1

1. บทนำำ

Introduction to Geospatial Relational Database

ปั จจุบันกำรนำำข้อมูลปริภูมิมำใช้ร่วมกับระบบสำรสนเทศต่ำงๆ

กำำลังได้รบ
ั ควำมนิ ยม ด้วยประโยชน์ของข้อมูลปริภูมิที่สำมำรถช่วย

วิเครำะห์และประมวลผลเงื่อนไขเชิงตำำแหน่งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และใกล้เคียงกับสภำพเงื่อนไขจริง ทำำให้ได้สำรสนเทศที่สำมำรถช่วย
แก้ปัญหำและสนั บสนุ นกำรตัดสินใจ ระบบฐำนข้อมูลปริภูมิคือกำร
ขยำยควำมสำมำรถของฐำนข้อมูลให้รองรับกับกำรจัดกำรและกำร
วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำำแหน่งบนโลก เพื่อนำำไปใช้ในกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์และประมวลผลเพื่อหำคำำตอบต่อไป
2. Spatial DB on Sqlite

ฐำนข้อมูลปริภูมิเป็ นกำรจัดเก็บข้อมูลปริภูมิท่ีได้จำกกำรสำำรวจ

จำกภำคสนำมในรูปแบบฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อที่รองรับกำร

ทำำงำนในระบบภูมิสำรสนเทศ(GIS) ซึ่งปั จจุบันมีซอฟต์แวร์จัดกำร
ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์หลำยชนิ ดที่รองรับกำรทำำงำนในรูปแบบ
Spatial database เช่น Microsoft SQL Server, Oracle,
Postgresql+Postgis และ Sqlite เป็ นต้น

ตัวอย่ำงนี้ ทำำกำรเรียนรู้กำรจัดกำรและกำรประมวลผลข้อมูล

ปริภูมิบนฐำนข้อมูลปริภูมิ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Sqlite ซึ่งรองรับกำร

ทำำงำนกับข้อมูลปริภูมิผ่ำน Spatial Sqlite Module โดยมีข้ ันตอนดัง
ต่อไปนี้

Introduction to Geospatial Relational Database

ชัยภัทร เนื่ องคำำ
มำ

2

1. ทำำกำรติดตั้งชุดซอฟต์แวร์ Sqlite 3 และ Spatial Sqlite บน

เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำำกำรดำวน์โหลดซอฟต์แวร์จำก
http://www.gaia-gis.it/spatialite/

2. ทำำกำร Unzip ไฟล์ท่ีดำวน์โหลดไปยังไดเร็กทอรีปลำยทำงที่

ต้องกำรติดตั้ง

3. ทำำกำรทดลองเรียกซอฟต์แวร์ Spatial Sqlite ขึ้นมำทำำงำน

โดย dbclick ที่ไฟล์ spatialite-gui.exe

Introduction to Geospatial Relational Database

ชัยภัทร เนื่ องคำำ
มำ

3

4. ทำำกำรสร้ำงฐำนข้อมูลเริม
่ ต้น สำำหรับเก็บข้อมูลปริภูมิโดยไป

ที่เมนู File >> Create New Sqlite DB แล้วทำำกำรตั้งชื่อไฟล์และ
ไดเร็กทอรีป
่ ลำยทำงที่จัดเก็บ

Introduction to Geospatial Relational Database

ชัยภัทร เนื่ องคำำ
มำ

4

ตำรำงสำำหรับจัดเก็บข้อมูลพื้ นฐำนเกี่ยวกับ
ข้อมูลเชิงปริภูมิ เช่นทะเบียนระบบพิกัด

3. กำรเตรียมข้อมูลปริภูมิ

ข้อมูลปริภูมิเป็ นข้อมูลที่ได้จำกกำรสำำรวจข้อมูลในสนำม ด้วย

กระบวนกำรวิธีกำรวัดต่ำงๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่อย่ใู นรูปแบบ

สำรสนเทศเชิงปริภูมิ ทีส
่ ำมำรถแสดงผลในรูปแบบแผนที่และ

สำมำรถสืบค้นข้อมูลด้วยเงื่อนไขต่ำงๆได้ ปั จจุบันมีหลำยหน่วยงำน
ที่ให้บริกำรข้อมูลปริภูมิฟรีผ่ำนอินเตอร์เน็ต เช่น ศูนย์เทคโนโลยี

สำรสนเทศภูมิศำสตร์ของกรุงเทพมหำนคร ซึ่งให้บริกำรฐำนข้อมูล
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ ครอบคลุมขอบเขตกรุงเทพมหำนครใน

มำตรำส่วน 1:20000 ระบบพิกัดภูมิศำสตร์ UTM โดยมีข้อมูลเชิง

Introduction to Geospatial Relational Database

ชัยภัทร เนื่ องคำำ
มำ

5

พื้ นที่และข้อมูลเชิงบรรยำยต่ำงๆ ในรูปแบบ Shapefile ซึ่งมีข้ ันตอน
กำรดำวน์โหลดดังนี้

3.1 ไปที่ URL:

http://www.bangkokgis.com/download/shp_file/download_shp.htm
l

3.2 ทำำกำรเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องกำรดำวน์โหลด

Introduction to Geospatial Relational Database

ชัยภัทร เนื่ องคำำ
มำ

6

3.3 ทำำกำรแตกไฟล์ zip แล้วเปิ ดข้อมูลด้วยโปรแกรม GIS

4. Spatial Database Admin

กำรนำำฐำนข้อมูลปริภูมิมำใช้งำนในระบบภูมิสำรสนเทศจะเริม

ต้นจำกกำรนำำเข้ำข้อมูลที่ได้สู่ฐำนข้อมูล ซอฟต์แวร์จัดกำรข้อมูล

Introduction to Geospatial Relational Database

ชัยภัทร เนื่ องคำำ
มำ

7

ปริภูมิ Spatial Sqlite สำมำรถนำำเข้ำข้อมูลปริภูมิที่อยู่ในรูปแบบ
ต่ำงๆได้ดังนี้

4.1 กำรนำำเข้ำข้อมูล Shapefile โดยตรงผ่ำน Spatial Sqlite

4.1.1 ไปที่เมนู Files >> Load Shape File เพื่อนำำเข้ำ

ข้อมูลปริภูมิสู่ฐำนข้อมูล

shapefile

4.1.2 ทำำกำรเลือกไดเร็กทอรีท
่ ี่ทำำกำรเก็บข้อมูล

Introduction to Geospatial Relational Database

ชัยภัทร เนื่ องคำำ
มำ

8

4.1.3 ทำำกำรกำำหนดรำยละเอียดสำำหรับข้อมูลปริภูมิท่ีนำำ

เข้ำสู่ฐำนข้อมูล

Introduction to Geospatial Relational Database

ชัยภัทร เนื่ องคำำ
มำ

9

4.1.4 ตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมครบถ้วนของ

ข้อมูลปริภูมิที่นำำเข้ำ โดยข้อมูลจะปรำกฏเป็ นตำรำงซึ่งเก็บข้อมูล
ทั้งหมดจำก shape file ไว้

4.1.5 ทดลองสืบค้นข้อมูล ด้วยภำษำ SQL เพื่อดูข้อมูล

ในตำรำง mainroad โดยพิมพ์คำำสัง่ “Select * from mainroad;”
และกดป่ ุม execute เพื่อประมวลผลคำำสัง่

Introduction to Geospatial Relational Database

ชัยภัทร เนื่ องคำำ
มำ

10

4.2 กำรนำำเข้ำข้อมูล ปริภูมิผ่ำนทำง OGR

GDAL/OGR เป็ นไลบำรี Open source ที่ใช้ในกำรจัดกำร

และประมวลผลข้อมูลปริภูมิ โดย OGR ซึ่งจัดกำรข้อมูลเวกเตอร์น้ ั น

มีฟีเจอร์ท่ีรองรับกำรทำำงำนกับ Spatial Sqlite ทำำให้เป็ นกำรขยำยขีด
ควำมสำมำรถในกำรใช้งำน Sqlite เพิ่มขึ้น โดยขั้นตอนกำรทำำงำนมี
ดังนี้

4.2.1 ดำวน์โหลดชุดโปรแกรมที่ http://www.gdal.org
4.2.2 ทำำกำรพิมพ์คำำสัง่ command line เพื่อเรียก

OGR2OGR สำำหรับโหลดข้อมูลปริภูมิเข้ำสู่ฐำนข้อมูล

ogr2ogr -f "SQLite" -dsco FORMAT=WKB test.db province.shp

Introduction to Geospatial Relational Database

ชัยภัทร เนื่ องคำำ
มำ

11

หรือทำำกำรโหลดข้อมูลปริภูมิฟอร์แมทอื่นๆ เช่น

MapInfo เป็ นต้น เข้ำสู่ฐำนข้อมูลดังนี้

ogr2ogr -f "SQLite" -dsco FORMAT=WKB training.db road.tab

5. Spatial Query

ฐำนข้อมูลปริภูมิรองรับกำรทำำงำนบนโปรโตคอลมำฐำน Simple

Feature ของ OGC ซึ่งทำำงำนอยู่บน SQL Language ทำำให้ผู้ใช้

สะดวกในกำรใช้งำนและง่ำยต่อกำรเรียกรู้คำำสัง่ เพื่อทำำงำนกับฐำน
ข้อมูลปริภูมิ บนซอฟต์แวร์ Spatial Sqlite นั้ นมีฟังก์ชัน

Geoprocessing และ Spatial relation ที่มีอยู่มำกซึ่งรองรับกำรสืบค้น
ด้วยควำมสัมพันธ์เชิงปริภูมิ

5.1 ทดลองใช้ ฟั งก์ชัน
่ buffer เพื่อสร้ำง buffer zone รอบเส้น

ถนน ผลลัพธ์ท่ีได้เป็ น geometry data ประเภท polygon โดยพิมพ์
คำำสัง่

“select buffer(Geometry,1000) from mainroad;

Introduction to Geospatial Relational Database

ชัยภัทร เนื่ องคำำ
มำ

12

ฟั งก์ชัน
่ ประเภท Spatial Relation และ Geoprocessing ท่ำน

สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้จำก

http://www.gaia-gis.it/spatialite/

Introduction to Geospatial Relational Database

ชัยภัทร เนื่ องคำำ
มำ

13

Introduction to Geospatial Relational Database

ชัยภัทร เนื่ องคำำ
มำ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful