Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell Telèfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net

Institut Joan Brudieu

* Programa cofinançat per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Educació

Aquest document (Pla d'anglès díptic.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (26-juny-10)

Pàgina 1 de 4

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell Telèfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net

Institut Joan Brudieu

A les classes tindràs: Prova de nivell a principi de curs per posar-te al nivell adequat Metodologia comunicativa centrada en l´alumne Classes dinàmiques per activar la llengua i transformar els coneixements passius en actius Gramàtica i jocs per activar la llengua i millorar la precisió i fluïdesa Atenció personalitzada amb tutories Activitats a Internet Sèries i pel·lícules en anglès que et permetran millorar el teu nivell Millora de totes les destreses: speaking, listening, reading, writing i grammar Titulació oficial En acabar el cicle superior trasllat d´expedient a una EOI, on també podràs estudiar gratuïtament

Requisits: Ser alumne d´un cicle formatiu de grau superior a l’Institut Joan Brudieu el curs 2010-11 Tenir entre 18 i 30 anys Si hi estàs interessat, t’has d’inscriure quan et matriculis en el teu cicle superior a l’Institut Joan Brudieu

Aquest document (Pla d'anglès díptic.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (26-juny-10)

Pàgina 2 de 4

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell Telèfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net

Institut Joan Brudieu Sol·licitud d’inscripció al curs gratuït d’anglès dins el Pla d’impuls a l’anglès per a joves entre 18 i 30 anys curs 2010-2011

Al centre: Institut JOAN BRUDIEU, de la Seu d’Urgell

Nom i cognoms __________________________________________ DNI/Passaport ________________ Data de naixement _____________________ Adreça postal ____________________________________________________________ Adreça electrònica __________________________________________________ Telèfons (fixos, mòbils) __________________________________

Exposo: 1r Que tinc entre 18 i 30 anys l’any 2010 2n Desitjo fer el curs en l’horari proposat pel centre (de dilluns a divendres, de 20:35 a 21:30) 3r Si es disposa d’alguna certificació d’anglès, indiqueu-la _____________________________________________________________________ 4t Soc alumne/na del pla per primera vegada: SÍ NO

Sol·licito: La inscripció en el curs per a l’impuls de l’anglès 2010-2011 1r curs 2n curs

Signatura

La Seu d’Urgell, ____ de ___________ de 2010
Retalleu aquesta part i retorneu-la a Secretaria

Aquest document (Pla d'anglès díptic.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (26-juny-10)

Pàgina 3 de 4

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell Telèfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net

Institut Joan Brudieu

* Programa cofinançat per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Educació

Aquest document (Pla d'anglès díptic.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (26-juny-10)

Pàgina 4 de 4