32 ‫שיעור מספר‬

Lesson 32 / Leçon 32

‫משפטי זמן‬
Sentences with time Propositions de temps
Lesson Description:
In this lesson we'll study temporal clauses – how to describe chronology in a sentence. Now, after we've completed Course B in eTeacher, we understand and speak Hebrew perfectly. See you in the next course!

Description de la leçon:
Dans ce cours, nous apprendrons les propositions de temps- comment décrire la chronologie dans une proposition. Maintenant, après avoir terminé le cours B chez- eTeacher, nous parlons et comprenons excellemment l'hébreu. Nous nous verrons au prochain cours!

Lesson 32
1

‫מילון‬
Dictionary / Dictionnaire
French police policier leçon sac bureau \ office employé English police policeman lesson bag office worker \ employee How to say mishtara shoter shi'ur tik misrad oved Cursive
‫משטרה‬ ‫שוטר‬ ‫שיעור‬ ‫תיק‬ ‫משרד‬

Print ‫משטרה‬ ‫שוטר‬ ‫שוטרת‬ ‫שיעור‬ ‫תיק‬ ‫משרד‬ ‫עובד‬ ‫שמות עצם‬ Nouns

‫עובד‬

.‫ניתן למצוא הנחיות לשימוש במילון בסוף החוברת‬ You can find instructions on how to use the dictionary at the end of the workbook. Les instructions d'utilisation du lexique se trouvent à la fin de la brochure.

Lesson 32
2

‫שקפים מן השיעור‬
Slides from the Lesson / Diapositives de la leçon

Lesson 32
3

Lesson 32
4

Lesson 32
5

Lesson 32
6

Lesson 32
7