ERMENİLERİN YAPTIKLARI KATLİÂMLAR

MACCOBbIE YBMMCTBA COBEPLUEHHblE APMSIHAMM

LES MASSACRES COMMIS PAR LES ARMENIENS

NEDEN ?

ıh İ%

I

p Rus GeneraU MAYEWSKİ
Van, Erzurum Başkonsolosu »JT- if

^

Tercüme eden Doç. Dr. Azmi SÜSLÜ

A. Ü. TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI NO. 6

NEDEN?

1. Fotoğraf: Ermeni çeteleri tarafından 25 Nisan 1918'de Subatan köyünde karınları yarılıp çocukları çıkarılan kadınlar ve çocukları. 2. Fotoğraf: Muş ve Bitlis'te kurulup Rus ordusuna öncülük eden ve Türklere karşı giriştikleri mezalimle tanınan Ermeni çetelerinden bir grup (Ermeni Âmâl ve Harekât-ı thtilâliyyesi-Tesâvîr ve Vesaik. Osmanlıca, Almanca, İngilizce ve Fransızca açıklamalı Albüm, nu. 2, s. 58,...).

Yazışma Adresi: A. Ü. Türk Inkilâp Tarihi Enstitüsü Tel : 22 5815 Beşevler/ANKARA

ANKARA ONİVERSİTESİ BASIMEVİ/ANKARA — 1986

İÇİNDEKİLER
Sayfa

ÖNSÖZ GİRİŞ SOMMAIRE ERMENİLER M. Cambon'un KOMİTELER Sasun olayları Zeytun olayları 1896 Haziran ayında Van'da meydana gelen olaylar Osmanlı Bankası baskını Hınçak çetesi ve diğerleri Ermeni isyancılarının on yıllık çalışmalarının sonucu KATOLİK ERMENİLER Aşiretlerin durumu Türklerle Ermeniler arasındaki münasebetler raporlarından pasajlar M. Cambon'un diğer iki raporu

3 5 7 10 16 18 20 28 32 42 52 54 66 70 78 80

Ö N S Ö Z Yıllarca Türklerle birlikte yaşayıp sosyal, asker?, dini, iktisadi her türlü hak ve hürriyetten ve birçok imtiyaz ve ihsandan yararlanmış olan Ermenilerin "sâdık tebY'hktan bir isyancı hâline gelmelerini Rus Generali Mayevvski başlıca üç sebebe bağlamıştır: Ermenilerin siyasette ileri gitmeleri; aralarında milliyet, hürriyet ve bağımsızlık fikirlerinin gelişmesi ve bu fikirlerin batılı devletler tarafından tahrik edilerek papazların telkin ve gayretleriyle yayılması. Bu isyankâr tutumun aksiyon hâline dönüşmesini ise, yine batılıların maddi ve manevi desteğiyle, komiteler, dernekler yapmış ve cemaatlerini felaketten felakete sürüklemişlerdir. Osmanlı hoşgörüsü, sabrı ve büyük devlet geleneği istismar edilmeye çalışılarak girişilen bu faaliyetlerde, hristiyan taassubu da körüklenmek suretiyle, isyanların, cinayetlerin, katliâmların bedeli hep Türklere fatura edilmeye çalışılmış ve propagandayla basın bu şekilde yönlendirilmiştir. Ancak tahrif edilmek istenen gerçekler, er ya da geç ortaya çıkmış ve yerli ve yabancı yazarlar, tahkik heyetleri ve insaf sahibi kimseler tarafından yansıtılmıştır. İşte bunlardan biri de Rus Generali Mayewski'dir. Önce Van, sonra da Erzurum'da Başkonsolos olarak görev yapan Mayewski, eserini Rus Genelkurmayı'na rapor olarak sunmuştur. Petersburg Askeri Matbaasında kitap hâline getirilen bu rapor hizmete özel olarak az sayıda bastırılmıştır. "Van ve Bitlis Vilayetleri İstatistiği" adlı bu kitap,

Ruscadan Karargâlı-ı Umumî İstilıbarat Şubesi memurlarından Süvari Binbaşısı Mehmed Sâdık tarafından Osmanlı Türkçesine tercüme edilmiş ve 1330 (1914) yılında Matbaa-ı Askeriye'de bastırılmıştır. Ermenilerle doğrudan ilgili kısımları, Rüsca aslı ve Les Massacres d'Arme'nie-Statistique des Provinces de Van et de Bitlis" adlı Fransızcasıyla ayrı bir kitap hâlinde 1916 yılında neşredilmiş ve birkaç yıl önce de Dışişleri Bakanlığı tarafından tıpkıbasımı yapılmıştır. Fransızcasından tercüme ettiğimiz eserin Ruscasıyla karşılaştırılmasını, her zaman takdirle andığımız yardımlarını esirgemeyen değerli Hocam Prof. Dr. Mustafa KAFALI yapmak lutfunda bulunmuşlardır. Kendilerine burada teşekkürlerimi arzederim. Dün olduğu gibi bugün de canlılığını koruyan eserin yabancı, tarafsız bir gözle kaleme alınmış ve Rus Genelkurmayı'na sunulmuş resmî bir rapordan teşekkül etmiş olması onun gerçekliliğini ve inandırıcılığını ortaya koymuş ve yıllardan beri yanlış tanıtılmaya çalışılan olaylara ışık tutmuştur.

Doç. Dr. Azmi SÜSLÜ

G İ R İ Ş Son derece önemli tarihi bir belgeyi ihtiva eden bu inceleme, General Mayewski tarafından yapılıp Rus Genelkurmayına sunulmuş olan Van ve Bitlis vilâyetlerinin askerî bir istatistiğidir. Yazan, altı yıldan fazla bir süre Van, daha sonra da Erzurum'da Rusya'nın Başkonsolosluğunu yapmıştır. Bu eser, genel olarak, coğrafi durumu, tabii kaynakları, ulaşım yollarını, tek kelimeyle, bir genelkurmaya faydalı olabilecek her türlü istihbaratı değerlendirmiştir. Eserini daha kapsamlı hâle getirebilmek amacıyla yazar, kendilerini meydana getiren çeşitli unsurlara, özellikle bölge halkıyla Ermeniler arasındaki münasebetlere ve dolayısıyla temas ettiği bu iki vilâyet halkının istatistiğine özel bir bölüm ayırmıştır. Sadece Ermeni isyancılarını incelediğinde ise, hükmü daha çok onları mahkum eder niteliktedir. Gelecek sayfalar okundukça görülecektir KI, General Mayewski, Türkiye Ermenilerinin tatmak zorunda kaldıkları esef verici olayların her türlü mesuliyetini kesin olarak önce siyasî komitelere mensup isyancılara, sonra da onları tahrik eden İngiltere'ye atfetmiştir. Zikrettiği birçok belgeden Yazar, özellikle İngiliz "Blue Book" ve Fransız "Livre Jaune"una atıfta bulunmaktadır. Eserini halka değil de, ülkesinin Genelkurmayı'na takdim ettiği için Generalin verdiği bilgiler tarafgirlikle itham edilemez. Yazar, bilinçli olarak, çok nadir görülen bir tarafsızlıkla ve tamamen bağımsız olarak doğrudan doğruya yerlerinde yaptığı incelemelerle kanaatini ortaya koymuştur.

ropoffiaHe

cocTaBamorb
I

ToproBHfi Bjıaccı Hace^eHİH B-B TBX B ropoflax-fc, TA'B H'brb H X I , ffocTOÖHUxı, conepHHBOBt—rpeBOBB. ApMHHe npoMuuweuHBKM H peaıecjienHHKH cocpeAOTO^HBaiOTca KaBi> rfi, TaKJKe TaKt ucujnoHvnejibHo H Apyrie o6paCBoero Bt ropoAaxt. BO3Moatuo npoMUCJia. Bı. xapaKTep* ropoACBnx'B apMHHi. c a t OTM'BTHTb HtKOTOpHH HepTbl, nOHBHBinİaCff HHXT>, BameTca, JHint CB BecbMa HeAaBHaro . Ap&iaHHHB ropoataHHH'B, coupuKOCHyBiniucfl CB Koe saKHMf» oÖpasoBameMi, npoıneA6u uaqajbHyio npHX0ACRyK> uiKü.ıy, Bı. Bucinefi CTeneHH BucoKoe O nOJlETB^eCBOMOb 3Ha<ieuİH epMHHCKOU BOoÖme; y uero aB^aeTc sauoc^aBufi T O H ^ , 6ojii>uioe MH-BHİe H s a s a a TO ocoöaa yBtpeBHOCTB VL TOMT., ITO ecjiu apMHHe Vb HacTOflmee BDÖHB H ue
BrpaiorB ÖOJBUıOII nojiHTHiecKofi poji», TO TOAB-

SyfOTB SA'BCB H3B'BCTHUfl KOpOOpauİH, C B l^t.lblO * jıyninaro BHcnayaTiipoBaeıa

BO noTOMy, qTO HaxoAHTCH noAi> HTOMT. T y p i p n ; HO Bt 6yAymeMi> apsiHHCKaa Harüa HenpeM-BUHo u #a.TBe, 3afiMen. noaoateHİe. cpeAB ropoACBHTCB apMaa-B, a Bı OCOÖeHHOCTH CpOAH MOAOAeHH, H&IBSfl H6 3hX±THTB Gojibiuoro HHCJia jno6HTeJneö saaHMaTBCH
BCHBOÜ noAHTHBoH, BOOÖme, OXOTHO mero.ıaro-

uoAOÖaiomee

nnn Hea:

SOMMAIRE Ce travail, qui forme un document histoıique de la plus haute importance est une statistique militaire des Provinces de Van et de Bitlis, dressee par le Oeneral Mayewski et destinee a l'Etat-Major Russe. Son auteur fut, durant plus de six ans, Consul Oeneral de Russie â Van, puis â Erzeroum. Cet ouvrage traite, en grande partie, de la situation geographique, des ressources naturelles, des voies de communication, en un mot, de tout ce qui pourrait etre utile â un Etat-Major. Pour rendre plus complet son ouvrage, l'auteur consacre un chapitre special â la statistique de la population de ces deux provinces oü il parle irtcidemment des relations entre les diffe"rents elements qui la composent et notamment des rapports entre les Kurdes et les Armeniens. Quand il prend â partie les revolutionnaires armeniens, son verdict pour les condamner est des plus affirmatifs. Comme on se rendra compte de la lecture des pages qui suivent, le General Mayewski attribue, d,'une façon peremptoire, toute la responsabilite des evenements regrettables dont les Armeniens de Turquie eurent â souffrir, en premier lieu aux revolutionnaires affilies aux comites politiques et en second lieu â l'Angleterre qui les a encourages.

Parmi les nombreux temoignages qu'il çite, l'auteur se rapporte principalement au Blue Book anglais et au Livre Jaune français. On ne pourrait taxer de partialite les affirmations du Oeneral puisqu'il a adresse son ouvrage non au grand public, mais â l'Etat-Major de son pays. 11 y a developpe, consciencieusement et avec une franchise rare, et en toute liberte sa conviction basee sur des constatations faites sur les lieux memes.

9
II1HXT> CBOHMt, HKOÖbl T0HKHM7»

BCeB03M0JKHbIX'f» nOJHTHieCKHXl> H H3T» KOrO COCTOfMH Udi jııoneü, 3aii^Hin,aK)iiiiHXT.

CBoeü poAHHbi, CBOH ceMeuHbie o ı a rir, CBOH peAHrio3iibia BtpoBaaia?.
HHCKO.ıBRO!

HeAoy<iHBuieüca MoaoAeHtH, CÖHTOH Bocna^aiou^HMH ptıaMH r^aBHtixı> arjiTaıopoB'L, Bt oÖmeMTi, jııonfiu ftecBMa HeAajenHX'B H HenoHHiwaK)ii;HX'b Aante TOÜ npocTofr 6en^n, Î T O H X ı n'hüTejihüOcrb caocoÖHa 6 b u a He yjyıınHTb no.voHcenia Typei;KHx'i. apMiiHt, a Ha yrueTeHaoe aojoateHİe Typi;İH HHKOHMı oÖpasoMib He MoryTi. 6biTt ua AO^ıO apMîfHt ropOJKaH-L, BcerAa no^b3OBaBuiHxca AOCTaTO^noıi cteneutro CBOSOAU, 6e30nacTH0CTM H Ö^aroaojtyıia OGmeciBeHüoe DOJiOJKeHie MXI., BÜ Bc£xb OTiıomeHİnxrB,
6UJıO

6ojibine nbıı-b yAOB.ıeTBopMTe^bHoe. Kası. y»e
ÖıJJIO

H^CBOJIbRÜ BTı HHUX1> yCJIOBİHX1> IiaXOARTCH

apM»He • cejibyaue.

cKa3aHO

raaBaas HXIı A*iTejbHOCTB cocpeAOTOHa 3eMjeA"BJiİM. BaaroAapa PJABÜO ycTac p a i , npaBM.ibHo3 CHCTeMi; opoineBİa nojieö,
HOCHTO

sauaTİe xAt6ouaonecTBOMi>
H

ap.'hcb xopouiİH AOXOAı> 6e36*A oe cymecTBOBaHİe. CU'BJıO MOJKHO Type^Kıo apMaue ceJibiaHe Bce-

ERMENİLER Bir süreden beri şehirli Ermenilerin karakterlerinde bazı değişiklikler görülmeye başlanmıştır, ilkokul tahsili olan her Ermeni, milletin tamamı tarafından takibedilen siyaset hakkında geniş bilgiye sahip olmuştur. Şöhrete sahibolmak, kendisini önemli göstermek, aslı hakkında yüksek bilgiye sahibolmak, bütün bunlar bu sınıf içindeki her Ermenide aynı derecede görülen ruh hâlidir. Bunun yanısıra Ermeniler, bugün dünya siyasetinde önemli bir mevkiye sahip olmamalarını, sadece Türk tâbiiyetinde bulunmalarına bağlamakta olup, "Ermeni milletinin" muhakkak surette yemden doğacağım ve hakkı olan siyasî üstünlüğe'kavuşacağını iddia etmektedirler. Şehirli Ermeniler, özellikle gençler, her türlü siyasî meselelerle meşgul olmakta ve siyasetin bütün incelikleri üzerinde bilgi sahibi olduklarım isbat etmek hastalığına kapılmış bulunmaktadırlar. Çoğu kez ciddi hiçbir şey öğrenmeyen ve meşhur ihtilâlcilerin tekerlemelerini tekrar etmekten kendilerini alamayan şehirli genç Ermeniler, gerçekte hareketleriyle vatandaşlanm selâmetten çok felâkete götürdüklerinin bile farkına varamayan âciz, câhil takımım teşkil etmektedirler.

11

HXT> ÖJiarococTOfiHİe 6 U J ı O B u m e ÖJiarococTOHiiifi,

XOTH 6u pyccBHx-B BpecTbHUT> BT> cpeAHeü noJlOCfc POCCİM. Hû UpH 3T0M1» HyJKMO
T O T » «»aKTT., «ITO Bce cejibCEoe ııacejieuie

CKüft T y p u ı a , He HCKJiiouaa H MycyjibMaHt, HO (JUJıO BT> AOcraTOMHOü cTeneım crpastACHO OTB caMoynpaBCTBa HSBtcTHaro qncjia 6yîiHbixT, a^eMeuTOBT> BypACBato Hacejiemsi, cpeAH BOToparo yAaiHoe BöpOBCTBo, rpaöetatt, yroH-B cBOia 3 r o , OAHaito. e m e ne iiO3BOJiae'rB csaaaTB, <rro6u n.pjunıc te.ıj.'iaııe BC© BpeMH KHJıH ıcypACKaro yc.ıOBİıî, norpOMa.
ı

yrpuaoii 2RH3HH

Ilpa

cymecrnoBaHİM ı:OAO6HUX B

apji«ııcKoe nace.ıeHİe
6H.IO 6 U Ö'feAa'feTs, B U M H -

HeMHHyeMü

ROAıRHO

paxi> M, uuBOHeirb, MoaceTi> 6 U T & , Aanse coBepineHHO MCie3HyTb

c ı a ö a r o pa3BHTİa B^cTpaH^ rpaatMOJBHO 6 u ^ o yaa3aTb Ha c j i y ^ a a ,

HBBOTopun ppMnHCB>a ceaeHİa yyBCTBOBO ıH
B"b 8aBHCHM0CTH O t t BflİHTe^bHKK'B

uememı o r t 6a\nRa.&umxT> TVMe»Ay KypAaMH H apManaaiM Ty cByccTBeHiıo 6 u ^ a Bbi3Baua BI> 1 8 9 5 — 1896 roAOBt, 3HaiHJio A°6HBaTbCH noJiOHtenifl, npu KOTOposn» HHKaKİ/i pe-

no MOMH 6bi o6e3neiHTb Mnpnoe COJKH-

12

Türkiye'deki Ermenilerin durumlarının dayanılmaz olduğuna dair şikâyetler, şehirlerde oturan Ermeniler için pek geçerli değildir; zira bunlar her zaman her türlü hürriyetten istifade etmişler ve imtiyaza sahip olmuşlardır. Köylülere gelince, çiftçiliği ve sun'i su lam acılığı iyi bildiklerinden durumları, merkezi Rusya'daki köylülerinkinden çok daha iyidir.

Bölge köylerine nazaran Ermeni köyleri, geçtikleri köyleri yağmalayıp sürüleri alıp götüren göçerlerin saldırılarına karşı Hükümet tarafından az korunmaktadırlar.

Bununla birlikte, Ermenilerin devamlı olarak bunların saldınlanna maruz kaldıklanna da inanmamak gerekir. Zira, gerçek böyle olsaydı, hiçbir Ermeni köyü bulunmazdı. Halbuki her devirde Ermeni köyleri bölge köylerinden daha zengin ve daha müreffeh olmuşlardır.

Mahalli idare bu bölgelerde yeterince güçlü olmadığından bazı Ermeni köyleri, Türk idarecileri tarafından hiçbir kötü muameleye maruz kalmaksızın, aşiret reislerinden az çok acı çekmişlerdir.

13 7 TejacTBO O 6 * H X B Hapo^HOCTeS. Bojıfce uaa p-fc^B o ceu-h BnepeAH. kcBOriBKO CJıOBÜ 061» TB'ö. Pe.inriüSHan ftlîaTejiBHOCTB ero He3BaMHie.ii.iia; HO, uaKi> 6Bı BaaMtut en, OHO Bcerjı,a ycep^HO TpyAHjocB Ha n o i B * uop,AepaauİH uau,iona^BniJxı> H^eü. V apMauı, KaK"s M y upoiHxi> xpucTİaHCKMX't -HapoAHOCTea Bo8 d'ûKa, apfin Han,ioHajii.nocTH, B-B TeıeHİe cOTeHi, jı-t,Th KHJıH nOA'B ceHbio yeAHueHHbixrB, HO MHOH6
r

CTOJIbKO

HSifCh

HpOllOM My-

cJt0Ba BoKBaro", CKOJıBKO Hafl,ı> noAffepiM pO3HH xpncTİaurt

CyjIBMaHT>. HepKOBBHfl IHKOJlbl H UIBOJILI, BOü6me, A^aTejbHO noHora^H Ha 9TOMı> noapHuj,i> flyX0B6HCTBy. xpıicTİaHe BocTOKa, Boo6uı,e, ^HıUHJHCB n03HauİH BB OCHOBİÎ TJiaBHUXl. XpHCTİaHCKHX1. ııO|MrBCTO peüHrİH y Hinct S&ÜHJıO c

21 ce6a
M 3aKoımocTH; Boo6iu,e—A*aTejiBHO cyeTMTbCJİ ft.1B TOrO, 1TOÖBI AOÖMTbCfl HtKOTOparO upecTHata CBoero roaoca na BOCTOK*--H ecjia 6u

, BUUıJıU 6 u CHOBa ua uyTs

16

Ermeni ayaklanması aşağıdaki üç sebepten ileri gelmiştir: 1. Ermenilerin siyasetteki bilinen ilerlemeleri; 2. Ermeni kamuoyunda milliyetçilik, hürriyet ve bağımsızlık fikirlerinin gelişmesi; 3. Bu fikirlerin batılı hükümetler tarafından tahrik edilmesi ve Ermeni papazlarının gayretleri ve telkinleriyle bunların yayılması. Bu konudaki en güzel belge, 1893-1897 yıllarında San Kitap'ta yayınlanan belgeler arasındaki Fransa'nın İstanbul Büyükelçisi B. Cambon'un raporudur:

M. Cambon'un raporundan pasajlar:
"Ermeniler, Londra'da çok iyi kabul gördüler. Gladstone Kabinesi, memnun olmayanları çağırdı, onları gruplandırdı, nizama soktu ve desteklemeye söz verdi. Bundan böyle de ilham kaynağı olacak olan Londra'ya propaganda komitesi yerleşmiş oldu. Ermeni halkı arasında ise, iki basit fikri benimsetmek gerekiyordu: milliyetçilik ve hürriyet fikirleri. Komiteler bunları yaymakla kendilerini görevli saydılar... ve böylece birkaç yıl içinde propaganda vesilesiyle Türk idaresinin eksik ve hatalarını isttmar edip, Ermenilerle meskun * Livre Jaune, Documents Diplomatiques, Affaires armeniennes. Paris, 1893-1897, s. 11.

17 24
H H

KOMMTei'i. npouaraHAU yTBepAH.ıca BT> JIOH-

Aoufc, H iıojıy^a^'b BA^Cı, cooTB-BTCTByiomia BHyuieııİH. Bt Maccy apMHHCKaro HacejienİH Heo6xoAMMO ÖKTJıO

BHİJApMib ABtüecbMa nnocTtifl

HAeio nau,iajibHOCTn a iiAeıo CBOÖOAU".
n

TaKHMT> 06paB0MT>, B » TeieHİ T Ji'&T'fc, TafiHua oömecTBa pacupocTpaHaioıca ApiueHİH: uponaraHAHpyTca uopoKiı w na.pon'h npoÖyHtAaiOTCH MAea nauio.
H He3aBHCHMOCTH.

KHXTJ

uo Bceü

HeAOcıaTKH TypeuKofi aAMHHHCTpauia, a BT. a p MHHCKOM".

