You are on page 1of 4

PROPOSTA DE FINANÇAMENT DE GUANYAR ALCOI

“CARTA FINANCIERA”
LEGISLATURA 2015-2019

Aquesta proposta té com a objectiu regular l’àrea econòmica-financera per a
la present legislatura municipal 2015-2019 en compliment de les premisses
estipulades al Codi ètic de Guanyar Alcoi.
La Comissió redactora del present document proposa:
La creació d’un àrea de coordinació econòmica-financera, dotada dels recursos
operatius i humans oportuns, amb la finalitat de dur a terme les funcions
corresponents que asseguren l’estabilitat financera de Guanyar, entre les que
destaquem:
- Obtenció d’almenys un compte bancari propi de l’organització, per dotarla d’independència operativa, respecte a les organitzacions i particulars
que l’integren. Aquest compte s’haurà d’obrir en una Caixa o Banca Ètica
que no execute desnonaments. (Codi Ètic 2.3)
- Execució de les operacions bancaries i de tresoreria corrents.
- Elaboració de comptes, memòria anual i pressupost econòmic, així com
de la seua rendició pública. (Codi Ètic 2.2)
Mentre no es dispose d’aquest compte propi de l'organització, s’utilitzarà
-sota la fiscalització del responsable de finances de Guanyar Alcoi- el del Grup
Municipal Guanyar Alcoi, on s’ingressaran els diners procedents de les
diferents fonts de finançament.
Per tal de buscar un millor funcionament i una major transparència interna es
realitzarà un Pressupost anual que s'encarregarà de fer una previsió de
despeses i ingressos que es detallaran per partides.
Es marcarà, per part de la Coordinadora, una base mínima de diners que la
formació deurà previndre per tal de poder fer front a despeses imprevistes o
d'emergència.

A.- Aportacions dels càrrecs públics i de lliure designació.
Pel que fa a les aportacions dels nostres càrrecs públics (regidors/es) i els
càrrecs de lliure designació (secretaris del grup municipal), s’estableix el
següent:
En aplicació del punt 3.4 del Codi Ètic, el sou màxim a percebre està fixat en
tres vegades el salari mínim interprofessional (SMI), actualment de 648’6 €.
Així que el sou màxim dels regidors queda establert en 3 X 648’6 € = 1.945’8 €
nets al mes.
Les quanties derivades de l’aportació municipal que superen aquesta quantia
seran per finançar les activitats, actes, jornades, despeses de material,etc. de
Guanyar Alcoi.
Segons l’actual distribució aprovada per l’Ajuntament, i pel que fa al grup de
Guanyar Alcoi, l’organització quedaria de la següent manera:

Aplicant la premissa del màxim de tres salari mínim interprofessional, com a
sou màxim a percebre, només el cas de la portaveu del grup excedeix aquest
límit.

Aquests regidors perceben compensacions per assistència a cada Plenari
(242,25 €) i Comissió Informativa (204’25 €), en compte de un sou per
dedicació completa o parcial.
Legalment, el màxim de plens per any és quinze i cinquanta i cinc comissions.
El que faria un total de 1.263,5 € net mensuals.
L’import que supere el salari mínim interprofessional (648,6 €) serà destinat al
finançament de Guanyar Alcoi.
No obstant aquelles persones que per estar aturades o per decidir-ho així, es
dediquen exclusivament a la feina de regidor sense tenir una dedicació i
solament com a ingrés les dietes rebudes de l'Ajuntament, podran rebre

íntegrament les compensacions per assistència a Plenari o Comissió
Informativa.
S’ha de tenir en compte els possibles ajusts salarials derivats dels canvis al
treball propi de cadascun dels regidors sense sou per dedicació.

Pel que fa als secretaris de grup cal tenir en compte que Pau Grau oficialment
percebrà el total del sou però donarà el 50% al Grup Municipal Guanyar Alcoi,
qui a la vegada contractarà a Mauro Colomina i assumirà la part de la nòmina
referent a les aportacions del treballador a les cotitzacions a la SS i l’IRPF.
També s’ha de tenir en compte que el perjudici, a efectes fiscals, que es derive
per l’aplicació d’aquesta carta financera als nostres companys/es (tant
regidors/es com secretaris) en la Declaració de la Renda i en les prestacions a
les que no es puguera accedir (beques infantils, etc), s’ha de contrarestar.
Els regidors amb dedicació exclusiva o parcial de Guanyar Alcoi, realitzaran
aportacions percentuals sempre i quan tinguen un caràcter finalista, és a dir,
actuacions concretes i detallades per millorar el funcinament del Grup
Municipal, de l'organització de Guanyar Alcoi i/o per a un fi de caràcter social.
B.- Subvenció municipal mensual. Aportació de 270 € que correspon al grup
polític.
C.- Aportacions individuals i/o quotes dels simpatitzants i activistes de
Guanyar Alcoi. Aportacios periòdiques variables, amb el que cadascú considere
oportú en funció de les possibilitats econòmiques i voluntat pròpies.
Amb açò comptem amb la possibilitat de realitzar contribucions directes sense
que això limite o impossibilite la participació en l’organització.
Les quotes es podran fer efectives mitjançant ordre bancària o directament al
responsable de finances de Guanyar Alcoi.
Aquestes aportacions tindran una contrapartida per als simpatizants i
activistes de Guanyar Alcoi, com cursos de formació en diferents matèries,
cobriment de despeses de desplaçaments o material als actes, etc.
Per tal de donar a conèixer aquesta iniciativa, caldrà fer una campanya
específica per animar a la gent a donar suport econòmic.

D.- Crowfunding/Micromecenatge: Es tracta d’aportacions individuals
puntuals per finançar actes o projectes concrets, tant de Guanyar Alcoi com
socials, educatius, culturals o mediomambientals.
Amb aquesta modalitat de finançament es preten crrar un major vincle
amb els activictes i simpatizants de Guanyar Alcoi. Es demana la
mobilització/aportació puntual i per a finalitats concretes, de forma que
l’aportació econòmica té un objectiu concret i publicitat, i fa partícipe d’ell
a la gent.

Quadre General de Despeses i Ingresos
DESPESES

INGRESOS

Deute pel finançament de
la Campanya (EU)

9.215,18
€ Aportació institucional pel Grup Municipal

270€/me
s

Seguretat Social 2n
Secretari Grup Municipal

300€/me Excedents del sou màxim (3 salaris
s interprofesionals)

485€/me
s

Despeses material Grup
Municipal

Excedents de les dietes (I) ingresos per dietes
x - 1 salari interprofessional

614€/me
s

Activitats i actes de
Guanyar Alcoi

* Excedents de les dietes (II) ingresos per
x dietes - 1 i mig salari interprofessional

314€/me
s

Campanya electoral

x Crowfunding (aportacions finalistes)

x

Alliberat Guanyar Alcoi

x Quotes simpatizants

x

Total

1.683 €

Al total d’ingressos fixes per mes (1.683 €,)s’ha de descomptar les següents
despeses fixes mensuals: Seguretat social 2n Secretari del grup municipal
(300€) i Deute pel finançament del Camapanya electoral a EU (500€).
D’aquesta forma, els ingressos fixes nets mensuals seran de 883 €.
El deute pel finançament de la Campanya electoral se saladarà en 18 mesos. A
partir de llavors comptarem amb 500€ més d’ingressos mensuals fixes, o el
que és el mateix, 13.000€ fins finals de legislatura. Aquest fons podria ser
destinat, entre altres opcions, al finançament de la propera Campanya
electoral. i a fer front als perjudicis dels nostres companys derivats per
aquesta la Carta financera..