Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van OCW en de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon

Canon in kerndoelen De canon van Nederland, bestaande uit vijftig onderwerpen (vensters) uit de Nederlandse cultuur en geschiedenis, wordt opgenomen in de kerndoelen van het primair onderwijs (bovenbouw) en voortgezet onderwijs (onderbouw). Dat heeft het kabinet besloten op advies van de canoncommissie onder voorzitterschap van Frits van Oostrom. Dat betekent dat alle leerlingen van acht tot veertien jaar zich kennis moeten verwerven van de vijftig vensters. Dat zou kunnen vanaf het schooljaar 20082009; de feitelijke ingangsdatum wordt samen met scholen bepaald. De canon moet leiden tot meer verdieping van de kennis over ons verleden. De commissie presenteerde haar vijftig vensters al eerder, maar heeft op verzoek van het vorige kabinet een half jaar reacties verzameld op haar voorstellen. De reacties waren voornamelijk positief; de kritische opmerkingen hebben tot enkele aanpassingen geleid. Zo is één venster vervangen: Boekdrukkunst moet plaats maken voor de wetenschapper Christiaan Huygens. Ook zijn de hoofdlijnen, het raamwerk rondom de vensters, scherper aangezet om de samenhang tussen de vensters te versterken. De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke keuzes ligt geheel bij de commissie. Het kabinet spreekt daar geen oordeel over uit. De belangrijkste aanbevelingen uit het advies worden overgenomen. Om de canonkerndoelen op een voor leerlingen aantrekkelijke manier in het onderwijs te integreren, zijn enkele ondersteunende maatregelen nodig. Zo is goede nascholing van essentieel belang omdat leraren bij de invoering van de canon een centrale rol spelen. De meest betrokken lerarenorganisaties worden uitgenodigd zelf een ‘canoncursus’ te ontwikkelen. De kosten van deelname aan de cursus kunnen betaald worden uit de 100 miljoen euro die eerder vrijgemaakt zijn voor professionalisering van leraren. Een tweede aanbeveling die wordt opgevolgd, is het financieel mogelijk maken van een verdere uitbouw van de canonwebsite voor leraren en leerlingen. In het najaar wordt een Dag van de Canon georganiseerd om de samenwerking tussen culturele en onderwijsorganisaties rondom de canon te versterken. In alle provincies en de vier grote steden zullen alle betrokken partijen worden uitgenodigd om kennis en ervaringen uit te wisselen. Blijkt zo’n dag nuttig en succesvol, dan wordt deze Dag mogelijk jaarlijks herhaald, al dan niet verbonden aan de Week van de Geschiedenis. Het voorstel om een nieuw, afzonderlijk Willem van Oranjefonds op te richten neemt het kabinet niet over. Nieuwe initiatieven wil het kabinet laten honoreren via het programmafonds cultuurparticipatie.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie Voor meer informatie over het eindrapport van de commissie, Hubert Slings (06-49616866) Voor meer informatie over de beleidsreactie van de bewindslieden van OCW, Bob van ’t Klooster (06-22379389) of Hans van den Broek (06-15038225)