Iia.lI>UOCTH
00

KaMÖont BUOJııI'B o'i^erjiMBO r o B o p n n > , M a r e i H npHbH.nH ua ce6a BT. Maccy apMHHCKaro Hace^enia CB06OAUH He3aBMCUMOCTH, KaK'f. 2Q ^o^îKua 6iJJia OTHOCHTLCH T y p e u e a a aAMHHHcrpa«^ia R-b 110A06110H AtiHTe.ii.Hoci M aj)MiiııcKax'b a r ı t TaTOpOB'b? pa3pyuicniıo KB A^aTeJLHOCTH, HaupaB.ieHHOÜ K'B rocyAapcTBeniıux'B Cno^bBO
ona

OCHOU'I. T i ?

pa3"B 3a
COTMM ıIO^MTH-

.ıf.TÎe, no nacTonniio EupoHeiıcKHX'i,
ocnoöojKAaJia U ^ - I M H

nowit> CBoeı^o ocBoöojKAeHİH cııoBa BCTyna.ıa BT» pnAU penojııouioHHb^T» 6aHAfc 38 M3b ııpoKJiaManin, Buuymeıınux'b apMnHCKMMb
ı r

/IvauiHaKMCTOB'b BT> aBrycrs 1896

. llocjı-b ABfe»artuaTn naparpaooırb. BT» KO<

ropbix'i> AJıH ApMeHİn TpeöyeıcH Bce, ı T O yiOA-

uo, AO CBOÖOAbi ııenarH BjutomneAb'iO, upoKJia

18 bölgelerde millî uyanış ve bağımsızlık fikirlerini yayacak olan gizli örgütler kurulmuş oldu" (Livre Jaune, Affaires arm6niennes. s.ll —12)... B. Cambon açıkça itiraf ediyor ki, Ermeni isyancıları, köylülere milliyetçilik, hürriyet ve muhtariyet fikirlerini kabul ettirmek işini kendileri için bir görev saymışlardır.

... Bu durumda Türk Hükümetinin Ermeni komitelerinin faaliyetleri karşısındaki tutumu ne olacaktı? Kendisini mahvetmekten başka bir gayesi olmayan bu tür faaliyetleri tasvip edebilir miydi?

M. Cambon'un diğer iki raporu: "İstanbul, 27 Mart 1894 Geçen pazar, Sn. Aşikiyan, âyini yaptıktan sonra. Patrikhaneye gitmek üzere Kumkapı Kilisesini terkedeceği sırada 18 yaşlarındaki genç bir Ermeni tabancasıyla kendisine nişan aldı ve üzerine birkaç el ateş etti... Zaptiyeler tarafından karakola götürülüp, cinayet teşebbüsünün sebepleri üzerine sorguya çekilince, Ermeni, Sn. Aşikiyan'ın Ermenilerin düşmanı olduğunu; onları Hükümete ihbar etmekten geri kalmadığını ve Ermenilerin de kendisinden cemaatlerini kurtarmaya andiçtiğini belirtti..." "İstanbul, 3 Haziran 1894 Son günlerde İstanbul Ermeni cemaati üyelerinden birine karşı bir suikast düzenlendi.. Maksud Bey, uzun süreden beri dindaşları arasında Türklere satılmış bir kişi ve cemaatin bir düşmanı olarak ilân edilmişti.

19 38 MauİH 3aKanHHBaeTCH MU 910 3uaeMT>!... c r e ö , He TaK* *) .Mu npoCya-

Ho A y x t peBoaronm, yrpoataTb Tpony

HHsaBiuiö apMHHCByıo uauiio AO M03ra ea KOnepecraHeTb Taua AO T'bK'b u o p t , noua MU ue npio6p"feTeMb Me.i0BtıecKHxı> ıipaBi. M noea ut ?KHBbixı> ocTauerca xOTb HMCb:
UAHH'L

apMHHUuı>!u SaT-feMt

UOA-

,II,eHTpajibHbiiî KoHcTaınHHOuo^bCKİıı İ

uu-

peBO.ııoı;ioHeHaHb M3-

40
B*CTHO

HeMaao
r

HapoAHbixT. repoeBi.
CJUUıHO

Ba^KaH-

CKaro noayocTpoBa. A

an. «no-nH6yAJ» floıeıvıy? IIoHMCHOCBOÖOAHO6ı»ıKHO-

o HapoAHUx b reponxı. apMaHi»? F A * H»iena uxı> ÖopuoBi. 3a CBOÖOAy? MxrB TOMy,
HO ^TO H!ITT>.

6opn,u 9THMrpajiH poabCBOplie 6auAu BU3bJBajiH
r

ua^aMeö CBoero HapoAa, a ue ero ApMHucBİH CMyTH, pt3HH), a 3aT*M'Jb

CKpblBa^HCb.

HaxoAsmeeca BIJ HXI. pyKax b o p y a i e c ı y a m 40
HMT>

AJia npHKpbiTİn CBoero OTCTyujieuİH, a
ÖUJIH

6e3opyHCHbiH Maccu apMaut flOJiatnu

3a-

TİMt pacajiamiBaTbCH CBoeıo KpOBbK) H CBOHMT> AOCTOHHİeMT, 3a UOABHTH CB0HX'b BüOpyJKeHHUXb 45 ÖyAymHOCTH seuifl;
B'B

&h Bcefi B*poaTHocTH,
OAH'B

JIOHAOB*

Ha cıei"B cooöpa-

apMHHCEaro Bonpoca HMİ^HCb, no Jiumb
O6ıB,IH XOA&

aaBHCHMOCTu 0T-b Bcero

CKaro ABH'Keuia, oOu^aro ero ycc*xa,

20
Geçen yıl Sultan Abdülmecid tarafından Ermenilere ihsan edilmiş olan Nizâmnâmenin hatırasını canlandırmak amacıyla yapılacak olan kutlama törenini yasaklamış ve Maksud Bey de, bu yasağın kalkması için girişimde bulunmayı reddetmişti. Bu tarihten itibaren de Ermeni cemaatinin faal unsurlarının nefretini üzerine çekmişti. Onu öldürme teşebbüsünde bulunan iki kişi ise, Ermeni hamalları idi... ... Hiç şüphe yok ki, siyası bir cinayetle karşı karşıyayız. Katillerin üstünde Ermeni komitelerinden gelen evrak ve mektuplar bulundu ve Leon adlı kimse tarafından kiralanmış olduklarını itiraf etliler.

Bu durumda onları silahlandırmış olan komiteler, Patrik'e karşı girişilmiş olan suikastten sonra, Türkler nezdinde milli davalarına ihanet etmekle suçladıkları Ermeni cemaatinin usl sınıflarına yeni bir ihtar vermek istemişlerdir" (Lİvre

Jaune, Affaires armeniennes, 1893-1897).

KOMİTELER ... On yıl boyunca çok sayıda ihtilâlci, Avrupa'nın müdahalesi üzerine serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılır bırakılmaz da zaman kaybetmeksizin eşkiya çetelerine katılmışlardır. ... 1896 Ağustosunda Daşnakcılann yayınladıkları beyanattaki oniki maddelik program, basın hürriyetine kadar her türlü iddiayı ihtiva ediyor ve şu cümleler-

21
45 rajocb ouaaaTb
ua JıHD.0 CMyTu,

H coGTB-feTCTByiomyK) eMy

AepatKy. PaHbinc Bcero ueo5xoAHMO 6 b u o HM-BT*

H yace CBasaju, ı T O K T . Haıajry 1 8 9 ü
D O ı T H BO BC-BXI> E p y a H U K i HacejieuHiıixı> u y u -

BTaxı. H'fee

AsiaTCKofi Typi^n, T A * Öoafce HAH sıeapMSHKoe Haceaeuie,

cocpeAOTO^HBaeTca /I,ainBaKa

noHBHjHCb yjieHU peBOJiH)i^iouuiıix'i> oÖmecTBT.— XnHiaRa, H Ap&ieHİH, npHuaBinieca
ycepAHO nponaraHAHpoBaTb CBOH iigen H UOATO-

HacejieHİe K I . npeACTOumHi» BpoBaBbiırb

46
UHHCRİa ınROJbi, HaiHHaa OTT> BMcraHX'B n KOHqaa caiibiMH saeMeHi-apHUMH, cxajxH no^eurB KHnyıefl A^fiTeabuocTH, HaaAeBTpn30BaHHbixı>

vs, CTO&vmp.-iL'b E B p o n u , apMaHCKHXT> arHTaı-o»
UarpioTH^ecKİH OABı H U-BCHH, •SAKIS c a -

it ÖacHH, H s ı cpeAM yiHTejBCBaro uepco3aaaAa.tif BT. HUJıBIH AymH UOAPOCTBOB'B,

% HHXI. qyBCTBa 8Jio6bi KT» neHaBHCTrocnoACTBy MycyabinaHt H—ij'fejiyro cepiio <t>auTacTM'iecBHXb uaaıoai& HH ROMy HeB^AOMoft öyAymnocTH. TaKHMTb oöpasoMi», BT. Teıeaie c a naro RopoTKaro tıapoAHdacb BpeMenu öyüHaır, ^TpexT.—ıeTupex r B cTpouTHBaa MOJO-

roTOBaa Ha BpoBaBue noABHrn. Bı aauiHTy co3AaHUbixı> e» Hajiıo3İw. •••••

54

B-B ROHU-B

ceHTaÖpfl 1890. rÖAa, Ha rpaa«

22 le SOn buluyordu: "öleceğiz, bunu iyi biliyoruz, fakat Ermenilerin iliklerine kadar işlemiş olan isyan duygusu gösteriyor ki, şahsi haklarımızı elde edinceye kadar tek bir Ermeni sağ kalsa bile Sultan'ın tahtını tehdit etmekten geri durmayacağız. "

Balkanlar'da çalışmalarıyla, fedekârlıklanyla ve cesaretleriyle şöhret bulmuş olanlar görülür, ancak Ermeniler içinde tek bir benzerini bulmak mümkün mü? Hayır. Neden? Çünkü bunlar fakir köylülerin sırtından yaşamayı meslek edinmiş ve cellat rolü oynayan başıboş kimselerdir. Bunlar kurtancı olarak adlandırılabilirler mi? Hayır, çünkü ellerindeki silahlar sadece zayıflara karşı kullanılmıştır.

Silahsız köylü Ermeniler ise, kanları pahasına, silahlı isyancılara yardım etmek zorunda bırakılmışlardır.

Ermeniler, Londra'da bilinen bir yerde bu konuyu görüşmek üzere toplanmışlardır. Burada, herşeyden önce karışıklıklar çıkarmak, kan dökmek ve dünyanın dikkatlerini çekmek gerektiği kararlaştırılmıştır. İhtilâlci komite üç örgüte ayrılmıştır: Daşnak, Hınçak ve Ermenistan. Bunlar, köylüleri tahrik etmek için her tarafa yayılmışlardır.

23

ycR0Jib3aa ora öaA3opa 6flHTe.ii.nOM KaBKa3CR0w
ı

UOJıHıÛH

H

uorpaHKiHHXB BOMCKb, cocpeflOTo iHBaerca ınatlKa apuaHi., qeaoBbKi> 8 0 — 9 0 , nofli. K M H O O a A Ö CTy^eHTa IleTepÖyprcKaro yHHBepcHTeTa CapRH ca KyKyabaua. Macib 9TOÖ öaiiflu 6 u ^ a HaBep y«au^eiica MOJIOACKH HeTep6ypra Ao6poBOJibu;u coöpaHu BT, npeA-fejiax'b KaBEa8a. TIo Bceü B^POHTHOCTU, HH npeABOAHen H HHKTO H3b ero CUOABHKHHBOBT> ııc

HHKaKoro npe«CTaaaeHİa

o TOM'B, VTO

Taşoe TypuiH, KaKi. oxpaHaeTca ea rocyflapcTBOH Haa rpaHHua, qxo Tanoe KypfltJ, saROBa BooÖıue TOnorpa«ia M^CTHOCTH norpatumHaro paîiOHa u
T* yCJIOBİff, B* R >TOpHX'B UpHACTCB OiyiHlbCB

n »cı* nepexo«a norpaHH^uoît yepTia? CBtfl'fiHİa cımaaHCb aoBHAHMo&iy ne ocoÖeHno Ba«HbiMH B C B 6biJH 8aHSTbi H o^yineBACHBI HCKJtOlHTeAbHO JHlflb OflHOIO MblCJbH) —

coBepinuTb ua TeppHiopİK Typi^iu
HOCTH ÖOJbUie RpOBaBbIXl>

uo BOSHO»"
•••••

IIOABHrOB-b

56

Qo pascBaTca TaRse aesan^TB H coÖpaTbCH, uiaftB'B He "yftajiocb H 43 Ba cb mcB npeftBOAHTejeM'B KyRyHbaBoifB, n o c JTB AOBOAbBO npoAOJiacHTejiBHofi nepeCTp^JKB, • He(5oflbinHXT> ooTept et aamefi CTopOBH*), 6 u m 8axBaqeHH H npenpoBO»A6Ru Bı KapccKyio •riopbMy.
JlUTUOft

•«•••••••'•»,...••.•..
- - • • . • • • • ' . . . . . . . . .

*) B« STO Bpemı « 6un CTapmum a*ı»iaatoıı» 89-oa «tAH0H3İU: i . « % . »

24 Öğretmenlerle işe başlanmış ve onlar aracılığıyla da gençlere, Müslümanlara karşı düşmanlık ve nefret duygulan aşılanmıştır. Böylece 3 — 4 yıllık kısa bir süre içinde birçok şuursuz genç kendilerini ölüme adamışlardır. Yukarıdaki komitelerin programları sadece isyan etmek ve kan dökmek konusunda birleşmişlerdir... 1890 yılı Eylül ayı sonlarına doğru... 80 —90 kişilik bir çete Petersburg Üniversitesi öğrencisi olan Serkis Gogonian başkanlığında teşkilâtlanmıştır. Rus polisini ve sınır muhafızlarını atlatan bu çete, Kağızman yakınlarından Türk sınırına sızmak için harekete geçmişlerdir. Çetenin yarısı Petersburg'un genç Ermeni öğrencilerinden, diğer yarısı da güney Kafkasya'da oturan gönüllülerden meydana gelmiştir. Bunların hiçbirisi de Türkiye'yi, bir sınırın nasıl korunduğunu, bir Türk'ün kim olduğunu, bölgenin topografyasını bilmiyorlardı. Bunlar hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Fakat bu önemli değildi; esas gayeleri Türkiye'ye geçmek ve orada bol miktarda kan dökmekti.

Gogonian başkanlığındaki 43 eşkiya, Rus müfrezeleriyle* karşılaşmışlar, birkaç kayıp verdikten sonra durdurulmuş ve Kars cezaevine götürülmüşlerdir.

* Bu dönemde bölgede incelemelerde bulunan kişi, 30. Piyade Tümen Komutanının Yaveridir.

25 57 ean c& 1892 roAa
XOTH H OHH HO,

n36wpaıoTi.

AJIH

ce6a

BpyatHyK),

rfeMt He MeHie, , cı.

Aopory t e p e s i Ilepciıo. . . , . . oÖpaaoBajiH
OTA'BJıBBUH H'BıTO BT>

poA'B

napTİH apMaBCKHXi.

pOBT. COÖHpa^HCb OÖUBHOBeHUO B'BBaKOM'B

cejieuin, 6aH»aöineMi> BI> Type H 8aTİ»MT>, HOMbK), npH DOMOII^II npOBOABHKOBTı, 6aHataHHiııx'i, apMSHCKHxı. cejıemö, yate BT. upeA'BJiax'b Typu,İH. B OHH uaXOABAfl BpeMeHUtlÖ npİKJTL U no HoqaMi> catAOBaaH A&-»*e, nonaAaa y a e B-B 58 noaocy yqacTb TlepBoe
KHXT> MHCTO

apMaucKMX'i> ce^eiıiıi. ceaeHİK, BaK& aptiaHCBİe «»HrypHpoBajio
BT.

BTHXıB

H

Booöme Bcero i

Toro, vro saTBBajiH
HS'B HMXT»

AOHeceHİaxT. auraiıicKaro BHn pûJb ua nyTH ap-

B-B Ban-fe *) H, HaAO ao.ıaraTb, Hrpaao H3B'BCTHyH), AOBO.ibHO npoAOJiKHTeabHyK) MflHCBHx-b arHTaTopoBt « 3 ^ llepcİM BT. Typuiio.
(• IMuu Book. Türk). 1891 H2a6.X896 ft »91, 301,152, 170.

59

ıınt
BİHHCEHM-B opHUieASUaMl>,

Bı,
«le^OB'BK'b OKO.IO 30 B-B COCBAHIB

BHAaxi« »e npec£qeHİa Aa^bH-büınaro uyr» apaypAOBi., aKoöu
CJı^HJO.

no u y ı a

a i n u p e ı t KypAOBi

.MyKypja%

noaBHJmcfe BT,
OTABı-

cejieHİa Bora3Kecauı. H ocTauoBHJHCb noAi> apeAJioroM'B KpaTKOBpeueHuaro

28 mış gibi kendilerini davet etmişler ve kuzu yemek için küçük gruplar hâlinde oturmuşlardır.

Kurnazlığın farkına varan Ermeni isyancıları, bu gruplara görünmeden yaklaşmışlar ve Türkleri yaylmı ateşine tutmuşlardır. Ancak öldürülen atlarının arkasına gizlendikleri için isabet almamışlar ve müfrezenin gelmesini bekleyereK dağa sığınmayı başarmışlardır.

Olayın etkisinden kurtulan Türkler bilâhare, Boğazkesen ve Azaryan köylerine saldırarak rövanşlarını almakta gecikmemişlerdir.

Belirtmek gerekir ki, İngiliz Mavi Kitabı (Blue Book)'nda bu olayla ilgili tek bir Kelime bile yer almamıştır. Bu demektir ki, İngiliz Konsoloslarının bulunabilecekleri olaylardan bu Kitapta hiç söz edilmemiştir; halbuki bu tür diğer olaylara ayrıntılı yer verilmiştir.

Sasun Olayları ... Bölgede Türkler ve Ermeniler beraberce ve asırlarca dostâne yaşamışlardır... Bir yıl sonra da Boyaciyan adlı biri onun yerini almıştır... Bu iki

29
*) İIOCTOHHO BHHMaHİK, İTO BT. «CHHeft KHHrfc» O HBX% IIİTT, dOHeccHİi'ı arJiiftcKaro BHite Koncyjıa Bı BaHİ G. M; H'iHu'iini' a, y c c p a ı ı o cooömaBiıiaro o BCHKHM. HHHTO>KH«XT> MejiO'iaxT>. M o ı ı JıH OııT. ııponycTiiTL AV-JıO Bora3Kec<iHa H A 3 a p w a ? HecoMlltHIlO—Htl-b. Bl. BHJiy 3TÖrO, n03BOJl»IO CeO"fe 3aKJIK3HHTt, MTO

e r o HHTcpecııoe jıOHecenıe BT. ııeıaTH ÖUJıO cunyaıeHO, KaKt jıoKyMCHTi,, Moryuıiı'ı o 6 « H H T b ca>ıoe 6viH3Koe ofiutCHİe apMHi<CKHxı pcBoııouiHoepoBT, cı> npcACTaBHTe^x.uH aHr^iAcKOH ııOJıHTHKH. i l p y r o r o o6ı>jicHe<ıİA CTO^b ııenoHtmıaro npoaycKa—nojıtıcKarb He.ıt3«.

62

ApMnHe
UOCHJıH

OTOw

oö^acTü

BcerAa

OTKpbiıo

o p y n i e HapaBHfe cı, sypAaMd, OTqacTH

HaXOAHJIHCb, MOHîeTb 6 b J T b , BT. H'BBOTOpOİİ CHMOCTH OTT. 8THXT> nOCJI'BAHWXT>, HO BT.

mn.w

BnojH-B ^pyatHO, .KaKi. GpaTta seMjia a

BOAM" *

1893 rOAy wbcb noflMaeTca
B%

UIÎKIK

1894 roAy ero

M*CTO

aaHHMaerb

UpHHHBinİM 3a CHftTB H H MypaAB. M
.TBTT.

nponarasAu TaKHxı, A^aTejieft MeaAy Kyp-

AaMH H apMHHaMH, BT, upen.'bmji'h CacyHa, BOSHHKaeTT. 1^-fejIbIH paAT, OTA*JBHHX'B Clt)JKHOBeHİK;aBT. aBrycr6 1894 roAa BpaaAeÖHtia OTHOiaeHİa 53 67
HIıO O64HXT,

cropoHt nepexoA«T*

u&nyio ce-

piio HacTOHmHx-B cpaaceuifij AepHtaB't cA^aTb

p*üiHieJbHbiü inan.

11-ro iıojia, Aaöu yAOBJteiBopHTb TpeöoBaH

Ha ıiyiH upMMnpeuİA CT. peBOJiiouiouHbiMH KpyaapMaub, oö'JbaBJiaercfl Bceoömaa aMHUcaifl 3a no^UTH^ecEİa npecTyxuieHİa# Ha Apyroü pfiub no BceK HınnepİH oiKpuBaıoTca Bepa Muoro4H&neHUHXT. ııopeMt Boatiö BuuyccaKyiTb u * j u a
COIHH H

Ha

CB*TI»

apbixı. no-

jiHTHqecKHX'b arHTaropoBT» *)

34

44

2'yi 3 Hazirana bağlayan gece yansı, Van sokaklarından birinde nöbet tutan bir devriye saldırıya uğramıştır. Subay ve bir er ağır şekilde yaralanmıştır.* Bu olaylar karşısında Müslümanların sabrı son haddine varmıştır.

İler halükârda bu ahmak ve rezil Ermeniler (aynen tercüme edilmiştir) olayın müsebbipleridirler. Çocukça hareketlerinin hiçbir fayda sağlayamayacağını kendilerine defalarca izah ellim. Bunlara son vermelerini bildirdim. Hatla kendilerine rica bile ellim. Dinlemediler. Zannediyorum ki, şimdi de hiç ümitleri kalmadı. "

Bunlar, saygıdeğer VVilliams'ın verdiği cevapların tamamen aynısıdır. Fakat, onun raporunda değişik ifadeler kullanılması şüpheleri cezbetmektedir.

