ to¸n doanh nghiÖp
+ Tµi chÝnh doanh nghiÖp
- TiÕng Anh, víi c¸c chuyªn
ngµnh:
+ TiÕng Anh du lÞch vµ th¬ng m¹i
+ TiÕng Anh c«ng nghÖ
th«ng tin

16

1300 ≥ §iÓm
sµn §H
100
101
102
103
104
105
106
107
301

A,D1
A,D1
A,D1
A,D1
V
V
V-H
A,B

150
50
100
150

150
302
303
304

A,B
A,B
A,B
550

401
402

A,D1
A,D1

403

C,D1

404
405
406
751

C,D1
A,D1
A,D1
D1

50

29 CDS

Trêng cao ®¼ng c«ng nghÖ vµ qu¶n
trÞ sonadezi

-

C«ng nghÖ may
C«ng nghÖ giµy
Qu¶n trÞ kinh doanh
Tµi chÝnh- Ng©n hµng
KÕ to¸n

01
02
03
04
05

A
A
A, D1
A, D1
A, D1

30 CGD Trêng Cao ®¼ng Giao th«ng VËn

650

t¶i II

- X©y dùng cÇu ®êng
- C¬ khÝ chuyªn dïng
- KÕ to¸n (KÕ to¸n
nghiÖp GTVT)

doanh

550 ≥ §iÓm
sµn C§
60
60
150
100
180

01
02
03

A
A
A

350 ≥ §iÓm
150 sµn C§
150

31 CKK Trêng C® Kinh tÕ - KÕ ho¹ch §µ
N½ng

C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- Qu¶n trÞ kinh doanh, cã 2
chuyªn ngµnh:
+ KÕ ho¹ch - §Çu t
+ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp
- KÕ to¸n
- Tµi chÝnh – Ng©n hµng
- HÖ thèng th«ng tin kinh tÕ
(chuyªn ngµnh Tin häc kinh tÕ)
- TiÕng Anh (chuyªn ngµnh
tiÕng Anh th¬ng m¹i)

32 CKP

750

01
02
03
04
05
06

A,
A,
A,
A,
A,

B
B
B
B
B

D

Trêng cao ®¼ng kü thuËt lý tù träng
tp. Hå chÝ minh

- C«ng nghÖ Kü thuËt c¬ khÝ
- C«ng nghÖ Kü thuËt ¤ t«
- Tin häc , cã 2 chuyªn ngµnh:
+ C«ng nghÖ phÇn mÒm
+ M¹ng m¸y tÝnh
- C«ng nghÖ kü thuËt §iÖn tö
- C«ng nghÖ kü thuËt NhiÖt L¹nh
- C«ng nghÖ May

34 CDA Trêng cao ®¼ng t thôc ®øc trÝ

50

1140 ≥ §iÓm
sµn C§
210
210

A
A

04
05
06
07

A, D1
A, D1
A
A

210
210
100
100

08

A

100
500

phÈm

C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- C«ng nghiÖp thùc phÈm
- KÕ to¸n
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- C«ng nghÖ sinh häc

150
100
300
100
50

02
03

33 CLT Trêng Cao ®¼ng L¬ng thùc Thùc
01
02
03
04

≥ §iÓm
sµn C§

A, B
A,D1
A,D1
A, B
900

17

≥ §iÓm
sµn C§

C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- C«ng nghÖ sinh häc
- C«ng nghÖ m«i trêng
- C«ng nghÖ kü thuËt ®IÖn
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn tö
- Tin häc
- Qu¶n trÞ kinh doanh vµ qu¶n
trÞ du lÞch
- KÕ to¸n
- Tµi chÝnh- Ng©n hµng
- C«ng nghÖ kü thuËt x©y dùng
c«ng tr×nh
- Gi¸o dôc thÓ chÊt

≥ §iÓm
100 sµn C§
50
100
50
50
100

01
02
03
04
05
06

A,B
A,B
A
A
A
A,D1,C

07
08
09

A,D1
A,D1
A

100
150
100

10

T

100

35 CYY Trêng Cao ®¼ng y tÕ huÕ
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- Cao ®¼ng ®iÒu dìng ®a khoa

36 CKY Trêng Cao ®¼ng Kü thuËt Y tÕ II
Tæng céng: - HÖ ®¹i häc
- HÖ cao ®¼ng

18

≥ §iÓm
sµn C§
02

B

100
100 ≥ §iÓm
sµn C§
18.9
43
13.6
41

III.C¸c trêng C§ s ph¹m ®Þa ph¬ng
(Ngµnh häc, khèi thi, chØ tiªu vµ møc ®iÓm nhËn hå s¬ xem th«ng b¸o cô
thÓ cña c¸c trêng)
Sè Ký
TT hiÖu
trêng
1 C11
2 C19
3 C06
4 C30
5 C08
6 C10
7 C25
8 C18
9 C29
10 C27
11 C26
12 C12
13 C09
14 C47
15 C52
16
17
18
19
20

C42
C40
C48
C38
C54

21 C36
22 C41
23 C54

Tªn trêng

Tæng
chØ
tiªu

Trêng C§ S ph¹m B¾c K¹n
Trêng C§ S ph¹m B¾c Ninh
Trêng C§ S ph¹m Cao B»ng
Trêng C§ S ph¹m Hµ TÜnh
Trêng C§ S ph¹m Lµo Cai
Trêng C§ S ph¹m L¹ng S¬n
Trêng C§ S ph¹m Nam §Þnh
Trêng C§ S ph¹m Ng« Gia
Tù B¾c Giang
Trêng C§ S ph¹m NghÖ An
Trêng C§ S ph¹m Ninh
B×nh
Trêng C§ S ph¹m Th¸i B×nh
Trêng C§ S ph¹m Th¸i
Nguyªn
Trêng C§ S ph¹m Tuyªn
Quang
Trêng C§ S ph¹m B×nh
ThuËn
Trêng C§ S ph¹m Bµ RÞaVòng Tµu
Trêng C§ S ph¹m §µ L¹t
Trêng C§ S ph¹m §¾k L¾k
Trêng C§ S ph¹m §ång Nai
Trêng C§ S ph¹m Gia lai
Trêng C§ S ph¹m Kiªn
Giang
Trêng C§ S ph¹m Kon Tum
Trêng C§ S ph¹m Nha Trang
Trêng C§SP Kiªn Giang

150
400
330
200
400
150
350
300

Tæng:

ChØ tiªu
ChØ tiªu
xÐt tuyÓn thi tuyÓn
c¸c khèi
c¸c khèi
A,B,C, D n¨ng khiÕu
150
400
250
80
100
100
350
50
150
260
90
300

795
120

765
90

30
30

650
400

560
300

90
100

200

200

300

250

50

500

400

100

350
400
1050
500
500

260
320
810
390
360

90
80
240
110
140

280
400
500

280
320
355

80
145

9225

7620

1605

19

Ghi chó

IV. C¸c trêng míi thµnh lËp vµ míi ®îc ph©n bæ chØ tiªu tuyÓn sinh n¨m
2006.
ST Ký
T hiÖu

Tªn trêng

M· Khèi thi ChØ Møc
ngµ
tiªu ®iÓm
nh
cÇn nhËn
tuyÓ hå s¬
n
(4)
(5)
(6)
(7)

(1) (2)
(3)
1 CDL Trêng §H §iÖn lùc
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- HÖ thèng ®iÖn
D01
- Qu¶n lý n¨ng lîng
D02
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng
- §µo t¹o t¹i trêng (miÒn B¾c):
+ HÖ thèng ®iÖn
01
+ Tin häc
02
+ NhiÖt ®iÖn
03
+ Thuû ®iÖn
04
+ C«ng nghÖ tù ®éng
05
+ Qu¶n lý n¨ng lîng
06
+ §iÖn tö- ViÔn th«ng
07
+ C«ng nghÖ kü thuËt c¬ khÝ
08
- §µo t¹o t¹i C§ §iÖn lùc (miÒn
Trung)
+ HÖ thèng ®iÖn
21
+ Thuû ®iÖn
24
2 DQT Trêng §¹i häc Quang Trung
3 DBV Trêng §¹i häc Bµ Rþa – Vòng Tµu
4 DTD Trêng §¹i häc T©y §«
5

6
7
8
9
10
11
12

CK3 Trêng §¹i häc S ph¹m kü thuËt Vinh
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- Tin häc øng dông
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn tö
viÔn th«ng
- C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y
Trêng C§ C«ng nghiÖp Phóc Yªn
CCV Trêng C§ C«ng nghiÖp ViÖt §øc
Trêng C§ C«ng nghiÖp vµ X©y
dùng
CXD Trêng C§ C«ng nghiÖp x©y l¾p
®iÖn
CYZ Trêng Cao ®¼ng Y tÕ Hµ Néi
CYP Trêng Cao ®¼ng Y tÕ Phó Thä
CCP Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp
Tuy Hoµ
Tæng:

- HÖ §¹i häc
- HÖ Cao ®¼ng

20

A
A

≥ §iÓm
200 sµn §H
150
50
750 ≥ §iÓm
570 sµn C§

A
A
A
A
A
A
A
A
180
A
A
500
500 ≥ §iÓm
500 sµn §H

101
102
103

A
A
A

103

A

300
80 13,0
80 13,0
70 13,0
70 13,0
150 ≥ §iÓm
300 sµn C§
150
300
100
100
300

1.70
0
2.45
0

Ghi chó

(8)
§îc
n©ng
cÊp tõ trêng C§ §iÖn
lùc
(§Þa
chØ: Sè 235
®êng
Hoµng
Quèc ViÖt,

Liªm,
Hµ Néi. §T:
(04)755514
7)

21

B. §iÒu kiÖn xÐt tuyÓn NV2 vµo nh÷ng trêng cã tæ chøc thi
tuyÓn sinh.
(Tiªu chuÈn tuyÓn chän vµo c¸c ngµnh cña tõng trêng cÇn tham
kh¶o trong cuèn “Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh §H, C§
n¨m 2006”)
ST Ký
T hiÖu

(1)

Tªn trêng

(2)

M· Khèi thi ChØ Møc
ngµ
tiªu ®iÓm
nh
cÇn nhËn
tuyÓ hå s¬
n
(4)
(5)
(6)
(7)

(3)

I. C¸c trêng §H, C§ phÝa B¾c
§¹i häc Quèc gia Hµ Néi
A
1

2

QHI Trêng §¹i häc c«ng nghÖ
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C«ng nghÖ §iÖn tö - ViÔn
th«ng
- VËt lý kü thuËt
- C¬ häc kü thuËt

46
109

A

18

22,0

115
116

A
A

12
16

20,5
19,5

QHX Trêng §h Khoa häc X· héi vµ Nh©n

290

v¨n

C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- T©m lý häc

501 C,D1,2,3,4

24

- Khoa häc qu¶n lý

502 C,D1,2,3,4

43

- X· héi häc

503 C,D1,2,3,4

40

- TriÕt häc
- C«ng t¸c x· héi

504 C,D1,2,3,4
512 C,D1,2,3,4

20
32

- Ng«n ng÷ häc

602 C,D1,2,3,4

40

- Th«ng tin - Th viÖn

605 C,D1,2,3,4

41

- Lu tr÷ häc vµ qu¶n trÞ v¨n 606
phßng
- Quèc tÕ häc
608
- H¸n N«m
610
- S ph¹m lÞch sö
613
3

QHT Trêng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- To¸n häc
- To¸n c¬
- KhÝ tîng - Thuû v¨n- H¶i d¬ng
häc
- Thæ nhìng
- Thæ nhìng
- §Þa lý
- §Þa chÝnh

22

D1,2,3,4

10

19,0/
18,5
20,5/
20,0
19,0/
18,5
19,0
19,0/
18,5
19,5/
19,0
19,0/
18,5
19,0

D1,2,3,4
D1,2,3,4
D1,2,3,4

21
11
8

19,5
19,0
19,5

365
101
102
110

A
A
A

20
25
70

21,0
21,0
19,0

203
203
204
205

A
B
A
A

5
10
35
45

19,0
21,0
19,0
19,0

Ghi chó

(8)

- §Þa kü thuËt-§Þa m«i trêng
- Sinh häc
- S ph¹m To¸n häc

208
301
111
113
304
304

- S ph¹m VËt lý
- S ph¹m Sinh häc
- S ph¹m Sinh häc

4

QHF Trêng §¹i häc Ngo¹i ng÷
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- TiÕng Anh – Phiªn dÞch
- TiÕng Nga – Phiªn dÞch
702
- TiÕng Ph¸p – Phiªn dÞch
703
- TiÕng Trung Quèc – Phiªn dÞch 704
- TiÕng §øc – Phiªn dÞch
- TiÕng NhËt – Phiªn dÞch
- TiÕng Hµn Quèc

5

6

705
706
707

B
9

40
45
20
20
10
20

D1
D1,2
D3
D1,4

57
41
27
18

D1
D1
D1

65
17
2

- Ngµnh LuËt häc

505

A/ D1,3

74
61

- Ngµnh LuËt kinh doanh

506

A

13

QHS Khoa S ph¹m
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- SP To¸n häc
- SP VËt lý
- SP Sinh häc

19,0
22,0
21,0
21,0
21,0
22,0

227

QHL Khoa LuËt

28,5
24,0
24,5
27,5/
27,0
24,0
27,0
26,5

19,0/
18,0
19,5

77

- SP LÞch sö

7

A
B
A
A
A
B

QHE Khoa Kinh tÕ
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Kinh tÕ chÝnh trÞ

111
113
304

A
A
A/ B

21
19
29

613

C/ D

8

19,5
19,5
19,5/
21
21,0/
19,5

29
401

11

21/ 20

- Qu¶n trÞ kinh doanh

A/
D1,2,3,4
403 A,D1,2,3,4

10

- Tµi chÝnh - Ng©n hµng

404 A,D1,2,3,4

8

21/
20,5
21

A

51

13

A
A
A

620
16
43
35

13,5
13
13

®¹i häc Th¸i nguyªn
DTK Trêng §¹i häc Kü thuËt C«ng nghiÖp
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Ngµnh Kü thuËt m«i trêng
100

10 DTN Trêng §¹i häc N«ng L©m
- Qu¶n lý ®Êt ®ai
- C«ng nghiÖp n«ng th«n
- Ph¸t triÓn n«ng th«n

402
403
404

23

Ngo¹i ng÷
nh©n hÖ sè
2

- Nhãm ngµnh Kü thuËt N«ng 308
nghiÖp
- S ph¹m kü thuËt n«ng nghiÖp 309

B

507

14

B

19

14

16
18

11 DTS Trêng §¹i häc S ph¹m
- SP Tin häc
- SP TiÕng Nga

109
702

A
D2

41
30
11

12 DTC Khoa C«ng nghÖ th«ng tin
Nhãm ngµnh kü thuËt CNTT

120

A

103

14

A

223
108

13

A

115

13

A
A
A
A
B
A

354
103
49
52
50
50
50

10
10
10
10
10
10

D1
D1
C
C
C
D1
D1

50
6
7
10
8
8
6
5

21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,5
21,5

13 DTZ Khoa Khoa häc Tù nhiªn
Nhãm ngµnh khèi A1: Gåm c¸c 130
ngµnh: To¸n, VËt lý, To¸n tin øng
dông.
Nhãm ngµnh khèi A2: Gåm c¸c 230
ngµnh: Ho¸, §Þa, Khoa häc m«i
trêng.
14 DTU Trêng Cao ®¼ng Kinh tÕ- Kü thuËt
C¬ khÝ, §iÖn- §iÖn tö
Kinh tÕ
C«ng nghÖ th«ng tin
S ph¹m kü thuËt c«ng nghiÖp
Trång trät
Qu¶n lý ®Êt ®ai
15 TGC Häc ViÖn B¸o chÝ - Tuyªn truyÒn
- X· héi häc
- TriÕt häc M¸c - Lªnin
- Chñ nghÜa x· héi khoa häc
- T tëng Hå ChÝ Minh
- Gi¸o dôc chÝnh trÞ
- XuÊt b¶n
- B¸o ¶nh

C65
C66
C67
C68
C69
C70

521
524
525
532
533
601
603

16 HQT Häc ViÖn Quan hÖ quèc tÕ
§µo t¹o ngµnh quan hÖ quèc tÕ
- TiÕng Anh – Quan hÖ quèc tÕ
- TiÕng Ph¸p – Quan hÖ quèc tÕ

35
751
753

D1
D3

20
15

23,0
23,0

17 NHH Häc viÖn Ng©n hµng
C¸c ngµnh ®µo t¹o hÖ C§ Khèi A C65
C66

A

476

18,0

Trêng §¹i häc Giao th«ng VËn t¶i

18 GSA C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc t¹i

24

Ngµnh 702
tiÕng
Nga
nh©n hÖ sè
2

150

Ngo¹i
ng÷
nh©n hÖ sè
2

C¬ së II Trêng §H GTVT
- §iÒu khiÓn häc kü thuËt
- C¬ - §iÖn tö
- C«ng tr×nh giao th«ng c«ng
chÝnh
- Quy ho¹ch vµ qu¶n lý giao
th«ng ®« thÞ

01
02
03

A
A
A

35
35
40

15,0
15,0
15,0

04

A

40

15,0

A

60

18,0

A
C

60
30
30

17,0
19,5

19 KMA Häc viÖn Kü thuËt MËt m·
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc- hÖ
d©n sù
- Tin häc (Chuyªn ngµnh An 106
toµn th«ng tin)
20 LDA Trêng §¹i häc C«ng ®oµn
- Ngµnh B¶o hé lao ®éng
- Ngµnh X· héi häc

101
501

21 DCN Trêng ®¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn tö
- Khoa häc m¸y tÝnh
- KÕ to¸n
- C«ng nghÖ kü thuËt NhiÖtL¹nh
22 YDD Trêng §¹i häc ®iÒu dìng Nam §Þnh
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- §iÒu dìng (häc 4 n¨m)
23 THP Trêng §¹i häc H¶i Phßng
C¸c ngµnh ®µo t¹o §HSP:
- Kü thuËt c«ng nghiÖp
C¸c ngµnh ®µo t¹o cö nh©n
khoa häc vµ kü s
- To¸n
- Kinh tÕ vËn t¶i vµ dÞch vô
- N«ng häc
- N«ng häc
- Nu«i trång thuû s¶n
- V¨n häc
- TiÕng Nga
C¸c ngµnh ®µo t¹o Cao ®¼ng
S ph¹m
- SP Lý - Ho¸
- SP Sö - §oµn ®éi
- SP ThÓ dôc - Sinh

25

149
104
105
106
107
108

305

A
A
A
A, D1
A

B

23
20
35
40
31

20,0
20,5
18,5
19,5
18,5

30

18,5

160
40

102

A

13,0

151
402
300
300
301
651
752

A
A
A
B
B
C
D1,2

30
5
10
20
10
10
35
75

13,0
13,0
13,0
14,0
14,0
14,0
13,0

C65
C67
C68

A
C
T

40
25
25

10,0
11,0
10,0

- C¸c ngµnh
102, C65,
C67, C68
chØ tuyÓn
thÝ sinh cã
hé khÈu H¶i
Phßng

24 HHA Trêng §¹i häc Hµng H¶i
C¸c ngµnh ®µo t¹o hÖ ®¹i häc
- §iÒu khiÓn tµu biÓn
- Khai th¸c m¸y tµu biÓn

560
101
102

A
A

60
120

16,5
16,5

C65
C66
C67
C68
C70

A
A
A
A
A

100
60
60
60
100

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

607
101
102

C
A
A

307
23
64
50

14,0
13,0
13,0

103
109

A
A

30
11

13,0
13,0

302

A,B

14

- Nu«i trång thuû s¶n

304

A,B

23

- N«ng häc ( chuyªn ngµnh kü
thuËt hoa viªn)
- L©m häc (liªn kÕt víi ®¹i häc
L©m nghiÖp)
- Qu¶n trÞ kinh doanh
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng
- Tin häc
- Cao ®¼ng s ph¹m( C§SP) To¸nTin
- C§SP To¸n- C«ng t¸c ®éi (THCS)
- C§SP VËt lý- ThÝ nghiÖm
- C§SP Ho¸- ThÝ nghiÖm
- C§SP Sinh- ThÝ nghiÖm
- C§SP TiÕng Anh
- C§SP MÇm non
- C§SP ThÓ dôc- C«ng t¸c ®éi
- KÕ to¸n
- Qu¶n trÞ kinh doanh

305

A,B

30

308

A,B

28

402

A

C72
C65

A
A

34
504
50
46

13,0/
14,0
13,0/
14,0
13,0/
14,0
13,0/
14,0
14,0

C78
C77
C76
C66
C67
C68
C69
C70
C71

A
A
A
B
D1
M
T
A
A

40
50
50
50
30
50
38
50
50

C¸c ngµnh ®µo t¹o hÖ cao ®¼ng

-

§iÒu khiÓn tµu biÓn
Khai th¸c m¸y tµu biÓn
Tin häc
Kinh tÕ vËn t¶i biÓn
Qu¶n trÞ tµi chÝnh - KÕ to¸n

25 HDT Trêng §¹i häc Hång §øc
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- §Þa lý
- To¸n - Tin
- VËt lý (chuyªn ngµnh VËt lý
øng dông)
- C«ng nghÖ th«ng tin (Tin häc)
- Kü thuËt c¬ khÝ (liªn kÕt víi §H
N«ng nghiÖp I)
- Ch¨n nu«i - Thó y

26 THV Trêng §¹i häc Hïng V¬ng
C¸c ngµnh ®µo t¹o §HSP:

297
162

26

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
11,0
13,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Ngµnh
C65,
C66
chØ
tuyÓn
TS ®· dù thi
vµo
Trêng
Hµng
H¶i
n¨m 2006.
- Tiªu chuÈn
®èi víi c¸c
ngµnh 101,
102,
C65,
C66 lµ Nam
giíi vµ xem
®iÒu
kiÖn
trong
cuèn
Nh÷ng ®iÒu
cÇn
biÕt
n¨m 2006.

- SP Kü thuËt NN
C¸c ngµnh ®µo t¹o Cö nh©n
Khoa häc vµ Kü s:
- Tin häc
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- KÕ to¸n
- Trång trät
- N«ng häc (ghÐp víi ngµnh L©m
häc)

104

A

37

13,0

103
401
402
304
305

A
A
A
B
B

23
26
8
37
31

13,0
13,0
15,0
14,0
14,0

C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng
C¸c ngµnh ®µo t¹o C§SP:
- Lý - Ho¸
C66
- Sö - Gi¸o dôc c«ng d©n
C67
C¸c ngµnh ®µo t¹o C§ ngoµi s
ph¹m:
- Th«ng tin-Th viÖn
C71
- Tin häc

C74

27 LNH Trêng §¹i häc L©m nghiÖp
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- ChÕ biÕn l©m s¶n
- C«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng
th«n
- C¬ giíi ho¸ l©m nghiÖp
- ThiÕt kÕ chÕ t¹o s¶n phÈm
méc & néi thÊt
- L©m nghiÖp x· héi
- L©m nghiÖp ®« thÞ
- N«ng l©m kÕt hîp
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- Kinh tÕ l©m nghiÖp
- Qu¶n lý ®Êt ®ai
28 MDA Trêng §¹i häc Má §Þa chÊt
- §Þa chÊt
- Tr¾c ®Þa
- Má
- C«ng nghÖ th«ng tin
- Kinh tÕ vµ qu¶n lý

27

A
C

45
7

10,0
16,0

A,C

36

A

47

10,0/
11,0
10,0

440
101
102

A
A

80
40

13,0
13,0

103
104

A
A

50
50

13,0
13,0

303
304
305
401
402
403

A
A
A
A
A
A

50
20
40
40
40
30

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

A
A
A
A
A

165
50
30
50
15
20

19,5
19,0
19,5
17,0
18,0

105
202
604
606
606

122
31
25
10
11
19

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

102
103
104
105
401

29 SPH Trêng §¹i Häc S ph¹m Hµ Néi
C¸c ngµnh ®µo t¹o hÖ ®¹i häc
- C«ng nghÖ th«ng tin
- Ho¸ häc
- SP T©m lý gi¸o dôc
- ViÖt Nam häc
- ViÖt Nam häc

135

A
A
C
C
D1

- SP TiÕng Ph¸p

D3

703

23

28,0

- SP Gi¸o dôc ®Æc biÖt
C¸c ngµnh ®µo t¹o hÖ cao
®¼ng
- C«ng nghÖ thiÕt bÞ trêng häc
- C«ng nghÖ thiÕt bÞ trêng häc

D1

905

3
60

19

A
B

C65
C65

40
20

10
11

30 SP2 Trêng §¹i häc S ph¹m Hµ Néi 2
C¸c ngµnh ®µo t¹o §H s ph¹m:
- SP VËt lý
- SP Kü thuËt
- SP Gi¸o dôc tiÓu häc
- SP Kü thuËt n«ng nghiÖp
C¸c ngµnh ®µo t¹o Cö nh©n
khoa häc:
- To¸n
- Tin häc
- V¨n häc
- TiÕng Anh
- Ho¸ häc
- Sinh häc
- VËt lý
- LÞch sö
- ViÖt nam häc
31 TTB Trêng §¹i häc T©y B¾c
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C«ng nghÖ th«ng tin
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- S ph¹m To¸n - Lý
- L©m sinh
- L©m sinh
- B¶o vÖ thùc vËt
- B¶o vÖ thùc vËt
- N«ng häc
- N«ng häc
- KÕ to¸n

225
A
A
C
B

102
104
904
303

2
4
6
19

21,0
17,5
21,0
16,0

A
A
C
D1
A
B
A
C
C

105
103
603
751
202
302
106
604
605

6
69
5
8
19
10
33
11
33

16,5
16,0
17,0
20,0
16,0
18,5
16,0
18,5
16,0

A
A
A
A
B
A
B
A
B
A

330
70
70
20
15
15
35
35
15
15
40

C65
C66
C67
C68
C69

A
B
T
C
C

180
30
30
30
30
30

C70

D1

30

104
105
905
302
302
304
304
305
305
401

C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- S ph¹m To¸n – Tin
- S ph¹m Sinh – Kü thuËt NN
- S ph¹m ThÓ dôc
- S ph¹m Sö - §Þa
- S ph¹m V¨n - Gi¸o dôc c«ng
d©n
- SP TiÕng Anh

28

Ngo¹i
ng÷
nh©n hÖ sè
2

14,0
14,0
13,0
13,0
14,0
13,0
14,0
13,0
14,0
13,0

10,0
11,0
11,0
11,0
10,0

- Ngµnh 104
§H
B¸ch
Khoa
®µo
t¹o vµ cÊp
b»ng;
- Ngµnh 105
§h Kinh tÕ
quèc
d©n
®µo t¹o vµ
cÊp b»ng;
- Ngµnh 304
§H
n«ng
nghiÖp
I
®µo t¹o vµ
cÊp b»ng

32 TMA Trêng §H Th¬ng m¹i
+ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp kh¸ch 403
s¹n, Du lÞch
+ Th¬ng m¹i quèc tÕ
405
+ Marketing th¬ng m¹i
406
+ Th¬ng m¹i ®iÖn tö
407
33

A

400
80

19,5

A
A
A

80
80
160

20,0
19,5
20,5

Trêng §¹i häc Thuû lîi

TLS + C¸c ngµnh ®µo t¹o hÖ §¹i häc
t¹i c¬ së 2
- Thuû n«ng - C¶i t¹o ®Êt
- Thuû v¨n - M«i trêng
- Kü thuËt c¬ së h¹ tÇng
C¸c ngµnh ®µo t¹o Cao ®¼ng:
Ngµnh C«ng tr×nh Thuû lîiThuû ®iÖn.
TLA - Häc t¹i Hµ Néi
TLS - Häc t¹i c¬ së 2- §HTL
34 VHH Trêng §¹i häc V¨n ho¸ Hµ Néi
- V¨n ho¸ Du lÞch
- Qu¶n lý v¨n ho¸

118
102
103
107

29

13,0
13,0
13,0
135

C65
C65

604
609

35 TDV Trêng §¹i häc Vinh
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc s
ph¹m:
- SP Gi¸o dôc tiÓu häc
C¸c ngµnh ®µo t¹o cö nh©n
khoa häc
- To¸n häc
- Tin häc
- VËt lý
- Ho¸ häc
- Sinh häc
- Kinh tÕ kÕ to¸n
- Ng÷ v¨n
- LÞch sö
- TiÕng Anh
- To¸n- Tin øng dông
C¸c ngµnh ®µo t¹o kü s:

A
A
A

A
A

67
68

D1
C

100
50
50

12,0
11,0

13
14

966

901

M

15

13,0

103
104
105
202
302
401
604
605
751
109

A
A
A
A
B
A
C
C
D1
A

59
54
66
54
50
10
75
51
6
68

13,0
13,0
13,0
13,0
14
18,5
14,0
14,0
23,0
13,0

- §µo t¹o t¹i
HuÕ
ChØ
tuyÓn thÝ
sinh cã hé
khÈu thêng
thó
t¹i
miÒn
Trung, T©y
Nguyªn

- X©y dùng d©n dông vµ c«ng
nghiÖp.
- §iÖn tö - ViÔn th«ng
- Nu«i trång thuû s¶n
- N«ng häc
- Khuyªn n«ng vµ ph¸t triÓn
n«ng th«n
- Kü s c«ng nghÖ thùc phÈm
C¸c ngµnh ®µo t¹o cho ph©n
hiÖu §H Vinh t¹i Hµ TÜnh:
- KhuyÕn n«ng vµ ph¸t triÓn
n«ng th«n
- Kinh tÕ kÕ to¸n
- Kinh tÕ qu¶n trÞ kinh doanh
C¸c ngµnh ®µo t¹o cho ph©n
hiÖu §H Vinh t¹i Thanh Ho¸
- Kü s c«ng nghÖ thùc phÈm

36 YHB Trêng §¹i häc Y Hµ Néi
- B¸c sÜ Y häc dù phßng
37 MHN ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi
* C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc :
- Tin häc
- §iÖn tö - Th«ng tin
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- QTKD (Du lÞch, Kh¸ch s¹n)
- TiÕng Anh

106

A

70

13,0

108
303
304
305

A
B
B
B

25
26
9
51

16,5
14,0
14,0
14,0

204

A

22

14,0

307

B

61

14,0

402
403

A
A

66
78

13,0
13,0

204

A

50

13,0

304

B

30

24

Ngµnh 106
chØ tuyÓn
thÝ sinh cã

khÈu
Thanh Ho¸.

- Ngµnh 307,
402, 403
chØ tuyÓn
thÝ sinh cã
hé khÈu Hµ
TÜnh

ChØ
tuyÓn
thÝ sinh cã

khÈu
thanh ho¸.

525
101
102
402
403
701

* C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng :
- Tin häc
C65
- §iÖn tö - Th«ng tin
C66
- C«ng nghÖ sinh häc
C67
- C«ng nghÖ sinh häc
C67
38 DPD Trêng §¹i häc D©n lËp Ph¬ng §«ng
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C«ng nghÖ th«ng tin víi c¸c 100
chuyªn ngµnh:
+ C«ng nghÖ phÇn mÒm
+ Qu¶n trÞ m¹ng
+ C«ng nghÖ viÔn th«ng
+ C«ng nghÖ ®iÖn tö sè
- C«ng nghÖ sinh häc vµ MT
300
- X©y dùng c«ng tr×nh víi c¸c 111
chuyªn ngµnh:
+ X©y dùng c«ng tr×nh d©n
dông - c«ng nghiÖp

30

A
A
D1
D1
D1

100
160
75
90
100

19,0
17,0
19,5
24,0
24,5

A
A
A
B

300
100
100
50
50

12,0
11,0
11,0
12,0

985
A

A/B
A

14,0
50
50
50
50
110 14/ 15
14,0
95

Ngo¹i
ng÷
nh©n hÖ sè
2

+ X©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®êng
+ X©y dùng c«ng tr×nh cÊp
tho¸t níc
- Khèi ngµnh kü thuËt víi c¸c 112
A
chuyªn ngµnh:
+ §iÖn (§iÖn d©n dông& c«ng
nghiÖp, Tù ®éng ho¸, §iÖn- §iÖn
tö y sinh)
+C¬ ®iÖn tö
- Qu¶n trÞ kinh doanh víi c¸c
chuyªn ngµnh:
+ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp
401 A,D1,2,3,4
+ Qu¶n trÞ du lÞch

402

- Khèi ngµnh chuyªn ng÷
+ TiÕng Anh
+ TiÕng Trung
+ TiÕng NhËt

A/ D

50
50
14,0
50
50

50
80

751 D1,2/D3,4 110
754 D1,2,3,4 110
756 D1,2,3,4
40

39 DTL Trêng §H D©n lËp Th¨ng Long
- To¸n - Tin øng dông
- Khoa häc m¸y tÝnh (C«ng nghÖ
th«ng tin)
- M¹ng m¸y tÝnh vµ viÔn th«ng
- Tin qu¶n lý
- KÕ to¸n
- Tµi chÝnh - Ng©n hµng
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- TiÕng Anh

14,0/
15,0
14,0/
15,0

19,0

900
101
102

A
A

16,0
16,0

103
104
401
402
403
701

A
A
A,D1,3
A,D1,3
A,D1,3
D1

16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
21,0

- TiÕng Ph¸p

703

D3

21,0

- TiÕng NhËt
- C«ng t¸c x· héi
- §iÒu dìng

706
502
305

D1
B,C
B

16,0
17,0
17,0

40 DQK Tr¦êng §¹i häc kinh doanh vµ c«ng
nghÖ Hµ Néi

C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:

1019

31

Ngo¹i ng÷
nh©n hÖ sè
2 (cha nh©n
hÖ sè tæng
3 m«n ≥ 14
®iÓm)

Anh nh©n
hÖ sè 2
Ph¸p nh©n
hÖ sè 2

- Qu¶n trÞ kinh doanh
- KÕ to¸n
- Th¬ng m¹i
- Tµi chÝnh - Ng©n hµng
- TiÕng Trung
- TiÕng Anh
- Tin häc
- C«ng nghÖ kü thuËt C¬ khÝ
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn,
®iÖn tö

401
402
403
404
754
751
101
102
103

A, D1
A, D1
A, D1
A, D1
D1
D1
A
A
A

Tæng:

- HÖ cao ®¼ng

(1)

(2)

13,0

12.3
73
9.82
4
2.54
9

- HÖ §¹i häc

ST Ký
T hiÖu

13,0

Tªn trêng


ngµn
h

Khèi
thi

(3)

(4)

(5)

ChØ
tiªu
cÇn
tuyÓ
n
(6)

Møc
®iÓm
nhËn
hå s¬

Ghi chó

(7)

(8)

II. C¸c trêng §H, C§ phÝa nam
§¹i häc Quèc gia Tp.Hå ChÝ minh
A
41 QSB Trêng §¹i häc B¸ch khoa
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C¬ khÝ (Kü thuËt chÕ t¹o,…)
- C«ng nghÖ dÖt may
- Kü thuËt ®Þa chÊt
- Kü thuËt vµ qu¶n lý m«i trêng
- Kü thuËt hÖ thèng c«ng
nghiÖp
- Tr¾c ®Þa (Tr¾c ®Þa, §Þa
chÝnh)
- VËt liÖu vµ cÊu kiÖn x©y dùng
- Thuû lîi - Thuû ®iÖn - CÊp
tho¸t níc
- C¬ kü thuËt
- C«ng nghÖ sinh häc
- VËt lý kü thuËt

42 QSX Trêng §h Khoa häc X· héi vµ
Nh©n v¨n
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- LÞch sö
- LÞch sö
- Nh©n häc
- Nh©n häc

32

460
111
112
120
125
127

A
A
A
A
A

30
20
80
60
35

20,0
18,0
18,0
19,0
19,0

130

A

80

17,0

131
132

A
A

25
50

18,0
18,0

133
134
135

A
A
A

20
20
40

17,0
19,0
17,0

350

604
604
606
606

C,D1
C,D1
C,D1

30
20
20
20

15,5
16,5
15,0
15,0

-

TriÕt häc
TriÕt häc
Th viÖn th«ng tin
Th viÖn th«ng tin
Gi¸o dôc häc
Gi¸o dôc häc
Lu tr÷ häc
Lu tr÷ häc
Song ng÷ Nga – Anh
Song ng÷ Nga – Anh
Ng÷ v¨n §øc

607
607
610
610
612
612
613
613
702
702
705

43 QSQ Trêng ®¹i häc quèc tÕ
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc: (do
QSQ cÊp b»ng )
- C«ng nghÖ th«ng tin
- C«ng nghÖ sinh häc
- C«ng nghÖ sinh häc
- §iÖn tö - ViÔn th«ng
1. Ch¬ng tr×nh liªn kÕt cÊp
b»ng cña trêng §H Nottingham(
Anh):
- C«ng nghÖ th«ng tin
- C«ng nghÖ Sinh häc
- C«ng nghÖ Sinh häc
- §iÖn tö – ViÔn th«ng
2. Ch¬ng tr×nh liªn kÕt cÊp
b»ng cña trêng §H West of
England (Anh):
- C«ng nghÖ th«ng tin
- §iÖn tö - ViÔn th«ng
44 QSK Khoa Kinh tÕ
- HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý
§¹i häc HuÕ
B
45 DHT Trêng §¹i häc Khoa häc
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc :
- To¸n häc
- Tin häc
- VËt lý
- §Þa chÊt
- §Þa lý
- H¸n - N«m
- X· héi häc
- Ng«n ng÷

C,D1
C,D1
C,D1
C,D1
C,D1
C,D1
C,D1
C,D1
D1,2
D1,2
D1

25
25
25
25
20
20
25
25
25
25
20

16,0
16,0
15,0
16,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
17,0
16,0

346

150
350
350
151

A
A
B
A

67
11
51
91

16,0
17,0
17,5
16,0

160
360
360
161

A
A
B
A

13
5
13
33

14,0
14,0
15,0
14,0

162
163

A
A

31
31

14,0
14,0

406

A

82

436
101
102
103
202
302
604
607
608

46 DHF Trêng §¹i häc Ngo¹i ng÷
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- TiÕng Nga
- TiÕng Ph¸p
- SP tiÕng Nga

A
A
A
A
B
C
C
C

39
181
41
32
35
41
22
45

15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

83
752
753
702

33

D1,2
D3
D1/ 2

27
30
26

13,0
13,0
13,0

47 DHL Trêng §¹i häc N«ng L©m
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh
n«ng th«n
- C¬ khÝ b¶o qu¶n chÕ biÕn
n«ng s¶n thùc phÈm
- Trång trät
- B¶o vÖ thùc vËt
- B¶o qu¶n chÕ biÕn n«ng s¶n
- Lµm vên vµ sinh vËt c¶nh
- L©m nghiÖp
- Ch¨n nu«i - thó y
- Thó y
- N«ng häc
- ChÕ biÕn l©m s¶n

365
101

A

11

13,0

102

A

19

13,0

301
302
303
304
305
306
307
309
312

B
B
A
B
B
B
B
B
A

50
16
37
40
42
38
26
42
44

14,0
14,0
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
13,0

48 DHS Trêng §¹i häc S Ph¹m
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- SP Kü thuËt c«ng nghiÖp

104

A

39

14,0

§¹i häc §µ N½ng
C
49 DDK Trêng §¹i häc B¸ch khoa
- C¬ khÝ chÕ t¹o
- C«ng nghÖ NhiÖt - §iÖn l¹nh
- C¬ khÝ ®éng lùc
- C«ng nghÖ vËt liÖu

101
107
108
203

A
A
A
A

150

17,0

50 DDQ Trêng §¹i häc Kinh tÕ
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- LuËt kinh doanh
- Kinh tÕ ph¸t triÓn
- Kinh tÕ lao ®éng
- Kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng
- Kinh tÕ chÝnh trÞ
- Thèng kª - tin häc
- Tin häc qu¶n lý

413
407
408
409
410
411
414

A
A
A
A
A
A
A

130

17,0

51 DDS Trêng §¹i häc S ph¹m
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- S ph¹m Gi¸o dôc ®Æc biÖt
- Cö nh©n To¸n – Tin
- Cö nh©n C«ng nghÖ th«ng tin
- Cö nh©n V¨n häc
- Cö nh©n §Þa lý (m«i trêng)
- ViÖt Nam häc (V¨n ho¸ du
lÞch)
- Cö nh©n Ho¸ häc (ph©n tÝchm«i trêng)
- Cö nh©n T©m lý häc
- Cö nh©n V¨n ho¸ häc

34

375
903
103
104
604
606
607

D1
A
A
C
C
C

34
72
56
65
15
21

13,0
13,5
13,5
14,0
14,0
14,5

202

A

25

13,5

605
608

C
C

41
46

14,0
14,5

52 DDF Trêng §¹i häc Ngo¹i ng÷
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- S ph¹m tiÕng Ph¸p
- S ph¹m tiÕng Trung
- Cö nh©n tiÕng Anh
- Cö nh©n tiÕng Nga

220

- Cö nh©n tiÕng Ph¸p
- Cö nh©n tiÕng Trung
- Cö nh©n tiÕng Th¸i Lan
53

703
704
751
752

D3
D1,4
D1
D1,4/D3

20
25
50
50

753
754
757

D3
D1,4
D1

15
35
25

A, D,
V,
B

400

10,0
11,0

A

1078

12

DDI Trêng C® C«ng nghÖ th«ng tin
C¸c ngµnh tõ C90 ®Õn C93

54 DDC Trêng C® C«ng nghÖ
C¸c ngµnh tõ C71 ®Õn C83
55 TAG Trêng §¹i häc An Giang
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
I. C¸c ngµnh S ph¹m
- SP To¸n
- SP VËt lý
- SP Sinh
- SP Ng÷ v¨n
- SP §Þa lý
- SP Gi¸o dôc chÝnh trÞ
- SP Gi¸o dôc tiÓu häc
II. Kinh tÕ
- Tµi chÝnh doanh nghiÖp
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- Kinh tÕ ®èi ngo¹i
III. N«ng nghiÖp
- Ph¸t triÓn n«ng th«n
- C«ng nghÖ thùc phÈm
- Nu«i trång thñy s¶n
- Ch¨n nu«i
- Trång trät
IV. Khoa häc c«ng nghÖ
- C«ng nghÖ sinh häc
- Tin häc
- Kü thuËt m«i trêng
V. Khoa V¨n ho¸ nghÖ thuËt
- ViÖt Nam häc (V¨n ho¸ du
lÞch)
§µo t¹o cao ®¼ng s ph¹m c¸c
ngµnh:
- SP To¸n - Tin häc
- SP VËt lý - Kü thuËt c«ng
nghiÖp
- SP Hãa - Sinh
- SP Sinh
- Kü thuËt n«ng

35

16,0
19,0
22,0
18,5/
22,0
19,0
19,5
17,5

600
101
102
301
601
603
604
901

A
A
B
C
C
C
D1

5
5
20
10
5
10
60

16,5
16,5
16,5
18,0
18,0
16,5
15,0

401
407
405

A
A
A

40
40
40

14,0
14,0
14,0

404
202
304
305
306

A
A
B
B
B

40
15
40
60
50

14,0
15,0
15,0
15,0
15,0

302
103
310

B
A
A

40
60
50

15,0
14,0
14,0

605

A, D1

10

15,5

80
C65
C66

A
A

10
10

14,0
14,0

C67
C68

B
B

10
5

14,5
14,0

nghiÖp
- SP V¨n - Gi¸o dôc c«ng d©n
- SP ThÓ dôc
- SP MÇm non

C70
C74
C76

56 DMS Trêng §¹i häc B¸n c«ng Marketing
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C¸c ngµnh ®¹o t¹o tuyÓn Khèi
A
- C¸c ngµnh ®µo t¹o tuyÓn khèi
D1
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- C¸c ngµnh ®¹o t¹o tuyÓn Khèi
A
- C¸c ngµnh ®µo t¹o tuyÓn khèi
D1
57 TCT Trêng §¹i häc CÇn Th¬
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- To¸n Thèng kª
- S ph¹m VËt lý - Tin häc
- S ph¹m TiÓu häc
- C¬ khÝ chÕ t¹o m¸y
- C¬ khÝ chÕ biÕn
- Thñy c«ng ®ång b»ng
- X©y dùng cÇu ®êng
- Kü thuËt m«i trêng
- §iÖn tö
- Kü thuËt ®iÖn
- Qu¶n lý c«ng nghiÖp
- C«ng nghÖ th«ng tin
- ChÕ biÕn thuû s¶n
- Hãa häc
- S ph¹m Sinh- Kü thuËt n«ng
nghiÖp
- Trång trät
- Ch¨n nu«i - Thó y
- Thó y
- Nu«i trång thñy s¶n
- BÖnh häc thñy s¶n
- N«ng häc
- Hoa viªn – C©y c¶nh
- B¶o vÖ thùc vËt
- Khoa häc m«i trêng
- Khoa häc ®Êt
- Kinh tÕ häc
- Kinh tÕ n«ng nghiÖp
- N«ng nghiÖp
- Qu¶n lý ®Êt ®ai
- Qu¶n lý nghÒ c¸
- S ph¹m LÞch sö
- Ng÷ v¨n
- S ph¹m Ph¸p v¨n

36

C
T
M

5
20
20

16,0
20,0
14,0

1200
A

300

13,5
13,5

900

10,0
10,0

D1

A
D1

119
104
114
105
116
106
118
109
110
111
117
108
205
204
312

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A, B
B

1428
53
3
16
10
60
80
28
62
15
60
47
16
16
6
55

302
303
310
304
316
306
315
314
307
313
408
404
409
406
407
602
604
703

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A, D1
A,D1
A,B
A
A
C
C
D3

99
71
58
16
51
93
63
44
8
71
43
61
81
18
65
3
3
31

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
14,0
13,0
14,0
14,0
14,0
14,5
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
13,0
13,0
14,0
13,0
13,0
17,0
14,5
13,0

- Th«ng tin - th viÖn
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- Tin häc
58

752

D1

22

13,0

C65

A

120

11,0

360
25
10
14
17
14
11
20
29
157

17,0
17,5
16,0
17,0
16,0
17,5
16,0
15,0
16,0

63

16,0

10,0
10,0
10,0

HUI Trêng ®¹i häc c«ng nghiÖp TP Hå
ChÝ Minh

C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C«ng nghÖ kü thuËt ®iÖn
- C«ng nghÖ kü thuËt c¬ khÝ
- C«ng nghÖ nhiÖt l¹nh
- C«ng nghÖ ho¸ häc
- Khoa häc m¸y tÝnh
- C«ng nghÖ kü thuËt «t«
- C«ng nghÖ m«i trêng
- C«ng nghÖ may
- Qu¶n trÞ kinh doanh

101
102
103
201
105
106
301
107
401

- KÕ to¸n

402

C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- C«ng nghÖ th«ng tin,
- §iÖn tö,
- Kü thuËt ®iÖn (§iÖn c«ng
nghiÖp)
- C«ng nghÖ nhiÖt - L¹nh (§iÖn
l¹nh)
- C¬ khÝ, gåm
- C¬ khÝ ®éng lùc
- C«ng nghÖ ho¸ häc

A
A
A
A, B
A
A
A, B
A
A, B,
D1
A, B,
D1

C65
C66
C67

A
A
A

1927
55
124
85

C68

A

91

10,0

C69
C70
C71

A
A
A/B

239
89
191

C72

A/B

89

- C«ng nghÖ thùc phÈm

C73

A/B

70

- C«ng nghÖ m«i trêng

C74

A/B

98

- C«ng nghÖ Sinh häc

C75

A/B

94

10,0
10,0
10,0/11
,0
10,0/11
,0
10,0/11
,0
10,0/11
,0
10,0/11
,0

C76

A,D1/
B
A,D1/
B
A,D1/
B
A,D1/
B
A,D1/
B
A

85

- C«ng nghÖ Ho¸ dÇu

- Kinh tÕ
ngµnh:
- KÕ to¸n

gåm

c¸c

chuyªn

- Qu¶n trÞ kinh doanh

C77

- Tµi chÝnh ng©n hµng

C78

- Kinh doanh Du lÞch

C79

- Kinh doanh Quèc tÕ

C80

- C«ng nghÖ c¾t may vµ thiÕt C81
kÕ thêi trang,
- Ngo¹i ng÷( Anh v¨n).
C82
D1
- Marketing
C83 A, D1/ B

37

96

10,0/
11,0
10,0/
11,0
10,0/
11,0
10,0/
11,0
10,0/
11,0
10,0

52
100

10,0
10/11

85
90
96
98

59 TDL Trêng §¹i häc §µ L¹t
* C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- To¸n häc
- Tin häc
- VËt lý
- C«ng nghÖ th«ng tin
- §iÖn tö viÔn th«ng
- Ho¸ häc
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- Kinh tÕ n«ng l©m
- KÕ to¸n
- M«i trêng
- N«ng häc
- LuËt häc
- X· héi häc
- V¨n ho¸ häc
- Ng÷ v¨n
- ViÖt Nam häc
- C«ng t¸c XH-PT céng ®ång

1305

- §«ng ph¬ng häc
- Quèc tÕ häc
- TiÕng Anh
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- C«ng nghÖ th«ng tin
- §iÖn tö viÔn th«ng
- Tµi chÝnh kÕ to¸n
- C«ng nghÖ sau thu ho¹ch

101
103
105
107
108
201
401
402
403
303
304
501
502
503
601
605
607

A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
C
C
C
C
C
C

608
609
701

D1
D1
D1

700

80

350

175

15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

400
C65
C66
C68
C67

A
A
A
B

100

10,0
10,0
10,0
11,0

472
63
103
44
78
36
17

15,0
15,0
16,0
16,0
16,0
16,0

300

60 GTS Trêng §¹i häc Giao th«ng VËn t¶i Tp.
HCM

C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- §iÒu khiÓn tµu biÓn
- Khai th¸c m¸y tµu thuû
- §iÖn tù ®éng tµu thuû
- ThiÕt kÕ th©n tµu thuû
- C¬ giíi ho¸ xÕp dì
- X©y dùng c«ng tr×nh thuû vµ
thÒm lôc ®Þa
- B¶o ®¶m an toµn hµng h¶I
- M¸y x©y dùng
- Kinh tÕ x©y dùng
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- §iÒu khiÓn tµu biÓn
- Khai th¸c m¸y tµu thuû
- C«ng nghÖ th«ng tin
- C¬ khÝ « t«
- Kinh tÕ vËn t¶i biÓn

38

101
102
103
107
108
109

A
A
A
A
A
A

110
114
402

A
A
A

C65
C66
C67
C68
C69

A
A
A
A
A

52
39
40
490
140
70
69
63
148

16,0
16,0
17,0
11,0
11,0
12,0
12,0
12,0

61 KTS Trêng §¹i häc KiÕn tróc Tp. HCM
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- KiÕn tróc c«ng tr×nh
101
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng 103
nghiÖp

62 LPS Trêng §¹i häc LuËt Tp. HCM
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
C¸c ngµnh tuyÓn sinh khèi A
(trõ ngµnh LuËt Th¬ng M¹i)
C¸c ngµnh tuyÓn sinh khèi D1
(trõ ngµnh LuËt Th¬ng M¹i)

114
V
A

46
68

15,0
15,0

115
A

45

19,5

D1

70

19,5

401
405

A
A

120
60
60

21,0
20,0

C65

A

60

17,0

100

A

640
45

15,0

101
109
110
103
104
105
106
300

A
A
A
A
A
A
A
A,B

35
25
25
25
30
40
40
40

+ L©m nghiÖp

305

A,B

30

+ N«ng l©m kÕt hîp

306

A,B

30

+ Qu¶n lý tµi nguyªn rõng

307

A,B

20

309

A,B

50

316

A,B

30

320

A,B

30

317

A,B

20

402

A,D1

40

409
408

A,D1
A

50
35
360

63 NHS Trêng §¹i häc Ng©n hµng Tp. HCM
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Tµi chÝnh - Ng©n hµng
- HÖ thèng th«ng tin kinh tÕ
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- Tµi chÝnh - Ng©n hµng
64 NLS Trêng §¹i häc N«ng L©m Tp. HCM
* C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- C¬ khÝ chÕ biÕn b¶o qu¶n
NSTP
- C¬ khÝ n«ng l©m
- C¬ ®iÖn tö
- C«ng nghÖ kü thuËt « t«
- C«ng nghÖ giÊy vµ bét giÊy
- C«ng nghÖ th«ng tin
- C«ng nghÖ nhiÖt l¹nh
- §iÒu khiÓn tù ®éng
- Ch¨n nu«i

+ Ng y
+ S ph¹m kü thuËt n«ng
nghiÖp
+ S ph¹m kü thuËt c«ng n«ng
nghiÖp
- C¶nh quan vµ kü thuËt hoa
viªn
- Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ
khuyÕn n«ng
- Kinh doanh n«ng nghiÖp
+ C«ng nghÖ ®Þa chÝnh
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:

39

15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
14,0/
16,0
14,0/
16,0
14,0/
16,0
14,0/
16,0
14,0/
16,0
14,0/
16,0
14,0/
16,0
14,0/
16,0
15,0
15,0
15,0

Häc t¹i
VÜnh Long.
Ngµnh 101
chØ dµnh
cho thÝ
sinh thi t¹i
trêng KiÕn
tróc HCM

- Tin häc
C65
- Qu¶n lý ®Êt ®ai
C66
- C¬ khÝ N«ng l©m
C67
- C¬ khÝ b¶o qu¶n n«ng s¶n C68
thùc phÈm
- Nu«i trång thñy s¶n
C69
65 DQN Trêng §¹i häc Quy Nh¬n
C¸c ngµnh ®¹I häc s ph¹m:
- SP Kü thuËt c«ng nghiÖp
- SP Gi¸o dôc chÝnh trÞ
- SP T©m lý gi¸o dôc
- SP Gi¸o dôc ®Æc biÖt
C¸c ngµnh ®µo t¹o cö nh©n vµ
kü s:
- To¸n häc
- Tin häc
- VËt lý
- Hãa häc
- §Þa chÝnh ( qu¶n lý ®Êt ®ai)
- Sinh vËt
- N«ng häc
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- V¨n häc
- LÞch sö
- C«ng t¸c x· héi
- Ho¸ dÇu
- C«ng nghÖ m«i trêng
- §iÖn tö – Tin häc
- Qu¶n trÞ doanh nghiÖp
- Kinh tÕ ®Çu t
66 SPD Trêng §¹i häc S ph¹m §ång Th¸p
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc :
- S ph¹m tin häc
- S ph¹m kü thô©t c«ng nghiÖp
- Khoa häc m¸y tÝnh (c«ng
nghÖ th«ng tin)
- S ph¹m sinh häc – KTNN
- Khoa häc m«i trêng
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- KÕ to¸n
- Qu¶n lý ®Êt ®ai
- C«ng t¸c x· héi
- TiÕng Anh
- S ph¹m Gi¸o dôc tiÓu häc
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- S ph¹m To¸n häc
- S ph¹m Tin häc
- S ph¹m VËt lý – Kü thuËt c«ng
nghiÖp
- S ph¹m Hãa häc – Sinh häc

40

A
A,D1
A
A

80
80
60
70

12,0
12,0
12,0
12,0

B

70

12,0

1030
103
604
605
904

A
A
B
D1

40
50
30
30

13,0
13,0
14,0
13,0

104
105
106
202
203
302
303
401
606
607
608
109
110
111
402
403

A
A
A
A
A
B
B
A
C
C
C
A
A
A
A
A

50
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
50

14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
15,0
15,0
14,0
15,0
15,0
15,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0

102
104
105

A
A
A

409
10
46
46

14,0
13,0
13,0

301
302
402
403
404
501

B
B
A
A
A
C,D1

9
56
65
54
42
23

702
901

D1
D1

C65
C66
C67

A
A
A

50
8
468
38
46
44

C68

A

35

14,0
14,0
13,0
13,0
13,0
14,0/
13,0
15,5
13,0
13,0
11,0
12,0
12,0

- S ph¹m Sinh häc – Hãa häc
- S ph¹m Kü thuËt n«ng nghiÖp
- Kinh tÕ gia ®×nh
- S ph¹m Ng÷ v¨n
- S ph¹m LÞch sö - Gi¸o dôc
c«ng d©n
- S ph¹m §Þa lý - C«ng t¸c §éi
- S ph¹m Gi¸o dôc tiÓu häc
- Tin häc
- Th viÖn – Th«ng tin

C69
C70

B
B

23
45

11,0
11,0

C71
C72

C
C

25
26

13,0
12,5

C73
C76
C79
C80

C
D1
A
C/ D1

28
64
48
46

12,5
10,0
10,0
11,0
/10,0

67 SPK Trêng §¹i häc S ph¹m Kü thuËt Tp.
HCM

C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- §iÖn c«ng nghiÖp
- Kü thuËt c«ng nghiÖp
- C¬ tin kü thuËt
- ThiÕt kÕ m¸y
- Kü thuËt nhiÖt - §iÖn l¹nh
- Kü thuËt in
- C«ng nghÖ c¾t may
- C«ng nghÖ m«i trêng
- C«ng nghÖ kü thuËt m¸y tÝnh
- C«ng nghÖ ®iÖn tù ®éng
- Qu¶n lý c«ng nghiÖp
- Kü thuËt n÷ c«ng
- TiÕng Anh
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- Kü thuËt ®iÖn - §iÖn tö
- §iÖn c«ng nghiÖp
- C¬ khÝ chÕ t¹o m¸y
- C¬ khÝ ®éng lùc
- C«ng nghÖ c¾t may
68 SPS Trêng ®¹i häc s ph¹m TP.HCm
- Gi¸o dôc ®Æc biÖt
- SP song ng÷ Nga - Anh
- Cö nh©n TiÕng Anh
- Cö nh©n Song ng÷ Nga - Anh
- Cö nh©n TiÕng Ph¸p
- Cö nh©n TiÕng Trung
- Cö nh©n CNTT
- Cö nh©n VËt lý
- Cö nh©n Ho¸ häc
- Cö nh©n Ng÷ v¨n
- Cö nh©n ViÖt Nam häc
- Cö nh©n Quèc tÕ häc

102
104
107
108
110
111
113
115
117
118
119
301
701

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D1

C65
C66
C67
C68
C69

A
A
A
A
A

555
33
67
57
59
25
39
47
30
30
40
62
45
21
313
60
66
53
67
67

D1
D1,2
D1
D1,2
D3
D1,4
A
A
A
C
C, D1
C, D1

400
14
17
20
50
10
36
55
48
21
44
45
40

15,0
20,0
26,0
20,0
20,0
20,0
17,0
17,0
17,0
16,0
16,0
16,0

T

131

16,0

904
702
751
752
753
754
104
105
106
606
607
608

17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
16,0
16,0
17,0
18,0
18,0
16,0
16,0
17,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0

69 STS Trêng ®¹i häc S ph¹m ThÓ dôc thÓ
thao Tp.HCM

C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- §µo t¹o ngµnh §HSP GD ThÓ 101

41

chÊt
70 TTN Trêng §¹i häc T©y Nguyªn
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Tin häc
- Kinh tÕ n«ng l©m
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- KÕ to¸n
- Qu¶n lý ®Êt ®ai
- Tµi chÝnh- Ng©n hµng
- B¶o qu¶n vµ chÕ biÕn n«ng
s¶n
- Trång trät
- Ch¨n nu«i - Thó y
- Thó y
- L©m sinh
- Sinh häc
- B¶o vÖ thùc vËt
- TiÕng Anh
71 TTG Trêng ®¹i häc tiÒn giang
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- S ph¹m To¸n
- S ph¹m Ng÷ v¨n
- KÕ to¸n
- Qu¶n trÞ kinh doanh

TTN
103
401
402
403
404
406
405

A
A
A
A
A
A
A

54
39
36
14
29
44
45

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

303
304
305
306
310
302
702

B
B
B
B
B
B
D1

42
43
43
38
49
47
38

14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
13,0

A
C
A
A

166
11
10
80
65

16,0
14,0
13,0
13,0

06

C, D1

529
40

07
08
09
10
11

A
A
A
A
A

46
48
50
49
49

11,0/
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

12
13
14
15
16

A
A
B
A
A

50
50
50
49
48

10,0
10,0
11,0
10,0
10,0

101
601
401
402

C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- Th viÖn - Th«ng tin
- C«ng nghÖ th«ng tin
- C«ng nghÖ thùc phÈm
- C¬ khÝ ®éng lùc
- Kü thuËt §iÖn - §iÖn tö
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng
nghiÖp
- C«ng nghÖ c¾t may
- Ph¸t triÓn n«ng th«n
- Nu«i trång thuû s¶n
- KÕ to¸n
- Qu¶n trÞ kinh doanh

42

561

72 TSB Trêng §¹i häc Thuû s¶n

1700

TSN C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
TSS * Nhãm ngµnh Khai th¸c hµng
h¶i
* Nhãm ngµnh C¬ khÝ
* C«ng nghÖ th«ng tin.
* C«ng nghÖ C¬- §iÖn tö
* C«ng nghÖ kü thuËt §iÖn- §iÖn

* Nhãm ngµnh C«ng nghÖ thùc
phÈm
* Nhãm ngµnh Nu«i trång thñy
s¶n
* Nhãm ngµnh Kinh tÕ - Qu¶n
trÞ kinh doanh
* Nhãm ngµnh Kinh tÕ - Qu¶n
trÞ kinh doanh
- TiÕng Anh
73 VHS Trêng ®¹i häc V¨n ho¸ Tp. HCM
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Th viÖn - Th«ng tin
- B¶o tµng
- V¨n ho¸ du lÞch
- Qu¶n lý v¨n ho¸

101

A

150

13,0

102
103
104
105

A
A
A
A

300
100
100
100

13,5
14,0
13,5
13,5

201

A

300

13,5

301

B

200

14,5

401

A

300

13,5

401

D1

100

13,5

751

D1

50
86

14,0

01
02
03
05

C
C
D1
C

28
28
16
14

14,0
14,0
15,0
14,0

74 MBS Trêng §¹i häc Më B¸n c«ng Tp.HCM
C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- Tin häc
101
- X©y dùng
102
- C«ng nghiÖp (C¬ ®iÖn, §iÖn - 103
§iÖn tö)
- C«ng nghÖ sinh häc
301

75

- Qu¶n trÞ kinh doanh

401

- Kinh tÕ

402

- Tµi chÝnh - Ng©n hµng

403

- KÕ to¸n

404

- §«ng Nam ¸ häc

501

- X· héi häc

601

- C«ng t¸c X· héi

602

- TiÕng Anh

701

- TiÕng Trung Quèc

704

- Tµi chÝnh Ng©n hµng

403

DKC Trêng §¹i häc D©n lËp Kü thuËtC«ng nghÖ Tp.HCM

43

1534
A,D1
A, V
A, K

13,0
13,0
13,0

A/ B

13,0/
14,0
13,0

A,
D1,2,3,4
A,
D1,2,3,4
A,
D1,2,3,4
A,
D1,2,3,4
C,
D1,2,3,4
C,
D1,2,3,4
C,
D1,2,3,4
A,
D1,2,3,4
A,
D1,2,3,4
A, D1

13,0
13,0
13,0
14,0/
13,0
14,0/
13,0
14,0/
13,0
13,0
13,0
13,0

V: Cha
nh©n hÖ
sè;
K: Cha
nh©n hÖ sè

C¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc:
- §iÖn tö- ViÔn th«ng.
- Tin häc
- Kü thuËt ®iÖn( c«ng nghÖ tù
®éng)
- X©y dùng d©n dông vµ c«ng
nghiÖp
- X©y dùng cÇu ®êng
- C¬ ®iÖn tö
- C«ng nghÖ may mÆc
- Kü thuËt m«i trêng

76

101
102
103

A
A,D1
A

1183
55
187
89

13,0
13,0
13,0

104

A

171

13,0

105
106
107
108

A
A
A
A,B

35
37
39
38

- C¬ khÝ tù ®éng
- C«ng nghÖ thùc phÈm

109
110

A
A,B

- C«ng nghÖ sinh häc

111

A,B

- ThiÕt kÕ néi thÊt
- ThiÕt kÕ thêi trang
- Qu¶n trÞ kinh doanh
- KÕ to¸n
- TiÕng Anh.
C¸c ngµnh ®µo t¹o cao ®¼ng:
- Tin häc
- §iÖn tö viÔn th«ng
- C«ng nghÖ kü thuËt x©y dùng
- C«ng nghÖ thùc phÈm

301
302
401
403
701

V,H
V,H
A, D1
A,D1
D1

C65
C66
C68
C69

A, D1
A
A, D1
A/ B

DLH Trêng §¹i häc D©n lËp L¹c Hång
- C¸c ngµnh tuyÓn sinh Khèi A
- C¸c ngµnh tuyÓn sinh khèi B
- C¸c ngµnh tuyÓn sinh khèi C
- C¸c ngµnh tuyÓn sinh khèi D

Tæng

- HÖ §¹i häc
- HÖ cao
®¼ng
Tæng céng hÖ ®¹i häc c¸c trêng tæ
chøc thi
Tæng céng hÖ cao ®¼ng c¸c trêng tæ
chøc thi

44

A
B
C
D

13,0
13,0
13,0
13,0/14
,0
39
13,0
126 13,0/14
,0
54 13,0/14
,0
35
13,0
35
13,0
96
13,0
112
13,0
35
14,0
168
52
10,0
24
10,0
62
10,0
30
10,0/
11,0

500
150
200 ≥ ®iÓm
150 sµn §H

24.5
38
17.2
45
7.29
3
27.0
69
9.84
2