theorem.

sty bổ sung thuộc tính môi trường định lý
Nguyễn Hữu Điển Khoa Toán - Cơ - Tin học ĐHKHTN Hà Nội, ĐHQGHN

I. Giới thiệu
Gói lệnh theorem.sty đưa ra nhiều khả năng định dạng lại định nghĩa môi trường định lý có tại http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/tools/

II. Nguyên bản của môi trường định nghĩa
Trong LaTeX với lệnh định nghĩa môi trường \newtheorem • \newtheorem{dinhly}{Định lý} môi trường là \begin{dinhly}...\end{dinhly} đánh số liên tục nếu dùng môi trường còn Định lý là tiêu đề. • \newtheorem{menhde}[dinhly]{Mệnh đề} môi trường \begin{menhde}...\end{menhde}, tiêu đề là Mệnh đề, số đếm cùng số đếm môi trường dinhly. • \newtheorem{menhde}{Mệnh đề}[section] môi trường \begin{menhde}...\end{menhde}, tiêu đề là Mệnh đề, số đếm cùng số đếm cứ sau lệnh \section số lại được dánh lại. Mặc định môi trường định nghĩa có chữ nghiêng, để chỉnh lại chữ không nghiêng phải dùng lệnh \theoremstyle{plain} thì chữ thẳng lên. Ví dụ \theoremstyle{plain} \newtheorem{dinhnghia}{Định nghĩa} II.1 Định nghĩa Một số chia hết cho 2 được gọi là số chẵn. Gói lệnh theorem.sty cho thêm những cộng cụ mới mà \theoremstyle{plain} là tùy chọn nguyên bản của môi trường này. 1

http://nhdien.wordpress.com

2

III. Sử dụng gói lệnh mới
Lệnh \theoremstyle{...} có khả năng định dạng sau đây: 1. Ngắt tiêu đề định lý với nội dung \theoremstyle{break} \newtheorem{dinhly}{Định lý} Định lý III.1 Trong tam giác vuông với c là cạnh huyền và a, b là các cạnh góc vuông thì c2 = a2 +b2 . 2. Số định lý đánh ra ngoài lề \theoremstyle{margin} \newtheorem{dinhly}{Định lý} III.1 Định lý Trong tam giác vuông với c là cạnh huyền và a, b là các cạnh góc vuông thì c2 = a2 + b2 . 3. Số định lý đánh ra ngoài lề và ngắt với tiêu đề \theoremstyle{marginbreak} \newtheorem{dinhly}{Định lý} III.1 Định lý Trong tam giác vuông với c là cạnh huyền và a, b là các cạnh góc vuông thì c2 = a2 +b2 . 5. Đổi số định lý ra phía trước \theoremstyle{change} \newtheorem{dinhly}{Định lý} III.1 Định lý Trong tam giác vuông với c là cạnh huyền và a, b là các cạnh góc vuông thì c2 = a2 + b2 . 6. Đổi số định lý ra phía trước và ngắt xuống \theoremstyle{changebreak} \newtheorem{dinhly}{Định lý} III.1 Định lý Trong tam giác vuông với c là cạnh huyền và a, b là các cạnh góc vuông thì c2 = a2 +b2 .

http://nhdien.wordpress.com

3

IV. Phông trong nội dung định lý và tiêu đề
1. Phông trong nội dung {\theorembodyfont{\upshape} \newtheorem{dinhnghia}{Định nghĩa}} IV.1 Định nghĩa Một số chia hết cho 2 được gọi là số chẵn. Có thể thay vào đó \theorembodyfont{\slshape} hoặc \theorembodyfont{\itshape} 2. Thay phông tiêu đề \theoremstyle{change} \theoremheaderfont{\scshape} \newtheorem{dinhly}{Định lý} IV.1 Định lý Trong tam giác vuông với c là cạnh huyền và a, b là các cạnh góc vuông thì c2 = a2 + b2 . 3. Khoảng cách trên định lý và sau định lý đặt lại bằng \theorempreskipamount \theorempostskipamount