Bu olayla ilgili olarak basında genellikle doğru dürüst hiçbir açıklamaya rastlanmamıştır. Zaten Ermenilerle ilgili olarak yazılanların hepsi de yalanlarla doludur.

* Blue Book, nu. 8, yıl 1896, s. 207.

29
*) İİOCTOHKO BHHMaHİH, İTO Bt «CBHefi KHBrfe» O HHXlI|-fcTl «HK3Knxb joHeccHİıi arJiiücKaro BHue HOKCyjia BT. BaH-fc C. M; H'iilu.-ıni' a, y c c p a ı ı o coo6ıuaBiuaro o BCHKHJU, HHMTOWHWXT> MejiO'iaxT>. M o ı ı JıH OııT. ı ı p o n y c T i u t .at.Jio Bora3Kec«ha H A 3 a p w a ? HecOM1IİHII0—HİTT.. Bl. BHAy 3TÖro, nO3BOJIXI0 « Ö t 3aKJHOHHTt, M O T c r o ıiHTepecıioe aoHeceHie BT> nenaTH 6UAO EunymeHO, K3KT> A O KyMcHTi, MOrymift oÖJimnîi. caMoe 6jiH3Koe oömcHİe apM»ncKHXT> p«BoııouİHoepOBi> CT> npcAcraBHTejiHMH aHrJiiflcKOİi ıICMHTHKH. i l p y r o r o o6ı>)icHet(İH crojib ııenoH*Tiıaro nponycKa—noAUCKarb uejih3H.

52
BOCHJıH

ApMfiHe

9TOM

o6jiacTB
CB

opymie HapaBHit

HaXOAMJIHCb, MOJKeib Ö U T t , BT. H'BKOl'OpOÎİ CMMOCTH OTB 9THXT> nOCJI*AHHX't, BO BTh JKH.1K BüOJH-B A p y ^ B O , ,KaE1> 6paTBH 3eMJIH H . . . . . . ÜT.

BOAM" » t . . . . . . .

1893 roAy 3A*c& noaMaeTca HURI» ^aMaAtaa-B;
B%

1894 roAy ero

M-BCTO

aaHHMaerB BoaA«aB-B,
HOCJı*AByxıB

npHBflBmiit 3a CHM-B ııua MypaAa. H

npoaaraaAu TaKaxt AfcamneS MeatAy KypH apMHHaMH, B-B npcA-fiJiai-B Cacyaa, BOS-

vfrauü pnnı, ow$jibUHX'h cıt^KHOBeaBrycrfi 1894 roAa BpaasAeÖabia OTHOiaeHIB O6*MXTE.

CTopoa-B nepexoAaT*

it-fiayio ce-

53 67

piio HacTOHmHXTb cpaseaifi;
HIıO

p*uiHTejbHuft inarb

11 -ro iıoan, pfl&tA yAOBJteıaopHTB TpeöoBaAepataB-b
M

cA^aTb

ua uyTM upuMHpeuİA cb peBOJuoaioBHUMiı b, oöbHBAHerca sceoömaa 3a aojiuTHvecRİa Ha ApyroK Aet*b ao BceK HınnepİH Bepn MuoroiHcaeHUbix'b TiopeM'b H Ha CB-bn. BoatİH BbiuycBaioi'B u-BJiua coi'uu apbixı> noJIHTHqeCEHX'B arHTaTOpOBT. *)

30 Kişinin ardısıra kısa sürede iki toplum arasında birçok kavga çıkmıştır.

"Ermeni meselesinin dış görünüşü ve Avrupa'nın müdahalesi" paragrafında şu satırlara yer verilmiştir.

1895 yılı 15 Haziranında isyancılarla tamamen banşıldığını belirtmek için bu meselelere karışmış olan siyasi tutuklulara genel bir af ilân edilmiştir. Ertesi gün, İmparatorluğun bütün hapishanelerinin kapıları açılmış ve yüzlerce isyancı ülkede serbest bırakılmıştır.

18 Eylül 1895 yılında İstanbul'da meydana gelmiş olan olayları yansıttıktan sonra, Mavi Kitap, aynen şunlan vermiştir:

"Türklere atfedilen barbarlık iddialarının önemi ne olursa olsun, belirtmek gerekir ki, Ermeniler her yerde olayların tek sorumlusudurlar. Yine, Trabzon'da sokak ortasında Bahri ve Hamdi Paşaların şahıslarına yapılmış olan yaralama olayları da, bölgede meydana gelen katliâmın tek sebebini teşkil etmiştir.

31 68 *) Bı> KOHiıt imin UH£ oıyıaBuo nımm.ioBb nonacTb m. BappascKİi Mouacrupb, 6.11131 Bana, r** Kanı pası UMCHHO s ı 3Tö Bpeaa coGpamcB npa3AH0B3Tb csoe ocBoöoKAeuie utcKOJbüo Aec^TKüsı T a s ı n ı saKjııoıeiiBbisı. Bı> Teıeuie 3—4 ?acoBi> M ua<MK>Aa.n, Kanı DOAı Tteıio paaBİcııcTaro *y6a üOujtuofi CTpyeü 4HJ0CL posoooe BascKOt' BHuou OKOJıO COTUH apaiflHT., cıynıa« iıuoıepeAno CBonxı oparoposı, ıopa'io anjoA"iıosajH HMI., iıtjıi naTpiOTB<iccKJA ntcuu 41, Bi 6jaroAapuocTb aa uoJocTb, AapoBaHiıyu CyjTaBom, BnABHO, roTOBujHfı. qcpcsı uisnııı-AiıyroB CHUBB BCTyuo exeuıiuyTuuc B3pugu anjoAocuetiTOBi u KpıiKiı ypa CBUAtîejbCTBOBaiH o TOMI>, İTO öoiiKie opaTopu tacajucb cabuxı> ropfliuiı. CTODOUı apjuiHCKaro Bonpoca. Asa Mtcflua cnycTx, öojbmafl no» U ı Î . CHoaa paaucKunajacb BaHCKoü i 74 KaB'B 6bi ne O6BHHHJıH
IIBTb Bl [)J<AU peBOjllOUPOUUhlXl m a e h l . . ü. UC D O H B M a j l BX1> JCSUKaa

BO BCHKHKT. TaM"B 3B'BpCTBaX'B, HO CKSOAUO: Bce OTO MH'B M3B^CTHO J ı H ı H O ao uoBb

CTOJIKMOBeHİS apMJIHt

H MyCyjIbMaH'b

ropoAax'B TypuJH, npHBOAHTi. MeHfl KT. T M yöluK^eHİK), ı T O O y ıcpoBaBbia ^lua ca-

Be8A'B ua^uuajiHCb rio «HHuıaTUBİı UMCHUO ace apMauı> TaKB Ha^iajiact

Tpaue3OiiA-

jyB3HH, noc^-B Toro KaKt Ha yjiımax'B 9ioro 6uJH pauenbi ABa Typeu,Knxı> reiıepajiaXaMAH-nauia *)

BarpH-nauıa u 78

Ecjm B-B uacTOHii^ee B e H O6T> apMiiiıcKHxı, pM A'BJiax'b aoiTH HHiero He CJıUUıHO H apMHiıe

GojTBe HJH MeH'Be, ÖJiarouo^iyiHO, TO BA'BCb HH upH^eM'B TaM'İ. TA'B apMIIHCKİe 8anpaBUju upeKpaiHJiH CBOK) aHapxima

CByH> A*nieflbHOCTb—CUOKOKCTBİ€ BOABOpHJOCb. ECJBH 8aBTpa OıIH cHOBa B03bMyTca sa cıapoe

—Ö-BACTBIH apaıaHt BO3O6HOBMTOı. 87 12 oKTflÖpa,

M3b EBpOUbl, OHH II0AH8JIH KpaCHblfi «Jiarb B%

32
Bununla birlikte isyancıların uzak durdukları yerlerdeki Ermeniler rahat etmişlerdir. Komiteciler bugün tekrar faaliyete geçmiş olsalar, Ermeniler yine eskisi gibi sefalete düşeceklerdir".

Zeytun Olayları ...Avrupa'dan gelmiş olan Ermeni gençleri Kazanlık vadisinde kızıl bayraklarla gösteriler yapmışlardır.

"Ermeni

Meselesindeki

İngiliz

Siyasetinin

Değişmesi"

başlığı altında şu satırlar yer almıştır:

1895 yılı Kasını ayı sonlarında İngilizlerin Ermeni meselesindeki siyasetleri tamamen değişik bir yön almıştır... Bu mesele tamamen rafa kaldırılmıştır. Türkiye Asyası'ndaki İngiliz konsoloslarının birçoğunun değiştirilmesi gerekmiştir. Zira başlangıçta bunlar, Ermeni meselesine karıştıklarını varsayacak şekilde kendilerini tarafgir ve faal göstermişlerdir.

İngiliz konsoloslarının bizzat Ermeni isyanlarına karışmış olabilecekleri iddia edilmese bile, bütün bu temsilciler isyancıların elebaşılanyla samimi ilişkiler

33

88

floBOpoT* aMMiücHOi) nonıiTHKN Bi apMHHCHOMb Bonpocfc

Yare vb Komtfi aonSpn 1895 ro^a m> JFOHROıı-B xopouto nOHHJiH, qTO apMHHCKİH pfbao. HO M o r y r t BUBecrH Pocciio Ha n o n p n m e UOBOK

UOMıIıJ C B T y p u i e ö , H BT, aurjiiüoROÜ DOJıHTHK*

ıIO apMHHCKOMy Bonpocy coBepmaerca BpyTOÜ
UOBOpOTB

TaKi. saK-B npoAOJiaceHİe CMyTi> Ha BOCTOKt MOHtUO ÖUJIO HaHTH BT> aOArOTOB^eHHOM'b y m e KpaTCBOMi BOserauİH, a aaTBMi.—BT. HU-BH)vupucn. yme sı» nepcııeKTUB-B rpeBO-TypeuKOiî BOÜH'B, TO apM«Hi> p'baieuo 6bijo ö p o c m t HAH, n o Bpaueü HBp'B, B ı BHAUXI> npeKpameuia ııan p a c u a r o BPOBOUPOJHTIH, XOTı> U'BCBOJBBO y c u o -

KOHTB. 9 T O nurpeöOBajo nepeıacoBBH H C&TBHM

vb AsiaTCBOH TypccİH Öojbineö q a c r a Bnucy^oB-^ M M ı , KOHeiHO, HeyAOÖHO 6UJıO ocTaBaTbcn Ha CTapuxı> McBCTax'B, iıoTOMy ^TO H X I . pfbmeJibrBOCTb, npaıacTBaa H'feBOToptiMi. o6pa3OHi> BO Bceuy TOJiy, qT0 cosepinajioci. an^cb AO som^a 1 8 9 5 roAa, Aoaatua 6ujıa 6brn» coBepineHuo HB89 Mtneöa ü BOBce He accjıaio CBa3aıi>, ı T O S H H o BO BCHBOM'B BOHcyjıa aBJiajMCL HEO 6U pyKOBOAMTeapMSHCKaro AfiHateniii

9THMI> npeAcraBHrejiBMT> AHTJıIH.

JIHMHO H XOP0UI0 «3BtCTHbI BCfe armaTopu. BaBt AarjiİHCKİn BT. XOpOIUefi BOHcyjbCTBa CnpaBOMHOM KOHTOp*,

UyHBTaMH, B1> KOTOpblXl> apMHHCBİe peBOJIIO^OHe-

qepnarb

CB"BA*HIH O xofl$ HXT»

34

içine girmişler ve komite idarecilerinin aralarındaki ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki haberleşme işleri de onlar sayesinde mükemmel bir şekilde yapılmıştır.

1896 yılı sonlarına doğru ise herşey değişmiştir. Yeni konsoloslar gönderilmiş ve İngiliz Konsolos Vekili VVilliams, Van'a Ermenilerin dostu olan B. Alvart'ın yerini almaya gelmiştir. Bu sonuncu, "Ermenilerin akıllarını yatırmak için geldiğini" açıkça ilân ederek düşünce tarzını ve tutumunu belirtmiştir.

Bu durum isyancıları düşünmeye sevketmişse de, sonuca fazla tesir etmemiştir.

isyan fikrini akıllarına koyan Van'daki Ermeni gençleri, deniz aşın dostlarının yardımları olmadan da faaliyete başlayabileceklerini isbat etmişlerdir.

Girişken karakteri ve yorulmaz enerjisi gözlerinden okunabilen saygıdeğer Binbaşı VVilliams, altı aydan fazla bir süre son derece değerli düşüncesini gerçekleştirmek için çalışmıştır. Ermeni isyancılarını fikirlerinden caydırabilmek için takdire şayan bütün imkânlarını kullanmışsa da, Van olaylarını altı ay geciktirmekten başka bir şey yapamamıştır.

35 89 flpyrHxı> ıacxHXTb Ty pu,iw
KTJ KOHUJ

*• ••

H BOTt

1895 roAa BCB cpaay

M3MİiHfleTCfl. İİBJiaKiTca HOBue KOHcyaa. II pa6LIBıUIM 26 HHBapa BI> BaHi> uOBbiiî auıvıiiîcKifi Bİıae-KOHcyji'b Maiopt BHJibasıcb CM-BHaeTt JııO6HMiı,a apMnut Macıepa A^bBapra H upaMO CT. MtcTa OTKpbiTO 3aaBJiaeTb, mo OHT. upHÖbiab CB U-BJıBH) —pour abaisser Tesprit des armenıens. TaKoro poAa saaBJieHİe HC MÛJıO osa^aıajio BOaruTaTopoBi>, no ue ooc^yatHJco UM Ki qeMy II Baucaaa MOJioseatb, BEJua nyTb peno.ııoı;İH, npo^o^majia TO6e3i> noAAepstBM
CBOHXI>

saMopcHHJCB

, TaKt cKaaaTb, no umepnİH SI BUA'BJi'b 6oarBe ^ M T > nojiyroAOByK) pa5oıy noiTeHHaro Maiopa Bdjiba&ica, MeıuB-Bna 8aM-BHaıejibHOÖ aueprİH, cuBU3UBiıieîî BO BCGH oro 98 üaryp'6, a BT. ocoÖeiıuocTH BT> ero Biapa3nrejibBaBiunxı. npHcyacTBİe BT, neaıiı İl BHAt>Ji'b ero cıapanin BOKaKOB-b, uo eıuy ue y^ajiocb H3M'BnHTb uxrb oömaro ııacrpoeiıia, a TO^bKO Auuib
OTCpOlHTb Ha HİCKOJIbKO MtCHHeBl) T"fe COGblTİfl, 3pa3HJiucb ıia/i.'b BauoMrj>

1896 ro^a.
K a c b c e î i ı a c b OOMUıO Koneurb 3HMU H BecBU 1896
r

roAa. ITOMHıO BTOTT.

nöCTOaHUbix b AHenyTOB'b H coB*uj,aHİH, TO Bt
aaıepHBaHCKHX'b MHdcioHepoBJb, TO BT. AOM-Ö

36

1896 Haziran ayında meşhur Van ayaklanması başlamıştır. Kış geçip ballar gelince, meseleyi tartışmak amacıyla Ermeni isyancılarının bazen Amerikan misyönerlerinde, bazen de İngiliz Konsolosunda toplandıkları görülmüştür.

Karakteri müsait olmayan ve yüksek seviyede karışıklığa ve Ermeni isyanına ilgi göstermiş olarak görünmek istemeyen Konsolos, bu toplantılara katılmaktan vazgeçmiştir.

1895'te Van isyancıları, Ermeni meselesi üzerine Avrupa'nın dikkatlerini çekmek amacıyla çalışmışlardır... Para istemek için ölümle tehdit edecekleri Ermeni zenginlerine mektuplar göndermişlerdir. Bu zaman zarfında Van isyancı komitesi tarafından birkaç siyasi cinayet işlenmiştir. Bu cinayetlerin en önemlisi de 6 Ocakta, yani en büyük Ermeni bayramında, dini görevini ifa etmek için kiliseye gittiği sırada Papaz Bogos'un şahsına karşı işlenmiştir. Zavallı ihtiyar, bazı isyancıların âdi hareketlerine cesaratle karşı çıktığı için ölüme mahkum edilmiştir.

37 90 aurjıiiîcHaro
MHUCKHMH

Koucyjia. Ji AtaTejiJiHH,

ua

HHXT>

He n p a c y -

TCTBOBSUıı», CTopoıınci.

BcaKaro oGmeııia CT> apBeAymHMH caaıyıo r.ıyİ

n lifim y 10 urpy wb

Hasano 1 8 9 8 roAa w nepioAi», npeAiuecTByıomiM i
CKHMT» COÖblTİfiMb 1 8 9 6 TOAa Bb BaHCHOMl.

Iî TaKi,

jminemıue

y a e BIı KOUU'6

1895

H3i> .loHAOiıa, BaHCKİe arina-

BU apMHHT. BUHMauİe BCefi
JIıOAH Öoa'fie cocıofl-

91

re^Miiıic uojiyqa.iM -ıiHCbMCunua ıpeöoBaHİH Ha H3ntcTHyıo cyM»y t ııOAı» yrpo3ofl CMepru 3a ea ııeBueccuie. BL reıenie ororo me BpeaieHto 6u^o
CÜBepUlCIlO H'tCKOJlbKO llOaHTHieCKMM'B yÖİHCTBt.

Co;ıfce uaHtııoe H3I> ÜHX"L MM'ÎUıO MICTO 6 r o «HBapa, T. e. BT, Ae»>» caMaro ÖoJbiuoro apMHHCKaro llo upnroBOpy BaHCKHxt peBOJiioHa pascB'feTfe BToro A H > 1 6UJıI> caıeppaHeııı» eiiMCKont Borası» BI> TO
OHI> CflfeAOBa.n> paHO yTpoMt B B
ı

uaGoroc^yaeıiie. IloiTeHHOMy crapn,y iiocrpaAaTb jiHiub aa TO, ı T O OHT> H M I ^ ı . MyweeiB0 OTKpMTO uopHuaTb yası. Kİa

38

1895-1896 yılı kışı boyunca Ermeni gençleri, devriye, hatta müfreze faaliyetlerine girişip, bazen de galeyana gelerek atış talimleri yaptıkları Rus Konsolosluğu (Van) yakınındaki evlerin büyük odalarında toplanmışlardır.

Van'daki Amerikan misyoner faaliyetleri de genişlemeye başlamıştır, zira gizlice toplanan ve İngiliz Konsolosluğu vasıtasıyla Londra'dan alınan paralar, Van'a getirilmekte oradan da, sözde fakirlerin korunması için kurulmuş derneklerle kamufle edilerek ilgililere dağıtılmaktadır. 1895 yılı sonlarından itibaren de aynı bahanelerle Van'a birçok Ermeni gelmiştir.

Bununla birlikte, ingilizler Ermenilere maddi destek sağlamaya gayret ederken, Ermeniler de, İngilizlerin Ermeni kanını, Van samanı gibi, çok ucuza satın aldıklarını açıkça ilân etmişlerdir.

Ermeniler arasında Van'a yardım almak ve gerçekten de yiyecek ekmek temin etmek için gelenlerin de bulunmasına rağmen, bir süre sonra Hükümet, eski

39

g]
naupHM-bpı>, B t TeıeHİe Bceii
SUMU

TaKi» 1895—1896
roAOB'i. ıi qacTO cjibiiiiajn> cpeAH MepTBofi T H U ı H H U BaHCBOÖ H01H OT/VfejIbHIde pyseMHLie BblCTp'BJIbl

92

BT» TOÖ ^aCTH 8pMHHCKHXT». KBapTSJIOB'b, KOTOp u e ûpHjıeKaH K ı saAHeMy «acaAy KOHcyatcKaro AOMa. »•• ...»•#...«#•....•»•••

94

y » e et Bouua fleKaöpa 1895 ro^a BI> Hant Haqa.na cocpeAOTomiBaTbca ııacca upHui.ıwxb
apMHH't, IıOAI» upeAJioroMb ııojıy4euiu ııO»ıUU;H

OTI, aMepHKaucKHXT> MHccioHepOBi. BaaroTHOpMOCTh 8THX'b UQCJl1ZHl\UX'h A'BMCTpaCIUHpHJiaCb UOTOMy, HTÜ B'b UX'h p y -

BH cı-a^H uouaAaib BCB Kaunra^u, uojıyıaeubie
H3i> JIoHAOHa aurAİücRHM'B KOHcyjom» a apeAHa ı o u y , q-ro6u xuTjb CBOJUbBO HMÖyAb
pa3OpeHBbiX'L c e a b ^ a H t a B M ^ C T * C &

apMHHau.6, BooÖme, ı T O anraaBCOTaBU B M - S caMuaTii3Hpy(OTB. MfisepHa 6 u . ı a DTa noMOir^. n B£43iJBajıa y HiBOTûpbist aMt ı iaHİs,^TO .auraa^aHe oujiaapMaacKOâ «»yHTt BancKaro caMaııy" CpeAH opHSbiBinHZ'B apMiiHü, U6COMH BUHO) HaxOAHJIOCb MllürO TaBHXT>, BOTOpbie A*fiCTBH'rejfcuo ü^iRjifljııscb B'b AHeBHOMi. npoaHTani«. Ho BUOAH'B AOCTOBİpHO TaKHte K TO u6CT0UT64bCTBO, MTO cpeAH HCKaBiuHx't naAaHuia MOSHO
<

BpoBa ftemeBjıe,

6biJio

oÖHapyatHTt

jio^eö,

HapaacaBmnxcfl 0%

30XM0Tbn AHUJb, AJ«H UpHKpblTİfl CB06Ü JIM^HOCTH.

40

elbiseler içinde gerçek kimliklerini gizleyen bazılarıyla ilgilenmiş, bu da, Ermenilerin bu toplantılarının muhakkak surette kararlı bir harekâtın hazırlıkları olduğu kanaatini uyandırmıştır. Şubat ve Mart aylarında Ermenilerin toplantıları çoğalmaya başlayınca tehlike de artmaya başlamıştır. Bahar geldiğinde ise, dışardan gelen Ermenilerin köylere yerleştirilmeleri için gereken yapılmıştır. Bundan başka, hayırsever dernekler olarak faaliyet göstermek isteyen Amerikan misyonerlerine, para dağıtımlarının sadece Van'a hasredilmesinin ve özellikle gerçekten ihtiyacı olan köylere verilmesinin daha doğru olacağı anlatılmıştır.

Van'da 3—4 kuruş yevmiye ile çalışan ve gerektiğinde isyana iştirak edebilecek komite idarecilerinden ve bazı kimselerden başka kimse Kalmamıştır.

Her konuda olduğu gibi, İlkbaharda isyan faaliyetlerinin hazırlıkları da hızlanmıştır. Hatta, şehrin yakınlarındaki birkaç Türk'ün katledildiği ve vücutlarının parça parça doğrandığı gibi bazı cinayetlerden bile söz edildiği duyulmaya başlanmıştır. Özellikle bu tür cinayetlerin soruşturulmadığını gören isyancılar günden güne cesaretlenmişlerdir. Buna karşılık Müslüman-

41 94 Bco 9TO uo ıieMBory BUHCHHJıO BaHCRHifB BJiaCTHJTB, ı T O

peoo/iK)i;ıOHepM, BHAHMO, «ejiaıorB

cocfenfnoHMTb B-B Baırb MKuoataoe GoiBuiee «utc40 08011X1 ajeıiTOS'b H rorOBHTCa Kı neaıy TO pİJ-

95
^eHİe «eBpajia. u HapTa uaceaeHİe Bana npoft JIO U03paCTaTB, a BMİ&CTb Ch TİIMT. B03paCTajI0 H ouacenie, iTo,TaKHMT. o6pa3OMi>, B'B BaH'h MûJKerı, cocpeAOTo^HTbCH BOBce HeatejiaTeatHoe floaTOMy, et ^acao upninjiaro apMîiacKaro Haceaeıiia, BectMa COMHH6aaroHaAe3KHOCTH. Becfiu, B a n c s i e BJiaCTH Haqa^H aa upejKHİa M-fecTa HXT> HtHTeJibCTBa. A&iepH*
0WJıO

MuccioHepaM-B

coKpamaTb CBOK)

BT» caMOMi. BaHİı a uepeııocHTb ee ueuocpeACTBeuHO B'B T6 cejieHİn, KOTopua 6o^bme Bcero 96 HyatAaJiHCb B * DOMOıKH. . . . . » • .

3T> ropOA* ocTajiHCb T B , Koropue aa ujıary upiuıncKnx'b BaataKOB'B B'B 3 — 4 niacTpa B% CyTKH (ue B^pifAB H 8TBMB pa^CKasaMTS, HO U0T0M1» ftpHIUJOCb yÖ^AHIBCa B'B HX-B BOCTM), saaHcajiHCB B'B pnAU 6yAyu^ux r B CBHX'B 60ÜU0B-B. OB Haıauia Becuu A'RH nepOBi. npHHiua öo^te aKTHBuuâ zapamep'B;
BcKOp'B B^H'B BypAOBl H-BCKOJIbKO

H6 TOJbKO UOnJl&THJlHfib

42

ların sabır ve tahammülleri de Ermenilerin cüretleri karşısında azalmıştır.

1896 Haziran Ayında Van'da Meydana Gelen Olaylar

Ermenilerle Müslümanlar arasındaki kanlı olayları anlatmadan önce sözü edilen şehrin İngiltere Konsolosunun aşağıdaki raporunu olduğu gibi tercüme etmekte yarar görüyoruz:

"15 Mayıs 1896 Ekselanslarını haberder etmekten şeref duyarım ki, bu bölgenin durumu arzu edildiği şekilde değildir. Son sekiz gün içinde Ermeni isyancıları iki defa Müslümanlara saldırmışlardır; birincisinde üç Türk öldürülmüş, iki kişi yaralanmış; ikincisinde ise iki-üç kişi öldürülmüştür. Her iki olayda da vücutlar vahşice parçalanmıştır. Bundan başka, İngiliz Konsolosluğu karşısında oturan zengin bir Ermeniye karşı da bir suikast düzenlenmiştir. Dün öğleden sonra, en tanınmış isyancılardan biri şehirdeki bir evde öldürülmüştür. Bu cinayet, muhakkak Türkler tarafından işlenmiş olmalıdır. Zira bu isyancı geçen sonbaharda İran'dan gelen çetecilerden biridir. Mensup olduğu çete geçen yıl burada çapulculuk yapmıştır.

43

»H3HtK), uo
HW

HSAIJ

rpyuaMH a

HXT»

6u,ın coeepuiecpeAH Mycy.»!»-

pas unu uopyrama.
UO.ıHOH

POIIOTB

peBOJiotüoHiibîe A^HTejm,

6e3HaKa3aHHOCTU HXT» noc-

a«yuKOBT>, CTauOBHJincb Bce CMtj-fee H 97 IlOHbCKİn coöbiria 1 8 9 6 ro^a Bb r. BaHi

ua.
BaucBİe arnTaTopu H MycyjbMaHe, neua<i8uiOM'i> nponcineAinaro BA'fecb KpoBonpo cTOJiEHOBeuifl, cqHTaio acero 8A*cb nepeBOAt panopTa flo

uaiopa BiutflMca OT% 15-ro Maa 1896 *) Ifefc wseııie
apMflHCKİe peBçajoiuoHeptı «Ba pa3a RypnpBi. 6ı DfpBonı cJijsât rpa vypna 6uH ABa paueım, BO BTOpom ABS, »ö*eT%iUTt) Aa<K&. ipa y6BTU KoHCTaTHfOBano, ı a £ x ı tpynu asın mero
.TOTO 6UJB ^ıTO B ı O6OHXI>

cjy-

cîıauiBO BsypoKOBaBu. 3aıtın> u e >
ÖUJIO

x e oömecTBo

CA&iaHO nonymeuie Ha

B% AOM*

BanpoiBBi aHraiflciaro EOnoyjLCTBa.
ISBICTBIJI

nocat nojyAHfl, aa, ropoACKott lesprofl y6an>

A M c d p«BOJ»uioBepı. Do Bcefl Bt* OTO KUO RypAOBi DOioıy, no yöiiufl npH-

ıı
98

ÖSBA*,

opumenaiefl c»Aa nponuoB oceauo
BTOR

•) CuBaa Mvn—K 8. 1886 r. CTp. 33i.

" 3 i HepcİH *). fltflBİa

6auAU nouyiBJiH Hai8io«S

rpaöeaeB.

. 44

2'yi J Hazirana bağlayan gece yarısı, Van sokaklarından birinde nöbet lulan bir devriye saldırıya uğramıştır. Subay ve bir er ağır şekilde yaralanmıştır. * Bu olaylar karşısında Müslümanların sabrı son haddine varmıştır.

İler halükarda hu ahmak ve rezil Ermeniler (aynen tercüme edilmiştir) olayın müsebbipleridirler. Çocukça hareketlerinin hiçbir fayda sağlayamayacağını kendilerine defalarca izah etlim. Bunlara son vermelerini bildirdim. Hatla kendilerine rica bile eltim. Dinlemediler. Zannediyorum ki, şimdi de hiç ümitleri kalmadı. "

Bunlar, saygıdeğer VVilliams'ın verdiği cevapların tamamen aynısıdır. Fakat, onun raporunda değişik ifadeler kullanılması şüpheleri cezbetmektedir.

Bu olayla ilgili olarak basında genellikle doğru dürüst hiçbir açıklamaya rastlanmamıştır. Zaten Ermenilerle ilgili olarak yazılanların hepsi de yalanlarla doludur.

Blue Book, nu. 8, yıl 1896, s. 207.

45 gg nat cı 2-io Ha 3-e fonu. B ı o p o f yjein» ropoAa Baua, OKOJıO nojynoiH, bum aTaitoo«HuepcKİÖ naîpyab, npn nem oaımepı H ORHÜI
1HH0BL 6bUlU

İksero H rOBopHTB, ıTO nocBepcia nojyqfiaa npaBO rpasaaHCiBa H apocTt MJcyjn>uaacxaro uacejıeui^ ftocTarıa KpaflflHro npefltaa KTO aaıaji-B -TypKH HJııı a p M n u e ? — J l y , Eone^iıo, BceMy BHHOBaTO OTO (ces imbecciles). . . Kana.ibH pa3i. H upeAyupeîKAaji'B nxı>, ne iıoA'iHMaTb nnKaiaixb HCTopiö, ec^a X O T H T O — TO A^JKe yrpoîKa.Tb! ÜKOJibKO pa3i> AOKa3&iBajiT»,

b, ııe uoo.iyma.iHCb! IIy a TenopB, 102 KantOTcn, yö'l'îAHJiHCb! „ TeepAO noıınio 3Ty KOpo
TeiiBKyio p b i b iıoiTeuuaro BHJıLHUCÜL H GCJU BT»

oa>Hiuajij>uoMi> cro p,oııev.Qniu a E
TO MU'B OCTBOTCH JlUUlh

uanii 9THMT, M'tcTOMt ero pauopıa, H iıaAt MuoriiMiî ;!,pyrHMH 103 104 BooSme, Mory cK03aTB, I T O BT> HHicorfta ııe noiiaAruıocB CGO.IBKO coatıCTHoe onHcaHie MMuymnaro apainHCKaro aeiıi?i. ÜTaTbH, ıianiicaııtibin uo 9T0My
OÖbJKUOBeiJHO UOJIHU (T>ajîI>IIIH I î . Î H H . , . . . . , . «

Enj,e

pa'3i> CBHA'k'î'eJibCTnyio, ı T O apMiine» noujaTioHCL HB

ce.lbgane Bbiııecjiu na ce6fe BCıO TantecTb apiimıc s a r o ABUJKcııia, a ropomatıe

UHOniM'b. KpOBÜUpOJIHTHIJH CTOJIBliOUeHİH B'fe TO-

48 Liderleri Rus silahları taşıyorlardı. Silahların, yerli Ermeniler tarafından bağışlanan paralarla alındığını ve İran yoluyla sokulduğunu belirtiyorlardı. Ayrı komitelere mensup olanlar değişik üniformalar taşıyordu. Bütün bu teferruatı, isyancıların eşlerini ve çocuklarını korumak maksadıyla değil, kesin olarak isyan hazırlamak maksadıyla yaptıklarını göstermek için veriyoruz. Silahsız, savunmasız ve isyancıların müstahkem mevkilerine bilmeksizin yaklaşmış olan birçok Müslümanın öldürülüş şekillerini yansıtan elimizde belgeler vardır.

B. VVilliams'ın raporunun son kısmında ise şöyle denilmiştir:

"... İ'ziilcrek belirtmek gerekir ki. arsız isyancıların tebriklerine kapılanların hepsi de şehirli delikanlılardır... Himayemiz altındaki Ermeni mahallesinin bir kısmı. Hükümetin yardımları savesindc kurtarılabilmişlir, "

Bununla birlikte, isyancıların büyük bir kısmının Van bahçelerini terketmedikleri, fakat sadece burjuva elbiselerini giymek için savaş üniformalarını çıkardıkları birçok kimse tarafından bilinmekteydi.

Komitelerce reva görülen ızdırapların meydana getirdiği baskı, Rus ve İngiliz Konsolosluklarına

49
110
M ı a ı

» BamamaumBMH CBOHıT» x t m H RtıeH, anpocıofla Heaa ecTt HaiHiHbia Roıtasa-

npocio diBTesHiKaHH. y

Toro, avh OHH xaannoKpoBûn yöHBaiH MH(rauxı 6eso6HAiıuxı> nycyjbMaffi, torna

eeocToposHo npHGiBzaiHCb KI

126

İ t i . coHtajr&HİEO

,

qro 9TO e c e MOJıOAMO jifOflff, yBJieıeHHbie H X I .

^acTB apMaHCRaro a saB-BAUBa.r£, MB-B y/^ajiocb, ÖJiaro.
COA^KCTBIH) BJiacTeü, caacTS

H nostapa" *roro
UBBtüTUOe miCJlO apMHHCBHX1>

H noBHbyjlo

BaHCKle c a ^ u , TO tfe Mea*e

iHTe^bHaa qacTb a%rh ocTaaacb aa M-BCT'B, o e 127 peM^HHBTE. jiHmt CBOÖ 6oeBOÖ HapnAi> aa HOCTK).

CKOMy H pyccKOMy 80861X1, A^a ce6a*

Koucyj£>CTBaMrb, apMaHosoe nocjitACTBİfi sa repoficnie

nace.ieHie, TOManı,eeca B I . O«BAQHIU caMtax'B po* Hcqş3HyBniHXi>

128

K-B TöMy ae H caMa aAMHHHCTpaipa ^yBCTBOBaaa ceöa BT, 6 o ^ e HejıOBKOM* no^oafeHİH. /Çjia BCBXI. 6 U -

50 sığınmış olan binlerce Ermeninin akıllarını başlarından almıştır.

Zaten Hükıımet bu konuda çok güç durumda bulunuyordu. Kısmen bile olsa isyancıları tutuklayamamıştı. Bunların hiçbir cezaya çarptırılmadan kaçmaları ise Vanlıların yetkililere karşı itibarını sarsmıştı. Bununla birlikte Van'daki Ermenilerin katledilmelerine de Hükümetin tutumu mani olmuştur...

Bu kitapta açıkladığımız ayrıntılarla, matbuatta "Van'daki katliâmlar" başlığıyla çıkan her türlü yeni haberleri karşılaştırmak suretiyle. Küçük Asya'nın çeşitli yerlerinde meydana gelmiş olan olaylar hakkında rahatlıkla doğru bir fikre sahip olunulabilecektir.

Haziran ayının ilk onbeşinde Van'da meydana gelen olaylar incelendiğinde ise, bu bölgenin tamamen acınacak bir halde olduğu görülecektir... Türklerin koruyuculuğunda bulunan köyler daha az acı çekmişlerdir. Mesela Mukes kazasında nüfuslu bir aşiret reisinin varlığı, bütün Van olayları sırasında burada hiçbir

51

128

HCHO, ^TO

oua

HO, t?y

cft'Bjajia noTra
XOT« 6u

POBHO

saxBaTa

<x>eAaü"... O H H y u u m 6e3HaKa3aHHO H npeAOcraBHJiH BaacBHarB

B-B GopbÖ'B CB apMHHCKHMH 129 H eciH apMHHCKoe Hacejieuie BaHa srcStrjio SA'BCb HacTOamaro »massacra", TO 3 T O MOJKHO uocıaBHTb jiHiub BT> 8a(yiyry BaHCKOÖ aAMMUHcrpama, . . . . . • • « • »

SHSROMbTBO CB TOBİ»

.massacr'aMH"
8HTejibH0e nOHnTİe o TOMIJ, BaBOB'B 6 U . T B x a p a s -

repı. aHajiorHqHiJxı. CO6UTIU BT> npoiHx ı i> Muoro-

BT.

BaH-B ( 1 5 — 1 6

IıOHH), B-B

10HXCH M H * apMflHCBHXT>CejeHİHX'B,H H9JIT, UH MajI'feÖinHXTb npHSUaBOBT. fitM8HH; OU'B

ue Öbiau paapyuieHhi, uo HM'&JıH CTpauHtiH, B-B OCTajJBpaHOHaxı> BOopyiBeKUOİt
qTO He 6 U J ı O ; HO 8a TO de 6u.no H rpaöeaiı—ınejn> ,BO

ÖoptÖti
BCK>\

cMepTUBixı>

Apyrnx'B nocıpaAajiB T-B cejeaifl, a o r o p u a eeMHorie pafioHM. Ha30By
8y MOBıOCT., T A * ) öaaroAapa apncyrcTBİio

aaaa"
H3-

noBpoBHTeJieS cpeAH KypAOB*. H o , BT> O6~

MyTTaaa-6ea:, BBCB

52

olayın çıkmamasını sağlamıştır. Adilcevaz kazasındaki Ermenilerin koruyucusu Haydaranlı Hüseyin Paşa; Norduz köyünde de Hacı Ağa olmuştur...

Osmanlı Bankası Baskını 14 Ağustos 1896'da öğleyin, Daşnaksutyun Komitesinden 25 kişi İstanbul'da Os;nanlı Bankasını basmışlardır. Sadece mavzer silahları değil, aynı zamanda bombalarla teçhiz edilmiş olan Ermeniler, Avrupa'ya son derece küstahça bir teklifte bulunmuşlardır: Şayet Avrupa Ermenilerle meskun yerlerdeki ıslahatı derhal ve kalıcı olarak yapmayacak olur ve ihtiyaçlarını yerine getirmeyecek olursa, içindekilerle birlikte Osmanlı Bankasını hemen havaya uçuracaklardı.

... Ermeni meselesini yönetenler, bütün milletin kalkındırılması için çalıştıklarını tekrar etmekten geri kalmamışlardır... Banka baskınının sebebi de bu olmuştur.

İlk bombanın patlamasından sonra İstanbul Ermenilerinin hangi durumda olduklarını tarif etmeye gerek yoktur. Daşnaklann isyanından başka bir sonuç alınabilir miydi?... İstanbul'daki Rus Büyükelçiliği Baştercürnanı Bay Maximoff'la kısa bir görüşmeden sonra, bir süre için Bankaya hâkim olmuş olan isyancı-

53 130 131
HHH AJıS

Bana nepioAt npoinejrt apeACTaBHT&ib

6jıaroaoayq-

HO. Bt Ba3t AAHJBAseBaa'B uoBpoBnTejıeMi> apMHHX

aBHJca

auiHpeTa

a BT> Haxia

132

14-ro aBrycTa 1896 ro«8,
25 ^ejoB*Kt TK)H-B° BH68&I1H0 OB^aA'BBaiOTT.

OKOJO

apMHHi. oÖmecTBa

OrrouaricKaro 6aHBa BT> KoHCTaHTHuonoA'B H, oÖpaTHBt ero BT> MajieHtayio i^HTaAeJiB, 8auı,«m.aeMyio ue TOJ&BO MayaepoBCHHMH ny^aMii a o H AHHaMHTHUMH ÖOMÖaMH,
BUBOBOMI>

o6pail],aK>TCH
BO

Ch

p'BioBTeJibuo

BceH

yrpo8oü B3opBaTt BAaHİe öanua, CO BCfeMU HaXOAnmHMBCH Vh HeMt a-BHHOCTHUH
H

AOHyMcuTaMH, OHH Tpe6yionı OTT> eBponeüBT. A'bAa apıvıaHt H caMaro euep-

m i H a r o npoBeAeHİH TaKHXT> pw>opMi>, Boropua
0TBt4ajJH ÖM A'BHcTBHTejIbHUM'B HyffiAÛMt IIO

pa6om,eHüaro a p M a u c s a r o HapoA^. 133

L •.«....

A'BrîcTBHTejibBO AOCTOHU-B co»ajitHİıi noıoMy^ İTO AO CHXT> U O p t flBJiaJICH UB l'âM'B HHUHTB,

BaKi> atepTBOü TBXT> ero yMoaoMpa^euuuz'i. py" KOBOAMie-ieri, KOToptie HMCHHO CBOHMT. pyBOBOACTBOM

t> nory6njiH ae OAHy TbicHHy CBOHXı> CO5^ocTiırHyjıiB ae yjıyıuieHİa i

paibeBij a

uaro uo.ıoHeuia ap.MHBCBOü aan,İH, a Toro—nocTaBH.iH ee BCıO BT> caMoe H, nostajiy», 6e3BuxoAuoe no.ıoacenie.

54

ların, bütün Ermenilerce mukaddes sayılan (!) hayatları bağışlanmak şartıyla teslim olacakları kararlaştırılmıştır.

İngiltere Büyükelçisi Sir Edgard'ın yatına götürülen bu kimseler, bir-iki gün sonra kendilerini Marsilya'ya, hürriyet şehrine, götürecek olan bir fransız gemisine bindirilmişlerdir. Bu şehirde de bir hapishanede gözaltına alınmışlardır. Belirli bir süre sonra bunların salıverildiklerinden Kimsenin şüphesi olmamalıdır. İstanbul'daki fiilleriyle hemcinslerinden yüzlercesinin akan kanından hiç vicdan azabı duymayan bu kimseler, şimdi istedikleri gibi sokaklarda dolaşmaktadırlar.

Hıncak Çetesi Ve Diğerleri 12—13 Eylül 1896'da bir Hınçak çetesi ortaya çıkmıştır... Bu çete Van şehrine Ovannis köyünden saldırmıştır. Geçtikleri her yeri tahrip etmiş olan bu çeteciler, Ermeni mahallesinin bahçelerine kadar ilerlemişler; savunma için son derece elverişli olan bir evi işgal etmişler ve Türk askerleriyle savaşa hazırlanmışlardır. Ertesi gün... B. Williams'ın yanından geçerken... bana, bugünden itibaren yeniden trajik olayların beklendiğini söylemiş... ve çetabaşıların Rus milliyetinden olduklarını ilâve etmiştir...

55

133
134

fob

ıeMy
Gamta?

aTasn OTTOMaHCBaro

OaucbiBaTB ee He craHy. JltpyrHX'b eti non> cuiHÖaTejbHoii oıudru rocuoA"*» A a u I * HaKHCTOB-b n ue roeopour,,
ÖUJıO.

tlöc.ı1) flOBO.nr.HO ıipoAOJixtHTejibHMX'B pepe^parojiaııy Pyccsaro IIocojibCTBa Vb HaKOOTTO»

Koiicraııi-ınıoııoJtb MaıtoHMOBy yaajiocb, Heaı>, cK.'iuııurb B[)eMeıınrjxb Baa^TeJieü Hauuuaru 6auica paueuiu
UX.T> KT.

cAa^b,

QOAT»

ycJOBİem coxGUJH

«oporo cToıomea, flaa soero apapeapo-

MHiıcBaro ııapoAa, iRuaatı. Onu

H 7 AH U R 6 M cıiepsa Ha aHrjiiücKyto HXTy Çapa ; a aarhaii, HtcKOJibKO AHeB cnycTJr, oena a)paH^y3CKoe cyAHO ,3KHpo»Ay", ıtoropoe a AOCxaBn.ıo
-BT>

nxt

Ha jiaÖepa^bHyK)
HMT>

I>paHu,İM

Mapcejib 3A"BCb

npeA-

3aBJiıo<ie>ıie BI> easoii TO TiopbMt. ITo Bceıi B&poaTuocTH, SojibUiaH nacTb uxı> Tenepb
Ha CBOÖOA* H HHCKOJIı.BO

qT0 poticTBO ape«Ae Bcero
BXI>

HXı>

xoA7'buoe recoTaaMt
BT>

CTOHJıO » H 3 H H

eecıacTHux'i>
XOA*

coopaTteBi., a aarfiMt,

o6m,eMi, apMflHTb. 135 sa

aputnucKaro Bonpoca,

MO ycraBOBOio noBopomuâ nyuBTi ue Bt

MtcHAİ CDycni, ne MeoieAoGaecTeaH inaöHOBUXı,

TepoeBt (ecjH

ue oinn6atocb,

HP.

ceü pa3i>—XHHiaBHCTOB-i>), noflBH^acb BT. npeTOro at e ropoAa BaHa. . . »

56 Aralıksız silah sesleri işitilmiş tir. Bunun yanısıra, bir emre itaat eder gibi Ermeniler, Rus konsolosluğunun bahçesinde toplanmışlardır. Kısa bir süre sonra da, bahçe girişleri Ermeni aileleri ve eşyalarıyla dolmuştır. Daha yarım saat geçmeden, Saadettin Paşa'nın gönderdiği bir subay yanıma gelerek, asayişi sağlamak için en sıkı tedbirlerin alınmış olduğunu ve olaylara karışmayan halkın hiçbir şekilde madur olmayacağını belirtmiştir.

35 çetecinin bulunduğu yerin sekiz bölük tarafından kuşatılması sadece Ermenileri değil, aynı zamanda Türkleri de rahat durmaya mecbur etmiştir... Gece olunca Ermeni isyancılarının mevzilendikleri evden siyah bir duman yükselmiş ve bina tamamen yanmıştır. Kuşatılanların geleceği konusunda ise değişik görüşler yayılmıştır... Her halükârda gerçek şu ki, çeteciler kaçmışlardır. Ertesi gün... top sesleri işitilmiştir. Top ateşleri kesilince de Ermenilerin şarkıları işitilmiş tir. Ermeniler, kırmızı Van şarabını içerken dört bir tarafa ateş ederek eğlenmişlerdir... Önceki

57 135 Ona BCTyıiacTt BT» ropofli» co CTopoHti ce.ı AbaHcau. ÖOÜKO cn^Aya,MHMO no,naAaK)iunxcn eti ao floporfe H MimoB-b nojimuH, apMîiııcKHxrb KBa(jTa.ıOBi>. 3/VBCı> ona oöopoiıu AOMOBT> H upHroTOBJtaeTca O CT. TypeijKHMH raöopaMH.
MHMO aiırjjiöcEaro

HOHcyjikCTBa, B&'tsiRo.ıo KT>

Maiopy BH^bnMcy c ı T t a ı t , ı T O Ö U CKa3aTB eiiy AO CBHAania"-!—,,Iîy, «arıpacHO ToponHiecb", iiepcön.Tb MeüH ııa nepBoiı nte ^pas-fe MOM noqICıIHıJM

Kojuıera . .

n

Ba.Mb

iıpHAeTca ocTaTbca

noTOMy.
.ıHMH

mo MU ceroA'ifl »îe oyAGMi» CBHA"feTeAj>aMaTHqccKaro aitTa, H Ha ceıi

ııonaro

13Ö

p a s t BM-IICTB e t BUMU." Bcıt.A'B 3a CHMT> O H *

Bri. i n c i l ; en py«OBUAMıejiefi ecTb Aauııue. uora.ıa yrae necMOJiKaeMaa pyateiiHaa TjiecEOTiiH. OAuoBpeMeuno, KaKt-Gu uo CHrua^y, UH3KI» CTBÜU, orpaffiAa'omifi MOII
6 U . I H aıaKOBaHU apuatıaMn, TpeBoatuo MH nana.ıa

6opb6u. i l He ycut;xb en;e CÜMTIı

Biın3b, KaKb Ha MOMXb Ma3axı> Bupocıa, TOHBO H3b UOAT> 3ewJiH, Macca Hapofla, ToponHBiuaroca,
CO CBOHMH Iia CKOpO 3aXBa4eUHHMH AOMaiUHH.Mll 3aıiHTb M'fccTa po

58 günkü gibi bu akşam da kalın bir duman tabakası, çatışmanın sona erdiğini ilân etmek için yükselmiştir. Ermeniler bu defa da esrarlı bir şekilde kaybolmuşlardır.

... Üç gün sonra İğdır yolunda 400 Ermeninin katıldığı bir yolculuk yapılmıştır. İsyancılar bölge halkını öyle güç durumda bırakmış, taciz etmişlerdir ki, başarabilenlerin hepsi Rusya'ya göç etmek zorunda kalmışlardır... 15 Ağustos ve 12 Eylül günleri... Ermenilerin maksatları açısından uğursuz olmuştur.

22 Temmuz 1897 gündüzünde, bir çete grubu Başkale'nin doğusunda bulunan Selmas yakınındaki bir yerden sınırı geçmiş ve Merzegilerin reisi Şeref Beyin bulunduğu köye saldırarak Onu yaralamış, aynı zamanda her iki ırktan da 150 kişi helak olmuştur.

Aynı yılın Ağustos sonlarına doğru, Rus uyruklu Haramaz çetesi de ortaya çıkmıştır. 30 kişiden oluşan bu çete, hiçbir olay çıkmadan hemen yakalanmıştır. Bu olaylardan sonra Ermeni meselesi Van şehrinde son

59 136 H ncyp,& AepeBbflMH ue ocoöeHiio öojbmoro paioHa,
T

Iepe3b uojrb l a c a BT> KOH <><i>Mn,ep'b CaaAeAHu'b-uaiiiH

cyatciBO

npaSunh

Cb nopy^eHİOMi,—coo6m,HTb, UTO u p i m a r u caMUH CTpoKafiiuia M'Iiput, RAR coxpaueuıa ro cnojsoHCTBİH ıı MTO MnpnoMy 147 KOS onacHOCTH He yrpcKaeTT» BOHCKT. (8 TaSopOBT. nİJXOTU), He3HaiHTeJIbHOCTb iıiaHKM (Bcero OKOJO 3 5 qeji0B*K'b) H, Tiu,aTeJii>naa JioKa^H3anin 6opb6u, paioHOMt, npmiera£OiHHu'B K AOMy, Bce 3TO He 3aMeA*HJio ycnoKUHTear.Ho He TOJibKO ua apMaHt, HO H ııa TypOKT. Be3ajiOAHaa uepecrptjiKa npOAOJiata^acb HaAb ApapsoMi» rycTbie AO s e ı e p a . Ct 3axoAOMb co.ıuita Bce CTHXJıO, a 3arIiMTı, uoAuaBuıieca Kjyöbi qepuaro, KepocHHoaaro A u u a oaoBtcxHJin O TOM-B, İTO B1> AOMt, BilHaTOM-b apMHHCKOÖ uiaSKOÜ, He ocrauiocb HHKorü! KyAa a e , OAHatco, A^BajIHCb ero 3amHTHHKH? OOt 9T0MB H AO CMX1. u o p b xoAHr& paa^HiHbie BapiauTbi. 138 Ha cjrBAyiomia (3% Ha^ajrfe Bioporo Ue Cüorpa
BCJHKH

i

qaca

AOBflMib uepBbift ayuıeiHbift BucTpUjn.; ua a o ı r a HeupepuBHUÜ AByx<iaco-

BOİt OroUb CB OOBHXT> CTOpOH-b, ( l ü i e p H 6 a AA He Bb 6aTajHO.i-BOKd3a.iocb ABoe paHeHbix-b

U OAHHT. yÖMTblîî, ua CTOpOll-B peBOAEOUİOHepOBl»

60

bulmuştur. Fakat bir süre sonra Sasını tarafından Bitlis ve Muş şehirlerinde yeniden alevlenmiştir.

1898—1899 yıllarında Serop isimli birinin çetesi meşhur olmuştur. Bu Ermeni, milliyetçilik için harekete geçen tek çetabaşı olmuştur... Bölgede de adı çok duyulmuştur.

1898'deki Ermeni hareketi Bitlis şehrine münhasır kalmıştır.

... "Ermenistan îçin"adlı broşürde, mezalim olarak düşünülebilecek her zulüm mübalağalı olarak hikâye edilmiştir... Ermeni yazarları, gerçekten son derece uzak durmaktadırlar. Esas gayeleri hayali mezalimler uydurmak ve yazmak olmuştur. Bu yolla Ermenilere menfaat ve sempati sağlamak yerine, nefret çekmekten ileri gidememişlerdir.

... 1901 yılının kışı başında, Muş yakınlarında Antranik çetesi türemiştir. 20 Aralıkta bu çete, Surp Arakel Manastın (Muş'un 5 — 6 verst* doğusunda)'nı ele geçirmiş ve onu küçük bir karakol hâline getirmiştir. ..Surp Arakel manastırında Antranik çetesinden başka papazlar ve köylüler, hatta kadınlar ve çocuklar

* 1.067 metre uzunluğundaki bir Rus ölçüsü.

61 138 ABoe yÖKTUK-b. Bı.
KOPOTKHXT»

uay3axb
UBCHH

CKBO3S OTBpuTUH oKHa aTaKOBaHHaro AOMa, Kası» roBopan», CriuuiHU 6UJIH Bec'.e.ıuH apMHHCKHX1» yftaJIfcll.OB'b, pacUHBaBUJHX1. p030B08 139 BaHCKOe BHHO H KaKTb 6 u myTa OTCTptjiHBaıom,Hxca Ha Bcfe yeTtipe CToponu. A 3aTrBMty BasrB
H

HaKatiytrb,
r

nOAHHBuıirtca Ha AT» STOH

^aeTtıo BaHCEHx B ca^OBi. CTÜJIÖT. yepHaro A u & ia B03BBCTHJIT. O TOM'B, ^TO C0CTfl3flHİe KOHieHO. ApMfiHe CHOBa uenoHHTHO ncMe3^H; no Ha ÖTOTı, pa3 b OHH oıyTHjiHCJE. ywe sa npeA'B.uaMH ropoACKott qepTU, OTCTynHB'B Ha ron., KT> ropaMt IIIaTaxa. PoTa coJAai'B ötfljia BucjiaHa &JUı HXT> opec^itAoeaHİa. *) Cuycra TpH AHI, H 6U*T> BBice^aBinHxcfl
HSTı

yate

no

KB Mi^upio; M H coııpoBOHtAa."O 400 e H BaHa. /1,-EHTejiBHOCTB apyc.ıOBİa, ı T O ecjH 6u MHHCKHXTb arHTaıopoB'B co3Aa.aa SA'BCB Tauia TarocTHbin p,an HSH3HM
CIK>

TOJbKO UpeACTaBAn.lOCb B03M0ÎKHBIM'B, BT. PÛCymjiH-6bi BCÜ Baucuie apaiaHe noroJiOBuo /^HH 14 aBrycTa H 12 ceHTaöpa
CKUX>

140
141

Ho Bce orpaUHIIUIOCB AHinB T"BM^, qT0 22 İIOHH, KT. BOCTO-

Ky OTT, BaiiJKa.abi, Ha r p a H ^ u t Ca.iMaca (JlepnpoBMHii,ia), KaKaa TO 6aHAa apuaHi» K I . uepcHACiiHM-B KypAajyM» H

M-ECTHO

A

y

Atjıa UT> ıo BpeMH, RorAa TypeuBan AHMa.uaCTpauia H 6e3B Toro ııOABeprajiacb roueüiio DO noBOAy MaseAoucKux'B IIpuiUAOCb orpaiiHHBTbca jıaını. öjıonaftoıo CacyHa, Aaöbi, uo BOSMO»HOCTK, 3aTpyAHHTb nepeXOAı>

OTryAa peBOJHOuioHHbixı. iuaen-b Ha pas-

uauy Myıııa

64 Aynı gazetenin 65. sayısında ise: "Şayet biraderlerimiz zamanında bize yardıma gelmezlerse, koyunlar gibi boğazlanacağız. Her zaman Avrupa'nın müdahalesine güvenemeyiz. Kendimizi savunmamız için herkesten önce kendi öz kardeşlerimize güvenmeliyiz. Göğüslerimizi düşman mermilerine karşı siper ettiğimiz zaman, biraderlerimiz ve kızkardeşlerimizin bize yardıma geleceklerini ümid ediyoruz."

66 ve Ermeniler) üzerinde bulunan kölelik zincirleri kısa zamanda, ümid ederiz, kırılacak ve baskı altındaki iki tarafın kardeşleri tamamen kurtulmuş olacaklardır. Yaşasın Ermenistan, yaşasın Makedonya!"

Ermeni isyancılarının On Yıllık Çalışmalarının Sonucu

Durumları yönünden elde edilen sonuçlar acınacak hâlde olmuştur. İyileşeceği yerde, hissedilir derecede kötüleşmiştir. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Kafkasya'da da aynı şekilde olmuştur.

... Ermeni ileri gelenleri, Ermenilere liberal bir rejim fikrinin isyancılarca aşılanması yolunu takibetmek suretiyle binlerce hemcinslerinin felâketine sebep olduklarını anlamışlar ve isyancıların faaliyetlerine son vermelerini üzüntüyle beklemişlerdir.

...Osmanlı Hükümetinin en küçük polisiye veya askeri tedbir almayı hiçbir zaman düşünmediği Rumlar bu yerleşim yerlerinde mutlu ve son derece uyum içinde yaşamaktadırlar. Buna karşılık, kendi milli propagandalarını çok gizli olarak yapmaktadırlar. Hiçbir şekilde gürültü-patırtı yapmamakta ve her yerde vergilerini muntazaman ödemeKtedirler.

61

138 AB°6 y6»Tux'b.

BT>

KOPOTBHX7>

uay3axb

CKB03b oiKpuTUH OBHaaTaKOBaHHaro AOMa, KasT> roBopHTi,, CibiuiHU Ş u a n Bece-ıuH UBCHH apMHHCKHX'B yKaJlBUOBT., paCUHBaBUJMX'b p030B08 139 BaucKOe RHHO H Kası, 6 u uiyxa OTCTptJHBaK)m,nxca Ha B C I yeTbipe CTOpoııtı. A 3aTrBMlıy H HaKanyH"B, noAHfiBiuiîica H BaHCKHXı> ca^Oüi» CTÜ^ÖT. lepHaro B03B'BCTHjn> O TOM'B, qTO C0CTfl3anİe KOHqeHO. ApMfiHe CHOBa HenonaTHO HCMe3.iH; no ua eıoi'b pa3 b OHH o^yiHaHCb y « e sa npeA*J>awH ropoACKon ^epTH, OTCTynHBTb Ha K)rt, KT> ropaMTı IIIaTaxa. PoTa cojiA&T'b 6waa BbicjiaHa AJW HXI» AOBaHİa. *)

Cuycra TpH
Bbice^flBinHxca
MHHCKHX B
ı

AHU,

a

6UJT>

ywe tio

K'fc Hl^bipH); MeHH COlipOBOHtAaJlO 400 apMHHT>,
HSTJ

BaHa.

/I^HTejibHocTb ap-

arHiaTopoB'b co3Aa.aa SA'fecb TaKİa

TarOCTHblfl A-IH »IH3HM yC.lOBİH, İTO eCAH 6bl TO^bKO UpeACTaBJIflJIOCb B03M0îKHblMT>, BT. PûCciio yiujin-6bi Beti Baucıtie apMaue /I,HH 14 aBrycTa H
CKHX>

norojiOBiıo apııaHr *

12 ceaınöpa Becb&ıa

xapaKiepHU HA» oıepBa A'feaıejibHocTH arHTaaapoB'B • • % .

Ho Bce orpaUHiu^ocb nvırab T ^ M ı , qxo 22 ÎıOHH, KT> BOCTO141 Ky OTT, BaiuKa.abi, Ha rpaHHu,-fe Ca.iMaca cHACKaa npoBHHUia), Kanan TO 6aHAa npHcoeAHHH.ıacb Kt uepcHAcuHWb KypAa^n» H

62

bile bulunuyordu... Askerler manastırın etrafını ki satmışlardı. 29 Aralık gecesi bir kar fırtınası etrafı ka sıp kavurduğundan manastın savunanlar hiçbir i: bırakmadan kaybolmuşlardır.

... 1902'de... Makedonya meselesi ortaya çıktığı için Sasun hareketi haliyle ertelenmiştir. Makedonya isyanı üzerine Osmanlı Hükümetine yapılan dış baskı yeterli görülünce, bu bölgelerde yeni bir mesele çıkarmak istenmemiştir.

Bununla birlikte Hükümet Sasun'u kuşatarak çetelerin Muş ovasına yayılmalarını önlemiştir...

Ermenilerin propaganda organı olan "Pro-Armenia" gazetesi, 1903 yüı, 66. sayısında şu satırları yayınlamıştır. "Avrupa'nın resmen müdahale etmemesi hâlinde Ermeni isyancıları hem kendilerinin, hem de cemaatlerinin boşuboşuna mahvedilmesine razı olmayacaktır. Sasun'da olsun, diğer yerlerde olsun, nerede Ermeniler tehlikedeyse, komite yardımlarına koşacaktır."

63 141 opoftSBeJia eHesaauoe HanaAeHİe Ha .iarepb CTaBHTçaa aypACKaro aınnpeTa Mep3eKK—Ulepa<f>T>-6e«. Bo Bpena aTaKH 6ujn> pauem. ille- 1 pao'i>-6eii M yÖHTO H gaHeuo OKOJıO 150 qejioBtVb TypeitKHX'B BypAOBTV—MymHHl., KeHmHH-B

e A*Te2
BT>


KOHn-6 aBryci'a Toro » e roAa 6JıH3Tı Basa ıu jfiha • pyccBOaOAA&Hiıaro <^apa-

noflBJineTCH
JıO

waBa Ee yAa^HO BaxBaTUBatoTi> oftiJiuzowb (OKO3ü Me^üB^Kt) 6e3i> BCHKHXı> oc^o«uaK>iuıux'B Hoca'B BTOFO afeTt apecıOBaHİfl HUUHAĞHTOBT.

aHapxHMecBan A^HTOJHı>UOCTıı ap&DiHi. vb BaHCKOM't BHJiaerB aaTHxaeTT,, a Ha cueny HCDOABOib HaiHHaeıı. Bucryaaib BHTAHCCEIS BHjjaen. CT> ero oöjıacT/iMH CacyHOMi» n MyineMi>< Bı. 1 8 9 8 — 9 9 roAaxi» ocûöya) caaBy npioGp
8^6CL

uiaöKa Cepona 1898 roAa aHapxHqecKaa A*«Te^bHOcrB r

142 qa.ıa

H TaKt, Mory KOHCTaTHpoBaTb, qxo CB apMUHT, orpaHHiMBaeıca, rjaBauMT. o6pa3OM3>t BHaaeTOMT> BMTJHCB

146

— C40B04T& 8 i , 8Ty ajinnoBaTyK) Ma3UK> BTHcayTo Bce,
ı T O TOJıı»KO

ıiomcTi cosAaib caıaoe
HCTHUU H-BTı.

p68Hy8AaHHoe BooCfpaaeuie.
147

noTOMy, qTo apMHHCBİe aBTopu TmareatHo ea H86%raH)T% y HHXı» Bce uocrpoeHO ua pa3AyBaHİM
»aKTOB-B. 008AauİH BCH HXTb A^aTeJIbHOCTt OCHOBaHa ua MOMK 6 b l BU8BaTb. HeftUAU^b, KOTOpua

CHMOaTİH — K% apMHUaMT, H aHTHUaTİH —KTb

64 Aynı gazetenin 65. sayısında ise: "Şayet biraderlerimiz zamanında bize yardıma gelmezlerse, koyunlar gibi boğazlanacağız. Her zaman Avrupa'nın müdahalesine giivenemeyiz. Kendimizi savunmamız için herkesten önce kendi öz kardeşlerimize güvenmeliyiz. Göğüslerimizi düşman mermilerine karşı siper ettiğimiz zaman, biraderlerimiz ve kızkardeşlerimizin bize yardıma geleceklerini ümid ediyoruz."

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Ermeni hareketinin başında bulunanlar. Makedonya meselesinin ortaya çıkması üzerine, bir Ermeni efsanesi ortaya çıkarmayı ve böylece de Avrupa'yı her iki meseleyi de beraberce çözümlemeğe itmeği tasarlamışlardır.

İşte, ünlü Makedon çetebaşı Sarafoff un Ermenilere çağrısı, adı geçen gazete, numarası 76:

"Ermeni kardeşler! sonbaharın gelişinin kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğinden emin olalım. Berlin Antlaşmasının 3 ve 61. maddelerinin altına imzasını koyarak Türkiye'de insanlığa saygı ilkesini garanti etmiş olan Avrupa, bizim müşterek protestolarımız karşısında, bu meselede ciddi girişimlerde bulunmak zorunda kalacaktır. Asırlardır bu iki halkın (Bulgar

65 147
B^M-B. 0 B uaTpioTHqecKofi TOıKH 3pfcuia A-feHTeJBHOCTt, MOKeTÎ. 6bITB, BUO.lH'fe UOXBaJltHa.

151

6/i0HaAa luaiiKM AHTpaHHKa 11 HOflöpH 191) t r. Bı. uaıajrB 3HMU I 9 0 1 ro^a, 6JıH3T. Myma apMiıucıtaa maÜBa ulıKoero Aınpa-

152

20
ooa 8axBaTHBaeTi. MOHacTupi. Cypni.-ApaKe.Ti. (BepcTas* BB 5 — 6 KI» BOCTOJty OTB Myma) H üCpauı.aei'B ero BB MajeHbKyio MOuacTtipl» Cypat-ApaKaa*, Kp-Bnoci'&. BMtcrb et-

AHTpaHHKa, 6UJıH Meatfly opoıaM-bMOuaxa u ce^b^ane, KB TOM-B qHCJiıfe meuimiubi H 153 B'B HOıB na 9-e B'B BpeMH cHdbHOft MaıejiH, 8auı,ınuiiKH Moua. CTBipa cBpbumcB 6e3Cj*Aio %

154
ropaBineecfl «aKTOpoM-L,
M*CTHO 6UAO

Ho pa3B08CTaHİe B'B MaKeAOuin SBHJIOCB apeoaTCTByfon^HicB
aaBOAHTb anlich

BbiuoaueuİK)

npeAiiojiaraeMti.KT. BKcneAuuifi B'B Cacyuı> H e y Kaaiu

A'BJia B'B TO BpeMa, aorAa T y p e a s a a CTpau,ia H 6e3B Toro ıiOABeprajiacb ycujieuuotıy roueuiio oo noBOAy MaBCAOucKux'B CMyıı» Ilpuiiuiocb orpaııeiHTbca jiainb ÖJiOKaAOio C a -

c y u a , Aa6u, u o BOSMUSHOCTH, saTpyAHHTb nepeKOA'B orryAa peBOJiH)uiuHUbix'B iuaeKt ua pasuutıy M y u i a .

66
ve Ermeniler) üzerinde bulunan kölelik zincirleri kısa zamanda, ümid ederiz, kırılacak ve baskı altındaki iki tarafın kardeşleri tamamen kurtulmuş olacaklardır. Yaşasın Ermenistan, yaşasın Makedonya!"

Ermeni İsyancılarının On Yıllık Çalışmalarının Sonucu

Durumları yönünden elde edilen sonuçlar acınacak hâlde olmuştur. İyileşeceği yerde, hissedilir derecede kötüleşmiştir. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Kafkasya'da da aynı şekilde olmuştur.

... Ermeni ileri gelenleri, Ermenilere liberal bir rejim fikrinin isyancılarca aşılanması yolunu takibetmek suretiyle binlerce hemcinslerinin felâketine sebep olduklarını anlamışlar ve isyancıların faaliyetlerine son vermelerini üzüntüyle beKİemişlerdir.

... Osmanlı Hükümetinin en küçük polisiye veya askeri tedbir almayı hiçbir zaman düşünmediği Rumlar bu yerleşim yerlerinde mutlu ve son derece uyum içinde yaşamaktadırlar. Buna karşılık, kendi milli propagandalarını çok gizli olarak yapmaktadırlar. Hiçbir şekilde gürültü-patırtı yapmamakta ve her yerde vergilerini muntazaman ödemeKtedirler.

67

155
cTpoKH TOH «e ra3eTti n P i o Armenia
(VNs 66 —1903 ı>.) npauo roBoparb, »ıTO apMtme
HMIHOTT. BB

CacyH-B H3BtcTHoe qnc.ıo 6oeBMXT» Ki. Haıajiy 6opb6u. EBpona He 6e3naKa3anno Hcnojinaen. saAyuiHTi. Cacytm»

c n 4 £ , BUOJHIJ roTOBkixı>
.ECJIH

o«t>ımiajibHaH no3BOJflT'B

CBOMX1. B3eM6HTapHHX1> 06n3aHHCCTeİi, TO ,(]J6dau"
HXT> HJIH

He

6e33amHTHUX'b coGpaTbeBi..

HSIJ

ymı» OTKyAa 6w ra>iı> ne 6u.io, OHH «BHTCS 3axBMb, Bt İNİ 65 MMBerca HB^tro BII po-

Tyfla, TA* Öy^öTT. yrpovKarE ouacHOCTb".. . A'B upH3bIBa 156 H0BUXb AOÖpOBO.Ibl^eB'JE. ,EcJIM

BT> ÖJHJKaBineMB SyASmevi-b Hain« coÖpaTta uc HBaTca K I . Havil Ha BbipyiKy, MU ÖyAean. nepepi>3aıiu, Kası. Öapanbi... MH He MonteMi» nocTOHHHO paCIMTHBaTb. . . Ha BMİİinaTeabCTBO E B poiiki.
TOTII

M u AOJıHÎHU HaA'feJiTcn, saKB ua CBOH Aeıib, KorAa MU nocraBiiMB CBOFO nyjaM-b, MU ııoıyBCTBy-

n;HTb, npentAe Bcero Ha caMHXı, c e 5 a . . . Kt HenpinTeJbCKHMf.
r

ewı> M on,Î5nnM& MaTepiaaiıiıyı uainnx b öpaTbeBs H cecrep'b. BCB apHBeAeunufi ftidflop?KKH ı T O coBpeMeuiiaa n£e>i .—ycyryÖHTi. Tu;i;e.'îüo uo.au;Keuio TypocjıomueHİii BTJ KypAHCTauo-A{)MÜHI«, aıoîKeı> aoocymeeTB.ıeiîie Bı> Ö^HîKaiiiueMt 5yAy. Ouy6;iHitOBanie BT. « 2 7G ra36Tbi »Pro ArN

68

Böyle hareket ederek şunu ifade etmek istiyorlar: istediğiniz kadar vergi alın, fakat bizi içinde bulundumuz durumda tamamen serbest bırakın...

69 156 menîa" B033Bama C a p ^ o s a rviaciırb O6T» Taaı.:.. Bpam>a a p s i s e ! ByAGirB Ha^-ûiiTbCH, ı T O BOCTopatecTayeTt. H a m t nocTfcRHİH coenpOTeCTT. nOJIOJKHTT» KOHeUT» THpaHİH H SaCTaBHTTb EfipOny BtinOJIHHTb Ty ^6308*80
MHCCIK),

cı» Hacryn^eHİeMi. Becuti, nama öpaTCKaa COJıK-

KOTopyto ona B3ajia Ha ceÖa,

3 H 61 cTaTbH BepjHHCKaroTpaKTa» Ta. ByAeMi> Ha^baTbca, *rro 9TOTT» now6AHİö noııaun> K b CBO5OA-B T ^'Ban, jeatam'ifi Ha wh Tcienie AOJiroro pHAaBBK ApiieHİa!... 157 ^a 3ApaBCTByerı MaKeAOHİa!... a M H H X> p R C Mı Pe3y/ibTaîb AecflTMntTHen AtflreibHOCTM

. 06mee
Hoe noaoateH e apMaHt He yjyquinaocb, a Öoport -3naiMTejBH0 yxyAuiHJiocb, H He TOJBBO BB Typn,İH, HO u BI> upeABJiax'fc KaBKa3a.

158

Heıero

H TOBO-

pwTb, BaifB Bce 9TO ciiflbHO noApuBaeTts o6uı,ee 6.ıarococToanie Bceü uau,İH. M TpeBOKHoe uacxonmeeoTHK)«r, He roBopwrı Bb uojb3y Toro, mo apMuııe BB ö.iMataHineMTb öyAymeMt H3ÖaBaTCH 01"b THeia HXt C06CTBCHHUX'B BüIKaKOBl.. •

HaUİotıa.iLHbiH HAea rpeıtOBt 159 ııuyyTb He c.aaöce TaK0Buxı, ate BAe8 y apMaiıiı. A, MeatAy 'rfeıvıt

ce6a rpeKH BT> upeABaaxı> Typu,iw

..

KATOLİK ERMENİLER Katolik Ermeniler her zaman kendilerini ayrı bir cemaat olarak görmüşlerdir. Zaten katolik mezhebi milli propagandaya müsait değildir. Bu bakımdan katolik Ermenilerde milliyetçilik duyguları gelişememektedir.

... Türkler, sadece Müslüman halkın değil, aynı zamanda bütün KÜÇÜK Asya'nın en önemli unsurunu teşkil ederler. Rus ve Avrupa basınının her zaman kendilerine yakıştırmaya çalıştıkları kötü isnatlara asla lâyık değildirler.

Doğu Hristiyanlannın elde etmeğe çalıştıkları hürriyet, hem Müslümanlar, hem de Hristiyanlar tarafından kanla ödenmiştir... Doğuda meydana gelmiş ve zaman zaman Avrupa'yı da alarma geçirmiş olan isyanların hatası her zaman Türklere ve kısmen de Osmanlı Hükümetine yüklenmiştir. Osmanlı Hükümetini suçlu veya masum bulmak konusu ise, Avrupa'nın takip ettiği politikaya göre değişmektedir. Fakat bu tür isyanların Hükümetin baskısından değil de, daha çok onun din ve milliyet konusunda uyguladığı aşırı hür tutumdan kaynaklandığı gerçeğini Avrupa'ya kabul ettirme imkânı var mıdır?

71 159 BOOÖme? M H $ H3BfiCTHbL,îeiiepb AOBOJILHO fjo.lb u ı i a oÖJiacTH co CIı.ıOııJHMAı'B rpeıecKHMi) Hace ^6HİeMl>, OÖJiaCTH, Wh KÖTOpUKT), K8K1» 9T0 H6 CTpaHHO,
HH

aeab3ii

ncTp-fcTHTb vn OAHoro 3auTİa,
HM

ao^HueHüçaro, .
H

OAHoro TypeuKaro
THXO,

MIUIOB-

HMKa. FpeKH »HByTT. CeSte 3^*01. ApyatHO.
HXT»

MHpHO,
OOMTH

TypeuKan aA&ıwuH.CTpania

ne

Kaeaerca

IIoqşMy? UoroMy nro

ouu
MMH, TOAT>

Be^yTi» ce6>ı Bao^ut 6.ıaropa3yMHo:
XOJıBTIı Cı>OH

OHH CDOKOÎIHO

ııapoAHua HAen, He u ı y M a r t
M

He

uyTan>,

c ı p a u a o , nyıı»
BC6

-M Ü

He aa

naaraıt İTO

npHiHiaiou^iaca

CB HHXÎ>

H noBHHHOCTH, Aepatacb TOH uporpaMMU .. »Ha BOTTı, MOJIl», BO3BMH BCe, MTO Tpeö y e u i b , 110 TOJibKO ocraBb n a c t B-B UOJUOMT. n o " KO'B, H OpeAOCTaBb HaMT. ÎKHIb TaKT>, KÛKB MU
XOTHM'B,

noKa 9Ta 3e.\i.ıa

HG

cıaHeTb ıtorAa

HHÖyAb BnojiH'fi Haiueıi." 11 KavKAuö rpeKTı Heupecıaiıno ynoBaeTr& na TO, UTO ci'OAMua CyjiTaHa BB

A P M f l H E H A T O ü M K M.
OHH

AepraaTca 011,

CBOHXTEı

BiıojiH'h ocoÖHflKOMi H Aa*e ue xoTHT-B

npH3uaBaTB ce6a apMaHaMH, Booöme. TypKH—jıyımaa ıacTb He
TOJıBKO

161

MaHcaaro, HO H upoıaro uaceaeuia A3.
O H H BeBce ue 8aciyjRHBj,H)T'B TOH peuyTauiiı, KOTOpaa co3AaeTca HMT. H3B*CTHOK) yacTBio pycCKOfi M HHOCTpaHHoö u e ı a T H . Ta 0Bo5oAa, KOTO-

72

Türkler, hiçbir zaman hâkim oldukları kavimlerin dini ve milli meselelerine müdahale etmemişlerdir. Hristiyan okulları hiçbir şekilde kontrole tâbi tutulmamıştır. Bu idare şekli ise, Türklerin hâkimiyeti altındaki kavimlerin milli ve dini duygularının gereğinden fazla gelişmesine yol açmıştır. Zira belirli bir noktaya kadar gelişen bu milliyetçilik fikirleri, ister istemez isyana yol açmışlardır.

Her ne pahasına olursa olsun Avrupa'nın müdahalesini çekmek için karışıklıklar çıkarmak fikri Türkiye Hristiyanlarının zihinlerini asla terketmemiştir. Onların

bu fikirleri sabittir ve kendilerine doğru gelmektedir; zira gözlerinin önünde Yunanlıların, Rumenlerin, Sırpların ve Bulgarların durumu vardır.

Bu isyanları teşvik edenler, Türkleri Hristiyanların katilleri olarak göstermek kadar, isyanları çıkarmak için de çaba sarfediyorlar. Hristiyan isyancıların isyanları Müslümanları ümitsizliğe düşürmek için yaptıklarını sadece Türkler biliyor.

Sadece zeki hafızaların kavrayabileceği ölçüde bilinen, uğursuz fiillerin şuursuzca işlenişlerine yol açan başlıca sebepler, günlük gazetelerin telkinlerinden hazırlanıp kasten halka dağıtılmış olan tasvirlere de bağlıdır.

73 161 P 0 ^ RO5HJıııCB H floÖHBatoTca xpacTİancttia ıiapo^HOCTH Bocroita, oiîyaaerca sn,1ıcb TaKHMH ate UOTOKaMH KpOBM frASl TypOKt H MyCyjBMaHT), KaK*B H n&n apHcriau/b • • auapxu<iecKoe c o d o a u i e pa34nqHtix'B lucTeM Typuhr, nepioaauecKH 162 nopaaaBinee 9TO rocy/japcTBO, EBpona Bce^AO OTHOCHJia Ha BHHy TypoR'B, Booöme, H TypeijKOü a^MHHHcrpauİH - BI» qacTHOCTH..... XpUCTİaHCKİfl IIIKOJIU U01TH HHKorfla He HOA^HHHJıHCB HHKaKOMy T a s o u peatHMiı TypoRT. caocoÖcTBOBaji'b İ H pa3BMTİK) CpeAH XpHCTİaHfc HX1> MA6H w, Bor/ıa 9TH nocjcfeAHİa H3B-BCTB0İÎ 3P'BJIOCTH,—uacıynajH nepioAM- B'b OCUOBB HXT> xpucTİaue BocTOKa BcerAa K^ajiw oflHy uneto —co3AaHİe a a a p xiif, KaetJb «peA-aora, naa. Bvii&uiaTejbCTBa HUOCTpauHbixri> AepH?aub. ÜAea, cepöaüH qxo
BTOÜ

uecOMH'BUHO

upa*

. /I,ocTUHceuie CBOÖOAU rpegasiH, pyMtiH öo.ırapaMH
r

c^yatHTb ceıay

AORa3aTeai.CTBOM B. H e ı e r o H roBOJıFOAH,

paooıaBiuie HaAt c03Aa.uieMrB

anapxİH, He MeH'Be TpyAHJmcb H uo.ji'b IIIMI>,

xpucriaHCKaro Hacejıeıüa. O TüM'b, Bauifl 163 <*-TBa TBopmiHCb xpncTİaHCKMMH

TypKH. /J.'feaHİa « e QTHXI>

74

İşte bu tür propagandalarla "Türk ve genellikle Müslüman barbarlığı" fikri yayılmıştır. Türklerin 5 — 10 vıl dinlendikten sonra, birdenbire öfkeyle hep birden ayağa kalktıkları; nerede Hristiyan varsa onları katletmek, sürmek gerektiğine inandıkları ve bu yüzden de hiçbir sebep yokken Hristiyanların üstüne yürüdükleri fikri saf Hristiyanların kafalarına sokulmaya çalışılmıştır.

... Bütün Doğu iiristiyanlarının anlayışı bundan ibarettir. Şayet Türkler de gazete muhabirlerinin zihniyetinde olsalardı ve Türkiye Mristiyanlarının durumları bunların göstermeye çalıştıkları gibi olsaydı, Türkiye'de bugüne kadar Hristiyan kalır mıydı?

Sefalet içinde binlerce Ermeninin karşılık, ısrarla sözü edilen "Türk barbarlığY'na hiçbir yerde rastlanmamıştır. Gerçekte böyle bir "Türk barbarlığı" mevcut değildir, bu bilimsel olarak icat edilmiş politik bir masaldır.

... Gerçeği olduğu gibi söylemek gerekirse, itiraf etmek gerekir ki, Doğuda barbar olanlar Müslümanlar değil, bilakis Hristiyanlardır. Doğu'dan bütün kötülüklerini yapanlar ve sonra da bunları korumasız Müslümanların üstüne atanlar hep HristiyanLndır. Türkiye'de dikkatleri çekmesi gereken mesele, zaman zaman pat-

75

163

noApoöaocTHMH, ROTopua M(mei"£ TOJBKO caMaa nujiRaa oaHTaaia, aBJiajiHCb AOCTOHHİ6M'B He TOJibRO enceAtieBiiofi n e ı a i H , HO H 'jiyÖoiHoâ
, BcerAaTaRi. CHJBHO a ueoTpaaaMO A*M-

aa HapoAHuahiaccbj. OıcıoAa -TOJioaHOe Ma'BHİe, ı T O rypKH H, Boo6iu;e, .aBtpH", cuocoÖHue HCK.noqnTe.ibHO Ha B03MyTHTeJbiibia A'BHHİa; ^TO TypKH atHByn. 5—
ııOAI» pa VB MHptıo, COOBOHHO, THXO, a 8aTİMT>, Ha UHX'B UdUaAaiOT'B KaKİe TO

Hbie npnaaAKH H OHH . BApyrt, HU C B TOTO UH Cb c e r o , — P O B H O B c S t c a r c a H .. 3AopoBO atHBeujb, Uxı> xpHCTİaaı.! TasoBa noAB^aAsa TOÜ CBoSoflu, ttOTOpott yate Muoria xpncTİaHCKİa BoCTORa. ECJH 6bl TypRH 6bIJIH TaKHMH,
MH HX'LJ B0Cnp0H8B0AaTl> BCBKİ6

ua cTpaHiıuaxı> raseT'B a HtypaajıOB'b, BCJıH 6 u yc/tOBİa îitH3HH xpHCTİaaı> TafflKH,
BO3MO3KHO AB 6bIJI0-(ÜU

ut

TypuİH ÖUJıH 0 6 1 TO>fB

BaRI.

xpHCTİaHCRİe arHTaıopu, TO
CyiIieCTBOBaHİe 9TUX'h

ipHCTİauı» 165

wb

HacToamee BpeMa?

'BHA'BJHt TbicaiH apMaaı>, uaxoABBiuaxca BT. caMO.\ta> ötACTBeaHOMi) noaoHteHİH... uo CTO^B
H3BİCTJIblXl> Ha.iT. HarA*j SI HOOAUORpaTHO
8

TypeLlRHX'B SBİpCTB-B" H6 BCTpt-

c e 6 t BOupocı>: HBiumcb AH a, BI> c a y ı a * , H85paHBiiH0MT»

76

lak veren isyanlardan daha ziyade uzun süre hâkim olan güvenlik devresidir. Baskı, sıkıntı ve devamlı isyanın kaçınılmaz olarak başgösterdiği böyle bir ülkede, sadece isyancıların yerlerinden uzaklaştırılmaları her türlü karışıklığa mani olmuş, hatta son vermiştir. Ermeni isyanı, sanki hiç meydana gelmemiş gibi düşünülebilecek bir duruma dönmüştür.

1895-96'da Trabzon ve Sivas vilâyetleri hangi durumdaydılar ve birkaç yıl içinde ne hâle geldiler? Son derece kanh isyanların yerini sulh ve sükun almıştır.

... İşte sebebi: 1900-1903 yıllarında sulh ve sükun sürerken bu bölgeler gerçekten ilgi çekiciydiler. Trabzon vilâyetine komşu olan Kafkasya'da, ağır askerlik göreviyle de takviye edilmiş olan her türlü baskıya rağmen, insanlar güpegündüz öldürülmekte, katledilmektedirler. Hemen hergün aynı olaylar devam etmekte iken, otuz-kırk sade jandarmanın bulunduğu Trabzon'da aksine tam anlamıyla emniyet hüküm sürmektedir. Bu durum, Osmanlı idaresinin değerini ve

77 165 MeHfl OTC> TH»eJiuxı» BaeıaTjr&uiB HJin ace ,Typeu,Kİn 3Bt»pcTBa", Boo6m;e, HM'BıOT'B caoplıe MHeHqecKİft, aereHAapHufi xapaKTepı.. A BT» HacToauı,ee Bpena a 166 y6tHtA6HİH, ı T O Kb 3B6pcTBavn, flepaycb Toro cuoco5ubi ae

TypKH, a CEopte HMenno T * xpacTİaHe BOCTO«a, KOTopute H3Oin;pHK)Tcn HURT, M3MUUiaenieM'B 9THXT> aBİpCTBI» M Ba^flT'fc HXTı 8aT"BMT. Ha TOAOBy TypOK'B

167

Bce
8T0 npHBOAHTI. KTb TOMy, mO Bt TypltİH BCHicaro Me^OB-fesa A O ^ K H ı J nopaataTb He 6e3aop8AKH, nepioAHiecKH nonBJHiomieca Bt pasAHiHbLo» qacTHXt HMnepİH, a TB A^HHULıB npOMeatyiKH a6cojiH)Tdaro noKOH, KOTopue cn't^yiort 3a aHapxwqecRHMH uepioAaMH. HyatHO He TOMy, 9TO BT> TypuİH npoHcxoAa ı rB a TOMy, ı T O sA'BCb BI> Te^eHİe HHorAa itfuiaro pa^a XÎ$Th HHKaKHX'B CMyTI. H6 npOHCXO/d,HTt. Ka3a~ aocb-6u, ^TO n p a cjaöûH aAMHHHCTpan.ia TyTi> AO^atHO 6bwo-6bi cym,ecTBOBaTb n,apcTBO DOCTOHHHaro npOH3Boaa H HacHJtia; a
Ha caMOMi» A*Ji*, MU BHAHMI.

MeatAy
HISYTO

TÎHI
HHOO

C T O H T L TOJIbKO nOJIKTKieCBHMT. arHTaTOpaMt, B'Jb HSB'BCTUOÜ OÖJaCTH, HC^eSUyTb, H BCB CMyT H — E a K i . pyKoii CHfl.no! B3aM*Hi. x a o c a HacTyu a e n . THinb H TJi&nb. Tpy^uo BBPHTB BT> e y RouTpacTOBi>! Ho OHH ua

coöoa XOTB-6U
168 TpaneaouAa H CaBaca B* 1895— İ896 rofi,a.\'b

78 halkın idareye karşı gösterdiği itaatin örnek ahlâkım inkar götürmeyecek bir şekilde ifade eden en açık bir delildir. Bu halk öyle bir şekillendirilmiştir ki, Türk Hükümeti, en zor zamanlarda bile, ona tamamen güvenebilir.

Aşiretlerin Durumu

Karciganlı Musa Bey herkesçe tanınmıştır. KuliHan Bey, Gevaşlı Teli Bey, Çatak kazalı Şakir Ağa ve diğerleri aşiret reisleriyle karşılaş tınlamamakla birlikte, yerli aşiretler arasında meşhur kimseler olarak bilinmektedirler. Ermeni isyanları sırasında bu ağalar önemli görevler yapmışlardır. Onlardan bazılarının nüfuzu sayesinde Ermeniler korunmuş ve ihtiyaçları temin edilmeye çalışılmıştır. Mesela Musa Bey, Kuli Han Bey, Ermenileri korumak ve yardım etmek için bütün adamlarıyla koşmuşlardır. Ağalarla aşiretlerin himayelerine sığınmış olan Ermeni köyleri her türlü tehlikeden korunmuşlardır. Korunmamış olan komşu köy harabeye çevrildiği halde, bunları hiç kimse taciz etmemiştir.

79

174

H

KaKOBo reaepeinHee KXT, COCTOHHİ6?. HeBoo6XaOCB H CyMÖypi. BaarBHHJlKCb
THUıHHOH a noRoeıiB. Hıo sa

n p n î q a ? H 6epy Aoa ıTO H scero BToro

HasBaHBbucB BHJiaeıa noBA^CB Mnpayio cymecTByio»

Ha6jiK>Aajn>

8 n o x y 1 9 0 0 — 1 9 0 3 roAOBt; H BI. BpeMeHH nopaaajica

IHHMl» aA^Ct MHpHtIMB Te?eHİeM'B 06in,eCTB6UHOH MKHBHU. CM'BUIHO CKOSaTb—Hy pOBHO HH•qoro ue apHX0AHTCfl c a u i n a i b , flaase o npocroarfe BopOBCTB-B. CTauoBHmbca BTyaaKi., BorAa BCUOunuaeinb HİKOTopua 6anm&&ın'm,,Kb TpaueaoHfly o6.ıacTH [faBRasa, TAB ecTb H aeMCKaa crpa* H no^Hiı,ia, H BOMCBa, H aaHAapjaepia, H
TOJıLBO U-BTı, A*a oxpaubi o6mecTB6H-

uofi 6e3onacHOCTH; a Me»Ay TBMI., JıQA6H ÖBıOTE

TBM'B H ptayT-B cpeAH 6 t a a r o AHB, ae evaeAHeBuo. BA^cb »e AecaTBOBt
r

l y r s AH BoopyateH-

BpoMİı

HtcBOJtKHxt uimero

uecıacTHUKt

aaiiTİeb'B,

Bux b ^onoToauuMU

pyatbHHH,

H BCe OÖCTOHTTj MHpHO, TMXO,
GdoiRHbiH 8TO HBACHIH! . . ,

casıaro noApoÖHaro auadU3a

u

CB T BM T. CBHA'MeJIbCTByiOII^İa BaBl> 06% H8iîtCTHbIX1. AOCTOHHCTBaXl> TypeUKOH aAMUBHCTpan,in, Tası» paBBO H O Ao6poKaqecTBeHHOCTrt

EopeuHoro CJOU Hace^eHİa
CVıÜH, Ha KOTopıiM MoHten> y n e p e i b c a 175
D

Typosı». d r o laaott
aAMHHHCTpaaia npoiHO, ppme H

Typeuuaa uaAeatHO

P

H

c a M t i x i , noBHAHMOMy, HeB03M0KHtrxı n o -

82 ülkelerdekilerden hiç te kötü değildir.

... Ermeni isyancılarının çapulculuk ve kati olarak yaygarayı bastıkları olaylar, büyük çapta Kafkasya'da cereyan etmektedir. Hayvan sürülerinin kaçırılması meselesi ise, Rusya'nın her yerinde sık sık yapılan sürü hırsızlıklarından başka bir şey değildir. Hayat ve mal güvenliklerine gelince, Osmanlı Hükümetinin hâkim olduğu her yerde bunlar Elisabetopol kazasındakinden çok daha iyi korunmaktadırlar.

1895 ve 1896 yıllarında, Türkler, şüphesiz Ermenilerin düşmanı durumundaydılar. Fakat bu, iki topluluk arasında daimi bir düşmanlık bulunduğu anlamına gelmez. Bu tahrik, Ermeni isyancılarının tasavvur edip sahneye koyduklan bir komediden başka bir şey değildir.

Yıllardan beri eşkiyalık ve soygunculukla itham edilen aşiret reislerinin olayların en kritik zamanlarında bile himayeleri altına muhtaç Ermenileri aldıkları görülmüştür. Ermenilerin, "yol kesici eşkiya" olarak nitelendirdikleri Türklerle son derece dostâne yaşadık-

79

174

u

B&KOBO

Teaepeinaee

HXT»

cocroflHİe?. HeBOoöOÛBOeM'B. H T O SS

paBHMMÖ 8A*Cb XaOCB ft CyMÖyp'B BaMİHHJIECB H8B08MyTHM0Ö THUIHBOH H

npHTqa? H 6epy A^a TOMy, ı T O H Bcero BToro

HaaBauBUCB BHJiaeıa no-

Ha6jiK>AaJi'b SAICB MBpuyıo Bpe&ieHH nopa*a^CH cymecTByto» oÖmecTBea-

HHX'B 8 n o x y 1 9 0 0 — 1 9 0 3 TOAOBı; H BI>

ÎHHMı. aA'fect

MHpHUMi. TeıenieMiı

H M HCH8HK. GM^UIHO CKa3aTb—Hy pOBHO HHO noro ue upnxoAHTCfl CAUinaib, R a » e o npocTOM* HİKOTopua 6.iH3KaBınİHi,jR,x TpaueaoaaaHAapMepia, H BOpOBCTB'B. CTaUOBKmbCa BTyUHKT., KOrAa BCUOMHuaeınt Ay o6.ıacTH [faBEasa, TAB e c n . u seMCsaa crpa»ta, H no^Hu,ia, H BoficBa, H
q o r o - ı e r o TOJıMEO U-BTı», HAH oxpaHU oömecTBeH6e3onacHOCTn; a MeatAy T B M X , JııOA©" 6b«yrb

H p-B»yTT> cpeAH Ötjıaro AH a, ı y T b JıH
Be evneAHeBHo. 3 A ^ C ı > we KpoMt HI>CBOA&BHXı&

AecaTKOBi.
r

Hec4acTHuxı>

samieb-b,

BOopyaceH*
ö^arono*

uux b AonoToauusm pyatbHMH, un<ıero Apyroro
H Bce OÖCTOBTB MHpuo, THXO,

BTO HB^eHİa!.. HsjieuİH,

casiaro oOApoSHaro aaaausa u
BM'BCTB C1> TBM-B CBHA^eJIbCTByiOIIl.İfl K a K t 0 6 % H83tCTHbIX'L A°CTOHHCTBaxi>

CTpan,in, Tası> paBuo H O BopeuHoro CJıOÜ HaoejieHİa Typoaı.. 9 T O Ha KOTopıiH Typeu,Baa ynepeibca iıaAesHO M npoiHO, 175
D

P t t caMuxt, noBHAHMOMy, HeBO3MoaHtrxı no-

80 Türklerle Ermeniler Arasındaki Münasebetler

... Muharrirlerin istisnasız olarak ortaya attıkları Türklerin Ermenileri imha etmeye çalışması iddiası tamamen yersizdir. Eğer böyle olsaydı, kendilerininkinden başka hiçbir cemaat Türklerin arasında yaşayamaz ve onlarla birlikte olan diğer aşiretlerin, ya bir lokma ekmek bulabilmek için muhtaç durumda bulunmaları, ya tamamen köleliği kabul etmeleri, ya da toplu hâlde göç etmeleri gerekirdi. Halbuki bu durumların hiçbirini görmek mümkün değildir. Aksine, doğu vilâyetlerini yakinen bilen herkes kabul eder ki, bu bölgelerde Hıristiyanların oturduğu köyler, her yönden Türklerinkinden daha zengin ve daha müreffehtir... Daha prensipli çalışabilen hristiyan köylerinin, yani Ermeni halkının, Türklere nazaran daha rahat bir hayatları vardır. Şayet Avrupalıların iddia ettikleri gibi Türkler eşkiya ve hırsız olsalardı, Ermeniler 1896'ya kadar devam eden müreffeh hayatlarına asla sahip olmazlardı. Bu bakımdan 1895'e kadar Ermenilerin maruz kaldığı öne sürülen sıkıntılar, son derece mübalağayla uydurulmuş bir efsaneden başka bir şey değildir. Gerçekte Türkiye'deki Ermenilerin durumu diğer

81 175 .aOKOHİHI* H yC«HOBİRX'B. Bt Kaac K a p l a m » BC-BM-B xopouio HaatCTeHt EypA* Mycca-6eö; B* Ka3-B —KyjiH-xaHTb H TejiH-Seü; Bt Kaafc 111a—UlaKHpı, a r a a upoq. B C B STH H MMT> UOJıHıHOCTH, XOTH

He MoryTTb S ü r t cpaBainn

9TO

CeJieHİaMH n p u ö t r a a o KT» UOMycca-6eeBi>,
H

ApyrMx-B Jinab, npoca y HHXT, . . « . » . . . . ..

ciBa u 3amarbi, 182
CTBIK)

ÖJiaroAapa KaKoro HHÖyAB IIIaKHpa H.IH MycTa*u, noKpofeMTejibCTBO ceaenie, BT. TO BCB OKpecTHbia cfcJieaia noABeprajiHCb İH üOJiHoMy padopeuiio.
OTHOlUeHİR KypAOBb Hh apMflHaMb.

cnacajiocb on> npecjfBAOBaHİa, oTAasuieeca

185

HuKanoe TpyAOJiıoöie caaio no ceö'B HUıaHaMi>Toro Maıepba-ısHaro ÖJarococToauİH, KO OHH o6.ıaAa^H AO 1895 roAa, ecjiw 6a HaKoujiaeMbie HMH AOcraTKH noABepraÜOCTUHUHOH

onacTHOCTH pa3rpa6jıeHİa. B-b 1895

9 T 0 r 0 , BCB pa3CEa3bl O Ö'BACTBeHHOMT. DO-

apMHH-B Bb TypniM (no

HyscHO c^HiaTb tJHUiKOMb npeyBejitfie HUM

82 ülkelerdekilerden hiç te kötü değildir.

... Ermeni isyancılarının çapulculuk ve kati olarak yaygarayı bastıkları olaylar, büyük çapta Kafkasya'da cereyan etmektedir. Hayvan sürülerinin kaçırılması meselesi ise, Rusya'nın her yerinde sık sık yapılan sürü hırsızlıklarından başka bir şey değildir. Hayat ve mal güvenliklerine gelince, Osmanlı Hükümetinin hâkim olduğu her yerde bunlar Elisabetopol kazasmdakinden çok daha iyi korunmaktadırlar.

1895 ve 1896 yıllarında, Türkler, şüphesiz Ermenilerin düşmanı durumundaydılar. Fakat bu, iki topluluk arasında daimi bir düşmanlık bulunduğu anlamına gelmez. Bu tahrik, Ermeni isyancılarının tasavvur edip sahneye koydukları bir komediden başka bir şey değildir.

Yıllardan beri eşkiyalık ve soygunculukla itham edilen aşiret reislerinin olaylann en kritik zamanlannda bile himayeleri altına muhtaç Ermenileri aldıklan görülmüştür. Ermenilerin, "yol kesici eşkiya" olarak nitelendirdikleri Türklerle son derece dostâne yaşadık-

83 185 pjöAyTMMM. l/lwb «HJıOCB 3flf»ci» He xynre, BT» ^pyrHXTb MbcTaxı.. FpaöeatH H pa3Öon, o KOTOpuxı> UıHX?> CTO^bKO BpimajiH apMHHCKİe arHTa. vbsn> Ha KaBBasiı. YroB-b ropta, npaRTHKOBa^HCb 3A*CB BT> ropa3«o Mentpa3M'fepaxT>, CKOTÖ ö u . i h TaKHMt « e nBaeHİem>, KaKi, H BO HOKpa^cTBO BT> pa3JiniHbix'iı paöoHaxt POCCIM. A JiımHaH H MMymecTBeHHaa 6e3OuacrnocTb BT. TBX-ı> o6jıacTHXT., TA* aBTopHTeri. TypeaKOÜ a^MHHiıcrpauİH o6e3iıe*ıeiıa
XOTP

ÖiJJi* AücraTOiHO cn^eH-b, 6w.ıa Aawe BT. 6 o j 8 cocBAueö cı. TypuieK

6u

«i.

uoAbCKOfi ryGepuİH.
1 8 6

Bx anoxy 1895 -1896
COMH-feuİH, HBHJIHCb HO OTHiOAb «e noroMy, qTO H apMHHaıviH RKO 6U cymecxBOBa.ıa BpastAa. Bı> ÖTOT-B nepioAi> Ha upaaTHK* 6wjio HCKyccTBeHHO C03AaH0 HMeHHO TO uapCTBO ÖeanpaBİa KOTopoe H3T> oÖJiacTH «>auTa3İH apMflHCRUxı> arHTaTopoBi n e p e u u o BT. AtBcTBHTeaBHOCTb. T I M T , He MeHte, Aaate BO opeMij 9Toiı Bceo6meR aHapxirt H MaccoBaro ABHJReHİii KypAOBT» npoTHB^ apMaHt, MoatHO yıta3aTb Ha npM M-öpu, CBHA'BTejibCTByiomie o ryMaHHOMb OTHO» ineuİM Kt 6'BACTByroinejıy apMHHCKOuy aace^epeııyıauieS caMbixı. rpa6HTe.ıeiı H

84

lannı isbat edebilecek bundan daha sağlam bir delil yoktur.

Gerçekten de 1897 yılında, Adilcevaz kazasını geçerken, aynı isini taşıyan gölün doğu yakasında oldukça büyük bir Ermeni köyü olan Aren'de geceyi geçirmek zorunda kalmıştık. Yolculuğumuz sırasında rehberlik yapan kişi bize gelerek kahya (köyün ileri geleni) ve papazın ayin hâlinde bazı isteklerini dile getirmek istediklerini haber verdiler. Resmen hiçbir teşebbüste bulunmak istemediğimiz için konu hakkında bilgi sahibi olması ve bize iletmesi için tercümanı görevlendirdik. Mesele şu idi: Van olayları sırasında Haydaranlı Emin Paşa, Adilcevaz kazasının Ermenilerle meskun köylerinde yağma yapacağı zaman otuz kadar köy, yine Haydaranlı ağalarından olan Hüseyin Paşa'dan yardım istemiş; O da, maiyetine aşiretinden 69 atlı verdiği Sultan Bey isimli birine bu köylerin muhafazasını havale etmiştir. Ancak bu otuz köyden sadece dördü, zamanında yetişilenilemediğinden hasar görürken, diğerleri hiçbir zarara uğramamışlardır.

Şimdi de Hüseyin Paşa'nm uzaklaştırılması istenmektedir; hatta bazı konsoloslar bunu sağlamak için epey uğraşmışlardır. Halbuki onu uzaklaştırmaktan çok herhangi bir şekilde taltif etmek gerekir, zira onun

85 136 Toro, TTO BO Mnornx"fc paîîoıiaxı> apMH«ie » H J ı Î T iıa pfifly flajRe Ch KypAa.MM— pa3Ö0HHHBavın He IIO BU0.1HİÎ ApyKG'-KH. KOG
r

TOJIBKO CHOCHO, n o . 9Tor»iy

IIpHBeAY

noBO^y

Hanin

BbJAepatBH HB-B

MOHXT> KOHCyjIbOKHX b AOHeceHİtö.

Bı Haıajıh anj)B.ıa 1897 roAa, npo-ftaatan
qepe3i. Ba3y AAH.ibAHteBas'b, lia HOH.lCri> ceıeHİH fil. MH-B upMujiocr, OCTaUOBHTbCfl A0B0.übH0 00.1b-

ıııOMT. apMHHCBOMT>

Ape»ı>,

na BOCTO^HOMI. öepery oaepa Toro JKG Bauia. BeıepoMt con]iOBoa;Aabiııiı1 MCııH iıepo
BOA^HBI»

cooöıuaei'i. MUB, m o cej)bMane, BO rjia-

B* CT> MyxTapowL ce.ıenia H CBameHHHKOMT,, 187
XOTHT'I>

oÖpaTHTi.ca BO M H * CT» BaKofi TO npoct-

6pu. He 3Ke.!iafl oı>Mnia.ibHO npnıiHMarb HHKaKnx i, npocböı.,—a ııpHKa3a.ıib uepeBOAiHKy J M ı H O o ı t ce5a yBHarb—BT> »le&iı. Rh.ıo Uo6ecBAOBaB'i> cru HaeAHHB, OHT> uepeAa.n> MHB 3aıijMi. npeACTa.Bnıeja BTB cıtAyıomeMi. BHA*. — r B o BpeMa uorpoaia BaııcKHXT. ceaeiıİM ıı:h 0BT>ı6p* paHCBaro et TBMt, bin H eme ro-ae 1893 qTo6u roAa, 3aiHHb-nama apMaHCKİa ce*ieamapera coöpajn. CBOHÎ'B Ba3U. Haiue ee-ıenie

orpaöurb

AAH.ibA5KeBa3CKOM
f

Apyria oöpaTH.uHCb 3a noMombH) KL auıapeTa)
UOCJı'BAHIM

rycceHHT.-nain B (ApyroMy npeACTaBWTe.uo TO HeMeA^eHHO
BO-

MaHAHpoBajı. B'I.

naMi> Cyjnaın>-6eBa cı> 50 ö^aro-

— 6 0 BypAaMH raMHAİe. OHM pa3M^CTH.ıucb no 2 — 3 MeaoBtKa Bb Ba»tAOMjb cejieuin

86

bu bölgeleri terketmesi hâlinde, Ermenilerle meskun birçok köy korumasız kalacaktır.

Bu durumda Ermenilerin yalvarmaları, mümkün olduğunca bu yer değiştirmeye mani olmaktan ibaret kalmıştır.

Ertesi gün bizzat köylüler isteklerini tekrar etmeye gelmişler ve ricalarının kabul edilmesini bir kere daha istemişlerdir.

... 16 Ekim 1898 tarihinde, Norduz nahiyesi (Çatak'a bağh)'nin Sakince köyünde geceyi geçirirken, saygı gösterilen bir insan olan köy muhtarı ve köyün ileri gelen birkaç kişisi bizi ziyaret ettiler.

Köylülerin yavaş yavaş göç etmesi üzerine bir süre sonra hiçbir Ermeni köyü kalmıyacağını açıkladıktan sonra, 1895 — 96 yıllarının felaketli hatıralarını dile getirmiş; komşuları Şidanlı aşiretine mensup olan kişilerin tutumundan şikayet etmişler ve eğer, olaylar sırasında çevrede bulunmayan Şidanlı aşireti reisi Hacı Ağa bu yaz Musul civarından Norduz nahiyesine gelecek olursa, bu civarda hiçbir Ermeninin sağ kalmayacağını ilâve etmişlerdir:

".... 1896 Van olayları çevrede yayılmaya başlayınca, Şidanlı aşiretinden kaçma çareleri aramaya başladık; hamimiz

87 187 Aap» HXT. samiiT* MU n o i T n HHiero ue noxe]>;ıJıH. 1İ3T> 3 0 ceaeHİü ÂAiuibAHseBascKOH u a a u
GUJıO orpaÖJeHO rü^bBo 4 , A& H TIJ MOıVıH 6 U T B

cnacemj,

ecjiHÖu

CyjiTau i>-6eKT>

r

CBOJibKHMH MacaMH paubiue. Teaepb MU .m, ı T O Tycceıiu'L-nauiy BtJcejıaiOTTı H3T> IlaTııuca (*). Ec&u 9TO TaKt, TO MU jiHuraeMca Ham e r o noKpoBHTejiH. LITO CTaHeTt Tetıepb 3am«Fycce^Ha-naioH, uo maru uacı>. Mu npocHAfb KOucyjia noxjonOTaT& He TOJibKu o BOSBpameaİH

*) Bı 1895—1897 robalı. O BBCUIRI bm DatHoca l'ycceiuı-' n»raa p 6 eıponeficKie 188 Tasne n o nofflajiOBaHİH etiy BaROÜ

H a cj-BAyiomiö AÖHı., n e p e A * M O H M ı

HCCMOTpa Ha MOH UpOTeCTU, CHOBa CBameHHHKi. H MyxTapt, Bı conpoBOSAeuİH ntcKoabKHX'b ce^BMauib, H ua ceiı p a s ı ,

U6 CrfeCHHHCb HH I ^ M t , Ca&fH AHIM) aOBTOpUJIH CBOK) lipOCbÖy. npHBeA6HBUÜ 9DH80ATE> CA^OMVh Me»Ay npoiHMi, xopoineîi Bı cyMÖyp* HjuiocTpauieft Toro, apM8HCKHXT. pfrjrb. uaKi rpyAHO Eiue

AOÖHTbCH HCTHHbl.

MHTepecB'be

cji^AyromiiB

apautp%

i6-ro uoaÖpH 1898 roAa, Ha noqaerö BI. ceae* HIH CyKHHHCB (HopAy3CKoK uaxi«, Hasbi UlaTaxı>) aBJifleTca KO M H I , CB BUAy BecBMa noiTeHH U I crapinHua ce^eHİa, BB coapoBoatAeuİH abCKOJlbKHX'b H6 MeH*e QO1TeHHlJX'b Cejb^SH'B Pa8CKa8UBa« O CBoeafb «HTb'B ÖiJTbt H O TOITB,

88
Musullu Hacı Ağa otlaklara gelmediğinden, kendisine sığınmak için biz onun bulunduğu yere gitmeye karar verdik. 700 kişilik bir kafile hâlinde, iki günlük bir yolculuktan sonra Hacı Ağa'nın ilerleyen kervanlarıyla karşılaştık, üçüncü günü bizzat Hacı Ağa'nın misafiri olduk. Bu süre zarfında çadırlarında kaldık ve hiçbir ücret ödemedik. Daha sonra, bizi korumak için adamlarından yeterli sayıda kişiyi bize refakat ettirdi. Böylece mahsûlümüzü hasad etmeye muvaffak olduk. "

Bunlar, olaya karışmış olan Ermenilerin kendi ağızlarından işitilmiş olan gerçeklerdir. Halbuki Hacı Ağa Musul ve Bitlis çevresindeki eşkiyanın en meşhurlarından biridir.

1896'da Van'da cereyan etmiş olan olaylar sırasında, köylüler arasındaki rivayete göre Musa Bey, davranışlarında örnek olmuş ve denildiğine göre büyük bir Ermeni grubu onun yanına sığınmışlardır. Hatta bu sığınanların içinde Avusturya-Macaristan asıllı iki Ermeni kızkardeş bulunmakta olup, olaylar

89 188
ıTO

a p u a n e Haxin HopAy3t eaıeroAHD Bb Apyria Kaau Biuaera, Tanı»

BMCO ıTO,

JıRıOTCH

co

BpeMeneMi», spjhcb HG ocTaueıca, iioasaayS, uu apMJiHCKaro cebenin, OHH iıepexoA<iTtb
K"b CBOHMTb BOCUOMHHaHİjIMI» O THJROJIOMT, HHXI.

uepioA'b I8î)5—1896 roAOBTb ,,Bo^biiJ6
COCIIAM

EceroAOcansAaıOTt Haub Hanın

KypAU
ECJIH-6EJ

TapiUHua" İ Ha

He H a m t noKpoBHTejib XaA?Rtf-ara (KaöOiepoB'f»—KoqeBbixı.
JıBTO

wh HopAy3-b

co CTopoHbi Moccyjra), TO BO Bceii Hauieiı naxİH AaBHO He ocrajiocb-ÖM HU oA'ioro 18Q O^Mpı-ara (arajiapT.
r

QlefiAa»CEaro

no'Bx b u a c b e c ı a 6u He aapfcsa.Tb, TO, BO BCH_ c a y ı a l ı , iiycTH^'b 6u no MHpy. KorAa Bb 189G roAa
SA'ECL
r

cra^o

H3BI>CTHO O

Baii-

CKHX'b 6e3aopnAKax b, TO uiMbuiaa yacib HopAy3CBHXT. apMHHTı pBUIHJa üftMeA.ieHHO HCBaTf> CGaceııia
BT>

6BrcrBt. KaîaAufı ^acı.

MOWB

aarpu-

iıyrb KypAU IIIcwAaiı.!iu HonyAa A'UBaTbCH?Httun> liOKpoBHTeJib X;iAHtM-ara eme ne upti6u;n> aaiı Lloccyjia Mu ptuinjiH öfemarb . Co6pajiocb uacb KI. HOMy ua
OKOJıO

700 46^08*^1.

uapıİH XaA>Kn-aru MU BO,T\>^nfjia BT> , a eme qepe3'b E caMoro XaAatM-ary. OHT. npuuflji'B ııacb, cnenTb npHHHMaeT'b
CBOHXT>

A'BTefi. BcBx r b nepBoro pasa— saDJıOBı; H

ceftuacı Hte ııauopMH.iH.

J\JıH

30 6apanoBi>, cBapuAH

90 yatışınca, Rus büyükelçisinin emriyle Rusya konsolosluğunun himayesine alınmıştır. Bir-iki gün sonra ise, ellerindeki Karcigan köylülerinden alacaklarını gösteren birçok evrakla konsolosa müracaat etmişlerdir.

Bütün Rus konsolosları, Türkiye'deki Rus uyruğundan olanların korunmalarının pek te kolay olmadığını belirtmişlerdir.

Türkiye'de bulunan Rus uyrukluların durumu, sadece yolsuzlukları, entrikaları ve her çeşit karanlık işleri örtbas etmek için bir vasıta olarak görülmüştür. Bu iki kızkardeş bir buçuk yıl kadar önce İstanbul'dan geçerek beraberlerindeki 2—3000 lirayla köylerine gelmişler ve tefeciliğe başlamışlardır. Borçlular kendiliklerinden veya daha ziyade imkansızlıklardan borçlarını ödeyemediklerinden, Rus konsolosluğu alacakların tahsiliyle görevlendirilmiştir. Makbuz karşılığında alacakların tahsili uzun zaman almıştır. Kızkardeşler, yanındayken, şahitsiz, imzasız olarak Musa Beye 15 lira ödünç verdiklerini de beyan etmişlerdir. Aynı şekilde ancak bu ödünç verme sırasında, kendilerinin de itiraf ettikleri gibi, hiçbir şahit bulunmamıştır.

91 189 rfeM-b, B% ıeqeaİH n'k-'iaro M-Bcima, M U 6 U . I H HaxAt6HHKaMH
pa". (*)

XaA«n-arH,

npoatHjiH

B% e r o
Kyp-

najıaTKaxı> a ue 8anjıaTHj]H eaiy UH OAHOH ,,naD O T O M * OHT» ftaa-fc HaMi> CBOHXT>

AOBİ>, B > BMA* KOHBOH, nOA1> nOKpOBHTej.bCTBOM1> T BOToparo M U coöpajıa uauiH ı ı O C B B U . " 5i HHKorAa ue p'feıuHjcH-6bi upHBOAHTi.nocaMHX'B »e AO6HBIX'B DpHMtpoB'b, ecjiH 6u OUH ue 6aaa pficjıoBHUMt nepeB0AOMT> pa3CBa30Bi>
>

apMHBTb, pa8CKaB0Bi>, nepeAaHHUx B BT. MoeMi. ae npacyTCTBİtt. K% nocjı^AueMy npHMtpy MO-

1QO

ry AOÖaBHTi, ı T O XaA«H-ara MoccyatcKaro H BMTJiHCCBaro BHJiaeTOBT. »yeTca caanoft caMoro oT^aauHaro Bo BpeMH naucicaro noÖOMiua (icoub 1896 r) BT. üd,3'h KapiKaH'b, e y AH no uapOABofi MOJıBB, oco6euHO OTju^aAca Ha a o n p u m b rpaöeata BectMa noayjiflpııuâ SA'BCb KypA't Mycca-6eü. FOBOpio—cyAH n o uapoAuoü MOJıBII, HÖÜ oueub xop o m o 3uaio, WTO y Toro ace caaıoru M y c c a 6 e a HaxoA«JiH uaAeatHoe apMaue,
>

yö'BHtum.e

u

san^uTy HOAT>

T* ero

Koropue canın

OTAaBa,ıncb

8an^HTy. Bı> qnca B Tasaxı> HCKaBiuH 191 ma apMHHT>, y Hero o ı y n u n c b , MeatAy cecTpu—apMHHitu,

B% Ban-B, TAB BCKops, no 8aaİK) riocojrbCTBa B * KoucTaHTMuouo^*, 6 U J ı U

92 Bu iki kızkardeşin belirttikleri gibi senetsiz, şahitsiz verilmiş bir paranın ödemesini Musa Bey gibi karakter sahibi bir kişiden istemek ve haklı çıkmak mümkün müydü? Van Mutasarrıfına bu iki kişinin yaptıkları başvuru üzerine, Musa Bey konsolosluğa davet edilmiş ve iki kızkardeşten yaşh olanla birlikte kendisiyle yapılan görüşmede, 15 liralık borç meselesi konuşulmuş, Musa Bey borçlu olduğunu kabul etmiş ve üzerinde o kadar para bulunmadığı için hemen bir makbuz imzalamayı kabul etmiş; ancak bu makbuzu kadının adına değil de konsolosluğun tercümanının adına yazılmasını istemiştir, iki hafta sonra da, parayı gönderip makbuzu aldırtmıştır.

İşte bu "eşkiyalar" la Ermeniler arasında meydana gelen küçük olaylar bunlardır.

Sadece meselelerin dış görünüşüne bakarak 1895 — 96 yıllarında Türklerin Ermenilere karşı bir kin ve düşmanlık besledikleri hükmüne varmak doğru değildir. Aynı dine mensup kimseler arasıda kan gütme adetinin yaygın olduğu bir çevrede, böyle bir topluluk içinde Müslümanların kanını akıtmış olan Hristiyanlardan nasıl intikam alınacaktır?

Ermenilerin katlettikleri Müslüman cesetleri üzerinde işledikleri (mesela bazı uzuvlarını kesme ve ağızlarına koymak gibi) ahlaksızca fiillerin nereye kadar öfke ve intikamı körükleyeceğini düşünmek gerekir.

93 nepeAamj BEAIÎHIIO pyccKaro KOHcyjibCTBa. FIo

OTHOUieilİlO HXT> MH* npHIIIJIOCb upHHHTblia CeÖH H3T»lİlX'l.HeilpİHTHblXl>06H3aUH0CTefi,C'b KOxopoıno 3HaB0MM BCB pyccKİe KOHcyjia, KoraiOTca BT> uojıoHîenİM3auj,HTHHKOB'b pycKO-ııOAAaHHbixb BT> TypnİH, HAH HBaıe roBopa, ı ı t nojioaceHİH 3am,HTHHK()B'b ı a s o r o çopra JııOBOTopuMb pyccBoe noAA&HCTBO HyatHO nnn Toro, MTOÖU nerne npHBpuBaTb CBOH HHrpurH H BCHKaro poAa TeMuua A * JıUUIBH.

EABa

ycuhjiM

KapHBaucBİa
HX1>

DOJiyiHTb yB-BAOMJieHİe O UpHHHTİH

noBpoBHreJibCTBO

pyccaaro

B»ue OH'B Hn.IHK)TCH BO

K&Bh «a 2-H H.1H 3-M Aeilb

MH'B caMH JIH'ıHO, upeACiaB.ıaioTca, peKOMeHAyıOTCJI H Tynb ate BpyqaK)Ti> MH-B u t a y ı o

naı-

sy

KaKuxt TO pacuHCOKt, no KoropuMt ou'B nojyiMib AeHbrn cı> pa3.iH'iHbixı>

AOJıKııH

, ı T O 9TH AB* uoiTeHMUxı» cecapu, roAa uojııopa TOMy ua3aA'b, npn6u^H H3i> KoHCTaHTHHüuojııi Bb CBO6 ceJieHie, iıpnBeMH C'b COÖOfi COTHH ABB— TpH TypeUKHX'B .iııp-L 192 Aa^H H 3aTtMTj 3anijjiHCb cneByjı>iQİeiı Ha npoaeuTU ÜT-

TaBOBbixı>

(*) Pyccaoüy

HJ10Cb, TEBHMb ü6pa3OM1> po3AaHHbia cyMMu CB T I X I » AOJıMHH Koroptie AOÖpoBOJibHo ue XOT-BJıH,
r

mu

upocTO HO MorjiH yujıaiHTb, noayıeHUbix i> no

Ho droro 6u«o MOJO. ÎIÜ-

94

1895 yılında, Musul'a geldiğimiz sıralarda, Ermenilerle Türkler arasındaki münasebetler son derece iyiydi. Türkiye'nin birçok yerleşim yerinde bu iki topluluk hep dost olarak yaşamışlardır. 1895 yılının sonlarında bu münasebetler birdenbire değişik bir mahiyet almıştır. Komitecilerin faaliyetleriyle kışkırtılmış olan Ermenilere karşı Türklerin tahrik edilmesi tesirlerini göstermeye başlamıştır. Bununla birlikte 1897 yılında Türkleri tahrik eden komitecileri Ermenilerin kovmaları üzerine, Ermenilerle Türkler arasındaki münasebetler eski görünümünü almış ve düzelmiştir. Hükümeti hep güç duruma sokan Ermeni olayları, isyancıların bulunduğu her yerde ortaya çıkmaya devam etmiştir. Bundan böyle Ermeni olaylarını yönetenler kısmen de olsa Türkleri kazanmak zorunda kalacaklardır, bu da, Ermeni meselesinin yeterince aydınlığa kavuşmamış olan bir yönünü teşkil etmektedir.

95 192 JiyiHTB fleHbrn uo BeKce.ıaMi> MOJKHO ÖHJıO BcerAa, XOTH 6 u et ÖOJISJIOıI ıIPOBOJIOıBOH

BT> ıHCJTB nOAaHHUXB M H * n p o c b ö t 6w.na ux.-fc BaBep3Hb>xı>. Cecıpu

, m o , HaxoA«cb y Mycca-öea, OHB H&JıH eaıy 15 jiHpı., ua KOiopua OHT> HB oupfrji'h HMT. HHKaKOa paCUHCKH. T'BM'B H6 M6H-B9, Dptf COA*fiCTBİH pyccKaro BOHcyjibCTBa OH* HBA*-

lorca aojıyiHTb H BTH A^usra. Ha MOÖ BOQpOCT>—6UJIM AH, DO KpaÜH^R Mtpfi, XOTfl KaKİe HMÖyAb CBUAbreAu npu aepeAa^b 9Tnxı>

AeHert

no.iyqatooTpHuare.ibHUM OTBBTI>. Torfltjia a name u noqejo-

Aa a, K0H6HH0, TaKHte OTpHuarejibiıo Kaıato roAOBOH, 3anBana, ı T O 9roro A u M a ı t H6 CTauy. Hu ırBBa, KaKi> pacuncKH, IıH cBKAfrre-

jıeH... HAH QOJiyqebİH pfiuevb CT> TaKoro Mycca-öefl, ROToparo O H *

*) T y n , RCTaTa—»ajeHi.ifi n u p H i ı . Bı TaKofl Ce3HO<t«ıBooll p t , san o fi oüHCUBaDTi Typuııo, x » i ue3aaiyxuBxı cecrpu, npioöpt.BuiH ue6o4t>moR kanHTajıeuı, 3a6npaiDTCJi Bı TpymoCu Kanoro-To KapınaBa u 3*tck npecnoKOÛuo uaiHHaioTT.jabBBaTi.cfl pocTOBniBMecTBOMi, uucKOJbKo ue CMymaJicb T I M I , ı T O u x ı o»pyxaıuTi coBCtrı cTopühi pajöoiîuHKH &ypAU. He c ı y ^ u ı ı ÜU ÖTOTı tiaıeukKin ( ( « K I ı jOKaıaTeıi.'-.TooMi. TOky, iTO BOBCJ y z e ue T a s ı CTpam e a ı KypAi, Kanı ero aaıoKT-b. Eej,tamuTı.ua ceCTpu beCOMUtbHO ZOpOITlO 3BajB CBO» pOlBBy B Ue yÖOHJHCS npOMtUflTl KüHC.TauTHHonoj» un uparuun KypACKBZı paaöofiuiiKOBi, BXı> KaoiHiaıı noABepraiCfl nocTOfluuofi onaciuocTU pacifl,i

193

aTTecTyiorB Kara orBüBJieHHaro Hero^an; B03MOSCUO
ı

ıH

npH

n0A06HuxT.

7020818x1 inaBcax'B

name Ha

noMuinjaTb o

BaKHxı>

HHÖyAt

ycn Bxı? Jfyui nepBaro paaa cecTpu OCOSÇHUO ee HacTaHBarorı.. Ho sarimi» OH* ua^HHaioın»
nocfemaTb BOHcyjibCTBO H npnMO TSKH

96 ueun ocastAaioTi», yÖ'fejKAaa cpfhaenh
XÖTH

sa-

193

ayıo HHoyAB nonwxKy, HAH nojiyıema noTepaHH M İIMVI Cy MM M. flflÜU OTBH3aTbCJI, HaKOHen.1., O OTB Ha80M.1HBUXT. Bajin DOC'ETIlTeJIbHHa'b, Mycca-öen. BauCKaro 3U3BaTb

BpeMJI UOC.l-BrtHİH HBJfleTCH B"B KOHU[>K3HBaio cTapinyıo H3"b cecTepı> H Mycca-6eio poe n3BBCTtıo TOJibKO iıeperoBopHTb H cı> HeH b cocfeAHeii KOMiıarl; o A'BJi'B, BOTOHMI» HHEOiiy Gojıte. 15 Kı> MgeMy yAHBjieHİio, neperoBopu oqeub caopo . Mycca-6eö 3aaBJflerb, 4TO y Hero ceıİMac-b He HMİeıCH, noai'OMy OHT> B'i>AaHHyio MHiıyTy upeflaaraeTi. BbiAan» Ha HHXT> TOJbKO Beacejib; rHO Tanı. BaKi> e b STOH GaÖOM Mtl'B npOTHBHO HM'fiTb BaKOe 6bl TO HU 6bM0 A'BJio, TO a BUAaMi. TpeÖyeMyK) pacnacKy Ha HMH AparOMana KOHcyAbcTBa" BTııMI» BO3pameHİeMT>
TOJILUO H orpannMn.ıca ero

npoîecTTb. cecıpa

Henfuin

yepe3b ABb AeubrH 6 U ^ H xocTaB.aeuu H, ııpıt no.ıy«ıeHİH HXT>, cıapıuan HMt..aa cjiyqaii AOBOJibno HCHO HaMettııyTb Ha TO, ı T O OHa npaBa, ıipoca MenH o ıOM-ı> COAIIÖCTBIıI,

TaKOBH /MaaeHbKİH ^eTaj», pHcyiomifi ÖOİÎHHKOBT. Kyp/^OBT., H B nxT> OTHoraeHİn 11x1. KT>

pa3-

194

AnTHapmmcKoe ABHateHİe EypsoB^ 1895—• 1 8 9 6 roAOBi>, Bı ıeqeHİe uoero nocji'BAHİe B H CBOM 3B"BpCKİa HaK.1OHHO0TH, He^b3H pa3-

97 194 CMaTpHBaTB TOJıLKO CJ> OAHOIÎ, TaaT. CBa3aTb. uapyatHOfi cıoponı.i. FFyjKuo iiOMiiHTb, *ıTO ec.ıif cyHTaert ce6»i oön3aHUbiinb Mycy.ai.Maiınny KpoBbio sa cMejm. CDOnro yÖHTaro poilcTBeiiHHKa, TO KaKOBa « e AOJıîûua 6h\Th MeciL Byp,T,OBb H Mycy^baiaHt, BC:« rf. BpoBaiiMn JKepınu, BOTopun Rı.ıy H H X ı Myramieca xpiıc'riaiie? 9TtfMH HtopTBaMH, M sanx"b
TT.M'b, Ma^O TÜH) 'İTO BIjpi.lBa.1M. HO H3flf.Ba.1HCb

o6e3o6pawnBaa

HoH85BJKUbIMTı C.lt.ACTBİeMl. TaKOTO

»aropouT., BooÖme, M iiBHjocb Minenie cropimeıo. Ha ocHOBauiu jnmnux r b Ha6.iK>Ae»İH, H MOry »opMyjiHpOBaTb
t r

CBoe MH-feiiıe

oö'b

OTuorae-

ıiiax b KypAOBTb K b apıaaıiaMi. BIV TaKHxı. uo jiOiKeniflx'b HpHÖiJii'i. BI> Ban-b BT> IıOJı*
a

1895 roAa, Jı 8acTa.it 9TH OTiıouıeııia He KO Bno.iH'h YAOB-ueTBopHTe.ii.nbi.MM, Aaate Co-ıiıe TOro—BTJ ui>KOTopux'i> panonax/b Typuiu apauıHe H KypAM atiı.ıH BDO.IH'B ApyîKu.o. BT> KOHUIÎ 1895 roAa nojoatenic pt3K0 H3M-BHMJiocb. Tpyfl,n apMaHCKwxı> BüHiaEOBT» Ha aoapHm'B pao-

195
pe3yatTaT-fi TO aHTHapsiaHCBoe pa3t o KOTopoMX Îı yate ne

ua iipeAMflyımncb cTpauımaxı. Cb 1897 roAa, ı-aMT, TA* ap&ıaue KypAOUTb HO pacnajiaioTi, cosM^ciHaa atn3Hb 0 6 * 8 x 1 HE-

98 HcnoABOJii. l o m u a B-E» CBOıO OÖMHHY»} Kü.ieK) Ta&n» ate, TA'B anapxHqecKaa
ÜÜCTB

195

apMHHCKHXrb BO^aBOB yTHxaeTi. 7 yrİ

ajioÖHoe HacTpoeüie KypAOBT» m no apunııcKUM-b At^aMi,, UOBıJMH
BT>

poJKaa TypeuKOH aflMHimcTpauJH BcaKaro po«a, HacToaunee BpeMa UOHÎHO

Tb HİîKOToptia HOBua AaHHbia, yKa3tiBaroHa aîeJiaHİe apMHHCKnxt p.'hareneû npn»a CBOıO cropoHy
UXÎ.

xoTa 6 H

H3B'BCTHyio

KypAOBTE.; 9TO coBepmeHiıo HOBBıM 4>a3iicb AiijiTeJibHOCTH, eme MSJIO

BypACKHxt ajıeMeH'B—^SMıUKOHı. a>aKT'b
COGOM

TpyAHO

auiHpeıa, KOTopue HıHJIH 6KT ut, ÜOJIHOMT» JiaAy. OAHOK) M3rf>
1UMX'İ> upHMHH'B 6e3KOHetJ

AoycoöHut H nepeAptırf. cjiyasnıt O5UKHO'JPHHO Pa3po3HeHHocTt KypACBHxı> njieMeuTb H noaH06 OTcyrcTBİe cpeAM HHK'B co^HAapnocTii 3iıaocaaÖJiaıOT'i; Ty poju», KOTOpyıo KypAM 6 u urpaTt BII JKH3HH Typei^Karo rooy, H, BMICTB e t T^üTb, o6jerqaroi"B Typeu,Kofi aAMMHHCTpauİH nocTeneHHoe aoA^HHeiıie cBoeMy B*A"6HIıO Bcero HypAHCTaHa B Mory noBTopHTb eme apMHucBİe arfrraTopbi, BO BCSKOM t pa3-B, ı T O 212

99

212

4AH Bce BoaMoatHoe, «as co3Aanis ueBoo5pa3HMoft aHapxiu, s a B t upe/jjiora
CTB&

nx.n

Bsıhnr.ne^b-

AepsaB'B.

PaaBHTİe fite aHTHapMfiucsaro

T. fioımfc ceHTHÖpa 1895 ro^a, B-B ÖT8a QOxoatAeHİa ap5iaHCKiixıJ tnae^i,, B'L pa8rpaÖKja vb apMiiacKİn
JReHhl, H Bl> KOTOptIX1., BOOÖme,

cejieHİti,
HMİİ.1H

OCHO-

apeAaojıaraTS u.xı> npncyTCTBİe

Fiyatı: 600 TL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful