You are on page 1of 4

11/25/2014

DomowyKoci

List`93:wrzesiegrudzie2003
SowoBoe
SowoBoe
staniesidlamniewiatemycia,
jeelibdpodejmowastaywysiekzachowaniago,
pjciazanimiczynieniagosowemycia
dlategochckarmisinimjaknajczciej,
szczeglniepoprzezosobisteiwsplnezbrami
studiowaniePismawitego.
DrogowskazyNowegoCzowieka

I.Dzieleniesiyciem(przyherbacie)
II.Czmodlitewna:
ModlitwadoDuchawitego
DzieleniesiSowemBoym:J1,118
Modlitwaspontaniczna:uwielbienieBogawJegosowie
TajemnicaRaca:NarodzeniePanaJezusa

III.Czformacyjna:
Dzieleniesirealizacjzobowiza:regularnespotkaniezesowemBoym
Jakczstoiwjakisposbpraktykowalimytozobowizanienaprzestrzeniostatniegoroku(rozwj,
stagnacja, regres)? Co nam pomaga w suchaniu i przyjmowaniu sowa Boego? Co sprawia
najwiksze trudnoci i jak je pokonujemy? Jak rol odgrywa wspmaonek, wsplnota krgu w
realizacjitegozobowizania?Jakiewidzimytrwaeefektytejpracy?
Rozwaenie treci Drogowskazu: Sowo Boe (kade maestwo wczeniej, w domu,
zapoznaje si z tekstami:JaksuchasowaBoegoiTajemnicasowaBoegoks.Franciszka
BlachnickiegoorazTajemnicaEwangeliiks.HenriCaffarela,jakrwniezpytaniamidotekstw
nakrguodbywasirozmowanatentemat).
Pytaniaiproblemydozastanowieniasi,omwieniaidyskusji:
JakrozumiemykarmieniesisowemBoym?Naczympowinnapolegawaciwapostawawobec
sowa Boego? Czy nie zatrzymujemy si tylko na etapie rozumowego, czysto intelektualnego
poznawania Boga w Jego sowie? W czym przejawia si nasza odpowiedzialno za goszenie sowa
Boegowrodzinie?
Sugestiedopracywcigumiesica:
rozwamy w cigu miesica na modlitwie osobistej wNamiocie Spotkaniafragmenty Pisma
witegozwizanezprzyjmowaniemigoszeniemsowaBoego,np.:1Sm3,118Mt4,1
8Mt7,2427Mk4,120k8,1921k10,3842J5,2430J12,44501
Tes2,113.
przeprowadmydialogmaeskinatemat:SowoBoenaszymcodziennympokarmem:
WjakisposbrealizujemyposzczeglneetapyspotkaniazesowemBoym:
a)suchaniesowaBoego
b)zachowywaniegowsercuirozwaanie
c)pjciezasowemBoym,uczynieniegosowemycia,jegodziaaniewnas.
podejmijmykonkretnreguycia:
np. w kad sobot zorganizuj w rodzinie wsplne przygotowanie si do liturgii Sowa na
niedzielnEucharysti
np. w ramach lektury Pisma witego w cigu miesica bd czyta Dzieje Apostolskie
zwracajc uwag na goszenie sowa Boego odwanie przyznam si do Chrystusa w swoim
rodowisku(poprzezznakkrzya,rozmow,postawwynikajczKWC,znaczekRuchu,itp.)
np.bdczuwanadtym,comwisownowrzeczachmaych,obietnicachitd.
data:text/htmlcharset=utf8,%3Ctable%20width%3D%22100%25%22%20border%3D%220%22%20cellpadding%3D%225%22%20cellspacing%3D%220

