You are on page 1of 3

PROPOSTA ORGANITZATIVA DE

GUANYAR ALCOI
Els espais de treball, participació i decisió que a continuació presentem configuren
una estructura que vol tenir en compte la diversitat de persones i nivells d’implicació
que acull el projecte per construir espais de treball i participació que siguen
sostenibles i viables a mitjà i llarg termini.
Fem una aposta ferma i decidida per la democràcia interna, per la qual cosa tots els
espais intenten recollir la diversitat de tots els àmbits de treball i les formes de
compromís amb el projecte. Volem trobar un equilibri entre l’horitzontalitat i
l’efectivitat. Per a decisions importants, a més, es preveu l’ús de canals de validació,
elecció i consulta per a sectors amplis implicats amb el projecte.

Assemblea
L’assemblea és l’espai màxim de presa de decisions de Guanyar Alcoi, especialment
totes aquelles referides a:
- Marcar línies polítiques estratègiques generals:

Establir marcs d’actuació generals per als espais de direcció o altres espais
delegats.

Validar canvis organitzatius significatius.

- Rebre informació per part del Grup Municipal i dels òrgans executius de Guanyar
Alcoi i avaluar-la.
Les decisions estratègiques polítiques a mig i llarg termini es prenen a l'Assemblea.
La Coordinadora té el deure de crear un calendari d'Assemblees i de donar difusió a
aquestes per tal de què acudisca el major nombre de gent possible.
L’Assemblea és oberta a tota la ciutadania d’Alcoi.

Comissions de treball
Són espais de treball des dels quals es realitzen les tasques concretes que precisa
Guanyar Alcoi i altres que desenvoluparan els projectes que s’acorde treballar. Les
comissions són creades per la Coordinadora General a petició de l’Assemblea o per
criteri propi, i responen al seu mandat.
Pot participar tot hom que estiga interessat a fer-ho.
Aquestes col·laboracions poden ser, continues o puntuals com s'especifica al
Document de funcionament de Guanyar Alcoi.
Les Comissions de treball disposen d’autonomia per prendre decisions sobre les
accions que es porten a terme i el seu desenvolupament, a més compten amb
independència respecte a la Coordinadora General, sempre complint uns paràmetres
de compromís amb la plataforma, amb els Principis i Codi Ètic de Guanyar i amb el bé
comú.
Les Comissions de treball estaran formades per grups de persones dedicades a
tractar temàtiques diferents.
Es proposa la creació de quatre comissions:

Gestió: Aquesta comissió serà l'encarregada de l'administració interna de la
plataforma (finances, logística, relació amb simpatitzants, etc.)

Comunicació: Encarregada de la difusió del missatge de Guanyar Alcoi a través
de mitjans tradicionals i digitals; de tractar amb els mitjans de comunicació.

Agents Socials i Confluència: Té la funció d'estar en contacte amb els agents
socials de la ciutat o societat civil, escoltar i canalitzar les seues idees,
inquietuds i propostes de cara a crear una organització oberta, plural,
integradora i participativa. A més serà l'encarregada de treballar pel procés
confluent de l'organització, buscant formes d'integrar tant a nous espais
polítics com socials a Guanyar Alcoi i enfortir i avançar en el procés d'unitat
popular.

Continguts: Comissió dedicada a estudiar i elaborar propostes concretes
recollides provinents d'altres agents, per tal de nodrir tant al Grup Municipal
com a l'organització d'un document programàtic.

Les Comissions, una vegada formades, hauran d'elegir de forma democràtica un
delegat per tal que aquest forme part de la Coordinadora de Guanyar Alcoi. Aquesta
elecció tindrà una vigència màxima de dos anys.

Coordinadora
És l’espai de govern executiu de Guanyar Alcoi i es reuneix de forma periòdica
depenent de les necessitats.

La Coordinadora deu tenir caràcter integrador, participatiu, obert, democràtic,
transparent i que respecte la diversitat i pluralitat de Guanyar Alcoi.
Es proposa que la Coordinadora estiga composta per 15 membres, integrada pels
regidors electes de Guanyar Alcoi, un delegat de cadascuna de les Comissions (Agents
Socials, Comunicació, Continguts i Organització) i sis persones elegides per
l'Assemblea en votació directa i democràtica.
La Coordinadora, no obstant, deurà estar oberta a noves incorporacions, evitant que
siga un ens tancat i inflexible, pel que els mateixos membres de la Coordinadora
podran proposar l'entrada de nous membres a aquest espai que treballen baix el
mandat dels principis de Guanyar Alcoi i sota el paraigua del Codi Ètic.
És marca un període de vigència de la Coordinadora de dos anys des de la seua
configuració i aprovació de l'Assemblea.
La Coordinadora serà l'encarregada d'elegir democràticament a dos portaveus, entre
les quals deu formar part, almenys, una dona. Els membres del Grup Municipal de
l'Ajuntament no podran optar a ser portaveus de Guanyar Alcoi per tal de deslligar
l'acció del Grup Municipal i la de la plataforma.
En cas de què es detecten incompliments flagrants del Codi Ètic o dels Principis de
Guanyar, la Coordinadora podrà proposar a l'Assemblea la revocació de qualsevol
membre de Guanyar Alcoi.
Les seves funcions principals de la Coordinadora són les següents:

Realitza la conducció executiva i política de Guanyar Alcoi.

Implementa i fa seguiment de l'acompliment dels acords i propostes que es
defineixen a l’assemblea, així com el seguiment i l’acompanyament de les
comissions.

Analitza l’actualitat de Guanyar Alcoi i la conjuntura, per donar resposta i
esclarir possibles dubtes a la societat.

Vetlla per la visió global del procés de Guanyar Alcoi (estratègia, full de ruta,
calendari general, etc.) així com la coordinació entre les diferents parts de
l’estructura organitzativa.

Vetlla pel compliment del Codi Ètic i dels Principis de Guanyar Alcoi per part
de tots els seus membres, fonamentalment dels càrrecs públics.

Convoca les Assemblees obertes periòdiques i/o extraordinàries.

La Coordinadora pren decisions operatives, organitzatives i/o urgents.