You are on page 1of 2

PROPOSTA DE FUNCIONAMENT DE

GUANYAR ALCOI
Una vegada passades les eleccions i sent la primera força de l'oposició, Guanyar Alcoi
tenim l'obligació de reestructurar-nos, de crear una organització que s'adapte als
nous temps, que siga òptima, efectiva i allunyada de les velles formes de fer política.
Guanyar Alcoi s’ha de dotar d’una estructura organitzativa i funcional que promoga la
participació activa de la ciutadania.
Considerem que els principis de funcionament de Guanyar Alcoi són:

TRANSPARÈNCIA
Guanyar té com a objectiu oferir informació oberta i accessible a la ciutadania sobre
la institució pública i la plataforma, en els següents àmbits:
- Informació sobre l'activitat a l’Ajuntament: s'ofereix informació oberta i
accessible sobre els compromisos, accions i resultats de la feina a l’Ajuntament per
part del Grup Municipal Guanyar Alcoi i de la mateixa gestió del Govern i Ajuntament.
- Informació econòmica i de gestió: s'ofereix informació oberta i accessible sobre
l'estructura, funcions i responsabilitats de l'organització, així com informació sobre la
gestió econòmica, pressupostària i financera.

- Altra informació pública d'interés: s'ofereix informació oberta i accessible
d'interés sobre l'àmbit temàtic de competència de cada àrea de govern.

PARTICIPACIÓ
Té com a objectiu conéixer l'opinió de la ciutadania respecte a l'activitat de cada area,
diferenciant-se diferents graus de participació:
- Consulta pública: Se sol·licita l'opinió de la ciutadania.
- Aportació ciutadana: La ciutadania ofereix la seua opinió a la Plataforma per tal de
que aquesta es nodrisca de les inquietuds ciutadanes.
Cal crear o estructurar els canals de comunicació (xarxes socials, pagina web,
assemblees, etc.)
- Disseny de polítiques públiques: Els ciutadans participen en el disseny de
polítiques a través de les seues opinions i valoracions. S’ha de practicar la
denominada “escolta activa”, que significa no solament conéixer el que els ciutadans
expressen en els espais habituals (assemblees, comissions, etc.), sinó estar present en
aquells punts en els quals es produeixen converses interessants i escoltar el que els
ciutadans diuen i debaten en les xarxes socials, blogs, fòrums, conferències, etc.

COL.LABORACIÓ
Té com a objectiu aprofitar la informació, coneixement i experiència col·lectiva per a
aconseguir el benefici comú, mitjançant les comissions creades, en els següents
graus:
- Col·laboració fixa: Participació activa en les comissions fixes, Assemblea o
Coordinadora de Guanyar Alcoi (Comunicació, Agents socials, Continguts,
Organització).
- Col·laboració periòdica: Formant part de les comissions de treball que es creen per
desenvolupar projectes concrets orientats al bé comú.
- Col·laboració puntual: Per tal d'aportar l'experiència o un coneixement més
acadèmic i/o professional a la tasca d'una comissió concreta o en xarrades
informatives i de conscienciació.

CANALS DE COMUNICACIÓ
La posada en marxa d’aquests 'Principis de funcionament' es farà per mitjà de
participació i difusió telemàtica (xarxes socials, pàgina web…) o presencial
(assemblees, comissions, reunions, trobades…) que deurà ser oberta i bidireccional.