You are on page 1of 151

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE

Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Motets de 1681 nos 8 15

Layout optimized for digital tablets

EN 178#2 (2015)

8 In te Domine credimus (3 voix & bc)


9 Doleo super te (3 voix & bc)
10 Ecce ferculum (3 voix, viol. & bc)
11 Ave Regina clorum (3 voix, viol. & bc)
12 Regina cli (3 voix, viol. & bc)
13 Quid commisisti (3 voix & bc)
14 Stella cli (3 voix, viol. & bc)
15 O prcelsum (3 voix & bc)

Source : Motets II, III et IV parties pour voix et instrumetnts avec la basse continue.
Paris, Christophe Ballard, 1681. BnF [Rs. Vm1 97 (1-6).

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

In te Domine credimus
trois voix & basse continue

Layout optimized for digital tablets

[1]

EN 178-9 (2015)

2
Nomenclature :
d Haute-contre
e Taille
h Basse
h Basse continue
Source :
Motets II, III et IV parties pour voix
et instrumetnts avec la basse continue.
Paris, Christophe Ballard, 1681.
BnF [Rs. Vm1 97 (1-6).

In te, Domine, credimus ;


In te, Domine, speramus,
Et te solum diligimus.
Te credimus Creatorem,
Te speramus Salvatorem,
Te diligimus Benefactorem.
Serva nos ! salva nos !
Et quamvis indignos
Et plenos crimine ;
Ama nos, Domine !
Ama nos.
Pierre Perrin

[2]

3
Dialogue

Haute-contre

Taille

Basse

Vc
Vc

?c w

?c
In

Basse continue

te,

.
J

In

te,

Do - mi-ne, spe -

.
J

. . .

Do - mi-ne,

cre

[3]

di - mus;

. . + .
ra

V
?
?

Et

te

so -

mus,

. J

.
J

lum di - li - gi -mus,

so - lum di - li - gi - mus.

. .
J
J
6

[4]


Te

7
5

.
cre - di -mus Cre - a -

12

.
J

.
. b +

J
J

Te spe -ra - mus Sal - va -to - rem,

.
? . . . . . . .

to

? .

.
J

w
J

spe-ra -

rem,

. J
6

[5]

te

b.

18

V #

mus Sal -va - to

Ser - va

rem,

. b.
. + . . .
.
J
di - li - gi - mus, te

Te

di - li - gi - mus, di - li - gi-mus

Be - ne -fac - to

n
-

rem, Ser - va


Ser - va

[6]

w
W

24

. J

nos!

sal - va

nos!

ser

V
nos!

sal

? w

#.

nos!

sal

? w
5
3

#
6
4

6
5

va

nos!

va

va nos!

sal

nos!

sal - va

ser - va

nos!

sal

va

nos!

Et

quam

w
7

. j w

7
A

[7]

nos!

sal

6
4

#
-

va nos!

vis

va

in - di - gnos Et

ser

w
6

30

nos!

Et

V
-

va

quam -vis in - di - gnos Et ple - nos

? .
6

sal

nos

cri

w
4

#.

nos!

? .
ple


J
-

va

bos!

mi - ne,

.
cri

et

Et

quam - vus in - di

et

quam - vis in - di

w
A

[8]

mi - ne,

gnos

Et

b
-

ple

ple

gnos Et

nos

35

+ . N
V
J
nos cri - mi - ne;

j
V . #

ple - nos cri - mi - ne;

? b
cri

. w
J
-

? bw
7

ma nos,

a - m

ma,

6
4

5
3

#. w
J

Do - mi - ne!

Ser - ve

nos,

. j w

ma

Do

mi - ne!

mi - ne;

nos,

.
Ser

va

j
w

ma

nos,

Do

mi - ne!

Ser - va

7
A

[9]

H
4

w
4

w
A

10

42


nos!

sal

- va

V . b J
nos!

sal - va

? w
nos!

5
3

nos!

va nos!

Do

ser - va

nos!

sal

va, sal - va

nos! Et

va

w
nos!


quam- vis in - di

7
3

[10]

gnos,

Et quam - vis in -

w
6

mi - ne!

w
7

. j

sal

6
4

nos!

sal

? w

6
4

5
4

11

48


V
Et quam -vis in - di - gnos Et ple - nos,

et quam - vis in - di - gnos Et ple - nos

?
di

?w
6

gnos Et

ple

nos

. .
J

ple - nos cri

6
5

mi - ne;

ma

nos,

Do

#.
-

cri

mi - ne;

cri -

[11]

mi - ne;

.
6
4

ma

nos,

w
7

ma

12

54

. w
V
J
-

nos,

Do

? w
7
A

Do

? .

6
4

A - ma

nos,

mi - ne!

V #

mi - ne!

.
A

w
A

mi - ne!

ma

ma

nos,

nos,

.
6

[12]

U
W
C

ma

nos!

U
. C W
J

ma

ma

nos!

C W
nos!

C W

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

In te Domine credimus
trois voix & basse continue

Basse continue

?c w

. b . j

? . J

. . w

J J

? .
J

24

?w

33

?w

bw

?w

16

42

51

?w

b . j

. w

w
w

w
. w

[13]


#
w

w
w

.
J

w
w

#
w

CW

EN 178-9 (2015)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Doleo super te
trois voix & basse continue

Layout optimized for digital tablets

[14]

EN 178-9 (2015)

2
Nomenclature :
d Haute-contre
e Taille
g Basse
h Basse continue
Source :
Motets II, III et IV parties pour voix
et instrumetnts avec la basse continue.
Paris, Christophe Ballard, 1681.
BnF [Rs. Vm1 97 (1-6).

Doleo super te, fili mi Jesu, decore nimis,


et amabilis super amorem mulierum.
Sicut mater unicum amat filium,
ita ego te diligebam, heu fili mi,
lumen oculorum meorum, baculum senectutis me,
solatium vit me, ut quid dereliquisti me.
Omnia simul in te uno habui.
Quomodo cecidisti potens qui salvum faciebas
populum Israel, scio quod disciplina pacis nostr,
super te, et livore tuo sumus sanati,
et tamen non possum non plangere te planctu
super unigenitum, et dolere super te,
ut doleri solet in morte primogeniti.
Fili mi Jesu, Jesu fili mi, quis mihi tribuat
ut ego moritar pro te, Jesu fili mi, fili mi Jesu.

[15]

3
Si les parties sont trop hautes, il faudra joer la Basse continue un ton plus bas

Haute-contre

Vc

Taille

Vc

Basse

?c
Do

Basse continue

? c .

le-o,

do

le - o su - per

te,

b +
+ .


fi

[16]

- li mi

Je - su,

do

le - o,

do -

.
J

Do

le - o

su - per

te,

fi

j
. b

- le - o

su - per te,

.
J

.
?

.
J
. #
J

Do - le - o,

b
J

li mi

Je - su,

do

le - o

[17]

su - per te,

fi - li mi

su - per te,

Je

fi - li

mi

Je

13

. . #.

su,

de -co - re ni-mis, et

. #. . # . .
? .
J
?w

[18]

et a -

j . # .
de - co - re

su,

de -co - re ni -mis, et a - ma - bi - li su - per a - mo -rem mu - li

a - ma - bi-lis,

ni -mis, et a -ma - bi-lis,

e - rum.

18

ma - bi-lis

su

per a - mo

su

rem,

et a - ma - bi-lis

a - mo - rem mu - li

b
-

rem mu - li

Si - cut

b .
+

per a - mo

e - rum.

e - rum. Si - cut ma - ter


Si - cut

b.

[19]

23

. b .

ma - ter

u - ni-cum

.
V

u - ni -cum a - mat,

b.

ma - ter

i - ni-cum,

a - mat

#.

a - mat

a - mat

fi - li-um,

fi - li-um,

fi - li-um,

.
J

i - ta

e - go

i - ta e - go,

e - go

[20]

te di - li-ge - bam,

te di - li-ge

bam,

di - li-ge

bam.

# . w
.
J

go te


# # .
i - ta

b
.

te

di - li-ge

w
bam,

29

. #. .
b # J . .
heu fi - li mi,

lu -men o - cu -lo - rum me - o - rum,

ba - cu - lum se-nec -tu - tis

me - ,

so-la - ti - um vi - t me - ,

bw

[21]

35

# . # .
J

V
ut quid de

re - li - quis - ti

me. Om - ni -a

si - mul

in te u

? #

. j b

[22]

+ .

no ha - bu -i.

. . +

Quo - mo - do ce - ci-dis - ti

10

41

.
? # J
po

tens

qui


sal -vum fa - ci - e

bas

. + .
b. .

po - pu-lum Is - ra - el,

[23]

sci- o

quod dis - ci-pli - na pa - cis

11

46

? . #

b . n #. #
# . .

nos- tr su - per te,

et li - vo - re

tu - o

su - mus sa - na - ti,

[24]

et

ta - men

non pos - sum,

non

12

51

? b .
pod - dum non plan - ge - re

te

+ .


J
planc - tu

qua -si

su-per u - ni - ge - ni - tum,

[25]

.
et

do - le - re,

#.
et

do -

13

56

#. #. N
+ .

# . J
J # . + .
J
J
le -re

su - per te,

ut

do - le - ri so - let in

mor -te pri -mo -ge - ni - ti,

[26]

ut do - le - ri so - let in

mor -te pri -mo -ge - ni -

14

62

.

J

Fi - li mi

.
V J #
Fi - li mi

Je

fi - li mi

su,

Je

su fi - li - mi, quis mi - hi tri - bu - at

.
j
.
b

J

Je-su,

Je -su

. # b
J
Fi - li mi

ti.

Je - su,

Je-su,

. . .
J
J

Je-su,

Je -su

b # . J b

[27]

j
# .

fi - li - mi,

.
J

e - go mo - ri -

quis mi - hi tri - bu - at

ut e - go

. # b . j
J
+

fi - li - mi,

ut

quis mi - hi tri - bu - at

ut

e - go mo - ri -

# b

15

70

# #

ar, mo - ri

ar

pro


te,

Je

ar

Je

su

fi - li-mi, fi

[28]

fi - li mi, fi

b.

fi - li mi,

b.

te, Je - su

.
J

su, Je - su

mo - ri - ar,

pro

V + . j . j w
pro te mo - ri - ar,

#
-

li

mi

li mi Je

fi -li mi Je

Je

U
# #W
-

su.

W
-

su.

su.

b #
w

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Doleo super te
trois voix & basse continue

Basse continue

16

25

34

43

52

61

69

?
?

j
b

? c .

b.

w
.

bw

?
?

? b
w

[29]

. #

b # . J b

# N
. j b #

? # # . j

b
#

.
J

. j

? #

j
.

W
EN 178-9 (2015)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Ecce ferculum
trois voix, avec un dessus de viol. ad lib. & basse continue

Layout optimized for digital tablets

[30]

EN 178-10 (2015)

2
Nomenclature :
e Haute-contre
f Taille
h Basse
a Dessus de viol. si lon veut
h Basse continue

Ecce, ecce ferculum charitatis,


ecce, ecce vinculum sanctitatis,
ecce, ecce epulum voluptatis :
O Christe cibus noster,
qui pro nobis mori dignatus es,
non sit tibi cor nostrum tumulus doloris,
sed thalamus amoris, in nobis vive,
tu nobis fave ; anima nostra sitiat
ad te fontem vivum, te gustet, in te liquescat,
in nobis vive, tu nobis fave.

Source :
Motets II, III et IV parties pour voix
et instrumetnts avec la basse continue.
Paris, Christophe Ballard, 1681.
BnF [Rs. Vm1 97 (1-6).

[31]

Haute-contre

Vb c

Taille

Vb c

?b c

Basse

.
j

b
c


&
Symphonie si lon veut

Dessus de viol.
si lon veut

Partie adjouste

Basse continue

?b c w

+ .

J
.

n
J

[32]

4
5

Vb

Vb

?b

&b

J + .

? b .

.
J

. .b

[33]

5
10

Vb

Vb

. . .
Ec - ce, ec - ce

?b
&b

. + . . .

fer - cu -lum cha - ri -ta - tis, ec - ce, ec- ce fer - cu - lum, fer - cu -lum cha - ri -

.
J

?b

[34]

b n

6
15

Vb

V b
ta

.
.

.
.


.
ec - ce,

?b

tis,

?b
&b

ec - ce

vin

[35]

cu -lum,

vin

. .

cu -lum


sanc - ti - ta

.
J

7
20

. . . . +

Vb
ec -ce, ec - ce

Vb

e - pu-lum vo -lup - ta - tis, ec - ce, ec - ce e - pu - lum vo-lup -ta

tis:

J
O

?b

.
J

tis,

b
&
?b

n
J

Chris - te, o Chris - te ci - bus


J
6

[36]

8
25

Vb

J
O

V b . .

Chris -te ci-bus nos -ter, ci-bus

nos-ter, qui pro no

J . .

Chris- te ci - bus nos - ter,

?b

.
.

nos - ter, o

& b .
?b

Chris - te ci - bus

o Chris - te ci - bus

nos - ter,

ci-bus

nos - ter,

nos - ter,

bis

mo

ri di -gna - tus

qui pro no

mo -

bis

qui

pro

no - bis mo

[37]

. .

9
29

V b #
es,

di

# . . J . b
- gna

?b

ri

di - gna - tus

di -gna -

tus

es, mo

es, mo

ri di - gna - tus es,

mo

j
.

. J

ri

di - gna -

tus

es,

di - gna - tus

mo

es,

.
J

&b
?b

es,

V b . .
+
-

tus

[38]

. .

ri

di -gna - tus

ri di - gna

ri

di

.
n

tu

j
. j

.
-

es, di - gna

tus

es, di - gna - tus

gna

tus

.
J

10
34

Vb

es,

. + . n # . .
non sit

ti - bi cor nos-trum

Vb w

non sit

+ .

?b

. .

non

sit ti - bi cor nos-

+
. . #. .

es,

& b .

tu - mu -lus do-lo - ris,

es,

?b

[39]

ti - bi cor nos-trum

tu - mu -lus do -lo - ris,

11
39

Vb

non sit

ti - bi

cor nos - trum

V b n. .
trum

n. .

b . b

tu - mulus
-

tu - mu - lus do - lo - ris,

?b

sit ti - bi, non

? b b
5

[40]

tu -

sit

ti - bi

sit

ti - bi

cor nos - trum

. + .

ris,

non

&b

.
. .
non

do - lo

cor nos - trum

12
43

b + . b
Vb
mu - lus do - lo

V b .

tu - mu -lus

do - lo

? b n. .

tu - mu -lus

&b
?b

fo - lo - ris,

ris,

tu


J
mu - lus

.
-

. . b

sed tha - la -mus a -

j
# #

do - lo

j
#

J .

do - lo - ris,

ris,

tu - mu -lus do - lo

ris,

n.
J

ris,

sed

[41]

tha - la-mus a - mo

.
W

ris, sed

.
.
J

13
47

Vb

mo

Vb

. . b
- ris, sed tha - la-mus

+
? b .

tha - la -mus a - mo - ris,

& b .

? b .

a - mo - ris,


J
.

sed

sed

tha - la-mus a - mo

ris, sed

tha - la-mus

tha - la-mus

. b
+


J . b

.
b
J
6

a -mo

a -mo

a - mo

ris, in no-bis vi - ve,

ris,

ris,

in no -bis

[42]

. .

a - mo - ris, sed tha - la -mus a - mo - ris,

. . +

14
51

Vb

tu no -bis fa - ve, tu

Vb

in no - bis vi - ve,

?b

vi - ve,

&b
?b

tu no - bis


tu no - bis

fa

.
- ve,

- ve,

in no - bis fa

in no - bis

no - bis

ve,

in

vi -

- ve,

ve,

in no - bis fa

[43]

vi - ve, no - bis fa

fa - ve,

no - bis fa

tu no - bis

- ve,

15
55

Vb

#

in no -bis

V b +

vi

ve, tu no- bis fa -ve;

a - ni-ma

n n

fa - ve,

in

?b

in no- bis vi

no- bis

vi - ve, no- bis


tu no- bis

ve,

&b

?b

. .

Lentement

nos - tra si - ti-at ad

te fon -tem vi

fa - ve;

a - ni -ma

fa - ve;

Lentement

[44]

16
60

Vb

.
J

b . +

vum, te gus - tet,

in te

.
V b n
nos-tra

?b

si - ti-at ad

te

li-ques

n
fon -tem vi

.
a - ni -ma

&b
?b

cat,

a - ni -ma

. j

in te

nos-tra

si - ti-at ad

te

li-ques

fon -tem vi

si - ti -at ad

cat,

.
J
vum, te gus - tet,

[45]

nos -tra

. # #

w
H

vum, te gus - tet,

. n n.

17
65

V b #
te

fon -tem

Vb

vi

vum,

j # . n
te

? b .
in te

&b
?b

li-ques

w
7

gus - tet,

te

j .

.
J

cat

te

.
.

te

J
.
J
A

j
.

j
.
7

[46]

gus - tet, in te

cat,

li-ques

li - ques - cat,

lo-quis

.
+

li - ques

li - ques - cat,

in te

gus - tet, in te

te gus - tet,

gus - tet,

li-ques

.
J

18
69

.
b
V
cat, in te

V b .
cat,

?b

.
cat,

&b
?b

b
J

li -ques

j
.

cat,

li - ques - cat,

.
J

in te

li - ques - cat,

.
J
7

J
6

li-ques

in te

Gayement
. b +
-

li-ques

li-ques

. b

cat, in no - bis vi

ve,

in no - bis vi -

cat,

cat,

in no - bis

Gayement

b Gayement

[47]

ve,

vi - ve,

tu no - bis

19
73

b
V

tu no -bis fa - ve, tu

Vb


+
tu no - bis

?b

no - bis fa

fa

- ve, in no - bis

- ve,

fa - ve,

in no - bis vi -

&b

?b

tu no - bis

fa - ve,

tu no - bis fa - ve,

in no - bis vi

vi

in

no - bis

ve,

[48]

#

in no - bis

vi - ve,

ve,

vi - ve, no - bis fa - ve,


in no - bis

20
77


b
V
ve, tu

no - bis

fa

V b n n
vi - ve, no - bis

fa

?b

tu

&b
?b

no - bis

fa

ve,

tu no - bis

ve, tu

no

ve, tu

bis,

tu no

bis

bis, tu

no

[49]

ve.

W
ve.

bis

.
J

ve, tu no - bis fa

fa - ve, no - bis fa

. .
.

no

fa

U
W

fa

W
-

ve.

W
J
U

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Qu est ista
trois voix, avec un dessus de viol. ad lib. & basse continue

+ .

n
Dessus de viol.
J
b c
si lon veut &
. .
6

+
b

J
& b . # .
Symphonie si lon veut

12

21

&b
&b

4
3

.
. . . J

.
J . j J w


. .

.
b


&
J
J
4
37

.

b
&
.
30


. + .
j
#

& .

J
9
53
.

. J .

J
&b
47

Gayement

.
.
b

&
J

75
. .


&b
68

[50]

. J

U
. J . W
J
J
EN 178-10 (2015)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Qu est ista
trois voix, avec un dessus de viol. ad lib. & basse continue

Basse continue

12

20

28

37

46

52


. J n
.
J

?b c w

? b . j

w
?b
?b

b n

. J n

.
w
.

?b

. J .
. . b b

J
J
.

j
.

?b

b
w

?b

?b


[51]

EN 178-10 (2015)

2
57

66

74

?b
n
Lentement

?b

b Gayement
j

.
.

.
J

J
J
.
w
. J

?b

j
. j w

[52]

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Ave Regina clorum

trois voix, avec dessus de viol. ad lib. & basse continue

Layout optimized for digital tablets

[53]

EN 178-11 (2015)

2
Nomenclature :
b Dessus ou Haute-contre
c Bas-dessus ou Taille
c Basse
c Dessus de viol. si lon veut

Ave Regina clorum,


Ave domina angelorum ;
Salve radix, salve porta,
Ex qua mundo lux est orta :
Gaude Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa :
Vale, o vadel decora,
Et pro nobis Christum exora.

h Basse continue
Source :
Motets II, III et IV parties pour voix
et instrumetnts avec la basse continue.
Paris, Christophe Ballard, 1681.
BnF [Rs. Vm1 97 (1-6).

[54]

Dessus

ou Haute-contre

b
c

.
.

&

A - ve Re - gi - na c -lo - rum, Re - gi - na c-lo

Bas-dessus
ou Taille

&b c

rum,

. . .

A
Basse

?b c

- ve Re - gi - na clo
- - rum, Re -

A
Quatrime partie adjouste

Dessus de viol.
si lon veut

Basse continue

&b c

?b c

[55]

. b
-

ve Re -

4
6

&b

.b .
-

ve Re - gi - na c-lo - rum,

& b .
? b .

Re - gi - na, Re - gi - na c-lo

gi - na c -lo - rum,

gi - na c -lo - rum,

.b

ve Re - gi - na,

Re -gi

.
. .
b

J
.
&
.
?b

b + .

b . .
J

rum, A - ve, a - ve do - mi-

.
j
b + .
+
ve do - mi - na,

.
na c-lo

a - ve, a - ve do - mi-

rum,

. b J

7 6

[56]

5
11

&b

na,

a - ve do - mi - na an - ge-lo

& b .
na

. b + . .
J

. . j .
J
.

an - ge -lo - rum,

.
?b
a

an - ge-lo

.
.
J

ve do - mi - na an - ge-lo

.
b

&

?b

rum, a

rum,

ve do - mi - na,

. b + . .
+
J
-

rum, a

ve do - mi - na an - ge -lo

[57]

ve,

rum,

ve do - mi -

b .
J

J b.

ve do - mi -

ve do - mi -

b.
J

. b b

6
16

b.
&b

na an - ge-lo

? b b

&b

? b b.

Sal -ve ra -dix, sal - ve

rum; Sal -ve ra -dix, sal - ve

na an -ge - lo

rum:

.
.

& b n .
na an -ge-lo

.
. b

por -ta,

Ex qua

por -ta,

mun - do

lux

Ex qua mun -do

est

lux

est

rum;

. .

b . J

[58]

7
21

& b n

or - ta,

&b

sal - ve ra -dix, sal - ve

or - ta,

.
? b .
Sal - ve ra -dix, sal - ve

&b

?b

. b

ex

por - ta,

. .

ta, ex qua

qua

mun - do

lux

est

or

mun - do

[59]

mun -do lux est or

ta:

ta.

lux est

or

Uw

por

Ex qua

w
-

ta:

8
26

Gayement

&b 3

Gau -de,

?b 3

gau - de

gau - de

&b 3
Gau -de,

&b 3

? b Gayement
3 .

Vir - go

glo

go glo - ri - o

Vir

sa, gau -de,

ri - o - sa, glo - ri - o

. J

Gau-de

Gayement

Vir

go

glo

ri - o

.
-

sa,

Vir - go,


gau -de


gau -de,

[60]

gau - de

. j . .
J
.

J
.
.

gau - de

sa,

.
-

9
35

&b

Vir - go

&b

glo -

.
-

glo


ri - o

sa,

Su-per

sa, Su - per

.
-

om - nes

sa,

. .
j

.
&b
? b .

. J

glo - ri - o

.
J

Vir - go

ri - o

Vir - go

?b

Su - per

[61]

om

b
-

nes

spe

ci - o

spe - ci - o

om - nes

spe

sa, spe - ci - o

b.
. b
J

ci - o

b .

J

b. b b
. J

10
44

& b .

sa,

&b
sa, su -per

? b .
sa,

su - per

om - nes


su - per

om - nes

spe

.
spe - ci - o

.
-

ci - o

.
-

sa,

spe

su - per

sa, spe - ci - o

sa, su-per

ci - o

om

su - per

sa,

? b .
. b . j b
.

spe - ci -

. b

. b .
J

.
b
&

om - nes

. b . j b
.

om - nes

[62]

nes

spe - ci -

om - nes

spe - ci -

11
54

w
&b c
o

&b c w
o

sa: Va - le, va - le,

? b c b

. . . # . #

sa:

sa:

Va

?b c

Va - le,

&b c

val - de de - co - ra, de -co - ra,

. w
J

va - le,

le,

[63]

val - de

de -co

val - de de - co - ra, o

val - de de - co

. . . .
J
.

.
J

12
59

. b
b
&
ra,

va - le, va

&b

le,

le,

de - co - ra,

de - co - ra

val - de

de -co

. . # . #

val - de

. b .

val - de

. .

&b
?b

. b . . .

val - de

va - le,

va -

ra,

. b

va - le,

?b

de - co - ra,

de - co - ra,

b
J

b.
J

val - de

val - de de - co

[64]

de -co

13
63

&b
ra,

Et

& b .
ra,

?b

ra,

&b
?b

.
Q

Et

pro no -bis

Et

pro no - bis

Chris - tum

Chris - tum e - xo

e - xo - ra,

pro no - bis

.
Chris - tum

. b b b .

e - xo - ra,

.
-

xo

xo

ra,

ra,

ra,

[65]

xo

ra,

b
-

xo

e - xo

14
67

&b
ra,

& b #

et

pro no - bis

ra,

et pro no

? b .

et

?b
&b

pro no - bis Chris -

Chris - tum

bis

Chris

#
J

e - xo

tum

e - xo - ra,

ra,

tum

Chris

xo

ra,

[66]

tum


+
e - xo

e - xo

b .

xo

.
J
J
w
7

15
71

&b

.

ra, va - le, va - le,

&b
?b

va - le,

j
b

.
&

w

va

le,

. # . # . b

de -co - ra,

val - de

va - le,

ra,

?b

o val - de de - co - ra,

ra,

. .
.
J

ra, va - le, va - le,

.
b

va - le,val - de de - co

[67]

val - de de - co - ra, o

de -co

ra,

va

16
76

b.b .

. .
b
J
&
o val - de de - co - ra, de - co - ra,

&b

va - le,

. b

le,

val - de de - co - ra, o

?b
-

de -co

ra,

. . # . #
val - de de - co - ra,

. b
.

J
&

?b .

val - de

n . J

. b.
J

val - de

de -co


val - de de - co

pro no -bis

j

w
W

[68]

et

pro no-bis

tum,

et pro no - bis

ra,

Chris

ra,

et

. . . .
.

17
81

& b .
et

pro no - bis

& b .

Chris -tum,

pro no - bis

?b
Chris -

Chris - tum e - xo

ra,

Chris

? b .

ra,

tum

tum

Chris

[69]

xo - ra, e - xo

ra.

W
ra.


Chris -tum e - xo

e - xo

pro no - bis

pro no - bis

j b

xo - ra,

j
.

Chris - tum e - xo -

&b

tum

W
-

ra.

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Ave Regina clorum


trois voix, avec dessus de viol. ad lib. & basse continue

. .

Quatrime partie adjouste

Dessus de viol.
si lon veut

15

21

26

&b c

.

& b . J

. b b

&b
&b

Gayement

&b 3

. .

36

j . .

& b .

45

b
&

54

59

&b c

. w
J

.
J

. .

. . . J b .
b
&

[70]

. b .

J

. j .
J

. . .

b . .
J

. . . .
J

EN 178-11 (2015)

2
68

j
& b . . J . J .

. .

. . . J b w

74

&b

80

. . . . . .
b
&

[71]

.
U

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Ave Regina clorum


trois voix, avec dessus de viol. ad lib. & basse continue

Basse continue

14

21

26

35

44

?b c

? b b
?b
?b

. b J
w

. b
b.

? b Gayement
3 .
? b .

.

J

. J .

b. b b
. J

? b .
. b . j b
.

[72]

EN 178-11 (2015)

2
54

61

67

74

80

?b c

. .
J J

? b . b . j
j

? b . #
J

?b

? b .

.
.

. .
J
J

. b . j

J
w

[73]

w
.

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Regina cli
trois voix & basse continue

Layout optimized for digital tablets

[74]

EN 178-12 (2015)

2
Nomenclature :
e Haute-contre
f Taille

Regina cli, ltare, alleluia.


Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

h Basse
h Basse continue
Source :
Motets II, III et IV parties pour voix
et instrumetnts avec la basse continue.
Paris, Christophe Ballard, 1681.
BnF [Rs. Vm1 97 (1-6).

[75]

Haute-contre

V b c j . .

j .

Re - gi - na c - li, l - ta - re,
Taille

j . .

Vb c

Re -gi - na
Basse

?b c

re - gi - na

c - li,

?b c

re -gi - na c - li,

j .

J .

re - gi - na c
li,
+
.
.

J
j .

c - li, l - ta - re,

Re -gi - na c - li, l - ta - re,


Basse continue

J .

re - gi - na

[76]

re -gi - na

li,

j
b

V
re - gi - na

b b
b
V
c

c -

- li,

li,

re, re - gi - na

c - li,

j .

l- ta

re - gi - na c -

? b .
J
?b

li,

l - ta

re, l - ta


l - ta

j .

re,

re,

.
l - ta

l -ta - re,

re,

l - ta

l - ta - re,

l-ta

c - li, l - ta

[77]

j .

re - gi - na

+
J

. n . n

re - gi - na c - li,

Vb

. . #
.

re,

al - le-lu - ia,-al - le - lu - ia, al

V b . .
re,

?b

+
. .
al - le - lu - ia, al - le- lu

re,

? b .

al - le-lu - ia, al - le - lu - ia,

le

lu

ia,

al

[78]

le - lu -

13

Vb

ia,

re - gi - na c

Vb

j . .
re - gi - na

? b . b

c - li, l - ta

li,

re - gi - na

l-ta - re,

l-ta - re,

.
re,

l - ta

ia.

.
-

l-ta - re,

re, al - le-lu

al - le - lu

ia.

w
-

ia.

w
7

[79]

al - le-lu

. w

c - li,

Uw

. .

j .

ia, re - gi - na c - li,

? b b

J .

w
6

18

Vb c

+ . b

Qui

a quem me - ru - is - ti

V b c . .
Qui - a quem me - ru - is - ti

?b c
?b c

por -ta

por -ta - re,

al - le - lu - ia,

re,

[80]

quem me - ru -

b.

al - le -

b J .

al - le - lu - ia,

. b . b

22

lu - ia,

quem me - ru - is - ti por -ta

V b n .
is - ti por -ta

?b

+ .

b . b . +
J

.
b
V

re,

al - le

re, qui - a quem me - ru - is - ti por -ta - re,

n
-

lu

ia,

. b
al - le-

. .
al - le-lu - ia, al - le-

. .

al - le - lu - ia, al - le-lu - ia,

?b
W

4 W

[81]

27

. . b. .
b
V
lu - ia, al - le-lu - ia, al - le - lu -ia,

Vb

. b .
b .

lu -ia, al - le-lu - ia, al - le - lu -ia,

?b

al - le-lu - ia, al - le - lu

al - le-lu

ia,

qui

?b .

.
J

ia,

quem me - ru - is

+ .

ti,

ti por - ta - re,

quem me - ru - is

[82]

.
J

a quem me - ru - is

ti

por -ta - re,

j + . .
quem me - ru - is - ti

j

6

por -

10

31

. . J .
b
V
al - le-lu - ia, al - le - lu

V b .
al - le-lu - ia,

?b


ta-re, al- le-lu

?b

al- le - lu

n w

al - le - lu - ia,

al - le-lu

ia.

. N n . . .

#
-

ia,

ia, quem me - ru - is - ti por -ta -re, al - le - lu -ia, al - le-lu

+ . #

ia, quem me - ru - is

ti por - ta - re,

[83]

. . +
al - le - lu -ia, al - le-lu

ia.

.
-

ia.

Re - sur -

11

36

Vb

. . .

Re - sur -re - xit si - cut

Vb

di - xit, al - le - lu - ia,

Re - sur -re - xit

.
? b . + . .
?b

4 3

al - le - lu - ia,

. .
. n.

re - xit si - cut di - xit, al - le - lu - ia, al - le - lu - ia, al - le - lu

ia,

si - cut

di - xit, al - le - lu - ia, al - le -

+
. .
re - sur -re - xit si - cut

[84]

12

40

Vb
al

b . . . . .

le - lu - ia, al - le - lu - ia, re - sur-re - xit si - cut

di - xit,

di - xit, re - sur -re - xit si - cut

al - le-lu

. .
V b . .
. . #. . #
lu -ia, re - sur-re - xit si - cut

?b

di - xit, al - le - lu - ia, al - le - lu - ia, re - sur -re - xit si - cut

di - xit,

? b .

b
J

di - xit, al - le-lu

. +.

b.

re - sur -re - xit si - cut

di - xit,

[85]

al - le-lu

13

44

Vb

ia.

.
ra pro no - bis,

V b . J

ia. O - ra

no- bis,

?b
?b

pro

ia. O

ra pro

no - bis

.
ra pro

no

.
o

De

De-um,

6
4

[86]

bis

De - um,

ra pro no - bis

um,

ra

De - um, o

5
3

ra pro no - bis

ra pro no


7 6

14

50

. #
b
V
ra

pro

no

Vb

bis

De

?b

bis De

um,

w
4

ra

pro

um,

w
-

um,

no

?b

De

pro

bis

no - bis,

De

. n

ra

pro no - bis

pro

.
ra

ra

no - bis

De - um,

[87]

pro no - bis

um,

o -

ra

pro

15

55

Vb

. .

De

um, al - le - lu - ia, al - le - lu

V b . .
ra

pro no

?b

no - bis

De

?b
6

ia,

. b . b. .
al - le- lu - ia, al - le - lu - ia,

. .

bis

De-um, al - le - lu - ia, al - le - lu - ia,

. . n
al - le - lu - ia,

. b .
+

al - le - lu - ia, al - le- lu - ia,

um,

b
J

[88]

al - le - lu - ia, al - le -

b
al

al - le - lu

le

lu

16

59

.
b
V

lu - ia, al - le- lu - ia,

Vb
ia,

?b
ia,

?b

al - le-lu

.
al - le - lu - ia,

. . .

U
W

ia,

al - le-lu - ia, al - le - lu - ia, al - le-lu

ia.

. .

al - le - lu - ia,

al - le - lu - ia, al - le-lu

. + .

. + .
. w

al - le- lu - ia, al - le - lu - ia,

al - le - lu - ia, al - le-lu - ia, al - le - lu

.
J
Q

[89]

J
5

W
-

ia.

W
-

ia.

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Regina cli
trois voix & basse continue

Basse continue

12

18

26

34

41

49

57

? b .
?b

?b c
j

?b c
? b .

b.
J

?b

?b . j

?b

? b . j

. j

w
b

w
n

. n
. b

J
J

. J

.
. .

J
J w
[90]

. b J
U

W
EN 178-12 (2015)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Quid commisisti
trois voix & basse continue

Layout optimized for digital tablets

[91]

EN 178-13 (2015)

2
Nomenclature :
d Haute-contre
e Taille
h Basse
h Basse continue
Source :
Motets II, III et IV parties pour voix
et instrumetnts avec la basse continue.
Paris, Christophe Ballard, 1681.
BnF [Rs. Vm1 97 (1-6).

Quid commisisti dulcissime puer ut sic judicareris ?


Quid commisisti amantissime juvenis
ut adeo dure tractareris ? Quod scelus tuum ?
qu noxa tua ? qu causa mortis ?
qu occasio tu damnationis ?
Ego enim sum tui plaga doloris, tu culpa occisionis.
Ego tu mortis meritum, tu vindict flagitum.
Ego tu passionis livor, tui cruciatus labor.
O mirabilis censur conditio
et ineffabilis mysterii dispositio !
Peccat iniquus et punitur justus,
delinquit reus et vapulat innocens,
offendit impius et damnatur pius,
quod perpetrat servus exolvit Dominus,
quod committit homo sustinet Deus.
Quo nate Dei, quo tua descendit humilitas,
quo tua flagravit charitas,
quo tuus attigit amor, quo pervenit compassio.
Quid rex meusn et Deus meus ?
Quid retribuam tibi pro omnibus
qu retribuistii mihi, exaltabo te Domine,
benedicam nomine tuo,
et misericordias tuas in ternum cantabo.

[92]

Haute-contre

Taille

Vc

Basse continue

?c

. # . N # . # +

Vc
Quid

Basse

com -mi - sis - ti dul -cis - si-me

? c .
J

pu - er, dul -cis - si-me

pu - er ut sic ju

[93]

di -ca - re -

. .

V
Quid com -mi - sis - ti

a - man-tis - si-me

ju - ve -nis,

. #.

quid

com - mi-sis - ti

a - man - tis - si- me

ju - ve -nis ut

ris?

#.

[94]

11

. #. #
a - de -o

V
?

du - re,

a - de -o

du - re

.
+
trac

ta - re

Quod

? #

[95]

ris?

+ . #
+ . #
J
sce - lus

tu - um?

qu no - xa

16

.
E - go e - nim sum

.
? .
tu - a? qu cau

sa

mor - tis?

qu oc - ca - si - o

tu - dam - na - ti - o

[96]

nis?

21

# #.
#

. #.

V
tu -i pla -ga do -lo - ris, sum

tu - i pla - ga do -lo - ris,

?
? #
A

tu - mor -rtis me - ri -tum,

tu - cul - pa oc - ci - si-o - nis.

E -go

[97]

26

+ . # + .
J

#
tu - vin-dic

w
A

J
mi -

# . .
.

J .

E -go

t fla -gi - ti - um.

tu - pa si - o - nis

[98]

li-vor,

tu - i cru - ci - a

# #

tus la -bor.

O mi-ra - bi-

33

+ . .

.
V
ra - bi-lis cen -su - r

?
lis

et

mi -ra - bi - lis

# .
cen - su - r con - di - ti-o,

j . .

con - di - ti- o

. .
J

i - nef - fa - bi-lis mys-te - ri - i

. # j # .

cen - su - r con - di

[99]

i - nef - fa - bi-lis,

su - r con-di - ti - o

ti - o et

# .

.
mi-ra - bi-lis cen

j #

et

i - nef -

j .
et

i - nef -fa - bi-lis mys -

j
.

10

38

.
.

V
dis - po-si

. + . j w

ti - o,

dis - po-si - ti - o!

? .

te - ri - i

dis - po

?
A

Pec - cat

# . . w
J

V . .
fa - bi-lis mys -te

ri - i dis - po-si


J
4

jus - tus,

ti - o!

j
w

si -

i - ni - quus et pu - ni -tur

ti - o!

de - li- quit re - us et

[100]

11

44

V
V

? . .

im - pi-us

b + b +

im - pi-us, of - fen - dit

im - pi-us

et dam - na - tur pi

j .

va - pu-lat in - no -cens,

of - fen -dit

j .
of - fen -dit

.
J

of - fen -dit im - pi-us

et dam

na - tur pi

[101]

. #

us, quod per - pe - trat

.
A

us,

us,

et dam-na - tur, dam - na - tur pi

12

49

quod

V
quod

. #
per -pe - trat

?
? .
J

per -pe - trat

ser - vus

. #
J

quod per -pe - trat

# .

e - xol - vit

Do- mi-nus, quod per -pe - trat

Do- mi-nus,

Do- mi -nus,


# # .
. .

ser - vus e-xol - vit

ser -vus e -xol - vit

. #

[102]

ser -vus e - xol - vit

Do- mi -nus,

ser -vus e - xol - vit

Do- mi -nus, quod com -mi -tit

# .

# .

13

54

quod com - mi - tit ho - mo

quod com -mi - tit ho - mo

?
ho

mo

sus - ti - net

.
sus - ti - net

De

.
sus - ti - net

De

us,

sus

us,

sus - ti-net,

De -

us, quod com - mi - tit

ho - mo

.
J

ti - net

De

.
sus - ti -net

w
-

.
-

us.

.
J
De

.
J

us.

sus - ti - net De

[103]

w
-

us.

14

59


3
V
Quo na - te

De - i,

quo

V 3 #
Quo na - te

tu - a

des - cen - dit

j
.

De - i, quo

tu - a des - cen - dit hu - mi - li - tas,

?3

Quo na - te

De

?3

i,

quo

tu - a des - cen - dit

. .
J
hu - mi - li - tas, quo


quo

.
J


tu - a

hu - mi - li-tas,

des

quo

tu - a des -

cen - dit hu -


tu - a des -

[104]

15

67

# #

cen- dit, des - cen- dit hu - mi

V
mi

li - tas,

hu - mi

li - tas,

cen- dit, des - cen- dit hu - mi

tu - a fla - gra - vit

li - tas,

quo

li - tas,

.
J
cha - ri -tas,

#
quo

.
.

tu - a fla - gra

quo

quo

j
.

vit

cha - ri - tas,

#
tu - a

fla - gra

#.

[105]


tu - a

fla -


quo

.
J

vit

cha - ri -tas,

16

76

.
gra

V
tu - a

quo

.
J

vit

cha - ri - tas,

fla - gra


tu - a

fla

- gra

vit

vit

+ . .
J

.
J

cha - ri - tas,

quo tu - us

at - ti - git

. .
J
cha

ri - tas,

j
. .
cha - ri - tas,

[106]

#.
J
quo tu - us

at - ti - git

.
J

quo tu - us

at - ti - git

17

84


c
V
mor, quo

per - ve

nit

com - pas

w
J
si - o.

. .

Quid res me-us, et

j
V c . # . #w
mor, quo per -ve

?c
mor, quo

?c

per - ve

nit com - pas

# .
-

nit com - pas

# w
7

si - o.

si

o.

.
6

[107]

De - us

me -us?

.
J

Quid re -

18

90

e - xal-ta

? . # . . .
tri - bu -am

ti - bi pro

om - ni -bus qu re -tri - bu - is - ti mi

[108]

hi,

bo, e - xal-

19

95

.
V
J

ta - bo te Do - mi - ne,

. . . + + . + . .
+

be - ne -di -cam, be - ne - di - cam no - mi-ni,

?
?

no - mi - ni

tu - o,

no - mi - ni

tu

+
. J .

mi -se - ri -

et

[109]

20

100

. + . . . + .
.
J
J
et

mi-se - ri - cor - di -as,

o,

tu

mi -se - ri - cor - di -as

as,

mi - se

tu

. . #.
J+
et

? .
cor - di -as

mi - se - ri - cor - di -as

Gay

J
-

ri - cor - di -as

tu

in - ter - num can - ta - bo, can - ta

#
-

as

# #
J

Gay

.
A

[110]

- ter - num can -

as


in

tu

as

#
4
2

21

105

bo,

in

ta - bo, can - ta - bo, in

?
? .

in

- ter

- ter - num can - ta

- ter - num,

in

- ter

[111]

bo, can - ta - bo, can - ta - bo, in

num can - ta - bo, can - ta - bo, can - ta

bo,

num

can

#
J

ta

#
J
can - ta

- ter

bo, can - ta

#
4
2

22

109

num, can - ta - bo, can - ta -

bo,

can -ta

?
bo,

? .

+ . # +

bo,

can-ta

bo, can - ta

in - ter

#
-

bo,

in - ter - num can - ta - bo, can - ta

bo,

[112]

in

num can -

in - ter - num can - ta - bo, in

# #

- ter

in - ter - num can - ta - bo, can - ta

# #
bo,

num,

- ter

num can -

23

113

ta

bo, can - ta

V
bo, can - ta

?
ta

? .

bo, can - ta - bo,

bo, can - ta

bo, can - ta - bo,

in

- ter


J
-

in

num, in

bo, can - ta

ter - num can - ta

bo, can - ta

U
W
bo.

[113]

- ter - num can - ta

- ter - num can - ta

bo, can - ta - bo,

in

W
-

bo.

W
-

J #

bo.

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Quid commisisti
trois voix & basse continue

Basse continue

17

26

35

44

52

59

68

? .
J
?w
?
?

# w

# w

# #

. j . .
J
J

[114]

#.

.
J

. J

#.

. J

. w

# .

? 3 .
?

?
?

? c . J

#
.

EN 178-13 (2015)

2
77

86

94

? .

? #

.

J

#
Gay
. # # .
.

j
J
J
J
J

# #

102

110

.
. #
.
J

?w

U
. j . J #

[115]

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Stella cli
trois voix, avec dessus de viol. ad lib. & basse continue

Layout optimized for digital tablets

EN 178-14 (2015)

2
Nomenclature :
b Dessus ou Haute-contre
c Bas-dessus ou Taille
c Basse
c Dessus de viol. si lon veut

Stella cli extirpavit, qu lactavit Dominum,


mortis pestem quam plantavit primus parens hominum.
Ipsa stella nunc dignetur sidera compescere,
Quorum bella plebem cdunt dir mortis vulnere.
O gloriosa stella maris, a peste succurre nobis.
Audi nos Maria, nam te filius nihil te negans honorat.
Salva nos Messia Jesu, pro quibus virgo mater te orat.

h Basse continue
Source :
Motets II, III et IV parties pour voix
et instrumetnts avec la basse continue.
Paris, Christophe Ballard, 1681.
BnF [Rs. Vm1 97 (1-6).

[117]

Dessus

ou Haute-contre

& b c .
Stel - la c - li,

Bas-dessus
ou Taille

&b c

.
stel - la c - li

.

ex - tir -pa - vit,

?b c

.
Stel - la

Quatrime Partie adjoute

Dessus de viol.
si lon veut

Basse continue

&b c
?b c

c - li

ex - tir - pa - vit,

[118]

ex - tir - pa - vit,

ex - tir - pa - vit,

ex - tir -pa - vit,

Stel - la c - li
Basse

j

w

ex - tir -

stel - la

4
5

& b .

stel - la c - li

&b
pa -vit,

?b

c - li,

&b
?b w

ex - tir-pa - vit,

. .
stel - la

c -li ex - tir-pa - vit,

.
stel - la

.
ex - tir -pa

.
ex - tir -pa

vit,

. . j

qu

lac -ta - vit Do - mi - num,

vit,

qu lac - ta - vit

Do - mi - num,

. b. . N .

c - li,

stel - la

c - li ex - tir -pa -vit, qu lac - ta - vit

. .

[119]

. b +
j
J

Do - mi - num, mor - tis pes -

. J

b
4

5
10

&b

mor

quam

tem,

tem

quam

plan -ta - vit pri - mus

pa - rens, mor

.
mor

&b
?b

tis pes

& b .
?b

b +
J

tis pes

tem

quam

plan - ta - vit

pri - mus

j
b +

tis

pes

.
plan - ta - vit

pa

tem

rens

ho

mor

J
-

mi -

+
J

.
-

tis pes

b .

pri - mus

pa - rens, pri - mus pa - rens ho - mi -

[120]

.
6

6
13

&b

num, mor

&b
tem,

?b

b +
J

tis pes

.
mor

n. b
-

tis pes

. b .

num, quam plan - ta -vit pri - mus

&

?b

b.

tem quam plan - ta - vit


pa - rens,

plan-ta -vit pri -mus


J
-

tem quam

pri - mus

pa - rens

ho - mi - num.

pri -mus pa -rens ho

pa - rens

[121]

.
J

n. .

mi - num. Ip-sa stel -la nunc di -

w
.

ho - mi - num.

.
w

7
17

. . .

b
&

. b

Ip - sa stel -la nunc di - gne -tur si - de -ra com-pes - ce - re,

&b

gne -tur

?b

b
&
?b

. .
si - de -ra com-pes - ce - re,

[122]

Quo-rum bel - la ple-bem

c - dunt

di - r

Quo -rum bel - la ple - bem

8
21

&b

c - dunt

&b
?b

?b

di - r

mor - tis


Quo -rum bel - la

mor - tis

&b

. .

ple - bem

vul - ne -re,

vul - ne - re,

di - r

di - r

di

c - dunt

b + .
r mor - tis vul


mor - tis

ne - re.

vul

mor - tis

vul

[123]

glo - ri -

ne - re.

j

-

glo - ri -

ne - re.

. b
J

9
25

& b + .

J b

o - sa stel - la ma - ris,

a pes - te

j # . . # #

& b + . #
o -sa stel - la ma - ris,

?b

o glo - ri - o - sa stel - la

b
J
A

pes - te

?b

sur - cur - re

no

suc -cur - re no - bis,

bis,

. #

b
Q

[124]

ma - ris,

j
+ .

b
&

.
+

J
suc -

.
n
#

10
29

j
& b .

+
J

suc - cur

&b

re no

b
b
&

re,

suc - cur - re no

? b #
Q

J . b

bis, a pes - te

suc - cur - re no

? b . #
cur -

bis,

N #.
J

+ . .

glo - ri - o - sa stel - la ma

b
o

glo - ri

b
J

bis,

ris,

- sa

stel - la ma - ris, o

stel - la ma - ris,

[125]

b . b b

b
7

o -

11
33

&b

&b

b .

+ .
J

pes - te

suc-cur - re

glo - ri

& b #
?b

o - sa stel - la ma

no -bis,

? b . + . # # .
glo - ri - o- sa stel - la

# .

sur -cur - re no

sa, o glo - ri -

glo - ri - o- sa stel - la ma - ris,

bis,

j
.

n

W

[126]

ti - o -

+ . b

. .
+

glo

+ .

ris, o

ma -ris, a pes - te

12
38

. .
&b

+
o

sa stel - la ma

&b
pes

?b

+ .
-

te

suc-cur


ris,

pes

re,

j .

?b

suc -cur

suc -

suc - cur - re

&b

te

no

bis,

pes

suc - cur - re

- cur

te

[127]

no

re

no

bis.

bis.


no

U
w

suc - cur - re

re,

.
-

w
-

bis.

13
42

&b 3

Au - di nos Ma - ri

& b 3 .

. .

a, nam te

nam te

Au - di nos Ma - ri

&b 3
?b 3

fi - li-us ni - hil te

a, nam te

fi - li-us ni - hil te

[128]

ne - gans ho-no - rat, au - di nos Ma -

. b n.

ne - gans ho-no - rat, au - di nos Ma -

. .
+

Au - di nos Ma - ri - a,

?b 3

fi - li-us ni - hil te

ne - gans ho-no - rat,

b n

.
J

14
48

& b c .

ri - a, Ma-ri - a,

&b c

nam te fi - li-us

ni -hil te ne

.
ri - a, Ma-ri - a,

?b c

.
nam te

&b c

?b c

gans

#
J
ho - no

na -me

fi - li-us

ni- hil te

ne - gans ho-no

. .

[129]

rat.

j .

. J .

fi - li-us,

ni - hil te ne - gans ho -

rat.

15
53

&b

.

sal - va

& b . . .
no - rat, ho-no -rat. Sal - va

nos, sal - va nos,

?b

Sal - va nos,

b
&
?b

nos

Mes - si

a Je

su,

Je

su, pro qui -bus vir - go

sal - va nos Mes - si

Je

b N . A
. . J
J

[130]

6
4

su,

. J + .

Mes - si

. .
J
sal - va nos

+
J

16
58

sal - va

& b .

nos

Mes - si

sal - va nos

sal - va nos Mes -

&b

?b
6

Mes - si - a


Je

. . J n n

ma -ter te o - rat,

?b

&b

Je

si - a

Je

su,

pro

. .
+
qui - bus vir - go

. j
+ . + .

su,

pro qui -bus vir - go

ma - ter te o

su,

. + . .
J
J

. J

[131]

rat,

17
63

+ .

&b

ma - ter te

rat,

& b J . .
pro qui -bus vir

?b

pro

&b
? b .

U
. b + . . + . W
J

pro qui - bus vir - go

j
.

go

ma - ter te o

b + . .

qui - bus vir - go

ma - ter te o

ma -ter, pro qui - bus vir - go

rat,

pro

rat,

vir

[132]

qui -bus

go ma

vir - go

ma -tetr te o

rat.

+ . .
j

ma - ter te

W
-

rat.

ter te

W
-

rat.

W
U

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Stella cli
quatre voix, avec dessus de viol. ad lib. & basse continue
Quatrime Partie adjoute

b c . . .
si lon veut &
7
.
.
&b

J
15

b
&
J
21
. b
.
b

&
J
28
# . b . N #.
n
J
J
&b
3
33

& b #
Dessus de viol.

42

48

&b 3
&b c

52

&b

56

b N . A
J
&b

62

&b

j . . J

b . n .
J
b b . b b
.

. .


J
. .
.

.
.
. . J
. J + . .

[133]

W
EN 178-14 (2015)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets voix avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

Stella cli
quatre voix, avec dessus de viol. ad lib. & basse continue

Basse continue

?b c

. j

b N

b
b.
b

J n w
J


17

?b
b

24
# #
?b
b

?b

37

?b
. J


30

44

50

56

62

? b b

?b
?b

. b n

? b b
? b .
J

.
b

[134]

j
.

.
J

W
EN 178-14 (2015)

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

O prcelsum
trois voix & basse continue

Layout optimized for digital tablets

[135]

EN 178-15 (2015)

2
Nomenclature :
d Dessus ou Haute-contre
e Bas-dessus ou Taille
h Basse

O prcelsum et venerabile sacramentum pietatis,


vinculum charitatis, adoro te latens deitas,
qu sub his figuris latitas.
Pie Jesu, salvator languidi, prmium sanati,
Pie Jesu Domine me immundum munda tuo sanguine.

h Basse continue
Source :
Motets II, III et IV parties pour voix
et instrumetnts avec la basse continue.
Paris, Christophe Ballard, 1681.
BnF [Rs. Vm1 97 (1-6).

[136]

Dessus

ou Haute-contre

&b c

. j b

O pr -cel Bas-dessus
ou Taille

& b c . j

pr -cel - sum et ve -ne -ra - bi - le sa -cra -men

O
Basse

Basse continue

?b c

. J + . .

?b c
j

.
6

[137]

tum

# #
pi - e - ta

tis,

.
5

b + . b + . +

J
&b
sum

&b

et ve -ne - ra - bi - le

sa - cra -men

tum, o

. b .

. b.
J

pr - cel - sum et ve - ne -ra - bi-le,

et ve - ne - ra - bi-le

n .

. b
J

pr -cel - sum et ve - ne - ra - bi-le

?b

? b n

j

6

[138]

b.

11

+ . . # . b . .
b
&
sa - cra -men -tum pi - e - ta -tis, pi - e - ta

& b + .

sa - cra -men - tum

?b

?b

6
4

5
3

4
2

tis, vin - culum


cha - ri - ta - tis,

vin - cu -lum

n. .A
pi - e - ta

tis, vin - culum


cha - ri - ta - tis,

b
3 4

6
4

.
5
A

[139]

b.
cha - ri -ta - tis, a -

n . A +
J
vin -cu - lum cha

ri - ta -

16

# . J .
. j . . b J

.
b
n

&

J
J
do - ro te,

a - do - ro,

& b # . j
tis,

?b

a - do - ro

te,

te,

te,

a - do - ro

n . j

a - do - ro

a - do - ro - te,

?b w

a -do - re

- do - ro

te,

a - do

ro,

b.

te

la - tens

de

a - do - ro,

a - do

i - tas,

ro

. b
J

. b J

a - do - ro te

la - tens de - i -

[140]

. b J
7 6

22

&b
la - tens

+ .
de

i - tas, qu sub his

& b .
te,

la-tens de

?b w

i - tas,

tas,

?b

his

fi - gu - ris

fi - gu - ris

la

fi - gu - ris

J
-

la

J
-

ti - tas, qu sub his

ti - tas, qu sub his

[141]

qu

. n .

. #.

ti - tas,

qu sub his

qu sub his

. .
J

fi - gu

ris

fi -

27

b
&

J . # . . # J

sub his

fi -gu - ris

la

la

la

?b

#. #w

ti - tas,

? b .
J
- ti-tas,

..

la - ti-tas, la - ti - tas.

& b + .
gu - ris

la

..

ti - tas.

. J
-

Pi

Pi - e

..

ti - tas.

Pi - e

.. .

[142]

su, pi

Je

Je

su,

sal -

Je - su, pi

Je

j
.

Je

su,

pi -

34

&
va

tor, pi

&b
su, sal - va - tor,

?b
e

Je

?b

b
-

Je

sal - va - tor

. . b +
J
lan

gui - di, pi

e Je

. j .

. J .
Je

su,

pi - e

su, sal - va

su,

sal - va - tor

lan

gui - di,

su, sal

j
b . j

sal -va - tor

lan

gui -

b.
J

b
J

j
.

tor

lan - gui - di,

lan - gui - di, sal - va - tor

lan - gui -di,

[143]

6
4

va -

10

40

.
&

tor

lan - gui - di,

&b
di, pi

?b

Je - su, pi

pi - e

su,

sal -va -tor lan - gui - di, pr - mi - um sa - na - ti, pr -mi-um sa -

e Je - su, sal - va - tor

lan - gui - di,

va - tor

lan - gui - di,

6
4

Je - su, sal

b
2

b + . b . + . . . b
J
J

j
.

Je

lan - gui -di,

?b

5
3

[144]

. .
pr - mi -um sa - na - ti,

+
. J . b
pr - mi - um sa -

b
6

11

46

&b


na - ti,

b
J

.
pr

mi - um sa - na

pr -mi -um

na -ti,

?b
6

sa - na - ti, sa-na

.
b
3

pr -mi-um

ti,

Pi


J
e

j
. . j

& b . .
?b

sa - na

ti,

Pi - e Je

ti,

Pi

b .

#
J

Je - su,

Je

. n . b .
J +

su

su Do - mi - ne

Do- mi - ne, Je - su Do- mi - ne me im-mun -dum

j
. J

Je - su, pi - e

Je - su Do - mi - ne

7 6

[145]

.
me im-

12

52

&b

me

im-mun - tum

& b . .
mun

?b

mun - dum

? b .

. .
mun

da,

mun

b. .
mun

b
J .

da,

mun

. . . .

. . b . . . . b

da,

da,

mun

. . b . b .
mun

. . b . b .

[146]

. .

da

da

b.
b

tu

da

tu -


J
-

13

56


&b

tu - o

san

J
-

gui - ne,

me

&b

san - gui - ne,

me im - mun

? b . b
J

san

- gui

? b . b
J

im - mun - dum

dum

mun

ne,

me

[147]

mun - da

tu

n
da

tu

mun - da

tu

6
4

san - gui-

im - mun - dum

san

b.
san

gui-

J
-

gui -

14

60

.
&b

ne, me im -mun - dum,

& b #
ne,

?b
ne,

? b .
A

me im -mun - dum

mun - da,

mun - da

tu - o san - gui - ne.

U
n. b # . W

.
me im - mun

.
me im - mun - dum

U
. j W


6
4

dum, me im - mun - dum

mun - da

tu

b
5

mun - da

tu - o san -

san

j
W
gui - ne.

[148]

gui - ne.

COLLECTION MUSICALE EN FORMAT NUMRIQUE


Petits Motets avec et sans instruments concertants

Henry Du Mont (1610-1684)

O prcelsum
trois voix & basse continue

. J n
?b c
j
# b

.

7
j b. b
? b b

.
.
J

Basse continue

14

22

30

38

45

51

58

? b b

?b

? b .

? b b
n
?b

?b w

. b.
. .b .b .

J
J

? b b b

b
w
[149]

b
w

. b J
w

. b J

..

W
EN 178-15 (2015)