Pengenalan Rangkaian Komputer

F 3017 / Unit 2 / 1

2.0 2.1 2.1.1

PIAWAIAN DAN PROTOKOL
ORGANISASI PIAWAIAN KOMUNIKASI Senarai organisasi bagi piawaian komunikasi

Terdapat beberapa organisasi di Amerika Syarikat dan Eropah yang mengeluarkan piawai-piawai untuk komunikasi data dan rangkaian komputer. Peranan organisasi –organisasi ini adalah Cuma mencadangkan kepiawaian. Antanya ialah a. American National Standard Institute (ANSI) merupakan satu badan swasta yang menyelaraskan semua badan-badan piawai dalam Amerika Syarikat. ANSI ialah di antara organisasi piawai yang terlibat dalam bidang komputer dan komunikasi data Institute of Electrical and Electronic Engineer (IEEE) adalah sebuah organisasi pakar akan mengeluarkan piwai dalam bidang masing-masing dan piawai ini akan diterimapakai oleh pengguna. Dalam dunia komputer, IEEE lebih dikenali dalam membangunkan piawai Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) yang dinamakan sebagai IEEE 802. Internatinal Standard Organization (ISO) adalah satu organisasi sukarela yang mempunyai keahlian daripada beberapa negara. ISO bekerjasama dengan lain-lain organisasi piawai seperti CCITT dan ANSI untuk melahirkan beberapa kepiawaian seperti HDLC (High-level data link control) Electronics Industries Association (EIA) adalah sebuah organisasi yang mewakili banyak pengeluar dalam industri elektronik. Tugas dan tanggungjawab EIA lebih difokuskan kepada piawai elektrikal termasuklah EIA-232-D dan EIA-499 iaitu suatu antaramuka yang penting dalam penghantaran/penerimaan maklumat Internatinal Telecommunication Union (ITU)

b.

c.

d.

e.

Short for International Telecommunication Union, an intergovernmental organization through which public and private organizations develop telecommunications. The ITU was founded in 1865 and became a United Nations agency in 1947. It is responsible for adopting international treaties, regulations and standards governing telecommunications. The standardization functions were formerly performed by a group within the ITU called CCITT, but after a 1992 reorganization the CCITT no longer exists as a separate entity.
f. Internet Architecture Board (IAB)

A technical advisory group of the Internet Society, whose responsibilities include:  Oversee the Internet Engineering Task Force (IETF)
1

Pengenalan Rangkaian Komputer

F 3017 / Unit 2 / 2

 Oversee the Internet standards process  Publish and manage Request for Comments (RFCs)
g. Internet Engineering Task Force (IETF)

Short for Internet Engineering Task Force, the main standards organization for the Internet. The IETF is a large open international community of network designers, operators, vendors, and researchers concerned with the evolution of the Internet architecture and the smooth operation of the Internet. It is open to any interested individual.
2.2 PROTOKOL KOMUNIKASI

2.2.1 PROTOKOL Definisi Protokol adalah satu set peraturan yang telah ditetapkan untuk membolehkan berlakunya komunikasi Kepentingan – bagi menentukan spesifikasi yang perlu dilaksanakan untuk membolehkan komunikasi diantara peranti-peranti dapat dilaksanakan 2.2.2 2.2.3 a. Ciri-ciri protokol (Assignment) Elemen-elemen di dalam komunikasi KADAR PENGHANTARAN (RATE TRANSMISSION) BPS – bits per second Cth – Modem 56Kbps Dalam masa 1 saat kadar penghantaran adalah 56000 bit BAUD – pertukaran signal dalam masa 1 saat Setiap perubahan signal boleh di wakilkan kepada lebih dari satu bit melalui perubahan Amplitud atau Frekuensi dan atau fasa Cth – Streamyx

b.

PENGHANTARAN SEGERAK (SYNCHRONOUS) ATAU TIDAK SEGERAK (ASYNCHRONOUS) 2

Pengenalan Rangkaian Komputer

F 3017 / Unit 2 / 3

1.3.1

Penghantaran data secara sesiri Penghantaran data secara sesiri melibatkan penghantaran bit-bit secara individu. Bit-bit dihantar satu persatu dari penghantar ke penerima dengan menggunakan satu talian penghantaran sahaja. Sebagai contoh ialah penggunaan modem dimana modem tersebut akan dihubungkan ke komputer melalui kabel sesiri, iaitu port COM1 dan COM2. Rajah menunjukkan penghantaran data secara sesiri. Penghantaran data secara sesiri boleh dilakukan dalam dua kaedah iaitu kaedah Synchronous dan Asynchronous.

