‫הסברים דקדוקיים‬

Grammatical Remarks
1. Telling the Time – Masculine and Feminine Numbers
Both masculine and feminine numbers are used in telling the time. The numbers used for
the hours are always feminine. However, the numbers used for the minutes vary: if the
number is followed by the word “‫( ”דקות‬minutes), it is always famine; but if the number is
not followed by the word “‫ ”דקות‬it is masculine in the following expressions: “ ‫ וחמישה‬...”,
“ ...‫”חמישה ל‬, “ ‫ ועשרה‬...”, “ ...‫ ”עשרה ל‬and “ ...‫”עשרים וחמישה ל‬, otherwise it is feminine.
The table below gives examples for different ways of telling the time.
Alternative ways of expressing the time

Time
1:05

‫שמונֶה וְ ֶע ֶשר דקות‬

‫אחת וַחמיש ה‬
‫ֲעש ָר ה‬
ָ ‫שמונֶה וַע‬

‫שרה דקות‬
ֵ ‫ארבע וְחמש ֶע‬

‫ארבע וָרבע‬

16:15

‫אחת וְחמש דקות‬

8:10

‫אחת וְעשרים‬

13:20

‫עשר עשרים וְחמש‬

10:25

‫שרה ּושלושים‬
ֵ ‫שתים ֶע‬
ֵ

‫שרה וָחצי‬
ֵ ‫שתים ֶע‬
ֵ

12:30

‫שבע שלושים וְחמש‬

‫עשרים וַחמיש ה לשמונה‬

19:35

‫שתיִים וְארבעים‬
ַ

‫עשרים לשלוש‬

14:40

‫תשע ארבעים וְחמש‬

‫לע ֶשר‬
ֶ ‫רבע‬

9:45

‫שלוש וַחמישים‬

‫ֶע ֶשר דקות לארבע‬

‫ֲעש ָרה לארבע‬
ָ‫ע‬

3:50

‫שבע חמישים וְחמש‬

‫חמש דקות לשמונֶה‬

‫חמישה לשמונֶה‬

7:55

2. Question Words Preceded by a Prepostion
The first word of interrogative sentences in Hebrew is usually a question word. However,
sometimes the question word may be preceded by a preposition. Below are some examples
of questions and their respective answers. Notice that when the interrogative question
contains a preposition, it is always the same preposition that appears in the answer.
Answer ‫תשובה‬

Question ‫שאלה‬

.‫הוא מדבר על העבודה‬

?‫על מה הוא מדבר‬
Lesson 1
1

He is talking about work.

What is he talking about?

.‫אנחנו ישנים בחדר הקטן‬

?‫באיזה חדר אתם ישנים‬

We are staying in the little room.

In which room are you staying? (literally:
sleeping)

The preposition “‫ ”את‬usually appears only in questions referring to a person (“‫ )”מי‬and not
to an object (“‫)”מה‬. For example:
Answer ‫תשובה‬

Question ‫שאלה‬

.‫אני פוגשת את יוסי‬

?‫את מי את פוגשת‬

I am meeting Yosi.

Who are you meeting?

.‫אנחנו מחפשות את המפתחות‬

?‫מה אתן מחפשות‬

We are looking for the keys.

What are you looking for?

Remarques grammaticales
1. Dire l'heure – les nombres au masculin et au féminin
Les nombres au masculin et au féminin servent tous deux pour dire l'heure. Les nombres qui
indiquent l'heure sont toujours féminins. Toutefois, les nombres qui indiquent les minutes
varient: si le nombre est suivi par le mot “‫( ”דקות‬minutes), il est toujours féminin; mais si
le nombre n'est pas suivi par le mot “‫ ”דקות‬il est masculin dans les expressions suivantes:
“ ‫ וחמישה‬...”, “ ...‫”חמישה ל‬, “ ‫ ועשרה‬...”, “ ...‫ ”עשרה ל‬et “ ...‫”עשרים וחמישה ל‬, sinon, il est
féminin.
Le tableau ci-dessous donne des exemples pour dire l'heure de différentes manières.
Méthodes alternatives pour exprimer l'heure

L'heure
1:05

‫שמונֶה וְ ֶע ֶשר דקות‬

‫אחת וַחמיש ה‬
‫ֲעש ָר ה‬
ָ ‫שמונֶה וַע‬

‫שרה דקות‬
ֵ ‫ארבע וְחמש ֶע‬

‫ארבע וָרבע‬

16:15

‫אחת וְחמש דקות‬

8:10

‫אחת וְעשרים‬

13:20

‫עשר עשרים וְחמש‬

10:25

‫שרה ּושלושים‬
ֵ ‫שתים ֶע‬
ֵ

‫שרה וָחצי‬
ֵ ‫שתים ֶע‬
ֵ
Lesson 1
2

12:30

‫שבע שלושים וְחמש‬

‫עשרים וַחמיש ה לשמונה‬

19:35

‫שתיִים וְארבעים‬
ַ

‫עשרים לשלוש‬

14:40

‫תשע ארבעים וְחמש‬

‫לע ֶשר‬
ֶ ‫רבע‬

9:45

‫שלוש וַחמישים‬

‫ֶע ֶשר דקות לארבע‬

‫ֲעש ָרה לארבע‬
ָ‫ע‬

3:50

‫שבע חמישים וְחמש‬

‫חמש דקות לשמונֶה‬

‫חמישה לשמונֶה‬

7:55

2. Mots de question précédés par une préposition
Le premier mot dans une proposition interrogative en hébreu est généralement un mot de
question. Pourtant, parfois le mot de question peut-être précédé par une préposition.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de questions avec leurs réponses respectives.
Remarquez que lorsqu'une question contient une préposition, c'est toujours la même
préposition qui apparaît dans la réponse.
Réponse ‫תשובה‬

Question ‫שאלה‬

.‫הוא מדבר על העבודה‬

?‫על מה הוא מדבר‬

Il parle du travail.

De quoi parle-t-il?

.‫אנחנו ישנים בחדר הקטן‬

?‫באיזה חדר אתם ישנים‬

Nous dormons dans une petite chambre.

Dans quelle chambre dormez vous?

La préposition “‫ ”את‬apparaît généralement seulement dans des questions qui se référent à
une personne (“‫ )”מי‬et non pas à un objet (“‫)”מה‬. Par exemple:
Réponse ‫תשובה‬

Question ‫שאלה‬

.‫אני פוגשת את יוסי‬

?‫את מי את פוגשת‬

Je rencontre Yossi.

Qui rencontres-tu?

.‫אנחנו מחפשות את המפתחות‬

?‫מה אתן מחפשות‬

Nous cherchons les clefs.

Que cherchez vous?

Lesson 1
3