VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA SUBOTICA

Mr. I. Boroš

DISKRETNA
MATEMATIKA

SKRIPTA
DRUGO I ZDANJE
SUBOTICA 2001
P R E D G O V O R

DISKRETNA MATEMATIKA je samostalni nastavni predmet na
Višoj Tehničkoj Školi u Subotici od školske 1997./1998. godine. Sadržaji
tog predmeta su istovetni sa programskim sadržajima na FTN odsek
Elektrotehnike Univerziteta u Novom Sadu. Raniji Plan i program Više
Tehničke Škole je predviđao obradu svih potrebnih fundamentalnih
matematičkih sadržaja u okvirima jedinstvenog predmeta MATEMATIKA.
Izdvajanjem Diskretne matematike u poseban nastavni predmet i sadržaji su
obogaćeni sa novim poglavljima koja ranije nisu bila sastavni deo
Programa, dok druga su pretpela određene izmene. Ovaj rukopis je nastao
na osnovu predavanja studentima 1. godine studija. Pošto je relativno kratko
vreme proteklo od početka nastave na ovom predmetu, i rukopis je još u fazi
razvoja – određena poglavlja nisu obrađena u odgovarajućem obimu ili
obliku. Elektronskim objavljivanjem ovih skripata želimo pomoći
studentima u lakšem pripremanju ispita. U rukopisu je priložen određen broj
primera i zadataka za vežbu. Ti zadaci nisu dovoljni za potpunu pripremu
ispita, te je neophodno da student priprema i zadatke iz preporučenih zbirki
zadataka. Molim čitaoce, da primedbe i otkrivene greške, (kojih – usled
kratkoće vremenskog roka za tehničku pripremu rukopisa – ima ne mali
broj) dostave autoru elektronskim putem na adresu iboros@vts.su.ac.yu.
Knjiga je dostupna javnosti preko internet adrese Više Škole.

U Subotici, 3. maj. 2000. I. BorošPREDGOVOR DRUGOM IZDANJU

Drugo elektronsko izdanje ovog priručnika u suštini je nepromenjeni
reprint prvog izdanja sa izvesnim poboljšanjima u pogledu tehnike
koriščenja dokumenta u pdf formatu. Otklonjene su i neke greške, što ne
znači, da korisnici ove knjige treba da čitaju knigu sa manje pažnje. Autor i
dalje očekuje primedbe koje će doprineti poboljsanju kvaliteta ovog izdanja.

U Subotici, 30. nov. 2001. I. Boroš

SADRŽAJ
1. RELACIJE I ALGEBARSKE STRUKTURE 1
1.1. Pojam i vrste relacija 1
1.1.1. Binarne relacije, relacije dužine n 1
1.1.2. Svojstva binarnih relacija 1
1.2. Preslikavanja 3
1.3. Algebarske operacije i strukture 5
1.3.1. Algebarske operacije 5
1.3.2. Jednooperacijske algebarske strukture 6
1.3.3. Dvooperacijske algebarske strukture 8
1.3.4. Homomorfizam i izomorfizam algebarskih struktura 9
1.3.5. Vektorski prostori 10
1.3.6. Mreže i BOOLE-ove algebre 10
2. POLINOMI NAD PROIZVOLJNIM POLJEM 12
2.1. Pojam polinoma 12
2.2. Deljenje polinoma 14
2.3. Koreni polinoma 18
2.4. Kongruencija polinoma 24
2.5. Racionalne razlomljene funkcije 27
3. A KOMPLEKSNI BROJEVI 30
3.1. Polje realnih brojeva 30
3.1.1. Skup prirodnih brojeva 30
3.1.2. Skup celih brojeva 33
3.1.3. Skup racionalnih brojeva 34
3.1.4. Skup realnih brojeva 35
3.2. Skup kompleksnih brojeva 36
3.2.1. Pojam kompleksnog broja 36
3.2.2. Algebarski oblik kompleksnih brojeva 38
3.2.3. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja 40
3.2.4. Eksponencijalni oblik kompleksnog broja 43
4. VEKTORSKA ALGEBRA 47
4.1. Slobodni vektoroi 47
4.1.1. Pojam slobodnog vektora 47
4.1.2. Pojam vektorskog prostora 48
4.1.3. Linearna kombinacija slobodnih vektora 50
4.2. Operacije sa vektorima 53
4.2.1. Skalarni proizvod vektora 53
4.2.2. Vektorski proizvod dva vektora. 55
4.2.3. Mešoviti proizvod tri vektora 58
4.2.4. Dvostruki vektorski proizvod tri vektora 60
4.3. Vektorori u pravouglom koordinatnom sistemu 62
4.3.1. Koordinate vektora 62
4.3.2. Koordinatni sistem u prostoru 64
5. ELEMENTI ANALITIČKE GEOMETRIJE 67
5.1. Tačka u prostoru 67
5.2 Jednačina ravni 68
5.2.1. Opšti oblik jednačine ravni 68
5.2.2. Normalni oblik jednačine ravni 69
5.2.3. Ravan kroz datu tačku sa datim vektorom normale 69
5.2.4. Ravan kroz tri zadate tačke 69
5.2.5. Segmentni oblik jednačine ravni 70
5.3. Jednačine prave 71
5.3.1. Vektorske jednačine prave 71
5.3.2. Parametarske jednačine prave 72
5.3.3. Dvojna jednačina prave u kanoničnom obliku 72
5.3.4. Prava kao presek dve ravni 72
5.3.5. Jednačine prave kroz dve tačke 73
6. MATRICE I DETERMINANTE 75
6.1. Matrice 75
6.1.2. Specijalne matrice 76
6.1.3. Operacija sa matricama 78
6.1.4. Zadaci za vežbu 79
6.2. Detrminante 81
6.2.1. Definicije 81
6.2.2. Osobine determinanata 82
6.2.3. Zadaci za vežbu: 85
6.3. Inverzna matrica 85
6.3.1. Determinante kvadratne matrice 85
6.3.2. Adjungovana matrica 85
6.3.3. Inverzna matrica 86
6.3.4. Elementarne transformacija matrice 87
6.3.5. Rang matrice 88
7. SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA 90
7.1. GAUSS-ov metod eliminacije nepoznatih 90
7.2. Rešavanje sistema linarnih jednačina pomoću determinanata 94
7.3. Rešavanje sistema lin. jednačina primenom inverzne matrice. 96
7.4. KRONECKER-CAPLELLI-jev stav 98
7.5. Sistem homogenih jednačina 100
8. VEKTORSKI PROSTORI 101
8.1. Pojam vektorskog prostora 101
8.2. Linearna zavisnost i nezavisnost vektora 102
8.3. Linearne transformacije 107
8.4. Transformacije baze 109
9. BOOLE-OVE FUNKCIJE 113
9.1. Iskazna algebra kao model BOOLE-ove algebre 113
9.2. Minimizacija BOOLE-ovih funkcija 115
9.3. Algebra logičko-prekidačkih kola 117
10. ELEMENTI TEORIJE GRAFOVA 122
10.1. Pojam grafa 122
10.1.1. Grafičko predstavljanje relacija 122
10.1.2. Prosti grafovi 123
10.2. Komponente grafa 126
10.3. Grafovi u ravni 129
KORIŠĆENA LITERATURA


А.Г.Курош:
КУРС ВЫСШЕЙ АЛГЕБРЫ,
Москва 1959

Д.К.Фаддеев-И.С.Соминский:
СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ВЫСШЕЙ АЛГЕБРЕ,
Москва 1968.

О.Н.Цубербиллер:
ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ,
Москва 1970.

Р. Дорословачки:
ЕЛЕМЕНТИ ОПШТЕ И ЛИНЕАРНЕ АЛГЕБРЕ,
Stylos Нови Сад 1997.

Р. Дорословачки:
ЗБИРКА РЕШЕНИХ ИСПИТНИХ ЗАДАТАКА ИЗ АЛГЕБРЕ,
Stylos Нови Сад 1998.

Б. Перишић:
ОСНОВИ РАЧУНАРСТВА – МЕТОДИЧКА ЗБИРКА ЗАДАТАКА I,
Stylos Нови Сад 1997.

Р.Стефановић:
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ АНАЛИТИЧКЕ ГЕОМЕТРИЈЕ,
Завод за издавање уџбеника Београд 1967.

М.Првановић:
МАТЕМАТИКА I I (ГЕОМЕТРИЈА)
Завод за издавање уџбеника Београд 1970.

Szele Tibor:
BEVEZETÉS AZ ALGEBRÁBA,
Tankönyvkiadó Budapest 1972.

M. Bertolino:
OPŠTI KURS MATEMATIKE,
ICS Beograd 1973

S. Kakašić – I. Boroš – Lj. Milošević – A. Ćetković:
MATEMATIKA SA METODIKOM,
PA, Sremska Mitrovica 1991.

Bálint János:
MATEMATIKA,
PA Subotica 1982.

M.Stojaković:
ELEMENTI LINEARNE ALGEBRE,
Zavod za udžbenike Beograd 1961.

Lilly Görke:
HALMAZOK RELÁCIÓK FÜGGVÉNYEK,
Tankönyvkiadó Budapest 1969.

I. Grossman–W. Magnus:
CSOPORTOK ÉS GRÁFJAIK,
Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1972.

Farkas Miklós szerkesztő:
MATEMATIKAI KISLEXIKON,
Műszaki Könyvkiadó Budapest 1972.

Fried E. – Pásztor I. – Reiman I. – Révész P. – Ruzsa I.:
MATEMATIKAI KISENCIKLOPÉDIA,
Gondolat Könyvkiadó Budapest 1968.

A. Kaufmann:
PONTOK, ÉLEK, ÍVEK ...GRÁFOK,
Műszaki Könyvkiadó Budapest 1972.

Andrásfai Béla:
ISMERKEDÉS A GRÁFELMÉLETTEL,
Tankönyvkiadó Budapest, 1971.

Oystein Ore:
A GRÁFOK ÉS ALKALMAZÁSAIK
Gondolat Budapest 1972.
________________________________________________________________________________________
11. RELACIJE I ALGEBARSKE STRUKTURE
1.1. Pojam i vrste relacija
1.1.1. Binarne relacije, relacije dužine n

U svakodnevnom životu susrećemo se sa raznim vezama i odnosima između stvari,
pojava, bića i pojmova. Međusobne odnose matematičkih objekata zovemo relacije. Primeri
matematičkih relacija su: paralelnost, normalnost, podudarnost, jednakost, nejednakost, itd…
između odgovarajućih matematičkih objekata. U daljim razmatranjima koristimo osnovne
pojmove iz matematičke logike i teorije skupova. Smatramo poznatim pojmove iskaza,
negacije, diskunkcije, konjunkcije, implikacije, ekvivalencije, kao i skupa, podskupa, unije
skupova, preseka skupova, uređenog para, dekartovog proizvoda skupova, itd.

Dajemo definiciju binarne relacije.

Definicija 1.1.1. Binarna relacija R skupa S je podskup skupa S×S=S
2
tojest:
x R y ⇔ (x,y)∈R, R⊆S×S.

Definicija 1.1.2. Relacija R dužine n skupa S je podskup skupa S
n
tojest:
(x
1
x
2
, x
3
,…, x
n
)∈R, R⊆ S
n
.

Primer 1.1.1.: Binarna relacija je »biti deljiv« u nekom podskupu prirodnih brojeva.
Neka je dat skup S={3,4,6,8,9} u kojem je definisana relacija R na sledeći način:
x R y ⇔ x1y , x∈S, y∈S,

gde simbol x1y označava činjenicu, da je x delilac broja y (odnosno: broj y je deljiv sa brojem
x.) Ne predstavlja teškoću navesti sve elemente skupa R:

R={(3,3), (3,6), (3,9), (4,4), (4,8), (6,6), (8,8), (9,9)}.

Pošto skup S
2
ima ukupno 25 elemenata (to su uređeni parovi “svaki sa svakim” iz
skupa S), očigledno je R⊆ S
2
.

1.1.2. Svojstva binarnih relacija

Ispitujući binarne relacije potrebno je odgovoriti na pitanja koja slede, pri čemu
odgovor ne mora biti “da”. U svakom slučaju, upravo ti odgovori “da” ili “ne” će razvrstiti
relacije u posebne kategorije.


DISKRETNA MATEMATIKA ’

2
Definicija 1.1.2.1. Binarna relacija R skupa S je refleksivna, ako i samo ako:
(∀ x∈S)( x R x) ili (∀x∈S)( (x,x)∈R).

To znači: da bi relacija bila refleksivna mora da sadrži sve moguće parove oblika (x,x)
gde je x proizvoljni elemenat skupa S. Nedostaje li makar jedan takav par, relacija više nije
refleksivna. Reči »ako i samo ako« skraćeno zapisujemo »akko«.

Relacija u primeru 3.1.1. je refleksivna.

Definicija 1.1.2.2. Binarna relacija R skupa S je antirefleksivna, akko:
(∃ x∈S)( x R x) ili (∀x∈S)( (x,x)∉R).

Antirefleksivna relacija ne sadrži ni jedan par oblika (x,x). Proveriti to na primeru
relacije R
1
: »biti manji« u skupu koji je dat u primeru 1.1.1.

R
1
={(3,4), (3,6), (3,8), (3,9), (4,6), (4,8), (4,9), (6,8), (6,9), (8,9) }.

Definicija 1.1.2.3. Za binarnu relaciju R skupa S, koja nije ni refleksivna niti je
antirefleksivna kažemo da je irefleksivna.

Neka je u skupu S iz primera 3.1.1. definisana relacija R
2
na sledeći način:

x R
2
y ⇔ (3'(x+y) ∧ (x,y)∈ S
2
).

Rečima: x i y su u relaciji R
2
akko je njihov zbir deljiv sa 3. Navedimo parove koji
pripadaju toj relaciji:

R
2
={(3,3), (3,6), (3,9), (4,8), (6,3), (6,6), (6,9), (8,4), (9,3),(9,6),(9,9)}.

Očigledno je, da u R
2
nisu prisutni svi mogući parovi oblika (x,x), mada neki parovi
jesu tog oblika.

Definicija 1.1.2.4. Za binarnu relaciju R skupa S kažemo da je simetrična akko
zadovoljava uslov:
(∀ x,y ∈S)( x R y ⇒ y R x).

Rečima: kadgod par (x,y) pripada relaciji R tada i par (y,x) pripada istoj relaciji.Uočiti
i to, da neki parovi ne pripadaju relaciji; jasno tada i par u obrnutom redosledu izostaje.

Primer: refleksivna je relacija R
2
koja je navedena u okviru definicije 3.1.2.3.

Definicija 1.1.2.4. Za binarnu relaciju R skupa S kažemo da je antisimetrična akko
zadovoljava uslov:
(∀ x,y ∈S)( x R y ∧ y R x⇒ y = x).

Rečima: samo jednaki elementi mogu biti u relaciju u oba redosleda; tojest nema
različitih elemenata x,y za koji bili u relaciji u oba redosleda. Relacija R
1
, koja je navedena u
okviru definicije 3.1.2.2. jeste antisimetrična.

Asimetrične su relacije koje nisu ni simetrične, ni antisimetrične.
RELACIJE I ALGEBARSKE STRUKTURE

________________________________________________________________________________________
3

Definicija 1.1.2.5. Za binarnu relaciju R skupa S kažemo da je tranzitivna akko
zadovoljava uslov:
(∀ x,y,z ∈S)( x R y ∧ y R z ⇒ x R z).

Relacija koja nije tranzitivna jeste intrazitivna. Relacije R
1
i R
2
navedene u okviru
prethodnih definicija su tranzitivne. Relacija bi bila intranzitivna samo u slučaju kada bi smo
pronašli parove (x,y)∈R i (y,z)∈R, pri čemu (x,z)∉R.

Definicija 1.1.2.6. Binarna relacija je relacija ekvivalencije, ako je ona R-S-T, tojest:
refleksivna, simetrična i tranzitivna.

Primeri relacija ekvivalencije: jednakost u skupu brojeva, paralelnost u skupu pravih
linija, podudarnost u skupu geometrijskih figura.

Definicija 1.1.2.7. Binarna relacija je relacija poretka ako je ona refleksivna,
antisimetrična i tranzitivna. Primeri relacija poretka u brojevnim skupovima su “≥” i “≤”
(“nije manje”, odnosno “nije veće”), kao i relacija “biti delilac”. Može se govoriti i o relaciji
poretka u užem smislu ili o relaciji strogog poretka. Relacija strogog poretka je
antirefleksivna, antismimetrična i tranzitivna. Primeri relacija strogog poretka u brojevnim
skupovima su: “<”, “>” (“je manje”, odnosno “je veće”), kao i relacija “biti pravi delilac”.
(Primedba: svaki broj je delilac od samog sebe, ali nije i pravi delilac od samog sebe. I broj 1
se smatra trivijalnim deliocem. Trivijalni delioci nisu pravi delioci. Naprimer: delioci broja 4
su 1,2 i 4, od koji je samo 2 pravi delilac)

Definicija 1.1.2.8. Relacija poretka R koja je definisana u nekom skupu S je
trihotomna akko:
(∀ x,y ∈S)( x R y ⊕ y R x ⊕ y = x),

Znak ⊕ označava takozvanu isključivu disjunkciju, tojest od date tri veze jedna i samo
jedna mora biti istina. Naprimer relacija R
1
u okviru definicije 3.1.2.2. je trihotomna, jer su
upoređeni svi elementi, dok relacija R
2
u okviru definicije 3.1.2.3. nije trihotomna jer, primera
radi, brojevi (3,4) nisu uporedivi: niti je (3,4)∈R
2
, niti je (4,3)∈R
2
, niti je 3=4!

Definicija 1.1.2.9. Za skup S, u kojem je definisana trihotomna relacija poretka R
kažemo da je totalno uređen u odnosu na tu relaciju.

Bilo koji podskup skupa realnih brojeva, a i sam skup realnih brojeva je totalno uređen
skup u odnosu na relaciju “manje”, “nije manje”, veće” i “nije veće”.


1.2. Preslikavanja

U prethodnom poglavlju se moglo uočiti da se pojam relacija tretira pomoću pojmova
iz teorije skupova. Preslikavanja ili funkcije se na isti način mogu definisati. Relacije unutar
nekog skupa S smo shvatili kao podskup skupa S×S, preslikavanja između skupova A i B
ćemo pak tretirati kao podskupove skupa A×B. Zbog druge prirode ovog pojma koristićemo
za te podskupove i drugu oznaku.

DISKRETNA MATEMATIKA ’

4

Definicija 1.2.1.: Preslikavanje (funkcija) skupa A u skup B je svaki podskup f skupa
A×B koji zadovoljava sledeće uslove:

(∀x∈A)(∃y∈B)((x,y)∈f);
(∀x∈A)((x,y)∈f ∧ (x,z)∈f ⇒ y=z).

Ako elemenat x nazovemo originalom a skup A skupom originala, domenom, ili
oblašću definisanosti, za elemenat y ćemo reći da je slika a za skup B da je skup slika,
kodomen ili skup vrednosti. Uvedimo i novu oznaku za činjenicu, da je y slika od x u
preslikavanju f (funkcija jedne promenljive ili preslikavanje dužine 1):

y=f(x).

Uslove definicije 3.2.1. možemo protumačiti na sledeći način:
Svaki elemenat iz skupa originala A ima jednu i samo jednu sliku u skupu B.
Matematičkim simbolima:
(∀x∈A)(∃
1
y∈B)( y=f(x)).

Na prirodan način se uopštava pojam preslikavanja dužine 1 (funkcije jedne
promenljive) na preslikavanje dužine n (na funkciju od n promenljive). Jedna od mogućih
definicija preslikavanja dužie n (funkcije od n promenljive) je sledeća:

Definicija 1.2.2.: Preslikavanje dužine n (funkcija od n promenljivih) skupa A u skup
B je svaki podskup f skupa A
n
× B za koji važi uslov:

(∀ (x
1
, x
2
, x
3
,…, x
n
)∈A
n
)(∃
1
y∈B)(( x
1
, x
2
, x
3
,…, x
n
,,y)∈f), ili

(∀(x
1
, x
2
, x
3
,…, x
n
)∈A)(∃
1
y∈B)( y=f(x
1
, x
2
, x
3
,…, x
n
)).

U daljem se ograničavamo na preslikavanja dužine 1.

Preslikavanje možemo zadati kao skup: navođenjem svih parova koji mu pripadaju;
tabelarno; a u slučaju preslikavanja između brojevnih skupova i formulom, koja izražava
zakonitost pridruživanja elemenata iz oblasti definisanosti elementima u skupu vrednosti.

Primer 1.2.1.: Neka su dati skupovi C={a,b,c,d}, D={1,2,3,4,5} i E={α,β,γ,δ}. Primeri
pridruživanja između elemenata tih skupova su:

a) C → D:
|
|
.
|

\
|
5 4 3 3 1
d c b a a
;

gde su pridruženi elementi smešteni u istu kolonu, naprimer: a→1, c→4, itd.

b) C → E:
|
|
.
|

\
|
β β α
d b a
; c) D → C:
|
|
.
|

\
|
d c c b a
5 4 3 2 1
;

d) E → D:
|
|
.
|

\
| δ γ β α
5 4 3 2
; e) E → C:
|
|
.
|

\
| δ γ β α
a b c d
.
RELACIJE I ALGEBARSKE STRUKTURE

________________________________________________________________________________________
5

Pridruživanje elemenata u slučaju a) nije funkcija jer original a ima dve slike. U
slučaju b) elemenat c ∈ C nema sliku, pa ni to pridruživanje nije funkcija. Ostali slučajevi su
ilustracija za funkciju.

Definicija 1.2.3.: Preslikavanje je sirjektivno ili preslikavanje »na« ako važi:

(∀y∈B)(∃x∈A)( y=f(x)).

Rečima, preslikavanje je sirjektivno, ako je svaki elemenat skupa B slika bar jednog
elementa iz skupa A. Preslikavanje koje je prikazano u slučaju c) primera 3.2.1. je sirjektivno.

Definicija 1.2.4.: Preslikavanje je injektivno, ili preslikavanje “1-1” samo ako:

( y
1
≠ y
2


y
1
=f(x
1
) ∧

y
2
=f(x
2
)) ⇒ x
1
≠ x
2
.

Rečima: preslikavanje je injektivno ako svaki elemenat u skupu B je slika najviše
jednog elementa iz skupa A. Primetimo, da sirjektivno preslikavanje ne mora biti injektivno, i
obrnuto: preslikavanje “1-1” ne mora biti reslikavanje “na”. Preslikavanje koje je prikazano u
slučaju d) primera 3.2.1. je injektivno.

Definicija 1.2.5.: Za preslikavanje kažemo da je bijektivno akko je ono i sirjektivno i
injektivno.

Preslikavanje koje je prikazano u slučaju e) primera 3.2.1. je bijektivno.

Iz napred izloženog proizilazi, da za neko preslikavanje A → B uvek postoji i
pridruživanje elemenata B → A, sačinjeno od potpuno istih parova elemenata kao i prvobitno
preslikavanje, ali u suprotnom redosledu. Primetiti, da nismo koristili termin »preslikavanje«
za ovo obrnuto pridruživanje. Samo bijektivno preslikavanje ima svojstvo, da mu je i
inverzno pridruživanje takođe preslikavanje.

O funkcijama, koje preslikavaju skup realnih brojeva (ili podskupove realnih brojeva)
u skup realnih brojeva (ili na podskupove realnih brojeva) detaljno govorimo u posebnim
poglavljima

1.3. Algebarske operacije i strukture
1.3.1. Algebarske operacije

Definicija 1.3.1.1.: Binarnom algebarskom operacijom (operacijom dužine 2) u skupu
A se smatra svako preslikavanje, koje skup A×A=A
2
preslikava u skup A, tojest

∗ : A
2
→ A.

Pridruživanje para (x,y) iz A
2
elementu z iz A
2
, koristeći specifično »infiksno«
obeležavanje zapisujemo na sledeći način:
z = x ∗ y.

DISKRETNA MATEMATIKA ’

6

Definicija 1.3.1.2.: n-arnom algebarskom operacijom (operacijom dužine n) u skupu
A se smatra svako preslikavanje, koje skup A
n
preslikava u skup A, tojest:
∗ : A
n
→ A.

Imajući u vidu definiciju preslikavanja svako preslikavanje A → A se može smatrati
unarnom operacijom (operacijom dužine 1) u skupu A, binarna operacija pak je preslikavanje
dužine 2 u isti skup, dok n-arna operacija skupa je preslikavanje dužine n u isti skup.

Oslanjajući se na predznanje čitalaca navodimo primere operacija:

Primer 1.3.1.: (1) U skupu prirodnih brojeva N={1,2,3,4,5,…} “sabiranje” je
pridruživanje zbira bilo kojem paru brojeva: (2,3)→ 5, odnosno 5=2+3. (Ne ulazimo u
razmatranje šta je “zbir” dva broja.) Intuitivno je jasno, da postoji slika (“zbir”) bilo koja dva
prirodna broja, i da je to takođe prirodan broj. Prema tome, sabiranje je operacija dužine 2 u
skupu prirodnih brojeva.

(2) Oduzimanje u smislu definicije operacije se ne smatra operacijom u skupu
prirodnih brojeva, jer “razlika” bilo koja dva prirodna broja nije uvek prirodan broj.
Oduzimanje je “unutrašnja” operacija u skupu celih brojeva.

(3) Neka nam je dat skup K={1,i,–1,–i}, gde je i poznata imaginarna jedinica:
i
2
=–1. Operacija je “množenje” koja bilo kojem paru pridružuje njihov “proizvod”.

1 i –1 –I
1 1 i –1 –I
i i –1 –i 1
–1 –1 –i 1 I
Smatrajući pojam proizvoda intuitivno jasnim,
lako se uočava, da svi parovi iz skupa K
2
imaju
sliku u skupu K. što opravdava, da je i to
pridruživanje nazvano operacijom. (Videti
priloženu CAYLEY-jevu tablicu operacije)

–i –i 1 i –1

Detaljno ispitivanje n-arnih operacija nije predmet ovog kursa.

1.3.2. Jednooperacijske algebarske strukture

Ukoliko je u nekom skupu S zadata bilo kakva operacija ∗ : S
2
→ S kažemo, da je
skup S snabdeven nekom strukturom u odnosu na operaciju ∗. »Bogatstvo« te strukture
zavisi od svojstava operacije u odnosu na koju se vrši ispitivanje.

Definicija 1.3.2.1.: Ako je u skupu S definisana operacija ∗, tojest, ako je

(∀(x,y)∈S
2
)(∃
1
z∈S)(z=x ∗ y),

kažemo, da je operacija unutrašnja i da skup S ima strukturu grupoida. Simbolično se ta
činjenica zapisije na sledeći način: (S,∗) je grupoid.

Definicija 1.3.2.2.: Ako u (S,∗) grupoidu važi asocijativnost, tojest ako je

(∀x,y,z∈S) ((x ∗ y) ∗ z = x∗(y ∗ z)),

kažemo da je (S,∗) asocijativni grupoid, ili polugrupa.
RELACIJE I ALGEBARSKE STRUKTURE

________________________________________________________________________________________
7
Definicija 1.3.2.3.: Ako u (S,∗) polugrupi postoji neutralni elemenat e, tojest:

(∃
1
e∈S)(∀x∈S) (x ∗ e = e ∗ x = x)

kažemo da je (S,∗) polugrupa sa neutralnim elementom ili petlja.

Definicija 1.3.2.4.: Ako u (S,∗) polugrupi sa neutralnim elementom svaki elemenat
skupa ima svoj inverzni par, tojest ako je:

(∀x∈S)(∃ x'∈S)(x ∗ x' = x' ∗ x= e),
kažemo da je (S,∗) grupa.

Potrebno je primetiti, da su definicije sukcesivne, odnosno besmisleno je naprimer
ispitivanje postojanja neutralnog elementa, ako uslov definicije polugrupe nije zadovoljen.
Izuzetak je uslov definicije koja sledi.

Definicija 1.3.2.5.: Struktura (S,∗) je komutativna, ako važi:

(∀x,y∈S) (x ∗ y = y ∗ x).

Iz niza gornjih definicija proizilazi, da postoje grupoidi i komutativni grupoidi, zatim
polugrupe i komutativne polugrupe, petlje i komutativne petlje; i na kraju grupe i komutativne
grupe. Komutativna grupa se često naziva i ABEL-ovom grupom.

Primer 1.3.2.: Proveravajući redom uslove iz definicija od 3.3.2.1. do 3.3.2.5. uočiti
istinitost sledećih tvrđenja:

1. (N,+) (skup prirodnih brojeva u odnosu na sabiranje)
komutativna polugrupa.
2. (N, ⋅) (skup prirodnih brojeva u odnosu na množenje)
komutativna polugrupa sa neutralnim elementom.
3. (Z,+) (skup celih brojeva u odnosu na sabiranje)
komutativna grupa.
4. (Z, ⋅) (skup celih brojeva u odnosu na množenje)
komutativna polugrupa sa neutralnim elementom.
5. (Q,+) (skup racionalnih brojeva u odnosu na sabiranje)
komutativna grupa.
6. (Q, ⋅) (skup racionalnih brojeva u odnosu na množenje)
komutativna polugrupa sa neutralnim elementom.
7. (Q\{0}, ⋅) (skup racionalnih brojeva bez 0 u odnosu na množenje)
komutativna grupa.
8. (R,+) (skup realnih brojeva u odnosu na sabiranje)
komutativna grupa.
9. (R, ⋅) (skup realnih brojeva u odnosu na množenje)
komutativna polugrupa sa neutralnim elementom.
10. (R\{0}, ⋅) (skup realnih brojeva bez 0 u odnosu na množenje)
komutativna grupa.

DISKRETNA MATEMATIKA ’

8

1.3.3. Dvooperacijske algebarske strukture

U daljem ćemo posmatrati strukture (S,∗,•), tojest, kada u skupu S definisane su dve
operacije koje obeležavamo sa ∗ i •. Da bi skup S imao dvooperacijsku strukturu, mora da
zadovolji posebne uslove jednooperacijskih struktura za obe operacije, zatim dodatne uslove,
koji povezuju posmatrane operacije.

Definicija 1.3.3.1.: (S,∗,•) je snabdeven dvooperacijskom strukturom prstena ako su
zadovoljeni sledeći uslovi:
a) (S,∗) je komutativna grupa;
b) (S,•) je najmanje polugrupa;
c) Operacije ∗ i • su povezane svojstvom distributivnosti, tojest:
(∀x,y,z∈S) ((x ∗ y) • z = (x • z) ∗ (y • z)).

Rečima: u skupu su definisane dve operacije, od kojih u odnosu na »prvu« skup ima
strukturu ABEL-ove grupe, u odnosu na »drugu« ima strukturu polugrupe, i »druga«
operacija je distributivna u odnosu na »prvu« operaciju.

Komutativnost »druge« operacije kvalifikuje prsten kao komutativni prsten. (Pažnja,
»prva« operacija veđ po definiciji je komutativna!). U slučaju postojanja neutralnog elementa
i kod druge operacije, radi razlikovanja dva neutralna elementa uvodimo termin nula-
elemenat za neutralni elemenat prve operacije, odnosno jedinični elemenat za neutralni
elemenat druge operacije. Ovi nazivi imaju svoje opravdanje zbog sličnosti sa odgovarajućim
elementima u brojevnim skupovima. Radi jednostavnosti nula-elemenat u buduće i
obeležavamo sa 0, a jedinični elemenat sa 1 iako ti elementi u opštem slučaju ne moraju biti
brojevi.

Definicija 1.3.3.2.: Polje je dvooperacijska struktura (S,∗,•), za koju važi:

(S,∗,•) je prsten u kojem je (S\{0},•) grupa.

Napomenuli smo, da komutativnost »druge« operacije nije obavezno svojstvo. Ali ako
je prisutna i ta osobina, ona još »snabde« strukturu atributom komutativnosti.

Definicija 1.3.3.3.: Telo je komutativno polje.

Primer 1.3.3.: Na osnovu konstatacija u primeru 3.3.2. i proveravajući uslov c) u.
definiciji 1.3.3.1. uočiti istinitost sledećih tvrđenja:

1. (N,+ , ⋅) (skup prirodnih brojeva u odnosu na sabiranje i množenje) nema
dvooperacijsku strukturu jer, uprkos distributivnosti množenja u odnosu na sabiranje
(N,+) nije komutativna grupa.

2. (N, ⋅,+ ) (skup prirodnih brojeva u odnosu na množenje i sabiranje) nema
dvooperacijsku strukturu jer ne važi distributivnost sabiranja u odnosu na množenje, niti
je (N, ⋅) komutativna grupa.

RELACIJE I ALGEBARSKE STRUKTURE

________________________________________________________________________________________
9
3. (Z,+ , ⋅) (skup celih brojeva u odnosu na sabiranje i množenje) komutativni prsten sa
jediničnim elementom.

4. (Q,+, ⋅) (skup racionalnih brojeva u odnosu na sabiranje i množenje) komutativni prsten
sa jediničnim elementom, jer (Q, ⋅) nije grupa .

5. (Q\{0},+, ⋅) (skup racionalnih brojeva bez 0 u odnosu na sabiranje i množenje) je telo.

6. (R\{0},+, ⋅) (skup realnih brojeva bez 0 u odnosu na sabiranje i množenje) je telo.

1.3.4. Homomorfizam i izomorfizam algebarskih struktura

Neka su A i B skupovi, u kojima je definisana po jedna unutrašnja operacija, tojest
(A,∗) i (B, •) su nekakve algebarske strukture, i neka je f preslikavanje f: A→B.

Definicija 1.3.4.1.: Algebarske strukture su homomorfne (A,∗) i (B, •) ako
preslikavanje f: A→B zadovoljava uslov:

(∀x,y∈A) (f(x ∗ y) = f(x) • f(x)) .

Rečima: za bilo koja dva elementa iz skupa A moguće je prvo izvršiti između njih
unutrašnju operaciju u tom skupu, zatim pridružiti rezultatu operacije sliku u B ili pronaći
slike oba elementa u skupu B i tek onda izvršiti unutrašnju operaciju između slika u ovom
drugom skupu.

Definicija 1.3.4.2.: Za homomorfne algebarske strukture (A,∗) i (B, •) u odnosu na
preslikavanje f: A→B kažemo da su izomorfne, ako je f bijekcija.

Primer 1.3.4. Posmatrajmo strukture (Z,+) i (Q
+
, ⋅). Poznato je, da skup celih brojeva
ima strukturu komutativne grupe u odnosu na sabiranje. Ne predstavlja teškoću uveriti se u to
da i skup pozitivnih racionalnih brojeva ima strukturu ABEL-ove grupe u odnosu na
množenje. Preslikavanje elemenata iz skupa Z u skup Q
+
obezbeđujemo pridruzivanjem
f(x)=2
x
. Lako je uvideti istinitost sledećih tvrđenja:

(∀x)(x∈Z ⇒ 2
x
∈Q
+
)

(∀x,z∈Z)( f(x+y) =2
x+z
= 2
x
⋅2
z
= f(x) ⋅ f(y)).

Konstatujemo, da su strukture (Z,+) i (Q
+
, ⋅) homomorfne, jer preslikavanje f(x)=2
x

nije bijekcija.

Posmatramo li homomorfne strukture (R,+) i (R
+
, ⋅) u odnosu na preslikavanje f(x)=a
x
,
možemo pokazati da su strukture izomorfne, jer je i inverzno pridruživanje elemenata
pozitivnih realnih brojeva elementima skupa realnih brojeva funkcija: f
1
(x)=log
a
x. Ovime je
obezbeđena bijekcija između skupova R i R
+
tojest date strukture su izomorfne.DISKRETNA MATEMATIKA ’

10


1.3.5. Vektorski prostori

U poglavlju 2.2.1. data je definicija vektorskog prostora. Razmotrimo sada tu
definiciju u svetlu novih činjenica povezanih sa algebarskim strukturama. Uočavamo sledeće:

Skup V je vektorski prostor nad poljem R ako se ostvaruju zahtevi:

a) (V,+
V
) komutativna grupa, gde je sa +
V
označena unutrašnja operacija skupa V.

b) (R\{0},+
R
, ⋅
R
) polje, gde su sa +
R
i ⋅
R
označene unutrašnje operacije skupa R.

c) “Spoljašnja” operacija ⋅
S
zadovoljava uslove 1-5 iz definicije 2.2.1., gde je sa ⋅
S
označena
operacija koja parovima (α,a) ∈ R×V doodeljuje elemenat iz V:


S
: R×V → V.

Upućuju se čitaoci da se vrate na izučavanje poglavlja 2.2.1. o vektorskim prostorima
obogaćeni saznanjima iz ovog poglavlja.

1.3.6. Mreže i BOOLE-ove algebre

U daljem ćemo izložiti još nekoliko definicija vezanih za specifične algebaske
strukture. Konkretizacije tih struktura su verovatno poznate čitaocu. Ovo izlaganje ima za cilj
kompletiranje pregleda o algebarskim strukturama.

Neka je S neprazan skup u kojem su definisane dve unutrašnje operacije ∇ i ∆.

Definicija 1.3.6.1.: Uređena trojka (S ,∇, ∆) je mreža ako je:

a) (∀x,y∈S)((x ∇ y = y ∇ x) i (x ∆ y = y ∆ x).
b) (∀x,y,z∈S)(((x ∇ y) ∇ z = x ∇ (y ∇ z)) i ((x ∆ y) ∆ z = x ∆ (y ∆ z))).
c) (∀x,y∈S)((x ∇ (x ∆ y)= x) i (x ∆ (x ∇ y)= x))

Rečima: obe unutrašnje operacije su komutativne, asocijativne i uzajamno su
apsorptivne jedna u odnosu na drugu.

Definicija 1.3.6.2.: Mreža (S ,∇, ∆) je distributivna mreža ako je:

(∀x,y,z∈S)(((x ∇ y) ∆ z = (x ∇ y) ∆ ( x ∇ z)) i((x ∆ y) ∇ z = (x ∆ y) ∇ ( x ∆ z))).

Dodajmo razmatranjima još jednu unutrašnju operaciju skupa S. Neka je ta operacija
dužine 1, tojest (∀x∈S)(∃x’∈S). Neka se elemenat x' zove komplemenat elementa x.

Definicija 1.3.6.3.: Uređena četvorka (S ,∇, ∆, ’ ) je komplementirana mreža ako je
(S ,∇, ∆) mreža, a za komplementiranje važi:
(∀x,y∈S)((x ∇ x’ = y ∇ y') i (x ∆ x' = x ∆ x')).
RELACIJE I ALGEBARSKE STRUKTURE

________________________________________________________________________________________
11

Definicija 1.3.6.4.: Uređena četvorka (S ,∇, ∆, ’ ) je BOOLE-ova algebra, ako je važi
da je ona distributivna komplementirana mreža.

Primer 1.3.6.: Neposrednim proveravanjem čitalac se i sam može uveriti u to da
zahteve BOOLE-ove algebre zadovoljavaju sledće »algebre«:
a) algebra skupova;
b) iskazna algebra;
c) algebra logičko-prekidačkih šema.

U okviru ovog primera pozabavimo se sa algebrom skupova.

Neka je dat skup S. Formirajmo partitivni skup P(S) datog skupa S. (Partitivni skup
nekog skupa jesto skup svih njegovih podskupova – uključujući i sam skup i prazan skup.).
Konkretno, ako je S = {a,b,c}, a prazan skup obeležimo sa ∅ ili { },
tada je P(S)={ { }, {a},{b}, {c}, {a,b}, {a,c}, {b,c}, {a,,b,c}}.

Pokažimo, da uređena četvorka (S, U, I, ' ) zadovoljava zahteve da bude BOOLE-ova
algebra (operacije su: unija skupova presek skupova i komplementiranje u odnosu na dati
skup koji se ponaša kao univerzalni skup). Proveravamo uslove koji su sadržani u
definicijama 3.3.6.1 do 3.3.6.4. pri čemu proizvoljne elemente skupa P(S) obeležavamo sa X,
Y, W
1) (X U Y) ∈ P(S), (X I Y) ∈ P(S), X'∈ P(S)
(sve tri operacije su »unutrašnje«);
2) (X U Y) = (Y U X), (X I Y) = (Y I X)
(operacije U i I su komutativne);
3) (X U Y) I W = (X I W) U (Y I W), (X U Y) I W = (X I W) U (Y I W)
(operacije U i I su uzajamno distributivne);
4) X U ∅ = X, X I ∅ = ∅
(ponašanje elementa ∅ u operacijama U i I)
5) X U S = S , X I S = X
(ponašanje elementa S u operacijama U i I)
6) X U X' = S, X I X' = ∅
(ponašanje komplementa u operacijama U i I)
7) S ≠ ∅
(S je neprazan skup).

Proveravanjem osobina od 1 do 7 čitalac se i sam može uveriti se u to, da je uređena
četvorka (S, U, I, ' ) jedna konkretizacija apstraktne BOOLE-ove algebre.

________________________________________________________________________________________
12
2. POLINOMI NAD PROIZVOLJNIM POLJEM

2.1. Pojam polinoma

Iz srednje škole je čitaocu poznat sledeći pojam polinoma:
Polinom je funkcija oblika f(x) = a
o
+ a
1
x + a
2
x
2
+ ... + a
n-1
x
n-1
+ a
n
x
n
, gde su a
i

R (i=1, 2, 3, ... ,n) koeficijenti polinoma. Stepen polinoma zavisi od najvšeg stepena
promenljive x. Koeficijent uz najviši stepen promenljive x je takozvani vodeći koeficijent.
Vodeći koeficijent je uvek različit od nule: a
n
≠ 0.

Sada ćemo dati opštiju definiciju pojma polinoma. Neka je dat proizvoljno polje K i
skupovi K
2
, K
3
, K
4
, K
5
,.... formirani iz elemenata datog polja.

Definicija 2.1.1. Elemente skupa
U
N
i
K
∈ i
= K « K
2
« K
3
« ... nazivamo polinomima
nad poljem K ukoliko poslednja komponenta uredjene k-torke nije nula. I nula-elemenat polja
K je polinom. To je takozvani nula-polinom.

Neka su dati nenula polinomi P = (a
0
, a
1
, a
2
, ... , a
n
) i Q = (b
0
, b
1
, b
2
, ... , b
m
).
Definisaćemo zbir i proizvod tih polinoma, pri čemu smatramo da je a
j
= 0 za j > n i b
j
= 0
za j > m.

Definicija 2.1.2.: Zbir polinoma P = (a
0
, a
1
, a
2
, ... , a
n
) i Q = (b
0
, b
1
, b
2
, ... , b
m
) je
polinom S = P + Q = (d
0
, d
1
, d
2
, ... , d
s
) u jojem je d
j
= a
j
+b
j
. Stepen zbira je najveći
prirodan broj s za koji je d
s
≠ 0. Ako su svi d
i
= 0, zbir je nula-polinom.

Definicija 2.1.3.: Proizvod polinoma P = (a
0
, a
1
, a
2
, ... , a
n
) i Q = (b
0
, b
1
, b
2
, ... ,
b
m
) je polinom R = P ⋅ Q = (c
0
, c
1
, c
2
, ... , c
r
) u kojem je

=

=
k
j
j k j k
b a c
0
, broj r je najveći
prirodan broj za koji važi: c
r
≠ 0. Ako su svi c
i
= 0, proizvod je nula-polinom.

2.1. Primer: Dati su nenula polinomi P = (a
0
, a
1
, a
2
, a
3
), Q = (b
0
, b
1
, b
2
). )To
znači: najmanje a
3
≠ 0 i b
2
≠ 0. Odredimo zbir i proizvod tih polinoma.

a) P + Q = (a
0
, a
1
, a
2
, a
3
) + (b
0
, b
1
, b
2
) = (a
0
+ b
0
, a
1
+ b
1
, a
2
+ b
2
, a
3
) , jer je b
3
= 0 i

b) P ⋅ Q = (a
0
, a
1
, a
2
, a
3
) ⋅ (b
0
, b
1
, b
2
) = (a
0
⋅ b
0
, a
0
⋅ b
1
+ a
1
⋅ b
0
, a
0
⋅ b
2
+ a
1
⋅ b
1
+ a
2
⋅ b
0
,
a
0
⋅ b
3
+ a
1
⋅ b
2
+ a
2
⋅ b
1
+ a
3
⋅ b
0
, a
0
⋅ b
4
+ a
1
⋅ b
3
+ a
2
⋅ b
2
+ a
3
⋅ b
1
+ a
4
⋅ b
0
, a
0
⋅ b
5
+ a
1
⋅ b
4
+
+ a
2
⋅ b
3
+ a
3
⋅ b
2
+ a
4
⋅ b
1
+ a
5
⋅ b
0
) = (a
0
⋅ b
0
, a
0
⋅ b
1
+ a
1
⋅ b
0
, a
0
⋅ b
2
+ a
1
⋅ b
1
+ a
2
⋅ b
0
,
a
1
⋅ b
2
+ a
2
⋅ b
1
+ a
3
⋅ b
0
, a
2
⋅ b
2
+ a
3
⋅ b
1
, a
3
⋅ b
2
) , jer su a
5
= a
4
= b
5
= b
4
= b
3
= 0.

c) Akoj je polinom R nultog stepena, tada je R = c
0
, pa će biti:
P +R = (a
0
+c
0
, a
1
, a
2
, a
3
) i P ⋅ Q = (b
0
⋅ c
0
, b
1
⋅ c
0
, b
2
⋅ c
0
).
POLINOMI 

________________________________________________________________________________________
13

Neka su P, Q i R proizvoljni polinomi.

(1) Konstatujemo ulogu nula-polinoma u sabiranju i množenju polinoma:
0 + P = P + 0 = P i 0 ⋅P = P ⋅ 0 = 0.

(2) Polinom E = 1 je polinom nultog stepena koji se ponaša kao multiplikativni
neutralni elemenat: 1 ⋅ P = P ⋅ 1 = P.

(3) Može se dokazati komutativno i asocijativno svojstvo sabiranja i množenja
polinoma:
P + Q = Q +P és P ⋅ Q = Q ⋅ P,
(P + Q ) + R = P +(Q + R ) és (P ⋅ Q) ⋅ R = P ⋅ (Q ⋅ R ) , i
(P + Q ) ⋅ R = (P ⋅ R) + (Q ⋅ R ) és P ⋅ (Q + R ) = (P ⋅ Q ) + (P ⋅ R ).

