You are on page 1of 13

UBND QUAN SON TAA

PHONG GIAO DVC VA DAo T40

S6: h'A::r /PGDDT


VIv hu6ng diin thvc hi~n nhi~m
Giao d\lc Trung hQc C(J sa
nam hQc 2015-2016

CONG
. HoA

xA HOI
.

cui) NGHiA VIET


. NAM

DOclip-T~do-H,nhph6c
Son Tra, ngay A::rthcing 9 nam 2015

V\I

Kinh gui: Hi~u truang cac truang trung hQc CO' sa


Can cu Cong van sa 2858/SGDDT-GDTrH
ngay 03 thang 9 nam 2015
cua Sa Ghio d\lC va Dao t\10 v vi~c Huang d~n thlJc hi~n nhi~m V\l Ghio d\lc
trung hQc nam hQc 2015-2016, PhOng Ghio d\lC va Dao t\10 huang d~n thlJChi~n
nhi~m V\I Giao d\lc Trung hQc CO' sa nam hQC2015-2016 nhu sau:
A. CAC NHIl):M VI} TRQNG TAM

I. TriSn khai thlJc hi~n co hi~u qua K~ hO\1chsa 2294/KH-SGDDT ngay


15/7/2015 cua Sa GD&DT Da N~ng triSn khai thlJc hi~n K~ hO\1chsa 9312/KHUBND ngay 16/10/2014 cua UBND tMnh pha thlJc hi~n Chuang trinh Mnh
d(mg sa 35-CTr/TU ngay 25/01/2014 cua Thanh uy Da N~ng v dbi mai can
ban, toan di~n giao d\lc va dao t\1o; K~ hO\1chsa 70-KH/QU ngay 14/02/2014
cua Qu~n uy va K~ hO\1chsa 35/KH-UBND ngay 18/6/2014 cua UBND qu~n v
triSn khai thlJc hi~n Nghi quy~t 29-NQ/TW cua Ban chip Mnh Trung uang 8
(khoa XI) v dbi mai din ban, toan di~n giao d\lC va dao t\10 tren dia ban qu~n
San Tra.
2. Ti~p t\lC 16ng ghep vi~c d~y m\1nhhQc t~p, lam theo tim guang d\10duc
H6 Chi Minh; vi~c nang cao tinh thk trach nhi~m va d\10 duc cong V\l cua can
bQ, vien chuc cac dan vi truang hQc; vi~c thlJc hi~n cUQCv~n dQng "M6i th~y
giao, co giao la mQt t~m guang d\10 duc, tlJ hQc va sang t\10" va phong trao thi
dua "Xay dlJng truang hQc than thi~n, hQc sinh tich clJc" thanh phong trao thi
dua "Xay dlJng nha truang van Ma, nha giao m~u mlJc, hQc sinh tich ClJC"giai
dO\1n2014-2019 trong cac truang hQc qu~n San Tra vai m\lc dich dua vi~c hQc
t~p va lam theo t~m guang d\10 duc H6 Chi Minh va cac cM truang cua Dang,
Nha nuac v giao d\lC va dao t\10 tMt SlJ di VaGnha truang; Dua nQi dung cac
cUQcv~n dQng, phong trao thi dua do nganh giao d\lc va dao t\10 phat dQng tra
thanh nhi~m V\l chuyen mon thuang xuyen, gin vai vi~c dbi mai hO\1tdQng giao
d\lc cua nha truang.
3. np trung dbi mai, nang cao hi~u IlJ~ va hi~u qua cong tac ql!an Ii dai
vai cac truang theo huang tang wang phan cap quan Ii, th\l'c hi~n quyen W chu
cua nha truang trong vi~c thlJc hi~n k~ hO\1chgiao d\lc.
4. Ti~p t\lC dbi mai m\1nh me phuang phap d\1yva hQc nh&m phat huy tinh
tich ClJC,chu dQng, tv IlJc, sang t\10 cua hQ,csinh; t,ang ,wang k! nang thl.r~Mnh,
v~n d\lng ki~n thuc, ki nang VaGgiai quyet cac van de thlJc tien gop phan hinh
thanh va phat triSn nang IlJc hQc sinh; da d\1ng Ma cae hinh thuc hQc t~p, chli

trQng cac ho~t dQng tn'li nghi~m sang t~o, nghien elfU khoa hQc Clla hQc sinh; dfty
m~nh ung d\mg cong ngh~ thong tin va truySn thong trong d~y va hQC.
V~n d\lng c6 hi~u qua hinh thuc t6 chuc lap hQC va phuang phap d~y hQc
tich CIJCclla mo hinh truang hQc mai vao cac truang THCS trong toan qu~n.
5. TiSp wc dfty m~nh d6i mai nQi dung, phuang phap, hinh thuc thi, ki~m
tra, danh gia kSt qua hQc t~p va rEmluy~n clla hQc sinh, bao dam trung thlJc,
khach quan; phbi hqp danh gia trong qua trinh hQc t~p vai danh gia cubi ki, cubi
nam hQc; kSt hqp danh gia clla giao vien vai tv danh gia, danh gia lfin nhau Clla
hQc sinh; danh gia Cllanha truang vai danh gia Clla gia dinh va cQng d6ng.
6. np trung phat tri~n dQi ngil giao vien va can bQ quan Ii giao d\lc v~
nang IlJc chuyen man, k1 nang xay dlJng va thlJC hi~n kS ho~ch giao d\lc theo
djnh huang pMt tri~n nang IlJc hQc sinh; nang IlJc d6i mai phuang phap d~y
hQc, ki~m tra danh gia, t6 chuc cac ho~t dQng trai nghi~m sang t~o; quan tam
phat tri~n dQi ngil t6 truang chuyen man, giao vien cbt can, giao vien Chll nhi~m
lap; chu trQng d6i mai sinh ho~t chuyen man; nang cao vai tro Clla giao vien Chll
nhi~m lap, clla t6 chUc Doan, DQi, gia dinh va cQng d6ng trong vi~c quan Ii,
phbi hqp giao d\lc toan di~n cho hQc sinh.
B.

cAc

NHI~M Vl) Cl) THE

I. THVC HII):N KE HO~CH GIAO DlJC


1. Thl}'c hi~n chU"o.ngtrinh cac mon hQc

- TiSp t\lC thlJc hi~n vi~c giao quySn Chll d(\ng cho giao vien dang tn,rc tiSp
giang d~y bien so~n I~i phan ph6i chuang trinh chi tiSt, cac ho~t dQng giao d\lc
phil hqp vai diSu ki~n thlJc tS Clla nha truang va kha nang hQc t~p clla hQc sinh.
M6i giao vien phai c6 b(\ chuang trinh man ca c&phQc cua BQ GD&DT d~ tham
khao va bQ tai li~u phan phbi chuang trinh chi tiSt dii thbng nh&t chung trong
t6/nh6m bQ man duqc Hi~u truang phe duy~t truac khi thvc hi~n va la can cu d~
thanh tra, ki~m tra. Trong qua trinh tri~n khai thvc hi~n, giao vien thuang xuyen
c~p nh~t, diSu chinh cho phu hqp vai thvc tS. Vi~c di~u chlnh, b6 sung so vai kS
ho~ch dii duqc phe duy~t phai duqc SIJth6ng nh&ttrong t6/nh6m chuyen man.
- Dam bao khung thai gian 37 tuftn thlJc hQc, trong d6, hQc ki I: 19 tuftn,
hQc ki II: 18 tuftn va thai gian kSt thuc hQc ki I, kSt thuc nam hQc th6ng nh&t
trong thanh phb, c6 du thai luqng danh cho luy~n t~p, bai t~p, on t~p, thi
nghi~m, thlJc hanh va ki~m tra djnh ki. C6 kS ho~ch quan Ii d~y hQC, on t~p a
cac tuftn cubi nam hQc, dam bao thlJc hi~n dung, du nQi dung chuang trinh theo
kS ho~ch clla nha truang. Cac t6 chuyen man khi xay dVng chuang trinh dn luu
y s~p xSp hqp Ii cac chuang, hai cubi m6i hQc ki d~ dam bao nQi dung kiSn thuc
ki~m tra theo d~ chung cua Sa d6i vai lap 9; ki~m tra theo d~ chung Clla Phong
dbi vai cac man Toan, Ngu Van, TiSng Anh lap 8.
_ Ban giam hi~u nha truang t~o di~u ki~n cho cac t6/nh6m chuyen man,
giao vien duqc Chll dQng IlJa chQn nQi dung, xay dVng cac chu d~ d~y hQc trong
m6i man hQc va cac Chll d~ tich hqp, lien man, d6ng thai xay dvng kS ho~ch d~y

hQc phu hqp vai cac chll d~ va theo hinh thuc, phuO'ng phap va kTthu~t d?y hQc
tich qrc.
.
- Tren CO'sa kS ho?ch d?y hQc di'iduQ'c phe duy~t, t6/nhom chuyen mon,
gi~o vien t6 chuc sin,h ho?t chuyen mon v~ d6i mai phuang phap d?y hQc va
kiem tra, danh gia; to chuc va gui'm Ii cac ho?t dQng chuyen mon clla tmcmg
trung hQc gua m?ng cho m6i chll d~ theo huang d:1n t?i Cong van s6
5555/BGD>T-GDTrH ngay 08/10/2014 clla BQ GD&>T, khong nh~t thiSt phai
theo bai/tiSt trong sach giao khoa.
- V~n d\lng mo hinh tmemg hQc mai vao vi~c t6 chuc d?y hQc, d6i mai
phuO'ng phap d?y hQCva kim tra danh gia hQc sinh.
2.

T6 chu'c d~yhQc 2 bu6i/ngay

Xay dl,lllg d~ an trinh UBND gu~n sam co kS ho?ch d~u tu, chuyn d6i
Tmemg Tiu hQc NguySn Van Tho?i thanh tmang trung hQc CO'sa d?y hQC2
bu6i/ngay va t6 chuc d?y hQc theo tinh th~n Cong van s6 7291IBGD>T-GDTrH
ngay 0111112010 clla BQ GD&>T v~ vi~c huang d:in hQc 2 bu6i/ngay d6i vai cac
tmemg THCS, THPT.
KhuySn khich cae tmemg co dll di~u ki~n v~ dQi ngil, cO' sa v~t ch~t xay
dl,lllg IQ trinh va kS ho?ch t6 chuc d?y hQc 2 bu6i/ngay, xem day la mQt trong
nhfrng giai phap CO'ban d nang cao ch~t luqng giao d\lc toan di~n hQCsinh.
3. D~y hQc ngo~i ngfr
a) Mon tiSng Anh
- Ti@pt\lC trin khai chuang trinh tiSng Anh thi dim clla >~an "D?y va
hQCngo?i ngfr trong M th6ng giao d\lC gu6c dan giai do?n 2008-2020". C\l th:
giang d?y ti@ngAnh thi dim a lap 8 t?i 03 tmang THCS Ly Tv TrQng, NguySn
Van Cit va Le >Q(6 1&P/3tmemg); giang d?y ti@ngAnh thi dim l&p 7 t?i 717
tmang (26 1&p17tmang); trin khai d?i tra tiSng Anh thi dim l&p 6 cho 717
tmang.
- Cac tmemg THCS tiSp t\lC thl,l'c hi~n nhu huang d:in t?i Cong van s6
1617/SGD>T-GDTrH ngay 29/5/2014 clla Sa GD&>T v~ vi~c d?y hQc tiSng
Anh nam hQc 2014-2015.
- Tmang THCS Ph?m NgQc Th?ch duQ'c chQn xay dl,lllg tmemg din hinh
thl,l'chi~n d6i mai to an di~n v~ cong tac d?y va hQCngo?i ngfr clla BQ GD&>T
dn co nhi~u giai phap tich Cl,l'Cd d6i mai, nang cao ch~t luqng d?y hQc bQ mon
nh~m thvc hi~n k@ho?ch nha tmemg di'id~ ra.
b) T6 chlJ'ccau I?c bQ tiSng Anh
- Cac tmemg tiSp t\lCt6 chuc sinh ho?t cau I?c bQ nh~m nang cao ch~t luqng
d?y hQc, tang ClIang kh~ nang giao ti@pb~ng ti~ng Anh cho,giao vien va hQCsinh.
Hi~u tmang giao cho to tmang chuyen mon tieng Anh, phoi h?p vai ban chi d?o
ho?t dQng giao d\lc ngoai gia len lap clla tmang xay dl,lllg ke ho?ch, nQi dung,
chuang: trinh hoat dong: clla cau lac bo; t6 chlrc cac ho;;!tdong giao luu, sinh ho?t

ngm.li khoa thuOng xuyen (it nh~t 2 IfuvHK). PhOng GD&DT se co kS hoach t6
chuc cac ho~t dQng diu I~c bQtiSng Anh theo hinh thuc giao lUlllien truOng..
4. Ghio d\lc hu'o'ng nghi~p, dl.lY ngh~ phB thong

Nam hQc 2015-2016, S6 GD&DT t6 chuc thi Ngh~ ph6 thong cho hoc
sinh THCS dV kiSn tu 22/1 0 dSn 31/10/2015.
.
Phong GD&DT ph6i hqp vai Truang Cao d~ng Ngh~ Da N~ng trong vi~c
tu v~n, huang nghi~p cho hQc sinh.
5. Giao d\lc dja phu'ong va dl.lYhgc rich hgp

a) Giao dvc v~ bi~n dao


DBi vo-i rnon Dja Ii

- Chuong trinh man Dia Ii b~c trung hQc hi~n hanh dii th~ hi~n rnQt cach
kha toan di~n va da d~ng nQi dung ki~n thuc v~ biSn dao, v~ chu quy~n va phat
triSn kinh t~ biSn. Giao vien dn chu y khai thac kTcac nQi dung kiSn thuc nay
trong cac tiSt hQc chinh khoa (Dia Ii 8: bai 23, bai 24, bai 43; Dia Ii 9: bai 38, bai
39, bai 40).
- Cac t6/nh6m chuyen man t6 chuc cho giao vien nghien cu.u bQ tai li~u
Giao dvc v~ tai nguyen, moi truang biSn, hai dao dp THCS (109 trang) do BQ
GD&DT bien so~n d~ d~y hQc tich hQ"Pcac kiSn thuc biSn dao VaGnhfrng bai
hQc thich hqp va t6 chuc cac bu6i sinh ho~t ngo~i kh6a, bao cao chuyen d~, cv
thS nhu sau:

+ Thang 9, 10/2015: T6 chuc ngo~i kh6a chuyen & Bi~n Dong va vtmg biSn
Vi~tNam.

+ Thang 11/2015: T6 chuc phit dQng CUQcthi tim hiSu v~n d~ khai thac,
bao v~ tai nguyen moi truOng biSn, hai dao Vi~t Nam, ti~n hanh t6ng k~t CUQc
thi VaGthang 02/2016 (co k~ ho~ch chi ti~t rieng).

+ Thang 3/2016: T6 chuc cho hQc sinh tham quan tim hiSu hoi,ic c~m tr~i
VaGdip thing 03 (thang thanh nien) v~ nQi dung Bao v~ moi truang biSn, hai
dao Vi~t Nam.
DBi vo'i rnon Ljch

suo

Cac truang tri~n khai d~y hQc cac ti~t Ijch Slr dia phuong theo nQi dung
huang d&n trong bQ tai li~u Lich Slr Da N~ng do S6 GD&DT bien so~n, Nha
xu~t ban Giao dvc Vi~t Nam phat hanh thang 4/2015. Theo d6, lap 6: 1 ti~t, lap
7: 3 ti~t, lap 8: 1 ti~t, lap 9: 2 ti~t.
- D~y day du nhfrng ti~t lich Slr dia phuong duqc quy dinh trong chuong
trinh, d6ng thai thUOng xuyen Slr dVng tai li~u I!ch Slr dia phuong trong d~y hQc
nhung bai hQc I!ch Slr diin tQc.
- V~ phuong phap d~y hQc lich Slr dia phuong, dn chu

tinh

cv

thS, hinh

~nhv~ ,,{]('dm eho hoc sinh. REmluven kha nang: tu hoc cua hoc sinh. d6ng: thai

ta~g wemg t6 chuc cac hO\1tdQng h9C t?P nhu trao d6i, thao lu?n trinh bay
kien rieng clla minh.

- VS hinh thlrc t6 chuc d\1y h9C: Da d\1ng hoa cac hinh thuc t6 chuc d\1y
ljch Slr dja phuong nhu: d\1y h9C tren lOp, t\1i thvc dja, t\1i bao tang va t6 chuc
cac hO\1tdQng ngo\1i khoa.
- VS kiSm tra, danh gia: D6i vai cac h9C ki co bai d\1YvS Ljch Slr dja
phuong, trong cac bai kiSm tra I tiSt, kiSm tra h9C ki, giao vien danh tu 20% dSn
30% nQi dung kiSm tra, danh gia v@Ljch Slrdja phuong.
D8i vO'i cac mon hQc khac

Ghio vien giang d\1Ytich hgp, 16ng ghep nQi dung biSn dao VaGcac bai
h9C co nQi dung thich hqp.
b) Giao d\lc moi truemg, biSn d6i khi Mu
- Cac truemg THCS

dill

tiSp Wc thvc hi~n t6t

+ KS hO\1chhanh dQng v@Chll dQng ling phO vai biSn d6i khi h?u, tang
wang quan Ii tai nguyen va bao v~ moi truemg tren dja ban TP Da N~ng (ban
hanh t\1i QuySt djnh s6 1349/QD-UBND ngay 04/3/2014 clla UBND TP Da
N~ng).

+ KS hO\1chd~y m\1nh cong tac giao dl.lc thong tin tuyen truy@nChll dQng
ling phD vai biSn d6i khi h?u; phong ch6ng rui ro thien tai; tang wemg quan Ii
tai nguyen va bao v~ moi truemg trong vung biSn huy~n Hoang Sa va tren dja
ban thanh ph6 Da N~ng t\1i cac don vi, truemg h9C giai dO\1n2014-2020 (KS
hO\1chs6 709/KH-SGDDT ngay 24/3/2014 clla Sa GD&DT).

+ KS hO\1ch tuyen truy@n, ph6 biSn, giao d\lC vS tai nguyen nuac Clla
Nganh Giao d\lc va Dao t\10thanh ph6 Da N~ng giai dO\1n2015-2020 (KS hO\1ch
s6 2092/KH-SGDDT ngay 11/7/2014 clla Sa GD&DT).

+ Cac nhi~m Vl.lthuQc D@an Xdy dl:lng Da N/ing - thanh phcS M6i truong
clla UBND thanh ph6 Da N~ng.
- Dau nam h9C 2015-2016, Sa GD&DT se phiin ph6i tai li~u huang d~n

giao d\lc tich hgp clla Sa GD&DT qua cac man h9C va hO\1tdQng ngo\1i khoa
dSn t~t ca cac truang TH, THCS tren dja ban thanh ph6 (kS hO\1chphiin ph6i, t?P
hu~n co van ban rieng).
c) Giao dl.lckI nang s6ng va cac nQi dung khac
- TiSp tl.lCthvc hi~n tich hgp giao dl.lCd\10 duc, h9c t?P va lam theo t~m
guong d\10duc H6 Chi Minh; giao dl.lCphap lu?t; ...
- D6i vai 4 truemg THCS dii tham gia dv an Hanh trinh yeu thuang (Cao
Th~ng, Nguy~n Van cu, Nguy~n Chi Thanh, Ph\1m Ng9c Th\1ch)

+ B6 tri thai gian thich hqp dS d\1y 5 bai/1 hQc ki d6i vai kh6i lap 6 va 6
baill h9C ki d6i vai kh6i l6p 7 theo tai li~u dv an dii cung

dp.

+ L?p kS ho~ch va l\fa ch9n nhilng nQi dung phu hqp trong cac bu6i
truy~n thong nhu dii th\fc hi~n trong nam h9C 2014-2015 d~ t6 chlrc ho~t dQng
truy~n thong dip lap, dip truOng (s5 l~n t6 chlrc: 2 l~n truy~n thong dip lap/1
h9C ki; 1 l~n truy~n thong dip truOng/1 h9C ki).
+ Tang wang th\fc hi~n goc tham vAn h9C duang va chuy~n tuySn vai S\f
giup dO-Clla Trung tiim cong tac xii hQi thanh ph5 Da Ngng. Sir d\lng co hi~u qua
va bao quan thiSt bj phOng h9C Hanh trinh yeu thuang (d5i vai 02 truOng dii
trang bi).
6. Giao dl}c ng0l.li khoa, th~ chAt, y t~trm'mg hQc
- Ban giam hi~u truOng h9C chi d~o t6 chlrc t5t ho~t dQng "Tu~n sinh ho~t
t?P th~" d~u nam h9C mai, d~c bi~t quan tam d5i vai cac lap d~u dip nhfun giup
h9C sinh lam quen vai di~u ki~n h9c t?P, sinh ho~t va tiSp c(in phuang phap d~y
h9C va giao d\lc trong nha truOng. T6 chlrc t?P luy~n va duy tri n~n nSp t?P thS
d\lc bu6i sang, thS d\lc gifra gia dS t~o moi truOng h9C t?P g~n gUi, than thi~n d5i
vai h9C sinh.
- Vi~c t6 chirc cac hO\lt dQng t?P thS, hO\lt dQng giao d\lc ngoai gia len
lap, hO\lt dQng ngo\li khoa chuySn m\lnh sang huang hO\lt dQng trai nghi~m sang
t~o, d6ng thai quan Ii cac hO\lt dQng giao d\lc ky nang s5ng theo ThOng tu s5
04/20l4/TT-BGDDT ngay 28/02/2014 clla BQ GD&DT quy djnh v~ QW1n I;'
hO\ltdQng giao d\lc ky nang s5ng va ho~t dQng giao d\lc ngoai gia chinh khoa.
- Th\fc hi~n cac van ban v~ cong tac giao d\lc thS chAt va thS thao truOng
h9C: QuySt djnh s5 l4/200l/QD-BGD&DT ngay 03/5/2001 clla BQ truang BQ
GD&DT v~ vi~c ban hanh Quy chS giao d\lc thS chAt va y tS truang h9C; QuySt
djnh s5 53/2008/QD-BGDDT ngay 18/9/2008 clla BQ truOng GD&DT v~ vi~c
ban banh Quy djnh v~ vi~c danh gia, xSp lo~i thS l\fc HSSV; QuySt djnh s5
72/2008/QD-BGDDT ngay 23/12/2008 clla BQ truOng GD&DT v~ vi~c ban
hanh Quy djnh t6 chuc hO\ltdQng ThS d\lc, thS thao ngo\li khoa cho HSSV.
- T\lo di~u ki~n cho h9c sinh, can bQ,giao vien dugc tham gia t?p luy~n va thi
dAucac giai thS thao do Sa quy djnh; cbUtr9ng diiy m~ cong mc phOng, ch5ng tai
n\llldu5i nuac cho h9Csinh; triSn khai cac mo hinh thi diSm d\lYbai cho h9Csinh.
- Tang wOng t6 chuc b6i du6"ng nang cao trinh dQ chuyen mon, nghi~p V\l
cho giao vien; duy tri va phat triSn cac lo~i hinh cau l~c bQ thS thao trong nha
truang.
- Tang wOng d~u tu kinh phi, xay d\fllg, b6 sung, nang dip co sa V?t chAt dS
dam bao t5t cho vi~c t?P luy~n thS d\lc, thS thao (nha t?P da nang, trang thi~t bj...).
- TriSn khai t6 chlrc HQi kh6e Phil D6ng dip truOng, qu?n, huang tai
HKPD toan qu5c l~n thu IX - 2016 t\li hai tinh Ngh~ An va Thanh Hoa.
7. Giao dl}c bOa nh~p hQc sinh khuy~t t~t
- Th\fc hi~n t5t cong tac giao d\lc hoa nh?p h9C sinh khuy~t t?t theo KS
hO\lch giao d\lc hOa nh?p h9C sinh khuySt t?t dip THCS va THPT giai dO\lll
2011-2015 thuQc Chuang trinh phat triSn giao d\lc trung hQc CllaBQ GD&DT.

-. Cac truang t\10 diSu ki~n thu~n Igi dS hQc sinh khuySt t~t dugc hQc t~p
binh dang; tang wang co hQi tiSp c~n giao d\lc cho tn~ khuySt t~t theo Lu~t
Nguai khuySt t~t; Nghj djnh s6 28/2012/ND-CP ngay 10/4/2012 guy dinh chi
tiSt va huang dan thi hanh m(\t s6 diSu cua Lu~t Nguai khuySt t~t; QuySt djnh s6
23/2006/QD-BGDDT guy djnh vS giao d\lC hOa nh~p cho nguai tan t~t, khuySt
t~t; Thong tu 39/2009/TT-BGDDT guy djnh giao d\lc hoa nh~p cho tre em co
hoan canh kho khan; Thong tu lien tjch s6 42/2003/TTLT-BGDDT-BLDTBXHBTC guy djnh vS chinh sach giao d\lCd6i vai nguai khuySt t~t.
- Cac truang t6 chuc t~p hu~n vS giao d\lc hOa nMp hQc sinh khuySt t~t
cho d(\i ngG CBQL, giao vien theo cac n(\i dung da: dugc t~p hu~n t\1i Sa
GD&DT. Xay d\l'ng, b6i du5'ng d(\i ngG giao vien c6t can lam cong tac h6 trg
giao d\lc ca nhan cho hQc sinh khuySt t~t. Huy d(\ng cac ngu6n Ivc dS h6 trg cho
cac giao vien d\1y thQc sinh khuySt t~t hQc hoa nMp, khich I~ tinh than nhim
nang cao hi~u gua d\1yhQc.
- DiSu tra, ra soat va n~m ch~c s6 hQc sinh khuySt t~t vao hQc hoa nh~p;
guan tam va t\10di~u ki~n dS cac em di hQc chuyen dn; m6i lap chi co tu 1 dSn
2 em hQc sinh khuySt t~t. D6i vai d6i tuqng nay, cac truang chi d\10 giao vien
tiSp nh~n I~p h6 so da: dugc I~p tu cac truang tiSu hQc; xay dVng kS hO\1chgiao
d\lCca nhan, Iva chQn m(\t s6 mon hQc phil hgp vai nang Ivc cua cac em dS danh
gia sv tiSn b(\ cua hQc sinh, dam bao guySn dugc cham soc va giao d\lc cua t~t
ca hQc sinh khuySt t~t.
II. DOl MOl PHUONG PHAP D~ Y HQC

vA

KIEM TRA, DANH

GIA
1. Dai m6'i phU'o'og phap d~yhQc

TiSp Wc d6i mai phuong phap d~y va hQc nhiill phat huy tinh tich C\l'C,
chu d(\ng, sang t\10, ren luy~n phuong philp tv hQc va v~n d\lng kiSn thuc, k'i'
nang cua hQc sinh theo tinh than Cong van s6 3535/BGDDT-GDTrH ngay
27/5/2013 cua B(\ GD&DT v~ ap d\lng phuong phap "Ban tay n~n bQt" va cac
phuong philp d\1y hQc tich cvc khac; Cong van s6 5555/BGDDT-GDTrH ngay
08/1 0/20 14 cua B(\ GD&DT huang dan sinh hO\1t chuyen mon vS d6i mai
phuong philp d\1y hQc va kiSm tra, danh gia; d~y m\1nh vi~c v~n d\lng d\1y hQc
giai guySt v~n d~, cac phuong phap thvc hanh, d\1y hQc theo dV an trong cac
mon hQc; tich cvc ling d\lng cong ngh~ thong tin phil hgp vai n(\i dung bai hQc;
kh~c ph\lc 16i truySn th\l ap d~t m(\t chi~u, ghi nha may moc; t~p trung d~y cach
hQc, cach ngh'i', phuong philp W hQc; bao dam can d6i giiia trang bj kiSn thuc,
ren luy~n k'i' nang va djnh huang thai d(\, hanh vi cho hQc sinh; chil, Y vi~c t6
chuc d\1yhQc phan hoa theo nang Ivc cua hQc sinh dva theo chuan kien thuc, k'i'
nang cua Chuong trinh giao d\lCph6 thong.
2. Dai mO'ihioh thU'c ta chu'c d~yhQc

- Da d~ng hOa cac hinh thuc hQc t~p, chil Y cac ho~t d(nig trili nghi~m
sang t\10,nghien cuu khoa hQc cua hQc sinh; ~ud\lng cac hinh thuc d\1yhQc tr,en
co sa ung d\lng cong ngh~ thong tin va truyen thong nhu: d\1y hQc trvc tuyen,

truang hQc kSt n6i... Ngoai vi~c t6 chlrc cho hQc sinh thlJc hi~n cac nhi~m V\!

hQc t~p a tren lOp, can coi trQng giao nhi~m V\!va hu6ng d~n hQc sinh hQc t~p a
nha, a ngoai nM tru<'rng;

- T6 chuc t6t va dQng vien hQc sinh tich ClJCtham gia cUQcthi nghien CUll
khoa hQc kT thu~t hQc sinh trung hQc theo Cong van s6 3162/BGDDT-GDTrH
ngay 24/6/2015 clla BQ GDDT va Cong van s6 2090/SGDDT-GDTrH ngay
26/6/2015 clla Sa GDDT tMnh ph6, cUQCthi v~n d\!ng kiSn thuc lien mon d
giai quySt cac tinh hu6ng thlJc ti~n danh cho hQc sinh trung hQc.
- TiSp t\!C thlJc hi~n t6t vi~c su d\!ng di san van h6a trong d~y hQc theo
Huang d~n s6 73/HD-~GDDT-BVHTTDL
ngay 16/01/2013 clla lien BQ
GD&DT, BQ Van hoa, The thao va Du lich.
- KhuySn khich t6 chuc, thu hUt hQc sinh tham gia cac ho~t dQng gop phfm
phat trin nang llJc hQc sinh nhu: Van h6a - van ngh~, th d\!c - th thao; cac hQi
thi nang khiSu tren ca sa tlJ nguy~n clla nha truang, ph\! huynh va hQCsinh, pM
hgp vai d~c dim tiim sinh Ii va nQi dung hQc t~p clla hQc sinh trung hQc, phat
huy SlJ Chll dQng va sang t~o Clla cac dia phuang, dan vi; tang cu<'rngtinh giao
lUll, hgp tac nh~m thuc d~y hQc sinh hung thu hQc t~p, ren luy~n kT nang s6ng,
b6 sung hiu biSt vS cac gia tri van hoa truySn th6ng dan tQc, cua dia phuang va
tinh hoa van hoa thS giai.
3. DBi m6"iki~m tra va danh gia
- ThlJC hi~n nghiem tuc vi~c khong t6 chuc thi tuyn hQc sinh vao lap 6,
khong t6 chuc khao sat hQc sinh d~u nam hQc theo Chi thi s6 5105/CT-BGDDT
ngay 03/1 1/2014 clla BQ tru6ng BQ GD&DT.
- Chi d~o va t6 chuc ch~t cM, nghiem tuc, dung quy chS a tat ca cac khau
ra dS, coi, cham va nh~n xet, danh gia hQc sinh trong vi~c thi va kim tra; dam
bao thlJC chat, khach quan, trung thlJc, cong b~ng, danh gia dung nang llJc va SlJ
tiSn bQ cua hQc sinh.
- TiSp t\}c d6i mai kim tra danh gia theo djnh hu6ng phat trin nang llJc
va ph~m chat clla hQc sinh. Chu trQng danh gia trong qua trinh d~y hQC:danh gia
tren lap; danh gia b~ng h6 sa; danh gia b~ng nMn xet; tang cu<'rng hinh thuc
danh gia thong qua san ph~m dlJ an; bai thuySt trinh; kSt hgp kSt qua danh gia
trong qua trinh giao d\!c va danh gia t6ng kSt cu6i ki, cu6i nam hQc. Cac hinh
thuc kim tra, danh gia dSu hu6ng tai phat trin nang llJc cua hQc sinh; coi trQng
danh gia d giup d6"hQc sinh vS phuang phap hQc t~p, dQng vien SlJ c6 g~ng,
hung thu hQc t~p clla cac em trong qua trinh d~y hQC. Vi~c kim tra, danh gia
khong chi la vi~c xem hQc sinh hQc duQ'c cai gi ma quan trQng han la biSt hQc
sinh hQc nhu thS nao, co biSt v~n d\!ng khong.
- Trong qua trinh thlJChi~n cac ho~t dQng d~y hQc, giao d\!c, giao vien can
coi trQng vi~c quan sat va huang d~n hQc sinh W quan sat, danh gia qua trinh va
kSt qua ho~t dQng hQc t~p, ren luy~n cua cac em; nh~n xet dinh tinh va dinh
IUQ'ngvS kSt qua ho~t dQng, qua do dS xuat ho~c trin khai kip thai cac huang

