You are on page 1of 4

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual

Mata Pelajaran Tahun Bidang Kegiatan Tajuk Tarikh Masa : Pendidikan Seni Visual : Tahun 5 Ibnu Abbas 2 : Membentuk dan Membuat Binaan – Topeng : Topeng Perasaan : 25 Februari 2010 : 11. 40 – 12. 40 ( 60 minit )

Objektif Pengajaran Guru dapat mengajar murid menghasilkan Topeng Perasaan yang pelbagai. Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan secara lisan jenis-jenis perasaan. 2. Menyenaraikan alat dan bahan yang di perlukan untuk menghasilkan topeng perasaan. 3. Menghasilkan topeng pelbagai perasaan. Keperluan : 1. Alat 2. Bahan 3. Rujukan - gunting - kertas lukisan, gam, krayon, warna pensel. - Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahun 5.

Pengalaman Sedia Ada : murid-murid mengetahui jenis-jenis perasaan. Penerapan Nilai : kreativiti, cermat, bersih.

ABM/BBM

: gambar jenis-jenis perasaan dan contoh topeng perasaan

yang telah mereka hasilkan.

Prosedur : 1. Guru menentukan aras pembelajaran supaya bersesuaian dengan tahap murid. 2. Guru merancang strategi pembelajaran dengan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai, Pembelajaran Konstrukivisme, Pembelajaran Kolaboratif, dan elemen KBKK. 3. Memulakan aktviti pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi iaitu menyanyi bersama murid serta mempamerkan contoh hasil karya topeng perasaan yang telah siap serta contoh-contoh gambar yang menggambarkan perasaan. 4. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat topeng muka perasaan. 5. Guru menerangkan proses untuk menghasilkan topeng perasaan. 6. Guru membimbing murid-murid melakukan aktiviti menghias topeng muka perasaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. 7. Apresiasi dan refleksi. 8. Penutup-sosial.

BUTIRAN KEGIATAN Set Induksi (5 minit) 1. Guru mempamerkan gambar pelbagai jenis perasaan dan meminta murid menyatakan jenisjenis perasaan yang ditunjukkan. • • • • Sedih Gembira Marah Takut

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI P&P

- murid menyatakan setiap jenis perasaan yang ditunjukkan oleh guru.

Teori Kecerdasan Pelbagai -interpersonal -intrapersonal -verbal linguistik -visual spatik

2. Guru meminta murid membuat aksi perasaan berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru. 3. Guru menjelaskan tajuk pelajaran iaitu Topeng dan menjelaskan jenis-jenis topeng. • • • Topeng mata Topeng serkup Topeng jari Topeng muka Aras 1 - murid-murid dapat menyenaraikan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat topeng perasaan. Teori Kecerdasan Pelbagai -interpersonal - murid-murid dapat mengenal pasti jenis-jenis topeng.

Aktiviti 1 - Set Peralihan (10 minit) 1. Guru menjelaskan bahan dan alat yang diperlukan untuk menghasilkan topeng mata. • • • Gunting Krayon Warna pensel Pensel Kertas lukisan


Refleksi

: