Biblioteca de Catalunya – Dades CIP

Prat de la Riba, Enric La Nacionalitat catalana Facsím., Barcelona : Tip. L’Anuari de la Exportació, 1906 ISBN 978-84-393-7425-1 I. Escola d’Administració Pública de Catalunya II. Títol 1. Nacionalisme - Catalunya 323.17(467.1)

Edició electrònica a: www.eapc.cat/publicacions/varia/nacionalitat_catalana

© D’aquesta edició: 2007, Escola d’Administració Pública de Catalunya Barcelona, abril de 2007 Reproducció facsímil de la primera edició de la Tipografia L’Anuari de la Exportació (Barcelona, 1906) Tiratge: 1.000 exemplars ISBN: 978-84-393-7425-1 Dipòsit legal: Fotomecànica: Anglofort, SA Impressió: Gràfiques Pacífic

Edició facsímil | Barcelona, 2007 Escola d’Administració Pública de Catalunya

Aquesta edició facsímil de La nacionalitat catalana d’Enric Prat de la Riba, publicada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, s’ha acabat d’imprimir a Barcelona el dia 14 d’abril de 2007.

Escola d’Administració Pública de Catalunya C/ de Girona, 20 08010 Barcelona Tel. 93 567 23 23 Fax 93 567 23 50 www. eapc.cat

ISBN: 978-84-393-7425-1

,!7I 4D9-dhecfb!