1/4

11/25/2014

DomowyKoci

ElbietaiWitoldKowalczykowie

Chrystus poucza nas dzisiaj, jak mamy sucha Jego Sowa. Mona powiedzie, e Chrystus poucza nas
take,jakmamyczytaEwangelialbowoglePismowite.BoJegosowojestnamprzekazanewanie
przezPismowite,szczeglnieprzezPismowiteNowegoPrzymierza.PouczeniaiostrzeeniaChrystusa
mona odnie take do czytania Pisma witego, bo ono jest przede wszystkim dla nas dzisiaj form
suchaniasowaBoego.
WodczytanymfragmencieEwangeliiw.Mateusza(Mt7,2127)Chrystuspokazujedwasposobysuchania
alboczytaniasowaBoego.Jedenznichchwaliiukazujejakowzr,adrugiganiikaenamwystrzegasi
go. Pierwszy sposb polega na suchaniu i wypenianiu sw Chrystusa, a drugi na suchaniu i
niewypenianiu. Czowiek moe sowa Boe czyta i wypenia albo czyta i nie wypenia. Sowo Boe jest
sowemBoga,toznaczy,eBgjakoOsobadajenamswojesowo.DlategosowaBoegoniemonaczyta
tak, jak si czyta sowo ludzkie. Sowo ludzkie mona czyta dla zaspokojenia ciekawoci, dla pomnoenia
swojej wiedzy. Sowo Boga natomiast musi by przyjte jako sowo Osoby Boej, ktra dajc nam swoje
sowo, domaga si od nas, ebymy temu sowu podporzdkowali swoje ycie. Czytanie sowa Boego to
sprawa powana, bo czyta a nie wypenia, sucha a nie wypenia, to lekceway Boga. Spotkanie ze
sowemBoymmusimypotraktowajakosprawnajpowaniejszwnaszymyciu,dlategopotrzebnejest
odpowiednie usposobienie. Jest to usposobienie wiary. Sowo Boe przyjmujemy wiar. Wiara zawiera w
sobiegotowoposuszestwa.
Wiara nie jest tylko wiedz o Bogu, pomnaaniem jej. Wiara nie jest zdobywaniem wiadomoci dla
zaspokojeniaswojejciekawoci.NiepolegatenaprzeprowadzaniuspekulacjiwoparciuoPismowite,o
sowoBoe.WiaratospotkaniezBogiem,ktryprzezswojesowoobjawianamSiebie.Objawianamswoje
planyiswojwol.DlategogotowopoddaniasowuBoemuswojegoycia,postpowaniazgodnieztym
sowem,pozwalanamdopierowewaciwysposbizpoytkiemczytasowoBoe.
W naszym Ruchu to wanie czynimy spraw najwaniejsz. Mona by powiedzie, e cay Ruch wiato
ycie nie jest waciwie niczym innym, ni prb waciwego spotykania si ze sowem Boym. Nasz znak
FOSZOEwiatoycietowyraa.SowoBoejestwiatem,ktreniemoebynigdyoddzieloneodycia.
To znaczy, e to, co poznajemy umysem jako sowo Boe, musimy przyjmowa wol jako prawo Boe. I
wtedybdziemymieliycie.Chrystusobiecujeycienietemu,ktoznaPismowite,ktowieleczytaiwiele
wie,aletemu,ktoidziezatymwiatem.KtoidziezaMnmwiChrystusniechodziwciemnoci,ale
bdzie mia wiato ycia (J 8, 12). I to znaczy podejmowa wysiek woli, to znaczy czyni to, co sowo
Boenampokazujejakozasadpostpowania,jakoprawd,ktrmusimyczyniwmioci.
Nie mona spotyka si ze sowem Boym lekkomylnie i tak jak spotykamy si z inn ksik. Czytamy,
dyskutujemy,uprawiamyspekulacje,szukamyzadowolenia,sensacji.Takmoemypostpowazesowem
ludzkim.ZesowemBoymnatomiastmusimysispotykajakzBogiemsamym,jakzywymBogiemto
znaczyzbojani,zwiarizmiociwsuchiwasiwto,coBgchcenampowiedzie,ebytoczyni,eby
Jegosowowprowadzawycie.Postpujcwtensposb,poprzezsowoBoebudujemydomswojegoycia.
Budujemygonaskale,bobudujemynaprawdzie,ktrajestzBoga,inawoliBoga,ktrymadlanasswoje
plany. W Starym Testamencie jedno i to samo sowo hebrajskie dabar oznaczao sowo i przykazanie.
Dabar Jahwe to znaczy sowo, ktre jest przykazaniem. Sowoprzykazanie jedno i to samo sowo.
DziesiprzykazanaprzykadnazywanoDziesiSw,bostowaniesowaprzezBogaprzekazanepo
to,ebyjewprowadzawycie,ebyjewypenia.DlategostarajmysisowoBoeczytawtensposb.I
uczmysitewaciwegoobchodzeniasizesowemBoym.Niesdmy,esamizsiebiejestemyzdolnito
czyni,bezkorzystaniazdowiadczeniaikierownictwaKocioa.KociotrzymasowoBoepoto,ebyje
strzeg. Sowo Boe nie jest dane wszystkim ludziom indywidualnie ono zawsze byo dane Kocioowi. W
StarymTestamenciebyodaneludowiBoemuiterazjestdaneludowiBoemuNowegoPrzymierza,iKoci
strzeetegosowa.DlategoteKocimaprawoiobowizekpoucza,jakztymsowemsiobchodzi.Bez
KocioaczytaniesowaBoegostajesidlaludziniebezpieczne.Niemaherezji,niemasekty,ktrabysi
nie opieraa na sowie Boym. Dlatego przysowie redniowieczne mwi, e Pismo wite to jest Ksiga, w
ktrejkadyszukaswego,czyliszukatego,cochceznale.Iznajduje.BoPismowitejesttakbogate,tyle
jestwnimrnychsw,rnychformnauczania,egdyczowiekniejestkierowanyprzezDuchawitego
i nie jest kierowany te przez Koci, to znajdzie to, co chce znale, znajdzie potwierdzenie wasnych
swoichpogldw,wasnychzachcianek.IzawszepowoasinaPismowite,alezatymkryjesitylkojego
wasna wola. Dlatego kiedy przystpujemy do suchania sowa Boego, czy do czytania Pisma witego,
musimyzawszemieprzedoczymapouczenieChrystusaobudowiedomunaskaleinapiasku.Wtedysowo
BoestaniesiwiatocinaszegoyciaibdzienasprowadziodocorazpeniejszegoodczytaniawoliBoej
dlaswojegoyciaosobistego,dlanaszejwsplnotyidlawszystkichludzi.
ks.FranciszekBlachnicki
OsowieBoym.Homilie,wiatoycie,Lublin1994,s.1921.

data:text/htmlcharset=utf8,%3Ctable%20width%3D%22100%25%22%20border%3D%220%22%20cellpadding%3D%225%22%20cellspacing%3D%220

2/4

11/25/2014

DomowyKoci

DzisiejszesowaChrystusazawierajbardzowanepouczeniadotyczcetajemnicysowaBoego.Zawieraj
w sobie podstawowe elementy teologii Sowa, teologii przepowiadania. Sowo nie jest wartoci absolutn,
sowojestrodkiemobjawieniasiosoby,dlategoteChrystusniechce,abyGoprzyjmowanoitraktowano
jakowielkosamwsobie,dlaSiebie,wielkoabsolutn.ChrystuswskazujejakoSowoOjcapozaSiebie.
WskazujenaOjca,ktrywypowiadaSowo,odktregoSowopochodzi,iprzezktreOjciecSiebieobjawia.
WynikatozistotyChrystusa,jakoDrugiejOsobyBoej,jakoSowaPrzedwiecznegoOjca,eOnniemoe
zatrzymauwaginaSobie,niemoetylkoludziwizazeSob,alemusiprowadzidoOjca.Ojciecposya
SowoiprzeztoSowoobjawianamSiebieidajenamSiebie.Tojestpierwszamyl,naktrwartozwrci
uwag.
DrugamylzawartawdzisiejszychsowachPanawskazujenamdrugijakgdybyczontejrelacji,jaktworzy
Sowo. Tym drugim czonem relacji jest osoba ludzka z jej wolnoci. Sowo staje przed czowiekiem jako
wezwanie. Sowo jest apelem skierowanym do wolnoci czowieka, ale te wanie dlatego, e ono jest
apelemBoymskierowanymdowolnociczowieka,jestonosowem,ktresdzi.Tojestsprawaogromnie
dla nas doniosa, eby to zrozumie. Sowo bdzie sdzi w dniu ostatecznym. Nie Chrystus bdzie sdzi,
bdziesdziotyle,oilejestSowem,aleniebdzietosdjakgdybyzewntrznegosdziego,ktryocenia
postpowanieludzkie.Sowo,jakowezwanieskierowanedoczowieka,juwsobiezawieraelementsdu.Bo
czowiek skoro odrzuci to Sowo, skoro si zamknie na jego przyjcie, skoro nie uwierzy temu Sowu, to
czowiek przez swoj wolno, przez swoj woln decyzj sam siebie osdza. On sam decyduje o tym, e
odrzucaBoga,odrzucaBoewezwanie,zamykasiprzedprzyjciemBoga.Ostatecznieczowieksamsiebie
osdzaprzezswojwolno,aSowojesttymelementem,ktrywywoujeodpowiednireakcjczowiekai
dlategomonapowiedzie,eonosdzi.
Sprawa ta ma ogromne znaczenie w zwizku z tym, co nazywamy apostolstwem, czy duszpasterstwem.
Zbytczstozdarzasi,eludzie,ktrzymajbyporednikamiSowa,jakosobieprzywaszczajsd.atwo
jesttuowypaczenie.MajcposannictwoSowaimocSowawKociele,traktujtoSowojakoSowosdu,
tzn.wtymznaczeniu,egoszSowojakonakaz,jakoobowizekiodrazuukazujsankcje,konsekwencje
nieprzyjciategoSowa.Biorwicjakoludziejakgdybysamisdwswojerce.Tymczasemwszyscy,ktrzy
goszSowo,awszyscyjestemydotegowezwani,muszzrozumie,ezaSowemstoinajpierwBgze
swoj wolnoci, ktry chce udziela Siebie, a czowiek w tajemniczym niezrozumiaym dla nas procesie
decyduje si na przyjcie albo na odrzucenie Sowa i w wolnoci dokonuje si ostatecznie sd nad
czowiekiem.DlategowszelkieSowojestpropozycjstawianprzedczowiekiem.ToSowojestpropozycj,
alerwnoczenie,poniewajestSowemBoga,niemoebybezkarnieodrzucone.Dlategoktoodrzuca,ten
samsiebieosdza.DlategozetkniciesizesowemBoymjestsprawpowan,sprawnajpowaniejszw
yciu naszym, w yciu wszystkich ludzi. Dlatego musimy w tajemnic Sowa gboko wnikn i przybra
waciwpostawwobecSowa,iwewaciwysposbtoSowoprzekazywainnym,ebymogosipoprzez
tak goszone Sowo dokona spotkanie w wolnoci midzy Bogiem, ktry poprzez Sowo wzywa i chce
udzielaSiebie,aosobludzk,ktrawwolnocidecydujesinaprzyjciealboodrzucenieSowa.Sowa,od
ktregozaleyyciewieczneizbawienieczowieka.
ks.FranciszekBlachnicki
Homiliadotekstw:Dz12,24i13,5aJ12,4450
(ZnagraArchiwumRuchuwiatoycie)

CzyznamytajemnicEwangelii?OjciecHenriCaffarelprbujenamjprzybliy.
To, co decyduje o wartoci i wanoci ksig Ewangelii, to nie tylko to, e s one zbiorem czynw i sw
JezusaChrystusa,naszegoPana,leczwedugodwanegostwierdzeniaw.Augustynasustamisamego
Jezusa Chrystusa. Jestecie w bdzie widzc w Ewangelii tylko dawne sowa, pieczoowicie przechowane,
sowa najwikszego z ludzi, ktry przeszed przez ziemi. Ewangelia to Gos, ywy i nieustajcy, ywego,
wielkiego yjcego, obecnego wrd nas, wedug Jego obietnicy: Ja jestem z wami a do skoczenia
wiata. To Sowo kieruje On do caego Kocioa, bez wtpienia take i do nas. Mam racj, gdy otwierajc
Ewangeli myl: Kto do mnie mwi. Rni si to bardzo od czytania ksiki czy artykuu z gazety.
Ewangelia jest skierowana do caego wiata, do kadej osoby, wicej nawet jest to list, ktry zosta
skierowanydomnieosobicie.EwangeliajestlistemBogaskierowanymdomnie.
Kto do mnie mwi. Jezus Chrystus do mnie mwi. To ju jest do niezwyke. Lecz czy to Sowo mnie
dotyka, czy mnie porusza? Istniej sowa o rnym charakterze. Istnieje sowo oficera, ktre rozkazuje:
skierowane jest po to, aby je wypeni. Istnieje sowo profesora, ktre naucza: ono przekazuje wiedz.
Istniejetakesowomodegoczowiekawyznanemodejdziewczynie:Kochamci.Jestonowaniejszeni
porzdek,czynauczanietosowocakowicieporuszajceistnienie.Wypowiedzeniegotozdecydowanie
sinaprzeznaczenie,los.
Przez Ewangeli mwi Jezus Chrystus. Bez wtpienia naucza On tego, e trzeba wierzy, i bez wtpienia
wymaga tego, co trzeba czyni, lecz przede wszystkim Chrystus mwi. On mi ze wzruszeniem wyznaje:
data:text/htmlcharset=utf8,%3Ctable%20width%3D%22100%25%22%20border%3D%220%22%20cellpadding%3D%225%22%20cellspacing%3D%220

3/4

11/25/2014

DomowyKoci

Kocham ci a do powicenia, do oddania Mego ycia. Odpowiadam wiar na Jego wyznanie. To jest
lepsze, ni proste przylgnicie mojej inteligencji do Jego nauczania, lepsze ni posuszestwo Jego
przykazaniomjesttoporywcaegomojegobytu,przezktryoddajMusibezgranic.
Sowo Chrystusa w Ewangelii nie tylko naucza, wymaga, wyznaje mio, lecz jest ono czynem, ono si
wypenia. Ten Gos, ktry sysz czytajc Ewangeli, to ten sam Gos, ktry ucisza szalejc burz, ktry
uzdrawia trdowatego, ten sam, ktry przywraca do ycia umarych, ktry przebacza grzesznikom, ktry
rodzisynwBoga(Jk1,181P1,2325).Rzeczywicie,Sowotoniestracioswejmocyaniaktualnoci.
MieszkacyWschodurozumiejtoigdyichkapanczytaEwangeli,zwracajsiwkierunkuKsigi,takjak
kiedytumprzybiegajcydoChrystusa.
Rozumiecieteraz,eEwangeliamoeprzybliadoEucharystii.Ewangelimonanazwasakramentemw
staroytnym znaczeniu tego sowa. To w. Augustyn napisa: Przez swoj Ewangeli Jezus Chrystus jest
realnieobecnywrdnas.ZreszttoJezusChrystusnaszapraszadoprzyblieniaEwangeliidoEucharystii.
Posuchajcie tych dwch zda, podobnych do siebie, jedno z nich odnosi si do Eucharystii: Kto spoywa
mojeCiaoipijemojKrew,mayciewieczne(J6,54)drugiedotyczyJegosowa:Jeliktozachowamoj
nauk,niezaznamiercinawieki(J8,51).
Czywicmusibytak,enajlepsichrzecijanie,ci,ktrzysgorliwiwprzyjmowaniuEucharystii,okazuj
tylezaniedbaniadlasuchaniaistrzeeniaSowaChrystusa,istakmaonapenienimocSowa...?
ks.HenriCaffarel
Listmiesiczny,stycze1964r.,[w:]Remplissezdeaucesjarres.
TextesduPereCaffarel
(Napenijciestgwiewod.TekstyOjcaCaffarela),Pary1998,s.2129.
(zjz.francuskiegotumaczyaElbietaKozyra)

data:text/htmlcharset=utf8,%3Ctable%20width%3D%22100%25%22%20border%3D%220%22%20cellpadding%3D%225%22%20cellspacing%3D%220

4/4