1

VAl TkO CÜA SlFÜ AM DOFFtFk VA
SlFÜ AM MAÜ TkONG XO GAN VA
VlFM GAN MAN TlNH
BS.TRẦN THU PHƯỢNG
BS. NGUYỄN QÚY KHOÁNG
KHOA CĐHA- BV. AN BÌNH
TONG QÜAN TAl tlFÜ TkONG VA NGOAl
NÜOC
ƒ Síoo um Doppíor vu síoo um muo thum do so thuy
doí hoong chuy cou dong muo, vun toc dong chuy vu
so tooí muo cuc co qoun.
ƒ 1hoong dooc so dong trong víoc nghíon coo cuc co
qoun nhum phun bíot cuo troc much muo vu khong
much muo.
2
1rong xo gun vu víom gun, síoo um Doppíor muo cong cup:
1. Tinb macb coa:
ƒ Hoong chuy.
ƒ Dung pho.
ƒ Vun toc.
ƒ So thong thoung huy hoyot khoí.
ƒ Cuc thong noí cou-cho, cou-cou.
2. Ðong macb gan ricng:
ƒ Vun toc tum tho toí du tVmux)
ƒ Khung tro dong muo tkl)
TONG QÜAN TAl tlFÜ TkONG VA NGOAl
NÜOC
3. Tinb macb trcn gan:
ƒ Dung pho
ƒ Hoyot khoí
4. Ðac tínb tooi mao :
ƒ Mot khoí K ngoyon phut
ƒ Mot sung thoong íunh tïnh
TONG QÜAN TAl tlFÜ TkONG VA NGOAl
NÜOC
3
MÜC TlFÜ ÐF TAl
Tìm ra:
ƒ Caùc daáu hieäu taêng aùp tónh maïch cöûa sôùm trong
beänh lyù gan maïn, ñaëc bieät laø xô gan.
ƒ Moái lieân heä giöõa töôùi maùu ñoäng maïch gan vaø
beänh lyù nhu moâ gan.
ƒ Moái lieân heä giöõa söï thay ñoåi daïng phoå cuûa caùc
tónh maïch treân gan vaø beänh lyù gan maïn.
Động mạch gan
Tĩnh mạch trên gan
Tĩnh mạch cửa
Xoang gan
MÜC TlFÜ ÐF TAl
4
NOl DÜNG THÜC HlFN
¾ lhoong phup nghíon coo: 1íon coo.
¾ Co muo: 78 bonh nhun.
¾ Cuch tho thup do ííoo:
ƒ ßonh nhun nhín doí.
ƒ 1hoc híon síoo um 2D & Doppíor muo.
NOl DÜNG THÜC HlFN
¾ Hình dung gun: do phun thoy lV & l
¾ 1ình much tron gun: ghí dung pho
¾ 1ình much cou:
ƒ Doong kïnh
ƒ Dung pho
ƒ Vun toc trong bình
ƒ Hoong dong muo
ƒ So thong thoung
ƒ 1hong noí
5
¾ Dong much gun ríong:
ƒ Vun toc tum tho toí du tVmux).
ƒ Khung tro dong muo t kl ).
¾ Khuo sut cuc sung thoong dí kom:
ƒ Not tun sính.
ƒ Not K.
)1ong kot so ííoo vu so sunh voí mot so tuí ííoo cou
cuc tuc gíu Chuo Ao vu Nhut ßun.
NOl DÜNG THÜC HlFN
kF kF T QÜA T QÜA
¾ 1hoí gíun thoc híon: 2l thung tl/2005 - 9/2006)
¾ 1ong so cu : 78 t49 xo gun, 29 víom gun mun)
¾ 1ooí trong bình : 56 t35 – 82)
¾ 1î ío num / no : 50/28
¾ Sính thíot : l2 cu
¾ Cun bíon dung :
ƒ lhun thoy lV too < 35mm : 52/ 78 t68%),
tß1 >35mm).
ƒ lhun thoy l to : 42/ 78 t54%).
6
ƒ Gan bieán daïng vôùi teo phaân thuøy IV, phì ñaïi phaân
thuøy I.
ƒ Tuaàn hoaøn baøng heä quanh tónh maïch roán vaø vò traùi.
kF kF T QÜA T QÜA
Tinb macb trcn gan:
ƒ lho 3 phu : 20/ 78 t25%).
ƒ lho 2 phu : 22/ 78 t28%).
ƒ lho don phu : 33/ 78 t43%).
ƒ Hoyot khoí : 3/ 78 t4%). tß1 pho 3 phu).
kF kF T QÜA T QÜA
7
Phoå bình thöôøng tónh maïch treân gan
kF kF T QÜA T QÜA
Huyeát khoái tónh maïch treân gan
vaø maát daïng phoå treân mode TM
kF kF T QÜA T QÜA
8
Tinb macb coa:
ƒ Dun tình much cou >l2mm : 42/78 t54%),
tBT: 8 - 12mm)
ƒ lho khong thuy doí thoo nhíp tho : 39/78 t50%),
tBT: Phoå thay ñoåi theo nhòp thôû).
ƒ Cíum vun toc dong muo < l0 cm/s : 37/78 t48%),
tBT: 10 – 20 cm/s)
kF kF T QÜA T QÜA
Tinb macb coa:
¾Hoong pho:
ƒ Hoong gun t ß1 ) : 75/78 t96%).
ƒ Xu gun : 3/78 t4%).
¾Hoyot khoí : 8/78, tl0%).
¾1hong noí t + ) : 3l/78, t40%).
kF kF T QÜA T QÜA
9
Phổ bình thường của tĩnh mạch cửa
kF kF T QÜA T QÜA
Huyết khối tĩnh mạch cửa
Đảo hướng dòng máu trong tĩnh
mạch cửa ( xa gan - phổ màu xanh )
kF kF T QÜA T QÜA
10
kFT QÜA
Động mạch gan riêng
. Tăng Vmax > 40cm/s : 50/78 ( 64% ) ( BT 30-40cm/s )
. Tăng RI > 0,7 : 62/78 ( 79% ) ( BT 0,5-0,7 )
Phoå bình thöôøng cuûa ñoäng maïch gan rieâng
(Vmax = 38cm/s, RI=0,68 )
kFT QÜA
11
Cuc sung thoong dí kom:
* K gun ngoyon phut : l0/ 78 tl2%).
* K doong mut : l/ 78 t0,0l%).
* Not tun sính : l5/ 78 t20%).
kFT QÜA

UNG
THƯ
GAN
kFT QÜA
12
SO SA SO SA NH VO NH VO l CA l CA C TA C TA l tlF l tlF Ü N Ü NÜ ÜO O C NGOA C NGOA l l
93% 85% 80% 79% 1ung vun toc
Vmux
62% 70% 60% 50% Khong thuy doí
thoo nhíp tho
1MC
60% 65% 53% 47% kbong tbav đổi
tbco nbịp tbở
TMC
60% 65% 53% 47% Cíum vun toc
dong muo qou
1MC
55% 50% 48% 43% lho don phu
1M1C
lvuo. 1 ßoíondí Murtínoz ßVAß
NHAN XFT
ƒ Co so chonh íoch vo cuc trí so gíou cuc tuc gíu co
tho do cuch chon bonh.
ƒ 1huy doí som nhut íu o dong much gun, trong do
tung kl t79%) íu chî so nhuy cum nhut trong khí tung
Vmux chum hon t64%).
ƒ Mut so dí dong thoo nhíp tho cou pho tình much
cou íu chî so nhuy cum tho bu t50%).
13
ƒ Cíum vun toc dong muo qou cou thuy doí chum
tho to t47%).
ƒ Mut dung pho 3 phu bình thoong cou tình much
tron gun íu so thuy doí chum tho num t43%).
ƒ So xout híon cuc mot houc nhíoo dong thong noí
cou - cho houc cou - cou chî nhuy cum trong 40%
cuc troong hop.
NHAN XFT
ƒ Co 3 cu tho híon so thuy doí hoong pho dong muo
qou cou tpho xu gun).
ƒ Nghíon coo cou chong toí chou houn chînh íu khong
kot hop dooc voí do up íoc tình much cou - mot
nghíom phup khong khu thí - do chong mính bung
chong tung up cou.
NHAN XFT
14
kFT tÜAN
¾ Síoo um Doppíor vu síoo um muo co vuí tro nhut
dính trong víoc chun doun som tình trung tung up
cou trong xo gun vu víom gun mun.
¾ So thuy doí cuc chî so ííon qoun don dong much
gun ríong íu nhuy cum nhut: tung kl vu tung Vmux.
¾ Cuc chî so ííon qoun don tình much cou thuy doí
chum hon, trong do thuy doí hoong pho - bíoo híon
tình trung tung up cou nung.
¾ So bíon doí pho cou cuc tình much tron gun thuy
doí chum nhut trooc khí co so xout híon cuc dong
thong noí- bung chong qoun trong cou tung up cou.
¾ Lu phoong tíon chun doun khong xum nhup, gíop
co hoong díoo trí tot hon vo noí khou houc cun thíop
nho dut 1llS t truns-ìogoío- portuí shont ) o mot so
nooc Ao- My
kFT tÜAN
15
Thông nối tĩnh mạch quanh rốn
Thông nối tĩnh mạch dạ dày trái
Thông nối lách-thận gián tiếp
16
Thông nối lách - thận trực tiếp
TAl tlFÜ THAM kHAO
1. Martinez- Noguera et al: Doppler in Hepatic Cirrhosis and Chronic Hepatitis. Seminars in
Ultrasound CT and MRI, Vol23. No 1 ( February) , 2002: pp 19-36
2. Pozniak MA: Doppler Ultrasound of the liver, in: Allan PL, Dubbins PA, Pozniak MA ( eds):
Clinical Doppler Ultrasound. London, Churchill Livingstone, 2000, pp 123- 164
3. Iwao T. Toyanaga A, Oho K, et al: Value of Doppler Ultrasound parameters of portal vein and
hepatic artery in the diagnosis of cirrhosis and portal hypertension. Am J Gastroenterol 92: 1012 –
1017, 1997
4. Bolondi L, Li Bassi S, Gaiani S, et al: Liver cirrhosis: Changes of Doppler waveform of hepatic
veins. Radiology 178: 513 – 516, 1991
5. Vilgrain V, Lebrec D, Menu Y, et al: Comparison between ultrasonographic signs and the
degree of portal hypertension in patients with cirrhosis. Gastrointest Radiol 15: 218 – 222, 1990.
6. Dauzat M, Lafortune M, Patriquin H, et al: Meal induced changes in hepatic and splanchnic
circulation: A non-invasive Doppler study in normal humans. Eur J Appl Physiol 68: 373 –380,
1994
7. Tanaka K, Mitsui K, Morimoto M, et al: Increased hepatic arterial blood flow in acute viral
hepatitis: Assessement by color Doppler sonography. Hepatology 18: 21- 27, 1993.
17
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
SỰ THEO DÕI CỦA QÚY VỊ