dan, gop y, dieu chinh nh~m nang cao ch~t luqng, hi~u qua ho?t dQng hQc t~p,
ren luy~n clla hQc sinh.
- CM dQng ket hqp mQt cach hqp Ii, pM hqp gifra hinh thuc tv lu~n vai
tr~c nghi~m khach quan, gifra ki~m tra Ii thuyet va ki~m tra thvc hanh trong cac
b:'li ki~m tra. Tiep t\!C nang cao yeu cau v~n d\!ng kien thuc lien man V:'10 th\Tc
tiSn. Cac man khoa hQc xa hQi va nhan van can ra cac cau hOi rna, g~n vai thai
S\Tque huang, d~t nuac d~ hQc sinh dugc bay to chinh kien clla minh ve cac vin
de kinh te, chinh trj, xa hQi. Khi ch~m bai kim tra pMi co ph~n nh~n xet, dQng
vien s\Tc6 g~ng, tien bQ clla hQc sinh. Vi~c cho di~m co the ket hgp gifra danh
gia ket qua bai lam vai theo doi S\Tc6 g~ng, tien bQ clla hQc sinh. CM y huang
d~n hQc sinh danh gia l~n nhau va biet t\Tdanh gia nang h,l'cclla minh.
- Th\Tchi~n nghiem tuc vi~c xay d\Tngd thi, ki~m tra theo rna tr~n; chi d?o
vi~c ra cac cau hOi tr~c nghi~m khach quan nhiu l\TachQn dung thay vi chi co cac
cau hOi I l\TachQn dung nhu truac day; tri~n khai ph~ ki~m tra t\Tlu~n trong cac
bai ki~m tra viet man tieng Anh. Trong thi hQc sinh gioi man tieng Anh lap 8,
dam bao can d6i ca b6n kI nang nghe, noi, dQC, viet.
- D6i vai man Tieng Anh theo chuang trinh thi diem clla D an D?y va hQC
ngo?i ngfr trong h~ th6ng giao d\!c qu6c dan giai do?n 2008-2020: tri~n khai vi~c d6i
mai ki~m tra danh gia theo djnh huang phat tri~n nang lvc hQc sinh theo huang dan
cua Cong van s6 5333/GDTrH-BGDDT ngay 29/9/2014 clla BQ GD&DT, di;icbi~t
~~~~~~~~hinh~th~~~~~a~~~~h
hQc ~p clla hQc sinh.
- Tang wang ra cau hOi, bai t~p ki~m tra theo djnh huang phiit tri~n nang
l\Tcd~ b6 sung cho thu vi~n cau hoi cua truang. Xay dVng ngu<3n hQc li~u rna
(thu vi~n hQc li~u) v cau hOi, bai t~p, d thi, ke ho?ch bai hQc, tai li~u tham
khao co ch~t luqng tren website cua BQ (http://truonghocketnoi.edu.vn)
cua
PhOng GD&DT va cac truang. Yeu cau can bQ quan Ii, giao vien va hQc sinh
tich cvc tham gia cac ho?t dQng chuyen man tren trang m?ng "Truang hQc ket
n6i" v xay d\Tng cac chuyen d d?y hQc tich hqp, lien man; d6i mai phuang
phap, hinh tMc d?y hQC va ki~m tra, danh gia theo djnh huang phat tri~n nang
l\TchQc sinh.
III. NANG CAO CHAT Llf<}NG D(n NGU GIAO Vn1N, CBQL
1. Tang ctrirngxay

d\!ng d{li ng" gino vien, CBQL

- T6 chu'c t6t vi~c t~p hufrn cho CBQL va GV cae nQi dung: Mo hinh truang
hQc mm c~p THCS; D?y hQC va ki~m tra danh gia theo dinh huang phiit tri~n nang
l\TchQc sinh; T6 chuc d?y hQC va ki~m tra, danh gia theo chuyen d tich hqp, lien
man; T6 cMc ho?t dQng trai nghi~m sang t?O; T6 cMc cong tac nghien cuu khoa
hQckI thu~t va cUQCthi khoa hQc kI thu~t dp qu6c gia hQc sinh trung hQc; giao d\!c
kTnang s6ng; cong tac giao vien chu nhi~m lap, can bQ ph\! tnich cong tac Doan,
DQi, giao vien tu v~n truang hQc;". di'idugc tiep thu trong cac dqt t~p hufrn cua BQ
va So' GD&DT.

- Cac truOng t6 chuc t6t bili dui5ng thucmg xuyen d6i vai giao vien. D6i
mai, nang cao hi~u qua cong tac bili duang CBQL, GV v~ chuyen man va
nghi~p V\ltheo chu~n hi~u truOng, chu~n ngh~ nghi~p giao vien. Tang wOng cac
hinh thuc bili dui5ng giao vien, can bi? quan Ii va h6 trq ho;:tt di?ng d;:tyhQCva
quan Ii qua trang m;:tng "TruOng hQc kSt n6i".
- TiSp t\lCt6 chuc bili dui5ng theo chu~n quy djnh cua Bi? GD&DT dap ling
vi~c triSn khai D~ an "D;:ty va hQc ngo;:ti ngfr trong h~ th6ng giao d\!c qu6c dan
giai do::tn2008-2020". Nhfrng giao vien chua d;:ttchu~n nang Ivc tiSng Anh ho(ic
chua duqc bili dui5ng v~ phuong phap d;:tytiSng Anh thi duqc b6 trf di hQc dS d;:tt
chu~ theo yeu cau.
2. Nang cao chAt hr'lng hOl.ltdi}ng chuyen mon cua CBQL, giao vien
- TiSp t\!C d6i mai sinh ho~t t6/nh6m chuyen man trong cac truOng dva
tren nghien Clru hai hQc. CM trQng xay d\l.ng di?i ngG giao vien c6t can cac man
hQc. Chu dQng triSn khai cac ho;:tt dQng chuyen man tren trang m~ng "Truang
hQc kSt n6i" dS t6 chuc, chi d~o va h6 trq ho~t dQng bili dui5ng giao vien, can bQ
quan Ii; tang wOng t6 chuc sinh ho~t chuyen man t~i truOng, c\!m truOng va
toan dp (tn,rc tiSp va qua m~ng).
- Nang cao chit luqng va pMt huy hi~u qua cua hQi thi giao vien chu
nhi~m gi6i, t6ng ph\! trach DQi gi6i theo cac van ban hUOng d~n cua Bi?
GD&DT. T6 chuc t6t va dQng vien giao vien tham gia CUQc thi d~y hQc theo
cM d~ tich hqp danh cho giao vien trung hQc.
3. Tang cm'mg qmln Ii di}i ngii giao vien, CBQL giao dl}c
- Chu dQng ra soat dQi ngii, b6 trf s~p xSp dS dam bao v~ s6 luqng, chit
luqng, can d6i v~ ca du giao vien, nhan vien cho cac man hQc, nhit la cac man
Tin hQc, Ngo~i ngfr, Giao d\!c cong dan, MT thu~t, Am nh;:tc, Cong ngh~, ThS
d\lC,nhan vien ph\! trach thu vi~n, thiSt bj d;:tyhQc, phong hQc bQ man.
- Tang wOng cong tac kiSm tra nh~m di~u chinh nhfrng sai s6t, I~ch I~c;
biSn qua trinh kiSm tra thanh qua trinh tv kiSm tra, tv danh gia cua giao vien
trong vi~c nang cao chit luqng giang d~y cua minh.

co

IV. PIlAT TRIEN MANG u10I TRUONG LOP; Slr'DUNG HIEU QuA
V~ T eRAT, THIEl' BJ D~ Y HQC; DAu TU xA Y Dl)NG TIU10NG

so

CHUAN Quac

GIA

1. Phat tri~n ml.lng lu6"i tru.o.ng lo.p


PhOng GD&DT xay dvng d~ an, tich cvc tham muu UBND qu~n dau tu xay
dvng ca ban, b6 sung co sa v~t chit va dQi ngu dS chia tach va thanh I~p truOng
THCS Ly Tv TrQng s6 2; chuySn d6i TfU'OngTiSu hQc 1;lguySn Van Tho~i thanh
trU'ang Trung hQc co sa NguySn Van Tho~i d~y hQc 2 buoi/ngay.
2. SUodl}ng hi~u qua co' sir v~t chAt, thi~t

bi dl.lYhQc

- Tang wang Slr d\mg hi~u qua ca sa v~t chit cua nM tfU'Ong.Cac don vj
dn Slrd\lng hi~u qua nguiln kinh phi ngan sach Nha nuac kSt hqp vai cac ngu6n

10

hu{' dQng hqp yhap khac tir cong tac xii h9i h6a giao dvc dS trang bi ca sa v~t
chat, trang thiet bi d\lY hQ~, xay ~vng cac phong hQc bQ mon, thu vi~n, nha da
nang, khu vtlc luy~n t~p the dvc the thao.
- T~ chuc kiSm tra, ra soat thtlC tr\lng thiSt bi d\lY hQc dS co kS hO\lch sua
chiia va b6 sung kjp thai theo danh mvc thiSt bi d\lY hQc t6i thiSu dii ban hanh.
Tang wang b6i duOng, nang cao trinh dQ chuyen mon nghi~p vv cua vien chUc
lam cong tac thiSt bi d\lYhQc. Cac truang yeu d.u giao vien tang wang su dvng
thiSt bi d\lYhQc. T6 chUc t6t phong trao giao vien tv lam d6 dung d\lYhQc dS dam
bao vi~c d\lYhQc co ch~t lm;mg.
- Liinh d\lo nha truang e<lnco kS hO\lch va bi~n phap dS t6 chuc vi~c
hQc theo phong hQc bQ mon (PHBM) d\lt kSt qua, tuy di~u ki~n thtlC tS,
truang nghien cUu xay dtlng mo hinh d\lYhQc theo PHBM phu hqp. V~vi~c
dtlng Thu vi~n, PHBM d\lt chu~n, ph~n d~u d\lt trong nam hQCnay d6i vai
truang Ly Ttl TrQng, Cao Th~ng, Phan BQi Chilu, Ph\lm NgQc Th\lch.

d\lY
cac
xay
cac

3. Ti~p tlJC dAu tu' xay dlJ'ng tru'o'ng dl.lt chu~n quac gia

TiSp tvc chi d\lo xay dvng kS hO\lch, lQ trinh thtlc hi~n cong tac xay dvng
truang chu5.n qu6c gia giai dO\ln sau nam 20 15, chi d\lo cac truang THCS dii d\lt
chu5.n, tiSp tvc tang wang ch~t lugng cua cac chu5.n dS giii viing thanh tich va
nang cao hi~u qua truang chu5.n qu6c gia; cac truang chua d\lt chu:1n co kS
hO\lch, giai phap cv thS dS ph~n d~u d\lt tUng chu5.n, tiSn tai d\lt t~t ca cac chu5.n
theo quy dinh. Nam hQc 2015-2016 xay dtlng truang THCS NguySn Chi Thanh
d\lt chu5.n qu6c gia muc dQ I.
V. DUY TRI, NANG CAD KET QuA PHO C~P GlAD Dl)C
- TiSp tvc triSn khai thtlc hi~n t6t Chi thi s6 10-CT/TW ngay 51l2/20ll
cua BQ Chinh tri v~ ph6 c~p giao dvc miim non cho tre 5 tu6i, cung c6 kSt qua
ph6 c~p giao dvc tiSu hQc va ph6 c~p giao dvc trung hQc co sa, tang wang phan
lu6ng hQc sinh sau trung hQc co sa va xoa mu chfr cho nguai Ian.
- Tham mw vai cac dp liinh d\lo chinh quy~n dia phuong xay dvng kS
hO\lch,t~p trung mQi ngu6n Itlc vai cac giai phap tich ctlc nang cao ch~t lm;mg giao
dvc; cung c6, duy tri va nang cao ti I~, ch~t lugng d\lt chuk PCGD THCS dung dQ
tu6i; tiSp tvc thtlc hi~n PCGD b~c trung hQc.
VI. DOl MOl CONG TAC QUAN Li GlAD Dl)C TRUNG HQC
I. TiSp tvc ch~n chinh vi~c l\lm dVng h6 sa, s6 sach trong nha truang theo
yeu e<lut\li Cong van s6 68/BGDDT-GDTrH ngay 07/01/2014 cua BQ GD&DT.
Tang wang su dVng phiin m~m may tinh trong vi~c quan Ii hO\ltdQng giang d\lY
cua giao vien, quan Ii kSt qua hQc t~p va ren luy~n cua hQc sinh, s~p xSp thai khoa
biSu, quan Ii thu vi~n truang hQc,... Phong GD&DT khuySn khich cac truang su
dVng S6 diSm di~n tu thay cho s6 diSm b~ng gi~y theo huang d~n t\li C~ng van s6
3737/SGDDT-GDTrH, ngay 12/11/2014 cua Sa GD&DT ve vi~c Ung dVng
CNTT trong quan Ii va su dvng s6 GQi ten ghi diSm.

11

--~.~~~-~---~------------------2. Tang cUOngd~i mai qui'm I! vi~c thvc hi~n chuang trinh va k~ ho~ch giao
d\!c theo ,hu6'J;1gphan cap, giao quyen tv Chll Clla cho cac nha truOng; cllng c6 ki
cuang, nen nep trong d~y hQc, kiem tra danh gia va thi. Bi~u tru6'ng cac truOng
THCS tang cuOng quan Ii chi;itche vi~c t6 chuc ki~m tra thuOng xuyen, dinh ki clla
giao vien b(J man dung theo phan ph6i chuang trinh ds. duqc hi~u tru6'ng phe
duy~t. Sau khi giao vien b(J man t6 chuc ki~m tra va tra bai (vi~t, thvc hanh tu 15
ph,uttra len), giao vien phai nQp l~i dS, huang d~n chftm, bang th6ng ke chftt luqng
diem bai lam clla hQc sinh tUng lap cho pM hi~u tru6'ng ph\! trach d~y hQc. Bi~u
tru6'ng (pho hi~u tru6'ng) cung vai t6 tru6'ng chuyen man thuOng xuyen theo d5i
ki~m tra d~ co nhilng bi~n phap diSu chinh kip thai nhilng sai sot n~u co. DS,
huang d~n chftm, th6ng ke di~m clla tftt ca cac lo~i bai ki~m tra phai duqc lUll t~i
h6 quan Ii chuyen man CllatruOng.
3. Tang cuang quan Ii chi;itche vi~c d~y them, hQc them theo Thong tu s6
17/2012/TT-BGDDT ngay 16/5/2012 clla BQ GDDT va Quy~t dinh s6 13/QDUBND clla UBND thanh ph6.
4. Cac truOng t6 chuc hQi thi giao vien Chll nhi~m lap gioi cftp truOng;
Phong GD&DT t6 chuc hQithi giao vien Chllnhi~m lap gioi cftp qu~n vao thilng 01
nam 2016 theo quy dinh t~i Thong tu s6 43/2012/TT-BGDDT ngay 26/11/2012
clla B(J GD&DT; chumbi d~y du cac diSu ki~n theo quy dinh d~ cu giao vien tham
gia hQi thi giao vien chu nhi~m lap gioi cftp thanh ph6 lk thu I do Sa GDDT t6
chuc vao thilng 3 nam 2016.
5. Ti~p wc cai ti~n va t6 chuc t6t cac ki ki~m tra, thi trong nam hQc.
a) Ki~m tra hQc ki
Sa ti~p wc ra dS ki~m tra hQc ki I, hQc ki II chung toan thanh ph6 cho lap
9 cac man Ngfr van, Lich su, Dia Ii, Ti~ng Anh, Toan, V~t Ii, Boa hQc, Sinh hQc.
PhOng ra dS ki~m tra hQc ki I, hQc ki II chung toan qu~n cho lap 8 cac man Ngfr
van, Ti~ng Anh, Toan. Cac lap 6, 7 va cac man con l~i clla lap 8, 9, cac truOng
chi d~o t6 chuc ki~m tra theo dS chung cua truang. Vi~c t6 chuc ki~m tra duqc
thvc hi~n nhu cac nam hQCtruac.
b) Thi hQc sinh gioi cac man lap 9
Ki thi hQc sinh gioi lap 9 cftp thanh ph6 duqc t6 chuc nhu nam hQc 20142015. Thai gian thi duqc quy dinh t~i Khung k~ ho~ch thai gian nam hQC20152016 clla PhOng. K~ ho~ch chi ti~t Sa se co van ban sau. Ti~p wc t6 chuc thi ca
b6n kT nang nghe, noi, dQc, vi~t ti~ng Anh nhu nam hQc truac; cac man V~t
Ii, Boa hQc, Sinh hQc khong t6 chuc thi rieng ph~n thvc hanh, se tang Cliang
cac diu hoi, bai t~p thvc hanh k~t hqp trong bili thi Ii thuy~t. NQi dung C\!
th~ se duqc quy dinh t~i huang d~n nhi~m V\!trQng tam clla tung bQ man.
c) Thi tuy~n sinh vao lap 10 THPT
Trong thang 10 nam 2015, Phong se t6 chuc hQi thao rut kinh nghi~m vS
cong tac giang d~y, on t~p nh&m nang cao chftt luqng va s6 luqng hQc sinh d~u
vao lap 10 cac truOng THPT cong l~p.

d) Thi giiii toan tren may tinh dm tay dp thanh ph6


- Thai gian dlJ ki~n thi giiii toan tren may tinh dm tay dp thanh ph6 ttl'
23111 d~n 28/11/2015.
- Hinh thuc thi tren giay nhu eac nam truac ho~c thi trlJc tuy~n tren trang:
http://thimaytinhcamtay.vn
n~u duqe BQ Giao d\lC va Dao t?O cho phep.
- Sau khi co k~t qua dp thanh ph6, Sa se chQn tu tren xu6ng duai m6i dQi
5 hQe sinh d~ dlJ thi dp qu6c gia, kh6ng thanh l(ip dQi tuy~n va t6 chuc b6i
du5ng t(ip trung nhu cae nam truae.
e) CUQcthi tin hQc tn~, cae cUQcthi tren m?rig va thi nang khi~u khac: Sa
se co van ban huang d~n chi ti~t rieng.
6. Cac truemg co k~ hO\lch tang wemg thlJc hi~n Chi thj s6 24/CT _TV
ngay 10/8/2009 clla Ban Thuemg V\l Thanh llY Da N~ng vS vi~c ti~p t\lC d~y
m\lnh e6ng tae ph6i hqp giup dO-cae gia dinh co hoan canh d~e bi~t ngheo, hQc
sinh b6 hQc va thi~u nien hu, vi ph\lm phap lu(it tren dia ban thanh ph6. Phan dau
kh6ng co hQe sinh b6 hQc dp THCS.
C. TO CHUC THVC HI~N
Cae truang THCS can cu vao nQi dung huang d~n va tinh hinh Cl}th~
clla tung truemg, tUng dja phuong xay dlJng k~ hO\lch chi ti~t d~ t6 chli'c thlJc
hi~n. Trong qua trinh thlJc hi~n, n~u co kho khan, vuang m~c dn bao cao kip
thai d~ Phong GD&DT chi d\lo giiii quy~t./.
No'inlt~n:
- Nhu tren;
- SO'GD&lT;
- Utnh d~o Ph6ng GD&fJT;
- Website Ph6ng GD&fJT San Tn;;

- Luu : VT, THHC, THCS (P).

TRUONG PHONG