p’hantar

0 1 1 0 0
1 0

8 bit dihantar satu persatu 0 1 1 0 0 0 1 0

hanya satu talian penghantaran

0 1 1 0 0
1 0

penerima

Parallel/serial converter

Serial/parallel converter

Rajah: Penghantaran data secara sesiri Dua komputer yang hendak berkomunikasi memerlukan penyelarasan yang baik. Bila bit demi bit dihantar dan diwakilkan oleh isyarat elektrik, pihak penerima perlu tahu bila satusatu bit itu bermula dan bila ianya berakhir dan berapa lamakah isyarat elektrik untuk satusatu bit data. Proses penyelarasan ini dikenali sebagai penyegerakan. Penyegerakan merupakan proses yang sangat kritikal dalam penghantaran data. Ini adalah disebabkan oleh pemasaan yang tidak tepat. Terdapat 2 kaedah yang digunakan untuk pemasaan penghantaran data iaitu protokol tak segerak (asynchronous protocol) dan protokol segerak (synchronous protocol) Protokol Tak Segerak Protokol Tak Segerak juga dikenali sebagai protokol mula-akhir. Protokol jenis ini selalunya digunakan pada terminal dungu (dumb terminal dan selalunya tidak mempunyai penimbal untuk menyimpan aksara tersebut. Penghantaran data dilakukan dengan menghantar satu bit tambahan pada permulaan (bit mula) dan akhir data (bit akhir). Bit mula akan memaklumkan kepada penerima bahawa selepas bit tersebut akan ada bit-bit data yang berbentuk aksara akan dihantar, kemudian diikuti oleh satu bit pariti dan kemudian bit akhir. Bit akhir menandakan berakhirnya penghantaran data tersebut. Bit mula menggunakan bit 0, bit akhir menggunakan bit 1 dan bit pariti pula bergantung kepada keadaan pengecaman ralat. Rajah menunjukkan penghantaran aksara menggunakan kaedah penghantaran data tak segerak.
bit pariti bit mula bit akhir bit mula

1

0

1000010

0

1

0 3

1000001 0

Pengenalan Rangkaian Komputer

F 3017 / Unit 2 / 4
DTE

DTE

T e rm in a l

aksara B bit akhir

bit pariti

aksara A

Komputer Perumah

masa melahu

Rajah : Penghantaran tak segerak Dengan menggunakan protokol tak segerak setiap bit mesti disetkan untuk menghantar dan menerima data melalui kadar data yang diberikan. Kadar data ini diukur dalam unit bit per saat (bps). Bila peranti protokol tak segerak menghantar data, ia dimulakan dengan bit mula yang akan sentiasa 0, diikuti dengan 8 bit data dalam bait ( 7 bit [aksara] dan 1 bit pariti) dan kemudian bit 1 yang menunjukkan bit akhir. Jumlah kesemua bit yang akan dihantar ialah 10 bit. Rajah 1.10 di atas menunjukkan bahawa aksara A dihantar dengan diikuti aksara B daripada terminal dungu ke komputer perumah dengan menggunakan kod ASCII. Masa melahu (idle) akan wujud antara satu aksara dengan aksara yang lain semasa berlakunya penghantaran data. Kaedah penghantaran data jenis ini tidak sesuai digunakan untuk penghantaran data yang banyak, sedangkan kebanyakkan aplikasi komputer memerlukan penghantaran data yang banyak. Untuk mengatasi masalah ini kaedah protokol segerak lebih sesuai digunakan.

Protokol Segerak Kaedah segerak boleh digunakan untuk membuat penyegerakan menghantar satu blok data (banyak aksara) yang besar. Kaedah ini tidak menggunakan bit mula-akhir, tiada masa melahu (idle) antara satu aksara dengan aksara yang lain. Kaedah segerak menggunakan beberapa aksara dipermulaan blok data yang hendak dihantar. Aksara ini dinamakan SYN. Ia mempunyai corak bit khas seperti Blok data 10101010. Corak bit ini akan memberitahu penerima bahawa ada satu blok aksara yang akan tiba selepas itu. Pada bahagian penghantar, satu bingkai (frame) akan dibentuk SELAMAT terlebih dahulu sebelum membuat penghantaran data. Dalam bingkai tersebut, beberapa DATANG aksara SYN dan aksara kawalan lain akan dimasukkan. 10 aksara kawalan diperlukan untuk untuk satu blok penghantaran. Rajah 1.11 menunjukkan contoh bingkai kaedah segerak.

