You are on page 1of 13

Parlament Europejski

2014 - 2019

Komisja Transportu i Turystyki

2014/2243(INI)
19.6.2015

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie bezpiecznego korzystania ze zdalnie kierowanych bezzaogowych
systemw powietrznych (RPAS), powszechnie znanych jako bezzaogowe
statki powietrzne (UAV), w dziedzinie lotnictwa cywilnego
(2014/2243(INI))
Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawczyni: Jacqueline Foster

PR\1059256PL.doc

PL

PE554.997v01-00
Zjednoczona w rnorodnoci

PL

PR_INI
SPIS TRECI
Strona
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ............................................... 3

PE554.997v01-00

PL

2/13

PR\1059256PL.doc

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


w sprawie bezpiecznego korzystania ze zdalnie kierowanych bezzaogowych systemw
powietrznych (RPAS), powszechnie znanych jako bezzaogowe statki powietrzne (UAV),
w dziedzinie lotnictwa cywilnego
(2014/2243(INI))
Parlament Europejski,

uwzgldniajc komunikat Komisji z dnia 8 kwietnia 2014 pt. Nowa era w dziejach
lotnictwa otwarcie rynku lotniczego na cywilne wykorzystanie zdalnie kierowanych
bezzaogowych systemw powietrznych w bezpieczny i zrwnowaony sposb
(COM(2014)0207),

uwzgldniajc kocowe sprawozdanie europejskiej grupy sterujcej ds. RPAS pt. Plan
dziaania na rzecz integracji zdalnie kierowanych bezzaogowych systemw
powietrznych w ramach europejskiego systemu lotnictwa cywilnego,

uwzgldniajc deklaracj z Rygi dotyczc zdalnie sterowanych statkw powietrznych


(dronw) Ksztatowanie przyszoci lotnictwa,

uwzgldniajc sprawozdanie Izby Lordw pt. Cywilne wykorzystanie dronw w UE,

uwzgldniajc konwencj chicagowsk z dnia 7 grudnia 1944 r.,

uwzgldniajc art. 52 Regulaminu,

uwzgldniajc sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opini Komisji


Wolnoci Obywatelskich, Sprawiedliwoci i Spraw Wewntrznych (A8-0000/2015),

A.

majc na uwadze, e pasjonaci pilotuj mae, sterowane drog radiow modele statkw
powietrznych od wielu dziesicioleci; majc na uwadze, e w ostatnich 15 latach mia
miejsce gwatowny wzrost wykorzystywania zdalnie kierowanych bezzaogowych
systemw powietrznych (RPAS), znanych szerzej jako bezzaogowe statki powietrzne
(UAV) lub drony; majc na uwadze, e szczeglnie mae RPAS, przeznaczone zarwno
do celw hobbistycznych, jak rekreacyjnych, staj si coraz popularniejsze;

B.

majc na uwadze, e technologia opracowana pierwotnie do celw wojskowych jest


obecnie stosowana take komercyjnie, co prowadzi do przesuwania granic ustawowych;
majc na uwadze, e dzi RPAS przynosz take znaczne korzyci w zakresie rnego
rodzaju uycia cywilnego, takiego jak kontrole bezpieczestwa i monitorowanie
infrastruktury (tory kolejowe, zapory i obiekty energetyczne), do celu oceny katastrof
naturalnych, rolnictwa precyzyjnego i uycia mediw; majc na uwadze, e uycie
RPAS daje take znaczne korzyci rodowiskowe;

C.

majc na uwadze, e aktualne prawodawstwo UE przewiduje, e co do zasady


instytucj certyfikujc w odniesieniu do RPAS o maksymalnej masie startowej
przekraczajcej 150 kg jest obecnie Europejska Agencja Bezpieczestwa Lotniczego
(EASA). majc na uwadze, e RPAS o masie nieprzekraczajcej 150 kg podlegaj
jurysdykcji poszczeglnych pastw czonkowskich;

PR\1059256PL.doc

3/13

PE554.997v01-00

PL

D.

majc na uwadze, e regulacje dotyczce RPAS istniej bd s opracowywane w


Austrii, Danii, Francji, Niemczech, Woszech, Irlandii, Hiszpanii i Zjednoczonym
Krlestwie1; majc na uwadze, e w Danii, Zjednoczonym Krlestwie i Niderlandach
dziaaj ju zatwierdzone szkoy lotnicze, a w Niderlandach i Zjednoczonym Krlestwie
ponad 500 osb posiada uprawnienia do pilotowania RPAS;

E.

majc na uwadze, e wszystkie przepisy dotyczce RPAS, jakie obowizuj w Europie,


s dostosowane do oceniania ryzyka, z jakim wi si poszczeglne operacje; majc na
uwadze, e przepisy dotyczce RPAS s raczej ukierunkowane na operatora i nie
odzwierciedlaj podejcia, zakadajcego ukierunkowanie na statek lotniczy, jakie
przyjmuje si w przypadku lotw zaogowych; majc na uwadze, e ryzyko zaley nie
tylko od rodzaju urzdzenia, lecz take od innych czynnikw, takich jak obszar, nad
ktrym odbywaj si przeloty, dowiadczenie operatora i konkretny rodzaj operacji;

F.

majc na uwadze, e istnieje ogromny potencja wzrostu w tym sektorze, od poziomu


producenta do poziomu uytkownika kocowego, zarwno w przypadku duych
przedsibiorstw, jak i acucha dostaw skadajcego si z tysicy MSP; majc na
uwadze, e konieczne jest, abymy utrzymywali wiatowej klasy normy produkcji;

G.

majc na uwadze, e w uznaniu szybkiego rozwoju tego rynku, RPAS s susznie


uwzgldniane w istniejcych programach z zakresu lotnictwa cywilnego, takich jak
wsplne przedsiwzicie w celu opracowania europejskiego systemu zarzdzania
ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) i program Horyzont 2020; majc na
uwadze, e przemys ten zainwestowa ju znaczne zasoby finansowe;

H.

majc na uwadze, e nawet na tym wczesnym etapie pastwa czonkowskie, przemys i


Komisja uznay potencja, jaki wykazuje ten rynek i pragn podkreli, e aby zapewni
konkurencyjno na rynku wiatowym, wszelkie ramy polityki musz umoliwia
wzrost;

I.

majc na uwadze moliwoci w zakresie inwestycji i tworzenia miejsc pracy w caym


acuchu dostaw, jakie ten powstajcy rynek moe stworzy, przy jednoczesnym
uznaniu koniecznoci zabezpieczenia interesu publicznego;

I.

Wymiar midzynarodowy

1.

zauwaa, e Stany Zjednoczone s powszechnie uznawane za wiodcy rynek w zakresie


wykorzystania RPAS, przy czym jest to wykorzystanie na potrzeby operacji
wojskowych; podkrela jednak, e liderem w sektorze cywilnym jest Europa 2 500
operatorw pochodzi z Europy, natomiast z pozostaych rejonw wiata wywodzi si
ich 2 342;

2.

zauwaa, e w Japonii funkcjonuje wielu operatorw RPAS, a kraj ten ma 20 lat


dowiadczenia w tym zakresie, przede wszystkim w dziedzinie operacji rolnictwa
precyzyjnego z wykorzystaniem RPAS, takich jak opryski upraw; przypomina, e byo
to pierwsze pastwo, ktre dopucio wykorzystanie technologii RPAS w dziaalnoci
rolniczej w poowie lat 90., po czym w cigu kilku lat liczba operatorw zwielokrotnia
si;

http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=1995&pageid=16012

PE554.997v01-00

PL

4/13

PR\1059256PL.doc

3.

zauwaa, e przemys wytwrczy Izraela dziaa bardzo aktywnie, jednak z


bezporednim naciskiem na wojskowe RPAS; podkrela fakt, e zintegrowane cywilnowojskowe suby eglugi powietrznej uatwiaj obecnie wczenie RPAS do izraelskiej
przestrzeni powietrznej;

4.

zauwaa, e Australia, Chiny (gdzie produkuje si wiele bardzo maych RPAS) i


Poudniowa Afryka nale do grupy pozostaych 50 krajw, ktre obecnie opracowuj
RPAS;

5.

podkrela, e naley uzna wiatowy wymiar RPAS i wzywa Komisj do


uwzgldnienia tego faktu w peni;

II.

Aktualna sytuacja w pastwach czonkowskich UE

6.

podkrela, e wszystkie pastwa czonkowskie prowadz okrelone dziaania w zakresie


RPAS, w kontekcie produkcji lub operacji;

7.

zaznacza fakt, e o ile nie zostanie przyznane odstpstwo, dziaalno operacyjna jest
zgodna z prawem wycznie wtedy, gdy s ustanowione przepisy krajowe; przypomina,
e podstaw dla takiego stanu rzeczy stanowi zasada ICAO, zgodnie z ktr wszystkie
operacje realizowane przez bezzaogowe pojazdy powietrzne musz uzyska specjalne
zezwolenie1;

III.

Kluczowe kwestie

8.

uznaje, e sektor RPAS pilnie wymaga, by waciwe organy opracoway przepisy na


szczeblu wiatowym, aby zapewni transgraniczny rozwj w tym obszarze; zaznacza
fakt, e jeeli niezwocznie nie zostan podjte adne dziaania, istnieje ryzyko, e
potencja gospodarczy i korzystny wpyw RPAS nie zostan w peni wykorzystane;

9.

zaznacza fakt, e we wszystkich dziaaniach i zasadach dotyczcych RPAS


bezpieczestwo i ochrona maj pierwszorzdne znaczenie;

10.

zaznacza fakt, e podmiot ochrony danych i prywatnoci ma take kluczowe znaczenie


w uatwieniu wzrostu i bezpiecznej integracji RPAS w lotnictwie cywilnym, zgodnie z
art. 8 Karty praw podstawowych UE oraz art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE);

11.

zgadza si z picioma kluczowymi zasadami majcymi zastosowanie do


opracowywania RPAS w przyszoci wskazanymi w deklaracji z Rygi i w peni je
popiera;

naley traktowa RPAS jako nowy rodzaj statku lotniczego i przewidzie


proporcjonalne przepisy ustalone na podstawie ryzyka, z jakim wi si
poszczeglne operacje;

naley rozwija przepisy UE w zakresie wiadczenia usug RPAS w sposb

http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf

PR\1059256PL.doc

5/13

PE554.997v01-00

PL

bezpieczny, aby umoliwi przemysowi inwestycje;

naley rozwija technologi i opracowywa normy w celu umoliwienia penego


wczenia RPAS do europejskiej przestrzeni lotniczej;

akceptacja spoeczna ma kluczowe znaczenie dla wzrostu w dziedzinie usug


RPAS;

operator danego RPAS odpowiada za jego wykorzystanie;

12.

podkrela, e w krtkim okresie, z perspektywy zarzdzania ruchem lotniczym,


procedury operacyjne zostay ju wdroone i pozwalaj RPAS na loty poza konkretne
ograniczone obszary; przypomina, e wiele cywilnych i wojskowych RPAS lata
specjalnie przeznaczonymi do tego korytarzami, co zwiksza normy oddzielenia
stosowane zazwyczaj dla zaogowych statkw powietrznych;

13.

zauwaa, e wpyw RPAS na ruch zaogowy jest ograniczony ze wzgldu na niski


stosunek RPAS do zaogowych statkw powietrznych; uznaje, e naciski na zarzdzanie
ruchem lotniczym (ATM) mog si zwikszy, ze wzgldu na wzrost zainteresowania
RPAS do celw sportowych i rekreacyjnych, ale wzywa do uwzgldnienia tego
czynnika przez waciwe organy w celu zapewnienia staych wydajnych norm
zarzdzania ruchem lotniczym we wszystkich pastwach czonkowskich;

14.

zaznacza fakt, e rozwizania techniczne i regulacyjne powinny umoliwi RPAS


korzystanie z przestrzeni powietrznej obok wszystkich innych uytkownikw
przestrzeni powietrznej, nie narzucajc tym ostatnim nowych wymogw w zakresie
wyposaenia; zauwaa, e istnieje dua liczba maych RPAS dziaajcych poniej 500
stp, razem z zaogowymi statkami powietrznymi; podkrela, e mimo i instytucje
zapewniajce suby eglugi powietrznej nie wiadcz usug kontroli ruchu lotniczego
na tych wysokociach, maj jednak obowizek zapewnienia wystarczajcych informacji
dla obu rodzajw statkw powietrznych, by mogy one wspistnie w tej samej
przestrzeni powietrznej; zauwaa, e EUROCONTROL wspiera w najwikszym
moliwym zakresie pastwa w tworzeniu wsplnego porozumienia w kwestiach, o
ktrych mowa, oraz w zwikszaniu harmonizacji;

IV. Rozwizania na przyszo


15.

uwaa, e, opierajc si na ocenie ryzyka, naley opracowa jasne, globalne,


zharmonizowane i proporcjonalne ramy regulacyjne, pozbawione uciliwych regulacji
obowizujcych przedsibiorstwa, ktre zniechcayby je do inwestowania i tworzenia
miejsc pracy;

16.

uwaa, e przepisy na szczeblu UE i na szczeblu krajowym powinny wyranie


wskazywa przepisy majce zastosowanie do RPAS w kontekcie rynku wewntrznego
i handlu midzynarodowego (produkcja, sprzeda, handel i wykorzystanie RPAS);
uwaa take, e ochrona prywatnoci i ochrona danych oraz wszelkie inne
obowizujce przepisy, takie jak prawo karne, prawo wasnoci intelektualnej, prawo
lotnicze i rodowiskowe, powinny by wymienione w informacji dla nabywcw;

17.

uwaa, e przemys i organy regulacyjne musz wsppracowa, aby unikn problemu

PE554.997v01-00

PL

6/13

PR\1059256PL.doc

jajka i kury, gdzie przemys niechtnie inwestuje w rozwj niezbdnych technologii,


nie majc pewnoci, w jaki sposb bd one regulowane, natomiast organy regulacyjne
niechtnie opracowuj nowe normy do chwili przedstawienia przez przemys
technologii celem zatwierdzenia;
18.

19.

uwaa, e aby zapewni bezpieczne dziaanie RPAS, wymogi regulacyjne bd musiay


opiera si na podejciu indywidualnym albo na podejciu opartym na rodzaju/klasie, w
zalenoci od tego, ktre z nich jest stosowne, i bd zapewnia wysoki poziom
bezpieczestwa i interoperacyjnoci; uwaa, e aby zapewni sukces producentw i
operatorw RPAS, wane jest, by wymogi standaryzacja Europejskiej Organizacji
Wyposaenia Lotnictwa Cywilnego (EUROCAE) byy zatwierdzane przez stosowne
organy regulacyjne;
uwaa, e przysze zasady dotyczce RPAS winny porusza kwestie obejmujce:

zdatno do lotu;

specyfikacje certyfikacyjne;

uycie komercyjne i rekreacyjne;

moliwoci ledzenia waciciela/operatora;

zgod ze strony organizacji szkoleniowych dla pilotw;

szkolenie i licencjonowanie pilotw;

dziaania;

20.

podkrela, e RPAS musz by wyposaone w technologi dostrzeenia i ominicia, by


wykry statek powietrzny korzystajcy z tej samej przestrzeni powietrznej, co
zagwarantuje, e RPAS nie bd zagraay bezpieczestwu zaogowych statkw
powietrznych, a take bd uwzgldniay strefy zakazu lotw, takie jak lotniska i
innego rodzaju istotn infrastruktur;

21.

popiera zamiar Komisji dotyczcy usunicia progu 150 kg rozdzielajcego kompetencje


certyfikacyjne EASA i wadz krajowych;

22.

podkrela, e zrzeszenie wadz ds. tworzenia przepisw o systemach bezzaogowych


(JARUS) to organ midzynarodowy, w ktrym czonkostwo jest dobrowolne,
zrzeszajcy krajowe organy lotnictwa cywilnego z pastw 22 pastw z UE i spoza UE
oraz organy/wadze regulacyjne; przypomina, e przewodniczym JARUS jest
przedstawiciel EASA, czyli agencji ktra bdzie si zajmowa si kwesti przyszych
regulacji dotyczcych RPAS; przypomina, e celem zrzeszenia JARUS jest
opracowywanie wymogw technicznych, operacyjnych i wymogw dotyczcych
bezpieczestwa w zakresie certyfikacji duych i maych RPAS i ich bezpiecznego
wczania do przestrzeni powietrznej i lotnisk;

23.

jest gboko przekonany, e zrzeszenie JARUS znajduje si zatem w idealnym


pooeniu, by szybko i skutecznie opracowa wiatowe regulacje w zakresie
bezpieczestwa, odnoszce si do dziaa RPAS; uwaa, e zrzeszenie JARUS powinno
zagwarantowa dziki procedurze wzajemnego uznawania by wszelkie przepisy UE
przyjte w przyszoci byy zgodne z midzynarodowymi ustaleniami poczynionymi w
innych pastwach;

24.

uwaa, e agencje ochrony danych poszczeglnych pastw czonkowskich powinny


wsppracowa ze sob z myl o wymianie danych i zapewnieniu zgodnoci z

PR\1059256PL.doc

7/13

PE554.997v01-00

PL

istniejcymi wytycznymi dotyczcymi ochrony danych;


25.

przypomina, e wedug Komisji dodatkowe, waciwe dla danej technologii przepisy


dotyczce ochrony danych nie powinny by w przypadku RPAS niezbdne; wierzy, e
agencje ochrony danych pastw czonkowskich powinny wymienia si istniejcymi
szczeglnymi wytycznymi w zakresie ochrony danych odnoszcych si do
komercyjnych RPAS, i wzywa pastwa czonkowskie do dokadnego wdroenia
przepisw dotyczcych ochrony danych, w taki sposb, by zarwno w peni rozwieway
wtpliwoci opinii publicznej dotyczce prywatnoci, jak i nie prowadziy do naoenia
nieproporcjonalnych obcie administracyjnych na operatorw RPAS;

26.

przyjmuje pogld, e Parlament Europejski musi uzasadni swoj opini przed


przyjciem przez Komisj pakietu lotniczego, reagujc w ten sposb na wezwanie do
stworzenia jasnych wytycznych ze strony przemysu;

27.

zobowizuje swojego przewodniczcego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz


Komisji.

PE554.997v01-00

PL

8/13

PR\1059256PL.doc

UZASADNIENIE
I.

Kroki poczynione przez sprawozdawczyni i jej opinia

W chwili wydania komunikatu wczesny wiceprzewodniczcy Komisji i komisarz


ds. mobilnoci i transportu, Siim Kallas, stwierdzi: jeeli moemy mwi o waciwym
czasie, to nadszed on wanie teraz opinia, ktr podzielia Violeta Bulc, jego nastpczyni
na stanowisku komisarza, ktra nadaa pierwszestwo wczeniu RPAS do pakietu
lotniczego, ktry ma zosta przyjty do koca 2015 r.
W nastpstwie publikacji komunikatu Komisji w 2014 r., w dniu 27 stycznia 2015 r.
sprawozdawczyni zorganizowaa w Parlamencie Europejskim spotkanie zainteresowanych
stron dla przedstawicieli Komisji, EASA i zrzeszenia JARUS, wsplnego przedsiwzicia
SESAR, krajowych organw regulacyjnych, w tym CAA i DfT (UK), DfT (NL), a take
dostawcw usug NATS i Eurocontrol, producentw BAE Systems, Airbus, Rolls Royce,
ASD i zwizku pilotw BALPA. Co wane, obecni byli take przedstawiciele Europe Air
Sports, organizacji, ktrej dziaalno odzwierciedla wzrost zainteresowania wykorzystaniem
RPAS w celach rekreacyjnych.
Wrd uczestnikw panowaa powszechna zgoda co do tego, e wszelkie ramy regulacyjne
musz by proporcjonalne, aby umoliwi rozwj sektora, a jednoczenie unikn zbdnych
obcie dla rozwijajcego si przemysu. Ponadto wszelkie ramy musz zosta uznane na
szczeblu wiatowym, aby pobudza badania i rozwj.
W lutym 2015 r., podczas wizyty delegacji komisji TRAN w Waszyngtonie, D.C.,
sprawozdawczyni spotkaa si z urzdnikami z Federalnej Administracji Lotnictwa
Cywilnego (FAA), ktra przewodzi integracji zdalnie kierowanych bezzaogowych
systemw powietrznych (BSP = RPAS). Federacja zaproponowaa w ostatnim czasie
rozporzdzenie, w ramach ktrego dopuszczono by wykorzystanie okrelonych maych BSP
w systemie lotnictwa cywilnego Stanw Zjednoczonych, przewidujc jednoczenie otwarto
na innowacje technologiczne powstajce w przyszoci.
Take w 2014 r. sprawozdawczyni spotkaa si z Komisj ds. Unii Europejskiej Izby Lordw,
ktra sporzdzaa sprawozdanie w sprawie cywilnego wykorzystania dronw w
Zjednoczonym Krlestwie. Ponadto w marcu 2015 r. sprawozdawczyni zabraa gos podczas
konferencji w sprawie RPAS zorganizowanej w Rydze przez otewsk prezydencj.
W przyjtej pniej deklaracji z Rygi okrelono pi kluczowych zasad, jakimi UE powinna
kierowa si w przyszych dziaaniach:

naley traktowa RPAS jako nowy rodzaj statku lotniczego i przewidzie


proporcjonalne przepisy ustalone na podstawie ryzyka, z jakim wi si
poszczeglne operacje;

naley rozwija przepisy UE w zakresie wiadczenia usug RPAS w sposb


bezpieczny, aby umoliwi przemysowi inwestycje;

naley rozwija technologi i opracowywa normy na rzecz penego wczenia do


europejskiej przestrzeni lotniczej;

PR\1059256PL.doc

9/13

PE554.997v01-00

PL

akceptacja spoeczna ma kluczowe znaczenie dla wzrostu w dziedzinie usug RPAS;

operator danego RPAS odpowiada za jego wykorzystanie;

W Rydze europejska spoeczno lotnicza zobowizaa si do umoliwienia


przedsibiorstwom wiadczenia usug RPAS w caej Europie od 2016 r.
Komisja Europejska opracowuje wniosek, ktry ma zosta przyjty do koca 2015 r.
Parlament, a zwaszcza komisja, odegra swoj rol i wystpi z konstruktywnymi
odpowiedziami na wyzwania, jakie przed nami stoj. Na zakoczenie sprawozdawczyni
zdecydowanie uwaa, e naley przyj sprawozdanie z wasnej inicjatywy przy wsparciu i
uczestnictwie czonkw komisji, co bdzie stanowio zdecydowane przesanie polityczne,
pokazujce, e jestemy gotowi na ten nowy, fascynujcy krok naprzd i na odegranie penej
roli w budowaniu sektora lotnictwa cywilnego XXI wieku.

II.

Glosariusz

ATM

Zarzdzanie ruchem lotniczym

BALPA

Brytyjskie Stowarzyszenie Pilotw Linii Lotniczych

LUM

Organ Lotnictwa Cywilnego Zjednoczonego Krlestwa

DfT (UK)

Departament Transportu (Zjednoczone Krlestwo)

DfT (NL)

Departament Transportu (Holandia)

EASA

Europejska Agencja Bezpieczestwa Lotniczego

EUROCAE

Europejska Organizacja Wyposaenia Lotnictwa Cywilnego

URA

Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego Stanw Zjednoczonych

elektroiskrowe obrabiarki
Cywilnego

Midzynarodowego

Lotnictwa

JARUS

Zrzeszenia wadz ds. tworzenia przepisw o systemach bezzaogowych

RPAS

Zdalnie kierowane bezzaogowe systemy powietrzne

SESAR

Europejski system zarzdzania ruchem lotniczym nowej generacji

BSP

Bezzaogowe systemy powietrzne

PE554.997v01-00

PL

Organizacja

10/13

PR\1059256PL.doc

UAV

PR\1059256PL.doc

Bezzaogowe statki powietrzne

11/13

PE554.997v01-00

PL

III (a). Informacje oglne: Zarys komunikatu Komisji z kwietnia 2014 r.


COM(2014) 207
W komunikacie okrelono, w jaki sposb Komisja proponuje uj kwesti operacji RPAS w
przyszych ramach polityki europejskiej. Stwierdzono w nim, e wszelkie regulacje bd
musiay wspiera rozwj komercyjnego rynku RPAS, zabezpieczajc jednoczenie interes
publiczny.
Ustalone zostan nowe normy regulacji operacji cywilnych RPAS, obejmujce
bezpieczestwo, ochron, prywatno, ochron danych, ubezpieczenia i odpowiedzialno.
Komisja ma na celu umoliwienie europejskiemu przemysowi, by sta si wiatowym
liderem dziaalnoci w zakresie tej rozwijajcej si technologii.
Do koca 2015 r. ma zosta przyjty wniosek ustawodawczy. Komisja zauwaa, e nowe
normy obejm nastpujce obszary:
oglnoujnijne zasady w zakresie autoryzacji bezpieczestwa: oglnoujnijne przepisy
opierayby si na zasadzie, zgodnie z ktr RPAS musz, w stosownych przypadkach,
zapewnia taki sam poziom bezpieczestwa, jak zaogowe operacje powietrzne.
ponadto EASA (Europejska Agencja Bezpieczestwa Lotniczego) rozpocznie
opracowywanie oglnounijnych norm w zakresie RPAS;
ochrona prywatnoci i danych: dane zgromadzone przez RPAS musz by zgodne z
majcymi zastosowanie przepisami w zakresie ochrony danych, natomiast organy
ochrony danych zobowizane s monitorowa pniejsze gromadzenie i przetwarzanie
danych osobowych; Komisja oceniaby, w jaki sposb mona zapewni, by przepisy w
zakresie ochrony danych miay w peni zastosowanie w odniesieniu do RPAS i w razie
koniecznoci zaproponowaaby zmiany lub szczegowe zalecenia;
kontrole, majce na celu zapewnienie ochrony: jako e RPAS mogyby by
wykorzystywane bezprawnie, EASA opracowaaby niezbdne wymogi bezpieczestwa,
przede wszystkim z myl o ochronie przepywu informacji; zaproponowaaby
zobowizania o charakterze prawnym obowizujce wszystkie zaangaowane strony na
przykad zarzdzajcych ruchem lotniczym, operatora i dostawcw usug
telekomunikacyjnych ktre to zobowizania byyby egzekwowane przez organy
krajowe;
przejrzyste ramy w obszarze odpowiedzialnoci i ubezpiecze: obecny system
ubezpiecze od odpowiedzialnoci cywilnej zosta ustanowiony gwnie pod ktem
zaogowych statkw powietrznych, ktrych masa (poczwszy od 500 kg) determinuje
minimaln kwot ubezpieczenia; Komisja oceniaby potrzeb zmiany obowizujcych
obecnie przepisw, uwzgldniajc RPAS;
usprawnianie w dziedzinie bada i rozwoju oraz wsparcie dla nowego przemysu:
Komisja wskazaa, e pragnie wprowadzi usprawnienia w dziedzinie bada i rozwoju,
zwaszcza funduszu, ktrym zarzdza wsplne przedsiwzicie SESAR, aby zapewni
jak najszybsze wczenie RPAS do SESAR; MP i podmioty rozpoczynajce dziaalno
gospodarcz w tym sektorze uzyskayby wsparcie ze strony przemysu, aby rozwija
technologie w ramach programw Horyzont 2020 i COSME;
PE554.997v01-00

PL

12/13

PR\1059256PL.doc

III (b).
Przykad obowizujcego aktualnie zezwolenia na RPAS w pastwie
czonkowskim:
W Zjednoczonym Krlestwie organ lotnictwa cywilnego (Civil Aviation Authority,
CAA) definiuje may bezzaogowy statek powietrzny jako statek powietrzny o
maksymalnej masie 44 lb. Wymogi w zakresie bezpieczestwa w odniesieniu do tej
kategorii ujto w art. 166 i 167 brytyjskiego rozporzdzenia w sprawie eglugi
powietrznej, w myl ktrych:
1. Operacja nie moe zagraa nikomu ani niczemu.
2. Statek powietrzny musi pozostawa w zasigu wzroku (zazwyczaj przyjmuje si, e jest
to zasig 1 640 ft w poziomie i 400 ft w pionie) od zdalnego pilota (tj. osoby, ktra
nim steruje). Operacje realizowane poza tymi odlegociami wymagaj
zatwierdzenia przez CAA (podstawow przesank jest tutaj udowodnienie przez
operatora, e jest on/ona w stanie dokona tego w sposb bezpieczny).
3. Mae bezzaogowe statki powietrzne (niezalenie od masy) wykorzystywane do celw
nadzoru podlegaj bardziej rygorystycznym ograniczeniom w zakresie zachowania
minimalnych odlegoci od osb oraz nieruchomoci bdcych pod kontrol osb
innych ni osoba obsugujca taki statek. W przypadku zamiaru realizacji lotu z
przekroczeniem tych minimalnych wartoci, wymagane jest uzyskanie pozwolenia od
CAA przed rozpoczciem operacji.
4. Pozwolenie CAA wymagane jest take w przypadku wszystkich lotw, ktre realizuje
si na potrzeby prac lotniczych.
5. Zdalny pilot ponosi odpowiedzialno za upewnienie si, e jest w stanie
przeprowadzi lot w sposb bezpieczny.

PR\1059256PL.doc

13/13

PE554.997v01-00

PL