You are on page 1of 6

SULIT*

Nama: ........................................................................................ Tingkatan: ................................

942/3

STPM 2015
GEOGRAFI
KERTAS 3
(Satu jam)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PURUN


TRIANG, PAHANG
SKEMA PRA PERCUBAAN PENGGAL 3

Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak dan 1 halaman kosong.
STPM 942/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

2
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL
[20 markah]

1 (a) Terangkan peranan cahaya matahari sebagai punca aliran tenaga dalam rantaian
makanan.
Cahaya matahari diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan mengalami proses tumbesaran
dengan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Tenaga/haba yang disimpan dalam
tumbuh-tumbuhan dimakan oleh pengguna-pengguna lain.
(2M)
(b) Jelaskan dua faktor fizikal yang boleh menganggu rantaian makanan dalam sesebuah ekosistem
hutan.

i.

ii.

iii.

(c)

i.

ii.

iii.

Suhu tinggi disebabkan oleh kemarau yang panjang clan kebakaran hutarl Hal ini menyebabkan
tumbuh-tumbuhan mati clan pengguna pertama mengalami kekurangan makanan dan mati. Hal
ini memberi kesan kepada pengguna kedua yang bergantung kepada pengguna pertama.
Akhirnya semua hidupan akan terjejas.
Hujan lebat menyebabkan berlakunya kejadian banjir. Pengeluar dan pengguna akan mati
ditenggelami air. Punca makanan akan berkurangan. Hal ini menjejaskan bekalan makanan
kepada pengguna lain yang boleh menyebabkan kematian/kepupusan.
Suhu terlampau sejuk. Pada musim sejuk dan bersalji berlaku penghijrahan haiwan dari
kawasan sejuk ke kawasan yang lebih panas. Hal ini menyebabkan kawasan tersebut
kekurangan habitat/pengguna dan seterusnya akan turut menjejaskan pengguna yang lain.
(mana-mana 2 isi x 2M = 4M)
Huraian dua kegiatan manusia yang boleh mengganggu keseimbangan ekosistem hutan

Pembalakan. Penebangan pokok akan memusnahkan habitat hidupan kelana hutan merupakan
pengeluar. Penebangan pokok menyebabkan pengguna pertama (herbivor) akan mengalami
kekurangan makanan clan mati atau berpindah ke tempat lain. Hal ini juga memberi kesan
kepada karnivor yang bergantung kepada pengguna pertama herbivor.
Pertanian. Pembukaan kawasan pertanian yang baharu bagi penanaman getah clan kelapa sawit
melibatkan aktiviti penebangan kawasan hutan yang luas. Penebangan hutan ini menyebabkan
haiwan kehilangan habitat Jan sumber makanan.
Pembinaan empangan. Pembinaan empangan membentuk tasik buatan manusia. Pembinaan
empangan menenggelamkan kawasan hutan yang luas dan memusnahkan semua spesies flora
clan fauna yang terdapat dalam ekosistem hutan tersebut.
(mana-mana 2 isi x 2M = 4M)

STPM 942/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

2 (a) Terangkan maksud konsep saling kebergantungan sistem alam sekitar fizikal.
Saling bergantung sistem alam sekitar fizikal bermaksud saling berinteraksi antara angkubahangkubah/komponen alam sekitar fizikal yang melibatkan empat sistem, iaitu sistem atmosfera, sistem
ekologi, sistem geomorfologi, dan sistem hidrologi. Interaksi yang wujud menyebabkan perubahan dan
gangguan alam sekitar fizikal dan manusia.
(2M)
(b) Jelaskanbagaimana aktiviti manusia bertindak balas dengan alam sekitar fizikal yang
menyebabkan berlakunya pemanasan global.

i. Pelepasan gas-gas rumah hijau melalui aktiviti manusia seperti aktiviti perinclustrian,
pengangkutan, clan pembakaran terbuka. Gas-gas pencemar seperti gas karbon dioksida, karbon
monoksida memerangkap bahangan bumi menyebabkan berlaku kenaikan suhu dunia.
ii. Aktiviti penyahhutanan yang memusnahkan hutan dan menggantikannya dengan bangunan konkrit
menyebabkan berlakunya kekurangan oksigen di atmosfera. Tumbuh-tumbuhan yang melakukan
proses fotosintesis, iaitu menyerap gas karbon dioksida dan membebaskan gas oksigen semakin
berkurangan. Hal ini menyebabkan dunia semakin panas.
(manamana 2 isi x 2M = 4M)
(c) Tunjukkan kaitan antara fenomena pemanasan global dengan kitaran hidrologi.

Cuaca panas akibat daripada pemanasan global menyebabkan sumber air menjadi kering/kekurangan
air. Hal ini menyebabkan jumlah air yang akan disejat semakin sedikit. Kesannya udara menjadi kering
dan kelembapan udara rendah. Oleh itu, jumlah wap air dalam udara sedikit dan pembentukan awan
sedikit tidak cukup untuk menurunkan hujan. Akhirnya akan berlaku kemarau dan cuaca kering.
(2M)
(d) Huraikan bagaimana fenomena pemanasan global memberikan impak negatif kepada kehidupan
manusia.

i.

ii.

Cuaca panas menyebabkan keticlakselesaan hidup. Penclucluk akan sentiasa berada di dalam
rumah clan menggunakan kipas atau penyaman udara. Kos hidup akan meningkat untuk
membayar bit elektrik yang bertambah.
Menjejaskan kegiatan harian. Cuaca panas yang menyebabkan berlakunya kemarau
menjejaskan bekalan air penduduk. Aktiviti harian terganggu kerana air ticlak cukup untuk
memasak, membasuh, clan sebagainya. Selain itu, penduduk lebih suka berada di dalam rumah
clan aktiviti sosial yang lain jugs terganggu.
(mana-mana 1 isi x 2M = 2M)

STPM 942/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

4
BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA
[20 markah]

3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kepupusan sumber alam sekitar?

[2
]

Kepupusan ditakrifkan sebagai habis, hilang lenyap, binasa, dan musnah sumber-sumber yang
terdapat di dalam persekitaran semula jadi. Hal ini termasuklah hidupan liar, tumbuh-tumbuhan
semula jadi, dan sumber mineral.
(2M)
(b Jelaskan bagaimana aktiviti manusia telah menyebabkan kemerosotan dan kepupusan [4
)
flora dan fauna.
]
i. Pembakaran hutan. Pembakaran hutan secara terbuka akan menyebabkar, spesies-spesies flora
dan fauna terancam clan yang ads di kawasan tersebut akan musnah. Lebih menyedihkan,
kebakaran hutan yang besar dan tidak dapat dikawal akan memusnahkan sesuatu spesies haiwan
selama-lamanya.
ii. Pembalakan clan penerokaan kawasan baharu untuk pembangunan. Aktiviti - aktiviti ini akan
memusnahkan sesuatu habitat dan spesies haiwan dalam sesuatu jangka masa tertentu.
Penerokaan kawasan-kawasan hutan boleh memusnahkan atau mengecilkan habitat haiwan
tertentu seperti harimau clan gajah yang memerlukan kawasan yang lugs untuk aktiviti-aktiviti
hidup.
iii. Pemburuan haram. Pemburuan haram berlaku akibat permintaan tinggi daripada negara-negara
seperti Amerika Syarikat, Britian, clan Eropah terhadap haiwan-haiwan eksotik yang hanya
terdapat di Malaysia. Dianggarkan hampir 200 000 spesies primat dijual untuk tujuan
penyeliclikan setiap tahun sehingga menyebabkan beberapa spesies haiwan tersebut hampir
pupus kini.
(manamana 2 isi x 2M = 4M)
(c) Huraikan kesan-kesan kemerosotan dan kepupusan flora dan fauna terhadap
persekitaran fizikal.

[4
]

i. Perubahan iklim. Proses penebangan hutan akan mengurangkan proses transpirasi, kekerapan
hujan, dan kadar penggunaan dalam atmosfera semasa proses fotosintesis. Secara tidak langsung
keaclaan ini akan menyebabkan paras karbon dalam atmosfera meningkat yang kemudiannya
menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau dan pemanasan global.
ii. Tiupan angin kencang kerana tiada pokok untuk menghalang tiupan angin.
iii. Hakisan tanah dan tanah runtuh. Hal ini berlaku kerana akar-akar pokok yang sepatutnya
mencengkam tanah itu daripada runtuh telah tiada. Apabila tiada sokongan, tanah tidak mampu
untuk menampung segala benda di atasnya. Kesannya berlaku tanah runtuh dan hakisan tanah.
iv. Kecacatan pemandangan slam. Apabila flora dan fauna mengalami kepupusan, yang terbentang

di depan mata kita hanyalah kawasan gersang dan gondol.


(manamana 2 isi x 2M = 4M)

STPM 942/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

4 (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan proses kitar semula?


Maksudnya ialah memproses barang yang telah digunakan menjadi barang baharu menggunakan
konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengendalikan barang yang boleh dikitar semula.
(ii) Nyatakan dua jenis barang yang boleh dikitar semula dan kegunaan baharunya.
i. Botol kaca Botol terpakai seperti makanan dibersihkan dan digunakan semula untuk
menyimpan barang.
ii. Kertas surat khabar, majalah lama, kertas terpakai, kotak kertas boleh diproses semula untuk
menghasilkan kertas baharu.
iii. Aluminium bekas makanan/minuman aluminium diproses menjadi tin aluminium baharu.
(manamana 2 isi x 1M = 2M)
(b) Jelaskan mengapa program kitar semula menjadi semakin penting kepada alam
sekitar fizikal.
i.
Mengurangkan kepupusan bahan-bahan mentah sumber-sumber yang tidak boleh
diperbaharui seperti sumber mineral semakin pupus dan tidak boleh diganti. Dengan amalan
kitar semula, kadar kepupusan akan dapat diperlahankan.
ii.
(ii) Mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar dengan amalan kitar semula maka
pembuangan dan pembakaran sampah dan bahan-bahan buangan akan berkurangan. Hal ini
akan dapat mengurangkan kadar pencemaran udara dan pencemaran tanah
(manamana 2 isi x 1M = 2M)
(c) Salah satu langkah untuk memastikan sumber alam semula jadi akan kekal dan [4]
dapat digunakan untuk jangka masa yang lama ialah dengan mengoptimumkan
penggunaannya. Nyatakan langkah-langkah untuk mengoptimumkan penggunaan
sumber alam sekitar.
i.

ii.

iii.

iv.
v.

Kegiatan pertanian. Letusan gunung berapi lava bes kaya dengan pelbagai mineral.
Tanah lava bes ini subur untuk kegiatan pertanian seperti tanaman padi dan kapas.
Contohnya di Dataran Tinggi Deccan di India, Kepulauan Jawa, dan di bahagian
timur laut Hawaii.
Pelancongan. Tasik kawah (kaldera) amat unik dan menarik. Kawasan ini arnat
sesuai dijadikan sebagai kawasan pelancongan. Contohnya, Danau Toba di
Sumatera merupakan kawasan ekopelancongan yang popular.
Aktiviti perlombongan (batolit). Magma yang membeku di bawah tanah
membentuk batuan keras seperti granit. Apabila batuan ini terdedah ke permukaan
bumi akibat aktiviti gondola, batuan tersebut boleh menjadi sumber perlombongan
yang penting. Contohnya, batuan granit yang terdedah oleh proses hakisan di
California's Yosemite National Park.
Sumber tenaga (geoterma). Stim daripada mats air pangs dan geiser boleh
digunakan untuk menggerakkan turbin lalu menghasilkan tenaga elektrik geoterma.
Kegiatan penternakan. Kewujudan kaldera membolehkan penternakan iKan air

STPM 942/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

6
tawar (akuakultur) dijalankan seperti yang dijalankan di Tasik Danau Toba,
Sumatera.

(manamana 2 isi x 2M = 4M)

STPM 942/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*