Tajuk: Pertanian dan Pembangunan Ekonomi

Isu-isu yang Dibincangkan
Peranan sektor pertanian dalam pembangunan 2. Struktur sektor pertanian di NSM
1.

Pengenalan
Dalam menuju era baru dunia sedang mengalami peningkatan penduduk dan kecanggihan dalam pelbagai aspek pembangunan ekonomi  Sektor pertanian semakin penting dalam pembangunan dan dianggap sebagai sektor yang pasif dan menyokong perkembangan sektor-sektor lain.  Keluaran pertanian adalah eksport utama kebanyakan negara-negara membangun selain membekalkan sumber makanan dan tenaga kerja juga penjana sumber pendapatan negara.  Sumbangan sektor pertanian kepada pembangunan ekonomi masih dipertikaikan disebabkan anggapan bahawa ekomomi tumbuh lebih pantas dalam sektor industri dan perkhidmatan.

Pengabaian terhadap sesuatu sektor menyebabkan wujudnya ketidakseimbangan dalam pembangunan ekonomi. Negara-negara maju sering dikaitkan dengan perindustrian manakala negara-negara dunia ke3 sering dikaitkan pertanian dan wujudnya satu pandangan pertanian=kemuduran dan perindustrian=kemajuan. Peningkatan dalam pengeluaran pertanian diperlukan untuk menyokong pertumbuhan sektor-sektor lain, sektor pertanian juga memerlukan sumber-sumber tertentu dari sektor-sektor lain untuk meningkatkan pertumbuhannya.

80% daripada penduduk luar bandar terlibat dalam sektor pertanian dan di NSM kemiskinan selalui dikait dengan sektor pertanian kerana pengurusan sektor pertanian yang tidak cekap.  Isu yang timbul a) bagaimanakah kemiskinan dalam sektor pertanian dapat diatasi. b) bagaimanakah sektor ini menyumbang kepada pembangunan ekonomi?

Secara umum, matlamat pembangunan pertanian/luar bandar adalah:

(a) utk meningkatkan produktiviti dan pendapatan penduduk dlm sektor berkenaan (b)Mewujdkan peluang-peluang pekerjaan yang lebih banyak ©memperbanyakakan kemudahan-kemudahan asas yang memberi faedah pembangunan kepada penduduk luar bandar.

Tdpt 2 ciri penting sektor pertanian terutama di NSM (a) Peranan penting dari segi output negara(pendaptan negara) (b) Peranan penting dari segi penyerapan guna tenaga Walaubagaimanpun: menghadapi masalah dari segi daya pengeluaran yang rendah kerana: (a)Pertambahan penduduk yang pesat (b)Sistem pemilikan tanah yang tidak seimbang (c) Dari segi pembentukkan modal

Peranan / Sumbangan Sektor Pertanian
1.

2.
3. 4. 5.

Membekalkan bahan makanan Membantu perkembangan sektor industri Bekalan tenaga kerja untuk sektor industri Sumbangan pembentukan modal Membantu mempengaruhi tukaran asing

Kuznets- 4 sumbangan penting sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi
1.

2.
3. 4.

Sumbangan pengeluaran. Sumbangan pasaran Sumbangan modal dan buruh Sumbangan tukaran asing

Halangan-halangan Kepada Pembangunan Pertanian

kesuburan tanah 2. ketidakseragaman polisi dan intensif 3. peruntukan input dan kreadit 4. Kemudahan infrastruktur, kesihatan, pendidikan dan penyelidikan.
1.

3 isu diberi perhatian
1. 2. a) b) c) d) 3.

Syarat perdagangan untuk keluaran pertanian. Kecekapan sektor pertanian perlu dilakukan melalui tindakan. Baiki sistem pengangkutan dan penyimpanan Meningkatkan penggunaan input sektor pertanian. Meningkatkan kecekapan institusi sektor awam yang menguruskan sektor pertanian. Galakan penswastaan pasaran dan perkhidmatan. Sektor pertanian tindak balas terhadap perubahan harga iaitu dengan keanjalan harga keluaran perlulah hampir 1 atau anjal sempurna.

Kesannya apabila tindakan dilakukan
1.

2.

3.

Perubahan struktur dari aktiviti sara diri kepada keluaran pertanian yang bernilai tinggi. Contoh ladang tea di kenyal. Output pertanian bertambah kerana penggunaan benih bermutu, baja dan sistem pengairan yang baik. Wujud kilang baja di negara membangun.

STRUKTUR SEKTOR PERTANIAN
-Secara umumnya,

i)
ii)

struktur pertanian dunia dibahagi kepada: Sektor pertanian yang ada kecekapan dan lebih maju. Sektor pertanian yang tidak cekap dan daya pengeluaran rendah yang terdapat di negara membangun. Sektor pertanian di negara membangun mundur kerana: Perubahan yang amat perlahan dalam kaedah pengeluaran pertanian Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat yang melebihi pertumbuhan bekalan makanan.

i) ii)

AMALAN PERTANIAN
amalan pertanian di negara membangun i) struktur pertanian di Amerika Latin  Di Amerika Latin, dualisme dalam pertanian sangat betara dimana dibahagi kepada ladang besar dan ladang kecil.  Ladang Besar • memiliki melebihi 12 orang pekerja • melibatkan 7% penduduk sahaja • tetapi memiliki 82% tanah pertanian. • contoh: di Agentina, Brazil dan Chile.  Ladang Kecil • memiliki melebihi 2 orang pekerja • aktiviti pertanian berbentuk sara diri. • Memiliki 90% penduduk • Cuma 17% tanah pertanian • contoh: Peru, Ecuador
-Beberapa

di benua Asia, terdapat 2 isu utama iaitu terlalu ramai penduduk dalam kawasan pertanian dan struktur pertanian dipengaruhi oleh  Faktor penjajah  Sistem pinjaman wang  Pertumbuhan penduduk pesat  Oleh kerana kadar bunga terlalu tinggi maka mereka gagal bayar balik dan tanah tergadai.  Sewa atau pajak: 50%-60% hasil diberi kepada tuan tanah  Pertumbuhan panduduk pesat

ii) Struktur pertanian di Afrika

Ladang bersaiz kecil dan bentuk sara diri Oleh kerana Afrika ada benua besar, ia mempunyai tanah melebihi dan wujud pertanian berpindah tetapi daya pengeluaran rendah kerana: • penggunaan alat tradisional • kekurangan buruh dalam masa puncak • pertanian pindah tidak produktif • penggunaan tanah secara intensif

TRANSFORMASI SEKTOR PERTANIAN DI NEGARA MEMBANGUN
Berlaku pertanian sara diri beralih kepada komersial yang libatkan sektor eksport dan sektor industri. - Terdapat 3 aspek: • reformasi tanah • reformasi harga • penggunaan input-input baru - Masalah utama di negara membangun ialah tidak banyak pelabur di sektor pertanian. - Hanya 10% daripada jumlah pelaburan.
-

Figure 9.2 Cereal Yields by World Region, 19602005

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

918