Strategijos samprata

VERSLO STRATEGIJA

S189B014 / 2008-2009 m. rudens semestras, Verslo administravimo programos išlyginamosios studijos, Taurag

2. Strategijos samprata

2008.09.04

Verslo strategija

E. Rybakovas

1

Jeigu kalbate / galvojate apie strategiją: • Jūs turite žinoti kur dabar esate! • Jūs turite žinoti kur jūs norite patekti ateityje! • Jūs turite žinoti alternatyvius kelius kaip patekti į tikslą (ir kiekvieno iš šių kelių ypatumus)! • Jūs turite gerai žinoti aplinką, kurioje tur site veikti! • Jūs turite žinoti savo stipriąsias ir silpnąsias savybes! Kaip ir iš kur visa tai sužinoti ???

2008.09.04

Verslo strategija

E. Rybakovas

2

Strategin s prielaidos

Ko trūksta?

Noriu padaryti

Tai ir darykite!

Reikia padaryti

Galiu padaryti

Keisti požiūrį!
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 3

• Asociacijos:
– Pergal (kaip laim ti), – Iššūkis (kaip įveikti), – S km (kaip pasiekti).

• Strategijoje atskleidžiama (Grant, 1998):
– – – – Objektyvus išteklių įvertinimas; Konkurencin s aplinkos supratimas, Ilgalaikiai tikslai, Efektyvus įgyvendinimas.

• Strategijoje turi būti išskiriami (parodomi) svarbiausi ir lemtingi veiklos dabar ir ateityje aspektai.
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 4

STRATEGIJOS samprata

• Strategijoje apibr žiama: - KĄ daryti; - KADA tai reikia daryti; - KAIP daryti (kokiais ištekliais); - KAS tai darys.

2008.09.04

Verslo strategija

E. Rybakovas

5

5-P strategijos modelis
PLANAS (anlg.: plan) GUDRYB (anlg.: ploy) ŠABLONAS (anlg.: pattern) POZICIJA (anlg.: position) PERSPEKTYVA (anlg.: perspective) Sąmoningai ir tikslingai numatomas veiksmų kursas. Manevravimas, siekiant pergudrauti oponentus (t.y. konkurentus). Pastovus elgsenos modelis, kuris ne visada yra sąmoningas ir tikslingas. Organizacijos pad tis jos aplinkoje (pozicija konkurentų atžvilgiu). Situacijos ateityje įsivaizdavimas, siekiamų tikslų numatymas.
(Mintzberg ir kt., 1998)
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 6

Strategija tai [1]:
• Pasirinktas (nustatytas) būdas organizacijos ilgalaikiams tikslams pasiekti. • Sprendimai ir veiksmai, kuriais prisidedama prie verslo s km s. • Varžymosi konkurencin je kovoje d l vartotojų, darbuotojų, pajamų ir pelno planas, plano rengimas, koregavimas ir įgyvendinimas. • Esamosios situacijos žinojimas, norimos pasiekti pad ties suvokimas, geriausio būdo norimai situacijai pasiekti pasirinkimas. • Verslo id jos ir geriausio būdo jai realizuoti pasirinkimas.
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 7

Strategija tai [2]:
• Veiklos sistema, integruojanti svarbius tikslus, politikas ir nuoseklius veiksmus į suderintą visumą. • Atsakymas, kaip būti tinkamoje vietoje, tinkamu laiku, su tinkamais ištekliais ir tinkamai pasinaudoti situacijomis. • Atsakymas, kaip ir kokius išteklius panaudoti, norint pasinaudoti galimyb mis ir sumažinti iki minimumo gr smes, kad gauti norimą rezultatą • Strategija turi atsakyti:
– 1.Kaip atsakyti į išor s sąlygas? 2.Kaip konkuruoti ir kokį konkurencinį pranašumą išlaikyti? 3.Kaip veikti atskiruose verslo vienetuose ir funkcijose?
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 8

Apibr žimas [1]
• Strategija yra:
– organizacijos ilgalaik s veiklos kryptis ir ribos, suteikiančios organizacijai pranašumą, per – Išteklių konfigūravimą konkurencin je aplinkoje, – siekiant rinkos poreikių patenkinimo ir suinteresuotų veik jų lūkesčių išpildymo.

• Ilgalaik veikla, paprasti, neprieštaringi ilgalikiai tikslai. Gilus konkurencin s aplinkos supratimas. • Veiklos kryptis ir ribos, • Ištekliai, jų konfigūravimas ir išteklių teikiamas pranašumas, objektyvus išteklių įvertinimas. • Konkurencin aplinka, veikimas joje, • Rinkos poreikių (ir suinteresuotų šalių lūkesčių) (Johnson, Scholes, 1997) patenkinimas.
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 9

Apibr žimas [2]
• Kryptis – kuo siekiama tapti, kur įsitvirtinti ilgalaik je strategin je perspektyvoje. • Ribos – kokioje veiklos srityje (ar srityse), kokiose rinkose ir kokio pobūdžio veikla užsiimant siekiama konkuruoti. Veiklos ribos gali būti apibr žtos pasirinktais veiklos metodais, produkcija, ar kita terminologija. • Konkurencingumo pagrindas – kaip tikimasi užsitikrinti s kmę, konkuruojant pasirinktose rinkose. • Strategija yra išreiškiama apibūdinimais, kurie atspindi organizacijos veiklos mastą, paskirtį, siekius.
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 10

Apibr žimas [3]
• Verslo strategija yra apie s km s siekimą konkurencijoje. Joje turi būti apibr žiama (atsakoma):
– Į kokius veiksnius (išorinius ir vidinius) turi būti sutelktas d mesys; – Kokius išteklius (fizinius, finansinius, žmonių, kompetencijos ir kt.) reikia tur ti. – Į kokius interesų grupių reikalavimu ar lūkesčius reikia atsižvelgti realizuojant veiklą. – Kokių žaidimo taisyklių reikia laikytis. – Kokiomis vertybin mis nuostatomis bus vadovaujamasi.

• Žinant pagrįstus ir argumentuotus atsakymus į šiuos klausimus gali būti padarytas teisingas strateginis pasirinkimas.
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 11

Strategijos paskirtis [1]
• Strategija yra organizacijos vadovyb s veikimo planas, kuris skirtas:
– – – – – Pozicijos rinkoje steb jimui ir jos priežiūrai; Klientų (vartotojų) pritraukimui ir jų poreikių tenkinimui; Konkurencingumo užtikrinimui; Tinkamam verslo procesų vykdymui; Užsibr žtų tikslų pasiekimui.

• Aiški strategija padeda stiprinti:
– Ilgalaikį organizacijos konkurencingumą; – Jos finansinę pad tį.

• Strategijoje numatomi aktyvūs (“atakos”) ir apsauginiai (“gynybiniai”) veiksmai rinkoje.
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 12

Strategijos paskirtis [2]
• Strategijos pagalba parodoma:
– Kokiais būdais yra siekiama s km s konkurencin je kovoje, konkuruojant pasirinktoje veiklos srityje; – Į kokius vidinius ir išorinius veiksnius yra sutelkiamas d mesys (kas akcentuojama versle ar kitoje veikloje); – Kokius išteklius siekiama stiprinti ar įsigyti; – Į kokius suinteresuotųjų lūkesčius ir reikalavimas yra atsižvelgiama; – Kokių žaidimo taisyklių laikomasi versle; – Kokiomis vertyb mis, nuostatomis, požiūriais vadovaujamasi vykdant pasirinktą veiklą; – Kaip veikla yra organizuojama ir valdoma.

2008.09.04

Verslo strategija

E. Rybakovas

13

Strateginis valdymas [1]
• Strateginis valdymas – tai strateginių sprendimų pri mimas ir įgyvendinimas, siekiant veiksmingai realizuoti strategiją. • Strateginio valdymo ciklas:
– Strategin analiz – išorinių ir vidinių verslo sąlygų ir jį įtakojančių veiksnių auditas. Strategin analiz turi apimti visą organizacijos veiklos kontekstą. – Strategijos parengimas – iš keleto alternatyvių strategijos variantų stengiamasi pasirinkti optimaliausią. – Strategijos įgyvendinimas – kuris retai kada realizuojamas atsietai nuo strategin s analiz s ir pasirinkimo, tai kelia didžiausią iššūkį, siekiant s kmingo parengtos strategijos įgyvendinimo. Analiz , pasirinkimas ir įgyvendinimas dažnai vyksta lygiagrečiai.
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 14

Strateginis valdymas [2]
• Kitaip išsireiškiant galima sakyti, kad strateginio valdymo ciklas apima:
– Strateginį veiklos konteksto įvertinimą (analiz s rezultatas); – Strateginio ketinimo išreiškimą (strategijos parengimo / suformavimo rezultatas); – Strateginio apisprendimo realizavimą (strategijos įgyvendinimo rezultatas).

• Strateginio valdymo rezultatas: realizuota / realizuojama veiksminga strategija.

2008.09.04

Verslo strategija

E. Rybakovas

15

Strateginis valdymas [2]
• Strateginio valdymo ciklas apima:
– Strateginį veiklos konteksto įvertinimą – Strateginio ketinimo išreiškimą – Strateginio apisprendimo realizavimą Analiz s rezultatas Strategijos parengimo (suformavimo) rezultatas Strategijos įgyvendinimo rezultatas

Strateginio valdymo rezultatas: realizuota / realizuojama veiksminga strategija.
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 16

Strateginis valdymas [3]
Realizuojama strategija tuo pačiu metu yra “dalinai” ir suplanuoti veiksmai, “dalinai” ir spontaniškas reagavimas.
Organizacijos strategin situacija – Su nustatoma strategin s analiz s a plan nks uot pagalba: tes a s n s trat Ir n egija 1. Išoriniai veiksniai: veiklos srities ir auj os – tęs konkurencin s sąlygos, pirk jų inic iam iaty os preferencijos, socialiniai, ekonominiai, vos politinio reguliavimo, kultūriniai ir kt... 2. Vidiniai veiksniai: ištekliai, jų stipriosios ir silpnosios pus s, konkurencinis pranašumas, jo šaltiniai...
in s trateg os s audot avyb s Nepan cijos s situa

2008.09.04

Verslo strategija

ma uoja gų eag a – r sių sąly gij trate sikeitu vi s akty t prie pa Re (Thompson, Gamble, Strickland, 2004) kan isitai pr
E. Rybakovas

Realizuojama organizacijos strategija

17

Strategijų įvairov Suplanuota Antrepreneriška i Ideologin Strateginių ribų (“sk tis”) Procesin Slapta Konsensuso Primesta Staiga atsirandanti
nerealizuota
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 18

Strateginio valdymo mokyklos
• Nurodančios (angl.: prescriptive):
– Dizaino (design); – Planavimo (planning); – Pozicionavimo (positioning).

• Aprašančios (angl.: descriptive):
– – – – – – Antreprenerin (entrepreneurial); Pažinimo (cognitive); Mokymosi (learning); Galios (power); Kultūrin (cultural); Aplinkos (environmental).

• Konfigūracijos mokykla,apjungianti kitose mokyklose deklaruojamus požiūrius.
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 19

Dizaino mokykla
• Nuostatos ir prielaidos:
– – – – – – – – – strategijos formavimas – apgalvotas mąstymo procesas; už proceso kontrolę atsakingas organizacijos vadovas; rezultato siekiama individualios kūrybos procese; procesas baigiamas strategijos suformavimu; aNeform strategija aiškiai apibr žta ir paprasta. aumas, p
l s pratuma

• Dizaino mokyklos modelis:

įvertinama situacija išor je ir viduje (SWOT); atsižvelgiama į vadybos vertybes ir vadovų požiūrius; neformalus kūrybinis procesas; kuriama viena koncepcija.

• Autoriai: Selznick, (1957). Leadership and administration; Chandler, (1962). Strategy and structure
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 20

Planavimo mokykla
• Planavimo mokyklos modelis:
– – – – – tikslų nustatymas, išor s auditas, vidaus auditas, strategijos įvertinimas ir įvedimas, viso proceso grafikų sudarymas.
s Formalu as, planavim Tikslai, grafikai, SWOT

• Koncentruojamasi į:
– kontroliuojamą ir sąmoningą formalaus planavimo procesą.

• Autoriai:
– Ansof, (1965). Corporate Strategy; – Shendel ir Hofer, (1979). Strategic management.
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 21

Pozicionavimo mokykla
• Esminis akcentas:
– bet kurioje pramon s šakoje yra patrauklios tik kelios pagrindin s strategijos – kaip specifin s pozicijos ekonomin je rinkoje (ieškoma palankios pozicijos verslo šakoje ir veiksmingos strategijos tai pozicijai išsikovoti).

• Pozicionavimo mokyklos raidos etapai:
– Ankstyvoji militaristin banga. – “Konsultantų paliepimai” (1970-tieji). – Rekomendacijos organizacijoms parengtos empirinių steb jimų pagrindu (1980-tieji). i, i įrankia

• Autoriai:

– Porter, M. (1980). Competitive Strategy.
2008.09.04 Verslo strategija

ia Analitin analiz , tegija pati stra siaura ai, kaičiavim as S žinim o ne pa
E. Rybakovas 22

Antreprenerin mokykla
• Pagrindin koncepcija:
– vizija – lyderio sukurta vedančioji id ja.

• Antreprenerin s mokyklos daromos prielaidos:
– – – – strategija formuojama remiantis antreprenerio vizija; strategijos formavimo procesas intuityvus; pagrindinis veik jas – lyderis, antrepreneris; Pokyčiai oportunistiniai, revoliucinio pobūdžio.

• Akcentuojamas strategijos formavimo proceso supratimas.
esas. Ne proc izija, iranda v At s as lankstum a iniciatyv
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 23

Pažinimo mokykla [1]
• Išsiskiria dvi pažinimo strategijos mokyklos kryptys:
– Pažinimas traktuojamas kaip bandymas pateikti tam tikrą objektyvų pasaulio (aplinkos) paveikslą. – Pažinimas matomas kaip subjektyvus – strategija grindžiama tam tikra pasaulio (aplinkos) interpretacija.

• Strategija formuojama pažinimo procese:
– – – – informacijos apdorojimas; sąvokų žem lapių sudarin jimas; sąvokų konceptualizavimas; strategijos konstravimas.
as, ndravim Be as, mąstym ai, Įsitikinim as Skirting realyb s as pažinim

2008.09.04

Verslo strategija

E. Rybakovas

24

Pažinimo mokykla [2]
• Strategijos pagrindas:
– Žem lapis, šablonas, konceptas, schema, supratimas, interpretavimas, pažinimas -> strategija.

• Tyrimų kryptys:
– Informacijos naudojimas sprendimams priimti (individualiame lygmenyje); – Tendencingumo (išankstinio “nusistatymo”) įtaka priimant sprendimus;

2008.09.04

Verslo strategija

E. Rybakovas

25

Mokymosi mokykla
• Pagrindin id ja:
– strategijos n ra formuojamos, jos formuojasi.

Staiga nčios tsiranda A os, Strategij os, jam eplanuo os N d ne vieno

• Tod l šios mokyklos pasek jai aiškina ne kaip strategijos yra ar tur tų būti formuojamos, bet kaip jos formuojasi. • Strategija gali būti apgalvota (angl.: deliberate) ir staiga atsirandanti (angl.: emergent). Atsirandančių strategijų formavimąsi akcentuoja mokymosi mokykla. • Atsirandančios strategijos reikalauja mokymosi, padedančio suprasti veiksmų prasmę. • Autoriai: Quinn, (1980). Strategies for change: logical incrementalizm.
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 26

Galios / politin mokykla
• Strategijos formavimas versle traktuojamas kaip politinis procesas (panašus į politinę veiklą valdžios institucijose). • Būdingos derybos, konfliktai, koalicijų sudarymas (tiek organizacijos viduje, tiek ir tarp organizacijų), politiniai žaidimai, kolektyvin s strategijos, tinklai, aljansai, kooperacijos... • Koncepcijos: makro Mikro ir
– Suinteresuotųjų (stakeholders) interesų – Strateginis manevravimas. – Kolektyvinis (kooperuotas) strategijos kūrimas.
Politika analiz ooperacin s . K jos strategi

2008.09.04

Verslo strategija

E. Rybakovas

27

Kultūrin mokykla
• Strategijai pasirinkti svarbios vertyb s, tik jimai, mitai, kultūra, ideologija, simbolizmas. • Strategijos formavimas, kaip kolektyvinis procesas. • Moksliniuose darbuose akcentuojama kolektyvin s socialin s sistemos svarba reikšmingiems Kolektyvinis sprendimas, pokyčiams pasiekti. Neapibr žtumas • Ištakos:
– 1980-tieji – Japonijos korporacijų s km s pavyzdžiai privert susidom ti ir strategijų formavime įvertinti organizacin s kultūros įtaką ir reikšmę.

• Centin figūra strategijoje – organizacija, jos kolektyvas, organizacijos bendruomen .
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 28

Aplinkos mokykla
• Strateginiai sprendimai turi būti apsvarstomi išorinių veiksnių aspektu. • Aplinkos kompleksiškumas, atsitiktinumai aplinkoje, prisitaikymas, pasirinkimas, niša... • Organizacijos išorin aplinka pozicionuojama kaip viena iš trijų svarbiausių centrinių j gų šalia lyderyst s ir organizacijos. • Ištakos: izacija
– Atsitiktinumų (angl.: contingency) teorija.

• Centrin figūra strategijoje – aplinka.

Organ pasyvi, svarbiau aplinka

2008.09.04

Verslo strategija

E. Rybakovas

29

Konfigūracin mokykla
• Aplinkos ir vidaus veiksnių konfigūracija, vystymosi periodai, stadijos, gyvavimo ciklas, transformacija, revoliucija, apsisukimas, revitalizacija...... • Išsiskiria dvi konfigūracin s mokyklos kryptys:
– Organizacijos būsena ir organizaciją supantis strategijos kontekstas apibūdinamas kaip tam tikra statin konfigūracija, kurios sąlygomis turi būti veikiama. – Strategijos formavimo procesas kaip transformacija, esamosios konfigūracijos keitimas, naujos konfigūracijos (tiek vidin se, tiek ir išorin se sąlygose ir veiksniuose) ieškojimas.
s ir figūracijo s Kon macijo transfor i, Pokyčia arkos Įneša tv

2008.09.04

Verslo strategija

E. Rybakovas

30

Į strategiją, kaip į rezultatą, gali būti žvelgiama:
• Sud tingumo požiūriu, kuomet strategijos skal yra pakankamai skirtinga (pvz, dizaino mokykla – strategija turi būti paprasta, nesud tinga). Iš kitos pus s, kai aplinka yra sud tinga, paprastumas gali būti pernelyg neveiksmingas, nes realyb bus per daug sud tinga; • Vientisumo požiūriu – kultūrin mokykla žiūri į ją kaip į vienalytį dalyką; • Strategijos tipiškumo požiūriu. Ar strategijos unikalios, ar jos tipiškos? Atsakymas – dviejų vienodų strategijų nebūna (konfigūracijos mokykla). Visgi planavimo mokykla iškelia tipines strategijas. Jos yra paprastesn s, mažiau integruotos ir lankstesn s.

2008.09.04

Verslo strategija

E. Rybakovas

31

Į strategiją, kaip į procesą, gali būti žvelgiama: • Planavimo, dizaino, pozicionavimo mokyklos į procesą žiūri kaip iš anksto paruoštą planą, o mokymosi ir pažinimo mokyklos atvirkščiai akcentuoja, kad iš anksto viską suplanuoti neįmanoma; • Stratego suvokimas. Politin bei mokymosi mokyklos traktuoja, kad organizacijos yra nuolat kintančios, ką aplinkos ir kultūrin mokyklos neigia; • Kraštutinumai. Aplinkos mokykla traktuoja, kad aplinkyb s yra aukščiau nei strategijos. O tuo tarpu antreprenerin mokykla teigia, kad įžvalgus vadovas gali pakeisti savo aplinkos veiksnius.
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 32

Mokyklų požiūris į strategijos formavimo procesą
Dizaino Planavimo Pozicionavimo Antreprenerin Pažinimo Mokymosi Galios (politin ) Kultūros Aplinkos Konfigūracijos Koncepcijos kūrimo procesas Formalaus planavimo procesas Analitinis, analiz s procesas Vizijos paskleidimo procesas Mąstymo procesas Atsiradimo, iškilimo procesas Derybų procesas Bendro veikimo procesas Reagavimo į poveikius procesas Persitvarkymo procesas

2008.09.04

Verslo strategija

E. Rybakovas

33

10 svarbiausių strateginio valdymo mokyklų [1]
Dizaino Prisitaikymas, strategija kuriama remiantis analize. Siekiama atitikimo tarp stiprybių ir galimybių. “Strategija iš viršaus”. Planavimo Formalizavimas, planavimas. Griežtos programos, biudžetai, planai... Pozicionavimo Strateginiai sprendimai grindžiami šakos analiz s rezultatais. Formalus pozicijos šakoje parinkimas. AntrepreneĮžvalga, strategija grindžiama lyderių intuicija. rin Nauji verslai, nišiniai žaid jai, reikšmingi pokyčiai organizacijų istorijoje. Pažintin Patirtis. Strategija gimsta mastyme, ji n ra paremiama objektyvios realyb s faktais.
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 34

10 svarbiausių strateginio valdymo mokyklų [2]
Mokymosi Eksperimentavimas, bandymas, patirtis... strategija. “Strategija iš apačios”. Formuojama ir įgyvendinama tuo pačiu metu. Galios (mikro Strategijoje realizuojami interesai tų, kurie juos ir makro) išreiškia stipriausiai ir jų įgyvendinimo siekia efektyviausiai, išnaudodami turimą galią. Kultūros Id jos, dvasin s, moralin s vertyb s. Bendrų interesų ir jų integravimo galimybių paieška. Aplinkos Viskas priklauso nuo aplinkos. Joje kylančių reikalavimų ir interesų organizacijoje. Strategija orientuojasi į šių poreikių patenkinimą. KonfigūraPrisitaikymas prie nuolat besikeičiančių sąlygų, cin naudojant visų mokyklų patirtį.
2008.09.04 Verslo strategija E. Rybakovas 35

Literatūros sąrašas
• Grant, R. (2002). Contemporary strategy analysis : concepts, techniques, applications. Oxford : Blackwell Business • Mintzberg, H., Ahistrand, B., Lampel, J. (1998). Strategy Safari: A guided tour through the wilds of strategic management. - London: Prentice Hall. 406p. • Johnson, G., Scholes, K. (1997). Exploring corporate strategy. Text and cases. - New York, etc.: Prentice Hall. 873 p.

2008.09.04

Verslo strategija

E. Rybakovas

36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful