You are on page 1of 7

wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm

welqi bvg : evsjv fvlv I mvwnZ


c~Ygvb : 35
gvb eb
fvlv :
cqvM-AccqvM, evbvb I evK w, cwifvlv, mgv_K I wecixZv_K k,
awb, eY, k, c`, evK, cZq, mw I mgvm

15

mvwnZ :
(K) cvPxb I gahyM

05

(L) AvaywbK hyM (1800-eZgvb ch)

15
megvU-

35

Name of the Subject: English Language and Literature


Total Marks: 35

PART- I : Language
A) Parts of Speech:
The Noun:
The Determiner
The Gender
The Number
The Pronoun
The Verb:
The Finite: transitive, intransitive
The Non-finite: participles, infinitives, gerund
The Linking Verb
The Phrasal Verb
Modals
The Adjective
The Adverb
The Preposition
The Conjunction
B) Idioms & Phrases:
Meanings of Phrases
Kinds of Phrases
Identifying Phrases
C) Clauses:
The Principal Clause
The Subordinate Clause:
The Noun Clause

Marks
Distribution
20

wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm


The Adjective Clause
The Adverbial Clause & its types
D) Corrections:
The Tense
The Verb
The Preposition
The Determiner
The Gender
The Number
Subject-Verb Agreement
E) Sentences & Transformations:
The Simple Sentence
The Compound Sentence
The Complex Sentence
The Active Voice
The Passive Voice
The Positive Degree
The Comparative Degree
The Superlative Degree
F) Words:
Meanings
Synonyms
Antonyms
Spellings
Usage of words as various parts of speech
Formation of new words by adding prefixes and suffixes
G) Composition:
Names of parts of paragraphs/letters/applications
PART- II: Literature

15

H) English Literature:
Names of writers of literary pieces from Elizabethan period to
the 21st Century.
Quotations from drama/poetry of different ages

welqi bvg : evsjv`k welqvewj


c~Ygvb : 30
gvb eb
(1) evsjv`ki RvZxq welqvewj : cvPxbKvj nZ mg-mvgwqK Kvji BwZnvm, Kw I
mswZ| evsjv`ki ^vaxbZv hyi BwZnvm: fvlv Av`vjb; 1954 mvji wbevPb; Qq-`dv
Av`vjb, 1966; MY Afzvb 1968-69; 1970 mvji mvaviY wbevPb; AmnhvM Av`vjb
1971; 7 gvPi HwZnvwmK fvlY; ^vaxbZv NvlYv; gywRebMi miKvii MVb I Kvhvewj;
gywhyi iYKkj; gywhy enr kweMi f~wgKv; cvK evwnbxi AvZmgcY Ges

06

wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm

evsjv`ki Afz`q|
(2) evsjv`ki KwlR m` : km Drcv`b Ges Gi egyLxKiY, Lv` Drcv`b I

03

eevcbv|
(3) evsjv`ki RbmsLv, Av`ggvwi, RvwZ, Mvx I DcRvwZ msv welqvw`|

03

(4) evsjv`ki A_bxwZ : Dbqb cwiKbv cwZ I cevwlKx, RvZxq Avq-eq, ivR^
bxwZ I evwlK Dbqb Kgm~wP, `vwi` wegvPb BZvw`|

03

(5) evsjv`ki wk I evwYR : wk Drcv`b, cY Avg`vwb I ivwbKiY, MvgUm wk I


Gi mvweK eevcbv, e`wkK jb-`b, A_ ciY, evsK I exgv eevcbv BZvw`|

03

(6) evsjv`ki msweavb : cvebv I ewk, gwjK AwaKvimn iv cwiPvjbvi


g~jbxwZmg~n, msweavbi mskvabxmg~n|

03

(7) evsjv`ki ivRbwZK eev : ivRbwZK `jmg~ni MVb, f~wgKv I Kvhg,


gZvmxb I weivax `ji cviwiK mKvw`, mykxj mgvR I Pvc mwKvix Mvxmg~n Ges
G`i f~wgKv|

03

(8) evsjv`ki miKvi eev : AvBb, kvmb I wePvi wefvMmg~n, AvBb cYqb, bxwZ
wbaviY, RvZxq I vbxq chvqi ckvmwbK eevcbv KvVvgv, ckvmwbK cybwebvm I
msvi|

03

(9) evsjv`ki RvZxq ARb, wewk ewZ, iZc~Y cwZvb I vcbvmg~n, RvZxq
cyivi, evsjv`ki Ljvayjvmn PjwP, MYgvag-mswk welqvw`|

03

welqi bvg : AvRvwZK welqvewj


c~Ygvb : 20
gvb eb
(1) ewkK BwZnvm, AvwjK I AvRvwZK eev, f~-ivRbxwZ;

04

(2) AvRvwZK wbivcv I Avivxq gZv mK;

04

(3) weki mvwZK I Pjgvb NUbvcevn;

04

(4) AvRvwZK cwiekMZ Bmy I K~UbxwZ;

04

(5) AvRvwZK msMVbmg~n Ges ewkK A_bwZK cwZvbvw`|

04

wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm

welqi bvg : f~Mvj (evsjv`k I wek), cwiek I `yhvM eevcbv


c~Ygvb : 10
gvb eb
1. evsjv`k I AjwfwK fMvwjK Aevb, mxgvbv, cvwiewkK, Av_-mvgvwRK I f~-

02

ivRbwZK iZ;
2. AjwfwK fZ cwiek (f~-cvKwZK), m`i eb I iZ;

02

3. evsjv`ki cwiek : cKwZ I m`, cavb Pvjmg~n;

02

4. evsjv`k I ewkK cwiek cwieZb : AvenvIqv I Rjevqy wbqvgKmg~ni miwfwK

02

(hgb Awfevmb, Kwl, wk, grm BZvw`) vbxq, AvwjK I ewkK cfve;
5. cvKwZK `yhvM I eevcbv : `yhvMi aib, cKwZ I eevcbv|

02

welqi bvg : mvaviY wevb


c~Ygvb : 15
gvb eb

fZ wevb :

05

c`v_i Aev, GUgi MVb, Kvebi egyLx eenvi, GwmW, vi, jeY, c`v_i
q, mvevbi KvR, fZ ivwk Ges Gi cwigvc, fZ wevbi Dbqb, P^KZ,
Zi Ges k, Zvc I ZvcMwZ we`v, Avjvi cKwZ, wi Ges Pj Zwor,
BjKUwb, AvaywbK c`v_wevb, kwi Drm Ges Gi cqvM, bevqbhvM kwi
Drm, cvigvYweK kw, LwbR Drm, kwi icvi, AvjvK hcvwZ, gwjK KYv,
avZe c`v_ Ges Zv`i hMmg~n, AavZe c`v_, RviY-weRviY, Zwor Kvl,
ARe hM, Re hM, Zwor P^K, Uvdigvi, Gi, ZRwqZv BZvw`|
Rxe wevb:

05

c`v_i Rxewevb-welqK ag, wUmy, RbwUKm, RxeewP, Gwbgvj


WvBfviwmwU, cvU WvBfviwmwU, Gwbgvj wUmy, AMvb Ges AMvb wmg, mvjvK
msklY, fvBivm, evKUwiqv, RyjvwRKvj bgbKPvi, evUvwbKvj bgbKPvi,
cvwYRMr, Dw`, dzj, dj, i I i mvjb, iPvc, `&wc Ges `&ivM, vqy
Ges vqyivM, Lv` I cyw, wfUvwgb, gvBvevqvjwR, cvU wbDUkb, civMvqb
BZvw`|
AvaywbK wevb:

05

cw_ex mwi BwZnvm, KmwgK i, evK nvj, wnMi KYv, evwigj, UvBW,
evqygj, UKUvwbK cU, mvBKvb, mybvwg, weeZb, mvgyw`K Rxeb, gvbe`n,
ivMi KviY I cwZKvi, msvgK ivM, ivM RxevYyi RxebaviY, gv I wk
^v, BgybvBRkb Ges fvKwmbkb, GBPAvBwf, GBWm, wUwe, cvwjI,

wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm

RvqvifvUv, GwcKvjPvi, mwiKvjPvi, wcwmKvjPvi, nwUKvjPvi, WvqvW,


UvbwRi, AvBwm, AvcwK Z, dvUb KYv BZvw`|
welqi bvg : KwDUvi I Z_ chyw
c~Ygvb : 15
KwDUvi :
KwDUvi cwidivjm (Computer Peripherals) : wK-evW
(Keyboard), gvDm (Mouse), IwmAvi (OCR) BZvw`;
KwDUvii AmsMVb (Computer Architecture): wmwcBD (CPU), nvW
wW (Hard Disk), GGjBD (ALU) BZvw`;
KwDUvii cvigZv (Computer Performance);
`bw`b Rxeb KwDUvi (Computer in Practical Fields): Kwl,
hvMvhvM, wkv, ^v, Ljvayjv BZvw`;
KwDUvii b^i eev (Number Systems of Computer);
AcviwUs wmgm (Operating Systems);
GgeWW KwDUvi (Embedded Computer);
KwDUvii BwZnvm (History of Computer);
KwDUvii cKvif` (Types of Computers);
KwDUvi cvMvg (Computer Program): fvBivm (Virus), dvqviIqvj
(Firewall) BZvw`;
WUveBm wmg (Database System)|
Z_chyw :
B-Kgvm (E-Commerce);
mjyjvi WvUv bUIqvK (Cellular Data Network): UzwR (2G), w_wR
(3G), dviwR (4G), IqvBgv (Wimax) BZvw`;
KwDUvi bUIqvK (Computer Network): jvb (LAN), gvb
(MAN), IqvB-dvB (WiFi), IqvBgv (Wimax) BZvw`;
`bw`b Rxeb Z_chyw (Information Technologies in Practical
Fields);
vUdvb (SmartPhone);
Iqv IqvBW Iqe (World Wide Web - WWW);
BUvibU (Internet);
wbZ cqvRbxq KwDwUs chyw (Daily-Use Computing
Technology): B-gBj (E-mail), dv (Fax) BZvw`;
KvqU-mvfvi gvbRgU (Client-Server Management);
gvevBj chywi ewkmg~n (Mobile Features);
Z_chywi eo cwZvb I Zv`i mev/Z_mg~n (Tech-Giants Services
& News): Mj (Google), gvBvmdU (Microsoft), AvBweGg (IBM)
BZvw`;
KvDW KwDwUs (Cloud Computing);
mvkvj bUIqvwKs (Social Networking): dmeyK (Facebook), UzBUvi

gvb eb
10

05

wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm

(Twitter), BUvMvg (Instagram) BZvw`;


ivewU (Robotics);
mvBevi Aciva (Cyber Crime)|
welqi bvg : MvwYwZK hyw
c~Ygvb : 15
gvb eb
1.
2.
3.
4.
5.

eve msLv, j.mv., M.mv., kZKiv, mij I hwMK gybvdv, AbycvZ I


mgvbycvZ, jvf I wZ |
exRMvwYwZK m~vewj, ec`x Drcv`K, mij I wc`x mgxKiY, mij I
wc`x AmgZv, mij mnmgxKiY |
m~PK I jMvwi`g, mgvi I Yvi Abyg I aviv |
iLv, KvY, wfyR I PZyfyR
msv Dccv`, wc_vMvivmi Dccv`, e
msv Dccv`, cwiwgwZ mij I Nbe |
mU, webvm I mgvek, cwimsLvb I mveZv |

03
03
03
03
03

welqi bvg : gvbwmK `Zv


(MENTAL ABILITY)
c~Ygvb : 15
1. fvlvMZ hwK wePvi (Verbal Reasoning)
2. mgmv mgvavb (Problem Solving)
3. evbvb I fvlv (Spelling and Language)
4. hvwK `Zv (Mechanical Reasoning)
5. vbv mK (Space Relation)
6. msLvMZ gZv (Numerical Ability)
welqi bvg : bwZKZv, g~jeva I my-kvmb
(Ethics, Values & Good Governance)
c~Ygvb : 10
Definition of Values Education and Good Governance;
Relation between Values Education and Good Governance;
General Perception of Values Education and Good Governance;
Importance of Values Education and Good Governance in the life of
an individual as a citizen as well as in the making of society and
national ideals;

wewmGm cixvi wcwjwgbvwi U-Gi wmjevm

Impact of Values Education and Good Governance in national


development;
How the element of Good Governance and Values Education can be
established in society in a given social context;
The benefits of Values Education and Good Governance and the cost
society pays adversely in their absence.