(4) O stepenu zbira i proizvoda konstatujemo sledeće činjenice:
0 ≤ dg(P + Q) ≤ max [ dg( P ), dg( Q ) ],
0 ≤ dg(P ⋅ Q) ≤ dg( P )+ dg( Q )

Osmotrimo sada ulogu jednog specijalnog polinoma kojeg ćemo obeležiti sa x:

Bez većih teškoća možemo konstatovati sledeća svojsva polinoma x:

x
2
= (0, 1) ⋅ (0, 1) = (0, 0, 1),
x
3
= x
2
⋅ x = x ⋅ x
2
= (0, 0, 1) ⋅ (0, 1) = (0, 0, 1) ⋅ (0, 1) = (0, 0, 0, 1),
x
4
= (0, 0, 0, 0, 1), x
5
= (0, 0, 0, 0, 0, 1), ... ,
-----------
-----------
x
n
= (0, 0, ..., 0, 1) (prvih n komponnata su redom 0, a n+1-va je 1).

Potražimo vezu između polinoma x i njegovih stepena sa jedne strane i polinoma P sa
druge strane.

P
1
= (a
0
, a
1
) = a
0
+ (0, a
1
) = a
0
+ a
1
⋅ (0, 1) = a
0
+ a
1
⋅ x,
P
2
= (a
0
, a
1
, a
2
) = a
0
+ (0, a
1
) + (0, 0, a
2
)= a
0
+ a
1
⋅ (0, 1) + a
2
⋅ (0, 0, 1) =
= a
0
+ a
1
⋅x + a
2
⋅x
2
.

-----------
-----------

P
n
= (a
0
, a
1
, a
2
, ... , a
n
) = a
o
+ a
1
x + a
2
x
2
+ ... + a
n-1
x
n-1
+ a
n
x
n
.

Definicija polinoma poznata od ranije, prema tome jeste jedna konkretizacija opšteg
pojma polinoma.

Obeležimo skup olinoma nak poljem K sa K[x].

Nad skupom K[x] važi sledeća teorema:
x=(0, 1)
DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
14
Teorema 2.1.: (K[x] , +, ⋅ ) je komutativni prsten sa jedinicom.

Dokaz: (K[x] , +) je ABEL-ova grupa, jer smo uočili asocijativnost i komutativnost
sabiranja, konstatovali i postojanje neutralnog elementa: to je polinom 0, a za inverzni
polinom u pogledu sabiranja za polinom P
n
= (a
0
, a
1
, a
2
, ... , a
n
) imamo suprotan polinom
koji ima sledeći oblik: –P
n
= (–a
0
, –a
1
, –a
2
, ... , –a
n
).

(K[x] , ⋅) je komutativna polugrupa sa jedinicom. Asocijativnost i komutativnost smo
već ranije uočili. Multiplikativni neutralni elemenat je polinom nultog stepena E = 1.
Distributivnost množenja u odnosu na sabiranje polinoma je takodje ranije uočena.

2.2. Deljenje polinoma

Sabiranje i množenje polinoma vršimo po definicijama 2.1.2. és a 2.1.2. Inverzna
operacija mnočenja u prstenu polinoma ne postoji, ali postoji deljenje polinoma sa ostatkom.
Proučimo deljenje polinoma sa ostatkom. Pripadnost polinoma prstenu (C[x] , +, ⋅ )
naglašavamo na taj način, što korisimo sledeće oznake za polinome: F(x), G(x), H(x),...

Teorema 2.2.1.: Za bilo koja dva polinoma F(x) és G(x) (G(x) ≠ 0) postoje polinomi
Q(x) és R(x) takvi, da bude ispunjen uslov F(x) = G(x) ⋅ Q(x) + R(x), pri čemu za stepene tih
polinoma važi: 0 ≤ dg(R(x)) < dg(G(x)). Polinomi Q(x) i R(x) su jednoznačno odredjeni.

Dokaz: Pretpostavimo, da postoji više takvih polinoma koji zadovoljavaju postavljene
zahteve. Neka su takvi polinomi Q
1
(x) ≠ Q
2
(x) i R
1
(x) ≠ R
2
(x), koji takođe zadovoljavaju
uslove 0 ≤ dg(R
1
(x)) < dg(G(x)) i 0 ≤ dg(R
2
(x)) < dg(G(x)).

F(x) = G(x) ⋅ Q
1
(x) + R
1
(x), F(x) = G(x) ⋅ Q
2
(x) + R
2
(x) ⇒
⇒G(x) ⋅ Q
1
(x) + R
1
(x) = G(x) ⋅ Q
2
(x) + R
2
(x) ⇒
⇒G(x) ⋅ (Q
1
(x) – Q
2
(x)) = R
2
(x) – R
1
(x) ,

gde je na levoj strani 0 ≤ dg(R
2
(x)

– R
1
(x)) < dg(G(x)) dok je stepen polinoma na desnoj
strani dg(G(x) (Q
1
(x)

– Q
2
(x))) što nije manje od stepenena G(x) jer je Q
1
(x) ≠ Q
2
(x) ⇒
⇒Q
1
(x) – Q
2
(x) ≠ 0. Iz toga nužno proizilazi: Q
1
(x) = Q
2
(x) és R
1
(x) = R
2
(x).

Sada dokažimo da takva mogućnost uvek postoji. Neka je dg(F(x)) = n i dg(G(x)) = m.

a) Ako je n < m, Q(x) = 0 ⇒ F(x) = R(x) tj. dg(R(x)) = dg(F(x)) = n < m = dg(G(x)).

b) Neka je n ≥ m, i

F(x) = a
o
+ a
1
x + a
2
x
2
+ ... + a
n-1
x
n-1
+ a
n
x
n
, a
n
≠ 0 i
G(x) = b
o
+ b
1
x + b
2
x
2
+ ... + b
m-1
x
m-1
+ b
m
x
m
, b
m
≠ 0.

Formirajmo sledeći niz polinoma (pretpostavljajući da je n > m):
F
1
(x) = F(x) –
m
n
b
a
x
n–m
G(x).
POLINOMI 

________________________________________________________________________________________
15
I za novi polinom važi: dg(F
1
(x) ) < dg(F(x)) jer je na desnoj strani stepen umanjenika
tačno n, kao i kod umanjioca, pa je zbir vodečih koeficijenata 0. Tojest dg(F
1
(x) )< n.

Neka je dg(F
1
(x) ) = n
1
, i neka je još uvek n
1
> m. Obeležimo voideči koeficijent
polinoma F
1
(x) sa
1
n
a . Sada se može napisati: F
2
(x) = F
1
(x) –
m
n
b
a
1
x
n1–m
G(x), gde je stepen
polinoma F
2
(x) broj n
2
. Ako je n
2
≥ m postupak se nastavlja, u suprotnom je završen.

Niz F
1
(x), F
2
(x), F
3
(x), ..., F
k
(x) se završava u konačnom broju koraka jer stepeni
monotono opadaju: n > n
1
> n
2
>... U poslednjem koraku:

F
k
(x) = F
k-1
(x) –
m
k
n
b
a
1 −
x
n'–m
G(x), gde je n' = n
k-1
i n
k
< m.

Saberimo sve polinome F
i
(x) (i=1,2,...,k) !

F
1
(x) + F
2
(x) + F
3
(x) + ... + F
k
(x) =
= F(x) – (
m
n
b
a
x
n–m
+
m
n
b
a
1
x
n1–m
+...+
m
k
n
b
a
1 −
x
n'–m
) G(x) = F
k
(x) , tojest
Q(x) =
m
n
b
a
x
n–m
+
m
n
b
a
1
x
n1–m
+...+
m
k
n
b
a
1 −
x
n'–m
és R(x) = F
k
(x).

Polinomi Q(x) i R(x) zadovoljavaju uslov teoreme F(x) = G(x) ⋅ Q(x) + R(x), pri čemu
i za stepen polinoma R(x) važi: 0 ≤ dg(R(x)) < dg(G(x)).

U jednakosti F(x) = G(x) ⋅ Q(x) + R(x) polinom Q(x) je količnik dobijen deljenjem
polinoma F(x) polinomom G(x), dok polinom R(x) je ostatak.

Primer 2.2.1.: Deljenje polinoma sa ostatkom. Odredimo količnik Q(x) polinoma F(x)
i G(x), kao i ostatak tog deljenja R(x)!

F(x) = 2

+ 4

x + 6 x
2
+ 5 x
3
+ 3

x
4
, G(x) = 1

+ x + x
2
.

3

x
4
+ 5 x
3
+ 6 x
2
+ 4

x + 2 :

x
2
+ x + 1 = 3

x
2
+ 2 x

+ 1

–(3x
4
+ 3 x
3
+ 3 x
2
)
2 x
3
+ 3 x
2
+ 4

x + 2
–(2 x
3
+ 2 x
2
+ 2x)


x
2
+ 2

x + 2
–(x
2
+ x + 1)
x + 1

Prema tome Q(x) = 3

x
2
+ 2 x

+ 1

i R(x) = x + 1, tojest:

( 3

x
4
+ 5 x
3
+ 6 x
2
+ 4

x + 2 ) = ( x
2
+ x + 1) ( 3

x
2
+ 2 x

+ 1) + ( x + 1)

Prikazani postupak se naziva euklidovim algoritmom za deljenje polinoma.


DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
16

Definicija 2.2.1.: Polinom G(x) je delilac polinoma F(x) onda i samo onda, ako
postoji polinom Q(x) takav, da zadovoljava jednakost F(x) = G(x) ⋅ Q(x).

Obeležimo relaciju deljivosti na sledeći način: G(x) | F(x).

Navedima sada sve posledice koje proizilaze iz pojma deljivosti polinoma i iz
svojstava operacija sa polinomima.

a) G(x) | F(x) Ÿ H(x) | G(x) ⇒ H(x) | F(x). (Deljivost polinoma je tranzitivna)

b) H(x) | F(x) Ÿ H(x) | G(x) ⇒ H(x) | (F(x) ± G(x)). (Ako je polinom H(x) delilac
polinoma F(x) i G(x) tada je on delilac i zbira i razlike polinoma F(x) i G(x).

c) G(x) | F(x) ⇒ G(x) | F(x) ⋅ H(x). (Ako je polinom G(x) delilac nekog polinoma F(x),
onda je delilac i proizvoda polinoma F(x) i proizvoljnog polinoma H(x)).

d) H(x) | F
1
(x) Ÿ H(x) | F
2
(x) Ÿ....Ÿ H(x) | F
k
(x) ⇒
⇒ H(x) | (F
1
(x) ⋅ G
1
(x) + F
2
(x) ⋅ G
2
(x) +...+ F
k
(x) ⋅ G
k
(x) ) (G
i
(x) , i =1, 2,...,k
proizvoljni polinomi)

e) G(x) | F(x) Ÿ F(x) | G(x) ⇒ F(x) = C ⋅ G(x). ( C je polinom 0-tog stepena).

f) C | F(x) (Svaki polinom je deljiv sa bilokojim nenula polinomom nultog stepena) .

Definicija 2.2.2.: Najveći zajednički delilac polinoma F(x) i G(x) je normalizovan
polinom H(x) najvišeg stepna koji je delilac oba polinoma.

Ovu činjenicu obeležavamo na sledeći način: H(x) = NZD(F(x), G(x)).

Teorema 2.2.2: Za polinome F(x) i G(x) postoji tačno jedan normalizovan polinom
H(x) kao njihov najveći zajednički delilac.

Dokaz: Neka je dg(F(x)) ≥ dg(G(x)) (U suprotnom zamenimo uloge datih polinoma).
Primenom deljenja sa ostatkom možemo napisati sledeći niz jednakosti:

F(x) = G(x) ⋅ Q
1
(x) + R
1
(x), dg(R
1
(x)) < dg(G(x)) ,
G(x) = R
1
(x) ⋅ Q
2
(x) + R
2
(x), dg(R
2
(x)) < dg(R
1
(x)),
R
1
(x) = R
2
(x) ⋅ Q
3
(x) + R
3
(x), dg(R
3
(x)) < dg(R
2
(x)),
------------------------
------------------------
R
k-2
(x) = R
k-1
(x) ⋅ Q
k
(x) + R
k
(x), dg(R
k
(x)) < dg(R
k-1
(x)).

Pošto stepeni ostataka čine opadajući niz, postupak se nužno završava. U poslednjem
koraku se dobija ostatak 0. (U “najgorem” slučaju R
k
(x) je polinom 0-tog stepena tojest
konstanta):

R
k-1
(x) = R
k
(x) ⋅ Q
k+1
(x) .

POLINOMI 

________________________________________________________________________________________
17
Po ovoj jednakosti je R
k
(x) | R
k-1
(x). Koristimo ovu činjenicu i uočimo sledeće
jednakosti:

R
k-2
(x) = R
k-1
(x) ⋅ Q
k
(x) + R
k
(x) =R
k-2
(x) = R
k
(x) ⋅ Q
k+1
(x) ⋅ Q
k
(x) + R
k
(x) =R
k
(x) ⋅
M
k
(x), gde je M
k
(x)= Q
k+1
(x)⋅ Q
k
(x) + 1 odavde sledi: R
k
(x) | R
k-2
(x).

Nastavljajući zamenjivanje ostataka u prethodne korake dobijamo: R
k
(x) | F(x) i R
k
(x) |
G(x) . Ovim smo pokazali da je R
k
(x) zajednički delilac polinoma F(x) i G(x).

Postupak je jednoznačan, pa polinom višeg stepena sa istim osobinama ne postoji,
tojest R
k
(x) je največi zajednički delilac polinoma F(x) i G(x).

Definicija 2.2.3.: Polinomi F(x) i G(x) su relativno prosti ako i samo ako za največeg
zajedničkog delioca imaju polinom E = 1. Svi zajednički delioci nultog stepena nazivaju se
trivijalnim deliocima.

Primer 2.2.2.: Odredjivanje najvećeg zajedničkog delioca za polinome F(x) i G(x)
euklidovim algoritmom. Neka je F(x) = x
4
+ 3 x
3
– x
2
– 4

x – 3 i G(x)=3

x
3
+ 10 x
2
+ 2

x – 3.

U prvom koraku delimo polinom 3F(x) polinomom G(x):
3 x
4
+ 9 x
3
– 3 x
2
– 12

x – 9 = (3

x
3
+ 10 x
2
+ 2

x – 3)(x
3
1
− ) + (–
3
5
x
2

3
25
x – 10) .
U drugom koraku delimo polinom G(x) sa ostatkom kojeg smo pomnožili sa –
5
3
.
3

x
3
+ 10 x
2
+ 2

x – 3 = (x
2
+ 5

x +6)(3x – 5) + (9 x +27).

U trečem koraku delimo “promenjeni” ostatak prvog koraka (x
2
+ 5

x +6) sa ostatkom
drugog koraka kojeg smo pomnožili prethodno sa
9
1
pa je delilac (x +3):
x
2
+ 5

x +6 = (x +3)(x +2).

Postupak je završen, jer je ostatak 0. Data dva polinoma za največeg zajedničkog
delioca imaju polinom (x +3).

Teorema 2.2.3.: Prilikom deljenja polinoma F(x) = a
o
+ a
1
x + a
2
x
2
+ ... + a
n-1
x
n-1
+
a
n
x
n
polinomom x – c dobija se količnik Q(x) = b
o
+ b
1
x + b
2
x
2
+ ... + b
n-1
x
n-1
i ostatak R :

a
o
+ a
1
x + a
2
x
2
+ ... + a
n-1
x
n-1
+ a
n
x
n
= (x – c )(b
o
+ b
1
x + b
2
x
2
+ ... + b
n-1
x
n-1
) + R,
gde je b
n-1
= a
n
, b
i
= c⋅ b
i+1
+a
i+1
ha i = n–2, n–3, ..., 2, 1, 0 és R = c⋅ b
0
+a
0
.

Dokaz: Potrebno je prosto uporediti koefijijente nakon množenja u jednakosti date u
teoremi: F(x) = (x – c) Q(x) + R

Izrečene činjenice izražavamo takozvanom Hornerovom šemom:
c a
n
a
n–1
a
n–2
... a
1
a
0

a
n
cb
n–1
+a
n–1
cb
n–2
+a
n–2
... cb
1
+a
1
cb
0
+a
0

b
n–1
b
n–2
b
n–3
... b
0
R


DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
18
Zadaci 2.2. a) Izvršimo deljenje sledećih polinoma:
(1) 2 x
4
– 3 x
3
+ 4 x
2
– 5

x + 6 i x
2
–3

x + 1,
(2) x
3
– 3 x
2


x – 1 i 3 x
2
–2

x + 1,
(3) 2 x
5
– 5 x
3
– 8 x i x + 3,
(4) x
5
– 15 x
4
+14 i

x
2
–2

x + 1.

b) U zadatku (3) i (4) primenimo i Hornerovu šemu. Primetimo to da u zadatku (4)
polinom je deljiv sa (x – 1)
2
)

c) Odredimo največi zajednički delilac parova polinoma iz tačke a) primenom
euklidovog algoritma.

2.3. Koreni polinoma

U dosadašnjim razmatranjima elementi polja K nisu specifikovani. Poznato je iz
poglavlja o algebarskim strukturama da je skup racionalnih brojeva Q i skup realnih brojeva
R snabdeven sa strukturom polja u odnosu na operaciju sabiranja i množenja. Iz toga
proizilazi, da dosad konstatovanje činjenice slobodno možemo primeniti na skupove polinoma
Q[x] i R[x].

Skup Q[x] je skup polinoma nad poljem racionalnih brojeva, dok u skup R[x] spadaju
polinomi sa realnim koeficijentima. I skup Z[x] poseduje dosad izložena svojstva, ali postoje i
ograničenja koja proizilaze iz činjenice,da skup celih brojeva raspolaže “samo” strukturom
komutativnog prstena sa jedinicom.

Izlaganje o skupu kompleksnih brojeva je predmet narednog poglavlja. Poznato je
međutim, da je i skup C ima strukturu polja. Zato C[x] nazivamo skupom polinoma nad
poljem komplexnih brojeva.

Neka su elementi polja K jednostavno nazvani “brojevima” a polinom F(x) je
elemenat skupa K[x]: F(x) = a
o
+ a
1
x + a
2
x
2
+ ... + a
n-1
x
n-1
+ a
n
x
n
.

Definicija 2.3.1.: Vrednost polinoma za x = c helyen je broj F(c) ∈ K koji se dobija
nakon izvršenja naznačenih operacija kada se u polinomu F(x) promenljivu x zamenimo sa
konstantnim brojem c: F(c) = a
o
+ a
1
c + a
2
c
2
+ ... + a
n-1
c
n-1
+ a
n
c
n
.

Teorema 2.3.1.: Ostatak prilikom deljenja polinoma F(x) polinomom x – c je jednak
vrednosti polinoma za x = c, tojest: F(x) = (x – c) Q(x) + F(c).(Bézout-ova teorema).

Dokaz: Istinitost tvrđenja se može neposredno uočiti ako se promenljiva x zameni sa c
na levoj i na desnoj strani jednakosti F(x) = (x – c) Q(x) + R . Rezultat je F(c) = R .

Definicija 2.3.2.: Broj c je koren polinoma F(x) ako je F(c) = 0.

Teorema 2.3.2.: Polinom F(x) je deljiv bez ostatka polinomom x – c ako i samo ako
broj c koren polinoma F(x).

Ova teorema je neposredna posledica Bézout-ove teoreme.

POLINOMI 

________________________________________________________________________________________
19
Postavlja se pitanje: ima li polinom uopšte koren (ili korene)? Prethodne teoreme ne
tvrde postojanje korena, več samo činjenici, da ako postoji broj navedenih osobina, tada je to
koren polinoma. Ovo pitanje je razrešeno osnovnim stavom algebre. Prvi dokaz ove teoreme
se pripisuje GAUSS-u. Dokaz je neobično složen, zato ga izostavljamo, ali zbog važnosti
navodimo teoremu.

Teorema 2.3.3.: (Osnovni stav algebre) Svaki polinom najmanje prvog stepena sa
kompleksnim koeficijentima ima bar jedan koren u polju kompleksnih brojeva.

Osnovni stav algebre tvrdi samo egzistenciju korena, ali nam ništa ne kaže o tačnom
broju i o načinu njihovog iznalaženja. Uprkos tome, da se teorema odnosi na polinome sa
kompleksnim koeficijentima prenosimo to na područje polinoma sa realnim koeficijentima.
Zadatak nam je da pronađemo korene datog polinoma, odnosno da pronađemo sve brojeve
koji zadaovoljavaju jednakost F(x) = 0. Ova jednakost je jednačina.

Teorema 2.3.4.: Polinom n-tog stepena sa kompleksnim koeficijentima F(x) ima
tačno n korena u polju kompleksnih brojeva.

Dokaz: Neka je po osnovnom stavu kompleksan broj c
1
koren polinoma F(x), tojest
F(c
1
) = 0. Na osnovu teoreme 2.3.2. imamo: F(x) =(x – c
1
) F
1
(x), gde je dg(F
1
(x))≤ n – 1.

Ako je dg(F
1
(x)) > 0, onda se osnovni stav algebre može primeniti i na polinom
F
1
(x). Neka je c
2
koren tog polinoma, odnosno: F
1
(c
2
) = 0. Ponovnom primenom teoreme
2.3.2. imamo:

F
1
(x) =(x – c
2
) F
2
(x), gde je dg(F
2
(x))≤ n – 2, odnosno: F(x) =(x – c
1
)(x – c
2
) F
2
(x).

Ako je dg(F
2
(x)) > 0, nastavljamo postupak. U n-tom koraku postupak se završava,
jer je količnik polinom 0-tog stepena:

F
2
(x) =(x – c
3
) F
3
(x), gde je dg(F
3
(x))≤ n – 3, odnosno: F(x) =(x – c
1
)(x – c
2
)(x –
c
3
)F
3
(x).
-------------
-------------
F(x) =(x – c
1
)(x – c
2
)(x – c
3
) ... (x – c
n
) F
n
(x), gde je dg(F
n
(x))≤ n – n = 0.

Prikazani postupak nazivamo razlaganje polinoma na proizvod linearnih činilaca.
Poslednji količnik postupka je polinom nultog stepena koji je jednak vodečem koeficijentu
datog polinoma:

F(x) = a
n
(x – c
1
)(x – c
2
)(x – c
3
) ... (x – c
n
).

Koreni polinoma n-tog stepena nisu nužno međusobno različiti brojevi: c
1
, c
2
, c
3
, ... ,
c
n
. Moguće je, na primer da je c
1
= c
2
. U tom slučaju za broj c
1
kažemo da je dvostruki koren
polinoma F(x). U opštem slučaju svaki koren ima neku “višestrukost”

Neka su α
1
, α
2
, α
3
, ... ,α
m
različiti koreni polinoma F(x) (m ≤ n). Neka je
višestrukost korena α
i
broj k
i
, (i = 1, 2, ... , m), gde u slučaju jednostrukog korena α
r
imamo
k
r
= 1, za dvostruki koren α
s
je k
s
= 2, i tako dalje. Naravno broj korena i sa svim
DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
20
višestrukostima je ukupno samo n, tojest: k
1
+ k
2
+ ... + k
m
= n. Posle svega navedenog
potpunu faktorizaciju polinoma možemo obaviti na sledeći način:

F(x) = ( ) ( ) ( ) ( )

=
− = − − −
m
j
k
j n
k
m
k k
n
j m
x a x x x a
1
2 1
....
2 1
α α α α ahol n k
m
i
i
=

=1
.

Primeri 2.3.1.: a) Razlaganje polinoma F(x) = 24 + 10

x –15

x
2
+

x
4
je sledeće:

24 + 10

x –15

x
2
+

x
4
= (x + 4)(x + 1)(x – 2)(x – 3).

Svi koreni polinoma su realni i jednostruki. U opštem slučaju koreni pripadaju skupu
kompleksnih brojeva.

b) Koreni polinoma G(x) = 1 + x
3
su isto tako jednostruki:
1 + x
3
=( )
− − −
+ − − +
2
3
2
1
2
3
2
1
1 i x i x x .
U ovom slučaju dva korena su kompleksni brojevi i jedan je realan broj.

c) U razlaganju sledećeg polinoma uočavamo, da od pet korena su samo dva različita: jedan je
dvostruki a drugi je trostruki realan koren.

x
5
+ 3 x
4
– 6 x
3

– 10

x
2
+ 21 x

– 9 = (x + 3)
2
(x – 1)
3
.

Višestruki koreni su u tesnoj vezi sa izvodnim polinomom datog polinoma. Izučavanje
izvoda nije predmet ovog kursa, zato zbog potrebe daljeg rada dajemo samo jednu neophodnu
definiciju iz te oblasti:

Definicija 2.3.3.: Izvod polinoma

F(x) = a
o
+ a
1
x + a
2
x
2
+ ... + a
n–1
x
n–1
+ a
n
x
n


je polinom

F '(x) = a
1
+ a
2
x + ... + (n-1) a
n–1
x
n–2
+ n a
n
x
n–1
.

Izvod zbira, razlike, proizvoda, količnika i stepena polinoma samo navodimo. Te
osobine čitalac će da upozna u okviru kursa Matematička Analiza:

a) (F(x) ± G(x)) ' = (F '(x) ± G '(x))

b) (F(x) ⋅G(x)) ' = F '(x) ⋅ G (x) + F'(x) ⋅ G '(x)

c) ((F(x))
n
)' = n ⋅ (F(x))
n–1
⋅ F ' (x).

Teorema 2.3.5.: Ako je broj c k-tostruki koren polinoma F(x), tada je isti broj c szám
k–1-struki koren izvodnog polinoma F'(x) ( k > 1).


POLINOMI 

________________________________________________________________________________________
21
Dokaz: Dokazujemo samo prvi deo teoreme. Ako polinom n-tog stepena F(x) ima broj
c za k-tostruki koren (k > 1), tada je moguće sledeć razlaganje polinoma: F(x) = (x – c)
k
Q(x),
gde je polinom Q(x) stepena n–k. Pronađimo izvod tog razlaganja!

F '(x) = k (x – c)
k–1
Q(x) +(x – c)
k
Q '(x) , ili:

F '(x) = (x – c)
k–1
( k Q(x) +(x – c) Q '(x) ) = (x – c)
k–1
Q
1
(x),

gde je stepen polinoma Q
1
(x) = k Q(x) +(x – c) Q '(x) nije veći od n–k-nál. Iz ovog razlaganja
je očevidno, da je broj c szám k–1-nostruki koren polinoma F'(x).

Ako predpostavimo, da koeficijenti polinoma pripadaju nekom skupu brojeva koji je
uži od skupa kompleksnih brojeva, naprimer pripadaju skupu R, tada se gubi garancija
osnovnog stava algebre o postojanju korena u okviru skupa kojem pripadaju i koeficijenti
polinoma, jer osnovni stav garantuje samo postojanje korena u okviru skupa C.

Teorema 2.3.6.: Neka je polinom F(x) = a
o
+ a
1
x + a
2
x
2
+ ... + a
n–1
x
n–1
+ a
n
x
n
sa
realnim koeficijentima. Ako je kompleksan broj α = c + id k-tostruki koren tog polinoma
F(x), tada je i konjugovani kompleksan broj α =c – id k-tostruki koren tog polinoma.

Dokaz: Za dokaz primenimo teoreme o kompleksnim brojevima koje dokazujemo u
okviru poglavlja o kompleksnim brojevima:

a) Konjugovani zbir kompleksnih brojeva je jednak zbiru konjugovanih kompleksnih
brojeva,

b) Konjugovani proizvod dva kompleksna broja je jednak proizvodu komnjugovani
kompleksnih brojeva,

c) Konjugovani stepen kompleksnog broja je jednak stepenu konjugovanog
komplesnog broja,

d) Konjugovani kompleksan broj kompleksnog broja koji ima samo realan deo različit
od nule je jednak samom kompleksnom broju.

F(α) = 0 ⇒ ) (α F = 0 ⇒
n
n
n
n
a a a a a α α α α + + + + +


1
1
2
2 1 0
... =0 ⇒


n
n
n
n
a a a a a α α α α + + + + +


1
1
2
2 1 0
... = 0 ⇒

⇒ a
o
+ a
1
α + a
2
α
2
+ ... + a
n–1
α
n–1
+ a
n
α
n
= 0 ⇒ F(α ) .

Tvrđenje o višestrukosti korena sledi iz teoreme 2.3.5.

Zaključak: Kompleksni koreni polinoma sa realnim koeficijentima se uvek javljaju u
parovima konjugovanih kompleksnih brojeva. To znači, da polinom parnog stepena može da
ima sve kompleksne koerene, dok polinom neparnog stepena uvek ima najmanje jedan realan
koren.

DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
22
Neka su konjugovano kompleksni koreni polinoma α =c + id i α =c – id. U razlaganju
polinoma pojavljuju se sledeći činioci: (x – α ) i (x – α ). Njihov proizvod je:

(x – α )(x – α ) = x
2
– (α +α ) x + α α = x
2
+ p x + q,

gde smo stavili p= – (α +α ) = –2c, i q = α α =c
2
+ d
2
(znači p i q su realni brojevi!).
Prilikom razlaganja polinoma na činioce ovaj faktor smatramo nesvodljivim na polju realnih
brojeva. Zato polinom x
3
+1 na polju realnih brojeva rastavljamo na sledeći način: (x + 1)(x
2
+
x + 1).

Normalizovani oblik polinoma F(x) = a
n
(x – c
1
)(x – c
2
)(x – c
3
) ... (x – c
n
) dobijemo na
sledeći način: a
o
+ a
1
x + a
2
x
2
+ ... + a
n–1
x
n–1
+ a
n
x
n
=
+ + + + +
− − n n
n
n
n n n
n
x x
a
a
x
a
a
x
a
a
a
a
a
1 1 2 2 1 0
...
Uporedimo li polinom sa prvobitnim razlaganjem možemo izvesti vrlo važne
zaključke:
n n
n
n
n n n
x x
a
a
x
a
a
x
a
a
a
a
+ + + + +
− − 1 1 2 2 1 0
... =

(x – c
1
)(x – c
2
)(x – c
3
) ... (x – c
n
)
Izjednačimo koeficijente polinoma sa leve i sa desne strane znaka jednakosti:

c
1
+ c
2
+ c
3
+ ... + c
n
=
n
n
a
a
1 −
− ,
c
1
c
2
+ c
1
c
3
+...+ c
1
c
n
+ c
2
c
3
+ ... + c
n–1
c
n
=
n
n
a
a
2 −
,
c
1
c
2
c
3
+ c
1
c
2
c
4
+ ... + c
n–2
c
n–1
c
n
=
n
n
a
a
3 −
− ,
-----------------
c
1
c
2
c
3
... c
n–1
c
n
= ( )
n
n
a
a
0
1 − .

Dobijene veze između korena i koeficijenata polinoma su takozvane Viète-ove formule
(Vijetove-formule).

Za polinom drugog stepena F(x) = a
o
+ a
1
x + a
2
x
2
čiji su koreni c
1
i c
2
imamo:

c
1
+ c
2
=
2
1
a
a
− , c
1
c
2
=
2
0
a
a
.

Za polinom trećeg stepena F(x) = a
o
+ a
1
x + a
2
x
2
+ a
3
x
3
sa korenima c
1
, c
2
i c
3
imamo:

c
1
+ c
2
+ c
3
=
3
2
a
a
− , c
1
c
2
+ c
1
c
3
+ c
2
c
3
=
3
1
a
a
, c
1
c
2
c
3
=
3
0
a
a
− .

Polinomi sa racionalnim korenima imaju dodatna ograničenja. Ako polinom ima
realne korene, to još ne znači, da su to racionalni brojevi. Kada ima polinom sa racionalnim
koeficijentima racionalne korene? Ili: kada ima polinom sa celim koeficijentima korene iz
skupa celih brojeva? Na ova pitanja delimične odgovore dobijamo iz Vijetovih formula.

POLINOMI 

________________________________________________________________________________________
23
Ograničimo se na polinome sa celim koeficijentima, jer zaključke vrlo lako možemo
preneti na polinome sa racionalnim koeficijentima.

Neka je polinom F(x) = a
o
+ a
1
x + a
2
x
2
+ ... + a
n–1
x
n–1
+ a
n
x
n
sa celim
koeficijentima. Poslednja Vijetove formula glasi:
c
1
c
2
c
3
... c
n–1
c
n
= ( )
n
n
a
a
0
1 − , gde su c
1
, c
2
, c
3
, ... , c
n
koreni polinoma.
Neka je c
1
racionalan broj, tojest c
1
=
q
p
, gde su p,q ∈ Z uzajamno prosti brojevi, i
pq≠0. Pomnožimo jednakost 0 ...
1
1
2
2 1 0
=
+
+ +
+ +


n
n
n
n
q
p
a
q
p
a
q
p
a
q
p
a a prvo sa q
n-1
:
0 ...
1
1
3 2
2
2
1
1
0
= + + + + +


− − −
q
p
a p a q p a pq a q a
n
n
n
n
n n n
,
Ovu jednakost ćemo pomnožiti sa recipročnim brojem korena c
1
, a to je broj
p
q
:
0 ...
1 2
1
2
2
1
1 0
= + + + + +
− −

− − n
n
n
n
n n
n
p a q p a pq a q a
p
q
a .

U ovim jednakostima su koeficijenti celi brojevi u svim članocima sem u
q
p
a
n
n
,
odnosno u
p
q
a
n
0
. Pošto su p i q uzajamno prosti a desna strana je 0, zato mora da bude pa
0
i
qa
n
, tojest mora biti broj p činilac koeficijenta a
0
a broj q činilac koeficijenta a
n
. Ukoliko od
navedenih brojeva nijedan nije koren polinoma, tada polinom nema racionalne korene.

Primer 2.3.2.: a) Odrediti koeficijente k i n u polinomu P(x) = x
4
– 6 x
3
+ kx + m, tako
da realan koren koji je različit od nule ima najveću moguću višestrukost.
Obeležimo taj koren sa ε. To znači sledeće:

ε
4
– 6 ε
3
+ kε + m= 0.

Ako je ε dvostruki koren, tada je to jednostruki koren izvodnog polinoma, koji je dat
u sledećem obliku: P '(x) = 4x
3
– 18 x
2
+ k . Iz toga sledi:


3
– 18 ε
2
+ k = 0.

Ako je koren trostruki koren datog polinoma, tada je to jednostruki koren drugog
izvoda: P''(x) = 12x
2
– 36 x :

12ε
2
– 36 ε

= 0.

Iz ove jednačine (zbog uslova ε ≠ 0) sledi jedino moguće rešenje: ε = 3. Vratimo li
ovo rešenje u prethodne dve jednačine dobijamo: k = 54 i m= –81. Odavde lako dobijamo
sledeću faktorizaciju polinoma:

P(x) = x
4
– 6 x
3
+ 54x – 81 = (x + 3)(x – 3)
3
.
DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
24
b) Rešiti jednačinu 36x
3
– 12 x
2
– 5x + 1 = 0 ako je poznato, da je zbir dva korena
jednak trećem korenu: c
1
+ c
2
= c
3
.

Koristimo li Vijetove formule dobijamo:
c
1
+ c
2
+ c
3
=
3
1
36
12
=

− . Uvrstimo li uslov zadatka u tu formulu možemo izračunati
vrednost jednog korena: (c
1
+ c
2
)+ c
3
= c
3
+ c
3
= 2c
3
=
3
1
⇒ c
3
=
6
1
. Preostala dva korena se
lako određuju: c
1
=
2
1
i c
2
=
3
1
− .

c) Proizvod korena polinoma Q(x) = 3

+ 4

x + 5

x
2
+ 6

x
3
+ 8

x
4
po četvrtoj Vijetovoj
formuli je: c
1
c
2
c
3
c
4
=
8
3
. Skup mogućih racionalnih korena je: {±1, ±3, ±
2
1
, ±
2
3
, ±
4
1
, ±
4
3
,
±
8
1
, ±
8
3
}. Istina je, da je potrebno izvršiti do 16 pokušaja sa tim brojevima dok zaključimo:
ovaj polinom nema racionalnih korena.

Zadaci 2.3.: a) Pronaći racionalne korene polinoma F(x) = x
4
– 2 x
3
– 8x
2
+ 13x – 24 .

b) Rastaviti na činioce nad poljem realnih brojeva polinom G(x) = x
4
– x
3
– 3x
2
+ 2x + 2.

c) Ima li višestruke korene polinom H(x) = x
6
– 6 x
4
– 4 x
3
+ 9 x
2
+ 12x + 4. Odredimo korene
polinoma i napišimo ga u obliku proizvoda.


d) Za koju vrednost parametra λ ima polinom višestruke korene?
M(x) = x
3
– 8x
2
+ (13 – λ) x – (6 + 2 λ )

e) Imaju li dati polinomi zajedničke korene?
A(x) = 2 x
3
– 3x
2
– x + 2 és B(x) = x
4
– 2x
2
– 3x + 4 .

f) Za koju vrednost parametra λ imaju zajedničke korene sledeći polinomi?
F(x) = x
3
– λx + 2 és G(x) = x
2
+ λx + 2 .

2.4. Kongruencija polinoma

Struktura (K[x], +, ⋅) veoma je slična strukturi celih brojeva ( Z, +,⋅) u odnosu na
sabiranje i množenje: obe strukture su komutativni prsten sa jedinicom.

Definicija 2.4.1.: Za polinome F(x) ∈ K[x] i G(x) ∈ K[x] kažemo da su kongruentni
po modulu H(x) ako je razlika F(x) – G(x) deljiva sa polinomom H(x) ∈ K[x], odnosno:

(∀ F(x),G(x) ∈ K[x]) ( F(x) ≡ G(x) (mod H(x) )⇔ H(x) |(F(x) – G(x)).

Definisana relacija je relacija ekvivalencije. Dokaz prepuštamo čitaocu.

POLINOMI 

________________________________________________________________________________________
25
Obeležimo sa K[x]/

H(x)

skup klasa ostataka po modulu H(x) u skupu K[x]. Neka je
[F(x)] klasa kojoj pripada polinom F(x), isto tako: [G(x)] je klasa kojoj pripada polinom G(x).
To znači klase [F(x)], [G(x)] su elementi skupa K[x]/

H(x).Defininišimo “sabiranje i množenje klasa” u skupu K[x]/

H(x) na sledeći način:

Definicija 2.4.2.: U skupu klasa ostataka K[x]/

H(x) po modulu H(x) zbir dva
elementa je [F(x)]+[G(x)] = [F(x)+G(x)], a proizvod je [F(x)]⋅[G(x)] = [F(x) ⋅G(x)].

Rečima: “Zbir” dve klase je klasa zbira dva polinoma koji pripadaju klasama-
sabircima. Isto tako_ Proizvod dve klase je klasa proizvoda polinoma koji pripadaju klasama-
činiocima.

Primer 2.4.1.: Posmatrajmo klase ostataka u skupu polinoma sa realnim
koeficijentima po modulu 1 + x
2
. Ova kongruencija stvara u skupu R[x] klase polinoma
oblika a + bx (a,b∈R). Skup ovih klasa se obeležava sa R[x]/

(1 + x
2
).

Primenimo definiciju 2.4.2. na elemente skupa R[x]/

(1 + x
2
). Neka je polinom F(x)
element klase a
1
+ b
1
x , dok je polinom G(x) element klase a
2
+ b
2
x . Tada je:

[F(x)] = [ (1 + x
2
) Q
1
(x) + a
1
+ b
1
x ] = a
1
+ b
1
x ,
[G(x)] = [ (1 + x
2
) Q
2
(x) + a
2
+ b
2
x ] = a
2
+ b
2
x.

Pošto je po definiciji zbir dve klase jednak klasi zbira pripadajućih polinoma, sledi:

[F(x)]+[G(x)] = [F(x) + G(x)] = [(1 + x
2
)Q
1
(x) + (a
1
+ b
1
x )

+ (1 + x
2
)Q
2
(x) + (a
2
+ b
2
x)] =
= [(1 + x
2
)Q
3
(x) + (a
1
+ a
2
) + (b
1
+ b
2
) x] = (a
1
+ a
2
) + (b
1
+ b
2
) x ,
gde smo radi preglednosti operacija sa Q
3
(x) smo obeležili jedan duži izraz.

Prema tome zbir dve klase je:

(a
1
+ b
1
x) + (a
2
+ b
2
x) = (a
1
+ a
2
) + (b
1
+ b
2
) x,

ili u obliku uređenih parova: (a
1
, b
1
) + (a
2
, b
2
) = ((a
1
+ a
2
) , (b
1
+ b
2
)).

U slučaju proizvoda dve klase imamo:

[F(x)]⋅[G(x)]= [F(x) ⋅ G(x)] = [((1 + x
2
)Q
1
(x) + (a
1
+ b
1
x ))

⋅ ((1 + x
2
)Q
2
(x) + (a
2
+ b
2
x))] =
= [(1 + x
2
)Q
4
(x) + (a
1
+ b
1
x )(a
2
+ b
2
x)]

= [(a
1
+ b
1
x )(a
2
+ b
2
x)].

Ovde Q
4
(x) označava izraz koji se javljha nakon izvršenja operacija.

Odredimo klasu polinoma (a
1
+ b
1
x )(a
2
+ b
2
x )

= a
1
a
2
+(a
1
b
2
+ a
2
b
1
) x + b
1
b
2
x
2
!
Ovu pripadnost odredjujemo tako što posmatrani polinom podelimo polinomom (1 + x
2
) i
odredimo ostatak:

[(a
1
+ b
1
x )(a
2
+ b
2
x)]

= [a
1
a
2
+ (a
1
b
2
+ a
2
b
1
) x + b
1
b
2
x
2
] =

= [(1 + x
2
)b
1
b
2
+(a
1
b
2
+ a
2
b
1
) x + (a
1
a
2
– b
1
b
2
)] = (a
1
a
2
– b
1
b
2
) + (a
1
b
2
+ a
2
b
1
) x,

DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
26
Prema tome proizvod posmatranih klasa je:

(a
1
+ b
1
x )(a
2
+ b
2
x)

= (a
1
a
2
– b
1
b
2
) + (a
1
b
2
+ a
2
b
1
) x,

ili, u obliku uređenih parova: (a
1
, b
1
) ⋅ (a
2
, b
2
) = ((a
1
a
2
– b
1
b
2
) , (a
1
b
2
+ a
2
b
1
)).

Teorema 2.4.1.: Struktura (K[x]/

H(x) , + , ⋅) u slučaju proizvoljnog nenula polinoma
H(x) komutativni prsten sa jedinicom. U slučaju nesvodljivosti polinoma H(x) na polju K
(K[x]/

H(x), +, ⋅) je polje.

Dokaz: U toku dokaza potrebno je pokazati važenje definicionih svojstava prstena
odnosno polja. Dokaz može da izvrši čitalac samostalno.

Primer 2.4.2.: U okviru izučavanja algebarskih struktura pokazali smo, da je skup
klasa ostataka u skupu celih brojeva po modulu p ( M
p
, +,⋅) je polje ako je p prost broj.
Odaberimo najmanji prosti prirodan broj 2. Pošto je skup klasa ostataka po modulu 2 je
dvočlani skup M
2
= {0, 1}a skup polinoma sa koeficijentima nad M
2
je M
2
[x] su polinomi čiji
koeficijenti mogu biti isključivo 0 i 1, na primer: 1+ x + x
3
, 1 + x + x
3
+ x
4
+ x
5
, 1 + x + x
2
,
1 + x
2
, 1 + x, itd.

Uz mali napor moguće je pokazati da je 1 + x + x
2
nesvodljiv u skupu M
2
[x].
Faktorizacija bi imala sledeći oblik: 1 + x + x
2
= (a + bx)(c + dx) gde su a,b,c,d∈M
2
, što je
nemoguće jer iz jednačina ac = 1 i bd = 1 sledi a = c = b = d = 1 što se uliva u kontradikciju:
ad + bc = 1 a sa druge strane je ad + bc = 1⋅1+ 1⋅1 = 1 + 1 = 0(mod 2).

Odredimo sada elemente skupa M
2
[x]/

(1 + x + x
2
). Ostaci (klase ostataka) imaju i
sada oblik a + bx, ali koeficijenti pripadaju konačnom polju, pa i broj klasa je konačan:
M
2
[x]/

(1 + x + x
2
) = {0, 1, x, 1 + x}.

Sastavimo Cayley-jevu tablicu sabiranja i množenja klasa!

U priloženim tablicama većina zbirova i proizvoda je jasna, jedino možda jedan
proizvod treba obrazložiti: x ⋅ x = x
2
= 1 + x . Lako se može odrediti klasa polinoma x
2
po
modulu1 + x + x
2
, to je polinom 1 + x. Dalje uočimo i to da važi sledeća jednakost:

x ⋅(1 + x) = x⋅1 + x⋅x = 1 + (1 + x) = (1 + 1) + x = 0 + x = x, itd.

+ 0 1 x 1 + x ⋅ 0 1 x 1 + x
0 0 1 x 1 + x 0 0 0 0 0
1 1 0 1 + x x 1 0 1 x 1 + x
x x 1 + x 0 1 x 0 x 1 + x 1
1 + x 1 + x x 1 0 1 + x 0 1 + x 1 x

Pažljivim posmatranjem ovih tabela možemo konstatovati, da (M
2
[x]/

(1 + x + x
2
) , +, ⋅) ima
strukturu polja. Ovime je pokazan put, kako se mogu konstruisati konačna polja.

Zadaci 2.4.: a) Dokazati da je polinom 1 + x + x
3
nesvodljiv u skupu M
2
[x]. Odrediti
skup klasa ostataka M
2
[x]/

(1 + x + x
3
), i ispitati strukturu (M
2
[x]/

(1 + x + x
3
) , +, ⋅). Radi
lakšeg rešavanja dajemo skup M
2
[x]/

(1 + x + x
3
) = {0, 1, x, x+1, x
2
, x
2
+1, x
2
+x, x
2
+x+1}.
POLINOMI 

________________________________________________________________________________________
27

b) Ispitati zašto je (R[x]/

(1 – x
2
), +, ⋅) “samo” prsten!

c) Dokazati nesvodljivost polinoma 1 + x
2
u skupu M
3
[x]. Odredite skup klasa
ostataka M
3
[x]/

(1 + x
2
) i ispitajte strukturu (M
3
[x]/

(1 + x
2
) , +, ⋅).


2.5. Racionalne razlomljene funkcije

Rastavljanje polinoma na proste činioce je veoma važan postupak u toku ispitivanja
funkcija u okviru matematičke analize. Analiza naziva polinome često racionalnim celim
funkcijama. Racionalne razlomljene funkcije su oblika:

F(x) =
) (
) (
...
...
2
2 1 0
2
2 1 0
x
x
x b x b x b b
x a x a x a a
m
m
n
n
S
P
=
+ + + +
+ + + +
.

Ako su brojioc i imenioc uzajamno prosti polinomi, tada se racionalna razlomljena
funkcija ne može skratiti. Racionalna razlomljena funkcija je “pravi racionalni izraz” kada je
stepen imenioca viši od stepena brojioca tj dg(P(x)) < dg(S(x)), u obrnutom slučaju razlomak
je “nepravi” razcionalni izraz. Svaka racionalna razlomljena funkcija se može svesti na zbir
jednog polinoma i jednog pravog racionalnog izraza koji se ne može skratiti. To izriče sledeća
teorema.

Teorema 2.5.1.: Svaka racionalna razlomljena funkcija se može izraziti u obliku zbira
jednog polinoma i jednog pravog racionalnog izraza koji se ne može skratiti.

Dokaz: Ako je kod racionalnog razlomljenog izraza F(x) dg(P(x)) > dg(S(x))
podelimo P(x) sa S(x).

P(x) = S(x) ⋅ Q(x) + R(x), ahol dg(R(x)) < dg(S(x))

Odavde sledi
) (
) (
) (
) (
) (
x
x
x
x
x
S
R
Q
S
P
+ = .

Definicija 2.5.1.: Pravi razlomljeni izraz
) (
) (
x
x
S
P
je elementari razlomljeni izraz, samo
ako je S(x) = H
k
(x), gde je H(x) nesvodljiv polinom i dg(P(x)) < dg(H(x)).

Iz definicije proizilazi, da su elementarni racionalni izrazi sledeći razlomci:


( )
k
c x
A

i
( )
m
q px x
C Bx
+ +
+
2


gde su A,B,C, c, p, q ∈ R , p
2
–4q<0, k, m ∈N.

DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
28
Primeri elementarnih razlomaka:
( )
( )
3
2
2 4
1
1
,
1
2 3
,
3
7
,
5
3
+ −
+ −
+ +
+

+
x x
x
x x
x
x
x
.

Bez dokaza formulišemo jedan osnovni stav u vezi razlaganja racionalnih izraza na
zbir elementarnih racionalnih izraza:

Teorema 2.5.2.: Svaki pravi racionalni izraz koji se ne može dalje skraćivati moguće
je jednoznačno razložiti na zbir elementarnih racionalnih izraza.

Naziv postupka je “razlaganje na parcijalne razlomke”.

Pretpostavimo da je polinom S(x) normalizovan i da je rastavljen na nesvodljive
činioce. Neka je broj c k-tostruki koren. To prouztokuje pojavu k sabiraka:

( ) c x
A

1
,
( )
2
2
c x
A

, ... ,
( )
k
k
c x
A

.

Ako par konjugovano-kompleksnih korena ima višestrukost m, tada oni stvaraju
nesvodljivi činilac oblika (x
2
+px+q)
m
(naravno: p
2
–4q<0), a među parcijalnim razlomcima se
pojavljuju sledeći sabirci:

( ) q px x
C x B
+ +
+
2
1 1
,
( )
2
2
2 2
q px x
C x B
+ +
+
, ... ,
( )
m
m m
q px x
C x B
+ +
+
2
.


Primer 2.5.1.: Neka je dat racionalni izraz:

F(x) =
2 3 2 2
5 3 6 10
) (
) (
2 3 5
2 3 5 6
+ − + −
+ + + − +
=
x x x x
x x x x x
x
x
S
P
.

Nakon deobe brojioca sa imeniocem dobija se izraz:

F(x) =
2 3 2 2
3 4 7 10 2
1
) (
) (
) (
) (
) (
2 3 5
2 3 4
+ − + −
+ + + −
+ + = + =
x x x x
x x x x
x
x
x
x
x
x
S
R
Q
S
P
.

Rastavimo li imenilac na činioce, dobijamo: S(x) = (x + 2)(x – 1)
2
(x
2
+ 1), tojest broj
x = – 2 je jednostruki realan koren, x = 1 je dvostruki realan koren, dok treći činilac potiče od
konjugovano-kompleksnih korena x = i i x = –i. Razmatramo samo razlomljeni deo
racionalnog izraza F(x).

1 ) 1 ( 1 2 ) 1 ( ) 1 )( 2 (
3 4 7 10 2
) (
) (
2 2 2 2
2 3 4
+
+
+

+

+
+
=
+ − +
+ + + −
=
x
E Dx
x
C
x
B
x
A
x x x
x x x x
x
x
S
R
.

Odavde sledi:

2 2 2 2 2
) 1 )( 2 )( ( ) 1 )( 2 ( ) 1 )( 1 )( 2 ( ) 1 ( ) 1 ( ) ( + + + + + + + + − + + + − = x x E Dx x x C x x x B x x A x R .
POLINOMI 

________________________________________________________________________________________
29

Uvrstimo li u ovoj jednakosti x = 1, dobijamo 6C = 6, što znači da je C = 1. Isto tako
uvrstimo x = –2, tada dobijamo 45A=135, što znači da je A = 3. Ako stavimo da je x = 0 zatim
da je x = –1 (imajući u vidu da brojevi A i C već su izračunati) dolazimo de sledeče dve
jednačine: –2B +2E = –2 i –4B – 4D + 4E = –8. Odavde je D = 1. Na kraju stavljajući x = 2
dolazimo do jednačine 20B +4E = –52. Preostali brojevi su B = –2 i E = –3.

Potpuno rastavljanje izraza F(x) je sledeće:

F(x) =
1
3
) 1 (
1
1
2
2
3
1
2 2
+

+

+


+
+
+ +
x
x
x x x
x
.

Zadaci 2.5.:
Rastaviti na parcijalne razlomke sledeće racionalne izraze:
a)
1 2 2
2 3 4 5
3
− + − + − x x x x x
x
,

b)
( )( )( ) 3 2 1
1
2 2 2
2 3 4 5
+ + +
− + − + −
x x x
x x x x x
.

c) Dokazati, da je polinom ) 1 ( ) ( ) (
1 1
− + − =
− −
n a a n x x x P
n n n
deljiv polinomom (x – a)
2

pri bilo kojoj vrednosti konstante a..

d) Dokazati da je polinom 2 ) 1 ( ) 1 (
2 2 2 2
2
− + − + − + =
n n
n
x x x x P deljiv polinomom
x x x Q − =
2
) ( .

e) Odrediti koeficijente polinoma ( ) n x mx x x x x P + − + + − = 6 3 5
2 3 4 5
tako, da
zajednički koren polinoma ( ) 3 2 2
2 3
− − − = x x x x S i ( ) 9 6 10 6
2 3 4
+ − + − = x x x x x T
bude dvostruki koren polinoma ( ) x P ( ∈ n m, R).

f) Neka je α dvostruki koren jednačine 0
3 5
= + + b ax x . Koje uslove zadovoljavaju
keficijenti a i b i koren α ?________________________________________________________________________________________
30
3. KOMPLEKSNI BROJEVI

3.1. Polje realnih brojeva

3.1.1. Skup prirodnih brojeva

Jedan od najvažnijih pojmova matematike je pojam prirodnog broja i skupa prirodnih
brojeva: N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ....}. Taj pojam je moguće zasnovati na pojmu kardinalnog
broja skupova ali se može definisati i aksiomatskim putem. Sada se ograničimo na elemente
aksiomatskog izlaganja. Aksiomatsko zasnivanje pojma prirodnih brojeva se vezuje za ime
italijanskog matematičara G. PEANO-a.

Aksiomatske teorije se oslanjaju na izvestan broj osnovnih pojmova, osnovni pojmovi
se ne definišu već se njihove međusobne veze implicitno određuju aksiomima .

Osnovni pojmovi u aksiomatskom zasnivanju teorije prirodnih brojeva su:
• skup prirodnih brojeva N ,
• broj 1 kao konstanta i
• relacija sledbenik, (ako n označava neki prirodan broj, tada je njegov sledbenik n’ ).

Aksiomi:

A1. 1 ∈ N
Broj 1 pripada skupu prirodnih brojeva,

A2. (∀ n∈ N )(∃ n’∈ N )
Svaki prirodan broj n ima sledbenika u skupu prirodnih brojeva

A3. (∀ n∈ N )( n’ ≠ 1).
Broj 1 nije sledbenik ni jednog prirodnog broja

A4. (∀ m,n ∈ N )( m’ = n’ ⇒ m = n)
Svaki prirodan broj ima tačno jednog sledbenika

A5. (M ⊆ N) Ÿ (1 ∈ M) Ÿ ( n∈ M ⇒ n’∈ M ) ⇒ M =N.
Aksiom matematičke indukcije: Ako neki podskup M skupa N prirodnih brojeva
sadrži broj 1 i ako sadrži sledbenika bilo kojeg svog elementa, tada je skup M
jednak skupu prirodnih brojeva.

Ovi aksiomi određuju međusobne odnose prirodnih brojeva, ali ne govore o
operacijama u tom skupu. Zbog toga sistem aksioma A1–A5 nije potpun. Radi dopune tog
sistema do potpunog sistema porebno je dodati još 4 aksioma. Ovim proširenjem ne smemo
KOMPLEKSNI BROJEVI

________________________________________________________________________________________
31
dodati tvrđenja koja moćemo izvesti iz postojećih aksioma, takođe i ne smeju nova tvrđenja
da budu protivrečna sa postojećim aksiomama. Novim aksiomama definišemo sabiranje i
množenje prirodnih brojeva, kao i ulogu broja 1 i relacije “sledbenik” u tim operacijama.

Na sabiranje se odnose sledeći aksiomi:

A6. (∀x∈ N )( x + 1 = x’ )

A7. (∀x,y ∈ N )( x + y’ = (x + y)’ )

Množenje je definisano sledećim aksiomima:

A8. (∀x∈ N )( x ⋅ 1 = x )

A9. (∀x,y ∈ N )( x ⋅ y’ = x ⋅ y + x )

Pojedine definicije i broj 0 smatraju prirodnim brojem (skupovni prilaz: 0 je kardinalni
broj praznog skupa) pa se susrećemo sa skupovima N i N
o
:

N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ....}, N
o
= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ....}.

Aksiom matematičke indukcije skoro u svim dokazima tvrđenja u vezi prirodnih
brojeva je osnovni metod zaključivanja. Ovim putem se mogu dokazati sva svojsva koja su
nam dobro poznata još iz osnovne škole. Na onom uzrastu na primer svojstvo komutativnosti
sabiranja proveravali smo na mnoštvu primera, nikad nismo uočili suprotno ponašanje
brojeva, te smo poverovali na osnovu nepotpune indukcije, da su ta svojstva uvek važeća.
Međutim matematika zahteva rigorozan dokaz. Nepotpuna indukcija to nije! Matematička
indukcija je matematički rigorozan i logički besprekoran dokazni postupak.

Osnovna svojstva operacija sa prirodnim brojem se dokazuju matematičkom
indukcijom. Navodimo najvžnije osobine, bez aspiracije da taj spisak bude potpun i bez
dokaza, ali naglašavajuči da u teorijskom prilazu sva ta svojstva se dokazuju:


(1) a + b = b + a, a ⋅ b = b ⋅ a
Sabiranje i množenje prirodnih brojeva je komutativno,

(2) (a + b) + c = a + ( b + c), (a ⋅ b) ⋅ c = a ⋅ ( b ⋅ c)
Sabiranje i množenje prirodnih brojeva je asocijativno,

(3) a < b ⇒ a + c < b + c Ÿ a ⋅ c < b ⋅ c
Sabiranje i množenje prirodnih brojeva poseduje svojstvo monotonosti,

(4) (a + b) ⋅ c = a ⋅ c + b ⋅ c
Množenje je distributivno u odnosu na sabiranje, itd.


Sada nije nam zadatak dokazivati osnovne teoreme iz teorije skupa prirodnih brojeva.
Mi ćemo primeniti ovaj vrlo efektivni aparat za dokazivanje nama potrebnijih teorema.

DISKRETNA MATEMATIKA

________________________________________________________________________________________
32
Primer 3.1.1.: Matematička indukcija.

Prikazaćemo, kako dokazujemo tvrđenja, koja se odnose na sve prirodne brojeve.
Dokazati, da je zbir prvih n prirodna broja
2
) 1 ( + n n
, tojest:
1 + 2 + 3 + ... + (n – 1) + n =
2
) 1 ( + n n
.
Dokaz se sastoji iz dva dela:

Obeležimo sa M podskup prirodnih brojeva, za koje je tvrđenje naše teoreme tačno.
(a) Induktivna provera: Dokazati da je tvrđenje tačno za n = 1: 1 = 1
2
2
2
) 1 1 ( 1
= =
+
.
(Ovim smo pokazali da je 1 ∈ M )

(b) Induktivno zaključivanje:

(b1) Induktivna pretpostavka: Pretpostavimo da postoji takav prirodan broj n = k za
koji važi tvrđenje:1 + 2 + 3 + ... + (k – 1) + k =
2
) 1 ( + k k
.(To je pretpostavka o
istinitosti tvrđenja k∈ M )

(b2) Induktivno tvrđenje: Tvrdimo da je stav istinit i za k’= k + 1 (Tvrdimo: k’∈ M ):
1 + 2 + 3 + ... + (k – 1) + k + (k + 1)=
2
) 2 )( 1 ( + + k k
.
(b3) Dokaz induktivnog tvrđenja: (Dokazujemo implikaciju: k∈ M ⇒ k’∈ M ).
Po pretzpostavci zbir prvih k brojeva je
2
) 1 ( + k k
, zato uvrstimo to u induktivno
tvrđenje:
2
) 1 ( + k k
+(k + 1) = (k + 1) |
.
|

\
|
+1
2
k
=(k + 1) |
.
|

\
| +
2
2 k
=
2
) 2 )( 1 ( + + k k
.

Pošto skup M zadovoljava zahteve 5. Peanovog aksioma jer smo pokazali da je istina
1 ∈ M i da važi k∈ M ⇒ k’∈ M iz čega sledi M =N, tojest naše tvrđenje je istinito za sve
prirodne brojeve.

3.1.2. Skup celih brojeva

Zbog ograničene izvodljivosti operacije oduzimanja u skupu prirodnih brojeva
potrebno je »proširiti« skup N da bi i oduzimanje postalo neograničeno izvodljiva operacija.
Prikazujemo proširivanje skupa prirodnih brojeva na skup celih brojeva putem, koji se
umnogome oslanja na Peanovu aksiomatiku.

Uočimo elemente skupa N×N! Poznajemo uređene parove, te ne bi bilo potrebno
ponavljanje definicije jednakosti tih parova, ali radi upoređivanja dve definicije o jednakosti
ponavljamo tu definiciju:

(a, b) = (c, d) ⇔ a = c Ÿ b = d .

KOMPLEKSNI BROJEVI

________________________________________________________________________________________
33
Sada dajemo definiciju, koju upotrebljavamo u slučaju proširenja skupa prirodnih
brojeva:
(∀m,n,k,l ∈ N )((m, n) = (k, l) ⇔ m + l = k + n),

Ova definicija se oslanja na sabiranje prirodnih brojeva. Ako su dva para jednaka po
opštoj definiciji, onda su jednaka i po novouvedenoj definiciji, ali obrnuto ne važi!

Zbir uređenih parova definišemo na sledeći način:

(∀m,n,k,l ∈ N )( (m, n) + (k, l) = (m + k, n + l ).

Definicija proizvoda uređenih parova:

(∀m,n,k,l ∈ N )( (m, n) ⋅ (k, l) = (m ⋅ k + n ⋅ l , m ⋅ l + n ⋅ k).

Pošto su nam sva svojstva sabiranja i množenja prirodnih brojeva poznata, ne
predstavlja teškoću ispitati svojstva sabiranja i množenja uređenih parova. Ovim ispitujemo
strukturu (N×N , +, ⋅ ). Na kraju tih ispitivanja konstatujemo sledeće:

Struktura (N×N, +, ⋅) je komutativni prsten sa jedinicom.

Dalje ispitivanje jednakosti među uređenim parovima možemo uočiti, da je to relacija
ekvivalencije. U traženju predstavnika klase ekvivalencije nailazimo na tri različite situacije:

a) m > n (ili m – n ∈ N ),
b) m < n (ili n – m ∈ N ) i
c) m = n (ili m – n = 0).

Prva klasa ekvivalencije koja se odmah uočava jeste klasa parova oblika (m, m).
Izvršimo izbor predstavnika klase na sledeći način: (m, m) = (0, 0) → 0. Ostale izbore i
uvođenje oznaka vršimo na sledeći način: ako je m > n onda je m – n = k∈ N pridruživanje je:
(m, n) = ( k, 0) → k. Ovo pokazuje da je skup prirodnih brojeva izomorfan sa podskupom
skupa uređenih parova prirodnih brojeva. Ako je m < n , tada je n – m = k ∈ N. Sada
uvodimo pojam negativnog broja i oznaku: m < n ⇒ (m, n) = (0, n – m) = (0, k) → – k.

Posle tako uvedenih oznaka prelazimo na dobro poznat skup celih brojeva:

Z = {...., –6, –5, –4, –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, ... }, i N ⊂ Z .

3.1.3. Skup racionalnih brojeva

Proširivanje skupa celih brojeva moguće je izvesti na već spomenuti intuitivni način
zbog ograničene izvodljivosti operacije deljenja u skupu celih brojeva. Međutim i ovom
prilikom prikazujemo metod, koji je koiherentan sa aksiomatikom koju smo uveli kod
izučavanja skupa prirodnih brojeva.

Posmatramo uređene parove oblika (a,m) ∈ Z × N.

DISKRETNA MATEMATIKA

________________________________________________________________________________________
34
I za ove parove prvo definišemo relaciju jednakosti:

(∀a,b∈ Z )(∀ m,n ∈ N )( (a, m) = (b, n) ⇔ a ⋅ n = b ⋅ m ).

U definiciji smo koristili operaciju množenja celih brojeva. Primetiti, da ni ova
definicija nije protivrečna sa opštom definicijom jednakosti uređenih parova, ali donosi i
nešto novo!

Definicija sabiranja i množenja uređenih parova:

(∀a,b∈ Z )(∀ m,n ∈ N )( (a, m)+(b, n)=(a⋅ n + b⋅ m, m⋅ n) ).

(∀a,b∈ Z )(∀ m,n ∈ N )( (a, m)⋅ (b, n)=(a⋅ b, m⋅ n) ).

Ove tri definicije, kao i poznavanje osobina operacija sabiranja i množenja celih
brojeva je dovoljna da krenemo u izučavanje strukturu skupa Z × N u odnosu na upravo
definisane operacije. Zaključak nakon tih ispitivanja je sledeći: struktura (Z × N , +, ⋅) je
komutativni prsten sa jedinicom. Ukoliko prilikom ispitivanja operacije množenja isključimo
klasu u koju spadaju parovi oblika (0, m), tada je (Z × N , +, ⋅) polje.
Zamenimo li obeležavanje parova sa (a, m) na
m
a
tada dobijamo skup racionalnih
brojeva Q =
)
`
¹
¹
´
¦
∈ ∧ ∈ N Z m a
m
a
koji je izomorfan sa ispitivanim skupom Z × N. Prihvatamo
li obeležavanje a
a

1
, tada se može uočiti, da je skup celih brojeva izomorfan sa podskupom
skupa racionalnih brojeva. Uzimamo li taj izomorfizam za “jednakost”: a
a
=
1
, tada je skup
celih brojeva jeste podskup skupa racionalnih brojeva.

Z ⊂ Q. Po ranijim konstatacijama već je poznato: N ⊂ Z, znači N ⊂ Z ⊂ Q

Vrlo karakteristična je razlika između skupa prirodnih i celih brojeva sa jedne strane i
skupa racionalnih brojeva sa druge strane.

Skup prirodnih brojeva i skup celih brojeva su diskretni skupovi. Diskretnost znači da
između dva elementa ta dva skupa u odnosu na relaciju “manje” ili “veće” nalazi se konačan
broj elemenata, ili ne postoji ni jedan elemenat istog skupa. Zaista, na primer izmežu brojeva
–6 i –1 nalazi se tačno 4 cela broja: –5, –4, –3 i –2, dok između brojeva 100 i 101, ili između
–1 i 0 nema više celih (ili prirodnih) brojeva.

Za razliku od diskretnosti, skup racionalnih brojeva poseduje osobunu gustine.
Posmatramo li bilo koja dva elementa tog skupa, između njih postoje najmanje još jedan
elemenat tog skupa. (Naravno: kao posledica proizilazi, da između dva ma koja elemnta skupa
racionalnih brojeva postoji još beskonačno mnogo racionalnih brojeva.) Zaista: ako su a < b
dva racionalna broja, tada je i njihov poluzbir (a+b)/2 racionalan broj i nalazi se između njih.
Lađemo da je skup racionalnih brojeva gust skup.

KOMPLEKSNI BROJEVI

________________________________________________________________________________________
35

3.1.4. Skup realnih brojeva

U izgradnji pojma broja samo smo nabrajali karakteristične korake. U definisanju
pojma realnog broja postupamo na isti način.

Skup prirodnih brojeva, skup celih brojeva i skup racionalnih brojeva u odnosu na
relaciu poredka “manje” (ili “veće”) jeste uređen skup. U uređenim skupovima Arhimedov
aksiom je uvek je istinit:

"Za bilo koji element a i za svaki element b > 0 polja
uvek postoji prirodan broj n takav, da je n ⋅ b > a. "

Skup racionalnih brojeva je arhimedski uređen.

U okviru kursa Matematička analiza čitalac će detaljnije upoznate nizove i njihovu
konvergenciju. Moguće je uočiti, da neki nizovi u skupu racionalnih brojeva uprkos
kriterijumima konvergencije: monotonosti i ograničenosti nemaju graničnu vrednost u skupu
Q . Zbog ovog nedostatka skup racionalnih brojeva nije potpun.

Definicija 3.1.4.1.: Arhimedski uređen skup je potpun, ako svi konvergentni nizovi u
njemu imaju graničnu vrednost koja takođe pripada tom skupu.

Ne razmatramo postupak upotpunjavanja skupa racionalnih brojeva do skupa realnih
brojeva, važno je da dobijamo skup, koji je potpun.

Definicija 3.1.4.2.: Polje realnih brojeva je arhimedski uređen i potpun skup. Skup
racionalnih brojeva jeste podskup skupa realnih brojeva.

Označimo skup realnih brojeva sa R . Po rethodnoj definiciji mođemo konstatovati
sledeće inkluzije: N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R.

U toku proširivanja brojevnih skupova novi – širi – skup uvek nasleđuje sva svojstva
od starog skupa, i naravno, pojavljuju se i nova. U svakom slučaju novi skup poseduje
najmanje ona svojstva koja je posedovao uči skup. To je princip permanencije.

Čini se da realni brojevi, koji nisu racionalni na neki način su skriveni. Ne vidimo ih,
kao da ih ima manje. U traženju primera skoro scvi čemo navesti broj 2 . Verovatno zato, što
se najčešće na tom broju se pokazuje na nije racionalan. I Euklid je tako postupao i prvi
dokaz činjenice da 2 nije racionalan broj potiče od Euklida. I pored prividne “manjine”
iracionalnih brojeva ima mnogo više nego racionalnih brojeva. Skupovi N , Z i Q su
prebrojivi skupovi. Kardinalni broj prebrojivih skupova se obeležava sa ℵ
o
. Svi beskonačni
prebrojivi skupovi su ekvivalentni – moguće je uspostaviti između njih bijektivno
preslikavanje. Skup realnih brojeva nije prebrojiv, kardinalni broj skupa realnih brojeva se
oibeležava sa c, taj “broj” je mnogo veći od ℵ
o
.


DISKRETNA MATEMATIKA

________________________________________________________________________________________
36

3.2. Skup kompleksnih brojeva

3.2.1. Pojam kompleksnog broja

Poznato je, da na skupu realnih brojeva nije moguće rešiti sve jednačine sa realnim
koeficijentima. Najčešće se navoidi primer jednačine x
2
+ 1 = 0, koja nema korene na polju
realnih brojeva. Ukoliko primenom adjunkcije proširimo skup realnih brojeva tako da skupu
R pridružimo “broj” i = 1 − , tada je potrebno iznova početi ispitivanje tog novog skupa.
Sada prikazujemo strukturu, u kojoj je moguće rešiti sve jednačine sa realnim koeficijentima.

Ispitajmo strukturu (R × R , +, ⋅) u kojoj je operacija sabiranja i množenja definisana
na sledeći način:

Definicija 3.2.1.1.: a) (∀a,b, c, d ∈ R )( (a, b) + (c, d)=(a + c , b + d) ).

b) (∀a,b, c, d ∈ R )( (a, b) ⋅ (c, d) = (a⋅ c – b⋅ d, a⋅ d + b⋅ c) ).

I jednakost elemenata se prihvata na osnovu opšte jednakosti uređenih parova:

(∀a,b, c, d ∈ R )( (a, b) = (c, d) ⇔ a= c Ÿ b= d ).

Teorema 3.2.1.1.: Struktura (R × R , +, ⋅) je polje.

Dokaz: Prvo uočavamo da je (R × R , +) komutativna grupa. Zaista: sabiranje parova
po definiciji 3.2.1.1.a) je unutrašnja operacija skupa R × R. Asocijativnost se “nasleđuje” od
realnih brojeva, par (0, 0) je neutralni element sabiranja, a za proizvoljni par (a, b) aditivni
inverzni element je (–a, –b).

Prilikom ispitivanja strukture (R × R , ⋅) lako se uočava zatvorenost operacije,
komutativnost i asocijativnost se takođe podrazumeva, a nije teško pronači ni neutralni
element. Neka je to par (e, f):

(a, b) ⋅ (e, f) = (a⋅ e – b⋅ f, a⋅ f + b⋅ e) = (a, b) ⇔

⇔ a = a⋅ e – b⋅ f Ÿ b = a⋅ f + b⋅ e ⇔ e = 1 Ÿ f = 0,

Prema tome, multiplikativni neutralni element je par (1, 0).

Dokažimo sada, da svi elementi (a, b) različiti od aditivnog neutralnog elementa (0, 0)
((a, b) ≠ (0, 0)) imaju multiplikativni inverzni element: (a’, b’):

(a, b) ⋅ (a’, b’) = (a⋅ a’ – b⋅ b’, a⋅ b’ + b⋅ a’) = (1, 0) ⇔

⇔ a⋅ a’ – b⋅ b’ = 1 Ÿ a⋅ b’ + b⋅ a’ = 0.

KOMPLEKSNI BROJEVI

________________________________________________________________________________________
37
Sistem jednačina na desnoj strani ekvivalencije je rešiv u odnosu na brojeva a’ i b’
samo ako je a
2
+ b
2
≠ 0.

U skupu realnih brojeva a
2
+ b
2
= 0 ⇔ a = b = 0, tojest samo za (a, b) = (0, 0), ali je
upravo taj par isključen iz razmatranja. Zato svi elementi (a, b) ≠ (0, 0) imaju multiplikativne
inverzne elemente: (a’, b’) = |
.
|

\
|
+

+
2 2 2 2
,
b a
b
b a
a

Distrubutivnost množenja u odnosu na sabiranje se lako proverava.

Time je dokaz izvršen.

Teorema 3.2.1.2.: Telo (R × {0} , +, ⋅) je podstruktura tela (R × R , +, ⋅).

Dokaz: Skup R × {0} je sačinjen od elemenata oblika (a, 0), gde je a ∈ R . Za dokaz je
dovoljno kontrolisati svojstva strukture polja. Ovu proveru i čitalac sam lako može izvesti.

Teorema 3.2.1.3.: Struktura (R × {0} , +, ⋅) je izomorfna sa poljem realnih brojeva.

Dokaz: Dokaz je izvršen, čim pronađemo bijektivno preslikavanja između R × {0} i R
tako, da bude zadovoljen uslov homomorfizma. Na pogodnije je sledeće preslikavanje:

(a, 0) → a, (a, 0) + (c, 0) = (a + c , 0) → a + c , (a, 0) ⋅ (c, 0) = (a⋅ c, 0 )→ a ⋅ c .

Čitalac neka sam proveri ostvarenje svih zahteva bijektivnosti i homomorfizma.

Na osnovu definicije 4.3.1. sabiranja i množenja možemo zapisati sledeće:

(a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0) ⋅ (0, 1)

Potrebno je detaljnije upoznati osobine uređenog para (0, 1). Kao prvo odredimo
njegov kvadrat (0, 1)
2
. Kvadrirajmo (0, 1)!

(0, 1)⋅(0, 1) = (0⋅0 – 1⋅1, 0⋅1+ 1⋅0) = (–1, 0) → –1.

Kvadra para (0, 1) je realan broj!

Obeležimo element (0, 1) sa i. Ova oznaka omogućava sledeće pridruživanje:


(a, b) = (a, 0) + (b, 0) ⋅ (0, 1)
↓ ↓ ↓
a + b ⋅ i odnosno: (a, b) → a + b i.


Znak množenja u proizvodu b ⋅ i obično izostavljamo. Ovo je opšte poznati algebarski
oblik kompleksnog broja.. Broj a je realni deo kompleksnog broja, dok je broj b imaginarni
deo kompleksnog broja. Ako kompleksan broj obeležomo sa z i z = a + b i, tada realni,
odnosno imaginarni deo se piče na sledeći način: Re(z) = a, Im(z) = b.

DISKRETNA MATEMATIKA

________________________________________________________________________________________
38
Re
Im
O
z = 3 + 2 i
3
2 i
Slika 3.2.2.1.
3.2.2. Algebarski oblik kompleksnih brojeva

U koordinatnom sistemu imenovaćemo
horizontalnu osu kao realna osa, dok vertikalna
osa će biti imaginarna osa. Pridružimo tačkama
ravni kompleksne brojeve na sledeći način:
Koordinata tačke na realnoj osi neka bude jednaka
realnom delu kompleksnog broja, koordinta tačke
na imaginarnoj osi neka bude imaginarni deo
kompleksnog broja. Lako se uočava, da je ovo
pridruživanje uzajamno jednoznačno. Na primer:
kompleksnom broju 3 + 2i odgovara tačka z u
kompleksnoj ravni: z = 3 + 2i. (slika 3.2.2.1.).

Definisali smo operacije sa parovima (a, b) (Definicija 3.2.1.1.) Dajemo
“prevod” tih definicija na algebarski oblik kompleksnog broja:

a) sabiranje: (a + b i) + (c + d i) = (a + c) + (b + d) i,
b) oduzimanje: (a + b i) – (c + d i) = (a – c) + (b – d) i ,
c) množenje: (a + b i) ⋅ (c + d i) = (a⋅ c – b⋅ d) + ( a⋅ d + b⋅ c) i
d) deljenje: i
d c
ad bc
d c
bd ac
di c
bi a
2 2 2 2
+

+
+
+
=
+
+
, gde je c
2
+ d
2
≠ 0.
U vezi deljenje kompleksnih brojeva definišimo prvo pojam konjugovanog
kompleksnog broja.

Definicija 3.2.2.1.: Konjugovani kompleksan broj za kompleksan broj z = a + b i je
z = a – b i.

Prema tome važe sledeće jednakosti Re(z) = Re( z ), Im( z ) = – Im( z ).

Tačke koje odgovaraju konjugovanim kompleksnim brojevima simetrično su
postevljene u odnosu na realnu osu. Čisto realni brojevi jednaku sopstvenom konjugovanom
broju. Konjugovanost kompleksnih brojeva je uzajamna: konjugovani broj konjugovanog
broja je sam dati kompleksan broj: z z = .

Deljenje kompleksnog broja (a + b i) sa (c + d i) možemo shvatiti i na sledeći način:
prvo odredimo multiplikativni inverzni elemenat za (c + d i), to je
i d c +
1
zatim izvršimo
množenje broja (a + b i) i i
d c
d
d c
c
i d c
2 2 2 2
1
+

+
=
+
.

Potrebno je primetiti važna svojstva imaginarne jedinice:

i
2
= –1, i
3
= – i, i
4
= 1, i
5
= i, ... i
4k
= 1, i
4k+1
= i, ,i
4k+2
= –1, i
4k+3
= – i, ha k ∈ Z.

Definicija 3.2.2.2.: Apsolutna vrednost kompleksnog broja z = a + b i je realan broj
2 2
b a z + = .

KOMPLEKSNI BROJEVI

________________________________________________________________________________________
39
Očevidno, apsolutna vrednost kompleksnog broja je jednaka rastojanju pridružene
tačke i koordinatnog početka. Posledica te definicije je i ta činjenica, da apsolutnoj vrednosti
razlike dva kompleksna broja z
1
= a
1
+ b
1
i i z
2
= a
2
+ b
2
i odgovara rastojanje između
pridruženih tačaka: ( ) ( )
2
1 2
2
1 2 1 2
b b a a z z − + − = − .

Lako se uočava istinitost tvrđenja sledeće teoreme:

Teorema 3.2.2.1.: Apsolutna vrednost kompleksnog broja z = a + b i je z z z ⋅ = , a
za kompleksan broj za koji važi 0 ≠ z multiplikativni inverzni element je z
–1
=
z
z
z
=
1
.
Dokaz ostavljamo čitaocu.

Primeri 3.2.2.: a) (4 + 3 i) + (–2 + 11 i ) = 2 + 14 i,
b) (4 + 3 i) – (–2 + 11 i ) = 6 – 8 i,
c) (4 + 3 i) ⋅ (–2 + 11 i ) = –41 + 38 i,
d) ( ) i
i
i
2 1
5
1
11 2
3 4
− =
+ −
+
. Proveriti!
e) Odrediti kompleksan broj koji zadovoljava uslove i z 2 2 1
2
± − = !
Neka je z = x + y i, to znači da je z
2
= x
2
– y
2
+ 2 x y i. Na osnovu definicije
jednakosti kompleksnih brojeva imamo: x
2
– y
2
= – 1, x y = 2 ± . Rešenje dobijamo
primenom metode zamene:
x y = 2 ± Ÿ x ≠ 0 ⇒
x
y
2 ±
= ⇒
2
2
2
x
y = ⇒ 1
2
2
2
− = −
x
x ⇒ 0 2
2 4
= − + x x .
Dobijena je takozvana bikvadratna jednačina. Kao rešenja zadatka prihvataju se samo
realni brojevi, jer predstavljaju realni i imaginarni deo kompleksnog broja. Realni koreni
jednačine su x
1
= 1 i az x
2
= –1. Za imaginarni deo dobijamo y
1
= 2 i az y
2
= – 2 . Rešenja
zadatka su sledeči kompleksni brojevi:
z
1
= 1 + 2 i , z
1
= 1 – 2 i , z
1
= –1 + 2 i , z
1
= –1 – 2 i .

f) Odrediti položaj tačaka 4 1 1 = + + − z z u kompleksnoj ravni!
Ako je z = x + y i, onda
2 2
) 1 ( 1 y x z + − = − i
2 2
) 1 ( 1 y x z + + = + . Odavde sledi:
2 2
) 1 ( y x + − +
2 2
) 1 ( y x + + = 4, odnosno
2 2
) 1 ( y x + − = 4 –
2 2
) 1 ( y x + + .

Nakon kvadriranja i sređivanja dobijamo 2
2 2
) 1 ( y x + + = 4 + x.

Ponovno kvadriranje daje jednačinu 3 x
2
+ 4 y
2
= 12. Prepoznajemo jednačinu elipse
koju možemo transformisati i na sledeći oblik: 1
3 4
2 2
= +
y x
.

Drugi način rezonovanja: tražimo tačke z čiji zbir rastojanja do tačaka 1 i –1 jednak
broju 4. Ako se setimo definicije elipse, po kojoj je ona skup tačaka u ravni, čiji zbir
rastojanja do dve utvrđene tačke stalan, tada več znamo, da trazimo elipsu čije su žiže 1 i –1, a
velika osa 4.
DISKRETNA MATEMATIKA

________________________________________________________________________________________
40
Zadaci 3.2.2.: a) Odrediti položaj kompleksnog broja ∈

+
= t
i t
i t
z ,
1
1
R u kompleksnoj
ravni. (Uputstvo: posmatrajte proizvod z z !)
b) Odredite kompleksan broj z iz jednačine i
i
i
i z z 4 1
1
3
Re ) 2 (
2
− = |
.
|

\
|
+
+
+ + + + .
c) Odredite Re(z) i Im(z), ako je Re(zw) = 9 i
13
11
Im − = |
.
|

\
|
w
z
za dati broj w = 2 + 3 i.
d) Rečiti jednačinu i z
2
– 2(3+2 i) z +14 – 15 i = 0.3.2.3. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja

Spojimo tačku, koja je dodeljena kompleksnom
broju z = a + b i sa koordinatnim početkom, zatim
nacrtajmo i ordinatu tačke! Na ovaj način dolazimo do
jednog pravouglog trougla (slika 3.2.3.1.). Katete su a
i b, dok je dužina hipotenuze
2 2
b a + . Ugao ϕ koji se
nalazi između pozitivnog smera realne ose i
hipotenuze je arkus ili argument kompleksnog broja.
Dužina hipotenuze je apsolutna vrednost ili modul ili
poteg kompleksnog broja, obeležavamo ga sa z ili sa
r ili sa ρ.


a =ρ cos ϕ

b =ρ sin ϕ

}
{

ρ

=
2 2
b a +
ϕ = arctg
a
b


Na osnovu toga možemo napisati trigonometrijski oblik kompleksnog broja:


z =ρ (cos ϕ + i sin ϕ )


Nenegativan broj ρ je samo za tažku 0 jednaka nuli Ugao ϕ može da primi bilo koju
realnu vrednost – i pozitivnu i negativnu i nulu. Ako dva argumenta se razlikuju za 2π ili za
neki celi umnožak od 2π tada se ti argumenti poklapaju. Apsolutna vrednost kompleksnog
broja je jednoznačno određena, dok argument može da ima beskonačno mnogo vrednosti,
koje se međusobno razlikuju za celi umnožak broja 2π.

z =ρ (cos ϕ + i sin ϕ ) = ρ (cos(ϕ +2kπ)+ i sin(ϕ +2kπ)), k ∈ Z.

Radi jednoznačnog zapisivanja kompleksnog broja upotrebljavamo argument iz
razmaka (–π, π].


Re
Im
O
z = a + b i
a
Slika 3.2.3.1.
ϕ
'
z
'
=
ρ
b
KOMPLEKSNI BROJEVI

________________________________________________________________________________________
41
Konjugovani kompleksni brojevi razlikuju se samo po znaku argumenta:

arg( z )= –arg(z):

z =ρ (cos ϕ + i sin ϕ ) ⇔ z =ρ (cos(–ϕ) + i sin(–ϕ)) =ρ (cos ϕ – i sin ϕ )

Teorema 3.2.3.1.: Ako je z
1

1
(cos ϕ
1
+ i sin ϕ
1
) i z
2

2
(cos ϕ
2
+ i sin ϕ
2
), ta
važe jednakosti:
a) z
1
z
2

1
ρ
2
(cos(ϕ
1
+ ϕ
2
)+ i sin(ϕ
1
+ ϕ
2
)) ,
b) )) sin( ) (cos(
2 1 2 1
2
1
2
1
ϕ ϕ ϕ ϕ
ρ
ρ
− + − = i
z
z
.

Dokaz: a) z
1
z
2
= ρ
1
(cos ϕ
1
+ i sin ϕ
1
) ρ
2
(cos ϕ
2
+ i sin ϕ
2
) =


1
ρ
2
((cos ϕ
1
cos ϕ
2
– sin ϕ
1
sin ϕ
2
) + i (sin ϕ
1
cos ϕ
2
+ cos ϕ
1
sin ϕ
2
)) =


1
ρ
2
(cos(ϕ
1
+ ϕ
2
)+ i sin(ϕ
1
+ ϕ
2
)) (na osnovu adicionih teorema).

b) pomnožimo i deljenik i delilac sa brojem z u trigonometrijskom obliku. i
primenimo rezultate ove teoreme iz tačke a).

Teorema 3.2.3.2.: Množenje proizvoljnog kompleksnog broja z sa kompleksnim
brojem cos ϕ + i sin ϕ znači rotaciju datog kompleksnog broja z oko koordinatnog početka za
ugao ϕ .

Dokazi: Istinitost tvrđenja sledi iz teoreme 3.2.3.1. Zaista, prilikom mnozenja
kompleksnim brojem cos ϕ + i sin ϕ ne menja se apsolutna vrednost zadatog kompleksnog
broja samo se argument promeni za ugao ϕ, a tačka se pomeri na krućnici poluprečnika ' z

'.

Matematičkom indukcijom se dokazuje takozvana MOIVRE-ova formula (Muavr):

Teorema 3.2.3.3.: Ako je z =ρ (cos ϕ + i sin ϕ ), tada je z
n

n
(cos nϕ + i sin nϕ ).

Dokaz: Tvrđenje je tačno za n = 1. Pretpostavimo, da je tačno za neko k ∈ N, tojest
pretpostavimo da važi: z
k

k
(cos kϕ + i sin kϕ ). Potrebno je dokazati, da je formula istinita
i za k + 1:

z
k+1
= z
k
z


k
(cos kϕ + i sin kϕ )ρ

(cos ϕ + i sin ϕ ) =

= ρ
k+1
(cos(k+1)ϕ + i sin(k+1)ϕ ).

Korenovanje kompleksnih brojeva vrčimo na osnovu sledeće teoreme:

Teorema 3.2.3.4: Rešenja jednačine z
n
= w =ρ (cosϕ + i sinϕ ) po nepoznatoj z pri
proizvoljnom kompleksnom broju w su kompleksni brojevi:
. 1 , ... , 3 , 2 , 1 , 0 ,
2
sin
2
cos − = |
.
|

\
| +
+
+
= n k
n
k
i
n
k
z
n
k
π ϕ π ϕ
ρ
Ta rešenja su temena jednog pravilnog n-tougla sa centrom u koordinatnom početku.

DISKRETNA MATEMATIKA

________________________________________________________________________________________
42
Bizonyítás: Istinitost prvog tvrđenja teoreme sledi iz MOIVRE-ove formule:

w z
n
k
= za svako k∈{0, 1, 2, 3, ..., k–1}.

Očevidno, ti koreni su međusobno različiti ako je k
1
≠ k
2

2 1
k k
z z ≠ , to znači imamo n
različita rešenja date jednačine. Svi koreni imaju istu apsolutnu vrednost
n
ρ , znači pripadaju
istoj kružnici sa centrom u O poluprečnika
n
ρ . Argumenti uzastopnik korena se razlikuju za
n-ti deo punog ugla od 2π, a to znači da su raspoređeni po temenima pravilnog n-tougla.
Primeri 3.2.3.: a) Odredimo Re(z) i Im(z) ako je
20
1
3 1
|
|
.
|

\
|

+
=
i
i
z .
Prevedimo i brojioc i imenioc na trigonometrijski oblik:
|
.
|

\
|
+ = +
3
sin
3
cos 2 3 1
π π
i i i |
.
|

\
|
− =
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
− + |
.
|

\
|
− = −
4
sin
4
cos 2
4
sin
4
cos 2 1
π π π π
i i i .
Zatim izvršimo deljenje:
|
.
|

\
|
+ =
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
+ + |
.
|

\
|
+ =

+
12
7
sin
12
7
cos 2
4 3
sin
4 3
cos 2
1
3 1 π π π π π π
i i
i
i
.

Na kraju i stepenujemo:
( ) = |
.
|

\
|
+ = |
.
|

\
|
+ =
|
|
.
|

\
|

+
3
35
sin
3
35
cos 2
12
7
20 sin
12
7
20 cos 2
1
3 1
10
20
20
π π π π
i i
i
i

|
|
.
|

\
|
− = |
.
|

\
|
− =
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
− + |
.
|

\
|
− =
2
3
2
1
1024
3
sin
3
cos 2 12
3
35
sin 10
3
35
cos 2
10 10
i i i
π π
π
π
π
π
.
Traženi brojevi su: Re(z) = 512 i Im(z) = –512 3 .

b) Odredimo kompleksne brojeve koji zadovoljavaju jednačinu 0
3 1
3 1
3
3
=
|
|
.
|

\
|

+

i
i
z !
Na prvi pogled se čini da je zadatak jednostavan. Transformišemo jednačinu na sledeći
način:
1 2 sin 2 cos
3
2
sin
3
2
cos
3
sin
3
cos 2
3
sin
3
cos 2
3 1
3 1
3
3
3
= + = |
.
|

\
|
+ =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
+
=
|
|
.
|

\
|

+
π π
π π
π π
π π
i i
i
i
i
i
.
Sada imamo ekvivalentnu jednačinu:
1
3
= z , (Broj 1 je kompleksan broj jer je π π k i k 2 sin 2 cos 1 + = ,
3
2
sin
3
2
cos 2 sin 2 cos
3
π π
π π
k
i
k
z k i k z
k
+ = ⇒ + = , za k =0, 1, 2.
k = 0, 1 0 sin 0 cos
0
= + = i z ,
k = 1,
2
3
2
1
3
2
sin
3
2
cos
1
i i z + − = + =
π π
i
k = 2,
2
3
2
1
3
4
sin
3
4
cos
2
i i z − − = + =
π π
.

KOMPLEKSNI BROJEVI

________________________________________________________________________________________
43

Zadaci 3.2.3.: Posredstvom trigonometrijskog oblika nađimo realni i imaginarni deo
sledećih kompleksnih brojeva ili dokažimo identičnost:

a)
( )
( )
( )
( )
20
15
20
15
1
3 1
1
3 1
i
i
i
i
u
+
− −
+

+ −
= , b) 6
3
1
i
i
z
+

= .
c) ( )( )( ) 1 144 cos 2 1 72 cos 2 1 1
2 2 5
+ − + − − = −
o o
x x x x x x ,

d) ( )( )( ) 1 108 cos 2 1 36 cos 2 1 1
2 2 5
+ − + − + = +
o o
x x x x x x .


3.2.4. Eksponencijalni oblik kompleksnog broja

Operacije u trigonometrijskom obliku podsećaju na operacije sa stepenima jednakih
osnova. Ovo nije slučajnost! Ovi izrazi jesu stepeni (dokaz ćete naći u kursu Matematička
analiza – kompleksne funkcije). Mi ovde samo zadajemo eksponencijalni oblik:


cos ϕ + i sin ϕ

def
=
ϕ i
e


Teorema 3.2.4.1.: Za kompleksne brojeve z
1
= ρ
1
1
ϕ i
e i z
2
= ρ
2
2
ϕ i
e važi:
z
1
z
2
= ρ
1
ρ
2

) (
2 1
ϕ ϕ + i
e ,
) (
2
1
2
1 2 1
ϕ ϕ
ρ
ρ

=
i
e
z
z
,
u slučaju stepenovanja i korenovanja za z =ρ
ϕ i
e imamo z
n

n ϕ in
e , i
n
n
z ρ =
n
k
i
e
π ϕ 2 +
, (k=0, 1, 2,... ,n–1).

Dokaz: Teorema je preformulacija teorema 3.2.3.1., a 3.2.3.3. i 3.2.3.4. Zato je dokaz
suvišan, čitalac sam može da prevede date teoreme.

Osmotrimo sada logaritmovanje. Pokušajmo logaritmovati bilo koji (možde negativan,
ili čak kompleksan) broj! Zadatak mozemo rešiti, ako broj napišemo kao kompleksan broj u
eksponencijalnom obliku:

Teorema 3.2.4.2.: Ako je z =ρ
ϕ i
e , tada je e i z
a a a
log log log ϕ ρ + = , za a ≠ 1.

Dokaz je suvišan, sve sledi iz pravila logaritmovanja.

Teorema 3.2.4.3.: Dva kompleksna broja z
1
i z
2
sa koordinatnim početkom određuju
usmereni ugao: ∠ z
1
O z
2
= arg
2
1
z
z
.
Dokaz: Teorema je posledica teoreme 3.2.3.1.

DISKRETNA MATEMATIKA

________________________________________________________________________________________
44
Teorema 3.2.3.4.: Tri kompleksna broja z
1
, z
2
i z
3
određuju usmereni ugao u datom
redosledu: ∠ z
1
z
3
z
2
= arg
3 2
3 1
z z
z z


.

Dokaz: Izvršimo translaciju tako, da z
3
pomerimo u koordinatni početak. Tada će se
tačka z
1
pomeriti u tačku (z
1
– z
3
) dok tačka z
2
u tačku (z
2
– z
3
). Primenimo sada teoremu
3.2.4.2. na novi položaj tačaka.

Kao posledicu možemo zapisati rotaciju tačke z
1
oko tačke z
3
za ugao ϕ na sledeći
način: z
2
= z
3
+ ( z
1
– z
3
)
ϕ i
e

Primeri 3.2.4.1.: a) Odrediti ' z ' i arg (z) za kompleksan broj z = (1 + i )
(1+ i)
!
U rešavanju zadatka primenimo eksponencijalni oblik kompleksnog broja samo u slučaju
kada je to neophodno:

(1 + i )
(1+ i)
=
i
i
e
+
|
|
.
|

\
|
1
4
2
π
=
|
|
.
|

\
|
4
2
π
i
e
i
i
e
|
|
.
|

\
|
4
2
π
= ( )
4 4
2 2
π π

e e
i
i
.
Pošto je
a
e a
ln
= zato
( )
2
2 ln
2
i
i
e =
, ili (1 + i )
(1+ i)
=
|
.
|

\
|
+

|
|
.
|

\
|
2
2 ln
4
4
2
π
π
i
e e
Iz prethodnog sledi: ' z ' =
|
|
.
|

\
| −
4
2
π
e i arg(z) =
2
2 ln
4
+
πb) Odredimo za kompleksan broj z = 3 + 4i vrednost ln z!
ln z = ln (3 + 4i) = ln
|
|
.
|

\
|
3
4
arctan
5
i
e
= ln 5 + i
3
4
arctan .


c) Date su u kompleksnoj ravni tačke z
2
= 2 i z
4
= 1 + 3 i. Odredimo tačke z
1
i z
3
tako,
da tačke z
1
, z
2
, z
3
i z
4
u datom redosledu budu temena jednog kvadrata.

Drugu dijagonalu kvadrata dobijamo rotacijom prve dijagonale oko sredine za ugao od
2
π
+ .
Sredina dijagonale je ( ) i
z z
z
o
+ =
+
= 1
2
3
2
4 2
. Tačka z
3
dobijamo rotacijom tačke z
2
oko z
o
za
odgovarajući ugao (faktor
2
π
i
e primenjujemo u algebarskom obliku: i.):

( ) i i i i i e z z z z
i
o o
= |
.
|

\
|
− − + + + = − + =
2
3
2
3
3 1 1
2
3
) (
2
4 1
π
,
( ) i i i i e z z z z
i
o o
+ = |
.
|

\
|
− − + + = − + = 3
2
3
2
3
2 1
2
3
) (
2
2 3
π
.

KOMPLEKSNI BROJEVI

________________________________________________________________________________________
45
d) Dokazati identičnost
2
1
11
9
cos
11
7
cos
11
5
cos
11
3
cos
11
cos = + + + +
π π π π π
.
Polazimo od kompleksnog broja
11
π
i
e z = . Očevidno je z
11
= – 1. Izračunajmo sada
zbir z + z
3
+ z
5
+ z
7
+ z
9
. Potrebni su samo sledeći stepeni:
. 9 , 7 , 5 , 3 , 1 ,
11
sin
11
cos
11
= ⋅ + = = k
k
i
k
e z
k
i
k
π π
π

Nakon sređivanja zbira dobijamo

z + z
3
+ z
5
+ z
7
+ z
9
=

= |
.
|

\
|
+ + + +
11
9
cos
11
7
cos
11
5
cos
11
3
cos
11
cos
π π π π π
+
+ i |
.
|

\
|
+ + + +
11
9
sin
11
7
sin
11
5
sin
11
3
sin
11
sin
π π π π π


Istovremeno primenom formule o zbiru prvih 5 članova geometrijske progresije
imamo:
z + z
3
+ z
5
+ z
7
+ z
9
=
( )
z z z
z
z
z z
z
z
z

=
− +
+
− =


=


1
1
) 1 )( 1 (
1
1 1
1
2
11
2
5
2
, ( z ≠ – 1).

Uvrstimo sada trigonometrijski oblik kompleksnog broja z:

2 2
11
sin
11
cos 1
11
sin
11
cos 1
11
sin
11
cos 1
1
1
1
|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|

+ −
=
− −
=

π π
π π
π π
i
i
z
.
11
cos 1 2
11
sin
2
1
11
cos 1 2
11
sin
11
cos 1
|
.
|

\
|

+ =
|
.
|

\
|

+ |
.
|

\
|

=
π
π
π
π π
i
i


Realni deo zbira z + z
3
+ z
5
+ z
7
+ z
9
je upravo zbir kosinusa iz zadatka.
Izjednačavanjem realnog dela sa realnim i imaginarnog dela sa imaginarnim dobijamo još
jednu identičnost:
11
9
sin
11
7
sin
11
5
sin
11
3
sin
11
sin
π π π π π
+ + + + =
.
11
cos 1 2
11
sin
|
.
|

\
|

π
π


Zadaci 3.2.4.: a) Odredimo zbir i proizvod korena jednačine z
2001
– 1 = 0.

b) Tačke kompleksne ravni z
1
, z
2
, z
3
i z
4
su temena kvadrata. Odrediti kompleksan
broj z
1
iz uslova (z
1
+ i)(1 + 2 i) + (1+ z
1
i )(3 – 4 i) = 1 + 7i zatim odrediti i kompleksne
brojeve z
2
i z
4
ako je poznat kompleksan broj z
3
= –1 –3 i.c) Odrediti kompleksan broj z iz sledećih uslova:

5
18
2
1
Im ,
5
11
2
1
Re − =
)
`
¹
¹
´
¦
+
+
+
=
)
`
¹
¹
´
¦
+
+
+
i z
i
i z
i z
i
i z
.

DISKRETNA MATEMATIKA

________________________________________________________________________________________
46
d) Odrediti kompleksne brojeve z
1
i z
2
iz sledećih uslova:

q i i
z z
2 2
1 1 0
2 1
0
2 1
+ =

, i z
i z
i i i 12 2
2
2
Im ) 3 ( ) 3 1 (
2
2 3
+ − = +
)
`
¹
¹
´
¦ +
+ − + .
e) Izračunati realne korene jednačine:
N ∈ = |
.
|

\
|
− − |
.
|

\
|
+ n
n
i x
n
i x
n n
, 0 1 1
.
f) Izračunati zbir svih n-tih korena iz jedinice.

g) Dokazati identičnost:
2
sin
2
sin
2
1
sin
sin ... 3 sin 2 sin sin
x
nx
x
n
nx x x x

+
= + + + +
.
h) Sredstvima matematičke analize naći graničnu vrednost:
|
.
|

\
|
+ + + + +
∞ →
nx x x x
n
n
cos
2
1
... 3 cos
8
1
2 cos
4
1
cos
2
1
1 lim .


________________________________________________________________________________________
474. VEKTORSKA ALGEBRA
4.1. Slobodni vektori
4.1.1. Pojam slobodnog vektora

Posmatrajmo uređene parove tačaka prostora oko nas: (A,B), (C,D), (E,F), ...
Definišimo jednu relaciju: ekvipolenciju. U narednoj definiciji p(A,B) znači pravu kojoj
pripadaju obe tačke, P–Q–R znači da tri su tačke P, Q i R kolinearne tačke, i da se tačka Q
nalazi između tačaka P i R (Relacija "nalaziti se između" je osnovni geometrijski pojam).

Definicija 4.1.1.1.: Dva uređena para tačaka (A,B) i (C,D) prostora ε ekvipolentna smo
ako je p(A,B) paralelna sa p(C,D) i sredina duži AD poklapa se sa sredinom duži BC, tojest:

(A,B) ∼ (C,D) ⇔ e(A,B) || e(C,D) Ÿ ($ F) (A–F–D Ÿ B–F–C Ÿ AF ≅ FD Ÿ BF ≅ FC).

Po toj definiciji ekvipolentni parovi tačaka su uvek krajnje tačke naspramnih stranica
jednog paralelograma. Na slici 4.1.1.1.ekvipolentni parovi su (A,B) ∼ (C,D) a nisu
ekvipolentni parovi (M,N) L (P,Q)

Teorema 4.1.1.1.: Ekvipolencija je relacija ekvivalencije.

Dokaz: Zaista, jer je relacija refleksivna (A,B) ∼ (A,B) jer sredina duži (A,B) se
poklapa sa sredinom (B,A). Simetričnost i tranzitivnost se dokazuju na isti način. .

Svaka relacija ekvivalencije stvara klase
ekvivalencije u skupu u kojem je definisana.
Predstavnik pojedine klase može biti bilo koji
par tačaka klase.

Definicija 4.1.1.2.: Klase ekvivalencije
određene ekvipolencijom zovemo slobodnim
vektorima.


A
B
C
D
N
Q
P
F S
A B C D F
M
M N P Q
S
1
S
2
Slika 4.1.1.1.
M
N
K
L
O
Q
Slika 4.1.1.2.
p
q
DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
48
Skup klasa ekvivalencije ε
2
/

obeležimo sa V: V = ε
2
/

. Predstavnika klase para tačaka
obeležimo sa AB . Ako i par (C,D) pripada istoj klasi, tojest ako je (A,B) ∼ (C,D), tada
kažemo, da oba para predstavljaju isti vektor, odnosno CD AB = . Ovim putem stižemo do
uprošćenog, ali dobro poznatog pojma vektora: vektori su usmerene duži. Označavamo ih
pored već upotrebljenih oznaka PQ CD AB , , i sa , , , , q p b a
r r
r
r
... itd.

Prema tome vektor je određen sledećim elementima:
a) dužinom (često kažemo: apsolutna vrednost), u oznaci b a CD AB
r
r
, , , ,...,
b) pravcem i
c) smerom.

U praksi dva vektora smatramo jednakim ako imaju sve tri karakteristike jednake.

Definicija 4.1.1.3.: Vektor kojeg predstavlja par tačaka (A, A) je nulavektor.

Oznaka nulavektora je:
0
r
= AA
, ima dužini 0; pravac i smer nije definisan.

Definicija 4.1.1.4.: Vektor koji je iste dužine i istog pravca ali je suprotnog smera
vektoru AB nazivamo suprotnim vektorom, i obeležavamo ga sa BA ili – AB.

Definicija 4.1.1.5.: Vektor koji je istog pravca i istog smera kao i vektor a
r
, a ima
dužinu 1 nazivamo jediničnim vektorom vektora a
r
i obeležavamo ga sa
0
a
r
.

4.1.2. Pojam vektorskog prostora

Definišimo sabiranje u skupu V slobodnih
vektora sledećom definicijom.

Definicija 4.1.2.1.: AE CD AB = + , gde je
tačka E određena omoću jednakosti CD BE = .

Teorema 4.1.2.1.: Skup vektora V ima strukturu ABEL-ove grupe u odnosu na
sabiranje koje je definisano sa definicijom 4.1.2.1.

Dokaz: Zaista, V je zatvoren u odnosu na
ovu operaciju. Čitalac neka sam proveri
asocijativnost (Slika 1.4.2.2.). Neutralni element
operacije je nula vektor, inverzni element svakom
vektoru je suprotan vektor. Ovo sabiranje je
komutativno, što se takođe lako uočava. To upravo
znači, da je struktura (V, +) ABEL-ova grupa.

U dosadašnjim ispitivanjima smo uvek
posmatrali operacije unutar jednog skupa.
Definišimo sada operaciju između elemenata dva
različita skupa!
A
B
C
D E
Slika 4.1.2.1.
a

b
c


b

+

c

→ →
→ a

+
b
a +(b + c)
(a + b) + c

→ →
→ → →
Slika 4.1.2.2.
VEKTORSKA ALGEBRA 

________________________________________________________________________________________
49
Definicija 4.1.2.2.: Množenje vektora skalarom je oparacija između elemenata skupa
vektora V i skupa brojeva R koja zadovoljava sledeće zahteve:
(∀α∈R)((∀a
r
∈V)(α ⋅ a
r
∈V) (proizvod skalara i vektora je vektor) ,
a) a a
r r
⋅ = ⋅ α α (dužina proizvoda broja i vektora je jednaka proizvodu apsolutne
vrednosti broja i dužine vektora)
b) pravac proizvoda α ⋅ a
r
se poklapa sa pravcem vektora a
r
, i
c) smer proizvoda α ⋅ a
r
u slučaju α > 0 je isti kao i smer vektora a
r
, a u slučaju α < 0
smer je suprotan smeru vektora a
r
.
d) α ⋅ a
r
= 0
r
⇔ α = 0 ⁄ a
r
= 0
r
.

Proizvod α ⋅ a
r
kraće zapisujemo bez znaka množenja: α a
r
.

Teorema 4.1.2.2.: Za svaki realan broj α i β i za proizvoljne vektore a
r
i b
r
važi:
a) α (β a
r
) = (αβ) a
r
,
b) α ( b a
r
r
+ ) = α a
r
+α b
r
,
c) (α + β) a
r
= α a
r
+ β a
r
,
d) 1 a
r
= a
r
.

Dokaz: Teorema je posledica definicije sabiranja slobodnih vektora i definicije
množenja vektara skalarom. (Teoreme 4.1.1.1. i 4.1.2.2.).

Jedinični vektor vektora a
r
se može zadati na sledeći način:
0
a
r
=
a
a
a
a
r
r
r
r
= ⋅
1
. Suprotan
vektor vektora a
r
je a a
r r
− = ⋅ − ) 1 ( .

Definicija 4.1.2.3.: Ako je skup U snabdeven strukturom ABEL-ove grupe u odnosu
na sabiranje, i definisano je množenje između elemenata polja K i skupa U u smislu definicije
4.1.2.2., i ako se ostvaruju zahtevi teoreme 4.1.2.2., tada kazemo da je struktura (U, K, +, ⋅)
vektorski prostor.

4.1.3. Linearna kombinacija slobodnih vektora

Definicija 4.1.3.1.: Linearna kombinacija vektora
n
a a a a
r r r r
..., , , ,
3 2 1
je vektor napisan u
obliku:

n n
a a a a a
r r r r r
λ λ λ λ + + + + = ...
3 3 2 2 1 1


gde su λ
1
, λ
2
, λ
3
, ..., λ
n
realni brojevi.


Definicija 4.1.3.2.: Skup vektora
n
a a a a
r r r r
..., , , ,
3 2 1
je linearno nezavisan, ako i samo ako
njihova linearna kombinacija jednaka nula vektoru kada svi brojevi λ
i
(i = 1, 2, 3, ..., n)
jednaki nuli:


n n
a a a a
r r r r
λ λ λ λ + + + + ...
3 3 2 2 1 1
= 0 ⇔ λ
1
= λ
2
= λ
3
= ... =λ
n
= 0.

DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
50

Skup vektora
n
a a a a
r r r r
..., , , ,
3 2 1
je zavisan, ako postoji bar jedna takva njihova linearna
kombinacija, koja je jednaka nuli i da je bar jedan od brojeva λ
i
(i = 1, 2, 3, ..., n) različit od
nule.
Pretpostavimo, da je
n n
a a a a
r r r r
λ λ λ λ + + + + ...
3 3 2 2 1 1
= 0 i da je na primer λ
1
≠ 0 (ovo
ne smanjuje opštost ramatranja). Iz ove pretpostavke sledi, da vektor
1
a
r
moguće zapisati kao
linearnu kombinaciju vektora
n
a a a a
r r r r
..., , , ,
4 3 2
:
λ
1
≠ 0 ⇒
n n
a a a a a
r r r r r
µ µ µ µ + + + + = ...
4 4 3 3 2 2 1
gde su ,
1
λ
λ
µ
i
i
− = i = 2, 3, ..., n
Teorema 4.1.3.1.: Svi paralelni vektori v
r
sa vektorom a
r
su linearno zavisni od
vektora a
r
, odnosno uvek postoji broj λ da bude zadovoljena jednakost v
r
=λ a
r
.

Dokaz: Teorema sledi iz definicije množenja vektora brojem jel je
0
a v v
r r r
⋅ ± = , gde
znak + važi, kada su a
r
i v
r
istog smera, dok znak – kada su smerovi suprotni.

Teorema 4.1.3.2.: Za neparalelne vektore
1
a
r
i
2
a
r
važi, da je bilo koji vektor v
r
u
njihovoj ravni na jednoznačan način možemo zapisati linearnom kombinacijom vektora
1
a
r
i
2
a
r
, tojes postoji tačno jedan par brojeva (λ
1
, λ
2
) koji zadovoljava jednakost v
r

1
1
a
r
+ λ
2
2
a
r
.

Dokaz: Ako je v
r
paralelan sa nekim od vektora
1
a
r
ili
2
a
r
, recimo sa
1
a
r
, tada će biti:
2 10
0 a a v v
r r r r
⋅ + ± = (
10
a
r
je jedinični vektor vektora
1
a
r
). Ako je v
r
paralelan sa
2
a
r
, tada će biti:
20 1
0 a v a v
r r r r
± ⋅ = (
20
a
r
je jedinični vektor vektora
2
a
r
).

U slučaju neparalelnosti sa oba vektora
moguće je naći četiri tačke u jednoj ravni O, A
1
,
A
2
i V tako da buda zadovoljeno:

v OV a OA a OA
r r r
= = = , ,
2 2 1 1
.

Nacrtajmo pravu koja prolazi kroz V i
paralelna je sa pravom p(OA
2
) i koja u tački P
seče pravu p(OA
1
). Postavimo i pravu kroz V
paralelno sa p(OA
1
) koja će u tački Q seći pravu
p(OA
2
). Usled kolinearnosti OP sa
1
a
r

zapisujemo
10
a OP OP
r
⋅ = . Slično činimo i sa
vektorima OQ i
2
a
r
:
20
a OQ OQ
r
⋅ = .

Teorema je dokazana jer je očevidno:
20 10
a OQ a OP OQ OP v
r r r
⋅ + ⋅ = + = , ili

v
r
= λ
1
1
a
r
+ λ
2
2
a
r
, gde su λ
1
=
1
a
OP
r
± i λ
2
=
2
a
OQ
r
± .


a
1
a
2
v
A
1
A
2
V
P
Q
λ
1
a
1
λ
2
a
2

O
Slika 4.1.3.1.
VEKTORSKA ALGEBRA 

________________________________________________________________________________________
51
Teorema 4.1.3.3.: Ako vektori
1
a
r
,
2
a
r
i
3
a
r
ne
pripadaju jednoj ravni, tada bilo koji vektor v
r
prostora
jednoznačno se izražava kao linearna kombinacija
vektora
1
a
r
,
2
a
r
i
3
a
r
, tojest postoji samo jedna trojka
brojeva (λ
1
, λ
2
, λ
3
) koja zadovoljava jednakost
v
r

1
1
a
r
+ λ
2
2
a
r
+ λ
3
3
a
r
.

Dokaz: Po pretpostavci vektori ne pripadaju
istoj ravni. Ponovimo postupak iz teoreme 4.1.3.2. za
vektore
1
a
r
,
2
a
r
: OM = λ
1
1
a
r
+ λ
2
2
a
r
. Nakon toga
izrazimo na osnovu teoreme 4.1.3.1 vektor MV :

MV = λ
3
3
a
r
. Odavde je = + = = MV OM OV v
r
λ
1
1
a
r
+ λ
2
2
a
r
+ λ
3
3
a
r
.

Na osnovu prethodnih teorema možemo izvesti sledeće zaključke:

Linearno zavisan sistem vektora je
bilo koja dva paralelna vektora,
bilo koja tri komplanrna vektora,
bilo koja četiri vektora.

Linearno nezavisan sistem vektora je:
bilo koji vektor sam,
bilo koja dva neparalelna vektora,
bilo koja tri nekomplanarna vektora.

Primeri 4.1.3.: a) Za koje vrednosti skalara α, β i γ čine vektori p n m a γ β α + + = ,
p n b 3 2 + = i p m c + = 3 linearno zavisan sistem, ako je poznato da su vektori p n m , ,
nezavisni?

Sistem vektora je linearno nezavisan ako samo sa skalarima-nulama možemo učiniti
linearnu kombinaciju jednaku sa nulom. Neka su skalari sada obeleženi sa x, y i z. Ispitajmo
jednakost c z b y a x + + = 0. Ako je to moguće zadovoljiti samo tako da bude x = y = z = 0,
tada su c , b a , linearno nezavisni, odnosno ako pronažemo neko x π0 ⁄ y π 0 ⁄ z π 0 za koje
je c z b y a x + + = 0 tada su c , b a , zavisni.

c z b y a x + + = + + + ) γ β α ( p n m x + + ) 3 2 ( p n y ) 3 ( p m z + =
= (α x + 3 z ) m+ ( β x + 2 y ) n + ( γ x + 3 y + z ) p = 0 ⇔
⇔ α x + 3 z = 0 Ÿ β x + 2 y = 0 Ÿ γ x + 3 y + z =0

Ovaj poslednji sistem jednačina sledi iz činjenice, da su p n m , , nezavisni. Sistem
ima beskonačno mnogo rešenja.To su brojevi koji zadovoljavaju jednačinu 2α + 9 β – 6 γ = 0.
(Na primer α = 3, β = 2 i γ = 2).


O
A
1
A
2
A
3
V
M
λ
1
a
1
λ
3
a
3
λ
2
a
2
v
a
1
a
2
a
3Slika 4.1.3.2.
DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
52
b) Dokazati sledeća tvrđenja:
b1) vektori težišnih linija trougla čine trougao.
b2) težišne linije trougla seku se u jednoj tačkki, tačka
preseka deli sve težišne linije u razmeri 2:1
(računajući od temena)
b1) Neka su vektori stranica trougla:
AB c CA b BC a = = = , , .
Obeležimo sa M, N i P redom sredine stranica BC, CA
i AB. Izrazimo sve težišne linije kao linearne
kombinacije susednih stranica trougla:

BC AB AM
2
1
+ = , CA BC BN
2
1
+ = , AB CA CP
2
1
+ = .
Ako saberemo te jednakosti dobijamo: ( ) 0
2
3
= + + = + + CA BC AB CP BN AM . Time je
dokaz izvršen, jer je 0 = + + CA BC AB .

b2) Neka je BN m BS AM k AS = = , , gde su k i m skalari, koje treba odrediti. Pošto je
BS c AS + = sledi BN m c AM k + = . Smenimo u ovoj jednakosti vektore BN AM i dobijamo
sledeću jednakost 0 1
2
1
1
2
1
= 

− + + 

− + b m k a m k . Vektori a i b nisu paralelni, prema
tome njihova linearna kombinacija je jednaka nuli sako ako su skalari ispred njih jednaki nuli:
0 1
2
1
és 0 1
2
1
= − + = − + m k m k fi k = m =
3
2
.

Odavde sledi: BN BS AM AS
3
2
,
3
2
= = . Ovime smo dokazali dato tvrđenje.

Zadaci 4.1.: a) Neka su vektori a AB
r
= i b AF
r
= dve stranice pravilnog šestougla
ABCDEF. Izraziti vektore -vel AD AC EF DE CD BC , , , , , i AF kao linearne kombinacije
vektora a
r
i b
r
!

b) Dati su vektori b a m
r
r r
+ = 2 i b a n
v
r r
2 + = . Izraziti i sledeće vektore kao kombinacije
vektorat m
r
i n
r
: b a b a b a
r
r
r
r
r
r
10
1
, 2 5 , 4 3 + − + − .

c) Sredine stranica trougla ABC su tačke A
1
, B
1
, C
1
. Neka je tačka O proizvoljna
tačka prostora. Dokazati: OC OB OA OC OB OA + + = + + 1 1 1 .

d) Date su 4 tačke prostora A, B, C i D. Neka je tačka E sredina duži AB, a tačka F je
sredina duži CD. Dokazati: BD AC BC AD EF + = + = 2 !

e) Izraziti vektor p m d
r r
r
2 3 + = kao linearnu kombinaciju vektora p n m a
r r r r
5 2 3 + − = ,
p n m b
r r r
r
3 7 2 − + = i p n m c
r r r r
2 4 + + − = , gde su p n m
r r r
, , nekolinearni jedinični vektori.

A
B
C
N
M
P
Slika 4.1.3.3.
S
VEKTORSKA ALGEBRA 

________________________________________________________________________________________
53
f) Dokazati da vektori n z p y a
r r r
− = , p x m z b
r r
r
− = i m y n x c
r r r
− = za bilo koje vrednosti
skalara x i y čine linearno zavisan sistem. ( p n m
r r r
, , su linearno nezavisni jedinični vektori).

g) Tačke A, B i C si tri temena paralelograma. Odrediti koordinate četvrtog temena D
ako je dato: A(1, 1, 4), B(2, 3, –1), C(–2, 2, 0).

h) Date su tačke A(–1, 5, –10), B(7, –7, 8), C(2, 2, –7) i D(5, –4, 2). Dokazati da su
vektori AB i CD paralelni i imaju isti smer.

4.2. Operacije sa vektorima
4.2.1. Skalarni proizvod vektora

Definicija 4.2.1.1.: Normalna projekcija proizvoljnog ne-nula vektora a
r
na pravac
vektora b
r
je proizvod dužine vektora a
r
i kosinusa ugla između datih vektora. Normalna
prejekcija je algabarska veličina: pozitivna je, ako je zahvaćeni ugao oštar, a negativna je,
kada je zahvaćeni ugao tup.

) , cos( ) ( b a a a pr
b
r
r r r
r
∠ =


Glavna svojstva projekcije jednog vektora na pravac drugog vektora su:
a) ) ( ) ( ) ( b pr a pr b a pr
c c c
r
r
r
r
r r r
+ = + ,
b) ) ( ) ( a pr a pr
c c
r r
r r
α α = .

Definicija 4.2.1.2.: Skalarni proizvod vektora a
r
i b
r
, u oznaci a
r
° b
r
, jeste proizvod
dužina vektora i kosinusa zahvaćenog ugla:
( ) V ∈ ∀ b a
r
r
, ( ) ) , cos( b a b a b a
r
r
r
r
r
o
r
∠ ⋅ ⋅ =


Posledica prethodne dve definicije je sledeća konstatacija:


) ( ) ( ) , cos( a pr b b pr a b a b a b a
b
a
r
r r
r
r
r
r
r
r
o
r
r r
= = ∠ ⋅ ⋅ =


Svojstva skalarnog proizvoda dva vektara su obuhvaćena sledećom teoremom:

Teorema4.2.1.1.: Za proizvoljne vektore a
r
, b
r
, c
r
∈ V i skalar α ∈ R važi:
a)
2
a a a
r r
o
r
= ,
b) a b b a
r
o
r r
o
r
= ,
c) 0 = ⇔ ⊥ b a b a
r
o
r
r
r
,
d) ) ( ) ( ) ( b a b a b a
r
o
r
r
o
r
r
o
r
α α α = = ,
e) c a b a c b a
r
o
r
r
o
r r
r
o
r
+ = + ) ( .

Dokaz: Ova tvrđenja su neposredne posledice definicija 4.2.1.1. i 4.2.1.2., te nije
potrebno ih posebno dokazivati.
DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
54
Skalarni proizvod nije asocijativna operacija, jer je a c b a
r r
o
r
r
α = ⋅ ) ( vektor, koji ke
paralelan sa vektorom a
r
, c c b a
r r
r
o
r
β = ⋅ ) ( je isto tako vektor, ali je paralelan sa pravcem
vektora c
r
. Prema tome:
) ( ) ( c b a c b a
r
o
r
r r
r
o
r
⋅ ≠ ⋅

Jedna od čestih primena skalarnog proizvoda je kod određivanja ugla zahvaćenog
datim vektorima. Obeležimo ugao između vektora a
r
i b
r
sa ϕ. Pretpostavimo, da je poznat
skalarni proizvod datih vektora i poznate su njihove dužine. Taj ugao je: ϕ =
b a
b a
r
r
r
o
r
arccos .
Primeri 4.2.1.: a) Dokazati da važi jednakost 0 = ⋅ + ⋅ + ⋅ CP AB BN CA AM BC u kojoj
su vektori BC a = CA b = i AB c = vektori stranica trougla DABC, tačke M, N i P su redom
sredine stranica BC, CA i AB (Slika 4.1.3.3.).
U primeru 4.1.3.b smo konstatovali sledeće: BC AB AM
2
1
+ = , CA BC BN
2
1
+ = , i
AB CA CP
2
1
+ = . Pomnožimo skalarno obe strane prve jednakosti sa vektorom BC , drugu
jednakost sa CA, dok treću jednakost mnođimo vektorom AB :

2
2
1
BC BC AB BC AM + = o o ,
2
2
1
CA CA BC CA BN + = o o ,
2
2
1
AB AB CA AB CP + = o o .

Saberimo sve tri jednakosti:
= + + CP AB BN CA AM BC o o o

=
2
2
1
BC BC AB + o +
2
2
1
CA CA BC + o +
2
2
1
AB AB CA + o ( ) 0
2
1
2
= + + = CA BC AB .

b) Izračunati ugao pri vrhu jednakokrakog trougla, ako je
poznato, da su težišne linije koje pripadaju kracima međusobno
normalne (Slika 4.2.1.1.).

Sa slike možemo pročitati sledeće jednakosti:
CB CA AM
2
1
+ − = , CA CB BN
2
1
+ − =
Pošto su ti vektori međusobno normalni, zato je njihov
skalarni proizvod jednak nuli. Iskoristimo i činjenicu, da je
trougao jednakokraki: b CB CA = = :
= 

+ − 

+ − ⇒ = CA CB CB CA BN AM
2
1
2
1
0 o o 0 cos
4
5
2 2
= − b b ϕ fi
5
4
cos = ϕ .

c) Osmotrimo ješ jednom sliku 4.1.3.3.: BC AB AC CA CA BC AB + = = − ⇒ = + + 0 .

A
B
C
M N
90
o
ϕ
Slika 4.2.1.1.
VEKTORSKA ALGEBRA 

________________________________________________________________________________________
55
Koristimo sledeće oznake za stranice: b CA a BC c AB = = = , , , i za uglove trougla:
∠ABC = β, ∠CAB = α i ∠ACB = γ i izvršimo skalarno množenje AC AC o :

AC AC o = ( ) ( ) BC AB a c BC AB BC AB b o o 2
2 2 2
+ + = + + = .

Pošto je BA AB − = , zato će biti β cos ⋅ ⋅ − = − = a c BC BA BC AB o o . Znači:

b
2
= a
2
+c
2
–2 a c cosβ.

Naravno, ako bi smo izračunali kvadrat druge dve stranice, dobili bi druge dve jednakosti:

a
2
= b
2
+c
2
–2 b c cosα, i a c
2
= a
2
+b
2
–2 a b cosγ

Prepoznajemo kosinusnu teoremu.

4.2.2. Vektorski proizvod dva vektora.

Definicija 4.2.2.1.: Nekomplanarni vektori c b a
r
r
r
, , u datom
redosledu čine desni sistem vektora ako posmatrajući iz pozitivnog
smera vektora c
r
vektor a
r
prelazi u vektor b
r
u smeru, koji je
suprotan smeru kretanja skazaljke na časovniku (Slika 4.2.2.1) za
ugao koji je manji od opruženog ugla.

Definicija.2.2.2.: Vektorski proizvod dva vektora a
r
i b
r

označavamo ga sa a
r
×b
r
– je vektor čija je dužina jednaka
proizvodu dužina datih vektora i sinusa zahvaćenog ugla među
njima, pravac je normalan na ravan vektora a
r
i b
r
, i na kraju vektoti a
r
, b
r
i a
r
×b
r
u ovom
redosledu čine desni sistem.


( ) V ∈ ∀ b a
r
r
, ( ) V ∈ × b a
r
r

a)
) , sin( ∠ ⋅ ⋅ = × b a b a b a
r
r
r
r
r
r

b) b b a a b a
r r
r r
r
r
⊥ × ∧ ⊥ × ) ( ) (
c) ) ( , , b a b a
r
r
r
r
× desni sistem


Teorema 4.2.2.1.: Za vektorski proizvod za bilo kakve vektore ( )( ) R V ∈ ∀ ∈ ∀ α c b a
r
r
v
, ,
važe sledeća svojstva:
a) a
r
×b
r
= – ( b
r
× a
r
),
b) α( a
r
×b
r
) = (αa
r
)×b
r
=a
r
×(αb
r
),
c) a
r
|| b
r
⇔ a
r
×b
r
= 0,
d) a
r
× a
r
= 0,
e) a
r
× ( b
r
+c
r
) =a
r
×b
r
+a
r
×c
r
.
a
b
cSlika 4.2.2.1.
a
b
a×b
t

=a × b
→ →
Slika 4.2.2.2.
DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
56
Dokaz: Prva četiri svojstva su neposredna posledica definicije vektorskog proizvoda.
Svojstvo e) znači distributivnost vektorskog proizvoda u odnosu na sabiranje vektora.
Dokazujemo ovo svojstvo.

Ako je od vektora a
r
, b
r
, c
r
jedan je nula vektor ili je bilo koji par međusobno
paralelan, tada je i ovo tvrđene posledica definicije vektorskog proizvoda. Neka među
vektorima nema nula vektora i nema međusobno paralelnih vektora.

Neka je O zajednička početna tačka vektora a
r
, b
r
, c
r
. Postavimo ravan α koja prolazi
kroz O i normalna je na pravac vektora a
r
. Odredimo ortogonalne projekcije vektora b
r
i c
r
na
ravni α, to su vektori
1
b
r
i
1
c
r
. Neka je a
r
+b
r
= d
r
, i neka je
1
d
r
projekcija vektora d
r
(videti
sliku 4.2.2.3.).

Na osnovu definicije vektorskog proizvoda mogu se zapisati sledeće jednakosti:
b
r
× a
r
=
1
b
r
× a
r
, c
r
× a
r
=
1
c
r
× a
r
i d
r
× a
r
=
1
d
r
× a
r

Pošto vektori
1
b
r
,
1
c
r
i
1
d
r
u ravni α čine dve stranice i dijagonalu jednog paralelograma,
zato se i vektori
1
b
r
× a
r
,
1
c
r
× a
r
i
1
d
r
× a
r
nalaze u ravni α. Primetimo zašto: jer je
1
b
r
× a
r

1
b
r
,
1
c
r
× a
r

1
c
r
i
1
d
r
× a
r

1
d
r
, tojest svi su normalni na vektor a
r
. Istovremeno ti vektori su

normalne projekcije vektora a
r
, b
r
i c
r
na ravni α, zato važe i sledeće relacije:
1
b
r
× a
r
⊥b
r
,
1
c
r
× a
r
⊥c
r
i
1
d
r
× a
r
⊥d
r
, pri čemu reč je isto o stranicama i dijagonali jednog paralelograma.
Primetiti, kado da je izvršena rotacija vektora
1
b
r
,
1
c
r
,
1
d
r
za ugao π/2 oko tačke O, a njihova
dužina je ponmožena sa istim brojem: a
r
(jer je a
r
normalan na svaki od vektora
1
b
r
,
1
c
r
i
1
d
r
).
Prema tome:

1
b
r
+
1
c
r
=
1
d
r

1
b
r
× a
r
+
1
c
r
× a
r
=
1
d
r
× a
r

⇔ b
r
× a
r
+ c
r
× a
r
= d
r
× a
r

⇔ b
r
× a
r
+ c
r
× a
r
= ( b
r
+c
r
) × a
r
.

a
c
d
b
d
1
b
1
c
1
d × a
b × a
c × a→ →
O
α
Slika 4.2.2.3.
VEKTORSKA ALGEBRA 

________________________________________________________________________________________
57
Pošto je a
r
× ( b
r
+c
r
) = – (( b
r
+c
r
) × a
r
) =
= – ( b
r
× a
r
+ c
r
× a
r
) = –b
r
× a
r
– c
r
× a
r
= a
r
×b
r
+a
r
×c
r
.

Iz toga sledi: a
r
× ( b
r
+c
r
) =a
r
×b
r
+a
r
×c
r
.

Ovime je distributivnost vektorskog množenja u odnosu na sabiranje vektora dokazana.

Primeri 4.2.2.: a) Dati su vektori n m AB
r r
4 3 − = i n m BC
r r
5 + = , gde su m
r
, n
r
uzajamno
normalni jedinični vektori. Odredimo visinu trougla ABC koja pripada stranici AB.

S obzirom na to, da je površina trougla ABC data sa BC BA p
ABC
× =
2
1
, zato je:
p
ABC
=
2
1
 ) 3 4 ( m n
r r
− × ) 5 ( n m
r r
+ = n m
r r
×
2
19
=
2
19
.

S druge strane, dužina stranice AB je:

5 4 90 cos 4 3 2 3 4 3
2 0 2
= + ⋅ ⋅ − = − = n m AB
r r
.
Veličina visine se izračunava iz jednakosti
AB ABC
h AB p
2
1
= l: h
AB
=
5
19
.

b) Osmotrimo još jednom sliku 4.1.3.3. Na slici su korišćenim oznakama važe sledeče
jednakosti: BC AB AC CA CA BC AB + = = − ⇒ = + + 0 i b CA a BC c AB = = = , , , ∠ABC = β,
∠CAB = α i ∠ACB = γ . Površina trougla ABC se iz vektorskog proizvoda bilo koje dve
stranice:
p
ABC
= CB CA BC BA AC AB × = × = ×
2
1
2
1
2
1
.

Primenimo li definiciju vektorskog proizvoda po upotrebljenim oznakama imamo:

c b sinα = c a sinβ = b a sinγ ⇒
c b a
γ sin β sin sin
= =
α
.

To je poznata sinusna teorema.

c) Dokazati takozvanu LAGRANGE-ovu jednakost: ( ) ( ) ( ) ( )
2
2
2 2
b a b a b a
r
r
r
o
r
r
r
= + × .
Neka je ) , ( b a
r
r
∠ = ϕ . Po definiciji je ϕ sin b a b a
r
r
r
r
⋅ = × , pa je: ( ) ( ) ( ) ϕ
2
2
2
2
sin b a b a
r
r
r
r
= × . Iz
te poslednje jednakosti sledi:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = − = − = × ϕ ϕ
2
2
2
2
2 2
2
2
2
cos ) cos 1 ( b a b a b a b a
r
r
r
r
r
r
r
r


( ) ( ) ( )
2
2
2
cosϕ b a b a
r
r
r
r
− = ( ) ( ) ( )
2 2
2
b a b a
r
o
r
r
r
− = ⇒( ) ( ) ( ) ( )
2
2
2 2
b a b a b a
r
r
r
o
r
r
r
= + × .


DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
58

4.2.3. Mešoviti proizvod tri vektora

Posmatrajmo paralelepiped, koji je određen
sa tri nekolinearna vektora c b a
r
r
r
, , . Ako smatramo
zapreminu paralelepipeda algebarskom veličinom
(negativnim ili pozitivnim brojem) u zavisnosti od
redosleda datih vektora, tada se ta zapremina
određuje kao mešoviti proizvod vektora iz jednog
temena paralelepipeda.

Definicija 4.2.3.1.: Mešoviti proizvod tri vektora c b a
r
r
r
, , je broj c b a
r
o
r
r
) ( × . Za
obeležavanje mešovitog proizvoda se često koristi oznaka [ c b a
r
r
r
].


[ c b a
r
r
r
] = c b a
r
o
r
r
) ( ×


Teorema 4.2.3.1.: Apsolutna vrednost mešovitog proizvod vektora c b a
r
r
r
, , je
zapremina paralelepipeda kojeg razapinju ti vektori.

Dokaz: Neka vektori c b a
r
r
r
, , čine desni sistem. U tom slučaju vektori c
r
i b a
r
r
× su sa
iste strane ravni vektora b a
r
r
, . Osnova paralelepipedona je paralelogram nad vektorima b a
r
r
,
čija je površina b a
r
r
× , a visina tela je h. Ova visina je (pošto je desni sistem u pitanju)
jednaka projekciji vektora c
r
na pravac b a
r
r
× (pozitivni broj, jer hje ugao θ između c
r
i
b a
r
r
× oštar). Zapremina tela je prema tome: V= b a
r
r
× h. Istovremeno, po definiciji skalarnog
proizvoda c b a
r
o
r
r
) ( × = b a
r
r
× θ cos c
r
= h b a c pr b a
b a
⋅ × = ×
×
r
r r
r
r
r
r
) (
.
Ako vektori c b a
r
r
r
, , čine levi sistem, tada su vektori c
r
i b a
r
r
× na različitim stranama
ravni b a
r
r
, , tojest ugao θ je tup, pa i projekcija vektora c
r
na pravac vektora b a
r
r
× negativan.
Zbog toga je i c b a
r
o
r
r
) ( × negativan broj.

Iz svojstava skalarnog i vektorskog proizvoda slede osobine mešovitog proizvoda:


[ c b a
r
r
r
] = [ b a c
r
r r
] = [ a c b
r r
r
] = – [ b c a
r
r r
] = – [ c a b
r r
r
] = – [ a b c
r
r
r
].


Teorema 4.2.3.2.: Tri vektora su komplanarna onda i samo onda, kada je njihov
mešoviti proizvod jednak nuli.

Dokaz: Ako su vektrori komplanarni, razume se, da je njihov mešoviti proizvod
jednak nuli. Dokažimo obrnutu implikaciju: ako je mešoviti proizvod tri vektora jednak nuli
(a da ni jedan od njih nije nula vektor), onda su ti vektori komplanarni.

a
b
a×b
c
h
θ

Slika 4.2.3.1.
VEKTORSKA ALGEBRA 

________________________________________________________________________________________
59
Jedna od mogućnosti je i to, da je mešoviti proizvod nula zato što je ) ( b a
r
r
× =0, a to
znači da su ti vektori paralelni, tojest komplanarni su sa bilo kojim trećim c
r
vektorom.

Ako b a
r
r
, nisu paralelni, tada ) ( b a
r
r
× ≠ 0. Skalarni proizvod dva ne-nula vektora je 0
samo ako su međusobno normalni, to znači: ) ( b a
r
r
× ⊥ c
r
, odnosno c
r
pripada ravni vektora
b a
r
r
, , jer svi vektori koji su normalni na ) ( b a
r
r
× nalaze se u toj ravni.

Primer 4.2.3.: a) Dati su vektori p n m k a
r r r r
4 + + = , n k m b
r r
r
2 − = i p n m k c
r r r r
4 3 3 + − = gde
su p n m
r r r
, , uzajamno normalni nekomplanarni jedinični vektori, koji u datom redosledu čine
desni sistem. Odrediti vrednost broja k tako da vektori c b a
r
r
r
, , budu komplanarni!

Polazimo od uslova komplanarnosti (teorema 4.2.3.2. ): c b a
r
r
r
⋅ × ) ( =0.

c b a
r
o
r
r
) ( × = (( p n m k
r r r
4 + + ) × ( n k m
r r
2 − ))
°
( p n m k
r r r
4 3 3 + − )=
= ( p k n m k
r r r
) 1 2 ( 4 8
2
+ − + )
°
( p n m k
r r r
4 3 3 + − )=
=24k
2
–12–4(2k
2
+ 1) = 16(k
2
– 1) = 0 ⇔ k = ±1.

Prilikom izračunavanja vektorskog proizvoda koristili smo i sledeće činjenice:
m
r
×n
r
= p
r
, n
r
× m
r
= – p
r
, n
r
× p
r
= m
r
, p
r
× n
r
= – m
r
, p
r
× m
r
= n
r
, m
r
× p
r
= – n
r
. (Čitalac neka
sam proveri istinitost tih jednakosti!)

Druga mogućnost je: polazimo od linearne kombinacije vektora:

α ( p n m k
r r r
4 + + ) + β ( n k m
r r
2 − ) + γ ( p n m k c
r r r r
4 3 3 + − = ) = 0

Nako sređivanja te jednakosti dobijamo:
(k α + β + 3 k γ ) m
r
+(α – 2 k β – 3 γ ) n
r
+( 4α + 4 γ ) p
r
= 0.

Pošto su vektori p n m
r r r
, , nezavisni, samo je njihova trivijalna linearna kombinacija
jednaka nuli, pa moraju biti izrazi u zagradama ispred tih vektora redom biti jednaki nuli:
( k α + β + 3 k γ = 0 ) Ÿ ( α – 2 k β – 3 γ = 0 ) Ÿ ( 4α + 4 γ = 0 ) fi k = ±1.

Ispitivanjem sistema jednačina se kasnije bavimo (poglavlje 7.). Sada samo
primetimo, da za k = +1 vektori c b a
r
r
r
, , su vezani relacijom az 0 2 = − + c b a
r
r
r
, a za k = – 1 ta
veza je 0 2 = − − c b a
r
r
r
.

b) Slično, kao u prethodnom zadatku, vektori c b a
r
r
r
, , su zadati pomoću normalnih,
nekomplanarnih jediničnih vektora p n m
r r r
, , : p m a
r r r
2 − = , p n m b
r r r
r
4 3 − + = i p n m c
r r r r
4 12 3 + − = .
Odredimo visinu pralelepipeda nad vektorima c b a
r
r
r
, , a koja pripada osnovi ( b a
r
r
, ).

Imamo,da je zapremina paralelepipeda V = | [ c b a
r
r
r
] |, ali ista ta zapremina bi se mogla
izračunati i na sledeći način: V = b a
r
r
× ⋅H
) ( b a
r
r
×
. Upoređivnjem dva postupka dobijamo
traženu visinu:
DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
60
7
6
) (
) (
=
×
×
=
×
b a
c b a
H
b a
r
r
r
o
r
r
r
r , jer je b a
r
r
× = p n m
r r r
3 2 6 + + , b a
r
r
× =7, c b a
r
o
r
r
) ( × =6.
(Prilikom izračunavanja proizvoda b a
r
r
× primeniti rezultate za proizvode između p n m
r r r
, , iz
prvog dela ovog primera)

4.2.4. Dvostruki vektorski proizvod tri vektora

Definicija 4.2.4.: Dvostruki vektorski proizvod tri vektora je vektor ) ( c b a
r
r
r
× × .

Teorema 4.2.4.: Dvostruki vektorski
proizvod tri vektora ) ( c b a
r
r
r
× × je vektor koji je
komplanaran sa vektorima c b
r
r
, i može da se
izrazi kao linearna kombinacija ta dva vektora:

) ( c b a
r
r
r
× × = αb
r
+ β c
r
,

gde je α = ( c a
r
o
r
) i β = ( b a
r
o
r
− ).

Dokaz: Po definiciji vektorski proizvod je normalan na obe svoje komponente, znači
) ( c b a
r
r
r
× × je vektor, koji je normalan na a
r
i na ) ( c b
r
r
× .

Posmatrajmo ravan vektora c b
r
r
, . Odaberimo u toj ravni vektor d
r
tako, da bude
normalan na c
r
, i da sistem c b c d
r
r
r
r
× , , bude desni sistem. Pomnožimo skalarno sa ovim
d
r
vektorom jednačinu ) ( c b a
r
r
r
× × = αb
r
+ β c
r
:

( ) ( c b a
r
r
r
× × )
°
d
r
= α ( b
r
°
d
r
), jer je zbog pretpostavljene normalnosti c
r
°
d
r
= 0.

Mešoviti proizvod sa leve strane jednakostni može da se transformiše na sledeći način:
( ) ( c b a
r
r
r
× × )
°
d
r
= ( d c b
r
r
r
× × ) ( )
°
a
r
=α ( b
r
°
d
r
).

Na slici 4.2.4. se može primetiti, da je vektor d c b
r
r
r
× × ) ( paralelan vektoru c
r
, a njegova
dužina je: | d c b
r
r
r
× × ) ( | = | ) ( c b
r
r
× |⋅| d
r
| (ponovo: zbog pretpostavljene normalnosti).

Dalje: | ) ( c b
r
r
× |⋅| d
r
|= ) , sin( c b d c b
r
r r
r
r
⋅ ⋅ = ( ) ( ) d b c d b d b c
r
o
r
r
r r r r
r
⋅ = ⋅ ⋅ ) , cos( ⇒
⇒ d c b
r
r
r
× × ) ( = ( ) d b c
r
o
r
r

Uvrstimo ovu konstataciju u izraz ( d c b
r
r
r
× × ) ( )
°
a
r
:
( d c b
r
r
r
× × ) ( )
°
a
r
= ( ) ( ) d b c
r
o
r
r

°
a
r
=( ) ( ) d b c a
r
o
r
r
o
r
⋅ = α ( b
r
°
d
r
) ⇒ α = ( c a
r
o
r
).

Sledi:
) ( c b a
r
r
r
× × = αb
r
+ β c
r
= ( c a
r
o
r
) b
r
+ β c
r

⇒ ) ( b c a
v
r r
× × = – αb
r
– β c
r
= –( c a
r
o
r
) b
r
– β c
r
.
a
c
b
d
a×(b×c)
b×c

Slika 4.2.4.
π
/
2
(b×c)×d
→ → →
VEKTORSKA ALGEBRA 

________________________________________________________________________________________
61
Naknadnim skalarnim množenje ove poslednje jednakosti sa vektorom a
r
, a zbog
činjenice da je a
r
°
( ) ( b c a
v
r r
× × ) = 0 dobijamo –( c a
r
o
r
) ( a
r
°
b
r
) – β ( a
r
°
c
r
) ⇒ β = – ( a
r
°
b
r
).


) ( c b a
r
r
r
× ×
= (
c a
r
o
r
) ⋅ b
r
– ( b a
r
o
r
) ⋅
c
rOvime je dokazano tvrđenje o dvostrukom vektorskom proizvodu tri vektora.

Cikličkom permutacijom komponenata dobijamo sledeće jednakosti:

a) c b a b c a c b a
r
r
o
r
r
r
o
r r
r
r
⋅ − ⋅ = × × ) ( ) ( ) ( ,
b) a c b c b a a c b
r r
o
r
r
r
o
r r r
r
⋅ − ⋅ = × × ) ( ) ( ) ( ,
c) b c a a c b b a c
r
r
o
r r r
o
r r
r r
⋅ − ⋅ = × × ) ( ) ( ) ( .

Sabiranjem jednakosti pod a), b) i c) dobijamo jednakost:

d) ) ( c b a
r
r
r
× × + ) ( a c b
r r
r
× × + ) ( b a c
r
r r
× × =0.


Zadaci 4.2.: a) Odredimo zahvaćeni ugao j među vektorima jednake dužine a
r
i b
r

ako je ( a
r
+3b
r
)^(7 a
r
–5b
r
) i ( a
r
– 4b
r
)^(7 a
r
– 2b
r
).

b) Dokazati sledću jednakost i protumačiti geometrijsko značenje:
2
2
2 2
2 2 ) ( ) ( b a b a b a
r
r
r
r
r
r
+ = − + + .
c) Nad vektorima c b a
r
r
r
, , smo konstruisali paralelepiped. Izračunati dužini dijagonala
tela, ako su vektori a
r
i b
r
međusobno normalni vektori, i poznati su sledeći podaci:
3
) , ( ) , (
π
= ∠ = ∠ a c c b
r r r
r
i 1 , 2 = = = c b a
r
r
r
.
d) Izračunati b a b a
r
r
r
r
2 3 ( ) 2 ( + × − ako je 5 = = b a
r
r
i
4
) , (
π
= ∠ b a
r
r
.

e)Odrediti nepoznati vektor x
r
ako je k a x =
r
o
r
i c b x
r
r
r
= × , c b a
r
r
r
, , su dati vektori, a k je
dati broj.

f) Koordinato početne tačke vektora AB su A(1, 3, 2). Odrediti tačku B ako je
poznato: 3 = AB i cos α : cos β : cos γ = 1 : 2 : (–2), gde su α, β, γ uglovi između vektora
AB i koordinatnih osa.

g) Data su tri vektora: a
r
=(–3, 0, 2), b
r
=(3, –2, 4) i c
r
=(5, 1, 6). Odrediti koordinate
vektora d
r
, ako je normalan na vektor a
r
i zadovoljava jednakosti 4 = d b
r
o
r
i 35 = d c
r
o
r
.

h) Tri temena osnove paralelepipeda su: koordinatni početak O, i tačke A(2, –3, 0) i
B(5, –1, 0). Na gornjoj osnovi iznad tačke B je tačka B
1
(3, 0, 4). Odrediti zapreminu tog tela!

DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
62


4.3. Vektori u pravouglom koordinatnom sistemu

4.3.1. Koordinate vektora

Zadavanje i proučavanje vektora isključivo kao usmerene duži nije uvek pogodno za
rešavanje zadataka. U tu svrhu uzima se pogodnija forma zadavanja vektora: pomoću
fiksirane tačke O prostora i tri uzajamno normalna jedinična vektora k j i
r r r
, , , koji u datom
redosledu obrazuju desni sistem.

Definicija 4.3.1.1.: Uzajamno normalni jedinični vektori k j i
r r r
, , koji obrazuju u
datom redosledu desni sistem nazivaju se osnovnim vektorima.

Na osnovu teoreme 4.1.3.3. svi
vektori prostora na jednoznačan način se
izražavaju kao linearna kombinacija ma
koja tri nezavisna vektora. Naš osnovni
sistem vektora zadovoljava te zahteve,
prema tome svaki vektor prostora može da
se izrazi pomoću k j i
r r r
, , u sledećem obliku:
k a j a i a a
r r r
r
3 2 1
+ + = .

Uređenu trojku brojeva (
3 2 1
, , a a a )
(u tom redosledu) nazivamo koordinatama
vektora u prostoru. Ovime smo definisali
preslikavanje vektorskog prostora V na
skup uređenih trojki realnih brojeva R
3
:

f: V → R
3
gde je
f ( a
r
) = f ( k a j a i a
r
r r
3 2 1
+ + ) = (
3 2 1
, , a a a )

Teorema 4.3.1.1.: Preslikavanje f: V → R
3
, gde je

f ( a
r
) = f ( k a j a i a
r
r r
3 2 1
+ + ) = (
3 2 1
, , a a a ) je bijektivno.

Dokaz: Istinitost tvrđenja je očevidna zbog jednoznačnog izražavanja svih vektora
prostora kao linearne kombinacije vektora k j i
r r r
, , . To znači svakom vektoru pripada jedna i
samo jedna trojka brojeva. Obrnuto: svaka trojka brojeva stvara jednu linearnu kombinaciju
vektora k j i
r r r
, , .


k a j a i a a
r r r
r
3 2 1
+ + = = (a
1
, a
2
, a
3
)


j
i
k
a
2
j
a
3
k
a
1
i
O
y
x
z


a
1 i
+
a
2 j
a
1 i
+
a
3 k
a
2
j
+
a 3
k


a

Slika 4.3.1.1.
A
VEKTORSKA ALGEBRA 

________________________________________________________________________________________
63
Međusobni skalarni i vektorski proizvodi osnovnih vektora su dati sledećim tablicama:

i
r
j
r

k
r

× i
r
j
r

k
r

i
r
1 0 0 i
r
0
k
r

- j
r

j
r
0 1 0 j
r

- k
r

0 i
r

k
r

0 0 1
k
r

j
r
- i
r
0


Teorema 4.3.1.2.: Ako su vektori zadati kao linearna kombinacija vektora k j i
r r r
, , , tada
za proizvoljne vektore k a j a i a a
r r r
r
3 2 1
+ + = = (
3 2 1
, , a a a ) i k b j b i b b
r r r r
3 2 1
+ + = = (
3 2 1
, , b b b ) važi:
a) ) , , (
3 3 2 2 1 1
b a b a b a b a + + + = +
r
r

b)
3 3 2 2 1 1
b a b a b a b a + + =
r
o
r
,
c)
2
3
2
2
2
1
a a a a + + =
r
,
d)
( ), ) ( ), ( , ) (
) ( ) ( ) (
1 2 2 1 3 1 1 3 2 3 3 2
1 2 2 1 3 1 1 3 2 3 3 2
b a b a b a b a b a b a
k b a b a j b a b a i b a b a b a
− − − =
= − + − + − = ×
r r r r
r

e) ) ( ) ( ) (
3 1 2 2 3 1 1 2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 1
c b a c b a c b a c b a c b a c b a c b a + + − + + = ×
r
r
o
r
,
f) α ) α , α , α ( α α α
3 2 1 3 2 1
a a a k a j a i a a = + + =
r r r
r
, α∈R.

Dokaz: Teorema je posledica teoreme 4.2.1.1. o svojstvima skalarnog proizvoda i
teoreme 4.2.2.1. o svojstvima vektorskog proizvoda dva vektora.

Vektorski proizvod dva vektora, kao i mešoviti proizvod tri vektora može biti
izračunat pomoću determinante trećeg reda. O determinantama opširnije ćemo govoriti u 6.
poglavlju, ali osnovna znanja čitaoca iz srednje škole su dovoljna, da uoči ispravnost sledećih
jednakosti:

d)
3 2 1
3 2 1
b b b
a a a
k j i
b a
r r r
r
r
= × , e)
3 2 1
3 2 1
3 2 1
) (
c c c
b b b
a a a
c b a = ×
r
r
o
r
.
4.3.2. Koordinatni sistem u prostoru

Nacrtajmo prave paralelne sa osnovnim vektorima, i koje prolaze kroz fiksiranu tačku
prostora. Neka su te prave brojevne ose sa početnom tačkom u O. Neka je jedinična duž na
tim pravama upravo dužina osnovnih vektora. Osa koja je paralelna vektoru i
r
je osa Ox, osa
paralelna vektoru j
r
je osa Oy, i na kraju, osa paralelna vektoru k
r
je Oz. osa. (Slika 4.3.1.1.).
Koordinatne ravni su određene sa po dve koordinatne ose. To su ravni: Oxy, Oxz i Oyz. U
takvom koordinatnom sistemu svakoj trojci brojeva (
3 2 1
, , a a a ). odgovara jedna i samo jedna
tačka prostora, i obrnuto: svakoj tački odgovara tačno jedna trojka brojeva.

Osmotrimo sada trojku brojeva (
3 2 1
, , a a a ), kojoj odgovara tačka A. Istoj trojci brojeva
odgovara i vektor, sa početkom u O i sa vrhom u A: OA a =
v
= k a j a i a
r r r
3 2 1
+ + vektor.

DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
64
Definicija 4.3.2.1.: Vektor u pravouglom koordinatnom sistemu sa početnom tačkom
u O i sa vrhom u tački A(
3 2 1
, , a a a ) je OA a =
v
= k a j a i a
r r r
3 2 1
+ + i naziva se vektor položaja
tačke A.

Neka su uglovi, koje zaklapa vektor k a j a i a a
r r r
r
3 2 1
+ + = = (
3 2 1
, , a a a ) sa pravcima
koordinatnih osa (ili sa pravcima osnovnih vektora) obeleženi na sledeći način: ∠a
r
, i
r
= ϕ ;
∠a
r
, j
r
= ξ i ∠a
r
, k
r
= ψ.

Teorema 4.3.2.: Kosinusi uglova, koje zaklapa vektor položaja proizvoljne tačke sa
koordinatnim osama zadovoljavaju jednakost cos
2
ϕ + cos
2
ξ + cos
2
ψ = 1.

Dokaz: Na osnovu definicije skalarnog proizvoda možemo napisati sledeće jednakosti:

i a
r
o
r
= ϕ cos i a
r
r
= a
1
,
2
cos a j a j a = = ξ
r
r
r
o
r
i
3
cos a k a k a = = ψ
r
r
r
o
r
.

Kvadrirajmo te jednakosti!:

( )
2
3
2
2
2
1
2 2 2
2
cos cos cos a a a a + + = + + ψ ξ ϕ
r
⇒ 1 cos cos cos
2 2 2
= + + ψ ξ ϕ

Primeri 4.3.2: a) Odrediti ugao između dijagonala paralelograma nad vektorima
) 0 , 1 , 2 ( = a
r
i ) 1 , 1 , 0 ( − = b
r
.

Već smo ranije konstatovali, da ugao između dva proizvoljna vektora određujemo na
sledeći način: ϕ =
v u
v u
r r
r
o
r
arccos .
Dijagonale paralelograma su ) 1 , 0 , 2 (
1
= + = b a d
r
r
r
i ) 1 , 2 , 2 (
2
− = − = b a d
r
r
r
, skalarni proizvod tih
vektora je:
2 1
d d
r
o
r
= 2 ⋅ 2 + 0⋅ 2 + 1 ⋅(–1) = 3, a dužine tih vektora su brojevi:
5 1 0 2
2 2 2
1
= + + = d
r
i 3 ) 1 ( 2 2
2 2 2
2
= − + + = d
r
,
Sledi: (∠
1
d
r
,
2
d
r
) = arccos
5 3
3
=arccos
5
5
.
b) Odredimo projekciju vektora v
r
= ) ( c b a
r
r
r
× × na pravac vektora b
r
= (2, 1, –1), ako je
a
r
= (0, 1, 2) i c
r
=(2, 1, 1).

Na osnovu teoreme 4.2.4. ) ( ) ( b a c c a b v
v
o
r r r
o
r
r
r
⋅ − ⋅ = , a skalarni proizvodi su: 3 = c a
r
o
r
,
1 − = b a
r
o
r
, znači ) 2 , 4 , 8 ( 3 − = + = c b v
r
r
r
.
Po definiciji 4.2.1.2. je
3
6 11
6
22
= = =
b
b v
v pr
b
r
r
o
r
r
r
.

c) Tri temena paralelograma ABCD su
data: A(3, 0, 4), B(1, 2, 3) i C(9, 6, 4).
Odredimo koordinate temena D; presečne tačke
dijagonala E; unutrašnji ugao paralelograma
kod temena B i površinu paralelograma!
O
A
B
C
D
E
Slika 4.3.2.
VEKTORSKA ALGEBRA 

________________________________________________________________________________________
65
Nacrtajmo tačke A, B, C i D bez koordinata, ali naznačimo koordinatni početak O. To
omogućava, da predstavimo i vektore položaja svih tačaka. Sada lako možemo napisati
sledeće zbirove: AD OA OD + = i AC OA OE
2
1
+ = . Pristupimo rešavanju zadatka po
sledećim delovima:

c1) Imamo paralelogram, zato je ) 1 , 4 , 8 ( = − = = OB OC BC AD , znači ) 5 , 4 , 11 ( = OD ,
tojest koordinate tačke D su: D(11,4,5).

c2) Na sličan način određujemo i koordinate tačke E: ) 0 , 6 , 6 ( = − = OA OC AC . Sledi:
AC OA OE
2
1
+ = =(3, 0, 4) + (3, 3, 0) = (6, 3, 4), znači E (6, 3, 4).

c3) Unutrašnji ugao kod B je ugao β između vektora BA i BC :
cosβ =
BA BC
BA BC

o
r
.
Skalarni proizvod je: ) ( ) ( OB OA OB OC BA BC − − = o o = (8, 4, 1)
°
(2, –2, 1) = 9, a dužine
vektora su: 9 = BC i 3 = BA , sledi: cosβ =
3
1
.

c4) Površina paralelograma je na osnovu definicije vektorskog proizvoda sledeći izraz:
AD AB p × = . Imamo ) 1 , 4 , 8 ( = AD i ) 1 , 2 , 2 ( − − = AB , pa se dobija vektorski proizvod na
sledeći način: ) 24 , 6 , 6 (
1 2 2
1 4 8 − =
− −
= ×
k j i
AD AB
r r r
, odavde sledi, a je površina p =18 2 .
d) Izračunati visinu tetraedra ABCD koja je spuštena iz temena D na stranu ABC ako
su date koordinate temena: A(2, 1, 1), B(1, 3, 1), C(1, 1, 3) i D(1, 1, 1).

Ako A, B, C i D nisu komplanarne, tada je zapremina tetraedra ABCD:
( ) AD AC AB V o × =
6
1
.
Ista zapremina se dobija i na sledeći način: V =
3
1
p
ABC
⋅ H
ABC
=
ABC
H AC AB×
6
1
.
Uporedimo li te dve zapremine, dobijamo traženu visinu:
( )
) ( ) (
) ( ) ( ) (
OA OC OA OB
OA OD OA OC OA OB
H
ABC
− × −
− − × −
=
o
=
3
6
6 2
4
= , jer je
6 2 24 ) 2 , 2 , 4 ( ) ( ) ( = = = − × − OA OC OA OB i ( ) 4 ) ( ) ( ) ( = − − × − OA OD OA OC OA OB o .

d) Jedno teme kocke je u koordinatnom početku. Susedna tačka je A (10, –5, 10), do
tačka B je u pravcu )i smeru) vektora čije su koordinate (–22, –4, 20). Odrediti nepoznate
koordinate.
DISKRETNA MATEMATIKA 

________________________________________________________________________________________
66
Vektor položaja tačke B je (–22 k, –4 k, 20 k), gde je k pozitivan broj. Imamo da su
ivice jednake, pa će biti OB OA = : (–22 k )
2
+ ( –4 k )
2
+ (20 k)
2
=10
2
+ (–5)
2
+ 10
2
.
Odavde sledi k = ±½ . Samo se ½ prihvata (zbog smera) pa je B (–11, –2, 10).

Treće susedno teme je u pravcu, koji je normalan na ravan prva tri temena: Odredimo
pravac i smer tako da vektori
1
, , OC OB OA čine desni sistem
) 75 , 210 , 30 (
10 2 11
10 5 10
1
− − − =
− −
− = × =
k j i
OB OA OC
r r r
.
Sada je potrebno na tom pravcu odrediti tačku C kao što smo to činili i u slučaju tačke
B: (–30 k )
2
+ ( –210 k )
2
+ (–75 k)
2
= 225. Sledi k = ±
45
3
. I ovom prilikom prihvatamo samo
pozitivnu vrednost pa dobijamo: C (–2, –14, –5). (Inače, ivica kocke je 15, a zapremina 3375
jedinica)

Zadaci 4.3.: a) Odrediti koordinate vektora d
r
tako, da bude ortogonalan na vektor a
r
:
a
r
= (–3, 0, 2) i da bude 4 = d b
r
o
r
i 35 = d c
r
o
r
, gde je b
r
= (3, –2, 4) i c
r
= (5, 1, 6) .

b) Dati su vektori: a
r
= (1, 1, 1), b
r
= (1, 1, 0) i c
r
= (1, –1, 0). Odrediti vektor d
r
tako,
da zadovolji uslove 3 = d a
r
o
r
i c b d
r
r r
= × !

c) Odrediti koordinate jediničnog vektora e
r
koji je normalan na vektor a
r
= (11, 10, 2)
i b
r
= (4, 0, 3) a smer odabrati tako da sistem vektora a
r
, b
r
, e
r
bude desni sistem!

d) Tri temena osnove paralelepipeda su: tačka O, i tačke A(2, –3, 0) i B(5, –1, 0). Na
gornjoj osnovi iznad tačke B je B’(3, 0, 4). Naći zapreminu tog tela.________________________________________________________________________________________
67

5. ELEMENTI ANALITIČKE GEOMETRIJE
5.1. Tačka u prostoru

Položaj tačke u prostoru je jednoznačno određen radijus vektorom (vektorom
položaja): k z j y i x OA r
r r r
r
+ + = = . Brojevi x, y i z su koordinate tačke A, odnosno projekcije
vektora položaja na koordinatne ose. Uobičajena je upotreba sledećih oznaka za tačku:
A(x,y,z), odnosno za vektor: ) , , ( z y x OA r = =
r
.

1
r
r
M
1
M
2
O
1
r
r
2
r
r
1 2
r r
r r


Slika 5.1.
Neka su date tačke M
1
(x
1
,y
1
,z
1
) i M
2
(x
2
,y
2
,z
2
).
Vektor
2 1
M M je određen razlikom vektora položaja
datih tačaka:

) , , (
1 2 1 2 1 2 1 2 2 1
z z y y x x OM OM M M − − − = − = .

Iz toga proizilazi, da je rastojanje između
tačaka M
1
i M
2
dato kao dužina vektora
2 1
M M :
2
1 2
2
1 2
2
1 2 2 1 2 1
) ( ) ( ) ( z z y y x x M M M M − + − + − = =
.

Koordinate tačke M
3
(x
3
,y
3
,z
3
) između tačaka M
1
(x
1
,y
1
,z
1
) i M
2
(x
2
,y
2
,z
2
), za koju važi, da
deli duž u datom odnosu, (tojest n m M M M M : :
2 3 3 1
= ) su:

. , ,
2 1
3
2 1
3
2 1
3
n m
mz nz
z
n m
my ny
y
n m
mx nx
x
+
+
=
+
+
=
+
+
=

Ispravnost tih relacija se dokazuje polazeći od činjenice, da će dati odnos zadovoljiti
tačka za koju važi:
2 1 3 1
M M
n m
m
M M
+
= . Prepušta se čitaocu da izvrši dokaz.

Primer 5.1.: Izračunati obim trougla ABC, zatim odrediti koordinate težišta trougla.
Tačke A, B i C date svojim koordinatama: A(2,–4,5), B(4,2,2), C(0,–1,–1). Odredimo redom
dužine stranica trougla:
7 ) 5 2 ( ) 4 2 ( ) 2 4 (
2 2 2
= − + + + − = = AB AB , 7 = AC i 34 = BC .
Prema tome obim je 34 14 + =

O .

Težište je T(2,–1,2), jer je:
DISKRETNA MATEMATIKA

________________________________________________________________________________________
68
|
.
|

\
| + + + + + +
=
3
,
3
,
3
3 2 1 3 2 1 3 2 1
z z z y y y x x x
OT .

Izvesti formule za koordinate težišta trougla primenom formula za deobu duži u datoj
razmeri.!

Zadatak: Naći koordinate tačke koja je centralno simetrična slika tačke E(2,6,–1) u
odnosu na koordinatni početak. U kojem prostornom oktantu se nalazi tačke E, a u kojem
slika E
'
?

5.2 Jednačina ravni
5.2.1. Opšti oblik jednačine ravni

Posmatramo jednačinu b r n = ⋅
r r
, gde je n
r
=(A,B,C) poznati vektor, a b je poznati
skalar, dok r
r
=(x,y,z) je nepoznati vektor. Podelimo datu jednačinu sa dužinom vektora n
r
:

n
b
n r
n
n
r
n
r n
r
r r
r
r
r
r
r r
= ⋅ = ⋅ =

0

n
r
r
r
O

Slika 5.2.1.
Skalarni proizvod dva vektora se može
protumačiti i kao proizvod dužine jednog od
njih i projekcije drugog vektora na pravac
prvog. U posmatranoj jednačini se javlja
skalarni proizvod jednog konstantnog
(jediničnog) vektora
0
n
r
i promenljivog
vektora r
r
. To znači, leva strana predstavlja
samo projekciju vektora r
r
na pravac vektora
0
n
r
jer je:

o o
n n
r r n n r
r r
r r r r r
= ⋅ = ⋅
0 0
.

Pošto je r
r
promenljivi vektor, on se menja tako da mu je projekcija stalno ista:
n
b
r
o
n
r
r
r
= . To je moguće samo tako, da mu kraj leži u ravni koja je normalna na vektoru
0
n
r

odnosno n
r
. Vektor n
r
ćemo nazvati normalnim vektorom ravni, i pišemo:
Ax + By + Cz + D = 0,

gde smo primenili oznaku –b = D. Ova jednačina je opšti oblik jednačine ravni.

5.2.2. Normalni oblik jednačine ravni

Pošto su koordinate jediničnog vektora kosinusi uglova, koje taj vektor zaklapa sa
koordinatnim osama, zato će i za normalni vektor ravni n
r
=(A,B,C) jedinični vektor će biti:
) cos , cos , (cos
0
γ β α = =
n
n
n
r
r
r
,
ELEMENTI ANALITIČKE GEOMETRIJE

________________________________________________________________________________________
69
dok projekcija vektora r
r
na pravac vektora
0
n
r
je rastojanje ravni od koordinatnog početka. U
ovom slučaju pišemo:
x cosα + y cosβ + z cosγ - p = 0,
što predstavlja Hesse-ov normalni oblik jednačine ravni.
Iz opšteg oblika jednačine ravni Ax + By + Cz + D = 0 neposredno se dobija normalni
oblik ako se opšti oblik podeli sa
2 2 2
C B A + + ± , pri čemu biramo znak tako da p bude
pozitivna veličina
2 2 2
C B A
D
p
+ + ±

= > 0.

5.2.3. Ravan kroz datu tačku sa datim vektorom normale

Neka je data tačka M
1
svojim vektorom položaja
1
r
r
=(x
1
,y
1
,z
1
), i vektor normale ravni
n
r
=(A,B,C). Pronađimo jednačinu ravni kroz datu tačku i sa datim vektorom normale. Vektor
položaja proizvoljne tačke u toj ravni je r
r
=(x,y,z). Iz zahteva zadatka proizilazi, da razlika
vektora r
r
i
1
r
r
mora biti normalna na vektoru n
r
, tojest:

( r
r

1
r
r
) n
r
= 0 ili A(x –x
1
)+B(y –y
1
,)+C(z–z
1
)=0

Dobili smo jednačinu ravni kroz datu tačku sa datim vektorom normale ravni.

5.2.4. Ravan kroz tri zadate tačke

Neka su nam date tačke M
1
(x
1
,y
1
,z
1
), M
2
(x
2
,y
2
,z
2
) i M
3
(x
3
,y
3
,z
3
). Tri nekolinearne tačke
određuju ravan, u kojoj se nalazi i proizvoljna tačka M(x,y,z). Korišćenjem vektora položaja
tih tačaka, uočava se da vektori
1
r r
r r
− ,
1 2
r r
r r
− i
1 3
r r
r r
− moraju zadovoljiti uslov
komplanarnosti vektora, tj. njihov mešoviti proizvod mora biti jednak nuli:
M
1
M
2
M3
M
r
r
2
r
r
r
r
1
r
r
3
r
r
O
Slika 5.2.4.
0 ) ( )) ( ) ((
1 3 1 2 1
= − ⋅ − × − r r r r r r
r r r r r r
, ili

0
1 3 1 3 1 3
1 2 1 2 1 2
1 1 1
=
− − −
− − −
− − −
z z y y x x
z z y y x x
z z y y x x


To je jednačina ravni kroz tri
zadate tačke; prva je u vektorskom, a druga
je u skalarnom obliku.
5.2.5. Segmentni oblik jednačine ravni

Primenimo ovaj poslednji oblik jednačine ravni u slučaju, kada su nam date tačke u
kojima ravan seče koordinatne ose: A(a,0,0), B(0,b,0) i C(0,0,c).
DISKRETNA MATEMATIKA

________________________________________________________________________________________
70

z
y
x
O
c
b
a

Slika 5.2.5.


0 ) ( ) (
0
0
0
= + − − −
⇒ =zab ac y bc a x
c a
b a
z y a x


Nakon sređivanja ove jednačine i deljenja sa abc (abc≠0) dobija se segmentni oblik
jednačine ravni:
. 1 = + +
c
z
b
y
a
x


Primer 5.2.: Opšti oblik jednačine ravni δ je 3x+2y–4z+12=0. Vektor normale te ravni
je n
r
=(3,2,–4).

Pošto je 7 ) 6 ( 3 2
2 2 2
= − + + = n
r
, zato normalni oblik jednačine iste ravni δ biće:
0
7
12
7
6
7
3
7
2
= − + − − z y x , jer zbog zahteva 0 >
±

=
n
D
p
r
podelili smo opšti oblik jednačine
sa –7. Iz normalnog oblika jednačine ravni δ čitamo kosinuse uglova koje zaklapa
0
n
r
sa
koordinatnim osama Ox, Oy odnosno Oz, kao i p – rastojanje ravni od koordinatnog početka:
7
12
i
7
6
cos ,
7
3
cos ,
7
2
cos = = γ − = β − = α p .
Segmentni oblik jednačine ravni δ dobijamo upotrebom sledećih transfor-macija:
1
2 4 6
) 12 ( : 12 6 3 2 = +

+

⇒ − − = − +
z y x
z y x . U ovom obliku je vidljivo, da ravan seče osu
Ox u tački A(–6,0,0), osu Oy u B(0,-4,0), a osu Oz u tački C(0,0,2). Uz malo napora iz ovih
podataka se može uočiti, da je jedinični vektor normale usmeren u dubinu trećeg oktanta, pa
su zato kosinusi uglova sa prve dve koordinatne ose negativni.

Ravan α, čija je jednačina x+y–1=0 ima vektor normale n
r
=(1,1,0). Ovaj vektor se
nalazi u koordinatnoj ravni Oxy, tojest normalan je na osu Oz. Iz toga proizilazi, da je ravan
α paralelna sa osom Oz (Slika 5.2.6.) . Sličnim rezonovanjem se može zaključiti, da su sve
ravni, čija je jednačina oblika Ax + Cz + D = 0 paralelne su sa osom Oy, dok ravni čija
jednačina ima oblik By + Cz + D = 0 paralelne su sa osom Ox.

Ravan δ ima jednačinu u opštem obliku Ax + D = 0. Vektor normale te ravni je
n
r
=(A,0,0), tojest pravca je ose Ox. Iz toga sledi, da je ravan δ normalna na tu osu, odnosno
paralelna je koordinatnoj ravni Oyz. Sličnim rezonovanjem se zaključuje, da je ravan sa
jednačinom oblika By + D = 0 paralelna sa koordinatnom ravni Oxz, odnosno normalna je na
osu Oy, dok ravan sa jednačinom oblika Cz + D = 0 normalna je na osu Oz, odnosno paralelna
je sa koordinatnom ravni Oxy (Slika 5.2.7.)


ELEMENTI ANALITIČKE GEOMETRIJE

________________________________________________________________________________________
71
z
y
x
O
x+y–1=0
1
1
α
α⊥Oxy
α

Oz

Slika 5.2.6.
z
y
x
O
β⊥Oz
β

Oxy
β: Cz+D=0
–D/C

Slika 5.2.7.


Bilo koja ravan (pa i spomenute ravni u specijalnom položaju) prolaze kroz
koordinatni početak u slučaju kada je D = 0. (Primetiti vezu sa rastojanjem ravni od
koordinatnog početka!).

Zadatak: a) Odrediti jednačine koordinatnih ravni. b) Odrediti jednačinu ravni koja
sadrži jednu od koordinatnih osa!

5.3. Jednačine prave
5.3.1. Vektorske jednačine prave

Posmatrajmo pravu, koja prolazi u prostoru kroz tačku M
1
(x
1
,y
1
,z
1
) i paralelna je
vektoru ) , , ( n m l p =
r
. Obeležimo vektor položaja tačke M
1
sa
1
r
r
=(x
1
,y
1
,z
1
), a vektor položaja
proizvoljne tačke M, koja pripada posmatranoj pravi sa r
r
=(x,y,z).

1
r
r
r
r
p
r
M1
M
z
x y
O
Slika 5.3.1
Nije teško uočiti važenje sledećih
vektorskih jednakosti:

0 ) (
1
= × − p r r
r r r
, i

R ∈ ⋅ + = t p t r r ,
1
r r r
.

To su vektorske jednačine prave
linije u prostoru.

Prvi od ova dva data oblika se bazira na činjenici, da za bilo koju tačku prave mora
biti vektor r
r

1
r
r
paralelan unapred datom vektoru p
r
.

U drugom obliku je obuhvaćena činjenica, da vektor položaja bilo koje tačke na pravoj
može biti izražen kao linearna kombinacija vektora položaja fiksne tačke M
1
i datog vektora
pravca p
r
.

DISKRETNA MATEMATIKA

________________________________________________________________________________________
72
5.3.2. Parametarske jednačine prave

Iz vektorske jednačine p t r r
r r r
⋅ + =
1
slede tri skalarne jednačine:

¦
)
¦
`
¹
⋅ + =
⋅ + =
⋅ + =
n t z z
m t y y
l t x x
1
1
1


To su parametarske jednačine prave. U tim
jednačinama t je realni parametar, čijim variranjem
mogu se proizvesti sve tačke prave.

5.3.3. Dvojna jednačina prave u kanoničnom obliku

Izrazimo li parametar t iz parametarskih jednačina, zaključujemo:
t
n
z z
m
y y
l
x x
=

=

=

1 1 1
,
gde smo predpostavili da je lmn ≠ 0. Ovaj oblik jednačine prave nazivamo dvojnom
jednačinom prave u kanoničnom obliku. Ovaj oblik je naj izražajniji, jer se neposredno mogu
očitati koordinate fiksne tačke i vektora pravca.

5.3.4. Prava kao presek dve ravni

Neka su nam date dve ravni α i β svojim jednačinama u opštem obliku.
α
β
1
n
r
2
n
r
2 1
n n
r r
×
p

Slika 5.3.4.
¹
´
¦
= + + +
= + + +
0
0
2 2 2 2
1 1 1 1
D z C y B x A
D z C y B x A

Poznato nam je, da su vektori
normala tih ravni:
). , , (
i ); , , (
2 2 2 2
1 1 1 1
C B A n
C B A n
=
=
r
r

Nije teško uočiti, da svojim presekom
te dve ravni određuju pravu p čiji je
vektor pravca .
2 1
n n
r r
×

Prema tome prava je zadata i presekom dve ravni.

5.3.5. Jednačine prave kroz dve tačke

Osmotrimo sada slučaj, kada su date dve tačke prave p: M
1
(x
1
,y
1
,z
1
) i M
2
(x
2
,y
2
,z
2
).
Izvedimo jednačine prave kroz dve tačke!

Ne predstavlja teškoću zaključiti, da je vektor pravca p
r
određen razlikom vektora
položaja tačaka M
1
i M
2
: ) , , (
1 2 1 2 1 2 1 2
z z y y x x OM OM p − − − = − =
r
. Iz toga sledi, da
jednačina prave kroz dve tačke u vektorskom obliku može biti zadata kao:

0 ) ( ) (
1 2 1
= − × − r r r r
r r r r
, ili
ELEMENTI ANALITIČKE GEOMETRIJE

________________________________________________________________________________________
73

R ∈ − ⋅ + = t r r t r r ), (
1 2 1
r r r r
.

Takođe bez većeg napora možemo doći do parametarskih jednačina prave, kao i do
dvojne jednačine prave kroz dve tačke u kanoničnom obliku:

¦
)
¦
`
¹
− ⋅ + =
− ⋅ + =
− ⋅ + =
) (
) (
) (
1 2 1
1 2 1
1 2 1
z z t z z
y y t y y
x x t x x


.
1 2
1
1 2
1
1 2
1
z z
z z
y y
y y
x x
x x


=


=

Primeri 5.3.: Data nam je tačka M(2,3,1) i vektor p
r
=(1,2,–1). Iz vektorske jednačine
prave u obliku 0 ) (
1
= × − p r r
r r r
dobijemo
0
1 2 1
1 3 2 =

− − − z y x
k j i
r r r


1
1
2
2
1
2=

=


z y x


gde smo iskoristili svojstvo determinante, da je njena vrednost jednaka nuli, ukoliko su dva
paralelna reda proporcionalna. Iz posmatranog vektorskog oblika jednačine prave neposredno
smo dobili dvojnu jednačinu u kanoničnom obliku.

Napišimo sada za isti slučaj parametarske jednačine prave. Eliminacijom parametra t
iz svake od tih jednačina dobijamo istu dvojnu jednačinu prave:


¦
)
¦
`
¹
− =
+ =
+ =
t z
t y
t x
1
2 3
2


t
z y x
=


=

=


1
1
2
3
1
2

Uključimo sada u razmatranje i tačku N(2,2,2). Odredimo jednačine prave kroz tačke
M i N u kanoničnom obliku! "Bukvalnim" korišćenjem postupka zadatog u 5.3.5. dobijemo
sledeći oblik:
1 2
1
3 2
3
2 2
2=


=

− z y x
ili
1
1
1
3
0
2


=


=
− z y x
.

Dogovorno “dozvoljavamo”, da u kanoničnom obliku jednačine prave pišemo nulu u
imeniocu. Međutim, ispravan način pisanja jednačine prave u takvim specijalnim slučajevima
bi bio:
1
1
1
3
, 0 2

=


= −
z y
x . Ovo proizilazi iz činjenice, da prava prolazi kroz tačku sa
apscisom x = 2, a ima pravac vektora ) 1 , 1 , 0 ( − = MN , koji je normalan na osu Ox odnosno
paralelna je sa ravni Oyz. To znači, da duž čitave prave mora biti x = 2.

Dajemo jednačine još nekoliko pravih u specijalnom položaju; jednostavnosti radi,
neka sve prave prolaze kroz tačku A(1,1,1).

a) Neka je vektor pravca normalan na osu Oy (paralelan je ravni Oxz): p
r
=(2,0,–1).
0 1 ;
1
1
2
1
ili
1
1
0
1
2
1
= −


==

=

y
z x z y x

DISKRETNA MATEMATIKA

________________________________________________________________________________________
74
b) Neka je vektor pravca normalan na osu Oz (paralelan je ravni Oxy): p
r
=(2,–1,0).
0 1 ;
1
1
2
1
ili
0
1
1
1
2
1
= −


=
− −
=


=

z
y x z y x


c) Neka je vektor pravca normalan na ravan Oxy (paralelan je osi Oz): p
r
=(0,0,1).
. 0 1 ; 0 1 ili
1
1
0
1
0
1
= − = −

=

=

y x
z y x


U poslednjem slučaju ne postoji jednačina koja odredjuje koordinatu z. Upravo to
treba uočiti: z može da poprimi bilo koju vrednost, dok koordinate x i y su fiksirane, prava je
vertikalna. Valja primetiti, da jednačine x–1=0 i y–1=0 predstavljaju po jednu ravan u
specijalnom položaju (videti primer 2.2.1.). Drugim rečima, kanonični oblik jednačine prave
se zamenjuje sa oblikom, kada je prava određena sa jednačinama dve ravni. Slična je situacija
i u tačkama d) i e):

d) Neka je vektor pravca normalan na ravan Oxz (paralelan je osi Oy): p
r
=(0,1,0).
. 0 1 ; 0 1 ili
0
1
1
1
0
1
= − = −

=

=

z x
z y x


e) Neka je vektor pravca normalan na ravan Oyz (paralelan je osi Ox): p
r
=(1,0,0).
. 0 1 ; 0 1 ili
0
1
0
1
1
1
= − = −

=

=

z y
z y x


Zadatak: a) Odrediti jednačine koordinatnih osa; b) Odrediti sve oblike jednačine
prave koja prolazi kroz tačke O(0,0,0) i A iz prethodnog primera.75


6. MATRICE I DETERMINANTE
*

6.1. Matrice

6.1.1 .Pojam matrice

Skup od m×n elemenata a
ij
poređanih u pravougaonu shemu, m vrsta i n kolona
obrazuje matricu tipa (formata, dimenzije) (m,n), koja nema određenu numeričku vrednost,
već predstavlja određeni način pisanja elemenata nekog skupa.

Skraćeno se obeležava sa A =
| |
) , ( n m
ij
a
gde m označava broj vrsta, a n broj kolona ili sa
velikim slovima A,B,C,... Tako pišemo: A =
| |
) , ( n m
ij
aa i m j n
ij
( , ... , , , ... ) = = 1 2 1 2 3 su elementi matrice A.
a a a a
i i ij in 1 2
, ... ... su elementi i-te vrste matrice A.
a a a a
j j ij mj 1 2
, ... ... su elementi j-te kolone matrice A.

Elementi matrice
| |
) , ( n m
ij
a
mogu da budu realni brojevi, kompleksni brojevi, funkcije.

Kada je kod matrice broj vrsta jednak broju kolona m=n, matrica je kvadratna. Inače
za m n ≠ pravougaona.

Svaka vrsta (kolona) matrice tipa (m,n) može se smatrati vektor-vrstom (vektor-
kolonom) tipa (1,n), odnosno (m,1). Tako je:

A a a a a
ij n 1 11 12 1
= ... ... vektor vrsta.

PRIMERI RAZNIH MATRICA:=
1 1 0
5 4 2
4 3 1
A


− =
1 2 0
1 1 1
6 4 2
B


=
1
1
5
3
A

+
+
+
=
1 2
2 3 1
3 1 2
i i
i
i i i
D

A
1
0 3 4 5 = −

+ −
=
1 1
sin
3 2
x x
x tgx
E

*
U ovom poglavlju su korišćeni neobljavljeni rukopisi spec. Šomođi Antala, višeg predavača VTŠ. Rukopisi su
bili pripremljeni za skripta iz predmeta Matematika po Programu VTŠ koji je važio do 1997./1998. školske
godine.
DISKRETNA MATEMATIKA -


76

Matrica A je kvadratna, tipa (3,3)
Matrica B je pravougaonog tipa (5,3)
Matrica C je vektor-kolona tipa (4,1)
Matrica D je kvadratna sa kompleksnim elementima tipa (3,3)
Matrica A
1
je vektor-vrsta tipa (1,4)
Matrica E je kvadratna, sa promenljivim elementima tipa (2,2)

Ako se iz matrice A izostavi nekoliko vrsta i kolona ili samo jedan red, dobija se
minor matrica (submatrica) matrice A.

Ako matricu A rastavimo na minore u kojima susedni elementi ostaju susedni u
minorima i svaki elemenat se nalazi u jednom i samo jednom minoru, kažemo da je matrica A
razbijena na blokove.

A =

22 21
12 11
A A
A A
gde su blokovi A A A iA
11 12 21 22
, ,
Ako u matrici elementi vrste i kolone promene mesta dobija se transponovana matrica.
Transponovanu matricu označićemo sa A
T
.
Tako naprimer:

=
mn mj m m
n j
n j
a a a a
a a a a
a a a a
A
2 1
2 2 22 21
1 1 12 11

=
mn n n
mj j j
m
m
T
a a a
a a a
a a a
a a a
A
2 1
2 1
2 22 12
1 21 11


Ako je matrica A bila tipa (m,n) onda je A
T
.tipa (n,m).

U shemi kvadratne matrice, elementi a a a
nn 11 22
..... su elementi glavne dijagonale, a
elementi
( ) ( ) n n n n
a a a a
1 1 2 2 1 1
....
− −
su elementi sporedne dijgonale.


6.1.2. Specijalne matrice

a) Matrica kod koje su svi elementi jednaki nuli naziva se nula matrica i
obeležava se sa 0.
b) Kvadratna matrica čiji su elementi na glavnoj dijagonali različiti odnule, a
ostali su nule, naziva se dijagonalna matrica.

=
4
3
2
1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
d
d
d
d
D

c) Dijagonalna matrica koja za sve elemente na glavnoj dijagonali ima jedinice,
naziva se jedinična matrica. Obeležava se sa E
n
ili J
n
Kroneckerovim
simbolom.
MATRICE I DETERMINANTE -
__________________________________________________________________________________________
77
| |
¦
¹
¦
´
¦

=
=
j i je ako 0
j i je ako 1
ij
δ

d) Kvadratna matrica je simetrična kada su joj elementi simetrični u odnosu na
glavnu dijagonalu tj. a a
ij ji
= . Primeri simetričnih matrica:=
0 1 4
1 2 2
4 2 3
S ,=
0 3 4 5
3 5 1 4
4 1 3 2
5 4 2 1
Z

e) Kvadratna matrica je antisimetrična kada su joj elementi simetrično
raspoređeni u odnosu na glavnu dijagonalu suprotnog predznaka, tj. a a
ij ji
= − .
Primeri:
=
0 1 4
1 0 2
4 2 0
T

− − −
− −

=
0 3 4 5
3 0 1 4
4 1 0 2
5 4 2 0
V

f) Kvadratna matrica je trouglasta, ako su svi elementi iznad ili ispod glavne
dijagonale jednaki nuli. Primeri:

− =
1 0 0
2 4 0
5 3 2
G

− =
1 3 1
0 5 4
0 0 2
D
g) Kvadratna matrica je ciklična, ako su elementi vrste (kolone) ciklično se
ponavljaju. Primer kraćeg zapisivanja takve matrice je C=(-2,1,3,2), gde je

=
2 2 3 1
1 2 2 3
3 1 2 2
2 3 1 2
C


6.1.3. Operacije sa matricama

a) Matrice A i B su jednake, A = B ako sadrže jednak broj vrsta i kolona (istoga tipa
su), a elementi su na odgovarajućim mestima jednaki, tj. ( ) n j m i b a
ij ij
,.... 2 , 1 ; ,.... 2 , 1 = = = .

b) Sabiranje matrica: Zbir dve matrice | |
( ) n m
ij
a A
,
= i | |
( ) n m
ij
b B
,
= istog tipa (m,n) je
matrica | |
( ) n m
ij
c C
,
= istog tipa (m,n) čiji su elementi zbirovi odgovarajućih elemenata matrica
A i B. A + B = C ako i samo ako a b c
ij ij ij
+ = ( ) n j m i ,.... 2 , 1 ; ,.... 2 , 1 = = .
Za sabiranje važi:

DISKRETNA MATEMATIKA -


78
A + B = B + A - zakon komutacije
(A + B) + C = A + (B + C) - zakon asocijacije
0 + A = A - neutralni element je 0

c) Oduzimanje matrica. Nije teško definisati oduzimanje matrica kao operaciju
suprotnu sabiranju matrica. Ako je X + B = A gde X x
ij
= ; A a
ij
= i B b
ij
= ;
( ) n j m i ,.... 2 , 1 ; ,.... 2 , 1 = = , tj. x b a x a b
ij ij ij ij ij ij
+ = ⇒ = − i piše se X = A – B i nazivamo
razlikom matrice A i matrice B: A – B = C

d) Množenje matrice brojem (skalarom). Pod proizvodom matrice A i broja k
podrazumevamo matricu sa oznakom kA ili Ak, čiji se elementi dobijaju tako, što se svaki
element matrice A pomnoži sa skalarom k.
| |
) , ( n m
ij
ka Ak kA = = ( ) n j m i ,.... 2 , 1 ; ,... 2 , 1 = =
Za množenje matrice sa brojem važi:

kA = Ak - zakon komutacije
( ) ( ) A k k A k k
2 1 2 1
= - zakon asocijacije za ∀ ∈ k k C
1 2
,

)
`
¹
+ = +
+ = +
kB kA B A k
A k A k A k k
) (
(
2 1 2 1
- zakon distribucije
E A = A
–1 A = –A - suprotna matrica

Ako matrice A A A
n 1 2
, ,... istog tipa (m,n), pomnožimo sukcesivno sa brojevima
k k k
n 1 2
, ,... i proizvode saberemo onda dobijemo k A k A k A L
n n 1 1 2 2
+ + = ... matricu L nazivamo
linearnom komibnacijom datih matrica.

e) Množenje matrica sa matricom. Pod proizvodom matrice
( )
| |
ik n m
a A =
,
i matrice
( )
| |
j k p n
b B
, ,
= u datom poretku A B podrazumevamo matricu
( )
| |
ij p m
c C =
,
, čije elemente
dobijamo po formuli:
( ) b j m i b a b a b a b a c
kj
n
k
ik nj in j i ij ij ij
,.... 2 , 1 ; ,.... 2 , 1 ....
1
2 2
= = = + + + =

=

Po ovoj definiciji proizvoda matrica AB, množenje je moguće izvesti, ako matrica A
(činilac sa leve strane) ima toliko kolona koliko matrica B ima vrsta (desni činilac). Ako je taj
uslov ispunjen onda su matrice saglasne (za množenje).
A B BA ⋅ ≠ - zakon komutacije ne važi
( ) ( ) C B A C AB ⋅ = ⋅ - zakon asocijacije
( ) BC AC C B A + = ⋅ + - zakon desne distribucije
A B C AB AC ( ) + = + - zakon leve distribucije

Po ovoj definiciji proizvod matrica AB može da bude nula i ako matrica A ≠ 0 i
matrica B ≠ 0 tj.=
2 4
1 2
A=
4 2
2 1
B

=
0 0
0 0
AB


MATRICE I DETERMINANTE -
__________________________________________________________________________________________
79

6.1.4. Zadaci za vežbu

1. Ako su elementi matrice δ γ β α = = = = d c b a ; ; ; , izraziti pomoću identiteta matrica.

=

δ γ
β α
d c
b a
R: , ili a b c d , , , , , , = α β γ δ , ili

=

δ
γ
β
α
d
c
b
a

2. Naći nepoznate u matričnoj jednačini A=B ako su:=
1
2
5
7 8
2 3 1 π
A ,=
y x
a
A
ln
2
5
7
2 3 1
3

R a x y e : , ; = = = π 2

3. Date su matrice A i B. Naći A+B, A–B, 3A–B.=
2 1 5 2
1 2 0 4
0 1 2 1
A ,

− −

=
1 3 2 2
3 0 5 1
2 1 4 3
B= +
1 4 7 4
4 2 5 5
2 0 2 4
: B A R ,

− −
− −
− − −
= −
3 2 3 0
2 2 5 3
2 2 6 2
B A ,− −
= −
7 0 13 4
0 6 5 11
2 4 10 0
3 B A

4. Date su matrice


=
3 2
1 1
i
i
A


+
=
i
i i
B
3 4
2 1 4

+

=
i
i
C
1 1
1 2


Izračunati matricu D = i A–2B + 3C

+ − −
− −
i
i i
R
8 3 7
3 2 13
:

5. Date su matrice.


=
4 3
2 1
A ,


=
5 1
3 2
B ,


− −
=
23 9
5 4
C . Dali postoje brojevi k
1
i
k
2
takvi, da je k A k B C
1 2
+ = ( R:( , ) 2 3 − )

6. Matricu
=
5 6 8
2 1 1
3 2 4
A napisati kao zbir jedne S (simetrične) i T (antisimetrične)
matrice. Primeniti: S A A T A A
T T
= + = −
1
2
1
2
;

DISKRETNA MATEMATIKA -


80


− −

=
10 4 11
4 2 3
11 3 8
2
1
: S R T S A T + = ⇒
=
0 8 5
8 0 1
5 1 0
2
1


7. Proveriti sledeće proizvode:
| | | | 17
1
3
2
6 , 5 , 4 =


, | |

− − −
=

− 6 5 4
18 15 12
12 10 8
6 , 5 , 4
1
3
2
,


=

− −

3
3
2
1
1
1
5 3 1
1 0 2
3 4 1
, | | | | 7 , 7 , 2
5 3 1
1 0 2
3 4 1
1 , 1 , 1 − =

− −

.

8. Primenom Falkove šeme sa proverom zbira kolona naći proizvode.

=
3 2 1
6 4 2
3 2 1
B


− − −

=
0 1 2
1 2 3
1 1 1
A

9. Pomoću matrice=
2 3
2 1
A i


=
4 1
3 2
B dokazati da je
( )
⇒ + + ≠ +
11 5
2 8
0 12
3 3
2
2 2 2
B AB A B A ,− −
⇒ + − ≠ −
8 8
11 5
3 15
12 6
) )( (
2 2
B A B A B A ,

− −
=

− −
⇒ + + + −
0 12
3 3
0 12
3 3
) (
2 2 2
B BA AB A B A ,

− −
⇒ − + + = + −
14 22
13 17
) )( (
2 2
B BA AB A B A B A

6.2. Determinante

6.2.1. Definicije

a) Kvadratnoj matrici od 4 elementa dodeljuje se brojevna vrednost definisana sa

a a
a a
a a a a
11 12
21 22
11 22 12 21
= −
MATRICE I DETERMINANTE -
__________________________________________________________________________________________
81

Taj broj zovemo determinantom drugog reda. Prema navedenoj definiciji vrednost
determinante drugog reda izračunava se tako što se od proizvoda elemenata na glavnoj
dijagonali oduzme proizvod elemenata na sporednoj dijagonali.

b) Kvadratnoj matrica od 9-elemenata dodeljujemo broj definisan na sledeći način:
a a a
a a a
a a a
a
a a
a a
a
a a
a a
a
a a
a a
11 12 13
21 22 23
31 32 33
11
22 23
32 33
12
21 23
31 33
13
21 22
31 32
= − + =

= a a a a a a a a a a a a a a a a a a
11 22 33 11 23 32 12 21 33 12 23 31 13 21 32 13 22 31
− − + + − .

Primer:
3 1 2
1 2 1
3 1 2
3
2 1
1 2
1
1 1
3 2
2
1 2
3 1
3 4 1 2 3 2 1 6 18 −
− −
=
− −+


= − + − − + − = − ( ) ( ) ( )

Za element a
ij
kažemo da leži na parnom mestu + ako je zbir indeksa i+j paran broj, a
leži na neparnom mestu ako je i+j neparan broj.

Ako u determinanti izostavio red i kolonu u kojoj se nalazi element a
ij
dobijamo opet
determinantu, koju ćemo zvaki minorom ili subdeterminantom date determinante koji
odgovara elementu a
ij
. Minor koji odgovara elementu a
ij
obeležavamo sa D
ij


Kofaktor elementa a
ij
definisaćemo sa: A D
ij
i j
ij
= −
+
( ) 1

Pomoću kofaktora vrednost determinante trećeg reda izračunavamo sa
a A a A a A
11 11 12 12 13 13
+ + , što znači da je vrednost determinante jednaka zbiru proizvoda
elemenata prve vrste sa odgovarajućim kofaktorima.

Determinantu kvadratne matrice od 4×4 elemenata čija je vrednost definisana sa:

D
a a a a
a a a a
a a a a
a a a a
a A a A a A a A = = + + +
11 12 13 14
21 22 23 24
31 32 33 34
41 42 43 44
11 11 12 12 13 13 14 14


zvaćemo determinantom četvrtog reda

Na isti način se definišu determinante čiji je red veći od četiri.

6.2.2. Osobine determinanata

1. Transponovana determinanta D
T
date determinante D ima istu vrednost kao i
determinanta D.

DISKRETNA MATEMATIKA -


82
2. Vrednost determinante može se dobiti njenim razvijanjem po elementima bilo
koje vrste ili kolone.

3. Ako su svi elementi neke vrste ili kolone jednaki nuli, vrednost determinante je
nula.

4. Ako u determinanti D izmene mesta bilo koje dve vrste ili kolone,
determiananta D menja znak.

5. Ako su odgovarajući elementi dveju vrsta ili dveju kolona jednaki, vrednost
determinante je nula.

6. Zajednički činioc elemenata neke vrste ili kolone može se kao faktor izvući
pred determinantu, što znači da se determinanta množi brojem (skalarom) tako
da se tim brojem pomnože svi elementi samo jedne vrste ili kolone.

7. Ako su odgovarajući elementi dve vrste ili kolone proporcionalni, vrednost
determinante D je nula.

8. Neka su elementi neke vrste ili kolone zbirovi od po dva sabirka. Tada se
determinanta može napisati u obliku zbira dve determinante čiji su elementi
jednaki elementima date determinante sa izuzetkom vrste ili kolone koja je
predstavljena u obliku zbira,- u toj vrsti ili koloni se nalaze prvi sabirci u prvoj
determinanti, a drugi sabirci u drugoj determinanti.

Tako, neka su elementi prve vrste prikazani kao binomi:
=
+ + +
=
33 32 31
23 22 21
13 13 12 12 11 11
a a a
a a a
b a b a b a
D

= + + + + + =
= + + + =
13 13 12 12 11 11 13 13 12 12 11 11
13 13 13 12 12 12 11 11 11
) ( ) ( ) (
A b A b A b A a A a A a
A b a A b a A b a


33 32 31
23 22 21
13 12 11
33 32 31
23 22 21
13 12 11
a a a
a a a
b b b
a a a
a a a
a a a
+ = .
gde smo sa A A A
11 12 13
, , obeležili kofaktore determinante D.

9. Ako se svi elementi neke vrste ili kolone pomnože nekim brojem (skalarom) i
dodaju odgovarajućim elementima bilo koje vrste odnosno kolone, vrednost
determiannte se ne menja.

Neka su elementi prve kolone determinanta D pomnoženi brojem k i dodajemo
odgovarajućim elementima treće kolone. Na taj način dobija se determinanta:

MATRICE I DETERMINANTE -
__________________________________________________________________________________________
83
D
a a a ka
a a a ka
a a a ka
a a a
a a a
a a a
a a ka
a a ka
a a ka
D O D ' =
+
+
+
= + = + =
11 12 13 11
21 22 23 21
31 32 33 31
11 12 13
21 22 23
31 32 33
11 12 11
21 22 21
31 32 31


jer je druga determinanta zbog proporcionalnosti odgovarajućih elemenata prve i treće kolone
jednaka nuli.

Ovu osobinu koristimo za izračunavanje vrednosti determinante čiji je red veći od tri.

Primer:
D =
− − −
− −

1 3 2 1
2 1 1 3
1 1 2 2
1 2 1 1
, D =

− − −
− −

4 0 4 7
1 0 3 1
1 1 2 2
1 0 3 5
, D =

− − −

4 4 7
1 3 1
1 3 5
, D =

− − −

0 16 3
1 3 1
0 6 4

(1) (2) (3) (4)
(1) Množeći treću vrstu respektivno sa 3,1 i 2, pa dodajemo redom prvoj, drugoj i
četvrtoj vrsti, dobijemo drugu determinantu.

(2) Razvijajući drugu determinantu po elementima druge kolone dobijemo jednu
determinantu trećeg reda.

(3) Ako sada množimo elemente druge vrste i respektivno sa 4 i 1, pa dodajemo
odgovarajućim elementima prve i treće vrste, dobijemo četvrtu determinantu.


(4) Razvijemo li ovu determinantu po elementima prve kolone, lako možemo dobiti
njenu vrednost.
D =


= − + = −
16 3
6 4
64 18 46.

10. Ako kofaktore neke vrste, odnosno kolone, pomnožimo odgovarajućim
elementima neke druge vrste, odnosno kolone, i dobijene proizvode saberemo,
zbir je nula.


Naprimer, elemente druge vrste pomnožimo sa odgovarajućim kofaktorima prve vrste
i saberemo, za zbir dobijemo 0,
a A a A a A
a a a
a a a
a a a
21 11 22 12 23 13
21 22 23
21 22 23
31 32 33
0 + + = =
jer su elementi prve i druge vrste jednaki.

11. Vrednost determinante trećeg reda može se izračunati i pomoću
SARUSOVOG pravila. Prve dve kolone (vrste) dopišemo sa desne (ispod)
strane determinante. Množimo elemente na glavnoj dijagonali i elemente koje
se nalaze na pravcima paralelnim sa glavnom dijagonalom i saberemo.
Proizvode elemenata na sporednoj dijagonali i koji se nalaze na pravcima
paralelnim sa sporednom dijagonalom, oduzmemo.
DISKRETNA MATEMATIKA -


84

Primenu Sarusovog pravila prikazuje šema:
= =
32 31
22 21
12 11
33 32 31
23 22 21
13 12 11
a a
a a
a a
a a a
a a a
a a a
D

D a a a a a a a a a a a a a a a a a a = − − − + + =
12 21 33 1 23 33 13 22 31 32 21 13 31 23 12 33 22 11


12. Za izračunavanje determinante n-tog reda primenimo LAPLACE-ovu teoremu.
Vrednost determinante dobijemo razvijajući determinantu D po elementima
bilo koje vrste, odnosno kolone:

Razvoj po i-toj vrsti:

a D a A a A a A a A
i i i i
i n
in n
i k
ik ik
k
n
) ... ( ) ( ) = − + + − = −
+ +
=
∑ 1 1 2 2 1
1
1 1

Razvoj po j-toj koloni:

b D a A a A a A a A
ij ij j j
n j
nj nj
i k
ki ki
k
n
) ... ( ) ( ) = − + + − = −
+ +
=
∑ 2 2
1
1 1

Dokaz: Sa (i–1)-om zamenom mesta dve susedne vrste dovedemo i-tu vrstu na mestu
prve. Na taj način prva vrsta postaje druga, druga postaje treća, itd. Tako dobijene
determinante označimo sa D". Dokažimo da je D"=D.

Koristeći osobine determinante imamo: D D
i
' ( ) = −

1
1
i da je

D a A a A
k
k
n
k k
k
k
n
ik ik
' ( ) ( ) = − = −

=
• • −
=
∑ ∑
1 1
1
1
1 1
1
1
jer a a
k ik 1

= i A A
k k 1 1
'
= .

Zamenimo D' iz prethodne formule :

( ) ( ) / ( ) − = − −
− −
=
+

1 1 1
1 1
1
1 i k
k
n
ik ik
i
D a A
( ) ( ) − = = −
− + + +
=

1 1
1 1
1
i i i k
k
n
ik ik
D D a A što smo i trebali dokazati.

Slično se može dokazati i druga formula (razvoj po j-toj koloni).

6.2.3. Zadaci za vežbu:

Dokazati da je:
MATRICE I DETERMINANTE -
__________________________________________________________________________________________
85
a)
1 2 3
4 4 7
7 8 9
18 = , b)
7 4 1 2
1 2 0 3
4 5 6 6
7 8 0 9
108

= , c)
a b
a b
a b
b a
a b
= −
0 0
0 0
0 0
0 0
4 4
,

d)
a b a b
b a a b
a b a a
b a b a
a b a b = − + ( ) ( )
3
, e)
b c ab ac
ab a c bc
ac bc a b
a b c
2 2
2 2
2 2
3 3 3
4
+
+
+
=

6.3. Inverzna matrica

6.3.1. Determinante kvadratne matrice

Definicija: Svakoj kvadratnoj matrici A n-tog reda može se pridružiti determinanta n-
tog reda formirana iz elemenata matrice. Ta determinanta matrice A obeležava se sa |A|, ili
det(A).

Ako je det A ≠ 0 onda je matrica A regularna, ako je det A = 0 onda je matrica A
singularna.


6.3.2. Adjungovana matrica

Kvadratnoj matrici A n-tog reda pridružili smo det(A), Osmotrimo sad kofaktore te
determinante, koji odgovaraju elementima a
ij
i označeni sa A i j n
ij
( , , , ,... ) = 1 2 i pomoću tih
kofaktora A
ij
formiramo matricu M A i j n
ij
n
= = ( , , ,... ) 1 2 . Transponovanu matricu matrice
M nazivamo adjungovanom matricom matrice A.

= =
nn n n
n
n
T
A A A
A A A
A A A
M A adj
2 1
2 22 12
1 21 11
) ( .

Može se dokazati da matrica E A A A adj A adj A ⋅ = ⋅ = ⋅ ) det( ) ( ) (

= ⋅
nn n n
n
n
a a a
a a a
a a a
A adj A
2 1
2 22 21
1 12 11
) ( =


nn n n
n
n
A A A
A A A
A A A
2 1
2 22 12
1 21 11


DISKRETNA MATEMATIKA -


86

=
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
= = =
= = =
= = =
n
k
nk nk
n
k
k nk
n
k
k k
n
k
nk k
n
k
k k k
n
k
k
n
k
nk k
n
k
k k
n
k
k k
A a A a A a
A a A a A a
A a A a A a
1 1
2
1
3 3
1
1
1
2 2 2
1
2
1
1
1
2 1
1
1 1
.

Iz poznatih osobina determinananata sledi:

=
¹
´
¦
= =

=
n
k
jk ik
n j i j i A
j i
A a
1
) ,... 2 , 1 , (
0
što daje E A
A
A
A
A adj A ⋅ =

= ⋅
0 0
0 0
0 0
) ( .

Na sličan način dobijamo da je E A A A adj ⋅ = ⋅ ) (Primer: Odrediti adjungovanu matricu matrice A i pokazati da je
E A A A adj A adj A ⋅ = ⋅ = ⋅ ) det( ) ( ) (

=
3 1 2
4 3 2
3 2 1
A det A A = = −3 matrica A je regularna.

− −

− −
=
1 3 4
2 3 2
1 3 5
) ( A adj , E A adj A ⋅ − =
=

− −

− −

= ⋅ 3
3 0 0
0 3 0
0 0 3
1 3 4
2 3 2
1 3 5
3 1 2
4 3 2
3 2 1
) (

E A adj ⋅ − =
=

− −

− −
= 3
3 0 0
0 3 0
0 0 3
3 1 2
4 3 2
3 2 1
1 3 4
2 3 2
1 3 5
) (


6.3.3. Inverzna matrica

Ako želimo da odredimo inverznu (recipročnu) matricu kvadratne matrice A, treba
naći matricu A
−1
, koja pomnožena matricom A daje jediničnu matricu E, tj:
A A A A E ⋅ = ⋅ =
− − 1 1
.

Polazimo od jednačine E A A A adj A adj A ⋅ = ⋅ = ⋅ ) det( ) ( ) ( . Iz toga sledi u slučaju
regularnosti matrice A tj. kada je 0 ≠ A onda prethodna jednakost se deli sa A i tada
dobijamo E A
A
A adj
A
A adj
A = ⋅ = ⋅
) ( ) (
.

MATRICE I DETERMINANTE -
__________________________________________________________________________________________
87
Iz ovoga se vidi da je
A
A adj
A
) (
1
=

. Matricu A
–1
nazivamo inverznom (recipročnom)
matricom matrice A.

Svaka regularna matrica ( A ≠ 0) ima inverznu (recipročnu) matricu, dok singularna
matrica ( A = 0) nema inverznu matricu.

Primer: Naći inverznu matricu matrice A:

a)


− =
3 4 7
2 3 5
5 6 2
A A = −1


− −

= −

24 34 1
29 41 1
27 38 1
1
A
adjA
A
b)=
2 1 1 3
3 2 1 4
3 4 6 3
2 5 0 3
B B = −1

− −
− −
− − −
− −
= =

159 111 8 19
99 69 5 12
43 30 2 5
59 41 3 7
1
B
adjB
B
c)

− −
− −

=
4 3 3
6 5 4
1 1 1
C= =

1 0 3
2 1 2
1 1 2
1
C
adjC
C
d)


− − − =
1 1 5
5 3 4
3 2 3
D

− −

− −
= =

1 7 11
3 18 29
1 5 8
1
D
adjD
D

* Neke osobine regularnih matrica i stepena kvadratne matrice.

1. Ako je A regularna matrica, ona je i A
−1
regularna matrica.
2. ( ) ; A A E
− −
=
1 1

3. Ako su A i B regularne matrice n-tog reda, onda je ( ) A B A B ⋅ = ⋅
− − − 1 1 1

4. A E A A A A A A A A A A A
o K K
= = = ⋅ = ⋅ = ⋅
− −
; ; ; ;...
1 2 3 2 1

5. A A A p q N
P q p q
⋅ = ∈
+
; ,
6. N q p A A
pq q p
∈ = , ; ) (
7. ( )
n
n
A A
1 − −
= .

6.3.4. Elementarne transformacija matrice A.

Pod elementarnim transformacija,a matrice A tipa (m,n) podrazumevamo sledeće
operacije nad njenim vrstama, odnosno kolonoma.

1. Međusobna zamena dve vrste (kolone)
2. Množenje jedne vrste (kolone) brojem različitim od nule.
3. Sabiranje odgovarajućih elemenata jedne vrste (kolone) elementima druge
vrste (kolone) prethodno pomnoženih proizvoljnim brojem.

DISKRETNA MATEMATIKA -


88
Dve matrice koje se mogu transformirati jedna u drugu konačnim brojem
elementarnim transformacijama zovu se ekvivalentne matrice. Označimo simbolom A ~ B.

Pomoću elementarnih transformacija svaka (ne nula) matrica A može se svesti na
oblik ekvivalentne matrice B koja je trougaona (trapezasta) sa nulama ispod glavne dijagonale
i sa elementima različitim od nule na glavnoj dijagonali do nekog k-tog reda.

6.3.5. Rang matrice

Definicija 6.3.5.1. Definíció: Kvadratna matrica A je regularna ako i samo ako ima
determinantu različitu od nule: | A| ≠ 0. Ako je determinanta kvadratne matrice jednaka nuli,
tada je matrica singularna.

Među singularnim matricama n-tog reda možemo uvesti određenu klasifikaciju:
posmatrajmo podmatrice reda n–1. Ako među tim podmatricama ima bar jedna regularna,
tada je to jedna vrsta singzlarnosti, kažemo da je rangj matrice n–1. Ako su i sve kvadratne
podmatrice reda n–1 takođe singularne, tada ćemo pokušati pronaći kvadratnu podmatricu
reda n–2 koja je regularna. Ako pronađemo bar jednu takvu matricu, tada ćemo reći, da
matrica ima rang n–2.

Posmatranje te osobine može da se prenese i na proizvoljne pravougaone matrice tipa
m¥n. Naravno, takva matrica nema determinantu, ali možemo jio odrediti rang, pronalazivši
maksimalnu njenu regularnu kvadratnu podmatricu. Očevidno, rang je broj, koji ne može biti
veći od manje dimenzije matrice r ≤ min(m,n).

Definicija 6.3.5.2.: Ako matrica A = | |
n m
j i
a ima bar jednu regularnu kvadratnu
podmatricu reda r, a sve kvadratne podmatrice višeg reda su singularne, tada kažemo, da
matrica A ima rang r:
rang( A ) = r Œ N , r £ min(m,n).

Primer 6.3.5.1.: Matrica B je singularna, jer je |B|= 0, znači: rang(B) = 2 jer matrica
ima kvadratnu regularnu podmatricu drugog reda (na primer to je minor B
11
).
B =

9 8 7
6 5 4
3 2 1
, B
11
=
9 8
6 5
= –3, C =

9 6 3
12 8 4
3 2 1

Matrica C je singularna |C|= 0, rang(C) = 1, jer nema ni jednu regularnu kvadratnu
podmatricu drugog reda, ali svaki od elemenata je kvarana matrica prvog reda.

Teorema 6.3.5.: Rang matrice se ne menja, ako na njoj izvršimo sledeće elementarne
transformacije:
– zamenimo mesta dve vrste (ili dve kolone),
– bilo koju vrstu (ili kolonu) pomnožimo brojem lπ 0,
– sa lπ 0 pomnoženu vrstu (kolonu) dodajemo paralelnoj vrsti (koloni).

Dokaz: Rang matrice zavisi od reda najveće determinante, koja se može iz te matrice
izdvojiti. Nabrojane elementarne transformacije menjaju znak determinante, množe
determinantu sa brojem, koji nije nula ili ne menjaju determinantu. To znači, ako je neka
MATRICE I DETERMINANTE -
__________________________________________________________________________________________
89
kvadratna podmatrica date matrice bila regularna, nakon izvršene transformacije ostaje
regularna. to upravo znači nepromenjenost ranga.É

Očevidno, rang se ne menja ni onda, ako iz neke matrice izostavimo celu vrstu (ili
kolonu) ako je ona sačinjena isključivo od nula.

Primenom elementarnih transformacija menjamo matricu ali nova matrica ima isti
rang kao i data matrica. Uzastopnom primenom elementarnih transformacija u više koraka
možemo transformisati matricu na trougaonu matricu koja ima na dijagonali sve elemente
različite od nule. Tada već vidimo, da je rang te poslednje matrice (pa i matrice od koje je ona
dobijena) upravo broj elemenata na dijagonali. Diskusiju ranga, koja zavisi od nekog
parametra pokazuje sledeći primer:

Primeri 6.3.5. Nađimo rang matrice A i izvršimo diskusiju ranga matrice B u
zavisnosti od parametra l!

A =


− −
− − −
− −
5 0 8 0 4
10 9 10 6 2
2 6 8 4 2
3 3 4 2 1
~

− −
− −

− −
17 12 8 8 0
4 3 2 2 0
4 0 0 0 0
3 3 4 2 1
~

~0 0 0 0 0
0 3 2 2 0
4 0 0 0 0
0 0 0 0 1
~


0 0 0 0 0
0 0 0 2 0
4 0 0 0 0
0 0 0 0 1
~

1 0 0
0 1 0
0 0 1
fi rang( A ) = 3.

U prvoj fazi smo prvu vrstu pomnožili sa 2 i dodali smo je drugoj vrsti, isto tako prvu
vrstu smo množili sa –2 i dodali smo trećoj vrsti, i na kraju prvu vrstu pomnoženu sa 4 dodali
smo četvrtoj vrsti. Istovetnost ranga između polazne i dobijene matrice obeležimo znakom ~.

U drugoj fazi množenjem prve kolone sa odgovarajućim brojevima i dodavanjem
ostalim kolonama “stvaramo” nule u prvoj vrsti.

U trećoj fazi “poništimo” brojeve u trećoj vrsti.

U poslednjoj fazi izostavimo nula-kolonu i nula-vrstu, zamenom mesta zadnje i
predzadnje kolone (pa i deljenjem kolona sa odgovarajučim brojevima) dobijamo jediničnu
matricu, za koje je očevidno rang 3.

B =

− − −
− − −
λ λ λ
λ
3 4 1
3 7 2
1 3 1
2
~

+ − −
− −
1 3 1 0
1 1 0
1 3 1
2
λ λ λ
λ ~

+ −
− −
2 3 0 0
1 1 0
1 3 1
2
λ λ
λ .

Slično postupamo, kao u prethodnom primeru: množenjem prve vrste sa
odgovarajućim brojem i dodavanjem drugoj, odnosno trećoj vrsti, dobijamo nule u prvoj
koloni. U drugoj fazi mnozimo drugu vrstu sa –1 i dodajemo trećoj vrsti što rezultuje
dijagonalnu matricu. Ta matrica ima determinantu različitu od nule, ako je l–1≠0 i l≠–2, dok
u slučaju kada je l–1=0, ili l=–2, treća vrsta je sačinjena od samih nula, pa se može izostaviti
– te rang matrice je 2. Za sve ostale vrednosti parametra l je rang matrice 3.

90

7. SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA
7.1. GAUSS-ov metod eliminacije nepoznatih

Razmotrićemo sada sisteme linearnih jednačina u kojima broj jednačina se ne mora
poklapati sa brojem nepoznatih.

Sistem od m jednačina sa n nepoznatih imaće oblik


m n mn j mj m m
i n in j ij i i
n n j j
n n j j
b x a x a x a x a
b x a x a x a x a
b x a x a x a x a
b x a x a x a x a
= + + +
= + + +
= + + +
= + + +
L L
M M O M M M
L L
M M M O M M
L L
L L
2 2 1 1
2 2 1 1
2 2 2 2 22 1 21
1 1 1 1 12 1 11
(1)

gde su x
j
(j=1,2,...,n) nepoznate,
a
ij
(i=1,2,...,m , j=1,2,...,n) koeficijenti uz nepoznate,
b
i
(i=1,2,...,m) nezavisni članove.

Ako su u sistemu jednačina (1) svi nezavisni članovi b
i
(i=1,2,...,m) jednaki nuli
onda ga nazivamo sistemom homogenih jednačina, u suprotonom kažemo da je sistem
nehomogenih jednačina.

Rešenjem sistema (1) nazivamo svaku uređenu n-torku od n brojeva (ξ
1
, ξ
2
, ξ
3
, ...

n
) koji zamenjeni redom umesto x
j
(j=1,2,...,n) u jednačinama (1) iste pretvaraju u identitete.

Upoznaćemo se sad sa Gauss-ovim metodom sukcesivne eliminacije nepoznatih.

Neka je dat sistem (1) i neka je a
11
≠ 0. Pomnožimo obe strane prve jednačine sa
11
21
a
a
i oduzmemo od odgovarajućih strana druge jednačine, zatim sa
11
31
a
a
i oduzmemo od
odgovarajućih strana treće jednačine itd.

Dobijemo sistem:

m n mn j mj m
i n in j ij i
n n j j
n n j j
b x a x a x a
b x a x a x a
b x a x a x a
b x a x a x a x a
′ = ′ + ′ + ′
′ = ′ + ′ + ′
′ = ′ + ′ + ′
= + + +
L L
M M O M M
L L
M M M O M
L L
L L
2 2
2 2
2 2 2 2 22
1 1 1 1 12 1 11
(2)

U sistemu (2) sem prve jednačine ni jedna jednačina ne sadrži nepoznatu x
1
.
Pored toga sistem (2) ekvivalentan je sa sistemom (1).
SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA `

_________________________________________________________________________________
91

Predpostavimo da je 0
22
≠ ′ a i transfomišemo sistem (2) tako da prve dve jednačine
ostanu nepromenjene a iz preostalih jednačina sistema (2) eliminisaćemo nepoznatu x
2
.
Množimo obe strane druge jednačine redom sa
22
2
22
42
22
32
, , ,
a
a
a
a
a
a
m


K i oduzimamo od
odgovarajućih strana preostalih jednačina. Dobijemo sistem jednačina ekvivalentan sistemu
(1).


t n tn j tj t
n n n j
n n j j
n n j j
b x a x a x a
b x a x a x a
b x a x a x a x a
b x a x a x a x a x a
′ ′ = ′ ′ + ′ ′ + ′ ′
′ ′ = ′ ′ + ′ ′ + ′ ′
′ = ′ + ′ + ′ + ′
= + + + +
L L
M M O M M
L L
L L
L L
3 3
3 3 3 3 33
2 2 2 2 23 2 22
1 1 1 1 13 1 12 1 11


Ovaj sistem sadrži t jednačina, pri čemu je t b m jer se broj jednačina pri prvoj i
drugoj transformaciji mogao smanjiti (ako je neka jednačina dobila oblik 0=0). Gore opisani
postupak eliminacije nepoznatih se nastavlja dok se ne dobije sistem od k jednačina, pri čemu
je izvršena eliminacija (k-1) nepoznate

1 1 1
2 2 2 1 1 , 2 2 22
1 1 1 1 1 , 1 1 12 1 11
− − −
− −
− −
= + +
′ = ′ + ′ + ′ + + ′
= + + + + +
k
k n
k
kn k
k
kk
n n k k k k
n n k k k k
b x a x a
b x a x a x a x a
b x a x a x a x a x a
L
M M M
L L
L L

gde su očigledno 0 , , 0 , 0
) 1 (
22 11
≠ ≠ ′ ≠
− k
kk
a a a K I k≤ m i k≤ n. U ovom slučaju sistem (1) je
rešiv. Ako je k=n sistem (1) je određen, a za k< n sistem je neodređen, a u slučaju ako se
dobija sistem u kome se nalazi bar jedna jednačina čija je leva strana nula a desna različita od
nule, tada je sistem protivrečan.

Zaista, ako je k = n sistem (4) dobija oblik:

1 1
2 2 2 22
1 1 1 12 1 11
− −
=
′ = ′ + + ′
= + + +
n
k n
n
nn
n n
n n
b x a
b x a x a
b x a x a x a
M M O
L
L


Iz poslednje jednačine može se izračunati nepoznata x
n
. Zamenimo li x
n
u
pretposlednju jednačinu može se izračunati nepoznata x
n–1
. Na ovaj način nastavljamo
izračunavanje nepoznatih x
n–2
, x
n–3
, ... ,x
2
,x
1
.

Na kraju zaključujemo da se Gauss-ova metoda može primenitt na bilo koji sistem
linearnih jednačina.

Sistem će biti protivrečan ako u toku transformacija dobijamo jednačinu u kojoj su
koeficijenti uz nepoznate jednaki nuli a nezavisan član različit od nule: ako ovakvu jednačinu
ne odobjamo, sistem je rešiv. Rešiv sistem je određen ako se može sistem (1) dovesti na oblik
(5) (trougaoni oblik) tj. ako je u sistemu (5) broj jednačina jednak broju nepoznatih. Rešiv
sistem je neodređen ako u poslednjoj jednačini sistema (4) imamo više od jedne nepoznate
(ima trapezni oblik) tj. ako broj jednačina u sistemu (4) je manji od broja nepoznatih
DISKRETNA MATEMATIKA `


92
(k<n).Prilikom rešavanja konkretnih sistema linearnih jednačina (ako je broj jednačina m>3 )
napiše se matrica sistema kojoj dodamo novu kolonu čiji su elementi nezavisni ( b
i
) članovi
odgovarajućih jednačina. Ovu matricu nazivamo proširenom matricom sistema i
transformacije vršimo na sistemu ove matrice.

Primeri:

1. Reštiti sistem jednačina:
1 2 2
7 5 3 2
4 3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
= + +
= − −
= − −
x x x
x x x
x x x


Transformacije ćemo izvršiti na proširenoj matrici sistema:


− −− −

− −
− −
+ ⋅ − + ⋅ −
+ ⋅ −
1 1 0 0
1 1 1 0
4 3 2 1
3 5 4 0
1 1 1 0
4 3 2 1
1 2 2 1
7 5 3 2
4 3 2 1
3 2 3 1
2 1
) 4 ( ) 1 (
) 2 (
i i i i
i i
a a a a
a a


U poslednjoj matrici odgovara sistem jednačina:
1
1
4 3 2
3
3 2
3 2 1
=
− = +
= − −
x
x x
x x x
x
1
= 3 , x
2
= –2 , x
3
= 1

2. Rešiti sistem jednačina:
x x x x
x x x x
x x x x
x x x
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3
2 4
2 3 2 8
2 3 5
2 2 8 6
− + − =
+ + + =
+ − + =
− + =


1 1 2 1 4
2 1 3 2 8
1 2 3 1 5
2 2 8 0 6
1 1 2 1 4
0 3 1 4 0
0 3 5 2 1
0 0 4 2 2
1 1 2 1 4
0 3 1 4 0
0 0 4 2 1
0 0 4 2 2
1 1 2 1 4
0 3 1 4 0
0 0 4 2 1
0 0 0 0 1
− −


− −− −

− −


− −

− −

Poslednja vrsta matrice sadrži jednačinu 0 = –1 što znači da je sistem protivrečan
(nema rešenja).

3. Rešiti homogeni sistem jednačina:
2 3 0
3 5 0
4 6 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
x x x x
x x x x
x x x x
− + − =
+ − + =
+ − + =


2 1 3 1
3 1 1 5
1 2 4 6
2 1 3 1
5 0 2 4
5 0 2 4
2 1 3 1
5 0 2 4
0 0 0 0
− −


− −


− −

SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA `

_________________________________________________________________________________
93


Poslednja matrica odgovara sistemu jednačina koji je neodređen jer poslednja
jednačina sadrži tri nepoznate.

2 3 0
5 3 0
1 2 3 4
1 3 4
x x x x
x x x
− + − =
+ + =


Dvema nepoznatama dajemo proizvoljne vrednosti: x
3
=α , x
4


x x x x
1 2 3 4
2 4
5
9 13
5
=
+
=

= =
α β α β
α β , , , .

4. 5.

x x x
x x x
x x x
1 2 3
1 2 3
1 2 3
2 5 2
2 2 2
2 0
3 2 1
− − =
+ − =
+ + =
− ( , , )

3 1
7
2 9
1 2
1 2
1 2
x x
x x
x x
− =
+ =
+ =
( , ) 2 5


6. 7.

x x x
x x x
x x x
x x x
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
2 2
2 3
2 3 2 3
3 2 3 2
2 1 2
+ + =
− − + =
+ − = −
+ − =
− ( , , )

x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
0
2 2 8
2 3 8
5 2
2 1
3 4 1
+ + =
− − =
− − =
− + + = −
+ − =
− ( , , )


8 9.

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
2 3 5
2 3 2
3 4 4 7
3 2 2 3
+ − + =
− − + =
+ − + =
− − − = −

x x x
x x x
x x x
x x
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 3
2 3
2 1
2 3 3 2
3 7
7 3 4
− + =
− + − =
− + =
+ =
− − ( , , ) α α α

( , , , )
9 7 5
5
8 5
5
+ − − − α β α β
α β

10. 11,
x x x x
x x x x
x x x
x x x
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 4
2 3 4
2 3 1
3 2
2 5 2 1
2 4 2
+ + − = −
+ − + =
+ − =
− + =

x x x
x x x
x x x
x x x
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
3 6
2 1
3 2 2 8
2 2 3
− + =
− − = −
− + =
− − + =

(protivrečan) (protivrečan)

DISKRETNA MATEMATIKA `


94

7.2. Rešavanje sistema linarnih jednačina pomoću determinanata

Posmatrajmo sada sistem linearnih jednačina u kojima broj jednačina jednak sa
brojem nepoznatih (m=n).

Sistem od n jednačina su n nepoznatih imaće oblik:


n n nn j nj n n
i n in j ij i i
n n j j
n n j j
b x a x a x a x a
b x a x a x a x a
b x a x a x a x a
b x a x a x a x a
= + + +
= + + +
= + + +
= + + +
L L
M M O M M M
L L
M M M O M M
L L
L L
2 2 1 1
2 2 1 1
2 2 2 2 22 1 21
1 1 1 1 12 1 11
(6.)

gde su x
j
nepoznate, a
ij
koeficijenti uz nepoznate, b
i
nezavisni članovi.(i,j = 1,2,...,n)

Označimo determinantu kvadratne matrice sistema (6) sa D:


nn nj n n
in ij i i
n j
n j
a a a a
a a a a
a a a a
a a a a
D
L L
M O M M M
L L
M M O M M
L L
L L
2 1
2 1
2 2 22 21
1 1 12 11
=

Pretpostavili smo da sistem (6) ima n jednačina sa n nepoznatih, zato koeficijenti
a
ik
obrazuju determinantu (D) n-tog reda, pretpostavimo i to da je determinanta različita od
nule, D≠0, i da sistem ima rešenja (x
1
, x
2
,…, x
n
). Da bismo odrediti nepoznatu x
n
pomnožimo
sistem jednačina kofaktorima elemenata k-te kolone, tj. kofaktorima elemanta a
ik
i saberemo
leve i desne strane jednačina sistema i grupisanjem koeficijenata uz nepoznate x
k
(k=1,…,n)
dobijamo:

( a
11
A
1k
+ a
21
A
2k
+ … + a
i1
A
ik
+ … + a
n1
A
nk
)x
1

+( a
12
A
1k
+ a
22
A
2k
+ … + a
i2
A
ik
+ … + a
n2
A
nk
)x
2

+ …
+ ( a
1k
A
1k
+ a
2k
A
2k
+ … + a
ik
A
ik
+ … + a
nk
A
nk
)x
k

+ …
+ ( a
n1
A
1k
+ a
n2
A
2k
+ … + a
n1
A
ik
+ … + a
nn
A
nk
)x
n


= b
1
A
1k
+ b
2
A
2k
+ … + b
i
A
ik
+ … + b
n
A
nk


Koeficijent uz nepoznatu x
k
je vrednost determinante D sistema (6), a ostali
koeficijenti uz nepoznate x
1
, x
2
, … , x
k-1
, x
k+1
, …, x
n
su nule (iz osobine determinante). Izraz
na desnoj strani predstavlja takođe determinantu koja se dobija iz determinante sistema kada
SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA `

_________________________________________________________________________________
95
se koeficijenti a
1k
, a
2k
, … , a
nk
uz nepoznatu x
k
zamene slobodnim članovima b
i
. Prema
tome je:


a a a a
a a a a
a a a a
x
a a b a
a a b a
a a b a
k n
k n
n n nk nn
n
n
n
n n n nn
11 12 1 1
21 22 2 2
1 2
11 12 1 1
21 22 2 2
1 2
L L
L L
M M M M
L L
L L
L L
M M M M
L L
⋅ = ; x
k
⋅D = D
k

Dakle, nepoznate se određuju kao količnici determinanata:

x
D
D
x
D
D
x
D
D
x
D
D
k
k
n
n
1
1
2
2
= = = = ; ; ... ; ; ... ; .

Ove formule nazivaju se KRAMER-ove formule.

Kada je determinanta sistema različita od nule sistem jednačina ima jedno i samo
jedno rešenje: ( x x x
n 1 2
, , ... , ). Nepoznate x
k
(k=1,2,…n) određuju se po KRAMER-ovim
formulama. One prestavljaju KRAMER-ovo pravilo:

Sistem od n linearnih nehomogenih jednačina sa n nepoznatih čija je determinanta
sistema različita od nule ima samo jedan sistem rešenja. To su rešenja određena količnicima
čiji je imenilac uvek determinanta sistema a brojioci su determinante koje se dobijaju iz
determinante sistema, kada se u njoj koeficijienti uz nepoznatu koja se traži zamene desnim
stranama jednačina nehomogenog sistema.

Primer:
1.

5 2 3 4
2 4 5 12
3 2 2 8
3 3 1
1 3 2 1
5 2 3 4
2 2 4 5
1 3 2 2
3 1 1 3
175
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
D
+ − + =
− + − =
+ − − =
− + + = −

=

− −
− −

= −
( , , , )
; ,

; ; 525
3 1 1 3
2 2 8 1
5 4 12 2
4 3 4 5
175
3 1 1 1
2 2 3 8
5 4 2 12
4 3 2 4
2 1
− =

− −


= − =
− −
− −
− −

= D D

175
1 1 1 3
8 2 3 1
12 4 2 2
4 3 2 5
350
3 1 1 3
2 8 3 1
5 12 2 2
4 4 2 5
4 3
=
− −= − =
− −

− −
= D D ;

Rešenja su: x x x x
1 2 3 4
175
175
525
175
350
175
175
175
1 =


=


=


=

= − = 1 ; = 3 ; = 2 ;
DISKRETNA MATEMATIKA `


96

2. 3.

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
3 7
2 3 4 19
3 4 2 9
2 3 2 2
2 3 5 1
− + − =
− + − =
+ − + = −
− + + + = −
− ( , , , )

x x x x
x x x x
x x x x
x x x
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3
2 0
1
2 2 3
3 4 2
3 3 2 1
+ + − =
− − + =
+ + + =
+ + =
− − ( , , , )


4. 5.
2 0
2 4
3 1
1 3 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
x x x
x x x
x x x
+ − =
+ + =
+ + =
− ( , , )

x x x
x x x
x x x
1 2 3
1 2 3
1 2 3
3
2 2
2 4 1
1 1 1
− + =
+ + =
− − = −
− ( , , )7.3. Rešavanje sistema linearnih jednačina primenom inverzne matrice.

Najbolju primenu inverzne matrice nalazimo kod rešavanja sistema lilnearnih
jednačina i to kod n jednačine sa n nepoznatih.

Dat je sistem od n linearnih jednačina sa n nepoznatih Koeficijente možemo
napisati u obliku matrice, i ta matrica se naziva osnovna matrica sistema.

=
nn nj n n
in ij i i
n j
n j
a a a a
a a a a
a a a a
a a a a
A
L L
M O M M M
L L
M M O M M
L L
L L
2 1
2 1
2 2 22 21
1 1 12 11


Nepoznate i slobodne članove možemo pisati u obliku matrice (vektora) kolone.
X
x
x
x
B
b
b
b
n n
=

=

1
2
1
2
M M
;
Putem ovih, sistem jednačina se može kraće pisati u obliku matrične jednične
A⋅X=B .

Svaki onaj skup brojeva ( x x x
n 1 2
, , ... , ) koji sistem (6) pretvaraju u identitet
nazivamo rešenjem sistema, a matricu X rešenjem (korenom) matrične jednačine A⋅X=B

Ako je matrica A regularna, onda postoji i (A
–1
) inverzna matrica, a to znači da i
sistem ima rešenje. Ako matričnu jednačinu A⋅X = B množimo sa A
–1
dobićemo
A
–1
⋅A⋅X= A
-1
⋅B ; X= A
-1
⋅B ili
SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA `

_________________________________________________________________________________
97

x
x
x
A
A A A
A A A
A A A
b
b
b
n
n
n n nn n
1
2
11 12 1
21 22 11
1 2
1
2
1
M
L
L
M M O M
L
M

= ili
x
x
x
D
D
D
D
n n
1
2
1
2
1
M M

=

jer je kraće ako se uvedu oznake |A| = D i A b D k n
ik i k
i
n
= ∑ =
=1
1 ; ( ) ,..., . Iz toga sledi rešenje:
x
D
D
k
k
= za D≠0 (k=1,…,n) što predstavlja KRAMER-ovo pravilo za rešavanje sistema.

Primer:

1. Rešiti matrični sistem jednačina A⋅X=B ako su
A X
x
x
x
B =


=

=

1 8 9
2 1 3
2 2 1
32
11
27
1
2
3
, ,
Rešenje: |A|=D= –15 osnovna matrica A je regularna, što znači da postoji A
A
adjA

=
1
1
.

A

= −
− −

1
1
15
5 10 15
8 19 15
6 18 15
na osnovu ovog postoji X= A
-1
⋅B ;
x
x
x
1
2
3
9
4
1

=

,
iz čega sledi, da su rešenja sistema x
1
=9 , x
2
=4 , x
3
= –1.

2.
x x x
x x x
x x x
1 2 3
1 2 3
1 2 3
2 4
2 3 3
3 4 12
+ + =
− + = −
+ − =
, A = −

=
1 2 1
2 1 3
3 4 1
22 , A

=

− −

1
1
22
11 6 7
11 4 1
11 2 5


x
x
x
x
x
x
1
2
3
1
2
3
1
22
11 6 7
11 4 1
11 2 5
4
3
12
1
2
1

=

− −

=

; .


7.4. KRONECKER-CAPLELLI-jev stav

Za sistem jednačina (1) važi Kronecker-Capelli-jev stav koji glasi: Sistem
nehomogenih linearnih jednačina (1) saglasan (to jest ima rešenje) tada i samo tada kada je
rang matrice koeficijenata A=[a
ij
]
(m,n)
jednak rangu proširene matrice (B) koja se dobija kada
se matrici koeficijenata A dopišu kao poslednja kolona nezavisni članovi, b
i .


Matrice su oblika:

DISKRETNA MATEMATIKA `


98

=

=
3 2 1
2 2 22 21
1 1 12 11
2 1
2 22 21
1 12 11
b a a a
b a a a
b a a a
B
a a a
a a a
a a a
A
mn m m
n
n
mn m m
n
n
L
M M O M M
L
L
L
M O M M
L
L
;

Dakle, mora biti rang(A)=rang(B). Ovaj uslov je potreban i dovoljan.

Razlikovaćemo dva slučaja ako je sistem (1) saglasan:

1. Ako je r(A) = r(B) = r = n onda sistem ima n jednačina linearno nezavisnih, a to
je slučaj koji smo videli kod KRAMER-ovog pravila. Sistem tada ima jednoznačno određeno
rešenje ( x x x
n 1 2
, , ... , ) a za sistem kažemo da je određen.

2. Ako je r(A) = r(B) = r < nonda se sistem može napisati u obliku

a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ … + a
1r
x
r
= b
1
- a
1,r+1
x
r+1
- a
1,r+2
x
r+2
- … -a
1n
x
n

a
21
x
1
+ a
22
x
2
+ … + a
2r
x
r
= b
2
- a
2,r+1
x
r+1
- a
2,r+2
x
r+2
- … -a
2n
x
n


a
r1
x
1
+ a
r2
x
2
+ … + a
rr
x
r
= b
r
- a
r,r+1
x
r+1
- a
r,r+2
x
r+2
- … -a
rn
x
n


Ovakav sistem jednačina ima za rešenje ( x x x
r 1 2
, , ... , ) koje zavisi od
( x x x
r r n + + 1 2
, , ... , ) nepoznatih, mi ih možemo po volji izabrati i tako dobiti beskonačno
mnogo rešenja za dati sistem. Sistem je tada (n–r)-to struko neodređen jer za
x x x
r r n + + 1 2
, , ... , uzimamo proizvoljne vrednosti.

3. Ako r(A) ≠ r(B) sistem je nesaglasan (nema rešenja) ili protivrečan.

Primeri:

1. Ispitati da li je sistem saglasan. Primeniti Kronecker-Capelli-jev stav.
7 5 1
3 7
15 9 9
1 2 3
1 2 3
1 2 3
x x x
x x x
x x x
− + =
+ − =
+ + =


Određivanje ranga matrice radi se Gauss-ovim algoritmom svođenjem matrice B
(površine matrice sistema) na dijagonalnu (trouglastu) formu, a elemente matrice A (sistema)
se odvajaju crticama, vidi se da r(A) = r(B) = 2:

B =


7 1 5 1
1 3 1 7
15 1 9 9
7 1 5 1
0 22 12 48
0 22 12 48
7 1 5 1
0 22 12 48
0 0 0 0


Sistem je n–1=1 struko neodređen.

Ako se uzme da x
3
= α onda x x
1 2
5 7
11
24 6
11
=

=
− α α
, .
SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA `

_________________________________________________________________________________
99

2. 3.

2 3 2 3
7 5 4
5 4 6 8
6 3 2
8 5 2 9
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
− − =
+ + =
− − = −
+ − = −
+ − = −

2 1
3 2 2 3 2
5 2 1
2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
+ − + =
− + − =
+ − + = −
− + − =

r(A) = r(B) = 3 = n r(A) = 3 , r(B) = 4
Rešenje: (2, -3, 5). r(A) ≠ r(B) , sistem je protivrečan.

4. Diskutovati rešenja sistema za razne vrednosti parametra m:

mx x x
x mx x m
x x mx m
1 2 3
1 2 3
1 2 3
2
1 + + =
+ + =
+ + =
.

Rešenje:
|A| = (m-1)
2
(m+2) , To znači da za m ≠ 1 ∧ m≠ –2 r(A) = r(B) = 3 i sistem je određen.
a) za m = 1 r(A) = r(B) = 1, i pošto je n=3 zato sistem dvostruko neodređen,
b) za m = –2 r(A) = 2 , r(B) = 3 , sistem je protivrečan.

5. 6.
2 3 2 3
7 5 4
5 4 6 8
6 3 2
8 5 2 9
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
− − =
+ + =
− − = −
+ − = −
+ − = −

2 5
2 1
3 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
x x x x
x x x x
x x x x
+ − + =
+ − − =
− − + =

r(A) = r(B) = 3 = n = r r(A) = r(B) = 3 = r , n = 4 , r < n
Rešenje: (2, -3, 5) sistem je neodređen sa n – r = 1 stepenom slobode:

13 6
7
24 3
7
15 8
7
− − −
|
\

|
.
|
α α α
α ; ; ;7.5. Sistem homogenih jednačina

Kod homogenog sistema su svi slobodni članovi b
i
= 0. Jasno je da su očevidna
rešenja x
i
=0. Ova se rešenja zovu identična ili trivijalna. Pored ovih trivijalnih rešenja sistem
može imati i drugih rešenja različitih od nule.

Sistem homogenih jednačina ne može biti pritivrečan jer uvek ima bar jedno
rešenje: x
1
=0, x
2
=0, …, x
n
=0. U slučaju ako je broj jednačina u sistemu manji od broja
nepoznatih (m<n), sistem pored trivijalnog ima i druga rešenja, sistem je neodređen, jer se
broj jednačina primenom Gauss-ove metode može se smanjiti.
DISKRETNA MATEMATIKA `


100

U slučaju kada je determinanta sistema D≠0 sistem je određen i ima kao jedino
rešenje trivijalno po KRAMER-ovim formulama.

Homogeni sistem ima samo trivijalna rešenja ako r(A) = r = n. Ako je r(A) = r < n
tada sistem pored trivijalnog ima i beskonačno mnogo rešenja i to: nepoznate x
1
, x
2
, … , x
r

mogu se izraziti preko x
r+1
, x
r+2
, … , x
n
(sistem koji sadrži te nepoznate treba da je saglasan).

Primeri: Rešiti sistem
1. 2.

x x x
x x x
x x
1 2 3
1 2 3
1 3
2 0
0
3 5 0
+ − =
− + =
+ =

2 5 0
3 2 0
4 3 2 0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
x x x
x x x
x x x
+ + =
+ + =
+ + =

r(A) = 2 < n r(A) = 3 = n
(
− 5
3
α
,
4
3
α
, α) (x
1
= x
2
= x
3
=0 , trivialno rešenje).

3. 4.

x x x x
x x x x
x x x
x x x x
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3
1 2 3 4
3 2 0
4 5 0
2 3 0
3 2 0
+ + + =
+ + + =
+ + =
+ + + =

3 4 5 7 0
2 3 3 2 0
4 11 13 16 0
7 2 3 0
24 27 29 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
+ − + =
− + − =
+ + + =
− + + =
+ − + =

r(A) = 3 < n jednostruko neodređen r(A) = 2 < 4 dvostruko neodređen
(0, -3α, α, 7α) (
3 13
17
α β −
,
19 20
17
α β −
, α, β)1018. VEKTORSKI PROSTORI

8.1. Pojam vektorskog prostora

Posmatrajmo skupove R ={ } ,... , , , δ γ β α , i V={ } ... d, c, b, a, , pri čemu skup R ima
strukturu
1
polja u odnosu na sabiranje i množenje elemenata, a V ima strukturu komutativne
grupe u odnosu na sabiranje. Ovi zahtevi ukratko znače sledeće: U skupu R za ma koje
elemente α i β važi, da su i α + β, α –β, α⋅β i α:β, (β ≠ 0) elementi tog skupa, pri čemu su
operacije sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja snabdevene poznatim svojstvima tih
operacija u skupu realnih brojeva; dok zahtev, da skup V ima strukturu komutativne grupe u
odnosu na sabiranje znači sledeće:

1. a + b ∈ V, za ma koje a,b ∈ V;
2. (a + b) + c = a + (b + c), za ma koje a,b,c ∈ V (asocijativnost);
3. Postoji elemenat 0 ∈ V, za koji je 0+a = a+0 za ma koji a ∈ V ,(postoji
neutralni elemenat te operacije u tom skupu);
4. Za ma koji elemenat a ∈ V postoji -a ∈ V, za koji je a+(-a) = 0; (svaki
elemenat ima svoj inverzni elemenat); i
5. a + b = b + a, za ma koje a,b ∈ V (komutativnost).

Definicija 8.1.: Komutativna grupa V sa unutrašnjom operacijom + čini vektorski
prostor nad poljem R sa unutrašnjim operacijama sabiranja i množenja, ako je definisana
"spoljašnja" operacija množenja između elemenata R i V, koja zadovoljava sledeće zahteve
za ma koje α , β ∈ R i a,b ∈ V:

1. α ⋅ a ∈ V,
2. (α + β ) ⋅ a = α ⋅ a + β ⋅ a,
3. α ⋅ (a + b) = α ⋅ a + α ⋅ b,
4. (α β ) ⋅ a = α ⋅ (β ⋅ a),
5. 1⋅ a = a, i 0 ⋅ a = 0, (0,1 ∈ R i 0∈ V).

Primer 8.1.: Posmatrajmo skup (geometrijskih) vektora u prostoru. Uočimo, da taj
skup ima strukturu komutativne grupe u odnosu na sabiranje vektora, definisanog u
prethodnom poglavlju, dok u pogledu množenja vektora brojem zadovoljeni su zahtevi iz
definicije 8.1.; prema tome, skup geometrijskih vektora ima strukturu vektorskog prostora
nad poljem realnih brojeva.

Proveriti!1
Pojam algebarskih struktura razmatrano je ranije..
VEKTORSKI PROSTORI -


102
Primer 8.2.: Posmatrajmo skup matrica tipa (m,n). Proveriti, da i taj skup zadovoljava
uslove komutativne grupe u odnosu na sabiranje matrica, a takođe i pogledu množenja
matrice brojem zadovoljava i uslove vektorskog prostora nad poljem realnih brojeva.

Proveriti!

Primer 8.3.: U svojstvu elemenata skupa V uočimo polinome sa racionalnim
koeficijentima promenljive x:
0 1
1
1
... ) ( a x a x a x a x P
n
n
n
n n
+ + + + =


. Proveriti da je skup
polinoma snabdeven strukturom komutativne grupe u odnosu na uobičajeno sabiranje
polinoma. Dalje, ako posmatramo i množenje polinoma sa brojem u uobičajenom smislu,
može se proveriti, da takvo množenje zadovoljava zahteve iz definicije vektorskog prostora,
zato i skup polinoma ima strukturu vektorskog prostora nad poljem realnih brojeva.

Primer 8.4.: Dat je skup V = {vv =( )
n
a a a a ,..., , ,
3 2 1
,
i
a ∈ R , i =1,2,...,n}.
(Popularno se taj skup naziva skupom "n-torki".(U slučaju n=3 imamo vektore - uređene
trojke u dekartovom koordinatnom sistemu.) . Proveriti da V ima strukturu vektorskog
prostora nad poljem realnih brojeva, ako sabiranje elemenata u skupu n-torki definišemo kao
prirodno uopštenje sabiranja vektora u dekartovom koordinatnom sistemu (sabiramo
odgovarajuće koordinate), dok pod množenjem sa brojem podrazumevamo množenje svake
koordinate vektora tim brojem.

U svojstvu elemenata skupa V mogu se posmatrati uredjene n-torke i u obliku kolona.
U oba slučaja ti objekti u suštini jesu matrice; u prvom slučaju su tipa (1,n), dok u ovom
drugom tipa (n,1). To znači, da ovaj primer predstavlja specijalni slučaj primera 8.2. u vezi
matrica.
Proveriti!

U daljim razmatranjima pod vektorima ćemo podrazumeti ovakve uređene "n-torke"
realnih brojeva, a primeri i zadaci će biti birani često sa područja uređenih trojki.

8.2. Linearna zavisnost i nezavisnost vektora

Definicija 8.2. Za proizvoljan skup vektora
n 3 2 1
,..., , , v v v v , uzetih iz V i brojeva
n
α α α α ,..., , ,
3 2 1
uzetih iz R izraz

n n
v v v v ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ α α α α ...
3 3 2 2 1 1


nazivamo linearnom kombinacijom vektora
n 3 2 1
,..., , , v v v v . Linearna kombinacija vektora je
takođe vektor.

Primer 8.5.: Neka su dati vektori: ) 1 , 8 , 5 , 1 ( ), 0 , 8 , 2 , 4 (
2 1
− = = v v ,
) 5 , 1 , 0 , 0 (
3
= v i ) 1 , 1 , 1 , 1 (
4
= v . Jedna njihova linearna kombinacija je:
v =
4 3 2 1
1 3 2 1 v v v v ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ =
= (4,2,8,0) + (-2,10,16,2)+(0,0,-3,-15)+(1,1,1,1) = (3,13,22,-12).

DISKRETNA MATEMATIKA -

103
Definicija 8.3. Za proizvoljan konačan skup vektora
n 3 2 1
,..., , , v v v v kažemo da je
linearno zavisan skup, ako postoji linearna kombinacija tih vektora koja je jednaka nuli, pri
čemu je bar jedan od brojeva α
i
uzetih iz skupa R različit od nule, tj:
n n
v v v v ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ α α α α ...
3 3 2 2 1 1
= 0, za bar jedno 0 ≠
i
α .(α
i
∈ R , i = 1,2,3,...,n).

Definicija može biti preformulisana na sledeći način:

Definicija 8.3.a. Za proizvoljan konačan skup vektora
n 3 2 1
,..., , , v v v v kažemo da je
linearno nezavisan skup, ako linearna kombinacija tih vektora može biti jednaka nuli samo
ako su svi brojevi α
i
uzetih iz skupa R jednaki nuli, tj:
n n
v v v v ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ α α α α ...
3 3 2 2 1 1
= 0,
samo ako su svi 0 =
i
α .(α
i
∈ R , i = 1,2,3,...,n).

Posledica ove definicije je, da iz skupa linearno zavisnih vektora elementi koji, imaju
koeficijent različit od nule mogu se izraziti kao linearna kombinacija ostalih. Recimo, ako je
0 ≠
k
α , tada će biti za
k i i
α α β = (i=1,2,...,n, i≠k):

n 1 k 1 1 - k 1 2 2 1 1 k
... ... v v v v v v ⋅ + + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ =
+ + − n k k
β β β β β .

Primer 8.6.: Vektori ) 1 , 1 , 1 , 1 ( ), 1 , 2 , 3 , 4 ( ), 4 , 3 , 2 , 1 (
3 2 1
= = = v v v su linearno zavisni,
jer je
3 2 1
5 v v v ⋅ − + = 0, ili, naprimer:
3 2 1
5 v v v ⋅ + − = .
Proveriti!

Ako u vektorskom prostoru V odaberemo jedan skup od k linearno nezavisnih vektora,
tada svojim linearnim kombinacijama oni proizvedu ili razapinju podprostor V
1
datog
prostora V. U tom podprostoru bilo koji skup od k+1 vektora predstavlja linearno zavisan
skup.

Pokušajmo u jednom vektorskom prostoru pronaći što veće skupove linearno
nezavisnih vektora! Na taj način podprostori, generisani odabranim linearno nezavisnim
skupovima vektora biće sve širi, dok u krajnjem slučaju ćemo pronaći i jedan takav skup od n
linearno nezavisnih vektora koji generiše čitav prostor. Tada bilo koji elemenat prostora V
može biti izražen pomoću datih n vektora (bilo koji skup od n+1 vektora je linearno zavisan
skup).

Definicija 8.4.: Dimenzija vektorskog prostora V je maksimalan broj linearno
nezavisnih vektora u njemu.

Definicija 8.5.: Baza vektorskog prostora V je bilo koji skup od n linearno nezavisnih
vektora, gde je n dimenzija prostora.

Primećujemo, da definicija baze dozvoljava postojanje više baza istog prostora. Te
baze su ravnopravne, samo dogovori (konvencije) prave razliku među njima.

Postavlja se pitanje, kako uvideti kod datog skupa vektora, da li je taj skup linearno
nezavisan ili je linearno zavisan? Neka je dat skup od m uređenih n-torki
m 3 2 1
,..., , , v v v v u
obliku vektor-kolona. Formirajmo za ispitivani skup vektora njihovu linearnu kombinaciju
VEKTORSKI PROSTORI -


104
pomoću brojeva
i
x , i = 1,2,...,m (brojeve ne moramo uvek obeležavati grčkim slovima.) i
zahtevajmo da ta kombinacija bude jednaka nuli, dobijamo:
m m
x x x x v v v v ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ ...
3 3 2 2 1 1
= 0.

Taj zahtev možemo napisati u obliku matrične jednačine Ax=0, gde je matrica A
formirana od koordinata vektora v
i
svrstanih u kolone, dok x je vektor kolona sačinjena od
nepoznatih brojeva x
i
i tipa je (m,1):

1,2,..., i za su gde ,
0
0
0
......
.
......
......
2
1
i
2
1
2 1
2 22 12
1 21 11
m
v
v
v
x
x
x
v v v
v v v
v v v
in
i
i
m mn n n
m
m
=

=

=


− − − −
v

Očigledno je, da je matrica A tipa (n,m). Ova matrična jednačina se svodi na
homogeni sistem linearnih algebarskih jednačina. Broj jednačina je n, a nepoznatih je m. Taj
sistem jednačina po KRONECKER-CAPELLI-jevoj teoremi je uvek rešiv. Postoji li
netrivijalno rešenje, to zavisi od ranga matrice A . Poznato je, da rang(A)≤min(n,m). Za dati
skup vektora-kolona (uređenih n-torki) broj jednačina je uvek n, pa je rang(A)≤n. Ako postoji
samo trivijalno rešenje sistema jednačina, znači da linearna kombinacija datog skupa vektora
anulira jedino za
i
x = 0, za sve i = 1,2,...,m. U ostalim slučajevima (za rešenja koja nisu
trivijalna) postoji broj s = min(n,m)–rang(A), koji smo nazvali brojem stepeni slobode. Toje
broj, koji pokazuje, koliko nepoznatih brojeva
i
x možemo slobodno odabrati, dok ostalih m–s
brojeva izračunaćemo u zavisnosti od slobodno odabranih.

Zaključujemo, da u skupu uređenih n-torki (vektor-vrste ili vektor kolona od po n
koordinata) ne može postojati skup od n+1 linearno nezavisnih vektora. Naravno, nije
linearno nezavisan ni svaki skup on n vektora! Mogu postojati linearno nezavisni skupovi od
k elemenata, gde je k<n. Maksimalan broj skupova linearno nezavisnih vektora u takvim
prostorima je n. Dimenzija prostora je n. Bilo koji skup od n linearno nezavisnih vektora
može biti baza. Sve te baze generišu isti prostor V, i one su međusobno ravnopravne.
Skupovi od po k linearno nezavisnih vektora (k<n) generišu po jedan k-dimenzioni podprostor
n-dimenzionog prostora. (Uočiti dvodimenzione podprostore - ravni - u trodimenzionom
prostoru! Ravan je razapeta sa dva linearno nezavisna vektora.). Te su karakteristike
konačnodimenzionih vektorskih prostora.

Primer 8.7.: U skupu uređenih n-torki posmatrajmo skup od n vektora: e
1
=(1,0,0,...,0),
e
2
=(0,1,0,...,0), e
3
=(0,0,1,...,0),...., e
n
=(0,0,0,...,1). Ne predstavlja teškoću uveriti se u to, da je
matrica formirana od ovih vektor-vrsta ranga n, tojest skup jeste linearno nezavisan skup
vektora. To je jedna baza n-dimenzionog vektorskog prostora.

Primer 8.8.: Date su dve baze četvorodimenzionog vektorskog prostora V:

B
1
={ e
1
[1,0,0,0]
T
, e
2
[0,1,0,0]
T
, e
3
[0,0,1,0]
T
, e
4
[0,0,0,1]
T
} i
B
2
={ b
1
[1,1,0,1]
T
, b
2
[2,1,3,1]
T
, b
3
[1,1,0,0]
T
, b
4
[0,1,-1,-1]
T
}.

Proveriti, da li je B
2
stvarno baza? (Za B
1
na osnovu prethodnog primera znamo da je
linearno nezavisan skup vektora).

DISKRETNA MATEMATIKA -

105


Dat je i vektor a u odnosu na prvu bazu: a=3e
1
-4e
2
+5e
3
+2e
4
.Naći koordinate tog
vektora u odnosu na drugu bazu!

Prema tome, tražimo brojeve x
1
,x
2
,x
3
, x
4
, za koje će važiti:

a= x
1
b
1
+ x
2
b
2
+ x
3
b
3
+ x
4
b
4
.

Formirajmo matricu A od elemenata druge baze kao vektor-kolonama, zatim rešimo
matričnu jednačinu Ax = a:


=


2
5
4
3
1 0 1 1
1 0 3 0
1 1 1 1
0 1 2 1
4
3
2
1
x
x
x
x


Primetiti, da u vektor-koloni na desnoj strani su koordinate vektora a u odnosu na prvu
bazu. Nakon rešavanja ove matrične jednačine bilo kojim metodom dobija se: x
1
=–5, x
2
= –1,
x
3
=10, x
4
= –8, tojest: a= -5b
1
–b
2
+10b
3
–8b
4
.

Proveriti!

Primer 8.9: Neka je dat skup vektora koji generiše V : G = (a, b, c, d, e, f, g ).
Poznato je, da ovi vektori nisu linearno nezavisni, već između njih postoje sledeće veze.
Kolika je dimenzija prostora i koji vektori mogu biti baza tog prostora.

3 b + c – 6 d – 2 e – 6 f = 0
2 b – 3 d – 3 f – 2 g = 0
b + c – 3 d – 2 e – 3 f + 2 g = 0
b – 3 d – 3 f = 0.

Nakon pojednostavljenja tih veza imamo:

b – 3 d – 3 f = 0
c – 2 e + 2 g = 0
3 d + 3 f – 2 g = 0.

Pošto imamo 7 vektora a 3 veze zato je dim (L(G)) = 7 – 3 = 4.

Koja 4 vektora mogu biti baza L(G)? Vektori koji su u linearnoj zavisnosti to ne mogu
biti! Takođe vži, da vektor a mora biti u svakoj bazi, jer ne zavisi ni od jednog drugog
vektora. Sastavimo sve moguće četvorke vektora u kojima je vektor a prisutan, zatim
izbacimo one koji ne mogu biti baza zbog spomenutih razloga):

(a, b, c, d ) (a, b, c, f ) (a, c, e, f ) (a, c, d, g ) (a, b, f, g )
(a, b, c, e ) (a, b, d, f ) (a, d, e, f ) (a, b, e, g ) (a, c, f, g )
(a, b, d, e ) (a, c, d, f ) (a, b, c, g ) (a, c, e, g ) (a, d, f, g )
(a, c, d, e ) (a, b, e, f ) (a, b, d, g ) (a, d, e, g ) (a, e, f, g )
VEKTORSKI PROSTORI -


106

Osenčene četvorke ne mogu biti baza. Na primer (a, b, c, e ) zato ne može biti, jer iz
linearne veze c – 2 e + 2 g = 0 vektor c možemo izraziti: c = 2 e – 2 g .


Primer 8.10.: Neka je prostor W generisan vektorima G = (a, b, c, d, e). Odredimo
zavisnost ili nezavisnost tog generatorskog sistema zatim odredimo i moguće baze, ako su
dati vektori:
a = (2, –1, 3, 1), b = (1, 0, –1, 2), c = (0, 1, –5, 3),
d = (1, 1, –6, 5), e = (–1, –2, 12, –10).

U ovom primeru je sadržan i prethodni primer: prvo treba otkriti veze, zatim sastaviti
moguće baze prostora.

Potražimo netrivijalne linearne kombinacije tih vektora:

a a + b b + g c + d d + j e = 0.

Matrica sistema homogenih linearnih rednačina za rešavanje date vektorske jednačine
je sledeća. (primenimo GAUSS-ov algoritam)


− − −
− −

10 5 3 2 1
12 6 5 1 3
2 1 1 0 1
1 1 0 1 2
~
− − − −
− − −


19 9 6 3 0
42 21 14 7 0
12 6 4 2 0
10 5 3 2 1
~


− −
37 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 3 2 1 0
2 1 1 0 1


Slede sledeće jednačine:

a – g – d +2 j = 0, b + 2g +3 d –6 j = 0, –37 j = 0.

Rang sistema je 3, tojest imamo 3 nezavisna vektora. Koje su veze između vektora?
Birajmo po dva data stepena slobode brojeve: g ≠ 0, i d ≠ 0. Slede rešenja:

a = g + d , b = – 2g –3 d , g = g, d = d, j = 0.

Sada možemo napisati sledeće veze:

a a + b b + g c + d d + j e = 0 fi

fi (g + d ) a + ( – 2g –3 d) b + g c + d d = 0 fi

fi ( a – 2b + c) g + (a – 3b + d) d = 0 .

Zbog g π 0 i d π 0 ove dobijene veze mogu biti istinite samo ako je zadovoljeno:

a – 2b + c = 0 és a – 3b + d = 0.

Sada poznajemo veze između vektora, na osnovu tehnike iz prethodnog zadatka
možemo odrediti moguće baze. Sve moguće trojke su:
DISKRETNA MATEMATIKA -

107

(a, b, c), (a, b, d), (a, b, e), (a, c, d), (a, c, e),

(a, d, e), ( b, c, d), (b, c, e), ( b, d, e), ( c, d, e).

Pošto je j = 0, zato vektor e mora biti u svakoj bazi, te izostaju sve one trojke u
kojima nije prisutan taj vektor. Trojke (a, b, c) i (a, b, d) izostaju zbog otkrivenih veza, a
trojke (a, c, d) i ( b, c, d) zbog nedostatka vektora e.

Prema tome moguće baze su:

(a, b, e), (a, c, e), (a, d, e), (b, c, e), ( b, d, e), ( c, d, e).

8.3. Linearne transformacije

Posmatrajmo sada izvesna preslikavanja vektorskog prostora V u sam taj prostor.

Definicija 8.6.: Linearna transformacija A vektorskog prostora V nad poljem R je
preslikavanje koje svakom vektoru x, (x ∈ V) pridružuje vektor Ax ∈ V, tako da važi za
svako x
1
, x
2
∈ V i za svako α ∈ R:

1. A (x
1
+ x
2
) = A x
1
+ A x
2
;
2. A (α x)= α (A x).

Iz uopštenja te definicije sledi: A (α x
1
+ β x
2
) = α A x
1
+β A x
2
.

Primer 8.11.: Množenje vektora skalarom je linearna transformacija.

Proveriti!

Primer 8.12.: U dvodimenzionalmom prostoru vektora - orijentisanih duži
posmatrajmo rotaciju oko fiksirane tačke za neki stalan ugao ϕ. Neka je vektor a preslikan na
Aa ∈ V. Proveravajući uslove 1. i 2. iz definicije 8.6. može se uočiti da je rotacija linearna
transformacija.

Neka je data baza B vektorskog prostora V: B = { a
1
,

a
2
, a
3
, ..., a
n
}. Tada se
proizvoljan vektor x u toj bazi izražava na sledeći način:

x =ξ
1
a
1
+

ξ
2
a
2
+ ξ
3
a
3
+ ... +ξ
n
a
n
.

Slika tog vektora, dobijena linearnom transformacijom A je:

A x = A(ξ
1
a
1
+

ξ
2
a
2
+ ξ
3
a
3
+ ... +ξ
n
a
n
) =ξ
1
Aa
1
+

ξ
2
Aa
2
+ ξ
3
Aa
3
+ ... +ξ
n
Aa
n
.

Iz toga proizilazi, da će slika vektora x biti poznata, ako su nam poznate slike
elemenata baze B .Potrebno je, prema tome da se zadaju slike elemenata baze, i time je u
potpunosti zadata linearna tranformacija A. Neka su te slike date sledećim linearnim
kombinacijama: (λ
i j
∈ R)

VEKTORSKI PROSTORI -


108

A a
1

11
a
1
+

λ
21
a
2
+ λ
31
a
3
+ ... +λ
n1
a
n
.
A a
2

12
a
1
+

λ
22
a
2
+ λ
32
a
3
+ ... +λ
n2
a
n
.
--------------------------------
--------------------------------
A a
1

1n
a
1
+

λ
2n
a
2
+ λ
3n
a
3
+ ... +λ
nn
a
n
.

Neposrednim posmatranjem možemo uočiti, da je linearna transformacija A zadata je
kvadratnom matricom brojeva λ
i j
. Primetimo, da su u i-toj koloni koeficijenti slike i-tog
vektora iz baze B. (i,j = 1,2,3,..., n). U sledećim razmatranjima poistovećujemo linearnu
transformaciju A sa svojom matricom A, mada su to različiti objekti.:

− − −
=
nn n n
n
n
λ λ λ
λ λ λ
λ λ λ
...
...
...
...
2 1
2 22 21
1 12 11
A

Operacije sa linearnim transformacijama takođe poistovećujemo sa operacijama
njihovih matrica.

Važe sledeći stavovi (dokaze izostavljamo):

Ako su A i B linearne transformacije, tj A ,B ∈ A , gde smo sa A označili skup
linearnih transformacija, tada je:

1. A + B ∈ A ;
2. AB ∈ A ;
3. (A B)C = A(BC), (A+B)+C = A+(B+C);
4. (A + B)C = AC + BC, A(B + C) = AB + AC;
5. A + O = O + A = A; AO = OA = O; O∈ A nula-transformacija.;
6. AE = EA = A; gde je E∈ A identična transformacija;
7. A + (–A) = (–A) + A = O; gde je –A ∈ A .

Navodimo još dva važna stava koji su od izuzetnog značaja na dalja ispitivanja
linearnih transformacija:

8. Ako je matrica linearne transformacije A regularna (det(A)≠0) tada postoji
inverzna transformacija A
-1
. Inverzna transformacija linearne transformacije je linearna
transformacija. Matrica inverzne linearne transformacije je inverzna matrica matrice A.

9. Regularna linearna transformacija preslikava skup linearno nezavisnih vektora
u skup linearno nezavisnih vektora.
DISKRETNA MATEMATIKA -

109


Posledice ovih stavova su:

a) Ako je { a
1
,

a
2
, a
3
, ..., a
n
} jedna baza vektorskog prostora V , tada je i skup
vektora { Aa
1
,

Aa
2
, Aa
3
, ..., Aa
n
} baza tog istog vektorskog prostora).

b) Ako su { a
1
,

a
2
, a
3
, ..., a
n
} i { b
1
,

b
2
, b
3
, ..., b
n
} dve baze istog vektorskog
prostora V, tada postoji regularna linearna transformacija A koja prevodi vektore prve baze u
vektore druge baze, dok njena inverzna transformacija A
-1
prevodi vektore druge baze u
vektore prve baze.


8.4. Transformacije baze

Jednostavnosti radi, sledeća razmatranja vršićemo u dvodimenzionom prostoru.
Svakako, zaključke ćemo uopštiti i preneti na prostore sa više dimenzija.

Neka su date dve baze tog prostora { i
1
,

i
2
} i { j
1
,

j
2
}, i neka je dat proizvoljan vektor x
svojim koordinatama u prvoj bazi: x
(1)
= ξ
1
i
1
,+

ξ
2
i
2
. Pronađimo koordinate tog istog vektora u
drugoj bazi: x
(2)
= η
1
j
1
,+

η
2
j
2
.

Ne predstavlja teškoću, na bazi primera 8.8., pronaći sledeće jednakosti.:
j
1
,= α
1
i
1
+ α
2
i
2
; j
2
,= β
1
i
1
+ β
2
i
2
;

Uvrstimo te izraze u x
(2)
= η
1
j
1
,+

η
2
j
2
:

x
(2)
= η
1
j
1
,+

η
2
j
2
. = η
1

1
i
1
+ α
2
i
2
),+

η
2

1
i
1
+ β
2
i
2
)=
= (η
1
α
1
+ η
2
β
1
)

i
1
+


1
α
2
+ η
2
β
2
)i
2
= ξ
1
i
1
,+

ξ
2
i
2
.

Uočenu činjenicu možemo zapisati i u matričnom obliku:
η
η


β α
β α
=


ξ
ξ
2
1
2 2
1 1
2
1
, tojest: x
(1)
= T
12
x
(2)
,

gde smo koristili oznaku T
12
za matricu, koja prevodi vektore prve baze u vektore druge baze.
Primetiti, da koordinate vektora druge baze nalaze se u odgovarajućim kolonama matrice
prelaza. Uz mali napor možemo uočiti, da važe i relacija x
(2)
= T
21
x
(1)
, gde T
21
označava
matricu prelaza iz druge baze u prvu.

Primer 8.13.: Posmatrajmo rotaciju koordinatnog sistema u ravni oko tačke O za ugao
α. Tada je prvobitna baza zadata sa ortogonalnim parom jediničnih vektora {i
1
,

i
2
} (Odstupimo
od ranije utvrđenih oznaka i primenimo oznake u stilu ovog poglavlja.). Druga baza, koja
nastala rotacijom prve je: {j
1
,

j
2
}. Posmatrajući sliku 8.1. uočavamo sledeće:


j
1
,=

i
1
cosα +i
2
sinα; i
1
,=

j
1
cosα –j
2
sinα ;
j
2
,= –

i
1
sinα +i
2
cosα; i
2
,=

j
1
sinα +j
2
cosα ;
VEKTORSKI PROSTORI -


110

Na osnovu prethodnih razmatranja možemo zapisati sledeće:α α −
α α
=


α α
α − α
=
cos sin
sin cos
,
cos sin
sin cos
21 12
T TProveriti na ovom primeru i
pravilo koje takođe važi i u opštem
slučaju:

T
12
T
21
=T
21
T
12
= E,

tojest da su matrice prelaza
uzajamno inverzne jedna drugoj.

i1
i2
j1
j2
O α
α

Slika 8.11.

Interesantno je pitanje, kako će se promeniti matrica linearne transformacije A ukoliko
primenimo jednu transformaciju baze. Obeležimo i u slučaju matrica linearnih transformacija
sa A
(1)
matricu te transformacije u prvoj bazi, odnosno sa A
(2)
matricu u drugoj bazi.
Pronađimo vezu između tih matrica!

Pošto smo zaključili, da je x
(1)
= T
12
x
(2)
za bilo koji vektor x, to važi i u slučaju
(Ax)
(1)
=T
12
(Ax)
(2)
, i (Ax)
(2)
=T
21
(Ax)
(1)
. Razmotrimo sledeći tok misli:

(Ax)
(1)
= A
(1)
x
(1)
= T
12
(Ax)
(2)
= T
12
A
(2)
x
(2)
= T
12
A
(2)
T
21
x
(1)
⇒ A
(1)
= T
12
A
(2)
T
21
.

Na sličan način možemo doći i do zaključka: A
(2)
= T
21
A
(1)
T
12
.

Primer 8.14. Neka su date dve baze trodimenzionog vektorskog prostora. Prva je { e
1
,

e
2
,

e
3
} , dok { b
1
,

b
2
,

b
3
} je druga. Data je i veza između te dve baze sledećim jednakostima: b
1

=

e
1
+e
2
+ 2e
3
; b
2
=

e
1
+ e
2
+e
3
; b
3
= 2e
1
+ 3e
2
– 3e
3
.

Posmatramo vektor x
(2)
=

b
1
+b
2
+ b
3
. Očevidno je, da su koordinate tog vektora u
drugoj bazi dati sa η
1
=1;

η
2
=1 i η
3
=1. Naći koordinate tog vetora u prvoj bazi!

Rešenje se može dobiti na dva načina. Ovom prilikom je jednostavnije, ako se uzima,
da je

b
1
+b
2
+ b
3
= (e
1
+e
2
+2e
3
)+(e
1
+e
2
+e
3
)+(2e
1
+3e
2
–3e
3
) = 4e
1
+5e
2
+0e
3
, iz čega proizilazi, da
je ξ
1
= 4; ξ
2
= 5 i ξ
3
= 0.

Za drugi način je potrebno uočiti, da nam je data matrica prelaza T
12
, pa nam je
potrebno izvršiti samo jedno matrično množenje T
12
x
(2)
= x
(1)
.Elemente matrice T
12
čitamo iz
zadate veze dveju baza (koordinate pišemo u kolone!):

.
1
1
1
,
3 1 2
3 1 1
2 1 1
(2)


== x
12
T Zaista: T
12
x
(2)
=


=

=
0
5
4
1
1
1
3 1 2
3 1 1
2 1 1
x
(1)
.
DISKRETNA MATEMATIKA -

111

Razmotrićemo u okviru ovog primera i pitanje linearnih transformacija u sprezi sa
transformacijom baze. Zadata nam je matrica liearne transformacije u odnosu na prvu bazu:

A
(1)=
1 1 1
1 1 0
0 2 1
. Naći: a) (Ax)
(1)
; b) (Ax)
(2)
i c) A
(2)
x
(2)
!

a) (Ax)
(1)
= A
(1)
x
(1)
= .
1
5
14
0
5
4
1 1 1
1 1 0
0 2 1=b) Pošto je (Ax)
(2)
=T
21
(Ax)
(1)
potrebna nam je matrica T
21
, koja je inverzna matrici
T
12
. Proverite sledeće činjenice:

T
21− −

=
0 1 1
1 7 9
1 5 6
, (Ax)
(2)
=T
21
(Ax)
(1)
= .
9
92
60
1
5
14
0 1 1
1 7 9
1 5 6
=


− 


− −c) Pošto znamo, da je A
(2)
= T
21
A
(1)
T
12,
izračunajmo ovu matricu!

T
21
A
(1)
T
12
=


− −
− − −
=


− 

− 


− −

8 1 0
76 12 4
52 7 1
3 1 2
3 1 1
2 1 1
1 1 1
1 1 0
0 2 1
0 1 1
1 7 9
1 5 6
= A
(2)
.

A
(2)
x
(2)
=
=
− −
− − −
9
92
60
1
1
1
8 1 0
76 12 4
52 7 1
= (Ax)
(2)
, što smo i hteli pokazati.

Na ovom primeru uočava se sledeće: Primena linearne transformacije A ne zavisi od
toga u kojoj se bazi izražava njena matrica; tojest, ukoliko se prvo izvrši bazna transformacija
proizvoljnog vektora x, (samim tim se transformiše i matrica linearne transformacije), a zatim
se primeni ta transformisana matrica linearne transformacije na transformisani vektor x,
dobijemo istu sliku, kao da smo prvo izvršili linearnu transformaciju vektora x u prvobitnoj
bazi, zatim primenili baznu transformaciju te slike.

Primer 8.15.: EULER-ovi uglovi. (Rotacija u prostoru). Posmatranjem kretanja čigre
uočavamo tri rotacije: "padanje" čigre (odstupanje sopstvene ose od vertikale) – nutacija;
rotaciju oko sopstvene ose – spin i rotaciju oku vertikale – precesija. Sastavimo matrice tih
transformacija i pronađimo matricu transformacije koja predstavlja njihov proizvod
(rezultujuća transformacija nakon njihove uzastopne primene, slika 8.)!

Neka je baza "polaznog" prostora {i
1
,

j
1
,

k
1
} koja nakon prve rotacije prelazi u bazu {i
2
,

j
2
,

k
2
}. Druga rotacija proizvodi bazu {i
3
,

j
3
,

k
3
}, dok konačna je {i
4
,

j
4
,

k
4
}. Prva rotacija je oko
ose vektora

k
1
za ugao ψ - tojest k
1
≡ k
2
. Imajući u vidu ovu poslednju činjenicu i iskustvo iz
primera 8.13. dobijamo:
VEKTORSKI PROSTORI -


112

i
2
=

i
1
cosψ + j
1
sinψ + 0⋅k
1
;
j
2
= –

i
1
sinψ + j
1
cosψ + 0⋅k
1
;
k
2
= 0⋅i
1
+ 0⋅j
1
+ 1⋅k
1
;
iz čega proizilazi: T
12
=


ψ ψ
ψ − ψ
1 0 0
0 cos sin
0 sin cos

Druga rotacija ima polazni sistem {i
2
,

j
2
,

k
2
}, rotacija se vrši oko ose vektora i
2
za ugao
υ, tj. nakon rotacije biće i
2
≡ i
3
sa odgovarajućim izrazima, odnosno matricom:

i
3
= 1⋅ i
2
+ 0⋅j
2
+ 0⋅k
2
;
j
3
= 0⋅ i
2
+ j
2
cosυ+ k
2
sinυ;
k
3
= 0⋅ i
2
– j
2
sin υ+k
2
cosυ;
iz čega proizilazi: T
23
=


υ υ
υ − υ
cos sin 0
sin cos 0
0 0 1

Slika 8.

Konačno, treća rotacija je u sistemu {i
3
,

j
3
,

k
3
} oko ose vektora k
3
za ugao ϕ, tojest k
3

k
4
, a odgovarajuće jednakosti i matrica prelaza su:

i
4
=

i
3
cosϕ + j
3
sinϕ + 0⋅k
3
;
j
4
= –

i
3
sinϕ + j
3
cosϕ + 0⋅k
3
;
k
4
= 0⋅i
3
+ 0⋅j
3
+ 1⋅k
3
;
iz čega proizilazi: T
34
=


ϕ ϕ
ϕ − ϕ
1 0 0
0 cos sin
0 sin cos


Kao rezultat tih rotacija dobijamo: x
(1)
= T
12
x
(2)
, x
(2)
= T
23
x
(3)
, x
(3)
= T
34
x
(4)
, odnosno:
x
(1)
= T
12
T
23
T
34
x
(4)
, x
(1)
= T
14
x
(4)
; gde je T
14
= T
12
T
23
T
34
.

T
14
=


υ υ ϕ υ ϕ
υ ψ − υ ϕ ψ − ϕ ψ − υ ϕ ψ − ϕ ψ
υ ψ υ ϕ ψ − ϕ ψ − υ ϕ ψ − ϕ ψ
cos sin cos sin sin
sin cos cos cos cos sin sin cos sin cos cos sin
sin sin cos cos sin sin cos cos sin sin cos cos


Elementi ove matrice su poznati obrasci u kojima figurišu EULER-ovi uglovi.

U mehanici se posmatraju rotacije za takozvane modifikovane EULER-ove uglove,
kada se vrše sledeće transformacije: prva rotacija je oko ose vektora

k
1
za ugao ψ - tojest k
1

k
2
, druga je oko ose vektora

j
2
za ugao υ - tojest j
2
≡ j
3
; a treća je oko ose vektora

i
3
za ugao ϕ
- tojest i
3
≡ i
4
.


i
1
i
2
i
3
i
4
j
1
k
1 k
2
k
3
k
4
j
2
j
4
j
3
ψ
ψ
u
u
ϕ
ϕ
ψ
u
ϕ
1
2
3
________________________________________________________________________________________
113

9. BOOLE-OVE FUNKCIJE
9.1. Iskazna algebra kao model BOOLE-ove algebre

Osmotrimo sada i iskaznu algebru kao konkretizaciju BOOLE-ove algebre.

Neka je B skup sa najmanje dva elementa: 0 i 1 u kojem su definisane dve binarne
operacije: disjunkcija ili »logičko sabiranje« (obeleženo sa + ) i konjunkcija ili »logičko
množenje« (obeleženo sa ⋅ ); kao i unarna operacija negacije (obeležena sa ’ ). Proizvoljne
elemente skupa B obeležićemo sa a,b,c,…Osnovne definicije i svojsva logičkih operacija
smatramo poznatim.

Da li uređena četvorka (B, +, ⋅ , ’ ) zadovoljava uslove BOOLE-ove algebre? Odgovor
na to pitanje je potvrdan. Proveravanje tih uslova (definicije 1.3.6.1 do 1.3.6.4.) svodi se na
proveravanje sledećeg niza činjenica:

1. (a+b)∈B, (a ⋅ b)∈B, a’ ∈ B (sve tri operacije su »unutrašnje«);
2. (a+b)= (b+a), (a ⋅ b)= (b ⋅ a) (operacije + i ⋅ su komutativne);
3. (a+b) ⋅ c = (a ⋅ c) + (b ⋅ c), (a+b) ⋅ c = (a ⋅ c) + (b ⋅ c)
(operacije + i ⋅ su uzajamno distributivne);
4. a+0 = a, a ⋅ 0 = 0 (ponašanje elementa 0 operacijama + i ⋅)
5. a+1 = 1, a ⋅ 1 = a (ponašanje elementa 1 operacijama + i ⋅)
6. a + a’ = 1, a ⋅ a’ = 0 (ponašanje negacije u operacijama + i ⋅)
7. 0 ≠ 1 (različitost elemenata 0 i 1).

Obavezu sadržavanja bar elemenata 0 i 1 u BOOLE-ovoj algebri iskaza šematski
izražavamo sa time što govorimo o strukturi (B, +, ⋅ , ’, 0,1)

Definicija 9.1.1.: BOOLE-ova funkcija dužine n je svako preslikavanje f:

f : B
n
→ B, gde je (B, +, ⋅ , ’, 0,1) BOOLE-ova algebra.

Definicija 9.1.2.: BOOLE-ovi izrazi su:
a) BOOLE-ove konstante 0 i 1, i BOOLE-ove promenljive a,b,c,…
b) Ako su A i B BOOLE-ovi izrazi, tada su to i A+B, A ⋅ B i A’;
c) BOOLE-ovi izrazi se dobijaju samo primenom pravila a) i b).


Definicija 9.1.3.: Disjunktivna normalna forma (DNF) je BOOLE-ov izraz koji je
disjunkcija konačnog broja elementarnih konjunkcija od kojih ni jedna ne uključuje drugu.
Elementarna konjunkcija je konjunkcija konačnog broja BOOLE-ovih promenljivih ili
njihovih negacija. Jedan izraz uključuje drugi ako je ako ovaj drugi ima vrednost 1 kadgod
prvi izraz ima vrednost 1.


DISKRETNA MATEMATIKA ‘
________________________________________________________________________________________
114
Definicija 9.1.4.: Konjunktivna normalna forma (KNF) je BOOLE-ov izraz koji je
konjunkcija konačnog broja elementarnih disjunkcija od kojih ni jedna ne uključuje drugu.
Elementarna disjunkcija je disjunkcija konačnog broja BOOLE-ovih promenljivih ili njihovih
negacija.

Definicija 9.1.5.: Normalna forma dužine n je savršena ili perfektna ako svaki
disjunktivni (konjunktivni) član sadrži sve promenljive iz uređene n-torke. Skraćenica za
perfektnu disjunktivnu normalnu formu je PDNF, dok perfektnu konjunktivnu normalnu
formu označavamo sa PKNF.

Uvodimo sledeće oznake: a
1
= a, a
O
= a’.

Suština PDNF i PKNF je sadržana u sledećoj teoremi, koju navodimo bez dokaza:

Teorema 9.1.1.: Za svaku BOOLE-ovu funkciju važe jednakosti:

PDNF: f(x
1
, x
2
, x
3
,…, x
n
) =
n
n
a
n
a
a a
a
n
a
x x x a a a f ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
∑ ∑ ∑
... ) ,..., , ( ...
2
1
1
2
2 1 2 1
;
PKNF: f(x
1
, x
2
, x
3
,…, x
n
) = ( )
∏∏ ∏
+ + + +
1 2
2 1
... ) ,..., , ( ...
2 1 2 1
a a a
a
n
a a
n
n
n
x x x a a a f .
Praktičnu primenu te teoreme ilustrovaćemo na sledećem primeru.

Primer 9.1.1.: Neka je data funkcija f od 3 promenljive sledećom tabelom:

a b c f(a,b,c)
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
1 0 0 1
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

Formiramo PDNF primenom tehnike koja je zadata u teoremi 3.3.7: svaka vrsta daje
po jedan član disjunkcije, svaki disjunktivni član je po jedna konjunkcija sa 4 člana – prvi
član je vrednost funkcije u toj vrsti, dok ostali članovi su promenljive a,b i c na stepenu
konkretne vrednosti u toj koloni:

f(a,b,c) = f (0,0,0) ⋅ a
O
⋅ b
O
⋅ c
O
+ f (0,0,1) ⋅ a
O
⋅ b
O
⋅ c
1
+
+ f (0,1,0) ⋅ a
O
⋅ b
1
⋅ c
O
+ f (1,0,0) ⋅ a
1
⋅ b
O
⋅ c
O
+
+ f (0,1,1) ⋅ a
O
⋅ b
1
⋅ c
1
+ f (1,0,1) ⋅ a
1
⋅ b
O
⋅ c
1
+
+ f (1,1,0) ⋅ a
1
⋅ b
1
⋅ c
O
+ f (1,1,1) ⋅ a
1
⋅ b
1
⋅ c
1
.

Koristeći činjenice x ⋅ 0 = 0, x ⋅1 = x i x + 0 = x kao i oznake : a
1
= a, a
O
= a’ imamo:
f(a,b,c) = a’ ⋅ b' ⋅ c + a' ⋅ b ⋅ c' + a ⋅ b' ⋅ c' + a ⋅ b ⋅ c.

Prema tome, ostali su samo oni članovi koji odgovaraju vrstama u kojima je vrednost
funkcije f jednaka 1.

BOOLE–OVE FUNKVIJE 

________________________________________________________________________________________
115
PKNF se formira takođe primenom tehnike iz teoreme 3.3.7.: svaka vrsta daje po
jedan član konjunkcije, svaki konjunktivni član je po jedna disjunkcija sa 4 člana – prvi član
je vrednost funkcije, a ostali članovi su promenljive a,b i c na stepenu negacije konkretne
vrednosti u toj koloni:

f(a,b,c) = (f (0,0,0) + a
1
+ b
1
+ c
1
) ⋅ (f (0,0,1) + a
1
+ b
1
+ c
O
) ⋅
⋅ (f (0,1,0) + a
1
+ b
O
+ c
1
) ⋅ (f (1,0,0) + a
O
+ b
1
+ c
1
) ⋅
⋅ (f (0,1,1) + a
1
+ b
O
+ c
O
) ⋅ (f (1,0,1) + a
O
+ b
1
+ c
O
) ⋅
⋅ (f (1,1,0) + a
O
+ b
O
+ c
1
) ⋅ (f (1,1,1) + a
O
+ b
O
+ c
O
)

Konačna PKNF je:

f(a,b,c) = (a+b+c) ⋅ (a+b’+c’) ⋅ (a'+b+c') ⋅ (a'+b'+c)

Prema tome ostali su samo oni članovi koji odgovaraju vrstama u kojima je vrednost
funkcije f jednaka 0.

9.2. Minimizacija BOOLE-ovih funkcija

PDNF i PKNF dobijena izloženim metodom savršeno odgovara zadatoj funkciji,
međutim postoje i jednostavniji BOOLE-ovi izrazi koji zadovoljavaju isti zahtev. U daljem
ćemo upoznati metode pojednostavljivanja – »minimizacije« – BOOLE-ovih izraza.

Definicija 9.2.1.: Za BOOLE-ovu funkciju g kaže se da implicira funkciju f (pišemo
g ≤ f ili f ⇒ g ) akko f ima sliku 1 za svaki original (x
1
, x
2
, x
3
,…, x
n
) za koju i g ima sliku 1.

To znači:
g(x
1
, x
2
, x
3
,…, x
n
) + f(x
1
, x
2
, x
3
,…, x
n
) = f(x
1
, x
2
, x
3
,…, x
n
).

Definicija 9.2.2.: Prosta implikanta za f je takva elementarna konjunkcija koja
implicira f.

Izložićemo KARNAUGH-ov grafički metod za iznalaženje prostih implikanti. Ovaj
metod se može primenjivati za najviše 6 promenljivih. Mi se ovde bavimo sa BOOLE-ovim
funkcijama najveće dužine 4.

Osnovni objekti sa kojima operiše KARNAUGH-ov metod su »susedne« konjunkcije.
Pod susednim konjunkcijama podrazumevamo izraze koji se razlikuju samo u jednom
monomu. Dajemo šematski prikaz susednih konjunkcija za slučaj 2, 3 i 4 promenljive.
Susedne konjunkcije se nalaze u susenim poljima.

Susedne konjukcije u slučaju dve promenljive

a a’
b a⋅b a'⋅b
b' a⋅b' a'⋅b'DISKRETNA MATEMATIKA ‘
________________________________________________________________________________________
116

Susedne konjunkcije u slučaju tri promenljive

a a'
c a⋅b⋅c a⋅b'⋅c a'⋅b'⋅c a'⋅b⋅c
c' a⋅b⋅c' a⋅b'⋅c' a'⋅b'⋅c' a'⋅b⋅c'
b b' b

Susedne konjunkcije u slučaju četiri promenljive
(Radi uštede prostora izostavljamo operacijski znak za BOOLE-ovo množenje)

a a’
abcd ab'cd a'b'cd a'bcd d
c abcd' ab'cd' a'b'cd' a'bcd'
ab'c'd' ab'c'd' a'b'c'd' a'bc'd'

d'
c' abc'd ab'c'd a'b'c'd a'bc'd d
b b' b

Osnovni četvorougao je:
• Jedno polje
• Par susednih polja (jedna zajednička stranica)
• Grupa od 1 × 4, 2 × 4 ili 2 × 2 polja
Shvatiti tako kao da su rubovi spojeni (kao da je tabela omotač valjka).

Primeri 9.2.: Data je PDNF:

(1) f(a,b,c) = abc + ab’c + a’bc +a’bc’ +abc’.

Predstaviti ovu formu KARNAUGH-ovom šemom, obeležiti osnovne četvorouglove i izvršiti
minimizaciju (naći prostu implikantu).

Svakom disjunktivnom članu odgovara po jedno polje. To polje obeležimo znakom 9.

a a'
c 9 9 9
c' 9 9
b b' B

Sadržaji osnovnih četvorouglova su zaokruženi. Zaokružena su tri osnovna
četvorougla. Međutim postoji još jedan – nezaokružen – osnovni četvorougao koji se sastoji
od 4 polja: dva desna i dva leva polja iz tabele (spojiti tabelu kao omotač valjka!). Primenom
logičkih identičnosti je jasno, da ovaj zadnji četvorougao sadrži i negaciju i afirmaciju
promenljivih a i c, prema tome samo b prava promenljiva. (zajednička I nepromenjena u svim
poljma osnovnog četvorougla). Drugim rečima: ta četiri člana dijsunkcije se mogu zameniti sa
b. Osnovni četvorougao u levom gornjem delu tabele sadrži dva člana kod kojih se javlja i
negacija i afirmacija promenljive b, a zajedničko je ac. Sledi:

(1’) f(a,b,c) = b + ac.


BOOLE–OVE FUNKVIJE 

________________________________________________________________________________________
117
Posmatrajmo sada sledeći PDNF:

(2) f(a,b,c) = abc + ab’c + abc’ + ab’c’ +a’b’c’ +a’bc’.

Nakon predstavljanja u KARNAUGH-ovoj šemi i uočavanja osnovnih četvorouglova
imamo:

a a'
c 9 9
c' 9 9 9 9
b b' b

Zaklučujemo, da polaznoj PDNF odgovara minimiziran izraz:

(2’) f(a,b,c) = a + c’.

Pozabavimo i sa jednim primerom PDNF sa 4 promenljive:

(3) f(a,b,c,d)=ab’cd+ab’cd’+ab’c’d’+abc’d’+a’b’c’d+a’b’c’d’+a’b’cd’+a’bcd’.

KARNAUGH-ova šema sa zaokruženim osnovnim četvorouglovima je sledeća:

a a’
9 d
c 9 9 9
9 9 9

d'
c' 9 d
b b' b

Na osnovu šeme dobija se minimizirana DNF:

(2’) f(a,b,c,d) = b’d’ + ab’c + ac’d’ + a’b’c’ + a’cd’

Međutim središnji osnovni četvorougao, kojem odgovara član b’d’ nalazi se unutar
ostalih četvorouglova – impliciran je sa njima – te se može izostaviti. Konačna minimizirana
DNF je:

(2’’) f(a,b,c,d) = ab’c + ac’d’ + a’b’c’ + a’cd’

9.3. Algebra logičko-prekidačkih kola

U upravljanju tehničkim sistemima javljaju se iskazi koji su veoma složeni pa se traži
način, da se oni simuliraju primenom nekih tehičkih sredstava. Ta tehnička sredstva treba da
se odlikuju dualnošću, tojest time da se mogu postaviti samo u jedno ili drugo od dva moguća
stanja, Ta dva stanja treba da jednoznačno odgovaraju iskazima »tačno« (1) odnosno
»netačno« (0). Takva tehnička sredstva postoje, bilo da se radi o elekttričnim elementima
(prekidači, releji, diode ili drugo) bilo o pneumatskim elementima (dvopoložajni pneumatski
razvodnik i drugo).

DISKRETNA MATEMATIKA ‘
________________________________________________________________________________________
118
U sledećim razmatranjima ćemo se baviti sa prekidačkim kolima. Prvo ćemo pokazati
da je njihova »algebra« izomorfna sa BOOLE-ovom algebrom iskaza, zatim ćemo postupke
minimizacije BOOLE-ovih izraza primeniti na minimizaciju logičko prekidačkih šema. Ovi
postupci minimizacije svakako imaju svoje ekonomsko i logičko opravdanje.

U poglavlju 9.1.1. smo pokazali, da (B, +, ⋅ , ’, 0,1) ima strukture BOOLE-ove
algebre. Uočimo prvo neprazan skup P, u kojem se nalaze prekidači, i prekidačke šeme u
svim mogućim stanjima, zatim definišemo »operacije« između tih prekidačkih šema, i
konačno, pronađimo uzajamno jednoznačno pridruživanje između elemenata tih dveju
struktura.


Stanje 1 Stanje 0

Slika 9.1.

Pridružimo elementima 1 i 0 stanje »zatvoreno« odnosno »otvoreno«, kao što je
predstavljeno na ovoj slici. Pridružimo operaciji negacije ( ‘ ) promenu stanja prekidača
(prelaz iz stanja 1 u stanj 0, odnosno iz stanja 0 u stanje 1).

ab

a bLogičko sabiranje +
Ili disjunkcija
Logičko množenje ⋅
ili konjunkcija

Slika 9.2.

Operacijama disjunkcije i konjunkcije pridružujemo paralelno odnosno serijsko
vezivanje prekidača. Ne predstavlja teškoću uveriti se u to, da je »stanje« prekidačke šeme 1
akko je odgovarajući logički izraz istinit i obrnuto.

Razume se, tumačenja u prethodnim redovima nisu potpuna, niti smo imali nameru da
ta tumačenja učinimo opširnim. Važna je sledeća konstatacija:

Svakom logičkom izrazu odgovara prekidačka šema i svakoj prekidačkoj šemi
odgovara logički izraz, pri čemu »otvorenom« stanju prekidačke šeme odgovara neistinita
vrednost logičkog izraza – »zatvorenom« stanju prekidačke šeme odgovara istinita vrednost
logičkog izraza.

Cilj je: konstruisati što jednostavniju (najjednostavniju!) logičko prekidačku šemu
koja odgovara postavljenim teničkim zahtevima.

Postupak rešavanja tog zadatka ilustrovaćemo na jednom primeru.

BOOLE–OVE FUNKVIJE 

________________________________________________________________________________________
119
Primer 9.3.: Rešiti problem paljenja-gašenja osvetljenja u kupeu u kojem putuju 4
putnika: p, q, r i s. Osvetljenje treba da je uključeno ako su 3 ili 4 putnika pritisnuli svoje
tastere. Osvetljenje treba da se uključi i u slučaju kada taster pritusnu dva putnika ako je jedan
od njih putnik p.

Konstruišimo prvo BOOLE-ovu funkciju sa promenljivima : p, q, r i s.

p q r s f(p,q,r,s)
1 1 1 1 1
0 1 1 1 1
1 0 1 1 1
0 0 1 1 0
1 1 0 1 1
0 1 0 1 0
1 0 0 1 1
0 0 0 1 0
1 1 1 0 1
0 1 1 0 0
1 0 1 0 1
0 0 1 0 0
1 1 0 0 1
0 1 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Vrednost promenljive je 1 ako je dotična osoba pritisniula taster. Vrednost funkcije je
1 ako je osvetljenje uključeno.

Formirajmo PDNF. Izraz će imati 8 članova jer u tablici vrednosti funkcije f na 8
mesta stoji 1.

(3) f(p,q,r,s) = pqrs + p'qrs + pq'rs + pqr's +
+ pq'r's + pqrs' + pq'rs' + pqr's'.

Istina je, da ovaj izraz u potpunosti zadovoljava postavljene zahteve, ali je veoma
dugačak i nepregledan. Odgovarajuća logičko prekidačka šema ima isto toliko paralelnih
grana koliko i disjunktivnih članova u formuli.

KARNAUGH-ova šema sa zaokruženim osnovnim četvorouglovima je sledeća:
(Imati u vidu, da gornje desno polje se spaja sa gornjim levim poljem u jedan osnovni
četvorougao čija je vrednost bcd, isto tako gornja polja iz prve i druge kolone sa donja dva
polja iz iste dve kolone čine takođe jedan osnovni četvorougao sa vrednošću ad).

a a’
9 9 9 d
c 9 9
9

d'
c' 9 9 d
b b' b
DISKRETNA MATEMATIKA ‘
________________________________________________________________________________________
120

Na osnovu šeme dobija se minimizirana DNF:

(3’) f(p,q,r,s) = pq + pr + ps + qrs.

Primenom poznatih zakonitosti iz algebre logike izraz (3’) se može transformisati na sledeći
način:

(3’’) f(p,q,r,s) = p(q + r + s) + qrs.


q r s
pPrekidačka šema za f(p,q,r,s) po (3’’)

Slika 9.3.


Predstavljanje logičko prekidačkih kola u tehničke svrhe vrši se pomoću drugi simbola
veoma precizno standardizovanih. U okviru razmatranog primera prikazujemo nekoliko
osnovnih simbola i šemu neminimizirane PDNF kao i minimiziranu šemu.
Slika 9.4.

"NOT" → negacija: Y = X ' X Y
"OR" →disjunkcija: Z = X +Y
X
Y
Z
X
Y
Z
"AND" →konjunkcija: Z = X ⋅ Y
X
Y
Z
"NOR" →negirana disjunkcija: Z =(X +Y)'
X
Y
Z
"NAND" →negirana konjunkcija: Z = X ⋅ Y
BOOLE–OVE FUNKVIJE 

________________________________________________________________________________________
121Logičko-prekidačka šema pomoću uvedenih simbola je predstavljena na slici 9.5.
Slika 9.5.

p
q
r
s
F
F PDNF
minimalizirana forma
________________________________________________________________________________________
122
10. ELEMENTI TEORIJE GRAFOVA
10.1. Pojam grafa
10.1.1. Grafičko predstavljanje relacija

Izučavajući relacije u 1. poglavlju prikazali smo i različite mogućnosti njihovog
grafičkog predstavljanja. Sada detaljnije ćemo se upoznati sa grafičkim predstavama relacija.

Na sledećim slikama smo prestavili relacije tako, što smo elemente skupa označili
kružićem, a relaciju između dva elemnta strelicom u smeru redosleda uređenog para.

Definicija 10.1.1.1.: Uređeni par Γ = (S , R) je graf binarne relacije R definisane u
skupu S.

Graf ima različite reprezentacije. Najčešće upotrebljavana reprezentacija je grafička.
Na slikama 10.1.1.1, 10.1.1.2. i 10.1.1.3. su primeri takvog predstavljanja.


Prema tome graf je figura u ravni, koja se sastoji od tačaka i linija
(usmerenih ili neusmerenih) koje spajaju te tačke.


Tačke nazivamo čvorovima, a linije nazivamo granama. Čvor, kojem ne pripada ni
jedna grana je izolovani čvor. Ukoliko je relacija, koju graf predstavlja jeste simetrična, tada
je suvišno crtati dve suprotne strelice između dva čvora, te spojimo samo te tačke običnom
linijom. Nesimetričnu relaciju predstavljamo usmerenim grafom , dok simetrična relacija se
predstavlja neusmerenim grafom. Graf sa slike 10.1.1.1.
može da se predstavi i neusmerenim grafom (vidi sliku
10.1.1.3.), ali graf na slici 10.1.1.2. je tipičan usmereni graf.
Ukoliko relaciji pripadaju i parovi oblika (x,x), tada iz čvora
x polazi grana, koja se i vraća u isti čvor. Takvu granu
nazivamo petljom. U slučaju refleksivne relacije svakom
čvoru pripada jedna petlja.

Na osnovu definicije relacije uređeni par (x,y)
pripada ili ne pripada skupu R. Ako (x,y) ∈ R , tada postoji
1
2
3
4
2
3
4
6
8
9
7
1
5
Slika 10.1.1.1. Slika 10.1.1.2.
1
2
3
4
Slika 10.1.1.3.
a
b
c d
Slika 10.1.1.4.
ELEMENTI TEORIJE GRAFOVA 

________________________________________________________________________________________
123
jedna grana grafa između čvorova x i y. Ovo je razumljivo, jer uzalud ubrajamo više puta
uređeni par (x,y) među elemente skupa R, to ne povećava broj elemenata tog skupa. Ali ipak,
postoje grafovi, na kojima dva čvora su spojena sa više grana. Višestruke grane obeležavamo
sa (x,y)
1
, (x,y)
2
, ... , (x,y)
k
. Grafovi sa višestrukim granama imaju određenu primenu, pa vredi i
njih izučavati. Takvi grafovi su multigrafovi (Slika 10.1.1.4.).

10.1.2. prosti grafovi

Definicija 10.1.2.1.: Graf Γ = (S , R) je prosti graf ako i smo oko predstavlja
antirefleksivnu i simetričnu relaciji R definisanu na skupu S.

U daljem radu u većini slučajevima se susrećemo sa prostim grafovima koji su
neusmereni grafovi bez višestrukih grana i bez petlji. Slučajeve usmerenog grafa ili
multigrafa uvek posebno tretiramo.

Definicija 10.1.2.2.: Broj grana koji pripada čvoru x je stepen čvora. Stepen čvora
obeležavamo sa ϕ(x).

Graf na slici 10.1.1.4. je multigraf sa 4 čvora i sa 10 grana. Stepen čvora a je 7, tojest
ϕ(a) = 7. Stepeni ostalih čvorova su: ϕ(b) = 4, ϕ(c) = 4 i ϕ(d) = 5. Uporedimo li broj grana sa
zbirom stepana čvorova možemo izreći sledeću teoremu:

Teorema 10.1.2.1.: U svakom grafu je zbir stepena čvorova jednak dvostrukom broju
grana grafa.

Teorema je neposredna posledica činjenice, da stepen jednog čvora jeste broj grana
koji “ishodi” iz čvora. Sve grane se ponovo broje u stepene čvora na drugom kraju linije.
Tako svaka grana se dva puta računa kod sabiranja stepena čvorova.

Posledice te teoreme su:

a) Zbir stepena svi čvorova grafa je paran broj,

b) Svaki čvor grafa je parnog stepena, ili je broj čvorova sa neparnim stepenom jeste
paran broj.

Često se susrećemo sa sledećim specijalnim grafovima.

Definicija 10.1.2.3.: Graf Γ
(∅)
= (S , ∅) je prazan graf.

Prazan graf se sastoji isključivo od izolovanih čvorova – ne pripada mu ni jedna grana.

Definicija 10.1.2.4.: Ako između bilo koja dva čvora postoji grana, tada je reč o
potpunom grafu. U slučaju potpunog grafa Γ = (S , R) relacija je R = S×S.

U vezi potpunog grafa sa n čvorova postavlja se pitanje ukupnog broja grana.

____________________________ _DISKRETNA MATEMATIKA '

________________________________________________________________________________________
124
Čvorovi su svi istog stepena: ϕ(x) = n–1 (pošto nemamo ni jednu petlju zato je svaki
čvor je spojen sa svim ostalim čvorovima). Zbir stepena čvorova je jednak dvostrukom broju
grana, pa je ukupan broj grana potpunog grafa n(n–1)/2.


Slika 10.1.2.1.

Na slici 10.1.2.1. predstavljeni su potpuni grafovi sa 2, 3, 4, 5 i 6 čvorova.

Definicija 10.1.2.5.: Neka je dat graf Γ = (S , R). Graf Γ
*
= (S , R
*
) je
komplementaran graf datog grafa Γ akko R
*
= S
2
\ R.

Na osnovu te definicije možemo konstatovati, da komplementarni grafovi se
dopunjuju do potpunog grafa bez preklapanja grana. Slika 10.1.2.2. predstavlja dva uzajamno
komplementarna grafa sa 6 čvorova.
Slika 10.1.2.2.

Grane grafa mogu biti predstavljene sa bilko kakvim linijama u ravni. Te linije mogu
piti i prave i krive. Iz toga proizilazi, da graf Γ = (S , R) jedne relacije može biti nacrtana na
mnogo načina. Suština je: grana postoji između čvorova koji odgovaraju tačkama između
kojih postoji relacija. Osmotrimo relaciju skupa A = {1,2,3,4}: R = {(1,2), (2,1), (1,3), (3,1),
(3,4), (4,3), (2,4), (4,2)}. Na slici 10.1.2.3. na tri različita načina je nacrtana ista relacija
a. b. c.
Slika 10.1.2.3.
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
2 1 3
4
1
2
3 4
1 2
4
3
ELEMENTI TEORIJE GRAFOVA 

________________________________________________________________________________________
125
Grafovi na toj slici su izomorfni. Predstavljanje grafa možemo zamisliti kao elastične
niti koje su spojene za čvorove grafa. Figura se može proizvoljno rastezati ili izgužvati
(lepljenje i cepanje nije dozvoljeno!) – kao graf ona i dalje predstavlja istu relaciju. Ta
istovetnost relacije znači izomorfnost grafova. Opšta definicija izomorfizma grafova je
sledeća:

Definicija: 10.1.2.5.: Grafovi Γ
1
= (S
1
, R
1
) i Γ
2
= (S
2
, R
2
) su izomorfni ako i samo
ako postoji bijekcija f skupa S
1
na skup H
2
takva, da bude zadovoljeno:

f: S
1
→S
2
(∀x,y ∈ S
1
)(( x,y) ∈ R
1
⇔[(f (x), f (y)) ∈ R
2
]

Primer 10.1.2.:. Dati su grafovi Γ
1
= (S
1
, R
1
) i Γ
2
= (S
2
, R
2
). Graf Γ
1
je dat slikom
10.1.2.4. a Γ
2
svojom matricom susedstva:


Γ
1
: Γ
2
:
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 0 1
0 1 1 0
.

Dokazati da su ta dva grafa izomorfna!

Izomorfizam se može pokazati samo proverom važenja definicije 10.1.2.5. Sada ćemo
pokazati postupak dokazivanja izomorfizma dva grafa pomoću transformacija na matrici
susedstva datog grafa.

Zamenom oznaka čvorova dobijamo izomorfne grafove, jer je slika potpuno ista. Šta
ova izmena oznaka samo dva čvora znači na matrici susedstva grafa? To znači zamenu mesta
i kolona i vrsta koje odgovaraju dotičnim čvorovima. Napišimo sada matricu grafa Γ
1
:

Γ
1
:
0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0

↑ ↑
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 0 1
0 1 1 0
1 0 1 0
0 1 0 1
0 1 0 1
1 0 1 0

0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 0 1
0 1 1 0

2


Potrebno je izvršiti samo jednu izmenu na matrici grafa Γ
1
: zameniti mesta treće i
četvrte kolone, zatim i treće i četvrte vrste. Tu dvostruku zamenu vidimo u “duploj” matrici
dimenzija 4×8: u prvoj polovini te matrice zamenjene su samo vrste, zatim u drugoj polovini
matrice je prikazano stanje nakon zamene kolona. To stanje se poklapa sa matricom grafa Γ
2.

To znači za skupove S
1
= {a, b, c, d} i S
2
= {1, 2, 3, 4}, izomorfno preslikavanje f: S
1
→S
2
je
sledeće: f = {(a,1), (b,2), (c,4), (d,3)}. Razume se, da u slučaju grafova sa više grana i čvorova
ta transformacija nije tako jednostavna: potrebno je izvršiti više koraka, da bi na kraju uočili
poklapanje (ili različitost) matrica susedstva datih grafova.

Na osnovu iskustva iz prethodnog primera možemo izreći praktični kriterijum
izomorfizma dva grafa: grafovi su izomorfni, ako njihove matrice susedstva mogu svesti
jedna na drugu uzastopnom primenom koraka istovremene zamene vrsta i odgovarajućih
kolona.
a b
c
d
____________________________ _DISKRETNA MATEMATIKA '

________________________________________________________________________________________
126

Zadaci 10.1.2.: a) Nacrtati grafove sa 5 čvorova, koji imaju 2 čvora trećeg stepena i 3
čvora četvrtog stepena. Koliko grana imaju ti grafovi?

b) Nacrtati bar dva izomorfna grafa sa 6 čvorova u kojem su stepeni čvorova 1, 2, 2, 3,
5 i 5. Koliko grana imaju ti grafovi?

c) Nacrtati sve proste grafove sa 5 čvorova koji imaju 3, odnosno 7 grana. (Primeniti
poznate činjenice o komplementarnim grafovima i o izomornim grafovima!)
10.2. Komponente grafa

Čvor A
1
je povezan sa čvorom A
k
ako postoji takav niz grana A
1
A
2
, A
2
A
3
, A
3
A
4
, ...,
A
k-2
A
k-1
, A
k-1
A
k
duž kojih je moguće spojiti tačku A
1
sa tačkom A
k
. Očevidno, mogućnost
spajanja dva čvora ne predpostavlja nikakav uslov u pogledu “dužine” ili neke druge osobine
niza grana duž linije spajanja.

Slika 10.2.1.

Definicija 10.2.1.: Niza grana, koji spaja dva čvora grafa je put ako i samo ako kroz
svaki usputni čvor prolazi tačno jedanput.

Definicija 10.2.2.: Niz grana koji prolazi kroz neke čvorove grafa i više puta jeste
linija. Linija koja se vraća u polazni čvor je zatvorena linija.

Definicija 10.2.3.: Zatvoreni put je krug.

Zatvorena linija može da ima više čvorova kao tačke samopresecanja. Krug nema
tačaka samopresecanja. Pod dužinom kruga podrazumevamo broj čvorova kroz koji krug
prolazi. Trougao je krug sa tri čvora, četvorougao je krug sa 4 čvora, itd (slika 10.2.1.)


Definicija 10.2.4.: Minimalni krugi grafa Γ ograničava jedan mnogougao grafa.
Maximalni krug obuhvata ceo graf.

Definicija 10.2.5.: Graf Γ = (S , R) je graf u ravni ako ga je moguće nacrtati u ravni
tako, da se grane seku samo u čvorovima grafa.

Definicija 10.2.6.: Poligonalni graf je graf u ravni čije grane obrazuju mrežu poligona
(mnogouglova) takvih da ni jedan mnogougao ne obuhvata drugi mnogougao u celosti.

A
1
A
k
A
1
A
k
ELEMENTI TEORIJE GRAFOVA 

________________________________________________________________________________________
127
Definicija 10.2.7.: Oblasti poligonalnog grafa Γ = (S , R) su delovi ravni koji su
ograničeni sa minimalnim krugovima grafa. Maksimalni krug grafa takođe ograničava jednu
oblast, koja je beskonačna.

Definicija 10.2.8.: Za graf Γ = (S , R) dualni graf je poligonalni graf Γ
*
samo ako
čvorovi grafa Γ
*
odgovaraju oblastima grafa Γ

, a ti čvorovi na grafu Γ
*
su spojeni granom
samo ako u grafu Γ odgovarajuće oblasti imaju zajedničku graničnu granu.

Definicija 10.2.9.: Ako bilo koja dva čvora grafa moguće je spojiti putem, tada je graf
povezan.

Teorema 10.2.1.: Ako je stepen svakog čvora prostog grafa sa ne više od 2n čvorova
najmanje n, tada je taj graf povezan.

Dokaz izostavljamo, ali čitalac i sam može proveriti tvrđenje teoreme na primeru grafa
sa 2n čvorova, svaki čvor je stepena n–1, a da graf nije povezan.

Definicija 10.2.10: Ako je moguće nacrtati graf jednom povezanom linijom, koja
prolazi kroz svaku granu tačno jedanput, tada je graf EULER-ov graf, a linija je EULER-ova
linija grafa.

Definicija se vezuje za ime
EULER-a i Kenigsberških mostova. Svi
radovi koji se bave sa uvodom u teoriju
grafova detaljno razmatraju taj “problem.
Stanovnici grada na obalama i na dve ade
reke Pregel, ponosni na 7 mostova (videti
sliku 10.2.2.a.) nisu mogli da reše
nedeljnu kružnu šetnju gradom, da
maršruta prođe na svakom mostu tačno
jedanput, i da se vrate na mesto polaska.
Slika 10.2.2.a.

Očevidno, rešenje je u analizi matematičkog modela
problema, a to je graf, koji se vidi na slici 10.2.2.b. Rešenje je
nepovoljno za građane Kenigsberga, jer graf ne zadovoljava
uslove sledeće dve teoreme:

Teorema 10.2.2.: Ako su svi čvorovi povezanog grafa
parnog stepen, tada postoji EULER-ova linija grafa. Slika 10.2.2.b.

Ako odustajemo od zatvorenosti linije koja prolazi kroz sve grane grafa tačno
jedanput, tada možemo izreći sledeću teoremu:

Teorema 10.2.3.: Povezani graf onda i samo onda ima liniju koja prolazi kroz sve
grane tačno jedanput, i spaja tačku A sa tačkom B, kada samo te dve tačke, A i B imaju
neparan stepen.____________________________ _DISKRETNA MATEMATIKA '

________________________________________________________________________________________
128
Slika 10.2.3.

Na slici 10.2.3. prikazana su dva grafa koje je moguće nacrtati jednom linijom.
Brojevi pored grana jesu redni brojevi u nizu povlačenja. Na levoj slici su svi čvorovi parnog
stepena, te postoji zatvorena EULER-ova linija, desno je prikazan graf koji ima tačno dva
čvora neparnog stepena, te otvorena EULER-ova linija spaja upravo te čvorove.

Definicija 10.2.11.: HAMILTON-ova (otvorena ili zatvorena) linija prolazi kroz svaki
čvor grafa tačno jedanput.

U opštem slučaju HAMILTONOVA linija
ne sadrži i sve grane grafa. I u slučaju ove linije je
naziv dodeljen po naučniku, koji je značajno
doprineo razvoju teorije grafova. HAMILTON je
izumeo sledeću igru: svakom temenu dodekaedra
dodelio je neki svetski grad, a zadatak je bio da sa
jednom niti povežu svi gradovi tačno jedanput.
Slika 10.2.4. prikazuje jedno rešenje zataka na
grafu dodekaedra nacrtanog u ravni.

I teoreme koje se odnose na HAMILTON-
ov krug grafa prihvatamo bez dokaza. Ti dokazi u
principu nisu komplikovani, i čitalac i sam može da Slika 10.2.4.
ih izvede:

Teorema 10.2.4.: Ako je na prostom grafu sa n-čvorova stepen svakog čvora najmanje
) 3 (
2
≥ n
n
, tada graf poseduje HAMILTON-ov krug.

Teorema 10.2.5.: Ako je na prostom grafu sa n-čvorova ( n je paran broj veći od 2)
broj čvorova (stepena ne većeg od k ) je manje od k ( k <
2
1 − n
), tada graf poseduje
HAMILTON-ov krug.

Primer 10.2.1.: Problemi vezani za šah: a) odrediti niz poteza skakača tako, da
polazeći sa proizvoljnog polja prelazeći preko svakog polja tačno jedanput vrati se na
polazno polje, i b) pošto skakač na svako polje može da stigne iz “više pravaca” a može da ga
i napusti na više načina, da li postoji takav niz poteza, koji sadrži sve moguće pomake te
figure?

1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
A B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16 17
18 19
ELEMENTI TEORIJE GRAFOVA 

________________________________________________________________________________________
129
Neka je šahovska tabla graf sa 64 čvora. Grana između dva čvora postoji samo ako je
moguće potezom “konja” preći sa jednog polja na drugo polje.

Pitanje a) se odnosi na HAMILTON-ov krug grafa. Postoji mnogo rešenja. Jedno od
rešenja prikazujemo na slici 10.2.5.a. Brojevi pokazuju redosled poteza.

63 22 15 40 1 42 59 18 2 3 4 4 4 4 3 2
14 39 64 21 60 17 2 43 3 4 6 6 6 6 4 3
37 62 23 16 41 4 19 58 4 6 8 8 8 8 6 4
24 13 38 61 20 57 44 3 4 6 8 8 8 8 6 4
11 36 25 52 29 46 5 56 4 6 8 8 8 8 6 4
26 51 12 33 8 55 30 45 4 6 8 8 8 8 6 4
35 10 49 28 53 32 47 6 3 4 6 6 6 6 4 3
50 27 34 9 48 7 54 31 2 3 4 4 4 4 3 2

Slika 10.2.5.a. Slika 10.2.5.b.

Na pitanje b. odgovor je potvrdan samo ako graf poseduje EULER-ovu liniju.
Međutim ta linija ne postoji! Slika 10.2.4.b. prikazuje stepen svakog čvora na tabli. Pošto
imamo 8 čvorova stepena 3, jasno je, da nisu zadovoljeni uslovi teorema 10.2.2. i 10.2.3.

Zadaci 10.2.: a) Razmotriti problem iz prethodnog primera na šahovskim tablama
dimenzija 2×2, 3×3, i 4×4?

b) Da li postoji HAMILTON-ov krug na
grafu kojeg dobijamo, ako nacrtamo u ravni
graf tetraedra, heksaedra, oktaedra, ikosaedra
(slično, kao što je nacrtan u ravni dodekaedar
prilikom uvođenja pojma HAMILTON-ovog
kruga) . Koliko različitih HAMILTON-ovih
krugova ima na grafu tetraedra i heksaedra
(kocke)?

c) Pokazati, da graf na slici 10.2.6. nema
HAMILTON-ov krug.

Slika 10.2.6.


10.3. Planarni grafovi

U večini problema je nevažan oblik i položaj čvorova grafa – samo se trači, da grane
spajaju čvorove između kojih relacija postoji. Ali u jednoj klasi problema grane ne smeju da
se seku izvan čvorova – recimo: ako grane predstavljaju električne provodnike, tada je to
presecanje zabrenjeno! (Ponovo osmotrite sliku 10.1.2.3.b.).
____________________________ _DISKRETNA MATEMATIKA '

________________________________________________________________________________________
130

U vezi planarnosti grafa osmotrimo problem “tri kuće – tri bunara”. Svaka od kuća A,
B i C mora biti spojena stazom sa svakim od izvora X, Y i Z, ali tako da se staze ne ukrštaju!
(Stanovnici su u zavadi, pa ne žele da se susreću, ali troše vodu sa svakog izvora!) Zadatak je
nerešiv, jer nije moguže nacrtati devetu stazu uz poštovanje postavljenih zahteva (Vidi sliku
10.3.1.a.)

Slika 10.3.1.a. Slika 10.3.1.b.

Drugi nerešivi zadatak je zadatak građanina C koji treba da izgradi stazu do
komšijskih kuća A, B, D i E, tako da oni već imaju međusobno izgrađene staze bez ukrštanja,
a da ni staze iz C da nemaju ukrđtanje sa postojećim putevima! Uočljivo je, da je zadatak
nemoguće rešiti.

Poznavajući izomorfizam grafova možemo konstatovati, da su grafovi navedenih
problema izomorfni sa grafovima na slikama 10.3.2.a. i 10.3.2.b. Ovi grafovi se ne mogu
nacrtati u ravni bez ukrštanja grana izvan čvorova. Ovi grafovi nisu planarni grafovi.

Slika 10.3.2.a. Slika 10.3.2.b.

Definicija 10.3.1.: Proširivanje grafa je
postupak dodavanja novih čvorova na jednoj grani,
tako da se grana pretvara u put između prvobitna
dva čvora.

Redukcija (sušavanje) grafa je postupak
koji je suprotan proširivanju. (Videti sliku 10.3.3.)
Slika 10.3.3.
A
B C
X Z
Y
A
B
C
D
E
A
B
C
X
Y
Z
A
B
C
D
E
ELEMENTI TEORIJE GRAFOVA 

________________________________________________________________________________________
131

Proširivanjem i redukcijom se ne menja planarnost grafa, ne menja se ni osobina
posedovanja EULER-ive linije ni HAMILTON-ovog kruga(ako se proširivanje vrši na grani,
koja pripada krugu).

Teorema 10.3.1.: ( Teorema Kuratowskog): Graf poseduje svojstvo planarnosti, samo
ako ne sadrži podgraf koji se može redukovati na petougaoni graf na slici 10.3.2.b. ili na
šestougaoni graf na slici10.3.2.a.

Dokaz ove teoreme je prilično dugačak, mada ne posebno komplikovan, zato ga
izostavljamo.

Formula u sledećoj teoremi takođe se vezuje za EULER-a:

Teorema 10.3.2.: Ako se na planarnom grafu broj čvorova obeleži sa n
c
, a broj oblasti
sa n
o
, dok je broj grana označen sa n
g
tada važi jednakost n
c
+ n
o
– n
g
= 2.

Dokaz: Tvrđenje teoreme EULER je prvobitno formulisao za poliedre u prostoru, ali,
kao što upravo dokazujemo, odnosi se i na planarne grafove. Dokaz vršimo matematičkom
indukcijom.

Ako je graf jedan n-tougao, tada je n
c
= n
g
= n, dok je broj oblasi n
o
= 2 (unutrašnja i
spoljašnja oblast). Zaista, formula važi za ovaj slučaj: n
c
+ n
o
– n
g
= n + 2 – n = 2.

Pretpostavimo, da za neki planarni poligonalni graf važi n
c
+ n
o
– n
g
= 2.

Konstruišimo novu oblast na tom grafu tako, što neku postojeću podelimo na dva dela
jednom granom ili nizom grana (putem) (Slika 10.3.4.). Očevidno: broj oblasti je povećan za
jedan. Ako smo ubacili samo jednu novu granu, to smo učinili bez novog čvora. Dve grane
zahtevaju 1 novi čvor, put od k grana zahteva k – 1 novih čvorova. Prema tome, novi graf ima
sledeće karakteristike: broj oblasti: n’
o
= n
o
+ 1, broj grana n’
g
= n
g
+ k, broj čvoropa pak
biće n’
c
= n
c
+ k – 1. (za k > 0):

n’
c
+ n’
o
– n’
g
= (n
c
+ k –1) + (n
o
+ 1) – ( n
g
+ k ) = n
c
+ n
o
– n
g
= 2. É


Slika 10.3.4. Slika 10.3.5.


EULER-ova formula odnosi se i na grafove u kojima ne postoji krug.

____________________________ _DISKRETNA MATEMATIKA '

________________________________________________________________________________________
132
Definicija 10.3.2.: Graf je drvo ako i samo ako ne postoji u njemu krug..

Graf-drvo je uvek planarni graf, jer su ispunjeni uslovi teoreme KURATOWSKOG –
ne postoji ni jedan podgraf koji bi se mogao svesti na kritični petougaoni graf ili šestougaoni
graf (slika 10.3.5.)

Primeri 10.3.: a) Osmotrite još jednom sliku 10.3.5. Očevidno graf nema ni EULER-
ovu ni HAMILTON-ovu liniju.

b) Na slici 10.3.6. predstavljen je graf heksaedra u ravni kao i njegov dualni graf, koji
je planarna slika oktaedra. Proverimo EULER-ovu formulu! Kod heksaedra su ti brojevi
sledeći: n
c
= 8, n
o
= 6, n
g
= 12, kod oktaedra n
c
= 6, n
o
= 8, n
g
= 12. Zaista, kod oba
grafa je: n
c
+ n
o
– n
g
= 2. ( Primetimo i karakteristike dualnosti grafova!)


Slika 10.3.6.


Zadaci 10.3.: a) Nacrtati sve planarne grafove sa 5 i sa 6 čvorova.

b) Brišemo na slici 10.3.2.a. granu AY. Dobijeni podgraf nacrtati isključivo pomoću
pravolinijskih grana, ali da nemaju presecanje izvan čvorova!

c) Pokazati da je dualni graf tetraedra takođe tetraedar-graf, i da je dualni graf
dodekaedra graf ikosaedra (naravno važi i obrnuto!)1
2
3
4
5
6
7
8
a
a
b
c
d
e
f
c
b
d
e
f
2
1
6
7
3
4
5
8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful