Ézs 10

Kereszthivatkozások

Protestáns Újfordítás
10:1 Ézs 5:20-23 Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű! Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban és vitézek az italok keverésében, akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnöst, de az igazak igazát elvitatják. Így szól az ÚR: Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Izráelnek, mert eladják pénzért az igazat, és egy pár saruért a szegényt. Azt kívánják, hogy a nincstelenek a föld porát szórják fejükre, és elutasítják a nyomorultak ügyét. Apa és fia ugyanahhoz a nőhöz jár, így gyalázzák meg szent nevemet. Zálogba vett ruhán nyújtózkodnak minden oltár mellett, és a megbírságoltak borát isszák Istenük házában. Népem asszonyait kiűzitek kényelmes otthonukból, gyermekeiktől elveszitek ékes országomat örökre. Aki a legjobb köztük, olyan, mint a tüskebokor, a legbecsületesebb is olyan, mint a tövisbokor. De eljön büntetésed napja, amelyet őrállóid láttak. Akkor lesz majd zűrzavar! Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. „Szanhérib megtámadja Jeruzsálemet” De ha befejezi az Úr minden tettét a Sion hegyén és Jeruzsálemben, megbünteti az asszír király dölyfös szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme dicsekvését. Mert ezt mondta: Kezem erejével vittem véghez ezt, és bölcsességemmel, mert értelmes vagyok: megszüntettem a népek határait, értékeiktől megfosztottam őket, hatalmammal letaszítottam a trónon ülőket. Elérte kezem a népek gazdagságát, mint a madárfészket, és ahogyan megszerzik az elhagyott tojásokat, úgy szereztem meg az egész földet. Nem volt senki, aki szárnyával verdesett, csőrét kinyitotta, vagy csipogott volna. Dicsekedhetik-e a fejsze azzal szemben, aki vág vele? Fontosabb-e a fűrész, annál, aki húzza? Mintha a bot suhogtatná azt, aki fölvette, és a vessző venné föl azt, aki nem fából van! Hívjátok össze Babilon ellen a lövészeket, minden íjászt! Verjetek tábort körülötte, ne menekülhessen el senki! Fizessetek meg neki tettei szerint, bánjatok el vele egészen úgy, ahogyan ő bánt el másokkal! Mert kevélyen viselkedett az ÚRral, Izráel Szentjével szemben. És nagyon fel vagyok háborodva az elbizakodott népek miatt, mert amikor én kevéssé haragudtam, ők a romlást segítették elő.

10:2 Ám 2:6-8

Mik 2:9 10:3 Mik 7:4

1Pt 2:12

10:7 2Kir 18:19-35 Ézs 10:12-15

Jer 50:29

Zak 1:15 10:8-11

Gyál, 2010. március 10.

1/5

Ézs 10
2Kir 16:9 Asszíria királya hallgatott rá, és felvonult Asszíria királya Damaszkusz ellen, bevette, és foglyokat hurcolt el belőle Kírbe, Recínt pedig kivégeztette. amíg el nem jövök, és el nem viszlek benneteket a ti földetekhez hasonló földre, gabonát és mustot adó földre, kenyeret és szőlőt adó földre, olajat és mézet adó földre, hogy életben maradjatok, és ne haljatok meg! Ne hallgassatok Ezékiásra, mert félrevezet benneteket, amikor ezt mondja: Az ÚR megment bennünket! Vajon más népek istenei meg tudták-e menteni országukat Asszíria királyának a kezéből? Hol vannak Hamát és Arpád istenei? Hol vannak Szefarvaim, Héna és Ivvá istenei? Megmentették-e Samáriát az én kezemből? Ezeknek az országoknak valamennyi istene közül melyik tudta megmenteni országát az én kezemből? Hát az ÚR megmenthetie kezemből Jeruzsálemet? Mert félrevezet benneteket Ezékiás, amikor ezt mondja: Az ÚR megment bennünket! Vajon más népek istenei meg tudták-e menteni országukat Asszíria királyának a kezéből? Hol vannak Hamát és Arpád istenei? Hol vannak Szefarvaim istenei? Megmentették-e Samáriát az én kezemből? Ezeknek az országoknak valamennyi istene közül melyik tudta megmenteni országát az én kezemből? Hát az ÚR megmentheti-e kezemből Jeruzsálemet? Jaj Asszíriának, haragom botjának, melynek kezében van dühömnek vesszeje! Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között! Mondhatja-e formálójának az agyag: Mit csinálsz? És a készítmény ezt: Nem ügyes a kezed? Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izráel háza, mint ez a fazekas? Így szól az ÚR: Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izráel háza, mint az agyag a fazekas kezében. Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: „Miért formáltál engem ilyenre?” Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? Mert az ÚR, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten! Mert a mi Istenünk emésztő tűz. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere. Ez a gyökér lesz a szent mag! Azon a napon másodszor is kinyújtja kezét az Úr, hogy megvegye népe maradékát, mely megmarad Asszíriában és Egyiptomban, Patrószban, Kúsban és Élámban, Sineárban meg Hamátban és a tenger szigetein. Azon a napon a Seregek URa lesz népe maradékának díszes koszorúja, ékes koronája.

2Kir 18:32-35

Ézs 36:18-20

10:15 Ézs 10:5 Ézs 45:9

Jer 18:6

Rm 9:20-21

10:17 5Móz 4:24 Zsid 12:29 10:21-22 Ézs 6:13

Ézs 11:11

Ézs 28:5

Gyál, 2010. március 10.

2/5

Ézs 10
Rm 9:27 Rm 11:5 10:23 Ézs 28:22 Most azért ne csúfolódjatok, mert még szorosabbak lesznek bilincseitek! Hallottam, hogy az Úr, a Seregek URa elhatározta az egész ország pusztulását. Mózes kinyújtotta a kezét a tenger felé, és a tenger visszatért reggelre a medrébe egyenest a menekülő egyiptomiakra. Így hajtotta bele az ÚR az egyiptomiakat a tenger közepébe. Visszatért a víz, és elborította a harci kocsikat és lovasokat, a fáraó egész haderejét, amely utánuk ment a tengerbe. Egy sem maradt meg közülük. Elfogták Midján két vezérét, Órébet és Zeébet is, és megölték Órébet az Óréb szikláján, Zeébet pedig a zeébi présháznál ölték meg. Azután üldözték Midjánt; Óréb és Zeéb fejét pedig elvitték Gedeonhoz a Jordánon túlra. Úgy bánj velük, mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábínnal a Kísón-pataknál, Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. Saul is hazament Gibeába, és vele ment az a sereg is, amelynek a szívét arra indította az Isten. Jeremiásnak, Hilkijjá fiának a beszédei, aki a Benjámin földjén, Anátótban lakó papok közül való volt. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izráelről: „Ha Izráel fiainak száma annyi volna, mint a tenger fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül, Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint;

10:26 2Móz 14:27-28

Bír 7:25

Zsolt 83:10 Ézs 9:3 10:29 1Sám 10:26 10:30 Jer 1:1

Gyál, 2010. március 10.

3/5

Ézs 10
John A. Martin: Ézsaiás könyve, A Biblia ismerete IV. Budapest, 1999.

d. Jaj az igazságtalan népnek (10:1-4)1
10:1-4 Izráel korrupt vezetői elferdítették az igazságot ellentétben a Messiás igazságos uralmával. … Az olvasóknak rá kellett volna döbbenniük, hogy nekik is jaj, ha követik gonosz vezetőik útjait. Izráel vezetői hat dologban vétkeztek … Ezek viszszataszító cselekedetek voltak, mert az izráelieknek gondoskodniuk kellett volna egymásról Isten népének tagjaiként, akiket Istenük kiszabadított az egyiptomi rabszolgaságból. … Ezekkel a cselekedetekkel, melyekbe beletartozik a védtelen, magukat megvédeni nem tudó emberek kihasználása, a vezetők megsértették Isten törvényét2. Az ilyen magatartás miatta nemzet fogságba megy. 4. ASSZÍRIA BUKÁSA ÉS A NAGY KIRÁLYSÁG FELEMELKEDÉSE (10:5-12:6) Ebben a szakaszban Ézsaiás újra szembeállít két királyságot: az Asszír Birodalmat és Isten ezeréves országát. … Annak ellenére, hogy Isten felhasználta az Asszír Birodalmat Izráel megbüntetésére, nem tetszett neki az a lelkület, amit Asszíria tanúsított. … Isten dicsőséges birodalma Asszíria bukása után fog eljönni, bár nem közvetlenül utána. Ézsaiás csupán szembeállította a kettőt.

a. Az Asszír Birodalom bukása (10:5-34) (1) Asszíria teljesíti Isten akaratát (10:5-11)
10:5-6 Isten gyakran szokatlan eszközöket használ arra, hogy megvalósítsa célját a világban. … Ézsaiás nem állította, hogy Asszíria istenfélő, sőt még csak azt sem, hogy ez a birodalom tudott arról, hogy Isten felhasználja céljai érdekében. 10:7-11 Bár eszköz volt Isten kezében, Istennek nem tetszett Asszíria. Öntelten hódította meg Izráelt. Nem vette számításba Izráel Istenének nagyságát, mert azt gondolta, hogy Izráel és Júda ugyanolyan, mint bármely más nép. Asszíria legyőzte az arám városokat. … A legyőzött városoknak az asszíriai gondolkodásmód szerint nagyobb isteneik voltak, mint Jeruzsálemnek, ezért úgy gondolták, hogy ezt a várost könnyebben el lehet foglalni.

(2) Asszíria büntetése (10:12-19)
10:12-14 „nagyralátó szem”.3 … Az asszír király szavai … kifejezik az egész birodalom fennhéjázó büszkeségét.

1 2

3

I. Isten büntetése (1-39. rész) – B. A szabadulás próféciái (7-12. rész) – 3. Az északi királyság fogsága (9:7-10:4) 2Móz 22:21 „Ne nyomorgassátok az özvegyeket és árvákat!” 2Móz 23:6 „A szegény ember igazságát ne ferdítsd el peres ügyében!” 5Móz 15:7-8 „Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened, az ÚR ad neked, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, amiben szükséget szenved.” 5Móz 24:17-18 „Ne forgasd ki jogaiból a jövevényt és az árvát, és ne vedd zálogba az özvegy ruháját! Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kiváltott onnan Istened, az ÚR. Ezért parancsolom neked, hogy így cselekedj.” Ézs 1:17 „Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!” Zsolt 18:28 „A nyomorult népet megsegíted, de a kevély tekintetűeket megalázod.” Zsolt 101:5 „Aki titkon rágalmazza embertársát, azt elnémítom. A nagyralátót és a kevély szívűt nem tűröm meg.” Péld 6:17 „A nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek,” Péld 30:13 „Micsoda népség az, amely kevély szemű és fennhéjázó tekintetű!”

Gyál, 2010. március 10.

4/5

Ézs 10
10:15-19 Kr. e. 701-ben a Jeruzsálemet körülvevő 185 000 asszír katonát Isten megölte. Később Kr. e. 609-ben az Asszír Birodalom elesett Babilonnal szemben. Az Asszír Birodalom bukása mindazok bukásának az előképe, akik ellene állnak Istennek és szövetséges népével kapcsolatos tervének.

(3) Izráel maradéka (10:20-23)
10:20-23 „Azon a napon”: gyakran az utolsó időkre utal, amikor az Úr megbünteti a gonoszokat, és megalapítja igazságos királyságát.4 Mindazonáltal úgy tűnik, hogy itt inkább az északi királyság hamarosan bekövetkező, Asszíria általi megbüntetésére vonatkozik és a maradék visszatérésére az Asszír Birodalomból.

(4) Asszíria igájának lerázása (10:24-27) (5) Asszíria veresége (10:28-34)
10:28-32 Az út, melyen az asszír hódítók érkeznek, hogy megpróbálják legyőzni Júdát Kr. e. 701-ben, Júda északi határától Ajtól és Jeruzsálemtől kb. 12 km-re volt, majd onnan kiindulva vezetett déli irányba Nóbba, kb. 3 km-re Jeruzsálemtől délre. A felsorolt tizenkét város közül nyolcnak a helye ismert. 10:33-34 Asszíriának nem sikerül megvalósítani tervét, hogy elfoglalja Jeruzsálemet. … Ézsaiás már figyelmeztette a népet arra, hogy nem kell aggódniuk az asszír erőszak miatt, mert az Úr az ő oldalukon áll.

4

Ézs 4:2 „Azon a napon ékes és dicső sarjat ád az ÚR, a föld gyümölcse pedig pompás és díszes lesz azoknak, akik Izráelből megmaradnak.”

Gyál, 2010. március 10.

5/5