You are on page 1of 4

PROPOSTA DE FINANAMENT DE GUANYAR ALCOI

CARTA FINANCIERA
LEGISLATURA 2015-2019

Aquesta proposta t com a objectiu regular lrea econmica-financera per a


la present legislatura municipal 2015-2019 en compliment de les premisses
estipulades al Codi tic de Guanyar Alcoi.
La Comissi redactora del present document proposa:
La creaci dun rea de coordinaci econmica-financera, dotada dels recursos
operatius i humans oportuns, amb la finalitat de dur a terme les funcions
corresponents que asseguren lestabilitat financera de Guanyar, entre les que
destaquem:
- Obtenci dalmenys un compte bancari propi de lorganitzaci, per dotarla dindependncia operativa, respecte a les organitzacions i particulars
que lintegren. Aquest compte shaur dobrir en una Caixa o Banca tica
que no execute desnonaments. (Codi tic 2.3)
- Execuci de les operacions bancaries i de tresoreria corrents.
- Elaboraci de comptes, memria anual i pressupost econmic, aix com
de la seua rendici pblica. (Codi tic 2.2)
Mentre no es dispose daquest compte propi de l'organitzaci, sutilitzar
-sota la fiscalitzaci del responsable de finances de Guanyar Alcoi- el del Grup
Municipal Guanyar Alcoi, on singressaran els diners procedents de les
diferents fonts de finanament.
Per tal de buscar un millor funcionament i una major transparncia interna es
realitzar un Pressupost anual que s'encarregar de fer una previsi de
despeses i ingressos que es detallaran per partides.
Es marcar, per part de la Coordinadora, una base mnima de diners que la
formaci deur previndre per tal de poder fer front a despeses imprevistes o
d'emergncia.

A.- Aportacions dels crrecs pblics i de lliure designaci.


Pel que fa a les aportacions dels nostres crrecs pblics (regidors/es) i els
crrecs de lliure designaci (secretaris del grup municipal), sestableix el
segent:
En aplicaci del punt 3.4 del Codi tic, el sou mxim a percebre est fixat en
tres vegades el salari mnim interprofessional (SMI), actualment de 6486 .
Aix que el sou mxim dels regidors queda establert en 3 X 6486 = 1.9458
nets al mes.
Les quanties derivades de laportaci municipal que superen aquesta quantia
seran per finanar les activitats, actes, jornades, despeses de material,etc. de
Guanyar Alcoi.
Segons lactual distribuci aprovada per lAjuntament, i pel que fa al grup de
Guanyar Alcoi, lorganitzaci quedaria de la segent manera:

Aplicant la premissa del mxim de tres salari mnim interprofessional, com a


sou mxim a percebre, noms el cas de la portaveu del grup excedeix aquest
lmit.

Aquests regidors perceben compensacions per assistncia a cada Plenari


(242,25 ) i Comissi Informativa (20425 ), en compte de un sou per
dedicaci completa o parcial.
Legalment, el mxim de plens per any s quinze i cinquanta i cinc comissions.
El que faria un total de 1.263,5 net mensuals.
Limport que supere el salari mnim interprofessional (648,6 ) ser destinat al
finanament de Guanyar Alcoi.
No obstant aquelles persones que per estar aturades o per decidir-ho aix, es
dediquen exclusivament a la feina de regidor sense tenir una dedicaci i
solament com a ingrs les dietes rebudes de l'Ajuntament, podran rebre

ntegrament les compensacions per assistncia a Plenari o Comissi


Informativa.
Sha de tenir en compte els possibles ajusts salarials derivats dels canvis al
treball propi de cadascun dels regidors sense sou per dedicaci.

Pel que fa als secretaris de grup cal tenir en compte que Pau Grau oficialment
percebr el total del sou per donar el 50% al Grup Municipal Guanyar Alcoi,
qui a la vegada contractar a Mauro Colomina i assumir la part de la nmina
referent a les aportacions del treballador a les cotitzacions a la SS i lIRPF.
Tamb sha de tenir en compte que el perjudici, a efectes fiscals, que es derive
per laplicaci daquesta carta financera als nostres companys/es (tant
regidors/es com secretaris) en la Declaraci de la Renda i en les prestacions a
les que no es puguera accedir (beques infantils, etc), sha de contrarestar.
Els regidors amb dedicaci exclusiva o parcial de Guanyar Alcoi, realitzaran
aportacions percentuals sempre i quan tinguen un carcter finalista, s a dir,
actuacions concretes i detallades per millorar el funcinament del Grup
Municipal, de l'organitzaci de Guanyar Alcoi i/o per a un fi de carcter social.
B.- Subvenci municipal mensual. Aportaci de 270 que correspon al grup
poltic.
C.- Aportacions individuals i/o quotes dels simpatitzants i activistes de
Guanyar Alcoi. Aportacios peridiques variables, amb el que cadasc considere
oport en funci de les possibilitats econmiques i voluntat prpies.
Amb a comptem amb la possibilitat de realitzar contribucions directes sense
que aix limite o impossibilite la participaci en lorganitzaci.
Les quotes es podran fer efectives mitjanant ordre bancria o directament al
responsable de finances de Guanyar Alcoi.
Aquestes aportacions tindran una contrapartida per als simpatizants i
activistes de Guanyar Alcoi, com cursos de formaci en diferents matries,
cobriment de despeses de desplaaments o material als actes, etc.
Per tal de donar a conixer aquesta iniciativa, caldr fer una campanya
especfica per animar a la gent a donar suport econmic.

D.- Crowfunding/Micromecenatge: Es tracta daportacions individuals


puntuals per finanar actes o projectes concrets, tant de Guanyar Alcoi com
socials, educatius, culturals o mediomambientals.
Amb aquesta modalitat de finanament es preten crrar un major vincle
amb els activictes i simpatizants de Guanyar Alcoi. Es demana la
mobilitzaci/aportaci puntual i per a finalitats concretes, de forma que
laportaci econmica t un objectiu concret i publicitat, i fa partcipe dell
a la gent.

Quadre General de Despeses i Ingresos


DESPESES

INGRESOS

Deute pel finanament de


la Campanya (EU)

9.215,18
Aportaci institucional pel Grup Municipal

270/me
s

Seguretat Social 2n
Secretari Grup Municipal

300/me Excedents del sou mxim (3 salaris


s interprofesionals)

485/me
s

Despeses material Grup


Municipal

Excedents de les dietes (I) ingresos per dietes


x - 1 salari interprofessional

614/me
s

Activitats i actes de
Guanyar Alcoi

* Excedents de les dietes (II) ingresos per


x dietes - 1 i mig salari interprofessional

314/me
s

Campanya electoral

x Crowfunding (aportacions finalistes)

Alliberat Guanyar Alcoi

x Quotes simpatizants

Total

1.683

Al total dingressos fixes per mes (1.683 ,)sha de descomptar les segents
despeses fixes mensuals: Seguretat social 2n Secretari del grup municipal
(300) i Deute pel finanament del Camapanya electoral a EU (500).
Daquesta forma, els ingressos fixes nets mensuals seran de 883 .
El deute pel finanament de la Campanya electoral se saladar en 18 mesos. A
partir de llavors comptarem amb 500 ms dingressos mensuals fixes, o el
que s el mateix, 13.000 fins finals de legislatura. Aquest fons podria ser
destinat, entre altres opcions, al finanament de la propera Campanya
electoral. i a fer front als perjudicis dels nostres companys derivats per
aquesta la Carta financera..