TOPLUMSAL CİNSİYET'LE İLGİLİ KAYNAKLAR Aşağıda kısa bilgisi bulunan kuruluşlar, Türkiye’deki Kadın hareketi içinden örnek olarak

seçildi. Kadın hareketi kendi içinde çok fazla kurum, kuruluş ve bilgiye sahip. Bu çerçevede, aşağıdaki kurumları, Kadın hareketiyle ilgili başlangıç düzeyinde asgari bilgiye ulaşabilmek için oluşturulan bir liste olarak algılamak gerekir. Bu bağlantılardan bir çok benzer kuruluşa ulaşmak da mümkün. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği 2005 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) nezdinde özel istişari statüsü kazanan Kadının İnsan HaklarıYeni Çözümler Derneği 1993 yılında bağımsız bir sivil toplum örgütü, bir kadın ve insan hakları örgütü olarak kuruldu. Amacı ulusal ve uluslararası düzeylerde, kadınların demokratik, eşitlikçi ve barışçı bir toplum düzeninin kurulması ve korunması sürecine özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak etkin ve yaygın katılımını desteklemektir. Bugüne kadar Derneğin yayınladığı dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz. Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi (SOGEP) SOGEP, kadın sorunlarının çözümleri doğrultusunda yapılan çalışmaların etkili bir biçimde sonuçlanabilmesi için bu alanda yapılan etkinliklerin, tartışılan politika önerilerinin, en iyi uygulamaların ve ders çıkartılması gereken başarısız

deneyimlerin bir araya toparlanması, analiz edilmesi ve tekrar alanda çalışan aktörlere yayılması gerekliliğinden yola çıkarak, tüm aktörlerle ilişki içinde olan, alanın bütününe de bakıp analiz edebilecek bir merkez olarak kuruldu.

SOGEP’in misyonu kadın çalışmaları alanının bilgisini derleyerek, tekrar alandaki aktörlerin kullanımına sunmaktır. SOGEP demokratik katılım ve temsil konusunda genç kadınlar için bir platform olup bu platform üzerinden genç kadınların güçlendirilmesini hedeflemektedir. Merkez, temel olarak sivil toplum örgütlerinin ve kamuoyunun talepleri doğrultusunda sosyal kalkınma ve cinsiyet eşitliği politikalarını ilerletmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda STK’lara kendi savunuculuk veya çalışma alanlarında lobi ve politika yapma araçları sunmayı da hedeflemektedir. SOGEP internet sitesindeki bilgi bankasına ulaşmak için burayı kullanabilirsiniz. FİLMOR Kadın Kooperatifi Filmmor Kadın Kooperatifi (Filmmor) 2003 yılında kuruldu. Sadece kadınların katılımına açık olan Filmmor’un amaçları:

Kadınların sinema ve medyaya katılımını, bu alanda kendilerini ifade edebilme, iletişim ve üretim alan, olanak ve güçlerini artırmak.  Kadınların cinsiyetçi olmayan temsil ve deneyimlerini yaygınlaştırmak. Sinemada, medyada ve nihayet her alanda cinsiyetçiliğin, şiddet ve ayrımcılığın olmadığı bir yaşamla ilgili çalışmalar yürütmektir. Filmmor Festival Bültenine buradan ulaşabilirsiniz.

bulabilirsiniz. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER) KADER, kadınların seçimle ve atamayla gelinen tüm karar verme mekanizmalarında eşit temsilini sağlamak için kuruldu. Kadınların politikaya katılımını engelleyen ekonomik, sosyal, kültürel, yasal engellerin ortadan kaldırılması, kadınların karar verme mekanizmalarında temsilini sağlamak için geçici özel önlem politikalarının yasalarda ve siyasi parti tüzüklerinde yer alması, politik yaşamda yer alan partili ve partisiz kadınların güçlendirilmesi, aday olmaya teşvik edilmesi, görünür kılınması siyasi partilerde yer alan kadınlar arasında; onlarla kadın hareketi arasında, kadın sorunları ve politikaları konusunda iş ve güç birliğinin gelişmesi ve lobi, savunu, kampanya, örgütlenme, eğitim çalışmaları yapmakta.

Amargi Kadın Akademisi MARGİ, Sümerce’de özgürlük ve anaya dönüş anlamına geliyor. Kadınların erkek egemen toplumsal ilişkiler içinde kendisini yaratmaya çalıştığı gerçeğinden yola çıkarak Erkek aklı sorguluyor, felsefi kuramlardan, siyasal teorilere, örgüt yönetim tarzından siyaset algısına, bilgiye yaklaşımdan gündelik hayata, dostluk biçimlerinden aşk ilişkilerine, sanattan dile, giyimden mimariye, hukuk kurallarından ahlaka kadar köklü alışkanlıklar, “olmazsa olmaz” sanılan gelenekler biçiminde süren ataerkilliğin ve onunla içiçe geçmiş iktidar sistemlerine karşı ve alternatif seçenekler için feminist teoriyi yaygınlaştırmak ve güçlendirmek istiyor. Amargi Feminist Dergiye ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca kadınları ilgilendiren tüm hukuki düzenlemelere ve yasalara ulaşmak için Amargi’deki bu sayfayı öneriyoruz. Cinsel şiddet üst başlığı altında toplanmış taciz, tecavüz, çocuk cinsel istismarı hakkındaki makaleleri de buradan

Kader Yayınları’na bu sayfadan ulaşılabiliyor. Yerel yönetimlerde ve karar almada kadınlarla ilgili istatistiklere de ilgili sayfadan ulaşmak mümkün. KAMER Vakfı Kurum, 93 yılında faaliyetlerine başladı. 1997 yılında itibaren de Vakıf olarak çalışmalarına devam ediyor. Feminist bir bakış açısıyla kadınların insan hakları konularında farkındalıklarının arttırılmasına, emek piyasasına girişlerini

sağlamaya ve erken çocukluk eğitimi alanında desteklenmesine yönelik toplam 23 ilde programlar yürütüyorlar. İstersek Biter: KAMER "Namus" Adına İşlenen Cinayetler 2006 Raporu’na ulaşmak için buraya, Türkiye'de Kadın Hakları Mevzuatı’na da buradan ulaşabilirsiniz.

Vakfı kuruldu. Vakıf bünyesine bgüne kadar çıkartılan yayınlara buradan ulaşmak mümkün. BM Raporları: Birleşmiş Milletler bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilg ili d u r u m u a n a li z eden birç ok yayın çıkartıldı. B u ya y ı n la ra ulaşmak için buraya tıklamanız gerekiyor. AB Raporları: Avrupa Birliği de bu konuda en fazla rapor çıkartan uluslararası kurumlardan biri. Raporların bağlatıları için buraya tıklayabilirsiniz. Dünyadan Raporlar: D i ğ e r k u r u m lar ı n ra p o r la r ı n a ulaşmak için de b u b a ğ la n t ı

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) 2006 Baharında bir grup kadın aktivist ve akademisyen tarafından kuruldu. Kadınların eviçi ve evdışı emeğini görünür ve değerli kılmak ve kadınların insana yaraşır çalışma koşulları içinde erkeklerle eşit olanak ve fırsatlara sahip olarak istihdam edilecekleri bir ortamın oluşturulmasını sağlamak için üye örgütlerin deneyimlerinden yola çıkarak ortak politikalar üreterek cinsiyete dayalı sisteme karşı mücadele vermeyi amaçlıyor. Kadın istihdamıyla ilgili zengin internet sitesine buradan ulaşılabiliyor. Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı

kullanılabilir.

Şi d detle yüz yüze olan ka dınlar la dayanışmayı sürdürmek, aile içindeki şiddete karşı mücadeleyi yaygınlaştırmak amacıyla 1990'da Mor Çatı Kadın Sığınağı