Diikuti dengan beberapa aksara kawalan lain

4

Diikuti dengan beberapa aksara kawalan lain

Bingkai bermula dengan beberapa

Pengenalan Rangkaian Komputer

F 3017 / Unit 2 / 5

DTE

DTE

gnataD tamaleS
Terminal

sync

sync

sync
Komputer Perumah

Rajah : Kaedah penghantaran segerak. Selain daripada itu kita juga boleh menggunakan aksara SYN untuk membuat penyegerakan, ada juga yang menggunakan isyarat jam pada talian berasingan. Apa yang dimaksudkan dengan talian berasingan ialah saluran/wayar yang berbeza digunakan untuk menghantar maklumat dan menghantar data. Isyarat jam akan dihantar bersama setiap bit data yang dihantar. Bila penerima menerima isyarat jam dari talian berkenaan, penerima akan membaca data dari talian penghantaran data.

c.

PENGHANTARAN DATA MOD SEPARUH DUPLEKS (HALF DUPLEX) ATAU DUPLEKS PENUH (FULL DUPLEX) 5

Rx

Pengenalan Rangkaian Komputer

F 3017 / Unit 2 / 6

Simpleks

Rx Rajah: Penghantaran ragam simpleks Perhubungan simplek adalah penghantaran data satu arah diantara peranti penghantar (Tx) dan penerima (Rx) seperti dalam rajah 2.1 dan rajah blok adalah seperti rajah 2.2

Tx

Rx

Rajah: gambarajah blok ragam simpleks Di dalam ragam ini peranti penghantar hanya boleh menghantar data sahaja dan peranti penerima hanya boleh menerima data sahaja. Dalam ertikata lain, saluran perhubungan tersebut hanya boleh digunakan untuk penghantaran searah sahaja seperti siaran radio. Dalam siaran radio, pendengar hanya boleh mendengar maklumat yang disiarkan dan tidak boleh membuat maklumbalas ke stesen menggunakan saluran penghantaran yang sama. Separuh Duplek Merupakan ragam yang lebih baik di mana kedua-dua peranti penghantar dan peranti penerima dapat menghantar dan menerima data secara bergilir-gilir. Rajah 2.3 menunjukkan blok penghantaran separuh duplek

Tx

Rx

Rajah : gambarajah blok penghantaran separuh duplek Contoh penghantaran separuh duplek ialah telefon walkie-talkie. Dalam ragam ini, bila satu peranti menghantar, satu lagi peranti menerima. Persefahaman perlu untuk mewujudkan giliran menghantar dan menerima. Berbanding dengan ragam simplek, ragam separuh duplek ini lebih baik kerana menyediakan ruang untuk maklumbalas dan 6

Pengenalan Rangkaian Komputer

F 3017 / Unit 2 / 7

pembetulan maklumat menggunakan saluran penghantaran yang sama. Rajah 2.4 menunjukkan penghantaran data menggunakan ragam penghantaran separuh dupleks.

Rajah : Penghantaran Ragam Separuh Duplek Duplek Duplek adalah ragam penghantaran yang lebih fleksibel di mana kedua-dua peranti dapat menerima dan menghantar data serentak. Rajah 2.5 menunjukkan blok ragam penghantaran dupleks.

Tx

Rx

Rajah : Rajah blok ragam penghantaran Dupleks Setiap peranti dapat menghantar dan menerima data pada masa yang sama melalui saluran yang sama. Ragam ini menawarkan penghantaran data yang optimum dengan keupayaan membetulkan ralat dalam masa yang lebih singkat. Perkhidmatan telefon merupakan contoh yang paling ringkas menjelaskan ragam penghantaran ini. Dengan menggunakan telefon, kedua-dua (Tx, Rx) dapat bercakap dan mendengar serta dapat membetulkan kesalahan serta merta melalui maklumbalas yang diterima menggunakan saluran perhubungan yang sama.

7

Pengenalan Rangkaian Komputer

F 3017 / Unit 2 / 8

Rajah: Penghantaran Ragam Duplek

2.2.4 a.

Protokol komunikasi umum Model OSI menyediakan asas dalam menyelaraskan pembangunan piawai yang berkaitan dengan saling hubung antara sistem yng menggunakan kemudahan komunikasi data TCP/IP digunakan untuk membolehkan komputer dan peralatan komunikasi data berhubung antara satu sama lain dan berkongsi sumber melalui perantaraan rangkaian komputer IP memecahkan mesej pengguna yang dihantar melalui rangkaian dalam bentuk bungkusanbungkusan yang dinamakan datagram. Setiap datagram mengandungi alamat IP sumber dan destinasi IPX Protokol utama di Lapisan Rangkaian bagi NetWare ialah IPX. IPX akan berurusan dengan pengalamatan (alamat rangkaian logik dan perkhidmatan), pemilihan route, dan perkhidmatan penyambungan. IPX menyediakan perkhidmatan yang dikenali sebagai ‘datagram tanpa-sambungan’; iaitu data akan dihantar keseluruh segmen rangkaian, bukan dihantar terus dalam sambungan. NetBEUI NetBEUI, NetBIOS, dan SMB ialah protocol Microsoft digunakan untuk membantu Rangkaian Microsoft . Susunan NetBIOS mengandungi SMB, NetBIOS, dan NetBEUI diterangkan seperti dibawah Nama Redirector SMB NetBIOS Jenis lapisan Application Presentation Session Penerangan Directs requests for network resources to the appropriate server and makes network resources seem to be local resources. Server Message Block provides redirector client to server communication Controls the sessions between computers and maintains 8

b.

c.

d.

e.

Pengenalan Rangkaian Komputer

F 3017 / Unit 2 / 9

NetBEUI

Pengangkutan, Rangkaian

NDIS and Data Link NIC driver f.

connections. Menyediakan pengangkutan data. Protokol ini juga dikenali sebagai protocol kerangka NETBIOS (NBF protocol) NDIS allows several adapter drivers to use any number of transport protocols. The NIC driver is the driver software for the network card.

AppleTalk adalah nama yang diberi kepada suite protokol yang direkabentuk untuk komputer Apple Macintosh Protokol Rangkaian SNMP SNMP stands for the Simple Network Management Protocol. At its heart, SNMP is a set of rules that allows a computer to get statistics from another computer across the Internet UDP Relay This document describes the UDP (User Datagram Protocol) relay tool. The UDP relay tool, udpRelayd, is a generic daemon process that is used to “relay” data using UDP in (near) real-time. The udpRelayd process can be used to ensure that the data is securely and reliably “relayed” by enabling encryption. All messages “relayed” between udpRelayd processed are MAC (Message Authentication Code) to ensure message integrity. The encryption and MAC is performed using public/private keys that can be dynamically generated for each session, or fixed by specifying a phrase. The “relaying” of data is performed based on source and destination identification. This identification for the udpRelayd is the “station ID”. Each source and destination connection is identified by this “station ID”. Messages that are transmitted between relays can be optionally marked to provide a guarantee delivery by requiring an acknowledgement of receipt. Messages can be optionally “translated” before they are “relayed” to a destination.

2.3 2.3.1 a.

b.

c.

VLAN Abstract A method of broadcasting a packet to the ports belonging to one VLAN of a network, whereas the network has multiple network switches. Each network switch has its own local ports and a local VLAN table. Each local VLAN table stores local port membership of its network switch, and switch membership per VLAN identifier. The local VLAN table is accessed by a VLAN identifier which is stored in the packet, and retrieves the local port membership and switch membership associated with the VLAN identifier. A copy of the packet is provided to each local port and to each switch retrieved from said local VLAN table.

d.

RIP 9

Pengenalan Rangkaian Komputer

F 3017 / Unit 2 / 10

adalah protokol Lapisan Rangkaian. Dari masa ke semasa RIP akan menyiarkan jadual route dalam rangkaian. Di dalam Internet RIP boleh menyebabkan kesesakan (bottleneck) dalam WAN dan oleh itu ia diganti dengan OSPF e. OSPF adalah protokol Lapisan Rangkaian yang juga menguruskan route apabila berlakunya kesesakan QoS VOS File Transfer Options VOS supports a number of options to transfer files to/from another system. This article briefly describes each option and details its strengths and limitations. VOS provides two TCP stacks, TCP_OS and STCP. In VOS releases prior to release 15.0, both stacks are available as separate products. It is also possible to run both stacks simultaneously, although interface cards can be associated with only one stack and the PMC cards that go into the K470 and K480 cannot be used with TCP_OS. Starting with VOS release 15.0, only STCP is available, and it has been integrated into VOS instead of being a separate product. Also in release 15.0, there is no longer any Asynchronous hardware. Asynchronous connections must go through a terminal or remote access server device and be converted to TCP. g. VRRP VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) is an Internet protocol that provides a way to have one or more backup routers when using a statically configured router on a local area network (LAN). The most common arrangement is to specify one router to serve as the router for forwarding packets from a group of hosts on a LAN. If that router fails, however, there is no way to use another router as a backup. Using VRRP, a virtual IP address can be specified manually or with Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) as a default. A virtual IP address is shared among the routers, with one designated as the master router and the others as backups. In case the master fails, the virtual IP address is mapped to a backup router's IP address. (This backup becomes the master router.) VRRP can also be used for load balancing. VRRP is part of both IPv4 (the version of IP that most networks currently use) and IPv6.

f.

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful