You are on page 1of 344

Dejvid

Morel

BLJESAK

Pieva napomena

Fenomen o kojem se govori u ovom romanu je vidljiv tokom


mnogih noi u blizini gradia Marfa, u zapadnom Teksasu. Ova
svetla postoje jo od perioda kada su starosedeoci Amerike
iveli u ovoj oblasti. Niko ih do sada nije objasnio na pravi
nain.

Nije li malo dana mojih?


Prestani, dakle, i okani me se da se malo oporavim.
Pre nego otidem odakle se neu vratiti,
U zemlju tamnu i u sen smrtni,
Gde nema promene i gde je videlo kao tama. 1
Knjiga o Jovu

PRVI DEO
PRIVLAENJE

1.
Sa c etiri hiljade metara iznad zemlje, plavi kamionet se c inio kao
Mec boks igrac ka. U svakom drugom sluc aju ne bi bio primec en u
saobrac aju, ali ovog vedrog utorka popodne, poc etkom juna, pilot je
gledao kako kamionet pretic e druga vozila i prelazi iz jedne u drugu
traku, u pokuaju da pronae i najmanji slobodan prostor.
Avion je bio Cesna 172 sa visoko postavljenim krilima i jednim
propelerom. Pilot je bio c etrdesetogodis nji policajac po imenu Dag
Pejdz . Znao je da je vozac kamioneta mus karac jer je u slus alicama
pratio policijsku radio komunikaciju, gde je c uo kako je ovaj pre deset
minuta ubio c oveka u obrac unu dilera droge u Fort Mersi parku.
Policajac koji je tuda prolazio automobilom, video je pucnjavu. Kada
je skrenuo u park, napada je zapucao u vetrobransko staklo i ubio ga.
Radnici u parku, koji su videli ubistvo, opisali su ubicu kao mrs avog
belca oko dvadeset godina starosti, obrijane glave. Bio je u beloj
majici kratkih rukava ispod koje se videla velika tetovaz a na levoj
ruci.
Ovo je bio Pejdz ov slobodan dan. Uz ivao je letec i u svojoj Cesni sa
jednog malog aerodroma u Santa Feu, da bi se, kako je on to voleo da
kaz e, uzdigao iznad svega. Kada je preko policijskog radija c uo za
poteru, krenuo je, preko 6 km velikog grada, ka mestu gde je
kamionet poslednji put vien, u nadi da c e ga opaziti meu zgradama
Santa Fea i tako navoditi svoje kolege koje su uc estvovale u poteri
policijskim automobilima. Pet minuta kasnije, vec ga je bio nas ao.
Frenetic na krivudava voz nja kamioneta tes ko bi se pratila sa zemlje,
ali je iz vazduha to bilo vrlo lako.
Vozi istoc no, Peraltom. - rekao je Pejdz u mikrofon na svojim
slualicama. Sada skree desno na Guadalupe, u smeru ka gradu.
Ja sam pet blokova ispred njega. - brzo je odgovorio drugi
policijski glas. Mogu da ga presretnem."
Saekaj. Sad je uleteo na Agua Fria.
Pejdz je bespomoc no gledao dole kako su kola iz suprotnog smera
naglo skrenula da bi izbegla kamionet, izletela na trotoar i udarila u

zid iz kog su cigle popadale na haubu. Zamislio je zvuk lomljave, jer


se, zbog udaljenosti, silina inila jo veom.
Vratio se na Santa Fe ulicu. - upozorio je Pejd.
Ako vozi ka auto-putu, blokiran je preprekama." - odgovorio je
jedan uzbueni glas.
Kamionet je iznenada ponovo promenio pravac.
Skree desno u ulicu Seriljos. - povikao je Pejd.
Presei u ga na Kordovi! - uleteo je drugi glas.
Gledajuc i na trotoar ispod sebe, Pejdz je primetio pes ake kako
skac u u stranu da bi izbegli kamionet. Jedan automobil morao je da
skrene s puta.
Prekasno! Ve je proao Kordovu!
Napraviemo blokadu na Sent Majkls ulici.
Bolje bi bilo na Rodeo ulici! Vozi toliko brzo da za Sent Majkls
neete imati dovoljno vremena!"
Brzina kojom se kamionet kretao bila je zaista neverovatna. Cinilo
se kao da druga vozila na Seriljos ulici stoje.
Oh, Boe, mora da vozi preko 160, pomislio je Pejd.
Drugi vozai mora da su u retrovizoru primetili kamionet kako juri
ka njima ili je begunac moz da koristio sirenu. Bilo kako bilo, vozila su
se sklanjala u stranu.
Blokirali smo raskrsnicu Seriljos i Rodeo ulica! - uzviknuo je glas.
Kamionet je odmah skrenuo u sledeu sporednu ulicu.
Pejd je najzad shvatio zato. Mislim da ima policijski radio!
ta?
Menja pravac kad god mi kaz ete koju ste ulicu blokirali! Mora da
nas prislukuje! Sad skree na Louvs parking!
Kupci koji su izlazili iz ogromne prodavnice graevinskog
materijala, poskakali su u stranu dok je kamionet jurio ka bioskopu na
kraju parkinga i nestao u garai.
Kruz ec i iznad njih, Pejdz je traz io c oveka u beloj majici kratkih
rukava koji izlazi iz garaz e u pokus aju da pobegne pes ke. Ali, mnogi
mus karci su nosili majice kratkih rukava u junu, i sa ove visine, bilo je
skoro nemoguc e razaznati boje na odec i. Stavis e, boja i nije bila vaz na
- vozac je mogao da primora nekog u garaz i da mu da majicu druge
boje kako bi proao neprimeen.
Pejd je nastavio da krui.

Jedan automobil je izaao iz garae.


Gledao je kako se sic us ne igure pes aka krec u ka ulazu u bioskop.
Traio je nekoga za koga mu se inilo da je u urbi.
Jedan kombi je izaao iz garae.
On moe promeniti vozilo isto tako lako kao i majicu, zakljuc io je
Pejd.
Jedan sportski automobil je izaao iz garae.
Pejdz je iz vazduha pratio sva tri vozila i opisao ih policajcima na
zemlji. Prvo je us lo u traku koja je vodila levo, ka ulici Seriljos. Kombi
je us ao u istu traku i skrenuo u suprotnom pravcu ka sporednoj ulici.
Sportski automobil se kretao nazad, ka parkingu ispred prodavnice
graevinskog materijala.
Tri razliita smera.
U meuvremenu, policijski automobili iz potere okupili su se u tom
podruc ju. Pejdz je video njihova rotirajuc a svetla i zamis ljao zavijanje
njihovih sirena.
Nijedno drugo vozilo nije izas lo iz garaz e. Policijski automobil
zaustavio je sportski automobil na parkingu prodavnice graevinskog
materijala. Pejdz je nastavio da prati prvi automobil koji je izas ao iz
garaz e. Zaustavljen je na poc etku ulice Seriljos, dok je c ekao da se
ukljuc i u saobrac aj. Za razliku od njih, kombi nije imao nikakvih
problema, vozec i lagano u suprotnom smeru, trakom za skretanje u
sporednu ulicu.
Pejdz je imao predosec aj i pratio ga je. Spustio se stotinak metara
niz e bez naglih manevara, nis ta s to Savezna uprava za
vazduhoplovstvo ne bi dozvolila, ali i pored toga, poniranje je uc inilo
motor bunijim.
inilo se da je kombi vozio malo bre.
Spustio se jo stotinak metara, to je uinilo motor jo bunijim.
Kombi je ubrzao.
Nalazi se ispod mene u kombiju!" - Pejdz je povikao u mikrofon,
pokus avajuc i da potvrdi svoju tezu, poniruc i jos stotinak metara niz e,
u pokuaju da izazove nekakvu reakciju.
To mu je pos lo za rukom. Vozilo je ubrzalo i, uz s kripu guma,
skrenulo u sporednu ulicu.
Kree se u pravcu puta za aerodrom!"
Kombi je izleteo na put sa vie traka, presecajui saobraaj takvom

brzinom da su se ostali automobili zanosili kako bi se sklonili s puta.


Dva su se sudarila. Svaki put kad bi kombi iznenada promenio traku,
malo bi se zaljuljao - nije bio stabilan kao kamionet.
Pejdz je pogledao niz put za aerodrom i ostao bez daha kada je
video cisternu za gorivo kako izlazi sa benzinske pumpe. Oh, Boe...
Kad je kombi ponovo promenio traku, malo se zaneo zbog
iznenadne promene pravca. Umesto da se prevrne, nekako je uspevao
da se vrati na sva c etiri toc ka. Ali, dok je vozac pokus avao da pronae
prostor u drugoj traci, mora da je naglo okrenuo volan. Vozilo se jos
vie zanelo, ostalo na dva toka i palo na stranu.
Ostavljajui mlaz varnica iza sebe, klizilo je niz put.
Ne!
Kombi je udario u cisternu, rascepao donji deo i zapalio se, dok su
varnice zapalile benzin koji je curio iz cisterne.
Vatrena lopta vinula se u nebo. Pokus avajuc i da se skloni, Pejdz je
osetio udarni talas. Bilo mu je potrebno par sekundi da povrati glas i
uspostavi radio-vezu kako bi pozvao hitnu pomo.
Tamni oblak dima proao je pored njega.

2.
Soba za sastanke sastojala se od stolica poredanih u redove i table.
Fluoroscentna svetla, od kojih su svi izgledali bledo, su zujala dok je
s ef stanice slus ao njihove izves taje. Pejdz je pogledao kroz prozor i
video nekoliko kombija televizijskih stanica na parkingu ispred
policijske stanice.
Dobro, ispric ali ste mi s ta ste uradili pravilno. Sad mi recite s ta ste
uradili pogreno." - zatraz io je s ef. Konferencija za novinare je za
petnaest minuta. Ne elim nikakva iznenaenja."
Nismo ga jurili. - insistirao je jedan od policajaca, Anelo. Ni u
jednom trenutku nismo doveli u opasnost ni jednog civila. Samo smo
pokuali da ga prestignemo i preseemo mu put.
Tako je. - dodao je drugi policajac, Rafael. Iako je dripac pucao
u Bobija, nismo preterali sa reakcijom."
Vozio je 100 milja na sat. - rekao je policajac po imenu Vera.
Pravo je c udo da je jedini koga je ubio onaj nesrec nik vozac za
volanom cisterne sa gorivom."
ef je pogledao u Pejda.
A ti?
Pejd je pokuao da ne misli na agoniju vozaa cisterne.
Pos to je policijski helikopter na redovnom servisu u hangaru,
jedina letelica koja je bila na raspolaganju policiji bio je moj avion.
Upozorio sam kontrolu leta na aerodromu da preusmeri druge avione
da ne lete iznad grada. Leteo sam iznad minimalne dozvoljene visine.
Ni jedno pravilo Federalne Uprave za letenje nije prekrs eno. Niko nije
bio u opasnosti."
Sef je pogledom pres ao preko cele grupe. Ima li ko s ta da doda?
Neke greke za koje bi trebalo da znam?"
Grupa je ostala nema.
Onda, spreman sam da razgovaram sa novinarima."
Policajcima kao da je laknulo.
Pejdz je stajao po strani kad su svi ustali i krenuli da izlaze iz
prostorije.

Hoe li sa nama na pivo? - upitao ga je Anelo.


Cim javim supruzi da sam dobro." - odgovorio je Pejdz . Nije
morao da pita gde c e biti. Uvek su is li na isto mesto - sportski kafe u
ulici Seriljos.
Kada je ostao sam u sobi za sastanke, uzeo je mobilni telefon da
pozove kuc u. Bio je to c etvrti put od kako je sleteo - i c etvrti put je c uo
svoj sopstveni glas kako kae: Molim Vas ostavite poruku."
Pokus ao je da dobije Tori na mobilni telefon, i c etvrti put je c uo
njen glas koji kae:Molim Vas ostavite poruku"
Pogledao je na sat, gde je na digitalnom displeju bilo 7:23. Gde li je
ona? - zapitao se.

3.
Dok je skretao na parking ispred svoje prizemne kuc e, Pejdz je
pritisnuo daljinski kljuc za otvaranje garaz nih vrata koji je visio na
s titniku od sunca u njegovom kombiju. I dok su se vrata dizala, video
je kako Torin saturn nije unutra. Parkirao se unutra, ugasio motor,
izaao iz svog grand irokija i spustio garana vrata.
Ulazec i u zatamljenu kuhinju, primetio je koliko je bilo tiho u kuc i.
Na stolu se nalazila poruka:
Otila sam da posetim mamu.
Pejdz se namrs ito jer je Torina majka z ivela u San Antoniu u
Teksasu, osam stotina milja odavde, a Tori nije pomenula da z eli da
poseti majku. Sta je to moglo da je primora na ovako ishitren put? zapitao se.
Jedino objas njenje koje mu je padalo na pamet bilo je: Neka vrsta
hitnog sluaja. Majka je nazvala da joj saopti lou vest - o sebi - i ona je
kupila kartu za prvi let i pourila u Alberkerki.
Jedini vec i aerodrom u celoj drz avi bio je onaj u Alberkerkiju.
Voz nja do Santa Fea trajala je sat i petnaest minuta. Pejdz i Tori su
obic no koristili njegov avion kada su is li u posetu njenoj majci. S
obzirom na to da je bio u vazduhu i nije mogao da se javi na svoj
mobilni telefon, Tori nije mogla da mu kae ta se desilo.
Naravno. To ima smisla, pomislio je Pejd.
I pored toga, nije mogao, a da se ne eka po elu.
ak iako nisam mogao da se javim na svoj mobilni telefon, to je ne
bi spreilo da ostavi poruku.
Telefon u kuhinji je visio pored friz idera. Pejdz mu je pris ao,
pogledao na papir zalepljen sa strane, nas ao broj koji je traz io i
pritusnuo tipke. Oc ekivao je automatsku sekretaricu, ali javio se stariji
glas.
Halo?
Margaret? Jeste li to Vi?

Pejdz nije c esto razgovaro sa Torinom majkom, ali ona je


prepoznala njegov glas.
Naravno da sam to ja, Den. Zato zvui tako iznenaeno?"
Mislio sam da se nec ete javiti. Pomislio sam da niste bolesni... ili
tako neto."
Bolesna? Zato bi uopte tako neto pomislio?"
Dos ao sam kuc i i nas ao poruku od Tori da je otis la da Vas poseti.
To je tako iznenada - mislim, kada sam jutros otis ao nije pomenula ni
rec o putovanju - pretpostavio sam da se nes to ozbiljno desilo. Da ste
imali nesreu ili neto slino. Jeste li sigurni da ste dobro?"
Pa, umorna sam od rada u bas ti celo popodne. Osim toga, osec am
se sasvim dobro. Kad je Tori nazvala i rekla da dolazi da me vidi, bila
sam iznenaena isto kao i ti."
Pejd je jako stisnuo slualicu. Ona Vas je nazvala? Kada?"
Jutros oko deset."
Cim sam otis ao na aerodrom, pomislio je. Tori je bila agent za
prodaju nekretnina, c esto je pre podne provodila kuc i, pripremajuc i
ponude ili obavljajui telefonske pozive.
Pejdz je brzo izrac unao. Nije bilo direktih letova izmeu
Alberkerkija i San Antonia. Tori bi morala da preseda u Dalasu. Ceo
put, od vrata do vrata, trajao bi oko sedam sati. U zavisnosti od toga
kada je imala let, trebalo je ve da stigne u San Antonio do sada,
pomislio je.
Je li ona tu? Hteo bih da porazgovaram sa njom."
Nije, ne oc ekujem je za jos nekoliko sati," odgovorio je stariji glas,
moda ne do sutra."
Sutra?" - Pejdz a je zabolela glava koliko je bio iznenaen. Mora
da je na letu koji stie vrlo kasno."
Ne ide avionom."
To nije imalo smisla. Ne ide avionom? Ali kako onda... Hoc ete da
mi kaete da ona putuje kolima!
Tako mi je rekla. I meni se c inilo da nema smisla. Osam stotina
milja - ali rekla mi je da to z eli da uradi. Ti stvarno nisi znao nis ta o
ovome?
Nita. Apsolutno nita.
Pitala sam je zas to ide kolima. Odgovorila je da hoc e da ode u
prirodu i razmis lja. Ali nije mi rekla s ta je imala na umu. Den, ne znam

kako drugaije da te pitam. Je li sve u redu izmeu Tori i tebe?"


Hteo je odmah da izvali: Apsolutno. Divno se slaemo. Bolje ne moe
biti.
Ali rei su ostale zaglavljene u ustima.
Izvukao je drugac iji odgovor. Sve s to je trebalo, to je da mi kaz e
da z eli da Vas poseti. Moz da bih c ak i ja krenuo sa njom. To nije
morala da bude tajna. Ako vozi bez zaustavljanja i stigne vec eras,
recite joj da me nazove im stigne, bez obzira koliko kasno bilo.
Raunaj na mene. Rei u joj."
Ne samo rec i, Margaret. Molim Vas, postarajte se da to i uradi.
Stavite joj slualicu u ruku i postarajte se da me nazove."

4.
Pos to je spustio slus alicu, Pejdz je razgledao po kuhinji. Tori je
sklonila tanjire od doruc ka. Radne povrs ine u kuhinji bile su c iste i sve
je bilo na svom mestu, kao da je kuc a bila spremna za razgledanje
potencijalnog kupca.
Pres ao je u dnevni boravak. Casopisi koji su bili razbacani po stolu
sad su bili uredno poslagani. Jastuc ic i koji su bili u totalnom neredu
jos od pros le vec eri kada su on i Tori gledali televiziju, bili su na
svojim mestima. Prisetio se da ona odavno nije gledala televiziju, da je
rano otila u krevet, rekavi da eli da ita.
Pros etao je niz hodnik i zavirio u Torinu kancelariju. Njenog
laptop kompjutera nije bilo. Osim lampe, niega nije bilo na stolu.
Us ao je u spavac u sobu. Krevet je bio spremljen, sve savrs eno
poslagano. Razgledajuc i po plakaru, primetio je da nedostaju dva
kofera. Paz ljivo je razgledao prazne ves alice i zakljuc io da je Tori
uzela vec inu svoje neformalne odec e, ali nis ta od svojih poslovnih
kostima. Pregledao je ioke u njenoj komodi iz kojih su sve c arape i
rublje bili odneti. Pogledao je na njenu stranu kreveta. Kao strastveni
italac, obino je imala gomilu knjiga poslaganu pored.
Nita od toga, takoe, nije bilo tu.
Pejdz je stajao u mestu neko vreme. Kada je primetio da se napolju
sputa no, otiao je u dnevnu sobu i sedeo u tami.

5.
Kada se probudio u sredu ujutru, Pejdz se okrenuo ka
zastras ujuc oj praznini na Torinoj strani kreveta. Gledao je tako
nekoliko trenutaka, a onda je brzo ustao, obukao farmerke, izas ao
napolje da pokupi novine sa trotoara, z urec i nazad da sluc ajno ne c uje
zvono telefona. Telefon nije zazvonio.
Naslov udarne vesti u novinama najavljivao je PUCNJAVA,
POTERA I EKSPLOZIJA CISTERNE. Na fotogra iji je bio Badi u
uniformi. Na drugoj je bio vozac cisterne. Na trec oj je bio prikazan
iskrivljeni metal kombija i cisterne za gorivo, koji su, posle poz ara, bili
zavareni jedno za drugo.
Pejdz je okrenuo novine, skrivajuc i fotogra ije. Ne mogavs i vis e da
eka, podigao je slualicu i pritisnuo brojke.
Margaret, ovde Den.
Odgovorila je bez uobiajenih pozdrava: Torin jo nije stigla"
Pejdz ovo grlo odjednom je postalo stras no suvo. Pos to je uspeo da
proguta, pokus ao je da govori. Mora da se umorila i prespavala u
nekom motelu. I dok je izgovarao rec enicu, ni on nije verovao u tako
neto.
A zas to me onda nije nazvala da se ne brinem? Jer to je upravo
ono to radim. Zadrhtao je stariji glas. ta ako je imala nesreu?"
Ne verujem da je tako nes to moguc e, jer c uo bih nes to o tome.
Pejd je pokuao da zvui uverljivo. Ipak, raspitau se.
* * *
Tri sata kasnije, kada je bio na putu da istraz i borbu noz evima u
jednoj srednjoj koli, primo je poziv od deurnog u policijskoj stanici.
Nema evidencije da je Tori imala saobrac ajnu nezgodu niti u Nju
Meksiku niti u Teksasu, i nis ta o tome da je primljena u neku bolnicu
du puta kojm je vozila."
Pejdz je odahnuo sa olaks anjem, ali je znao s ta ovakvi izves taji
znae i ta je morao sledee da uini - nije imao drugog izbora.
Stavi je na listu nestalih osoba."

6.
U c etvrtak rano ujutru, telefon je zazvonio. Pejdz je spustio svoju
olju kafe i zgrabio slualicu.
Halo?
Den Pejdz ? - upitao je mus ki glas. Imao je hrapav juz njac ki
naglasak kao da je bio pua.
Ja sam." Pejd je primetio koliko vrsto je drao slualicu.
Ovde je naelnik policije Roder Kostigan iz Rostova u Teksasu."
Gde?" Pejdu se zavrtelo u glavi. Uzeo je olovku.
Rostov, Teksas. Nalazimo se jugoistoc no od El Pasa, oko pedeset
milja od Meksike granice."
Pejdz je osetio kako mu se z eludac stez e. Jeste li nas li moju
suprugu?"
Viktorija Pejdz ," rekao je glas koji kao da je c itao sa papira. Bele
rase. Visoka metar s ezdeset. Pedeset pet kilograma. Crvena kosa.
Zelene oc i. Vozi tamno plavi saturn autluk 2008 godis te." Glas je
proitao broj registarskih tablica.
To je ona." Pejd je osetio hladan znoj na elu.
Rano jutros jedan od mojih policajaca primetio je njen automobil
parkiran pored puta. Nju je naao nedaleko odatle."
Pejd je imao oseaj kao da zadrava dah. Da li je...?
Dobro je. O tome ne morate da brinete. Nije povreena. Nije bila
ni u kakvoj opasnosti."
Nije bilo nezgode?"
Ne, gospodine."
Nije bila povreena?"
Tako je, gospodine Pejd. Ona je sasvim dobro."
Hvala Bogu, pomislio je Pejdz . Ali ona muc na pitanja poc ela su da
ga opsedaju.
Ako nije bila povreena, zas to je onda njen automobil bio
parkiran pored puta?
To je tee objasniti."
Ne razumem. Da li je ona tu? Moete li da joj date slualicu?"

Ne, gospodine. Ona nije sa mnom."


Pa onda, kako mogu da razgovaram sa njom?"
Cini mi se da je to na njoj da odluc i." - odgovorio je glas. Rekli
smo joj da je traite, ali ona nije reagovala na to"
Niste mi objasnili. Da li je ona sama?
Koliko mogu da vidim."
Onda, s ta, za ime Boga, radi u ..." Pejdz je pogledao papir na kom
je zapisao. Rostov, Teksas?"
Malo je komplikovano. Bilo bi Vam jasnije kada bih Vam to lic no
ispric ao. Najvaz nije je da nijedan zakon nije preks en. Ovde je
svojevoljno."
Kaete da bi bilo bolje da mi to lino ispriate?"
Moda pokaem, bolje reeno."
Zato ste tako prokleto zagonetni, naelnie?"
Nisam. Ovo je neobic an sluc aj, verujte mi. Plas im se da Vam ne
mogu objasniti preko telefona. Morate sami doi da se uverite."
Sta god da se des ava, budite sigurni da c ete mi pokazati danas
poslepodne.
Gospodine Pejdz , plas im se da c e Vam trebati mnogo vis e od toga
da bi ste stigli dovde. Vi ste u Santa Feu, zar ne?"
Tako je."
Najbliz i vec i aerodrom je u El Pasu, a mi smo par stotina milja
dalje. Nemogue je da stignete dovde do poslepodneva."
Imate li bilo kakav aerodrom?"
Ima jedan mali koji koriste raneri, ali ..."
Onda se vidimo u pet."

7.
Pejdz je nazvao policijsku stanicu i rekao dez urnom policajcu da
toga dana nec e moc i da doe na posao i da c e biti odsutan do
ponedeljka. Spakovao je kofer, zgrabio svoju letac ku torbu i odvezao
se do malog aeorodroma u Santa Feu. Pos to je uneo svoj prtljag do
recepcije, pozdravio se sa mladom devojkom za pultom. Tu, na pultu
ispred nje, nalazile su se novine, ali pre nego je uspela da pomene
c lanak sa naslovne strane, skrenuo je levo u sobu sa kompjuterima,
gde je prouc io vremensku prognozu u Nju Meksiku i Teksasu.
Prognoza je najavljivala moguc nost nevremena za nekoliko dana, ali
bez trenutnih problema.
Poslednje s to je uvek gledao su upozorenja o zabranjenim
zonama. Ona su upozoravala pilote o vazdus nom prostoru u koji nisu
smeli da uu, najc es ce iz bezbednosnih razloga. Pilot koji bi bez
odobrenja uleteo u zabranjeni prostor, mogao je da oc ekuje vojni
avion koji bi mu strogo naredio da sleti na najblii aerodrom.
Nije bilo nikakvih zabranjenih zona u Nju Meksiku, ali Pejdz je bio
iznenaen kad je video da podruc je oko Rostova u Teksasu ima tako
neto. Pomalo zbunjen, kliknuo je tu stavku na ekranu kako bi se bolje
informisao, samo da bi saznao da se zabrana odnosila na niz
astronomskih radio-antena dvadeset milja severozapadno od grada.
Zabrana se nije odnosila na drz avnu bezbednost, vec na opservatoriju,
jer avioni koji bi preletali iznad antena mogli bi da proizvedu
elektronske smetnje koje bi blokirale prikupljanje radio-signala od
astronomskih fenomena kao s to su solarne erupcije i spiralne
galaksije.
U redu - kloniu se toga, zakljuio je Pejd.
Izvadio je karte iz svoje letac ke torbe i brzo ucrtao plan leta za
Rostov. Kao s to mu je nac elnik Kostigan rekao, grad je bio udaljen par
stotina milja jugoistono od El Pasa. Ni blizu San Antonia.
Pejdz je izas ao na aerodromsku stanicu prepun emocija. Tamo su
na toplom suncu brojni mali avioni bili privezani za beton konopcima
koji su na drugom kraju bili vezani za njihova krila i repove. Jedan od

njih bila je Pejdz ova Cesna. Osec ajuc i se kao da mu vreme istic e,
podsec ao je sebe da uspori sa spoljas nom inspekcijom aviona. Posle
svakog leta, uvek bi napunio rezervoare za gorivo. Sad je ispumpao
malu kolic inu goriva u s oljicu kako bi se uverio da nema vazdus nih
mehuria ili drugih zagaivaa.
Ne gubi strpljenje, rekao je sebi.
Pos to je odvezao avion, us ao je unutra, postavio karte i plan leta
na tablicu privrenu za svoju butinu i duboko udahnuo.
Koncentrii se, pomislio je. Bez obzira koliko eleo da sam sa Tori,
sada je vaniji avion. Skoncentrii se na letenje.
Jos jednom je duboko udahnuo i pros ao kroz listu provera pre
poletanja.
ta za ime Boga Tori radi u Rostovu u Teksasu?
Radio-vezom zatraz io je dovolu od kontrole leta za prelazak na
pistu za poletanje. Pet minuta kasnije - manje od dva sata od kad je
primio poziv od nac elnika policije Kostigana - bio je u vazduhu, letec i
ka Teksasu.

8.
Covek sa M4 karabinom stajao je u senci male zgrade od betonskih
blokova i uz ivao u poslednjem dimu svoje cigarete. Temperatura je
bila prijatnih, suvih 30 stepeni, ali navike posle dve ture u Iraku su
ostale - klonio se direktne suneve svetlosti to je vie mogao.
S obzirom da je bilo jutro i da je sunce bilo na suprotnoj strani
male zgrade, Eri Halovej nije bio u prilici da uz iva u krs evitoj lepoti
planina Dejvis na severu. Umesto toga, imao je pogled na, kako mu se
inilo, beskrajno busenje proredene braonkaste trave.
Kolutovi suve trave bili su zapleteni u ogradu osiguranu lancima
dvadeset metara od njega. Ograda je bila visoka c etiri metra sa
bodljikavom icom na vrhu. Na tablama du ograde pisalo je:
NAUNO ISTRAIVAKA ZONA
ZABRANJEN PRISTUP
Levo od Haloveja, devet ogromnih opservatorijs kih tanjira radioantena bili su usmereni u razlic itim pravcima ka nebu, dok je jedan
bio tako podes en da je stajao horizontalno. Kamion je bio parkiran
pored njega, sa skelom i malom dizalicom, kao da su popravke bile u
toku. Tanjiri su se mogli videti izdaleka, kao prilic no neobic na
graevina u pejsau koji ih je okruivao.
Deset milja niz put, slic no upozorenje stajalo je na kapiji koja je
sprec avala prilaz putu. Ljudi koji bi zaustavili svoje automobile da
pogledaju tanjire u daljini, zadrz ali bi se na kratko dok ih dosada ne bi
naterala da nastave put.
Ograda osigurana lancem bila je samo jedna od tri koje su
okruz ivale tanjire. Nije bilo struje u njoj - niko u objektu nije z eleo da
se maltretira sa ranc erima c ija bi stoka odlutala do ograde i bila
sprz ena. I pored toga, nije zabelez en sluc aj da bi iko bio dovoljno lud
da pokus a da se penje po ogradi. Druga ograda sastojala se iskljuc ivo
od bodljikave z ice, dok je kroz trec u ogradu bila provedena struja, sa
brojnim vidljivim upozorenjima: OPASNOST! VISOKI NAPON!

Halovej je mogao da sedi u klimatizovanoj kancelariji obezbeenja


i gleda u monitore koji bi zabeleili svaki neuspeli pokuaj uljeza da se
prebace preko trec e ograde. Ako bi se tako nes to ikad i desilo, on i
ostali c uvari bi izas li da poc iste nered. U ovakvom objektu pus enje
nije bilo dozvoljeno, tako da je njegova pus -pauza bila jedini razlog
zbog kog je morao da izae napolje. Svoju zavisnost objas njavao je
samom sebi c injenicom da kamere - i monitori nisu mogli zameniti
ljudsko oko, pa je on izlazio kako bi lic no osmotrio okolinu i uverio se
da je sve mirno, kao s to se c inilo. Na kraju krajeva, jedan od njegovih
ratnih drugova, rendera u Iraku, bio je snajperista koji se mogao tako
maskirati da je neprijatelj mogao proc i pored njega, ne znajuc i da je
snajperista tu, osim ako ne stane na njega.
Ova pomisao delovala je uznemirujuc e na Haloveja. Jedino s to je
z eleo je da na miru ispus i cigaretu, a sad se opretec uje snajperistima.
Vreme je da se vratim unutra, odluc io je. Pos to je povukao poslednji
dim cigarete, bacio je na zemlju, zgazio je c izmom i bacio poslednji
pogled na pusto okruenje.
Dvadeset milja jugozapadno nalazio se grad po imenu Rostov, ali
tamo nikad nije bio - niko iz objekta nikad nije bio tamo. To je bilo
strogo zabranjeno za njih. Ne elimo im dati razlog da razmiljaju o
nama, strogo mu je naglas eno kad se prijavio za nes to s to je trebalo
da bude lak zadatak.
Ali posle tri meseca, koliko je proveo ovde, Halovej nije mogao
doc ekati da mu doe smena - s to je trebalo da se desi za samo jos dve
nedelje. Hrana je, naravno, bila bolja od one u Iraku. Osim toga, ovde
je bilo alkohola, koji nije mogao nai u Iraku. Nije se mogao z aliti na
najnovije ilmove koje je skidao sa Interneta, od kojih neki jos nisu bili
dostupni ni na DVD-u.
Ali ono to mu je stvarno nedostajalo bio je seks.
Razmis ljajuc i o snajperistima, ukucao je s ifru na tabli pored ulaza.
Kada je c uo zvuk koji je znac io da je brava otkljuc ana, otvorio je
metalna vrata i zakorac io kroz njih. Odmah ga je zapljusnuo iltrirani,
hladni, sterilni vazduh opservatorije. Povukao je tes ka vrata za
sobom, proveravajuc i da li je elektronska brava zakljuc ana. Onda je
otkljuc ao druga vrata, pros ao kroz njih, zatvorio ih i spustio se niz
metalne stepenice koje su zavrs avale dugac kim hodnikom osvetljenim
nizom sijalica na plafonu.

9.
Podzemni objekat bio je velik, ispunjen jedva primetnom
vibracijom.
Kada je pre tri meseca Halovej stigao ovde, nije primec ivao
vibraciju, ali kako su dani prolazili, sve vis e je primec ivao blagi
sveprisutni s um za koji je mislio da ima veze sa generatorom za struju
- ili sa radom velikih antenskih tanjira. Ostali kao da to nisu
primec ivali, ali za njega je postalo toliko zamorno, da iako je nosio
epove za ui kad bi krenuo na spavanje, nije mogao dobro da spava.
Pros ao je kroz dvoja vrata sa leve strane i skrenuo desno u veliku
prostoriju punu monitora zatvorenog sigurnosnog sistema na kojima
se mogao videti svaki prilaz objektu. Slike su bile u boji u visokoj
de iniciji. Noc u su bile u zelenoj nijansi dok su toplotni senzori
registrovali travu koja se brzo hladila i stalnu temperaturu z ivotinja ili
ljudi.
Njegov kolega u smeni, c ovek sa velikim i jakim rukama, sedeo je
u metalnoj stolici listajuc i sportski c asopis, povremeno bacajuc i
pogled na monitore. To nije bilo po pravilima, ali posle nekoliko
meseci, ne radec i nis ta drugo, Halovej je shvatio koliko je tes ko buljiti
u te monitore.
Pus enje s teti zdravlju." - rekao je c ovek bez dizanja pogleda. Zvao
se Tagard.
Kao i kada neko puca na tebe. Mislim da je metak vec a briga od
cigarete."
Nismo u Iraku."
Hvala na c asu geogra ije. Vis ak kilograma takoe nije dobar za
tebe, ali te to nije sprec ilo da tamanis te c okoladice koje c uvas u ioci.
Koliko toga pojede dnevno? Deset? Petnaest?
Tagard se nasmejao. Pos to nisu imali c ime da se zanimaju, stalno
su zadirkivali jedan drugog. Da, stvarno bi trebalo da sam na steperu
umesto da itam ovaj asopis. Od sutra poinjem."
Idem do toaleta." - rekao je Halovej.
Posle toga moz da bi mogao da sedne ovde neko vreme, a ja da

malo proetam."
Sad je doao red na Haloveja da se nasmeje.
Izas ao je u hodnik i produz io dalje. Na vratima sa leve strane
pisalo je ANALIZA PODATAKA. Kroz ods krinuta vrata, c uo je s um
static kih smetnji i video c elavog istraz ivac a sa naoc arima, koji se
dosaivao gledajuc i u monitor. Na policama koje su prekrivale zidove
prostorije bili su postavljeni razni elektronski instrumenti. Crveni
indikatori su bili upaljeni, igle su pulsirale. Jedan od instrumenata je
davao vizuelni prikaz static kih smetnji, koji je izgledao kao tac ke koje
su se haotic no pomerale. Zvuk je bio neprijatan i pucketav i podsetio
je Haloveja na zvuk traenja stanica na radiju.
to se upravo ovde i radi, zakljuio je.
Blaga vibracija se pojac ala, od c ega je Haloveja poc ela da boli
glava.
Zvuc i malo drugac ije nego juc e. - rekao je, s to je nateralo c oveka
sa naoarima da podigne pogled.
Zdravo Erl. - odgovorio je istraz ivac . Da, imamo vec u aktivnost,
koja postaje glasnija. Cele nedelje se pojaava."
ta misli, ta se deava?"
Verovatno nis ta. Ponekad se c ini da se static ki s um povec ava iz
nekog razloga. Onda se utis a. Prema podacima iz kompjutera, takav je
ritam jos od kad je opservatorija sagraena, pre petnaest godina."
Istraz ivac se okrenuo nizu dugmic a. Preusmeric u tanjir da vidim da li
c e ova forma dobiti bolju de iniciju. Prac enje elektric nog praz njenja u
okolini je dobar nac in da se uverimo da li oprema pravilno
funkcionie.
Halovej je znao da je tanjir na koji je istraz ivac mislio bio onaj koji
je bio usmeren horizontalno, kao da se popravlja. U njegovoj glavi nije
bilo sumlje da je tanjir usmeren upravo tamo gde je trebalo da bude jugozapad, u pravcu podruja pored Rostova.
Teoretski, antene su sakupljale i povezivale radio-talase iz dalekog
svemira. Istraz ivac i su objasnili da mnogobrojna svemirska tela
odas ilju talase, dok su druga jos bila samo eho Velike Eksplozije.
Sloz eni kompjuterski program pretvarao je signale u slike koje su
izgledale kao fotogra ije, prikazujuc i nebule, nove, crne rupe i druge
astronomske fenomene.
Halovej nije znao s ta one znac e kada je, pre tri meseca, stigao u

ovaj objekat, ali je svakodnevna jednolikost toliko dosadila


istraz ivac u da mu je bilo vis e nego drago da objasni kako funkcionis e
radio-teleskopska opservatorija. Uprkos objas njenjima, Halovej se
nije dao zavarati s ta se u stvari ovde des avalo. Radio-teleskopska
opservatorija nije trebala bodljikavu z icu i struju provedenu kroz
ogradu. M4 kojim je bio naoruz an bila je jedna od najboljih pus aka na
planeti, u kompletu sa bacac em bombi i laserskim nis anom. To je
predstavljalo avolski ozbiljno obezbeenje za objekat koji prouc ava
crne rupe.
Cak i pre nego ga je helikopter prevezao u ovaj zabac eni deo
zapadnog Teksasa, Halovej je bio ubeen da se ovde vis e radi o
s pijunskoj operaciji, pre nego projektu Nacionalne fondacije za
nauku. U svega nekoliko dana po dolasku, dovoljno je proc itao na
svom laptopu koristec i informacije sa Gugla, o tome kako radioteleskopske opservatorije mogu da se koriste od strane s pijunskih
agencija. Bio je uveren da tanjiri iznad ogromnog bunkera nisu
usmereni ka nebulama, novama i crnim rupama. Bili su usmereni ka
satelitima koji su prikupljali radio singnale iz atmosfere. Takoe, bili
su usmereni ka mesecu. Radio signali s irom sveta cure u svemir,
objasnio mu je njegov Internet pretraz ivac . Mnoge od njih presec e
mesec, i pravilno usmerena radio-opservatorija moz e ih prikupiti
kako se odbijaju ka Zemlji. Sortiranjem brojnih frekvencija,
selektovanjem onih koje koriste velike teroristic ke organizacije ili
strane vlade neprijateljski nastrojene prema SAD, objekat kao ovaj
moz e preneti vaz ne podatke obaves tajnim analitic arima, koji se
nalaze u mestima kao to je Fort Mid nedaleko od Vaingtona DC.
Halovej nije sluc ajno izabrao ovu lokaciju. Fort Mid je bio sedis te
Nacionalne agencije za bezbednost. Da, ovo je prokleta s pijunska
operacija, bio je uveren u to, ali ako je tehnic ar - koji se zvao Gordon hteo da nastavi sa laz ima, tvrdec i da je ovo nauc ni projekt koji je
mapirao daleki svemir, Halovej nije imao nis ta protiv. Mali igrokaz
koji su glumili bilo je jedino s to ga je zanimalo. To, i tajna zas to je
jedan tanjir bio horizontalno usmeren ka Rostovu. Tehnic ar je mogao
da blebee ta je hteo o praenju elektrinog pranjena u okolini.
Nemoj me zajebavati, pomislio je Halovej. Neto se deava pored
Rostova, i ovaj milijardu dolara vredan objekat se u velikoj meri koristi
da bi se otkrilo o emu se tu radi.

10.
Pejdz je na pola puta sleteo na aerodrom nedaleko od Rosvela u
Novom Meksiku. Prostor obasjan suncem bio je mesto gde je
americ ka NLO groznica zapoc ela 1947, kada je ranc er otkrio ostatke
velikog predmeta koji je pao, a koji je vojska opisala prvo kao letec i
tanjir, a potom kao meteorolos ki balon. Razlic ita objas njenja mogla su
biti samo prost primer pogres ne komunikacije, ali teoretic ari zavere
uhvatili su se ovih razlika kako bi tvrdili da vlada nes to krije. Od tada
je Rosvel postao nezvanic ni glavni grad NLO, toliko da se svakog 4.
jula u gradu odrz ava festival NLO gde skeptici i samozvani eksperti
diskutuju, dok glumci iz nauc nofantastic nih ilmova dele autograme, a
zaljubljenici se oblae u male zelene ljude".
Pejdz i Tori su par godina ranije doleteli na festival i uz ivali u
karnevalskoj atmosferi parade, takmic enja u kostimima i koncertima,
od kojih je na jednom glavna zvezda bila grupa koja je svirala muziku
sa albuma Tamna strana meseca grupe Pink Flojd. Retko su nalazili
vremena da zajedno idu na odmor - njegov posao je bio suvis e
zahtevan - i sec a se kako se slatko smejala gledajuc i grupu
Klingonaca kako ozbiljno izvode scenu venanja.
Od ovakvih gorkoslatkih prisec anja Pejdz je postao jos zabrinutiji
za Tori. Zeleo je da s to pre stigne do nje. Gledao je dok je cisterna
punila njegov avion gorivom. Proverio je da je gorivo odgovarajuc e
boje - plavo - za tip koji mu je trebao i da nije bilo nikakve prljavs tine.
Popeo se u avion i uzleteo, nastavljajui let u pravcu jugoistoka.
Paz ljivo izabrana ruta omoguc avala mu je da prati koridor koji je
prolazio preko velikih vojnih podruc ja na severu, istoku, jugu i
zapadu. Ona su bila vidno oznac ena na njegovoj karti sa naznakama
gde su borbeni mlaz njaci izvodili vez be. Dalje na zapadu bilo je jos
ozbiljnije vojno podruc je koje se nalazilo iznad Vajt Sends raketne
baze, koja se ranije zvala Alamogordo, poligon za bombardere i
artiljeriju, gde je obavljena prva atomska proba 1945. godine.
Krs ni pejzaz ostavljao je posmatrac a bez daha. Oni koji nisu
pilotirali c esto, pretpostavljali su da je draz letenja bila uz ivanje u

pogledu. Ali Pejdz je postao pilot jer je voleo osec aj kretanja u tri
dimenzije. Istini za volju, odrz avanje visine i brzine, drz ec i se
odreenog pravca, prac enje radio-komunikacije i poreenje karte sa
terenom na zemlji, zahteva toliko koncentracije da pilot i nema puno
vremena za razgledanje.
Bio je tu i jos jedan element letenja, prilic no slic an pic u sa
kolegama policajcima posle smene, koje je sluz ilo kao trenutak
opus tanja. Pejdz u je prijalo letenje jer mu je pomagalo da ne misli na
stras ne patnje koje su ljudi nanosili jedni drugima. Video je previs e
puta kako se z ivoti unis tavaju pis toljima, noz evima, pivskim las ama,
s rafcigerima, palicama za bejzbol, c ak i pis toljem za eksere. Pre s est
meseci bio je prvi policajac na mestu saobraajne nesree gde je pijani
vozac naleteo na vozilo koje se kretalo i ubio petoro dece i z enu koja
ih je vozila na roendan. Toliko je krvi bilo unaokolo da je Pejdz i
dalje imao none more izazvane tim dogaajem.
Prijatelji su mislili da se s ali kada im je rekao da je nagrada bila
izdizanje iznad svega toga, a on je mislio ozbiljno. Razlic ite
aktivnosti vezane za upravljanje avionom, iskljuc ile bi sve c ega nije
eleo da se seti.
To mu je sada pomagalo. Zbunjen, u z urbi, z eljan odgovora - takva
osec anja bi ga uzdrmala na zemlji, ali onog trenutka kada se nas ao u
vazduhu, disciplina upravljanja Cesnom primorala ga je da se osec a
smirenim kao i sam avion. Na mirnom nebu, okruz en ujednac enim,
prigus enim brujanjem motora, avion je stvarao smirujuc i osec aj. To
mu je prijalo, iako nije mogao, a da ne strepi, pitajuc i se s ta ga c eka na
zemlji.
* * *
Kada je us ao u Teksas, planine Dejvis prostirale su se sa njegove
leve strane sve dokle mu je pogled sezao. One tes ko da su bile
karakteristic an prizor za ostatak drz ave, i u stvari su ga podsec ale na
predele jasike i bora na koje se bio navikao u Nju Meksiku.
Pratio je radio-frekvenciju aerodroma u Rostovu. Jos od vremena
pripreme leta znao je da tamo nije bilo kontrolnog tornja i da je
morao direktno da komunicira sa bilo kojim avionom u blizini, kako
bi bio siguran da im se putanje ne ukrs taju. Za vreme prilaza koji je
prilic no dugo trajao, c uo je samo jednog drugog pilota, z enu sa jakim

teksakim akcentom koja je javljala da leti u suprotnom pravcu.


Na karti vazdus nog prostora, jasno su bile naznac ene zone
zabranjenog leta gde se nalazila opservatorija, ali c ak i bez karte,
Pejdz nije mogao, a da ne primeti objekat. Veliki beli tanjiri, o koje se
odbijala sunc eva svetlost, bili su izuzetan prizor. Bila je to gigantska
verzija satelitskog tanjira koji je imao na krovu svoje kuc e u Sante
Feu. Potpuno odudarajuc i od okoline gde su bili smes teni, ostavljali su
utisak sirove snage koji ih je inio jo veim iz daleka.
Bio je zbunjen s to je opservatorija bila smes tena na relativno
niskom nivou, posebno u poreenju sa planinama u daljini. Zar
opservatorije ne funkcionis u najbolje kad su smes tene na s to vec oj
visini? Ali njegovo razmis ljanje o tome prestalo je kada je praktic no
interesovanje vezano za pilotiranje nadjac alo njegovu radoznalost.
Drz ec i dovoljnu distancu od tanjira, nastavio je svoj let na putu ka
Rostovu.
Mala mesta je c esto vrlo tes ko uoc iti iz vazduha, ni Rostov nije bio
izuzetak, stapajuc i se sa naizgled beskonac nom prerijom, koja se
prostirala svuda unaokolo. Pejdz je na trenutak osetio jeziv osec aj kao
da je ovde vec bio, da je vec ranije leteo iznad ovog istog predela i da
je video isto ratrkano krdo koje je paslo.
Posebno je bio zatec en z ivopisnom vetrenjac om pored jezera sa
kog se pojila stoka, prizor za koji je bio uveren da ga je video ranije.
Ali nikad pre nije bio u ovom delu Teksasa.
Ovo samo lii na predele preko kojih si leteo u nekom drugom delu
zemlje, govorio je samom sebi. Pazi ta radi.
Na njegovoj karti nalazila se ucrtana z eleznic ka pruga i put kojim
se prolazi kroz Rostov. Letec i paralelno pored puta - koji je bilo laks e
uoiti - ubrzo je ispred sebe video malu grupu niskih graevina.
Na karti je bio ucrtan aerodrom tri milje severoistoc no od grada,
ali kad ga je Pejdz opazio i spremio se da okrene avion u tom pravcu,
iznenadio se kada se druga pista pojavila na drugom kraju grada, na
jugoistoku. Ona nije bila upisana na karti. Kako se u meuvremenu
spustio na manju visinu, mogao je bolje da osmotri i da vidi da je pista
bila ispucala i izrovana, vec i deo je prekriven peskom, sa rastinjem i
kakstusima koji su rasli iz pukotina. Urus eni hangari bili su odmah
pored. Mnogo hangara, primetio je zac ueno. Pre mnogo godina ovo
je bio veliki objekat.

ta se desilo sa njima? - pitao se Pejd.


Primetio je jos nes to: neobic nu topografsku pojavu koja se
protezala iza urus ene piste. Nasuprot grubim braonkastim
pas njacima, nalazila se ogromna povrs ina koja se c inila kao veliki crni
ugarci, kao potvrda vulkanske aktivnosti koja je pre mnogo godina
izbacila podzemni pepeo na povrs inu. Ugarci su formirali okvir
vulkanskog kratera koji je vremenom erodirao da bi samo polovina
bila stvarno vidljiva, jedva se uzdiui iznad zemlje.
Od siline erupcija, kad god da se desila, delovi su bili razbacani
svuda unaokolo. Pejdz je video slic ne predele kada je leteo preko
Arizone. Uobic ajeni naziv za njih bio je los a zemlja", prikladno ime za
nes to s to je izgledalo tako golo i nepristupac no. Nije se mogao oteti
utisku da je predeo izgledao isto kao to se i on oseao.
Nestrpljiv da s to pre nae Tori, preleteo je preko urus ene,
neupisane piste ka aerodromu koji se nalazio na karti. I ponovo je
preciznost onoga s to mora da uradi bila jedina stvar koja je mogla da
okupira njegove misli. Pos to je radio-vezom javio da namerava da
sleti i proverio u kom smcru je okrenut vetrokaz, smanjio je gas
motora i poc eo da klizi na dole. Kada je dos ao u ravan sa sredis njom
linijom na pisti, poravnao je avion, osetio da klizi, da se smiruje,
polako popustio unazad ruc icu upravljac a i lagano dotaknuo pistu
toc kovima, pus tajuc i da se prednji toc ak na nosu aviona spusti sam od
sebe, pazei tako nosa na kom se nalazio.
Odvezao se do prostora za vezivanje aviona pored zgrade koja je
lic ila na staru benzinsku pumpu, samo s to nije bilo pumpi ispred nje.
Umesto toga, gorivo se c uvalo u malom kamionu-cisterni. Brzo je
izbrisao sec anje na cisternu koju je video kada je eksplodirala pre par
dana u Santa Feu. Pored nje nalazio se hangar c ija su vrata bila
otvorena, gde se nalazio helikopter i Lir Dz et avion. Njihovo prisustvo
u ovako malom mestu moglo bi se smatrati neobic nim, da ovo nije bio
deo Teksasa poznat po uzgoju goveda. Cetiri aviona na elisni pogon
bila su vezana, sva c etiri vec a i jac a od Pejdz ove Cesne, s to je bila jos
jedna ilustracija bogatstva ovoga kraja.
Izlazec i iz kabine, zakoc io je avion i izvadio torbe sa zadnjeg
sedis ta. Ali sada, kada su obaveze prema avionu prestale, primetio je
da ne moz e da hoda. Osec ao se kao paralizovan, konfuzija se iskrala iz
mentalne ioke u koju je privremeno uspeo da je zatvori. Vis e nije bio

iznad svega. Nije vis e imao brojne radnje koje je morao obaviti da bi
kontrolisao avion. I odjednom ga je preplavio pritisak prethodna dva
dana.
Zato je Tori otila, a da mi se nije javila?
ta radi ovde?
ta se, do avola, ovde deava?
Uprkos slutnjama koje su ga obuzele, Pejdz je pokus ao da natera
noge da rade i poneo torbe preko vrelog betona. Zgrada koja ga je
podsec ela na staru benzinsku pumpu, imala je zidove od nepec ene
cigle i krov od talasastog lima, koji je bio toliko zarao da je
pokazivao koliko je zgrada bila stara.
Otvarajuc i vrata uz s kripu, us ao je u malu prijemnu kancelariju
gde se nalazio izlizani drveni sto i pohabani koz ni kauc . Mas ina za
prodaju bombona stajala je pored aparata za vodu i telefona koji je
bio prikac en na zid. Druga vrata sa desne strane vodila su u
kancelariju iz koje se pojavio visoki, krupni, sedokosi c ovek. Na sebi
je imao izbledeli mehanic arski kombinezon, brisao je krpom mast sa
ruku. Pejdz je spustio torbe i rukovao se sa c ovekom, ne obrac ajuc i
panju na mast, znajui da je tako zadobio njegovo potovanje.
Zvao sam Vas jutros iz Santa Fea u vezi sa iznajmljivanjem
automobila."
Vi ste Don Pejd?
Ja sam. Ne znam koliko u ostati, ali ostavio bih Vam broj kreditne
kartice kako bi ste mogli da mi naplatite parking za avion. Takoe,
trebalo bi dopuniti rezervoar gorivom 100 LL. Vec ina aviona na elisni
pogon koristila je tu vrstu goriva. LL je bila skrac enica za nizak nivo
olova, jedno od retkih goriva sa olovom koje je i dalje bilo u prodaji u
SAD.
Dobro - kola su iza zgrade." - rekao je mehanic ar. Spremio sam
papire da ih potpiete."
Paz ljivo skrivajuc i emotivni haos u kom se nalazio, Pejdz mu je
dao vozaku dozvolu i kreditnu karticu.
Nemamo puno stranaca koji ovde lete." - dodao je mehanic ar, s to
je bio ljubazni teksaki nain da pita Pejda zato je doao u grad.
Pejd je i samog sebe iznenadio odgovorom.
Imam neke brane probleme koje moram da reim."

11.
Automobil je bila crvena tojota selika. Talas vreline zapljusnuo je
Pejdz a kada je otvorio vozac eva vrata. Ostavio ih je otvorenim dok je
spakovao torbe u gepek, ali kada je seo za volan, i volan i sedis te bili
su toliko vreli da nije mogao da ih dodirne. Upalio je motor i ukljuc io
klima-ureaj. Cim je osetio hladan vazduh, duboko je udahnuo i
pokus ao da se smiri. Odvezao se sa aerodroma do mesta gde se
makadamski put, koji je vodio samo u jednom pravcu, ukljuc ivao na
asfaltni put za Rostov.
Vodeni toranj nadvisio je niske zgrade ispred sebe. Sa desne
strane, pored pruge, prostirali su se obori za stoku. Na periferiji
Rostova ulice su postale duplo s ire, najverovatnije zaostavs tina iz
vremena osvajanja Zapada, kada se stoka terala kroz grad.
Pros ao je pored veterinarske apoteke i prodavnice stoc ne hrane,
prodavnice kaubojskih c izama i konjskih sedala, i prodavnice
fordovih automobila, koja kao da se specijalizovala za prodaju
kamioneta. Dos ao je do stambenih blokova sa kuc ama koje su bile
ofarbane u boje zemlje, od bez , preko tamno z ute do braon. Nasuprot
tome, ulazna vrata na njima bila su zelena, plava ili crvena.
Raznobojno cvee u batama samo je naglaavalo prizemne kue.
Na mestu gde se s iroka ulica ukrs tala sa drugom, nalazile su se
samo poslovne zgrade - restoran, banka, hotel, agencija za prodaju
nekretinina (Pejdz se odmah setio Tori), prodavnica odec e. I ovde su
boje bile jako primetne. Jedna zgrada je bila crvena dok je druga bila
ljubic asta, trec a z uta, a sledec a zelena. Nijedan blok nije imao dve
zgrade iste boje. Uprkos svez em izgledu zgrada, Pejdz je imao utisak
da su mnoge od njih vrlo stare i da su svojevremeno bile skoro za
rus enje. Osetio je jos nes to: da je ove zgrade vec negde video, ne u
trenutnom z ivopisnom izdanju, vec kakve su nekad bile, kao s to je
osec ao da je video i prizor goveda koja pasu van grada, iako je ovde
bio po prvi put.
Na ulicama nije bilo mnogo vozila. Zena je gurala kolica sa bebom.
Mladic je sedeo na klupi i svirao usnu harmoniku koja se jedva c ula

kroz c vrsto zatvorene prozore automobila. Na kraju ulice sa desne


strane, Pejdz je spazio z eleznic ku stanicu iz nekih prethodnih
vremena. Sa leve strane, video je igralis te za decu i crkvu. Preko puta
njih, sudei po velikoj kupoli na zgradi, pretpostavio je da je sudnica.

12.
Pod je bio od tamnog mermera. Na vratima sa leve strane bilo je
zamagljeno staklo na kome je crnim slovima pisalo:
POLICIJSKA STANICA
Unutra, iza pulta, bila je starija z ena sa koz nim prslukom na sebi.
Pogledala ga je i nasmeila se.
Izvolite, gospodine?"
Zovem se Den Pejdz . Imam zakazan sastanak sa nac elnikom
Kostiganom. Dogovorili smo se da doem u pet sati.
I doli ste tano na vreme." - uo se hrapavi glas.
Pejdz je prepoznao glas koji je c uo tog jutra preko telefona.
Okrenuo se ka vratima, odakle ga je posmatrao visoki mrs avi c ovek.
Njegovo lice bilo je usko i naborano, sivkaste boje koz e,
karakteristic no za pus ac e. Imao je brkove i mali oz iljak na bradi.
Njegova proseda crna kosa bila je os is ana vrlo kratko. Nosio je braon
uniformu. Iako je za opasac em sa opremom imao moderni Glok
pitolj, Pejda nije iznenadilo to je nosio kaubojske izme.
Bio sam radoznao kada ste mi ispric ali ono o aerodromu, pa sam
zamolio Harija da tamo pripazi na Vas. Javio mi je kad ste stigli. Imate
svoj avion?"
Cesnu 172."
Ja se osec am neprijatno u avionu." Kostigan je pokazao rukom ka
svojoj kancelariji. Izvolite unutra."
Rukovali su se kad je Pejd proao i kroio unutra.
Ne znam ni za jednog policajca koji sebi moz e prius titi avion."
Kostigan je seo za stari drveni sto. Njegova radna stolica glasno je
zakripala.
Nasledio sam ga od svog oca. Bio je aviomehanic ar u Ratnom
vazduhoplovstvu. Cujte, nadam se da mi nec ete zameriti ako
preskoc imo c askanje. Moram da znam s ta je sa mojom suprugom.
Rekli ste da je jedan od Vaih pomonika jutros naao njen auto.
U pravu ste, gospodine. Pored puta. Tac nije, pored platforme za

osmatranje.
Platforme za osmatranje?"
To je jedna od stvari za koju sam mislio da biste je bolje razumeli
ako Vam pokaem, pre nego da Vam priam o tome.
Pejd je ekao da opirnije objasni, ali Kostigan nije ni pokuao.
Gledajte, ja ovde nita ne razumem. Pejdz mu se os tro obratio.
Sigurni ste da moja supruga nije povreena?"
Apsolutno siguran."
I nije ni sa kim?"
Sama je. Odsela je u motelu - Poslednji trag. Odves cu Vas do nje
kada bude gotova." Kostigan se nagnuo napred, paz ljivo ga gledajuc i.
Koliko dugo ste policajac?"
Petnaest godina."
Kostigan se zagledao u desnu stranu Pejdz ovog kais a, gde je
zasec eni deo pokazivao da je c esto nosio futrolu. Uvek se osec am kao
da mi nes to fali kada ne nosim svoje oruz je. Da li ste poneli svoje sa
sobom?"
Da li znate i za jednog policajca koji svoj pitolj ostavlja kod kue?
Da li Vi igde idete bez svog, ak i kad niste na dunosti?"
Kostigan ga je i dalje paljivo gledao.
Ovo nije moj sluz beni pis tolj. Ovo je moj lic ni pis tolj." - rekao je
Pejdz . Imam dozvolu za njega, nosim ga kao prikriveno oruz je.
Teksas i Nju Meksiko imaju uzajamni dogovor."
Znam zakon, Gospodine Pejd. Niste mi odgovorili na pitanje."
Pis tolj mi je u koferu, zakljuc an u automobilu koji sam iznajmio.
Zato pitate?"
Imajuc i u vidu okolnosti u kojima se nalazite, mislim da bi bilo,
dobro da ga tamo i ostavite."
Okolnosti?" Pejdz je bio zbunjen ovim rec ima, dok nije shvatio na
s ta je Kostigan mislio. Isuse, sigurno ne mislite da mogu predstavljati
opasnost za svoju suprugu?"
Porodine rasprave i oruje ne idu zajedno."
Ali ovo nije porodina rasprava." Pejd se trudio da ne povisi glas.
Stvarno? Zas to ste onda pitali da li je sa nekim? Zas to je rekla
majci da dolazi u San Antonio da je vidi, a nije se potrudila da i Vama
ita kae pre nego je otila?"
Pejdz nije odmah odgovorio. Nije znao s ta da kaz e. Onda je

bespomono rairio ruke, trudei se da zvui smireno.


Dobro, tac no je da ne znam kako to da objasnim. Nemam pojma
zas to je otis la i zas to mi nije rekla i sigurno da nemam blage veze s ta
trai ovde u Rostovu."
Sta traz i ovde - shvatic ete vec eras. Sto se tic e odnosa izmeu vas
dvoje..."
Obec ali ste da c ete me odvesti do nje." Pejdz je ustao. Gubimo
vreme. Idemo."
Nismo zavrili na razgovor. Sedite. Ispriau vam priu."
Pric u?" Pejdz je zac ueno pogledao u c oveka s druge strane stola.
Kakvu ludu..."
Da, pric u. Uc inite mi toliko - radi se o mom ocu. On je bio nac elnik
policije ovde u Rostovu."
Kakve to veze ima sa..."
Jo niste seli, gospodine Pejd."
Zestok pogled nac elnika policije, naterao ga je da na trenutak
zastane.
I onda u Vas odvesti do Vae supruge."
Pejd je seo sa nestrpljenjem. Ispriajte mi svoju priu."
Jedne vec eri moj otac je primio poziv prestras enog dec aka koji
mu je rekao da njegov tata tuc e mamu. Kada mu je dec ak rekao
prezime, moj otac se nije odmah setio. Porodica se par meseci pre
toga doselila iz Fort Vorta. Muz je bio bez posla, a njegov roak koji je
iveo ovde, naao mu je posao oko obora za stoku."
Kada nije radio, muz je voleo da ode do obliz njeg bara, napije se i
potuc e. Bio je to najtoplili septembar koji se pamti, ali i pored toga,
ona je uvek nosila bluze zakopc ane do vrata sa dugac kim rukavima.
Kasnije je postalo jasno da je to radila kako bi sakrila modrice. Dec ak
je bio tih u s koli i uvek se trzao kao da se plas io da c e nes to pogres iti i
da e biti kanjen za to.
Te noi kada je deak nazvao, u strahu da e otac ubiti majku, moj
otac je seo u auto i odjurio tamo. Kuc a je bila blizu stoc nih obora,
oronula, od c erpic a sa komadima maltera koji su otpali sa zidova.
Svetla su bila upaljena. Kada je moj otac c uo viku i plac , pokucao je na
vrata i predstavio se kao policajac. Tako bar mislim da je bilo. O tome
sam razmiljao vie puta nego to mogu da se setim.
Galama je prestala. Moj otac je pokucao jos jednom, a sac mara

koja je opalila s druge strane prepolovila je vrata. Skoro da je i mog


oca prepolovila. Sumnjam da je poz iveo dovoljno dugo da oseti kako
pada na zemlju.
Pejd se nagnuo napred u stolici.
Kada se moj otac nije javio narednih pola sata, pomoc nik se
odvezao do kuc e, gde je nas ao mog oca rastrgnutog, na zemlji. Pos to
se pomoc nik ispovrac ao, uspeo je da se povrati taman toliko da radiovezom pozove hitnu pomoc . U to vreme nije bilo vis e ni jednog
policajca. Jedina opcija bila je da pozove saobrac ajnu policiju, ali oni
su odgovorili da ne mogu stic i u narednih pola sata, tako da se
pomonik sabrao, izvukao pitolj i uao u kuu.
Zena je lez ala na podu sa glavom otkinutom od pucnja. Krv je bila
svuda unaokolo. Pomoc nik je us ao u kuhinju. Tamo nije bilo nikog.
Otis ao je u veliku spavac u sobu. Niko. Us ao je u manju spavac u sobu dec akovu - gde je prozor bio otvoren. Otac mora da je c uo dec aka
kako se iskrada. Ono s to je potera zatekla sledec eg jutra jasno je
navodilo da je otac jurio sina sa druge strane puta, u polje. Sta mislite
zato je to uradio?"
Pejdz je polako udahnuo. Takav c ovek krivi porodicu za svoje
nezadovoljstvo. Oni su krivi za sve i zato moraju biti kanjeni."
Jeste li pohaali kurs psihologije?"
Vei platni razred."
Kostiganov pogled se izgubio iza Pejdz a, kao da se prisec ao noc i
kada su mu rekli da je njegov otac ubijen sac marom. Pogled se brzo
izotrio.
Ono s to ste rekli ima smisla. Ali postoji jos jedno objas njenje. Neki
ljudi su jednostavno los i. U njihovom je karakteru da nanose bol.
Toliko su mrac ni iznutra da je moz da jedina rec koja to moz e opisati zlo."
Da. Upoznao sam takve ljude." - rekao je Pejd. Previe njih."
To sledee jutro, potera je nala le deaka u bunju, kilometar od
kuc e. Otac je lez ao pored njega. Pos to je ubio sina, stavio je cev
sac mare u usta i povukao oroz. Kojoti su stigli do njih pre nego su
njihova tela pronaena."
Pejdz je osetio poznat kiseli ukus u ustima. To ga je podsetilo na
automobil na koji je naleteo pijani vozac , u kom je bilo petoro dece i
z ena, koji su poginuli na licu mesta. Pomislio je na dilera droge koji je

ubio njegovog prijatelja Bobija, samo dva dana ranije.


ao mi je zbog Vaeg oca."
Ne proe ni jedan dan, a da ga se ne setim. Nikad nec u biti c ovek
kakav je on bio. Ali on nije bio savrs en i ono s to se dogodilo te noc i
samo je potvrdilo tako nes to. Nije smeo dozvoliti da mu se to dogodi.
Koja je najopasnija situacija u kojoj policajac moe da se nae?"
Porodina svaa."
Tac no. Zato s to su toliko pune emocija i nepredvidive. Kada je
moj otac pokucao na vrata, trebalo je da se pomeri u stranu,
izbegavajuc i vrata i prozore. U stvari, trebalo je da ostane pored
automobila i upotrebi megafon da pozove mua da izae iz kue. Da je
izas ao sa sac marom, moj otac bi barem imao s ansu da se odbrani. Nije
trebalo da se desi kako se desilo. Ali, moj otac je imao slabost. Nije
podnosio siledz ije." Kostigan je pogledao Pejdz a u oc i. Posebno kada
su tukli ene."
Dobro. - rekao je Pejdz . Shvato sam poruku. Ali rekao sam Vam
da se supruga i ja nismo posvaali. Ovo nije sluaj svae u porodici."
To Vi kaz ete. Ali dok ne budem siguran da ne predstavljate
pretnju za nju, neete je videti bez mene pored Vas.

13.
Iako je sunce zalazilo za horizont, zraci su mu se c inili
neuobic ajeno z arkim. Sedec i na suvozac kom sedis tu policijskog
automobila, Pejdz je stavio naoc are za sunce. Izvadio je svoj mobilni
telefon i nazvao Margaret, da joj javi da je Tori dobro i da je na putu
da je vidi. Obec ao je da c e je Tori nazvati, ali nije bio siguran kako c e
odrati to obeanje.
Dok su se vozili kroz Rostov, Pejdz je kroz prozor video radionicu
za popravku auspuha i ros tilj restoran pod nazivom Palata Rebarce.
Ispred njih, na periferiji grada, znak je najavljivao MOTEL POSLEDNJI
TRAG. Niz neuglednih prizemnih jedinica bio je formiran u obliku
slova U, sa recepcijom u sredini.
Vas a supruga je u broju 11- rekao mu je Kostigan dok je
automobil s rkipeo, krec uc i se makadamom na parkingu i diz uc i oblak
praine.
Ali kada su stigli do broja 11, mesto za parking bilo je slobodno.
Pejdz se osec ao prazno, izlazec i iz automobila. Zavese su bile
navuene, a kroz njih nije mogao videti da li je bilo ikoga tamo.
Pres li su preko makadama, otvorili vrata uz glasno s kripanje i us li
u recepciju, u kojoj se nalazio aparat za prodaju bezalkoholnih pic a i
mali televizor u c os ku, sa c ijeg je ekrana novinar izves tavao o
sportskm rezultatima.
Dz ejk, obratio se nac elnik policije mladom sluz beniku iza pulta,
gospoa iz broja 11. Da li je otila?"
Nije. Platila je do kraja nedelje. Video sam njen automobil kako
prolazi pre dvadesetak minuta."
Kostigan je klimnuo glavom, a onda pokazao u pravcu Pejdz a.
Dobro bi bilo da rezervie sobu za ovog gospodina.
Nema potrebe." - rekao je Pejdz nervozno. Smestic u se sa
suprugom."
Ako to bude njena ideja, ali u sluc aju da nije, ostavi mu jednu
sobu, Dejk."
Vrata su ponovo zas kripela kada ih je Kostigan otvorio. Napolju,

zaklanjajuc i se od sunca, rekao je vis e za sebe: Pred njom je duga


no."
ta god to znailo, pomislio je Pejdz . Rekli ste da ju je Vas
pomonik pronaao rano ujutru. ta je radila do tada?"
To je neto to morate lino videti."
Naelnie, umoran sam od svega ovoga."
Kostigan kao da ga nije c uo. Moz da je otis la da nes to pojede.
Pogledaemo u Rebarcu."
Odvezli su se nazad do restorana, ali Torinog kombija nije bilo na
parkingu. Vec ina klijenata je vozila kamionete, primetio je Pejdz . Na
insistiranje nac elnika, us li su unutra. Tori nije bilo meu gostima koji
su poranili to vee.
Frede," Kostigan se obratio c oveku u kecelji iza pulta, da li je
ovde pre dvadesetak minuta bila jedna riokosa z ena i uzela hranu za
poneti?"
Naravno. Sendvi sa uretinom i sirom i ledeni aj. uretina se ba
ne trai puno. Imala je sree da smo uopte imali uretinu."
Moz da bi bilo dobro da obnovis zalihe c uretine. Imam osec aj da
c e se vratiti. Daj nam dva hamburgera i pomfrit za poneti." Kostgan je
pogledao u Pejda. Nadam se da niste vegetarijanac."
Pejdz ga je samo pogledao. Hamburgeri su u redu." - rekao je. Ja
astim."
Papirna kesa imala je masnu mrlju sa jedne strane. Odneo ju je do
policijskog automobila. Us li su unutra i vozili na istok narednih pola
sata. Braonkasto rastinje prostiralo se svuda unaokolo. Goveda su
pasla pod zracima zalazeeg sunca.
Sa desne strane bila je ograda od bodljikave z ice iza koje su lez ale
zarale rus evine urus enih metalnih baraka. U ravnomernim
razmacima du ograde visili su natpisi.
VLASNITVO VOJSKE SAD
OPASNOST
OPASNE HEMIKALIJE
NEEKSPLODIRANE MINE
Ovo je bio vojni vazduhoplovni poligon za obuku. - objasnio je
Kostigan. Davnih 40-ih.
Video sam to iz aviona kada sam dolazio. Pitao sam se s ta se

desilo.
Zatvorili su ga 1945. I otili. Od tada se raspada."
Malo ispred njih, prolazec i pored nec ega s to je lic ilo na neku vrstu
spomen-obelez ja, Pejdz je video nisku drvenu baraku. Imala je ravan
krov i podsec ala na tezge pored puta gde se prodavalo povrc e. U
ovom sluc aju, deo koji je bio okrenut ka putu bio je zatvoren, dok je
otvoreni deo bio usmeren ka ogradi i pas njacima koji su se prostirali
iza nje. Ma koliko se trudio, Pejdz nije mogao da shvati c emu je
sluila.
Torin plavi saturn bio je parkiran sa strane.
Da, poranila je. - rekao je Kostigan.
Skrenuli su s puta i stali iza saturna. Na drvenoj baraci bio je boc ni
zid koji je sprec avao Pejdz a da vidi da li je Tori unutra. U isto vreme,
on je spreavao Tori da vidi policijski automobil.
Pretpostavljam da je shvatila da je c ekanje ovde bolje nego u
motelskoj sobi. - rekao je Kostigan.
Ovo je platforma za posmatranje koju ste pominjali?
Da, ovde ju je naao moj pomonik."
Pejd je krenuo da otvori vrata automobila.
Sac ekajte." - rekao je Kostigan. Nec e jos dugo. Sunce je skoro
zalo. im padne mrak, shvatiete."
Pejd je buljio u njega. Zato bih..."
Do sada ste radili sve kako sam Vam rekao. Jos deset minuta nec e
nita promeniti.
Zato je zalazak sunca toliko vaan?"
Pojedite hamburger pre nego se ohladi. Verujte mi na re, ova no
e biti duga."

14.
Erl Halovej je sedeo u klimatizovanoj kontrolnoj sobi, pratec i
brojne monitore koji su prikazivali slike podruc ja oko opservatorije
sa kamera zatvorenog sigurnosnog sistema. Tagard je sedeo pored
njega, jeduc i c okoladicu. Sunce na zalasku bacalo je narandz astu
svetlost na niz satelitskih tanjira koji su se uzdizali visoko iznad
zemlje. Uskoro, c im padne mrak, slike c e postati zelene, s to je
ukazivalo da su se aktivirali toplotni senzori na kamerama. Zivotinje
ili ljudi bili bi jasno prikazani kao svetlec e pojave, iako u tom trenutku
nije bilo niti jedne krave ili zeca na vidiku.
Halovej je uzeo sportski magazin koji je Tagard ranije c itao.
Svakog minuta bacio bi pogled na monitore. Napolju se nis ta nije
des avalo. Napolju se nikada nis ta nije des avalo, s to je, naravno, bilo
dobro, posebno kada se uporedi sa zasedama i bombama pored puta
koje je izbegavao u Iraku. Ali, za ime Boga, ova duz nost je bila tako
dosadna.
Halovej je uo kako se zatvaraju vrata nie u hodniku.
Odmah se vraam." - rekao je svom partneru.
Tagard je klimnuo glavom, uzmajui jo jedan zalogaj.
Halovej je izas ao iz kontrolne sobe i krenuo niz hodnik do vrata
koja je c uo da se zatvaraju. Znao je koja su to vrata, jer su svake
veeri bila to ista vrata, ona na kojima je pisalo ANALIZA PODATAKA.
Gordon je ostavljao vrata otvorenim preko dana, ali preko noi
uvek ih je zatvarao, pomislio je. Zato? ta krije?
Dobro poznati talas dosade koji ga je preplavio, naterao je
Haloveja da dohvati kvaku i otvori vrata. Prostorija je bila ispunjena
blagim s umom svih elektronskih aparata koji su prekrivali zidove - i
jos suptilnijom vibracijom koju je osec ao svuda po objektu i koja mu
je toliko smetala da zaspi da se uvek osec ao kao da je na ivici
glavobolje.
Gordon je nosio slus alice preko izbrijane glave. Sedec i za stolom
koji je bio okrenut leima od ulaznih vrata, prouavao je nizove brojki
koji su se pojavljivali na kompjuterskom monitoru.

Kada se Halovej pribliz io, Gordon je osetio da se nes to krec e i


pogledao je ka njemu. Iznenaen, skinuo je slus alice i podigao
naoare sa nosa.
Zar nisam zakljuao vrata? Trebalo je da zakljuam vrata.
Samo proveravam da li je sve u redu."
Naravno da jeste. Zas to ne bi bilo? - Gordon je upitao kao da se
pravdao za neto to nije uradio.
Za to sam ja plaen."
Halovej je c uo zvuk iz slus alica koje je Gordon ostavio na stolu. Bio
je mnogo tis i u poreenju sa zvuc nicima preko kojih se c uo tokom
popodneva. I pored toga, mogao je c uti da je sada bio prilic no
drugac iji, bez konstantnog krc enja, vec niz treperavih tonova razlic ite
visine, neki su bili visoki, neki niski, vec ina u visokom i niskom
tonalitetnom skladu.
Imali su suptilan, senzualan treptaj. Njihov blagi, uzbudljivi ritam
naterao ga je da prie blie.
Zvui kao muzika." - rekao je.
Ne bih da budem grub, ali morac es izac i odavde." - odgovorio je
Gordon. Imam posla ovde."
Halovej je digao ruke uvis. Naravno. Izvini s to sam te
uznemiravao, Gordone. Kao s to rekoh, samo sam proveravao da li je
sve u redu."
Kad je krenuo da izae, zvuk iz slualica ponovo se promenio, sada
je to sigurno bila muzika. Ali to je bila muzika koju nikad pre nije uo.
Kao tinejdz er, sanjao je da postane rok zvezda. Imao je mali bend
sa kojim je svirao u garaz i, a i dalje je vras ki dobro svirao elektric nu
gitaru. Znao je molove i durove, c etvoroc etvrtinske i troc etvrtinske
deonice. Ali ova muzika imala je tonalitet kakav do sada nikad nije
c uo, a ni ritam koji bi mogao da prepozna. Iako je bila jedva primetna,
muzika je lebdela u vazduhu, uzdizala se i padala. Tonovi su se stapali
i razdvajali u ritmu kojim je disao kad je bio na odmoru lez ec i na plaz i
u Meksiku, uivajui u slanom mirisu vazduha, upijajui toplinu sunca.
Ne znam ta je, ali ovo je neto najlepe to sam ikad uo."
Gordon je skinuo svoje naoc are, i na Halovejovo zaprepas cenje,
ovaj put se nije bunio. Umesto toga, kada je progovorio, c inilo se kao
da mu je laknulo to ovo svoje otkrie moe da podeli sa nekim.
Ovo je predivno. - rekao je.

Zato ovo nisam uo danas popodne?" - upitao je Halovej.


Nemam pojma. Sta god da je, des ava se samo posle zalaska
sunca."
I ovo slua svako vee?"
Ne. Ne ovako. Do pre dve noc i, bilo je tiho i nejasno, kao da je
lebdelo ispod static kih smetnji. Morao sam dobro da poradim na
elektronskom filtriranju da bih stekao oseaj kako zvui."
ta se desilo pre dve noi?"
Koliko ti znas , toliko i ja. Ali odjednom, ovo sam poc eo da
sluam."
Ne mogu bas najbolje da c ujem." - rekao je Halovej. Zas to ne
prebaci na zvunike?"
Gordon je oklevao, vidno zabrinut da c e na taj nac in prekrs iti
nareenje. Ali onda se predomislio, kao da je pomislio: Neka ide sve do
avola; ne mogu vie ovo da uvam samo za sebe, i ukljuc io je
zvunike.
Istog trenutka prijatna, lagana, blaga muzika, od koje se Halovej
osec ao kao da stoji na vazdus nom jastuku, ispunila je sobu.
Instrumenti - kakvi god da su bili - imali su kvalitet sintisajzera zbog
c ega nisu mogli da se prepoznaju. Moz da je to bila samo njegova
uobrazilja, ali tonovi koji su dopirali do njegovih us iju, c inili su mu se
kao uzbudljivi apat ene priljubljene uz njega.
Boe, ovo je predivno." - odgovorio je. Odakle dolazi?"
To pokus avamo da saznamo od kad je ovo mesto sagraeno."
Gordon je zastao na trenutak, a onda dodao: I oc igledno mnogo pre
toga.
Poslednje rec enica zvuc ala je pomalo zagonetno, ali pre nego je
Halovej mogao da postavi pitanje, Tagard se pojavio na vratima.
Koja je to radio stanica? Nikad nisam c uo ovako nes to. Ima li je na
Internetu? Kako mogu da skinem ovo muziku?"
Ako pokus as da je snimis , neko c e morati da te ubije." - rekao je
Gordon.
Tagard je bio iznenaen.
Ne alim se." - rekao mu je Gordon.
Halovej jedva da je obrac ao paz nju na njihovu pric u. Osec ao je da
muzika koja se s irila oko njega, a onda i unutar njega, postaje deo
njegovog bic a. Vazdus ni jastuk, na kom mu se c inilo da lebdi, postao je

jo meki. U isto vreme, glavobolja koja ga je muila, najzad je izala iz


rupe u koju je uspeo da je ugura, kao nes to s to se vremenom
akumuliralo i vis e nije moglo da se zaustavi. Osec aj bola bio je
predivan.

15.
Obaves tajno bezbednosna agencija Armije SAD, poznatija kao
INSCOM, je jedan od retkih delova vojske koji je istovremeno i deo
civilnih struktura, tac nije Drz avne bezbednosne agencije (NSA),
najvec e sluz be na svetu za prislus kivanje. Iako je INSCOM ima
nekoliko baza, ona koja je vezana za NSA nalazila se u Fort Midu u
Merilendu, gde je smeteno i sedite NSA.
Kroz prozor svoje kancelarije, pukovnik Voren Roli mogao je
videti na milju udaljeno sedis te NSA, kompleks visokih zgrada sa
brojnim antenama i mikrotalasnim satelitskim tanjirima na krovu. Dve
crne masivne graevine dominirale su nad ostalim. Tokom dana, u
njihovim bljes tavim tamnim prozorima ogledalo se pet hiljada
automobila koji su ispunjavali parkinge oko njih.
Roli je mislio da je prizor bio prikladan. Dok su NSA stanari mogli
da vide napolje, niko spolja nije video unutra. Tajanstvena priroda
agencije ogledala se i na drugi nac in - iako su zgrade bile ogromne,
ispod zemlje nalazio se jo vei prostor.
Njegova kancelarija nalazila se u obic noj i neupadljivoj
trospratnici. Na mesinganoj tabli pored ulaza pisalo je AGENCIJA ZA
VETRO I SOLARNI PRIRODNI RAZVOJ to je navodilo da se unutra radi
na pronalaz enju jeftinih obnovljivih izvora energije za potrebe vlade i
vojske. U stvari, tabla je bila jedna od Rolijevih s ala. Ideja da su vlada i
vojska zaiteresovane za smanjenje tros kova ili zas titu c ovekove
okoline bila je smes na. Za njega su poc etna slova bila skrac enica za
Eksperimentalno Strateko Naoruanje.
Brojni razvojni projekti u zgradi imali su jedva dodirnih tac aka sa
zadatkom NSA - prikupljanje informacija elektronskim putem, ali neki
- kao napori u kreiranju smrtonosnih zraka iz mikrotalasnih snopova
koji se prenose putem poruka preko mobilnih telefona - bili su logic ni
nastavak NSA orua. Isto se moglo rec i i za eksperimente u razvoju
komunikacijskih satelita koji bi mogli ispaljivati laserske zrake na
neprijateljske poloaje.
Ali kada je u pitanju njegov lini izbor oruz ja, s to se Rolija tic e,

nis ta nije moglo nadmas iti osec aj vatrenog oruz ja. Na drugom od pet
podezemnih nivoa nalazio se veliki vatreni poligon na kom je bio i deo
koji su zvali kuc a za pucanje, sa lavirintom hodnika i soba, kao u
obic noj porodic noj kuc i ili poslovnoj zgradi. Duz svakog hodnika i u
svakoj sobi, bile su skrivene potencijalne opasnosti. Mete u prirodnoj
velic ini iskakale su iznenada sa svih strana, a cilj je bio prepoznati
koja je koja i eliminisati naoruz ane napadac e, bez povreivanja
neduz nih prolaznika. Cilj je takoe bio obaviti zadatak u s to krac em
vremenskom periodu, obino za manje od dva minuta.
Ovog c etvrtka poc etkom juna, u 9 uvec e, Roli je bio spreman da
obori svoj lini rekord.
Uz vae doputenje, pukovnie."
Narednie Lokhart, samo radite svoj posao."
Razumem!"
Lokhart, krupan i jak kao bik, z estoko je protresao Rolija, a onda
ga zavrteo.
Narednie, moete vi to bolje!"
Razumem!"
Narednik je tako z estoko protresao Rolija da su se i pukovnikovi
zubi protresti. Onda ga je Lokhart toliko snaz no zavrteo da je
pukovnik imao osec aj kao da je u mas ini za ves . Na trenutak, pomislio
je da se narednik uiveo u svoj posao vie nego to treba.
Lokhart ga je odjednom pustio, ubacio mu M4 u ruke i gurnuo ga u
kuu za pucanje.
Narednik je vrlo dobro uradio svoj posao. Roli se osec ao toliko
izgubljenim da mu se c inilo kako se pod talasa, a zidovi urus avaju.
Srce mu je ubrzano kucalo, a vid se zamutio.
Svaki put kad bi se Roli testirao u kuc i za pucanje, Lokhart bi
premestio pregrade i tako nanovo preuredio plan kuc e da mu bude
nepoznat. Jedino u s ta je Roli bio siguran bilo je oruz je u njegovim
rukama. Tokom njegove dvadeset petogodis nje karijere, koristio je
njegovog prethodnika - M16 - u brojnim ratovima s irom sveta. Znao je
kako da rastavi i sastavi M16 u potpunom mraku i to neverovatno
brzo. Nauc io je da prepoznaje delove na dodir i speci ic ne tac ke, kao
da je sa svojom ljubavnicom. Mogao je da puca iz te stare dobre pus ke
sa velikom preciznou, ak i kad je bila podeena na rafalnu paljbu.
Ipak, M16 je imao svoje mane, posebno duz inu cevi u uslovima

bliske gradske borbe, tako da je razvijen krac i i laks i, M4 karabin. Kao


o icir americ ke vojske, Roli je imao drugac ije mis ljenje u odnosu na
marince, ali se potpuno slagao sa njima oko zahteva da svi njihovi
oficiri zamene svoje lino oruje sa M4.
Svi smo mi u srcu peadinci, pomislio je Roli.
Oprezno se krec uc i kroz jedva osvetljen hodnik, proverio je da je
M4 prekidac bio podes en na kratke rafale po tri metka. Primorao je
glavu da prestane sa vrtoglavicom i noge da prestanu da klecaju. Uz
pomoc biotehnika koje je dugo vez bao, potrudio se da kontrolis e
svoje disanje i uspori puls.
Cilj je odjednom iskoio iz prostorije ispred njega.
Roli je nanis anio i opalio. Cilj je bi stariji c ovek sa visoko
podignutim rukama kao da se predaje.
Roli je zavirio u sobu, video da je prazna, i nastavio niz hodnik, ali
iznenadna buka iza njega naterala ga je da se okrene. Jos jedan cij je
jurio ka njemu. Nekako je uspeo da se sakrije od njega. Bio je to c ovek
sa pus kom, ali pre nego se zaustavio, Roli je pritisnuo obarac , s aljuc i
tri metka u napadac evu glavu. Ispucao je jos jedan rafal u glavu
starijeg c oveka, sa pretpostavkom da su bili zajedno i da bi u stvarnoj
borbi matoro ubre najverovatnije uzelo pus ku ubijenog napadac a,
istog trenutka kada bi mu Roli okrenuo lea.
Roli je brzo pregledao ostatak hodnika. Sa pus kom na gotovs,
polako se kretao napred kroz sve vec u tamu. Trik je bio u tome da
drz i ravnotez u, pazec i da stopala nikad ne budu suvis e razmaknuta.
Kretao se napred, korac ajuc i tiho od jedne do druge strane, uvek
spreman da amortizuje trzaj M4.
Iza vrata je izleteo jos jedan cilj. Roli skoro da je zapucao pre nego
je video z enu sa detetom u naruc ju. Ali, odmah je uoc io da je beba u
stvari bila lutka iza koje je virila ruc ka pis tolja. Povukao je oroz i
poslao tri metka kroz enin mozak.
U hodniku se vec osec ao jak miris baruta. Iako je Roli nosio
zas titne c epove za us i, njegova c ula bila su na tako visokom nivou da
je bio uveren da c uje zveckanje praznih c aura kako padaju na
betonski pod.
Koliko je prolo vremena? Koliko dugo je ovde?
Ne misli o tome! Samo uradi ono zato si ovde!
Hodnik je vodio u desnu stranu. Roli je us ao u prostoriju u kojoj se

nalazio alter za stranke i niz drvenih stolica ispred njega. Bez ikakvog
upozorenja, meta je iskoila iza altera. ovek sa pitoljem!
Dok je Roli pucao, igura je izletela kroz vrata kancelarije - z ena u
beloj medicinskoj bluzi. Drala je ruke podignute uvis, dok je jo jedna
meta iskoc ila, ovaj put iza drugih vrata - c ovek koji se spremao da
baci bombu.
Roli je pucao u njega, a onda u metu koja je iskoc ila iza drugih
vrata, z enu sa pus kom, onda je ubio dvojicu napadac a koji su iskoc ili
iz hodnika na suprotnoj strani altera.
Okrenuo se, brzo pregledavs i sve s to se nalazilo oko njega,
spreman na nove napade.
Usta su mu bila suva. Dlanovi su se znojili oko M4.
Lupanje njegovog srca bilo je toliko jako da je osec ao pritisak u
venama na vratu. Duboko dis uc i, ali ne brzo, paz ljivo je pregledao
prizor ispred sebe. Da li su sve opasnosti eliminisane?
Ne.
Zena u beloj medicinskoj bluzi i dalje je stajala ispred njega. Bila je
bez oruja, uzdignutih ruku.
Da li mi to narednik sprema neto?- Zapitao se Roli. Da li je ono
oruje u depu njene bluze?
Prebacio je prekidac na svom M4 na rafalnu paljbu i ispraznio
ostatak okvira u nju. Figura od s perploc e prepolovila se od siline
paljbe.
Kroz c epove za us i c uo je os tar elektronski pisak, znak da je vez ba
zavrs ena. Izvadio je c epove za us i i okrenuo se ka naredniku
Lokhartu, koji je dolazio niz hodnik.
Zavrs io sam pre roka od devedeset sekundi." - rekao je Roli.
Potukao sam svoj sopstveni rekord, zar ne?
Jeste, gospodine." - rekao je Lokhart, ali u njegovom glaso osetilo
se kolebanje. Pogledao je iza njega i Roli je znao da misli na rupe od
metaka na meti koja je predstavljala starijeg c oveka. Onda je Lokhart
pogledao ka rasturenoj meti ene u beloj medicinskoj bluzi.
Sauc esnici." - objasnio je Roli. Napali bi me prvom prilikom koja
bi im se ukazala."
Naravno, gospodine." Lokhart je i dalje zvuao sumnjiavo.
Narednie, zar Vam se ne dopada Va raspored ovde?"
Gospodine, vrlo sam zadovoljan ovde."

Mogu srediti da Vas pos alju na neko drugo mesto koje Vam nudi
vie izazova. Na primer u neko ratno podruje."
Vie bih voleo da to ne uinite."
Zna, u ratu ovrsne karakter oveka."
Gospodine, bio sam u ratu. Uz duz no pos tovanje, mislim da mi
vie ne treba karaktera."
Onda c u te pos tedeti ponavljanja tog iskustva. Ali pos to si bio u
borbi, postoji jedna stvar koju si, nadam se, nauio."
Da, gospodine. Koja je to stvar?"
Pukovnik je pokazao na rasturenu metu z ene u beloj medicinskoj
bluzi.
Ne bi poz iveo dugo, ako bi tros io vreme mislec i na neduz ne
prolaznike, pogotovo kada se puca. Naravno, neka pic kica od
novinara bi te mogla optuz iti za ratni zloc in, i moz da bi vojska bila
primorana da se povinuje gunanju gomile politic ara i pos alju te na
sud. Ali ti bi i dalje bio z iv, i deset godina strogog zatvora je bolje nego
da te ubije navodno neduni prolaznik koji misli da si budala s to ga
nisi ubio. Ili je nisi ubio. Mogla je da bude i samoubilac ka bomba ispod
medicinske bluze.
Jeste, gospodine."
Teko da e neko potui moj novi rekord."
Jeste, gospodine." - narednik je nedvosmisleno potvrdio.
Rolijev mobilni telefon je zazujao. Izvukao ga je iz pojasa i javio se
zapovedniki. Roli ovde."
Snano je stegnuo vilicu kada je uo vest.
Stiem."

16.
Cudni zvuci probijali su se kroz zatvorena vrata komandnog
centra, jedan nivo niz e od podzemnog vatrenog poligona. Roli ih je
c uo istog trenutka kada je izas ao iz lifta. Pros ao je pored naoruz anog
straara, ukucao ifru na tastaturi i otvorio vrata.
Istinska jac ina zvuka lebdela je oko njega. Desetak civila,
istraz ivac a, prouc avalo je razlic ite monitore, procenjujuc i, merec i,
prorac unavajuc i. Nikad do sada nije video svoj istraz ivac ki tim tako
angaz ovan. Pored brojnih svetlec ih instrumenata i potenciometara,
brzo je zatvorio vrata i pokus ao da prepozna s ta je to slus ao.
Podsec alo ga je na muziku, ali ovo su bili tonovi kakve do sada nikad
nije c uo. Naravno, ovi su bili obraeni kroz kompjuterski sintisajzer,
koji im je davao sintetic ki prizvuk, ali on je od ranije znao kako zvuc i
muzika sa sintisajzera, a to nije bio oseaj koji su ovi zvuci pobuivali.
Prvo, ritam se stapao sa njim. Kretao se tako zanosno da mu se
c inilo kao da smiruje njegove ubrzane otkucaje srca. Drugo, tonovi su
vibrirali tako da su boje u prostoriji postale jac e. Trec e, od melodije koja nije imala nikakav obrazac koji se mogao prepoznati - imao je
oseaj u ustima kao da je popio...
Imate oseaj da pijete sok od narande, zar ne, pukovnie?"
Iznenaeno ga je pogledao. Jedan od istraz ivac a je primetio kad je
jezikom oblizao usne.
Tako je. Kako ste znali?"
Svi imamo taj osec aj. Da li Vam se i boje c ine jac im?" Covekove
oi zasijale su od radoznalosti.
Roli je klimnuo glavom, z mirkajuc i kako bi smanjio jac inu sjaja
monitora.
Skoro da muziku moz ete okusiti isto koliko je i c ujete." - nastavio
je ovek.
Da. Talas toplote koji me proima ispod koe."
To se zove sinestezija."
Roli je bio obdaren enciklopedijskim pamc enjem. Brzo je
prepoznao rec . Proces u kom stimulacija jednog c ula na neki nac in

prouzrokuje takoe stimulaciju ostalih ula."


Upravo to. - rekao je istraz ivac . U ovom sluc aju, ne samo da
ujemo ove zvuke, mi ih takoe i vidimo, osec amo ih i probamo njihov
ukus."
Roli je gledao od jednog do drugog istraz ivac a. Prisetio se jednog
od projekata na c ijem je razvoju njegov tim radio. Omiljen mu je bio
metod emitovanja niskofrekventnih zvuc nih talasa koji su uticali na
izic ko i psiholos ko stanje neprijatelja. Neprijatelj ne bi c uo zvuk, i
shodno tome, ne bi bio svestan zvuc nog bombardovanja. A efekti bi
bili razorni. Tokom 1990-ih, prototip je testiran oko usamljenog mesta
Taos u severnom Novom Meksiku. Mesecima je dolina bila zasuta
niskotalasnim frekvencijama, koje je teoretski trebalo da budu ispod
opsega koji su ljudi i z ivotinje mogli registrovati, ali u praksi se
ispostavilo da su se jedva mogli c uti. Lokano stanovnis tvo, koje je od
toga bilo na ivici nervnog sloma, nazvalo je to Sum Taosa" Psi i
mac ke trpeli su oc igledan bol, c es uc i se oko us iju dok ne bi
prokrvarili. Gres ka je ispravljena tako da ni ljudi ni z ivotinje vis e nisu
mogli da registruju niskotalasnu vibraciju, a Roli je uz ivao u moc i da
ljude nac ini toliko razdraz ljivim - da su se c ak i tukli meusobno samo jednim pritiskom na dugme.
Ni jedan pojekat nije toliko obec avao i bio toliko zbunjujuc i kao
ovaj. Razvijao se decenijama, mnogo pre nego je Roli uspeo da ves to
dovede svoju karijeru na c elo projekta 1995. Poc eci su sezali jos pre
nego je INSCOM formiran 1977, c ak i pre nego je Drz avna
bezbednosna agencija formirana 1952. Ovo je bio vrhunac nec ega s to
ga je zaokupljalo jos kao dec aka, i predstavljalo je priliku za
ostvarenje ivotnog sna.
Najzad je i na mene doao red.
Nagnut nad konzolom, gledajuc i u treperavu svetlost, postavio je
sledee pitanje celokupnom timu.
Obic no dobijamo samo static ki s um. Zas to se ovo sad odjednom
deava?"
Nije samo Rostov u pitanju." - promrmljala je jedna od z enskih
c lanova tima, klimajuc i glavom kao da je ovu c udnu muziku z elela da
otrese sa sebe.
Roli se okrenuo ka velikom kompjuterskom monitoru na kom je
bila karta sveta sa etiri crvene iroko rasporeene take. Sve etiri su

svetlucale.
Rostov je prvi poc eo." - rekao je c ovek sa debelim naoc arima. A
onda su ostali poeli da rade isto. Statiki um je utihnuo, i ..." ovek je
gestikulirao kao da se desilo udo. I onda smo uli ovo."
Ostali?" Sa ukusom pomoranz e u ustima i dalje, Roli se pribliz io
karti sveta na ekranu. Jedna od treperavih tac aka nalazila se u
zapadnom Teksasu. To je bila tac ka na koju je automatski bacio
pogled jer to mesto je oduvek bilo sredis te ovog istraz ivanja. Ali sad je
piljio u druge lokacije. Norves ka, Australija i Tajland - sva mesta
poznata po fenomenima slinim onom u zapadnom Teksasu.
Ovo to sluate je onaj u Australiji." - nastavila je ena.
Ali ta podruc ja su jos udaljenija od civilizacije nego s to je Rostov."
- prokomentarisao je Roli. Do avola, pa onaj na Tajlandu je na obali
reke u sred dz ungle. Onaj u Australiji je stotinama milja duboko u
pustinji. Opremu za posmatranje nemamo blizu nijedne od njih, a
kamoli radio-opservatoriju kao to je ona u zapadnom Teksasu."
U ovom sluc aju, nema ni potrebe." - objasnio je c ovek sa debelim
naoc arima. Signali su toliko jaki da se protez u do atmosfere.
Registrujemo ih na specijalnim frekvencijama naih satelita."
Rekli ste da je Rostov poeo prvi sa ovim?"
Da. Onda su se aktivirali i ostali."
Roli je izvadio svoj mobilni telefon iz pojasa i brzo ukucao brojeve.
Narednic e, sakupite tim. Civilna odec a. Skriveno oruz je. Krec emo
za zapadni Teksas u zoru.

17.
Sad se dovoljno smrklo." - rekao je Kostigan dok se njegova
silueta jedva videla iz policijskog automobila. Nijedan od njih dvojice
nije progovorio toliko dugo da se sad inilo kao da vie.
Najzad." - odgovorio mu je Pejdz . Bilo je kranje vreme da mi
odgovorite kao to se obeali."
Nisam obec ao odgovore." - odgovorio je nac elnik policije.
Obeao sam da ete shvatiti."
Pejdz je nervozno odmahnuo glavom, otvorio suvozac eva vrata i
zakorac io na pras njavi parking. Protegao se kako bi opustio zategnute
mis ic e u nogama i ramenima. Njegov saputnik je otis ao do zadnjeg
dela automobila, otvorio gepek i neto izvadio.
Evo." Kostigan mu je pruio jaknu. Trebae Vam za par sati. Ovde
zna da bude prilino hladno."
Par sati?" Zbunjeni Pejd je uzeo jaknu, ali je nije obukao. Sve oko
njih je dobilo senku kako je padao mrak. Jedna sijalica bila je
pric vrs cena na boc nom zidu platforme za osmatranje, ali njen uc inak
bio je minimalan. Poslednji zrak sunca na zalasku nestao je iza
horizonta.
Dok je prolazio pored Torinog saturna, prilazec i platformi za
osmatranje, c uo je zvuk vozila iza sebe i okrenuo se da bi video farove
volksvagen kombija koji je skrenuo s puta i zaustavio se nedaleko od
policijskog automobila. Zbunjen, zastao je da vidi ko je upravo stigao.
Farovi na kombiju su se ugasili. Onda se u njemu ukljuc ila sijalica, kad
su se otvorila vrata. Pejdz je video siluete sredovec nog c oveka i z ene
dok su izlazili. Zabacili su ramena, pokus avajuc i da se opuste nakon
oigledno duge vonje.
Ovo bolje da je vredno truda." - nervozno je rekao c ovek skrenuli smo stotinu i pedeset milja sa puta."
Ti si pric ao kako z elis da odes u penziju s to pre i da upoznas
zemlju." - odgovorila je ena.
ovek je pogledom preao preko tamne pustare oko sebe.
Ovde smo sigurno na zemlji, nema dileme. Policijski automobil je

ovde najverovatnije kako bi sprec io da ljudi budu opljac kani. Pa


dobro, hajde i to da uradimo."
Par je zatvorio vrata i svetla u kombiju su se ugasila. Dok su hodali
ka platformi za osmatranje, pod nogama im je kripeo ljunak.
Po ugledu na njih, Pejdz je krenuo u istom pravcu. Kostigan je
skrenuo kako bi bacio zguz vanu papirnu kesu sa ostacima njihovih
hamburgera i pomfrita u kantu za smec e, a potom krenuo za njim. Pre
nego su pres li jedva desetak metara, Pejdz je c uo jos jedno vozilo
kako prilazi, a potom i jos jedno. Oba su skrenula na parking,
prelazei farovima preko graevine, ali ovaj put se nije okrenuo.
Pros ao je iza boc nog zida i nas ao se u prostoru desetak metara
duz ine i pet s irine. Imao je drveni pod, krov, i klupu pric vrs cenu
celom duz inom zadnjeg zida. Svako ko je tu sedeo bio je okrenut
panjacima koji su se prostirali iza ograde.
Jedna usamljena igura sedela je na sredini, zagledana u tamni
horizont.
Zena. Na sebi je imala patike, farmerke i dz emper. Cinila se kao da
ne primec uje senke sredovec nog c oveke i z ene, koji su pris li ogradi i
piljili kroz nju u no.
Pejd se koncentrisao na nju, pokuavajui da razume.
Ja nita ne vidim." - poalio se ovek.
Pa tek si stigao. Mora biti malo strpljiv."
Dos la je i jedna porodica, i stala ispred platforme - roditelji sa
malim deakom i devojicom koji su se drali za ruke.
Dok stignemo do motela, proc i c e njihovo vreme za krevet." rekla je majka.
Hej, s obzirom da prolazimo ovuda, nema problema ako stanemo
malo. Nije da smo skrenuli s puta." - odgovorio je otac.
Ali temperatura se sputa. Deca e se prehladiti"
Cinilo se da z ena na klupi nije primec ivala ni porodicu. Nije
primeivala ni Pejda. Samo je gledala u mrak.
Osetio je dim cigarete i bacio pogled preko ramena ka visokom,
mrs avom Kostiganu, naslonjenom na stub koji je drz ao krov
platforme. Nac elnik policije imao je kaubojski s es ir na glavi i
primakao je cigaretu ustima. ena nije obratila panju ni na to.
Zbunjen, Pejdz je pogledao u pravcu u kojem je njen pogled bio
iksiran. Iznad horizonta video je neverovatan broj zvezda, dok ih se

jos vis e pojavljivalo kako se i poslednji trac ak sunc eve svetlosti gubio.
Paz ljivo je pregledao tamno prostranstvo pas njaka. Cetrdeset pet
stepeni udesno primetio je u daljini tac kice farova automobila koji su
se pribliz avali Rostovu iz pravca meksic ke granice, koja je bila
udaljena petnaest milja.
ta kog avola ja ovde treba da shvatim? - upitao se Pejdz . Poc eo
je da se osec a kao z rtva neke prevare, ali nikako nije mogao da shvati
kakve.
Sredovec ni c ovek pored ograde ponovo je progovorio,
razmis ljajuc i naglas. Kao s to sam i rekao. Nita. Jos jedna turistic ka
prevara. udi me da nee nita da nam prodaju."
Stvarno" - odgovorila je z ena - ne znam samo gde toliko z uris .
Strpi se malo, daj joj priliku."
U meuvremenu, pored drugog dela ograde, dvoje male dece
vrsto se dralo za ruke roditelja.
Tata, nita ne vidim." - rekla je devojica.
Hajde, podignuu te." - odgovorio je otac.
I mene." - insistirao je deak.
Morac es da sac ekas red. Ne mogu oboje da vas podignem u isto
vreme."
Ja u." Majka je podigla deaka.
I dalje nis ta ne vidim." - rekla je devojc ica. Tata, plas im se
mraka."
Mama, ja sam gladan." - rekao je deak.
Dobro." - poraz eno je odgovorio tata. Pretpostavljam da bi
trebalo da krenemo. Tamo ipak nema nis ta. Sutra ujutru, moz da
odemo da vidimo gde su snimali onaj ilm sa Dz emsom Dikonom.
Mesto bi trebalo biti negde u blizini, a c uo sam da je stara ranc erska
kua i dalje tamo.
Dok su roditelji nosili nemirnu decu ka automobilu, jos dva vozila
su skrenula na parking. Jedan je bio kamionet, i kada je stao, tri
tinejdz era su iskoc ila iz njega. Drugi, uz Pejdz ovo zgraz avanje, bio je
autobus sa natpisom TEXAS TOURS, iz kog je izas lo oko tridesetak
ljudi. Odmah se ula i galama jer su svi oseali potrebu da kau ta god
im je palo na pamet u tom trenutku.
Ko su svi ovi ljudi? - zapitao se Pejdz . Oc ekivao je da c e ovde doc i
kako bi porazgovarao sa svojom suprugom i c uje s ta ju je nateralo da

ga napusti i doe ovde. Svaki put kada bi neko novi dos ao, miran
razgovor postajao je sve manje izvestan.
Za z enu na klupi kao da niko od ovih ljudi nije ni postojao. Samo je
gledala u horizont, ne obaziruc i se ni za trenutak na sve vec u buku
oko sebe.
Pejdz je shvatio da okleva, da uprkos naporima da stigne dovde, i
nestrpljenju, na s ta ga je Kostigan primorao, u stvari, osec a strah od
odgovora koji e moda uti.
Povrativs i svoje samopouzdanje, zakorac io je kroz mrak ka svojoj
supruzi.

18.
Glavu je zabacila tako da se naslanjala na drveni zid iza sebe.
Pogled je bio uperen pravo ispred nje.
Pejd je stao sa strane i posmatrao je.
Tori?
Nije odgovorila.
Brbljanje ljudi iz autobusa ispunilo je no.
Moda me nije ula, pomislio je Pejd.
Tori? - ponovio je.
Ona je i dalje gledala u horizont.
Pris ao je bliz e. Odsjaj farova sa jos jednog automobila osvetlio je
njene oc i koje su bile s irom otvorene, kao da nije ni treptala. Kao da je
bila opinjena neim u daljini.
Ponovo je pogledao u pravcu u kom je ona gledala, ali jedino s to je
video bili su tamni pas njaci, sjajni niz zvezda i jos jedan par farova sa
desne strane na putu iz Meksika.
Tori, ta to gleda?
Bez odgovora.
Pris avs i jos bliz e, Pejdz je bio na dva metra od nje, a krajem oka
primetio je da se i Kostigan zas titnic ki pribliz io i naslonio na drugi
stub. Dim iz njegove cigarete gubio se u vazduhu.
Pejd je iznenada uo glas.
Zar nisu divne? - upitala je Tori.
One? Pejdz se okrenuo ka tamnom prostranstvu i koncentrisao.
ta vidi?
Ne vidi ih?
Ne.
Pored dosadne pric e iza njegovih lea, Pejdz jedva da je c uo
sledee to mu je Tori rekla.
Onda nije trebalo da dolazi.
Zbunjen, seo je pored nje.
I Kostigan se ponovo pomerio.
I dalje nije gledala u njega.

Sta je trebalo da uradim?" - upitao je Pejdz , trudec i se da zvuc i


smireno. Otis la si, a nisi se javila. Nestala si na dva dana. Plas io sam
se da ti se nes to nije desilo. Nisi valjda oc ekivala da c u ostati kuc i, kad
sam uo da si ovde.
Grupa ljudi popela se na platformu, njihovi koraci tupo su
odzvanjali na drvenom podu, njihovi glasovi su odjekivali u
zatvorenom prostoru.
Nita ne vidim." - rekao je jedan od njih. Kakva prevara."
Stanite!" - uzviknuo je neko iz guve pored ograde. Eno tamo!"
Gde?"
Tamo! Pogledajte! etiri komada!"
Da! - uzviknula je ena.
Ne vidim ama ba nita." - rekao je tinejder.
Tamo!" - neko je rekao. Svakim uzvikom, gomila se njihala i
okretala. Zamor bi se utis ao dok su se ljudi trudili da svu svoju paz nju
usmere u tom pravcu, a potom postajao glasniji kada neki - meu
kojima i Pejd - ne bi videli nita.
Mora da me zajebavate. Tamo nema nic ega." - pobunio se drugi
tinejder.
Komentari u grupi su postali zajedljivi. Neki ljudi su bili ushic eni,
dok su drugi bili nervozni. Nekolicina njih je postala ljuta.
Pejd je uo Torin glas pored sebe.
Prekidi traju i po nekoliko sati." - rekla je.
Zac ueno je pogledao u nju. Sedeli su u tis ini neko vreme, i kada
su neki od posmatrac a poc eli da odlaze, farovi automobila osvetlili su
njene oc i, pokazavs i kako je intenzivno gledala u mrak. Njena ria
kosa bila je zac es ljana iza us iju, s to je naglas avalo Iepe crte njenog
lica. Hteo je da dotakne njen obraz.
A onda se smire, - rekla je - i tek onda ih moz es videti u punom
sjaju."
Zas to ja ne bi seo ovde pored tebe, da sac ekamo dok se guz va ne
razie? Onda mi moe pokazati."
Da."
Pejdz je osec ao bol u grudima. Njegova glava je bila puna pitanja
koja nije imao kome da postavi.
Naslonjen na obliz nji stub, Kostigan je bacio cigaretu i ugasio je
izmom, sve vreme paljivo pratei ta se deavalo.

Kada mi je bilo deset godina, krenula sam sa roditeljima


automobilom na put." - rekla je Tori, buljec i u mrak. Glas joj je bio
blag.
Pejdz nije shvatao zas to mu je to rekla. Onda, kao da se setila s ta je
poela da pria, nastavila je:
Tada smo z iveli u Ostinu i do ovog dela zapadnog Teksasa nismo
stigli sve do noc i." Pomerila je glavu prema nec emu u daljini. Otac je
hteo da poseti roaka koji je ovde tek dobio posao na ranc u. Trebalo
je da provede ovde samo par meseci." Tori je ponovo zastala, a potom
kao da se setila s ta je poc ela da pric a, izgovorila: Kao s to znas , svi
moji roaci po ocu bili su lutalice."
Ukljuujui i njega, pomislio je Pejdz , ali paz ljivo je izbegao da je
prekine. Otac je napustio porodicu kada je Tori imala esnaest godina.
U svakom sluaju, doli smo ovde." - rekla je Tori.
Uzvici odus evljenja u gomili c uli su se nasuprot prigovorima da
postaje sve hladnije i nestrpljenju onih koji nisu videli ono s to je
trebalo da vide. Pejdz u je od buke bilo sve tez e da c uje s ta Tori pric a,
ali nije mu padalo na pamet da je zamoli da pric a glasnije, iz straha da
e to imati suprotan efekat.
Nastavila je. Is lo mi se u toalet. Cak je i tada ops tina ovde imala
par izgraenih poljskih toaleta. Kad su ih nas i farovi osvetlili, viknula
sam da stane, ali ocu se z urilo da s to pre vidi roaka. Ne bi stao da
majka nije insistirala. Uletela sam u jedan od toaleta, i kad sam izas la,
otac me je nestrpljivo c ekao pored automobila. Nes to me je nateralo
da pogledam u pravcu panjaka i tada sam ih videla.
ta si videla?
Tori kao da nije ula pitanje.
Nisam mogla odoleti da ne priem ogradi i gledam u njih. Majka
me je uvek vodila u crkvu nedeljom, i kada je propovednik pric ao o
raju, pomislila sam da mora da je mislio na ovo. Otac mi je naredio da
uem u auto, ali nisam mogla. Nisam mogla da skinem pogled sa
onoga s to je bilo tamo. Hteo je da zna s ta sam ja to mislila da vidim.
Pokuala sam da mu objasnim, ali jedino to je on rekao bilo je neto o
prokletoj glupoj dec ijoj mas ti. Sec am se da sam pokus ala da ga
odgurnem od sebe kada me je uhvatio i odneo do automobila. Vris tala
sam i udarala ga. Doslovno me je bacio na zadnje sedite.
Zao mi je. - rekao je Pejdz . Moz da je i dobro s to je najzad

otiao.
Kada Tori nije nastavila pric u, Pejdz je zaz alio s to ju je prekinuo,
ali onda je shvatio da je ona stala samo zato s to je njena paz nja
ponovo bila usmerena ka tami.
Tamo! - uzviknula je ena pored ograde.
Da! - potvrdio je drugi ovek.
Druga ena je uperila prstom: Eno ih pet!
Ja nita ne vidim!
Razoc arani tinejdz eri su seli u kamionet i odvezli se. Desetak ljudi
je pros etalo do autobusa, ali vec i broj je neoc ekivano ostao, buljec i u
mrak.
Tamo, jedan sa leve strane! - neko je uzviknuo.
U ta bih ja to trebalo da gledam?" - upitao je neko.
I Pejd je pomislio to isto.
Tori je ponovo progovorila i dalje ne gledajuc i u njega. Zaboravila
sam na ovo mesto do pre dva dana.
Do onog dana kada si krenula na put u posetu majci. - rekao je
Pejd. Skoro da je rekao: Onog dana kada si me napustila.
Tek s to sam pros la El Paso. Bilo je s est popodne, bila sam na
parkingu pored puta, gledala u auto-kartu i pila kafu. Preda mnom je
bio jos dug put do San Antonia i pitala sam se da li c u morati negde da
stanem i prenoc im. Meudrz avni put 10 vodi jugoistoc no duz
meksic ke granice do grada Esperanca, gde skrec e na istok za San
Antonio. Pomislila sam da bi Esperanca bila dobro mesto za odmor.
Zastala je. Neobino ime za grad.
Esperanca? Pejdz je dovoljno dugo z iveo na jugositoku zemlje pa
je znao da ta re na panskom znai nada.
Tori se nasmes ila nec emu u tami. Pejdz je c ekao, osec ajuc i polako
strah. Nastavila je minut kasnije. Njen glas je bio tako smiren da je
zvuala kao da detetu ita priu za laku no.
U dnu karte potraz ila sam razmeru milje-inc i kako bih izrac unala
koliko dugo jos treba da vozim. Ali, dok su mi oc i letele preko imena
gradova, jedan mi je zapao za oko: Rostov. Mora da je bio skriven
negde u glavi sve ovo vreme. Neverovatno.
Ta noc mi se iznenada ponovo vratila, tako z ivopisna kao da je to
bilo jue. Setila sam se da je na poljskom toaletu bila tabla sa natpisom
: vlasnis tvo okruga Rostov. Setila sam se s ta sam videla u tami iza

ograde kad sam izas la iz toaleta. Setila sam se koliko je otac bio ljut
kada nije shvatio o c emu pric am i kad me je ubacio u auto. Mogla sam
da osetim suze u oc ima, kako sam ih brisala i kako sam, dok smo
odlazili odatle, kroz zadnji prozor gledala u mrak sve dok vis e nis ta
nisam mogla videti tamo daleko.
Toliko smo se dugo vozili da sam naposletku zaspala na zadnjem
seditu. ak i tada sam sanjala o njima.
Eno tamo! - uzviknuo je neko pored ograde, upirui rukom.
Popila sam kafu, sklopila kartu i sela u auto. - rekla je Tori. Kad
sam stigla u Esperancu, umesto da sam stala i prenoc ila, nastavila sam
da vozim, ali nisam skrenula istoc no, na auto-put za San Antonio.
Umesto toga, skrenula sam na manji put i nastavila na jugoistok duz
granice. Sunce je zas lo, ali ja sam nastavila da vozim dok nisam stigla
ovde. Ova platforma za osmatranje nije postojala u ono vreme - bili su
samo toaleti. Plas ila sam se da c e me moje sec anje prevariti, da je ono
to sam videla te noi bila samo prokleta glupa deija mata, kao to je
otac rekao.
Eno ga jo jedan! - uzviknuo je neko.
Tori se nasmes ila u pravcu u kom je c ovek pokazao i ponovo
zac utala. Posle izvesnog vremena, nastavila je: Bilo je kasno. Jedva da
je bilo ljudi. Ne mogu da opis em olaks anje koje sam osetila kada sam
izas la iz automobila i pogledala preko ograde i videla da ono c ega sam
se sec ala - i s to sam tek sada shvatila, a s to sam sanjala sve ove godine
- stvarno postoji. Dos la sam ovde i sela na klupu, na istom mestu na
kom sam sedela pros le noc i, i nisam htela nis ta da radim, vec samo da
sedim ovde celu noc i gledam u ono s to sam videla kad mi je bilo deset
godina.
Zivot bi mi bio moz da mnogo drugac iji da me je otac pustio da
gledam jo samo malo.
Drugaiji?" - upitao je Pejd. Kako?"
Tori nije odgovorila. Zbog toga su ga pros li z marci koji nisu imali
nikakve veze sa sveim nonim vazduhom.
Gledaj koliko god eli." - rekao je Pejd.
Hou.
Nisam doao da ti zabranim." - pokuao je da je uveri.
Znam. Osim toga, ne bi ni mogao."
Pejdz je pogledao u Kostigana, koji je i dalje bio zas titnic ki

naslonjen na obliz nji stub. Ras irio je ruke kao da je z eleo da kaz e: Da
li ti je sad malo jasnije?
Pejdu i dalje nita nije bilo jasno, apsolutno nita. Bio je izgubljen.
I uplas en. Brinuo je da Tori moz da nije doz ivela neku vrstu
nervrnog sloma.
Da je tako, primetio je gledajuc i unaokolo, c inilo se da i mnogi
drugi imaju istu vrstu nervnog sloma.
Tori..."
Nastavila je enjivo da se smeka u tamu.
Volim te." - rekao je. Rec i su mu izletele pre nego je bio svestan
toga. Nije mogao da se seti kada ih je zadnji put izustio. Nije dobio
odgovor.
Tori, reci mi ta vidi. Pomozi mi da i ja vidim.
Niam sigurna da moe. - rekla je ona.
Ali kako moe da zna?"
Iz istog razloga zbog kog sam otila."
Od saznanja kojeg se Pejdz najvis e plas io, osec ao se kao da ga je
neko pesnicom udario u stomak. Nekoliko dugih minuta bio je bez
rec i, pokus avajuc i da se pribere. Trudio se da smisli s ta bi mogao da
kae da bi stvari bile bolje.
Ako mi pomognes , nauc ic u. - rekao je on. Sta god da sam
pogreio, mogu ispraviti."
Nisi nita pogres io. Niko nije kriv za to s to si ti takav kakav jesi. Ili
za ono to sam ja, takva kakva jesam.
Pejdz je gledao okrenut u mrak, oc ajnic ki z elec i da shvati o c emu
je Tori pric ala. Iako su mnogi u gomili pokazivali rukama, jedino s to je
on video bili su pas njaci u tami, bljes tave zvezde na nebu i nekoliko
snopova farova na putu sa desne strane.
Ko je od nas ovde lud? Zapitao se.
Napregnuo je oc i, pokus avajuc i da se privikne na mrak i
odgonetne tajnu tame. Setio se nec ega s to mu je njegov otac pokazao
kad mu je bilo petnaest godina. Zahvaljujuc i oc evom znanju, kao
vodec em aviomehanic aru u Ratnom vazduhoplovstvu, porodica se
tokom godina selila od baze od baze, ukljuc ujuc i neke u Nemac koj,
Juz noj Koreji i Filipinima. Jedna je bila i vazdus na baza MekDil u
Tampi na Floridi.
Jedne nedelje u avgustu, Pejdov otac se potrudio da provede malo

slobodnog vremena sa svojom porodicom tako s to je izveo Pejdz a i


njegovu majku u poznati Tampa akvarijum. Is li su od jednog do
drugog akvarijuma, posmatrajuc i kroz debelo staklo razlic ite
z ivotinje: ajkule, raz e, jegulje - njegov otac uz ivao je u posmatranju
bilo c ega s to je bilo opasno - i brojne z ivopisne egzotic ne vrste. Ali
jedan akvarijum c inio se kao da je prazan, nije imao nis ta osim vode,
peska, kamenja, vodenih biljki i modela potonule brodske olupine.
Pretpostavljam da se spremaju da ovde dopreme nes to novo." rekao je Pejd kome se uinio dosadnim, i krenuo dalje.
Ne, ve je dopremljeno." - odgovorio je otac.
ta, ime? Nita se ne kree. Ovo je prazno."
Oh, ovde ima puno ivota."
Misli na biljke."
Ne. Mislim na sipu."
Sipa?"
To nisu prave ribe. One pripadaju porodici lignji."
Sipa? Ponovio je Pejd.
Sa pipcima koji se nalaze napred. Mogu biti mali kao tvoj prst ili
dugi kao tvoja ruka, nekad i vei."
Ovde nema ribe koja je dugaka kao moja ruka." - podsmehnuo se
on.
Lignja." - ispravio ga je otac.
U redu, ovde nema lignje dugake kao moja ruka."
U stvari, tamo ih ima desetak."
Sigurno se ali?"
Otac je pokazao rukom ka staklu. Pogledaj. Dobro pogledaj."
Pejdz je odavno vec znao da je njegov otac bio ponosan na svoje
neverovatno znanje o brojnim neobic nim stvarima. Kada bi njegov
otac govorio sa toliko autoriteta, postojao je samo jedan nac in na koji
bi se takav razgovor zavrs io. I zato je Pejdz paz ljivo gledao u vodu
ispred sebe.
Ponekad vidimo samo ono s to oc ekujemo da c emo videti." objasnio mu je otac. Ponekad moramo nauc iti da gledamo na
drugaiji nain."
To je imalo jos manje smisla od imaginarne ribe. Ne razumem s ta
..."
Odjednom mu se uc inilo da se jedan kamen pomerio. Jedva

primetno. Par milimetara. Ali bio je siguran da je video kako se


pomera. Priao je blie staklu.
Oh" - rekao je Pejdz ov otac, oc igledno prepoznajuc i njegovo
iznenaenje. ini mi se da poinje da shvata."
Onaj kamen..."
Ali to nije kamen." - naglasio je Pejdov otac.
Stvar se pomerila za jos par milimetara i Pejdz je shvatio da je otac
bio u pravu - to nije bio kamen.
Odmah zatim, Pejdz je video glavu, a potom jedan pipak, pa onda i
drugi. Stvar se i nije bas mnogo kretala. Ali Pejdz ov pogled se
promenio - ili se to samo njegov mozak usredsredio na neto drugo.
Otac mu je rekao: Ponekad vidimo samo ono s to oc ekujemo da
emo videti.
Poc eo je da shvata. Da su samo stvari koje su bile oc igledne bile
pesak, kamenje, vodene biljke i model potonule brodske olupine,
onda je mozak prihvatio te stvari kao takve i nije se trudio da
prepozna ta su oi videle.
Na ops te iznenaenje, jos jedan kamen se pokrenuo. Malo peska
se podiglo, takoe. Deo potonule olupine se pomerio malo u stranu, a
jedna od vodenih biljaka poc ela je da se krec e po dnu akvarijuma.
Zelene granc ice na njoj bile su u stvari pipci. Mnogo godina kasnije,
kada je Pejdz bio na obuci na policijskoj akademiji Novog Meksika,
setio se tog popodneva kada je shvatio da postoji ogromna razlika u
onome s to oc i gledaju i s ta je stvarno pred njima, da svet nije uvek
kakvim se c inio. Naz alost, kasnije je otkrio, da je onaj ruz ni deo bio
onaj koji je pred njim.
Ali ne i tog popodneva. Pun uzbuenja, poc eo je da broji stvorenja
koja je iznenada ugledao. inilo se kao da ih je bilo na sve strane.
Jedan, dva, tri.
etiri, pet, est. - rekao je njegov otac.
Sedam, osam, devet." - pridruz ila se i njegova majka, osmehujuc i
se.
Bilo je to leto pre nego s to je utvreno da ona ima rak dojke, od
ega e na kraju i umreti.
Otac je pretpostavo da ima oko desetak sipa u akvarijumu, ali
Pejdz je na kraju izbrojao osamnaest, neobic nih, ruz nih stvorenja sa
c udim nazivom za lignju, koje su nauc ile da sakriju svoju ruz noc u, i

posle izvesnog vremena uc ine se lepim. Za samo par minuta nije


mogao da vidi pesak, kamenje, vodene biljke ili model potonule
brodske olupine, jer se nisu videli od toliko sipa.
Kao se skrivaju?" - upitao je oca, sa osmehom zaprepas tenja na
licu.
Niko ne zna. Kameleoni su poznati po tome da poprime boje
predmeta oko sebe. I paukovi to mogu. Ali niko od njih nije tako
dobar u tome - i tako brz u tome - kao sipe.
arolija." - rekao je Pejd.
Priroda." - ispravio ga je otac.

19.
Pejdz se priseto tog davnog popodneva, trudec i se da gleda u mrak
preko ograde, dok se grupa neznanaca oko njega divila nec emu s to on
nije mogao videti. Neki su se z alili da im nije jasno c ime su se to oni
drugi odus evljavali, i Pejdz ih je u potpunosti razumeo. Da li je
prisustvovao masovoj halucinaciji, nekoj vrsti grupne obmane gde su
ljudi ubeivali jedni druge da vide neto ega u stvari nije bilo?
Ali Tori nije bila u grupi kada je prvi put videla, i nije bila u grupi
kada je ovde sama dos la posle toliko godina sec anja i sanjanja. Ako je
i postojala obmana, sama je sebi to uradila.
Ili se ja moda varam, pomislio je Pejdz . Do avola, i posle svih ovih
godina nisam mogao da pridobijem enu da podeli sa mnom neto
toliko vano, to ju je odvelo pravo u sred nedoije.
Ali morao je ostati miran.
Seti se sipa, rekao je samom sebi. Seti se ta ti je otac rekao.
Ponekad vidimo samo ono to oekujemo da emo videti. Ponekad
moramo nauiti da gledamo na drugi nain."
Bogzna, moram nauiti da gledam na drugi nain.
Stvarnost koju je Pejdz mislio da poznaje, okrenula se naopac ke.
Brak koji je mislio da ima, z ivot koji je voleo - nita nije bilo kako se
inilo.
Zato? Pejdz je viknuo u sebi. Kako je mogue da ovo nisam mogao
predvideti?
Ustao je sa klupe i stao na ivicu platforme za osmatranje. Jedva
primec ujuc i Kostigana naslonjenog na stub pored njega, gledao je
preko glava oduevljenih ljudi u grupi, koncentriui se na mrak.
I ponovo je video tac ke udaljenih farova na putu iz Meksika. Ali to
nije bilo ono s to je odus evljavalo ljude u grupi. Oni su bili okrenuti u
potpuno drugom pravcu.
Paz ljivo se zagledao u blistavi niz zvezda, koje su bile
iznenaujue svetle i brojnije u odnosu na ono to je navikao da via u
Santa Feu, koji je bio poznat po c istom noc nom nebu. Moz da je to bio
razlog s to je vlada sagradila radio-teleskope nedaleko odavde. Ali,

ljudi u grupi nisu pokazivali ka zvezdama - njihova ushic enost bila je


usmerena samo ka horizontu.
ta li misle da vide?- Pejd je poeleo da sazna.
Seti se sipa, terao je samog sebe.
Pogled je usmerio na tamu iznad panjaka.
I video skoro neprimetno kretanje, jedva da se moglo primetiti...
Samo, ovaj put je bio siguran da je video. Ili su oc i promenile
pogled, ili pak mozak. Nije to bio samo pokret - bila je to promena u
tami.
Bez ikakve najave, pojavile su se male iskrice. Neke, za koje je
mislio da su zvezde, nisu uops te bile na nebu - lebdele su iznad
pas njaka. Pomislio je da su to moz da svici, njih desetak, ali bili su
mnogo blistaviji od svitaca i dok ih je gledao, postajali su sve vei.
Mogli su biti miljama daleko, ali c inilo se kao da su toliko blizu da
ih je mogao dotac i rukom, s to je i pokus ao. Tek tada je shvatio da ljudi
u grupi nisu rukama pokazivali pravac- i oni su pokus avali da ih
dotaknu.
I dok je netremice gledao, daleka svetlost poprimila je boju crvenu, zelenu, plavu, z utu, i jos mnogo vis e - sve boje i nijanse koje je
video na kuc ama i prodavnicama u gradu. Neki su se stapali postajuc i
vec i i svetliji. Dizali se i spus tali. Odleteli bi do horizonta i vratili se
nazad, kao da su plovili nos eni blagom strujom. Hipnotic ki su
poskakivali i okretali se.
ta ja to vidim?
Pejdz se zbunjeno okrenuo ka Kostiganu, oc ekujuc i potvrdu da ga
oc i ne varaju, ali jedino s to je nac elnik policije uradio je bilo ponovno
irenje ruku.
Pejdz se okrenuo nazad, posvec ujuc i svoju paz nju onome s to je
video - ili mislio da vidi - na horizontu. Neki zraci svetla su se
razdvajali, dok su se drugi stapali. Nez no i blago su treperili, kao da su
se privlaili.
Nikad nisam video neto kao ovo, pomislio je. ta je to? Iznenada,
obuzela ga je sumnja. Zato ovo nisam video pre dva minuta? Ovo mora
da je optika iluzija.
Ili toliko elim da vidim tamo neto, da sam napregnuo oi toliko da
sam na kraju video iskrice. Ili sam se, pak, toliko koncentrisao da sam
umislio da ih vidim. Kako mogu znati da ih i Tori vidi - ili misli da ih

vidi?
ta ostali misle da vide?
Ne samo vide, primetio je. Bilo je tu jos nes to vezano za svetlost,
nes to s to nije mogao potpuno da odredi. Bilo je to na ivici njegovih
ula, zvuk koji je jedva mogao uti.
Dok je Pejdz zakorac io da sie sa platforme, nameren da pita
jednu tinejdz erku koja je takoe ushic eno upirala rukama preko
ograde u pravcu pas njaka, primetio je komes anje negde u grupi. Jedan
glas se uo iznad ostalih.
Zar ne vidite koliko su zli? - neko je upitao.
Pejdz je stao i pokus ao da odredi smer iz kog je dopirao glas.
Zvuao je duboko, jako i ljutito. Bio je to muki glas.
Zar ne shvatate ta vam to oni rae?
Sa njegove desne strane Pejdz je opazio iznenadne pokrete, ljudi
su poc eli da se guraju, a visoki krupni c ovek ih je gurao u stranu kako
je prolazio.
Prestani da se gura! - neko se poalio.
Makni ruke sa mene!" - neko drugi je prigovorio.
Glas je bio jo ljui. Zar ne shvatate da ete svi zavriti u paklu?
Puka! - vrisnula je jedna ena. O Boe, on ima puku!"
Dok su izgovorene rec i bile znak za uzbunu svima u grupi, Pejdz je
instinktivno reagovao i sagnuo se. Potez uc i za pis toljem koji je skoro
uvek nosio, bio je uz asnut kada je shvatio da je dozvolio Kostiganu da
ga ubedi da pis tolj ostavi u koferu, u prtljaz niku iznajmljenog
automobila, parkiranom ispred zgrade suda.
Dlanovi su poeli da mu se znoje.
Spus tajuc i se jos niz e, osec ajuc i puls koji je bio sve jac i, pogledom
je preao preko uspaniene grupe i trgnuo se na glasan zvuk puke, od
c ega su ga us i zabolele, krrak. Izmeu ljudi i z ena koji su pokus avali
da pobegnu, video je bljesak pucnja otkrivajuc i da se radilo o
automatskom oruju.
Krrak. Covek je ponovo zapucao, ciljajuc i preko ograde. Bljesak
pucnja bio je usmeren ka horizontu, prema nec emu s ta god da je to
bilo tamo, prema neemu ta god je Pejd mislio da je tamo video.
Vratite se u pakao odakle ste i dos li! - c ovek je vikao u daljinu i
nastavio da puca.
Pejdz je video dovoljan deo senke oruz ja i prepoznao zakrivljeni

okvir za municiju koji se isticao u donjem delu. Bila je to silueta AK47.


Brzo je pogledao iza sebe, ka Kostiganu, videvs i da je nac elnik
policije izvukao svoj pitolj, pognut i napet kao to je i Pejd bio.
Uspanic ena gomila zaklanjala je c oveka sa pus kom i na trenutak
nije ga vie bilo.
Krrak. Jo jedan bljesak pucnja bio je usmeren u tamu.
Svi ste vi prokleti!" - Ali napadac vis e nije vikao ka nec emu s to ga
je hipnotisalo. Ovaj put vikao je okrenut ka gomili. Pejdz a je obuzelo
jezivo saznanje ta je sledilo.
Ne!
Covek je zapucao pravo u gomilu. Ljudi su vris tali, sudarali se,
oajniki pokuavajui da pobegnu.
Jedan ovek se sapleo i pao.
ena je zaplakala.
U tom trenutku Pejdz je shvatio da se c ovek nije sapleo. Srus io ga
je metak.
Napada je jo jednom zapucao.
Pejdz se retko osec ao tako bespomoc nim. Cak i da je imao pis tolj,
mrak i komeanje spreili bi ga da puca na oveka sa pukom.
Krrak. Pala je jedna ena.
Krrak. Srus io se i jedan tinejdz er. Preplas eni uzvici iz gomile
postali su toliko glasni da je Pejdz jedva mogao c uti rafale. Video je
kako se cev okree u njegovom pravcu.
Tori! Pomislio je u oc aju. Okrec uc i se oko sebe, dotrc ao je do
platforme za osmatranje. Kostigana vis e nije video, ali Pejdz nije imao
vremena da razmilja o tome ta radi naelnik policije.
Tori!
Stajala je, toliko preplavljena osec anjima da nije nije bila prisebna
da reaguje. Pejdz ju je uc io o vatrenom oruz ju i zamolio da u svojoj
torbi nosi pis tolj. Brinuo se zbog nje kada bi povela klijente na
udaljene lokacije gde je bila sama sa njima, ali Tori nikad nije nosila
pis tolj koji joj je dao. Istini za volju, iako je bila z ena policajca, njen
odnos prema tome bio je karakteristian za civila.
Cvrsto je zagrlio jednom rukom i povukao sa platforme. Iza njega,
metak je udario u dasku na zadnjem zidu. Kada je od straha vrisnula,
gurno je njenu glavu jos niz e, nateravs i je da se sagne dok ju je z urno

gurao iza ugla. Na suprotnoj strani, Kostigan je parkirao policijski


automobil, ali Pejdz u je laknulo kad je video vozila parkirana i sa ove
strane, i povukao ju je iza tamnog kamioneta.
Jesli li dobro?" - upitao je, trudec i se da je pregleda koliko je to
bilo mogue pod svetlou zvezda.
Bila je suvie dezorjentisana da bi odgovorila.
Iza platforme za osmatranje odjeknuo je pucanj.
Tori, odgovori mi. Da li si povreena?"
Od njegovog odsenog glasa, vratila se u stvarnost.
Ja... Ne. Dobro sam. Nisam povreena."
Hvala Bogu. Ostani ovde. Sakrij se iza motora. Meci mogu proc i
kroz vrata kamioneta, ali ne kroz motor. Ako ti se uc ini da napadac
ide u ovom pravcu, baci se na zemlju i pretvaraj se da si mrtva."
Gledao je pravo u nju.
Tori, odgovori mi da li si razumela."
Nakon jos dva pucnja iza platforme, c uo se vrisak. Trepnula je
nekoliko puta. Iza motora." - rekla je ona. Ako krene u ovom pravcu,
treba da se bacim na zemlju i pretvaram se da sam mrtva."
Krrak. Napada je ponovo zapucao.
Ne mogu da ostanem ovde sa tobom." - rekao je Pejdz . Moram
pomoi da ga zaustavimo."
Zato on ovo radi?"
Ne znam zato ljudi rade bilo ta."
Sledec i pucanj koji je c uo, zvuc ao je kao glasni pop, pre nego
krrak. Pitolj. Kostigan mora da uzvraa vatru, pomislio je.
Stisnuo je Tori za rame i otrc ao iz zaklona kamioneta. U istom
trenutku, uo je jo jedan pucanj iz pitolja, a potom i rafal.
A onda i stenjanje. Po hrapavom tonu, nije bilo sumnje da je to bio
Kostigan.

20.
Uznemireni otkucaji srca bili su u suprotnosti sa usporenim
pokretima na koje je primorao sebe kad je dos ao do kraja zida. Ruke
su mu drhtale. Trudio se da ih smiri.
Daske u zidu nisu mogle da ga zas tite od silovitih metaka AK-47,
ali barem su ga zaklonile dok je puzao ispod visine oc iju napadac a i
provirio iza ugla.
Slaba svetlost sa suprotne strane platforme osvetljavala je noc nu
moru. Tela su lez ala svuda unaokolo. Neka su se jos trzala, ali vec ina
je bila nepokretna.
Napada je oholo koraao izmeu njih.
Dos li su iz pakla!" - pucao je nasumice, dok ga je blesak kurs uma
iz cevi osvetljavao u grotesknom izgledu. Vratie se u pakao!"
Gde je Kostigan? Pejd se grozniavo razmiljao.
Zastao mu je dah kad je video telo nac elnika policije na zemlji, na
pola puta izmeu platforme za osmatranje i uspanic ene gomile.
Kostiganov pitolj leao je pored ispruene desne ruke.
Napadac je zapucao u telo koje se trzalo, dok je bljesak pucnja
osvetlio krv koja je prskala unaokolo. Izbacio je prazan okvir i ubacio
novi, tako brzo da Pejdz nije imao prilike ni da pomisli da pretrc i
preko parkinga i napadne ga.
Covek je uperio pus ku ka zemlji, spreman da puca u jos jedno telo
koje se pomeralo, ali je iznenada stao i spustio pus ku. Okrenuo se kao
da mu je nes to drugo privuklo paz nju. Pejdz je pogledao u istom
smeru.
Napadac je gledao u nes to s to je i u mraku bilo dovoljno upadljivo.
Bilo je bele boje i toliko veliko da nije moglo, a da se ne primeti.
Unutra, ljudi su plakali i zapomagali.
Turistiki autobus.
O boe, Pejdz je shvatio, pre nego je poeo da puca, neki od putnika
vratili su se na svoja sedita.
Napadac se uputio ka njima. Ledjima okrenut Pejdz u, gledao je u
zatamnjene prozore autobusa. Uspravio se, kao da je dobio dodatnu

snagu, i krenuo dugac kim koracima preko mrtvih tela ka svom novom
cilju. Kad je pros ao prednji deo autobusa, okrec uc i se ka vratima,
Pejdz je bio u iskus enju da potrc i od boc nog zida platforme za
osmatranje, oc ajnic ki pokus avajuc i da se domogne Kostiganovog
pis tolja. Ali zvuk njegovih koraka po s ljunku skoro sigurno bi skrenuo
paz nju na njega. Sanse da bi se domogao pis tolja, pre nego bi ga
napada uo kako prilazi i vraa se pucajui, bile su minimalne.
Pesnica je udarila u lim na suprotnoj strani autobusa.
Otovori vrata! - naredio je napada.
Pejdz je izas ao na put i potrc ao, dok su patike utis ale njegove
korake na asfaltu.
Pucnji su odjekivali po metalu. Napadac je pucao u autobus. Meci
AK-47 mogli su da probiju metal, bez potes koc a i da izau na drugoj
strani. Ljudsko telo bi ih jedva malo usporilo.
Posle sledeeg rafala u bok autobusa, uo se vrisak.
Korac ajuc i i dalje asfaltom, kad je pris ao zadnjem delu autobusa,
Pejd je usporio.
Sledec i pucanj pratio je krik bola. Meci su lomili staklo. Jauci i
zapomaganje postali su glasniji.
Pejdz a je zabrinuo jos jedan zvuk koji je c uo: kako se tec nost
prosipa po zemlji.
Doli su iz pakla! - vikao je ovek.
Pejd je u nosu osetio miris benzina.
Vraaju se tamo!
Pejdz je na obuci nauc io da samo u ilmovima pucanj u rezervoar
automobila moz e da izazove poz ar, a jos manje eksploziju. Ovaj c ovek
je mogao da puca u rezervoar autobusa celu noc , osim ako nije imao
zapaljivu municiju. Jedino s to je moglo da se desi je da napravi mnogo
rupa. I da mnogo goriva iscuri. Miris benzina postao je jo jai.
Oprezno se kretao, nadajuc i se da c e mrak iza njega sakriti
njegovu siluetu. Provirujuc i iza zadnjeg dela autobusa, video je
napadac a, koji je toliko uporno pucao u rezervoar da nis ta drugo nije
primec ivao. Napravio je korak nazad od bare benzina koja se s irila po
zemlji.
O Boe - nee valjda...
ovek je odloio puku i izvadio kutiju ibica iz depa na koulji.
Pejd je jurnuo.

Covek je izvadio jedno drvce s ibice i prislonio na hrapavu traku.


ibica se upalila.
Tek tada je c uo Pejdz a koji je trc ao i okrenuo se. Svetlost s ibice
bacila je senku na njegovo lice, pojac avajuc i os tre crte na njemu.
Odsjaj vatre u oima samo je naglaavao njegov pogled.
Zapalio je celu kutiju.
Pejdz je potrc ao jos brz e, urlajuc i psovke s to je z es ce mogao,
pokus avajuc i tako da iznenadi c oveka, da mu odvuc e paz nju od onoga
to je nameravao da uini.
Napadac je ispustio zapaljene s ibice trenutak pre nego se Pejdz
bacio na njega. Dok su padale na zemlju, Pejdz je mogao samo da se
pomoli da su se ugasile, ali u sledec em trenutku c uo je vunuu iza
sebe. Plamen je rasterao mrak. Osetio je vrelinu na leima.
Pun besa, udario je c ovekovom glavom u zemlju. Kosa i kost
drobili su se pod kamenjem. Ali c ovek je samo urliknuo i zamahnuo
rukom takvom silinom da je odbacio Pejda u stranu.
I pored c ovekove visine i korpulentne grae, bio je neverovatno
snaan. Mora da je bio na nekim halucinogenim drogama.
Plamen se dizao u visinu, zahvatajui zadnji deo autobusa. Pejd se
izmakao unazad, kako bi izbegao vatru.
Snap, snap, snap.
Vrelina je lomila staklo na prozorima. Zapomaganje ljudi
zarobljenih u autobusu postalo je histeric no. Videvs i napadac a koji je
posegao za pus kom, Pejdz je ustao i ponovo skoc io. Od jac ine udarca
obojica su ustuknula dalje od autobusa.
Pali su na zemlju i skliznuli po s ljunku. Pejdz je pokus ao da
pesnicom udari grkljan svog suparnika, ali c ovek se iznenada trznuo i
jedino s to je Pejdz zakac io bio je vrat. Covek je ponovo zamahnuo
rukom i udario Pejdz a u rame toliko jako da ga je zbacio sa sebe.
Udarac je skoro os amutio Pejdz a. Jauknuvs i od bola, ispruz io je nogu i
sapleo c oveka kad je ovaj pokus ao da se domogne pus ke. Pao je na
zemlju svom teinom uz glasan jauk.
Vatra se irila autobusom, iju je vrelinu Pejd oseao na licu.
Otvorite vrata! Bez ite iz autobusa!" Doviknuo je ljudima u
autobusu.
Zgrabio je napadac a sa lea i levom rukom c vrsto ga stegnuo oko
vrata, pokus avajuc i da ga ugus i. Desnom rukom ga je istovremeno bez

prestanka udarao u bubrege.


ovek se bacio unazad, udarajui Pejda u automobil iza njega.
Dok je stenjao od siline udarca, c ovek je skoc io u suprotnom
smeru i namerno pao na lea. Pejdz je jos jednom zastenjao kada je
udario o zemlju. Osec ao je kao da se sve u njemu lomi od tez ine
oveka koji je pao na njega.
Ostao je bez vazduha.
Ruka oko ovekovog vrata je popustila.
Covek je brzo ustao, s utnuo Pejdz a u desni bok i ponovo jurnuo ka
pus ki. Sve to vreme vatra je buktala iz zadnjeg dela autobusa i s irila se
napred. Pejd je oseao vrelinu ispod koulje.
Pun adrenalina, naterao je sebe da ustane.
ovek je podigao puku.
Pejdz je jurnuo, udario ga s lea i gurnuo ga u vatru. Vatra je bila
toliko velika da Pejdz nije mogao videti zadnji deo autobusa, ali je c uo
tup udarac kada je ovek udario tamo.
Odea na njemu se zapalila. Kosa je buknula.
Kad se okrenuo, c inilo se kao da se osmehuje - ili je to bio samo
efekat koji je vatra imala na njegove facijalne miie. Puka je ispala iz
njegovih zapaljenih ruku.
Ispruio je ruke i zakoraio napred.
Covek u plamenu nastavio je da se tetura ka njemu, sa ispruz enim
rukama koje su gorele, usta razvuenih u groteskan osmeh.
Pejdz je ustuknuo, naslonivs i se na automobil. Klizio je duz njega,
pokus avajuc i da se skloni od plamene more koja ga je neumorno
pratila. Osmeha na c ovekovom licu vis e nije bilo, kako je meso oko
njegovih zuba izgorelo. Bio je vrlo blizu i smrad zapaljenog ljudskog
mesa bio je nesnosan.
Trenutak pre nego je prihvatio Pejdz a u vatreni zagrljaj, c ovek se
iznenada okrenuo u stranu. Zvuk pucnja skoro da je nadglasao huk
vatrene stihije. Posle drugog pucnja, poc eo je da posrc e. Lice je
okrenuo ka nebu, po prvi put pokazujui bol.
Trei i etvrti pucanj bacili su ga na kolena.
Peti pucanj proao je kroz glavu.
Covek je pao licem na zemlju, ras irenih ruku, a njegovo sprz eno
meso rasulo se unaokolo.
Pejdz je polako krenuo unazad, gledajuc i na levu stranu. Tori je

drz ala Kostiganov pis tolj u obe s ake, ispruz enih ruku, zglobova na
ruci i laktova stegnutih, bas kako ju je Pejdz uc io. Lice je bilo
iskrivljeno od besa. Ponovo je pritisnula obarac , pucajuc i u plamen na
oveku.
Kreten!" - vritala je. Kreten!"
Vrata na autobusu su se otvorila uz prasak. Nekolicina ljudi
izletela je kroz dim. Dahtali su i kas ljali, trc ec i ka hladnoj tami s to
dalje od autobusa, koji se pretvorio u gorui sarkofag.
Pejdz je brzo obis ao automobil i pris ao Tori s lea. Uprkos vrelini
koju su osec ali, jos jednom je opalila u vatru koja je prekrivala
oveka.
Ti si sada jedini koji e u pakao!" - vritala je.
Tori," - rekao je Pejdz . Stao je pored nje, dohvativs i pis tolj. Dobro je. Vie nikog ne moe povrediti. Daj mi pitolj."
Jo jednom je opalila u lea gorueg lea.
Ti, kukin sine!"
Mrtav je. - rekao joj je Pejd. Ne treba ti pitolj vie."
Stavio je desnu ruku na pis tolj i gurnuo ga na dole, pokazujuc i joj
da i ona spusti ruke.
Daj mi to.
Stisak u njenim rukama je lagano popus tao. Polako je ispustila
oruje.
Pejdz je osec ao kao da su mu obrazi oprz eni. Proveo ju je u
velikom luku oko autobusa, dalje od vatre. Kako je vazduh postajao
tamniji, tako joj je i koa postajala hladnija.
Ljudi koji su uspeli da pobegnu iz autobusa, plakali su lez ec i na
zemlji pored ograde. Tela su bila razbacana svuda unaokolo. Izbrojao
je dvadeset, ali je znao da ima jos . Nekoliko je bilo zgrc eno od bola.
Veina je bila nepokretna.
Tori, ne gledaj. Odveo ju je do saturna, gde se nadao da c e se
osec ati sigurnijom, ali kola su bila zakljuc ana, i kad je prepipao
prednje dz epove Torinih farmerki, nije nas ao kljuc eve. Mora da su u
tani, pomislio je.
Odveo ju je do klupe na platformi za osmatranje. Pogledao je
unaokolo, ali u mraku nije uspeo da nae tas nu. Kad je ubedio Tori da
sedne, rekao je: Vraam se odmah.
Otrc ao je do Kostigana. Nac elnikov kaubojski s es ir lez ao je pored

njega. Leva strana glave bile je oblivena krvlju. Pejdz je dotakao zglob
na ruci i osetio puls.
Dri se. - rekao mu je.
Kljuc eve od automobila nas ao je u Kostiganovim pantalonama i
otrc ao do automobila, pritiskajuc i dugme za otkljuc avanje na
privesku. Kada je otvorio, zgrabio je mikrofon radio stanice.
Policajac pogoen! Policajac pogoen!"
Ko je to? - pitao je ljutiti mus ki glas. Kako si dos ao do tog
radija?"
Policajac pogoen!" Pejdz se trudio da doe do daha kako bi se
identi ikovao i opisao s ta se desilo. Bio sam sa nac elnikom! Ranjen
je!
ta?
Najmanje dvadest ljudi je ranjeno. Platforma za osmatranje van
grada. Zapaljen je autobus, i..." Dok je davao dodatne informacije, tak
tada je shvatio strahotu koja se desila. Napadac je mrtav, ali trebamo
svu pomo koju moete obezbediti."
Je li ovo neka ala - "
Pogledajte ka horizontu istoc no od grada. Trabali biste videti
odsjaj vatre."
Samo..." Tis ina je iznanada prekinuta. Sveti... Poslac u vam pomoc
to pre."
Pejdz je sedeo u policijskom automobilu kao da je sav utrnuo i
gledao u pustos koja je bila sa druge strane vetrobranskog stakla.
Svetlost vatre dizala se iznad les eva. Osec ajuc i bol na boku, izas ao je
iz automobila i obilazec i lokve krvi, pris ao ljudima koji su se spasili iz
zapaljenog autobusa.
Stie pomo." - rekao je.
Hvala vam." rekla mu je z ena kroz suze. Hvala vam s to ste nas
spasili."
Bio sam siguran da c u poginuti." - rekao je jedan c ovek drhtec i.
...Nikad se nisam tako uplaio."
Zato je ovo uradio?" - upitao je neko. Zato?"
Kroz huk vatre, Pejdz je primetio da je jos prez ivelih polako
poc elo da izlazi is svojih zaklona. Neki su se sakrili ispod automobila.
Drugi su pretrali put i sakrili se u mraku susednog polja.
Jedan stariji c ovek teturao se izmeu les eva. Dim se dizao iznad

njega.
Gde je Bet? Gde je...? Starac je stao i zajecao. Pao je na kolena od
tuge. Zagrlio je glavu jednog od leeva.
Utuen od bola, Pejd se vratio do platforme za osmatranje.
Tori vis e nije buljila prema pas njacima. Bila je sagnuta napred, sa
rukama na licu.
Drhtala je.
Pejdz je video jaknu na klupi. Uzeo ju je i ras irio je preko njenih
ramena. Najzad je video njenu tas nu na podu, gde mora da je pala
kada je poc ela pucnjava. Stavio je pored nje. Seo je pored nje, zagrlio
je i sluao zavijanje sirena koje su se pribliavale.

DRUGI DEO
MRANA RAVNICA

21.
Brent Loft je za kameru namestio najbolji izraz zainteresovanosti i
saosec anja rekavs i: U blizini parka Arojo, jedna uplakana
desetogodis nja devojc ica mahnula je rukom policijskim kolima da
stanu i pokazala mesto gde se njena mac ka popela na vrh jednog
viskonaponskog elektric nog stuba. Radnici elektrodistribucije iz El
Pasa dos li su sa kranom i vrlo paz ljivo spasli mac ku, koja se, kao s to
vidite, vis e uplas ila spasavanja nego ostanka na vrhu stuba. Debele
elektroizolacione rukavice zas titile su c oveka na kranu, ne samo od
struje.
Sedec i pored Lofta, Seron Rivera, koleginica s kojom je vodio
vesti, zasmejala se i proc itala sledec i pasus sa telepromptera:
Devojc ica i njen kuc ni ljubimac su konac no opet zajedno, a izgleda da
ovo nije bilo prvi put da je ova mac ka spasena. I pros log meseca
radnici komunalnog preduzec a morali su da je izbavljaju iz kis ne
kanalizacije."
Jos sedam z ivota, rekao je Brent, trudec i se da ne zvuc i
podrugljivo. Okrenuo se c oveku sa svoje leve strane: Frenk, kakva je
konana prognoza vremena?
Sutra c e biti jos jedan vreo, sunc an dan, uz moguc nost kis e sa
grmljavinom tokom noi.
Kia nam je uvek dobrodola, ree eron.
Kako da ne, saglasio se Brent. Dakle, to bi bilo sve za vesti u 10,
programa Prvi na licu mesta iz El Pasa. Gledajte nas e jutarnje vesti od
6 do 7, a mi se vidimo sutra uvec e, u 5, 6 i 10. Hvala s to ste bili sa
nama.
Siroko se osmehujuc i, odslus ali su pulsirajuc u odjavnu s picu svoje
emisije. Crvene lampice na kamerama su se pogasile. Jaki re lektori
iznad njihovih glava su se ugasili.
Kao i drugi voditelji vesti, Brent je skinuo mikrofon bubicu i
izvadio iz uveta mali radio prijemnik kroz koji je producent programa
mogao da mu da je uputstva da isec e neki prilog, doda neku tek
prispelu vest ili napravi alu.

eron se bubica zaplela u bujnu kosu.


Mrzim vesti o spasenim kunim ljubimcima, poalio se Brent.
U redu, ali ljudi vole da odu na poc inak s lepim osec anjem, rec e
sportski novinar Tom Montoja, dok je ustajao od svog stola. Tom je
nosio sako i kravatu za kameru, ali ono s to gledaoci kod svojih kuc a
nisu mogli da vide - jer je bilo sakriveno ispod stola - je da su ostatak
njegove odevne kombinacije c inili s orts, sportske sokne i patike. Uvek
je igrao kos arku izmeu 6 i 10 i jedva bi stigao da se vrati u stanicu na
vreme, da osvei minku.
Seron je nosila elegantan blejzer mornarsko-plave boje i
bledoplavu bluzu, c ija je pripijenost naglas avala njene grudi. Kad je
ustala od stola za kojim je govorila vesti, otkrile su se njene farmerke,
u neskladu s ostatkom garderobe. Zbog hronic no bolnih stopala nije
nosila obuc u. Carape su joj bile od debele vune, jer su joj stopala bila
osetljiva na hladnou koja je izbijala iz betonskog poda u studiju.
Za razliku od njih, Brent je nosio kompletno odelo, opasano
skupim kais em od telec e koz e i irmirane cipele koje bi uvek
izglancao pre ukljuc enja u program. Cipele su bile najvaz nije. Od glave
do pete, sve je bilo bitno. Ne bi se nikad vis e pojavio u z ivom
programu u iskrzanim cipelama, isto kao s to se ne bi pojavio bez
briljivo isfenirane kose.
Ali, morao je da upotrebi svu svoju ves tinu da bi zvuc ao iskreno
dok je c itao prilog o toj prokletoj mac ki. Brent je obec ao sebi da c e
sledec i put kad producent bude z eleo slatku pric icu, naterati Seron da
je proita.
Hoe da odemo na pie?, upitao je.
Brent, koliko puta treba da ti kaem da se viam s nekim?
Hej, pa ne boli da se pita. Ako ozbiljno mislis s tim momkom,
zato ga nekad ne dovede da vidimo kako izgleda."
On?, udno ga je pogledala.
Vrlo smeno", ree Brent.
Radi ovde tri meseca, a niko ti nije rekao da sam lezbejka?
Ma da, prestani da se zeza."
Zato misli da se zezam."
Dobro, dobro, umem da prihvatim s alu." U tom trenutku
producent je us ao u studio, spasivs i ga od Seroninog besmislenog
ponaanja.

Brent, moram da popriam s tobom."


Brentu se nije dopao taj ton. Ne mirie na dobro, zakljuio je.
Njegov uspon na televizijskom trz is tu krenuo je od male
televizijske stanice u Oklahomi, preko jedne stanice skromne velic ine
u Kanzasu, pa do ove vec e u El Pasu. Cilj svakog voditelja vesti je da
radi za najvec e kablovske informativne kanale, kao s to su CNN ili
Foks. Ili televizijske mrez e iz Los Anelesa, Cikaga, Vas ingtona i
Njujorka. Jos bolje bi bilo, a to je sam vrh, da ga gleda cela nacija u
veernjem dnevniku na ABC, NBC ili CBS.
Brent je proleteo kroz niz erazredne stanice, ali je morao da prizna
da nije imao brzinu koja mu je bila potrebna da bi otis ao iz El Pasa za
godinu dana, kao s to je planirao. Prvo zbog toga s to nije uspeo da se
povez e sa ekipom koja je radila vesti. Moz da su oni osetili njegovu
res enost da tu ne ostaje duz e nego s to je potrebno. Stoga nije dobijao
reportaz e kojima bi mogao da napreduje u karijeri. Osim toga, imao je
osec aj da se direktor redakcije vesti pokajao s to ga je zaposlio. Moz da
je mislio da je Brent suvie nean za ovo trite.
Sranje, verovatno e se istresti na meni zbog naina na koji sam
proitao onu vest o prokletoj maki.
Seron, i sa tobom bih morao da popric am," rekao je producent.
Namrs ten, pogledao je u svoje patike kao da je hteo da izbegne
direktan pogled u oi.
ujte, mogu da objasnim ono oko prie o maki...", rekao je Brent.
Producent je odsutno digao glavu. O emu pria?"
Seron je tiho tapkala preko betonskog poda u svojim debelim
arapama. Neto se desilo?"
Dogodilo se masovno ubistvo. Producentovo namrs teno lice
poprimilo je izraz stroge odlunosti.
ta?
Pored grada po imenu Rostov. To je oko dve stotine milja
jugoistoc no odavde. Nas kontakt u saobrac ajnoj policiji kaz e da je
preko dvadeset ljudi pogoeno, vec ina od njih smrtonosno. Sve se
desilo pored puta, na mestu koje smatraju lokalnom turistic kom
atrakcijom."
Brent je pris ao bliz e. Cak i danas u ovom c udnom svetu, vis estruko
ubistvo sa pet ili est rtava bila je vest. Ali dvadeset?
Ko je to uradio? - upitala je eron.

Napadac nije identi ikovan. Navodno, ubila ga je z ena koja se


tamo nala."
Zena? - Pria je zvuala sve bolje iz minuta u minut, pomislio je
Brent.
Detalji jos pristiz u, ali ne z elim da sve informacije o ovome nas i
gledaoci dobiju od CNN-a ili FOX-a. Ovo je pric a iz zapadnog Teksasa.
Sebe nazivamo Prvi na licu mesta, i tako mi svega, to c emo i biti.
Seron, ides u program sa najnovijim vestima". Nas kontakt u
saobrac ajnoj policiji pristao je da ide uz ivo u program preko telefona.
Brent, c eka te helikopter. Odmah letis u Rostov. Saznaj s ta se desilo.
Nadam se da c es biti u toku kada Seron i reportaz na kola stignu tamo
do jutra.
Dok je Seron poz urila do pulta za vesti, producent joj je doviknuo:
Seron, u Rostovu c es se javljati uz ivo sa najnovijim vestima tokom
c itavog dana. Sutra uvec e, vodic es program sa mesta gde se desio
napad. Bic e to specijalna emisija i tako c emo je i najavljivati. Odmori
se to vie moe. Ne elim da izgleda izmoreno."
Znac i, Seron i ja c emo biti zajedno tamo?" - upitao je Brent,
zamiljajui kao e to dobro izgledati u njegovoj poslovnoj biografiji.
Ne, eron c e sama voditi program. Ti c es obezbediti informacije.
Sakupljac es sve sutra ceo dan i noc , kad sutra uvec e poc ne program
izgledac es kao da si spavao sa mac kom u dz aku Producent kao da je
naglasio rec mac ka, ali Brent se nadao da mu se to samo uc inilo. A
sad, trkom u helikopter."
Ali moram do kuc e da uzmem c istu odec u, rekao je Brent. Ovo
odelo nee biti nizata do sutra uvee.
Nemas vremena. Hoc u da budes na licu mesta pre nego se pojave
prokleti CNN-ovi reporteri." Kako je to izgovorio, producent se
okrenuo prema trojici kamermana. Ko z eli da zaradi dobru lovu na
prekovremenom radu?
Ja. - rekla je jedna z ena. Moram da zamenim koc nice na
automobilu."
Kada se pojavila ispred opreme, Brent je prepoznao simpatic nu
hispano snimateljku koja je nedavno poc ela da radi. Zvala se Anita
nes to. U ranim dvadesetim, niska i u dobroj kondiciji, crne sjajne kose,
zac es ljane u rep. Nosila je gojzerice i pantalone sa duplo vis e dz epova
nego obino. I na koulji je imala dosta depova.

Uzmi kameru i jedan od kombija," odgovorio je producent.


Odmah kreni za Rostov. U ovo doba noc i, moz es stic i do tamo za dva i
po sata."
Manje," odgovorila je Anita samouvereno.
Sta god - ne zanima me koliko c es kazni platiti. Samo nemoj da
slupas kombi. Dok Brent zavrs i snimanje iz vazduha sa mesta zloc ina i
pripremi komentar, mora biti blizu."
Stani," rekao je Brent, vi hoc ete da ja rukujem i kamerom na
helikopteru?"
Producent se nije obazirao na njega i nastavio je da govori Aniti.
Postoji velika verovatnoc a da les evi nec e biti uklonjeni do tada.
Kada helikopter spusti Brenta, ti i on c ete poc eti sa intervjuima
policajaca i oc evidaca koje moz ete nac i. Brent, rekao sam ti da ides .
Ako ovo pokrijemo iz vis e uglova, moz da CNN i ne pos alje svoje ljude.
Moz da plate da Seron radi direktno ukljuc ivanje sa lica mesta.
Konkurencija nee imati anse protiv nas kad je gledanost u pitanju.

22.
Neobic na muzika plovila je svuda unaokolo, spus tala se i dizala.
Iako su je proizvodili instrumenti, Halovej i dalje nije mogao da
prepozna laganu i senzualnu melodiju niskih tonova. Zamis ljao je
kako polako ples e sa najleps om z enom koju je ikada upoznao. Osetio
je miris cimeta u njenoj kosi i ukus us-vodke na usnama.
U meuvremenu, sedmoro ljudi se okupilo u prostoriji: Halovej i
njegov kolega, Tagard, jos jedan par c uvara koji su dolazili i odlazili iz
sobe za osmatranje da bi c uli muziku, i istraz ivac - Gordon - kome su
se pridruila jo dvojica.
Opc injeni muzikom, nisu pric ali. Halovej je zamis ljao kako se z ena
sa kojom je plesao privija uz njega. Disala mu je lagano u uvo.
Muzika je odjednom prestala. ena je nestala.
Hej, ta se desilo?" - upitao je Halovej.
um se uo iz zvunika: grub, pucketav, glasan i teak.
ta si uradio, Gordone?" - uzviknuo je. Gde je muzika?
Ali i Gordon je izlgedao iznenaen - i uznemiren - kao i svi ostali.
Nis ta nisam uradio, usprotivio se, diz uc i ruke u vazduh, kako bi
to i dokazao.
Pa ta se onda desilo? Zato je muzika stala?"
Jedan od istraz ivac a pritiskao je dugmic e i okretao prekidac e na
nekoliko aparata. Moz da je ovo samo prolazni problem,"
pretpostavio je.
Otri statiki eho odbijao se o zidove.
Prolazi, malo sutra. Halovej je prislonio ruke na svoje us i. Do
avola, pa ovo boli. Uradi neto."
Drugi istraz ivac je okrenuo prekidac , iskljuc ujuc i zvuc nike. Sum je
nestao, c uo se samo iz slus alica na stolu. Kada ih je Gordon stavio na
glavu, Halovej vie ni to nije uo.
Ono s to je c uo bilo je zujanje brojnih elektronskih aparata koji su
bili natrpani u prostoriju - i jos dublju, jedva primetnu vibraciju koju
je kroz zidove slao generator struje ili veliki tanjiri iznad njih.
Muzika mu je odvukla paz nju od nesnosne glavobolje, ali bol se

sada irio kroz lobanju.


Odakle je to dolo?"
Istraivai su se znaajno pogledali, kao da neto kriju.
Vratite je!"
Ne znamo ni kako je primamo, pre svega, Gordon je brzo
objasnio, a kamoli kako da je ponovo naemo."
Samo je vratite!" - zahtevao je Halovej.
Ne bi trebalo da ste ovde, uops te." - Gordon je shvatio da mu
muzika vis e nije zaokupljala paz nju. Ovde je zabranjen pristup. Vama
je mesto u sobi za osmatranje."
avola. Moja duz nost je da s titim objekat. Mogu da idem gde god
hou."
A kako bi bilo da ga s titis posmatrajuc i sigurnosne kamere? Dok
ste vi visili ovde, mogli su nas napasti teroristi."
Prijatelju, ako ujem ovu muziku ponovo i ne pozove me, Halovej
se zakleo u sebi, teroristi e biti tvoj najmanji problem.

23.
Desetine rotacionih svetala sijala su u mraku. Komes anje crvene,
plave i bele bilo je u suprotnosti sa sjajnim bojama koje je Pejdz mislio
da je video ranije. Motor je brujao dok su vatrogasci penom zalivali
ostatke izgorelog autobusa. Osam automobila saobrac ajne policije
bilo je parkirano pored tri automobila policije iz Rostova. Policajci i
bolnic ari bili su svuda unaokolo. Pejdz je c uo zavijanje sirene kola
hitne pomoc i koja su odlazila i grmljavinu medicinskog helikoptera sa
zaslepljujuim svetlima kako se die sa oblinje poljane.
Sa uzvis enja, nedaleko od puta, gledao je kako jedan od policajaca
ispituje Tori u njenom automobilu, parkiranom pored platforme za
osmatranje. Pejdz je vec razgovarao se nekoliko policajaca i bio
uveren da c e imati jos pitanja. U ovom trenutku, prijalo mu je to s to je
uspeo da se izdvoji iz metez a i pokus a da sagleda traumu kroz koju je
upravo proao.
Nas ao se pored metalnog stuba na c ijem vrhu je bila pric vrs cena
velika tabla. Rec i su bile urezane u nju. Rotirajuc a svetlost sa prispelih
vozila dovoljno ju je osvetljavala da bi mogao da proita:
Dobrodos li u svetlost Rostova. Mnogi su tvrdili da su je videli, ali
niko nije uspeo da je objasni. Ako ste dovoljno srec ni da je doz ivite,
sami odluite ta je u pitanju.
Cuo je korake koji su se pribliz avali. Pejdz se okrenuo i video
siluetu c oveka sa kaubojskim s es irom. Kako se silueta pribliz avala,
prepoznao je saobrac ajnog policajca sa kojim je ranije vec pric ao.
Oc igledno hispano porekla, c ovek je imao s iroko lice, sa jakom
vilicom i izraz enim jagodicama na licu. Imao je plavu kravatu i braon
uniformu. Prezivao se Medrano.
Zavrs ili smo razgovor sa Vas om suprugom." - rekao je zvanic no.
Moete je odvesti gde ste odseli."
Pejdz nije hteo da ulazi u sloz enu situaciju koja se krila iza ovakve
izjave.
I sa mnom ste zavrili?"
Za sada. Svi prez iveli pric aju istu pric u. Covek je bio lud. Da nije

bilo Vas i Vas e supruge, poginulo bi mnogo vis e ljudi. I dalje nemate
pojma zas to je to uradio?" Medrano kao da je oc ajnic ki traz io neto
to bi objasnilo ta se desilo.
Jedino da je pominjao da je svetlost zla.
Svetlost? Kako priate o njoj... Vi ste je videli takoe?"
Morao sam malo da se potrudim, ali da. Bar sam video neto.
Policajac je bio zbunjen. Zivim u Haringtonu, oko stotinu milja
odavde. To je veliki grad zahvaljujuc i ra ineriji nafte, ali nema puno
s ta da se radi. Kad god bi nam u posetu dos li z enini roditelji ili moj
brat sa porodicom, dolazili bi ovde da probamo da vidimo svetlost.
Sigurno sam bar deset puta bio ovde. Nikad nis ta nisam video. Ni
enini roditelji, ni moj brat, ni njegova porodica; iako su stranci koji su
stajali pored nas tvrdili da je vide. Na kraju sam odustao i prestao da
dolazim. Kako izgleda?"
Kao da je miljama daleko, a opet c inilo mi se da je toliko blizu da
sam pokus ao da je dotaknem. Treperila je i plovila, spajala se i
razdvajala, i ponovo se spajala. Stalno je menjala boje. Jednom kad
sam je video, nisam mogao skinuti pogled sa nje."
Medrano je klimnuo glavom. Tako je najee opisuju."
Stvar je u tome da sam poc eo da se pitam da li sam ubedio sebe da
je to tamo. To je izgledalo kao masovna histerija i moz da sam i ja bio
uvuen u sve to."
Da, to je jedno objas njenje - ljudi znaju da ubede druge da vide
svetlost."
Jedno objanjenje? Koja su druga?"
Fosforni gas koji izbija iz pukotina u zemlji. Druga teorija je da
podzemne stene u ovom podruc ju sadrz e visok nivo kristala kvarca u
sebi. Posle vrelog dana, brzo hlaenje prouzrokuje skupljanje stena
koje proizvodi statiki elektricitet."
Pejdz je pogledao pored Medrana ka rotacionim svetlima i s koljki
autobusa iz koje se dizao oblak dima - i leevi.
Svi ovi ljudi su poginuli zbog static kog elektriciteta?" - Odmahnuo
je glavom. Ako je tako, onda je sve ovo jo besmislenije."
Vas a supruga je rekla da je ubica vikao na gomilu: Zar ne
shvatate ta vam rade?"
Mislio je na svetlost. Onda je poc eo da puca ka horizontu. Vikao
je: Vratite se u pakao odakle ste dos li." Pa jos i Svi ste prokleti."

Mislio sam da je ponovo mislio na svetlost, ali se ispostavilo da je on


mislio na okupljenu gomilu jer je u sledec em trenutku poc eo da puca
na sve oko sebe."
Neka vrsta religioznog fanatika," pretpostavio je Medrano.
Bio je opsednut paklom, to je sigurno. Dos li iz pakla. Vratite se u
pakao." To je ponovio nekoliko puta dok je pucao u ljude."
Barem je vatra u kojoj je izgoreo bila dobra ilustracija gde je
otiao, rekao je Medrano.
I meni je to palo na pamet. Da Ii ste saznali ko je on?"
Jos ne - sve je unis teno c ak i da je imao neki dokument sa sobom.
Sistemom eliminacije, utvrdic emo koji je njegov automobil i pronac i
ga preko registarskih tablica."
Osim ako nije doao autobusom."
Sa sve AK-47 koji niko nije primetio?"
Moz da je nosio u nekom koferu, kao s to su oni za gitare,"
pretpostavio je Pejd.
Da, i to je moguc e. Znate, Vi stvarno i mislite kao policajac. Ako je
napadac dos ao autobusom, bilo kakav dokaz je unis ten u poz aru. To
e nam prilino oteati istragu."
Pejdz je zadrhtao, moz da od hladnog povetarca ili moz da zato s to
je ponovo bacio pogled na leeve.
Dobro bi Vam dola jakna," rekao je Medrano.
Naelnik Kostigan mi je rekao to isto. Ima li vesti kako je on?"
Vozac kola hitne pomoc i javio mi se telefonom iz bolnice u
Rostovu. Trenutno ga operiu. A Vi? Kako se Vi drite?
Pejdz je protrljao svoj desni bok, gde ga je napadac s utnuo. Ne
elim ni da pogledam masnicu."
Nisam mislio na to.
Znam. Ima puno toga. Za sada, samo mi je drago to sam iv.
Da li ste ikad bili uesnik u obraunu vatrenim orujem?"
Jednom. Ali niko nije poginuo. Moja supruga, sigurno nije
doz ivela tako nes to do sada. Da nije bilo nje, moz da bi me ovaj i
sustigao."
Uc inila je neverovatnu stvar. Nas li smo s est c aura od metaka za
pitolj."
U stvari, ona je opalila osam puta," rekao je Pejd.
A ona se sec a da je samo etiri puta povukla obarac . Da Vi i Vas a

supruga radite za mene, sutra ujutru bi vec pric ali sa psihijatrom, ali
ne mogu puno da uinim za strance."
Razumem Vas. Zahvaljujem na brizi."
Medrano se okrenuo na zapad i pogledao u nebo, gde je brujanje
helikoptera postajalo sve glasnije kako se pribliz avao. Dobro je. Jos
jedan helikopter hitne pomoi."
Ja u odvesti suprugu do motela."
Rotirajuc e svetla osvetlila su siluetu Tori koja je sedela na
prednjem sedis tu njenog saturna. Dok je Pejdz hodao u tom pravcu,
helikopter je postajao sve glasniji.
Njegova svetlost je iznenada bljesnula, ali umesto da je sleteo na
obliz nju poljanu, lebdeo je iznad mesta zloc ina - dovoljno visoko od
zemlje da ne bi dizao pras inu ili oduvao predmete i tako omeo istragu.
Paljivo se drao dozvoljene visine.
ta se to deava?" - upitao se Medrano.
Pejdz je vec shvatio o c emu se radi, kada je video c etiri velika
slova na boku helikoptera.
Medrano je zamahnuo pesnicom ka nebu. To je prokleti
helikopter TV stanice."

24.
Brent je na par sekundi video svetla grada ispod sebe. A onda je
helikopter preleteo, i jedino s to je video bio je mrak. U sledec em
trenutku, ispred sebe je na jednom mestu video svetla koja se pale i
gase.
Mnogo svetala koja se pale i gase.
uo je glas pilota kroz slualice. Eno ga tamo.
Dim se dizao iz sagorele s koljke autobusa. Gde god je pogledao,
sve je bilo puno vatrogasaca, policajaca i medicinskog osoblja.
Vidi li leeve na zemlji? - Brent je upitao pilota. Da! Tamo!"
Vrec e za les eve prekrivale su oblike ljudskog tela na zemljanom
parkingu. Brent je izbrojao dvanaest. Druge su smes tali u kola hitne
pomoi.
Njegov producent vesti c ekao ga je u studiju, na drugom kraju
radio veze. Brent je okrenuo prekidac i poc eo da govori u mikrofon.
Stigao sam na vreme. Tek su poeli da sklanjaju leeve.
Ima li jo koji televizijski helikopter?"
Nijedan."
Dobro. Zna ta treba da radi.
Jesi li nas ao podatke koje sam ti traz io?" - upitao je Brent. Niste
mi dali vremena da sakupim bilo kakvu informaciju. Moram znati
neto o ovom gradu."
Nema puno," rekao je producentov glas kroz slualice.
Nema puno je bolje od nita."
Wikipedia ima mali tekst. Cini se da je grad jedino poznat po tome
to je u njemu sniman film Dejmsa Dikona Pravo na ivot."
Izdat je na DVD-u prolog meseca. Gledao sam ga," rekao je Brent.
Ne znam kako e ti to pomoi."
Rostov. Kakvo je to ime? Zvui strano."
Rusko." odgovorio je producentov glas. Pruga koja je tu
sagraena 1889. bila je vlasnis tvo brac nog para koji se tu zaustavio
kada je ovde bila samo cisterna za dolivanje vode. Supruga je sticajem
okolnosti c itala prevod Tolstojeve knjige Rat i Mir. Jedan od likova bio

je grof Rostov, i tako je grad dobio ime. Ako z elis da uspavas nas e
gledaoce, slobodno im ispric aj ovu pric u. Takoe, postoji i napus tena
vojna baza - rus evina, u stvari, gde su obuc avali pilote bombardera.
Toliko ima neekspoldiranih bombi da su celo podruc je morali ograditi
i postaviti natpise sa upozorenjem, ali se ve odavno nita nije desilo."
Jo neto?"
Nita, osim..."
ta?" - upitao je Brent. Treba mi sve to ima."
Ima neto o nekoj svetlosti."
Svetlosti?"
Naziva ih, citiram tajanstvena svetlost Rostova".
ta je to kog avola?"
Jedino s to je napisano je raznobojne kugle svetlosti u polju."
Osim lokacija gde je snimano Pravo na ivot, ovo je takoe velika
lokalna znamenitost. Kladim se da dobri stanovnici Rostova odu u
polja i mas u baterijskim lampama u boji kako bi privukli naivne
turiste?"
Ovo nisi oekivao. Spremi se."
Pilot je pokazao Brentu kako da rukuje kamerom koja je bila
montirana u nosu helikoptera. Sada je on rukovao konzolom koja mu
je omoguc avala da usmeri objektiv gde god je z eleo i zumira bilo koji
detalj.
Krec emo za pet, c etiri, tri, dva, jedan, ide" rekao je. Monitor u
kabini prikazivao je sliku koja se prenosila u stanicu: rotaciona svetla,
kola hitne pomoi, policajce, vatrogasce, medicinsko osoblje i leeve.
Ako onaj drkadija misli da u biti in i dozvoliti eron veinu
vremena u programu, mora da je lud. Dau mu materijal koji je toliko
bolji od nje i bie primoran da dri vie mene pred kamerom nego nju.
Imam oseaj da je ovo pria koja e me odvesti u Atlantu.
Pustio je da prizor napravi utisak, a onda se skoncentrisao na
oskudne informacije koje mu je naao producent.
Ovde Brent Loft koji se javlja iz helikoptera za vesti Prvi na licu
mesta. Pokolj koji vidite ispod mene moz da bi bio prikladniji kao
prizor napada na nekom od ratita, ali ovo nije Avganistan ili Irak. Ovo
je mirni stoc arski deo zapadnog Teksasa, nedaleko od uspavanog
gradic a Rostov. Ime je dobio po liku iz Tolstojevog romana Rat i Mir ali mira ove noc i nema u Rostovu. Besomuc na pucnjava, koja je izbila

na panoramskoj platformi pre dva i po sata, usmrtila je najmanje


dvadeset ljudi i postavila pitanje: Da li je vis e ijedno mesto stvarno
sigurno?"
Dole na zemlji, jedno vozilo se udaljavalo od policijskih
automobila, hitne pomoc i i vatrogasnog kamiona. Brent je usmerio
kameru ka njemu, nadajuc i se da je to vozilo hitne pomoc i c ija c e
rotaciona svetla na krovu ubrzo oz iveti dok bude jurio ka gradu.
Ubrzo je shvatio da je to bio obic ni, civilni kombi, pa je brzo
preusmerio kameru na vatrogasce koji su penom zasipali zadimljenu
koljku autobusa.
Pre pola veka, nedaleko odavde, Dz ejms Dikon snimio je ilmski
klasik Pravo na ivot, o dugogodis njoj svai mladog tragac a za naftom
i ugledne teksas ke stoc arske porodice. To je uzbudljiva pric a kako je
Stari zapad postao Novi zapad. Ali, i u bezakonju Starog zapada,
neopisivi masakr koji se dogodio vec eras, bio bi nazamisliv.
Ispostavilo se da je Novi zapad mnogo nasilniji od Starog. U prvim
izves tajima se navodi da je jos neidenti ikovani napadac ubijen od
strane osobe na mestu zloc ina, neduz nog prolaznika, kojeg je on
pokus ao da ubije. Ako je tako, motiv za ovakvo nec uveno nasilje
ostaje nejasan i neobjas njen, koliko i misteriozna svetlost Rostova
koja je i privukla turiste na ovo mesto."

25.
Uz grmljavinu helikoptera iznad njega, Pejdz je vozio Torin saturn
s to dalje od metez a na mestu zloc ina. Dok su rotaciona svetla ostajala
iza njega, pogledao je u svoju suprugu, zabrinut zbog nac ina kako je
netremice gledala pravo ispred sebe, u tamu uskog puta iza farova
automobila. Njeno lice je bilo zategnuto. Izgledala je oamueno.
Nisi imala izbora," rekao joj je. Prisetio se njenog frenetic nog
pucanja dok je neprestano povlac ila obarac , c ak i kad je napadac
prestao da se pomera. Uradila si pravu stvar. Nemoj to nikad
zaboraviti."
Tori je moz da blago klimnula glavom ili je to moz da bilo samo od
truckanja automobila.
Zamisli da je bilo drugac ije," rekao je Pejdz . Da me je sustigao,
moda bih izgoreo. Oni ljudi u autobusu bi izgoreli u poaru, takoe.
Moz da sam jednom pucala na njega da bi tebe spasila,"
promrmljala je Tori. Usne jedva da su joj se pomerale. I dalje gledajuc i
pravo ispred sebe, morao je da se koncentris e, kako bi razumeo s ta
ona pria.
I moz da sam pucala jos jednom da bi spasila one ljude." Udahnula
je, njene crte lica postale su otrije. Ali ostali meci... mnogo njih..."
Pejd je ekao.
... pucala sam jer je oterao svetlost. Upropastio je vec e, kurvin
sin."
Unutranjost kombija postala je neprijatno tiha.
Kada su stigli u motel, na neonskoj reklami je pisalo: NEMA
SLOBODNIH MESTA. Pejdz se zaustavio ispred sobe broj 11 i
prepoznao jedan od automobila parkiran nekoliko mesta niz e. Audi je
pripadao majci i ocu koji su doveli decu na osmatraku platformu i bili
nestrpljivi da krenu dalje. Ili su bar majka i deca hteli da nastave dalje.
Pejd se prisetio kako je otac bio razoaran.
ena i deca su ti spasili ivot, pomislio je Pejd.
Na jedva osvetljenom parkingu, pomogao je Tori da izae iz
saturna, izvadio kljuc iz njene tas ne i otkljuc ao sobu. Smrdela je na

starost i vlagu.
Upalio je svetlo i video da su u sobi bila dva kreveta. Tim bolje,
pomislio je.
Kada je c ula kako okrec e kljuc u bravi, okrenula se ka njemu.
Pejdz se uplas io da c e rec i: Ne z elim te ovde. Umesto toga, samo je
prozborila: Idem pod tu.
Otvorila je kofer, izvadila bokserice i majicu - njenu uobic ajenu
pidamu - i otila u kupatilo.
Zakljuala je vrata iza sebe.
Sa osec anjem praznine, Pejdz je pogledao oba kreveta i primetio
knjige na stolu pored jednog. Izabrao je onaj drugi, legao na tanki
prekrivac i slus ao zvuk tus a. Osetio je miris dima na svojoj kos ulji i bol
koji se polako irio na mestu gde ga je napada utnuo.
Slika napadac a u plamenu koji hoc e da ga zagrli, vratila je izraz
zgraavanja na njegovo lice.
Kada je Tori izas la iz kupatila, nosila je bokserice i majicu. Kosa
osus ena pes kirom bila je zac es ljana unazad, tamnije crvena nego
uobic ajeno, jer je bila mokra. Otis la je do vrata, ugasila svetlo i
zavukla se ispod pokrivaa na susednom krevetu.
Miris sapuna i ampona dopirao je iz kupatila.
Laku no, rekao je Pejd.
Leao je u mraku, ekajui njen odgovor.
Laku no, najzad je rekla, tako tiho da je jedva uo.

26.
Kada je Pejdz uc io da pilotira, njegovi snovi bili su ispunjeni
osec anjima lebdenja, kao da ga je nosila blaga vazdus na struja, letec i
iznad uma i polja. Avion je bio tih kao jedrilica.
Lebdeo je.
Okretao se.
Plovio je kroz vazduh.
Sada je sanjao jednu drugu verziju tog sna. Nije leteo iznad s uma i
polja. Bio je u tami, visio u praznini, spus tao se i dizao, leteo ulevo,
zaustavljao se, pa onda leteo udesno, kao da je bio na nevidljivim
talasima.
Isto kako se i svetlost kretala.
Kada se probudio, osec ao se kao da je pijan. Polako je otvorio oc i i
sac ekao da se njegova mora slegne. Dnevna svetlost probijala se
pored jeftinih zavesa. Pogledao je na drugi krevet i video da je prazan,
sa pokrivac em naguranim u stranu. Odmah je ustao, istovremeno
shvativs i da je i dalje nosio nadimljene farmerke i kos ulju od
prethodne noi. Ni patike nije stigao da skine.
Osetio je otar bol na boku.
Tori?
Vrata kupatila bila su otvorena. Pogledao je unutra, ali nje nije bilo
tamo.
Brzo je otvorio ulazna vrata, da bi mu laknulo kad je video Torin
kombi.
Oc i su ga zabolele od sunca. Pogled na sat pokazivao je da je bilo
skoro tri i petnaest. Prisetio se da je pogledao na sat, dok je vozio Tori
nazad u motel. Bilo je par minuta posle jedan. O Boze, spavao sam vie
od dvanaest sati.
Tori.
Ukoc en od bola na boku, potrc ao je po popodnevnoj vrelini do
recepcije. Tamo je iza pulta bio i dalje isti mladi.
Jeste li videli moju suprugu da je prola?"
Pre pola sata otis la je niz put do Rebarca." Pogledao je Pejdz a uz

blagi prekor. Kao s to mi je nac elnik Kostigan rekao, sac uvao sam
sobu za Vas. Mogao sam je iskoristiti kad se desila nesrec a. Mnogo
ljudi dolazi u grad."
Platiu to je nisam koristio. Dajte je nekom drugom."
Vec jesam kada je pros lo vreme za napus tanje soba. Jedan
novinar je u njoj."
Novinar?"
Ima ih na tone."
Recepcioner je pokazao na televizor pored aparata za prodaju
sokova u c os ku prostorije. Na ekranu je bio lep c ovek u izguz vanom
odelu, drz ec i mikrofon u ruci, napeto je gledao pravo u kameru.
Kravata je bila opus tena i poslednje dugme na kos ulji otkopc ano.
Plava kosa je bila razbaruena. Bio je neobrijan i izgledao je umorno.
Iza njega okupljala se grupa ljudi. Policajci su mahali ljudima da
ostanu iza ograde. Iza policijskih automobila videla se platforma za
osmatranje.
Ne prilazite. Ovo je i dalje mesto zloc ina," upozoravao je
policajac, dovoljno glasno da ga je i mikrofon registrovao.
U meuvremenu, novinar se obrac ao svojim gledaocima. Kao s to
moz ete videti po guz vi iza nas, stvari se brzo des avaju. Od kako su
rano jutros vesti Prvi na licu mesta poc eli da prenose slike posledica
masakra, oc i nacije uprte su u ovaj mirni grad u Teksasu.
Pretpostavlja se da su motivi napadac a bili religijska opsednutost
tajanstvenom svetlos cu Rostova koja je privukla sinoc ne z rtve. Dos li
ste iz pakla. Vratite se u pakao" - su prema navodima svedoka bile rec i
napadaa pre nego je uperio puku ka njima.
Bizarne okolnosti pod kojima se desio ovaj napad, navele su
mnoge ljude da ranije zapoc nu svoj vikend i dou ovde kako bi
zadovoljili svoju radoznalost vezanu za neobjas njenu svetlost koja je
pokrenula ubistveno ludilo. Ova svetlost se via ovde jos od davnina.
Vec eras, u nas oj specijalnoj emisiji u 9, potrudic u se da vam je
pokaz em i objasnim o c emu se radi. Pre toga, Seron Rivera i ja
zajedno c emo voditi pros ireno izdanje vesti u 5 i 6. Prolaznik koji je
ubio napadaa bila je ena. Policija jo nije objavila njeno ime, ali ja u
se potruditi da saznam ko je ona i prvi porazgovaram sa njom. Ja sam
Brent Loft. Javiu vam se...
Sranje, izustio je Pejd.

Pogledao je kroz prozor. Put pored motela je sinoc bio skoro


prazan. Sada je prolazila kolona vozila, iduc i na desnu stranu u pravcu
platforme za osmatranje.
Pejdz je primetio da su mu u dz epu bili kljuc evi Torinog
automobila. Zurno je izas ao iz recepcije, seo u saturn i sac ekao da se
ukae praznina na putu, kako bi krenuo u suprotnom smeru, ka gradu.
Ta strana puta bila je prazna.
Prethodne vec eri, parking ispred Rebarca bio je poluprazan, ali
sada je bio pretrpan vozilima, od kojih su nekolicina bili kamioneti.
Veliki broj automobila je na prednjoj polici imao dokumenta rent-acar kompanija od kojih su bili iznajmljeni. Policijski automobili bili su
parkirani na drugoj strani.
Pejdz je uleteo unutra, gde ga je doc ekao glasan z amor. Pos to je
pogledom pres ao preko ljudi koji su z ivo diskutovali za stolovima i
separeima, spazio je crvenu kosu sa leve strane i video Tori koja je
sedela za s ankom, pijuc i kafu. Isped nje je bio prazan tanjir. Sva mesta
su bila zauzeta, ali pos to je bila na kraju s anka, pros ao je i stao pored
nje.
Pogledala ga ja, ali nis ta nije rekla. Nije mogao da zakljuc i da li je
bila uznemirena zbog svega s to se desilo sinoc ili zato s to je on stajao
pored nje.
Jesi li dobro? - glas je bio tih.
Kod tebe su moji kljuevi od kola.
Prole noi sam ih grekom stavio u dep. Izvini." Dao ih je njoj.
Toliko si c vrsto spavao, da nisam htela da te probudim traz ec i ih
po tvojim depovima," rekla je Tori.
To bi bilo sasvim u redu. Ne bi se bunio da si me probudila.
Moramo da..."
Pric amo. Da. Tori je izvadila pare iz tas ne i stavila ih uz rac un
koji je konobar ostavio.
Miris hamburgera i pomfrita ispunjavao je vazduh, podsetivs i
Pejdz a da je poslednji put jeo sinoc , ali hrana je bila poslednja stvar na
koju je mislio dok je izlazio za Tori.
Gde su mi kola? - upitala je kad je dola do parkinga.
Tamo. U drugom redu.
Automobili su i dalje prolazili, vozec i u pravcu platforme za
osmatranje.

Kad je Tori sela za upravljac , Pejdz je seo pored nje,


pretpostavljajuc i da c e porazgovarati tu na parkingu. Nadao se da c e
najzad c uti objas njenje zas to ga je ostavila. Umesto toga, upalila je
motor i izas la na put. Sac ekala je da se napravi praznina i pridruz ila se
koloni koja je vozila u pravcu platforme. Nije rekla ni re.
Molim te, rekao je Pejd, pomozi mi da shvatim."
Imam rak dojke," odgovorila je Tori.
Pejdz u je odjednom bilo hladno. I dalje u s oku, jedva je uspeo da
izusti pitanje: Koliko je loe?"
Imam zakazanu operaciju sledeeg utorka u San Antoniju."
San Antonio?"
Moj onkolog u Santa Feu je sve zakazao. Plan je da se oporavljam
kod majke, ali nisam joj to mogla rec i preko telefona. Htela sam to
lino da joj saoptim."
Pejd se oseao kao da gubi ravnoteu. Zato mi nisi rekla? Koliko
dugo zna za to?"
Rezultati biopsije stigli su prole nedelje."
Imala si biopsiju?" - upitao je Pejd. Nisam imao pojma."
U ordinaciji mog onkologa. Nije bilo potrebe da idem u bolnicu uradila je to koristec i hipodermalnu injekciju. Kada si otis ao na
aerodrom u utorak, nazvala me je da mi kaz e kad je zakazana
operacija."
I ti si se samo spakovala i otis la? Pejdz nije mogao da sakrije
svoje zaprepas cenje. Zas to mi nisi rekla za to? Znas da c u ti pomoc i
na sve mogue naine.
Tori je sproro vozila, zbog kolone ispred sebe. Posle nekoliko
minuta ponovo je progovorila. Moja doktorka misli da smo rak otkrili
na vreme. Ona misli da c e operacija u kombinaciji sa zrac enjem sve
oistiti."
Imajui sve to u vidu, ovo je jo i dobra vest"
Nisam ti rekla jer..." Tori je duboko udahnula. Jer mi je dosta
samoe."
Samoe?" - Pejd je osetio ogromnu teinu u sebi. Ne razumem."
Zivimo u istoj kuc i, ali nisam sigurna da z ivimo zajedno. Kad se
vratis s posla, pitam te kako je bilo i ti nabrojis listu krivic nih dela na
kojima si radio."
Tako obino provodim dan na poslu."

Kako mi sve to ispric as , izgledas hladan i bezosec ajan, kao da se


to desilo nekom drugom, a tebi se zgadio ceo svet."
Kada se srec es sa ruz nim stvarima iz dana u dan, one znaju da
ostave takav utisak na tebe."
Sve c es ce si posle posla odlazio na pic e sa ostalim policajcima. Da
li i sa njima pria o sluajevima na kojima si radio tog dana?"
Nije to nikakva grupna terapija ili slic no. Samo popijemo par piva
i alimo se ili tako neto."
U poslednje vreme si to poc eo da radis svakog dana. Kada najzad
does kuc i, vec eramo nes to s to sam na brzinu napravila. U
suprotnom, sve bi izgorelo ili se ohladilo jer nikad ne znam kad c es se
najzad pojaviti na vratima. Umesto da pric amo, jedemo ispred
televizora. Dok ti nastavljas da gledas televiziju, ja odem u krevet i
itam."
Ali ti to voli da radi," usprotivio se. Ti voli da ita.
Ne z elim nikoga da krivim," rekla je Tori. Svako od nas je ono s to
jeste. Kad ne radis , onda si na aerodromu. Kao s to si mi jednom rekao,
oni koji ne znaju da lete misle da je pilotiranje vezano za slobodu i
uz ivanje u pogledu. Ali ti volis da letis jer ima toliko stvari koje su
vezane za upravljanje avionom, da ne moz es nis ta drugo ni zamisliti.
Ne dozvoljavas da ti razmis ljanje o poslu odvuc e paz nju dok upravljas
avionom. To je tvoja odbrana od sveta.
Kad su mi rekli da imam rak, zamislila sam, kada ti kaz em, onaj
stegnuti izraz tvog lica - izraz koji uvek imas kada ne z elis da se
suoc avas se osec anjima koja ne volis . Odluc ila sam da vis e tako ne
mogu. Ako imam bolest od koje c u umreti, nisam vis e htela da se
osec am usamljenom. Aerodrom je tvoj beg. U utorak ujutru, posle
doktorkinog poziva i ja sam odluila da pobegnem, ali na drugi nain."
Zavladala je tiina.
Pokus avajuc i da se sabere, Pejdz je pogledao u nebo, gde su se
gomilali oblaci na istoku. Pogledao je u desnu stranu. Iza ograde od
bodljikave z ice video je urus ene zarale hangare vojnog aerodroma
koji je bio zatvoren krajem Drugog svetskog rata. Pored ograde bila
su parkirana vozila. Ispred njih, kolona je nastavila da se krec e, ali
neki automobili su se okretali u suprotnom smeru i parkirali na
suprotnoj strani puta. Pogled na retrovizor pokazao je niz automobila
iza saturna, od kojih su neki skretali s puta i parkirali gde god se

ukazao prazan prostor.


Tori je prekinula tis inu. Zato sam se uzbudila kad sam se setila
svetlosti. Dok sam sedela u kafeu pored El Pasa i videla Rostov na
karti, odus evljenje svetlos cu mi se ponovo vratilo. Pre nego s to sam se
i sabrala, nisam mogla doc ekati da stignem dovde i ponovo je vidim.
Odavno se nisam tako oseala."
Osec am da me poredis sa nac inom kako se tvoj otac ponas ao te
veeri."
Nikako. Ti si ina i pristojna osoba. Moj otac je bio nestrpljiv i
grub. Uops te ne lic is na njega. Ali, potreban mi je neko ko je
pozitivan."
Pejdz se setio petoro dece i z ene koja ih je vozila i koji su poginuli
u direktnom sudaru. Pomislio je i na vozac a cisterne koji je izgoreo u
poz aru. Pomislio je na svog prijatelja, koga je ubio c ovek koji je
udario u cisternu.
Nije mogao da se oslobodi ni sec anja na ljude koji su pobijeni
prole noi.
A sad Tori ima rak.
Pozitivan?" - odmahnuo je glavom. Nisam siguran da znam kako
se to radi. Ali i ja sam video svetlost. To mora da vredi neto."
Tori nije odgovorila.
Gledac emo ih zajedno." - rekao je Pejdz , pun nade. Nauc ic es me
kako."
Cuo je huk helikoptera u daljini. Ispred njega, njih trojica su
lebdela u mestu na sigurnoj udaljenosti jedan od drugog. Sa donje
strane helikoptera bila su ispisana velika slova TV stanica kojima su
pripadali. Njihove kamere bile su usmerene ka koloni automobila.
Blizu platforme za osmatranje, masa je bila ispred ograde i
policajaca koji su je c uvali. Neko je prodavao hranu iz kombija na
kom je pisalao NAJBOLJI TAKOS U TEKSASU. Novinari su stajali ispred
kamera, pored reportaz nih kola sa satelitskim antenama-odas iljac ima
na krovu. Pejdz je prepoznao novinara kojeg je video na televiziji u
motelu, onog sa zguvanim odelom.
Nemoj da stajes . Tori." - upozorio ju je. Novinari znaju da je z ena
ubila napadac a. Pre ili kasnije, saznac e da si to bila ti. Nec e ti dati
mira."
Ona kao da nis ta nije c ula od toga. Samo je gledala u pravcu

panjaka gde je videla svetlost.


Upropastie je." - rekla je.

27.
Dok je sunce zalazilo, helikopter crni orao je jurio preko neba
brzinom od skoro 260 kilometara na sat. Ne obrac ajuc i paz nju na
prigus eno treperenje motora, pukovnik Voren Roli je pogledao u levo,
ka horizontu na kojem su se prostirale planine Dejvis. Sekund kasnije,
gledao je ka oblacima koji su se polako kretali iz pravca Meksic kog
zaliva.
Ispod njega, stoka je pasla na retkim pas njacima, koji su se, c inilo
se, protezali u nedogled.
Velika zemlja. Roli je uo glas pilota u svojim slualicama.
Neki ranc eri dole poseduju i po pola miliona jutara. - izgovorio je
Roli u mikrofon. Prilino su osamljeni."
U 6 sati tog jutra, Roli i njegova ekipa su poleteli sa aerodroma
Glen Barni, u blizini glavnog s taba Nacionalne agencije za bezbednost
u Fort Midu, u Merilendu. Leteli su avionom falkon 2000, koji je bio
vlasnis tvo INSCOM-a, 2 ali je bio registrovan na izmis ljeno graansko
preduzec e. Preleteli su dve trec ine kontinenta dok nisu stigli do vojne
avio-baze u Fort Blisu u El Pasu, u Teksasu. Tamo je trebalo da
preuzmu opremu koju je Roli traz io da im pripreme i da im se
pridruz e jos dva c lana ekipe. Jedan je bio c ovek - vojni kerovoa.
Drugi je bio nemaki ovar.
Helikopter kojim je trebalo da se prevezu nije imao oruz je.
Izgledom, koji je ukazivao na prevoz tereta, bez lansera za projektile,
koji izgledaju zastras ujuc e, i Getlingovog sistema, nec e privlac iti
previs e paz nje, mislio je Roli, naroc ito u oblastima gde su ih mogle
videti samo oi stoke i kojota.
Pogledao je na sat. Trebalo bi upravo sada da stignemo tamo.
Bas na vreme, gospodine." Pilot je glavom pokazao ka odblesku
bele svetlosti.
Ubrzano su se pribliz avali satelitskim antenama. Roli je poslednji
put posetio ovu ustanovu pre tri godine. Lic no je nadgledao
instaliranje nove opreme i sredio da jedna od antena bude uperena ka
oblasti Rostova. Sada je jedva ekao da se vrati.

Kroz slus alice je c uo vodnika Lokharta kako govori ljudima:


Minut do sletanja."
Roli je posmatrao kako su im antene sve bliz e. Svaka je bila toliko
velika da je prema njoj borbeni helikopter izgledao kao patuljak.
Poredane u redu, nisu bile samo ogromne. Jedina rec koja je Roliju
pala na pamet bila je - monumentalne. Iako je bilo teko ostaviti utisak
na njega, nije mogao, a da ne primeti kako su se antene fenomenalno
belele.
Kada se helikopter spustio pored tri koncentric na reda ograda,
njegove elise su podigle pravu oluju od praine. Osetio je da su tokovi
dodirnuli tlo i kako se helikopter smirio. Potom se brzina okretanja
elise smanjila, njihov zvuk je postao kao zviz duk i Lokhart je otvorio
vrata u zadnjem delu, pokazujuc i ljudima da uzmu svoje ranc eve i da
poure da izau.
Roli je salutiranjem uzvratio pilotu i skoc io na zemlju, pridruz ivs i
se timu na bezbednoj udaljenosti od uskomes ane pras ine. Dok se
helikopter podizao i kretao ka Fort Blisu, na horizontu se ukazao
drugi - crni jastreb".
Osmorica ljudi su bili dvadesetih godina. Bili su kratko os is ani, ali
nisu izgledali kao vojnici. Svi su nosili vojne cipele, malo vec e
farmerice, majice kratkih rukava i s iroku kos ulju, koja im je visila
preko kais a, prikrivajuc i devetomilimetarsku beretu. Taj ruc ni pis tolj
se nije mogao meriti sa Rolijevom omiljenom pus kom M4, ali dok
neko ne smisli dobar nac in da prikrije karabin, morac e se zadovoljiti
pis toljem. Osim toga, u sanducima sa opremom koje je poruc io,
nalazilo se nekoliko puaka M4.
Osim velic anstvenih satelitskih antena, jedine graevine iznad tla
su bile kuc ice sagraene od betonskih blokova, iz kojih su na svetlost
sunca izas la dvojica vojnika, odevena u uniforme z utomrke boje.
Nac in na koji su nosili svoje karabine je zavaravao; Roli je primetio
da, ako zatreba, mogu u trenutku upotrebiti oruje.
Izraz lica jednog od uvara je bio stegnut, kao da je trpeo bol.
ujem glas koji vi ne moete uti. - rekao je uvar.
U drugim okolnostima, Roli bi se, na ovu naizgled poremec enu
izjavu, namrs tio, ali je sada odmah odgovorio: Koji kaz e da ne smem
ostati."
uvar je nastavio: Vidim ruku koju vi ne vidite."

Koja mi pokazuje da odem." - rekao je Roli.


Kada su zavrs ili sa razmenom lozinki, c uvar je pozdravio
salutiranjem. Dobrodoli u bazu, pukovnie."
Tvoje ime je...?
Eri Halovej, gospodine."
Roli se prisetio imena iz dokumenata koje je c itao tokom puta.
Uestvovao u borbama u Iraku. Bivi vojni render. Je li tako?"
Tako je, gospodine."
Onda vie nema potrebe da mi salutira."
Salutiranje je dobra navika, gospodine."
Jeste. U sluc aju da te zanima, ti stihovi pripadaju engleskom
pesniku iz osamnaestog veka, Tomasu Tikelu."
Bojim se da nisam uo za njega, gospodine."
Niko nije c uo za njega. Potomstvo nije bilo dobro prema njemu."
Ali e biti dobro prema meni, pomislio je Roli. Cini mi se da se ne
osea prijatno, Erie. Je li sve u redu?"
Samo glavobolja, gospodine. Nije to nis ta. Uzeo sam aspirin. Vec
prolazi."
Ali zgrc en izraz njegovog lica naterao je Rolija da pomisli da
glavobolja uopte ne prolazi.
Prekinuo ih je drugi helikopter, koji je, grmec i, prelazio iznad
ograda i spus tao se na mesto na kojem je bio prvi helikopter. Kada se
pras ina slegla, iz njega je izas ao kerovoa sa nemac kim ovc arom.
Drz ec i se po strani od psa, ekipa je poz urila da istovari drvene
sanduke.
Erie," rekao je pukovnik.
Da, gospodine?"
Kada sam se javljao radiom, dao sam instrukcije da se u
podzemnoj garaz i pripreme dva dz ipa saburban i da budu spremni za
pokret."
Sve je sreeno, gospodine." - odgovorio je Halovej. Nalaze se na
drugoj strani baze."
Onda, sve to nam treba jeste da nam date kljueve."
Halovej je oklevao. Moda biste prvo eleli da uete, gospodine?"
Oh? - namrtio se Roli. Zato bih to uinio?"
Treba da c ujete nes to." Izgledao je kao da trpi jos vec i bol. Ako
sam dobro obaveten, gospodine, Vi ste ovde zbog muzike."

Muzike?" Roli je izgledao zapanjeno. Ti znas za muziku?" Koliko


se bezbednost pogorala ovde? - pitao se.
uo sam je prole noi, gospodine."
uo si je?"
Nedugo potom, kontaktirali ste nas da nas obavestite da dolazite,
pa sam shvatio da postoji veza. Antena koja je okrenuta ka Rostovu."
Budi jasniji, Halovej."
Pretpostavljam da je okrenuta ka izvoru iz kojeg dolazi muzika."
Roli je bio zapanjen. U pitanju je jedan od najtajnijih vojnih
projekata, a ovaj bivs i vojni vodnik govori o njemu kao da je
optepoznat.
Pokuavao je da ne otkrije koliko je uznemiren.
U redu, Erie, pokai mi ono to smatra da treba da vidim."
Ostavljajuc i ekipu da napolju priprema vozila, Roli je krenuo za
c uvarom u malu zgradu, sagraenu od betonskih blokova. Kada su
pros li vrata koje je kontrolisalo obezbeenje, sis li su niz metalne
stepenice kojima su odjekivali njihovi koraci, a zatim us li u podzemni
prostor obasjan svetlos cu i ispunjen proc is cenim, prohladnim
vazduhom. Kada su us li u kontrolnu prostoriju, Roli je c uo glas i prvo
je pomislio da pripada drugom c uvaru. Ali onda je primetio brojne
monitore, koji su prikazivali oblast oko satelitskih antena; iznenadio
se kada je shvatio da je jedan od monitora bio televizijski aparat.
Ovde gledate televiziju?" Nije se ni trudio da prikrije
nezadovoljstvo.
Ekran je prikazivao okupljene ljude pred policijskom barikadom.
U prvom planu je stajao izves tac u izguz vanom odelu, drz ao mikrofon
i bio okrenut ka kameri.
ta se, do avola, deava?" - upitao je Roli.
Ovo su poc eli da emituju u jutarnjim vestima. Tada ste verovatno
bili u vazduhu, pa niste c uli s ta se des ava. Pros le noc i je ubijeno
dvadeset ljudi."
Loe stvari se uvek deavaju. Zato bih se brinuo zbog toga?"
Eri je pokazao prstom ka izves tac u na ekranu. Ovaj momak je bio
prvi na licu mesta. Neprekidno pric a o svetlima, s ta god da
predstavljaju.
Svetla?" Roli se primakao televizijskom ekranu. Cekaj. Hoc es da
kae da su se ubistva dogodila u Rostovu?

Osam kilometara odatle, na mestu koje zovu osmatrac ka


platforma. Oc igledno je ubica poludeo zbog svetlosti. Poc eo je da vic e
- Svi ete otii u pakao! - i otvorio vatru na mnotvo turista."
Rolijevi miii se stegoe. Ponovo se deava, pomislio je.
Izves tac tvrdi da su svetla u velikoj meri razlog ubistava, a ostali
izves tac i ga slede." - nastavio je Halovej. Ljudi sada dolaze iz svih
pravaca ne bi li ih videli. Grad se pretvorio u zoolos ki vrt. Smatrao
sam da treba da znate za to, ako idete tamo."
Posmatrajuc i haos na televizijskom ekranu, Roli je osetio kako mu
se puls ubrzao, kao da su ga poslali u borbu.
Ba kao i 1945.
Boe, ovo se ponovo deava.

28.
Oblasna bolnica u Rostovu je bila skromna, dvospratna zgrada, c iji
je gipsani malter na kasnom, popodnevnom suncu, izgledao
jarkonarandz ast. Sa stepenis ta na ulazu je izbijala toplota. I pored
toga, Tori je oklevala da ue.
Pejd je zabrinuto posmatrao. Jesi li dobro?
Samo razmiljam o narednom utorku. San Antonio. Bolnica."
U Pejdz u je jos bilo z ivo sec anje da mu je majka umrla od raka
dojke. Telom mu je prola obamrlost. Biu uz tebe.
Nisam ni sumnjala. Ali s ta c e se dogoditi ako se z ivot vrati u
normalu, a ja ostanem sama, ak i pored toga to e ti biti uz mene?
Mogu se promeniti.
Teko.
Za tebe u uiniti bilo ta. Dau otkaz u policiji."
Tori je izgledala iznenaeno.
Zbog posla ne pokazujem svoja osec anja. - rekao je Pejdz . Da
bih poboljs ao odnos izmeu nas dvoje, otkaz predstavlja oc igledan
potez.
Ali ime e se baviti?"
ime i moj otac. Biu aviomehaniar.
Tori ga je malo duz e gledala, a onda je duboko udahnula i pris la
ulazu u bolnicu. Vrata sa automatskim pokretanjem su se odmah
otvorila.
U hodniku, Pejdz je pros ao pored reda plastic nih stolica i stao kod
prijemnog stola, za kojim je bila ena sa naoarima.
Ovde smo da se raspitamo o nekome. Primljen je pros le noc i sa
ranom zadobijenom u pucnjavi. Naelnik Kostigan.
Njemu su posete zabranjene."
Moete li nam bar rei kako je?"
Jeste li porodica?"
Ne, mi smo..."
Edit, u redu je." - zauo se glas. Oni nisu novinari."
Pejdz se okrenuo i ugledao kapetana Medrana kako stoji kod

jednog od liftova, c ija su se vrata zatvarala iza njega. Drz ao je u


rukama svoj s es ir marke stetson. Na gornjim delovima oba rukava
svoje z utomrke uniforme imao je crvenu traku Patrole na autoputevima.
U stvari, oni pokus avaju da izbegnu novinare." - rekao je
Medrano. Pritisnuo je dugme za otvaranje lifta, c ija su se vrata odmah
ponovo otvorila. Doite, ja u vas odvesti do njega."
Medrano je u liftu izgledao pomirljivo. Na posletku sam morao
medijima da dam vas a imena. Verujte mi, drz ao sam ih podalje s to
sam duz e mogao, ali je poc elo da izgleda kao da nemam kontrolu nad
istragom."
Ako otkriju da smo u motelu..." - rekla je Tori.
Recepcioner je obeao da e negirati da ste odseli tamo."
Nadam se da e odrati re. Zna li ko je pucao?" - upitao je Pejd,
Edvard Malen. Jedan od prez ivelih se setio da ga je video u
autobusu koji sluz i za turistic ki obilazak. Kontaktirali smo kompaniju
koja poseduje autobus. Nalazi se u Ostinu. Svetla su samo mali deo
obilaska - ide se i do velike ranc erske kuc e koja je sagraena za ilm
Dejmsa Dikona, Pravo steeno roenjem".
Pejdz je klimnuo. Pros le noc i je neko, u delu predvienom za
razgledanje, pomenuo taj film."
Ipak, najvec im delom je u pitanju obilazak prirodnih lepota, koji
prolazi kroz planine Dejvis. Kompanija nam je dala listu svih koji su se
prijavili za taj obilazak. Sve z rtve su imale lic na dokumenta kraj sebe.
Uporedili smo listu sa imenima poginulih i prez ivelih. Edvard Malen je
bio jedina osoba za koju nismo mogli biti odgovorni. Bili ste u pravu prema rec ima jednog od prez ivelih iz autobusa, imao je torbu za
gitaru. Momak se setio toga, jer je Malen imao problema da je smesti.
Mora da je u njoj sakrio puku.
Imao sam sree to sam tako pretpostavio."
Ne. Rekao sam ti sino da ima instikte dobrog policajca."
Pejd je pogledao u Tori i primetio da je i ona gledala u njega.
Vrata lifta se otvoris e. Dok su izlazili u bolnic ki hodnik, Pejdz je
osetio kako mu nozdrve tipa miris antiseptika.
Ovo je bio deveti put da je Malen is ao u ovaj obilazak." - nastavio
je Medrano.
Pejd je zastao i namrtio se. Deveti?"

Kompanija koja vodi u ove obilaske nam je dala broj kreditne


kartice koju je koristio. Od kompanije koja je izdala kreditnu karticu
smo dobili njegovu adresu. Policija iz Ostina je otila u njegov stan."
Iznenadi me i reci mi da nije iveo sam.
Zena mu je umrla pre godinu dana." - rekao je Medrano. Nije
imao dece."
Sada mi reci da mu stan nije bio natrpan religijskim statuama i
slikama i raznovrsnom literaturom koja govori o prokletstvu."
Trebac e mi kamion da sve to odnesem." odgovorio je Medrano.
U iskus enju sam da izaem sa teorijom koju sam imao i sinoc : neka
vrsta religioznog luaka. Ali postoji problem u toj teoriji."
Oh?
Malen ima brata. Kako nam je rekao, Malen nikada nije bio
religiozan - c ak nikada nije pros ao ni blizu crkve - sve do z enine
sahrane. Oc igledno ga je njena smrt toliko pogodila da je po ceo dan
ostajao u krevetu. Brat je pokus avao da ga zainteresuje za razlic ite
stvari i desilo se da je ugledao oglas u novinama za jedan od ovih
obilazaka. Pre z enine smrti, Malen je oboz avao da ide u bioskop. Ako
je ilm sniman u Teksasu, znao ga je napamet. Zato je, kada je brat
proc itao da obilazak ukljuc uje obilazak mesta snimanja ilma Pravo
steeno roenjem jedan od Malenovih omiljenih, uspeo da ubedi
Malena - praktic no mu je zavrnuo ruku kako nam je rekao - da njih
dvojica treba da krenu u obilazak. Obilazak je ukljuc ivao i neke od
lokacija iz ilmova koji su snimani na planinama Dejvis. Pre nego s to
je grupa stigla do lokacija, stigli su do platforme za razgledanje. Kao i
obic no, neki ljudi, koji su bili u obilasku, tvrdili su da su ugledali
svetla, dok su se ostali pitali oko ega se stvara guva.
Je li brat ugledao svetla? - upitao je Pejd.
Nije, ali je Malen tvrdio da su izgledala spektakularno. Kada se
vratio u Ostin, poeo je da puni stan religioznim statuama i slikama.
Zazvonio je telefon i prekinuo Medrana. Zvuk je dolazio iz
prostorije u kojoj su se nalazile medicinske sestre, naspram liftova.
Pejdz se osvrnuo i primetio da su duz hodnika otvorena vrata, da su
medicinske sestre prolazile kroz neka od tih vrata, a da su ljudi
odeveni u graansku odeu izlazili iz nekih prostorija.
Medrano je pokazao ka satu u prostoriji predvienoj za
medicinske sestre.

Skoro je 5. Imam zakazanu konferenciju u zgradi suda. Bilo bi


bolje da vam pokaem gde je naelnik Kostigan.
Dok su is li hodnikom, Pejdz je ponovo pogledao u Tori koja se
c es ala po vratu, jer su joj oc igledno smetali miris i sam boravak u
bolnici. Pris ao joj je, posegnuo rukom i diskretno joj stegnuo ruku, ali
ona nije reagovala.
Medrano je us ao u pretposlednju prostoriju sa leve strane i izas ao
Pejdu iz vidokruga. Jesi li za jo posetilaca? - upitao je nekoga.
Ako su lepi. - zauo se hrapav glas.
Medrano je mahnuo Pejdu i Tori da uu u prostoriju.
Kostigan je lez ao u krevetu koji je bio uzdignut, s to mu je
omoguc avalo da prati vesti na televiziji jer je televizor bio postavljen
na suprotnom zidu. Izves tac na ekranu je bio isti onaj kojeg je Pejdz
video na televizijskom ekranu u motelu: zguz vano odelo, razbarus ena
plava kosa, brada od nekoliko dana, unezveren, ali lepe crte lica.
Sve je bolje od ove proklete budale koja c e sve uzbuniti." hrapavim glasom je rekao Kostigan.
Nac elnik je uzeo daljinski upravljac i iskljuc io televizijski aparat.
Glava mu je bila umotana zavojima, a od tampona od gaze, jedna
strana glave je izgledala deblje od druge. Lice mu je izgledalo sivlje i
mravije. inilo se da su mu i brkovi posedeli.
Prepoznaje li ove ljude?" - upitao je Medrano.
Naravno da ih prepoznajem." Za Kostiganovu levu ruku bila je
pric vrs cena igla preko koje je primao intravensku terapiju. Ispod
bolnic ke odec e vodile su z ice koje su bile pric vrs cene na njegove
grudi i koje su pratile rad srca ili merile pritisak.
Drago mi je s to je tako." - rekao je Medrano. To je deo testa tvoje
memorije. Moram da odem na konferenciju za novinare, ali bih z eleo
da ovaj par obavesti medicinsku sestru ako budes poc eo da
zaboravljas stvari, kao s to su pedeset dolara koje sam ti pozajmio
prole sedmice."
Nisam ni od koga pozajmio pedeset dolara."
U pravu si. Kad smo kod toga, pozajmio sam ti sto dolara.
Ma bei odavde." - rekao je Kostigan.
Pos to se iscerio, Medrano je otis ao, a nac elnik je pokazao paru da
priu.
Vratili smo ti vetrovku." - rekao je Pejdz . Hvala ti. Bila nam je od

koristi."
Zadrz i je jos neko vreme. Tes ko da c u je koristiti u skorije
vreme." Kostigan ih je posmatrao. Nazvao vas je ovaj par". Znac i li to
da su se stvari meu vama poboljale?"
Situacija je sloena." - odgovorio je Pejd.
Zar nije sve sloeno? Bar ste zajedno doli ovamo?"
Tori je promenila temu. Jesi li mnogo povreen?"
Oc igledno imam tvrdu glavu. Metak mi je samo oc es ao glavu. Nije
slomio kost, ali je izazvao jak potres mozga." Kostigan se trznuo. I jos
goru glavobolju. Obavestite medicinsku sestru ako poc nem da
balavim."
Iako je bio optereen oseanjima, Pejd se skoro nasmejao.
Glava Vam je bila skroz u krvi. - rekla je Tori. Mislila sam da ste
mrtvi
Rane na glavi obilato krvare. Gospoo Pejdz , c uo sam da ste uzeli
moj pis tolj i dobro ga upotrebili. Spasili ste z ivote mnogim ljudima. Vi
ste ena vredna panje."
Tori je skrenula pogled.
Izvinite. Nije mi bila namera da Vas uznemirim." Kostigan je
promenio temu. Pretpostavljam da nemate uz sebe cigarete."
Bojim se da nemam." - rekla je, ponovo ga pogledavi.
Ba kao to i treba. Ionako mi ne bi dopustili da ovde puim."
Onda je ovo pravo vreme da prestanete." - rekla je Tori.
Da, ova rana me samo tera da ih se drz im s to vis e mogu."
Kostigan je pogledao Pejdz a. Pre nego s to je zapoc ela pucnjava,
inilo se da vidi svetla."
Pejd je shvatio da Tori iekuje njegov odgovor.
Jesam."
Zadivljen sam." - rekao je Kostigan. Ne vidi ih svako. Sigurno ih
je videla i tvoja supruga."
Jesam." Tori je zvuala kao da govori o ljubavniku.
Ali ja jos nisam siguran s ta je to s to sam video." - dodao je Pejdz .
ta se ovde deava, naelnie? Kakva su to svetla?"
Kostigan je pritisnuo dugme. Motor, koji se nalazio pod njegovim
krevetom je zazujao i podigao mu jo malo glavu.
Cuo sam svako objas njenje koje se moz e zamisliti. Sve od
loptastih munja do toga da je u pitanju s ala. Ako su u pitanju s ale,

onda su dobro osmis ljene. Kada sam dos ao u grad i postao nac elnik
nakon smrti svog oca..."
Neprijatna sec anja su naterala Kostigana da zastane. Postepeno se
vratio na svoju misao.
Proveo sam mnogo noc i tamo, traz ec i ljude sa baterijskim
lampama ili svetiljkama, ili bilo kakvom dodatnom opremom. Dug je
to put da bi se pravila s ala. Nikada nisam video automobile parkirane
duz puteva i nikada nisam c uo zvuke koje nisam mogao da
prepoznam. Bilo bi potrebno bar s estoro ljudi da bi pokrenulo takvu
s alu, a ne vidim kako bi to mogli da urade u tis ini. Da dodam da je
tes ko c uvati tajnu. Nakon svih ovih godina, neko u gradu bi dao
nagoves taj o onome s to rade. A koliko s aljivdz ija je odluc no da to c ini
iz noi u no?
Ono s to sam ja videla nisu bile baterijske lampe, svetiljke, niti bilo
ta aljivo." - rekla je Tori.
Nisu, ali ipak mora da postoji nekakvo objas njenje. Mislim da Vam
se ono nee svideti, gospoo Pejd.
Molim Vas, zovite me Tori. ta mi se nee svideti?"
Mislim da u vezi sa svetlos cu nema nic eg magic nog. Povremeno
su ovamo dolazili istraz ivac i, neki od njih c ak iz Japana. Postavili su
c itav set nauc nih instrumenata, mas ina kojima su analizirali svetlost i
merili udaljenost i... ne pretvaram se da to razumem. Najbolje
objas njenje sa kojim su izas li bilo je da je u pitanju temperaturna
inverzija."
ta?"
Rekao sam da Vam se nec e svideti. Temperaturna inverzija. Kako
su mi objasnili, mi se nalazimo hiljadu i pet stotina metara iznad nivoa
mora. Na ovoj visini, kada sunce zalazi nakon vrelog dana, izmeu
dnevnih i noc nih temperatura se moz e javiti razlika u temperaturi od
deset stepeni. To izaziva inverziju vrelog vazduha iznad hladnog. Pod
takvim uslovima, udaljena svetla - od kola u pokretu ili voza - mogu se
razlivati kroz slojeve vazduha. Svetla bivaju uvec ana. Krec u se goredole, levo i desno."
Ali zato bi menjala boju?"
Naunici to jo nisu objasnili."
Da li se svetla pojavljuju zimi?" - bila je uporna Tori. Ako je tako,
onda ne bi bilo velike razlike izmeu dnevnih i noc nih temperatura.

Kako bi onda moglo doc i do temperaturne inverzije po hladnom


vremenu?"
Nauc nici nisu objasnili ni to." Kostigan je polako dodirivao glavu
umotanu zavojima. Ova glavobolja... Harijet Vord.
Izvinite?" Cinilo se da je poslednja izjava dos la niotkuda. Pejdz se
zabrinuo da Kostigen ima problema da fokusira misli.
Harijet je osoba sa kojom treba porazgovarati o svetlima. Ona je
lokalni struc njak. Vlasnik je prodavnice antikviteta, koja se nalazi
jedan blok ulica juz no od zgrade sudnice. Zivi u nekoliko prostorija
koje su u zadnjem delu prodavnice. S obzirom s ta se sve dogodilo,
sumnjam da c e mnogo ljudi iz okoline izac i vec eras, iako je petak
vee. Verovatno ete je nai kod kue.

29.
Znak na ulazu je bio ispisan slovima u starinskom stilu:
ANTIKVITETI ZAPADNOG TEKSASA.
Dok se Tori parkirala kod ulaza, Pejdz je u izlogu primetio sanduk,
stolicu za ljuljanje i drvenu sudoperu. Okvir oko izloga je bio obojen
pastelnoplavom bojom koja je bila u kontrastu sa z utom bojom okvira
umetnic ke galerije, koja se nalazila sa leve strane, i zelenom bojom
okvira kafea, sa desne strane.
Podsea me na svetla. - rekla je Tori.
Pogledali su duz s iroke ulice, ka zgradi suda, gde su bila parkirana
brojna vozila, ukljuc ujuc i nekoliko vozila za transmisiju signala, koje
su poslale televizijske kuc e. Pejdz je procenio da je bar dve stotine
ljudi stajalo kod stepenis ta, po svoj prilici, slus ajuc i kapetana
Medrana, koji je vodio konferenciju za novinare.
Automobil koji sam iznajmio je jos tamo. Ne mogu doc i do njega
dok oni ne odu. - objasnio je Pejd Tori.
Sunce koje je zalazilo je obasjalo ulicu grimiznocrvenom bojom.
Pik-ap kamionet se zaustavio pred njima. Sa saputnic kog mesta se
kroz prozor pomolio tinejder.
Pretpostavljali smo da ovde negde ima c udnih svetlosti. Dos li smo
ak iz Luboka da ih vidimo. Znate li gde se nalaze?
Mi smo stranci." - odgovorio je Pejdz . Samo smo u poseti
prijateljima."
Dec ak na srednjem sedis tu je rekao vozac u: Ed, hajde da pitamo
nekog drugog. Da probamo u onoj guvi tamo.
Dok je kamionet odmicao, Pejdz je pokucao na drveni ovratak i
provirio kroz izlog, ka senovitim mestima prodavnice.
Moz da je nac elnik pogres io, moz da je ona izas la u vec ernju
etnju. - rekao je.
Ali kada je ponovo pokucao, u zadnjem delu prodavnice su se
otvorila vrata. Pojavila se silueta, pros la kraj starih stolova i ormara.
Silueta je imala sedu kosu, os is anu na kratko, kao mus karac. Zatim se
upalilo svetlo, a osoba je pris la dovoljno blizu da Pejdz uoc i da je u

pitanju vitka z ena s ezdesetih godina. Nosila je kaubojske c izme,


farmerice, laku kos ulju i koz ni prsluk. Koz a joj je bila potamnela i
izborana od izloenosti suncu.
Kada je otkljuala vrata i izvirila napolje, Pejd je primetio burmu.
Gospoo Vord, zovem se...
Den Pejdz . A Vas a z ena se zove Tori." Zena se rukovala sa njima.
Nac elnik Kostigan mi je telefonirao i javio da dolazite. Uite. I molim
vas, zovite me Harijet.
Osvojen prijateljskim nastupom, Pejdz je pokazao Tori da ue
prva, a onda je krenuo za dvema z enama ka zadnjem delu prodavnice.
Primetio je stare pus ke na rafovima na zidu. Drveni pod je s kripao.
Sve je mirisalo na prolost.
Taman sam se spremala da nes to popijem, ali me mrzi da pijem
sama." - rekla je Harijet. Zato se nadam da ete mi se pridruiti."
Kada su us li u malu dnevnu sobu, koja je bila oskudno names tena,
zatvorila je vrata. Na tepihu se videlo da je izbledeo od sunca. Pedjz
nije video ni jednog traga da je ovde z ivi mus karac. Razmis ljajuc i o
burmi koju je nosila Harijet, zakljuio je da je udovica.
Imam vodku, burbon i tekilu." - rekla je.
ta Vi pijete?" - upitala je Tori.
Tekilu sa ledom."
Ja u isto."
Pejd se iznenadio. Tori je retko pila estoka pia.
I za Vas tekila?" - upitala ga je Harijet.
Samo malo. Nisam odavno jeo."
Pete na Harijetinim c izmama su udarale o drveni pod dok je
odlazila u malu kuhinju. Zac uo je kako kockice leda zveckaju dok su
padale u ae i utanje tenosti koja se prelivala preko leda.
Nac elnik mi je rekao da vas interesuje da c ujete nes to o svetlosti."
- rekla je Harijet, vrativi se sa dve ae.
Kako on kae, Vi ste lokalni strunjak." - odgovorio je Pejd.
Dosta sam istraz ivala, ako je na to mislio." Harijet se vratila po
trec u c as u i donela kesicu tortilja c ipsa, koju je pruz ila Pejdz u. Malo
sam kopala po istoriji i otkrila na hiljade prijava, od kojih je dosta bilo
iz starih vremena. Ali, kada su svetla u pitanju, niko nije struc njak.
Niko ih zaista ne razume."
Zato se glas o njima nije rairio?" - pitala je Tori.

Postojao je segment o njima u onoj staroj televizijskoj emisiji,


Nereene misterije, a i ekipa sa kanala Histori je obavila ovde nekoliko
intervjua pre pet godina. Tu i tamo, pojavi se po koji novinski c lanak u
c asopisu. Kada se to dogodi, imamo pravu navalu posetilaca. Zato je
okrug utvrdio oblast za razgledanje i prenosne toalete. Ljudi su pravili
toliku zbrku tamo da je izgledalo bolje prilagoditi im se, nego
ignorisati ih - ispostavilo se da je dobro i za posao. Ali, naposletku,
interes je znac ajno opao. Iz nekog razloga, svetla ne uspevaju dobro
na fotogra ijama, pa su ekipe sa kamerama neumorne. Uz to, mnogi
posetioci ne vide svetla, zbog c ega je okrug postavio tablu sa
upozorenjem da ljudi ne treba da budu razoc arani ukoliko nis ta ne
ugledaju."
Harijet se kucnula aama i sela.
Iako je Pejdz napravio c itavu predstavu u pijuckanju tekile, nije
imao nameru da je ispije do kraja. Uglavnom je koristio kao
pomagalo, kako bi ohrabrio Harijet da se osec a prijatno i kako bi
nastavila da pria.
Nac elnik Kostigan misli da su u pitanju svetla iz daljine, pojac ana
temperaturnim inverzijama. Ali ja ne verujem u to. - odluc no je rekla
Tori.
uete sve mogue teorije. Od NLO do loptastih munja."
Zato ih neki ljudi vide, a neki ne? - upitao je Pejd.
Kao s to sam rekla, postoje sve moguc e teorije. Jedan psihijatar u
Nereenim misterijema je tvrdio da je u pitanju forma masovne
obmane, da neki ljudi z ele da im oc ekivanja budu ispunjena, dok su
drugi odluni u nameri da se njima ne manipulie."
Ni ja ne verujem u to. - bila je uporna Tori, gledajuc i u Pejdz a.
Nisam imala nikakva oc ekivanja kada sam prvi put ugledala svetla,
jos kada sam imala deset godina. Sve s to sam z elela bilo je da moj otac
zaustavi auto i da otrc im u Porta-Poti. Kada sam izas la, poslednje s to
sam oekivala da u ugledati, bila su svetla.
Fred Nolan sigurno nije imao nikakva oc ekivanja kada ih je prvi
put ugledao, jo 1889. - rekla je Harijet.
Fred Nolan?" - upitala je Tori.

30.
5. april 1889.
Nolan je posmatrao kako su zaposleni u vozu odvrtali slavinu iz
vodenog tornja i punili vodom odeljak parne mas ine. Primetio je
nekoliko malih zgrada s to su pruz ale sklonis te ljudima koji su vukli
drvo iz planina Dejvis i slagali ga, kako bi ga vozovi mogli koristiti kao
gorivo.
Iz stonih vagona se ula stoka.
Drvene daske su tutnjale dok su se kopita spus tala obasjana
suncem, na sveem vazduhu.
Drite ih zajedno." - naredio je Nolan.
Pet stotina grla su bila mrs ava, jeftino kupljena u Koloradu, nakon
s to je veoma os tra zima nagomilala sneg na pas njacima, kojima stoka
nije mogla da prie. Mnoga grla su crkla od gladi. Ona koja su
preivela, izgledala su grozno.
Ali su preivela, razmiljao je Nolan. Jaka su. Dae dobro potomstvo.
Sreo se sa s efovima z eleznice u Denveru, prepiruc i se sa njima da
je ova stanica sa vodom u zapadnom Teksasu savrs eno mesto na
kojem eleznica moe sagraditi grad i velike torove za stoku.
Naravno, trave ima dovoljno, ali tamo ima dovoljno zemljis ta po
kojem stoka moz e da pase. Bolje napreduju ako po jednom jutru
zemlje doe jedno grlo.
Jutro po grlu? - rugao se jedan od s efova, koji je pus io cigaretu.
U tom sluc aju bic e ti potrebno stras no mnogo zemlje da opravdas
troak kojem eli da nas izloi."
Priznajem, moj ranc je sada mali, c etvrt miliona jutara, ali
planiram da se proirim."
etvrt miliona jutara?" ef eleznice je seo uspravno. Dragi Boe,
da li ti pokus avas da nam kaz es da planiras da s aljes c etvrt miliona
grla kroz tu stanicu sa vodom?
Za poetak. Ako sagradite torove i grad, ja u vam slati stoku.
Sada je Nolan gledao ka mestu na kojem c e se nalaziti torovi,
valovi za vodu i seno, stalne platforme koje c e voditi do vagona za

stoku. Zamis ljao je s iroke gradske ulice kroz koju c e stoka ic i do


torova. Prodavnice koje c e olaks ati snabdevanje njegovog ranc a.
Domove za ljude koji c e voditi prodavnice. Moz da i lekara i crkvu.
Moz da c ak i salun, koji c e biti pod budnom paz njom, jer iako je Nolan
bio posvec eni prezbiterijanac, koji nikad nije okusio ni kap alkohola u
svom z ivotu, razumeo je potrebe ljudi koje je zapos ljavao. Rasuivao
je da mu, ako dopusti povremene, paz ljivo kontrolisane razonode, to
moe olakati da privue i zadri ispomo na ranu.
Priznavao je da je njegova ambicija bila vec a od moguc nosti. Imao
je c etvrt miliona jutara zemlje, za koje su se, da bi ih sac uvali, njegov
deda i otac borili protiv Meksikanaca i Indijanaca. Ali ono s to mu je
sada bilo potrebno, bio je novac kako bi kupio jeftinu, mrs avu, ali
veoma jaku stoku. Do sada je imao krdo od pedeset hiljada grla, ali c e
mu biti potrebno mnogo vie kako bi ih odgojio do etvrt miliona, koje
je obeavao.
Pa, ovo je poetak, razmis ljao je Nolan. Naredne sedmice u krenuti
u Oklahomu. Njihova zima je bila drugaija od one u Koloradu, bila je
toliko suva da trava nee ni iznii. Raneri e probrati svoja krda i bie
spremni da prodaju svoja najgora grla za nekoliko penija. Mislie da
sam budala, ali ja znam da ono to preivi zimsku suu mora biti
snano.
Vodite ih napolje. - govorio je svojim ljudima.
Ugao pod kojim je padala sunc eva svetlost ga je upozoravao da c e
mrak pasti za pet sati, a tokom tog vremena, njegovi ljudi moraju da
odvezu stoku skoro trinaest kilometara do potoka na kojem su
postavili branu, stvarajuc i tako jezerce, na kojem bi stoka mogla da
ostane u grupama i da se napaja. Potrebno im je vis e od kilometra i po
po satu. Nakon dugog puta u stoc nim vagonima, postojao je rizik da c e
neka od grla pasti pre nego s to stigne do vode. Ali, nakon toga c e moc i
da se odmore i da ne rade nita drugo nego da jedu, piju i rastu.
Jake su, razmis ljao je Nolan. Prole su kroz mnogo gore stvari od
ove. Stii e do potoka.
Kako se ispostavilo, dve z ivotinje su uginule, a ostale su stigle do
vode tek posle mraka, kada je bilo mnogo tez e kontrolisati kretanje
krda, a zavijanje kojota ih je moglo lako preplas iti. Ali, naposletku,
stoka je zaokruz ila deo potoka na kojem je bila brana, a Nolan je
rekao svom nadzorniku: Neka polovina ljudi nadgleda krdo. Reci

ostalima da naprave logor.


Pod svetlos cu zvezda i c etvrtine meseca koji se uzdizao, Nolan je
sjahao i skinuo sedlo sa kobile, stavio joj kanap oko vrata i poveo je
do vode, gde je vodio rac una da ne popije previs e. Iako su mu se
mis ic i na nogama grc ili, odveo je kobilu do pojasa trave, privezao je i
pustio je da pase. Trava je bila toliko oskudna da se kobila nije mogla
prejesti i razboleti nakon vode koju je popila.
Nolanovi ljudi su iz kuc e na ranc u poneli drva za ogrev do puta
koji je vodio ka pruzi i ostavili ih kod ribnjaka. Sada su ih u tami
postavili u tri gomile kako bi mogli da zapale vatru u logoru.
Gospodine Nolane, s ta mislite, s ta je ono?" - uznemireno ga je
pitao nadzornik.
Gde?
Tamo, ka jugoistoku."
Nolan se pomerio od stoke i pogledao ka mrkom horizontu.
Ne vidim nita. U ta bi trebalo da gledam?"
Tamo, gospodine Nolan. Ona svetla."
Svetla?" Nolan je gledao u tamu. Kakva svetla? Ne vidim... Cekaj
malo."
Nolan je prvo pomislio da gleda u zvezde koje blistaju na
horizontu. Ali, iznenada je shvatio da, u s ta god da je gledao, to se
nalazilo ispod horizonta. Na panjaku. I svetlucalo je. U mnogo boja.
Reci ljudima da ne pale vatru. - naredio je tihim, uz urbanim
glasom. Potrudi se da ne stvaraju nikakvu buku.
Dok je nadzornik trc ao da ispuni nareenje, Nolan je poz urio ka
oveku koji je bio na konju i koji je nadgledao krdo.
Sii sa konja. Spusti se dole. Ne otkrivaj svoj poloz aj. Reci isto i
ostalim ljudima.
Nevolje, gospodine Nolan?
Samo uradi kako sam ti rekao.
Osetivs i vrelinu u stomaku, Nolan je potrc ao ka narednom
konjaniku i isto mu naredio. Jos uvek sagnut, pojurio je ka svom sedlu
i izvukao pus ku vinc ester iz korica. Uvek je imao po jedan metak u
cevi, pa nije bilo potrebe da barata polugom. Samo je trebalo da
povue oroz.
Cuc nuo je i posmatrao svetla. Cinilo se da su udaljena osam do
deset kilometara. Neka su lebdela, dok su neka prelazila sa jedne

strane na drugu. Bila su razlic itih boja - plava, zelena, z uta, crvena meala su se, a zatim se ponovo razdvajala.
Nolanovi ljudi su se okupili u blizini, nadzornik mu je pris ao i
promrmljao: Mislis li da su u pitanju logorske vatre, gospodine
Nolan?"
Nikada nisam c uo da logorske vatre prelaze sa jednog mesta na
drugo. Nolanov glas je bio napet i tih.
Ko god da je tamo, moda ima baklje, pa se kreu, rade neto."
ta, na primer?
Kao ratnic ki ples. - rekao je nadzornik. Mislis li da su ono
Indijanci?"
Ona svetla su dovoljno blizu da bismo c uli ratnic ki ples. mrmljao je Nolan, postajuc i svestan tez ine vinc esterke u svojim
rukama. Osim toga, svi Indijanci u ovdas njem okruz enju su uglavnom
miroljubivi."
Ko to kae, gospodine Nolan, uglavnom."
Naravno, mogli bi biti otpadnici. Ali ona svetla dolaze iz pravca
Meksika. Mislim da su u pitanju pljac kas i iz Meksika. Ako poc nu da
pucaju, mogli bi da nateraju krdo u stampedo ka Meksiku, pre nego
to bude dovoljno dnevnog svetla da ih pojurimo."
Nolan nije skidao oc i sa svetala. Koliko god su ga plas ila, toliko se
oseao i hipnotisan i privuen. Opinjen.
Bez ikakvog objanjenja, osetio je ukus limunade.
Telom mu je proao ledeni drhtaj.
Iza njega, stoka se primirivala dok su se grla spremala za no.
Stvorili smo dosta buke na putu dovde, pomislio je Nolan. Ko god je
kod tih svetala, mora znati gde se nalazimo.
Reci ljudima da uzmu pus ke. Neka budu u grupama po dvojica,
kako bi jedan drugog drz ali budnim. Koga zateknem da spava, ujutro
e ostati bez posla."
Nes to mislim, gospodine Nolan, da ih bas sad ne brine to s to bi
ostali bez posla."
Onda reci ljudima da c e biti dodatno nagraeni ako sac uvaju
krdo."
Vaz i, gospodine Nolan." - rekao je nadzornik. Ostavs i sagnut,
pourio je da ljudima podeli nareenja.
U meuvremenu, Nolan je odluc nije krenuo ka blistavim svetlima.

Uzdizala su se i spus tala. Lebdela su i talasala se. Boje su im se i dalje


menjale.
Prisetio se sluc aja od pre nekoliko godina, kada je bio u El Pasu,
tokom proslave Cetvrtog jula. Kineski trgovci su prodavali petarde i
signalne rakete, ali su prodavali i tihe vatromete, koje su nazivali
svetlucavima: splet z ica, potopljenih u hemikalije koje su se mogle
zapaliti s ibicom. Sumom, koji se i bukvalno nije c uo, z ice bi planule u
iskrice razlic itih boja. Nolan je noc u video decu kako koriste
svetlucave vatromete kako bi ispisala svoja imena u tami.
Jesu li to doneli ovamo? Svetlucave vatromete? Ali ako su u pitanju
pljakai, zato bi nam stavili do znanja da su u blizini?
Odgovor nije bilo teko zamisliti.
Da nas zaplae.
E pa, videe da mene nije lako zaplaiti.
Iako je bilo tako, dok su svetla lebdela, menjala boje i mamila ga
tokom najduz e noc i u njegovom z ivotu, Nolan je priznao da mu je
hrabrost bila na ispitu.
Uznemiren, uo je tihu muziku, ali su mu melodija i instrumenti bili
nepoznati. U takvim okolnostima, mogao je pomisliti da je dolazila iz
grada sa druge strane granice, da su Meksikanci nes to proslavljali.
Moguc e je da je melodija marijac a uspela da pree toliku daljinu, ali je
izobliila udaljenost.
Nolan nije poverovao u to. Dok se usredsreivao na zvuke koje je
jedva mogao da c uje, c inilo se da su svetla postajala jos blistavija, a da
im se boja pojac avala. Kao da je izmeu te dve stvari postojala
nekakva veza.
Stoka je postala jogunasta, njihovi su papci grebali po pras ini. Po
tihom mukanju videlo se da su na ivici nervoze. Molec i se da ne krenu
u stampedo, Nolan je grc evito razmis ljao kako da oc uva zemlju za
koju su se borili njegovi deda i otac, kao i o zemlji koju je nameravao
da pridoda. Razmis ljao je o c etvrt miliona grla stoke koje je obec ao
ako eleznica sagradi grad i torove za stoku.
Legao je na tvrdu zemlju, naslonivs i pus ku na sedlo. Gledao je
preko pus ke u svetla i tiho ponavljao zapis iz Svetog pisma, iz
jevanelja Svetog Jovana: I svetlost svetli u tami i tama je ne obuze." 3
To je bio prvi bitan citat koji mu je pao na um, ali mu nije pruz io
potvrdu koju je traz io, pa se setio jos jednog, ovoga puta Isaijinog:

Narod koji hodi u tami videc e videlo veliko, i onima koji sede u zemlji
gde je smrtni sen zasvetlie videlo." 4
Senka smrti.
Ni taj citat Nolanu nije pruz io potvrdu koju je traz io. Osim toga,
ako su pljac kas i dos li po njegovu stoku, senka smrti bi trebalo da je na
njima. Ako su pljakai bili izvor svetala i muzike.
Kada stoka ne bi krenula u stampedo.
Nolan je tako nastavio tokom duge, hladne noc i, pokus avajuc i da
se smiri Boz ijom rec i. Iako su ga oc i bolele, nastavio je da cilja u
svetla, sve dok nisu izbledela i smanjila se sa pribliz avanjem zore.
Kada je napokon izas lo sunce, ustao je ukoc en i spustio oroz na
vinesterki.
Bolele su ga ui.
Rekao je svom nadzorniku: Vodite krdo pravo do kue.
Vai, gospodine Nolan. im ljudi spreme neto za jelo."
Ne. Uc inite to odmah. Dok jas u, ljudi mogu jesti hladne biskvite.
Hou da budem siguran da je stoka na sigurnom."
Ti si gazda, gospodine Nolan." Nadzornik je izgledao uznemireno.
ta misli kakva su ono svetla? Ako nisu bili pljakai iz Meksika..."
Poalji mi trojicu jahaa i otkriu..."
Nolan je osedlao svoga konja i odjahao ka jugoistoku sa svojim
ljudima. Tokom noc i, procenio je da su svetla udaljena osam do deset
kilometara, ali kada je pres ao tu razdaljinu, nije nais ao ni na kakav
trag vatre na kojoj se kuvalo, niti tragove konja, niti ugaz enu travu,
koje bi ukazivale da je tu bio logor.
Bio je siguran da su se svetla pruz ala u ovom pravcu, ali je i tama
mogla da ga zavara, pa je zato naredio ljudima: Ras irite se."
Napravivs i razdaljinu od pedeset metara, jahao je jos oko pet
kilometara, ali nije uoio ni jedan trag vatre, niti tragova konja.
Morao je da jas e oko dela crnog, ruz nog, izuvijanog stenja, koje je
nalikovalo na mrtve ugarke. Jedan sves tenik, sa kojim je jednom
putovao vozom kroz Arizonu, pric ao mu je da su ovakvi prizori ostali
jos od vremena kada je Bog stvarao svet. Ali ako je ova oblast trebalo
da predstavlja Boz iju silu, Nolan nije shvatao zas to su je Meksikanci
nazivali malpais.
Zla zemlja.
Preao je jo osam kilometara, ali nije naiao na tragove konja.

Siguran sam da su se svetla nalazila jugoistono od krda,


razmiljao je. Kako sam mogao da pogreno procenim pravac?
Gospodine Nolan? - dozvao ga je jedan od ljudi iza njega.
Sa zakas njenjem, Nolan je shvatio da ga je c ovek dozivao vec neko
vreme.
Osvrnuo se.
Gospodine, ako nastavimo ovako, zavriemo u Meksiku.
Nolan je odjednom shvatio koliko se sunce izdiglo i koliko su
daleko odjahali. Osec ajuc i se kao da je izas ao iz transa, gledao je
napred ka oskudnom pas njaku, koji se, c inilo se, protezao u nedogled.
Nes to je treperilo na horizontu. Moz da je to bio pes cani tornado.
Moda se vazduh uskomeao, jer ga je sunce pregrejalo.
Mogao bih ljude da povedem jo dalje i da ne doem do cilja,
pomislio je Nolan.
Vrac amo se! - doviknuo je ljudima. Proite kroz drugi deo
pas njaka! I dalje traz ite i vic ite ukoliko otkrijete da je neko pravio
logor!

31.
Je li Nolan ikada saznao odgovor?" - upitao je Pejd.
Na njegovom ranc u je radila nekolicina Indijanaca. Shvatio je da
je bolje da ih ima kraj sebe, nego da zapoc inje sukob sa njima." - rekla
je Harijet. Nikada nije odlazio u to podruc je posle mraka, ali je znao
da bi Indijanci bili upuc eni ukoliko su ikada tamo uoc avali neka c udna
svetla. Bio je iznenaen kada su mu rekli da su se u tom pravcu uvek
viala svetla. Njihovi oc evi i dedovi su govorili o svetlostima. Verovali
su da su svetlosti bile duhovi njihovih predaka."
Sujeverje je manje uverljivo od temperaturne inverzije." - rekla je
Tori. Bilo kako bilo, ne traz im objas njenje za svetlosti. Ne z elim da mi
neko oduzme njihovu posebnost time s to c e rec i da su u pitanju samo
loptaste munje ili duhovi."
Tako se osec a vec ina ljudi ovde." - odgovorila je Harijet. Kada
smo moj pokojni muz i ja dos li ovde 1970, bili smo hipici u starom
karavanu na stanici, koji nam je bio i dom. Sluc ajno smo saznali za
svetla, pa smo se odvezli do mesta gde se sada nalazi oblast za
razgledanje. Otvorili smo krov, seli u nas e vrec e za spavanje, pus ili
dz oint i jeli suve kukurzne pahuljice. I dalje ne znam da li smo ugledali
svetla ili nas je u to uverio doint.
Ali naredne noc i, nismo bili drogirani i videli smo ih, a to se
ponovilo i naredne noc i i, eto, tako nismo ni otis li odavde. Rostov nije
bio nis ta posebno tada, ali smo uspeli da naemo posao, a nije nam
bilo ni potrebno mnogo novca da bismo prez iveli. U osnovi, c inilo nam
se da smo posebno nagraeni time s to smo mogli da vidimo svetla kad
god smo z eleli. Nakon nekog vremena, nije nam ni bilo potrebno da
odlazimo tamo. Nekako smo uspeli da osetimo da su svetla tamo, a da
ih ne vidimo.
Ipak, na svaka dva meseca bismo poz eleli da ih ponovo vidimo, na
isti nac in na koji ljudi osec aju potrebu da odu u crkvu. Dosta ljudi u
Rostovu su poput moga muz a i mene. Nameravali su da odu dalje, ali
su ih svetla zadrala."
Ili ih dozvala nazad. - rekla je Tori prigus enim glasom. Vec ina

ljudi uops te ne vidi svetla, i, naravno, ne reaguju na nac in koji sam


opisala." - rekla je Harijet. Ali vec ina ljudi koja z ivi ovde, imala je
dovoljno srec e da proz ivi isto iskustvo, pa smo godinama unazad
prestali da se trudimo da ga objasnimo. Jedino s to je vaz no, to je da se
zbog svetala oseamo... pretpostavljam da je prava re - blagosloveni.
Nije ba bilo blagosloveno sino. - odgovorio je Pejd.

32.
Konferencija za novinare se zavrs ila kada su odlazili iz prodavnice
antikviteta; pogledali su ka zgradi suda. Sunce se spustilo, bacajuc i na
pustu ulicu tamnije nijanse narandaste boje.
Pejd je pogledao Tori.
Moram odande da uzmem auto koji sam iznajmio." - rekao je.
Hoe da me otprati svojim autom do motela?
Tori nije odmah odgovorila. Naravno."
Ali, dok je Pejdz vozio do motela, pogledao je u retrovizor, ali
Torinog plavog saturna nije bilo nigde u saobrac aju koji je is ao od
grada do platforme za osmatranje. Na parkingu je parkirao kod dela
broj 11, izas ao i c ekao. Pogledavs i uvis, primetio je da se navlac e
oblaci, po prvi put od kada je stigao u Rostov.
Pros lo je petnaest minuta, nije bilo ni traga od nje, pa je
naposletku uzeo svoju torbu iz prtljanika i krenuo ka vratima.
Mrs avi motelski sluz benik je izas ao iz kancelarije i poz urio ka
njemu. Pejd mu je zapamtio ime.
Neto nije u redu, Dejk?"
Traili su vas novinari."
Nadam se da im nisi rekao da smo odseli ovde."
Kapetan Medrano mi je rekao da ne govorim. Ali novinari su
nekako otkrili da je z ena koja je uc estvovala u pucnjavi imala riu
kosu, a Vas a supruga je jedina riokosa u motelu. Mislio sam da je
bolje da Vas upozorim."
Hvala."
Bilo je udno."
Od nedavno, sve je postalo c udno." - rekao je Pejdz . Da li si imao
neto posebno na umu?"
Novinar koji je bio najodluniji da Vas pronae bio je onaj momak
sa televizije u El Pasu. Primetili ste ga na televiziji u hodniku kada smo
poslednji put razgovarali."
Pejdz je razmis ljao na trenutak. Ima vilicu kao ilmska zvezda.
Izguvano odelo. Izgleda kao da nije nekoliko dana spavao."

To je taj momak. Bio je prvi novinar koji je stigao u grad. Pric u


sagledava iz vis e uglova - iz toliko uglova da su ga ostali novinari
jednostavno pratili. Bio sam u kancelariji i gledao ga na TV-u. Onda su
se otvorila vrata, pogledao sam ka njima i, dragi Boz e, to je bio on i
is ao je ka meni. Pretpostavljam da je nes to od onog programa koji je
is ao uz ivo bilo snimljeno. Videvs i ga na dva mesta u isto vreme, c inio
mi se nestvarnim. Cuvajte ga se. Vi z elite svoju privatnost, ali mi je
pogled njegovih oc iju rekao da c e uc initi bilo ta da dovede Vas u
suprugu pred kamere i natera je da ispric a kako je upucala onog
momka."
To se nec e dogoditi." - rekao je Pejdz . Pre nego s to je stigao da
bilo ta doda, u kancelariji je zazvonio telefon.
Moram da se vratim na posao." Mrs avi sluz benik je otrc ao ka
vratima.
Dok su se vrata zatvarala uz tresak, Pejdz je ponovo pogledao ka
putu, nadajuc i da je njihov razgovor dao vremena Tori da ga stigne.
Ali njenog saturna nije bilo na vidiku. Oblaci su se sve vis e navlac ili,
prekrivajui nebo. Bolelo ga je sa strane dok je nosio torbu u sobu.
Da su okolnosti bile drugac ije, prijalo bi mu da se obrije i istus ira,
da spere sa sebe miris dima i nasilja, ali je Pejdz sada mislio samo na
to da bi mogao da podnese sve - c ak i ono s to se dogodilo prethodne
noc i - samo da ga je Tori pratila do motela kao s to je rekla da c e
uiniti. Da ga samo nije ponovo ostavila.
Da samo nije imala rak.
Modrica na mestu na kojem je dobio udarac bila je vea nego to je
oc ekivao; bila je tamnoljubic asta, uokruz ena narandz astom.
Pokus avajuc i da ne obrac a paz nju na nju, obukao je c ist par farmerica
i drugu kos ulju od dz insa. Malice predvidljivo, drugar. Izvadio je
pis tolj kalibra 9 milimetara iz torbe, izvadio je okvir sa municijom,
proverio da li je pun, a zatim proverio da li se u cevi nalazi metak.
Proverio si ga pre nego to si jue krenuo od kue. pomislio je, svestan
da ljudi c ije zanimanje podrazumeva nos enje oruz ja, c esto pokazuju
opsesivno-kompulzivno ponaanje.
A moda je trebalo samo da manje razmilja.
Pis tolj je bio sigsauer 225. Imao je osam metaka u okviru i jedan u
cevi. Nije bio velike vatrene moc i u poreenju sa pis toljima sa
dvostrukim okvirima, ali je vrlina sigsauera 225 bila kompaktna

velic ina. Smatrao ga je idealnim pis toljem koji se moz e nositi i prikriti
u isto vreme. Vis e se nije proizvodio, a bas ovaj pis tolj je pripadao
njegovom ocu.
Stavio ga je u futrolu, obukao vetrovku, kako bi ga prikrio, uzeo iz
torbe kapu za bejzbol i otvorio vrata, spreman da krene da traz i Tori,
iako je znao gde e je nai: u delu za razgledanje.
Bas kada se spremao da ue u auto, zac uo je kako gume skrec u na
s ljunak i pogledao ka putu, iznenadivs i se s to vidi plavog saturna kako
mu prilazi preko parkinga. Kroz vetrobran se videla Torina ria kosa.
Kada se zaustavila kod dela 11 na parkingu, osetio je kako ga kolena
izdaju.
Pretpostavio sam da si me ostavila." - rekao je kroz otvoren
prozor.
Pokazala mu je papirnu vreu. Uzela sam ti ovo.
Pejdz se skoro namrs tio od zbunjenosti, a onda je osetio miris
hrane.
Rekao si da nisi jeo od juc e. Mislila sam da c e ti hamburger i
krompirii prijati. Za sve ostalo bi trebalo mnogo vremena."
Savrs eni su. Kolena su mu od osec anja postala jos nestabilnija.
Hvala."
Mora da uva energiju. Ovo e biti jo jedna duga no."
Hvala. Zaista. Stvarno tako mislim."
Upadaj." - rekla mu je, a u glasu joj se osealo nestrpljenje.
Uinio je tako, a onda skinuo kapu za bejzbol.
Bolje stavi ovo na glavu. Novinari trae enu rie kose."
Klimnula je i uzela kapu.
Dok je vozila, Pejdz je zagrizao hamburger i sa nelagodom se
prisetio kako su upravo ovakav hamburger jeli on i nac elnik Kostigan
prethodne veeri.
Kako se osea? - upitao je.
Kada ponovo ugledam svetla, sve c e biti u redu. Od njih
zaboravim ta se deavalo prethodne noi."
Trik je da ti skrenemo misli time s to c es obratiti paz nju na male
detalje. Ali nisam mislio na prolu no. Kako se osea?"
Tori je oklevala. Nikada nisam shvatala da nes to nije u redu sa
mnom dok me lekar nije pozvao telefonom da mi saops ti rezultate sa
mamografskog pregleda. Sada sam toliko samosvesna da mogu da se

zakunem kako oseam da to raste u meni.


U utorak ga vie nee biti.
Volela bih kada bih mogla da ga zgrabim i is cupam svojim
prstima."
Volim te.
Tori ga je pogledala. To si rekao i prole noi.
Ispred njih, naspram tamnog, oblac nog neba, uoc avale su se
siluete televizijskih helikoptera. Sa obe strane puta bili su parkirani
automobili. Prihvativs i sopstveni savet, Pejdz je sebi skrenuo paz nju
time s to se skoncentrisao na male detalje i gledao u desno, ka rus evini
vojne baze iz Drugog svetskog rata.
Primetio je da neko otkljuc ava kapiju. Covek je nosio jake c izme,
s iroke pantalone, majicu kratkih rukava i kos ulju koja mu je prelazila
preko pojasa. Bio je etrdesetih godina, elav i snaan, krutih ramena i
autoritativne pojave. Kada je mahuo u pravcu dva s evroletova dz ipa,
tipa suburban, da uu na posed, uc inio je to pokretom osobe koja je
bila naviknuta da izdaje nareenja.
Na kapiji je sada bila druga oznaka.
Tori, elim neto da proverim. Molim te, zaustavi na trenutak."
Pogledala ga je preko volje, ali je pritisnula koc nicu dok su se
pribliz avali kapiji. Pejdz je spustio staklo na prozoru i nagnuo se kako
bi mogao bolje da vidi pri sve slabijoj sunevoj svetlosti.
Na staroj oznaci je stajalo upozorenje:
VLASNITVO VOJSKE SAD
OPASNOST
OTROVNE HEMIKALIJE
EKSPLOZIVNA UBOJNA SREDSTVA
Na novoj je pisalo:
USKORO
AGENCIJA ZA ZATITU IVOTNE OKOLINE
MESTO ZA PRIJEM ALBI
Covek autoritativnog izgleda je izas ao kroz kapiju, zakljuc ao je i
primetio Pejda.
Na ovom mestu nije dozvoljeno parkiranje." Pokazao je ka
znacima na kojima je stajalo: Ograniena zona.

Pejd je mahnuo, pokazujui da je razumeo.


Iz jednog od dz ipova je izas ao c ovek. Sa sobom je na povocu vodio
nemac kog ovc ara. Covek autoritativnog izgleda je samo stajao tamo,
posmatrajui auto, sve dok se Tori nije odvezla.
O emu se tu radi?" - upitala je.
Nisam siguran." Pejdz se osvrnuo i posmatrao kako dva dz ipa
suburban odlaze ka srus enim, zaralim, i u travu zaraslim, hangarima
za avione.
Naposletku, vis e ih nije mogao videti, pa je usmerio paz nju na put
ispred sebe, ka okupljenim ljudima. Dok im se Tori pribliz avala, Pejdz
je primetio da je okrug postavio jos s est prenosivih toaleta. Ali to nije
bilo dovoljno. Okupljeni ljudi su ispunili c itav parking sve do ograde, a
posmatrac i su stajali na mestima na kojima su prethodne noc i lez ali
les evi. Ljudi su se nalazili na putu, nateravs i tako Tori da skrene na
drugu stranu. Medrano i ostali policajci su se borili da odre red.
Tori je parkirala na ivici parkinga. Kostiganova vetrovka je bila na
prednjem sedis tu; ona je uzela i izas la iz saturna. Ali dok je
posmatrala okupljenu gomilu, koja se nalazila nekih sto metara od
puta, posrnula je.
Jesi li u redu?" - upitao je Pejd.
Previe je ljudi. Mislim da ne elim da idem dalje."
Dobro. Ne elimo da uinimo bilo ta to ti ne eli.
Moz da c u moc i i odavde da uoc im svetla." - rekla je Tori; u glasu
joj se osec ala nelagoda. Moz da je zona za posmatranje samo
proizvoljno mesto.
Zato ne bismo ostali ovde i uverili se u to? - predloio je Pejd.
Da. Drhtala je, pa je obukla vetrovku. Nakon pros le noc i, ne
elim da se pribliim gomili okupljenih ljudi."

33.
Roli je ekao kod ograde sve dok plavi saturn nije stigao.
Bilo je nekoliko stvari koje su ga zabrinule kod c oveka koji se
nagnuo kroz prozor kako bi proc itao novi natpis, s to bi objasnilo
prisustvo njegovog tima ovde. Ljudi su bili dobro prikriveni, nisi
otkrivali nis ta sumnjivo s to bi mu moglo pasti na um. Kosa mu je bila
kratka - kratko os is ana, ali ne kratko kao kod vojnika, urednija nego
kod obic nih graana. Oc i su mu bile usredsreene, kao da je
analizirao ono to je video.
Ovo definitivno nije samo turista, pomislio je Roli.
I dalje je stajao sve dok saturn nije nestao iza dugog reda
automobila, koji su bili parkirani duz ivice puta. Onda je otis ao do
kerovoe, koji je vodio nemakog ovara na kratkom povocu.
Uteraj strah u kosti svakome ko pokua da pree ovu ogradu."
Dok je kerovoa ukljuc ivao baterijsku lampu, Roli je krenuo ka
dva tamna dz ipa, na koje je samo padala svetlost sa parkinga. Dao je
znak da ga slede; poveo ih je duz nekada davno koris cenog
pranjavog puta, iji je kolovoz sada bio pun korova.
Nakon stotinak metara, poslednji zraci sunca na zalasku su, levo
od njih, obasjali dugac ak red srus enih hangara za avione. Valoviti
metal hangara bio je odavno zarao. Meu njima je rastao korov. Po
njima je bilo blato. Vec i deo je uc inila priroda, ali je pones to i
namerno uc injeno, kako bi se stekao utisak da je rus evina tros nija
nego to je bila.
Roli je podigao ruku, pokazujuc i vozilima da stanu. Pregledao je
staru pistu. Beton piste se tu i tamo video, a vec i deo je bio prekriven
blatom. Na mestima gde je beton ispucao zbog sunca, rastao je korov.
Nekada je ovde stajao njegov deda. Zbog c injenice da c e se krug
ovde zatvoriti, Roli se osec ao strahovito ponosnim; jer c e se misija
koju je nekada davno zapoeo njegov deda, uskoro ispuniti.
Tokom Drugog svetskog rata, kada su hangari i pista bili tek
sagraeni, ovo je mesto bilo centar velike buke i aktivnosti, dovoljno
da ubrza rad srca. Ovde se svakog meseca obuc avalo na stotine pilota,

uvez bavajuc i bacanje bombi i borbe u vazduhu, na mestima koja su


bila toliko daleko da je guz va na njima uznemiravala samo stoku,
kojote i zeeve. Ali obuka pilota je bila samo pokrie.
Povetarac je nosio pras inu po rus evinama. Kada je mrak bio
dovoljno gust da ih prikrije od radoznalih oc iju, Roli je pokazao ka
hangaru, koji se c inio manje urus enim od ostalih. Dz ipovi su ga sledili;
sklonio je deo valovitog metala, otkrivs i prostor koji je bio dovoljno
velik da kroz njega u hangar moe ui vozilo.
Kada su us li unutra, Roli je izvadio baterijsku lampu i pregledao
devet metara visoku hrpu otpada, koja je bila posledica nekog
davnas njeg c is cenja. Odgurnuvs i u stranu nes to otpada, otkrio je ivicu
kamu lirane radio-antene, koja je bila uperena ka slic noj anteni u
opservatoriji. Kada se uverio da antena nije pokvarena, naslonio se iza
otpada i pritisnuo jedno dugme.
Deo betonskog poda je zatutnjao, dok se spus tao, formirajuc i
platformu. Odozdo su zasjala svetla, koje je aktiviralo isto dugme. Dok
su mu koraci gazili pras inu, Roli je silazio niz platformu; iz prostora
ispod platforme je pokuljao hlaeni, podzemni vazduh. Dz ipovi su
polako krenuli za njim, a u trenutku kada su stigli do dna, pris ao je
zidu, na kojem je pritisnuo drugo dugme. Platforma se podigla i
postala deo plafona.
Dok su ljudi izlazili iz vozila, Roli je rekao: Narednic e, okupite
ekipu.
Nakoliko sekundi kasnije, stajali su u redu, ispred njega.
Gospodo" - glas mu je odzvanjao, odbijajui se o betonske zidove nalazite se ispod hangara 8, na vojnom aerodromu, koji je sluz io za
obuku letac kih timova vojske SAD tokom Drugog svetskog rata.
Hangar i ovaj deo nisu bili deo tih aktivnosti. Samo je osoblju, koje je
bilo upueno u strogo uvane tajne, bilo dozvoljeno da ue u hangar, a
samo nekolicini i ovde, dole. Objas njavali su da se u hangaru sastavlja
prototip novog bombardera i da se priprema za testiranje. Piloti na
obuci su prolazili kroz program toliko brzo da nikada nisu ostali
dovoljno dugo da se zapitaju zas to bombarder nije sastavljen i zas to
ne leti.
Upoznati ste sa trkom u razvoju atomske bombe tokom Drugog
svetskog rata. Mesto glavnog istraz ivanja na tom projektu, Los
Alamos, nalazilo se na udaljenom uzvis enju, do kojeg je bilo tes ko

doc i, u Novom Meksiku. Ova podzemna prostorija je imala slic ne


prednosti i slic nu namenu. Ako vam se sada tako ne c ini, zamislite
koliko je zaista bila nepristupac na 1943, kada je projekat zapoc eo. Cilj
je bio da se razvije oruz je koje c e biti potpuno drugac ije od atomske
bombe. Na neki nac in, Hangar 8 i Los Alamos su vodili trku jedan
protiv drugog, kao i neprijatelj. Naravno, Los Alamos je dobio trku. U
stvari, detonacija prve atomske bombe se dogodila na mestu koje se
sada zove Raketni poligon Vajt Sends, a koji se nalazi nes to vis e od
c etiri stotine kilometara severno odavde. Kada su dve takve bombe
okonc ale rat u Paci iku, hitnost na razvijanju paralelnog naoruz anja je
izgubila na snazi.
Roli je paz ljivo birao svoje sledec e rec i. I da dodam, u
sprovoenju istraz ivanja ovde, postojalo je nes to s to bismo mogli
nazvati tekoama."
Odista, tekoe.
Roli je pogledao po podzemnoj prostoriji. Cak i nakon toliko
godina, na zidovima su se videle mrlje boje re, ali one nisu imale
nikakve veze sa rom.
Sa zavrs etkom rata, vis e nije bilo potrebe za obukom velikih
vojnih pilotskih ekipa, te je i prikrivanje izgubilo na svojoj e ikasnosti.
Zato je, iz brojnih razloga, vojni aerodrom zatvoren. Osim ove
podzemne prostorije, ostatak baze je propao. Ovaj odeljak nije bio
izloz en elementima, s tavis e, osim manjeg os tec enja od vode, izuzetno
se dobro prilagodio mirovanju. S vremena na vreme su ga odrz avali, u
sluc aju da misija ponovo bude aktivirana. Pre petnaest godina, ja sam
to i uinio.
Ponovo sam je aktivirao."

34.
Anita, jesi li sigurna da je ovo dobar ugao?
Brent je glasnije govorio, kako bi ga mogla c uti od buc ne gomile.
On i z ena koja je snimala televizijskom kamerom su stajali na vrhu
vinebago prikolice, c iji je vlasnik - oblasni prodavac automobila pristao i pustio ih da koriste prikolicu u zamenu za besplatnu reklamu.
Poput Brenta, i Anita je imala samo nekoliko sati sna od kako je
dos la u Rostov. Uskoro c e biti previs e ljudi da bi ih mogli intervjuisati,
previs e mesta koja je potrebno istraz iti. Oc i su joj, pod kapom za
bejzbol, izgledale umorne. Njena odec a, sa mnogo dz epova, izgledala
je jo vreastije nego u trenutku kada su poeli sa radom.
Moje odelo izgleda jo gore, razmis ljao je Brent. Zbog toga bi, samo
dan ranije, pao u depresiju, ali sada - dok je posmatrao svoje
izgrebane, prljave cipele - skoro se nasmejao novom imidz u koji je
stvarao o sebi.
Bic es na onoj strani ekrana na kojoj treba da budes . - odgovorila
je Anita. Horizont c e biti sa tvoje leve strane." Izgledala je tako
umorno da se pitao kako je imala snage da mirno drz i kameru na
ramenu. Snimak je jasan. Kada bismo ovo pokus ali na zemlji, imali
bismo okupljene u snimku, ali sa visine, kao sada, nec e biti u kadru,
osim ako me ne zamoli da ih snimim."
Sjajno. Usmeri snimak na mene, osim ako ti ne kaz em drugac ije.
Reci Dz eku i momku u helikopteru da sve vreme prelaze kamerom po
okupljenim ljudima, u sluaju da se neto dogodi."
U sluaju da se dogodi - ta?"
Samo se postaraj da budu spremni. A ja de initivno z elim snimak
tog momka." Brent je pokazao prstom ka visokom oveku, sede brade,
koji je nosio odec u kao iz biblijskog vremena, drz ao je visoku palicu i
izgledao kao arlton Heston kada je igrao Mojsija u filmu Deset Boijih
zapovesti.
Namrs teno je pogledao ka istoku, gde su se gomilali tamni oblaci.
Bilo bi bolje da kia saeka dok ne zavrim sa izvetavanjem, pomislio
je.

U redu, vreme je da se pripremimo za gosta.


Zakopaj koulju. Privrsti kravatu." - savetovala ga je Anita.
Ni sluc ajno." Brent je protrljao svoju c ekinjastu bradu. Zelim da
CNN vidi koliko sam vredan.
Koliko smo svi vredni."
U pravu si."
U zoru, nakon noc i u kojoj je jurio da obavi s to vec i broj intervjua,
Brent je osetio trenutak snaz ne inspiracije kada je ugledao svoj odraz
u prozoru automobila, i preplas io se kada je video na s ta lic i. Podsetio
se starog crno-belog ilma o novinaru koji se trka sa vremenom kako
bi dokazao nevinost zatvorenika koji je trebalo da bude pogubljen na
elektric noj stolici u zatvoru. U ilmu, novinar jedva da je imao
vremena da jede, nije se presvlac io, niti brijao. Na kraju ilma, kada
bane u guvernerovu kancelariju sa dokazom, izgledao je kao da je
proao kroz pakao samo da bi doao do prie.
U tom trenutku, pala mu je na um ideja: Kako e gledaoci ili
rukovodioci CNN-a znati da se jako trudim ako sve izgleda prosto? Sve
vreme sam pogreno radio. to bi gledaoce zanimalo da li nosim
savreno ispeglano odelo? Veina nema ni sportsku jaknu. Za njih,
oblaenje u dins predstavlja doterivanje.
Moram da ih nateram da shvate da sam jedan od njih - da se
ubijam da bih doao do prie samo zbog njih.
I sa tim prosvetljenjem, uinio je potpuni zaokret.
Pored iscrpljenosti, Brent je popio previs e kafe i premalo jeo
prave hrane. Jeo je samo krofne i takose, i to uvek u pokretu. Nikada
nije imao prilike da sedne, osim kada se vozio sa Anitom, a nije se
odmarao c ak i u takvim prilikama. Zurno je pravio zabeles ke ili
razgovarao mobilnim telefonom - s to nije bilo lako jer je ovde prijem
signala bio jako slab.
Nije smeo da popusti. Morao je da se postara da vidi svakoga ko bi
mogao imati i najmanju informaciju, a do njih je morao doc i pre
ostalih izves tac a. Zeleo je da svi ostali imaju osec aj da kaskaju za njim,
da bude uveren da c e sve s to oni budu uc inili, lic iti na imitaciju svega
to je on postigao.
Ali postojala je i cena toga. U stomaku je osec ao os tar bol, kao da
mu je utroba gorela. Ruke su mu podrhtavale. Osec ao je nesvesticu od
iscrpljenosti i gladi.

Stegnutih mis ic a na nogama, sis ao je niz merdevine do okupljene


gomile. Od buke koju su stvarali njihovi nestrpljivi razgovori, zabolela
ga je glava. Smrac ilo se, a nebo je bilo tamno i bez zvezda, ali je bilo
dovoljno drugih izvora svetlosti: farovi, re lektori, koje su postavile
oblasne vlasti i televizijske ekipe, baterijske lampe, koje su nosili
radoznalci. Jarko osvetljene ljudske igure bacale su os tre senke,
dajui prizoru nadrealan izgled.
Njegova koleginica, Seron, c ekala ga je u podnoz ju merdevina;
kosa joj je bila savreno nametena. Od besa je izgledala jo lepa.
Moram ti odati priznanje." - os tro je rekla. Najzad si dobio ono
to si eleo - zaista si me danas zeznuo."
Je li to bilo dobro za tebe kao to je bilo za mene?"
Neko ih je, probijajui se kroz gomilu, gurnuo.
Nastavi da se krec es ." - poz urivala je z ena svog mus kog pratioca.
Ne vidimo nita odavde. Priblii se ogradi."
Trebalo je da ja budem ta koja c e slati izves taje CNN-u." - z alila se
eron. Trebalo je da ja budem ta koja c e se ukljuc ivati u program, sve
to trebalo je da ja uradim."
E, pa, dok si ti leila svoja bolna stopala, ja sam vodio intervjue."
Neko ih je ponovo gurnuo, skoro ih priljubivi jedno uz drugoAko mene pitas , sva ta svetla su samo gomila sranja." - z alio se
jedan c ovek svom pratiocu. Ne znam zas to si me nagovorio da
doemo ovamo. Bilo nam je, pobogu, potrebno est sati. Da sam znao
da e biti ovoliko ljudi...
Brent se ponovo suoc io sa Seron. Moz da bi trebalo da, za
promenu, pokus as da budes reporter. Izvuci s to je vis e moguc e pric a o
izbavljenim makama i ljudima koji ih vole.
Jedan c ovek je gurao z enu u invalidskim kolicima, skoro izbacivs i
Brenta iz ravnotez e; vikao je: Sklonite se sa puta! Pustite nas da
proemo. Moja z ena mora da vidi svetla! Ona c e je izlec iti! Sklonite se
sa puta..."
Brent je iskoristio ovaj prekid i okrenuo se ka kamionetu iz kojeg
su obavljali televizijske prenose, koji je bio parkiran u blizini
prikolice.
Gospodine Hamilton," - pozvao je nekoga iz kamioneta - spremni
smo za va intervju."
Iz kamioneta je izas ao c ovek na kojem se videlo da se nelagodno

osec a. Bio je pretez ak, srednjih c etrdesetih godina, nosio je kaubojske


c izme i dz ins, naboran na sredini nogavica. Njegova plava karirana
koulja je, umesto dugmadi, imala metalne kope.
Bio sam na auto-putu smrti u Prvom zalivskom ratu, ali nis ta me
toliko nije uinilo nervoznim kao ovo.
Hamiltonovi podbuli obrazi su se zarumeneli. Nasmejao se
sopstvenoj iskrenosti.
Jeste li bili na televiziji? Mislio sam da su trgovci automobilima
naviknuti na to, zbog televizijskih reklama." - rekao mu je Brent dok je
privrivao mikrofon na ovekovu koulju.
U Rostovu nema televizijske stanice. Do avola, nikada nisam
video ni jednu televiziju iznutra."
Ne brinite zbog toga. Postavic u Vam nekoliko lakih pitanja o
onome s to ste mi rekli ovog popodneva. Nikada nisam c uo nes to tako
fascinantno. Sve s to treba da uradite je da zaboravite na kameru i da
sa mnom razgovarate na nain na koji to inite sa kupcima."
To svakako mogu da uradim." Hamilton je podigao pogled; bio je
nesiguran. Ali nikada nisam pokus avao da bilo kome prodam nes to
sa vrha prikolice, niti u mraku."
Brent je provirio u kamionet za televizijske prenose. Hari, hoc es
da pojac as ovde svetlo? Evo, gospodine Hamilton, sve je u redu.
Mislim da ete uivati u pogledu."
Tako su otili do prikolice vinebago.
Nadam se da ne oc ekujete mnogo." - rekao je Hamilton dok se
peo merdevinama.
Samo ulaznicu za Atlantu, pomislio je Brent.
Na vrhu prikolice, postavio je Hamiltona tako da je bio udaljen
nekoliko stopa, dok je ispod njih bila gomila ljudi, a u pozadini se
videla ravnica.
Moram da porazgovaram sa nekim na trenutak. Potom c emo
obaviti intervju."
Brent je podesio slus alicu u svom uvu, kako ne bi bila upadljiva.
Kroz nju je slus ao producenta, koji je sedeo ispod njega, u kamionetu
za televizijske prenose.
Kreemo za deset sekundi." - zauo je glas producenta.
Pored Anitine kamere, na monitoru se pojavilo lice, grube crte
jednog od najpoznatijih televizijskih likova.

Hamilton je pokazao prstom. Zar ono nije...?"


Drz ec i desnu ruku po strani, Brent mu je pokazao da se utis a. Bio
je uznemiren zato to mu se ruka tresla.
Producentov glas je zavrio sa odbrojavanjem.
Krenite."
Na monitoru, tanke usne CNN-ovog prezentera vesti su se
pomerile, ali nije bilo tona. Ipak, Brent ga je mogao uti kroz slualicu.
Narednih sat vremena imamo specijalno ukljuenje u vezi sa
priom koja je zapanjila naciju. Prole noi, poludeli naoruani ovek je
ubio dvadeset lanova turistike grupe, nedaleko od udaljenog grada
Rostova u zapadnom Teksasu. Ubiin bes su, oigledno, pokrenula
tajanstvena svetla, koja se skoro svake noi pojavljuju u toj oblasti. Sa
mesta ubistva, uivo nam se prikljuuje Brent Loft, izveta televizijske
stanice u El Pasa..." Najavu iz stanice je izgovarala poznata lic nost,
ijoj se slavi Brent nadao.
Brente, izgleda kao da ova pria uzima danak na tebi.
Ovde su emocije veoma ustalasane." Brent je izgovarao rec i u
mali mikrofon, prikac en za njegov pras njavi rever. Verujte mi, ima
jo toliko informacija kojima moramo ui u trag."
Pretpostavljam da e nam rei malo vie o tajanstvenosti tih
svetlosti i zato su ona naterala naoruanog oveka u ubistveno ludilo."
U pravu ste. Svetla su oblasni fenomen, koja se ovde odvajkada
pojavljuju. Tokom noc i, ona se pojavljuju na ravnici iza mene - ali ih
ne vide svi. Neki ljudi vide svetla, dok ih ostali ne vide, s to je
podjednako tajanstveno, kao uzrok njihove pojave. Za nekoliko
trenutaka, usmeric emo nas e kamere u tom pravcu, da vidimo da li
emo biti srene ruke.
Ali prvo, moram da objasnim s ta oc ekuje radoznala gomila ljudi
ispod mene. Da bih to objasnio, z eleo bih da predstavim Lutera
Hamiltona, trgovca automobilima iz Rostova, koji verovatno o
svetlima zna kao i bilo ko drugi. On je jedan od nekoliko ljudi koji su
videli svetla iz blizine. U stvari, njegovo iskustvo sa svetlima ga je
umalo kotalo ivota."
Gospodine Hamilton." Brent je koraknuo ka gostu, kako bi obojica
stali u Anitin kadar. Gomila ispod njih je nestrpljivo milela. U leto
1980, uestvovali ste u veoma neobinom dogaaju."
Svakako nije bio uobiajen, to mogu potvrditi." - sloio se Luter.

A dogodio se u ovoj oblasti?"


Ba u ovoj oblasti. Bas ovde, gde svi stoje, ispod nas. Tih dana nije
postojala platforma za osmatranje, samo pos ljunc ani parking kraj
puta. Cetvrtog jula, 1980, u Rostovu se proslavljalo uz vatromet. Kada
je zavreno, dovezli smo se dovde."
Koliko ljudi je uestvovalo?"
Skoro isto koliko ih ima sada. Bar etiri stotine."
ta ste planirali da radite? Da li ste imali ime za tu pojavu?"
Zvali smo je Lov na rostovska sablasna svetla."

35.
Luter je po drugi put u istom danu opisivao s ta se dogodilo tog
davnog leta i sada je shvatio da nervoza o kojoj je govorio nije imala
mnogo veze sa njegovom zabrinutos cu da c e pred televizijskim
kamerama zaboraviti s ta je z eleo da kaz e. Ta nervoza je imala veze sa
onim c ega je poc eo da se sec a. Tog popodneva, kada je izves tac u
pric ao o potrazi, kao kroz izmaglicu se prisec ao dogaaja od pre
nekoliko decenija, a sada mu je sec anje bilo usredsreeno, jer je jasno
oivljavao svaki detalj i sa uasom se vraao u to vreme.
Boe, zato li sam pristao na ovaj intervju, pomislio je. Nadao se da
c e mu publicitet pomoc i da prodaje automobile, ali mu odjednom, ni
to vie nije bilo vano.
Vatromet za proslavu Cetvrtog jula 1980, u Rostovu bio je
uobic ajena s ala. Vatromet je zapaljen na srednjos kolskom fudbalskom
igralis tu: svetlec e rakete su letele manje od deset minuta, a neke su
samo pukle, umesto da se rasprsnu na nebu. Nekoliko raketa nije ni
poletelo, a direktor je napravio veliku predstavu zalivs i ih kofama
vode. Klovn iz vis ih razreda, Dz eb Raterford, opekao se jednom od
raketa. Komadic i spaljenog papira su leprs ali sa neba, a devojci Kala
Bejlija je komadic upao u oko. Kal je morao da je odveze u bolnicu.
Veliki zavrs etak je predstavljala raketa koja se rasprs ila u obliku
velike americ ke zastave i bljesnula iznad okupljene gomile. Dim i
miris baruta su se svuda osec ali. Jedanaest godina kasnije, Luter c e taj
miris povezivati sa mirisom iz artiljerijskog oruz ja u Prvom zalivskom
ratu.
Predstava je bila zavrs ena. Rik Cejmbers, predsednik Studentskog
saveta, dos apnuo je Luteru da je vatromet trajao koliko i seks. Svi su
pohrlili ka svojim automobilima ili kamionetima, ali je dosta njih znalo
gde proslava upravo poc inje; nisu se samo srednjos kolci uputili izvan
grada, ka pos ljunc anom parkingu. Tamo je pos lo i dosta roditelja, a
porodice su stigle i iz oblinjih mesta.
Dz oni Vitlok - kapiten fudbalskog tima - je bio momak koji je
razmis ljao o tome. Dz oni je uvek dolazio sa ludim kombinacijama,

poput predloga da se u plesnu tac ku povodom povratka kuc i ukljuc i i


havajska muzika, jer niko nije napus tao Rostov, te se stoga ne moz e
govoriti o povratku kuc i. Moz da bi se plesna tac ka mogla zvati Voleo
bih da sam mogao da odem od kuc e. Taj predlog je dobio samo jedan
glas - Dz onijev. Drugom prilikom se pris unjao s koli u sred noc i i uspeo
da doe do jarbola, a da ga pri tome nisu primetili ni c uvar, niti
policajac koji je u automobilu prolazio tuda. Narednog jutra, kada su
uc enici stigli, primetili su zastavu sa iscerenim Mikijem Mausom kako
se vijori iznad s kole. Direktor je bio besan. Na hitno sazvanoj
skups tini, drec ao je kako je neko uvredio ne samo s kolu, nego i
americ ku zastavu i zahtevao da se sazna ko je poc inilac. Samo su
Luter i jos nekolicina momaka znali da je u pitanju Dz oni i naravno,
niko od njih nije rekao ni rec - bar ne do zavrs etka proslave Cetvrtog
jula, kada vie nije bilo ni vano.
Hajde da ovog leta uc inimo nes to veliko. - rekao je Dz oni Luteru i
estorici momaka, nakon poslednjeg asa te kolske godine.
Jeli su hamburgere u Rib Palasu; Luter je odgovorio: Da, s ta, na
primer? Znas i sam da ovde nema mnogo s ta da se uradi. Dz oni je
z vakao i razmis ljao, a onda se iscerio. Sve s to imamo u okolini su
svetla, je l tako?
I ona stara kuc a na ranc u, gde su snimali ilm sa Dz ejmsom
Dikonom. - dodao je Kal Bejli.
Koga briga za tu staru rupu? Ona se vec raspada. Ne, svetla su
jedino s to nam preostaje. Koliko ste puta pokus ali da odgonetnete s ta
je to?
Svi su slegnuli ramenima. Postojao je pravi ritual, da se na
dvanaesti roendan iskrades iz kuc e kada roditelji odu na spavanje.
Otis ao bi biciklom do parkinga, gde bi c ekala ostala deca da vide da li
c es imati dovoljno petlje da se uspnes uz ogradu i odes u polje da
proveris s ta je uzrok svetlosti. Bilo je tez e nego s to je izgledalo, jer se
polje pruz alo sve do Meksika, a bilo je lako izgubiti se u mraku.
Mnogo dece nije videlo svetla, pa vec ina nije znala ni s ta traz i, zbog
c ega su starija deca pokus avala da uc ine sve stras nijim, nazivajuc i ih
Sablasna svetla".
Pre nego s to bi dec ak, koji je punio dvanaest godina dos ao, ostala
deca bi se posakrivala u polju. Kada bi se dec ak popeo na ogradu i
krenuo u tamu, oni bi podigli lampe, ali c im bi on krenuo u njihovom

pravcu, oni bi prekrili svetlo. Zbog toga bi dec ak zbunjeno tumarao.


Zatim bi ugledao jos svetala - a to su bile dodatne lampe - i krenuo ka
njima. A onda bi i one nestale. Sala se zavrs avala kada deca sa
lampama vie nisu mogla da se uzdre od smeha.
Ali ponekad su deca, koja su se skrivala, videla druga svetla; bilo je
oc igledno da ta svetla ne mogu biti lampe, jer su neka od njih lebdela
visoko iznad tla. Kretala su se tamo - ovamo, spajala su se i menjala
boje, uvec avala se i pribliz avala. Bio je to drugi nac in na koji se s ala
zavrs avala - kada vis e nije bilo zabavno i kada bi deca sa lampama
odluc ila da je vreme da idu kuc ama. Ritual se okonc ao nakon proslave
Cetvrtog jula, 1980. Niko nije z eleo da ode u polje nakon toga, a kada
je nac elnik Kostigan stigao u grad da zameni svoga oca, kojeg su
upucali, polje je postalo nedostupno, jer je nac elnik Kostigan tamo
neprekidno vozio u toku noc i, pokus avajuc i da odgonetne s ta
predstavljaju ta svetla.
Naravno, zbijali smo s ale u vezi sa svetlima." - rekao je Dz oni toga
juna, spus tajuc i svoj hamburger. Ali je istina da niko ne zna s ta ona
predstavljaju."
Svetla nisu nis ta." - rekao je Dz asper Konklin. Mogu sa
sigurnos cu da kaz em da sam tamo bio stotinu puta. Nikada ih nisam
vido. Oni to kau da i vide vas lau."
E, pa, ja sam i vido." - rekao je Doni.
A i ja sam." - dodao je Luter. A i moji mama i tata su ih videli."
Hajde da uradimo nes to drugac ije i da uc inimo nes to s to c e grad
dugo pamtiti," rekao je Dz oni. Hajde da otkrijemo s ta ih izaziva.
Hajde da krenemo u lov na sablasna svetla."
Bio je to tipic an Dz onijev predlog, ali sam naziv akcije dao joj je
sablasan ton; predloz io je da to uc ine nakon usranog vatrometa na
proslavi etvrtog jula i da naprave pravo slavlje.
Zas to da ne?" - rekao je Dz asper. Ionako nemamo nis ta
pametnije da radimo."
Proneli su glas o tome po gradu, a potom su i njihovi roditelji c uli o
tome, a neki od njih su pomislili - naroc ito urednik nedeljnog c asopisa
- kako bi to moglo biti zanimljivo. Tako je u c asopisu izas ao c lanak, a
potom je odrz an sastanak u sportskoj dvorani u srednjoj s koli. Mnogo
ljudi nije z elelo da ima bilo kakve veze sa lovom - bili su zadovoljni
postojec im stanjem i smatrali su da neke stvari treba da ostanu

nerazjas njene. Vec ina ljudi je bila razoc arana time s to ne znaju s ta
svetla predstavljaju, a nekolicina je imala lic ne razloge da podrz i
akciju.
Do avola, pre neg s to je umro, moj deda mi je ispric ao kako je
video svetla jos tokom Prvog svetskog rata." - rekao je Dz os Mekini.
On je bio vlasnik jedinog bioskopa u Rostovu. U to vreme, ljudi u
gradu su se plas ili da su u pitanju nemac ki s pijuni koji se s unjaju duz
meksic ke granice. Na teren je izas la vojska i nije mogla da zakljuc i o
c emu se radi, pa su, kako bi bili na bezbednoj udaljenosti, sagradili
teren za obuku. Svetla su se potom pojavila tokom Drugog svetskog
rata, kada se vojska zbog njih ponovo unervozila. Sve ove godine, ljudi
koji su z iveli u okruz enju su pokus avali da odgonetnu s ta svetla
predstavljaju, s to nikada nikome nije pos lo za rukom. Lic no, mislim da
ni ovoga puta tamo nec ete nis ta nac i, ali podrz avam pokus aj, jer kada
budete omanuli, to c e svetla uc initi jos tajanstvenijim i imac emo jos
vie turista."
I jos vis e posetilaca u tvom bioskopu, je l Dz os e?" - nas alio se
neko od okupljenih.
Nec u odbaciti moguc nost da prodam vis e kokica." Nac in na koji
se Dz os iscerio, izazvao je smeh, svi su poc eli u glas da razgovaraju, ali
se gradonac elnik nije trudio da ih utis a, jer je bilo oc igledno da c e se
organizovati Lov na sablasna svetla. Oni koji su ga podrz avali trebalo
je da sami razrade detalje.
I tako se, tog Cetvrtog jula, na stotine ljudi okupilo na
pos ljunc anom parkingu izvan grada. Ukljuc eni farovi predstavljaju
doz ivljaj sami po sebi, pomislio je Luter, a zaglus ujuc a buka brojnih
motora, uglavnom od pik-ap kamioneta, bila je fenomenalna. Dz oni je
stigao na svom motociklu. Luter je imao dz ip napravljen u vojnom
stilu, iz 1960, koji je kupio na otpadu izvan El Pasoa. Kao roeni
automehanic ar, popravio ga je i obojio u z uto. Nekolicina kauboja je
stigla na konjima.
Svi su pric ali u tolikoj meri da je Vejlan Kreg - vlasnik gvoz are morao da upotrebi rog od bika kako bi zadobio panju svih.
Iskljuc ite motore! - Pojac an ton njegovog glasa se borio sa
bukom automobila.
Nekolicina je poslus ala, a odmah zatim i ostali. Uskoro, Luter je
mogao da uje sve to je Vejlan izgovarao.

I iskljuc ite te farove! Mislio sam da mi nec e trebati naoc are za


sunce u ovo doba!
Nekolicina se zacerekala; uskoro su bili ukljuc eni farovi tek da se
ljudi ne bi saplitali u mraku. Luter je pogledao u vedro nebo i uoc io
kako se zvezde Mlenog puta blistajui ire nebom.
Doneo sam osam parova voki-tokija iz svoje prodavnice. objavio je Vejlan. Cim se organizujete po grupama, podelic u ih.
Naravna, voleo bi da mi i vratite kad zavrimo - osim ako neko od vas
ne eli da kupi par.
Ponovo se zaulo kikotanje.
Trebalo bi da imate svoje baterijske lampe. - nastavio je Vejlan,
dok su mu rec i odjekivale mrac nim pas njakom. Ali u sluc aju da ste ih
zaboravili, doneo sam nekoliko ovih iz moje prodavnice.
A i njih hoc es nazad, osim ako ne odluc imo da ih kupimo. doviknuo je neko iz gomile.
Ove nedelje su deo specijalne ponude.
Okupljeni se ponovo zakikotae.
Nije Vejlan bas toliko bio smes an. Dosta ljudi u gomili je imalo
zalihe piva, a vec ina mus karaca je pila iz konzervi. Nekolicina je otis la
do svojih kamioneta, kako bi pila iz boca, koje su se nalazile u
papirnim vrec icama. Luter je primetio da je nekoliko tinejdz era imalo
konzerve piva u rukama, drz ali su ih kraj sebe, pokus avajuc i da ne
upadaju u oi. Povetarac je kroz gomilu nosio miris alkohola.
Sve to je dovelo do toga da im je bio potreban jos jedan sat da se
organizuju. Neko je iz kamioneta poneo kles ta za presecanje z ice i
napravio veliki otvor na ogradi od bodljikave ice.
Zelimo da budemo sigurni da c e z ica biti popravljena kada
zavrimo." - rekao je Vejlan.
Imas li koji alat da nam prodas kako bismo to obavili?" - doviknuo
je neko.
Cetiri grupe osmatrac a su se raspodelile po strates kim delovima,
duz ograde u razmaku od sedamdeset pet metara. Svaka grupa je
imala teleskop, kompas i voki-toki. Pros li su kroz otvor na ogradi i
rairili se u liniji irokoj trideset metara.
Gradonaelnik Akerman je preuzeo rog od bika.
Kada jednom krenemo, samo nastavite da se krec ete pravo,
napred. Koristite svoje voki-tokije kako bi nam rekli ukoliko ugledate

svetla. Cini sve iskoordiniramo na mapi, u tom smeru c emo poslati


kamionete. Oni c e tamo stic i toliko brzo, tako da ono s to izaziva svetla
nee imati mogunost da umakne.
Moj motocikl e tamo stii bre." - rekao je Doni.
Luter umalo nije dodao: A i moj dip."
Moj konj moz e da stigne do mesta na koja niko drugi ne moz e." rekao je jedan kauboj.
Svac ija pomoc je dobrodos la." - uveravao ih je gradonac elnik,
govorec i kroz rog bika. Vi, koji krec ete, nemojte koristiti svoje
baterijske lampe ukoliko zaista ne morate. Zbog njih nec ete moc i
dobro da vidite u mraku. Osim toga..." Visina njegovog glasa je
ukazvala da c e se nas aliti. Ne z elimo da uplas imo onoga ko stvara ta
svetla. Do avola, moz da smo i mi njima tajanstveni onoliko koliko su
oni nama."
Ali ovo nije izazvalo smeh, pa je Luter shvatio da su neki meu
okupljenima verovali da je gradonaelnik bio u pravu.
Konac no, svi su krenuli pola sata pre ponoc i. U stvari, ne svi. Neki
ljudi su se umorili, bilo im je hladno i vratili su se kuc ama. Neki su
popili previs e, pa su zaspali u kamionetima. Na njihovu srec u. Ali
veina se paljivo rairila i krenula ka tami panjaka.
Srean etvrti juli! - doviknuo je neko.
Luter je bio u zadnjim redovima, sa Dz onijem, spreman da se
doveze u polje ukoliko neko nes to primeti. Neko vreme, lea ljudi koji
su se kretali pas njakom osvetljavalo je nekoliko preostalih ukljuc enih
farova. Ali uprkos vedrom nebu, na pas njaku je vladao mrkli mrak, a
kada su nestali u tami, sve je nalikovalo maginom triku.
Dok se naprezao da uoc i bilo kakav pokret, Luterovo lice je
rashlaivao povetarac.
Vidim jedno!" - zauo se glas posmatraa.
Gde? - pitao je njegov partner.
Ne! Pogres io sam! Izvinjavam se svima! U pitanju je baterijska
lampa koju je neko ukljuio i iskljuio!"
Jos jedno svetlo je zatreperilo i nestalo. Luter je mogao da kaz e da
je i ono poticalo od baterijske lampe. A onda je zatreperilo nekoliko
svetala. Iskus enje da se na tlu uoc i ono s to je bilo pred ljudima bilo je,
oc igledno, zarazno. Ukljuc ivanje i iskljuc ivanje baterijskih lampi
nalikovalo je na ogromne svie koji su se brzo i nasumino kretali.

Jedan od posmatrac a je viknuo u svoj voki-toki, govorec i ljudima


na pas njaku: Iskljuc ite baterije! Otez avate nam da vidimo ono s to se
nalazi ispred vas!"
Iskljuite baterijske lampe!" - doviknuo je drugi posmatra.
Postepeno, baterijske lampe su se iskljuc ile i sve s to je Luter
mogao da vidi bila je tama. Nebo je bilo drugac ije. Kada je uspeo da
pogleda uvis, ugledao je treperava svetla aviona koji je hitao ka
nekom udaljenom odredis tu. Drugo svetlo koje se kretalo - i koje nije
treperelo - dopiralo je, verovatno od satelita.
Sranje." - rekao je Dz oni, obgrlivs i se. Da sam znao da c e biti
ovako dosadno, nikada ne bih predloz io da doemo ovamo.
Smrzavam se. Ovo je jo gore od glupavog vatrometa."
Luter je taman z eleo da se sloz i, kada je pogledao ka pas njaku, a
paz nju mu je privukao osec aj da se jedan zamrac eni deo malo
zasvetleo.
Verovatno jo jedna baterijska lampa, zakljuio je.
Ali, ispostavilo se da se ta svetlost nalazi mnogo dalje od poloz aja
na kojem su bili tragai i bila je drugaija od tame koja je okruivala.
Doni." Luter je pokazao prstom. Da li ti...
Vidim neto!" - oglasio se jedan od tragaa.
I ja!" - uzviknuo je jo neko.
I Luter je video nes to. Nedvosmisleno. Kuglu z utog svetla, negde u
daljini. Onda joj se pridruz ila zelena kugla. Kretale su se brzo, kao da
plutaju u vodi, a onda su se spojile u jednu veliku kuglu crvene boje.
Nekoliko sekundi kasnije, lebdele su razdvojene i bilo ih je tri: plava,
narandasta i zelena, ali drugaije nijanse.
Luter je shvatio da je podigao ruku do levog uva. Skoro
neprimetan, visoki ton mu je iritirao bubnu opnu. Podsetio ga je na
vibraciju koju je c uo kada je posmatrao jednog c oveka kako popravlja
stari klavir, koji se uvek nalazio u uglu s kolske sportske sale. Covek je
koristio sjajni, metalni predmet iz svoje kutije sa alatom. Imao je
drs ku i rac vastu viljus ku. Njome je udarao po klaviru, a viljus ka bi
vibrirala uz s um. Covek bi na taj nac in s timovao z icu na klaviru, sve
dok zvuna viljuka i klavir ne bi postigli identian zvuk.
Luter je sada c uo nes to slic no, kao zvuk iz klavira koji je emitovao
c udne tonove, samo s to je ovoga puta jedva c ujni ton bio iritirajuc i i
terao ga da zamisli kako mu vrela igla probija obe bubne opne.

Vidim jo jedno!" - povikao je jedan od tragaa.


Na dve stotine stepeni!" - povikao je njegov partner, gledajuc i u
kompas.
Stotinu i osamdeset!" - viknuo je jo neko sa druge strane ograde.
I ostali posmatrai su dostavljali svoje prijave.
Stotinu i sedamdeset!"
Stotinu i ezdeset pet!"
Zurno, gradonac elnik i dva c lana gradskog vec a su se nagnuli
preko haube pik-ap kamioneta, jedan od njih je drz ao mapu, dok je
drugi drz ao baterijsku lampu, a gradonac elnik je povlac io linije po
papiru.
Ukrs taju se na stotinu i sedamdeset i pet stepeni!" - povikao je
gradonac elnik. Koristio je lenjir kako bi izmerio razmak na mapi i
uporedio ga sa skalom u dnu mape. Cini se kao da je trinaest
kilometara udaljeno!" - uzviknuo je u svoj voki-toki. Stojec i u blizini,
Luter je c uo odgovor iz gradonac elnikovog voki-tokija. Trinaest
kilometara? U tami? Za toliku udaljenost e trebati cela no!"
Samo nastavite istim smerom! Idite ka svetlima i potrudite se da
se nita ne nae oko vas! Poslaemo odmah kamionete! Stiu odmah!"
Luter je c uo zvuk trenutnog paljenja motora i shvatio da je Dz oni
pokrenuo svoj motocikl. Krenula su i dva kamioneta, ali je Dz oni prvi
pros ao kroz otvor na ogradi. Farovi su mu bili zamuc eni, a kada su
ubrzo za njim krenuli kamioneti, oni su ukljuc ili samo svetla koja
koriste za parkiranje. I pored toga, Luter je mogao da vidi pras inu
koju su podizali, a crvena svetla na zadnjem delu kamioneta su
otkrivala siluete dvojice konjanika, koji su jahali nedaleko od njih.
Po zvuku motora koji su bivali sve dalji, Luter je mogao da zakljuc i
da niko nije povec avao brzinu, ali da je u mraku, uz minimalno
osvetljenje, ubrzanje predstavljalo relativan termin. Cetrdeset
kilometara na sat bi bila dovoljna brzina kretanja.
Odjednom, shvatio je da je zaostao.
Njegov dz ip nije imao krov. Preskoc io je preko vrata, seo na
sedis te za vozac a i okrenuo kljuc . Dok je motor brujao, a svetla
njegovih farova osvetljavala ogradu, zurio je u otvor na ogradi.
Amortizeri na njegovom dz ipu su bili prenapregnuti. Od kretanja
dipa preko grubog tla na panjaku, glava bi mu se trzala unazad.
ovee, nadam se da e me ostali klinci videti kada budem nainio

taj skok. Luter se prisec ao starog ilma koji je voleo da gleda kad god
se prikazivao na televiziji: Bulit. U njemu je prikazana najbolja trka
automobila, a Stiv Mekvin je oduvek bio najbolji vozac automobila, ali
ni Mekvin ne bi mogao bolje da izvede ovaj skok.
Prednji toc kovi Luterovog dz ipa su udarali po krupnijem kamenju.
Jedan zec mu je presekao put. Noc ni povetarac mu je mrsio dugu
kosu. Iz dz epa svoje kos ulje je izvadio kompas koji je svetleo, brzo
pogledao u njega i skrenuo za stotinu i sedamdeset pet stepeni.
Sa obe strane, mrak je stvarao zid. ak i pri smanjenoj brzini, Luter
je imao osec aj kao da leti kroz svemir. Kratka svetla su mu
omoguc avala da vidi samo tridesetak metara ispred sebe. U
kombinaciji sa poskakivanjem dz ipa preko rupa i kamenja, bilo mu je
tes ko da ima jasan, stabilan pogled na oblast ka kojoj se uputio.
Nekada je bilo tes ko videti sablasna svetla, c ak i ako bi mirno, bez
daha, stajao na pos ljunc anom parkingu, ali je sada shvatio da, pod
ovakvim uslovima, nije mogao da oc ekuje da ih ugleda sve dok se ne
primakne dovoljno blizu.
Iznenada je ispred sebe ugledao kako se nes to krec e. Ljudi u
pokretu! - shvatio je. Siluete su postale stvarne. Ras irile su se u stranu,
kao da su se sklanjale od Dz onijevog motocikla, kamioneta i
konjanika. Dvoje ljudi je na zemlji jaukalo od bolova, dok su neki
vikali u svoje voki-tokije. Onda je Luter primetio jednog konja kako
lez i na zemlji i mlati nogama; jedna od nogu mu je bila neprirodno
iskrivljena. Pored njega je leao kauboj. Nije se kretao.
Narednog sekunda, naletao je na kamenje i busenje trave, hitajuc i
ka nedostinoj tami, koja se protezala pred njegovim farovima.
Ako ne budem vodio rauna, naleteu na nekoga, shvatio je.
Oprezno, ukljuc io je farove i otvorenih usta pres ao preko crnih
oblih stena, nalik na ugarke, koje su se iznenada pojavile pred njim.
Pruale su se du desne strane. Da je iao bre, udario bi ih dipom, ali
je skrenuo naglo ulevo i podigao pras inu koja se mu se zakovitlala
oko glave, zaklanjajui mu vidik.
Nastavi da skree! Nastavi da skree!
Prokleta Zla zemlja. Izvukavs i se od stena i kas ljuc i od pras ine,
primetio je svetlo ispred sebe.
Mora da sam blie svetlima nego to sam mislio.
Svetla su se uvec avala sve dok ga oc i nisu bolele, jer su ubrzano

postajala sve vec a i svetlija. Prvo je pomislio da je to zato s to se on


krec e ka njima, ali dok su se svetla pojac avala, shvatio je da se i ona
kreu.
Kreu se ka meni!
Luter nije znao zas to ga je to prestras ilo. Cilj ovog lova je bio da se
pribliz e svetlima i objasne ono s to ih je stvaralo, ali dok su se svetla
uveavala, osetio je grenje u stomaku.
Dva svetla nisu bila u boji. Bila su bliz e tlu i brz e se pribliz avala. U
trenutku, Luter je na c udan nac in shvatio da su to farovi pik-ap
kamioneta.
Udarie u mene!
Skrenuo je u desno, osetivs i kako je kamionet u brzini pros ao
pored njega; bio je toliko blizu da je osetio da mu vazduh, koji je
kamionet podigao, ubacuje sitan s ljunak u oc i. Naglo je zakoc io, a dz ip
se zaneo na kamenju i travi. Od udarca, vilica mu se stegla. U strahu,
protrljao je oc i, pokus avajuc i da povrati vid. Pluc a su mu se ispunila
prainom, zbog ega je ponovo poeo da kalje.
Zatim mu se vid vratio u tolikoj meri da je mogao da vidi kako
prema njemu juri usplahireni konj. Na njemu nije bilo jahac a.
Izbezumljen, Luter je podigao ruke preko lica, siguran da c e se
prestras ena z ivotinja sudariti sa dz ipom. Zamislio je jake bolove kada
se tez ina z ivotinje obrus i na njega, kada ga polomi. Ali, narednog
trenutka, topot kopita je proao pored njega.
Osvrnuo se. Daleko iza njega, udaljene povike pratila je treperava
svetlost baterijskih lampi, koja se sada c inila razasuta po celom
pas njaku. Ljudi su c uli kamionet i konja koji je jurio ka njima, pa su se
razbeali kako bi izbegli sudar.
Jedna z ena je vrisnula. Konj je zanjis tao. A moz da je taj z ivotinjski
krik doao i od ljudskog bia?
Luter se osec ao oduzetim u nastalom haosu. Zatim ga je brujanje
drugog motora nateralo da ponovo pogleda ispred sebe. Ugledao je
kako obojena svetla jure za farovima kamioneta koji je naglo skrenuo
u desno, kako bi izbegao Luterov dz ip. Pored kamioneta je projurila
svetlost jednog fara - bio je to Dz onijev motocikl. I dalje skrec uc i
udesno, kamionet je projurio kroz ogradu od bodljikave z ice i odvalio
oznaku, koja je poletela uvis. Oznaka umalo nije udarila Dz onijev
motocikl.

Luter je tac no znao s ta je napisano na oznaci. Vec je viao


istovetne oznake na ogradi koja je okruivala ovu oblast.
VLASNITVO VOJSKE SAD
OPASNOST
OTROVNE HEMIKALIJE
EKSPLOZIVNA UBOJNA SREDSTVA
Zadnja svetla vozila su lagano nestajala, za njima su jurila obojena
svetla, koja su takoe nestala, a onda je Lutera okruz io mrak na
panjaku.
Udaljena tutnjava je zvuc ala kao grmljavina. Nekoliko munja je
zasvetlelo na horizontu, a moz da je to bio vatromet iz nekog
udaljenog grada. Ali, Luter nije sumnjao s ta je izazvalo tutnjavu i
sevanje. Uprkos daljini, uinilo mu se da uje Donijev vrisak.

36.
Znac i znak nije preuvelic avao?" - upitao je Brent dok su stajali na
vrhu jako osvetljenog kamioneta za televizijske prenose, dok se ispod
njih, na delimic no zamrac enom parkingu, okupljena gomila
nestrpljivo komeala. Anita je nastavila da snima njega i Hamiltona.
Tokom Drugog svetskog rata, u toj oblasti je postojao aktivan
vojni aerodrom." Hamilton je zvuc ao kao da je trpeo bol. Ova oblast
je toliko udaljena, da predstavlja savrs eno mesto za pilote za vez banje
bombardovanja. Ono s to bi bacili obic no nije sadrz alo eksplozive ili
detonatore. Ali ponekad je bilo stvarno - piloti su koristili bombe. Nisu
sve eksplodirale kada bi udarile o tlo. Nakon mnogo godina,
detonatori bi postali nestabilni."
A Va prijatelj - da li je preiveo?"
Dz oni?" Hamilton je napravio grimasu, kao da se sve dogodilo
juc e. On i dvojica ljudi iz pik-ap kamioneta su razneti na komade,
kada su preli preko nekoliko bombi."
Zao mi je zbog toga." Brent je to, naravno, vec znao. Hamilton mu
je sve to vec ispric ao tokom dana. Ali Brent je morao da na licu ima
izraz stvarnog saoseanja.
Niko se nije usudio da ih traz i po mraku." - nastavio je Hamilton.
Zena pilot, koja z ivi u blizini je poletela u zoru. Nadletala je oblast,
uoc ila olupine i dojavila detalje o mestu na kojem se nalaze. Ali c ak i
tada, spasilac ka ekipa nije mogla da brzo reaguje iz straha da c e
aktivirati preostale bombe. Stigli su tamo tek sredinom popodneva."
Odmahnuo je glavom i izgledao kao neko ko se razboleo. Do tada,
kojoti su pojeli ono to je ostalo od tela i..."
Brent je predloz io da promene temu razgovora. Program je, i bez
objavljivanja detalja o tome kako su z ivotinje pojele tela, bio na ivici
da bude tabloidan.
A svetla? ta se dogodilo sa njima?"
Jednostavno su nestala. Naredne noc i se nisu pojavila - a ni noc
kasnije. Prolo je nekoliko meseci pre nego to su se ponovo vratila."
Rekli ste da su svetla progonila motocikl Vas eg prijatelja i

kamionet?"
I jos jedan kamionet i dvojicu kauboja. Meni je tako izgledalo.
Naravno, moz da je bila u pitanju optic ka iluzija. Tokom istrage,
psihijatar je tvrdio da su se svi zaneli, da smo videli svetla zato s to smo
eleli da ih vidimo, a kada se jedna osoba uspanic ila, svi ostali su
postupili na isti nac in. Ne znam u s ta da verujem. Te noc i, svetla su
izgledala stvarno i u potpunosti je izgledalo da imaju svoju volju.
Jednog od konja su toliko prestras ila da je slomio nogu, a drugi je
zbacio svog jahac a i odjurio. To je bio konj kojeg sam video da juri ka
meni. Kauboj je slomio ruku i kljunu kost.
A s ta se dogodilo sa Vama? Iz onoga s to ste nam ispric ali, svetla
Vam nisu naudila."
Dugo sam sedeo u tami, pokus avajuc i da shvatim ono s to sam
video. Pokus avao sam sebi da objasnim da su me oc i prevarile. Ali ako
sam video nekakvu halucinaciju, onda su i Dz oni i momci u
kamionetima videli bas istu halucinaciju. Zas to bi, inac e, vozili toliko
brzo da umaknu? Kada sam konac no smogao snage da okrenem dz ip i
vratim se na parking, shvatio sam da mi je kragna na kos ulji skroz
mokra.
Mokra?"
Od krvi."
ta? Hamilton mu o ovome nije ranije priao.
uo se zvuk."
Zvuk?"
Zvuk visokog tona. Skoro ga je bilo nemoguc e c uti. Osec ao sam
kao da mi vrela igla probija bubnu opnu. Pukle su."
Pukle?"
Moje bubne opne. Krv je tekla iz mojih us iju. Tri meseca nisam
mogao nis ta da c ujem. Lekar se plas io da c u ostati doz ivotno gluv.
Zapanjujuc e je koliko sam stvari zaboravio o toj noc i. Sad, kada
ponovo priam o tome...
Hamilton je, u stvari, izgledao kao da e zaplakati.
Vreme je da zavravam, pomislio je Brent. Pokazao je prstom ka
tami.
A sada, nakon toliko godina, jos jedna tragedija se dogodila zbog
svetala. Napravic emo kratku pauzu, c im se vratimo, usmeric emo nas e
kamere ka oblasti iza mene i pokus ac emo da dobijemo neke od

odgovora o...
Vidim jedno!" - povikao je neko iz gomile.
Gde?"
Tamo! Na desno!
I ja je vidim!"
Brent osetio kako se kamionet pod njim trese kada je rulja pojurila
u pokazanom pravcu.
Pogledajte! Ima ih est!"
Brent je pretpostavio da e se Anita kretati napred sa kamerom.
Gde?" - povikao je neko. Ja ih jo uvek ne vidim!"
Na desno!" - povikao je neko.
Brent je zurio u pravcu u kojem je mnogo ljudi pokazivalo. Video
je samo tamu. Nadao se da c e kamermani na tlu i helikopter slediti
njegove instrukcije i usredsrediti se na okupljene. Ljudi su bili pric a.
Postajali su pomamljeni.
Da! Boe, prelepa su!" - uzviknula je jedna ena.
Odjednom, Brent je primetio nes to u daljini. Cinilo se da s est
svetala lebdi. Stapala su se u parovima, a potom se razdvajala.
Vidim ih!" Brent se obrac ao gledaocima kod kuc a. Ovo je
izvanredno. Vi ste prva publika koja uz ivo moz e da posmatra
tajanstvena svetla iz Rostova."
Anita je sada bila kraj njega, usmeravajuc i kameru ka svetlima.
Napet izraz na njenom licu je govorio Brentu da snima fenomenalne
kadrove.
Moz da c e nam ovo pomoc i da shvatimo s ta ih uzrokuje." - rekao
je svojim gledaocima.
To nisu svetla." - prekinuo ga je Hamilton.
Brent je nastavio. Moda emo moi..."
Kaz em Vam da to nisu svetla iz Rostova." - bio je uporan
Hamilton.
Ali ja ih vidim. Oigledno je da su tamo."
To su farovi."
ta?"
Gledate u put koji vodi ka Meksiku. To su farovi automobila koji
voze auto-putem. Put se protez e uzbrdo u tom pravcu. Zato se c ini da
svetla lebde. Mnoge ljude je prevario taj put."
Ali..."

Svetla nisu ni nalik tome. Osim toga, to je pogres an smer. To je


jugozapad. Treba da gledate ka jugoistoku."
Tamo!" - povikao je jedan ovek.
Kao po komandi, gomila se okrenula ka jugoistoku, a televizijski
kamionet se opet zatresao. Nekolicina je nedvosimisleno pokazivala u
tom smeru.
Tamo!"
Brent se okrenuo i pogledao u novom smeru i osetio kako ga
prizor obuzima. Prvo s to je primetio bile su boje. Odrastao je u
Mic igenu. Jednog uznemirujuc eg leta, kada je imao deset godina,
nas ao se napolju nakon zalaska sunca i uoc io kako preko neba lete
brojne trake u boji. Kretale su se sa severa i ispunile nebo, sablasno
blistave, okreui se kao da su ive.
Utrao je u kuu i upozorio majku: Umreemo!"
ta?"
Nebo gori! Kraj je sveta!" Otac mu je umro od src anog udara s est
meseci ranije. Zato je Brentu, verovatno, smrt bila na umu.
Kada mu je majka shvatila o c emu se radi, uzela ga je za ruku i
povela ga napolje.
Borio se sa njom. Ne! Ubie nas!"
Nema razloga da se plai. Ono to vidi je aurora borealis.
ta je to?
Severna svetla. Jednom sam c ula objas njenje s ta ih izaziva. U
svakom sluc aju, to su magnetna svetla sa Sunca, koja se odbijaju o
severni ledeni pol.
Ono s to je Brent sada posmatrao - u daljini - nateralo ga je da
pomisli da su se Severna svetla saz ela u sedam blistavih kugli.
Prelivale su se u svim duginim bojama, talasale su se meu sobom,
odajuc i utisak da ih nes to komes a u samom jezgru. Njihov sjaj je bio
opc injavajuc i, dok su plovile i lebdele, spus tale se, uzdizale i plutale.
Iako su bile daleko, Brent je pokuao da posegne rukom i dodirne ih.
Mnogi u gomili su se isto oseali. Pruili su ruke ka tami.
Sklanjaj mi se sa puta!" - uzviknuo je jedan ovek.
Zaklanja mi vidik! - alio se neko.
Skloni se! - govorila je jedna z ena. Moram da im pridem! Moram
da se izleim!
Prekinite da se gurate!

Ne, nemojte..."
Svi su pojurili ka ogradi.
Ne mogu da diem!"
Ljudi su naleteli na kamionet za televizijsko emitovanje. Dok su ga
drmali, Brent se borio da odrz i ravnotez u. Kada je nais lo jos vis e ljudi,
kamionet se z estoko drmao. Posegao je za nec im da se odrz i, ali je
rukama samo mogao da zgrabi vazduh. Kada se kamionet zadrmao
narednog puta, kolena su mu popustila. Odjednom se nas ao u
vazduhu, padajuc i u gomilu. Pao je izmeu ljudi, udario o s ljunak i
jauknuo kada je masa krenula preko njega.

37.
Eri Halovej je sedeo u jako osvetljenoj nadzornoj prostoriji, koja
se nalazila ispod opservatorijskih antena. Upravo je progutao s est
aspirina, s to je vec bila polovina boc ice, ali ga glavobolja nije
prolazila. Stomak mu je goreo. Sum iz generatora ili iz antena, ili iz
bilo c ega s to ga je stvaralo, postajao je sve glasniji, zbog c ega je
s krgutao zubima u pokus aju da se oslobodi pritiska koji je osec ao iza
uiju.
Nije bila Halovejeva smena; nije bilo nac ina da se natera da gleda
ilm na kompjuterskom monitoru u svojoj sobi. Pokus avao je da ugasi
svetla i da legne u krevet sa mokrom krpom preko sklopljenih oc iju.
Ali glavobolja ga je toliko muc ila, da nije mogao mirno da lez i, pa je
dos ao u kancelariju za bezbednosni nadzor u nadi da bi korisnim
radom mogao da odagna misli sa glavobolje.
Jaka svetlost je samo uinila pritisak u glavi jaim.
Jesi li dobro? - upitao ga je jedan od uvara.
Zato ne bih bio?
Grozno izgleda."
Halovej je odustao od ideje da natera sve da poveruju u um. inilo
se da ga niko vie ne uje.
Svaki dan je isti. Samo gledamo u ove monitore. Nikada se nis ta
ne deava."
Meni se tako dopada." - rekao je drugi c uvar. Ti bi radije da nas
neko napadne, samo zbog uzbuenja? Moz da nisu dovoljno pucali na
tebe u Iraku."
Kao da je teroriste briga za opservatoriju." - rekao je prvi c uvar.
Nemam pojma zato smo ovde, ali dobro plaaju."
Imas pravo. Dobro plac aju. Onda, Erie, samo umukni i prestani da
se ali."
Nekoliko sati pre toga, na kamerama sa spoljne strane je
aktivirana funkcija za rad u noc nim uslovima. Na monitorima su
antene, ograde, grmlje, pras ina i kilometri pustare, izgledale kao
obojene zelenom bojom. Na jednom od monitora videla su se tri

kojota kako trc karaju. Zbog svoje telesne toplote izgledali su svetlije
na monitoru. Na drugom ekranu, zec je podigao glavu. Osetivs i kojote,
zec je pobegao u panici. I on je, takoe, bio neprirodno svetliji.
Nekoliko trenutaka kasnije, na trec em monitoru su se videli kojoti
kako jure zeca kroz zelenu tamu.
Ko kaz e da se nikad nis ta ne des ava? - upitao je prvi c uvar.
Hoete da se kladite ko e pobediti?
Ja se kladim na zeca. - odgovorio je drugi uvar.
Koliko novca? Ops, prekasno. Bas nisi imao dovoljno vremena da
da ponudu za opkladu."
Halovej je mrko gledao na ekran. Covec e, c ak i krv izgleda zeleno
u tehnici za noc no osmatranje." Ustao je i krenuo ka hodniku,
spotaknuvi se.
Idi i naspavaj se. - rekao je drugi uvar.
Kad bih mogao." Halovej je izas ao iz prostorije i krenuo duz
hodnika. Zvuk njegovih koraka je odjekivao, iritirajui ga.
Vrata Odeljenja za analizu podataka su bila zatvorena. Jauknuvs i
od glavobolje, naslonio je levo uvo na vrata.
Ne bi trebalo da bude ovde, rekao mu je istraz ivac , koji se zvao
Gordon, kada je Halovej pokus ao da se sprijatelji sa njim. Gordonov
pogled iza naoc ara je bio strog. Ovde je ogranien pristup. Ti treba da
bude u sobi za sigurnosni nadzor.
Potrudi se da bude dobar prema ljudima, a oni ti ne uzvrate istom
merom, pomislio je Halovej.
Priljubio je uvo uz hladna metalna vrata. Samo je c uo s um. Celog
poslepodneva se trudio da sazna s ta ga izaziva. Pretraz io je sve
prostorije u zgradi - toalete, odeljenja za spavanje, kuhinju, menzu,
prostoriju u kojoj se nalazio generator, teretanu, sobu za sigurnosni
nadzor - a jo nije doao do bilo kakvih odgovora.
Nisam imao priliku da ponovo proverim prostoriju za istraivanje,
razmis ljao je u sebi. Onaj kukin sin, Gordon, je zakljuio da nisam
dovoljno dobar da bi mi se dozvolilo da ovde ostanem due.
Sum je ispunjavao Halovejev um. Jedino vreme kada ga glava nije
bolela, bilo je sinoc , kada je slus ao muziku - predivnu muziku, zbog
koje se osec ao kao da ples e sa najleps om z enom koju je ikada video,
oseao miris njene svetlosmee kose, pijuckajui us i vodku.
Uhvatio je bravu i okrenuo je.

Nis ta se nije dogodilo. Prokleti Gordon ih je zatvorio. Halovej je


pokucao na vrata, ali mu niko nije odgovorio. Poeo je jae da lupa.
Niz hodnik, jedan od Cuvara je promolio glavu iz sobe za
sigurnosni nadzor. ta to radi?
ta misli, ta radim?"
Reeno ti je da ne ide tamo.
Uinilo mi se da ujem nekoga da zove pomo.
Halovej je lupao toliko jako da ga je ruka zabolela, ali se taj bol
nije mogao porediti sa njegovom glavoboljom.
Iznenada, vrata se sa trzajem otvoris e. Stojec i obasjan jarkim
svetlima u Odeljenju za istraz ivanje, Gordon ga je posmatrao kroz
naoc are od kornjac inog oklopa. Lice mu je bilo crveno. Sta se dogaa
sa tobom? Pobogu, pridravaj se pravila.
Halovej je pogledao iza njega, ka ostalim istraz ivac ima. Svi su
nosili slus alice, sedec i meu gomilom ukljuc enih elektronskih
instrumenata. Jedan par slus alica - verovatno Gordonovih - lez ao je na
stolu.
Sluate muziku, zar ne? A niste hteli da me obavestite o tome.
Ne znas u s ta se uplic es . Ako ne z elis da izgubis posao, ostavi nas
na miru.
Gordon je krenuo da zatvori vrata.
Halovej je naslonio ruku na vrata i zaustavio ga. To radite, zar ne?
Sluate muziku.
Gordon je jae pogurao vrata.
Halovej ih je uz tresak otvorio, odgurnuvi ga.
Hej! - povikao je Gordon.
Halovej je pros ao pored njega, pris avs i stolu. Ostali istraz ivac i su
mislili da je krenuo na njih, pa su ustuknuli. Ali, njemu je jedino bilo
stalo do slus alica. Iz njih je dopirala tiha muzika. Predivna, umirujuc a
muzika.
Gordone, vratili ste je, a niste me obavestili.
Naravno da te nismo obavestili. Ti si samo prokleti uvar."
Pokuao sam da se sprijateljim." - rekao je Halovej.
ta?
Tebi prijateljstvo ne znai mnogo."
O emu ti govori?"
Na vratima se pojavio uvar. Nosio je puku M4.

Je li sve u redu?
Zatvori ovog c oveka dok helikopter ne doe po njega." - rekao je
Gordon. Otputen je.
Halovej je podigao slualice.
Priao mu je uvar. uo si ga, Erie. ele da ode odavde."
Halovej je prineo slualice uima.
Cuvar ga je zgrabio za levu nadlakticu. Muzika se nas ne tic e, Erie.
Olakaj nam svima. Hajdemo odavde."
Halovej je spustio slualice.
Cuvaru je laknulo. Dobro. Ostavic emo ove ljude da obavljaju svoj
posao."
Halovej je udario uvara u grlo.
Uh..
Cuvar je ispustio pus ku M4 i podigao obe ruke do smrskanog
grkljana.
Halovej je podigao pus ku i ispalio tri metka Gordonu u lice.
Naoare od kornjainog oklopa se polomie.
Zac uvs i vriske iza sebe, okrenuo se i uoc io kako ostali nauc nici
trae zaklon.
Ne gaaj u opremu, upozoravao je sam sebe.
Kada je drugi c uvar dojurio u prostoriju, Halovej ga je pogodio u
grudi.
Uspanic eni nauc nici su pojurili kroz vrata. Laknulo mu je s to su se
odmakli od opreme; svima je pucao u lea.
Podigao je pus ku M4 koju je kraj sebe imao drugi c uvar i proverio
da li je lez is te za metke puno. Dok je izlazio u hodnik, ugledao je
Tagarda kako juri ka njemu. Halovej mu je razneo glavu.
Pretraz io je zgradu i ubio dvojicu radnika na odrz avanju, koji su
c uc ali iza kutija u skladis tu. Otkrio je jednu nauc nicu kako se krije
ispod leaja i ubio je.
Sve vreme, bio je svestan prisustva uz asnog s uma. Vratio se u
Odeljenje za istraz ivanje, zadovoljan s to je prvi c uvar najzad bio
mrtav; potom je stavio slualice.
Glavobolja mu je nestala, dok je muzika tekla i leprala.

38.
Ispod vojne vazduhoplovne baze, Roli je otkljuc ao metalna vrata i
uao u prostoriju u kojoj nije bio tri godine.
Miris vlage i bui lebdeo je u vazduhu. Video je mala crvena i bela
svetla, koja su sigurno bila oc i z ivotinja, ali kada je pritisnuo prekidac
na zidu, svetlo iznad glave mu je otkrilo da je u pitanju ogroman niz
elektronskih instrumenata, naslaganih poput polica, od plafona do
poda. Kontrolne igle na njima su pulsirale, a tastature sa brojkama
svetlele. Dok ih je prouc avao izbliza, primetio je da registruju
neuobiajeno visok stepen aktivnosti.
Savreno, pomislio je.
Kada je ranije lic no pregledao instalacije u ovom nizu, oprema je
predstavljala vrhunac tehnike. Od tada, zbog velikog napretka u
tehnici, instrumenti su se morali unaprediti dodatnim ureajima, koje
je ekipa donela. I pored toga, postojec a oprema je obavljala svoje
zadatke, pojac avajuc i energiju iz izvora i prenosec i je do antene, koja
je bila prikrivena u rus evinama hangara iznad njega. Ta prikrivena
antena je bila usklaena sa horizontalnom antenom u opservatoriji.
Sutra uvec e, signal c e se pojac ati u jos vec oj meri i usmeric e se ka
vertikalnoj anteni, koja je bila povezana sa satelitom.
U prethodnim eksperimentima, veze nisu funkcionisale,
zavrs avajuc i se ponekada poraz avajuc im rezultatima. Ali, s obzirom
na poboljs ane elektronske ureaje koje je njegov tim instalirao i
neuobic ajeno snaz nom energijom koju je emitovao izvor, Roli je
verovao da c a ovoga puta najzad moc i da zavrs i putovanje koje je,
inspirisan svojim dedom, zapoeo jo kao deak.
Pritisnuo je jedno dugme i aktivirao niz monitora preko kojih se
vrs io nadzor. Zeleno svetlo noc nog vizira je prikazalo srus ene
hangare kao i oblast oko vojnog aerodroma. Snaz na soc iva na
skrivenim kamerama su mu dozvoljavala da uvelic a slike do
neverovatnih velic ina. Posmatrao je kako kerovoa i nemac ki ovc ar
patroliraju du ograde.
Paz nju mu je privukla oblast za posmatranje niz drum, gde se

gomila nekontrolisano ponas ala, jurec i ka ogradi. Nije rac unao na to


da c e imati ljudsku zamorc ad. Cinjenica da ih je bilo na stotine,
obeavala je veu korist.
Ali ono s to je bilo vaz nije, znao je, bila su zamorc ad koju je poveo
sa sobom. Reakcija ljudi u njegovoj ekipi c e odrediti da li c e se
projekat pouzdano nastaviti. Oni nisu znali da su, pokretanjem ovog
eksperimenta, oni bili njegovi kljuni delovi.

39.
Nec ija cipela je udarila Brenta po c elu. Na trenutak mu se zamutilo
pred oima.
Neka kamera nastavi da snima! - povikao je u mikrofon na svom
reveru, dok su ga ljudi gazili. Brinuo se da c e direktor u kontrolnoj
sobi televizijske stanice prekinuti prenos ako pomisli da je Brent
ozbiljno povreen, pa je dao sve od sebe da zvuc i kao da stvari drz i
pod kontrolom.
Iz Brentove perspektive, na s ljunku, sve je predstavljalo mes avinu
nogavica i haljina. A imao je osec aj da se gus i. Jos jedna cipela ga je
udarila, ovoga puta u vrat. Zakrkljao je i otkotrljao se, pokus avajuc i
da se skloni od kamioneta za televizijski prenos. Sljunak ga je grebao.
Ramenom je udario o donji deo kamioneta iz kojeg je vrs en prenos. U
oaju, uvukao se ispod vozila to je dalje mogao.
Iz ove tac ke, video je kako pored njega promic u cipele, c izme i
nogavice. Boleo ga je vrat.
Da su me udarili samo malo blie grkljanu, mogli su me ubiti,
pomislio je. Iznenada, gomila je pros la i on je ispuzao ispod
kamioneta.
Dobro sam! Dobro sam!- povikao je u mikrofon.
Boe, nadam se da se ovo snima iz helikoptera, pomislio je. Levi
rukav na njegovom sakou je bio pocepan. Sa ela mu je tekla krv.
Kada je c uo povike i vriske iz gomile, bio je spreman da se ponovo
popne na kamionet i da nastavi sa prenosom, ali je nenadano ugledao
Anitu i Lutera Hamiltona kako lez e na s ljunku. Kamera je lez ala na
strani, jo ukljuena.
Pritrc ao je Aniti i c uo je kako stenje. Jesi li dobro? Moz es li da
stoji?" - upitao je zabrinuto. Moram da te odvedem iz ove guve!
Stavio je njenu ruku oko svog vrata i podigao je. Zateturala se.
Hajde, odveu te na bezbedno mesto.
Producent i njegova ekipa su z urno izas li iz kamioneta. Brent im je
ostavio Anitu i z urno se vratio do Lutera Hamiltona, koji je kas ljao i
borio se da se uspravi. Brent mu je pomogao da ustane i poveo ga do

zadnjeg dela kamioneta.


Potrebna nam je hitna pomo!
Sigurno." Producent je uperio prstom.
Brent se okrenuo i otvorenih usta posmatrao s estoro ljudi koji su
leali na ljunku.
U zadnjem delu parkinga, ljudi su napadali jedni druge, probijajuc i
se ka tami, iza ograde.
Vidim ih!"
Prelepa su!"
Sklanjaj se sa puta!"
Ne mogu da diem!"
Brent je podigao Anitinu kameru i dodao je producentu. Sec as li
se kako se koriste ove kamere?"
Naravno. Jo uvek plaam sindikalnu lanarinu."
Onda idemo gore, na kamionet."
Brent je zgrabio srus ene merdevine i naslonio ih na kamionet.
Podrhtavanje desne ruke ga je uplas ilo. Iako se osec ao kao da c e se
onesvestiti, borio se da ostane na nogama. Na vrhu kamioneta,
primetio je da je helikopter televizijske stanice ukljuc io svetla za
prizemljenje, osvetlivi tako okupljenu gomilu.
Promukao od udarca u grlo, poc eo je da govori u pric vrs ceni
mikrofon, opisujuc i ono s to je video. Ljudi iz pozadine teraju ostale
napred. Oni u sredini su pregaz eni. Ljudi u prvim redovima su
pritisnuti uz bodljikavu icu."
Brent je zauo kako se lomi drvo.
Mislim da e ica uskoro..."
Nekoliko stubova je puklo. Ograda se srus ila. Ljudi iz prvih redova
su poleteli preko nje, vris tec i, jer su pali preko bodljikave z ice. Ostali
su prejurili preko njihovih lea, nastavljajui da se kreu ka polju.
U daljini, svetla su i dalje treperila.
Cujem nekakav zvuk. - govorio je Brent u mikrofon. Luter
Hamilton je pomenuo da svetla ponekad prati zvuk. Pitam se da li se
to i sada des ava. Ne, gres im. Zvuk nema nikakve veze sa svetlima. To
je...

40.
Stojec i pored automobila parkiranog kraj puta, Pejdz je otvorenih
usta posmatrao deo za posmatrac e, gde je okupljena gomila bila van
kontrole. Da je bio sam, potrc ao bi da pomogne policiji, iako nije
mogao da zamisli kako bi i desetostruko vec e policijske snage mogle
da ree situaciju kojoj je prisustvao.
Sada mu je bilo stalo samo do Tori.
Imala si pravo to smo ostali izvan guve. - rekao je.
Okrenuo se.
Nije stajala kraj njega.
Namrs teno je pogledao ka mrac nom putu, a onda krenuo ka
prostoru izmeu parkiranih automobila, ali je i dalje nije video.
Tori?
Zurno se vratio do saturna. Nije sedela u automobilu. Pogledom je
istraz ivao tamu na drugoj strani, gde su bili parkirani automobili. Nije
joj bilo ni traga.
Tori!"
Pejdz je sumnjao da je otis la ka gomili, koja se pretvorila u
jednolic nu masu s to je is la preko bodljikave z ice, gazila ljude i
nestajala u mraku.
Ali ako nije otis la u tom pravcu, postojalo je jos samo jedno
reenje.
Razlegla se grmljavina.
Pejdz je skrenuo ka mrac nom pas njaku i potrc ao ka njemu. Tori je
bila u pravu kada je pretpostavila da je deo za posmatrac e bilo
proizvoljno izabrano mesto za posmatranje svetala. Mogla su se videti
i sa drugih mesta duz puta, a vec eras ga je iznenadilo to s to ih je jasno
video. Kada je Tori uzbueno pokazala ka mranom horizontu, odmah
ih je ugledao.
Verovatno sam nauio kako da ih vidim, pomislio je. Na isti nain
na koji sam nauio da gledam i sipe.
Ili se samo zavaravam?
U daljini, svetla su se brzo kretala i lebdela. Pejdz ne samo da ih je

ugledao brz e nego prethodnih puta, nego ih je video i jasnije. Kao da


mu je neko sa oc iju skinuo izmaglicu. Bila su blistava, okretala su se,
bila su daleka, a opet dovoljno blizu. inilo mu se kao da se jei.
Tori!
Jae je zagrmelo; oluja se bre primicala.
Pejdz se uputio ka ogradi. Zahvaljujuc i svojoj obuci za pilote, znao
je da je najbolji nac in za snalaz enje u mraku da se orjentis e u odnosu
na periferne objekte. Zurenje u tac ku u tami pred sobom bi dalo
manje rezultata nego kada bi posmatrao predmete koji su mu bili u
uglovima vidnog polja, jer su c elije u oku, nazvane s tapic i, namenjene
gledanju u nonim uslovima, smetene u perifernim delovima oka.
Gledao je iskosa preko bodljikave z ice. Sa desne strane je c uo
povike koji su dopirali sa platforme za posmatranje. Tamo su se
senke, nalik na utvare privuc ene svetlima, kretale sve dalje kroz
panjak. uo je i jauke.
Do vraga, rekao sam da prestanete da me gurate! - neko je
povikao.
Sevnula je munja, osvetlivs i siluete ljudi koji su se tukli. Jedan
c ovek je udario drugog u stomak. Kada se drugi c ovek presavio, prvi
ga je oborio na zemlju i udario u glavu. Drugi ljudi su uc estvovali u
slic nim tuc ama; bilo ih je toliko da je Pejdz znao da ne moz e da ih
zaustavi.
Onda je ponovo nais la tama, c inilo se da je dublja od prethodne,
jer je Pejdz ov vid u mraku bio poremec en. Ne mogavs i da sac eka da
mu se vid ponovo privikne na tamu, dos ao je do stuba, popeo se na
njega, koristec i se bodljikavom z icom kao merdevinama, a zatim je
skoc io na tlo sa druge strane ograde. Pis tolj, koji mu je bio u futroli,
udario ga je pri padu.
Tori!
Iznenadni vetar mu je naneo pras inu u lice. Podigao je levu ruku
kako bi zas titio oc i i krenuo napred, ka mrac nom pas njaku. Osetio je
kako mu pod patikama krka rastinje. Kap kie mu je pala na nos.
Umalo je pao preko jedne stene. Kada je vratio ravnotez u, krenuo
je napred i trudio se da hoda pravolinijski, ka udaljenim svetlima. Na
trenutak je, zbog pras ine, morao da zatvori oc i. Po c elu su mu padale
kapi kie.
U narednom bljesku munje je primetio da su mu siluete jos bliz e.

Kada je okupljena gomila stigla do pas njaka, svi su se razdvojili,


oc ajnic ki se trudec i da izbegnu sukob sa ljudima koji su ih gurali
preko srus ene ograde. Izgledali su zbunjeno, kao da su odjednom
shvatili gde se nalaze.
Od grmljavine, Pejdz u je htelo da iskoc i srce iz grudi. Na trenutak,
ponovo nita nije mogao da vidi, obavijen tamom.
Narednog trena je poc elo da pljus ti; morao je da se sagne od jac ine
pljuska. Kis a je bila iznenaujuc e hladna, potpuno ga je obavila,
zaklonivs i udaljena svetla. Bez njih, nije imao orjentir. Cak se ni svetla
na platformi za osmatranje vie nisu mogla videti.
Tori!
Naleti kis e su ga udarali po licu. Mokra odec a mu se zalepila za
kou, drhtao je od hladnoe. Munja je bljesnula u blizini. Video je kako
se munja rac va i c uo prasak. Bljesak, koji je trajao dve sekunde, otkrio
mu je iguru osobe koja se pred njim saplitala. Onda ga je ponovo
obuzela tama. Gonjen grmljavinom, krenuo je ka mestu na kojem mu
se uinilo da je ugledao tu osobu.
Iznenada se sudario sa njom. Odmah je shvatio da je u pitanju Tori.
Za deset godina braka nije mogao, a da ne raspozna njeno telo u
mraku.
Hvala Bogu, nas ao sam te. - rekao je. Hajde. Moramo da se
vratimo do automobila."
Neu."
Uinilo mu se da zbog tutnjave grmljavine nije uo dobro. ta?"
Ostavi me na miru.
Nisi bezbedna ovde.
Pejdz je zgrabio Tori za ruku, ali njena koz a je od kis e postala
klizava, pa se lako izvukla i poela da bei od njega.
Tori! - povikao je. Moramo da se vratimo do automobila!"
U jednom trenutku, Pejdz a je obuzela panika i nije mogao da je
vidi. A onda je munja obasjala iguru njenog tela, pa je pojurio za
njom.
Tori, mogla bi da pogine tamo!
Pejdz je zgrabio za ramena. Stojec i iza nje, pokus avao je da je
okrene u pravcu iz kog je dos ao. Udarila ga je laktom u stomak,
odgurnuvi ga.
Od neoc ekivanog udarca se borio za vazduh. Drz ec i se za stomak,

shvatio je da mu je opet umakla.


Kada je ponovo sevnulo, uoc io je da je odmakla dalje nego s to je
oc ekivao. Potrc ao je da je sustigne. Ponovo je zgrabio s lea, ali ovoga
puta joj je rukama pritisnuo laktove uz telo. Obavio je ruke oko
njenog stomaka i podigao je, pokuavajui da je odnese nazad.
Udarala ga je petama po kolenima. Kada je zbog bola u nogama
morao da je spusti, ona se brzo okrenula.
Prokletnie, da me nisi ponovo odvojio od svetla!
Ponovo?"
Da si me pustio da ostanem, da me nisi zgrabio i uneo u auto...
Zapanjen, Pejdz je shvatio da ona od njega misli da je neko drugi.
Tori, ja nisam tvoj otac.
Sve s to z elim jeste da vidim svetla! Kuc kin sine, uvek si vikao na
mamu! Oduvek si pokuavao da me dodiruje!
Pejd je bio iznenaen potonjim otkriem.
Tori, tvoj otac je odavno umro! To sam ja! Tvoj mu! Ja te volim!
Munja je osvetlila njenu pomamljenu pojavu; podigla je pesnicu.
Natopljen kiom, oekivao je udarac.
Prvi udarac ga je pogodio u usta. Od udarca, glava mu se zabacila
unazad; ali je uspeo da se odrz i na nogama. Osec ao je ukus krvi,
pripremivi se za drugi udarac.
Ponovo je zamahnula. Onda je nestala u tami. Kada je ponovo
sevnulo, Pejd je ugledao kako ga unezvereno posmatra.
Ubrzano je disala. Pomislio je kako kapi koje su joj tekle niz lice
nisu bile samo kapi kis e, nego i suze. Stajala je otvorenih usta, jec ec i
od bola. Kada ga je s cepala, snaz no ga stegnuvs i, osec ao se kao da ga
je snaz no udarila. Njene ruke su ga c vrsto stezale. Nekontrolisano je
jecala, naslonivi glavu na njegove grudi.
Prestraena sam. - jecala je.
Jedva je mogao da je uje od urlika vetra i kie.
I ja sam prestras en. Ali, sve c e biti u redu. - obec avao joj je,
osec ajuc i krv na otekloj usni. Sve c u uc initi za tebe. Molim te, pusti
me da ti pomognem."
Ne znam ta se deava sa mnom.
Ni ja ne znam s ta se des ava sa mnom. - rekao je Pejdz , priljubivs i
se uz njen obraz. Ali, veruj mi, otkriemo ta je u pitanju."
Obgrlivs i je, oc ekivao je naredni bljesak munje. Rascepila je nebo

toliko blizu njih da je uzdrhtao, ali mu je sjaj omoguc io da se orjentis e.


Iza sebe je ugledao obrise oblasti za posmatranje i poc eo da
raspoznaje slabu svetlost farova i rotirajuih svetala hitne pomoi.
Verovatno ih je videla i Tori. Zagrmelo je u isto vreme kada je
ponovo nastupila tama; gegajuc i se, krenula je napred, kroz pljusak.
Pejdz je uzeo za ruku i kretao se pored nje. Da im munje nisu pruz ale
svetlost za orjentaciju, rizikovali bi kretanje u krug po panjaku.
Tlo je postalo blatnjavo, patike su im tonule u njega.
Hladno mi je. - promrmljala je Tori.
Misli na toplo kupatilo." - rekao joj je Pejdz . Suvu odec u. Vruc u
kafu. Tople pokrivae u krevetu."
Izgubljena sam." - rekla je Tori.
Onda smo zajedno izgubljeni."
Munja je rasparala nebo.
Tori je pokazala prstom. Ograda."
Patike su im bile tes ke od blata. Kliznuli su u blato, pridrz avajuc i
jedno drugo.
Kada su stigli do ograde, Pejdz je glasno viknuo, kako bi ga c ula od
vetra. Razdvojiu icu! Pokuaj da se provue kroz otvor!"
Koristec i obe ruke, povukao je sredis nju z icu na gore, a
blatnjavom patikom je pogurao donju na dole; plas io se da c e munja
udariti u ogradu, proi kroz ice i oboje ih spriti.
Prola sam!" - povikala je Tori.
Pejdz se popeo na stub i skoc io na tlo, gde je skliznuo u blato i pao
na desno koleno. Munja je udarila vrlo blizu njega, da je skoro mogao
osetiti.
Jesi li dobro?" - upitala je Tori.
Biu za trenutak." Pejd se uspravio.
Niz put, uz svetlost farova, primetili su kolone automobila i ljude
koji su bez ali u potrazi za skrovis tem. Pljusak ih je s ibao. Nekima je
odea bila pocepana i pridravali su se kao da su ozbiljno povreeni.
Jesi li siguran da si dobro?" - povikala je Tori.
Bolje sam od njih." - odgovorio je Pejdz . On i Tori su potrc ali duz
redova automobila, sve dok nisu stigli do saturna.
Kada su us li unutra, Tori je vec izvadila kljuc eve iz dz epova.
Pokrenula je motor i ukljuc ila grejanje, ali je vazduh bio hladan, pa ga
je odmah iskljuila.

Dok je kia udarala po vetrobranu, Pejd je drhtao.


Tori je cvokotala. Ria kosa joj je bila slepljena. Sa bluze joj je
kapala voda, a blatnjava odea joj je prionula za telo.
Kraj njih, prostor je bio osvetljen farovima, dok su se automobili
izvlaili i kretali ka Rostovu. Auto se zatresao od udara groma.
Tori mu je sa usne obrisala krv.
ao mi je." - rekla mu je.
Pejd je dodirnuo po ruci. Nisi me ti udarila."
Poslednjih nekoliko dana se osec am kao da ne z ivim svoj z ivot.
Vie sama sebe ne razumem. ta se, do avola, deava?
Sta god da je, des ava nam se oboma. Pejdz je zagrlio, zahvalan
s to mu je to dopustila. Voleo je toliko da je jedva mogao to da iskaz e.
Zajedno emo nai izlaz iz toga.

TREI DEO
POSMATRAKO OKO

41.
Drhtec i pod natopljenom odec om, Brent je stajao kod prozora u
dnu kamioneta za televizijske prenose i gledao u tamnu zavesu kis e.
Iza njega, Anita i Luter Hamilton sedeli su u dnu zida, pijuckajuc i
mlaku kafu iz plastinih aa.
Producent vesti je posmatrao kako tehnic ar i kamerman
dovrs avaju pakovanje opreme. Vreme je da se vratimo u motel.
Sevnulo je; Brent je ugledao poslednje ljude kako oc ajnic ki bez e od
kis e ka svojim automobilima. Nekolicina je hramala ili se pridrz avala
od bola.
Da smo bar mogli ovo da snimimo."
Nec u poslati ni jednog kamermana na ovo nevreme. - rekao je
producent. Predviaju da c e oluja trajati nekoliko sati. Ovde se
veeras vie nita nee dogoditi. Vreme je da se naspavamo.
Kome je potreban san pored ovako velike prie?
A kome treba izveta koji umre od iscrpljenosti?"
Gde je eron? - upitao je sumnjiavo Brent.
Vratila se u motel. Odmara se, kako bi mogla sutra ujutru da
izvelava odavde.
Nema anse. I ja u izvetavati sa njom.
Nec es ako se ne odmoris . Znam da z elis da pokaz es gledaocima
koliko si vredan, ali sad ve poinje da izgleda zastraujue."
Kada se kamion pokrenuo, od c ega se zadrmao pod, Brent je seo
pored Anite i privrstio sigurnosni pojas. Jesi li povreena?
Imam modrice."
Danas si obavila dobar posao.
I sinoc . - naglasila je Anita. Nes to je bljesnulo u njenim tamnim
oima.
I sinoc ." - priznao je Brent. Jesi li spremna da sutra ujutro uradis
vie?
Moram da popravim auto. Anitino lice je odavalo umor. Gledajui
ispod bejzbol kape, upitala je producenta: Da li mi jos plac aju
prekovremeno?"

Naravno. CNN nam garantuje trokove."


Kamionet se zatresao dok je voza izlazio na put.
Ali ne znam s ta je vis e ostalo od pric e. - rekao je producent.
Posle ovoga vec eras, policija kaz e da c e zatvoriti oblast za
posmatranje. Sutra uvec e nikome nec e dopustiti da tamo prie.
Verovatno na due.
Policija moz e pokus ati, ali nakon onoga s to smo upravo preneli,
sutra c e ovde biti jos vis e radoznalaca. - odgovorio je Brent. Bic e
subota. Ljudi c e krenuti ovamo na vikend. Nec e im se dopasti da
preu dalek put i da ne dobiju prilika da vide svetla. Policajci,
barikade, ljutita gomila - sve to ide na ruku velikoj televiziji."
Sutra uvec e. - sloz io se producent. A s ta c e biti u
meuvremenu?
Mnogo uglova. Moram da uem u trag z eni koja je pucala u ubicu.
Neko mi je, takoe, rekao da u okolini postoji radio-opservatorija.
Verujem da mogu nekako da je povez em sa pric om - sa
vanzemaljcima ili bilo c ime drugim. Zelim da istraz im i
vazduhoplovnu bazu iz Drugog svetskog rata. Moz da moz emo da
snimimo mesto na kojem je onaj momak odleteo u vazduh 1980
Doni. - promrmljao je Hamilton.
ta?
Zvao se Doni.
Tako je.
Oglasio se producent: Brente, ako poc nes da tumaras po onoj
vazduhoplovnoj bazi, velika je verovatnoc a da c es i ti odleteti u
vazduh. Izgledao je zamiljeno. Zna, to bi bila sjajna pria.

42.
Roli je c uo slabu grmljavinu, ali osim s to je voda tekla niz zidove,
deo ispod napus tene vazduhoplovne baze je bio bezbean. Pod
hladnim sjajem svetala iznad glave, posmatrao je kako njegovi ljudi
dovravaju sa raspakivanjem poslednjih drvenih sanduka.
Narednie Lokhart, okupite ekipu."
Razumem, gospodine."
Za nekoliko sekundi, svi su stajali u redu pred njim.
Gospodo, iza vrata koja se nalaze iza vas nac i c ete toalete i
odeljak u kojem c ete spavati, iako u spavaonici nec ete provoditi
mnogo vremena. Postoji i kuhinja, ali je bez zaliha. Za sada, morac ete
da se zadovoljite sledovanjima koja ste raspakovali. Kada naredni
helikopter stigne u opservatoriju, donee nicle.
Jedan od razloga zbog kojeg ste izabrani za ovaj zadatak je da ste
struc njaci u oblasti elektronike. Iza vrata, koja se nalaze sa vas e desne
strane, nalazi se stanica za osmatranje. Pre tri godine bila je c udo
tehnike. Oprema koju smo doneli c e poboljs ati performanse. Ali pre
nego s to je instalirate, z elim da uzmete kamere sa zatvorenim
elektric nim kolima, koje ste otpakovali i da ih postavite u gornje
uglove svake prostorije i svakog hodnika. Zelim da svaki milimetar
ove zgrade - ukljuc ujuc i i toalete - bude prikazan na monitorima za
nadzor i da svaki sekund onoga s to se ovde des ava bude snimljen. Ako
elimo da stvaramo istoriju, onda to moramo i dokumentovati.
Tokom celokupnog vremena ovde, nosic ete svoje pis tolje u
futrolama. Potrudic ete se da vam jedna od pus aka M4, koje ste
otpakovali, bude blizu, gde god da se naete. Osim toga, nosic ete i
epove za ui koji se koriste na obuci za pucanje."
Roli je uoio Lokhartov zbunjeni pogled.
Narednie, imate li pitanje?"
Gospodine, oekujete li da nas napadnu?"
Samo z elim da sprovedem mere predostroz nosti, ako uzmemo u
obzir nestabilnost koju smo videli napolju. Sto se tic e c epova za us i, na
ovom projektu postoje odreeni zvuc ni detalji koji mogu imati...

recimo da mogu izazvati tetu."


Iza Rolija su se otvorila vrata. Okrenuo se i ugledao jednog od
c lanova tima kako uvodi kerovou i nemac kog ovc ara. Dos li su
stepenicama, c iji je elektronski prekidac bio skriven meu hrpama u
hangaru. I ljudi i pas su bili u potpunosti mokri.
Ima li gore problema?" - upitao je Roli.
Nema, gospodine." - odgovorio je kerovoa. Niko se nije ni
pribliz io oblasti. Okupljeni su bili u najvec oj meri obuzeti onim s to se
des ava u oblasti za razgledanje kraj puta. Tamo su stvari izmakle
kontroli. Onda je poela oluja i svi su otili.
Iza onih vrata ete pronai suvu odeu.
Hvala, gospodine."
Dok su kerovoa i nemac ki ovc ar napus tali prostoriju, Roli je
mahnuo Lokhartu da mu prie.
Roli je spustio ton svog glasa: Ako se pas bude c udno ponas ao, na
bilo koji nain, bez obzira koliko blago..."
Da, gospodine?"
Ubij ga."

43.
Brisac i na saturnu su se brzo pomerali na sve jac em pljusku, koji je
dobovao po krovu i zaklanjao svetlost farova. Drhtec i, Tori je skoro
promas ila ulaz u motel. Skrenula je, pros la kroz blatnjave barice i
stala kod dela broj 11. Kada su ona i Pejdz trc ec i stigli do vrata sobe,
Pejd ih je otkljuao i irom joj otvorio vrata.
Idi i okupaj se. - rekao je. Obuci toplu odec u. Ja c u otic i kolima
do Rib Palasa i uzeu nam vruu kafu.
Ali i ti si se smrzao kao i ja. Zato bih prvo ila ja? Nije u redu.
Poslednje s to nam treba je da se razbolis pred operaciju. Sta
misli o vruoj supi? Hoe da ti donesem?
Tori nije mnogo oklevala. Da, bilo bi sjajno."
Pejdz se z urno vratio na pljusak, us ao u automobil i ukljuc io
grejanje.
Vratio se petnaest minuta kasnije i postavio s olje sa kafom i
posude za supu od stiropora na mali stoc ic . Vrata kupatila su bila
zatvorena. Kada je c uo kako se po kadi rasprskava voda, brzo je
skinuo svoju natopljenu odec u. U sobi nije postojao ormar, ali je
postojala s ipka sa ves alicama. Na nju je okac io svoju odec u i obrisao
se c ebetom koje je nas ao na polici. Iako se ogrnuo c ebetom, nije
mogao da prestane da drhti. .
Nije spakovao mnogo odec e, pa je bio primoran da obuc e
farmerke i kos ulju koje je nosio prethodne vec eri. Jos su se osec ale na
dim, ali su bar bile suve.
Kada je Tori izas la iz kupatila, nas la ga je sklupc anog pod
pokrivac ima na krevetu, kako pokus ava da smiri prste, dok je obema
rukama drao olju sa kafom.
Nosila je obic nu majicu kratkih rukava i s orts. Kosu, osus enu
pekirom, zaeljala je unazad. Red je na tebe.
Nekako mi se ne svia ideja da se ponovo kvasim. Mislim da c u
saekati da se malo zagrejem."
Ja i dalje drhtim. Kakvu si nam supu doneo?"
Na mestu kao s to je Rib Palas imaju samo jedan izbor - zovu je

ljutito govee."
Zvui ba kao neto to mi je potrebno."
Povukla je c ebe sa svog kreveta, obmotala ga oko sebe i sela za
sto, otvarajuc i posudu sa supom. Dok je posmatrao, Pejdz je otpio
malo kafe i osetio vrelinu tec nosti na svojoj otekloj usni. Dok je jela,
nije nis ta govorila, brzo unosec i supu kas ikom u usta. Zatim je otvorila
kafu i c utala dok je ispijala. Naposletku se okrenula ka njemu; bila je
napeta od zbunjenosti. Da nije bilo oluje, neprekidno bih hodala da
doem do svetlosti."
Ne. - rekao je Pejd. Da nije bilo mene."
Nisam mogla da se oduprem. inilo mi se kao da me zovu."
Razmiljao je o onome to je rekla, a onda je prodorno pogledao.
Hajde da se spakujemo i odemo odavde. Ne sutra. Bas sada. Do
sutra moz emo stic i do tvoje majke. Jesi li spremna da uradis tako
neto?"
Tori je spustila glavu ne govorec i; na taj nac in mu je odgovorila.
On se prisec ao onoga s to se des avalo u polju. Nakon svega s to mu je
rekla i uc inila, nije se trudio da je natera da ode. Nije bio siguran ni da
bi mogao da je natera da ode. Zato je sam doao do odluke.
U tom sluc aju, morac u da budem policajac jos neko vreme. Ovo je
prevazis lo tac ku u kojoj tek tako mogu da dopustim da stvari nad
nama preuzmu kontrolu. Otkriu ta se deava."

44.
Pejdz se trgnuo iz sna, pogoen surovom istinom o onome s to mu
je Tori ispriala o svom raku i onome to se dogodilo prethodne noi.
Toliko je stvari na koje se treba privii.
Sunc eva svetlost se probijala kroz jeftine zavese; i dalje se osec ao
umorno, iako je, pogledavs i na sat kraj kreveta, video da je 13:14 i da
je spavao dvanaest sati.
Ovoga puta, Tori je ostala u svom krevetu.
Teturajuc i se, otis ao je do kupatila, tiho zatvorio vrata, obrijao se,
putajui slab mlaz vode, trudei se da ne stvara buku.
Kada je izaao iz kupatila, Tori je oblaila farmerice.
Izvini to sam te probudio" - rekao je.
Nisam dobro spavala."
Nisam ni ja." Dodirnuo je kos ulju i farmerke koje je stavio na
ves alicu. Jos su mokre." Pogledao je odec u u kojoj je spavao. Bila je
zguvana i jo uvek se oseala na dim, od pre dve noi.
Izgleda da emo morati u kupovinu." - zakljuila je Tori.
Kada su izas li iz sobe, na jaku dnevnu svetlost, Pejdz je bio
uznemiren brojem automobila koji su prolazili pored motela - bilo ih
je mnogo vis e nego prethodnog dana. Tori je trebalo znatno vis e
vremena da se ukljui u saobraaj i da izvede saturna na put.
U gradu su ulice bile zakrc ene automobilima. Sva mesta za
parkiranje su bila zauzeta. Tori je pustila Pejdz a da izae ispred
prodavnice koja se zvala Aut iter, gde je bilo toliko turista da je morao
da c eka petnaest minuta kako bi platio novu odec u. Trebalo mu je jos
petnaest minuta da ue u kabinu za isprobavanje odec e. Obukao je
nove pantalone, majicu kratkih rukava i kos ulju koju je obukao preko
majice - to bi prikrilo njegov pitolj.
Kada je izas ao napolje, sa starom odec om u kesi, c uo je kako jedan
od kupaca govori prodavaici.
Da li ljudi ovde stvarno vide svetla?"
Da." odgovorila je prodavac ica. Ali pros lo je nekoliko godina od
kada sam ja ila da ih posmatram.

Zar vas ne zanima ta ona predstavljaju?" - upitao je kupac.


Kada sam bila mala, zanimalo me. Ali, navikla sam se na njih.
Dok je Pejdz hodao ka izlazu iz prodavnice, c uo je drugog kupca
kako se obrac a drugoj prodavac ici: Moja z ena ima dijabetes. Culi smo
da se na ovom mestu des avaju c uda, kao u Lurdu. Ako vidi svetla, bic e
izleena.
Pejdz je izas ao na trotoar, gde ga je Tori c ekala sa dva sendvic a i
dve boce vode, koje je kupila u susednom restoranu.
Izleena? - pomislio je. Zar to ne bi bilo lepo?
Naredna tri bloka ulica na putu ka bolnici su jeli. Na ulazu, Tori je
nervozno zastala.
Jedan dan bliz e novom poc etku u tvom z ivotu." - Pejdz je pokus ao
da je ohrabri.
Udahnula je duboko i naterala sebe da ue.
Na spratu, u blistavo osvetljenom hodniku, dok su is li ka
Kostiganovoj sobi, inilo se da je miris dezinfekcionog sredstva jai.
Poznat, promukao nac elnikov glas je dopirao iz sobe, obrac ajuc i
se nekome: Neka nam je Bog u pomoc i ako se naredni nemiri budu
proirili na grad. Koliko ljudi je povreeno?"
Dvadeset i troje." - odgovorio je drugi glas. Dvanaestoro je
ozbiljno povreeno na bodljikavoj ici."
A ostali?"
Sestoro je skoro pregaz eno do smrti. Ostali su povreeni u
tuama."
Pejdz u je bilo neprijatno s to prislus kuje. Mahnuo je Tori da krene
za njim, dok je ulazio u sobu.
Zvuk njihovih koraka je naterao drugog c oveka da se okrene ka
njima. Bio je pedesetih godina, zdepast, koz e izgorele od sunca.
Sportski kaput, koji je nosio, bio je skrojen na zapadu i bio cik-cak
pros aran preko levog i desnog dela grudi. Nosio je kais sa velikom
kopom i kaubojski eir.
Izvinjavam se s to vas prekidam." - rekao je Pejdz . Samo smo
eleli da preverimo kako je naelnik Kostigan.
Mnogo bolje, hvala. Uspinjuc i se u krevetu, Kostigan vis e nije bio
jako bled. Brkovi su mu sada bili u kontrastu sa licem, a monitori za
prac enje rada srca i visine krvnog pritiska vis e nisu bili u sobi. U ruci
vis e nije imao cevc icu za intravenozno davanje terapije, jedino mu je

oko glave ostao veliki zavoj. Rekli su mi da c e me pustiti sutra kuc i,


dok god ne poc nem da lupam glavom o druge stvari. Ovo je Henk
Vagner. Vlasnik je prodavnice u gradu. Da skratim pric u, on nam je
gradonaelnik, to u ovom trenutku ne bi eleo da bude.
Pejd se rukovao sa Vagnerom.
Den Pejd. Ovo je moja supruga, Tori.
Nac elnik mi je govorio o vama. Vi ste par koji je spasio ljude u
autobusu u c etvrtak uvec e. Vi ste z ena koja je... Videvs i da joj je
neprijatno, gradonac elnik je rekao: Zahvalni smo vam na onome s to
ste uc inili. Bez vas e pomoc i, situacija je mogla biti i gora. Pogledao je
na sat. Morac ete da me izvinite. Moram da stignem na hitan sastanak
gradskog Vea.
Posmatrali su ga dok je odlazio, a onda usmerili svoju paz nju na
naelnika Kostigana.
Da li se zaista oseate bolje? - upitala je Tori.
Glava me vis e ne boli onako jako. A i izvadili su mi igle koje su
zaboli u mene. Lekar mi je najzad ukinuo dijetu od c orbe i
bezukusnog z elea. Kostigan je pokazao prstom ka Pejdz ovoj
ozleenoj usni. Izgleda da ste i Vi jedan od povreenih prole noi.
Stvari su bile malo otkaene. Mogu li Vam postaviti pitanje?"
Moz ete pitati." Kostiganov glas je visio u vazduhu, kao da je
sugerisao, ali ja moda neu odgovoriti.
ovek koji je ubio Vaeg oca...
Na trenutak, Kostiganove oc i, u kojima se video bol, usredsredis e
se na prolost. Kakve veze ima on?
Rekli ste da je stigao u Rostov nekoliko meseci pre toga.
Izgubio je posao u Fort Vortu kada su fabriku u kojoj je radio
preselili u Meksiko. Nis ta vis e nije mogao da nae. Ovde je z iveo jedan
od njegovih roaka, koji je uspeo da mu nae posao u torovima za
stoku.
Rekli ste da je bio pijanica, da se u barovima uplitao u svae.
Njegova z ena se zakopc avala do grla i nosila duge rukave, c ak i po
vruini - samo da bi sakrila modrice."
Tako je.
Na Vas em mestu, s obzirom s ta se dogodilo Vas em ocu, ja bih
sagledao svaki moguc i aspekt sluc aja. Otis ao bih u Fort Vort i
razgovarao bih sa ljudima koji su poznavali muz a, iz perioda kada je

porodica z ivela tamo. Jeste li otkrili da li mu se ponas anje promenilo


nakon dolaska u Rostov?"
Kostigan je razmis ljao o tome na trenutak. Da, dobar ste
policajac."
Znate i sami, bas kao s to to znam i ja, da je bitno postaviti prava
pitanja."
Kostigan je klimnuo glavom. Istraz ivao sam malo. Muz evljevo
stanje se de initivno pogors alo nakon dolaska ovamo. Uvek je bio
preke naravi, naroc ito kada bi se napio, ali se ovde sve pogors alo.
Ljudi koji su ga poznavali u Fort Vortu su mislili da je bio ogorc en zato
to je morao da napusti veliki grad i da ivi u sred pustare."
Da li je ta pria prola kod Vas?"
Ja imam drugaiju teoriju."
I to je pravi razlog zbog kojeg ste od mene traz ili da drz im pis tolj
u koferu kada sam otis ao u oblast za posmatranje kako bih otkrio s ta
Tori radi tamo, zar ne?"
Tako je."
ta sam propustila?" - upitala je Tori.
Kostigan je pogledao u nju. Ljudima se ovde ili odmah svidi ili
zamrze mesto. To ste primetili u c etvrtak uvec e. Neki ljudi su izas li iz
automobila i bili su otvoreni ka tome da c e ugledati svetla, dok drugi
nisu mogli doc ekati da se opet vrate na put. Nekolicina je bila ljutita
jer nisu mogli da vide ono s to su drugi tvrdili da vide. Na isti nac in
magneti mogu odbijati i privlaiti jedni druge.
Je li c ovek koji je ubio Vas eg oca ikada odlazio da vidi svetla? upitao je Pejd.
Pokus avao je nekoliko puta. Na kraju je rekao da su ljudi koji su
mu priali o svetlima pokuavali da naprave budalu od njega."
A Vi ste se plas ili da c u se ja, ako ne budem video svetla,
razbesneti - ba kao i ovek koji je ubio Vaeg oca."
Da.
Zato mi to niste rekli?"
Ne bi shvatio o c emu govorim. Kako sam uops te to mogao da ti
objasnim? Rekao sam ti u telefonskom razgovoru - potrebno je da ih
sam vidi."
Ili da ih ne vidim." - dodao je Pejd.
Kostigan nac ini pokret kao da je to o c emu govore beznac ajno. Ne

postoji nac in da se kaz e ko c e videti svetla, a ko ne, ili kako c e ko


reagovati. Cak i oni koji ne vide svetla..." Nac elnik je protrljao svoje
previjeno c elo. Pretpostavljas li da je moguc e osetiti svetla, a da ih pri
tome ne vidi?"
Juc e ste nam rekli da je u pitanju iluzija koju stvara temperaturna
inverzija." - podsetila ga je Tori.
Jesam."
Ali sada se ini da mislite da se vie stvari krije iza njih."
Temperaturna inverzija. Naravno. To je razumno objas njenje. Ali
za dvadeset godina, koliko sam policajac, jedno sam nauc io, a to je da
ljudi nisu razumni."

45.
Prodavnica antikviteta Harijet Vord je bila puna kupaca. Na sjaju
popodnevnog sunca, Pejdz u se uc inilo da unutras njost prodavnice
izgleda mnogo blaz e. Primetio je da je jedan c ovek uzeo u ruke jednu
od starih pus aka koje je Pejdz primetio na zidu prethodne vec eri,
ovek je baratao polugom na oruju, uperivi puku ka plafonu.
Bas kao pus ka kakvu je Dz ejms Stjuart koristio u vesternu." rekao je svojoj prijateljici. Vinester '73. Tes ko je poverovati da je
takav ilm snimljen odmah posle graanskog rata. Koliko kos ta? Dve
hiljade i osam stotina dolara? Blagi Boe, ovo bi bio dobar posao!"
Mislim da je ne moz emo prius titi." - rekla je z ena. Benzin i hrana
su skupi. Naredne sedmice dospeva na naplatu rac un za Bobijev vrtic
i...
Hej, ne vidi se ovako dobra cena svakog dana. Platic emo je
nekom od kreditnih kartica."
Pejdz je pogledao ka drugom kraju prodavnice i primetio stariju
z enu, kratke, sede kose, odevene u koz ni prsluk: Harijet Vord. Dok su
joj Pejdz i Tori prilazili, ona je razgovarala sa jednim parom o
drvenom ormaru, koji je imao velike gvozdene drke na vratima.
Nas la sam ga u jednom selu u Meksiku. Napravljen je od
mahunastog drveta, koje je tvrdo poput najtvreg oraha, a ne kao ove
metalne drke."
Primetila je Pejdz a i Tori i klimnula im glavom. Pet minuta kasnije
je bila kraj njih.
Nikada u isto vreme nisam imala ovoliko ljudi u radnji." - rekla je.
Bar postoji neka dobra stvar od onoga s to se des avalo." - rekla je
Tori.
Svi z ele popust od dvadeset procenata i besplatnu dostavu. Neko
je pokus ao da kupi starinski pribor za osvetljavanje i naljutio se kada
sam rekla da je potreban meni. Neko drugi se naljutio kada sam rekla
da nemam toalet za javnu upotrebu. Nadigla je galamu kada sam
odbila da je pustim u moj stan da koristi moj toalet. Drago mi je s to je
posao krenuo, ali sam zaboravila kako ljudi umeju da budu naporni,"

Pris la im je jedna z ena. Imala je dugu, plavu kosu i bila obuc ena u
kitnjastu odeu, zbog ega je nalikovala kantri pevaici.
Denis, hvala to si dola da mi pomogne." - rekla je Harijet.
Nema problema." Zena se nasmejala i ras irila zelenu suknju sa
s ljokicama. Pretpostavljala sam da treba da obuc em nes to c ega c e se
kupci koji nisu iz nas e drz ave sec ati. Otic i c e kuc ama i rec i kako se svi
odevamo kao da z ivimo u nekom vesternu, u kojem svi kada ne
pucaju na loe momke pevaju."
Misli da ti i Viv moete voditi radnju neko vreme?"
Naravno. Znamo ta treba da radimo."
Samo nemojte da prodajete pribor za osvetljavanje."
Shvativs i to kao s alu, Dz enis se nasmejala, a potom otis la da
pozdravi kupca.
Harijet je povela Pejdz a i Tori kroz vrata u zadnjem delu
prodavnice, us la je u svoju oskudno names tenu dnevnu sobu,
zakljuc ala vrata, sklopila oc i i duboko udahnula. Kada je najzad
otvorila oc i, rekla je: Ovde ste da bismo pric ali o onome s to se sinoc
dogodilo?"
Ako ste zauzeti, moemo doi neki drugi put." - rekla je Tori.
Ne. Hajdete sa mnom - elim neto da vam pokaem."

46.
Harijetin kamionet je hitao sada ve dobro poznatim putem.
Vodite nas opet u oblast za posmatrac e?" - upitao je Pejdz . Sedeo
je naslonjen na suvozaeva vrata; Tori je sedela kraj njega.
Pored nje. - odgovorila je Harijet.
Ispred njih, sa obe strane puta bili su parkirani automobili.
Kamioni su na prikolicama imali betonske stubove. Jedan kran je
podizao stubove i postavljao ih u redove duz ulaza u oblast za
posmatrac e, stvarajuc i tako visoki zid. Dvojica ljudi u odelima su
nadzirala radove. Njihovi c vrsti s es iri bili su u suprotnosti sa
kaubojskim s es irima kakve su nosili Medrano i drugi policajac iz
patrole sa auto-puta.
Izgleda da zatvaraju." - rekla je Harijet. Ako su pametni,
zatvoric e i sklonis te, zajedno sa istorijskom oznakom, a onda c e na te
kamione natovariti i prenosive toalete. Nikada se nisam slagala sa
onim s to je drz ava ovde c inila. Svetla ne bi trebalo da predstavljaju
turistic ko mesto. Briga me i za ekonomski promet koji dos ljaci
naprave. Svetla bi trebalo da predstavljaju tajnu. Neka ih ljudi otkriju
ako treba da ih otkriju."
Ako treba da ih otkriju?" - upitala je Tori.
Mislis li da ovi ljudi zasluz uju da vide svetla? Vec ina to ne moz e.
Ostali nisu sposobni da cene ono s to, srec om, mogu da vide." U
njenom glasu se oseao ton koji Pejd nikada ranije nije uo.
Put je bio pun ljudi koji su se z alili zbog visoke ograde. Harijet je
bila primorana da zaustavi kamionet.
Prestanite da zaustavljate saobrac aj!" Pejdz je c uo Medrana kako
dovikuje.
Oklevajui, okupljeni su se razdvojili.
Harijet je nastavila da vozi, pros avs i pored parkiranih automobila.
Iza bodljikave z ice, grmlje se s irilo u oba pravca. Nakon osam
kilometara, skrenula je levo, ka jednoj kapiji. Pejdz je izas ao, otvorio
kapiju, saekao da kamionet proe, a zatim je ponovo zatvorio.
Vozili su se pras njavim putem. Vrelina je tokom dana isus ila barice

nastale pros le noc i, u oluji. Na mestima kojima su prolazili, pras ina se


podizala u malim oblacima. Sasus eni pas njak se pruz ao ka udaljenim
planinama, oblast je bila toliko ravna i bez drvec a da je samo stoka,
koja je pasla, naruavala ravnicu.
ek pomislio je Pejd, gledajui u daljinu. Tamo ima neega.
Primetio je nes to, poput mrljice na kraju puta. Nagnuvs i se napred,
pokus avao je da pronikne o c emu se radilo. Dok se kamionet
pribliavao, mrljica je postajala vea.
To je zgrada." - ljubopitljivo ree Tori.
Zas to imam osec aj da sam ovde vec bio?" - namrs teno je rekao
Pejdz , oz ivljavajuc i deya vu osec aj, prisec ajuc i se kako je tuda
nadleteo nad stokom i vetrenjac om dok je prilazio Rostovu. Isti osec aj
je imao kada je prvi put vozio du glavne gradske ulice.
Zgrada se jasnije videla - i jos ga je vis e zbunjivala. U pitanju je bila
impresivna trospratna farmerska kuc a. Pokrivena veranda se s irila
duz s ire strane kuc e. Nekoliko dimnjaka se uzdizalo sa krova. Na
desnom uglu, izdizala se c etvrtasta kula, zavrs avajuc i se kupolom,
usled c ega je kuc a nalikovala na dvorac. Ali, bez obzira s to je mesto
izgledalo velianstveno, odavalo je utisak mrane, gotske zgrade.
Ovu kuc u sam vec videla." - rekla je Tori Pejdz u. Iznenada je
povezala. Film Pravo steeno roenjem.
Naravno!" - rekao je Pejdz . Zato je sve izgledalo poznato dok
sam nadletao. Ovo je kuc a o kojoj je govorio kapetan Medrano, koju je
Malen obilazio."
Pejdz se prisetio kada je u bioskopima prikazivana rekonstruisana
verzija
ilma Pravo steeno roenjem, u znak obelez avanja
pedesetogodis njice ilma. On i Tori su i ranije toliko c uli o tom vec
klasic nom ilmu - koji se retko prikazivao na televiziji - da su shvatili
da ima smisla pogledati ga.
Mi volimo taj film. - rekla je Tori.
Da, zaista je impresivan." - odgovorila je Harijet; kuc a je postajala
sve jasnija dok joj se pribliz avala. Ovde, u Teksasu, ljudi su mu se
sigurno divili. Nisu mogli da podnesu roman, koji ih je, po njihovom
mis ljenju, prikazivao u los em svetlu, ali su bili mis ljenja da ilm
prikazuje njihovu snagu i odluc nost, da ne pominjemo ogromna
seoska prostranstva. Tada nije bilo laz nih kompjuterskih efekata.
Kada ugledate sto hiljada grla stoke, svako od njih je pravo. Kilometri

i kilometri zemlje na jednom ranc u. Beskrajno nebo. Mislim da prizor


u ilmu nikada nije bio tako veliki. Veliki kao drz ava. A i glumci su se
mogli uporediti sa velic inom ilma. Dz ejms Dikon, Veronika Pedz ent,
Bak Rivers. Legende."
Pejdz je gledao ka kuc i, koja se pomaljala. Tamno, vremenom
istros eno drvo, od kojeg je bila sagraena, pojac avalo je osec aj
sumornosti kojim je kuc a odisala. Ubrzo, kamionet je bio dovoljno
blizu da je mogao da uoc i da su neke daske pale, da postoje otvori u
zidu, da je veranda bila pred uruavanjem.
Zar je niko ne odrava?" - iznenaeno je upitala Tori.
Filmski radnici su je ostavili ovde, a porodica u c ijem je vlasnis tvu
ranc je neko vreme vodila rac una o njoj, a onda je prestala." odgovorila je Harijet. S druge strane, za koga bi je odrz avali? Sigurno
nisu z eleli da im turisti tumaraju po zemlji, ostavljaju otvorene kapije,
da im stoka izae na put i moz da da je udare automobili. Deca su
poprilic no zaboravila na kuc u do smrti svojih roditelja. Kada su je se
najzad setili, bilo je prekasno. Kuc a je sada u tako los em stanju, da se
ne moe popraviti, a da se ne izgradi ponovo iz poetka."
Zaustavila je kamionet na prilazu od trulog drveta, koji je vodio ka
srus enim daskama na verandi. Ukras ena vrata na ulazu su izgledala
kao da e svakog trenutka spasti sa zaralih arki.
Pejdz je izas ao iz kamioneta; pod patikama mu je zas kripao
pras njavi s ljunak. Pomogao je Tori da izae i posmatrao Harijet kako
im se, korac ajuc i, pridruz uje. Na glavu je stavila kaubojski s es ir. Sunce
je sada bilo toliko jako da je Pejdz poz eleo da se setio da ponese kapu
za bejzbol. Tori je stalno nosila svoju kapu, skrivajui pod njom kosu.
U filmu, ovde se nalazio travnjak." - rekao je Pejd.
A krivudavi prilaz za automobile je bio uz cvetnjak. - dodala je
Tori. Stoka je sve raznela u stampedu. Veronika Pedz ent i Bak Rivers
su sve ponovo doveli u red. Onda su sve morali ponovo da grade posle
tornada. Zatim dolazi strahovita sus a, ali oni nekako uspevaju da
podignu svoje carstvo."
Teksaka odlunost." - rekla je Harijet.
A Dz ejms Dikon igra los eg lika, kojeg poniz avaju, sve dok on ne
otkrije naftu i iskoristi svoj novac i moc da se izjednac i sa njima. U
jednom trenutku, on vozi svoj izubijani kamionet preko travnjaka.
Potpuno je prekriven naftom iz svog prvog izvora. Iskac e iz

kamioneta i udara Riversa." Pejdz se osvrnuo. Ali ne vidim nijedan


naftni izvor.
Nalazi se oko s ezdeset i c etiri kilometra odavde." - rekla je
Harijet. Tamo c es ih nac i. Jedini razlog zbog kojeg je ilm sniman
ovde bio je s to ovaj deo nije nalazis te nafte i nije bilo ni jednog
naftnog izvora u blizini koji bi mogao narus iti iluziju da je Teksas
ovako izgledao pre sto godina, pre otkric a nafte. Zastala je. Rekla
sam da nije bilo kompjuterskih efekata, ali to ne znac i da nije bilo
filmske magije. Proetajte po kui i shvatiete na ta sam mislila."
Pejdz i Tori su, iz radoznalosti, uc inili kako im je predloz ila
Harijet. Kada je zas ao za ugao, Pejdz je zastao, otvorenih usta. Sve s to
je video bio je beskrajni panjak.
Ovde nema nikakve kue. - zapanjeno je rekla Tori.
Jedino su podigli prednji deo kuc e." Pejdz nije mogao da doe
sebi od iznenaenja. U ilmu se stic e utisak da se moz e uc i direktno u
kuu.
Poverovac es u ono s to vidis ." - rekla im je Harijet. Ali ono s to
vidi nije uvek stvarno."
Ba kao i sipe - pomislio je Pejd. Mislili ste na svetla?"
Sve je u oku posmatrac a." - odgovorila je Harijet. Ponekad
vidimo ono s to z elimo da vidimo, ponekad vidimo ono s to je trebalo
da vidimo, a nekada vidimo i ono to nije trebalo da vidimo.
Ne razumem."
Mnogi ljudi iz grada su, kada su bili deca, bili statisti u scenama
okupljanja graana u filmu Pravo steeno roenjem. Raspitajte se malo
i c uc ete raznorazne pric e o tim ilmskim zvezdama koje su hodale
ulicama Rostova."
Kakve veze to ima sa svetlima?" - upitala je Tori.
Zvezde su z ivele bas u samom gradu tri meseca. Rostov je onda
bio jos manji, pa je sve s to su zvezde radile bilo izloz eno javnosti i nije
bas sve bilo s okirajuc e. Posla je bilo toliko malo, da je cela ilmska
ekipa - ukljuc ujuc i i glumce - svake nedelje posle podne igrala bejzbol
protiv gradske ekipe. Ljudi su pozivali glumce na ros tilj. Svake vec eri,
rez iser bi postavio veliko platno i pokazivao svima ono s to je snimio u
nekoliko prethodnih dana. Jeste li znali da su sve tri ilmske zvezde u
to vreme imale dvadeset i tri godine?"
Dvadeset i tri?" - ponovila je Tori. Ali, tokom vec eg dela ilma

izgledaju kao da imaju vie od etrdeset, pedeset godina."


Rez iser je imao dva izbora: da unajmi glumce u c etrdesetim
godinama i da koristi s minku kako bi izgledali mlai u prvom delu
ilma, ili da unajmi mlae glumce i upotrebi s minku da ih uc ini
starijima. Slava koju su uz ivali Dikon, Pedz entova i Rivers ga je
naterala da privuc e mlau publiku. Gluma i s minka su bile toliko
savrs ene da ste pomislili da je ono s to ste videli na ekranu bilo
stvarno."
Dodatna iluzija." - rekao je Pejd. U redu, razumeo sam."
Ipak, to nije ono s to sam htela da kaz em." - nastavila je Harijet.
Dikon je igrao glavnu ulogu u tri ilma. Prvo je igrao mlaeg brata u
porodici koja plovi na ribarskom brodu u severnoj Kaliforniji."
Bludni sin - rekla je Tori.
Harijet je klimnula glavom. Zatim je igrao u ilmu o ulic noj bandi,
Pobuna u Trideset drugoj ulici. I na posletku Pravo steeno roenjem.
Sva tri je snimio jedan za drugim, ali je poginuo u saobrac ajnoj nesrec i
pre nego s to se bilo koji od njih pojavio u bioskopima. Nikada nije
imao priliku da otkrije koliko je velika zvezda.
Znao sam da je mlad umro, ali nisam znao da je to bilo pre pojave
filmova u bioskopima." - rekao je Pejd.
Steta." - rekla je Tori. Nes to u njenom glasu nateralo je Pejdz a da
se upita da li je mislila na svoju bolest. Koliko je samo sjajnih ilmova
jo mogao da snimi."
Sve to vreme, njegovi oboz avaoci su bili uvereni da nije stvarno
poginuo u saobrac ajnoj nesrec i." - nastavila je Harijet. Verovali su da
je ostao unakaz en i da se skrivao od javnosti kako ne bi zapanjio ljude
i unitio svoje zavetanje."
Zastala je, pripremajui se za ono to je htela da kae.
Dikon je bio problematic ni dec ko sa farme u Oklahomi. Majka mu
je pobegla sa sezonskim radnikom. Otac mu je bio strog i tuz an bas
kao i otac u Bludnom sinu. Kao tinejdz er, bio je buntovan do te mere
da je bio optuz en za krau automobila i umalo nije otis ao u
reformistic ku s kolu. Jedan od nastavnika ga je zainteresovao za glumu
u s kolskim predstavama. To mu se toliko svidelo da je nas ao nekoliko
poslova, us tedeo stotinu dolara i auto-stopom otis ao u Njujork, gde je
ubedio Lija Strazberga da ga primi na audiciju, s to mu je omoguc ilo da
pohaa asove u Ektors studiju.

Ono s to ljudi zaboravljaju je da je na poc etku svoje karijere, Dikon


igrao manje uloge u nekoliko ilmova, ali nikada nije ostavio dovoljno
dobar utisak. Imao je sporedne uloge u brojnim televizijskim
emisijama koje su se uz ivo prikazivale; niko ni na njih nije obratio
paz nju - i to s pravom. Iako je studirao kod Strazberga, nije bio dobar
glumac. Nespretan, bezizraz ajan, bez ivotan. Da nije dobro izgledao,
verovatno ga nikada ne bi angaovali.
Na posletku se obeshrabrio, odustao je i pres ao celu zemlju na
motociklu. To je bilo u leto 1956. Do jeseni, vratio se u Njujork, gde je
uspeo da ubedi jednog od rez isera da mu da malu ulogu u jednom
brodvejskom komadu. Odjednom je glumio toliko sjajno da mu je
holivudski lovac na talente ponudio probno snimanje za malu ulogu
u Bludnom sinu. Probno snimanje je bilo u toj meri spektakularno da
je rez iser traz io jos jedno probno snimanje, a zatim Dikonu ponudio
glavnu ulogu. Ako je suditi po DVD-u tog ilma, ilm je bio jedna od
uspes nih pric a u istoriji Holivuda. Sta mislite, gde je nastala
promena?"
Pejdz je slegnuo ramenima. Pretpostavljam da mu je put
motociklom dao priliku da se usredsredi."
Ili je moda imao pomo. - rekla je Harijet.
Pomo?
Tog leta, Dikon je bio na putu iz El Pasa do Nacionalnog parka Big
Bend. To je jugoistono odavde. Desilo se da je prolazio kroz Rostov."
Teri je koraknula napred. Video je svetla?"
Ovde je proveo najvec i deo avgusta i ceo septembar. Svake vec eri
se vozio do oblasti za posmatranje, koja u to vreme nije bila nis ta sem
parkinga. I svake vec eri je ostajao do svitanja. Onda bi se odvezao u
grad i spavao u s atoru koji je podigao u parku. Tokom poslepodneva
bi s etao po gradu i druz io se sa ljudima. Bio je zgodan, pa mu nije bilo
tes ko da se sprijatelji. A onda je jednoga dana otis ao, vratio se u
Njujork i napravio veliki proboj."
Pejdz se namrs tio. Hoc ete da kaz ete da svetla imaju neke veze sa
time?
Ona su jedina predstavljala nes to drugac ije u njegovom z ivotu." odgovorila je Harijet. Mogu da ga zamislim kako je tih nedelja zurio u
svetla. Noc po noc . Opc injen. U Dikonovim ranijim ulogama, oc i su mu
bezizraz ajne. U poslednja tri ilma, oc i mu blistaju. Kada su ga

angaz ovali da bude jedna od zvezda u ilmu Pravo po roenju, ispric ao


je rez iseru o Rostovu i kako bi ova oblast bila savrs ena za snimanje.
Bio je toliko ubedljiv da je rez iser dos ao da pogleda i odmah odluc io
da sagradi kuc u za ranc - bas ovde." Pokazala je propalu graevinu.
Cini se da je prava sluc ajnost s to se nalazimo s esnaest kilometara od
mesta na kojem je Dikon prvi put ugledao svetla."
Je li i reiser video svetla?" - upitao je Pejd.
Nije. Ljudi iz grada, koji su radili na ilmu, sec aju se kako je Dikon
odlazio tamo svake noc i i nekoliko puta sa sobom poveo Pedz entovu,
Riversa i rez isera. Nisu imali pojma o c emu im je govorio. Ni ekipa sa
snimanja ih nije videla, pa je, naposletku, Dikon bio jedini koji je
odlazio tamo."
Harijet je uzdahnula.
Nije mu bila potrebna s minka da bi izgledao starije." - rekla je na
kraju.
Uprkos vruc ini, Pejdz je osetio hladne trnce na koz i. Sta hoc ete da
kaete?
Rez iser je snimao ilm po sekvencama. Kako je Dikon trebalo da
izgleda starije, on zaista jeste postajao stariji. Po ekipi su se s irile
glasine da je, umesto da gleda svetla, kako je tvrdio, pio i drogirao se
svake vec eri. Izgledao je toliko oronulo da ga je rez iser zamolio da
prestane da samog sebe zlostavlja. Proc uo se glas da c e doc i do
prekida snimanja, kako bi se Dikon poslao u bolnicu da se oporavi.
Ali, svake vec eri, kada bi se grad okupio da odgleda scene sa snimanja
od prethodnog dana, Dikon je izgledao u skladu sa likom kojeg je
igrao, bio je toliko stvaran u svojoj ulozi, da je rez iser nastavio sa
snimanjem. Sminkeri su morali da upotrebe sav svoj talenat kako bi
Pedentova i Rivers izgledali priblino stari kao Dikon.
Stojei u senci ruevine, Tori je upitala: Kako se to dogodilo?"
Sve s to mogu da kaz em jeste da je Dikon zavrs io snimanje svoje
poslednje scene i odvezao se na motociklu; ljudi kaz u da je izgledao
kao da ima s ezdeset godina" - odgovorila je Herijet. Pet dana kasnije,
poginuo je, vozec i se u svom sportskom automobilu u severnoj
Kaliforniji, nedaleko od mesta gde je snimao Bludnog sina. Vozio je
stotinu i ezdeset kilometara na sat, kada mu se na putu prepreio pikap kamionet. Jedan svedok je video kako se svetlost odbija o
vetrobran kamioneta. Smatra se da je odbljesak zaslepeo Dikona i

onemoguio ga da zaobie kamion."


Pejdz je zurio u rascepljene daske, koje su lez ale na zemlji. Zas to
se o ovome nije govorilo?" '
Dikonova smrt je zaista potresla sve koji su imali veze sa ilmom.
Tvrdili su da ga nisu razumeli, ali su pos tovali njegovu os troumnost;
nisu z eleli da potamne njegovu slavu tvrdnjama da je bio izgubljen od
pic a i droge. Sigurno nisu z eleli da, pominjanjem svetala, pric aju o
njemu kao o nekome koje bio otkac en, jer u tu pric u niko nije
verovao.
Harijet se uc utala. Na vrelom suncu, jedini zvuci koji su se c uli bili
su mukanje stoke u daljini i povetarac, koji je sudarao granc ice u
iblju.
Znac i, svetla su inspirisala Dikona, a zatim je postao toliko
opsednut njima, da ga je to unitilo?" - upitala je Tori.
Zavisi s ta podrazumevas pod unis tavanjem. Njegova poslednja
gluma se graniila sa izuzetnou." - odgovorila je Harijet.
Ali, krajnji rezultat je da je poginuo." - naglasila je Tori.
Moz da je Dikon to z eleo. Moz da je prethodne godine z iveo
tolikim intenzitetom da vie nije mogao da podnese."
Hoete da kaete..."
Odsjaj na vetrobranu kamioneta u koji je udario. Moz da je sam
sebe toliko istroio da je reio da se odveze u svetlost."
Povetarac se smirio, sve je postalo mirno.
Juc e ste nam rekli kako se ljudi u gradu osec aju blagoslovenima
zato to su videli svetla." - rekao je Pejd.
Tako se ja oseam."
Ali ne oseaju se svi tako." - dodao je Pejdz . Je li moguc e dobiti
previs e od nec ega s to je dobro? U gradu sam c uo prodavac icu kako
kaz e da je, kada je bila mlada, c esto is la da gleda svetla, ali sada ne
ide. Jue ste i Vi rekli da ste prestali da idete da ih gledate."
Harijet je gledala u Tori. Kada mi je juc e nac elnik Kostigan
telefonirao da mi kaz e da dolazite da se vidite sa mnom, objasnio je
koliko ste vezani za svetla. Dovela sam vas ovde da vam pokaz em da
je mogue dobiti isuvie od neega to je dobro."

47.
Probudio ga je zvuk statikog uma.
I glavobolja.
I neprijatan miris.
Halovej je podigao lice sa stola. Obraz mu je utrnuo zbog toga s to
je dugo bio pritisnut o drveni sto. Na glavi su mu i dalje bile slus alice.
Osec ao se mamurno, kao da je popio sve, i jednu c as u vodke i usa,
koje je zamiljao, sluajui omamljujuu muziku.
U nozdrvama je jos osec ao miris cimeta. Osec ao je toplinu pohotne
ene sa kojom je, u svojoj mati, lagano plesao.
Plesao i plesao...
Sve dok se nije onesvestio.
Halovej se srus io kraj stola. Kada je ustao, osetio je da mu je
prednji deo pantalona mokar. Podigao je glavu ka jakom svetlu iznad
sebe, od kojeg je osec ao bol i skinuo slus alice iz kojih je dopirao
static ki zvuk. Sada, kada je ponovo izloz io us i vazduhu, osec ao je u
njima peckanje. Nadao se da c e, ako ne bude c uo neugodno
pucketanje, njegova glavobolja prestati, a sada ga je bolelo dublje u
glavi, jer ga pucketanje vis e nije s titilo od s uma, koji je sada izbijao iz
svake povrine u podzemnoj prostoriji.
Kada bih samo mogao da otkrijem ta ga izaziva.
Ali nije se pojac ala samo Halovejeva glavobolja. Od neprijatnog
mirisa se oamutio.
Pogledao je na tela. Bilo ih je mnogo. Nauc nici. Ostali c uvari. Pod
je bio prekriven njihovom krvlju, c iji ga je miris podsetio na mesaru u
kojoj su on i rendz eri tragali za pobunjenicima u Iraku. U tom delu
Falude nije bilo struje, pa se, na velikoj vruini, meso kvarilo.
Ovde, u prostoriji za osmatranje, krv nije bila najgora stvar koju je
video. Gadan smrad telesnih tec nosti dopirao je iz nekoliko tela. Lica
na nekoliko leeva su se nadula.
Ovo nije trebalo da se dogodi tako brzo, pomislio je Halovej.
Pogledao je na svoj sat i video da kazaljke pokazuju sedam minuta do
4. Ubistvo je poc inio oko 9:30. U svom pomuc enom umu je uspeo da

izrauna razliku. Manje od sedam sati.


Ustao je iznenada, nos en sumnjom. Sa nelagodom je prekorac io
preko tela, trudec i se da izbegne da stane u krv. Us ao je u hodnik i
pronas ao drugog mrtvog c uvara, koji je bio toliko unakaz en mecima
da mu se lice nije ni raspoznavalo.
Halovej je skrenuo nadesno i krenuo hodnikom; glasan odjek
njegovih koraka nije nadjac ao s um. Us ao je u sobu za nadzor, zinuvs i
od c uda kada je ugledao slike na monitoru. Ni na jednom nije bilo
zelene slike kakvu daje kamera za snimanje u noc nim uslovima.
Satelitske antene, tri reda ograde, kilometri z bunja, udaljene planine sve se kupalo u vrelini sunanog sjaja.
Nije prolo sedam sati, pomislio je. Devetnaest.
Dragi Boe, nikada u ivotu nisam toliko dugo spavao.
Zazvonio je telefon. Bio je to jedan od c etiri telefona u prostoriji;
svi su imali ureaj za des ifrovanje. Zurio je u aparat, a kada je drugi
put zazvonio, podigao je slualicu.
Stanica Zulu. - rekao je.
Ovde Alfa Kontrola." - nestrpljivo je rekao c ovek sa druge strane.
Identifikujte se.
Eri Halovej. Ja sam jedan od uvara."
Halovej." - odgovorio je glas. Bivs i vodnik rendz era. Borba
testerama u Iraku."
Halovej je prepoznao hladni, nareivac ki ton glasa. Pripadao je
c oveku koji je predvodio tim koji je juc e posle podne stigao
helikopterom. Pukovnik Roli. Jeste, gospodine."
Pa, bivi vodnic e Halovej..." u Rolijevom glasu se osetila zloba,
pokus avam da pozovem vas u stanicu vec s est sati. Zas to se, pobogu,
niko ne javlja na telefon?"
Nalet adrenalina je ras cistio Halovejeve pomuc ene misli.
Gospodine, sinoc je ovde bila oluja. Nejasno se sec ao da je c uo
tutnjavu dok je pio vodku i us, oseao miris cimeta i plesao.
Cuo sam sve o toj prokletoj oluji. Samo sam tridesetak kilometara
udaljen od vas. I mi smo je osetili.
Gospodine, ovde je udario grom. Sada je vec brz e razmis ljao.
Uticao je na nae mogunosti da komuniciramo."
Hoc es da mi kaz es da neki od najboljih nauc nika koji rade za
vladu ne znaju da poprave s tetu koju nanese elektric na oluja? Taj

prostor je uzemljen sve do pakla. Tes ko mi je da poverujem da udar


groma moe naneti bilo kakvu tetu."
Gospodine, uz duz no pos tovanje, ja nisam struc njak u oblasti
komunikacija. Samo ponavljam ono s to su mi tehnic ari rekli. Do sada
su otklanjali tetu."
A u meuvremenu, ni jedan podatak nije primljen niti poslat u
Fort Mid?" Pukovnik je sada zvuao jo razjarenije.
Reeno mi je da je tako, gospodine."
Prokletstvo, kada se ovo okonc a, otkric u ko nije obavio svoj deo
posla. Sada hou da prebaci ovaj poziv u kontrolnu sobu."
Halovej je u trenutku osetio nalet panike. Gospodine, bojim se da
ne mogu to da uinim."
Ne moe? O emu govori?"
Telefon koji koristim, ovaj u sobi za nadzor, jedini je koji se moz e
koristiti."
Sa druge strane je zavladala tis ina. Halovej je zamis ljao kako moz e
da oseti narastajuc i pukovnikov bes. Bilo mu je drago s to je meu
njima bezbedna udaljenost.
Bivs i vodnic e Halovej, hoc u da odete do kontrolne sobe i
dovedete Gordona do telefona."
Gospodine? Jeste li tamo? Ne ujem Vas."
ta ti to znai, ne uje me?"
Gospodine?"
Prokletstvo, ja tebe mogu odlic no da c ujem." - odgovorio je Roli,
podiui ton svoga glasa.
Gospodine? Ako ste jos uvek na vezi, ne c ujem Vas. Mora da je
sistem ponovo pao.
Dovedi Gordona na telefon, vodnie!
Gospodine? Gospodine?"
Halovej je vratio telefonsku slualicu u leite, prekidajui vezu.
Pogledao je u pod i usredsredio se. Zatim je izas ao u hodnik i
vratio se u kontrolnu sobu. Iako je bio oc vrsnut u borbi, sluz ec i u dva
navrata u delovima Iraka sa najvec im stepenom nasilja, od smrada mu
se zavrtelo u glavi.
Moram da poistim ovo mesto, pomislio je. Ne mogu se diviti muzici
ako oseam muninu u stomaku.
Naredna misao doprinela je njegovoj reenosti.

A ne mogu ni braniti ovo mesto ako se loe oseam.


Kada je pogledao svoj sat, sa jezom je primetio da je sada skoro 5
sati. Nekako je pregurao pedeset minuta. Izgledalo mu je kao da se
ponovo onesvestio. Vreme se nije ponaalo na nain na koji je trebalo.
Kreni, rekao je sam sebi.
Halovej je krenuo ka Gordonovom telu, zgrabivs i ga za ukoc ene
ruke, vukuc i telo po podu. Na hodniku, nastavio je da se krec e unazad
pored sobe za nadzor, ka stepenicama. Pokus ao je da vuc e Gordona
uz stepenice, ali se kais sa mrtvog c oveka zakac io za ivicu metalnog
stepenika. Nakon nekoliko koraka, zakaila se Gordonova cipela.
Ovo predugo traje.
Povukao je Gordonove ukoc ene ruke na gore, sve dok nije
izgledalo kao da les stoji nekoliko koraka ispod njega. Stavio je ruku
preko Gordonovih lea, zatim ispod kolena - koja se nisu savila - i
podigao ga.
Od teine, Halovej je jauknuo.
Kako je, do avola, mogue, pomislio je, da mrtav ovek od
osamdeset kilograma tei vie od ivog oveka iste teine? Mora da
postoji neki drugi nain ili neto nije u redu.
Tes ko dis uc i, nosio je les uz stepenice. Koraci su mu tupo i glasno
odjekivali, zbog tereta koji je nosio.
Na vrhu se zateturao i umalo nije pao na lea. Kada je uspeo da
povrati ravnotez u, naslonio je Gordona na metalnu ogradu i otvorio
prva bezbednosna vrata.
Pokuavao sam da se sprijateljim sa tobom, Gordone, ali mi nisi
dopustio. Trebalo je samo da bude dasa i pusti me da sluam muziku,
ali ne - hteo si je samo za sebe. Vidi ta se deava kada se ponaa kao
ubre?
Odvukao je Gordona do drugih bezbednosnih vrata. Pokret ga je
podsetio na ples. Naslonivs i les na zid, otvorio je druga vrata i
zatreptao od jaine suneve svetlosti.
Povetarac je bio sladak nakon smrada onoliko leeva.
Iza satelitskih antena se nalazi pojas zemlje kojiu niko nikada ne
vidi, pomislio je Halovej.
Spustio je Gordona i poc eo da ga vuc e u tom pravcu. A onda je
opsovao sebe to je ispao glup.
Koristi prokleti kamionet.

Niski kamionet je uvek bio parkiran kraj antene koja je bila


horizontalno postavljena. Kljuc za pokretanje je bio uvek u
kamionetu. Pos to je kamionet bio zas tic en trima ogradama - od kojih
je jedna bila napravljena od materijala kojim se prave brijac i, druga je
bila elektri ikovana - tes ko da bi ikome moglo pasti na pamet da ga
ukrade.
Po z estokom suncu, otrc ao je do kamioneta i primetio da otez ano
die.
Niz satelitskih antena nadvijao se nad njim; metalne grede koje su
ih drz ale, lic ile su na noge. Zaslepljujuc e bela, svaka antena je bila
visoka petnaest metara. Nalazile su se u redu dugom oko osam stotina
metara i dok je Halovej trao pored njih, oseao se kao patuljak.
Beznaajan.
U opasnosti...
Dok je stigao do kamioneta, kos ulja mu je bila natopljena znojem.
Uleteo je u kabinu; kljuc je bio unutra. Okrenuo ga je, ali motor je
zabrektao.
Akumulator je skoro potpuno prazan!
Vratio je klju i ponovo ga okrenuo. Motor je jo sporije radio.
Hajde! Hajde!
Iznenada, motor se vratio u z ivot. Uz mukli, pobednic ki uzvik,
ubacio je u brzinu i napravio kamionetom polukrug. Ostavljajuc i za
sobom oblak izduvnih gasova, pojurio je ka betonskoj hali. Iskoc io je
iz kamioneta, podigao Gordona, osetivs i kako mu srce lupa od napora
da ubaci le u zadnji deo kamioneta.
Sad imam sistem. Sa ostalima ne bi trebalo da bude ovako teko.
Moram da pourim. Moram da zavrim pre nego to pone muzika da
svira.
Od naredne misli se namrtio.
Ili pre nego to pukovnik odlui da nas iznenada poseti.
Halovej je ponovo pogledao na sat i ostao otvorenih usta. Sada je
bilo skoro dvadeset minuta do 6. Pros lo je c etrdeset minuta, a on bi se
mogao zakleti da je pros lo dvadeset. Pritisnuo je brojke na
sigurnosnom brojc aniku, otvorio tes ka, metalna vrata i posegao ka
unutranjim vratima.
Moram da pokupim puke M4 i svu municiju koju budem mogao da
pronaem. Moram da naem granate za bacae. Ovo mesto je stvoreno

da izdri estok napad. Ako se pukovnik pojavi i pokua da provali,


poelee da me je ostavio na miru.
Sve to elim je da sluam muziku.
Dok je silazio niz metalne stepenice, ponovo se os amutivs i od
smrada, shvatio je da c e morati da zakopa tela, a ne da ih baci. U
suprotnom, leinari e se ustremiti na leeve i privui panju. Morao je
dodatno da bude siguran da pukovnik nec e posumnjati ni u s ta s to se
ovde dogodilo.
Bager, prisec ao se Eri. Ostavili su ga kada su kopali kanal i
dodavali jo jednu ogradu. Iskoristiu ga da iskopam rupu. Savreno.
Sve e dobro funkcionisati.

48.
Gospodine? Ako ste jos uvek na vezi, ne c ujem Vas. Verovatno je
ponovo pao sistem.
Dovedi Gordona do telefona, vodnie!
Gospodine? Gospodine?"
Veza se prekinula.
Mrs tec i se, Roli je spustio slus alicu. Tokom razgovora, Halovejev
glas je bio prigus en, pa je Roli rizikovao, vadec i iz desnog uva c epic ,
koji se koristi u streljanama radi prigus enja zvuka, a zatim je uz to uvo
prislonio slualicu.
Sada je ponovo vratio epi u uvo.
U kontrolnoj sobi, ispod napus tene vazduhoplovne baze,
posmatrao je kako se njegova ekipa rasporeuje ispred opreme koju
su instalirali. Citavi nizovi elektronskih instrumenata su treperili i
svetlucali - povezujuc i stare komponente sa novima. Na nekim
kompjuterskim monitorima, posmatrao je static ku sliku koja je
vizuelno doaravala statiki zvuk, na koji su prijemnici bili podeeni.
Kamere, skrivene meu srus enim hangarima iznad njih, pruz ale su
uvec ane slike aktivnosti u okruz enju. Na mestu na kom se nalazila
platforma za posmatranje, ugledao je dizalicu, koja je postavljala
poslednju betonsku prepreku, dok su se nezadovoljni ljudi okupljali u
sve vec em broju, a policijska patrola sa auto-puta vodila rac una da ne
doe do nevolja.
Podsea me delimino na Irak, gde su samo zidovi spreavali sunite
i ite da se meusobno ne poubijaju, pomislio je Roli.
Na drugom televizijskom monitoru, posmatrao je kerovou i
nemac kog ovc ara kako patroliraju duz ograde koja je bila najbliz a
posmatrac koj platformi. Njihov zadatak je bio da vode rac una da ne bi
bilo ko od okupljenih pokuao da pree barikadu, elei da vidi svetla,
tako s to bi pres ao na teren vazduhoplovne baze. Nekoliko civila je
pris lo veoma blizu, ali je pas izgledao toliko zastras ujuc e da se c inilo
da niko nema nameru da uini tako neto.
Roli se prisetio nareenja koje je dao Lokhartu prethodne noc i,

kada su se nemac ki ovc ar i kerovoa sklonili od kis e. Ako se pas bude


udno ponaao, na bilo koji nain, bez obzira koliko blago... Ubij ga.
Grmljavina.
Zar Halovej zaista oekuje da mu poverujem da je elektrina oluja
oborila ureaje za komunikaciju u posmatrakoj sobi? Ovo je prokleta
NSA, a ne telefonska kompanija.
Gospodine? Ako ste jo uvek na vezi, ne ujem Vas. Verovatno je
ponovo pao sistem."
Sranje, sa gaenjem je pomislio Roli.
Vodnie." - rekao je odreito.
Da, gospodine." Lokhartov glas je bio priguen zbog epia koje je
Roli imao u uima.
Poi sa mnom.
Ostavili su ekipu sa opremom za nadzor i kroz vrata pros li u
nadzemnu komoru, gde su bila parkirana dva dz ipa tipa suburban;
zbog snaz ne svetlosti iznad njihovih glava, u prostoriji je izgledalo kao
da je stalno 3 sata ujutro. .
Roli je pogledao u kamere koje su bile postavljene na gornjoj
strani zida u svakoj prostoriji. Slic ne kamere su se nalazile u
posmatrac koj sobi i u celoj zgradi. Sve s to se dogaalo bilo je
snimljeno.
Ovoga puta nee biti pitanja bez odgovora, pomislio je Roli. Bog
zna da ih je proli put bilo mnogo.
Vodnice, stavi puku M4 u ranac i mnogo municije."
Oekujete li nevolje, gospodine?"
Ako me seanje slui, ti voli motocikle."
Tako je, gospodine. Kada sam bio dete, uc estvovao sam na
trkama."
Moz da si, kada si stigao ovamo, primetio u krajnjem uglu Harli
Dejvidsona."
Jesam, gospodine.
Ovde je, u sluc aju da je neophodan hitan prevoz. U savrs enim je
radnim uslovima, postavljen na stalke, kako mu gume ne bi dodirivale
beton i tako se raspadale. Proveric es da li su dovoljno naduvane i
proveri akumulator. Iza se nalazi kanta sa gorivom. Ako odavde
izaes u suburbanu ona gomila tamo c e primetiti. Ali ako budes gurao
harlija do kapije i ne pokrenes motor dok ne izaes na put, postoje

dobre anse da e izai, a da pri tome ne privue panju."


Gde elite da odem, gospodine?"
Roli mu je ispriao.
Lokhart se namrtio.
Verovatno nije nis ta." - rekao je Roli. Ali idi do opservatorije i
lic no se uveri. Ovo je kljuc od kapije. Koristi ovaj dvosmerni radio.
Kada does u opservatoriju, govori mi sve s to budes radio. Korak po
korak."
Apsolutno, gospodine."
Helikopter crni soko bi uskoro trebalo da stigne sa dodatnom
opremom. Ako doe do nevolje, u pomoc moz emo pozvati ljude koji
se nalaze u helikopteru."
Drago mi je, gospodine." Lokhart je salutirao i pros ao pored
dipova, ka motociklu.
Dok ga je Roli posmatrao, sam je sebe podsetio da odredi jos
nekoga u ekipi da ubije nemac kog ovc ara ako se pas bude c udno
ponaao, makar i na najblai nain.
Paz nju mu je privukla mrlja na zidu, koju je i ranije primetio; bila
je bledocrvena, izgledala je kao davno izbledela ra, iako to nije bila.

49.
Okupljena gomila se opet nevoljno razdvojila kako bi propustila
Harijetin kamionet. Pejdz je primetio da je Medrano jos tu i da
posmatra kran koji je postavljao poslednju betonsku prepreku na
svoje mesto. Zid je bio dovoljno visok da se preko njega nis ta nije
moglo videti.
Harijet, moe li da stane ovde na trenutak?" - upitao je Pejd.
Izas ao je i pris ao Medranu, c ija je z utomrka kos ulja na gornjim
delovima rukava imala vidljiva crvena obeleja Patrole auto-puta.
Budi oprezan. Onaj televizijski reporter bi mogao biti u okolini." upozorio ga je Medrano. Zavrs ic emo sa ispitivanjem tebe i Tori c im
se stvari malo smire. Vec u prvoj polovini sedmice, ti i tvoja z ena c ete
moi da otputujete."
Dobro, odgovara nam. Za moju z enu je vaz no da do utorka ujutro
bude u San Antoniju. U meuvremenu, pitao sam se da li biste mi
mogli dati neke informacije."
Medrano ga je radoznalo posmatrao. O emu?"
O c oveku koji je ubio one ljude u c etvrtak uvec e. Pomenuli ste da
je policija iz Ostina razgovarala sa njegovim bratom. Tako ste otkrili
da je ubic ina supruga umrla;" Pejdz nije mogao, a da ne misli na
Torinu bolest i na nepodnoljivi bol koji bi osetio kada bi je izgubio. .
Tako je, odgovorio je Medrano.
Zanima me da li imate broj telefona njegovog brata ili biste mogli
da me povez ete sa policajcem u Ostinu, koji bi mi pomogao da
ostvarim taj kontakt."
Sprovodite sopstvenu istragu?" Pejd nije mogao da odredi da li je
Medranu bilo drago to to uje ili ne.
Imam neto da ga pitam.
Nadam se da ne pric ate svima da ste policajac koji ima ovlas cenja
ovde, u Rostovu." Da, Medranu sigurno nije bilo drago.
Znam pravila." - rekao je Pejdz . Ali sve dok se predstavljam kao
zainteresovani graanin, ne vidim tetu u tome."
Zas to bi, pobogu, on z eleo da razgovara sa tobom, sa suprugom

ene koja je ubila njegovog brata?"


On ne mora da zna mnogo. Ali c ak i ako zna, nema nic eg los eg u
tome da mu izrazim svoje sauee."
Medrano ga je i dalje sumnjic avo posmatrao. Sta z elis da ga pitas ?
Moda policija iz Ostina moe to uiniti u tvoje ime.
A moda biste ti ili naelnik Kostigan mogli to da obavite."
Medrano ga je prouc avao pogledom i uzdahnuo. Zas to imam
oseaj da si sve vreme to imao na umu?"

50.
Gospodine Malen, ja sam kapetan Medrano iz teksas ke patrole
auto-puta."
Kraj Kostigenovog bolnikog kreveta je bio postavljen spiker fon.
A ja sam Rodz er Kostigan, nac elnik policije, odavde, iz Rostova."
Uprkos povredi, njegov ozbiljni glas je bio dovoljno snaz an, kako bi
ostavio utisak preko telefona. To je grad u blizini oblasti gde..."
Znam gde je Rostov." - mus ki glas sa druge strane je zvuc ao
umorno.
Kraj uznoja kreveta su stajali Pejd i Tori, i sluali.
Hvala s to ste nas li vremena da porazgovarate sa nama." - nastavio
je Medrano. Veoma mi je ao to Vas uznemiravamo."
Jos nemam dozvolu od Vas eg mrtvozornika da preuzmem Edovo
telo." - razdraz ljivo je uzvratio c ovek. Cak ne znam kada da zakaz em
sahranu."
To svakako nije u redu." - rekao je Medrano. Ja c u se postarati za
to.
Ono s to je Ed uc inio je grozno i ja jos uvek ne mogu da poverujem
da je to uc inio. Ali, bez obzira na sve, on je moj brat. Majka i otac vis e
nisu z ivi. Na meni je da se postaram da dobije odgovarajuc u sahranu.
Kladim se da bi ljudi c ije je roake ubio rekli da je on ne zasluz uje, ali
je on ipak moj brat."
Davno sam nauio da ne osuujem ljude." - rekao je Kostigan.
Pejdz je znao da nac elnik laz e. Vec ina policajaca od ljudi oc ekuje
ono najgore.
O c emu ste z eleli da razgovarate?" - upitao je umorni glas. Sve
to sam znao, ispriao sam ostinskoj policiji."
Postoji samo nekoliko nejasnih delova koje z elimo da povez emo i
pokuaemo da budemo kratki. Nakon smrti supruge Vaeg brata...
Rak. To je bilo tako nefer. En je oduvek bila svetica, uvek je
pomagala ljudima. Bila je jedna od najboljih, najvelikodus nijih osoba
koje sam upoznao. Ljudi su uvek zbijali s ale sa Edom i govorili mu da
je ne zasluz uje. Kako to da serijske ubice ne dobijaju rak? Zas to to

uvek mora da bude neko koje dobar i pristojan?"


Na pominjanje rec i rak, Pejdz se naglo pomerio unapred. Pre toga
nije znao od c ega je umrla Malenova z ena. Pogledao je u Tori.
Prebledela je od onoga to je upravo ula.
Rekli ste da Vas brat nije bio religiozan pre smrti svoje supruge." nastavio je Medrano.
Nikada nije pros ao ni blizu crkve, pos to su nas roditelji terali da
tamo idemo sa njima, kada smo bili mali." - odgovorio je glas.
Ali kada je Va brat ugledao svetla..."
U koja ja jo ne verujem. Ako z elite moje mis ljenje, ljudi se ili s ale
ili haluciniraju. Ja ih nisam video, a pokuao sam, verujte mi. Ali Ed..."
Pejd je urno napisao neto na paretu papira.
Medrano je pogledao u napisano. Moz da je bol za suprugom
naterao Vas eg brata da pomisli da je video svetla. Mislite li da je to
mogue?"
Ima smisla kao i bilo s ta drugo. Naravno, nisam imao pojma da se
Ed toliko puta vrac ao u tu - kako je zovu - posmatrac ku oblast. Meni je
jednom bilo dovoljno. Trebalo je da ga nateram da ide kod psihijatra,
umesto da ga vodim na taj prokleti obilazak."
Tada je poc eo da sakuplja slike i statue sa religioznom
tematikom?" - upitao je Kostigen.
Glas sa druge strane je sada zvuc ao razdraz ljivo. Ed me nije
pus tao u svoj stan. Uvek smo se nalazili u mojoj kuc i, u parku ili
restoranu, bilo gde. Nisam imao pojma da sve to sakuplja sve dok me
policija nije kontaktirala."
Da li je ikada govorio o Bogu?"
Sve vreme. Pretpostavljao sam da je to zato s to mu je En toliko
nedostajala, da je bio odluc an da poveruje u raj, kako bi samog sebe
ubedio da je En na boljem mestu i da c e joj se tamo jednoga dana
pridruiti. Smrdeo je.
Kostigan se uspravio na bolnikom krevetu. Smrdeo?"
Nije se kupao. Rekao je da mu topla voda toliko prija da je osec ao
krivicu zbog toga. Jeo je jedino stvari koje nije voleo - repu, prokelj,
svinjske kolenice. Spavao je na podu. Podes avao je budilnik da zvoni
na svaka dva sata. Rekao je da je En toliko patila da on nije imao
pravo da uz iva u bilo c emu. Govorio je da, ako bi uc inio nes to dobro,
onda bi to bilo priznanje da je nikada nije voleo onoliko koliko je

tvrdio da je voli. Sto se njega tic e, jedini nac in da dokaz e koliko ju je


voleo, bio je da kaz njava samog sebe. Boz e, ne mogu vam rec i koliko
sam puta poeleo da ga odvedem kod psihijatra."
Medrano je pogledao Pejz a kao da ga je pitao da li z eli da sazna
jo neto.
Rastuen onim to je upravo uo, Pejd je odmahnuo glavom.
Hvala Vam na pomoc i, gospodine Malen." - rekao je Medrano.
Izvinjavamo se ako smo Vam smetali. Porazgovarac u sa
mrtvozornikom, kako biste preuzeli bratovljevo telo.
Uiniu bilo ta samo da sve ovo ostavim iza sebe. Ali ne razumem
kako c e vam pomoc i ono s to sam upravo ispric ao. Znamo da je moj
brat poubijao sve one ljude. Nema tajne o tome ko je to uinio."
Stvar je u tome to bismo eleli da saznamo zato je on to uinio."
Ni to nije tajna."
ta ste hteli da kaete?"
Poludeo je od duevnog bola."
Pretpostavljam da ste u pravu." - rekao je Kostigen. Jos jednom
se zahvaljujem na pomoi" Iskljuio je spikerfon.
Nekoliko trenutaka su svi c utali. Jedini zvuci su dopirali iz hodnika
- koraci, prigueni glasovi, guranje teretnih kolica.
Pa, ta vam ovo govori?" - na kraju je Medrano upitao Pejda.
I Tori se okrenula ka njemu, c inilo se kao da mu postavlja isto
pitanje.
Zar ne vidite kako su zli?" - upitao je Pejd.
Sve troje su iznenaeno podigli obrve; c inilo se kao da su se
uplaili da je postao neuravnoteen.
To je prvo to je Malen povikao u etvrtak uvee.
Laknulo im je kada su shvatili na ta je mislio.
Zatim je povikao na okupljene: Zar ne shvatate s ta vam rade? Zar
ne shvatate da c ete svi otic i u pakao? - Kada je pucao u svetla, vikao
je: Vratite se u pakao iz kojeg ste dos li. - Bas pre nego s to je poc eo da
puca u ljude, uzviknuo je: Svi ste prokleti.
Buncanje c oveka koji je odnedavno postao relegiozni fanatik." rekao je Kostigan.
Ali svetla nisu bila razlog zbog kojeg je Malen postao religiozni
fanatik." - uzvratio je Pejdz . Culi ste s ta je rekao njegov brat. Malen je
iznenada imao potrebu da poveruje u Boga i raj, kako bi ubedio sebe

da mu je supruga na boljem mestu i da c e joj se jednoga dana tamo


pridruz iti. Ali svetla su drugi problem. Razbesnelo ga je ono s to su mu
ona uinila."
Tori je bila zbunjena, ba kao i Kostigan i Medrano.
Iskus avala su ga. - objasnio je Pejdz . Toliko su ga mamila da se,
po prvi put od kako mu je supruga umrla, osec ao dobro. Vie nego
dobro. Ispunjavala su ga zadovoljstvom. Zato se vrac ao - jer su svetla
bila kao droga. Borio se sa onim s to su mu pric injavala. Nakupovao je
jos statua i slika sa religioznom tematikom. Pokus avao je da z ivi kao
monah i da kaz njava sebe kako bi dokazao da je voleo svoju suprugu,
da je vredan da joj se pridruz i... ali nije mogao da prestane da
razmis lja o svetlima. Ona su bila zadovoljstvo za kojim nije mogao da
prestane da z udi. Razbesnela su ga jer su mu pokazala koliko je slab.
Nikada nec emo saznati da li je zaista verovao da moz e unis titi svetla
time s to c e pucati u njih. Moz da mu je samo bila potrebna meta na
koju e usmeriti svoj bes."
A onda je izabrao bliz e mete" - rekao je Medrano, poc injuc i da
shvata. Mete koje je mogao da pogodi.
Pejdz je klimnuo. Tac no. Zakljuc io je da su svetla zla i da su svi
koji su u njima uivali, takoe zli.
E, pa, sigurno su ti se isplatiti oni kursevi psihologije koje si
pohaao." - rekao je Kostigan.
Pejdz je osetio kako mu obrazi crvene od stida. Priznajem da je
sve to samo teorija."
Koju ne moemo dokazati."
Postoji jo jedna teorija." - rekao im je Pejd.
ekali su. Tori ga je posmatrala kao da ga vidi po prvi put.
Pod pretpostavkom da su svetla prava..."
Velika pretpostavka," rekao je Medrano. Rekao sam vam, ja ih
nikada nisam video, ali ne zato to nisam nikada pokuavao."
To me ne iznenauje."
Kako to?"
Ako sam u pravu," - govorio je Pejdz - svetla pojac avaju lic nost
osoba koje pokus avaju da ih vide. Kao policajac, ti si profesionalni
skeptik. Taj skepticizam je tamo dos ao do izraz aja. Previs e se s titis da
bi ih mogao ugledati."
Pejdz se okrenuo ka Kostiganu. Covek koji je ubio Vas eg oca je

bio pijanac i nasilnik. Rekli ste mi da je postao jos gori od kada je


dos ao ovamo. Jedna teorija je govorila da se osec ao poniz enim zato
s to je izgubio posao u Fort Vortu i morao da doe u mali grad, gde mu
je roak uspeo da nae posao. Njegovo poniz enje je hranilo njegov
bes. Ali ja ne verujem to. Sto sam duz e u Rostovu, i s to vis e
razgovaram sa ljudima i slus am ono s to pric aju, sve vis e dolazim do
zakljuc ka da svetla odraz avaju ono s to je u nama. Pojac avaju jos vis e
ono s to jesmo. Harijet Vor kaz e da je Dz ejms Dikon bio opsednut
svetlima kada se ovde snimao ilm Pravo steeno roenjem. Ona su
odraz avala njegovu potrebu da bude veliki glumac do tac ke u kojoj je
trebalo da izgleda stariji i gde jeste izgledao stariji."
Ali, kao s to si rekao, to pretpostavlja da su svetla stvarna." istakao je Medrano.
Cak i ako nisu stvarna, ova ideja jos uvek stoji. U odgovarajuc im
okolnostima, ljudi koji z eie da vide svetla c e poverovati da ih vide.
Projektovae svoje linosti na ono to zamiljaju. Ishod e biti isti."
Covek koji je ubio moga oca ih nikada nije video. - rekao je
Kostigan.
I to ga je razbesnelo." - odgovorio je Pejdz . Kada smo Tori i ja bili
ranije ovde, pitali ste se da li svetla mogu uticati na ljude c ak i ako ih
oni ne vide. Moz da nisu u pitanju svetla. Moz da samo treba stajati
tamo, u mraku, nic im okruz en. Ljudi postaju ekstremnije verzije
samih sebe.
Ja sam ih video." - oglasio se Kostigan iz bolnikog kreveta.
Iznenaeno su ga pogledali.
Na dan oc eve sahrane. Kada sam otis ao sa groblja, vozio sam se
ka posmatrac koj oblasti. Zeleo sam da budem sam, a tamo nikoga nije
bilo tokom noc i. Seo sam u oc ev kruzer i razmis ljao o onome s to mu
se dogodilo. Tada sam radio u snagama reda u Dalasu. Gradsko vec e u
Rostovu me je zamolilo da preuzmem posao svoga oca i postanem
novi nac elnik policije; nisam bio siguran da li sam z eleo da radim u
snagama reda, jer su me ljudi razoc aravali, a mnoge od njih nisam
smatrao vrednim pomoc i. Postepeno sam postao svestan da sam tamo
presedeo celo posle podne, da je sunce zalazilo.
Poc eli su da se zaustavljaju automobili. Ljudi su izlazili iz njih,
oc ekujuc i da se dovoljno smrac i kako bi videli svetla. I dalje sam
sedeo tamo. Zatim se spustio mrak, a nekolicina ljudi je pokazivala ka

horizontu. Pogledao sam u tom pravcu i, tako mi Boga, svetla su bila


tamo. Nisam mogao da poverujem. Nekih vec eri, kada bih is ao da
posetim oca, otis ao bih tamo da pokus am da ih vidim, ali nikada nisam
imao srec e, a sada, tako iznenada, bila su tamo. Plesala su, lebdela,
blistala, meala se. Boje su bile blage.
Sedeo sam tamo i smes io se i sigurno sam zadremao, jer je
naredno c ega se sec am bilo da me je probudio radio u kruzeru. Bio je
to zamenik moga oca. U jednom baru je izbila tuc a i bila mu je
potrebna moja pomoc . Ostavio me je na miru zbog sahrane. Sada se
izvinjavao zato s to mu je bila potrebna podrs ka. Pogledao sam ka
mrac nom horizontu na kome sam ugledao svetla, ali ih nije bilo.
Rekao sam zameniku da stiz em. Ne znam s ta mi je uradilo to s to sam
video svetla, ali sam te noc i odluc io da postanem nac elnik policije u
Rostovu. Nekoliko puta potom, otis ao sam do posmatrac ke oblasti da
proverim da li c u otkriti decu sa lampama, kako pokus avaju da
prevare ljude - da na neki nac in objasnim svetla - ali nikada nisam
nais ao na s aljivdz ije, a vis e nisam ni video svetla. Jos nisam siguran da
li su bila stvarna. Moda je, kako kae, trebalo da ih ugledam."
Potreba." - rekao je Pejdz . Neki ljudi moraju da pomognu
drugima. Neki ljudi moraju da mrze. Neki ljudi moraju da ispune svoju prazninu."
Pejd je uspeo da ne pogleda u Tori dok je to izgovarao.
Druga teorija." - rekao je Medrano. Ali kako e je dokazati?"
Dau veeras sve od sebe"
Kako?"
Zelim da se pribliz im svetlima." I Kostigan i Medrano su izgledali
kao da im se ne dopada ono to je Pejd rekao.
Ne brinite - nec u uc initi nis ta s to c e me dodati na listu vas ih
problema."
Mi." - prekinula ga je Tori. Mi c emo dati sve od sebe. Sta god
planira da uradi, idem sa tobom."

51.
Dok su izlazili iz bolnice, Medrano se obratio Pejdz u: Moram da
se vratim do oblasti za posmatrac e. Nadam se da si stvarno mislio da
nee biti na listi mojih problema."
Ne brini. Nec u se kretati po mestima na kojima ste u blizini ti ili
okupljeni ljudi, a nec u stvarati probleme time s to c u bez dozvole
prelaziti preko tuih imanja."
Voleo bih da znam ta ti je na umu.
Ceo izvetaj e dobiti sutra ujutro."
Medrano ga je prodorno pogledao i sis ao niz stepenice ka crnobelom patrolnom automobilu.
Pejd i Tori su ostali na stepenitu; iz betona je izbijala vrelina.
Zna ta, - obratila mu se - poinjem da te shvatam."
Pejdz se okrenuo ka njoj, svestan kako je crvena boja zalazec eg
sunca naglaavala njenu riu kosu.
Bilo ti je potrebno deset godina braka." - rekla je.
Nadam se da ovo nije loa vest o kojoj si govorila."
Ne, u redu je. Juc e si rekao da je usredsreivanje na male detalje
nain na koji skree panju sa bola."
Istina."
Poenta je da vec a slika moz e biti prevelika, ali se njeni mali delovi
mogu tolerisati - oni postaju podnoljivi." - rekla je.
Da, tako je."
E pa, ako je to tako, onda uc im od tebe. Juc e i danas sam se
usresredila na male stvari. Onda, nakon nekog vremena, ono na s ta
sam se usredsredila nije bilo toliko malo. Bio si to ti. Ti si stvarno
pametan ovek."
Pejd je pokuao da se naali. Zar to ve nisi znala?"
Koristis svetla da me udaljis od razmis ljanja o raku. Prema svemu
ovome se odnosi kao prema kriminalistikoj istrazi."
Sto i jeste." - priznao je. Iako se iza svega ovoga krije mnogo vis e.
Ali to mi pomaz e da prez ivim ovaj trenutak i da se pripremim za
utorak."

Skree ti panju sa onoga o emu oboje ne elimo da razmiljamo.


Ja na isti nac in koristim tvoju istragu. Dok god moramo da se bavimo
ovim, ostajem stabilna." Prouc avala ga je. Nac in na koji postavljas
pitanja. Nac in na koji precenjujes ljude i teras ih da rade ono s to z elis .
O, da, stvarno si pametan ovek."
Oseam da koristi moju taktiku. Pokuava da otkrije neto."
Sta c emo da radimo vec eras? Kako da se pribliz imo svetlima?"
Odjednom, Tori se nasmes ila - jedan od retkih trenutaka u kojima je
video da se smes i. Shvatam. Rekao si da nec emo biti blizu okupljenih
ljudi, niti emo neovlaeno prelaziti preko imanja.
Upotrebiemo tvoj avion."

52.
Potrebni su mi jo jedni nemiri ili pucnjava da bih vratio ovu priu
na pravi put. - rekao je Brent dok je Anita vozila.
A zas to ne epidemija bubonske kuge? - rekla je, a u glasu joj se
oseao sarkazam.
Vidi, znam da svi misle da sam ubre. Dok su se vozili, Brent je
razgledao skoro pust pejsaz . Svuda je bila stoka, koja je pasla oskudnu
travu. Ali moras priznati da sam sinoc za sve nas stekao
senzacionalan rejting. Sve je u tome na koji se nac in obrac as . Ono s to
je c udno u vezi sa svetlima treba da zvuc i kao da je veoma vaz no - kao
da je u pitanju prava vest. Ako CNN nastavi da nas plac a za nastavak
ove prie, sve mora da zvui uverljivo, ak i ako je to najudnije sranje
na koje naletimo."
Zas to se onda vozimo ka opservatoriji? Pros le noc i si pomenilo
neto o vanzemaljcima. Iskreno se nadam da se ali."
Da, to je bila s ala. Vidi, z elim da ovu pric u dodatno razvijem, vaz i?
Znac u s ta mi je potrebno kada to ugledam. Osim toga, ne znam zas to
se ali. Ima li pametnija posla?"
Ne, osim da zaradim to vie novca. Ne znam odakle ti pomisao da
se alim."
Anita je zaustavila kombi kraj puta. Pras ina se kovitlala dok je
Brent prouavao natpis:
OPSERVATORIJA VLADE SAD
OGRANIENO KRETANJE
PROTIV OSOBA KOJE UU BEZ OVLAENJA
BIE PODIGNUTA OPTUNICA
Prijateljski pristup." - rekao je.Hajde da napravimo nekoliko
snimaka kako ja stojim pored natpisa.
Izas avs i na jaku sunc evu svetlost, krenuo je kroz pras inu i stao
kraj natpisa. Odluc an da odrz i svoj neuglaen izgled, nije se trudio da
skine pras inu sa odela. Sa razvezanom kravatom i otkopc anom
kragnom na kos ulji, prineo je mikrofon ustima. U mikrofonu se

nalazio prenosnik koji je slao ton direktno u Anitinu kameru, ali je, po
prvi put od kako je dos ao u Rostov, shvatio da ne zna s ta bi mogao da
kae.
Ona je drz ala tes ku kameru na ramenu, usredsredivs i se na njega.
Kamera je imala takozvani mini mikrofon, koji je bio pric vrs cen na
vrhu. Strc ec i kao cev pus ke, mikrofon je mogao da zabelez i okolne
zvuke, ali ne toliko jasno kao mikrofon koji je Brent drao u rukama.
Nakon dueg utanja, pogledala ga je, skreui pogled sa kamere. .
Maca ti je pojela jezik?" - upitala je.
Sarkazam nije dobrodoao."
Tvoji oboavatelji ekaju."
Do avola sa time, onda. Hajde da se odvezemo u opservatoriju i
vidimo da li tamo ima nes to zanimljivo. Mogu se vratiti kasnije i na
kraju uraditi uvod.
Da se odvezemo? Mislim da nec e moc i. Anita je pokazala prstom
ka metalnoj kapiji koja se pruz ala duz puta koji je vodio ka
opservatoriji. Kapija je bila zakljuana.
Pretpostavljam da se vraamo u grad." Krenula je da vrati kameru
u kombi.
Moda nije." Brent je priao drugoj strani kapije.
ta to radi?"
Jesi li ikada bila na farmi?"
Jednom sam otila u zooloki vrt."
Moj deda je posedovao na stotine jutara zemlje u Ohaju. Tamo
sam svakog leta provodio po dve sedmice. Sec am se kada se
traktorom izvezao u polje, a kapija se sluc ajno zakljuc ala, a on nije
imao kljuc da je otvori. Nikada nikoga nisam c uo da toliko dugo
psuje. Nasmes io se prisec ajuc i se, dok je prouc avao s arke na ovoj
kapiji; potom je dodao: Pomozi mi, hoe?
Spustila je kameru i prila mu. Tvoj deda je naao nain da ue?
Uhvati kapiju na ovom kraju i pomozi mi da je podignem."
Anita je slegla ramenima i c vrsto uhvatila jedan od metalnih
stubova. Pokrenuli su se na gore. Sarke su imale metalne krugove koji
su se nalazili oko metalnih stubova. Nije bilo potrebno mnogo napora
da bi se krugovi skinuli sa stubova i kapija se otvorila. Za nekoliko
minuta, uspeli su da stvore dovoljno prostora kako bi proao kombi.
Pretpostavljam da je vlada angaz ovala nekoga iz okoline da

postavi kapiju. Ali, zaboravili su da momku kaz u da kapija s titi


opservatoriju, a ne panjak."
Moz da nisi proc itao deo natpisa na kojem pis e da c e protiv osoba
koje uu bez ovlaenja biti podignuta optunica." - rekla je Anita.
Rec i c emo da su s arke na kapiji bile razvaljene i zabrinuli se da se
dogodilo jos nes to los e. Doneli smo odluku da je nas a dunost da to
istraz imo." Zastao je i pogledao je. Ali, nemoj mi dopustiti da te
nateram da radi neto to ti nije prijatno. eli li da prekine?"
Nema anse." - odgovorila mu je Anita. Jesi li ikada uo za olu? 5
ta je to?"
Vrsta kaktusa. To mi je bio nadimak u srednjoj koli."
Zbog?"
Ako bi mi se neko zamerio, imao bi osec aj kao da se u njega
zabada trn i da mu se rana gnoji."
Brent je posmatrao. Bila je visoka jedan metar i pedeset sedam
centimetara. Moz da je imala oko pedeset kilograma. Ali ni malo nije
izgledala sic us na. Drz ec i u rukama vec duz e vremena kameru od
skoro dvanaest kilograma, postala je snaz na. A snaga se ogledala i u
njenim tamnim oima.
Hej, veruj mi, ne pokus avam da ti se zamerim." - rekao je. Ako ne
eli da ulazi ovamo, ne mora. Moe me ovde saekati."
Krenuvs i ka kombiju, Anita mu je odgovorila preko ramena:
Naravno da z elim da uem tamo. Dok joj se konjski rep njihao na
potiljku kape za bejzbol, podigla je kameru, kao da ni malo nije tes ka i
smestila je u kombi. Zatim je ula u vozilo i poela da turira.
Brent je sac ekao da ona uveze kombi kroz otvor koji su nac inili.
Zatim je vratio ogradu na mesto, tako da su s arke izgledale netaknuto.
Seo je na mesto suvozac a i auto je krenuo niz put. Za njima se dizala
praina.
Ako postoji c uvar, pras ina c e ga upozoriti na nas dolazak mnogo
pre nego stignemo." - primetila je Anita.
Nema problema - samo z elim snimak zgrade. Moz da c u videti
nes to s to c u moc i da povez em sa svetlima, ali sada, kada smo ovde, ne
mogu ni da zamislim s ta bi to moglo da bude. Zao mi je s to moram da
priznam, ali ova pric a bi mogla da pojede" samu sebe." Razmis ljao je
na trenutak. Osim ako vec eras ne doe do nove pucnjave. Tome se
uvek moemo nadati."

Pogledao je u njenu levu ruku na volanu. Ne nosis burmu, pa


pretpostavljam da nisi udata. Ima li deka?"
Hej, nadam se da mi se ne nabacuje."
Anita je posegla ka jednom od mnogih dz epova na svojim mrkim
pantalonama. Izvan jednog od njih je virila metalna spojnica. Otvorila
je dz ep, otkrivs i da je spojnica bila povezana sa crnim, dz epnim
noem. Otvorila ga je palcem, pokazujui otricu.
Sec as se s ta sam ti rekla u vezi sa svojim nadimkom." Napravila je
pokret noem.
Kunem se Bogom, samo razgovaramo. Pokus avao sam da shvatim
kako... koju si ono rec upotrebila? ... Cola... Zvuc i kao da si bila
devojka nekog bajkera..."
Shvatio si."
... kako je ola postala kamerman.
ena kamerman. Imala sam dec ka. Pao je sa motora, kada je
izvodio egzibicije. Poginuo je. Naravno, to s to je nosio kacigu nije bilo
od pomoc i. Par dana pre toga me je s utnuo zbog druge. Tada sam
shvatila da devojke bajkera nemaju buduc nost. Kada sam videla oglas
za obliz nji koledz , otis la sam tamo, raspitala se kakve kurseve imaju i
shvatila da uc enje o tome kako drz ati televizijsku kameru moz e biti
kul.
A kritic ari kaz u da televizija nema pozitivan uticaj. Je li kul"
onoliko koliko si se nadala?"
Pogledaj divne ljude sa kojima saraujem.
Brent se nasmejao.
Vec neko vreme, na svakom koraku." - dodala je Anita. Sve dok
CNN ne bude angaz ovao tebe. Tome se nadas , zar ne? Ako se to
dogodi i ako im bude potrebna z ena kamerman, potrudi se da kaz es
neku lepu re o meni."
Raunaj s tim."
Nikada nemoj da neto obeava ako to i ne misli."
Govorim istinu. Ako me zaposle, o tebi c u govoriti samo dobro.
Sada moe da spusti no."
Sada je bio red na Anitu da se nasmeje. Pogledaj one antene kod
opservatorije." Pokazala je ka velikim belim oblicima, koji kao da su
nicali iz horizonta dok im se pribliz avala. Podsec aju me na velike
robote iz filma Terminator?

Dobra reenica." - rekao je Brent. Iskoristiu je.


Samo izvoli, pos to c emo zajedno u CNN. Mislis li da imaju dobru
meksic ku hranu u Atlanti? Corizo? 6 Imaju li dosta halapenjosa 7 i
enilada 8 sa piletinom?"
Nekako sumnjam u to."
U tom sluc aju, moz da c es samo ti u Atlantu. Da, one antene
izgledaju kao ogromni roboti."
Dok su se pribliz avali, Brent je bio zadivljen velic inom antena.
Sigurno su visoke kao zgrada od etiri-pet spratova, pomislio je.
Rasporeene su u irini dva-tri gradska bloka. Ma, bar emo napraviti
dobre snimke.
Minut kasnije, bio je dovoljno blizu da bi ih mogao izbrojati. Devet.
Zatim je shvatio da je pogres io. Postojala je i deseta antena, koja je
bila skrivena iza ostalih. Bila je okrenuta na stranu i c inilo se da se na
njoj izvode popravke.
Potom su ugledali ogradu od z ice, iznad koje se nalazila bodljikava
ica.
Nije u pitanju jedna ograda, pomislio je Brent. Tri. A dva
unutranja reda ograde izgledaju kao da su nainjena od materijala
kojim se prave brijai.
Ovi zaista ne ele posetioce. - primetila je Anita.
Verovatno se boje da e stoka zalutati i udariti o antene."
Put je vodio ka tri metra visokoj kapiji, koja je bila od toliko guste
z ice, da se c inilo da moz e da zaustavi kamion. Na trec oj ogradi je
stajao natpis:
OPASNOST
VISOKI NAPON
Pretpostavljam da je ograda pod visokim naponom postavljena
kako bi zaustavila stoku koja preskoc i prvu i drugu ogradu." - rekla je
Anita.
Da, c ini mi se da se - izvini na izrazu - preteralo u izgradnji ovog
mesta." - sloio se Brent.
Moz da su klinci iz koms iluka c esto bili vandali - prskali su antene
sprejom ili inili neto slino."
U tom sluc aju, ograda pod visokim naponom c e nauc iti te klince
sa koliko ozbiljnosti vlada ne odobrava pisanje grafita."

Kamionet sa otvorenim zadnjim delom je bio parkiran u senci


betonskog bloka.
Hajde da napravimo nekoliko snimaka ovog mesta dok jos imamo
priliku." - odluio je Brent.
Saekaj dok okrenem kombi
Da budemo spremni da beimo?
Ne zezaj se sa olom. - upozorila ga je.
Dok se pras ina slegala, izas li su iz kombija i na jarkom suncu,
kiljei, posmatrali bele antene.
Ovo c e sjajno izgledati." Anita je izvukla kameru sa zadnjeg
sedita i stavila u nju nove baterije.
Stani pored kapije. Ugao c e biti ka antenama, a onda c u ga
spus tati ka naptisu - visoki napon - na unutras njim ogradama i
naposletku, na tebe.
Zvui kao da bi trebalo da bude reiser, a ne kamerman.
ena kamerman. Jesi li smislio ta e ovoga puta rei?
Antena koja je nakrivljena u stranu..."
ta sa njom?"
ini se da je uperena u pravcu Rostova."
Pa?"
Moda u ukazati na to da je uperena ka svetlima."
Kao da dobija signal od njih? Mislis da c e to proc i u CNN-u?" Ali,
pogledala je ka anteni kao da je sama pomisao zaintrigirala.
To je najbolje to mi u ovom trenutku pada na pamet."
U tom sluc aju, ja nisam jedina koja nec e ic i u Atlantu. Anita je
privrstila kameru za rame.
Veruj mi. Dok budemo napredovali, razmis ljac u o nec em boljem.
Samo napravi nekoliko snimaka antene koja je nakrivljena ka
Rostovu. Ako bude bilo potrebno, glas uvek mogu nasnimiti kasnije."
Odjednom, Brent je iza sebe zac uo buku. Spustio je mikrofon kraj
sebe, okrenuo se i pogledao kroz tri ograde, ka vratima koja su se
otvorila u senci betonskog bloka.
Pojavio se c ovek. Pojavljujuc i se iz mraka, kretao se unazad,
sagnut, vukuc i nes to s to Brent nije mogao da vidi. Njegova z uto-mrka
uniforma je ukazivala na to da je bio uvar.
Covek se osvrnuo preko ramena, kako bi bio siguran gde staje;
zaustavio se kada je ugledao kombi. Odmah je spustio ono s to je

vukao. Tama iza njega je i dalje skrivala njegov teret.


Okrenuo se i uspravio. Kosa mu je bila veoma kratka. Pojava mu je
bila vrsta. Grudi su mu bile miiave, a ramena iroka.
Nac inio je korak napred i zaustavio se ispred kamiona.
Pretpostavljam da ne znate da itate."
Izvinite?" - upitao je Brent. Mikrofon je i dalje drz ao dole,
sakriven iza svoje desne noge.
Znak na putu. Kako ste proli kroz zakljuanu kapiju?"
Sarke su popustile." - odgovorio je Brent. Uz sve c udne stvari
koje su se dogodile, probudila nam se sumnja, pa smo odluc ili da se
uverimo da je sve u redu."
Sve je u redu. Postarac u se da se kapija popravi. Sta mislite, zbog
ega su arke popustile?"
Moda deca.
Deca. Naravno."
Ja se zovem Brent Loft. Ja sam televizijski reporter."
Brent se sluz io levom rukom - onom kojom nije skrivao mikrofon pokazujui skraenicu televizijske stanice na boku kombija.
A, da, video sam te na televiziji, priao si o pucnjavi."
Hvala."
Strog izraz na licu c uvara je govorio da u pitanju nije bio
kompliment. I pored toga, Brent je nastavio. Od kad smo ovde, mesto
izgleda fascinirajuc e; da li bih mogao da porazgovaram sa nekim o
snimanju?"
Nadao se da je Anita ukljuc ila kameru. Nije znao kuda c e ga
razgovor odvesti, ali je sumnjao da c e uspeti da bilo s ta snimi. Cuvar je
bio isuvis e daleko od Brentovog mikrofona koji bi mu uhvatio" glas,
ali je Brent govorio dovoljno glasno, kako bi se ono s to govori moglo
snimiti.
Od c uvara je oc ekivao da mu odgovori da je osoba sa kojom bi
mogao da porazgovara odsutna zbog vikenda - s to je bila neka vrsta
ljubaznog odbijanja.
Strogi uvarov odgovor - ne - ga je iznenadio.
Ne?"
Kako natpisi kaz u, ovo je vlasnis tvo vlade. Ako z elis da te izvedu
pred sud, samo izvoli, dok ja ne pozovem policiju. Ali ako z elis da se
ovo okonc a bez vec ih problema, ulazi u taj kombi i vrac aj se nazad na

put. Sada.
Brent je usmerio svoj pogled ka otvorenim vratima iza c oveka.
Predmet koji je vukao lez ao je u senci, unutar skrovis ta. Deo je bio
okrugao i podseao je na loptu za fudbal.
A moz da bih mogao da intervjuis em tebe? - ponudio je Brent.
Kako izgleda raditi ovde? Je li uzbudljivo biti deo ovako velikog
projekta, ili i on, kao i veina poslova, dosadi posle nekog vremena?"
uvar ga je otro posmatrao.
Brent je i dalje navaljivao. Da li opservatorija prouc ava samo
zvezde, komete i crne rupe ili je i ona deo projekta PVI?"
uvarov pogled je postao jasniji.
Cuo si za PVI? - rekao je Brent. Potraga za vanzemaljskom
inteligencijom."
uvar ga je sada mrko gledao. Znam ta znai PVI.
Nisam imao nameru da ti drim lekciju."
Cuo sam s alu da bi trebalo da tragamo za inteligentnim z ivotom
na Zemlji."
Brent se ponovo usredsredio na vrata koja su bila otvorena, iza
uvara. inilo se da fudbalska lopta u zasenku ima kosu.
O, sranje.
Brent je pokuao da prikrije reakciju.
Da li z ivis ovde?" Brent je uspeo da nastavi da pric a i molio se da
je Anita zaista ukljuc ila kameru. Kako izgleda kada si ovde, odvojen
od svega?"
Cuvar je spustio ruke kraj tela. Skupio je s ake u pesnice. Otvorio
ih. Sklopio. Otvorio.
Znas s ta. Dajem ti tac no minut da odes odavde. Ako ne z elis na
sud, samo ulazi u kombi i vozi se nazad na put."
Brent je pokus avao da bude ves t kada je skrenuo pogled na
kamionet pored c uvara. U zadnjem delu su bili nagomilani neki
predmeti. Bili su malo vec i od ivica kamioneta i bilo je tes ko rec i o
c emu se radi. Ali jedan od predmeta je lic io na deo kos ulje - koja je jos
bila na neijoj ruci.
Dobro." - rekao je, otkrivs i da mu je tes ko da ostane smiren. Zao
mi je ako sam ti dosaivao." Iznenadno, ubrzano kucanje srca izazvalo
mu je muc ninu. Samo sam mislio da bi ovo mesto moglo dati
zanimljivu priu. Ali, vidim da nisam bio u pravu."

I c uvar je primec ivao stvari. Zurio je pored Brenta, u Anitu,


naroc ito u njenu kameru. Onda je shvatio da Brent kraj noge krije
mikrofon.
Ne elimo nevolje." - rekao je Brent.
Naravno da ne z elite. U pravu si. Ovo mesto je zaista fascinirajuc e.
Zas to ne ostanete tu. Idem da pronaem momka sa kojim moz ete
porazgovarati o dozvoli da snimite priu."
Pokretom im je pokazao da ostanu tu gde jesu, onda se okrenuo i
otiao u malu zgradu, gde je okrenuo predmet koji je vukao, da ga vie
ne bi gledali. Zatim je nestao u tami.
Anita, hajdemo." - rekao je z ustro Brent. Okrenuo se i video da je
ona spustila kameru kraj sebe, to je, navodno, bio neutralan poloaj.
Ali crveno svetlo na kameri je bilo upadljivo. Bez obzira na strah
koji je oseao, Brent je bio ushien, zato to je ona uspela sve da snimi.
Kombi je bio okrenut ka izlazu. Anita je poz urila ka boc nim
vratima i spustila kameru na zadnje sedite.
U onom kamionetu su leevi." - otro mu je rekla.
Da, a on je vukao jos jedno telo iz one kuc ice. Sta se, do avola,
dogodilo ovde? Brent je poz urio ka vratima suvozac a. Tes ko je disao,
kao da je trao u trci na sto metara.
Anita je poz urila ka prednjem delu kombija, oc ajnic ki z elec i da s to
pre stigne do vozakog sedita.
Iz levog ramena joj je potekla krv.
Pala je.
Brent je zinuo, odjednom je postao svestan pucnjeva - jakih i brzih,
kao iz niza velikih petardi. Nes to je prozujalo pored njega. Metal je
neprekidno zvec ao. Okrenuo se ka opservatoriji i primetio c uvara koji
je stajao na vratima kuc ice i pucao u rafalu. Tri reda ograde su se
c inila kao ekrani, z ica i njene spone su skretale putanju metaka.
Komadi su se podizali iz rasturenog metala. Poletele su i iskrice iz z ica
pod visokim naponom.
Osetivs i vrelinu metka koji mu je okrznuo uvo, Brent je pohitao do
Anite i uvukao je u prednji deo kombija, van c uvarevog nis ana. Pre
mesec dana je napravio pric u o pucnjavi izmeu tri pljac kas a banke i
jednog policajca. Policajac je prez iveo jer se sklonio iza prednjeg dela
svog kruzera, iza motora, koji - kako je Brent c uo - moz e da zaustavi
bilo koji metak.

Anita. Anita?
Laknulo mu je kada je shvatio da je svesna, ali je odmah primetio
kako su joj oc i s irom otvorene i koliko brzo trepc e od bola. Njena
tamna koz a je bila bleda. Kada je povukao, za sobom je ostavila trag
krvi u pras ini. Rana na nadlaktici je bila s iroka i dovoljno duboka da iz
nje proviri kost.
Iskrvarie do smrti.
Brent umalo nije povratio.
Naprez uc i se da se priseti onoga s to je davno nauc io na c asovima
prve pomoc i, Brent je odvezao kravatu i obmotao je oko Anitine leve
ruke, iznad rane. Jedan od instruktora je insistirao, improvizujte.
Znojec i se, vezao je kravatu u c vor, izvukao olovku iz dz epa na kos ulji
i stavio je ispod c vora. Okrenuo je olovku, zatez uc i kravatu dovoljno
da prekine dotok krvi.
Od ovoga c e ti ruka malo utrnuti." Setio se kada mu je lekar to
rekao. Moda e ti olakati i bol.
Boe, nadam se da hoe. Anita se ugrizla za usnu.
Pucanje je prestalo. U vrelom povetarcu, Brent je osetio spaljeni
barut. Borec i se da ne poc ne da panic i, provirio je ispred kombija. Kod
otvorenih vrata od kuc ice, c uvar je izbacio okvir za metke iz donjeg
dela pus ke i ubacio novi. Lice tog c oveka bilo je iskrivljeno u grimasu
koja je govorila da trpi bol. Napunio je pus ku, pogledao u pravcu
Brenta i zapucao u zadnje gume kombija. Ponovo su poletele iskre i
rasprs ili se metalni delovi, jer su ograde odbijale veliki broj metaka,
ali je bilo dovoljno metaka da probus e gume. Brent je c uo kako
pucaju.
Zadnji deo kombija je propao.
Iako je ubrzano disao, inilo mu se da ne moe da udahne dovoljno
vazduha. Zamis ljao je kako c uvar baca njihova tela u zadnji deo
kamioneta, zajedno sa ostalima. Mahnito je izvukao mobilni telefon iz
pojasa i pritiskao dugmad, ali kada je prineo telefon levom uvu,
jauknuo je. Telefon je ostao nem.
inilo se kao da je zagrizao u u. Nita.
Mogu da se kladim s ta radis ! - povikao je c uvar. Pokus avas da
pozoves mobilnim telefonom! Pos tedi se nevolje! Nec e proraditi!
Ovako daleko nema signala!
Moj s ef zna da smo pos li ovamo! - doviknuo mu je Brent.

Poslae ljude da nas trae!


Kada ugledaju natpis, bic e dovoljno pametni da ne upadaju na
vladin posed! Koliko c e potrajati pre nego s to se vas s ef upita gde ste?
Dva sata? Tri? Ako iko zaista doe ovamo da vas potraz i, do tada veruj mi - nee vas nai!
Brent se trgao dok je c uvar ispaljivao jos jedan rafal. Najvec i broj
metaka je probio metal na tri ograde i razbio zadnje prozore na
kombiju.
Zar ne z alis s to se niste povinovali natpisu?" - vikao je c uvar.
Upozorio sam vas, zar ne? Rekao sam da c ete biti na sudu! Hej,
gospodine Veliki Novinaru, imam pitanje za tebe!
Pitaj! Brent se nadao da e dobiti na vremenu.
Jesi li iao u kolu za prezentere vesti ili neto s!ino?
ta je ovo do avola... ? Brent nije imao drugog izbora osim da
zabavi ovog c oveka. Sve je bilo bolje od toga da bude upucan. Da,
imam diplomu sa koleda u prenoenju vesti!
To sam shvatio! Morao si nauc iti! Niko normalan ne moz e
izgovoriti toliko sranja!"
uvar je napravio jo nekoliko rupa u zadnjem delu kombija. Brent
je c uo kako se tec nost razliva po tlu. Nozdrve mu je s tipao jak miris
benzina koji je tekao iz otvora u rezervoaru.
Odjednom je c uo jos nes to - brujanje udaljenog motora. Neko
dolazi. Pomoi e nam. Pogledao je ka putu, koji je vodio ka glavnom,
ali nije uoio oblak praine koji bi trebalo da se pribliava.
Brujanje je postajalo sve bliz e i glasnije, pretvarajuc i se u
grmljavinu.
U vazduhu. Okrenuo se u pravcu zalazec eg sunca i ugledao tamnu
siluetu helikoptera koji je hitao ka opservatoriji.
Hvala Bogu, pomislio je.
I c uvar ga je morao ugledati. Jos malo i zavrs ic u sa tobom,
gospodine televizijski novinaru!"
Usta suvih od straha, Brent je nagnuo glavu uz ivicu kombija i
primetio da je c uvar nestao u tami ulaza. Zgrada je bila toliko mala da
je Brent zakljuc io da sigurno postoje stepenice koje vode ispod
zemlje.
Kada se poslednji put c uvar vratio unutra, vratio se sa pus kom.
Brent nije eleo ni da razmilja o tome ta bi sada mogao da iznese.

Neki pokret ga je naterao da se okrene. Stenjuc i, Anita je uspela da


sedne i da se nasloni na prednji deo kombija.
Ne mogu da vozim sa ovakvom rukom. Od bola je zadrhtala.
Kljuc je u desnom dz epu mojih pantalona. Niz obraze joj je tekao
znoj. Hajde da beimo odavde dok ga nema.
Brent je napipavao po njenom dz epu i izvukao kljuc . Uzeo je i noz
koji je ona ranije vratila u isti taj dz ep. Nije imao pojma s ta da radi sa
njim. Ipak, stavio ga je u svoje pantalone.
Anita se borila da ustane.
Brent joj je pomagao, obgrlivs i je i vodec i je ka boc nim vratima
kombija. Dok je ubacivao na suvozac evo sedis te, njegovo ubrzano
disanje je postalo promuklo. Zatvorio je vrata, pokus avajuc i da pravi
to je mogue manje buke i potrao ka vozaevom seditu. Kada je seo
za volan, noge su mu se tresle od straha. Prsti su mu toliko drhtali da
nije mogao da ubaci klju.
Hajdel Najzad, klju je uao.
Okrenuo je kljuc , osec ajuc i nalet odus evljenja kada je motor
proradio. Odjednom, se njegov oseaj trijumfa pretoio u paniku.
Pogledavs i u retrovizor, uoc io je c uvara kako trkom izlec e iz
kuice. Oko cevi puke koju je nosio, uvar je stavio neto debelo.
Brent je pritisnuo papuc icu za gas i osetio kako prazne zadnje
gume pokus avaju da se pokrenu. Naplate na toc ku su se zarile u tlo,
podiui oblak praine. Nije mogao da vidi uvara.
Moda e ga praina onemoguiti da naniani!
Kombi se sporo pokrenuo napred.
Smanji gas. Tako samo okrec es toc kove. Anita je smogla snage
da mu kae.
Brent je poslus ao. Kombi je odgovorio time s to se polako
udaljavao od opservatorije. U retrovizoru je video kako se pras ina
slez e i kako c uvar podiz e pus ku na rame. Pored zvuka motora, c uo je
kako se brujanje helikoptera, koji je sletao, pribliava.
Kombi se kretao malo brz e putem, a njegove prazne gume su se
borile sa prainom.
Mahnito, Brent je ponovo pogledao u retrovizor. Cuvar je
odjednom promenio metu u koju je ciljao. Okrenuo se ka zapadu, ka
brujanju helikoptera koji se pribliz avao. Predmet koji je prikac io na
cev puke je izgledao jo deblji.

Brent je gledao udesno, pored Anite, ka velikom helikopteru, koji


je bio dovoljno blizu da moz e da ugleda obrise pilotovog lica u kabini.
Ponovo je pogledao u retrovizor i primetio kako se pus ka trznula, kao
kada se iz nje opali. Nes to je poletelo iz predmeta koji je bio prikac en
za cev.
Prednji deo helikoptera je eksplodirao. Dok je udarni talas od
eksplozije zahvatao kombi, vatrena kugla druge eksplozije verovatno od rezervoara za gorivo - raznela je helikopter. Olupine su
poletele na sve strane. Ostaci rotora, delovi trupa, fragmenti motora,
padali su u pras inu. Podigao se dim. Trava se zapalila. Zapaljeni
kostur trupa helikoptera je pao na zemlju i prevrnuo se, rus ec i deo
ograde.
Madre de Dios. - rekla je Anita u oku.
Brzinomer je pokazivao da se krec u brzinom od osamdeset
kilometara na sat, s to je verovatno bila brzina kojom se kombi mogao
kretati sa probus enim zadnjim gumama i naplatama koje su se
zarivale u zemlju.
Izvui emo se. - uspela je da izgovori.
Brent je ponovo pogledao u retrovizor i osetio pritisak u grudima
kada je ugledao c uvara kako se okrec e ka kombiju, kako bi ostvario
svoj cilj.
Anita, dri se.
Brent je primetio kako se pus ka trznula uvis. Nes to je poletelo iz
lansera privrenog za cev puke.
Jos jedan udarni talas je uzdrmao kombi. Brent je u retrovizoru
video kako eksplozija die prainu uvis.
Dovoljno smo mu odmakli!" - povikao je Brent. Da, izvuc i c emo
se!
Rec i su mu zastale u grlu kada je video kako iza kombija izbija
plamen.
Rupe od metaka u kombiju, shvatio je. Ostavljamo za sobom trag
benzina.
Beika mu je popustila kada su plamenovi krenuli za kombijem.
Ne!
Zadnji deo kombija se zanjihao kada su plamenovi stigli do
benzina koji je isticao iz rupa na rezervoaru. Udar nije nalikovao na
eksploziju granata. Nije bilo velike eksplozije. Zadnji deo kombija se

nije raspao. Udar je bio jak, a u retrovizoru su se videli dim i plamen.


Brent je zakoc io. Dok se plamen s irio ka prednjem delu kombija,
laknulo mu je kada je video kako se Anita iz sve snage naprez e da
otvori vrata i kako pada na zemlju. Otvorio je svoja vrata, iskoc io
napolje i poz urio oko kombija, ka mestu na kojem je bila Anita. Bila je
oslonjena na jedno koleno i borila se da ustane.
Zgrabio je i pourio ka jarku, u koji se sruio, gurajui je na dole.
Plamen se irio ka sredini kombija.
Treba mi kamera." - rekao je Brent.
Ne pokuavaj. Poginue.
Srce mu je tako brzo lupalo da je bio siguran da c e mu iskoc iti iz
grudi. Uspravio se, pojurio do boc nih vrata na kombiju i otvorio ih.
Plamenovi su ga zahvatili dok je grabio kameru.
Neto je proletelo pored njega. Metak.
Kas ljuc i od dima, c uc nuo je i potrc ao, drz ec i kameru sa obe ruke.
Jos jedan metak je proleteo kraj njega. Stigao je do jarka i zas titio
kameru tako to je pao na lea.
Ti si lud. Anita ga je posmatrala iskolac enih oc iju; bila je jos
blea.
I moja majka je tako mislila.
Pritisnuo je dugme za snimanje i usmerio kameru ka kombiju koji
je nestajao u plamenu, pomerajuc i je od zadnjeg dela zahvac enog
vatrom, sve do prednjih sedis ta, koja su u tom trenutku planula. Zatim
je u krupnom kadru snimio probijenu zadnju gumu ka kojoj su bili
okrenuti, a koja je poela da se topi od vatre. Dim se brzo irio.
Pogoen si." - rekla je Anita.
Gde?
U desno uvo.
Brent je podigao ruku i dodirnuo ranu, osec ajuc i masnu krv i
duboku ranu na usnoj koljki.
Krv ti curi niz vrat, do ramena." - promrmljala je.
Dobro. Ako ti pomognem da namestis kameru, hoc es li snimiti
to?"
Stvarno si lud."
Oc ekujes da c ekam ovde i da nis ta ne uc inim, dok on pokus ava da
nas ubije. Kamera je jedino oruz je koje imam. Sve s to se dogaa c u
snimiti u najvec oj moguc oj meri. Ako se izvuc emo odavde, ovo c e biti

z ivotna pric a." Na pomen rec i z ivotna pric a" je zastao. Oc ajnic ki se
trudec i da skrene misli, dodao je: Za ovo bih mogao da dobijem Emi
nagradu"
Mi.
ta?"
Mi bismo mogli da dobijemo Emi nagradu."
Tako je. Brent je okrenuo kameru ka njoj, naglas avajuc i krv koja
je natopila njenu safari jaknu. Krupnim kadrom je snimio povez koji je
napravio oko njene ruke.
Helikopter, palo mu je na pamet. Moram da snimim helikopter dok
jo gori.
Mes koljec i se, kretao se jarkom, sve dok nije pretpostavio da se
nalazi dovoljno daleko i da c uvar nec e gledati u tom pravcu. Lagano
se podiz uc i, uoc io je dim i plamenove, koji su se podizali iz ostataka
helikoptera. Usmerio je kameru i zumirao deo trupa koji je srus io deo
ograde.
Da, pomislio je. Za ovo u dobiti Emi nagradu.
Ispravio je sam sebe. Nas dvoje emo dobiti Emi nagradu.
Ako preivimo.

53.
Vodnik Lokhart je pros ao motociklom kraj natpisa PROTIV OSOBA
KOJE UU BEZ OVLASCENJA BICE PODIGNUTA OPTUZNICA i
zaustavio se kod kapije koja je vodila ka opservatoriji. Na zapadu, c uo
je udaljeni helikopter. Sunce na zalasku ga je zaslepljivalo, pa mu je
bilo teko da uoi o kom tipu helikoptera je re. Verovatno je u pitanju
bio crni soko, za koji mu je pukovnik Roli rekao da c e dovesti
dodatnu opremu.
Za sada nije bilo problema. Sve je teklo po planu.
Osim toga, Lokhart je dobio priliku da uz iva u voz nji motociklom.
U stvari, svaka prilika da se udalji od pukovnika je predstavljala
uz ivanje. Pretio mu je da c e ga poslati u ratnu zonu, a Lokhart je
poc eo da razmis lja da li bi mu to bilo bolje od trenutnog angaz mana.
Bilo koje drugo mesto bi bilo bolje od jezive zgrade ispod napus tene
vazuhoplovne baze.
Pucaj u psa? O emu se tu, do avola, radi?
Vodnik je posegao u dz ep od farmerica i izvukao kljuc koji mu je
dao pukovnik, pripremajuc i se da skine katanac sa kapije. Tada je
primetio da je prepreka vec bila nestabilna. Pogledao je duz ograde i
primetio da arke na njenom drugom kraju nisu bile stabilne.
Mrs tec i se, otvorio je kapiju. Dok je gurao motocikl ka putu koji je
vodio ka opservatoriji, buka ga je naterala da se zaustavi, a zatim da
une, kako bi se zatitio. Mnogo puta je u Iraku uo tu vrstu buke.
Odjek udaljene eksplozije.
Dolazila je iz pravca opservatorije.
Nekoliko trenutaka kasnije, usledila je naredna eksplozija.
Lokhart je pogledom pretraz ivao nebo, ali nije vis e ni video ni c uo
helikopter. Umesto njega, video je dim koji se uzdizao.
Od tree eksplozije, podigao se jo vei dim.
Posegao je za platnenim rancem, koji mu je bio pric vrs cen na
zadnjem delu motocikla. U rancu je bila sakrivena njegova pus ka M4,
zajedno sa dva dodatna okvira od po stotinu metaka i s est kutija sa
municijom - to je bila koliina na kojoj je insistirao pukovnik.

U rancu se nalazio i dvosmerni radio sa opremom za s ifrovanje,


kojeg je Lokhart brzo izvadio.

54.
Drz ec i slus alice u jednoj ruci, Roli je slus ao uznemirujuc i izves taj
koji mu je dolazio kroz dvosmerni radio. Usta su mu bila izuzetno
suva.
Ne mogu da pos aljem pojac anje pre mraka. - govorio je u radio.
Suburbani su jedini prevoz koji imamo. Jako su upadljivi i, ako
pos aljem ljude tokom dana, ljudi koji su se okupili duz puta c e ih
videti. Ne moemo ugroziti sopstvenu bezbednost. Izvidi opservatoriju
iz najvee mogue blizine. Nastavi da izvetava.
Roli je prekinuo vezu. Kada je ponovo stavio slus alice u us i,
prigus ujuc i dve trec ine zvuka u sobi, primetio je da neki od ljudi koji
su sedeli ispred opreme za nadzor, radoznalo gledaju ka njemu. Iako
je pros lo 6 posle podne, zbog hladnog svetla iznad njihovih glava i
dalje su imali utisak da je 3 sata ujutro.
Je li sve podes eno?" Iznenadna promena tona u njegovom glasu
trgnula je jednog od ljudi, ukazujuc i da je ostalo da se obavi mnogo
stvari za jako malo vremena, umesto da se prislus kuju njegovi
razgovori preko radio-stanice.
Upravo zavrs avamo, gospodine." - brzo mu je odgovorio c ovek.
Poinjemo da pojaavamo signale."
Roli je stao iza tog c oveka. Na kompjuterskom ekranu su se videle
nasumic no razbacane tac ke koje su odavale vizuelni prikaz static kog
zvuka, koji je dolazio iz audio monitora, na tabli, kraj ostale
elektronske opreme. Police su bile pune prijemnika, ureaja za
analizu i dekodera. Kada bi sve pros lo kako planiraju, uskoro bi se
static ki zvuk pretvorio u primamljivu muziku kakvu je c uo u Fort
Midu, a onda bi kompjuterski ekran pred njim bio isti kao
hipnotizujua svetla, koja su lebdela i meusobno se stapala.
Ne nosi svoje slualice, vojnie."
Izvinite, gospodine. Bio sam toliko zauzet da sam zaboravio da ih
stavim.
Roli je dos ao do sredis njeg dela prostorije i povis enim glasom im
se obratio.

Sluajte me svi!
Osmorica ljudi su podigla glave sa elektronskih sprava koje su
podeavali.
Svi moraju nositi slus alice." Pokazao je na sopstvene slus alice.
Upozorio sam vas da vam zvuc na komponenta ovog projekta moz e
os tetiti sluh. Ne z elim da me bilo c ija majka grdi zato s to niste slus ali
nareenja i to ste ogluveli. Odmah stavite slualice!"
urno su ga posluali.
Ako je potrebno, dodajte i slus alice za smanjenje buke, koje smo
poneli."
Kada se uverio da su ga svi poslus ali, otis ao je do metalnih vrata
koja su vodila ka unutras njoj prostoriji u zgradi. U stvari, nije ga bilo
briga da li c e njegovi ljudi ogluveti. Ako eksperiment propadne, to s to
su ogluveli bie im najmanji problem.
Nadao se da c e im slus alice - a ako je potrebno i slus alice za
smanjenje buke - u dovoljnoj meri zatititi sluh i odrati ih u ivotu.
Kada je us ao u centralnu komoru, posmatrao je monitor,
postavljen u krug, na kojem se videla napus tena vazduhoplovna baza
koja se pruz ala nad njim. Ispod srus enih, zaralih vazduhoplovnih
hangara, video je kako nemac ki ovc ar i njegov trener patroliraju duz
ograde. Okupljeni ljudi su bili dovoljno daleko od oblasti za
posmatranje i neki od njih su razgovarali sa kerovoom. Zivotinja je
lajala na njih. Ljudi sa druge strane ograde su podizali ruke, kao da
ele da kau ne elimo nikakav problem, a zatim odlazili.
Roli se pitao da li je normalno da nemac ki ovc ar bude toliko
agresivan.
Uskoro emo otkriti. Kada se smrkne, uveu psa unutra. Videemo
kako se ponaa. Njegove ui su osetljivije od naih. Ako bude problema,
reagovae pre ljudi... a pre nego to reaguje, moramo ga ubiti.
Prouc avao je pogledom debela metalna vrata, uvec avajuc i sam
sebe da ona mogu da izdrz e udar granate. Uverio se da su njegova
pus ka M4 i nekoliko napunjenih lez is ta sa stotinu metaka u uglu.
Otovorio je ormari i proverio da li se pribor za prvu pomo i zalihe za
prvu pomoc - ukljuc ujuc i vodu - nalaze unutra, u sluc aju da bude
primoran da se zabarikadira u ovoj prostoriji na dui period vremena.
ta jo moram da isplaniram? Uvek postoji neto.
Trudio se da na sve misli. Ipak, zastao je kako bi razmislio o

pros losti ovog mesta i pokus ao da se priseti nec ega s to je moz da


zaboravio. Znao je napamet svaki dogaaj koji se odigrao na ovom
mestu. Sve izves taje je proc itao. Ovde su se ljudi muc ili davno pre
nego s to je vojska dos la. Jedan od izves taja nije dolazio od istoric ara
ili taktiara.
Napisala ga je njegova prababa.

55.
22. januar, 1916.
Konj se uznemirio. Do tada se normalno ponas ao, pa se njegov
jahac , dvadeset devetogodis nja uc iteljica Dejni Meri Braun, oprezno
osvrnula, pretpostavljajui da se u blizini nalaze kojoti.
Jahala je pras njavim putem koji je vodio iz Rostova za Loden,
gradic udaljen dvadeset i c etiri kilometra, gde je poduc avala
c etvrtkom, petkom i subotom, nakon rada u s koli u Rostovu
ponedeljkom, utorkom i sredom. Obliz nji stoc ari su svojoj deci
doputali da najvie tri dana ne obavljaju poslove na farmama.
Dejni je ponekad bila u s koli od svitanja do sumraka, pripremajuc i
se za c asove ili ocenjujuc i testove kada deca nisu bila za skamijama.
Takav raspored je bio iscrpljujuc i, ali ona je odrasla u Rostovu i nije
volela da bude daleko od kuc e dok nije dobila serti ikat za uc iteljicu u
buc nom, pretrpanom El Pasu. Dugi, tihi sati u poznatom, bezbednom
kraju, bili su joj drai od haosa u nepoznatom, spoljnom svetu.
Tokom zime, pos to je sunce ranije zalazilo, Dejni je morala da se
umota u koz uh od ovc ije koz e i da po mraku jas e izmeu dva gradic a.
To je nije plas ilo. Zvezde i Mesec - iako se video samo delic Meseca pruz ali su dovoljno svetlosti da vidi put. U oblac nim noc ima, nosila je
upaljenu lampu kako bi joj osvetlila put.
Kao iskusna jahac ica, nikada nije brinula za svoju sposobnost da
kontrolis e konja, c ija je c etvrtina tela bila boje kestena, a kojeg su joj
roditelji kupili. Ali sada, kada je z ivotinja postajala sve c udljivija,
zategla je uzde i nogama pritisnula uzengije, dok je sve napetije
posmatrala senoviti pejsaz . Tokom letnjih vruc ina, kojoti nisu bili
jedina opasnost koju su konji mogli osetiti - postojala je opasnost da
zvec arka ispuz e na put, kako bi iskoristila toplotu na kraju dana; to
sada nije bio sluc aj, kada je napolju bilo toliko hladno da se voda u
vedrima ledila na povrini.
I pored toga, Dejna je oseala nelagodu u stomaku.
Sve do nedavno, osec ala se srec nom zbog izolovanosti u ovom
tihom kutku Teksasa, a onda je njen otac iz kataloga poruc io bez ic ni,

telegrafski radio, pa su sada, bas na ovom putovanju, Dejnine misli


bile uznemirene eskalacijom rata u Evropi, koji je dosegao novi
stepen u svojoj svireposti i pretio da upetlja Sjedinjene Drz ave u
borbu izmeu Nemake i Saveznika.
Pre nego s to je krenula na konju u Loden, nakratko je posetila
svoje roditelje i slus ala kratak radijski izves taj o napadima u kojima
su se koristili hlor i fozgen u obliku gasa: oba su unis tavala pluc a.
Govorkalo se o jos strasnijem razvoju dogaaja: koristio se iperit,
izazivao je plikove koji su kidali koz u i spolja i iznutra. Gas je ostajao
dugo aktivan, c ak i kada bi pao na zemlju, jer bi ga vojnici podigli
hodajuc i kroz polje, a zatim bi posledice bile iste kao kada bi se suoc ili
sa jo jednim napadom.
To nisu bili jedini uz asi. Dejni je samo mogla da zamis lja bol i strah
koje su izazivala nedavno otkrivena oruz ja kao s to su bili tenkovi i
bacac i plamena. Tako su, na ovom, obic no mirnom putu, njene misli
bile uznemirenije nego to bi oekivala.
Paz nju joj je iznenada privuklo nes to sa njene desne strane.
Mrs tec i se, ugledala je da je juz ni horizont osvetljen. Svetla su se brzo
kretala i presecala putanju jedna drugima. Prvo je pomislila da su u
pitanju baklje koje su nosili jahac i. Stavis e, jedini pravac iz kojeg su ti
jahai mogli dolaziti bio je Meksiko.
Ta pomisao ju je ispunila strahom, jer je i Meksiko postao opasan.
Nedavna revolucija se pretvorila u borbu zarac enih frakcija u koju je
Nemac ka slala vojnike, oruz je i novac, nadajuc i se da c e Sjedinjene
Drz ave biti usredsreene na nasilje juz no od svoje granice i da se nec e
uplitati u rat u Evropi.
Moj Boe., da li su ono Nemci, pomislila je Dejni.
Konj se i dalje opirao njenim naporima da ga savlada.
Smiri se, upozoravala je samu sebe. Konj osea moj strah. To stvara
problem.
Ne, to ne napadaju Nemci iz Meksika, rekla je sama sebi. Kada je
malo vis e obratila paz nju, svetla nisu ni nalikovala na jahac e sa
bakljama.
Ako ono nisu baklje, ta su onda?
Postepeno, Dejni se pitala da li su to moz da svetla o kojima je
toliko slus ala dok je odrastala. Pric e su se c inile nestvarnim, pa na njih
nije ni obrac ala paz nju, jer ih nije videla, iako su mnogi ljudi u gradu

tvrdili da jesu.
Sada su, na udaljenom horizontu, svetla poprimila oblik
osvetljenih kugli. Prelivala su se u duginim bojama. Ponekad su se
stapala jedno sa drugim, crveno i plavo svetlo je postajalo ljubic asto, a
zeleno i crveno je postajalo z uto. Kretala su se levo i desno ili su se
podizala i sputala, kao noena strujom.
Izgledala su sve vea i sve svetlija.
Dejni je postala svesna s uma koji je postepeno postajao sve jac i;
pre nego to ga je i uoila, ui su je bolele.
Konj se iznenada propeo. Prionula je uz njegov vrat, c vrsto ga
stez uc i nogama oko bedara. Njis tec i od straha, z ivotinja se bacakala u
stranu. Ponovo je pokus ao da se propne na zadnje noge, a onda je,
iznenada, uprkos njenim znalakim naporima, pojurio putem.
Brzina kojom je konj jurio bi, u normalnim okolnostima, otez ala
Dejni da uoc i prepreke na putu, ali dok se borila da savlada konja,
shvatila je da je put postao neprirodno svetao i da su se ka njemu
kretale z ivopisne boje. Bez upozorenja, boje su je obavile, uvijajuc i se
oko nje i zarobivi je u pravom vrtlogu.
Odjednom, konj se toliko jako ritnuo da je pala iz sedla. Kada je
pala na put, bol joj je sevnuo kroz rebra. Vid joj se zamutio.
Os amuc ena, c ula je kako konj prestras eno njis ti. Ponovo se zac uo
topot njegovih kopita, koji se zatim izgubio u daljini.
Dejni nije imala pojma koliko je lez ala bez svesti. Kada se
osvestila, svetla su nestala. Navukli su se oblaci, koji su delimic no
prekrili zvezde i mesec. Pri slabas noj svetlosti, uspela je da se uspravi.
Uprkos hladnoi, od bola u rebrima se preznojavala.
Slabim glasom je pozvala konja, ali se z ivotinja nije vratila. Ponovo
ga je pozvala, a zatim odustala i s mukom potraz ila svoje stvari. U
kojem pravcu je Rostov? On je sada bio bliz e. Ako pogres i u izboru
pravca, krenue ka Lodenu; sumnjala je da ima snage da peai toliko.
Pogledala je ka nebu, traz ec i Severnjac u. Bol je bio toliko jak da se
bojala da e se sruiti.
Velika kola. Moram da naeni Velika kola.
Eno ih. Kada je bila devojc ica, otac se postarao da nauc i da se
orjentis e po zvezdama, u sluc aju da se izgubi u mraku. Dve krajnje
zvezde Velikih kola su pokazivale ka Malim kolima, a zvezda na kraju
drke Malih kola, bila je Severnjaa.

Sada je Dejni mogla da odredi u kojem je pravcu bio zapad, pravac


koji c e je odvesti u Rostov. Teturajuc i se, krenula je po mrac nom putu,
a onda zapela. Kada je pala, bol je odrz ao u svesnom stanju. Puzala je i
naposletku uspela da ponovo ustane.
Vreme je izgubilo znaaj.
Osetila je jos jedan snaz an nalet bola i shvatila da je nais la na
zgradu. Tek tada je shvatila da je stigla do grada. U bunilu, dva puta je
pogreno skrenula, pre nego to je pokucala na vrata svoga oca.
Kada ih je otvorio, sruila mu se u naruje.
* * *
Narednog dana se glas o njenoj nevolji ras irio Rostovim. Brojni
prijatelji su pohitali da zadovolje svoju radoznalost.
Nemci? - upitao je veterinar. Pos to je bio najbliz e lekaru,
savetovao je Dejni da nosi korset dok joj rebra ne zacele.
Ne, rekla je, trpec i bol. Mislim da nisu Nemci. Korset je toliko
pritiskao Dejnine grudi da se borila za dah.
Ali rekla si nam da si videla jahac e sa bakljama." - rekao je Dejnin
otac. Ako nisu Nemci, onda su bili Meksikanci?"
Ne, samo sam pomislila..."
Mogla je biti izviac ka ekspedicija." - rekao je gradonac elnik
Rostova. Neki od njih su se toliko primakli da su te gaali bakljama.
Karancini ljudi su u savezu sa Nemcima. To svi znaju. Moz da Karanca
ispituje koliko duboko moz e uc i u Teksas pre nego s to to neko
primeti."
Ili je to bio onaj prokletnik Vilja. - rekao je gradski kovac .
Oajniki mu treba novac i zalihe."
Izmeu nas i granice nema nic ega." Dejnina majka je bila
prestravljena. Mogu nas poubijati u snu."
Ne, to nisu bili jahai." - Dejni je bila uporna.
Sta si onda rekla da je to bilo?" - upitao je gradonac elnik. Sta god
da si videla, c inilo se da se nalazi na horizontu, a onda se odjednom
okretalo oko tebe. Zar nisi tako opisala?"
Jesam." Dejni je jedva govorila, jer je korset stezao oko rebara
koja su otekla i bolela je.
To moz e da uc ini avion. Video sam jednog kada sam poslednji put
bio u poseti kod sestre u El Pasu."

Ali nisam ula motor."


Rekla si da si ula neto."
um." - odgovorila je. Nisam mogla da odredim odakle dopire."
Dok su se oko tebe okretala zaslepljujua svetla."
Da, ali..."
Gradonac elnik je ustao i obukao kaput. Kontaktirac u Fort Blis.
Potrebno je vojsku upozoriti na ovo"
Upozoriti?"
Mislim da Nemci isprobavaju novo oruje."
* * *
Dan kasnije, na svetlosti popodnevnog sunca se ugledala mala
mrlja. Brujanje motora je nateralo ljude da pogledaju ka zapadu, gde
se postepeno mogao uoc iti oblik aviona, koji je bio z ivopisno z ut u
odnosu na boju neba. Imao je dva para krila, jedno iznad drugog i dva
otvorena sedis ta, jedno iza drugog. Jedini putnik u tom avionu je
sedeo na zadnjem seditu.
Kruz io je iznad grada i ljudi koji su se okupili u glavnoj ulici.
Spus tao se, a c inilo se da lebdi kada je dotakao pras njavi put. Kada je
sleteo, lagano je odskoc io, zatim je podigao oblak pras ine, a potom se
zaustavio na delu sa sasuenom travom.
Ljudi su odus evljeno, u grupama, krenuli ka polju; pilot je iskljuc io
motor i ustao sa zadnjeg sedis ta i skoc io na zemlju. Nosio je c izme,
koz ne rukavice, koz nu jaknu, ispod koje je imao z utomrku uniformu i
s al iste boje oko vrata. Na s irokom kais u oko struka mu je bio
pric vrs cen pis tolj, a neko je prepoznao da je u pitanju novi
poluautomatski kolt 45. Kada je skinuo naoc are sa lica, sve oko
njegovih oc iju je bilo belo, za razliku od preostalog dela lica, koje je
bilo prekriveno prainom, ukljuujui i njegove brkove.
Ja sam kapetan Dz on Roli. - rekao je uglaeno, glasom kojim kao
da je zahtevao paz nju. Moz ete se pribliz iti, ako z elite." Cizmom je
povukao liniju na tlu. Dovde. Ali nemojte dirati avion.
Kako ovo leti? - upitao je zapanjeno jedan ovek.
Propeler potiskuje vazduh pored krila. Ona su nac injena tako da
se ispod njih stvara visok pritisak, a iznad njih nizak pritisak. Razlika
izmeu visokog i niskog pritiska podie avion.
Nekolicina ljudi se namrs tila, kao da im je brbljao gluposti. Ostali

su klimali glavom, verovatno se pretvarajui da razunieju.


ime su krila pokrivena?" - upitao je drugi ovek.
Platnenim trakama. Pric vrs cene su vodootpornim agensom, nalik
na elak."
Ne ini se da je izdrljiv."
Dovoljno je izdrz ljiv. Avion me je doneo c ak iz El Pasa."
Izgovorivs i to, osvrnuo se, a onda se ponovo obratio okupljenima.
Gde vam je gradonaelnik? Doao sam da razgovaram sa njim."
To sam ja, kapetane. Zovem se Ted Mekini." Gradonac elnik je
istupio i rukovao se sa njim. Hvala s to ste dos li tako brzo. Moja
kancelarija se nalazi dole, niz ulicu."
Hvala Vama s to ste nas kontaktirali." - odgovorio je kapetan Roli.
Voleo bih da odmah ponemo. Vojsku veoma zanima va izvetaj."
Okupljeni su se razdvojili, dok su on i gradonaelnik odlazili.
* * *
Gradonac elnik Mekini je bio predsednik jedine banke u Rostovu.
On i Roli su ostali sat vremena unutar zgrade od nepec ene opeke. Na
ulici se okupilo dosta ljudi, zainteresovanih za ono o c emu su njih
dvojica razgovarali.
Kada su Roli i gradonac elnik izas li, pres li su ulicu i otis li do
duc ana, c iji su vlasnici bili Dejnini roditelji. Oni su z iveli u stanu iza
duana, gde se Dejni oporavljala.
Na ulici je bilo sve vie ljudi.
Pola sata kasnije, gradonac elnik je izas ao iz prodavnice. Vratio se
nedugo zatim, prac en zvukom kloparanja motora njegovog forda
model T.
Kapetan Roli je izas ao iz prodavnice i drz ao otvorena vrata kako
bi izas la Dejni, koja se ogrnula kaputom i ukoc eno krenula ka
automobilu. Kapetan joj je pomogao da sedne na sedis te suvozac a, a
zatim je seo u zadnji deo vozila. Radoznalost okupljenih je rasla dok je
gradonaelnik Mekini izlazio iz grada, ka Lodenu.
* * *
Zimsko sunce se spustilo dovoljno nisko da dodirne horizont, a
njegov crveni odsjaj je pojac ao braon boju Rolijeve koz ne jakne.
Kapetan se nagnuo napred sa zadnjeg sedis ta kako bi Dejni mogla da

ga uje od kloparanja fordovog motora.


Hvala s to ste pristali na ovo, gospoice Braun. Mnoge z ene ne bi
imale hrabrosti da se vrate na mesto na kojem su napadnute.
Mislim da nije hrabrost u pitanju, kapetane Roli. - objasnila je
nevoljno Dejni. Mislim da je, moda, u pitanju bes.
Bes? Bio je radoznao, a ona nije mogla, a da ne primeti da je bio
zgodan. Bilo da je stajao ili sedeo, lea su mu bila uspravna; pomislila
je kako on ima odlike jahaa.
Odbacivs i takve pomisli, nastavila je: Neko je nas ao mog konja. Ili
bar njegov kostur, nakon s to su ga kojoti dokrajc ili. Za to je
odgovorno ono to me je napalo.
Zao mi je Vas eg konja. Zvuc ao je kao da je to stvarno mislio.
Imate li bar oseaj gde se napad dogodio?"
Krenula sam nakon sumraka." Dok je sunc eva svetlost bivala sve
slabija, Dejni je lagano ostajala bez daha. Rec i su joj jedva nadirale od
bolova, kada bi automobil naleteo na dz ombe na putu. Videla se
svetlost zvezda. I pored toga, tes ko je odrediti gde se to tac no
dogodilo na putu."
Kada ste krenuli za Loden?"
U 7:15. .
Vrlo ste precizni."
Moj otac ima bez ic ni radio. Bila sam kod njega kada je slus ao
izves taj o napadima gasom u ratu u Evropi. Izves taj je bio u 7. Dejni
je terala sebe da nastavi. Nakon deset minuta sam bila toliko
uznemirena, da sam se pozdravila sa roditeljima i krenula ka konju.
Na put sam krenula u 7:15.
Po nac inu na koji sedite, oc igledno trpite bol." - rekao joj je
zabrinuto. Jeste li sigurni da moete da nastavite?"
Spremna sam da uc inim ono s to se od mene zahteva." odgovorila je odluno. U pitanju je samo steznik."
Steznik?" - Roli je zvuao posramljeno.
Veterinar mi je rekao da nosim korset kako bih zatitila rebra."
Ili ste kod veterinara?" - iznenaeno je upitao.
Ovo je zemlja stoc ara, kapetane Roli. Laks e je nac i veterinara
nego lekara."
Cim se vratite kuc i, molim Vas da odmah skinete korset. Moz e Vas
ubiti."

Dejni je jauknula kada je gradonac elnik pres ao preko jos jedne


dombe na putu. Da me ubije! O emu govorite?"
Vojska je prouc avala kako se rane lec e tokom rata. Uobic ajeno je
da se kod slomljenih rebara koristi lepljiva traka. Ali britanski lekari
su otkrili da se c esto, kao rezultat, javi upala pluc a. Izgleda da lepljiva
traka stvara plitko disanje koje omoguc uje skupljanje tec nosti u
pluc ima. Ono s to sledi je da se pacijent razboli od nec ega s to je mnogo
gore od slomljenih rebara. Kada skinete korset, dis ite s to dublje
moz ete. Bolec e Vas, ali je to jedini nac in da sprec ite skupljanje
tenosti u pluima."
Gradonac elnik je ukljuc io svetla na modelu T. Kada govorimo o
ratu, kapetane, hoe li se SAD prikljuiti borbama?"
Da, hoc emo" - odgovorio je Roli. Samo je pitanje kada. Zato me
je vojska poslala ovamo. Ako Nemci isprobavaju novo oruje, moramo
da se informis emo o tome. Gospoice Braun, moz ete li da procenite
koliko ste bili na putu pre nego to ste ugledali svetla?" .
Moda etrdeset minuta."
Koliko ste se brzo kretali?"
Umerenim kasom. Svetlost meseca i zvezda je bila dovoljna da mi
dozvoli kretanje tom brzinom."
to znai da ste preli oko osam kilometara."
Gradonac elnik ga je posmatrao sa sve vis e pos tovanja.
Pretpostavljam da ste bili konjanik."
U Osmoj regimenti."
Jeste li bili na Filipinima?"
Gospoica Braun oc igledno nije jedina koja prati vesti." Roli je
prouc avao horizont. Da, bio sam na Filipinima. Kada sam c uo da
vojska obuc ava pilote, odluc io sam da je bolje leteti nad dz unglom,
nego jahati kroz nju." Zastao je i zurio u sumrak. Da li biste rekli da
smo ve preli osam kilometara?"
Tako kae mera preene daljine."
Onda, hajde da se zaustavimo i uivamo u prizoru."
Mekini je smanjio gas i povukao koc nicu. Cak i kada je stajao, auto
je kloparao od vibracija motora.
Gospoice Braun, rekli ste da su svetla dolazila sa juga?"
Tako je."
Ako iskljuc ite motor, gospodine Mekini, hoc ete li moc i da ga

ponovo pokrenete ili emo ostati zaglavljeni ovde?"


Auto odrz avam u odlic nom stanju." - odgovorio je gradonac elnik.
Krenue. ,
Hajde da onda uivamo u miru i tiini."
Gradonac elnik je iskljuc io motor. Motor se zakas ljao, a onda
utihnuo.
Ako budem drz ao ukljuc ena svetla, ispraznic e se akumulator. Mekini je rekao Roliju.
Naravno. Molim Vas da ih iskljuite."
Odjednom, vozilo je bilo okruz eno tamom. Tis ina je pojac avala
nadolazeu no.
Predivno. - rekao je Roli, dok su mu se oc i privikavale na tamu.
U El Pasu ne mogu da vidim nebo zbog ulic nog svetla. Retko kada
vidim ovako vedro nebo."
Mekini je pokazivao prstom, odus evljen skoro kao dete.
Pogledajte, zvezda padalica.
Preletela je preko neba kao tihi vatromet.
Gospoice Braun, da li ste moz da videli ovako nes to? - upitao je
Roli. Moda ste videli roj zvezda padalica?
Nikada nisam c ula da zvezde padalice idu preko polja i okrec u se
oko nekoga." - odgovorila je. Niti sam ula da isputaju um."
Nisam ni ja." Roli je usmerio pogled u oblast na jugu, obavijenu
tamom. Tamo negde, ulo se kevtanje i urlikanje kojota.
Krenuli su u lov, pomislio je.
Ili moda bee od neega.
Moram da Vam kaz em" - rekla je Dejni - da ja mislim da svetla
nisu bila baklje nemakih jahaa."
Moda nisu bili Nemci. Moda su bili Karancinovi ljudi."
Ne. Mislim da uopte nisu bili u pitanju jahai."
Ali ako nisu bili u pitanju jahai, ta je onda stvorilo svetla?"
Ne znam. Ljudi odavde c esto vide svetla." - rekla je. Ja ih lic no
nikada nisam videla, tako da ne mogu rec i kako izgledaju, a do pre
neko vec e, verovala sam da ne postoje. Sada nisam sigurna ta da
mislim."
Bojim se da ne razumem."
Dejni govori o svetlima iz Rostova." - prekinuo ih je Mekini.
Indijanci i prvi naseljenici su c esto govorili o njima. Ni ja ih nikada

nisam video, ali moja z ena tvrdi da ona jeste. To je bilo kada nam je
sin umro od kolere. Verovala je da su svetla dus a nas eg dec aka. Ako
mene pitate, moja Emili je bila toliko depresivna da je ubedila sebe da
je videla svetla."
E pa, s ta god da se des ava, uskoro c emo otkriti." - samouvereno je
odgovorio Roli.
Zaista verujete u to?"
Apsolutno." - rekao je. Ja upravo sada vidim svetla."
ta?" - Mekini se osvrtao.
Roli je usmerio svu svoju paz nju ka horizontu na jugu, gde su
blistave boje poc ele polako da se pojavljuju. Uzdizale su se i spus tale.
Lebdele su i plovile u sporom, zanosnom ritmu. Crvena se mes ala sa
plavom. uta se stapala sa zelenom.
Gospodine Mekini, vidite li ih?" - Roli je spustio desnu ruku na
svoj pitolj.
Gradonaelnik nije odgovorio na trenutak.
Boe, vidim ih."
Gospoice Braun, da li ste ovo videli?"
Jesam." - tiho je odgovorila. Pre nego to su me napala."
E pa, sigurni smo da nisu u pitanju jahac i koji nose baklje. Da li
neko osea miris cvea?"
Cvea?"
Orhideja."
Ne bih znao kako miriu orhideje." - rekao je Mekini.
Na Filipinima postoje stotine vrsta orhideja." - objanjavao je Roli.
Predivnih boja. Bas kao i ove koje sada vidim. Noc u, u dz ungli, dok
sam pokus avao da zaspim u s atoru, miris je bio veoma jak. Orhideje
koje su opraile pele miriu na cimet. To je ono to sada oseam."
Ja oseam trulo meso." rekla je Dejni.
Mekini je prineo ruku ustima. I ja isto."
Roli se prisetio da orhideje na Filipinima nisu uvek mirisale na
cimet. Ako bi ih opras ile muve, onda bi ponekad imale miris mrtve
ivotinje, na kojoj su pre toga bile muve.
Iznenada je osetio smrad, koji ga je skoro naterao da uuti.
Kao leevi posle bitke, pomislio je.
Dejni se nakas ljala. Posledic na reakcija bio je bol u grudima, zbog
ega se trznula.

Napolju ima neto mrtvo. - rekla je.


Novo nemako oruje? - pitao se Roli.
Po Vas oj pretpostavci, koliko su udaljena?" - Mekinijev glas je bio
nesiguran.
Nemoguc e je znati bez metoda za merenje udaljenosti. odgovorio je Roli. U tami nas oc i varaju. Svetla bi mogla biti
kilometrima daleko, a moz da i manje od sto metara. Ako su bila tako
blizu, to bi objasnilo kako su tako brzo stigla do Vas, gospoice
Braun."
Miris smrti je bio jai.
Nismo spremni, pomislio je Roli. Prisec ajuc i se da je odgovoran za
Dejninu bezbednost, tiho je rekao: Hajdemo nazad, u grad."
* * *
Dva dana kasnije, stigao je odred konjice; oblak pras ine koji su
podizali bio je vidljiv iz daljine. Kada je sunce poc elo da zalazi, Roli je
odjahao sa njima do dela puta na kojem je ugledao svetla.
Plan im je bio da iskoriste istraz ivac ke instrumente kako bi dobili
dva odvojena podatka o poloz aju svetala, zatim da ucrtaju koordinate
na mapu, s to bi im omoguc ilo da odrede koliko daleko i gde se svetla
nalaze.
Ali u trenutku kada su se svetla pojavila, konji su podivljali. Glasno
su njis tali, udarali i ujedali jedan drugog. Konjic ki policajac, koji je bio
na zemlji, pokus ao je da zajas e, ali ga je konj vukao po zemlji.
Kopitom mu je smrvio lobanju. Ostali uspanic eni konji su galopom
odjurili u tamu, ostavivs i vojnike da se oprezno, pes ke, vrate do grada,
sa pukama na gotovs.
* * *
Nedelju dana kasnije, iz Fort Blisa je u Rostov doletelo osam vojnih
dvokrilaca. Vreme u kojem je izvrs en let, dalo je Roliju priliku da
izabere lokaciju sa koje c e poletati i sletati i poc eti da nadgleda njenu
gradnju. Obrazloz enje za izgradnju piste bilo je da c e pruz ati mesto
poletanja i sletanja za pilote koji se tajno obuc avaju i sa kojeg c e
odlaziti da ratuju za Ameriku.
Stvarna svrha bila je da se uspostavi lokacija sa koje bi dvokrilci
mogli da iz vazduha nadziru prostor iza meksic ke granice, u potrazi za

oruz jem koje su Nemci moz da testirali. Kada nije bio na duz nosti, Roli
je sve vie vremena provodio sa Dejni Meri Braun.
Deo obuke pilota ukljuc ivao je i letenje noc u. Iskoristio je noc ne
c asove kao moguc nost da pos alje svoje studente da pokus aju da
odrede prirodu svetala, ali je bio primoran da prekine njihove misije.
Dok su leteli ka svetlima, skretali su i poc injali da napadaju jedni
druge - sa oc iglednom odluc nos cu da ubiju studenta i instruktora u
svakom avionu; zbog toga su se dva aviona i sudarila.
Zbog toga se obuka odvijala samo tokom dana.
Strah od napada iz Meksika je potvren 9. marta 1916, kada su
vojnici, koje je predvodio Panc o Vilja izveli noc ni napad na grad
Kolambus u Novom Meksiku. U roku od dva dana, Kongres je izglasao
odluku da goni Vilju. Crni Dz ek Pers ing je poveo pet hiljada vojnika
u Meksiko, gde su ostali najvec i deo godine. Iako su bili ukljuc eni u
brojne bitke sa meksic kim trupama, nikada nisu uspeli da pronau
Vilju, ali to nije bilo vaz no. Sama misija je, u najvec oj meri, bila vez ba i
obuka, koja je americ kim vojnicima omoguc ila da prihvate iskustvo u
borbi.
U aprilu 1917, Amerika je ula u rat.
Roli je uc estvovao u akciji u Meksiku, koristec i svoj dvokrilac da
izvidi poloz aje neprijatelja. Nakon toga, vratio se u Rostov i oz enio
Dejni Meri, ali je, nekoliko nedelja nakon venc anja, bio na brodu za
Francusku.
Vojska je zaboravila na svetla i moguc nost testiranja novog
nemac kog oruz ja duz meksic ke granice. Postojale su druge vrste
oruz ja o kojima je trebalo brinuti, naroc ito na gas iperit. Ali, kapetan
Roli nije razmis ljao noc u o bitkama koje ga oc ekuju narednog dana,
eznuo je za svojom enom i sinom kojeg je rodila.
Kada se, u novembru 1918. rat zavrs io, vratio se kuc i za Boz ic .
Padao je sneg - s to je bilo neobic no, ali ne i nemoguc e za tu oblast u
Teksasu. Prez iveo je trideset i devet direktnih borbi sa nemac kim
avijatic arima i zahvaljivao Bogu s to je mogao da bude sa svojom
z enom i sinom. Ali, iako je najzad bio na sigurnom, imao je noc ne
more. Istina, ne o ratu. Umesto rata, u uznemirujuc im snovima je
iskusio osec aj lebdec ih, plutajuc ih svetala. Svake vec eri je is ao da ih
posmatra. U martu 1919. kupio je dvokrilac koji je koristio u ratu, jer
je vec ina tih aviona postala pristupac na po niskim cenama, s obzirom

na to da vojsci vie nisu bili potrebni.


Nedelju dana po preuzimanju aviona, u sumrak je poleteo sa
zapus tene piste, na kojoj je tri godine pre toga obuc avao pilote.
Poleteo je ka svetlima, dok se spus tao mrak. Zvuk njegovog motora je
nestajao u tami.
Nikada vie nisu videli ni njega ni avion.

56.
U vlaz noj zgradi ispod napus tene vojne baze, pukovnik Voren Roli
se prisec ao kako je gledao fotogra ije poletnog, mladog c oveka u
uniformi, z ene upec atljivog izgleda kraj njega, dvokrilca iza njih.
Sec ao se pric a o svetlima u Rostovu i tajanstvenog nestanka njegovog
pradede.
Rolijeva prababa je sama odgajala sina, pokazujuc i snagu koju joj
je preneo muz . Svoja osec anja je iskazivala jedino noc u. Dok su njeni
roditelji vodili rac una o bebi, otis la bi u oblast u kojoj joj je nestao
mu. Posmatrala je svetla i ekala ga da se vrati.
Jednu no za drugom, zimi i u prolea, zurila je u njih.
Na neki neobjas njiv nac in, lice joj je postalo crveno i oteklo. Po
njemu su izas li plikovi. Jedne noc i, kada je kosa poc ela da joj opada u
pramenovima, uc inila je nes to s to nikada ne bi pomislila da c e uc initi uzela je svog sina i preselila se, iz nekada bezbednog kraja u kojem je
odrastala, i iznajmila stan u buc nom, uznemirujuc em El Pasu. Tamo je
postala krojaica, pa je ila kod kue, dok je brinula o sinu.
Iz El Pasa je otis la u Denver, zatim u Cikago, a naposletku u
Boston, pokus avajuc i da ode s to dalje od svetala. Uprkos tome s to su
prole godine, nikada se nije ponovo udala.
Umrla je od raka koe.
Rolijeve misli je prekinuo neiji glas.
Gospodine... Fort... zove... Vas.
Podigao je pogled sa stola. Slus alice u us ima su prigus ivale zvuke.
Ponovite, porunie?"
Iz Fort Mida z ele da razgovaraju telefonom sa Vama.
Skremblovani kod 2.
Dok je Roli podizao slus alicu na svom stolu, poruc nik je nastavio
da govori: A iako jo nije no, dobijamo izuzetno snana oitavanja."
Roli je klimnuo. Ovoga puta nije z eleo da rizikuje i da izvadi
slus alicu iz uha; pritisnuo je telefonsku slus alicu uz uvo i ukljuc io
skrembler.
Ovde pukovnik Roli.

Bordenova na vezi. - c uo se slab z enski glas. Ona je bila direktor


tima za istraz ivanje oruz ja u Rolijevom s tabu, u blizini Agencije za
nacionalnu bezbednost u Merilendu, koja je nalikovala na tvravu.
Dobijamo neuobiajeno snana oitavanja iz vae opservatorije."
Da, jedan od mojih ljudi me je upravo obavestio da i mi dobijamo
snana oitavanja."
Bordenova je nastavila da govori: Pregledala sam podatke
parametara iz prethodnih verzija ove studije. Koliko znamo, u pitanju
je ciklic ni obrazac. Ponekad je skoro nemoguc e detektovati signal.
Nekada su signali veoma jaki. Ali do sada su i slabi i jaki signali bili u
istom okviru. Ovo su najvec a oc itavanja koja smo do sada videli - a to
ukljuc uje i ono s to se des avalo i 1945, tamo gde se nalazite. Razlog
zas to Vas zovem nije samo da podnesete izves taj. Traz im od Vas da jos
jednom razmislite o svojoj strategiji." Zastala je na trenutak.
Pukovnie, jeste li sigurni da elite da ostanete tu gde ste?"
Roli je pomislio kako je pitanje koje je postavila veoma delikatno.
Jedna od njegovih brojnih tajni bila je da su se on i Bordenova sretali
svakog meseca u hotelskoj sobi u Baltimoru, gde su dopustili sebi da
se pretvaraju da imaju emotivni z ivot koji nije u vezi sa karijerom.
Njeno pitanje se nije odnosilo samo na zas titu programa. Ukazivalo je
da je zabrinuta za njegovu bezbednost.
Pukovnie, ujete li me? - upitala je Bordenova.
Da, c ujem." - rekao je na kraju. Cujem Vas. Hvala na
informacijama, ali mislim da c u ostati. Sve ove godine, ovo je mesto ka
kojem je usmeren program. Bez ekipe na licu mesta, nikada nec emo
saznati istinu. Ne mogu da odem."
Nije to bilo samo mesto ka kojem je program bio usmeren. Njegov
ivot je bio tamo usmeren od trenutka kada je, kao dec ak, prvi put c uo
priu o svetlima.

ETVRTI DEO
PREOBRAAJ

57.
Pejdz ov mobilni telefon je zazvonio dvadeset sekundi nakon
eksplozija. On i Tori su gledali ka nebu, u pravcu odakle je nais ao
udarni vazdus ni talas. Izvukao je telefon iz pojasa i pritisnuo zeleno
dugme.
Jesi li ih uo? - upitao ga je Medrano.
Mala eksplozija, zatim velika, pa ponovo mala. - odgovorio je
Pejd. Dolaze sa severozapada. Tamo se jedino nalazi opservatorija."
I ja mislim da je tako. Gde ste vas dvoje?"
Na aerodromu."
Kakvo iznenaenje. Konac no sam shvatio da nameravate da
poletite veeras. Privatni avion moe da leti gde god eli, zar ne?"
Tako nekako."
Najbliz i helikopter Patrole auto-puta je udaljen devedeset minuta.
Ne mogu toliko da c ekam. Zelim da odletite ka mestu tih eksplozija i
otkrijete ta se tamo, do avola, dogodilo."
Problem je u tome s to je jedno od mesta na koje ne moz e da
odleti privatni avion, zona zabranjenog letenja." - rekao je Pejd.
Hoe da mi kae da ne sme da ode do opservatorije?"
Obic no je zona zabranjenog letenja povezana sa nacionalnom
bezbednos cu. Nemam pojma kakve veze sa tim ima opservatorija, a
naposletku, ako odletim tamo, mogu da izgubim pilotsku dozvolu."
Ni ja ne mogu da odem tamo." - rekao je Medrano. U pitanju je
zemljis te koje je u vlasnis tvu saveznih vlasti. Nemam ovlas cenje da
tamo pos aljem izvidnicu. Slus aj, pokus ac u da dobijem dozvolu od FBIa. Dok c ekam, ti bi mogao da letis bar u blizini oblasti - moz da da se
popne dovoljno visoko da vidi ta se dogodilo?"
To mogu da uinim. Imam policijski radio u svom avionu. Na kojoj
si frekvenciji?"
Pejdz je zapisao frekvenciju, prekinuo vezu i ponovo stavio telefon
oko pojasa.
Pogledao je u Tori. Ovo bi moglo biti opasno. Mogla bi da
razmisli o tome da ne ide sa mnom."

Da li bi ti dobro doao jo jedan posmatra?"


Uvek."
Onda e imati drutvo."

58.
Metak je razneo prljavs tinu blizu Brentovog levog obraza. Trgnuo
se i nie sagnuo glavu.
Tamo gde je lez ao, nalazila se pes cana staza, koja je nekada mogla
biti korito presus enog potoka. Sasus ena zemlja je upila vodu od
juc eras nje kis e, samo se njemu c inilo da se pod njim nalazi barica koja
ga je natapala. Tada je shvatio da osec a vlagu oko svojih prepona,
poto mu je beika popustila.
Jedino s to ga je sprec avalo da poc ne da panic i bila je televizijska
kamera. Neu propustiti ovu priliku. Uperio je kameru ka stubu crnog
dima koji se podizao od srus enog helikoptera. Zatim se okrenuo na
desno i uperio kameru ka karoseriji televizijskog kombija iz koje se
podizao dim.
Sada dolazi tei deo - ostati iv da bih ovo prikazao nekome,
pomislio je.
Anita se nalazila izmeu njega i spaljenog kombija. Glava joj se
klatila i izgledala je sve slabije.
Krenuo je, puzec i ka njoj, ali se zaustavio kada je bio na pola puta.
Cuvar u opservatoriji je mogao nis anom pus ke da razgleda veliku
povrs inu. Iz ovog novog poloz aja, Brent se nadao da c e moc i da
nasloni kameru na ivicu potoka i snimi ono s to je c uvar naumio da
uini.
Moram da uinim neto, neu samo da leim ovde.
Duboko je uzdahnuo, napeo uzdrhtale mis ic e i oprezno se
podigao. Kroz vizir na kameri, ugledao je c uvara kako se okrec e ka
njemu i podiz e pus ku. Brent je uspeo da se sagne pre nego s to su tri
metka podigla prainu iznad njega.
Niste teli da obratite panju na znak! - vikao je uvar iza ograde.
Brent je izgubio mikrofon koji je drz ao u ruci. Sada se samo
oslanjao na mikrofon koji mu je bio prikac en na vrh kamere, iako nije
gajio prevelike nade da c e njim uspeti da zabelez i c uvarov glas iz
tolike daljine.
Morali ste da uete unutra!" - nastavio je c uvar. A samo sam teo

da sluam muziku!"
Muziku? - pomislio je Brent.
Reko sam vam da se c istite odavde!" - vikao je c uvar. Ali bili ste
uporni! Morali ste da me spreite da sluam muziku!"
O emu ovaj govori, pobogu? - pitao se Brent.
Protiv osoba koje uu bez ovlas cenja bic e podignuta optuz nica!
To pie na znaku!"
Jo nekoliko metaka je podiglo prainu iznad Brentove glave.
A im otvorim ove kapije, osudiu vas na pakao!"
Brent je otpuzao do Anite, c ija tamna koz a nikada nije bila blea.
Izvukao je olovku kojom je stegao povesku i popustio je, pravec i
grimasu kada je ugledao krv koja je tekla iz njenog levog , ramena,
Potrebno je uspostaviti cirkulaciju s vremena na vreme. U
suprotnom bi mogla dobiti gangrenu."
To mi je previe informacija." - slabano mu je rekla.
Izvini."
Hladno mi je." Anita je okrenula glavu u stranu, pravei zvuke kao
da c e povrac ati, ali nis ta nije poteklo iz njenog stomaka. Srce mi
ubrzano lupa. Mislim da sam u oku."
Brent je ponovo stegnuo povesku. Istegao se i dovukao vec i kamen
do nje; na njega joj je uzdigao noge. Ovo bi trebalo da pomogne."
Gde si sve ovo nauio?"
Radio sam priu o ekipi koja prua prvu pomo."
I sada si struc njak? Boz e, bolje da nisam pitala. Kamera." Ubrzano
dis uc i, Anita je primetila da je Brent spustio kameru i uperio je ka
njima dvoma. Crveno svetlo je bilo ukljueno. Snima nas?"
Zar ne eli da bude zvezda?
Na trenutak, Brentu se uc inilo da c uje zvuk motora koji se
pribliz ava. Srce mu je brz e zakucalo, jer se nadao da je policija c ula
eksplozije i da je na putu ka opservatoriji. Ali, slabo brujanje je
zamuklo i kroz glavu mu proe da je sve to umislio.
Podigao je kameru i nadao se da c e ga dim i plamen zas tititi dok
bude hitao ka zapaljenom kombiju. Drz ec i se podalje od plamena,
uperio je kameru pored kombija i usmerio je ka c uvaru, koji je stajao
pred jednom od kapija. inilo mu se kao da je prouava.
Nije siguran da li kroz ogradu jo protie struja, shvatio je Brent.
Da li je helikopter presekao dovod struje kada se sruio na ogradu, ili e

se ispei ako je dotakne?


Cuvar je oc igledno bio res en da ne rizikuje. Okrenuo se ka kuc ici,
protrao kraj kamiona u kojem su se nalazili leevi i nestao iza vrata.
Anita! Brent je pojurio do nje. Us ao je unutra! Mislim da c e
iskljuc iti struju iz ograde. Ako sam u pravu, uskoro c e doc i do nas.
Pouri! Moramo da krenemo!"
Liznula je svoje osus ene usne i klimnula glavom. Pomozi mi da
ustanem."
Kada je podigao, obavila mu je svoju desnu, nepovreenu ruku
oko vrata. On je svoju levu ruku obavio oko njenog struka. Drz ec i
kameru desnom rukom, pomogao joj je da, teturajuc i se, krene
pranjavim putem.

59.
Aerodrom u Rostovu se nalazio na hiljadu i pet stotina metara
nadmorske visine. Pejdz je uzleteo na visinu koja je bila za skoro
kilometar i stotinu metara vis a od toga i krenuo ka zapadu, duz
oblasnog puta koji je, prema mapi, c inio jednu od granica zone
zabranjenog leta iznad opservatorije. Ta visina je pruz ala dobar
pregled ravne, oskudne ravnice na desnoj strani.
Tori je podesila mikrofon na slualicama.
Dva stuba dima." Pokazala je prstom.
Cak i iz daljine, bele antene iz opservatorije su bile vidljive,
ukljuc ujuc i i onu koja je bila nagnuta u stranu i usmerena ka
jugoistoku. Dim se uzdizao sa leve strane antena, sa pras njavog
druma, koji je vodio iz opservatorije do oblasnog puta.
Ugledavs i crni dim, Pejdz je osetio nelagodu, jer ga je podsetio na
eksploziju tankera za naftu u Santa Feu, koju je video pre etiri dana.
Dok je navodio Cesnu duz puta, on i Tori su bili paralelno
postavljeni u odnosu na poz ar sa njihove desne strane; tako su stekli
bolji pregled situacije. Uzela je dvogled iz Pejdz ove torbe i gledala
kroz njega, podeavajui fokus.
Olupine kraj antena." Zvuc ala je jos zabrinutije. Lopatice rotora.
Izgleda kao da se sruio helikopter." Uperila je dvogled ka pranjavom
putu. Drugi poz ar dopire iz automobila. Kombi je u pitanju. Na njemu
se nalazi satelitska antena. Izgleda da je u pitanju kombi neke
televizijske kue."
Pejd je ukljuio policijski radio.
Cesna etiri tri alfa zove kapetana Medrana.
Medranov glas je, krc ec i, odmah dopro do Pejdz ovih slus alica.
Govori."
Kraj opservatorije vidimo nes to s to lic i na srus eni helikopter.
Helikopter i televizijski kombi za izvetavanje su zapaljeni."
ta?"
Nije jasno s ta se dogodilo. Rekao sam ti da zas tic ene zone letenja
obic no ukljuc uju nacionalnu bezbednost. Da li pretpostavljas da se

tamo odvija neki posebni vladin projekat? Neki na koji bi teroristi


izvrili napad?" .
FBI se mora brinuti o istom." - os tro je rekao Medrano. Dobio si
njihovu dozvolu da pogledas sve iz bliza. I meni su dali dozvolu da
tamo poaljem policijske automobile."
Razumeo. Imam dozvolu da uletim tamo"
Skrenuo je na desno, ka stubovima dima. Kroz kupolu kabine, bele
satelitske antene su se inile jo veima.
Tori je i dalje gledala kroz dvogled.
Vidi li preivele?" - upitao je Pejd.
Ne. Cekaj. Da. Ali ne kod helikoptera. Kod kombija. Vidim dvoje
ljudi koji teturaju duz puta. Idu u nas em pravcu. Covek i z ena. Cini se
da je ena povreena."
Dok se Pejdz pribliz avao, ugledao ih je. Hodajuc i sa mukom duz
pras njavog puta, c ovek je levom rukom pridrz avao z enu. U spus tenoj,
desnoj ruci je nosio neto.
Je li ono televizijska kamera?" - zapanjeno je upitala Tori. Boz e,
to je televizijski reporter koji je tragao za nama."
Zena je poklekla. Pala je, povukavs i c oveka za sobom; oboje su bili
na zemlji.
Tori je podeavala dvogled. ena je oblivena krvlju"
Medrano je povikao u Pejdove slualice.
FBI je povukao dozvolu za tvoj let! Okreni se! Vraaj se ovamo!"
Pejd je namrteno pogledao u Tori. ta se deava?"
Zeleo je da pritisne dugme za transmisiju, ali mu je Medrano i dalje
govorio.
Sigurno si u pravu - ovo mora da ima veze sa nacionalnom
bezbednos cu! Mora biti da je neko uticajan upleten u sve! Poslali su
specijalni tim!"
Pejd je i dalje leteo ka opservatoriji.
Cujes li? - pitao ga je Medrano. Dozvola da ues u zonu
zabranjenog leta vie ne vai! Vrati se!
Nes to nije u redu sa policijskim radiom. - rekao je Pejdz Tori.
Sve to ujem je statiki um.
Ni ja ga ne ujem.
Pejdz je dao znak c oveku i z eni koji su bili na stazi. Zena je lez ala
na leima, dok je mus karac klec ao pored nje, radec i nes to na njenoj

levoj ruci.
Sta mislis , koliko c e specijalnom timu trebati da se organizuje? pitao se Pejdz . Najbliz e mesto iz kojeg mogu doc i je El Paso. Moz da i
dalje odatle. Moja procena je da c e biti potrebno bar dva sata da
stigne pomo. Do tada, ova ena moe umreti.
Da li razume?" - Medranov glas je bio dovoljno jak. Nema vis e
dozvolu da ue u zonu zabranjenog leta!"
Pejd je iskljuio radio. Poinje i da se pregreva."
Iza spaljenog kombija, ugledao je tri ograde koje su okruz ivale
antene. Kamion sa otvorenom prikolicom bio je parkiran kraj zgrade
nalik na kuicu.
Antene su poc ele da se pojavljuju u daljini. Pejdz ih je preleteo na
visini od tri stotine metara, okrenuo se i krenuo ka mus karcu i z eni
koji su leali na putu.
Dok je avion naletao opservatoriju, Tori je gledala dole.
Onaj kamion kraj male zgrade." - rekla je.
ta sa njim?"
Mislim da sam videla..." Iznenada je uutala.
Glas ti udno zvui. ta nije u redu?"
Leevi u zadnjem delu kamiona."
Leevi?"
itava gomila. - rekla je Tori.
Pejdz je odmah skrenuo ulevo. Kruz io je, a zatim se vratio nad
antene, krenuvs i ka kamionu. Ovoga puta je avion postavio tako da je
sa bone strane mogao da pogleda na dole.
U zadnjem delu kamiona, tela su bila nabacana jedno preko
drugog, noge i ruke su virile na sve strane, tako da ih nije mogao
prebrajati. Na nekim telima su bile uniforme z utomrke boje, dok su na
drugima bili laboratorijski mantili.
Isuse. - rekao je.
Dok se ponovo pribliz avao mus karcu i z eni na putu, c ovek je
oc ajnic ki pogledao uvis, ali se Pejdz usredsredio samo na put. Bio je
pras njav i c inilo se da je ravan, ali to nije znac ilo da nema kamenja ili
rupa koje bi mogle probus iti gumu ili otkinuti toc ak, s to bi izazvalo
prevrtanje aviona.
Tori, jesi li privrstila pojas?
Zar bih mogla drugaije?"

Povukao je ruc icu i avion je poc eo da se spus ta. U isto vreme je


popustio dvokraku polugu, naginjuc i blago nos aviona uvis,
smanjujuc i brzinu. Da bi dodatno usporio, morao je maksimalno da
otpusti zakrilca.
Avion je sletao. Pri brzini od s ezdeset c vorova, Pejdz je doveo
avion u ravan sa putom i zatim osetio kako dodiruje tlo.
Pri sletanju je obic no s titio toc ak kod nosa aviona, tako s to bi prvo
sleteo na dva glavna toc ka. Ipak, za ovu vrstu sletanja, cilj je bio da se
zaustavi na s to krac em pojasu puta, s to je znac ilo da nije bilo dovoljno
vremena da se prednji toc ak lagano spusti na tlo. Pejdz je, zato, sleteo
na sva tri toc ka. U trenutku kada je osetio lagani potres, od dodira u
tlo, stopalom je pritisnuo pedale konica i povukao ruicu. Uspeo je da
se zaustavi jedva ezdeset metara od mesta na kojem je sleteo.
U z urbi je iskljuc io motor aviona, pomalo nesvestan zvuka
otkopc avanja sigurnosnih pojasa. Otvorio je vrata, iskoc io na tlo,
dograbio pribor za prvu pomoc ispod zadnjeg sedis ta i potrc ao ka
paru na stazi.
Tori je bila kraj njega, pratei njegov uurbani korak.
Stigli su do c oveka i z ene; taj c ovek jeste bio televizijski izves tac ,
izgledao je jos zapus tenije, uvo mu je bilo krvavo, a odelo i plava kosa
su mu bili ulepljeni od prljavs tine. Ali Pejdz nije imao vremena za
sitnice, jer je kleknuo kraj z ene i pokus avao da ne misli o tome koliko
joj je krvi isteklo i natopilo odeu.
Spustite glavu!" - rekao im je izveta.
ta joj se dogodilo?"
Pucali su na nju! Spustite glavu!"
Pucali?" Pejd je otkopao zip na priboru za prvu pomo.
Cuvar bi se mogao do sada vratiti." Uprljan pepelom, izves tac se
osvrtao ka opservatoriji.
uvar je pucao u nju?" - zbunjeno je upitala Tori.
Pejd je prouavao kravatu koja je sluila kao stezaljka.
Jesi li ti ovo uradio?" - upitao je izvetaa.
To je jedino to mi je palo na pamet."
Verovatno si joj spasio ivot."
Pejdz je posmatrao veliku, gadnu, izlaznu ranu. Pomislio je da je
ugledao kost. Nije imao vremena da je oisti.
Tori, otvori ove paketie."

Dok je ona to c inila, on je iz pribora izvukao malu rolnu lepljive


trake.
ao mi je to nemam nita protiv bolova." - rekao je eni.
Nije mu odgovorila. Oi su joj bile napola otvorene.
Tori mu je predala otvorene paketic e. Iscedio je antiseptic nu
kremu u ranu i prekrio je zamotuljkom materijala koji upija krv.
Makaze." - rekao je, preturajuc i po priboru. Potrebne su mi
makaze."
Uzmi ovaj noz ." Izves tac je izvukao noz iz svojih pantalona: bio je
to crni no-skakavac sa dugmetom kraj otrice. Njen je.
Pejdz je isekao deo lepljive trake. Obmotao je traku oko z eninog
ramena, zatim isekao jo jednu traku i zalepio je.
Ja u sei traku, a ti lepi." - rekla je Tori, uzimajui no i traku.
Dok je on nanosio lepljivu traku, stvarajuc i bandaz u koja c e
pritiskati ranu, paz nju mu je privuklo crveno svetlo. Bila je to lampica
na televizijskoj kameri, koju je izves tac usmerio u njegovom pravcu,
oigledno snimajui prizor.
Pejdz nije smeo da dopusti da mu nes to odvlac i paz nju. Dovrs io je
previjanje i otpustio stezaljku, ekajui da vidi da li e krv potei ispod
lepljive trake.
Odjednom ga je obasula pras ina, prac ena udaljenim zvukom
pucnja.
ta...
Lice mu je zasula pras ina. Meu udaljenim zvucima pucnja, video
je kako se sa puta podiu pramenovi praine.
Neko puca na nas
O, sranje, uvar je otvorio kapije. Dolazi." - jeknuo je reporter.
Zas to puca u nas? - upitala je Tori. Zas to u onom kamionu ima
leeva?
Pejdz je zurio pored spaljenog kombija, ka velikim antenama.
Kapije na sve tri ograde su sada bile otvorene. Izvan trec e kapije je
stajao ovek i nianio iz puke, koja se snano trznula.
Metak je podigao prainu na putu. Odjeknuo je eho pucnja.
Izvan smo dometa." - rekao je Pejd.
Covek je krenuo napred, a onda ponovo zapucao. Nakon par
trenutaka, metak je udario malo blie.
Moramo da stignemo do Cesne! - rekao je Pejdz . Poz urite! Pre

nego to se priblii!
Obavio je rukama z enine noge i ramena i podigao je. Dok je is ao
putem, osec ao je snaz an miris njene krvi. Iako je bila mrs ava, osec ala
se otealom, kao da su joj bokovi tonuli, a noge i ruke padale.
Izves tac je trc ao ispred Pejdz a, nosec i sa sobom televizijsku
kameru.
Tori je stigla do vrata za putnike na Cesni i otvorila ih, pomerajuc i
prednje sedis te unapred. Pejdz je stao ispod krila i spustio ranjenu
enu na zadnje sedite.
Ulazi unutra!" - rekao je izves tac u. Vez i joj pojas! Vez i i svoj
pojas!"
Dok je z urio iza zadnjeg dela aviona, c uo je kako Tori pomaz e
izves tac u da se popne u avion. Pogledavs i na brzinu niz put, primetio
je uvara kako tri ka njima.
uvar je zastao i zapucao. Praina se podigla oko Cesninog repa.
Negde u toj praini, metak bi mogao da rikoetira, pomislio je
Pejd.
Izvukao je svoj pis tolj i naciljao veoma visoko. Ako bude pucao
pravo ispred sebe, meci c e pasti na tlo pre nego s to stignu do udaljene
mete. Ciljajuc i vis e, meci su dobijali luc nu putanju, koja je povec avala
njihov domet. Kada padnu, njihova snaga c e biti manja, ali se Pejdz
nadao da c e udariti dovoljno blizu c uvara, kako bi ga naterali da
zastane.
Velikom brzinom, Pejdz je povukao okidac s est puta. Ispred
c uvara se podiglo s est oblac ic a pras ine, nateravs i ga da odstupi. Pejdz
je istovremeno potrc ao duz leve strane aviona i otvorio vrata, uletevs i
unutra.
Tori je bila na mestu kraj njega, vezujui pojas.
Pejdz je pritisnuo glavni prekidac , okrenuo kljuc za pokretanje
motora i oslobodio ventil za dovod gasa. Kada je otpustio koc nice,
osetio je kako Cesna podrhtava duz pras njavog puta. Avion je bio tez i
zbog dodatnih putnika, to je smanjivalo snagu motora.
Hajde! - pomislio je Pejd. Kreni!
Osec ajuc i da Cesna sve brz e podrhtava duz puta, Pejdz je zamis ljao
c uvara kako trc i, ne bi li ih imao u dometu. Bio je napet dok je
razmis ljao o mecima koji bi probili zadnji vetrobran i zarili mu se u
lea - ili bi otetili zadnja krila i onemoguili mu da podigne Cesnu.

Avion podiz e pras inu!" - povikao je izves tac sa zadnjeg sedis ta.
Ne mogu da vidim uvara."
to znai da uvar ne moe da vidi avion, pomislio je Pejdz . Ali to
ga nee spreiti da puca u naem pravcu.
Kretali su se brzinom od pedeset i pet c vorova. Pejdz je povukao
ruc icu i osetio kako se avion podiz e. Leteo je nisko, z elec i da postigne
u brzini, pre nego s to dosegne vec u visinu. Sada je u pitanju bila
razdaljina, a ne visina. Kada je pomislio da je dostigao dovoljnu
udaljenost, pustio je drugu ruicu i podigao nos aviona ka horizontu.
Odjednom je postao svestan da mu je koulja natopljena znojem.
Tori, preuzmi kontrole."
Stavio je slus alice na glavu. One su prigus ile brujanje motora dok
je on ukljuivao radio-sistem.
Preuzimam kontrolu." - rekao je.
Nije mogao da kontaktira Medrana na policijski radio. Nakon
svega, njegovo opravdanje za ulazak u zonu zabranjenog leta bilo je
da je policijski radio prestao da radi. Umesto toga, koristio je
standardni radio koji je postojao u avionu. Iako aerodrom u Rostovu
nije imao kontrolni toranj, nadao se da e ga uti neko u kancelariji.
Kontrola leta u Rostovu. Cesna etiri tri alfa ima ranjenog putnika.
U pitanju je z rtva pucanja. Potrebna su nam ambulantna kola na
aerodromu. Procenjeno vreme dolaska je oko pet minuta. Rostov."
Cujem vas, c etiri, tri, alfa." - Pejdz je zac uo glas u slus alicama. Bio
je to glas c oveka u pohabanoj zas titnoj odec i, koji je Pejdz u dao
dokumenta o iznajmljivanju automobila. Pozvau hitnu pomo."
Pejdz je okrenuo glavu ka izves tac u na zadnjem sedis tu. Kako joj
je?"
U nesvesti je. Ali ini se da je lepljiva traka zatvorila ranu."
Sa desne strane, Pejdz je ugledao torove izvan Rostova, ali i
sudnicu u glavnoj ulici. Cinilo se da su ljudi i automobili svuda, kao da
istraz uju grad pre nego s to se spusti noc ; kretali su se ka
posmatrakoj oblasti.
Spus tao se ka aerodromu, koji se nalazio severoistoc no od grada,
ali je pre toga dobro osmotrio srus ene, zarale hangare i ispucalu,
zaraslu pistu u napus tenoj vazduhoplovnoj bazi, koja se nalazila
nasuprot aerodroma. Nije bilo ni traga automobilima koje je video
prethodne vec eri. Podalje od srus ene zgrade vazduhoplovne baze,

mrs tec i se, gledao je velike stene koje su izgledale poput ugaraka,
razbacanih u haotic nom polukrugu; to ga je podsetilo na vulkansko
grotlo koje je izbacilo to isto stenje, eonima urjazad.

60.
Lokhart je leao na zemlji i govorio u radio.
Avion polec e. Mnogo je pras ine, ali jasno vidim da c uvar jos trc i i
puca.
Upucaj kukinog sina." - naredio mu je Roli.
Nije mi u dometu, gospodine"
Priblii se."
Da, gospodine" Prouc avao je nebo. Izgleda da je avion uspeo da
umakne."
Do sutra vis e nec e biti moguc nosti da se ovo prikrije. Da nisam to
mesto stavio pod karantin, do sada bi tamo sve vrvelo od policijskih
automobila. Ne z elim da bilo ko i pomisli s ta se tamo des ava. Kada se
pobrines za c uvara, unis ti svu opremu u opservatoriji. Potrudi se da to
izgleda kao da je on to uinio"
Da, gospodine."
Lez ec i nisko, Lokhart je posmatrao c uvara kako i dalje puca ka
avionu koji se udaljavao - pritiskao je okidac c ak i kada je ostao bez
municije. Dok je pras ina na zalasku sunca izgledala skerletno crveno,
c uvar je gledao ka nebu, a onda se okrenuo i dugim koracima krenuo
ka prvoj od tri ograde.
Lokhart se nalazio desno, iza c uvara, udaljen oko dve stotine
metara. Meci iz pus ke M4 su mogli da dosegnu dotle; Lokhart nije
z eleo da razmis lja o tome gde su sve mogli da pogode. Da bi zaustavio
uvara, morao je da se priblii, ne elei da ga uhvati na prepad.
Zadovoljan time s to ga c uvar ne vidi, ustao je, vratio radio u torbu
od grubog sukna, koja mu je visila o ramenu, podigao je pus ku M4 i
dao se u trk. Dok je prolazio pored spaljenog kombija i pribliz avao se
opservatoriji, potrc ao je jos brz e, torba mu je udarala o bok. Njegove
cipele sa debelim onom su odjekivale po s ljunkastom tlu, ali mu je
vetar duvao u lice i tako nije nosio zvuk.
Nije smeo da dopusti c uvaru da stigne do vrata kuc ice. Istezao je
noge s to je vis e mogao. Trc ec i preko trave, nije se obazirao na znoj
koji mu je kapao sa lica.

uvar je stigao do prve kapije.


Lokhart mu se pribliavao.
uvar je stigao do druge kapije.
Lokhart se suoc io sa istom tes koc om kao i c uvar, a to je
nemoguc nost da puca kroz tri ograde. Nastavljajuc i da trc i, u isto
vreme je skrenuo ka stazi.
Moram da pucam kroz otvorene kapije, pomislio je.
Stotinu metara.
Najednom, uvar je prestao da ide ka maloj zgradi.
Da li me uje? - zabrinuo se Lokhart.
Cuvar se okrenuo, ali umesto da pogleda u Lokhartovom pravcu,
vratio se i pruz io ruku ka prvoj otvorenoj kapiji. Dok je zatvarao,
iznenaeno je zastao, ugledavi Lokharta kako tri ka stazi.
Lokhart je stao, podigao pus ku M4, borio se da kontrolis e dah i
nanis anio metu. Od napora su mu se tresle ruke. Godine obuke za
bitku su ga izvetile da skupi snagu kako se cev puke ne bi trznula.
Cuvar je podigao svoje oruz je i prvi pokus ao da puca, ali se nis ta
nije dogodilo - iskoristio je svu municiju kada je pucao u avion.
Okrenuo se i potrao ka srednjoj kapiji.
Lokhart je povukao obarac . Izborni prekidac na njegovoj pus ci je
bio podes en tako da jednim potezanjem obarac a ispali tri metka. Prva
grupa metaka nije pogodila metu. Duboko je udahnuo, zadrz ao dah i
ponovo opalio.
Cuvar se trznuo, ali je nastavio da trc i. Pros ao je kroz drugu kapiju
i krenuo ka poslednjoj; sa svakim mahnitim korakom bio je sve dalje
od Lokharta, to ga je inilo teom metom.
Lokhart je ponovo opalio i ponovo se c inilo da se c uvar trznuo. Ali
uspeo je da proe pored kamiona i nestao u tami iza otvorenih vrata
na zgradi.
Psujuc i, Lokhart je zapucao ka otvoru na vratima. Nestalo mu je
municije, pa je izbacio prazan s arz er, ubacio novi iz suknene torbe,
pric vrstio ga, oslobodio zatvarac i ponovo zapucao kroz otvorena
vrata.
Onda je shvatio da se nalazi na brisanom prostoru i da je izuzetno
laka meta, sada kada je c uvar dobio priliku da ponovo napuni svoju
pus ku. Pojurio je na levo od puta, zaustavljajuc i se na mestu na kojem
su mu tri kapije pruz ale kakvu-takvu zas titu, spustio se na zemlju,

uinivi sebe manje primetnim.


Naz alost, dok su mu ograde pruz ale zas titu, jer bi eventualno
odbile metke, one su u isto vreme titile i uvara.
Lokhart je posmatrao otvorena vrata.
Pogodio sam ga dva puta. Skoro sam siguran. Verovatno tamo
krvari na smrt.
Otvorena vrata kao da su mu se rugala.
Sigurno. Samo je pitanje vremena. Saekau malo i pustiti ga da
iskrvari. Nakon toga, nee biti problem da uem unutra.
Tako je. Nema problema.
Odjednom su se vrata zatvorila sa treskom.
Pri sve slabijoj svetlosti, Lokhart je zurio u njih. Oprezno je ustao,
otis ao do staze i pros ao kroz tri kapije. Traz io je tragove krvi na stazi,
ali ih nije video.
Ipak ga nisam pogodio. Sapleo se.
Drz ec i oruz je na gotovs, pribliz io se zatvorenim vratima. Bila su
napravljena od c vrstog metala. Juc e je, kada je stigao sa pukovnikom
Rolijem i ekipom, uoc io koliko su debela. Nije sumnjao da su se
automatski zakljuavala, kao to nije sumnjao da se metal iste debljine
nalazio u celoj betonskoj strukturi. Na ureaju kraj vrata c e biti
potrebno ukucati odgovarajuc u lozinku, a to ne bi bio problem da je
pukovnik znao brojke koje su koristili juc e - c uvar je do sada, sigurno,
promenio lozinku.
ak i kada bih imao granate, ne bih mogao da probijem ta vrata,
pomislio je Lokhart.
Ponovo je pregledao tlo, ali nije ugledao krv.
Dos ao je do kamiona, c iji je zadnji deo bio otvoren i osetio smrad
leeva, pre nego to ih je ugledao.
Da bi dao odus ka svom razoc aranju, upucao je bezbednosnu
kameru iznad vrata i bezbednosnu kameru na jednom od stubova, kod
ograde. Bilo je jos mnogo kamera koje je trebalo unis titi, pa je tako i
postupio, unis tavajuc i jednu po jednu. Sada c uvar nec e moc i da vidi
s ta radi; unis tavanjem kamera nije postigao nis ta, jer Lokhart nije
imao mogunost da ue unutra.
Pukovnik se nee radovati.
Lokhart je sac ekao nekoliko sekundi pre nego s to je naterao sebe
da izvadi radio iz suknene torbe.

61.
Pejdz je sleteo s to je nez nije mogao, drz ec i podignut toc ak ispod
nosa aviona s to duz e, kako povreenu z enu ne bi protresao dodir
aviona o tlo. Vozio je avion od piste ka aerodromskoj zgradi
sagraenoj od cigle, gde je c ovek, odeven u pohabanu HTZ opremu,
stajao i ekao.
Kada je iskljuc io motor, Pejdz je brzo iskoc io iz aviona, povukao
sedis te napred i izvukao z enu sa zadnjeg sedis ta. Ona je i dalje bila u
nesvesti.
ovek u pohabanoj opremi je pohitao da mu pomogne.
Hitna pomoc je na putu. rekao je dok su je lagano spus tali na
beton, koristec i se senkom koju je pravila Cesna, kako bi z enu zas titili
od sunca.
Pejd je uo zavijanje sirena, koje su se pribliavale.
I patrola auto-puta dolazi." - rekao je ovek.
Pejd se nije radovao tom razgovoru.
Tori i izveta su im se pridruili.
Osvetljen crvenim suncem na zalasku, izveta je stao pred Pejda.
Nisam imao priliku da se predstavim." Drz ao je televizijsku
kameru sa naporom u levoj ruci, dok je pruz ao desnu. Rukav na
njegovom sakou je bio pocepan. Brent Loft."
Znam ko ste Vi." - rekao je Pejd.
Loft nije obratio paz nju na ton kojim mu se Pejdz obratio,
oc igledno zadovoljan s to ga je Pejdz prepoznao. A i ja sasvim dobro
znam ko ste vas dvoje."'
Izvinite?" - upitao je Pejd.
Vi ste riokosa. - rekao je Loft, okrec uc i se ka Tori. Vi ste par
koji traz im - Danijel i Viktorija Pejdz iz Santa Fea. Obavio sam svoj
zadatak. Zaustavili ste pucnjavu u etvrtak uvee."
Da li je kamera i dalje ukljuena?" - upitao je Pejd.
Nije od koristi ako nije.
Pejdz je preturio preko glave toliko toga da su ga emocije
savladale. Njegova potreba da zatiti Tori ga je skoro naterala da otme

kameru iz Loftovih ruku i baci je na beton.


Zvuk sirena, koji se pribliavao, pomogao mu je da se iskontrolie.
Duboko je uzdahnuo.
Zar ovo ne moz e da sac eka? U pitanju je nes to o c emu ne bismo
z eleli sada da govorimo. Spasili smo vam z ivote. Uz malo srec e,
dovezli smo Vas u prijateljicu ovamo na vreme. Zar to Vama nis ta ne
vredi? Pustite nas malo.
Loft je pogledao ka svojoj nesvesnoj koleginici i klimnuo glavom.
Dok se okretao ka Tori, zvuk sirena je ve bio blizu.
Imam samo jedno pitanje."
Oekujete da poverujem u to?
Zaista. Samo jedno pitanje."
A to je? - upitala je Tori. Umorna sam od skrivanja od vas. Hajde
da zavrimo i sa time."
Mogu da razumem kako je Vas muz uradio ono s to je uradio. On
je profesionalac, obuc en da reaguje u hitnim situacijama. Ali Vi ste
agent za prodaju nekretnina. Na Vas em mestu, vec ina ljudi bi se
uspanic ila. Nekako, Vi ste nas li snage da podignete pis tolj i zaustavite
napadac a. Vas a hrabrost je zapanjujuc a. Kako ste, pobogu, nas li snage
za tako neto?"
Nije bilo izbora," odgovorila je Tori. Pokus avao je da ubije mog
muz a." Pogledala je direktno u Pejdz a, a onda ponovo skrenula
pogled ka izvetau. Kako da ne pokuam da zatitim svog mua?"
Hoete da kaete da Vam je ljubav dala hrabrost?" - upitao je Loft.
Da. Tori je ponovo pogledala u Pejdz a. Ljubav mi je dala
hrabrost."
Loft je spustio kameru i posmatrao ih. Hvala vam s to ste spasili
Anitu i mene."
Sirene su vec bile strahovito glasne. Auto hitne pomoc i je vec bio
na vidiku i zaustavio se, zanosei se, kraj aerodromske zgrade; za njim
je dolazio automobil Patrole auto-puteva. Iz automobila hitne pomoc i
je iskoc ilo medicinsko osoblje, z urec i da rasklopi nosila. Jedan je
nosio pribor za hitnu pomoc , dok su trc ali ka z eni koja je lez ala na
betonu.
Medrano je izas ao iz patrolnog vozila, stavio na glavu s es ir
stetson, ispravio se i energinim korakom se uputio ka Pejdu.
Glasno je govorio. Rekao sam ti da ne leti u tu oblast.

To nisam c uo. - rekao je Pejdz . Kraj njega, medicinsko osoblje je


stavljalo masku sa kiseonikom preko z eninog lica i ukljuc ivalo joj
infuziju. Rekao si mi da mi je vlada dala dozvolu da uem u zonu
zabranjenog letenja."
I povukli su je. Upozorio sam te i rekao ti da leti odatle."
Ako si nam to i rekao, mi to nismo c uli." - rekla je Tori. Policijski
radio se iskljuio."
Loft je koraknuo, trudec i se da odrz i televizijsku kameru na
ramenu, usmerivi je ka Medranu.
Kapetane, ja sam Brent Loft sa vesti televizijske stanice Prvi na
licu mesta iz El Pasa. Njih dvoje su uc inili nes to sjajno. Rizikujuc i svoje
z ivote, spustili su avion na teren u opservatoriji, na kojem ih je
vrebala opasnost, kako bi spreili uvara da nas ubije. U stvari, kao to
moz ete videti, on je vec pogodio moju koleginicu. Ubacili su nas u
avion i poleteli. Sve vreme sam se plas io da c e onaj manijak ispaliti
granatu na nas."
Medrano je bio iznenaen. Granatu?"
Vec je jednu ispalio da srus i helikopter. Onda je drugu ispalio na
na kombi."
Zato je ispaljivao granate?"
Nemam pojma, kao s to ne znam ni zas to je nagomilao onoliko
leeva u zadnji deo kamiona."
Leeve... u kamionu!"
Mnogo les eva. Dovoljno da napuni kamion. Neprekidno je
trabunjao da z eli da slus a muziku." Loft je i dalje drz ao kameru
usmerenu na Medrana. Tamo se odvija neto loe, kapetane.
Morate tamo poslati svoje ljude pre nego s to se jos bogzna s ta
dogodi."
Medrano je zinuo da nes to kaz e, a onda je odustao. Poz urio je do
svog automobila, gde je uzeo mikrofon policijskog radija i poc eo
uurbano da govori.
Loft je spustio kameru i usmerio je ka pripadnicima hitne pomoc i
dok su podizali enu na nosila.
Kako joj je? - upitao je Pejd.
Izgubila je dosta krvi. - odgovorio je jedan od tehniara.
Izgubila bi i vie da nije bilo momka sa kamerom."
Iskoristiu to kao citat kada budem ovo emitovao. - rekao je Loft.

Brzo je pris ao ambulatnim kolima i poc eo da razgovara sa


medicinskim tehnic arima kroz otvorena vrata. Slobodnom rukom je
ubedljivo gestikulirao. Na kraju je uspeo da se popne u zadnji deo
vozila.
Pejdz je odmahnuo glavom. Ne volim s to moram ovo da kaz em,
ali mislim da emo ga sve vie gledati na televiziji."
Uz zavijanje sirene, vozilo hitne pomoi je odjurilo.
Pris ao im je c ovek u istros enoj zas titnoj odec i. Pomoc i c u vam da
odgurate avion do hangara.
U stvari, ponovo poleemo. - rekao mu je Pejd.
Covek je, mrs tec i se, pogledao u sve tamnije nebo. Nikada nisam
voleo letenje nou."
Moramo da sredimo jos neke stvari. Jesam li u pravu, Tori? Ili
moda vie ne osea potrebu za tim?
Vis e nego ikada. - odgovorila je Tori. Hajde da ovo dovedemo
do kraja.

62.
Sum je postao toliko jak da je Halovej osec ao kao da mu nes to bus i
lobanju.
Uskoro, pomislio je. Uskoro ga vie neu uti. Uskoro u uti samo
muziku.
Ali uprkos svojoj odluc nosti, bila mu je potrebna sva snaga volje
da paz nju usredsredi na postavljanje mine. Postavljanje, koje je
nauc io u Iraku, sastojalo se iz dve z ice za struju. Ako bi specijalni tim
nekako uspeo da, uz pomoc sile, otvori vrata onda bi, u skladu sa
svojom obukom, prvo potraz ili postavljene mine. Kada bi uoc ili z icu i
granatu na koju je bila prikac ena, oni bi je iskljuc ili, a onda bi krenuli
niz stepenice. Druga z ica - u zamrac enom delu, pruz ala se ispod niz eg
dela stepenita - i bila je ta koja je aktivirala minu.
Dok je radio, Halovej je osec ao da c e ruke poc eti da mu se tresu,
ali je uspeo da se suzdrz i. Skrguc uc i zubima, privezao je z icu na grupu
granata. Zadovoljan s to je dobro obavio posao, paz ljivo je spustio
preostale granate niz stepenice.
Kada je sis ao niz stepenice, poz urio je duz hodnika i us ao u sobu
za nadzor, gde je primetio da su mnogi monitori ostali bez signala.
Jedan od onih koji je radio prikazivao je c oveka koji je pucao na njega
i to bas u trenutku kada je taj c ovek ponovo podigao svoju pus ku M4 i
opalio.
Jo jedan monitor je ostao bez signala.
Pa, u redu, pomislio je Halovej. Ionako neu nadzirati monitore.
Podigao je pus ku M4, koju je pre toga ponovo napunio mecima i
krenuo niz hodnik, do vrata na kojima je stajao natpis ANALIZA
PODATAKA. Unutra je vec ranije na stolu poredao pet pus aka M4,
zajedno sa brojnim lez is tima sa stotinu metaka i malom zalihom
granata. Ako bi specijalni tim pokus ao da ga sprec i da slus a muziku,
imao je nameru da im pokae koliko bi ga to razbesnelo.
Soba se jos osec ala na smrt, uglavnom zbog osus ene krvi, koja je
pokrivala pod. Ali Halovej nije imao vremena da je poc isti. U svakom
sluc aju, kada poc ne da svira muzika, miris krvi c e zameniti miris

cimeta. Pos to nije znao kako da upravlja elektronskim instrumentima,


sve e ih ostaviti ukljuene, ba kao i njihove monitore.
Jedini prekidac sa kojim nije imao problema u rukovanju bio je
onaj kojim su se ukljuc ivali bilo zvuc nici, bilo slus alice, a jedino
dugme kojim je znao da rukuje bilo je ono za podes avanje jac ine
zvuka. Dok je postavljao minu, pustio je da zvuk dopire iz tih
zvuc nika. Bio je dovoljno glasan da je mogao da c uje static ki s um iz
daljine. Ali, ono s to je bilo jos vaz nije, mogao je da c uje kako se sve
jac a muzika probija kroz static ki s um. Ti omamljujuc i zvuci, koje je
tek napola c uo, bili su jedini zvuci koji su mu omoguc avali da radi,
uprkos nesnosnoj glavobolji.
Sada je muzika bila mnogo vis e od nagoves taja i odjeka. Kako je
postajala glasnija, poc ela je da struji i lebdi. Halovej je osetio kako ga
njeni jezivi tonovi podiz u. Bol nalik na bus ilicu koja prodire u njegov
mozak je polako jenjavao. Sum je nestao, a smenila ga je c ulna
melodija koja je ponovo donela ukus usa i vodke.
Sklopio je oc i. Zena sa kojom je plesao mu je s aputala u oba uha.
Poljubila ih je. Prelazila je svojim jezikom preko njegovih uiju.
Us i su mu od toga bile vlaz ne. Stavio je ruke na njih i otvorio oc i
tek da bi mogao da vidi ta mu je bilo na uima.
Iz uiju mu je kapala krv.

63.
Roli je zavrs io jos jedan telefonski razgovor, uspevajuc i da zadrz i
policijske snage dalje od opservatorije. Glasovi u ovim hitnim
razgovorima su mu zvuc ali udaljeno, jer nije mogao da rizikuje i da
izvadi slus alice sada, kada je napolju skoro pao mrak, a static ki s um
na audio-monitorima poeo da se pretvara u muziku.
Rec i nacionalna bezbednost" su imale snaz nog odjeka. Uz
saradnju sa FBI, Roli je ponovo sprec io Patrolu auto-puta da ue u
ograenu oblast. Uspeo je da dogovori dopremanje opreme koja c e
specijalnom timu pomoc i da prodre u opservatoriju. Kada eliminis u
c uvara i oc iste zgradu, kako druge agencije ne bi dovodile u pitanje
njenu stvarnu svrhu, Roli c e se postarati da obdukcija onog kuc kinog
sina pokaz e da je u krvi imao visoke nivoe kreka i kokaina, s to c e
objasniti njegovo psihotino ponaanje.
Res ivs i jednu kritic nu situaciju, ali oc ekujuc i ih vis e, spustio je
slus alicu, izas ao iz komandnog centra i nadgledao osmoricu ljudi koji
su se nalazili ispred brojnih elektronskih konzola. Na njihovim licima
se ogledao sjaj instrunemenata, podes avali su brojc anike,
prec is cavajuc i i podes avajuc i prijemne signale. Slus ajuc i njegove
naredbe, iskljuc ili su prijem zvuka na svojim monitorima. Svi su u
uima imali slualice.
Roli je pomislio na svog pradedu, koji je 1919. poleteo ka svetlima
i kojeg vis e nikada niko nije video. Njegova prababa je povela
njihovog dvogodis njeg sina i preselila se u Boston, ali uprkos daljini
izmeu sebe i svetala, nikada nije mogla da ih izbaci iz misli. Njena
sec anja na svetla i njenog muz a postale su pric e za laku noc koje je
pric ala svom sinu, koji je odrastao sanjarec i o njima. Kada je imao
dvadeset godina i kada je rak koz e dotukao njegovu majku, stopirao
je sve do Teksasa. Morao je da stopira jer je Velika depresija i dalje
pustos ila naciju. Pes ac enje i stopiranje su bili jedini nac ini na koji je
mogao sebi da priuti put.
* * *

Zvao se Edvard. Jos od detinjstva je bio toliko opsednut pric om


svoje majke o oc evom nestanku, da ga je Rostov privlac io na nac in na
koji religiozne ljude privlac e sveta mesta. Bila su mu potrebna tri
meseca da stigne do tamo. Kada je, naposletku, stigao, kais mu je bio
vec toliko stegnut, da je jedva drz ao pantalone. Na cipelama je imao
rupe. Koulja mu je bila u dronjcima. Lice mu je bilo tamno od sunca.
Duc an, o kojem je Edvardova majka govorila, je jos radio - iako
jedva, sudec i po tek nekoliko komada robe u izlogu. Kada je otvorio
vrata, zazvonilo je zvono. Sedokosi c ovek i z ena, umornog izgleda,
koji su stajali iza tezge, upitno su ga pogledali. Uprkos njihovim
godinama, odmah je uoio slinost.
Ja sam va unuk. - rekao im je.
Bili su zaprepas ceni. Pre nego s to su stigli da mu postave bilo
kakvo pitanje, izgovorio je ono to je eleo da kae celog ivota.
Recite mi gde da idem da vidim svetla.
Jo vie su se zaprepastili.
Edvard je pomagao u duc anu. Nas ao je jos neke privremene
poslove, farbao je ambare i popravljao drvene staze u zamenu za nove
cipele, odec u i dodatnu hranu, koju je njegova baka morala da
pripremi. U Bostonu, meso je bilo luksuz, ali ne i u zemlji stoc ara.
Govedina i krompir koje je pripremala njegova baka, pomogli su mu
da povrati teinu koju je izgubio u putu.
Svake noc i, Edvard je pozajmljivao dedin izlupani s evrolet
kamionet i odlazio da gleda svetla - ili da pokus a da ih vidi, jer se nisu
pojavljivala.
Jeste li sigurni da su stvarna?" - pitao je dedu i babu. Jeste li ih vi
ikada videli?"
Jesmo." - odgovorila mu je baka, a deda je klimnuo u znak
odobravanja. Ipak, pros lo je dosta vremena od kada smo pokus ali da
ih vidimo."
Moja majka se klela da ih je esto viala."
Ni ona ih u poc etku nije mogla videti." - objas njavao je deda. Bilo
joj je potrebno neko vreme."
Moj otac je verovao u njih u toj meri da je rizikovao sopstveni
z ivot." - rekao je Edvard, poc injuc i da osec a bes, kao da se nes to
skrivalo od njega. Gde su onda? Zato ja ne mogu da ih vidim?"
Neki ljudi jednostavno ne mogu da ih vide." - rekla mu je baka, sa

ozbiljnou u glasu.
Zato?"
Niko ne zna."
Zbog toga je bio jo ogoreniji.
Onih dana kada nije imao posla, s etao se kroz oblast u kojoj su se,
sudec i po pric ama, svetla pojavljivala. Stajao je tamo gde je njegov
otac sagradio aerodrom tokom Prvog svetskog rata. Neasfaltiranu
pistu su ispunjavali rastinje i trava, zbog c ega se jedva videla njena
duz ina. Zgrade od cigle, koje su nekada sluz ile kao hangari, sada su
bile samo gomile prljavs tine. Prouc avao je udaljeni krug od crnih
stena, koje su izgledale kao ogromni ugarci - s razlogom zvani
Zlozemlje.
Gledao je ka jugu, ka Meksiku.
Niko nikada nije pronas ao ostatke aviona?" - ispitivao je dedu i
babu.
Pokus ali su neki njegovi bivs i uc enici. Leteli su u krug osamdeset
kilometara - sve do Meksika. Dvojica su c ak i uletela u Meksiko.
Pros partali su letovima celu oblast, ali niko nikada nije pronas ao ni
tvog oca, niti avion."
Ali niko ne nestaje tek tako."
Krila su bila prekrivena platnom i oc vrsnuta s elakom. Ako se
avion sruio i zapalio, vetar je mogao razneti ostatke."
A njegovo telo?
Kojoti. Bog ga blagoslovio, mogli su razneti Donove kosti."
elim da vidim svetla."
Moda previe pokuava."
Narednog dana, Edvard je kopao rupe za stubove na ranc u, sve
dok nije zaradio dovoljno da kupi las u viskija - nes to s to nije bilo lako
pronac i, jer iako se Prohibicija zavrs ila pre nekoliko godina, Rostov je
glasao da ostane trezan".
Kada se smrac ilo, Edvard je otis ao do starog aerodroma, seo na
zemlju, otvorio bocu i poc eo da pije. Do tada, jedini alkohol koji je
probao, bilo je pivo, ali je prilika da pronae pivo u Rostovu bila jos
slabija od moguc nosti da pronae viski. Osim toga, z eleo je da popije
neto jae.
Viski mu je palio grlo. Osetio je kako mu vrelina ide sve do
stomaka. Stavio je ruku preko usta, jer je oseao da e povratiti.

Viski je bar delovao brz e od piva. Pos to nije bio naviknut da ga


pije, nije mu bilo potrebno mnogo da oseti vrtoglavicu, kao da mu je
nes to u glavi pulsiralo. Uskoro je osetio da mu jezik zadebljava. Oc i su
mu postale teke. Mesec i zvezde su se rasplinuli.
Hajde!" - vikao je Edvard. Da vas vidim!" Govorio je oholo. Vis e
se ne trudim! Opus ten sam! Vis e nego opus ten!" Nasmejao se
vetropirasto i otpio jo jedan gutljaj. Do avola, pijan sam..."
Pijan kao... tvor...
Prokleti... smrdljivi... pijan."
Sklopio je oi. Borio se da ih ponovo otvori. Ponovo ih je sklopio.
I onesvestio se.
Noc je donela prohladan vetar koji je mrsio Edvardovu kosu i
milovao mu obraze. Sanjao je da je na brodu, kako plovi, nos en
strujom. Misli su mu letele, pojavljivale su se i nestajale.
Probudio se obasjan suncem na izlasku. Ali, kada je uspeo da
podigne svoje tes ke kapke, sa svoje desne strane je jos uvek video
mrak. Tamo su jo bili mesec i zvezde, ali je uglavnom video tamu.
Sa desne strane.
Sa leve strane je i dalje bilo sunce na izlasku, a kada je Edvard iz
pras ine podigao glavu, koja ga je bolela, primetio je da je sunce, u
stvari lebdea kugla od svetlosti.
Onako mamuran, posmatrao je kako se svetlost deli, postajuc i
crvena i z uta. Dve kugle su se podelile u c etiri, dodajuc i plavu i zelenu.
Zatim su se podelile u osam kugli, postajuc i narandz aste, ljubic aste,
braon i zaslepljujuc e srebrne. Pulsirajuc i veoma blizu jedna drugoj,
postajale su sve vee, a njihov sjaj sve jai.
Postojalo je jos nes to, neka vrsta zvuka koji nije mogao da
identi ikuje, pisak ili s um, ili moguc e udaljena muzika, kao radiostanica koja se nije mogla dobro uti.
Iako mu je majka rekla da su je svetla prestravila kada ih je prvi
put ugledala, Edvard nije oc ekivao da c e reagovati na isti nac in.
Naposletku, svetla su uzrok zas to su se njegovi roditelji zaljubili jedno
u drugo. Da nije bilo svetala, Edvard se nikada ne bi rodio. Otac mu je
bio toliko opinjen svetlima, da je uinio sve da otkrije odakle dolaze.
Ali, dok su se boje svetala uvec avale pred njim, rasterujuc i tamu,
ono s to je Edvard osec ao nije bio strah koji mu je majka opisala. Bilo
je gore od toga.

Oseao je uas.
Njegova majka je c esto odlazila u crkvu. Svake nedelje bi naterala
Edvarda da ide sa njom, uvek su stajali na zac elju, dolazili su kasnije i
odlazili ranije, kako ljudi ne bi videli lezije na njenom licu.
Nije se sec ao mnogo tih nedeljnih jutara, osim svog nestrpljenja da
ode da se igra - i sec ao se jedne posebne propovedi sves tenika. Tema
je bila Hristovo preobraz enje, rec koju Edvard, koji je tada imao deset
godina, nije razumeo, ali je zamolio majku da je ponovi nekoliko puta,
sve dok je nije upamtio - jer je propoved delovala obeshrabrujuc e na
njega.
U jevaneljima, govorio je sves tenik, Hrist je poveo trojicu
apostola na vrh brega, gde se preobrazio u svoju pravu sliku.
Odec a mu je postala blistava kao Sunce. Svetlost je bila toliko
zaslepljujuc a, da su apostoli pali na zemlju, spustivs i pogled od straha.
Kada su najzad ponovo podigli pogled, Hrist se ponovo vratio u
ljudsko oblije.
Ustanite, rekao im je. Ne plas ite se. Ne govorite ostalima o ovoj
viziji."
Sves tenik je iskoristio ovaj pasus da opis e kako c e slavno biti
nebesko carstvo, koliko c e biti blistavo i opc injavajuc e. A to Edvardu
nije imalo nikakvog smisla. Kako nes to moz e biti u isto vreme slavno i
uz asavajuc e? Cinilo mu se da bi nebesko carstvo trebalo da natera
nekoga da pohita ka njemu, a ne da ga prestrai.
Zbog te pric e o preobraz enju Hrista u zaslepljujuc u svetlost,
Edvard je poc eo da ima noc ne more - moz da zato s to se stapala sa
pric om njegove majke o svetlima i oc evim nestankom. Narednih
godina, c esto bi razmis ljao o tome. Nakon majc ine smrti, c ak je i sa
sves tenikom razgovarao o tome, iako mu se c inilo da sves tenik ne
razume ono s to je z eleo da kaz e, a to je da moz da nije lako napraviti
razliku izmeu dobra i zla. Ako je vizija dobra preplas ila apostole, da
li je bilo moguc e da ih vizija zla natera da krenu ka njemu? To bi bilo
logic no, jer je zlo predstavljalo iskus enje. Ali u razumnom svetu, zar
zlo ne bi trebalo da bude uz asavajuc e, a dobro primamljujuc e? Zas to
je sve bilo obrnuto?
To je nain da nas Bog iskua. - govorio je svetenik.
Ali zato moramo da budemo iskuani?"
Zato s to su nas i prvi roditelji bili iskus ani i posrnuli su. Mi smo

njihova pala deca. Moramo da dokaz emo da nec emo ponoviti njihov
greh.
Izbor je morao biti jasniji." bio je uporan Edvard. Pric a mi samo
kazuje da je tes ko prepoznati razliku. Ako je Hrist apostolima
prikazao viziju raja, zar ona ne bi trebalo da bude toliko lepa, da ih on
podstakne da propovedaju o tome? Zas to im je rekao da je drz e u
tajnosti?"
Taj deo nije jasan."
Sta mislite o ovoj teoriji, oc e? Sta ako je raj toliko blistav da
izaziva uz as? Moz da ljudi ne bi trebalo da znaju kako stvarno izgleda
sve dok, naposletku, ne dou do njega i ne bude im kasno da se
vrate?
Moliu se za tvoju duu.
Sada je sjaj svetala prestravio Edvarda kao s to su i apostoli bili
prestravljeni kada su ugledali sjaj Hristove nebeske svetlosti. Rekao je
sam sebi da je reakcija pogres na, da bi trebalo da bude opc injen
blistavom lepotom koju je najzad ugledao.
Preao sam toliki put i toliko se trudio da vas ugledam.
Predivna ste. Trebalo bi da budem ispunjen strahopotovanjem.
Moz da je njegov strah bio znak koliko su svetla bila dobra,
pomislio je. Ali onda je osetio nes to s to je bilo vis e od
strahopotovanja.
Svetla su se promenila. Svetlost najtamnije oluje se odjednom
izmes ala sa njima. U njihovim sredis tima je bljesnula munja. Dok mu
je grmljavina parala us i, meu oblacima je ugledao iguru mladog
c oveka u uniformi, koji je izgledao kao na fotogra ijama na kojima je
Edvard video svog oca. Covek mu je pruz io ruku, pozivajuc i Edvarda
da ue u oblake i da mu se pridrui.
Edvard je vrisnuo. Okrenuo se i potrao.
Ne shvatajuc i, potrc ao je duz piste koju je sagradio njegov otac i sa
kojeg je poletao nebrojeno mnogo puta, pre mnogo godina. Sapleo se,
pao je na stene, rasekavs i bradu. Ponovo se podigao na noge i jos brz e
potrao.
Cuo je krik i shvatio da dopire iz njega, jer nije mogao da prestane
da vriti.
Sledec e c ega se sec ao, bili su ljudi oko njega, koji su ga hvatali i
pokus avali da ga smire. Trc ao je sve vreme do grada i bio toliko

prestravljen da nije shvatio koliko je daleko pobegao. Stojec i na


sredini glavne ulice, bio je okruz en mes tanima, od kojih je vec ina bila
u pidamama i nosila svetiljke ili baterijske lampe.
Edvarde, s ta nije u redu? - upitao ga je uspanic eno deda. Sta ti se
dogodilo?"
Oblaci. Munje." - brbljao je Edvard.
O c emu on govori?" - upitao je neko. Pogledajte zvezde. Nebo je
savreno vedro."
Svetla. Oblaci u svetlima."
Oseam viski.
Grmljavina. Video sam oveka u oblacima"
...estoko se osea viski."
Moj otac."
Pogledajte krv na njegovoj bradi. Toliko je pijan da se sruio."
Edvarde, gde si, pobogu naao taj viski?" - pitao ga je deda.
Dobro je, uasavajue." - brbljao je Edvard. Tako blistavo..."
Isuvie je pijan i ono to govori nema smisla."
Gde mi je kamionet, Edvarde? Jesi li mi slupao kamionet?" - pitao
ga je, strogim glasom, deda.
Zlo je primamljivo." - buncao je Edvard.
Deda ga je prodrmao. Odgovori mi, Edvarde. Gde je moj
kamionet?"
E, pa, ja imam pametnija posla, nego da noc tros im na razgovor sa
pijancem." - rekao je neko. Hajdemo, Sara. Hajdemo nazad, u krevet."
Video sam svog oca." - bio je uporan Edvard.
Prokletstvo, Edvarde, samo budi iskren i reci mi, gde si slupao moj
kamionet."
Narednog jutra, Edvard je otis ao do mesta na kojem je ostavio
kamionet, u blizini stare aerodromske piste. Dugo je gledao ka junom
horizontu. Da li je bio toliko pijan da je halucinirao?
Ne, nije verovao u to. Bio je uveren da je dejstvo viskija popustilo
kada je ugledao svetla.
Nisam bio pijan kada se to dogodilo. Znam to! Znam ta sam video.
Pokrenuo je kamionet, odvezao se do grada, ostavio ga ispred
duc ana, a zatim stopirao stotinu i dvadeset pet kilometara do El Pasa,
gde se prikljuio vojsci.
Od tog trenutka, imao je samo jednu ambiciju - da proc ita izves taje

koje je njegov otac napisao o svetlima. Edvard nije sumnjao da c e biti


tes ko doc i do tih izves taja, ali je bio siguran u nes to drugo - da c e sin
pos tovanog veterana iz Prvog svetskog rata veoma brzo napredovati
u vojnoj karijeri.
Ispravno je procenio. Ispostavilo se da su mnogi vaz ni o iciri
sluz bovali sa njegovim ocem tokom ekspedicije u Meksiko, a kasnije i
u Francuskoj i Nemac koj. Do 1942, nakon Perl Harbura i ulaska
Amerike u Drugi svetski rat, Edvard je brzo napredovao do c ina
kapetana u Vojnoj obaves tajnoj sluz bi, grani koja ga je zanimala, jer
mu je pruz ala najbolju moguc nost da sazna gde su se nalazili izves taji
njegovog oca.
Jednog kis nog oktobarskog popodneva, nakon istrage u
Vas ingtonu i u Prezidiju u San Francisku, Edvard je otkrio tragove koji
su ga vratili nazad, u Fort Blis u El Pasu. Iz raspale kutije, koju je
pronas ao u buavom hangaru, ispunjenom stotinama slic nih kutija,
izvukao je dokumenta koja je njegov otac pisao dvadeset godina
ranije.
Vec su bili z uti od starosti. Cinilo se da su bili pisani sa velikim
naporom. Mastilo kojim se njegov otac potpisao je promenilo boju i od
plavog postalo braon.
Edvard je proc itao izves taje jednom, a zatim jos jednom. I jos
jednom. Tekst je otkrivao novosti, naroc ito u delu u kojem je njegov
otac istrajao na tvrdnji da su svetla, tokom noc ne obuke, nekako
naterala njegove uc enike pilote da napadaju jedan drugog. Njegov
otac je postao ubeen da bi se svetla nekako mogla iskoristiti kao
oruje.

64.
Aniti je u desnu ruku bio prikljuc en intravenozni sistem kroz koji
je primala terapiju. Kratki kraci cevi za dovod kiseonika su joj bili u
nozdrvama. Iza nje, na monitoru su se oc itavali njen puls, krvni
pritisak i brzina rada srca.
Lekar kaz e da ti je potrebna operacija, ali c es biti dobro. - rekao
joj je Brent, sedei kraj njenog kreveta.
Uspela je da klimne glavom i da lagano podigne kapke, trudec i se,
sa naporom, da ga pogleda. Njena tamna koa je jo bila bleda.
Metak ti je slomio ruku." - nastavio je Brent. Lekari kaz u da zato
u tolikoj meri osea bol. Moraju da nameste kost."
Anita je ponovo uspela da klimne.
Sada c e te odvesti u operacionu salu." - rekao je Brent. Bic u ovde
kada se probudis . Moz da se bas time nec es odus eviti. Moz da sam
poslednja osoba koju z elis da vidis . U svakom sluc aju, svidelo ti se to
ili ne, biu ovde kada se probudi."
Anita je pokuala da podigne nepovreenu ruku.
uvaj snagu." - rekao je Brent.
Uz napore, pruila mu je ruku.
Brent je drao njenu ruku u svojoj.
avolski dobro si odradila posao." - rekao joj je. Nikada se nisi
zaustavljala. Nikada nisi odustajala. Obec avam ti - osvojic es Emi
nagradu. Zasluuje je.
Ruka joj je klonula. Brent joj je spustio ruku na krevet, a zatim je
zac uo korake iza sebe. Us le su dve medicinske sestre, spremajuc i se
da je odvezu u operacionu salu.
Otiao je do hodnika u kojem je sve odjekivalo, gde su ga posetioci,
prolazec i kraj njega, zabrinuto gledali. Pocepani rukav od sakoa mu je
visio sa strane. Kosa mu je bila zamrs ena i pras njava. Odelo mu je bilo
isflekano prljavtinom i krvlju.
Producent ga je c ekao. Zaista z elis da ides uz ivo sa takvim
izgledom? Prepae mnoge gledaoce."
Odlic no. Onda da im pokaz emo kako izgleda kada se stvara

pria.
Brzo su krenuli ka liftu.
Jesi li video snimak koji sam napravio kamerom?" - upitao je
Brent.
Razarajue dobar. Upravo ga montiramo."
Uradic u komentar. Moz emo vec eras upotrebiti neke delove sa
snimka, a zatim prikazati ceo snimak kao jednosatni specijal. Brent je
pritisnuo dugme, kako bi lift krenuo na dole. Druge stanice nam nec e
biti ni blizu po rejtingu."
Kako emo povezati svetla sa onim to je uinio uvar?"
Ne moramo to da radimo. Prikazac emo pric e jednu po jednu.
Gledaoci c e sami povezati. Nec e nas optuz iti za pogres no tumac enje.
Odvezi me u oblast za posmatranje. Imam osec aj da c e ova pric a
postati jo senzacionalnija."
Seron trenutno vodi vesti." Producent je bio napet, kao da je
oekivao izliv besa.
Brent je klimnuo glavom. Sto da ne? Ja sam gramzivo traz io
panju kamere. I ona zasluuje vie vremena u ivom programu."
Iznenaujui odgovor od tebe."
Anita me je naterala da shvatim da nekada dvoje ljudi mogu
stvoriti bolju priu."
Brent je pogledao niz hodnik, gde su se ukazala nosila na toc kove
na kojima je bila Anita; medicinske sestre su je vozile iz sobe.
Hoe li ona stvarno biti dobro?" - upitao je producent.
Metak joj nije samo slomio ruku. Razneo joj je kost." - rekao mu
je Brent. Doktor me je upozorio da moda nee moi da je spasi."

65.
Dok se spus tao mrak, Pejdz i Tori su us li u Cesnu. Iza njih na
aerodromskoj zgradi je, iznad ulaza, bilo upaljeno svetlo. Ostala svetla
su dopirala kroz prozore. Pejdz je vodio rac una da ne pogleda u tom
pravcu. Ljudskim oc ima je potrebno oko trideset sekundi da se u
potpunosti priviknu na tamu. Jako svetlo moz e u trenutku unis titi
moguc nost da se vidi u mraku, pa bi bilo potrebno novih trideset
sekundi da se oko ponovo privikne na tamu.
Jedina boja koja nije ugroz avala vienje u tami bila je crvena. To je
za posledicu imalo da je Pejdz u torbi nosio dve baterijske lampe kod
kojih su se mogla menjati soc iva, za obic no ili crveno svetlo. Prebacio
je obe baterije na crveno svetlo i upotrebio kabal da okac i jednu
baterijsku lampu oko vrata. I Tori je uinila isto.
U tami, ljudske oc i imaju tes koc e da uoc e ono s to se nalazi ispred
njih. Iz tog razloga, Pejdz se usredsredio na tamnije predmete sa leve i
desne strane, polako ih razgledajuc i, kako bi se uverio da moz e
bezbedno da ukljui motor.
Sve u redu! - doviknuo je kroz otvoren prozor, upozoravajuc i sve
koji su bili u blizini da se sklone.
Okrenuo je kljuc za pokretanje motora, koji se uz urlik probudio.
Levim palcem je pritisnuo dugme za radio-vezu na kontrolnoj tabli
Cesne, poc eo je da govori u mikrofon, koji je bio povezan sa
slus alicama na njegovoj glavi, obrac ajuc i se svim avionima koji su
leteli u toj oblasti.
Kontroli letenja u Rostovu, Cesna c etiri tri alfa se krec e ka pisti
jedan-pet.
Isprobao je koc nice, jos jednom pregledao senovitu oblast oko
sebe i naveo avion na utu liniju koja ga je vodila ka pisti za poletanje.
Tori, nain na koji si odgovorila na pitanje onog izvetaa...
Rekla sam ti ovog poslepodneva. Po prvi put osec am da te
razumem. Moz da bi trebalo da zatraz im da idem sa tobom u
policijskom automobilu, kako bih stekla pojam kroz s ta prolazis
svakog dana. Ljudi jedni drugima ine grozne stvari."

Nisam govorio o njima, jer nisam eleo da oseti ono to radim.


Hvala ti s to si pokus ao da me zas titis ." Neko vreme je c utala, a
onda je ponovo progovorila. Sta god da onkolozi kaz u u vezi sa
mojom operacijom u utorak, da li c e moj z ivot biti kratak ili dug, z elim
da ga podelim sa tobom. Ne z elim da odustanes od posla u policiji.
Isuvis e si dobar u tome. A sad prestani sa pric om i diz i ovu kutiju u
nebo."
Pejd je prolazio pored nejasnih oblika aviona koji su se nalazili na
stajalis noj pisti i dos ao do ulaska na pistu za poletanje. Zavrs na
provera pred poletanje mu je pomogla da smiri svoja osec anja i da se
usredsredi na zadatak pred sobom.
Objavio je preko radija s ta planira, zatim je ubrzao duz piste.
Krec uc i se brzinom od pedeset i pet c vorova, povukao je ruc icu. Avion
je uzleteo kroz tamu.
Pogledavs i na dole, uoc io je stalan tok farova automobila, koji su
se kretali ka blokiranoj oblasti za osmatranje. Automobili su bili
parkirani duz puta, u redu koji je bio duz i od onog prethodne noc i.
Oblast za osmatranje je bila oznac ena re lektorima, koji su pokazivali
ka betonskim ogradama i c iji je zadatak bio da naglase da je pristup
zabranjen. Svelost iz tri helikoptera je pokazivala pozicije na kojima
su lebdeli, drz ec i se na bezbednoj udaljenosti jedan od drugog.
Slus ajuc i njihovu komunikaciju putem radija, Pejdz je saznao da su u
pitanju helikopteri televizijskih stanica.
Predivno vedro nebo. - rekla je Tori. Pogledaj sjaj ulica i kuc a u
Rostovu. A tamo - farovi automobila koji dolaze iz pravca Meksika.
Mogu da izbrojim est parova.
Pejdz je upravljao Cesnu u lagani, umeren krug, navodec i se
reflektorima kod posmatrake oblasti.
Koliko visoko planira da se popne? - upitala je Tori.
Dovoljno da budem iznad svih odgovorio je.
Zvui kao da kreemo u ivot.

66.
Betonske ograde su bile dovoljno s iroke da na njih stane Medrano.
Podiz uc i levu ruku da zas titi oc i od jake svetlosti re lektora, sa
zaprepas cenjem je posmatrao kako se broj okupljenih sve vis e
poveava.
Oblast je zatvorena!" - vikao je kroz razglas. Vratite se! Vratite se
u grad!
Iz z amora okupljenih neko mu je dobacio: Ovaj put je javno
vlasnis tvo! Ja sam ga platio od poreza! Imam pravo da ostanem ovde
dokle god elim!"
Nije bezbedno!" - odgovorio je Medrano. Kaz em vam da se
vratite u grad!"
Zna gde ti moe da ide?" - neko je doviknuo. U pakao!"
Ljudi su eleli da se domognu vrha ograde i da preu preko nje.
ta to ne elite da vidimo?" - pitala je jedna ena. ta krijete?"
Iskljuc ite te proklete re lektore!" - z alio se jedan c ovek. Bole me
oi od njih!"
Da, to nisu svetla zbog kojih smo doli!"
Cim bi policija uspela da udalji jednu grupu ljudi od barikada,
druga grupa bi pokuala da se popne na njih.
Tri helikoptera su nadletala oblast za posmatranje, drz ec i se na
udaljenosti jedan od drugog, uperivs i svetla za sletanje i spoljnu
kameru ka gunguli na tlu.
Nigde nemam dovoljno ljudi, pomislio je Medrano, gledajuc i u
haos.
Neko je povikao: Ako nas ne pustite preko barikada, mi c emo ih
zaobic i! Moja z ena boluje od Alchajmerove bolesti! Ovde smo zbog
uda!"
Medrano je bespomoc no posmatrao kako se stotine ljudi
pribliz ava putem i skrec u u desno, ka polju. A neki su se kretali u
suprotnom smeru, ka napus tenoj vazduhloplovnoj bazi, a tamo
nikome nije smeo da dopusti da ode.
Sprec ite ih da odu u vazduhoplovnu bazu! - povikao je svojim

policajcima. Raznee se!


Skoc ivs i sa barikade, Medrano je c uc nuo kada se doc ekao na
s ljunkoviti put. Skoro bez daha se uspravio i potrc ao ka vojnoj bazi.
Tamo su jedan c ovek i nemac ki ovc ar koji je ljutito lajao upozoravali
ljude da se ne penju na ogradu od bodljikave ice.
Re lektori su se iznenada ugasili. Ljudi su u panici poc eli da vic u.
Obavila ih je tama, a sve s to je Medrano video bile su senke svetala,
koje su ostale u onoj memoriji.
Neko je sigurno izvrio sabotau na agregatu! - pomislio je.
Ali nije u pitanju bio samo agregat. Odjednom su se ugasili motori i
farovi na automobilima. Umesto zvuka brzog okretanja elisa na
helikopterima, jedini zvuk koji je iz vazduha dopirao bio je zviz duk
rotora koji su se sve sporije okretali.
Medrano se prestravio od zvuka z estokog udara. Jedan iznenadni
trenutak mu je bio dovoljan da shvati da se jedan helikopter srus io na
zemlju. Udar je odjeknuo sa polja, koje se nalazilo sa druge strane i
bio je praen vatrenom kuglom, koja se vinula u vazduh.
Drugi udar je odjeknuo iz istog pravca. Medrano je c uc nuo, skoro
da nita nije video; brinuo se gde e uslediti trei udar.
Na putu. Nije bio u pitanju jedan udar, nego vis e, jer se trec i
helikopter srus io na automobile, guz vajuc i i cepajuc i metal, dok su
elise kidale asfalt. Eksplozija ga je odbacila.

67.
Roli je na monitorima posmatrao haos. Moguc nost spoljnih
kamera da snimaju u noc nim okolnostima je uspanic enoj gomili dala
nadrealni zeleni sjaj.
Zar je taj pandur stvarno verovao da mu je dovoljno da postavi
betonske prepreke na put i da e se svi toga pridravati?
Re lektori su se ugasili. Motori i farovi na automobilima su prestali
da rade. Srus ili su se helikopteri. Za sve to je postojalo jedno
objas njenje - ogroman elektromagnetni signal, identic an nuklearnom
udaru, poslao je talas energije kroz sve elektronske ureaje u oblasti
za posmatranje i unitio ih.
Tano kao to smo predvideli, pomislio je Roli. Ojac ao je spoljne
kamere i sve podzemne prostorije brojnim slojevima s titova od
elektromagnetnih zrac enja. Prostorija iza njega je imala tri puta vec u
zatitu od ostatka podzemne zgrade.
Gospodine, oc itavanja postaju sve jac a. - rekao mu je jedan od
lanova tima, posmatrajui kompjuterski ekran.
Uprkos slus alicama u us ima, Roli je pomislio da je osetio laku
vibraciju. Ili je to umislio?
Pogledao je ka zatienim vratima komandnog centra.
Kanaliete li signal kroz satelitsku antenu iznad nas? - upitao je.
Da, gospodine. Signal se prenosi u opservatoriju, a zatim do
satelita. Satelit usmerava signal ka raketodromu u Vajt Sendsu. Ali ne
znam da li c e elektric na kola moc i da izdrz e ovoliku snagu. Nikada ih
do sada nismo isprobali na ovom nivou.

68.
23. juli 1942.
Da li neko ovde zna s ta je nuklearna isija?" - upitao je general
koji je vodio sastanak posveen obavetavanju u hitnim situacijama.
Kao i ostali o iciri, koji su sedeli za dugim, metalnim stolom,
kapetan Edvard Roli nije znao o emu se radilo.
Nisam siguran da i ja znam. - priznao je general. U sus tini, ako
podelite dva jezgra uranijuma i ako to uc inite dovoljnom snagom,
moz ete stvoriti bombu, koja c e biti jac a od bilo c ega s to moz ete
zamisliti. Neki nauc nici raspravljaju o tome da bi eksplozija mogla
pokrenuti lanc anu reakciju koja bi unis tila svet, ali vec ina je dos la do
zakljuc ka da bi se eksplozija mogla kontrolisati do mere da zbris e
jedan grad.
Generale, uz duz no pos tovanje, da li ste ozbiljni u vezi sa tim? upitao je jedan pukovnik.
Pre tri godine, Ajns tajn je napisao pismo predsedniku u kojem ga
je obavestio da su testovi potvrdili teoriju. Izgleda da su njegovi
kontakti u evropskoj nauc noj zajednici upozorili Ajns tajna da su
Nemci skladis tili uranijum i ubrzano se kretali ka istraz ivanjima u
oblasti nuklearne isije. U to vreme, mi, naravno, nismo bili u ratu, ali
sada jesmo, a predsednik se sprema da naredi izradu veoma
poverljivog programa, c iji c e cilj biti stvaranje nuklearnog oruz ja u s to
kraem roku.
Naunik koji e biti na elu programa je Robert Openhajmer. Bio je
simpatizer crvenih" tokom tridesetih godina, pa FBI vrs i temeljnu
istragu njegove pros losti. Nas posao c e biti da odrz avamo bezbednost
u mestu Los Alamos u Novom Meksiku. To mesto je oznac eno na mapi
koja se nalazi iza mene."
Jedan od majora je otis ao do mape i pokazao tac no mesto na
kojem se grad nalazio. Santa Fe i jos nekoliko gradova se nalaze na
pola dana voz nje odatle. U sus tini, tamo nema nic ega, osim stoc nih
raneva.
Koje c emo kon iskovati." - rekao je general. Los Alamos je logor

za dec ake u sred nedoije. Openhajmer je odlazio tamo kada je bio


dec ak. Nalazi se na vrhu zaravnjenog brda, do kojeg vodi jedan put i
sa kojeg vodi jedan put, kojima se lako dolazi. Openhajmer razmis lja
da iskoristimo tu zaravan na brdu kao glavno mesto na kojem c emo
razvijati bombu. Mi c emo se postarati da ne bude onih koji
prislukuju."
Gospodine, moz da postoji jos jedno udaljeno mesto koje
odgovara u istoj meri." - Edvard je iskoristio priliku da doda.
General nije bio bas najsrec niji zato s to su ga prekinuli. A gde se
to mesto nalazi?" - nestrpljivo je upitao.
U zapadnom Teksasu. Izvan mesta koje se zove Rostov. Tamo
nema nis ta osim miliona jutara ranc erske zemlje. Tamo smo, pre
ulaska u prethodni rat, sagradili pistu za avione. To je bilo dobro
mesto na kojem smo krili pilote koji su se obuc avali i kako Nemci ne
bi posumnjali koliko se aktivno pripremamo da pomognemo
Saveznicima."
Openhajmer se ve opredelio za Los Alamos."
Rostov moz e pruz iti drugu vrstu prednosti." - nastavio je Edvard.
Tamo se moda ve dogodila fisija."
General je postajao sve zainteresovaniji. Nastavite, kapetane."
Edvard je svoje primedbe usredsredio tako da su se one iskljuc ivo
odnosile na nuklearnu isiju. Opisao je izves taje svoga oca i zakljuc io
rec ima: Nema sumnje da su svetla moc na. Naposletku, moja majka je
umrla od raka koz e koji je dobila od svetala, Po jednoj teoriji, njih
izazivaju radioaktivni elementi u tlu. Ako se zraci mogu kanalisati i
koristiti kao oruje..."
General je podigao ruku, prekinuvs i ga. Napis ite izves taj o tome.
Dostaviu ga Openhajmeru."
Razumem, gospodine."
Ali Edvard je znao ta se dogodilo sa izvetajima.
Nedelju dana kasnije, tokom narednog sastanka, general je objavio
da e Los Alamos biti osnovno mesto za stvaranje atomske bombe.
Edvard se uzdrao da ne pokae svoje razoaranje.
Zatim ga je general iznenadio kada je dodao: Nemci su u potrazi
za drugom vrstom snanog oruja.
Svi u prostoriji su utali.
Moz e imati veze sa nuklearnom isijom, ili je, moguc e, zasnovano

na totalno razlic itom principu. Sve s to znamo je da su, od invazije


Nemac ke na Norves ku, 1940. Nemci tamo poslali neuobic ajeno veliki
broj vojnika - pola miliona okupatorskih vojnika u zemlju od dva
miliona ljudi. Mnogi od tih vojnika su na poloz aju koji strates ki nema
nikakvog smisla - okruz uju malu dolinu u sredis njoj Norves koj. Dolina
se zove Hesdalen."
General je pogledao direktno u Edvarda. Izves taji govore da ti
vojnici pruz aju zas titu nauc nicima koji tamo istraz uju pojavu c udnih
svetala."
Svetala, gospodine?" - Edvard se trudio da ne pokaz e emocije
koje su narastale u njemu.
Sa efektom koji se krec u od masovne halucinacije do religioznog
zanosa. Neki ljudi su, gledajuc i u njih, oslepeli. Drugi su postali nasilni
- c ak i skloni ubistvima. Kod nekih su se razvile kancerogene lezije. Ne
postoji dokaz da li je sve ovo istinito, ali je Nemac ka posvec ena
istraz ivanju tih svetala kao moguc eg oruz ja, a kada se oni jednom
zainteresuju za nes to, dobro znate da i mi moramo da uc inimo isto.
Cak i ako su svetla laz na, sve s to Hitler treba da uradi je da pusti
glasine kako je smislio kako da ih koristi kao oruz je i da ih primeni
gde god z eli. Psiholos ka borba nekada moz e doneti vis e nego borba
tenkovima."
Oglasio se jedan pukovnik: Gospodine, da li su ta svetla identic na
fenomenu u Teksasu o kojima je govorio kapetan Roli?"
To je zakljuc ak do kojeg je dos ao predsednik. Ako ih Hitler koristi
kao dim i ogledala, da bi nas odvratio od svog programa nuklearne
isije, moz emo i mi uc niti isto. Kapetane Roli, nareeno Vam je da
povedete istraz ivac ki tim u taj grad u zapadnom Teksasu, kako god se
on zvao."
Zove se Rostov, gospodine."
Da bismo dokazali da smo oc igledno ozbiljni, pridruz ic e Vam se
dva Openhajmerova istraz ivac a. Oni c e poslati opremu sa Univerziteta
u Cikagu. Vojne inz enjerske trupe - koje grade postrojenja u Los
Alamosu - c e Vam dati dvanaestoricu ljudi. Oni c e ujedno predstavljati
vod koji c e sve vas, navodno, obezbeivati. Ako se ispostavi da postoji
nes to korisno u vezi sa tim svetlima, s to vis e - to bolje, onda sam ja
voljan da se kladim da c e glavni cilj, koji c emo postic i biti da izludimo
Hitlera time s to c emo ga naterati da misli da nismo posvec eni samo

ovom projektu, nego i da imamo napretka. I kao dodatak, odvratic ete


panju sa onoga to se deava u Los Alamosu."
Pre kraja meseca, Edvardov tim je vojnim avionom C-47 odleteo
do Fort Blisa, a odatle su u deset kamiona prevezli ljude i opremu do
Rostova. Cim su stigli do starog aerodroma, postavili su s atore i
raspakovali elektronske ureaje, aktivirajuc i agregat, kako bi
omoguili nezavisan dovod struje.
Openhajmerovi ljudi su pregledali teren Gajgerovim brojac em, ali
nisu mogli otkriti tragove radioaktivnosti.
Morac ete da pregledate mnogo vis e zemljis ta od toga." - Edvard
im je prstom pokazao ka Zlozemlju. Svetla dolaze iz tog pravca."
Mislim da smo izazvali dovoljno zbrke dolaskom ovamo." - rekao
je jedan od istraz ivac a. Nemac ki s pijuni i dalje prate Openhajmera i
sve one koji su u vezi sa njim. Pos to smo ovde, uhoda je poslao
obaves tenje u Nemac ku." Visoki, mrs avi c ovek sa naoc arima je
pogledom prelazio bezizraz ajni horizont. Na vidiku su mu jedino bila
dva velika zeca i pet krava, koje su pokuavale da pasu oskudnu travu.
Do avola, niko se nec e truditi da doe ovamo ako ne bude izuzetno
vano."
Zalazak sunca je bio spektakularan. Dok se tama spus tala, vazduh
je postajao hladniji, terajui ih da prekrste ruke na grudima.
Pa, gde su svetla?" - upitao je jedan vojnik.
Ne pojavljuju se uvek. Daj im vremena." - odgovorio je Edvard.
Ima li neko cigaretu?"
Jedan od inz enjera je otis ao u veliki, glavni s ator i naslonio svoj sat
na jedan od ukljuc enih instrumenata. Sada je 9:20. Bio je ovo dug
dan. Ako se neto ne desi do 10 sati, ja odoh u krevet."
Moras dati svetlima vis e vremena od toga." - rekao je Edvard. Ne
pojavljuju se po rasporedu."
Onda me probudi ako ugledas novo Hitlerovo tajno oruz je. Nec e
ba biti lako zaspati uz brujanje agregata."
I static kog s uma koji dopire iz tog radija" - rekao je jedan
istraz ivac . Nije bitno koju frekvenciju koristim. Dobijam jedino ovaj
zvuk."
Ne, uje se neto u pozadini. Ali to jedva da mogu da ujem"
Neko se zacerekao. Verovatno neka meksic ka radio-stanica pus ta
muziku marijaa."

Pogledajte, ta je ono tamo?"


Zvezda padalica. Auh. Nisam ih video od detinjstva. Predugo sam
iveo u gradu, skoro da sam zaboravio kako izgledaju."
Eno jo jedne."
Ne, to nije zvezda padalica. Suvis e je nisko nad horizontom i
predugo stoji."
Ima ih gomila. Izgledaju kao vatromet. Kladim se da gledamo
vatromet preko granice. Zna li ko da li je danas neki meksic ki
praznik?"
Hej, ko god da je u s atoru, neka prestane da pojac ava zvuk na
radiju. Od statikog uma me bole ui."
Niko nije u s atoru." - rekao je jedan od istraz ivac a. Static ki s um
se pojaava sam od sebe."
A vatromet postaje sve sjajniji." - rekao je jedan od vojnika.
Pogledajte te boje. Podsec aju me na severnu svetlost. Video sam ih
jednom kao dec ak, kada me je otac poveo u kampovanje na jezero
Miigen."
Ali ovde smo daleko na jugu. A ova svetla su stras no nisko nad
horizontom." - podsetio ih je jedan od inz enjera. Okrenuo se i zurio u
s ator. Jesi li siguran da niko ne okrec e taj radio? Static ki s um je sada
jai od agregata."
Odjednom, statiki um je utihnuo.
Bas kao i zvezde padalice ili vatromet, ili severna svetlost - s ta god
da je to bilo. Horizont je postao potpuno mraan.
Isto se dogodilo i sa ukljuc enim instrumentima u s atoru. Agregat je
prestao da bruji.
ta se, do avola, dogodilo sa svime?
Gospodo, - rekao je Edvard - svetla vam ele dobrodolicu."

69.
Pejdz se namrs tio kada se nes to dogodilo na zemlji, iza Cesne.
Svetla reflektora su se ugasila.
To je primetila i Tori. Neto se dogodilo iza nas.
Skrenuo je avionom ulevo, uzimajuc i smer iz kojeg su dos li. Ali
prizor vis e nije bio isti. Gde je posmatrac ka oblast? Ne vidim
reflektore."
I ne samo to, - rekla je Tori - ja ne vidim ni farove. Pre nekoliko
minuta smo videli c itavu kolonu automobila. Sada se ni put ne vidi. A
helikopteri - vie ne vidim ni njihova svetla.
Prekinuli su i radio-transmisiju." - rekao joj je zbunjeno Pejd.
Ispod njih je tamu iznenada obasjala vatrena kugla. Usledile su jos
dve eksplozije. Iznenaen, Pejdz je ugledao udar helikoptera u vozila
koja su stajala kraj puta; zvuk eksplozije je stigao do njega iz daljine.
Veliki komadi metala su leteli po zemlji. Razbacani plamenovi su
otkrivali figure ljudi, koji su u panici beali.
Neka im je Bog u pomoi." promrmljala je Tori.
Udarni talasi od eksplozije su stigli i do aviona.
Moda bi trebalo da se vratimo." - uspeo je da izgovori Pejd.
Ne, ovo ne moz e biti sluc ajnost. Ono s to se dole des ava, na neki
nac in mora biti povezano sa svetlima. Dos li smo ovamo da uradimo
nes to - ako ovo ne zavrs imo sada, mislim da nikada vis e nec u imati
snage da ponovo pokus am." Tori je uc utala na trenutak. Zelim da
otkrijem istinu."
ta god ti eli." - ohrabrivao je Pejd. Zajedno smo u ovome."
Jesmo." Tori se naslaivala izgovorenim. Zajedno."
Izbegavajuc i plamen i delove helikoptera koji su leteli sa zemlje,
Pejd je leteo ka jugu, ka mranom horizontu.
Kakve su ono tamne izrasline ispred nas? - upitala je Tori.
Zlozemlje.
Tori je pokazala prstom. Iza njega se neto nalazi."
Ne vidim nita.
Slaba crvena svetla. Tri svetla.

Pejd se usredsredio. Ja ih i dalje ne vidim.


Postaju sve svetlija.
Odakle dolaze? Navodi me.
Tori je pogledala u pokazatelj na kontrolnoj tabli. Stotinu i
etrdeset stepeni."
Ne vidim nita, osim tame."
Dele se. Sada su jos blistavija. Prelaze iz crvene u plavu, z utu i
zelenu. Kako je mogue da ih ne vidi?"
Moda ako bih se spustio nie."
Ponovo se dele."
Pejdz je lagano spus tao avion. Avion se postepeno spus tao, a
osec aj spus tanja i lebdenja ga je podsetio kako se osec ao kada je
ugledao svetla.
Samo to ih ovoga puta nije video.
Sada ih bas ima mnogo. Izgledaju kao duga razbacana preko
talasa." - rekla je Tori; glas joj je c udno zvuc ao. Krec u se ka
posmatrakoj oblasti."
Otvoren sam u najvec oj moguc oj meri. Zas to ih ja ne mogu
videti?"
Dok se Pejdz spus tao ka tami, odjednom je ugledao svetla.
Izgledalo je kao da mu se veo sklonio sa oc iju, samo s to nije bilo toliko
mnogo boja kao to je rekla Tori.
Izgledalo je kao da se izvijaju u besu.
Neto nije u redu." Pejd je povukao ruicu i podigao nos aviona.
Nit z ute boje je poc ela da se izdiz e, kao bljesak sunc ane oluje.
Izduz ivala se dok nije postala slobodna, kondenzujuc i se u
izvitoperenu masu, koja je poletela uvis.
Uzdiui avion, Pejd je skrenuo u desno.
Svetlo se i dalje pribliavalo.
Skrenuo je u levo.
Isto je uinilo i svetlo.
Cas prozirno, c as se prelivajuc i u duginim bojama, svetlo je
pulsiralo i odjednom ispunilo kokpit. Pejdz vis e nije mogao da c uje
motor aviona. Umesto toga je c uo snaz an vetar. Senke z ute boje su se
kovitlale oko njega. Pred oima su mu se smenjivale slike.
Ugledao je akvarijum sa biljkama koje su lelujale u vodi i model
brodske olupine; biljke su, u stvari, bile sipe, c iji su pipci podsec ali na

paprat, a i delove brodske olupine su c inile sipe, koje su se pametno


kamuflirale, kako bi se stopile sa okruenjem.
Sada je njegov otac pokazivao sve vis e i vis e sipa, a majka, koja je
za godinu dana umrla od raka dojke, se smes ila, jer su se, za promenu,
njen mu i sin slagali.
Pejd je uo neiji glas u naletu vetra. Bio je to njegov otac.
Ponekad moramo da nauimo da vidimo na drugaiji nain
Motor je prestao da radi.
Svetlost ute boje je nestala.
Bez ikakvog upozorenja, Pejdz se nas ao u tami, a vid mu je bio jos
pomuc en tragovima svetlosti. Napregao je oc i, oc ajnic ki se trudec i da
vidi kroz krov kabine. Sa olaks anjem je shvatio da je razlika, izmeu
sjaja zvezda i meseca iznad njega, i tame ispod njega, bila dovoljna da
moe da odredi horizont.
Tlo, koje se pruz alo ispred njega, c inilo se tamnije nego oblast oko
njega. Namrekano.
Pejdz je prestras eno shvatio da je, pokus avajuc i da umakne svetlu
koje ga je gonilo, postao dezorjentisan i okrenuo avion ka Zlozemlju.
Tis ina je bila zaprepas cujuc a. U normalnim okolnostima, u
slus alicama je c uo prigus en zvuk motora, koji se smanjivao na nivo
brujanja. A sada nije uo nita.
Kontrolna tabla sa instrumentima je bila tamna. Radio nije
funkcionisao.
Otac mu je neprekidno govorio s ta da preduzme u sluc aju da
motor prestane da radi. Prvo je avion postavio u model jedrilice. Pri
brzini od s ezdeset i pet c vorova, Cesna c e, na predenih skoro tri
kilometra, gubiti tri stotine metara visine. U teoriji, to mu je ostavljalo
dovoljno vremena da izabere lokaciju za sletanje u hitnim sluc ajevima
- idealno bi bilo polje, ili c ak put. Tokom dana, sve bi se moglo videti,
ali u tami, nije bilo moguc e videti da li je ono tamno dole trava,
kamenje ili provalija.
Bar su pod sjajem meseca i zvezda, stene u Zlozemlju izgledale
drugac ije od ravne oblasti oko njih. Pejdz je i dalje jedrio Cesnom pri
brzini koju je mogao samo proceniti na s ezdeset i pet c vorova. Pos to
nije video pokazatelj brzine, morao se osloniti na sopstveni osec aj
aviona, na hiljade sati koje je proveo procenjujuc i kako je
funkcionisao pri razliitim brzinama.

I dalje su se sputali.
Tori, proveri da li si c vrsto privezala pojas! Pre nego s to
dodirnemo tlo, otvori vrata! Udar pri sletanju moz e iskriviti trup
aviona i zaglaviti vrata aviona!
Odluio je da ne izgovori: I zarobiti te u avionu.
Da bi smanjio moguc nost izbijanja poz ara, Pejdz je iskljuc io dovod
goriva, zatvorivs i sve linije za dovod. Sto su bivali bliz e tlu, oc i su mu
sve vie razlikovale stene u Zlozemlju.
I Tori ih je videla.
Hoemo li ih izbei? - povikala je.
To nam je plan.
Prokleto dobar.
Cesna se sve vis e spus tala. Vreme se razvuklo. Minut je trajao kao
venost.
Oseam kao da mi koa gori rekla je Tori.
Pejd se namrtio, dodirujui obraz. I ja oseam isto.
Videla sam svog oca. - rekla je.
ta?
Kada nas je svetlost obavila, ugledala sam svog oca. Bila sam mala
devojc ica. Vukao me je do automobila. Udarila sam ga, pokus avajuc i
da se otrgnem, da bih mogla da gledam svetla.
I ja sam video mog oca.
Tamno zemljite im je bilo sve blie.
Volim te." - rekla je Tori.
I ja volim tebe.
Ugledali su stene.
Dri se.
Klizec i preko Zlozemlja, Pejdz je pomislio da je osetio da je toc ak
udario u nes to. Najednom je neujednac ena tama nestala; zamenilo je
nes to s to je lic ilo na livadu. Ali svas ta je moglo biti ispod Cesne - stene
koje c e presec i toc kove i odbaciti avion ili ograda, koja bi isto mogla
da uini.
Pejdz je shvatio da su se nalazili iznad starog vojnog aerodroma.
Dok je avion jos jedrio, pokus avao je da odloz i sletanje s to je vis e
mogao, ne samo zbog toga s to bi, teoretski, sletanje bilo meks e, nego
zato to e, dok god su u vazduhu, biti ivi.
Nije mogao, a da ne razmis lja o neeksplodiranim bombama ispod

sebe.

70.
Iz Halovejovih nozdrva je kapala krv. Prestao je da ples e da bi
nadlanicom obrisao usta. Zabrinuo se kada je ugledao crvenu tec nost
na zglobovima, ali je to potrajalo samo trenutak. Ta krv nije bila
vanija od krvi koja mu je tekla iz uiju.
ena u njegovom naruju je bila vana.
aa vodke i usa, koja je uvek bila puna - bila je vana.
I s to je bilo najvaz nije, muzika je bila vaz na. Halovej se sec ao
svojih mladalac kih snova o tome da postane rok zvezda, kako c e imati
svet pod svojim nogama, kako c e moc i da nareuje i da radi s ta god
z eli. Svirao je gitaru dok mu nisu izas li z uljevi po prstima. Pisao je
pesmu za pesmom. Pratio je rok bendove od grada do grada, dajuc i
sve od sebe da bude neophodan, kupovao im je drogu, dovodio
devojke, pokus avao da ih ubedi da saslus aju njegove pesme i moz da
ih snime, ili da ga puste da bude pratec i vokal, jer je dobri drugar Eri
zasluio da bude plaen za sve usluge koje je inio.
Uskoro bi on postao momak za kojim bi is li ljudi i dovodili mu
devojke i donosili drogu.
Ali jedan grad je smenjivao drugi, kao s to je jedan bend smenjivao
drugi, a jednoga dana je Halovej shvatio da niko nikada nec e snimiti ni
jednu njegovu pesmu, kao s to je prokleto bio siguran da mu nec e
dopustiti da peva. Sta je bio on, neka vrsta morona, pa nije shvatio da
mu se podsmevaju i da ga koriste?
Vratio se u Providens, gde je u restoranima c istio stolove, zatim
mu je devojka zatrudnela, a onda se pridruz io vojsci. Sledec e c ega se
seao bilo je da je ubijao ljude, umesto da peva za njih.
Tuga njegovog z ivota razlila se po njemu dok je plesao uz muziku
od koje mu se srce slamalo. Oc i su mu se ispunile suzama. Kada bi ih
obrisao desnom rukom, uspevao je da vidi da na zglobovima ostaje
vise krvi nego pre samo jednog minuta. Mrs tec i se, obrisao je oc i
levom rukom. Ugledavs i crvenu tec nost na zglobovima leve ruke,
shvatio je da mu krv tec e iz suznih kanala, kao i iz us iju i nosa, ali ni to
nije bilo vaz no jer mu je palo na pamet da mu je vid zamuc en iz drugih

razloga.
Osetio je miris koji je bio drugac iji od mirisa cimeta u z eninoj kosi.
Kas ljuc i, pogledao je ka hodniku, kroz otvorena vrata, ali u stvari, nije
mogao da vidi hodnik.
Vid mu je bio zamuen.

71.
Lokhart je nagomilao jos suve trave i rastinja na vatru koju je
zapalio iznad cevi za dovod vazduha. Oblast oko njega je bila obasjana
re lektorima koji su se ukljuc ili kada je sunce zas lo, bacajuc i c udan
sjaj na velike satelitske antene. Svetla re lektora su bila toliko jaka da
je oseao njihovu toplotu.
Ili je to moda bila toplota od vatre, koja je sada bila visoka metar i
po. Kada je ispalio po metak u svaku kameru za nadzor koju je mogao
da nae, Lokhart je potraio drugi nain da ue u zgradu.
Do avola, ovo mesto je hermetiki zatvoreno, pomislio je.
Naravno, odmah je shvatio da zgrada ne moz e biti hermetic ki
zatvorena. Sigurno postoje cevi koje dovlac e i izvlac e vazduh. U
suprotnom, ljudi koji se nalaze unutra bi se udavili.
Na kraju, Lokhart je otkrio tri reda cevi, skrivenih meu
antenama.
Nije imao s ibice. Varnice iz cevi pus ke M4 su mu posluz ile umesto
njih. Prvo je nagomilao suvu travu i rastinje iznad cevi za dovod
vazduha. Kada je zatim zapucao u njih, nije imao problema da upali
vatru.
Trik je bio u tome da neprekidno trc kara od jedne do druge vatre i
da dodaje na njih suvo rastinje. Uskoro je postalo jasno c emu koja cev
sluz i. Jedna cev je usisavala, a druga isisavala dim. Iako je noc bila
prijatno hladna, od napora mu je kos ulja bila natopljena znojem, ali je
on bio veoma zadovoljan uinjenim.
Razmis ljajuc i o les evima u kamionu i pod pretnjom da je onaj
prokletnik unutra imao neki zadatak, zapevao je Come on, baby, bum.
Zamis ljao je budalu u zgradi kako pokus ava da dis e kroz mokar
pes kir, dok se gus i od kas lja. Pre ili kasnije c e otvoriti vrata. Lokhart
je iz daljine posmatrao ulazna vrata dok je is ao od jedne vatre do
druge, usredsredivs i se uglavnom na usisne cevi, nabacujuc i jos suvog
rastinja. Graa koja je ostala sa gradilis ta je vis e razgorela vatru. I
dalje je posmatrao vrata. U trenutku kada se Halovej pojavi, Lokhart
c e mu dati lekciju zas to mu je bila los a ideja da srus i pukovnikove

planove.
Plamenovi su buktali. Ali Lokhart je sada c uo glasniji zvuk.
Pogledavs i ka zapadu, ugledao je svetla helikoptera zvanog crni
soko kako se polako primic e. Najzad, pomislio je. Pukovnik je rekao
da e poslati opremu uz iju u pomo uspeti da uem.
Zgrabio je pus ku M4 i potrc ao. Heliodrom je bio unis ten ostacima
eksplodiranog helikoptera. Stajao je pod svetlos cu re lektora i obema
rukama mahao, kako bi privukao pilotovu paz nju. Zatim je pokazao
ka delu koji se nalazio iza otvorenih kapija. Ubrzo je pilot u
helikopteru krenuo tim pravcem, usmeravajuc i nos helikoptera kroz
kapije, ka elinim vratima zgrade od betonskih blokova.
Sta je oborilo ovaj helikopter?" - vikao je pilot dok su se rotori
crnog sokola" smirivali.
Lice mu se steglo kada mu je Lokhart objasnio.
Iz izlaza na boku helikoptera je iskakao tim za specijalne
operacije, sa pukama spremnim za napad.
Kaz es da se u kamionu nalaze nagomilani les evi?" - pitao je pilot.
Kada je ugledao kako sa kamiona skac u tri kojota, sa delovima tela
koji su im visili iz usta, sa gaenjem je odmahnuo glavom.
Pukovnik je rekao da c ete doneti opremu uz c iju c emo pomoc
moc i da uemo unutra." - rekao je Lokhart. Sta ste doneli? Klejmorke?
9 Kabl za detonaciju?"
Za ovog momka imam neto bolje."
Minut kasnije, helikopter se podigao, lebdeo je na oko trideset
metara iznad terena, a onda ispalio raketu.
Lokhart je radosno posmatrao sve iz daljine. Zeleo je nes to s to c e
mu omoguc iti da ue kroz ta vrata. Ali ovo je bilo mnogo bolje. Uz
zadovoljavajuc u eksploziju, raketa je raznela celu betonsku zgradu u
parie.

72.
Brent je stajao na automobilskoj prikolici, opisujuc i haos koji je
zavladao meu ljudima ispod njega. Sec ajuc i se s ta se dogodilo
prethodne noc i, skoro da je odluc io da svoj komentar uradi sa zemlje
ili sa manjeg uzvienja.
Ali na ta bi, do avola, to liilo? Trebalo bi da budem najei
izveta kada je posao u pitanju, a hteo bih da izvetavam kraj stola za
piknik.
Cak i tada, kad god bi gomila zaljuljala auto-prikolicu i naterala ga
da odrz ava ravnotez u, prisec ao se kako je to kada se padne na zemlju.
Ni jedan kamerman nije imao Anitinu odluc nost da se sa njim popne
na krov. Producent je, naposletku, postavio gore kameru sa daljinskim
upravljanjem. Ta kamera, kamere koje su drz ali okupljeni, i kamera
usmerena ka helikopteru c e biti dovoljne da pokriju prilog. Ali nije
bilo dileme gde c e biti usmerena paz nja publike - na momka koji
rizikuje svoj z ivot na krovu auto-prikolice, dok su sve ostale
televizijske stanice izgledale kao slabic i, jer su obavljale svoj posao sa
zemlje.
Kada su se pogasili reflektori, Brent je bio dramatian.
Da li je neko izveo sabotaz u sa svetlima?' - upitao je pre nego s to
je shvatio da su se ugasili i njegovi re lektori - ne pominjuc i svetla na
kamerama, automobilima i helikopterima.
Isuse, nemojte mi rei da nisam u programu uivo.
Zaslepljen trenutnom tamom, pipajuc i je, krenuo je ka
merdevinama koje su se nalazile pored prikolice. Ljudi su udarali o
vozilo, panic no vic uc i. Zateturao se, dos ao do merdevina, krenuo niz
njih i stao kada su se helikopteri sruili u plamenu.
Kada je kraj njega proleteo s rapnel, Brent je prigrlio merdevine i
sac ekao da udarni talasi od eksplozije prou. Oc i su mu bile u istom
nivou sa krovom prikolice. Gledao je pravo preko betonske barijere
ka polju koje se prostiralo iza posmatrake oblasti.
Pribliavao se bljesak.
Brent je prvo pomislio da su u pitanju tragovi svetla koje su

re lektori ostavili u njegovom vidnom polju. Ali onda je shvatio da se


to s to je video protezalo stotinu metara sa desna na levo. Sjaj je
postajao sve vec i i svetliji, bio je tako jak da je razvejao tamu; bio je to
pravi plimni talas boja, koje su estoko grabile preko polja ka njemu.
Moda mikrofon jo radi.
Kao mahnit je govorio u mikrofon: Vec eras vas izves tac posmatra
najsnaz niju manifestaciju svetala u Rostovu, kako se pruz aju preko
vidnog polja i prilaze gomili koja se ovde okupila."
Sjaj je postao neprijatno snaan.
Cini se da u njegovom sredis tu seva! Efekat na posmatrac e je
ogroman!"
Ljudi u gomili su plakali, cvileli i molili se. Ali zvuci koje su stvarali
nisu bili dovoljno glasni da nadjac aju rastuc i s um svetala koja su se
irila ka njima.
Vazduh postaje vreliji!" - vikao je Brent. Trava se zapalila! Samo
trenutak, nes to trc i iz pravca svetlosti! Mikrofon je skoro postao
isuvie vreo da bih mogao da ga drim! Lice mi je..."
Vrisnuo je.

73.
Kada je helikopter crni soko razneo kuc icu u komade, Lokhart i
specijalni tim su zviznuli u znak podrs ke. Na mestu kuc ice se nalazila
rupa koja je vodila na dole.
Hajde da sad sprimo kukinog sina! - rekao je Lokhart.
Bez upozorenja, svi re lektori su se ugasili, obavis i celu oblast
tamom. Onako napet, rekao je sam sebi da je to zbog s tete koju je
nanela eksplozija. Ali, pre nego s to je helikopter uspeo da sleti, i svetla
na njemu su se pogasila.
Kao i motor.
Naglo gubec i visinu, tresnuo je na zemlju sa visine od petnaest
metara, dok se elisa okretala, a trup se prelomio. Jedina svetlost je
dolazila od poara.
Ne, greim, pomislio je Lokhart. Na jugoistoku, gde se nalazila
napus tena vojna baza, paz nju mu je privukao sjaj. Iako se napinjao da
privikne oi na tamu, ovaj sjaj nije bilo mogue ignorisati.
Sta je ono, do avola?" - povikao je jedan od c lanova tima za
specijalne operacije.
Ne znam, ali postaje svetlije! I kree se u naem pravcu!"
Svi na zemlju!"
Na trenutak, Lokhart je pomislio da je u pitanju raketa koja ide u
njihovom pravcu, ali kada je legao na zemlju, shvatio je da je u pitanju
svetlost. Svetlost se sastojala od boja koje su se preplitale - crvene,
zelene, z ute, plave. Dolazila je sa horizonta, prelazila preko polja i
isijavala toplotu dok je prelazila preko njega. Osetio je dim kada mu je
oprljila kosu i ugasio iskre koje su ga zahvatile.
Izbacujuc i iskre, svetlost je zahvatila satelitsku antenu koja je bila
okrenuta na stranu u pravcu vojne baze. Odjednom, svetlost je
promenila pravac kretanja i poletela uvis, sa antene koja je bila
okrenuta ka nebu. To je Lokharta podsetilo na ilmove o Drugom
svetskom ratu, u kojima su snaz ni re lektori pretraz ivali nebo u
potrazi za neprijateljskim bombarderima, koji su nou napadali.
Iako je u pitanju bio samo jedan snop svetlosti, od vis ebojnog sjaja

su ga bolele oc i. Svetlost se vinula uvis, protezala se sve do neba, sve


dok tamo nije stigla do nec ega, bacala je iskre oko sebe, pa odjednom
bljesnula i pod uglom krenula ka cilju na zemlji, koji je bio daleko na
severozapadu. Stvarala je trag pulsirajuc e svetlosti, koja je nastavila
da pucketa nad tlom i da menja svoj pravac kretanja kod antena.
Gorim! - povikao je neko. Njegove kolege su pohitale da mu
ugase zapaljenu odeu.
Lokhart je drz ao ruke preko us iju. Snop svetlosti je s is tao i
pucketao, ali se c uo jos jedan zvuk - static ki zvuk, koji je mogao biti
s um, ali je mogao biti i preglasna muzika, koja je pretila da mu razori
bubne opne.

74.
16. juli 1945.
Nes to pre zore, izvedena je detonacija prve atomske bombe izvan
mesta Alamogordo, u udaljenim delovima Novog Meksika. Dok se
vatrena kugla u obliku pec urke i zaslepljujuc e svetlosti uzdizala
dvanaest kilometara u visinu, pri temperaturi koja je bila deset hiljada
puta snaz nija od one na povrs ini sunca, direktor projekta, Robert
Openhajmer je recitovao odlomak iz Bhagavad Gite, u kojoj Bog
objavljuje svoj istiniti, fenomenalni i zastras ujuc i oblik jednom od
svojih uenika.
Ako bi sjaj hiljadu sunaca odjednom zasjao na nebu, to bi bilo kao
sjaj moc noga." - citirao je Openhajmer. Sada sam postao Smrt,
unititelj svetova."
U isto vreme, nije se mogao potvrditi prijem, niti slanje bilo
telefonske ili radio-poruke iz vazduhoplovne baze izvan Rostova, u
Teksasu, oko c etiri stotine kilometara jugoistoc no od Alamogorda. Od
naroc itog je znac aja bio status postrojenja ispod vazduhoplovne baze,
gde su se istraz ivanja alternativnog oruz ja za masovno unis tenje
vodila od 1943.
Nakon s est sati pokus avanja da uspostavi komunikaciju, vojska je
poslala borbeni avion P-40 vorhok" u izvidnic ku misiju iz Fort Blisa.
Stigao je u 2 sata posle podne. Letec i nad pistom , pilot je prijavio da
ne postoji nikakva aktivnost.
Vidim otvorene hangare. Kamioni i avion su kraj piste. Jedan
avion B-24, oslobodilac" se nalazi na poc etku piste, izgleda kao da c e
upravo poleteti, ali se propeleri ne pokreu. U stvari, nita se ne kree.
Ne vidim ljude."
Kada je dobio nareenje da sleti i obavi istragu, pilot je poc eo da
pravi zaokret kako bi mogao da sleti. Na visini od s ezdeset metara je
najzad video da se nes to krec e - bio je to jedan c ovek u uniformi, koji
se teturao sredinom piste. Pilot je izveo hitno skretanje i posmatrao
kako se ovek i dalje tetura sve dok nije pao na kraju piste.
Nakon sletanja, pilot je brzo pregledao celu oblast, ali i dalje nije

video ljude meu kamionima i avionima. Poz urio je ka c oveku koji se


srus io. Covek je bio u polusvesnom stanju, jaukao je. Na uniformi je
imao obelez ja pukovnika i bio je pokriven krvlju. Lice mu je bilo
spaljeno. Identifikacija na depu otkrila je ime Edvarda Rolija.
Pilot je otrc ao do jednog kamiona, nadajuc i se da c e moc i da ga
iskoristi da skloni pukovika Rolija sa sunca, ali se kamion nije
pokrenuo. Sva vozila su bila neupotrebljiva. Najvis e s to je mogao da
uradi, bilo je da pukovniku pruz i osnovnu prvu pomoc i da se izbori
da ga odnese do hangara. Tamo je pilot otkrio tela celokupnog vojnog
osoblja; svi su bili obliveni krvlju koja je tekla iz us iju, noseva, suznih
kanala, usta i ostalih otvora na telu. Iz nekih lica je isteklo toliko krvi
da se koa raspala.
Tela su bila u poloz ajima koji su ukazivali na oc ajnic ku potrebu da
se nae zaklon, jer su bila s cuc urena kraj zidova, aviona ili opreme.
Cinilo se da se dvanaest vojnika meusobno poubijalo. Jauci su odveli
pilota do novih prez ivelih, svi su krvarili, bili u polusvesnom stanju i u
delirijumu.
Kada je pilot radiom prosledio informaciju, rec eno mu je da ostane
na vezi. Deset minuta kasnije, nec iji zapovednic ki glas mu je rekao:
Ostani gde si. Pokus aj da pomognes pukovniku Roliju. Ne idi nikuda
vis e po bazi. Saljemo dva aviona C-45 sa medicinskim ekipama. Kada
oni stignu, vrati se odmah u Fort Blis i javi se na raport. Osim toga, ni
sa kim ne razgovaraj o onome s to si video. Ponavaljam - ne idi na
druga mesta u bazi.
Dok je u prvom avionu C-45 bilo medicinsko osoblje, u drugom
avionu se nalazio bezbednosni tim, c ija je svrha bila da u potpunosti
istraz i podzemne prostorije. Sac ekao ih je slic an prizor pustos i: vec ina
ljudi je bila mrtva, usled opekotina i krvarenja i nekolicina prez ivelih,
koji su jaukali od bola. Ponovo se c inilo da su neke od z rtava pucale
jedne na druge. Krv je bila po zidovima.
U roku od tri dana, vazduhoplovna baza je zatvorena. Zvanic no
objas njenje za smrt osoblja bilo je curenje goriva, koje je izazvalo
veliki poz ar. Avioni i ostala oprema su premes teni u druge baze. Ulaz
u podzemne prostorije je zapec ac en. One koji su tuda prolazili, znaci
su upozoravali na neeksplodirane bombe.

75.
Lokhart i tim za specijalne operacije su poz urili da se udalje od
snopa svetlosti. Dohvativs i svoje pus ke M4, dos li su do rupe koju je
napravila raketa na mestu udara u betonsku kuc icu. Stepenice su
vodile na dole, gde je svetlost obasjavala dim.
Dos li smo sa opremom za zas titu od gasova." - rekao mu je voa
tima za specijalne operacije.
Navukli su gas-maske iz svojih ranc eva sa opremom. Pokazujuc i
mu da se dri podalje, pourili su niz stepenice.
Lokhart je c uc nuo kako bi se zas titio od vreline koju je ispus tao
snop svetlosti.
Vidim icu! - zauo se neiji glas.
Prekorai je! Luak je trebalo da je bolje sakrije!"
Lokhart je c uo bat c izama, dok su se spus tali niz metalne
stepenice. Bez upozorenja, snaga eksplozije ga je odbacila unazad. Jo
jedna nagazna mina! - shvatio je. Jauknuo je od bola kada je snaz no
udario o s ljunak. Krici u dnu stepenis ta su lagano utihnuli, sve dok
jedini zvuk koji se uo nije postao pucketavi um snopa svetlosti.
I nezemaljska muzika, koja je sada imala zastras ujuc u, ritmic nu
jac inu. Lokhart je verovao da muzika dopire iz snopa svetlosti, ali
sada, dok se borio da stane na noge, bilo je oc igledno da muzika
dopire sa dna stepenita.
Podigao je svoju pus ku M4, pris ao je zjapec em otvoru i oprezno
pogledao dole. Svetlo iza dima mu je prikazalo prizor na stepenis tu,
koji je sada predstavljao smesu iskrivljenog metala i tela.
Besan, Lokhart je okac io pus ku na rame. Desna ograda se klatila
na mestu gde je metal bio pric vrs cen za beton. Malo po malo,
zadravajui dah, znojei se, Lokhart se spustio niz ogradu.
Na dnu je pokus ao da se ne zakas lje od jac ine dima. Kada je
pregledao isprepletana tela, uvideo je da vis e nis ta ne moz e da uc ini
da im pomogne.
Skinuo je gas-masku sa jednog od poginulih i stavio je na glavu.
Imao je utisak da se gus i od nje, ali mu je bar ugus ila z elju za

kaljanjem. Kraj oiju mu je promicao dim.


Muzika je i dalje svirala u pulsirajuem ritmu.
Na nekim telima je bilo bombi. Lokhart je uzeo nekoliko, a zatim je
skinuo pus ku sa ramena i uperio je napred, spreman da puca na
najmanji pokret.
Sjaj sa zidova se pojac ao. Polako se kretao niz hodnik, dos ao je do
otvorenih vrata na desnoj strani i bacio unutra bombu, brzo se vrativs i
unazad. Dok je eksplozija odjekivala, c uo je kako se lome staklo i
metal.
Nastavio je da se krec e kroz kovitlac dima i dos ao do otvorenih
vrata na levoj strani hodnika - izvora muzike. Izvukavs i osigurac iz
druge bombe, spremao se da oslobodi polugu, kada je zac uo glas iz
prostorije.
Nemoj. Bolestan sam. Samo z elim da slus am muziku. Pusti me da
umrem dok sluam muziku.
Ti si Halovej?" - odgovorio je, ne pojavljujui se na ulazu.
Bio sam nekada.
Bio si nekada? To nema smisla."
Voli li vodku i us?
Tvoj odgovor i dalje nema nikakvog smisla."
Nisi probao vodku i us?
Sve to oseam sada je dim."
Kada sam se prvi put napio, to je bilo od vodke i dus a." odgovorio je slabani glas; osoba koja je govorila je imala problema sa
disanjem.
E, pa, ovo e ti biti poslednja." - ljutito je odgovorio Lokhart.
Molim te... samo me pusti da jos malo slus am muziku. To je sve
to mi je ostalo." Osoba je udahnula. Vie ak ne mogu ni da pleem."
Ne znam o c emu, do avola, pric as , ali ti garantujem da su ti
plesac ki dani odbrojani. Lokhart je i dalje drz ao bombu, sa prstima
preko poluge. Nije trebalo da kvari pukovnikov projekat."
Pukovnik je ubre.
Lokhart je oklevao. U pravu si to se toga tie.
Odjednom je postao svestan da je pod postao nestabilan.
Jesi li ikada z eleo da budes rok zvezda? Halovej je uspeo da ga
pita.
Lokhart je jednom c uo c oveka koji je disao kroz otvor na grlu.

Sada je uo isto krkljanje.


Rok zvezda? To mi ba i nije bilo visoko na listi.
ta si eleo da postane?"
Nikada nisam razmis ljao o tome." Lokhartu je spontano pao na
pamet motor Harli Dejvidson kojeg je ostavio nekoliko kilometara od
baze.
Dok se pripremao da baci bombu, namrs tio se, osec ajuc i zidove
kako se tresu.
Nisam znao da je moguc e krvariti iz toliko mesta u isto vreme. promrmljao je Halovej, sve vis e krkljajuc i. Vec sam mrtav u velikoj
meri. Samo me pusti da sluam muziku."
U sred dima, krov je poc eo da se trese i sa njega je poleteo komad
betona. Lokhart je imao osec aj da je sve nekako povezano sa
muzikom.
Zamiljao je kako vozi harlija.
Pod se pomerao toliko da je jedva odravao ravnoteu.
Da." - rekao je Lokhart. Pukovnik Roli je ubre. A je li vredno
ono to si ti uradio?"
Do avola, jeste." Halovej se sa mukom nakaljavao.
Do avola e i otii. Sumnjam da tamo ima muzike."
Lokhart je bacio bombu u prostoriju, odmakao se i pokrio us i
rukama. Eksplozija ga je uzdrmala. Cuo je kako komadi rus evina lete
po prostoriji. Vie nije uo muziku.
Hodnik je i dalje podrhtavao. Dok su sa zidova i plafona padali
komadi betona, on se okrenuo i pojurio kroz dim s to je brz e mogao.
Malo po malo, popeo se uz rasklimanu ogradu stepenita, plaei se da
bi mogla da padne.
Kada se popeo, c uo je pucketavi s um snopa svetlosti, uspravljajuc i
se pod njegovim lelujavim sjajem. Kada je skinuo gas-masku, primetio
je da se u vazduhu osea miris elektrinog poara.
Zemlja je vibrirala.
Protrc ao je kroz tri otvorene kapije, duz staze. Mogao je da misli
samo na motocikl i na to kako bi voleo da ga veno vozi.
Pravio je sve vee korake, brzo trei.
Kada je bio udaljen oko kilometar i po od opservatorije, osetio je
vrelinu eksplozije iza sebe. Od snage udarnog talasa se zateturao.
Osvrnuo se i video kako opservatorija leti u vazduh. Satelitske antene

su se raspadale. Najdramatic nija eksplozija se odigrala na nebu, nalik


na najvec i vatromet koji je video. Ali se eksplozija dogodila mnogo
vie na nebu nego to bi obina raketa za vatromet dosegla.
Jedino objas njenje koje mu je palo na pamet bilo je da je
eksplodirao satelit.

76.
Roli je osetio vibriranje.
Da li se i vama c ini da se pod ljulja? - upitao je ljude koji su bili
pred elektronskim instrumentima. Zbog slus alica u us ima, c inilo mu se
kao da mu glas dopire iz daleka.
Sve poc inje da podrhtava." - rekao mu je jedan od ljudi. Cujem
neku vrstu uma.
Gurni slualice dublje u ui.
Dublje ne mogu da ih poguram."
Onda stavi i slualice za smanjenje buke."
Roli i ostali ljudi su ih takoe stavili na ui.
Jo ujem um." - slabano je odgovorio ovek.
Na video-monitoru, Roli je video plamen iz srus enih helikoptera.
Inac e je oblast bila mrac na, ljudi su reagovali uspanic eno i zbunjeno, a
od zelene boje, koju je stvarala kamera za noc no snimanje, izgledali
su jos c udnije. Na drugom monitoru se mogao videti nemac ki ovc ar,
koji je potpuno izgubio kontrolu. Kidisao je na kerovou iskez enih
eljusti.
Ubij ga, pourivao je Roli.
Kerovoa je zaista posegao za pitoljem ispod koulje, ali ga je pas,
koji je kidisao, naterao da ustukne i da padne. Kerovoa je ispalio
metak u vazduh, kada je z ivotinja skoc ila na njega, oslobodila se sa
povoca i pobegla u no.
um postaje sve gori." - rekao je neko, vrlo priguenim glasom.
to se trese."
Isuse, ide mi krv iz nosa."
Signal je prejak! titovi ne rade! - uspanieno je pomislio Roli.
Na drugom monitoru se video rastuc i talas svetlosti koji se pruz ao
duz ravnice, palec i travu pod sobom. Iz njega je izbio snop, koji je
poleteo u pravcu stare vazduhoplovne baze. Stigao je do sakrivene
antene i preko nje nastavio ka opservatoriji.
Odjednom su se svi monitori pogasili, s titovi na kamerama su
prestali da rade. .

Iz oiju jednog od ljudi je potekla krv.


Roli je ustuknuo.
Iskljuite opremu!" - povikao je neko.
Ne! - uzviknuo je Roli, nastavljajuc i da korac a unatrag. Neka sve
bude ukljueno to je due mogue!"
Moje ui!
Neko je poeo da povraa krv.
Roli je dos ao do ulaza u prostoriju, us ao u nju, zatvorio c elic na
vrata i zakljuc ao ih. Ta prostorija je imala tri puta jac u zas titu od
elektromagnetnog zrac enja nego preostali deo zgrade. Poz urio je do
monitora na svom stolu i posmatrao ljude izvan prostorije.
Neko je shvatio s ta je Roli uradio i pojurio ka vratima, lupajuc i o
njih. Mahniti pokreti njihovih usana su govorili Roliju da su ga molili
da ih pusti unutra. Jedan od ljudi je podigao pus ku M4 koja je imala
prikaen lanser za granate, a zatim pokazao ostalima da odstupe.
Pucao je u vrata.
Roli je osetio potres. Na monitorima je video dim od eksplozije i
povrede koje su s rapneli naneli nekim c lanovima tima. Ali vrata su
ostala netaknuta. Iako je vikao, glas tog c oveka je zvuc ao utis ano;
uzeo je novu granatu i ispalio je, bez uticaja na vrata. Ali bol koji su
eksplozija i s rapnel naneli ostatku tima, naterao je nekoga da uzme
svoj karabin i da upuca oveka sa lanserom za granate.
Covek koji je drz ao karabin je zatim upucao jos trojicu c lanova
tima, dokazavs i da je sila povezana sa svetlima zaista izazivala
nerazumno nasilje. Iz tog razloga je, da bi dokazao tu teoriju, Roli
ostavio c lanovima tima oruz je na dohvat ruke. Trenutak kasnije, taj
c ovek je bacio karabin i rukama stisnuo glavu, dok mu se lice grc ilo
od bola.
Monitori na Rolijevom stolu su prestali sa radom, s titovi na
kamerama su pali.
Roli se spustio u stolicu pored stola. Zapanjeno je sam sebi
pokus avao da kaz e da nikada nije verovao da c e morati da potraz i
utoc is te u ovoj prostoriji. Zas tita od elektromagnetnog zrac enja u
ostalom delu zgrade je bila toliko jaka da je bio uveren da c e izdrz ati.
Ali, postojao je samo jedan nac in da se ispitaju granice izdrz ljivosti
cele zgrade.
Pogledao je na sat. Bilo je 9:47. Ima jo mnogo do izlaska sunca. Ali

hej, nema veze. Imam dovoljno hrane i vode da preguram celu no.
Nee biti problem da saekam do svitanja, pre nego to odem.
Svetlost na plafonu je poela da mirka, agregat je prestao da radi.
Smiri se. Ako agregat prestane da radi, ni to nije vano. Samo u
spustiti glavu na sto i uraditi ono to normalni ljudi rade: spavau.
Vreme e proleteti.
Ona jadna kopilad napolju...
Svetla u prostoriji su se ugasila. Roli se nas ao u najdubljoj tami
koju je do tada iskusio.
Bezbedan sam. To je vano. Ujutru e biti dovoljno svetla.
Spavaj.
Kada je Roli spustio glavu na sto i sklopio oc i, ugledao je
zamis ljene mrljice koje su stvarale iluziju da su u dnu njegovih oc iju bio je to trik koji stvara mozak. Otvorio je oc i, a tama mu se c inila jos
dublja.
Zbog blagog zvonjenja u us ima se osec ao nelagodno, a onda je
shvatio da je taj utisak normalan kada su svi ostali zvuci blokirani.
Zvonjenje u uima je tu sve vreme. U normalnim uslovima ga
prikrivaju ostali zvuci.
ak i tada...
Da li bih mogao da ujem svetla?
Ne, nije sebi smeo da dopusti da pone da panii.
Misli na neto drugo.
Na ta?
Odogovor mu se automatski nametnuo.
Na svog dedu.

77.
Edvard Roli se nikada nije oporavio od onoga s to mu se dogodilo u
vazduhoplovnoj bazi u Rostovu, 16. jula 1945. O iciri koji su napisali
izves taje Vojnoj obaves tajnoj sluz bi su osetili olaks anje. Covek u
stanju stalne katatonije verovatno nikada nec e pric ati drugima o
oruz ju za masovno unis tenje koje bi moglo biti snaz nije od atomske
bombe.
Uz sjajan uspeh Openhajmerovog projekta, predsednik i vojska su
odluc ili da nema potrebe za pokus ajem da se razvija dodatno
naoruz anje, naroc ito kada se njegovi elementi nisu dobro shvatali i
nepredvidljivo unitavali.
I bili nepouzdani. Svetla se nisu pojavila dva meseca, a c ak i posle
dva meseca su bila jako slaba.
Bezuslovna predaja Japana je samo pojac ala njihovu odluku. Jedno
superoruz je je bilo dovoljno da kontrolis e sudbinu sveta. Ali, onda su
Sovjeti razvili svoju atomsku bombu, a kako se nuklearna trka
pojac avala, istraz ivanje u Rostovu se u toj meri zatas kalo da su svi
zaboravili na njega.
Edvard Roli je narednih dvadeset i pet godina proveo u Vojnoj
bolnici za mentalne bolesti; svakoga dana ga je posec ivala supruga,
kojom se oz enio dok je sluz bovao u Prezidiju u San Francisku, 1939.
Sin im se zvao Robert. Kao poboz na katolkinja, Edvardova z ena je
odbila da se ponovo uda. Da bi se udala, morala je da se razvede od
svog mua, a ona je verovala da e razvodom prokleti svoju duu.
Tokom sedamdesetih godina, sve vec i tros kovi rata u Vijetnamu su
naterali Vojsku SAD da ukine punu medicinsku negu osoblju c ije je
lec enje datiralo od vremena Drugog svetskog rata. Edvarda je z ena
preselila iz bolnice u svoj stan, gde je njen z ivot dobio novu svrhu, jer
se posvetila nezi njega.
Do tada je njen sin imao dvadeset i devet godina i sam je postao
otac dec aka po imenu Voren. Rastuc i, Voren je posec ivao dedu i na
trenutke bivao uplas en, pa fasciniran starcem zaraslim u bradu, koji je
nepokretno sedeo u stolici za ljuljanje u dnevnoj sobi, uvek odeven u

pidz amu i kuc ni mantil, uvek gledajuc i televiziju - iako niko nije
mogao da kae da li je deda bio svestan onoga to je gledao.
Voren je imao trinaest godina kada mu je baka umrla od
moz danog udara. Na sahrani su svi govorili da je bila svetica. Nikada
nije zaboravio sa koliko su z ara njegovi roditelji govorili o tome s ta c e
uraditi sa matorim", kako su ga zvali.
Nemamo prostora." - bila je uporna njegova majka, dok je otac,
ovlas ceni o icir u Vojsci, protivrec io govorec i da nemaju novca da
matorog smeste u bolnicu.
Na kraju, deda je dos ao da z ivi u njihovom malom stanu u Fort
Bragu, a Voren je dobio zadatak da brine o njemu posle s kole, dok je
njegova majka radila polovinu radnog vremena u vojnoj pos ti. Vorenu
to nije smetalo. Bilo mu je dopus teno da dovodi prijatelje, a oni nisu
previe marili za izboranog, smez uranog, sedokosog starca, sede
brade. On je samo sedeo i gledao bilo koji televizijski kanal koji bi oni
izabrali.
Nikada se nije sam kretao, ali je mogao hodati, ako bi ga neko
naterao, a mogao je i da z vac e, ako bi mu neko stavio hranu u usta.
Takoe, mogao je sam da se pobrine za sebe u toaletu. Sve s to je
Voren trebalo da uradi, bilo je da ga na svaka dva sata odvede u
kupatilo, da mu spusti donji deo pidz ame, posedne ga na toaletnu
s olju i vrati se pet minuta kasnije. Ako bi trebalo starca obrisati posle
nuz de, Voren je koristio vlaz ne maramice. Grozno, ali je Voren otkrio
da se moz e navic i na mnoge stvari u zamenu za nove video igrice, koje
mu je otac doputao da kupuje svake sedmice.
Jednog dana nakon s kole, Voren je bio sam - a to je znac ilo da se
nalazio u dnevnoj sobi sa svojim dedom - igrajuc i video igricu u kojoj
je bilo mnogo svetlec ih kugli koje su lebdele i polako se kretale. Na
smrt se prepao kada je deda progovorio.
Svetla."
Voren je ispustio konzolu iz ruke i pogledao dedu otvorenih usta.
Video sam ih. - rekao je starac.
Ti moe da govori?" - zapanjeno je upitao Voren.
Cinilo se da ga deda ne c uje. Starac je nastavio da govori
promuklim glasom. Mnogo toga Voren nije razumeo - stvari o
Teksasu, vazduhoplovnoj bazi, svetlima i podzemnoj istraz ivac koj
stanici.

Rostov." ta god da je to znailo.


Krv iz us iju. Iz nosa. Iz suznih kanala. Sve gori. Vreme se ubrzalo.
Boz e, spasi me. Elis." Bilo je to ime Vorenove bake. Deda je poc eo da
plae.
Voren je potrc ao da donese papirnu maramicu i obrisao dedino
lice, zaraslo u bradu.
Sve je u redu, deda. Ja u,ti pomoi. ta pokuava da mi kae?"
Tada je Vorenov deda prestao da govori. Nakon nekoliko dana,
Voren je shvatio da, kada bris e dedi suze, stoji izmeu dede i svetlec ih
kugli u video igri.
Roditelji su pomislili da lae.
Ne laem, govorio je pre pet minuta." - insistirao je Voren.
O emu?"
Voren im je ispriao.
Svetla." - ponovio je njegov otac. Moja majka je govorila o
istraz ivanju na kojem je uc estvovao u Teksasu, s to je imalo veze sa
svetlima."
U Teksasu?"
Izvan malog grada po imenu Rostov. I njegov otac je nes to petljao
sa svetlima. Jo u Prvom svetskom ratu. Nikada nisam shvatio ta."
Zar ne postoje neka pisma?" - upitala je Vorenova majka.
Pisma?"
Izmeu njegovog oca i majke. Sec am se da nam ih je Elis
pokazivala. Kako nam je rekla, Edvard je c uvao sve s to je imalo veze
sa njegovim ocem, jer je bio samo dete kada mu je otac nestao. rekla je. Neka pisma su, tokom Prvog svetskog rata, dos la iz
Francuske. U njima se pominjalo neto o svetlima."
Da, sada se seam. Gde smo ostavili tatine stvari?"
Nakon dvadesetominutne pretrage, pronali su pisma na dnu jedne
kutije, u ormaru. Doneli su ih u dnevnu sobu i ras irili ih ispred
sedokose figure u stolici za ljuljanje.
Da, vidi ovo." rekao je Vorenov otac. Sanjam svetla. Ne mogu da
doc ekam da se vratim i da ih pronaem. Dvadeseti januar, 1918. Auh.
Tata, ta ti zna o ovome?"
Ali Vorenov deda je ponovo postao katatonian.
Narednog popodneva, dok je Voren igrao video igricu, deda je
prstom uperio ka lebdec im kuglama, koje su se sporo kretale i poc eo

da pric a pric u koju je drz ao u sebi od 1945 - o tajnoj zgradi ispod


udaljene vazduhoplovne baze u Teksasu i o oruju nepoznate snage.
Oc aran time, Voren se osec ao kao da mu je struja ispravila sve
dlake na rukama. Od tada je svojim prijateljima govorio da otac za
njega ima neke zadatke posle s kole. Zurio bi kuc i i pokretao video
igricu. Cim bi se lebdec e svetlec e kugle pojavile, deda bi neprekidno
govorio o svetlima.
Ali jednoga dana, kada je Voren pohitao kuc i, majka ga je doc ekala
ispred kuc e i rekla mu da bude tih, jer je deda spavao u spavac oj sobi.
Ovo je Vorena razoc aralo, jer je z eleo da c uje s to vis e o svetlima i o
tome ta se dogodilo tog uasnog jutra, 1945.
Igrao je igricu, dosaivao se, ali je odluc io da ode i pogleda da li je
deda budan. Kada je otvorio vrata, video je da je krevet prazan.
Prozor je bio otvoren.
Pozvao je majku, koja je pohitala kuc i. Iako su se njih dvoje
provezli kroz svaku ulicu u Fort Bragu, nisu ga mogli nac i. Vojna
policija je pros irila istragu. Policija izvan vojne baze je sprovela jos
iru istragu.
Bolnice, sklonita, crkve, parkovi. Vorenovog dede nije bilo nigde.
Kako, do avola, starac moe nestati?" - pitao se Vorenov otac.
Mislim da znam gde je otiao." - rekao je Voren.
Moz da je shvatio gde je sahranjena Elis, pa je odluc io da je
poseti." - predlagala je Vorenova majka.
Nije. Otiao je u Rostov." - rekao je Voren.
Rostov? U Teksasu?"
Na aerodrom na kojem je stradao. Uvek pric a o njemu. Mislim da
je tamo otiao."
Kako starac moe otii u Teksas?"
Ne kaz em da je stigao tamo. Samo kaz em da je to mesto na koje
se uputio."
Policija je razaslala obaves tenje o nestaloj osobi u Dz ordz iju,
Alabamu, Misisipi i Lujzijanu, koje su bile drz ave izmeu Severne
Karoline, gde se nalazio Fort Brag, i zapadnog Teksasa.
Tri dana kasnije se telefonom javio s ef policije u Rostovu. Da,
Vorenov deda je uspeo da stigne tamo. Pronas li su ga na starom
aerodromu.
Bio je mrtav.

78.
Roli je osetio kada je sto, na kojem mu je poc ivala glava, poc eo da
vibrira. Odmah se uspravio u tami. Cinilo mu se da je u prostoriji
toplije, dovoljno da pone da se znoji.
Naravno da je toplije, pomislio je. Agregat je prestao da radi. Klima
ureaj ne radi.
A u tom sluaju, ne radi ni pumpa koja upumpava sve vazduh,
shvatio je. Raspolaem samo kiseonikom koji se nalazi u prostoriji.
Zbog mraka mu se inilo da je prostorija manja.
Opusti se. Udii polako i smireno. Ima dosta vazduha.
Roliju je i dalje zvonilo u us ima, a slus alice su samo pojac avale taj
utisak. Slus alice za smanjenje buke su mu pritiskale glavu. Znoj je
curio sa mesta koja su dodirivala. Rukama je obrisao znoj.
Ze ga je naterala da poz eli da je ostavio boce vode na stolu, dok
je svetlo jos z mirkalo. Kada je stao na noge, s kripa stolice mu se c inila
jac a u tami. Okrenuo se na levo, ispruz io ruke i poc eo da tetura po
podu, pokus avajuc i da napipa nes to u praznom prostoru. Pre nego s to
je oekivao, prsti su mu napipali glatki metal ormara.
Nema problema.
Boce sa vodom su se nalazile u gornjoj ioci. Pruz io je ruku unutra
i stavio tri boce pod levu ruku. Desnom rukom je uzeo dve energetske
okoladice i teturajui se, vratio se nazad, do stola.
Udario je o os tru ivicu. Psujuc i, brzo je spustio ono s to je nosio i
poeo da masira kuk u koji se udario.
Od nakupljene vlage u vazduhu, nozdrve su mu bile vlaz ne. Kada
ih je obrisao maramicom, zaobis ao je sto i dos ao do mesta gde se
nalazila stolica, koja je ponovo zas kripala. Otpio je tri duga gutljaja iz
jedne od boca, obrisao sa usana tragove vode, otvorio jednu od
energetskih okoladica i odjednom osetio gaenje.
Voda koju je progutao je imala c udan ukus, kao da je u njoj bilo
metala. Da li se ustajala?
Hou li povratiti od toga?
Metalni ukus u ustima mu se pojaavao.

Niz lice mu je curio znoj. Dok je sto vibrirao, c inilo se da mrak nije
toliko gust, moz da i zato s to su mu se oc i sada privikle. Skoro da je
mogao da vidi boce sa vodom.
Naravno. Uvek sam imao dobar vid.
U tami su se razvile sive senke. De initivno je video obrise boca. To
su bile dobre vesti. Los e vesti su bile da mu je zvonjava u us ima
postajala sve jaa, a da je od metalnog ukusa u ustima skoro povraao.
Sada je jasno video boce, ali ga okruila izmaglica.
Prokleti znoj, ulazi mi u oi. Obrisao je oc i nadlanicom, ali su mu se
boce i dalje c inile zamuc ene, iako je sivilo u prostoriji sada toliko
izbledelo da je mogao da vidi i obrise stola.
I energetskih okoladica.
I svojih ruku.
Efekat je bio isti kao kada noc bledi, bas pred svitanje.
Zamagljenim vidom, Roli je uspeo da uoc i i ormar. Video je zidove i
metalna vrata na drugoj strani prostorije i sve je jo bilo zamagljeno.
Ponovo je obrisao oc i kako bi sa njih skinuo znoj. Soba je sada bila
dovoljno osvetljena da je mogao da vidi boje, narandz aste omote na
energetskim c okoladicama, plave trake na bocama sa vodom, crveno
na svojim rukama.
Crveno?
Kapi krvi su pokrivale sto. Kos ulja mu je bila umrljana krvlju. Sa
zaprepas cenjem je shvatio da metalni ukus nije dopirao od vode, a da
mokar osec aj na licu nije bio znoj. Bila je to krv, koja je tekla iz
njegovih suznih kanala i nosa.
Vrisnuo je.
Iz poda, zidova i sa plafona je izbijala svetlost.
Roli je pohitao ka vratima, otkljuc ao ih i s irom otvorio. Zbog sjaja
je morao da zatiti oi.
Pred njim su lez ali c lanovi tima. Bili su pokriveni krvlju, a oni koji
su jos bili z ivi su jaukali. Jedan c ovek je jos imao snage da uperi u
njega puku.
Roli se sagnuo da dohvati karabin sa lanserom za granatu, ali nije
bilo potrebe za tim - c ovek sa pus kom M4 je izgubio svest, a pus ka je
pala na betonski pod.
Roli je pres ao preko tela, otvorio druga vrata i potrc ao u komoru
gde su bili parkirani suburbani, od kojih sada nije bilo nikakve

koristi. Sjaj je bio jos jac i dok je trc ao ka stepenis tu koje je vodilo na
povrinu.
Ako budem trao dovoljno brzo, moda mogu da odmaknem.
Nisam bio izloen svetlosti onoliko koliko ostatak tima. Moda neu
iskrvariti.
Potrc ao je uz stepenice, dok su mu se grudi nadimale od ubrzanog
disanja. Stigao je do vrata koja su vodila napolje, okrenuo je bravu,
udario ramenom o vrata, ali ih nije mogao pomeriti. Ukucao je brojeve
u taster, koji se nalazio kraj vrata i uneo lozinku za otvaranje, ali se
vrata i dalje nisu pomerala.
Naravno! - pomislio je Roli. Bez struje ovo ne radi.
Ne mogavs i da kontrolis e svoje jadikovanje, pohitao je niz
stepenice, uzeo karabin i ispalio granatu u vrata. Eksplozija ga je
izbacila iz ravnotez e. Kada se dim ras cistio, ugledao je iskrivljena
vrata. Iza njih se ukazivao sjaj.
Dok mu je krv kapala sa lica, pohitao je uz stepenice, us ao u
rus evine hangara i potrc ao napolje. Iza njega se ogromna kugla
svetlosti uveavala, ali se pred njim pruala tama puta.
Nastavi da tri!
Uspeo je da nac ini tri duga koraka, pre nego s to ga je nes to
zaskoc ilo iz mraka i udarilo u grudi, bacivs i ga na lea. Nec ije c eljusti
su pokus avale da mu se doc epaju vrata. Nemac ki ovc ar. Lice mu je
bilo obliveno krvlju. Potpuno raspomamljen, pas je pokus avao da
zarije zube u Rolijev vrat. Roli ga je zgrabio za grlo i pokus avao da ga
odgurne. Pas ga je grebao i cvileo. Nije mogao da ga drz i za krzno
natopljeno krvlju.
Taman kada se spremao da ga ugrize za vrat, pas je iznenada stao i
pogledao u daljinu. Na njegovoj krvavoj njus ci su se ogledala
isprepletana svetla. Kevui, pas se okrenuo i otrao u tamu.
Roli se jedva uspravio i krenuo, teturajuc i napred. Kada je pao,
slualice za priguivanje buke su mu spale sa glave. Krv koja je tekla je
izbacila slus alice iz us iju. Bez njihove zas tite je c uo s is tec i, pucketavi
um iza sebe.
I jo neto.
Avionski motor.
Od svih pric a, koje mu je deda ispric ao, ona koja ga je najvis e
opsedala bila je o tome kako je Rolijev pradeda uzleteo u dvokrilcu iz

Prvog svetskog rata ka tamnom horizontu, u nameri da sazna poreklo


svetla. Kao dec ak, Roli je zamis ljao kako se dvokrilac sve vis e i vis e
udaljava, postaje sve manji, nestajuc i u daljini i kako postaje samo
taka.
Nestaje.
Moj pradeda.
Kada se okrenuo, skoro ga je zaslepeo talas svetlosti, koji se
kretao ka njemu. U daljini, trava je bila u plamenu, a ti plamenovi su
samo pojac avali sjaj koji se re lektovao kroz dim. Otvorenih usta je
posmatrao isprepletane boje, meu kojima je dominirala narandz asta,
koja ga je podseala na sunce.
U svetlosti se neto kretalo.
U vidokrug mu je doao dvokrilac, kog nije bilo mogue razlikovati
od plamena, zbog narandaste boje kojom je bio okruen. Dvokrilac je
imao dva sedita, jedno iza drugog. Na zadnjem sedituje sedeo mladi
i upravljao avionom. Nosio je uniformu i zas titne naoc are. Cak i iz
daljine se videlo da je zgodan.
Imao je brkove. Iza njega je leprao al.
Pre nego s to je Roli shvatio s ta radi, krenuo je duz stare piste.
Znao je da treba da trc i ka putu, ali jos od svoje trinaeste godine, sve
misli su mu bile usmerene na svetla i njihove tajne.
Kada je imao osamnaest godina, dos ao je u ovu vazduhoplovnu
bazu i pretraz io je, traz ec i put do podzemnih prostorija. Bas kao i
njegov deda, pridruz io se vojsci, sa namerom da napreduje u vojnoj
obaves tajnoj sluz bi. Najzad je dos ao do ovlas cenja koja su mu bila
potrebna da ue u trag pradedinim izves tajima o svetlima, da sledi
zakljuke koji su ga vodili ka dedinim izvetajima o svetlima.
Dvokrilac se pribliavao.
Bez upozorenja, dvokrilev motor je prestao da radi.
Dvokrilac je nestao. Umesto njega, tu je sada bio mali jednokrilac,
Cesna, c iji motor nije radio i c iji se propeler beskorisno okretao. Roli
je kroz prozor na kabini ugledao c oveka i z enu. Njihova lica su bila
iskrivljena od straha.
Avion se ruio.

79.
U jednom trenutku, Pejdz je pokus ao da navede Cesnu preko
Zlozemlja, na travu obavijenu mrakom. U narednom trenu,
uskovitlane boje su okruz ile avion. Ako se c inilo da se vreme
produz ilo tokom jedrenja aviona, sada je utisak bio da se produz ilo
jo vie.
inilo se da se Cesna ne pokree.
Iz boja, koje su pulsirale desno od aviona, izdvojio se snop
svetlosti. On je emitovao toliko svetlosti da je Pejdz mogao da vidi
srus ene hangare kraj stare piste. Snop je udario u jedan od hangara i
pod uglom se usmerio ka severozapadu, u pravcu opservatorije. U
daljini, snop je krenuo ka nebu, odbio se o nes to - verovatno satelit,
pretpostavljao je Pejdz - i munjevito krenuo ka tlu, jos dalje ka
severozapadu.
ujem motor! - viknula je Tori.
To nije na motor!
Kroz boje, sa njihove leve strane je prola senka.
Jo jedan avion! - povikao je Pejd.
Nije to bio tek koji drugi avion. Bio je to dvokrilac koji se koristio
za vreme Prvog svetskog rata. Za kontrolama, na zadnjem sedis tu se
nalazio mlad c ovek sa brkovima i naoc arima, c iji je jedan kraj s ala
leprao u vazduhu.
U bojama su se smenjivale i druge slike: jedan c ovek koji je
napasao stoku, ena jae na konju du mranog puta...
Zgodan, mladi c ovek - Dz ejms Dikon - zuri u tamu, naslonjen na
ogradu.
Tinejder na motociklu, koji juri kroz mrano polje.
Vojnici koji se drz e za glavu, kao da se boje da c e im lobanje
eksplodirati.
Edvard Malen, koji puca ka svetlima, a onda puca u okupljene
ljude.
Tori koja sedi na klupi u posmatrac koj oblasti i gleda opc injeno u
daljinu.

Odjednom su sve slike nestale, ukljuc ujuc i i dvokrilac. Njegov


motor se vie nije uo.
Cesna je nastavila da jedri. Svetla, koja su se sada nalazila - iza
aviona, dala su Pejdz u dovoljno osvetljenja da vidi travu i pras inu na
staroj pisti.
Uskoro sleemo!
Tlo se polako pribliavalo.
Neko je ispred nas! - povikala je Tori.
ta?
Po pisti tetura neki ovek!
Pejdz ga je tek tada ugledao. Teturajuc i se, c ovek je otvorenih usta
gledao u Cesnu, a glava i odec a su mu bili natopljeni nec im s to je
morala biti krv.
Tori, otvaraj svoja vrata! - Pejdz je otkac io polugu na svojim
vratima i gurnuo ih. Pre nego s to je ugledao pistu, primetio je kamenje
u travi.
Cesna vis e nije mogla ostati u vazduhu. Ponovo je preuzeo
kontrole, podiz uc i nos, nadajuc i se da c e odrz ati prednji toc ak iznad
kamenja. Levi toc ak je udario o tlo i pukao. Osetio je kako se avion
naginje na tu stranu. Levo krilo se vuklo po tlu, a onda se savilo. Od
udara, trup aviona se okrenuo na levu stranu.
Propeler je udario o zemlju, pri c emu se jedna lopatica odlomila i
odletela, a obrtna sila je u trzaju izbacila motor iz lez is ta. Pras ina je
zasula pilotsku kabinu. Dok se trup aviona sve vis e naginjao u levo,
Pejd je shvatio da se upravo on nalazi na toj strani. Kidanje i savijanje
metala se podudarilo sa lomljenjem aviona, dok se klizao po pras ini.
Ukoliko bi se avion iznenada zaustavio, da nije bio c vrsto pric vrs cen
za sedis te, Pejdz bi grudnim kos em udario o kontrolnu tablu. Pored
toga, usled zatezanja pojasa preko njegovog grudnog kos a prilikom
zaustavljanja, osetio je kao da ga je neko udario.
Sa mukom je disao.
Tori, - uspeo je da izgovori- da li si dobro?
Nije odgovorila.
Tori?
Mislim da sam dobro.
Hvala Bogu, pomislio je Pejdz . Moramo da izaemo u sluc aju da
avion plane.

Vrata su mu bila naslonjena na tlo i nije mogao da izae. Iako ga je


sve bolelo, uspeo je da odvez e pojas na sedis tu i pojas koji mu je
uvrivao ramena.
Izai kroz vrata na tvojoj strani!
Pos to je trup aviona bio nagnut na njegovu stranu, Pejdz je bio u
moguc nosti da ustane delimic no i pomogne Tori da odvez e pojas
kojim su joj bila pric vrs cena ramena. Pogurao joj je kukove,
pomogavs i joj da proe kroz vrata na desnoj strani aviona. Jauknuvs i,
potisnuo je i sebe na gore, izvukao se kroz otvorena vrata, na stomaku
se kretao po boku aviona, a zatim se sruio na zemlju.
Boleo ga je grudni kos , ali mu bol nije bio toliko vaz an kada je
osetio miris goriva.
Trc i! - povikao je. Tori nije bilo potrebno ohrabrenje. Potrc ala je
napred, na staru pistu. Trc ec i pored nje, Pejdz je pojurio s to je vis e
mogao.
Ispred njih se c ovek, kojeg su ugledali, srus io na pisti. Bez
oklevanja su kleknuli pored njega, okrenuvs i ga na lea. Pejdz je znao
da ga je ranije video, iako je c ovek bio obliven krvlju. Prethodne noc i,
on i Tori su se provezli pored napus tenog aerodroma. Covek
c etrdesetih godina, c elav i snaz an, c vrstih ramena i autoritativne
pojave - on je bio taj koji je otkljuavao kapiju.
Moz ete li da ustanete? - upitao je Pejdz . Moramo da Vas
odvedemo odavde.
ovek je promrmljao neto to je zvualo kao pradeda.
Pejdz i Tori su ga podigli na noge i poveli duz stare piste. Snop
svetla je i dalje sijao kroz jedan od hangara, strujec i ka severozapadu,
vinuo se u nebo, a zatim se pod uglom spus tao ka nec emu dalekom, na
horizontu. Vazduh je ispunjavao static ki s um koji je mirisao na
elektrinu vatru. Pejd je osetio kako mu se podie kosa na glavi.
Borec i se da izvede c oveka na put, Pejdz se osvrnuo, iznenadivs i se
kada je video koliko su svetla postala blistavija. U daljini, eksplozije su
raznele podzemne prostorije: bile su to bombe iz prethodnih ratova.
Kada su plamenovi dos li do Cesne, tankovi sa gorivom su eksplodirali,
poslavi vatrenu kuglu u nebo.
Static ki s um je postao nepodnos ljiv. Dok je toplota iz snopa
svetlosti pretila da zapali Pejdz ovu odec u, nebo se odjednom osvetlilo
nec im s to je nalikovalo na ogromnu raketu za vatromet, ali se sve

dogodilo vis e i dalje nego s to bi ijedna raketa mogla da dosegne. Ono


to je eksplodiralo se rasprilo u svim pravcima.
ta je ono, do avola? - upitala je zaueno Tori.
Iskre su se s irile uvis i na dole, preko celog neba. U tragovima
eksplozije koji su se s irili na sve strane, videle su se sve moguc e boje,
zbog ega je Pejd zastao i uplaeno posmatrao ta se deava.
inilo se da nebo gori.
Odjednom, zrak svetlosti je nestao.
To se desilo u isto vreme kada je horizont obasjala eksplozija koja
je dopirala iz pravca opservatorije. Boje su padale sa neba. Iskre su
bivale sve blee. Dok je static ki s um nestajao, jedina svetlost je
dopirala od zapaljene trave.
Kas ljuc i od dima koji ga je obavio, Pejdz je shvatio da moz e
ponovo da se krec e. On i Tori su poz urili i poveli c oveka kroz tamu.
Stigli su do ograde, prebacili c oveka preko nje, pros li kraj parkiranih
automobila i izali na put.
No je ispunio novi zvuk. Zvuk stotina ljudi koji su plakali.
Pradeda. - izgovorio je ovek.
Kraj njih su se teturali ljudi. Neki su ulazili u automobile, ali se
motori nisu pokretali. Drugi su prizivali svoje voljene. Molbe Bogu ili
obic nim ljudima za pomoc , mes ale su se sa jaucima. Ljudi su se okupili
na putu, sporo se krec uc i po njemu; dok su se kretali ka Rostovu,
nalikovali su na izbeglice iz ratne zone. Iz pravca grada su se c ule
sirene.
Medrano se popeo na kamion, obasjan vatrom.
Molim vas da svi ostanete mirni! - vikao je. Pobrinuc emo se za
vas! Pomo je na putu!
Pejdz je pogledao nepoznatog c oveka kojeg su polegli na put. Lice
mu je bilo tamno od krvi.
Cujete li sirene? Samo izdrz ite i bic ete dobro." Pejdz je pokus avao
da ga ohrabri.
Covek nije odgovarao. Pejdz se prvo zabrinuo da je c ovek umro,
ali je onda primetio da su mu oc i otvorene, ali da nije treptao, nego je
samo zurio u nes to s to je moglo biti ili daleko, ili zakljuc ano negde u
njegovom umu.
Pejd je dohvatio Tori za ruku: Jesi li sigurna da si dobro?"
ivi smo. - odgovorila je. Ne moe biti bolje od toga."

Zvuk sirena je bio sve bliz i, a crvena i plava svetla su osvetlila


tamu.

80.
Anita se budila s vremena na vreme tokom noc i, postepeno se
oporavljajuc i od efekata anestezije. Kada je ovoga puta otvorila oc i,
sunc eva svetlost se probijala kroz otvore na salonima, obasjavajuc i
bolnic ki krevet na kom je lez ala. Leva ruka joj je bila u gipsu, c ija je
teina bila dodata na dubok bol u njenoj ruci.
Metak je jako os tetio kosti u tvojoj ruci, - sa mukom joj je rekao
neiji glas - ali su uspeli da je spasu.
Anita je pogledala levo od sebe i videla da se u drugom krevetu
nalazi jos neko. Prepoznala je glas - bio je Brentov - ali mu nije mogla
videti lice, jer je bilo u zavojima.
Rekao sam ti da c u biti ovde kada se probudis ." - rekao je tiho. Ja
drim do svoje rei.
Anita se namrtila. ta se tebi dogodilo?"
Jurio sam za priom sve dok me ona nije uhvatila."
Jos uvek nestabilna od lekova koje su joj davali, Anita je rekla: Ne
razumem."
Isuvis e sam se pribliz io." Brentov glas je bio slabas an. Spalila me
je."
Spalila?"
Mislim da nec u ic i u Atlantu. U stvari, mislim da vis e nec u voditi
vesti sa Seron. Ali kada uzmemo u obzir koliko nas je ta pric a kos tala,
garantujem ti da emo ti i ja dobiti Emi nagradu."
Anita je pokus ala da ustane. Oc ajnic ki je pokus ala da shvati ono
to joj je priao.
Izgoreo si?"
Lekari nisu sigurni koliko c e ozbiljni biti oz iljci. Govorili su o
presaivanju koz e i specijalistima. Ako budem imao srec e, moc i c u da
radim u istraz ivac kom novinarstvu sve dok mi je lice u senci kada
izvetavam pred kamerom."
Anita na trenutak nije mogla da progovori.
Lo siento.
Pos to c u verovatno provesti neko vreme u El Pasu,

pretpostavljam da bi mi bilo bolje da poc nem da uc im s panski. Sta si


mi sad rekla?"
Stvarno mi je ao.
Hvala ti. Bili smo dobar tim.
Jo smo dobar tim. - rekla je Anita.
Svejedno, mislim da bi bilo bolje da poc nes da traz is novog
partnera."
Da li voli meksiku hranu?"
Ne znam kakve to veze ima, ali je istina da sam je probao jednom
i da mi se nije svidela.
To je zato s to nisi jeo na pravom mestu. Nisi nis ta probao dok ne
proba enilade koje pravi moja mama."

81.
Ogromna elektric na oluja?" Kostigan se naslonio na stolici. Iako je
nosio uniformu i opasac , i dalje je oko glave imao zavoje. Zbog toga je
izgledao ranjivo.
Ogromna kugla od c iste svetlosti. Tako kaz u federalci." - rekao
mu je Medrano. Sve vladine agencije su se umes ale, naroc ito FBI i
Nacionalna nauc na fondacija. Ova ustanova upravlja opservatorijom.
Ili je bar bilo tako. Cela opservatorija je sino eksplodirala."
Od c iste svetlosti." Kostigan je izgledao zbunjeno. Je li to c ak i
moguc e? Da li bi nes to poput toga moglo da onesposobi motore na
nekoliko stotina vozila? Da ne pominjem nekoliko helikoptera i
Cesnu?"
Nije u pitanju da li je to moguc e ili ne. To je zvanic no objas njenje
onoga s to se dogodilo, a pos to su se sve televizijske kamere sinoc
pogasile, nemamo fotografije kako bismo dokazali suprotno."
Sta c e se dogoditi u vezi sa satelitom koji je eksplodirao? Pola
Amerike je to videlo."
Unis tile su ga stene iz svemira. Ono s to je lic ilo na iskre, bili su
ostaci satelita koji su sagorevali u atmosferi. Cinjenica da se to
dogodilo u isto vreme kada i elektric na oluja je puka sluc ajnost. Nema
s anse da c e vlada priznati da se eksperimentisalo sa oruz jem koje
koristi elektromagnetnu energiju."
Ulicom se razlegao zvuk crkvenih zvona, objavljujuc i poc etak
nedeljne slube.
Oruje?" Kostigan se namrtio. Misli da je to bilo u pitanju?"
Bio sam tamo i mogu ti se zakleti da ono s to se tamo des avalo nije
bila elektric na oluja. Na pamet mi pada samo jedna stvar koja moz e
zaustaviti motore i agregate, kao i sve ostalo s to zavisi od elektronike
i magneta. Zna li neto o astronomiji?"
Dovoljno da mogu da je razlikujem od astrologije."
Jos od detinjstva, kada sam video prvu kometu, imao sam
teleskop." - rekao je Medrano. Otkad znam za sebe pretplac en sam na
c a sopis Astronomija. Crne rupe, supernove, spiralne magline. Sve to

izgleda vrlo seksi. Ali solarne oluje su mi najomiljenije. Naravno, ne


usuujem se da kroz teleskop pogledam u sunce. Oslanjam se na
ilmove, snimljene posebnim kamerama u opservatorijama. Solarne
oluje emituju snopove koji izgledaju kao blistavi kraj ogromnog bic a.
Mogu biti vreli stotinu miliona stepeni. Oni ispus taju elektromagnetnu
energiju snage deset miliona atomskih bombi."
Kostigen ga je paljivo sluao.
One se aktiviraju u jedanaesetogodis njim ciklusima." - nastavio je
Medrano. Poc evs i skoro ni od kakve aktivnosti, do spektakularnih
erupcija. Na svom vrhuncu, elektromagnetni talasi su tolike snage da,
kada stignu do Zemlje, mogu izbaciti satelite iz orbite, onemoguc iti
elektrane u proizvodnji struje i ostaviti static ki s um umesto
televizijskog signala. One izazivaju severnu svetlost. Ono s to sam sinoc
video je bila kombinacija oba fenomena: severnih svetala i solarne
oluje."
Solarna oluja. Dug joj put treba da pree od sunca."
Ne kaz em da je ovo bila solarna oluja. Kaz em da je izgledalo tako.
Elektromagnetna eksplozija sa nekog mesta na zemlji bi mogla
objasniti mnogo toga to se dogodilo prethodne noi."
Ali, ta je izazvalo?"
To je drugi nac in da me pitas s ta predstavljaju svetla. Evo moje
teorije. Zemljino jezgro je vrelije od povrs ine Sunca." Medrano je
slegnuo ramenima. Moz da ovde postoji nac in na koji
elektromagnetni talasi pronalaze svoj put do povrine."
Kostigan je razmis ljao o tome. Pretpostavljam da je u pitanju
dobro objas njenje, bas kao i gas iz moc vare, kvarcni kristali,
radioaktivni gas i inverzije temperature."
Ma, s ta god da se des avalo, nec u dopustiti da se situacija
pogors a." - rekao je Medrano. Vec ini posetilaca je svega preko gjave i
vrac aju se kuc ama o svom tros ku. Samo da potvrdim da c emo od
vec eras blokirati put. Svako ko z eli da vozi u tom pravcu, morac e da
krene dugom zaobilaznicom. Posmatrac ka oblast, prenosivi toaleti,
ploc e duz puteva, betonske prepreke, parking - sve c e biti uklonjeno.
Kada budemo zavrs ili, taj deo c e izgledati kao svaki deo polja. U
meuvremenu, federalci c iste nered u opservatoriji i vazduhoplovnoj
bazi. Verovatno nikada nec emo saznati s ta se tamo dogodilo. Ne z ele
da nas puste tamo. A nikada zvanic no nec emo saznati s ta se sinoc

dogodilo u Vajt Sendsu."


U Vajt Sendsu?" - upitao je Kostigan. Na raketodromu?"
Da, sve vesti o tome govore, a zagovornici teorije zavere su
doc ekali svoj trenutak. Nekakav zrak je pogodio cilj u Vajt Sendsu koji je ves tac ki stvoren grad. Mislim da moz emo da pretpostavimo
odakle je zrak dos ao. Oc igledno je unis tio ovaj gradic , razneo stanicu
za nadzor i zbrisao s est zgrada, na udaljenosti od osam kilometara, da
ne pominjem da je u celoj bazi nestala struja i da su na svim
automobilima prestali da rade akumulatori. Zrak je bio isuvis e uoc ljiv
da bi ga mogli negirati. Izves taji kaz u da je poginulo dvadeset vojnih
tehnic ara. Civili, koji su posmatrali noc no nebo iz Alamogorda, tvrde
da su ugledali zaslepljujuc u svetlost. Vojska sve pripisuje ogromnoj
eksploziji u skladis tu municije. Eksploziju je, kako kaz u, izazvala
munja."
Ta munja se svuda nae." Na Kostiganovom licu se najzad video
izraz iscrpljenosti.
Jesi li dobro?" - upitao je Medrano.
Sa druge strane ulice su i dalje zvonila crkvena zvona.
Moz da odem tamo malo kasnije." - rekao je Kostigan. Pros lo je
dosta vremena."
Jedan policajac je pokucao na otvorena vrata. Ovde su gospodin i
gospoa Pejd."
Uvedi ih."
Kada su se Pejdz i Tori pojavili na ulazu, Kostigan se nasmes io.
Drago mi je to vas vidim, iako izgleda da ste malo izgoreli na suncu."
Ba kao i kapetan Medrano." - rekla je Tori.
Izgleda da se nalazimo u zemlji ponoc nog sunca. - odgovorio je
Medrano. Razgovarali smo o vas em telefonskom razgovoru. U pravu
ste kada kaz ete da c ete nam trebati da popunimo neke praznine. Ali u
ovom trenutku imamo dosta detalja na koje treba obratiti paz nju. Bilo
bi dobro ako biste mogli da se vratite ovamo za desetak dana.
Godpoo Pejdz , pomenuli ste da c ete imati operaciju u utorak ujutro u
San Antoniju. Hoc e li Vam deset dana biti dovoljno vremena da se
oporavite za put?
Videemo. - rekla je Tori.
Moz emo uvek uspostaviti video kontakt, ako bude potrebno.
Nadam se da nije nita ozbiljno."

Pejd i Tori mu nisu odgovorili.

82.
Avion falkon 2000 je poleteo iz vojne baze u Fort Blisu i krenuo
na c etvorosatno putovanje ka aerodromu Glen Berni, u blizini Fort
Mida, u Merilendu. Njime je upravljalo osoblje Vojne obaves tajne
sluz be, koje je bilo pripojeno Nacionalnoj agenciji za bezbednost.
Meu putnicima se nalazilo medicinsko osoblje i pukovnik Roli.
Pukovnik je gledao ispred sebe; povremeno bi trepnuo, inac e se
nije kretao.
Koliko je ve ovakav?" - upitao je neko.
Pos to je Roli bio katatonic an i nije mogao da okrene glavu, nije
mogao ni da indentifikuje govornika.
Izgleda da je takav sinoc od deset sati. - neko je odgovorio. I ovaj
ovek je bio izvan Rolijevog vidokruga.
ta mu je?
Ono s to sada mogu da kaz em je da je u pitanju paraliza izazvana
traumom. Ne znam da li ima izic ki ili psiholos ki uzrok, ili su u pitanju
oba. Moraemo da ga testiramo."
Uzimajuc i u obzir haos koji smo zatekli u podzemnoj zgradi, ne bi
me udilo da je poludeo."
Nije bas nauc ni izraz, ali da, u sus tini, to mu se dogodilo. Poludeo
je."
Misli li da moe da nas uje?"
Nemam pojma. Ui su mu krvarile. Moda je potpuno izgubio sluh.
Ili ga je s ok, zbog onoga s to je doz iveo, doveo u stanje psiholos ke
distanciranosti."
Da, ali pitanje je ta se dogodilo? Kamere su prestale da rade. Svi
digitalni zapisi su izbrisani. Sve s to imamo su tela. Osim ljudi koji su
upucani, ostali jadnici su na smrt iskrvarili pre nego s to smo stigli do
njih."
Ako pukovnik ne poc ne da komunicira, moz da nikada nec emo
saznati."
Ne mogavi da se pomeri, Roli je zurio ispred sebe.
Sis tanje avionskih motora se postepeno pretvorilo u brujanje

propelera i motora na klipni pogon. Unutras njost falkona se


razdelila, on je sa zadnjeg sedis ta dvokrilca gledao mrac no polje, dok
su zvezde blistale.
Nosio je pilotske naoc are i s al, c iji je kraj leprs ao iza njega.
Upravljao je kontrolama i leteo ka horizontu.
Ispred njega, blistale su boje i mamile ga.

83.
U c ekaonici su se nalazile plastic ne stolice, koje su meusobno bile
povezane. U jednom od uglova prostorije se nalazio televizor, na
kojem se emitovao kanal Dom i vrt. Na ulazu je sedela ljubazna
volonterka i zapisivala imena ljudi koji su ulazili, obaves tavajuc i ih da
su kafa, aj i voda bili dostupni za stolom koji se nalazio iza nje.
Pejdz je sedeo pored Torine majke. Nakon nekog vremena su od
napetosti prestali da govore. Pejdz je pregledao dva meseca staro
izdanje c asopisa Tajm, a zatim bi pogledao u televizijski ekran, na
kojem je jedna z ena, koja je imala rukavice na rukama i drz ala malu
alatku, pokazivala gledaocima svoju cvetni vrt.
Sta mislis , koliko c e im trebati vremena?" - upitala je Margaret;
izgledala je bledo.
Pretpostavljam da to zavisi od toga s ta c e nac i i koliko c e morati
da otklone."
Jadna moja erka" - rekla je Torina majka.
Jedna z ena u hirurs koj odec i i s kapom na glavi us etala je u
c ekaonicu. Pogledala je po prostoriji, primetila Pejdz a i Torinu majku
i prila im. Bilo je teko odgonetnuni izraz na njenom licu.
Ve je prekasno, pomisilio je Pejd. Neto je polo naopako.
ena je sela kraj njih. Dolo je do greke."
O, dragi Boe." rekla je Margaret.
Moda su se Torini snimci i nalazi pomeali sa neijim." - nastavila
je z ena hirurg. Ili moz da nes to nije bilo u redu sa opremom kada su
raeni nalazi."
Pejd se uspravio. Ne razumem. ta nam to govorite?"
Vaa ena nema rak."
ta?"
Nema mu ni traga.
Pejd je osetio kao da gubi ravnoteu.
Greka?
Samo tako mogu da objasnim. Njen mamogram i snimak sa
skenera su pokazivali veliku masu koja se mogla pros iriti na grudni

ko.
Tori mi nikada nije rekla da je u toj meri ozbiljno, pomislio je
Pejd.
Ali te mase sada sasvim sigurno vis e nema. - rekla je lekarka.
Povremeno, tumori uu u fazu remisije, ali ne nestanu za nedelju
dana. Sigurno je oprema bila pogres no podes ena, ili su Vas oj supruzi
dali nalaze neke druge osobe. Radimo na tome da odgonetnemo s ta se
dogodilo."
Moja ena e biti dobro?" - Pejd je uspeo da pita.
Trebalo bi da bude dobro, a ono s to Vam sigurno mogu rec i jeste
da nema rak dojke."
Torina majka je zaplakala.

84.
Pejd je imao sopstvenu teoriju.
Oprema je dobro funkcionisala. Niko nije zamenio nalaze. Niko
nije pomeao rezultate sa testova.
Dok su bili u Rostovu, dok je pokus avao da kupi c istu kos ulju i
farmerice, c uo je jednog od posetilaca kako se kod prodavac ice
raspituje za svetla.
Moja z ena ima dijabetes. - rekao je kupac. Culi smo da se na
ovom mestu des avaju c uda, kao u Lurdu. Ako ugleda svetla, izlec ic e
se.
Tada je Pejd pomislio - Izleena? Zar to ne bi bilo lepo?
A to se sada dogodilo.
Tori je izleena.
* * *
Vratili su se u Rostov radi dodatnog ispitivanja i da potpis u svoje
izjave. Do tada je Kostigan skinuo zavoje sa glave, a njegova kratka,
proseda kosa je otkrivala oiljak koji je pratio liniju glave.
Nisam video ni trag svetlima od kada se sve ono dogodilo. rekao im je Kostigan. Kapetan Medrano i ja smo tamo odvezli Harijet
Vord. Ako je iko zavisio od svetala, to je bila ona. Ona kaz e da su
nestala. Koji je izraz upotrebila? - U remisiji su.
Da. - rekla je Tori. U remisiji su.
Pejdz je odveo kuc i, u Santa Fe - ali im to vis e nije nalikovalo na
dom. Rekla je da stalno misli na Rostov, da sanja svetla, a i Pejdz je
sanjao svetla.
Naknada iz osiguranja za srus enu Cesnu mu je pomogla da kupi
zamenu za nju u vidu trideset godina starog aviona. Godinu dana
kasnije, Pejdz i Tori su se vratili avionom u Rostov. Iznajmili su
automobil i odvezli se do Kostiganove kancelarije, gde je s ef policije
kas ljao, pravdajuc i se letnjom prehladom, iako je Pejdz imao na umu
ta se krije iza kalja ovog biveg puaa.
Razmis ljamo da se preselimo ovamo. - rekao je Pejdz . Ima li

anse da se ukae neko radno mesto kod Vas?


Plata zamenika nije velika.
Ali ni tros kovi z ivljenja ovde nisu veliki, a mogu da zaradim
dodatni novac kao mehaniar na aerodromu."
Kostigan je proc istio grlo. Istina je da bi se mogao otvoriti
konkurs za posao koji ja obavljam."
ao mi je to to ujem." - rekla je Tori, posmatrajui ga.
Nemojte da z alite." - rekao je, smes ec i se. Odavno sam nauc io da
nis ta vec no ne traje. Ali, jos nisam spreman da odem, pa c e, za sada,
ako hoe, posao zamenika biti tvoj."
Hou." - odgovorio je Pejd.
A imamo i mnogo umetnika koji se sele ovamo iz Ostina, Santa
Fea i Sedone, pa nam se i trz is te nekretnina razvija." - rekao je
Kostigan Tori. Mislim da se nec ete iznenaditi da ih ovamo privlac e
boje. Mislim da ete moi da zaradite."
Volela bih da pokus am." - odgovorila je. Ono s to znam je da se
ovde neemo oseati usamljeno. Stekli smo dobre prijatelje."
Zaista jeste."
* * *
Sest meseci kasnije, Pejdz je postao s ef policije. Nakon
Kostiganove sahrane, on i Tori su se odvezli do mesta za koje su
pretpostavljali da je nekada bila posmatrac ka oblast. Medrano je bio u
pravu - kada se sve ukloni, mesto e se stopiti sa okolinom.
Stigli su tokom zalaska sunca, izas li iz automobila i posmatrali
horizont. Dok se spus tao mrak, ugledali su farove automobila koji su
se pribliz avali iz Meksika. Ugledali su zvezdu padalicu. Ugledali su
mali sjaj koji je dopirao iz Zlozemlja.
Misli li da je to povratak svetala?" - upitao je Pejd.
Moguc e." - odgovorila je Tori. Harijet je rekla da imaju cikluse,
slabe i snaz ne. Moz da je u pravu. Ali pretpostavljam da ne moram da
ih vidim. ak i u gradu, mogu da ih osetim. To mi je dovoljno."
Vis e nego dovoljno." - sloz io se Pejdz . Ona odgovaraju onome s to
im ljudi donesu. Ako ti je potrebno nes to u s ta c es da poverujes , ona
c e te inspirisati, ali ako podignes zid oko sebe, nec es moc i da ih vidis .
Ako si gnevna, uc inic e te jos gnevnijom. Ako poz elis da ih iskoristis
kao oruz je, upotrebic e to oruz je protiv tebe i naterati te da shvatis

koliko oruje moe biti uasavajue."


Uz to, ako se dovoljno snaz no nadas c udu, ona mogu doprineti
ostvarenju." - rekla je Tori.
Pribliz avali su im se farovi nekog vozila. Vozilo se parkiralo pored
njihovog, a ovek unutar vozila je spustio prozor.
Hej, zar to nije mesto na kojem su se ukazivala ona udna svetla?"
Svetla? Ne znam nis ta o njima." - rekao je Pejdz . Mi se samo
divimo zvezdama."
Verovatno su u pitanju kojetarije."
I mi smo tako uli. - rekla je Tori.
Vozilo je nastavilo dalje; zadnja svetla su mu lagano nestajala u
mraku.
Hoe da se vratimo?"
Spremna sam. Ako onaj sjaj tamo predstavlja svetla, onda smo
verovatno dovoljno videli."
U automobilu, Pejdz je oklevao pre nego s to je okrenuo kljuc za
pokretanje motora.
ta je bilo?" - upitala je Tori.
Samo se prisec am na s ta je ovo mesto lic ilo, kako sam se osec ao
kada sam te ugledao na klupi, kako gledas ka horizontu. Skoro da sam
te izgubio. Ali zbog svetala, to se nije dogodilo.
Ono s to ona predstavljaju tebi, to ti predstavljas za mene. Volim
te. Pejdz je tim rec ima dao na znac aju time s to ih je svakodnevno
ponavljao.
Preplavile su ga emocije. Jesi li ikada proitala ono to je pisalo na
tabli koja je stajala kraj puta?
Nisam, mislila sam da je namenjena turistima, i da je tekst napisao
neko iz Privredne komore.
Nije bas tako. - rekao joj je Pejdz . Ako se dobro sec am, na njoj je
pisalo: Dobro dos li do svetala Rostova. Mnogi ljudi tvrde da su ih
videli, ali niko nikada nije mogao da ih objasni. Ako budete te srec e da
ih sretnete, sami donesite odluku o tome s ta ona predstavljaju. E, pa,
ja znam ta mi ona predstavljaju."
Pejd je poljubio.

RE AUTORA:
AVETI U TAMI
Dana 7. novembra 2004. sam prelistavao nedeljno izdanje lokalnih
novina koje kupujem, Santa Fe Njumeksikan. Iako obic no ne c itam
odeljak o putovanjima, naslov jednog od c lanaka mi je privukao
panju.
OBASJAJTE SVOJ IVOT
GRADI MARFA, TEKSAS, MOE DA SE POHVALI UDNIM
PRIRODNIM FENOMENOM
Na sablasnoj fotogra iji je bilo prikazano ono s to je predstavljeno
kao tajanstvena svetla.
Nisam mogao da odolim.
U prilogu, koji je uzet iz Vaington Posta, opisuje se kako je
autorka, Zo ia Smardz povela svoju porodicu u Marfu, gradic u
zapadnom Teksasu, u potrazi za tajanstvenim svetlima koja se tamo
mogu videti tokom mnogih noc i tu toku godine. Tes ko je odrediti
koliko su svetla udaljena. Svetla deluju c arobno, brzo se krec u i
dolaze u talasima, lebde i trepere, z mirkaju i blistaju, pojavljuju se i
nestaju.
Kako je navedeno u c lanku, niko pouzdano ne moz e da kaz e s ta ih
izaziva. Moz da kvarcni kristali upijaju dnevnu toplotu, a zatim emituju
static ki elektricitet kada se stene ohlade u toku noc i. Moz da svetla
formiraju radioaktivni gasovi. Ili moz da temperaturne inverzije u
atmosferi prelamaju svetlost farova udaljenih automobila. Sta god bilo
objas njenje, ta svetla vec dugo postoje u zapadnom Teksasu. Jedan
ranc er ih je primetio jos osamdesetih godina 19. veka, pretpostavivs i
da se radi o logorskim vatrama koje pale Indijanci, ali narednog dana,
kada je krenuo u potragu, nije nas ao nikakav dokaz da se radi o
logorskim vatrama.
Autorka c lanka je opisala svoju posetu mestu za razgledanje.
Zajedno sa svojim suprugom i dvojicom sinova je stajala pored
seoskog puta i posmatrala tamni horizont, uzbueno pokazujuc i

pravac na kojem su se svetla dramatic no pojavljivala. Tom prilikom je


ona ugledala svetla, dok ostali c lanovi njene porodice nisu, a u
drugom sluc aju su njen suprug i sinovi videli svetla, a ona nije. Slic no
se dogodilo kada im se pridruz ilo dvoje turista. Neki ljudi su bili
oduevljeni svetlima, dok ostali nisu mogli da shvate u emu je svrha.
Ispio sam kafu, iscepao stranicu i otis ao do svoje kancelarije, gde
sam c lanak stavio na policu sa ostalim materijalom za istraz ivanje.
Ovo radim decenijama, sakupljam materijale koji me zanimaju, c ekam
da vidim koji e od njih pozvati moju podsvest.
Svetlima iz Marfe nije trebalo mnogo da to uc ine. Tokom mnogih
noc i krajem 2004, bas pre nego s to bih otis ao na spavanje, u mas ti mi
se neprekidno javljala jedna slika. Zena je stajala na posmatrac koj
platformi kraj puta i opc injeno gledala ka svetlima koja su se
pojavljivala na tamnom horizontu. Za razliku od autorke c lanka o
svetlima Marfe, ovu z enu nisu pratili muz i deca. Iako je bila u braku,
bila je sama. Zaustavila se dok je is la u posetu svojoj majci i postala
toliko opsednuta svetlima, da joj nis ta drugo nije bilo vaz no,
ukljuujui i mua, koji je doao da je trai.
To je bilo sve s to sam imao u glavi, a poc etkom 2005, nisam imao
ni to - slika je prestala da mi se pojavljuje u mas ti. Navikao sam da
ideje nisu spremne da se u potpunosti otkriju, pa sam radio na drugim
projektima: Uljezima, Leinaru i pijunu koji je doao na Boi. S
vremena na vreme sam, pak, uzimao c lanak sa gomile na polici u
mojoj kancelariji. Citajuc i ga iznova, osetio sam se prisiljenim da
obavim s ire istraz ivanje sve dok ne budem imao mnogo materijala
meu belekama.
Saznao sam da Marfa nije jedino mesto na kojem se svetla
pojavljuju. Postojale su jos tri lokacije - dolina Hesdalen u Norves koj,
udaljeni deo reke Mekong u Tajlandu i neravna oblast u
severoistoc noj Australiji - na kojima se pojavljivao slic an fenomen. U
Australiji su ih zvali Min Min svetla, a kada me je putem veb-sajta
kontaktirao oboz avalac iz Australije, pitao sam ga da li zna nes to o tim
svetlima.
Ispostavilo se da je taj oboz avalac, za kojeg se ispostavilo da je
policajac Daniel Brauning, imao iskustva sa svetlima.
Moj otac Robert i ja smo, pre trideset godina, bili u gradu

Matabura u sredis njem Kvinslendu, u lovu na kengure. Matabura je


bio mali grad (10 kuc a). Tata je bio profesionalni lovac na kengure.
Noc u smo lovili uz pomoc re lektora. Bili smo usred neke nedoije - u
blizini nije bilo ni kua, ni puteva.
Ugledali smo svetlo. Odjednom se pojavilo. Nismo ni naslutili da c e
se pojaviti. Samo se pojavilo i zasenilo nas. Nije se c inilo da se
pribliz ava, niti da se udaljuje. Nije bilo ni na zemlji, ni visoko, u
vazduhu. Samo je, nekako, lebdelo. Trajalo je oko 10 minuta, a ono to
ga drz i z ivim u mom sec anju je da je ta pojava veoma potresla mog
oca. Znao je da nismo u blizini kuc a i vozila. Ova pojava ga je stvarno
zabrinula, a zatim je nestala.
Imajuc i u umu takvu sliku, nas ao sam DVD verziju jednog od mojih
omiljenih ilmova, Div (1956). Film je rez irao Dz ordz Stivens, a glumci
Dz ejms Din, Elizabet Tejlor i Rok Hadson, su zvezde u epskoj pric i o
vis edecenijskoj zavadi teksas kog naftas a sa istaknutom stoc arskom
porodicom. Na moje iznenaenje, iz dokumetarnog ilma, koji je
pratio ovaj ilm, saznao sam da je veliki deo ilma snimljen u Mar i, u
istom mestu u kojem su se pojavljivala svetla. Stavis e, naredna
pretraga Interneta mi je otkrila da je Dz ejms Din bio fasciniran
svetlima. Odvlac io je svoje kolege i rez isera u posmatrac ku oblast, ali
se ispostavilo da je on bio jedini koji ih je video.
Ovi elementi su igrali u mojoj mas ti sve do jednog novembarskog
jutra, tri godine kasnije, kada sam nais ao na novinski c lanak i kada me
je u mas ti ponovo posetila usamljena z ena, koja je stajala u mraku,
kraj puta i posmatrala tajanstvena svetla. Ali sada sam video drugac iju
sliku: c ovek, koji leti u avionu jednokrilcu (nedavno sam krenuo na
privatne c asove letenja). Ovome sam dodao ogromne satelitske
antene u radio opservatoriji (u blizini Marfe, u stvari, postoji
opservatorija) i rus evine vojne vazduhoplovne baze iz Drugog
svetskog rata (izvan Marfe zaista postoji napus tena vazduhoplovna
baza, u blizini koje se pojavljuju svetla).
Nisam bio siguran kako se svi ovi delovi uklapaju. I pored toga,
odjednom nisam mogao da doc ekam da poc nem sa pisanjem.
Napravio sam listu svih elemenata koje sam z eleo da ukljuc im,
stvarajuc i sopstvenu verziju ljudi, koji su zaista videli svetla: ranc er iz
osamdesetih godina 19. veka, uc iteljica iz prve decenije 20. veka,

Dz ejms Din, sredinom veka, i gomila ljudi, koja je bila ukljuc ena u lov
na tajanstvena svetla tokom sedamdesetih godina. Da, zaista je
postojao lov na tajanstvena svetla. Iznenaujuc e mnogo stvarnih
dogaaja" se pominje u knjizi.
Naravno, u pitanju je alternativna stvarnost, bas kao s to su Marfa i
Rostov alternativne verzije gradic a u zapadnom Teksasu. Marfa je
navodno dobila ime po liku iz knjige Dostojevskog Zloin i kazna, dok
sam ja dao ime Rostovu po liku iz Tolstojevog Rata i mira. Uprkos
slic nostima, ni jedan lik iz knjige ne treba povezivati sa stvarnim
ljudima iz Marfe, iako se nadam da c e vas ovaj roman naterati da
posetite Marfu, koja je pres la dugac ak put od svojih stoc arskih dana i
sada predstavlja slikovitu umetnic ku zajednicu, slic nu onima u Sedoni,
Arizoni i Santa Feu.
Stavis e, u jednom pogledu, bilo je potrebno uleps ati stvarnost.
Poznata ranc erska kuc a, izvan Marfe, koja je postavljena za ilmski set
i snimanje Diva, kojeg sam ja u knjizi nazvao Pravo steeno roenjem,
zaista jeste samo fasada. Iako se c ini da je u pitanju cela zgrada, ako
biste je zaobis li, nais li biste samo na pas njak. Tokom godina, laz na
fasada se raspala, sve dok nisu ostale samo grede koje su je
pridrz avale, a ni one nec e jos dugo ostati. Zbog moje vezanosti za ilm
Div, u knjizi sam dopustio da fasada izdri zub vremena.
Da biste dobili vis e informacija o pozadini ovog romana, potraz ite
na internetu Marfa lights". Naic i c ete na pola miliona sajtova. Sto vis e
saznate, vis e c ete shvatiti s ta sam mislio pod izrazom da je
iznenaujua koliina stvarnosti" pomenuta u ovoj knjizi.

IZRAZI ZAHVALNOSTI
Veliko hvala Henku Filipij Rajan, novinarki koja se bavi
istraz ivac kim novinarstvom, iz bostonskog ogranka stanice En-Bi-Si.
Kao vis estruki dobitnik nagrade Emi, Henk je i autor serije triler
romana, koja prikazuju z enskog istraz ivac kog izves tac a, kakav je i
ona sama. Emitovanje, Udarni termin i Suoavanje 10 su samo neki od
njenih naslova. Henk je, u svom prebukiranom rasporedu, izdvojila
vreme da me poui tehnikim detaljima televizijskog izvetavanja.
Takoe hvala Lariju Hajtu i Polu Dvajeru iz Sijera avijacije iz Santa
Fea, Novi Meksiko. Veoma cenim njihovo strpljenje i profesionalizam
dok su me poduc avali da upravljam Cesnom 172. Iskusni piloti c e
primetiti da sam, iz dramskih razloga, pojednostavio neke elemente
letenja.
U nastavku, mnogo dugujem i sledeim ljudima:
Rodz eru Kuperu, Piteru Konstancu, Dz ordz ini Levit, Amandi
Ferber i izvanrednoj grupi iz izdavac ke kuc e Vanguard Press/ Perseus
Books, koja mi je davala podrku;
Mom uredniku, Stivu Safelu;
Mom publicisti, Sari Morel i mom vodic u kroz Internet, Nensi
Kalanta;
Mojim agentima Dz ejn Dajstel, Mirjam Godric i ostalim dobrim
ljudima iz Dystel/Goderich Literary Management.
Oni osvetljavaju moj put.
- David Morell

BELEKA O AUTORU
Dejvid Morel je nagraivani autor knjige Prva krv, romana iz kojeg
je stvoren lik Ramba. Roen je 1943, u Kic eneru, u Ontariju, u Kanadi.
Tokom 1960, kada je imao sedamnaest godina, postao je ljubitelj
klasic ne televizijske serije Put 66, o dva mladic a koji u automobilu
korveta, model kabriolet, putuju kroz Sjedinjene Drz ave u potrazi za
Amerikom i sobom. Scenario, koji je napisao Stirling Silifant je toliko
impresionirao Morela, da je odluio da postane pisac.
Rad drugog pisca (Hemingvejevog uc enika, Filipa Janga) je, 1966,
naterao Morela da se preseli u Sjedinjene Drz ave, gde je sa Jangom
studirao na Drz avnom Univerzitetu u Pensilvaniji i dobio diplomu
mastera i doktora americ ke knjiz evnosti. Tamo je sreo i pisca iz
zlatnog doba nauc ne fantastike, Vilijema Tena (pravo ime Filip Klas),
koji je Morela poduc io osnovama pisanja knjiga. Rezultat je bio Prva
krv, roman o veteranu povratniku iz Vijetnamskog rata, koji pati od
posttraumatskog poremec aja i koji dolazi u sukob sa s efom policije u
malom gradu, a zatim se bori u sopstvenoj verziji Vijetnamskog rata.
Ovaj otac modernih akcionih romana je objavljen 1972, dok je
Morel bio profesor na Katedri za engleski jezik na Univerzitetu u
Ajovi. Tamo je predavao od 1970 - 1986, u isto vreme pis uc i romane,
od kojih su mnogi postali najprodavanije knjige Njujork Tajmsa,
ukljuc ujuc i i s pijunsku trilogiju Bratstvo rue (osnova za visoko
rangiranu mini seriju televizijske stanice En-Bi-Si, nakon
sveamerikog finala u ragbiju). Bratstvo kamena, Ligu noi i Maglu.
Izmoren od dve paralelne profesije, Morel je odustao od
predavanja, kako bi se u potpunosti posvetio pisanju. Nedugo zatim,
njegovom petnaestogodis njem sinu Metjuu je postavljena dijagnoza
retkog oblika raka kostiju i on umire 1987, s to je bio gubitak koji
opseda ne samo Morelov z ivot, nego i ceo njegov rad. Naroc ito se
istic u njegova monogra ija o Metjuu, Svici, i njegov roman Oajnike
mere, iji je glavni junak izgubio sina.
Profesor blage naravi sa krvavim vizijama," kako ga je nazvao
jedan od recenzenata, Morel je autor vis e od trideset knjiga,

ukljuc ujuc i i vrhunske akcione trilere kao s to su Peta profesija, Lani


identitet i Krajnje poticanje (c ija se radnja des ava u Santa Feu, u
Novom Meksiku, gde on z ivi sa svojom suprugom, Donom). U svom
c lanku Uspean pisac: Doivotni asovi o pisanju i objavljivanju knjiga
analizira sve ono to je nauio tokom etiri decenije pisanja.
Morel je suosnivac Meunarodne organizacije pisaca trilera. U
znak priznanja za istraz ivac ki rad, dobio je priznanje Nacionalne
s kole za rukovoenje u prirodi za prez ivljavanje u divljini i Akademije
G. Gordon Lidi za korporativnu bezbednost. Osim toga, on je poc asni
doz ivotni c lan Udruz enja za specijalne operacije i Udruz enja za
obaves tajne o icire. Izmeu ostalog, zavrs io je obuku za rukovanje
vatrenim oruz jem, pregovore za oslobaanje talaca, pretpostavku
identiteta, direktnu zas titu i ofanzivnu/defanzivnu voz nju, koje su
samo neke od akcionih ves tina koje opisuje u svojim romanima. Sa
osamnaest miliona s tampanih knjiga, njegov rad je preveden na
dvadeset i est jezika.
Morel je trostruki dobitnik prestiz ne nagrade Brem Stoker, a
poslednju je dobio za svoj roman Uljezi. Comic-Con International ga je
nagradio prestiz nom nagradom Inkpot za z ivotni doprinos popularnoj
kulturi. Meunarodno udruz enje pisaca trilera mu je dodelilo nagradu
Triler Master za postignuc a u karijeri. Moz ete ga posetiti na veb
stranici www.davidmorrell.net

1 Prevod: Biblija, Sveto pismo Starog i Novog Zaveta, Knjiga o Jovu,


Boja pravednost i ljudsko pravo, Glas Crkve. 2008
2 INSCOM - skraenica za Ameriku vojnu i obavetajnu komandu
3 Sveto pismo Starog i Novog zaveta, iz Prologa Svetog jevanelja po
Jovanu, Glas Crkve, 2008.
4 Sveto pismo Starog i Novog zaveta, Knjiga proroka Isaije, Prvi deo
knjige proroka Isaije, Knjiga o Emanuilu, Bogojavljenje, Glas Crkve,
2008.
5 ola - vrsta kaktusa (lat. Cylindropuntia)
6 c orizo - (s panski: chorizoj - mes avina sosova kojim se obic no preliva
svinjetina.
7 halapenjo - (s panski: jalapeno) - Vrsta osrednje c ili papric ice (lat.
Capsicum annuum)
8 enc ilada - (s panski: enchilada) - tortilja napravljena od ps enic nog ili
kukuruznog brana koja se filuje mesom.
9 Klejmor M18 (M18 Claymore) - mina koja se koristi za direktno
unis tavanje z ive sile. Koristi je vojska SAD. (Izvor:
http://www.wikipedia.com)
10 U pitanju je slobodan prevod naslova.