‫הסברים דקדוקיים‬

Grammatical Remarks
1. The Root and the Template
Most Hebrew words contain a “root” (‫שורש‬, shoresh), i.e. a combination of letters (usually
three) that carries a basic meaning. For example, the root composed of the letters '‫ל' מ' ד‬
carries the meaning of “studying”. The root may be arranged according to different fixed
“templates” (‫משקל‬, mishkal) [in plural: mishkalim (‫ ])משקלים‬in order to create different
words. The templates are composed of consonants and vowels. For instance, all the words
in the table below share the same root (‫ )למ"ד‬but differ from each other in their templates.
The root letters are represented in the templates by the Latin letter “x”.
Words containing the root '‫ל' מ' ד‬

The template

(he) studies

‫לֹו ֵמד‬

xֵx‫ֹו‬x

(he) teaches

‫ְממ ַל ֵמד‬

xֵxַx‫ְממ‬

student

‫ַתת ְלל ִממיד‬

x‫ִי‬xְx‫ַתת‬

studying

‫ִמלימּוד‬

x‫ּו‬x‫ִי‬x

2. The Verb System in Hebrew: The Binyan and the Gizra
All Hebrew verbs belong, according to their form, to one of seven groups called binyanim
(‫[ )בניינים‬in singular: binyan (‫])בניין‬. Four of these seven binyanim are presented in the
current lesson: ‫( בניין פעל‬binyan Pa’al), ‫( בניין פיעל‬binyan Pi’el), ‫( בניין הפעיל‬binyan Hif’il)
and ‫( בניין התפעל‬binyan Hitpa’el).
Within each binyan, the verbs are arranged in sub-groups called gzarot (‫[ )גזרות‬in singular:
gizra (‫])גזרה‬. Some of the gzarot are: ‫( גזרת השלמים‬gizrat Ha-shlemim), ‫( גזרת פ"י‬gizrat
Pe-Yod), ‫ע"י‬/‫( גזרת ע"ו‬gizrat Ayin-Vav/Ayin-Yod) and ‫( גזרת ל"י‬gizrat Lamed-Yod).
The verbs in each group follow a fixed conjugation. While it is not crucial at this stage to
learn the group names (i.e. the names of the binyanim and the gizrarot), it is important to
learn the different verb-conjugations and to be able to sort the verbs according their
conjugations. For example, it is important to know that the conjugation of the verb “‫”לפגוש‬
is similar to that of the verb “‫”ללמוד‬, and that the conjugation of the verb “‫ ”לטוס‬is similar
to that of the verb “‫”לגור‬.
Below are the different verb groups presented in the current lesson:

Lesson 4
1

‫‪Group’s name‬‬
‫‪Binyan‬‬

‫‪Example‬‬

‫‪Template‬‬

‫‪Gizra‬‬

‫‪Present‬‬
‫‪tense‬‬

‫‪Infinitive‬‬

‫שלמים‬

‫‪ֹx‬ו‪xֵx‬‬

‫ִלל‪ֹxְx‬ו‪x‬‬

‫‪Present tense‬‬

‫לֹומד‬
‫ֵ‬

‫לֹומ ֶמדת‬
‫ֶמ‬
‫יֹוש ֶמבת‬
‫ֶמ‬
‫ג ָָרה‬

‫לֹומ ִמדים‬
‫ְל‬
‫יֹוש ִמבים‬
‫ְל‬
‫ג ִמָרים‬

‫‪Infinitive‬‬

‫לֹומדֹות‬
‫ְל‬
‫יֹושבֹות‬
‫ְל‬
‫גָרֹות‬

‫ִמל ְללמֹוד‬

‫פעל‬
‫פ"י‬
‫ָלל‪ֶxֶx‬ת‬
‫‪ֹx‬ו‪xֵx‬‬
‫ָלגּור‬
‫גָר‬
‫ע"ו‬
‫‪xָ x‬‬
‫ָלל‪ּx‬ו‪x‬‬
‫ע"י‬
‫ָל ִמשיר‬
‫ָלל‪ִx‬י‪x‬‬
‫קֹונֹות‬
‫קֹונִמ ים‬
‫קֹו ָנה‬
‫ִמל ְלקנֹות‬
‫קֹונֶמה‬
‫ל"י‬
‫ִלל‪ֹxְx‬ות‬
‫‪ֹx‬ו‪ֶx‬ה‬
‫ְלמ ַד ֶמב ֶמרת ְלמ ַד ְלב ִמרים ְלמ ַד ְלברֹות‬
‫ְלל ַד ֵבר‬
‫ְלמ ַד ֵבר‬
‫ְמל‪xֵxַx‬‬
‫פיעל שלמים ְממ‪xֵxַx‬‬
‫ישה ַמ ְלרגִמ ִמ‬
‫הפעיל שלמים ַתמ‪ִxְx‬י‪ְ x‬מל ַתה‪ִxְx‬י‪ַ x‬מ ְלרגִמ יש ַמ ְלרגִמ ָ‬
‫ישים ַמ ְלרגִמ ישֹות ְלל ַה ְלרגִמ יש‬
‫התפעל שלמים ִלמ ְמת‪ְ xֵxַx‬מל ִלה ְמת‪ִ xֵxַx‬ממ ְלת ַל ֵבש ִממ ְלת ַל ֶמב ֶמש ת ִממ ְלת ַל ְלב ִמשים ִממ ְלת ַל ְלבשֹות ְלל ִמה ְלת ַל ֵבש‬
‫יֹושב‬
‫ֵ‬

‫ָל ֶמש ֶמבת‬

‫‪Here is a list of some verbs which belong to the different verb groups presented above:‬‬
‫‪Group’s name‬‬
‫‪Binyan‬‬

‫‪Verbs that belong to this group‬‬

‫‪Gizra‬‬

‫שלמים‬
‫פעל‬

‫עומד ‪ (dance),‬רוקד ‪ (ask) ,‬שואל ‪ (read),‬קורא ‪ (wear),‬לובש ‪ (write),‬כותב ‪ (study),‬לומד‬
‫‪ (return),‬חוזר ‪ (think),‬חושב ‪ (work) ,‬עובד ‪ (count),‬סופר ‪ (close),‬סוגר ‪ (sell),‬מוכר ‪(stand),‬‬
‫כואב ‪ (find),‬מוצא ‪ (hear),‬שומע ‪ (open) ,‬פותח ‪ (halt),‬עוצר ‪ (meet),‬פוגש ‪ (choose),‬בוחר‬
‫)‪ (leave‬עוזב ‪(hurt),‬‬

‫פ"י‬

‫)‪ (walk/go‬הולך ‪ (know),‬יודע ‪ (exit),‬יוצא ‪ (descend),‬יורד ‪ (sit),‬יושב‬

‫ע"ו‬

‫)‪ (come‬בא ‪ (fly),‬טס ‪ (move) ,‬זז ‪ (rest),‬נח ‪ (run),‬רץ ‪ (get up),‬קם ‪ (live),‬גר‬

‫ע"י‬

‫)‪ (quarrel‬רב ‪ׂ (put),‬שם ‪ (sing),‬שר‬

‫ל"י‬

‫)‪ (reply‬עונה ‪ (ascend),‬עולה ‪ (do) ,‬עושה ‪ (turn),‬פונה ‪ (want),‬רוצה ‪ (see),‬רואה ‪ (buy),‬קונה‬

‫פיעל‬

‫שלמים‬

‫מספר ‪ (pay) ,‬משלם ‪ (smoke),‬מעשן ‪ (travel),‬מטייל ‪ (play a game),‬משחק ‪ (talk),‬מדבר‬
‫)‪ (play an instrument‬מנגן ‪ (look for),‬מחפש ‪ (take a photo),‬מצלם ‪ (arrange),‬מסדר ‪(tell),‬‬

‫הפעיל‬

‫שלמים‬

‫מסכים ‪ (stop) ,‬מפסיק ‪ (explain),‬מסביר ‪ (start),‬מתחיל ‪ (invite/order),‬מזמין ‪ (feel),‬מרגיש‬
‫)‪ (listen‬מקשיב ‪ (continue),‬ממשיך ‪ (disturb) ,‬מפריע ‪ (believe),‬מאמין ‪(agree),‬‬

‫התפעל‬

‫שלמים‬

‫‪ (be excited/moved),‬מתרגש ‪ (wash up),‬מתרחץ ‪ (pray),‬מתפלל ‪ (get dressed),‬מתלבש‬
‫)‪ (get married‬מתחתן ‪ (approach) ,‬מתקרב‬

‫‪Lesson 4‬‬
‫‪2‬‬

Remarques grammaticales
1. La racine et le modèle
La plupart des mots en hébreu contiennent une "racine" (‫שורש‬, choréche), i.e. un ensemble
de lettres (généralement trois) qui portent un sens (sémantique) de base. Par exemple : la
racine composée des lettres '‫ ל' מ' ד‬porte le sens d'"apprentissage". La racine peut être
disposée selon différents modèles (‫משקל‬, michkal) [au pluriel : michkalim (‫ ])משקלים‬fixes,
afin de créer différents mots. Les modèles sont composés de consonnes et de voyelles. Par
exemple : tous les mots dans le tableau ci-dessous partagent la même racine (‫ )למ"ד‬mais
diffèrent l'un de l'autres en leur modèle. Les lettres de la racine sont présentées dans les
modèles ci-dessous par la lettre latine “x”.
Mots qui contiennent la racine '‫ל' מ' ד‬

Le modèle

(il) étudie

‫לֹו ֵמד‬

xֵx‫ֹו‬x

(il) enseigne

‫ְממ ַל ֵמד‬

xֵxַx‫ְממ‬

étudiant, élève

‫ַתת ְלל ִממיד‬

x‫ִי‬xְx‫ַתת‬

apprentissage

‫ִמלימּוד‬

x‫ּו‬x‫ִי‬x

2. Le système de verbe en hébreu : le Binyan et la Gizra
Tous les verbes en hébreu appartiennent, selon leur forme, à l'un des sept groupes appelés
binyanim (‫[ )בניינים‬au singulier : binyan (‫])בניין‬. Quatre parmi ces sept binyanim sont
présentés dans le cours actuel : ‫( בניין פעל‬binyan Pa’al), ‫( בניין פיעל‬binyan Pi’el), ‫בניין‬
‫( הפעיל‬binyan Hif’il) and ‫( בניין התפעל‬binyan Hitpa’el).
A l'intérieur de chaque binyan, les verbes sont arrangés dans des sous-groupes appelés
gzarot (‫[ )גזרות‬au singulier : gizra (‫])גזרה‬. Certains des gzarot sont: ‫( גזרת השלמים‬gizrat
Ha-chlemim), ‫( גזרת פ"י‬gizrat Pe-Yod), ‫ע"י‬/‫( גזרת ע"ו‬gizrat Ayin-Vav/Ayin-Yod) et ‫גזרת ל"י‬
(gizrat Lamed-Yod).
Les verbes dans chaque groupe suivent une conjugaison fixe. Alors qu'il n'est pas crucial
d'apprendre les noms des groupes (i.e. les noms des binyanim et des gizrarot), il est
important d'apprendre les différentes conjugaisons des verbes et d'être capable de classer les
verbes selon leurs conjugaisons. Par exemple, il est important de savoir que la conjugaison
du verbe “‫ ”לפגוש‬est semblable à celle du verbe “‫”ללמוד‬, et que la conjugaison du verbe
“‫ ” ”לטוס‬est semblable à celle du verbe “‫”לגור‬.
Ci-dessous vous trouverez de différents groupes de verbes présentés dans ce cours :

Lesson 4
3

Exemple
Infinitif

‫ִמל ְללמֹוד‬

Modèle

Le présent

‫לֹומדֹות‬
‫ְל‬
‫יֹושבֹות‬
‫ְל‬
‫גָרֹות‬

‫לֹומ ִמדים‬
‫ְל‬
‫יֹוש ִמבים‬
‫ְל‬
‫ג ִמָרים‬

‫לֹומ ֶמדת‬
‫ֶמ‬
‫יֹוש ֶמבת‬
‫ֶמ‬
‫ג ָָרה‬

‫לֹומד‬
ֵ

Le nom du
groupe

Infinitif

Le
présent

Gizra

x‫ֹו‬xְx‫ִלל‬

xֵx‫ֹו‬x

‫שלמים‬

Binyan

‫פעל‬
‫פ"י‬
‫ֶת‬xֶx‫ָלל‬
xֵx‫ֹו‬x
‫ָלגּור‬
‫גָר‬
‫ע"ו‬
xָ x
x‫ּו‬x‫ָלל‬
‫ע"י‬
‫ָל ִמשיר‬
x‫ִי‬x‫ָלל‬
‫קֹונֹות‬
‫קֹונִמ ים‬
‫קֹו ָנה‬
‫ִמל ְלקנֹות‬
‫קֹונֶמה‬
‫ל"י‬
‫ֹות‬xְx‫ִלל‬
‫ֶה‬x‫ֹו‬x
‫ְלמ ַד ֶמב ֶמרת ְלמ ַד ְלברים ְלמ ַד ְלברֹות‬
‫ְלל ַד ֵבר‬
‫ְלמ ַד ֵבר‬
‫פיעל שלמים‬
xֵxַx‫ְמל‬
xֵxַx‫ְממ‬
‫ישה ַמ ְלרגִמ ִמ‬
ָ ‫ ַמ ְלרגִמ יש ַמ ְלרגִמ‬x‫ִי‬xְx‫ ְמל ַתה‬x‫ִי‬xְx‫הפעיל שלמים ַתמ‬
‫ישים ַמ ְלרגִמ ישֹות ְלל ַה ְלרגִמ יש‬
‫ ִממ ְלת ַל ֵבש ִממ ְלת ַל ֶמב ֶמש ת ִממ ְלת ַל ְלבשים ִממ ְלת ַל ְלבשֹות ְלל ִמה ְלת ַל ֵבש‬xֵxַx‫ ְמל ִלה ְמת‬xֵxַx‫התפעל שלמים ִלמ ְמת‬
‫ָל ֶמש ֶמבת‬

‫יֹושב‬
ֵ

Voici une liste de quelques verbes appartenant aux différents groupes présentés ci-dessus :
Verbes qui appartiennent à ce groupe

Le nom du
groupe
Gizra

‫( לומד‬étudie), ‫( כותב‬écrit), ‫( לובש‬met un vêtement), ‫( קורא‬lit), ‫( שואל‬pose une
question) , ‫( רוקד‬danse), ‫( עומד‬se tient debout), ‫( מוכר‬vend), ‫( סוגר‬ferme), ‫סופר‬
(compte), ‫( עובד‬travaille) , ‫( חושב‬pense), ‫( חוזר‬revient), ‫( בוחר‬choisit), ‫פוגש‬
(rencontre), ‫( עוצר‬s'arrête), ‫( פותח‬ouvre) , ‫( שומע‬entend), ‫( מוצא‬trouve), ‫( כואב‬fait
mal), ‫( עוזב‬quitte, abandonne)

‫שלמים‬
‫פעל‬

‫( יושב‬est assis), ‫( יורד‬descend), ‫( יוצא‬sort), ‫( יודע‬sait), ‫( הולך‬va à pied)

‫פ"י‬

‫( גר‬habite), ‫( קם‬se lève), ‫( רץ‬court), ‫( נח‬se repose), ‫( זז‬bouge) , ‫( טס‬prend l'avion), ‫בא‬
(vient)

‫ע"ו‬

‫( שר‬chante), ‫( ׂשם‬pose), ‫( רב‬se dispute)

‫ע"י‬

‫( קונה‬achète), ‫( רואה‬voit), ‫( רוצה‬veut), ‫( פונה‬tourne), ‫( עושה‬fait) , ‫( עולה‬monte), ‫עונה‬
(répond)

‫ל"י‬

‫( מדבר‬parle), ‫( משחק‬joue un jeu), ‫( מטייל‬se promène/ voyage), ‫( מעשן‬fume), ‫משלם‬

‫שלמים‬

Lesson 4
4

Binyan

‫פיעל‬

(paie) , ‫( מספר‬raconte), ‫( מסדר‬range), ‫( מצלם‬prend en photo), ‫( מחפש‬cherche), ‫מנגן‬
(joue un instrument de musique)
‫( מרגיש‬ressent), ‫( מזמין‬invite/réserve), ‫( מתחיל‬commence), ‫( מסביר‬explique), ‫מפסיק‬
(cesse/interrompt ) , ‫( מסכים‬consent), ‫( מאמין‬croit), ‫( מפריע‬dérange) , ‫ממשיך‬
(continue), ‫( מקשיב‬écoute)

‫שלמים‬

‫הפעיל‬

‫( מתלבש‬s'habille), ‫( מתפלל‬prie), ‫( מתרחץ‬se lave), ‫( מתרגש‬s'émeut/s'excite), ‫מתקרב‬
(s'approche) , ‫( מתחתן‬se marie).

‫שלמים‬

‫התפעל‬

Lesson 4
5