You are on page 1of 4

UJIAN SELARAS 1 MAC 2010

SEKOLAH KEBANGSAAN SLIM VILLAGE

JAWI TAHUN 6
Masa : Satu jam
Nama: ............................................................................. Kelas: ......................

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan: Jawab semua soalan.


Rumikan perkataan di bawah.   1

 ______________________

 _____________________

6
 ______________________


Jawikan perkataan di bawah.
 2

Telinga   Perpaduan  

Unggul   Ekonomi  

Ketenangan     Kian  

Kenari   Adil  

Siaran
  Pejuang  

10 1

  3
Bulatkan perkataan yang ditulis dengan ejaan (jawi) yang betul ayat.

SUSUK  
TINDAS
 
SUKA
 
SALAM
 
GOLF
 ‫ﻑ‬
6 TEKS
 
 4
Jawikan ayat dibawah ini.

1. Ayah membeli sebatang penyapu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ibu simpan baju dalam almari.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Bacaan ustaz sangat jelas.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Laluan itu terlalu sempit.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Jasa pejuang negara perlu dikenang

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15
2

  82‫ﻑ‬5
Berdasarkan huruf-huruf dari perkataan jawi ‘MEMPEROLEHI’ … cipta 8 perkataan baru..

 

 

 

8
‫ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬6
Tulis semula dengan kaedah Khat Nasakh

   

   

   

   
10
3

   7
Tuliskan ayat penyata menggunakan perkataan diberi.
 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________
10
 8
Rumikan sajak dibawah.

____________________  
____________________
____________________  
____________________
____________________  
____________________
____________________  
____________________
 

15 SOALAN TAMAT. _____ / 80 x 100: ______ %

Disediakan oleh : Disahkan oleh:

…………………………………………………….. ……………………………………………………..

(EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD) (PN. ZAHARAH SAAID)

4