18 ‫שיעור מספר‬

Lesson 18 / Leçon 18

‫כדאי ללמוד עברית‬
It’s worthwhile to learn Hebrew
ça vaut la peine d'apprendre l'hébreu
Lesson Description:
It's worthwhile to learn Hebrew.
It is prohibited to smoke!
It's impossible to ski in Jerusalem.
In this lesson we'll learn about infinitive-combinations, and by the end we'll be able to say
similar sentences in Hebrew.

Description de la leçon:
ça vaut la peine d'apprendre l'hébreu.
Il est interdit de fumer!
Il est impossible de faire du ski à Jérusalem.
Dans ce cours, nous apprendrons des exemples de propositions infinitives de conseils ou
d'injonctions. À la fin de ce cours nous pourrons dire des phrases contenant ces propositions
infinitives.

Lesson 18
1

‫מילון‬
Dictionary / Dictionnaire
French

English

Pronunciation

Cursive

Print
‫שמות עצם‬

âge

age

Gil

‫גיל‬

(.‫גיל )ז‬

Nouns
Noms
communs

interdit

forbidden

Asur

‫אסור‬

permis

allowed

mutar

‫מותר‬

(ça) vaut la
peine

(im)possible

célèbre

cher
bon marché\
peu cher

worthwhile

(im)possible

famous

expensive

cheap

Kdai

‫כדאי‬

lo kdai

‫לא כדאי‬

Efshar

‫אפשר‬

ee-efshar

‫אי אפשר‬

mefursam
mefursemet

marry


‫מותר‬
‫כדאי‬

‫לא כדאי‬
‫אפשר‬

‫עוד מילים‬
More
Words
Autres mots


‫אי אפשר‬

‫מפורסם‬

‫מפורסם‬
‫מפורסמת‬

‫יקר‬

‫יקר‬
‫יקרה‬

‫שמות תואר‬

Yakar
yekara
Zol
zola

‫זול‬

‫זול‬
‫זולה‬

‫מתחתן‬

‫מתחתן‬
‫מתחתנת‬
...‫להתחתן עם‬

Mitxaten
se marie

‫אסור‬

mitxatenet
lehitxaten

se lave

wash (oneself)

mitraxets

‫מתרחץ‬

‫מתרחץ‬

photographie

photograph

Metsalem

‫מצלם‬

‫מצלם‬
‫מצלמת‬
‫לצלם‬

metsalemet
Lesson 18
2

Adjectives
Adjectifs

‫פעלים‬
Verbs
Verbes

letsalem
tarde à venir
fume

conduit

to be late
smoke
(verb)
drive (a
vehicle)

me'axer

‫מאחר‬

‫מאחר‬

me'ashen

‫מעשן‬

‫מעשן‬

‫נוהג‬

‫נוהג‬
‫נוהגת‬
‫לנהוג‬

Noheg
noheget
linhog

crie

shout

tso'ek

‫צועק‬

‫צועק‬

rit

laugh

Tsoxek

‫צוחק‬

‫צוחק‬

Yashen
dort

sleep

‫ישן‬

yeshena
lishon
Kone

achète

buy

‫קונה‬

kona
liknot

‫ישן‬
‫ישנה‬
‫לישון‬
‫קונה‬
‫קונה‬
‫לקנות‬

.‫ניתן למצוא הנחיות לשימוש במילון בסוף החוברת‬
You can find instructions on how to use the dictionary at the end of the workbook.
Les instructions d'utilisation du lexique se trouvent à la fin de la brochure.

Lesson 18
3

‫שקפים מן השיעור‬
Slides from the Lesson / Diapositives de la leçon

Lesson 18
4

‫שיעורי בית‬
‫‪Homework / Devoirs‬‬
‫‪ .1‬בבקשה לבחור בתשובה הנכונה‪:‬‬

‫‪1. Choose the correct answer:‬‬
‫‪Choisissez la réponse qui convient:‬‬

‫א‪ ___________ .‬ללכת על השמש‪.‬‬

‫אפשר ‪ /‬אי אפשר ‪ /‬אסור‬

‫ב‪ ___________ .‬לעשן במוזיאון‪.‬‬

‫אסור ‪ /‬אפשר ‪ /‬כדאי‬

‫ג‪ .‬הרופא אומר ש________ לאכול הרבה פירות וירקות‪.‬‬

‫אסור ‪ /‬קל ‪ /‬כדאי‬

‫ד‪ .‬היא לא יכולה ________ טנגו‪ ,‬כי אין לה פרטנר‪.‬‬

‫רוקדת ‪ /‬רוקדים ‪ /‬לרקוד‬

‫ה‪ .‬בישראל מותר __________ במכונית מגיל ‪.18‬‬

‫נוהג ‪ /‬נוהגים ‪ /‬לנהוג‬

‫ו‪ .‬בקיץ ________ להתרחץ בים‪.‬‬

‫חשוב ‪ /‬נעים ‪ /‬אסור‬

‫ז‪ .‬אסור ≠ __________‬

‫אפשר ‪ /‬מותר ‪ /‬יכול‬

‫ח‪ .‬בן ≠ ___________‬

‫בת ‪ /‬ילד ‪ /‬גיל‬

‫ט‪ .‬קשה ≠ __________‬

‫צריך ‪ /‬חשוב ‪ /‬קל‬

‫י‪ .‬ירושלים‪ ,‬בוסטון וברצלונה הן __________‪.‬‬

‫ארצות ‪ /‬ערים ‪ /‬הרים‬

‫‪ .2‬בדיקה‪ :‬בבקשה לכתוב את האות‬
‫המתאימה מהתשובות שבחרתם‪:‬‬

‫ק‬
‫ט‪1 ,‬‬

‫‪2. Check yourself: Write the correct‬‬
‫‪letter from the answers you selected:‬‬
‫‪Examinez vous-même:‬‬
‫‪Ecrivez la lettre correcte de la réponse‬‬
‫‪que vous avez choisie:‬‬

‫_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____‬
‫ד‪1 ,‬‬

‫ט‪2 ,‬‬

‫ה‪1 ,‬‬

‫ז‪1 ,‬‬

‫ה‪4 ,‬‬

‫ד‪5 ,‬‬

‫‪Lesson 18‬‬
‫‪5‬‬

‫י‪1 ,‬‬

‫ח‪1 ,‬‬

‫ב‪4 ,‬‬

‫א‪2 ,‬‬

‫ז‪3 ,‬‬

‫ בבקשה לחזור על המילונים של‬.3
.‫השיעורים הקודמים‬

3. Please review the dictionaries from
previous classes.
Révisez le lexique des leçons
précédentes:

Lesson 18
6

‫פתרונות לשיעורי הבית‬
Homework Answers / Réponses aux Questions
:‫ בבקשה לבחור בתשובה הנכונה‬.1

1. Choose the correct answer:
Choisissez la réponse qui convient:
‫ אסור‬.‫ב‬

‫ אי אפשר‬.‫א‬

‫ לרקוד‬.‫ד‬

‫ כדאי‬.‫ג‬

‫ נעים‬.‫ו‬

‫ לנהוג‬.‫ה‬

‫ בת‬.‫ח‬

‫ מותר‬.‫ז‬

‫ ערים‬.‫י‬

‫ קל‬.‫ט‬

‫ בבקשה לכתוב את האות‬:‫ בדיקה‬.2
:‫המתאימה מהתשובות שבחרתם‬

2. Check yourself:
Write the correct letter from the
answers that you selected:
Examinez vous-même:
Ecrivez la lettre correcte de la réponse
que vous avez choisie:

‫ת‬

‫י‬

‫ר‬

‫ב‬

‫ע‬

‫ד‬

‫ו‬

‫מ‬

‫ל‬

‫ל‬

‫ל‬

‫ק‬

3 ,‫ז‬

2 ,‫א‬

4 ,‫ב‬

1 ,‫ח‬

1 ,‫י‬

5 ,‫ד‬

4 ,‫ה‬

1 ,‫ז‬

1 ,‫ה‬

2 ,‫ט‬

1 ,‫ד‬

1 ,‫ט‬

.‫קל ללמוד עברית‬

Lesson 18
7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful