You are on page 1of 304

21

CIP
/2006.
21

ISBN 978-7-301I

II

III

CIP 2005

IV


ISBN 978-7-301

205 100871

62752015

http://www.pup.cn

62750672

62765126

xxjs@pup.pku.edu.cn

787 980

16

2007

2007

01062752024fd@pup.pku.edu.cn

62754962

2007 11

,.,. ----

1% 100%
100 1 99 01% 100%

.................................................................................................................... 1
......................................................................................................................... 2
................................................................................................. 3
............................................................................................................. 3
......................................................................................... 4
................................................................................................................. 5
............................................................................................................. 5
......................................................................................................... 5
......................................................................................... 6
......................................................................................... 7
......................................................................................................... 7
......................................................................................................... 8
......................................................................................... 9
................................................................................... 10
....................................................................................................... 11
................................................................... 14
............................................................................................................... 14
............................................................................................................... 15
........................................................................................................... 18
............................................................................................... 21
............................................................................................... 21
............................................................................................... 23
............................................................... 23
....................................................................................... 25
............................................................................... 27
....................................................................................................... 28
....................................................................................... 29
........................................................................................... 30
....................................................................................... 31

II

....................................................................................................... 31
....................................................................................................... 34
............................................................................................... 36
............................................................................................... 37
....................................................................................... 37
........................................................................... 40
........................................................................................................... 41
....................................................................................................................... 45
....................................................................... 46
............................................................................................... 46
............................................................... 47
................................................................................................... 49
....................................................................................... 49
................................................................... 49
............................................................................................... 50
................................................................... 50
................................................................... 51
........................................................... 51
........................................................................... 51
....................................................... 53
....................................................................................................... 53
........................................................................................................... 54

........................................................................................................................... 58

............................................................................................................................... 59
............................................................................................................... 60
........................................................................................................... 60
........................................................................................................... 60
........................................................................................................... 61
........................................................................................................... 62
........................................................................................... 62
............................................................................................................... 62
....................................................................................................... 63
................................................................................... 63
............................................................................................... 63
............................................................................................................... 64

III

............................................................................................... 64
........................................................................................................... 65
....................................................................................................... 65
........................................................................................................... 66
........................................................................................................... 71
............................................................................................................................... 76
............................................................................................... 77
........................................................................................................... 77
........................................................................................................... 77
........................................................................................................... 78
............................................................................... 78
........................................................................................... 79
............................................................................................... 79
....................................................................................... 80
................................................................................................... 80
............................................................................................................... 80
............................................................................................................... 81
................................................................................... 82
....................................................................................................... 82
....................................................................................................... 83
....................................................................................................... 83
....................................................................... 83
................................................................................................... 83
........................................................................................................... 83
....................................................................................................... 85
........................................................................................................... 88
....................................................................................................................... 95
............................................................................................... 96
................................................................................................... 96
................................................................................................... 96
............................................................................................................... 97
............................................................................................................... 98
................................................................................................... 98
............................................................................................... 99
................................................................................................. 100

IV

................................................................................................. 103
............................................................................................. 103
............................................................................................. 105
............................................................................................. 107
......................................................................................................... 108

......................................................................................................................... 112
......................................................................................................... 113
............................................................................................. 114
......................................................................................................... 114
......................................................................................................... 115
..................................................................................... 117
............................................................................................................. 117
............................................................................................. 117
......................................................................................... 126
................................................................................................. 126
................................................................................................. 129
................................................................................. 132
..................................................................................... 133
..................................................................................... 134
..................................................................................... 135
......................................................................................................... 136
............................................................................................................. 142
............................................................................................. 143
......................................................................................... 143
................................................................................. 143
..................................................................................................... 145
......................................................................................... 145
................................................................................. 145
......................................................................................... 146
............................................................................................................. 146
..................................................................................... 146
................................................................................................. 147
............................................................................................. 148
............................................................................................................. 148
................................................................................................. 148

......................................................................................... 150
............................................................................................................. 151
................................................................................................. 151
................................................................................................. 151
................................................................................................. 152
................................................................................. 153
............................................................................................................. 153
................................................................................................. 153
................................................................................................. 154
................................................................................. 157
............................................................................................................. 158
................................................................................................. 158
......................................................................................... 158
......................................................................................... 159
......................................................................................................... 160
................................................................................................. 167
......................................................................................... 168
................................................................................. 168
................................................................................................. 170
..................................................................................... 171
..................................................................................... 172
................................................................................................. 172
............................................................................................................. 175
................................................................................................. 175
......................................................................... 176
................................................................................................. 177
..................................................................................... 179
................................................................................................. 180
......................................................................................... 181
......................................................................................................... 183
......................................................................................................................... 187
............................................................................................................................. 188
............................................................................................. 189
......................................................................................................... 189
................................................................................................. 189

VI

................................................................................................. 190
......................................................................................................... 190
......................................................................................................... 191
......................................................................................................... 191
......................................................................................................... 192
........................................................................................... 193
..................................................................................................... 193
..................................................................................................... 194
..................................................................................................... 196
................................................................................................. 198
......................................................................................................... 198
......................................................................................................... 200
................................................................................................. 201
......................................................................................................... 203
......................................................................................................................... 211
............................................................................................................. 212
......................................................................................................... 213
..................................................................................................... 213
......................................................................................... 215
................................................................................................. 215
..................................................................................... 215
ERG......................................................................................... 216
................................................................................. 218
..................................................................................... 219
................................................................................................. 221
............................................................................................. 221
............................................................................................. 223
......................................................................................... 224
............................................................................................. 224
................................................................................................. 226
......................................................................................................... 227
......................................................................................................................... 235
............................................................................................................. 236
......................................................................................................... 236
............................................................................................. 236

VII

......................................................................................................... 237
............................................................................................................. 239
............................................................................................. 239
................................................................................................. 240
................................................................................................. 241
............................................................................................................. 242
..................................................................................... 242
............................................................................................................. 242
................................................................................................. 246
......................................................................................................... 246
............................................................................................. 246
............................................................................................. 247
..................................................................................................... 247
......................................................................................................... 248
................................................................................................................. 256
............................................................................................................. 257
......................................................................................................... 257
......................................................................................................... 257
......................................................................................................... 259
......................................................................................................... 260
..................................................................................... 261
................................................................................................. 262
............................................................................................................. 263
..................................................................................................... 263
......................................................................................................... 263
..................................................................................................... 264
..................................................................................................... 264
......................................................................................................... 265
......................................................................................................................... 272
......................................................................................................................... 273
............................................................................................. 274
......................................................................................................... 274
......................................................................................................... 274
......................................................................................................... 278
......................................................................................................... 278

VIII

............................................................................................. 279
............................................................................................. 280
............................................................................................. 280
............................................................................................................. 280
......................................................................................... 281
......................................................................................... 282
......................................................................................................... 282
............................................................................................................. 282
............................................................................................................. 283
............................................................................................................. 284
............................................................................................................. 287
......................................................................................................... 288
..................................................................................................................................... 292

z
z
z
z

z
z

1984 800 348 147


12

1984 1991 7
1991 30 5 100

1992 58 9200

1998 147
160 86%
2002 406 30
160
1995 1997 1997
1998 3 25
1999 30

1916

---

20 60 10
10
1.1
1.1

1
2
3

7
8
9

10

10

R.L.

11

1.1

12

1
2
3
4

13

1
2
3

14

15

16

17

3
1

3
4

10

18


1?
2?
3?
4?
5?
6?
7

10 20
30

100

19

10

1
2

20

z
z
z
z
z
z


14 15 18

22

1776

1832

1
1
2
3
4
5
6
2
1
2
3

23

4
3
1
2
3
4
5


19 20

188l

1911

2
1

24

25

4 1903

12

1916

1
2

26

3
4
5
6

2.1

2.1

27

10

11

12

13

14

20 50

28

29

1880

1923
1926
1933
1945

1924 1932
11924 1927

21927 1928

31928 1931

41931 1932

30

1886 1906 1909


1927

7 1938

31

32

20 60 70

1
2
3

33

1978

3
1
2

3
4

20 70

34

1949

1953

2XY
---
3

Z
Z

35

20 80

36

9 4

21

37

38

39

40

19 20

41


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

42

43

1
2
3
H
H
1990

44

1
2
3
4

2
6-8

z
z
z

z
z

1982 9
3 250

FDA
35%
7% 1983 5
35%

1
2

46

principle of utiliti

actrule

3
4

20%
80%

47

1
2

48

1
2
3
4
5

49

1
2
3

50

51

1997 5
18
1998 5 18

Code of Ethics
Code of Conduct

1
2
3
4

52

1
2
3
4
5
6

2
3

3
4

53

54

2
3
4

55

1 4
2

1
2
3

1
2001 9 3

56

2
2001 14%

31%
40%
25%

5%

1918
1934

1925

1956

1996

1560
2001 9 3
50%

2002

57

Basf

2004

2000
220

180

Johnny Kwan

z
z
z
z

z
z

50%
25%
75%
75% 50%
25%

1
2

60

1
2
3
4

1
2
3

61

62

63

1
2
3
4
5
6
7

64

65

AFOsborn

1
2

3
4

12 5
6

1
2 1050
3

66

60000 1.8
3 100000
/
30

25

20
15
10

4-1

10

67

5-1
1 5

2
3
4
5
6
10 5
2
P Q F V
C CPV
1
PQFVQ
QF/(PV)F/C
2
PQFVQ
Q(F)/(PV)(F)/C
3
PQFVQ
4

0.7 0.3
1 300 100
20 10

68

2 140 40
30 10
3 200 7
9 5 ?
4-2

0.7

0.3
0.7

0.7 H

0.3
3

4-2

0.3

100
-20
40
30
95
40
30
7

1[0.7100+0.3-20]10-300=340
20.740+0.3300-140=230
3 465=957200
280=407 3
0.7403+0.7465+0.33010-140=359.5
3

69

3
n
1/n
4

5-1

5-1

600
400
-150

800
220
50

350
220
50

300
250
90

1
5-1 600 800 350
300 800
2
5-1 -150 50 50 90

70

3
1/3
EA=600+400-150*1/3=283.3
EB=800+220+50*1/3=356.7
EC=350+220+50*1/3=220
ED=300+250+90*1/3=213.3

5-2
/

800
400
90

200
0
240
240

0
450
180
180
40
40
180
450

500
150
0
500

240180450500

71


1?
2?
3?
4

72

200 15

15
15
1 2 15

73

FM

1962
1975

74

1
2

2000 3 18 50 66
40

66

3000
1
10
10
1998 11

2
65

75

z
z
z
z

1
2

77

5 w 1 H

what?
why?
who?
where ?
How?

20% 30%

78

79

80

81

5??
???

82

83

1
2
3

5 W 1 H

15%

84

5-1

2008 2009 2010 2011 2012


2008

2009 2010 2011 2012 2013


5-1

4-1 2008 2012


2008
20092013
2009 2009 2010-2014

5-2

85

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2010

2011

2012

5-2

2008 2009 2010 2008


2008 2009
2010 2011

19 50
1956
1958
10 8 1961

86

5-3

5-3

5-4

5-4

87

3
4-4
4

88


1.?
2.?
3.?
4.
5.

89

2
1

1 1
1
50
1 6%
50 1

15-20

1 5-10
2

4
5

1
2

90

91

1992 5000
1995 ISO9001
9
40% 1995 l 7 47
52%

1
96

8 5
5
5000 ISO9001

92

96
5% 10%
9 100 2

96 6-9 9

95 50%'95
6 1
200 2 9 10 100
5
.

93

2
1

8 2 1993
1995

1995 ISO9001

1990 1992
5000 1994
1995
ISO9001 95

5 100% 100%

15

94

100%
100%

l/4 5 10 2500O 125000


8 7 5000 40000
1500O0

A
B
96 6-9

100%
90% 50%

1
2

z
z
z

z
z

20 50

1959 13
90%
XO

3%

96

1978

1
2

97

98

99

100

IBM PC

49%

100

4
1+1>2

101

SWOT StrengthsWeaknesses

OpportunitiesThreatsSWOT
SWOT

4 4
1SO +

20 90

1994
1/7 7
1
2WO +

3ST +

102

4WT +

20 80

1999

103

1200


20 80

BCD 1960

104

BCD
4
1

105

BCD BCD

BCD

BCD
4
BCD

5
5

106

107

53

1993 3

3 40
40 1999
500

108

BCD


1
2
3
4 BCD

21

109

1984
18

2002 711 1984 20 000 2002


18 800 2002
3 30 1984
86 13 000

110

18
2002 489
2003
30%
Euromonitor

40% 15 12 10
9 2002
10

18
1 1984 1991
7
OEC

2 1992 1998

3 1998

1999 12 7
30 2003 8
25

25 19

500

111

1992 6

20 50

1994

1997

1
2
3

SWOT

z
z
z

z
z
z

130

114

1
2
3

115

116

1
2
3
4

3
3

117

118

1 7.1

7.1

119

2
7.1

7.2

3
7.3

7.3

120

4
7.4

7.4

5
7.5

7.5

121

1
1

122

1
1

47

10 12
2

123

124

7.1


7.1

125

3
1

126

7.6

7.6

7.7

127

7.7

7.8

128

7.8

7.10 20 20

7.10

129

7.11

130

7.11

7.12

131

7.12

7.14

7.14

132

133

7.15

1
1
2

2
1
2

3
1
2

4
1
2

7.15

7.16

134

7.16

7.3

IBM


7.3

135

20 60

1
2
3

136

2
3
4
5
6
7

137

138

25

1
2
3

2
3 10
4

139

n
n
n
1?

2?

3?

20

1996
20 20

140

1999 8

1
2

200

141

2003 1.5

4% 7%

1
2
3

z
z
z
z
z

z
z

1?
2?
3??

143

8.1
1

144

8.1

145

146

147

148

149

150

151

7MBA

33%
20%-30% 40
4

152

153

154

8.2

8.2

155

SMART
1specific

2measurable
3attainable

4relevent

5time-bound

1
1

156

ABCDE

157

3 1-7
6712

158

3allowance

4benefit

159

3P position
personalityperformance

160


1?
2
3
4
5
6?

161

Hamburger Approach

162

40

40

163

1
2

1979 12
30 100

164

30% 40%
25
3500
50%

6
6
80%

25

25 100

165

18 24

46

814

18
15

15

166

11
13 4
5 13 15

18
25

1
2

z
z
z
z

z
z
z

1991

1992 300
1996 2000

DRAM

DRAM DRAM

1998

168

1?
?

169

11l

1
1

2
1

170

171

172

E economic value O organization

173

capaMity

1 E E E

O
2 O O
O

1
9.1

9.1

1 8 4

174

2 3

175

176

20 70

198l1982
Z
R.T.PascaleA.G.AthosT.E.Deal
A11an A.Kennededy

177

TEDeaLAAKennedy

50-80 90

178

179

1
2
3
4
5
6
7

IMB

UPS

180

181

182

2
3

183


1
2
3
4
5
6
7

184

1902 86

21

[
]

185

10
7 47
7

26 2 3
2
3 6
6

186

1?
2?

z
z
z
z

z
z
z

1
2

189

190

191

2
3

192

193

1
2

1
23

194

195

9 81

196
9

1.9

9.9

7
6
5

5.5

4
3
2
1 1.1
0 1

9.1
9

10.1

11.1
29.1
31.9
49.9
55.5
9.9 1.1

1
5
2

3 9.9 5.5
9.9

197

s=fLFE
s L F E

1966

10.2

198

199

????

200

201

202

203


1?
2?
3?
?
4
5
6?

204

205

30
4 20

2
1
20
2

3
4 5

206

2
3

ABC
ABC

15 15

25%

207

1
2

2000

48 60

1983
1986

208

50

1984 1986
1988

1
2

209

210

2
3
4

z
z
z
z
z

z
z
z

1972

737

84%

212

8%

1
2

20% 80%
4

213

214

4 20 60

215

20

ERG

1943
.1964 .

216

1 5

20% 1%
30%

ERG
ERG
ERG 1969

217

ERG
ERG

ERG ERG

ERG
1ERG

2ERG
3ERG

ERG
ERG ERG

ERG

218

ERG
ERG
ERG

20 50

1
2
3
2

1
2
3
3

1
2

219

200

69

19
31

81

%100

100 %

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50

220

221

20 60

222

M=VE
M
V
E

3 3
1

223

20 60
1963 1965

Op Oc

Ip
Ic
Op
Ip
Oc
Ic

Op Oc

Ip
Ic

Op Oc

Ip
Ic
Op

224

225

226

1958

1967

123

2
7

227


1
2
3
4

228

229

20-30

1 68
1 1

30

230

5% 5%

!
?
?!

?!

231

!
?!

??
?

1?
?
2
?
3.?

8 4

232

28
56
1
2002 6 29

4
7 1

7 1

2
2002 7 1

233

3
2003 10 20

4
2004 5 10

5
2004 5 12

234

6
2004 5 13

2
3

z
z
z
z

z
z

1998 12

1
2

236

237

12-1

238

239

240

241

242

243

11
2
3
4
5
6
7

2
1
2

4
5

1
2
3
4
5
6

1
1

244

2
1

245

1
2
3
4

246

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

247

1
2
3
4
5

30

248

249

2
3
4
5

250

20
15
A4

1
2

180

251

2
3

20
10-15

1
2

1
2
3

1
2
3

252

1
2
3

Y 100%
50%

253

1
2?
3?

254

1
2 2

/1
/2
/3
/4
/5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

80-90
70-79
70
6

255

z
z
z
z
z

z
z

Square D
1988

800 20-30

Square D

Lexington 4%

257

75%
6 3

1
2 Square D
3 Square D

30

5P
purposeplacepowerplanpeople

258

259

260

1 5 12

2 10-15

3
IBM

R.. 9
Henley
9 9

9
1

261

8
9

262

263

1
2
3
4
5

1
2
3

264

1
2
3
4
5
6
7
8

T-

5Ppurposeplace

powerplanpeople

265


1
2
3
4

266

267

1
2
3
4

1
2
2
5

30

14
2 14 14

3 5
14 20

268

1
2
3
4
7
11+1 2
2

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3
7

6 4
7 5

3-1

3-2

269

8
9
10

2002 7 2 500

500

2002 5

2003

270

1995
77 70 91%
WTO

1
2

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10

271

1 2 3 4 5 30

1
2
3
4

z
z
z
z
z

1995 2 230 489


1763
19 100

20
5
28
1992 28

274

1994 1995

2
7

275

276

1

2

14-1

14-1

277

14-2

278

14-3
1

279

14-3

280

14-1

281

20000
50 5% 20%

282

283

20 60

284

6
7

285

30

80
ABC

ABC

74
130

ABC
1ABC ABC
ABC ABC

A
15% 70%-80%
B 30%
15%-25%C 55% 5% A
C
B
2EOQ

286

14-3

14-3

EOQ =

2 D OC
V CC

D
OC
V
CC
A 10000
100 5 10%

2 10000 100
=2000
5 10%
3

EOQ =

287

26 23

100%

20

288

14-2

=/

=/

=/

=/

=/

=/

=/
=/

1
2
3

289

2
3
4
5
6
7
8

290

5 5

5 3

1000

1
2?

291

45% 1000
17%
67%
QQMSN 90%

1
2

2004 3

2001 1

2000 8

-2003 7

2004 12

2001

2005

2004

2006

10 2006 7
11 1981
12 1980
13 1994
14 P1995
15 2006 2
16 2006 10
17

2001 3
18 2001 10
19 Karen HolemsCorinne Leech
2005 7
20 2005