You are on page 1of 552

REPUBLIKA HRVATSKA

I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.


DOKUMENTI
Knjiga 11.

DOKUMENTI VOJNE
PROVENIJENCIJE

REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE


(sijeanj lipanj 1994.)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI


KNJIGA 11.
Nakladnik:
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata Zagreb
Za nakladnika:
Dr. sc. Ante Nazor
Recenzenti:
Dr. sc. Davor Marijan
Dr. sc. Miroslav Akmada
Urednici:
Julija Baruni Pletikosi, prof.
Ivan Brigovi, prof.
Suradnici:
Mr. sc. Ana Holjevac Tukovi
eljka Krie Graanin, prof.
Mr. sc. Anela Ljubas
Josipa Maras Kraljevi, prof.
Natko Martini Jeri, prof.
Ivan Rado, prof.
Mate Rupi, prof.
Slaven Rui, prof.
Janja Sekula, prof.
Domagoj tefani, prof.
Ilija Vuur, prof.
Lektorica:
Julija Baruni Pletikosi, prof.
Izrada kazala:
eljka Krie Graanin, prof.
Prijepis:
Enisa amdi Martini
Priprema za tisak:
Kolumna d.o.o.
Tisak:
Stega tisak d.o.o.
Naklada:
500 primjeraka

REPUBLIKA HRVATSKA
I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.
DOKUMENTI
Knjiga 11.

DOKUMENTI VOJNE
PROVENIJENCIJE
REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
(sijeanj lipanj 1994.)

Zagreb, oujak 2012.

SADRAJ

Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

1994., sijeanj 1., [Knin] Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim


postrojbama za pripremu za napadna djelovanja s ciljem povratka izgubljenog teritorija,
poboljanja taktikog poloaja 92. mtbr SVK te podizanja morala pripadnika 7. korpusa . . 17
1994., sijeanj 2., [Knin] estitka zapovjednika SVK Mile Novakovia postrojbama
7. korpusa SVK povodom boinih i novogodinjih praznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1994., sijeanj 3., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o
provokacijama HV-a na sjevernodalmatinskom i likom bojitu, stanju i problemima u
postrojbama 7. korpusa SVK te vercu u zoni odgovornosti 39. korpusa SVK
s Muslimanima u Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1994., sijeanj 3., [Knin] Izvjee Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK o
kontaktu dvojice pripadnika 2. pbr SVK s pripadnicima HV-a, tekoj situaciji i
samovoljnom naputanju poloaja u postrojbama 11. i 21. korpusa SVK, uspjenoj
zasjedi pripadnika SVK u Gornjem irovcu i sprjeavanju verca s Muslimanima u
Cazinskoj krajini, te odluci Izvrnog savjeta SO Vukovar o smjeni direktora u
najistaknutijim poduzeima na podruju opine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1994., sijeanj 3., [Petrinja] Zapovijed Komande 31. pbr SVK podreenim
postrojbama o poduzimanju mjera s ciljem uklanjanja uoenih propusta i slabosti,
nediscipline, pljaki i samovoljnog naputanja poloaja te o poveanju borbene
spremnosti postrojbi brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1994., sijeanj 3., Vukovar Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK
Glavnom tabu SVK i Organu bezbjednosti Generaltaba VJ o ubaenim bombama u
kuhinju 40. pbr SVK u Paetinu i odluci Izvrnog savjeta SO Vukovar o smjeni direktora
u najistaknutijim poduzeima na podruju opine, sa zahtjevom da se sprijei svako
uvlaenje pripadnika i postrojbi 11. korpusa SVK u politike obraune meu strankama
i pojedincima na vlasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1994., sijeanj 4., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK predsjedniku Republike Srbije
i naelniku Generaltaba VJ o potivanju Boinog primirja, stanju i problemima u
postrojbama SVK, pruanju topnike podrke snagama Fikreta Abdia u borbama protiv
snaga 5. korpusa A BiH, zaotravanju politike situacije na podruju istone Slavonije,
nezadovoljstvu pripadnika SVK izvjeivanjem RTV Srbije te pritisku Slobodana
Miloevia da se u drugom izbornom krugu za predsjednika RSK izabere Milan Marti . . . 26
1994., sijeanj 4., Glina Zapovijed Komande 24. pbr SVK podreenim postrojbama za
organiziranje sustava obrane u zoni odgovornosti brigade zbog oekivanog napada
postrojbi HV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1994., sijeanj 4., [Vukovar] Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK
naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK o tekoj situaciji u 35. pbr SVK, saznanjima
vezanim uz bacanje bombe u kuhinju 40. pbr SVK u Paetinu te pokuaju postavljanja
V

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

VI

direktora u poduzeu Fruka gora u Iloku od strane potpredsjednika SO Vukovar, to


su sprijeili radnici navedenog poduzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1994., sijeanj 5., Vukovar Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK
naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK sa saznanjima o aktivnostima pripadnika
UNPROFOR-a i sumnji da ire hrvatske letke po Baranji, konstituirajuoj sjednici
SO Vukovar i novoizabranom vodstvu opine, neodravanju konstituirajue sjednice
SO Dalj, bijegu pripadnika graninog bataljuna Ivana Borda u Republiku Maarsku te
krai nafte iz tenkova 39. pbr SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1994., sijeanj 6., [Knin] Izvjee Organa bezbjednosti Glavnog taba SVK o
potvrenim sumnjama da su pripadnici UNPROFOR-a po Baranji irili letke s
mirovnom inicijativom predsjednika RH Franje Tumana, slaboj popunjenosti i
neispravnosti vojne tehnike u 75. mtbr SVK, slaboj popunjenosti i porastu kriminala u
postrojbama 39. pbr SVK i konstituirajuim sjednicama SO Vukovar i SO Dalj . . . . . . . . . 40
1994., sijeanj 9., Vrhovine Zapovijed Komande 50. pbr SVK tenkovskoj eti iz
sastava brigade o kontroli naoruanja i streljiva koje se nalazi kod pripadnika postrojbe
te strogoj zabrani daljnjeg nekontroliranog troenja streljiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1994., sijeanj 10., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK predsjedniku Republike Srbije
i naelniku Generaltaba VJ o aktivnostima HV-a na sjevernodalmatinskom bojitu,
stanju, problemima i moralu u postrojbama SVK, slanju regruta SVK na obuku u
nastavne centre VJ, tekoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji na teritoriju RSK te
nezadovoljstvu Glavnog taba SVK aktivnostima UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1994., sijeanj 10., [Jasenovac] Izvjee Komande 98. pbr Komandi 18. korpusa SVK
o sastanku u Starom Grabovcu s predstavnicima HV-a i pripadnicima UNPROFOR-a,
na kojem se raspravljalo o odranju primirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1994., sijeanj 12., [Knin] Izvjee Komande 7. korpusa SVK o mobilizacijskim
problemima u postrojbama i zoni odgovornosti korpusa, s prijedlogom mjera za njihovo
rjeavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
1994., sijeanj 15., [Knin] Izvjee Obavjetajnog organa Glavnog taba SVK
obavjetajnim organima Generaltaba VJ i Glavnog taba VRS te podreenim korpusima
sa saznanjima o hrvatsko-muslimanskom sukobu u BiH, aktivnostima HV-a i njihovim
planovima za napad na RSK, te o sukobu izmeu pristaa Fikreta Abdia i 5. korpusa
A BiH na podruju Cazinske krajine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1994., sijeanj 15., Vukovar Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK
naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK o stanju u zoni odgovornosti korpusa,
saznanjima o posjetu dvojice ruskih generala ruskim pripadnicima UNPROFOR-a te o
pripremama za predizborni skup Milana Babia u Borovu Naselju i njegovom programu
koji tei ujedinjenju svih srpskih zemalja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1994., sijeanj 16., Biljane Gornje Informacija Komande 92. mtbr SVK podreenim
postrojbama o brojnim problemima koji umanjuju borbenu spremnost brigade,
nefunkcioniranju civilne vlasti te tekoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji na podruju
RSK, s prijedlogom mjera za poboljanje stanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1994., sijeanj 17., [Okuani] Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o sastanku delegacija HV-a i SVK u Turju kod Vojnia, na kojem je
potpisan sporazum o produenju Boinog primirja, o prekomjernom utroku streljiva i
izvanrednim dogaajima u zoni odgovornosti korpusa tijekom boinih i novogodinjih
praznika te nezadovoljstvu Komande korpusa predizbornom kampanjom Milana Babia . . 53
1994., sijeanj 17., [Knin] Podsjetnik Glavnog taba SVK za koordinaciju zadaa u
Generaltabu Vojske Jugoslavije s informacijama o aktivnostima HV-a, sukobu pristaa
Fikreta Abdia i snaga 5. korpusa A BiH na podruju Cazinske krajine te stanju u

21.
22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.

postrojbama SVK, s analizom realiziranih i nerealiziranih zadaa s prethodne koordinacije i


novim zahtjevima Vojske Jugoslavije za pruanjem pomoi SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1994., sijeanj 18., Glina Informacija Komande 39. korpusa SVK podreenim
postrojbama o statusu oficira SVK koji su doli iz VJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1994., sijeanj 19., [Okuani] Izvjee Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK o odranom sastanku zapovjednika korpusa s predstavnicima civilne vlasti opina
Okuani i Pakrac te Zapadne Slavonije, na kojem se raspravljalo o situaciji na podruju
Pakraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1994., sijeanj 19., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o potrebi uvanja ugleda pripadnika SVK prilikom davanja izjava i
priopenja sredstvima javnog informiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1994., sijeanj 20., [Knin] Zahtjev Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK
Odsjeku bezbjednosti 39. korpusa SVK da se ispita sluaj albe zastavnika I. klase SVK
Miroslava Fumia, kojega se napada te naziva izdajnikom i ustaom jer je po
nacionalnosti Hrvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1994., sijeanj 20., [Knin] Zahtjev Glavnog taba SVK naelniku Generaltaba Vojske
Jugoslavije da proglasi teritorij RSK podrujem na kojem pripadnici Vojske Jugoslavije
obavljaju slubu pod oteanim uvjetima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1994., sijeanj 20., Vukovar Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK
naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK o stanju u postrojbama i zoni odgovornosti
korpusa te pismu predsjednika Hrvatskog rtvoslovnog drutva Zvonimira eparovia
UN-u, da Srbi u Vukovaru i okolici iskapaju tijela pobijenih Hrvata i leeve premjetaju
na druge lokacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1994., sijeanj 21., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama u vezi prihvata i rasporeda po postrojbama mobiliziranih vojnih obveznika
s teritorija SRJ koji su roeni na podruju RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1994., sijeanj 22., Korenica Izvjee Organa bezbjednosti Komande 15. korpusa SVK
naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK o napadu na Komandu 70. pbr SVK u
Plakom od strane grupe vojnika s Brankom Pejiem na elu i o njihovim zahtjevima za
smjenom zapovjednika i zapovjednog vrha 70. pbr SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
1994., sijeanj 22., Muljava Zapovijed Komande 21. korpusa SVK podreenim
postrojbama za protudiverzantsku borbu i sprjeavanje helikopterskih desanata
pripadnika HV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
1994., sijeanj 22., [Knin] Obavjetajna informacija Obavjetajnog organa Glavnog
taba SVK obavjetajnim upravama Glavnog taba VRS i Generaltaba VJ te podreenim
korpusima sa saznanjima o aktivnostima RH i postrojbi HV-a te situaciji na podruju
Cazinske krajine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1994., sijeanj 23., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama da se obavi evidencija vojnih obveznika dobrovoljaca mobiliziranih na
teritoriju SRJ koji nisu roeni na podruju RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
1994., sijeanj 23., Gora Informacija zapovjednika 4. bataljona 31. pbr SVK Organu
bezbjednosti Komande brigade o saznanjima tijekom razgovora s predstavnikom
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
1994., sijeanj 23., Vukovar Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK
naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK o aktivnostima HV-a u zoni odgovornosti
korpusa, problemima i stanju u postrojbama korpusa te izborima za predsjednika RSK . . . 75
1994., sijeanj 23., [Petrinja] Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa
SVK o sigurnosnom stanju na terenu i u postrojbama korpusa te aktivnostima
pripadnika UNPROFOR-a u zoni odgovornosti korpusa tijekom sijenja 1994. . . . . . . . . 76
VII

35. 1994., sijeanj 25., Vrginmost Izvjee Komande bataljona za intervenciju


21. korpusa SVK tehnikoj slubi Komande korpusa o popunjenosti streljivom tenkova,
oklopnih transportera i borbenih vozila pjeatva postrojbe te raspoloivoj rezervi streljiva
u pozadini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
36. 1994., sijeanj 25., Okuani Izvjee Komande 18. korpusa SVK o referiranju
zapovjednika podreenih postrojbi o stanju i problemima u postrojbama te situaciji u
njihovim zonama odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
37. 1994., sijeanj 25., [Knin] Informacija Organa bezbjednosti Glavnog taba SVK
podreenim korpusima i postrojbama o ustrojavanju, problemima i djelovanju slube
bezbjednosti SVK, obavjetajno-izviakoj djelatnosti stranih obavjetajnih slubi,
teroristiko-ekstremistikoj, paravojnoj i kriminalnoj djelatnosti na teritoriju RSK te
angairanju, problemima i zadaama postrojbi Vojne policije u 1993. i njihovim
zadaama u 1994. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
38. 1994., sijeanj 26., [Okuani] Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o provokacijama HV-a na sjevernodalmatinskom, likom i kordunskom
bojitu, tekim uvjetima ivota pripadnika korpusa te odnosu sa snagama UNPROFOR-a
u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
39. 1994., sijeanj 26., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o vraanju materijalnih sredstava izdanih pravnim i fizikim osobama
izvan RSK te formiranju komisija koje e napraviti popise te propisati nain i rokove
za vraanje navedenih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
40. 1994., sijeanj 26., Korenica Izvjee Organa bezbjednosti Komande 15. korpusa
SVK naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK o situaciji u zoni odgovornosti korpusa,
uvjerenju stanovnitva da e nakon izbora Milana Martia za predsjednika
RSK profunkcionirati sustav vlasti i da e doi do ujedinjenja svih srpskih zemalja,
sastanku zapovjednika korpusa u Komandi 70. pbr SVK u Plakom s grupom koja je
traila smjenu Komande brigade, te o zarobljenom pripadniku HV-a Ivanu Pavloviu . . . . 92
41. 1994., sijeanj 26., Beograd Izvjee kapetana Milia Martinovia tabu odbrane i
Predstavnitvu Srba Gorskog kotara o razvojnom putu 21. diverzantskog odreda u
proteklih godinu dana, u kojem istie da je njegova zadaa bila prodor u Gorski kotar i
spajanje s tamonjim srpskim stanovnitvom s ciljem presijecanja Hrvatske na dva dijela . . 93
42. 1994., sijeanj 27., [Knin] Dopis zapovjednika 7. korpusa SVK zapovjedniku Sektora
Jug UNPROFOR-a, u kojemu izraava aljenje zbog napada na vozilo i pripadnike
UNPROFOR-a u selu Radui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
43. 1994., sijeanj 28., Vukovar Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa
SVK naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK o situaciji u zoni odgovornosti korpusa,
te o akciji uhienja ratnih profitera i kriminalaca na podruju opina Vukovar, Tenja i
Mirkovci od strane specijalnih snaga MUP-a RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
44. 1994., sijeanj 29., Slunj Izvjee Komande 13. pbr SVK Komandi 1. pjeadijskog
bataljona sa saznanjima o pripremama diverzantske grupe HV-a u selu Donja Kupina
s ciljem ubacivanja na podruje RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
45. 1994., sijeanj 29., Knin Zamolba Glavnog taba SVK naelniku Vojno-izdavakog i
novinskog centra Vojske Jugoslavije za dodjelu prostorija u Beogradu i pruanje strune
pomoi oko ureivanja lista Vojska Krajine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
46. 1994., sijeanj 29., [Knin] Informacija Organa bezbjednosti Glavnog taba SVK
zapovjedniku SVK o poduzetim mjerama s ciljem sprjeavanja verca s Muslimanima
na podruju Cazinske krajine i sporu oko kontrole granice izmeu pripadnika Vojne
policije i snaga MUP-a RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
47. 1994., sijeanj 31., [Okuani] Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o aktivnostima HV-a na sjevernodalmatinskom i likom bojitu, djelatnosti
pripadnika UNPROFOR-a, izvanrednim dogaajima u postrojbama SVK, dolasku
VIII

48.
49.

50.

51.
52.

53.

54.
55.
56.
57.

58.
59.

60.
61.

vojnih obveznika iz SRJ u 18. korpus SVK te tekim uvjetima ivota na podruju
zapadne Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
1994., sijeanj 31., Biljane Gornje Zabrana zapovjednika 92. mtbr SVK podreenim
postrojbama bilo kakvih kontakata i suradnje s pripadnicima UNPROFOR-a . . . . . . . . . 103
1994., veljaa 1., [Jasenovac] Informacija Komande 98. pbr SVK podreenim
postrojbama da je Vrhovni savet odbrane SRJ dao suglasnost da se provede odluka
Vlade RSK o povratku vojnih obveznika iz SRJ koji su napustili RH 1990., radi
njihovog ukljuivanja u obranu RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
1994., veljaa 1., Vukovar Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK
Glavnom tabu SVK o posjetu ruskog politiara Vladimira irinovskog Vukovaru te
sastanku predstavnika MUP-a, SDB-a i pravosudnih tijela u Iloku radi dogovora oko
zaustavljanja svih oblika kriminala, koji su u ekspanziji na cijelom podruju RSK . . . . . . .106
1994., veljaa 2., Biljane Gornje Obavijest Komande 92. mtbr SVK podreenim
postrojbama da se ne pridravaju primirja unato tome to hrvatska strana primirje
potuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
1994., veljaa 3., Korenica Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 15. korpusa
SVK naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK o posjeti Milana Martia selu Medak,
organiziranju paravojnih grupa na podruju Donjeg Lapca te revitalizaciji paravojne
grupe na podruju Vrhovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
1994., veljaa 3., [Okuani] Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o stanju i problemima u postrojbama SVK, dezerterstvu u postrojbama
7. korpusa SVK te molbi pripadnika 59. odreda SVK snagama UNPROFOR-a da im
daju cigarete, novac i hranu, to je ocijenjeno sramotnim za RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
1994., veljaa 3., Okuani Dopis SUP-a Okuani SUP-u Pakrac s planovima
evakuacije stanovnitva s prostora Okuana i Zapadne Slavonije u sluaju neposredne
ratne opasnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
1994., veljaa 4., [Korenica] Informacija Odsjeka bezbjednosti 15. korpusa SVK o
paravojnom etnikom organiziranju na podruju zone odgovornosti 50. pbr SVK, to
slabi obranu RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
1994., veljaa 6., [Knin] Priopenje za javnost Informativne slube Glavnog taba
SVK o razmjeni vatre izmeu snaga HV-a i SVK te posjeti Ratka Mladia, zapovjednika
VRS, Glavnom tabu SVK u sklopu stalne suradnje Vojske Republike Srpske i SVK . . . . 115
1994., veljaa 6., [Knin] Informacija Organa bezbjednosti Glavnog taba SVK o
ponovnom aktiviranju paravojne grupe Labra na podruju Like, iji pripadnici
pljakaju hrvatske i srpske kue, vercaju oruje i napadaju Komandu 70. pbr SVK,
te o obnavljanju etnike paravojne grupe pod vodstvom Predraga Uzelca . . . . . . . . . . . . 116
1994., veljaa 7., [Knin] Obavjetajna informacija Obavjetajnog organa Komande
7. korpusa SVK podreenim postrojbama o jaini i obuenosti postrojbi HV-a, osobito
HRZ-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
1994., veljaa 7., [Okuani] Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o borbama na podruju RSK, stradanju pripadnika SVK u meusobnim
obraunima i vlastitom minskom polju, konferenciji o BiH u enevi i Programu
ekonomskog oporavka SRJ, kojim se obuhvaaju sve srpske zemlje te se uvodi
jedinstven monetarni, platni i carinski sustav za SRJ, RSK i RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
1994., veljaa 8., Drni Zapovijed Komande 75. mtbr SVK zapovjednicima
podreenih postrojbi da poboljaju borbenu spremnost u postrojbama zbog mogueg
napada HV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
1994., veljaa 8., [Knin] Zamolba Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK
za uputama o zauzimanju stavova prema snagama UNPROFOR-a povodom sastanka
sa zapovjednitvom Sektora Jug i razgovora o slobodi kretanja i razmjetanju postrojbi
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
IX

62. 1994., veljaa 8., Biljane Gornje Informacija Komande 92. mtbr SVK podreenim
postrojbama o programu ekonomskog oporavka SRJ u koji su ukljuene RSK i RS . . . . . 125
63. 1994., veljaa 9., Petrova Gora Zapovijed Komande 21. korpusa SVK da se razbije i
uniti muslimanska grupa za koju se pretpostavlja da e se ubaciti u pozadinu korpusa
s ciljem prenoenja novanih sredstava u Cazinsku krajinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
64. 1994., veljaa 10., [Korenica] Zapovijed Komande 15. korpusa SVK za borbenu
obuku podreenih zapovjednitava i postrojbi, prema kojoj e se dio obuke izvoditi u
Vojsci Jugoslavije i Vojsci Rrepublike Srpske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
65. 1994., veljaa 10., Vukovar Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. Korpusa
SVK naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK o napadu na vozilo zapovjednika
43. Pbr SVK i prijetnji ubojstvom naelniku policije Opine Vukovar, pri emu se istie
da predsjednik Opine Vukovar, zapovjednik 11. Korpusa SVK, pomonik ministra
obrane RSK i dio pripadnika MUP-a RSK tite poinitelja i nastoje sve zatakati . . . . . . . 134
66. 1994., veljaa 10., [Slunj] Dnevnik 21. diverzantskog odreda s podacima o
angairanju postrojbe u zoni odgovornosti 2. krajikog korpusa VRS u razdoblju od
4. do 7. veljae 1994. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
67. 1994., veljaa 14., [Drni] Obavijest Komande 75. mtbr SVK Komandi pozadinskog
bataljona brigade da poduzme mjere protuzrane zatite zone odgovornosti i poloaja
zbog mogueg vatrenog djelovanja snaga NATO-a po poloajima VRS u BiH, ukoliko
ne povuku topnitvo smjeteno oko Sarajeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
68. 1994., veljaa 14., [Petrinja] Obavijest Odsjeka bezbjednosti 39. korpusa SVK
zapovjedniku Glavnog taba SVK o sukobu pripadnika paravojne grupe Steve Bunia
Stiva s pripadnicima 33. pbr SVK, sa zahtjevom da se Zoran Ponedeljak Sova
prebaci iz zatvora Glina u Knin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
69. 1994., veljaa 14., Vukovar Informacija Odjeljenja bezbjednosti Komande 11.
korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK i Upravi bezbjednosti VJ o
razmjetanju snaga UNPROFOR-a u BiH te dogovoru Radovana Karadia i Yasushija
Akashija o predaji oruja bosanskih Srba UNPROFOR-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
70. 1994., veljaa 14., [Okuani] Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o naputanju poloaja i slabom odazivu na mobilizaciju pripadnika SVK,
izvanrednim dogaajima u postrojbama SVK, nefunkcioniranju civilne vlasti te
prioritetu formiranja jedinstvene srpske drave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
71. 1994., veljaa 15., [Okuani] Informacija Komande 18. korpusa SVK o izvanrednim
dogaajima u postrojbama korpusa tijekom 1993. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
72. 1994., veljaa 15., [Korenica] Informacija Komande 15. korpusa SVK Glavnom
tabu SVK o sudjelovanju pripadnika korpusa u ilegalnoj sjei uma i trgovini,
nedisciplini i nepotizmu u korpusu, tenji SRS-a za etnikom vojskom, povlatenom
poloaju pripadnika MUP-a RSK, od kojih se dio solidarizirao s kriminalcima ili im
pomae, te povlatenom poloaju oficira VJ koji nisu doli u RSK, ve su ostali u SRJ . . . 145
73. 1994., veljaa 15., Vukovar Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa
SVK naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK o nadzoru sveenika iz belgijskog
kontingenta UNPROFOR-a, koji dri mise za katoliko stanovnitvo iz Baranjskog
Petrovog Sela i sela Torjanci, te o vojniku Josipu Cvetkoviu, Hrvatu, iz 37. pbr SVK,
koji zbog vrijeanja od strane drugih vojnika i civila namjerava napustiti teritorij RSK . . . 152
74. 1994., veljaa 16., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK, na osnovu
odluke Vrhovnog saveta odbrane RSK, o zabrani uvoenja borbene tehnike preko
graninih prijelaza snagama UNPROFOR-a i sprjeavanju svih pokuaja razoruanja
postrojbi SVK, te da se u sluaju blokade zapovjednitava, vojnih skladita i postrojbi
SVK od strane UNPROFOR-a, isti uzmu za taoce i prisile da odustanu od blokade . . . . . 153
75. 1994., veljaa 18., [Jasenovac] Zapovijed Komande 98. pbr SVK podreenim
postrojbama koje imaju protuzrana orua, da budu u punoj borbenoj spremnosti radi
X

76.

77.
78.
79.
80.

81.

82.

83.

84.
85.
86.
87.

88.
89.

mogueg udara NATO-a na poloaje VRS, ukoliko ne povuku topnitvo smjeteno


oko Sarajeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
1994., veljaa 18., [Petrinja] Obavijest Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa
SVK Organu bezbjednosti Glavnog taba SVK o nemogunosti uhienja osoba koje su
likvidirale ubojicu pripadnika 33. pbr SVK te o moguem obraunu mjetana sela
Donja Stupnica i dijela pripadnika 33. pbr SVK sa vercerima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
1994., veljaa 18., Vukovar Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa
SVK naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK o financiranju pripadnika korpusa od
strane opinskih vlasti koje su u rukama SRS-a, ime se stvara stranaka vojska . . . . . . . . 156
1994., veljaa 18., [Okuani] Izvjee Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK o zauzimanju punkta pripadnika UNPROFOR-a u Staroj Gradici od strane
snaga MUP-a RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
1994., veljaa 18., Gornje Vrhovine Zapovijed Komande 50. pbr SVK podreenim
postrojbama da zaposjednu vatrene poloaje u skladu s ratnim planom . . . . . . . . . . . . . . . 158
1994., veljaa 19., [Okuani] Izvjee Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK o sastanku predstavnika vojnih i civilnih vlasti Zapadne Slavonije i UNPROFOR-a
zbog zauzimanja UNPROFOR-ovog kontrolnog punkta u Staroj Gradici od strane
snaga MUP-a RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
1994., veljaa 19., Raji Zapovijed Komande 98. pbr SVK podreenim postrojbama
da podignu borbenu spremnost i sprijee bilo kakvo djelovanje UNPROFOR-a radi
mogueg napada snaga NATO-a na poloaje VRS i ukljuivanja snaga UNPROFOR-a
u napad na RS i RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
1994., veljaa 20., Beograd Pismo zapovjednika 21. diverzantskog odreda SVK o
formiranju, opremanju i obuavanju postrojbe od strane Vojske Jugoslavije u OBC-u
Panevo, dolasku odreda s naoruanjem i opremom u sijenju 1993. na podruje RSK
te borbenom djelovanju odreda na podruju RSK i RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
1994., veljaa 20., [Knin] Izvjee Organa bezbjednosti Glavnog taba SVK o
poveanju borbene spremnosti snaga UNPROFOR-a nakon akcije pripadnika MUP-a
RSK te o telegramu upozorenja Organa bezbjednosti 2. krajikog korpusa VRS, da se
5. korpus A BiH opskrbljuje orujem, streljivom i hranom s teritorija RSK . . . . . . . . . . . 167
1994., veljaa 20., Biljane Gornje Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podreenim
postrojbama da se radi bolje organizacije i borbene upotrebe postrojbi, topnitvo i
Vojna policija razmjeste na podruju zadarskog zalea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
1994., veljaa 21., [Beograd] Obavijest Generaltaba VJ Glavnom tabu SVK o
nedisciplini, samovolji i destruktivnom ponaanju dijela regruta SVK na obuci u VJ . . . . 168
1994., veljaa 21., [Knin] Odgovor Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK
zapovjedniku 2. krajikog korpusa VRS na iznesene optube i prijetnje Glavnom tabu
SVK zbog verca iz RSK na podruje Bihaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
1994., veljaa 21., [Knin] Dopis Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK
Sektoru za obavjetajno-bezbjednosne poslove Glavnog taba VRS o dobivenom
telegramu od Organa bezbjednosti Komande 2. krajikog korpusa VRS u kojem se
navodi da se snage 5. korpusa A BiH opskrbljuju orujem, streljivom i hranom s
prostora RSK zbog neuinkovitosti SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
1994., veljaa 21., [Knin] Informacija Odsjeka bezbjednosti Komande 7. korpusa
SVK Organu bezbjednosti Glavnog taba SVK o ruenju kue Milana Dragovia u
selu Prokljan od strane pripadnika korpusa zbog njegovog izbjegavanja vojne obveze . . . . 172
1994., veljaa 21., Vukovar Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa
SVK naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK o opstruiranju sastanka razdvojenih
obitelji u Nemetinu, jer na popisima nije bilo osoba srpske nacionalnosti, te o posjetu
ruske delegacije zoni odgovornosti korpusa i provali u skladite naoruanja 43. pbr SVK . 173
XI

90. 1994., veljaa 22., Knin Ukaz predsjednika RSK Milana Martia o izvanrednom
unaprjeenju zapovjednika 18. korpusa SVK, pukovnika Milana eleketia, u in
general-majora SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
91. 1994., veljaa 22., Knin Ukaz predsjednika RSK Milana Martia o imenovanju
general-majora SVK Milana eleketia zapovjednikom Glavnog taba SVK . . . . . . . . . . . 176
92. 1994., veljaa 22., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim postrojbama da
se zbog ranijih propusta i s ciljem izbjegavanja neeljenih posljedica, odmah zapone s
pripremama za slanje regruta SVK na obuku u VJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
93. 1994., veljaa 22., [Petrova Gora] Informacija Organa bezbjednosti Komande 21.
korpusa SVK o kriminalu i sve eim kraama naoruanja i vojne opreme u
postrojbama korpusa za verc s Muslimanima u Cazinskoj krajini, do ega dolazi
zbog nefunkcioniranja sustava zapovijedanja u SVK, loeg osiguranja skladita,
korumpiranosti, nefunkcioniranja sudstva i elje za bogaenjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
94. 1994., veljaa 22., [Okuani] Obavijest Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK o sastanku Komande korpusa i predstavnika UNPROFOR-a zbog zauzimanja
punkta UNPROFOR-a na mostu preko rijeke Save u Staroj Gradici od strane
pripadnika MUP-a RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
95. 1994., veljaa 22., [Okuani] Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o egzistencijalnim i materijalnim problemima u postrojbama SVK,
ubojstvima, samoubojstvima, ranjavanjima i samoranjavanjima, od kojih je 90%
uzrokovano alkoholom, te o problemu verca prema Cazinskoj krajini i nepotrebnom
zauzimanju punkta UNPROFOR-a u Staroj Gradici od strane pripadnika MUP-a RSK . 182
96. 1994., veljaa 22., Glina Dopis Komande 39. korpusa SVK da se, prema dogovoru
Personalne uprave Generaltaba VJ te MUP-ova Srbije i Crne Gore, preko 40.
kadrovskog centra VJ napravi i dostavi popis civilnih i djelatnih vojnih osoba u SVK
koje ele dravljanstvo SRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
97. 1994., veljaa 23., Knin Prijedlog Komande 7. korpusa SVK predsjednicima skuptina
i izvrnih savjeta opina Knin, Benkovac, Drni i Obrovac, SUP-u Knin i zapovjedniku
Glavnog taba SVK, da se zbog nezadovoljstva vojnika stanjem na terenu, svi segmenti
drutva prilagode ratnom stanju, a teret rata ravnomjerno rasporedi na sve . . . . . . . . . . . . 184
98. 1994., veljaa 24., [Okuani] Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o borbama na podruju RSK, slabom moralu pripadnika SVK zbog
neisplaenih plaa, verca, kriminala i loeg odziva na mobilizaciju, o uhienju grupe
u 21. korpusu SVK za koju se sumnja da je krala oruje i streljivo, te imenovanju
Milana eleketia zapovjednikom Glavnog taba SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
99. 1994., veljaa 25., [Graac] Zapovijed Komande 9. mtbr SVK podreenim
postrojbama da se, prema zapovijedi Komande 15. korpusa SVK, podigne borbena
spremnost radi mogueg napada HV-a na RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
100. 1994., veljaa 25., Vojni Obavijest 11. pbr SVK o nemogunosti uvanja tajnih
skladita u zoni odgovornosti brigade, prema dobivenoj zapovijedi, zbog nedostatka
ljudstva, pogonskog goriva i adekvatnog skladinog prostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
101. 1994., veljaa 27., [Pakrac] Izvjee Komande 51. pbr SVK Komandi 18. korpusa
SVK o problemima, moralu i stanju borbene spremnosti u postrojbama brigade te
situaciji u zoni odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
102. 1994., veljaa 27., Brusnik Izvjee Komande 59. odreda SVK Komandi 18. korpusa
SVK o zauzimanju podruja sela Donja umetlica i aklovac i borbenoj spremnosti
odreda, na koju negativno utjeu slaba popunjenost ljudstvom, ratno profiterstvo te
nedostatak odjee, obue i drugih materijalno-tehnikih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
103. 1994., veljaa 28., [Okuani] Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o borbama na podruju RSK, stradanju vojnih i civilnih osoba u
XII

izvanrednim dogaajima, dogovoru predstavnika RSK i UNPROFOR-a oko punkta


UNPROFOR-a u Staroj Gradici te sastanku udruga i slubenih tijela RSK s podruja
zone odgovornosti 98. pbr SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
104. 1994., oujak 1., [Knin] Zapovijed predsjednika RSK o imenovanju inspektora i
instruktora obrane u SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
105. 1994., oujak 1., Okuani Izvjee inspekcije Komande 18. korpusa SVK o obilasku
98. pbr SVK te problemima u vezi mobiliziranih vojnih obveznika iz SRJ . . . . . . . . . . . . 198
106. 1994., oujak 2., Biljane Gornje Obavijest Komande 92. mtbr SVK podreenim
postrojbama o razmjeni vatre sa snagama HV-a na vrlikom, drnikom, benkovakom i
obrovakom bojitu te sporazumu o produenju primirja do kraja oujka 1994. . . . . . . . . 199
107. 1994., oujak 2., Biljane Gornje Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podreenim
postrojbama o praenju aktivnosti snaga UNPROFOR-a, sprjeavanju svakog kontakta
pripadnika SVK s njima te izbjegavanju incidenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
108. 1994., oujak 2., Korenica Obavijest Komande 15. korpusa SVK podreenim
postrojbama o pojaanjima HV-u na likoj bojinici, napadu snaga 2. krajikog
korpusa Vojske Republike Srpske na Biha te stanju, moralu i problemima u
postrojbama i zoni odgovornosti 15. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
109. 1994., oujak 2., [Knin] Izvjee Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK o
praenju i snimanju aktivnosti snaga SVK u vojnoj zranoj luci Udbina od strane
pripadnika UNPROFOR-a, slaboj opremljenosti vojnih obveznika mobiliziranih u SRJ,
negativnom djelovanju Veljka Dakule u Pakracu i lanova SRS-a u Dalju, s
ciljem preuzimanja zapovijedanja u postrojbama SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
110. 1994., oujak 3., [Obrovac] Zapovijed Komande 4. lbr SVK podreenim postrojbama
za utvrivanje poloaja na grebenu Velebita te smjeni postrojbi na poloajima . . . . . . . . . 206
111. 1994., oujak 3., [Petrinja] Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa SVK
o sigurnosnom stanju na terenu i u postrojbama korpusa te aktivnostima pripadnika
UNPROFOR-a u zoni odgovornosti korpusa tijekom veljae 1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
112. 1994., oujak 4., [Knin] Zapisnik 28. sjednice Vrhovnog saveta odbrane RSK na kojoj
je razmatrana politiko-sigurnosna situacija na podruju RSK te odnosi s pripadnicima
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
113. 1994., oujak 4., Knin Odluka predsjednika RSK o imenovanju lanova Komisije za
narodnu odbranu RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
114. 1994., oujak 5., Biljane Gornje Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podreenim
postrojbama za poboljanje popune ratnih postrojbi i jaanje sustava obrane . . . . . . . . . . 214
115. 1994., oujak 6., [Knin] Izvjee Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK o
sukobu s HV-om na dominantnim kotama kod Peruia, moguem napadu hrvatskih
snaga na prijevoj Ljubovo, nezadovoljstvu pripadnika 39. korpusa SVK upuenih s
Banovine u pomo snagama 15. korpusa SVK, te vercu prema Bihau . . . . . . . . . . . . . . 217
116. 1994., oujak 6., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK predsjedniku Republike Srbije,
predsjedniku RSK i naelniku Generaltaba VJ o aktivnostima HV-a, gubicima ratnog
zrakoplovstva SVK, problemima financiranja SVK te o odnosu sa snagama
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
117. 1994., oujak 7., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK o obilasku vojnika SVK
koji se nalaze na obuci u nastavnim centrima VJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
118. 1994., oujak 8., Glina Obavijest Komande 24. pbr SVK Glavnom tabu SVK o
preletu zrakoplova NATO-a koji je snimao vojno skladite erkezovac i raketne sustave
PVO, nedavno dovezene iz Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
119. 1994., oujak 9., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK Generaltabu VJ o
pojaanjima HV-a na podruju Peruia, napadu hrvatskih snaga prema Vrhovinama
i Likom Osiku, pojaanju snaga SVK u 18., 21. i 39. korpusu te pokuaju
prikrivanja ruenja zrakoplova UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
XIII

120. 1994., oujak 9., [Jasenovac] Informacija Komande 98. pbr SVK podreenim
postrojbama o akcijama HV-a na podruju Dalmacije i Like, problemima s
mobiliziranim vojnicima u SRJ, politikoj zatiti pravoslavnih zemalja na stvaranju
srpske drave, imenovanju novog zapovjednika 18. korpusa SVK te problemima s
alkoholom u postrojbama SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
121. 1994., oujak 11., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o sprjeavanju incidenata sa zrakoplovima NATO-a i UNPROFOR-a . . . . . 228
122. 1994., oujak 11., Biljane Gornje Izvjee Komande 92. mtbr SVK Glavnom tabu
SVK i Komandi 7. korpusa SVK o obilasku poloaja s predstavnicima HV-a i
UNPROFOR-a u vezi dogovora oko utvrivanja linije razdvajanja te o uoenim
poloajima hrvatskih snaga na Velebitu i oko Novigrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
123. 1994., oujak 13., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK Komandi 11. korpusa
SVK da postrojba koja osigurava naftno polje u eletovcima ue u sastav 35.
slavonske brigade SVK te da Komanda korpusa dostavi prijedlog organizacijskoformacijskih promjena i sprijei zlouporabe eksploatacije nafte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
124. 1994., oujak 14., [Glina] Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa
SVK Glavnom tabu SVK o sprjeavanju pripadnika UNPROFOR-a u pokuaju
izvianja dubine teritorija RSK te uspjehu pripadnika SVK u obustavi verca s
Muslimanima u Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
125. 1994., oujak 14., [Liki Osik] Informacija Komande 1. pjeadijskog bataljona 18.
pbr SVK podreenim postrojbama o posjeti predsjednika RSK i zapovjednika Glavnog
taba SVK, akcijama HV-a na podruju Bunia i Krbavice, sa zapovijedi za utvrivanje
vatrenih poloaja, odmaranje postrojbi i ureenje sklonita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
126. 1994., oujak 15., Vukovar Izvjee Odjeljenja bezbjednosti Komande 11. korpusa
SVK naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK o upuenom protestu zapovjednitvu
UNPROFOR-ova sektora Istok zbog namjere hrvatskih vlasti da vrate prognanike u
Bilje, Dardu, Ceri i Antunovac Tenjski, te o nezadovoljstvu stanovnitva u zoni
odgovornosti korpusa zbog zapostavljanja od strane vlasti RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
127. 1994., oujak 15., [Petrinja] Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa
SVK Odjeljenju bezbjednosti Glavnog taba SVK o upadu diverzantskih grupa HV-a
u pozadinu postrojbi korpusa i njihovim diverzijama na vodovodu, telekomunikacijama
i cestama u zoni odgovornosti korpusa, te o saznanjima posredstvom UNPROFOR-a
o jaini i naoruanju hrvatskih snaga, kao i pretresu muslimanskih kua u selu Ahovo . . . 237
128. 1994., oujak 16., [Korenica] Zapovijed Komande 15. korpusa SVK podreenim
postrojbama da protjeraju i unite snage HV-a i 5. korpusa A BiH s dominantnih
poloaja koje su zauzele poetkom 1994. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
129. 1994., oujak 19., [Knin] Zapisnik 29. sjednice Vrhovnog saveta odbrane RSK na
kojoj se raspravljalo o transformaciji SVK te sporazumu o primirju . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
130. 1994., oujak 19., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK Generaltabu VJ o problemima
i nedostatku materijalno-tehnikih sredstava u postrojbama SVK, sa zahtjevom za
dodjelu traenih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
131. 1994., oujak 19., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK Generaltabu VJ o
inspekcijskom obilasku vojnika SVK koji se nalaze na obuci u SRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
132. 1994., oujak 19., [Okuani] Obavijest Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o posjetu zapovjednika Glavnog taba SVK te njegovim odgovorima na
pitanja o proljetnoj sjetvi i opskrbi naftnim derivatima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
133. 1994., oujak 19., Gora Komanda 4. pjeadijskog bataljona 31. pbr SVK daje ocjenu
osuenog vodnika SVK Slavka Konara, u kojoj iznosi podatke o pobuni Srba u
Banskom Grabovcu 1991. te sudjelovanju i gubicima banijskog bataljona u operaciji
Maslenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
XIV

134. 1994., oujak 21., Beograd Prikaz akcija taba odbrane Gorskog kotara, izvedenih
u razdoblju od 25. srpnja 1991. do 26. travnja 1992., i akcija 21. diverzantskog odreda,
izvedenih u razdoblju od 31. sijenja 1993. do 11. oujka 1994. godine . . . . . . . . . . . . . . 249
135. 1994., oujak 22., [Okuani] Izvjee Komisije za kontrolu primirja 18. korpusa
SVK o sastanku s hrvatskom delegacijom te spornim detaljima oko razdvajanja na
liniji dodira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
136. 1994., oujak 23., Knin Izvjee Organa RV i PVO Glavnog taba SVK zapovjedniku
Glavnog taba SVK o osnivanju diviziona RV i PVO te o problemima oko prijevoznih
sredstava, zbog ega ne mogu staviti borbena sredstva u operativnu uporabu . . . . . . . . . . .259
137. 1994., oujak 23., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim postrojbama za
tednju topnikog i tenkovskog streljiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
138. 1994., oujak 23., [Okuani] Obavijest Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o provokacijama hrvatskih snaga, potrebi poveanog opreza pripadnika
SVK zbog isteka mandata UNPROFOR-a, spominjanju Krajine u izvjeu generalnog
tajnika UN-a kao svojevrsnog meunarodnog priznanja RSK te stradavanju pripadnika
SVK zbog nediscipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
139. 1994., oujak 23., Vukovar Izvjee Odjeljenja bezbjednosti Komande 11. korpusa
SVK naelniku bezbjednosti Glavnog taba SVK o postavljanju dr. Vojislava
Stanimirovia na elo Srpske demokratske stranke umjesto Gorana Hadia, te
rasformiranju nastavnog centra eljka Ranatovia Arkana u Erdutu . . . . . . . . . . . . . . . . 262
140. 1994., oujak 24., [Petrova Gora] Izvjee Odsjeka bezbjednosti 21. korpusa SVK
Organu bezbjednosti Glavnog taba SVK o vercu naftnim derivatima i drugom
robom na osnovi izdanih potvrda organa Komande i pojedinih brigada 21. korpusa o
oslobaanju poreza na promet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
141. 1994., oujak 25., [Okuani] Prijedlozi i zahtjevi Komande 18. korpusa SVK
Zapovjednitvu UNPROFOR-ova sektora Zapad za pregovore s predstavnicima HV-a . . . 264
142. 1994., oujak 26., [Knin] Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama za zaustavljanje bespravne i nekontrolirane sjee uma . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
143. 1994., oujak 27., [Petrova Gora] Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 21.
korpusa SVK Glavnom tabu SVK o susretu s predstavnicima AP ZB, koji su
zaprijetili odlaskom Slobodanu Miloeviu ako se ne bude potivao dogovor o isporuci
materijalno-tehnikih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
144. 1994., oujak 29., [Zagreb] Sporazum o prekidu vatre, razdvajanju snaga te
uspostavljanju zajednikih komisija u cilju podrke potivanju sporazuma . . . . . . . . . . . . 268
145. 1994., oujak 30., [Okuani] Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o provoenju sporazuma o prekidu vatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
146. 1994., oujak 30., Knin Izvjee Organa RV i PVO Glavnog taba SVK o razlozima
nezadovoljstva pilota SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
147. 1994., oujak 30., Knin Izjava pukovnika Nee Krajnovia o njegovoj slubi u
JNA te Glavnom tabu SVK i Ministarstvu odbrane RSK, s ciljem ostvarenja prava
na naknadu za slubu pod oteanim uvjetima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
148. 1994., oujak, Petrinja Izvjee Uprave Banija Ministarstva odbrane RSK s
procjenom sigurnosnog stanja na podruju Banovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
149. 1994., travanj 1., Korenica Dnevno izvjee Odsjeka bezbjednosti Glavnom tabu
SVK o boravku Kapetana Dragana u Srbu u vezi imenovanja novog zapovjednika
103. lbr 15. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
150. 1994., travanj 1., Biljane Gornje Izvjee Komande 92. mtbr podinjenim jedinicama
o potpisanom sporazumu o prekidu vatre izmeu RSK i RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
151. 1994., travanj 3., [Knin] Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 7. mpoap-a
za izvlaenje i razmjetaj jedinica unutar brigada i pukova 7. korpusa na temelju
XV

sporazuma o prekidu vatre od 29. oujka 1994., te za organizaciju ivota i rada u


uspostavljenim rajonima razmjetaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
152. 1994., travanj 5., [Knin] Upute Komande 7. korpusa SVK naelniku taba za
organizaciju ivota, rada i discipline u jedinicama korpusa u novim rajonima razmjetaja
nakon sporazuma o prekidu vatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
153. 1994., travanj 6., [Petrinja] Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa
SVK o kadrovskim promjenama u sigurnosnim slubama 39. korpusa . . . . . . . . . . . . . . 291
154. 1994., travanj 6., [Okuani] Upute Komande 18. korpusa SVK podreenim
jedinicama o aktivnostima oko potivanja sporazuma o prekidu vatre, pri emu je
istaknuto da povratak prognanih Hrvata na okupirana podruja nee biti mogu, osim
uz dozvolu vlasti RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
155. 1994., travanj 7., [Knin] Izvjea podreenih jedinica 7. korpusa SVK o spornim
tokama na linijama razdvajanja nakon potpisanog sporazuma o prekidu vatre, s
prijedlozima rjeenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
156. 1994., travanj 7., [Benkovac] Obavijest Organa bezbjednosti 92. mtbr o nenajavljenim
obilascima poloaja na benkovakom ratitu od strane predsjednika SO Benkovac
Stevana Vuke i predsjednika Izvrnog savjeta SO Benkovac Rajka Leajia, koji su,
bez znanja zapovjednitava brigada, uvjeravali vojnike i civilno stanovnitvo da je
sporazum o prekidu vatre izdaja koju su reirali predsjednik RSK Milan Marti i
ministar obrane Duan Raki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
157. 1994., travanj 7., [Petrova Gora] Izvjee Komande 21. korpusa SVK Glavnom
tabu SVK u vezi aktivnosti na realizaciji sporazuma o prekidu vatre . . . . . . . . . . . . . . . . 298
158. 1994., travanj 7., [Knin] Izvjee pomonika zapovjednika Glavnog taba SVK o
izvanrednim dogaajima unutar korpusa i brigada SVK tijekom oujka 1994., s
posebnim naglaskom na povean broj ubojstava, u velikom broju izazvanih
prekomjernim konzumiranjem alkohola kod dijela pripadnika SVK . . . . . . . . . . . . . . . . 299
159. 1994., travanj 9., [Korenica] Dopis Komande 15. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK sa stanjem popune jedinica 15. korpusa vojnicima po ugovoru i vojnim osobama . . 301
160. 1994., travanj 10., [Knin] Pismo predsjednika Vlade RSK ora Bjegovia i
pomonika zapovjednika za pozadinu u Glavnom tabu SVK Mirka Bjelanovia
Vojnom savjetu obrane RSK, u kojem izvjeuju o mogunostima profesionalizacije
SVK nakon kontakata s Ministarstvom obrane SRJ i Vladom Republike Srbije, te
zakljuuju da trenutno ne postoji mogunost pomoi u naoruanju i vojnoj opremi
od strane VJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
161. 1994., travanj 10., Biljane Gornje Izvjee Komande 92. mtbr podinjenim
jedinicama o reakcijama na potpisani sporazum o prekidu vatre, pri emu se posebno
istie da e realizacijom sporazuma doi do gospodarskog oporavka RSK, pri emu e
se smanjiti broj vojnih osoba, a poveati broj radno sposobnih osoba . . . . . . . . . . . . . . . 304
162. 1994., travanj 11., [Knin] Dnevno izvjee Organa bezbjednosti Glavnog taba
SVK o dolasku Jordanskog bataljuna UN-a na podruje UNPROFOR-ova sektora
Sjever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
163. 1994., travanj 11., [Knin] Informacija Organa bezbjednosti Komande 7. korpusa
SVK Glavnom tabu SVK o susretu Milana Torbice, iz 75. mtbr, s dvojicom grkih
promatraa EU, koji navodno prikupljaju podatke o HV-u te trae susret s Kapetanom
Draganom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
164. 1994., travanj 12., [Knin] Izvjee Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK o
stanju sigurnosti na teritoriju RSK u 1993. godini, utjecaju politike situacije na
stanje u SVK, stvaranju pojedinih stranakih i privatnih naoruanih grupa, samovolji
pojedinih politikih lidera, osobito na lokalnoj razini, o obavjetajno-izviakoj
djelatnosti srpskih obavjetajnih slubi, o djelovanju paravojnih grupa, sve uestalijoj
XVI

pojavi kriminala koji osobito ugroava borbenu spremnost jedinica SVK, te o


jedinicama vojne policije unutar SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
165. 1994., travanj 13., Vukovar Dnevno izvjee Komande 11. korpusa SVK Glavnom
tabu SVK o stanju u jedinicama 11. korpusa, u kojem se navodi da je na lokalitetu
lovita Tikve otkrivena manja masovna grobnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
166. 1994., travanj 13., Petrova Gora Zapovijed Komande 21. korpusa SVK Vojnom
odsjeku Vojni za angairanje vojnih osoba hrvatske nacionalnosti s podruja opina
Slunj i Krnjak za radnu obvezu na izgradnji dalekovoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
167. 1994., travanj 14., [Okuani] Izvjee Komande 18. korpusa SVK o problemima
u provoenju sporazuma o prekidu vatre, osobito oko uspostave linija razdvajanja s
hrvatskom stranom, te o problemima popune jedinica korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
168. 1994., travanj 15., [Knin] Izvjee Komande 7. korpusa SVK o stanju borbene
spremnosti pripadnika korpusa, o faktorima koji negativno utjeu na loe stanje morala
pripadnika korpusa, o problemima mobilizacije i domobilizacije, te o problemima oko
provoenja sporazuma o prekidu vatre, to se najveim dijelom odnosi na probleme oko
linija razdvajanja s hrvatskom stranom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
169. 1994., travanj 15., [Okuani] Informacije Komande 18. korpusa SVK podinjenim
jedinicama u vezi realizacije sporazuma o primirju, o sastanku Ratnog savjeta RSK
odranom 12. travnja u Kninu, na kojem je donesena odluka o transformaciji SVK,
te o reakcijama na intervenciju snaga NATO-a u BiH, koju pripadnici SVK smatraju
agresijom na celokupni srpski narod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
170. 1994., travanj 15., Vukovar Dopis Odelenja bezbednosti 11. korpusa SVK Glavnom
tabu SVK o susretu predstavnika 11. korpusa s Jovicom Staniiem, naelnikom
Slube dravne bezbednosti Srbije, u vezi zajednikog rjeavanja statusa 102. nastavnog
centra u Erdutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
171. 1994., travanj 15., [Knin] Izvjee Odelenja bezbednosti Glavnog taba SVK o
incidentu na podruju graninog pojasa prema Cazinskoj krajini, gdje je patrola Vojne
policije iz sastava 15. Korpusa SVK na podruju sela Donji Vaganac i Gavrani zatekla
tamonje stanovnitvo u trgovanju s Muslimanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
172. 1994., travanj 17., Beograd Izvjee taba odbrane i Predstavnitva Srba Gorskog
kotara elnicima RSK o organizaciji, naoruavanju i pripremama za pobunu srpskog
stanovnitva na podruju Gorskog kotara tijekom 1991. godine, pri emu se istie
kako su Srbi na tom podruju krajem 1991. ostvarili srpski suverenitet usred
Republike Hrvatske, i to bez ratovanja, a koji su izgubili zbog izdaje, nesposobnosti i
kukaviluka JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
173. 1994., travanj 17., Beograd Izvjee taba odbrane i Predstavnitva Srba Gorskog
kotara o osnutku 21. diverzantskog odreda, njegovom smjetaju na poligonu u Slunju i
bojnim zadaama od sijenja 1993. do travnja 1994., sa zahtjevom elnicima RSK za
pomo te da im odgovore to e biti sa Srbima Gorskog kotara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
174. 1994., travanj 19., [Graac] Zapovijed Komande 9. mtbr 15. korpusa SVK kojom se
pripadnicima brigade zabranjuje samovoljno odlaenje i kontaktiranje s pripadnicima
UNPROFOR-a na njihovim punktovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
175. 1994., travanj 21., Vukovar Izvjee Odelenja bezbednosti 11. korpusa SVK Glavnom
tabu SVK o posjeti predsjednika SO Vukovar, Ljubomira Vukievia, Komandi 11.
korpusa, pri emu je Vukievi izjavio da Srpska radikalna stranka nee prihvatiti novu
vladu RSK s Borislavom Mikeliem na elu, jer je ta vlada vlada manjine, formirana u
Beogradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
176. 1994., travanj 21., [Knin] Izvjee Odsjeka bezbednosti Komande 7. korpusa
SVK o reakcijama pripadnika podinjenih brigada na planiranu profesionalizaciju i
preustroj SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
XVII

177. 1994., travanj 22., [Petrova Gora] Zapovijed za blokadu i razbijanje snaga
UNPROFOR-a u sluaju provokativnih ili bilo kakvih drugih borbenih djelovanja
pripadnika UN-a u zoni odgovornosti 21. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
178. 1994., travanj 22., [Petrova Gora] Zapovijed Komande 21. korpusa SVK za
formiranje tri garnizona (Slunj, Vojni, Vrginmost) u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . 359
179. 1994., travanj 23., Turanj Zakljuci sa sastanka Centralne zajednike komisije, pri
emu je najvanija toka dnevnog reda bio prijedlog sporazuma o radu hrvatske i srpske
policije u zoni razdvajanja, to e se odvijati pod strogim nadzorom Civilne policije
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
180. 1994., travanj 23., [Okuani] Informacija Komande 18. korpusa SVK podinjenim
jedinicama o posjetu predsjednika RSK i zapovjednika Glavnog taba SVK Komandi
18. korpusa, koji su tom prilikom obili pripadnike 51. i 98. pbr., te direktore pojedinih
radnih organizacija na podruju Zapadne Slavonije, pri emu su naglasili da ni u jednoj
varijanti politikog rjeenja nee doi do naputanja Zapadne Slavonije i njezinog
stanovnitva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
181. 1994., travanj 23., [Petrova Gora] Informacija Komande 21. korpusa SVK o sastavu
Sektorske komisije za Kordun i lokalnih komisija za opine Slunj, Vojni i Vrginmost,
na osnovi odluke predsjednika RSK o formiranju sektorskih i lokalnih komisija za
odreivanje linija razdvajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
182. 1994., travanj 27., Biljane Gornje Zapovijed Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
zapovjednicima podreenih postrojbi za privoenje i poduzimanje odgovarajuih mjera
protiv svake osobe koja se u zoni odgovornosti 92. mtbr zatekne u pljakanju ili
unitavanju privatne i dravne imovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
183. 1994., travanj 27., Biljane Gornje Zapovijed Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
o prekidu prehrane civilnog stanovnitva u zoni odgovornosti brigade u cilju smanjenja
trokova na temelju Zakona o ishrani SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
184. 1994., travanj 28., [Knin] Izvjee Komande vojnog odseka Knin Komandi vojnog
odseka odeljak Benkovac, u kojem se istie da se kod pripadnika SVK osjea ogorenje
zbog napada zrakoplova NATO-a na srpske poloaje oko Gorada u BiH, te strah da
potpisani sporazum o prekidu vatre znai pribliavanje hrvatskoj strani . . . . . . . . . . . . . . 369
185. 1994., travanj 28., [Petrova Gora] Zapovijed Komande 21. korpusa SVK o zabrani
rada trgovinama i kafiima koji se nalaze u graninom podruju od 1 km prema
Cazinskoj krajini i Republici Hrvatskoj, radi sprjeavanja ilegalne trgovine . . . . . . . . . . . 371
186. 1994., travanj 29., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK Ministarstvu obrane RSK
o sastanku odranom u Generaltabu Vojske Jugoslavije s primjedbama koje je iznio
naelnik Generaltaba Vojske Jugoslavije Momilo Perii o neracionalnom troenju vojne
opreme, oruja i streljiva od strane SVK, dobivenog od Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . 372
187. 1994., travanj 30., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK
s molbom da im se odobri koritenje goriva s benzinskih postaja Naftne industrije
Krajine zbog nedostatka goriva i s tim u vezi nemogunosti izvravanja zadataka u cilju
obrane RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
188. 1994., svibanj 1., [Knin] Prijedlog Komande 7. korpusa SVK za prvu etapu
preustroja i profesionalizacije korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
189. 1994., svibanj 1., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK predsjednicima Republike
Srbije i RSK te naelniku Generaltaba VJ o provoenju Zagrebakog sporazuma,
prikupljenim informacijama o HV-u, stanju u postrojbama SVK te utjecaju potpisanog
sporazuma na ope stanje u RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
190. 1994., svibanj 2., Vrginmost Upozorenje Komande bataljona za intervenciju 21.
korpusa SVK Komandi korpusa o pogrenom razmjetaju snaga 21. oklopnog bataljona
na bojinici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
191. 1994., svibanj 3., Turanj Zabiljeke sa sastanka Centralne zajednike komisije za
provedbu Zagrebakog sporazuma o prekidu vatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
XVIII

192. 1994., svibanj 5., [Knin] Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama za ustrojavanje taktike borbene skupine iz njihovog sastava i njeno
pripremanje za odlazak na bojite na podruju Brkog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
193. 1994., svibanj 5., [Knin] Obavijest Odsjeka bezbjednosti Komande 7. korpusa SVK
Odjeljenju bezbjednosti Glavnog taba SVK o poputanju stege i drugim problemima
u postrojbama korpusa, koji utjeu na njihovu borbenu spremnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
194. 1994., svibanj 5., Knin Obavijest Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK
zapovjedniku Glavnog taba SVK o pojavi nezakonitog oslobaanja vojne obveze
pripadnika 11. korpusa SVK, posebice osoba maarske i hrvatske nacionalnosti . . . . . . . . 387
195. 1994., svibanj 5., [Okuani] Izvjee sa sastanka lanova Sektorske zajednike
komisije, lokalnih sektorskih komisija i zapovjednika postrojbi 18. korpusa SVK,
odranog u vezi dotadanjeg rada na realizaciji Zagrebakog sporazuma o prekidu
vatre i postojeih problema u zoni odgovornosti 18. korpusa, s prijedlozima za njihovo
rjeavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388
196. 1994., svibanj 6., Biljane Gornje Zapovijed Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
podreenim postrojbama za podizanje borbene spremnosti i pripremu taktike
borbene skupine iz njihovog sastava za izvoenje borbenih djelovanja na podruju
Brkog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
197. 1994., svibanj 7., [Knin] Zapisnik 31. sjednice Vrhovnog saveta odbrane RSK na
kojoj se raspravljalo o situaciji na podruju Brkog, osiguranju sredstava za isplatu
pripadnika SVK i MUP-a RSK te odnosu prema pripadnicima UNPROFOR-a i s
Cazinskom krajinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
198. 1994., svibanj 7., [Okuani] Stavovi zapovjednika 18. korpusa SVK o sastanku
zajednikih komisija za provedbu Zagrebakog sporazuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
199. 1994., svibanj 7., [Okuani] Obavijest Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o negativnim pojavama u postrojbama korpusa prilikom boravka
njihovih pripadnika na drugim bojitima te potrebi poduzimanja mjera za njihovo
izbjegavanje u budunosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
200. 1994., svibanj 9., [Okuani] Obavijest Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o porastu izvanrednih dogaaja sa smrtnim posljedicama u zoni
odgovornosti korpusa i pristiglom brzojavu Glavnog taba SVK koji upozorava na
sline dogaaje u ostalim postrojbama SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
201. 1994., svibanj 9., [Knin] Dopis Glavnog taba SVK Ministarstvu odbrane RSK u
kojem se analiziraju razlozi neuspjeha profesionalizacije SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
202. 1994., svibanj 9., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o prikazivanju potresne izjave zarobljenog nizozemskog porunika,
pripadnika HV-a, na Srpskoj radioteleviziji Knin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
203. 1994., svibanj 11., Topusko Zapisnik sastanka Zajednike komisije za provedbu
Zagrebakog sporazuma, sastavljen od strane pripadnika UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . 403
204. 1994., svibanj 13., Petrova Gora Obavijest Obavjetajnog organa Komande 21.
korpusa SVK Komandi 13. pbr SVK da je hrvatska strana saznala za skriveno
naoruanje u njihovoj zoni odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
205. 1994., svibanj 13., [Petrova Gora] Obavijest Komande 21. korpusa SVK Komandi
13. pbr SVK o uoenim nepravilnostima u radu pozadinskih postrojbi brigade, s
popisom zadaa za njihovo otklanjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
206. 1994., svibanj 14., [Okuani] Pripremni materijal Komande 18. korpusa SVK za
sastanak i raspravu s predstavnicima UNPROFOR-a o provedbi Zagrebakog sporazuma
o prekidu vatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
207. 1994., svibanj 15., Topusko Zapisnik sastanka delegacija UNPROFOR-a i SVK
na kojem je srpska strana upozorena na obvezu potivanja odredbi Zagrebakog
sporazuma, kako bi UNPROFOR mogao napisati slubeno izvjee . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
XIX

208. 1994., svibanj 18., Turanj Zapisnik sastanka Centralne zajednike komisije za
provedbu Zagrebakog sporazuma s pregledom uinjenog na provedbi sporazuma . . . . . . 415
209. 1994., svibanj 19., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK Komandi
Vojnog odsjeka za mobilizaciju svih nerasporeenih vojno sposobnih stanovnika
Zapadne Slavonije radi osiguranja linije razdvajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
210. 1994., svibanj 19., [Okuani] Obavijest Komande 18. korpusa SVK podinjenim
postrojbama s odgovorima na pitanja koja su pripadnici postrojbi uputili nadlenim
institucijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
211. 1994., svibanj 19., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podinjenim
postrojbama i zapovjedniku Glavnog taba SVK o zakljucima sastanka mjeovite
komisije UN-ova sektora Jug za provedbu Zagrebakog sporazuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
212. 1994., svibanj 19., [Petrova Gora] Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 21.
korpusa SVK Odjeljenju bezbjednosti Glavnog taba SVK o ubojstvu Hrvata Nikole
Grdia u Veljunu te uhienju etvorice Muslimana na podruju Krnjaka . . . . . . . . . . . . . 423
213. 1994., svibanj 20., Okuani Obavijest Komande 18. korpusa SVK 54. pbr SVK
o sastanku zapovjednika korpusa s predstavnicima civilnih vlasti u Zapadnoj Slavoniji,
na kojem se raspravljalo o provoenju sporazuma o prekidu vatre, profesionalizaciji SVK
i uvjetima ivota na podruju Pakraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
214. 1994., svibanj 20., [Knin] Obavijest pomonika vrhovnog zapovjednika SVK
podreenim postrojbama o ocjeni UNPROFOR-a u vezi suradnje srpske strane u
provedbi Zagrebakog sporazuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
215. 1994., svibanj 23., [Knin] Obavijest Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK
predsjedniku RSK o potrebi uspostave suradnje i usklaivanja djelatnosti vojnih i
civilnih slubi sigurnosti radi zatite opstojnosti RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
216. 1994., svibanj 25., [Okuani] Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 18. korpusa
SVK Odjeljenju bezbjednosti Glavnog taba SVK o situaciji na podruju Daruvara,
aktivnostima HV-a, nezadovoljstvu pripadnika 51. pbr SVK neisplatom plaa te stanju
na podruju Pakraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
217. 1994., svibanj 26., [Knin] Obavijest Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK o
aktivnostima 21. diverzantskog odreda SVK te namjerama Glavnog taba SVK da se ta
postrojba rasformira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
218. 1994., svibanj 27., [Okuani] Izvjee naelnika sanitetske slube 54. pbr SVK o
higijensko epidemiolokoj situaciji u postrojbama i zoni odgovornosti brigade s
prijedlogom mjera za suzbijanje pojave i irenja zaraznih bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
219. 1994., svibanj 27., [Okuani] Izvjee zapovjednika 18. korpusa SVK o sigurnosnoj
situaciji u zoni odgovornosti korpusa i borbenoj spremnosti postrojbi korpusa . . . . . . . . 435
220. 1994., svibanj 27., Biljane Gornje Obavijest Komande 92. mtbr SVK Komandi 7.
korpusa SVK o nezadovoljstvu pripadnika brigade iznosima mjesenih plaa . . . . . . . . . . 437
221. 1994., svibanj 28., Vukovar Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 11. korpusa
SVK Odjeljenju bezbjednosti Glavnog taba SVK o izvanrednim dogaajima u zoni
odgovornosti korpusa, prilikom ega se upozorava na mijeanje predsjednika SRS-a
Rade Leskovca u poslove SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
222. 1994., svibanj 31., Benkovac Izvjee zapovjednika 3. pbr Komandi 7. korpusa SVK
o borbenoj spremnosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
223. 1994., lipanj 2., [Okuani] Zapisnik Komande 18. korpusa SVK sa sastanka
zajednike komisije UN-ova sektora Zapad, na kojem su bili predstavnici UN-a te
hrvatski i srpski vojni i civilni predstavnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
224. 1994., lipanj 2., [Knin] Izvjee Odseka bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o
sigurnosnoj situaciji na podruju djelovanja korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
XX

225. 1994., lipanj 4., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK o otvaranju 1. sportskog
prvenstva SVK u Petrinji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
226. 1994., lipanj 6., [Knin] Upute Glavnog taba SVK o provoenju sporazuma o
prekidu vatre na podruju djelovanja 7., 11., 15., 18., 21. i 39. korpusa SVK . . . . . . . . . . 451
227. 1994., lipanj 6., [Okuani] Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim
jedinicama o politikoj situaciji u Hrvatskoj te o stanju na bojitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
228. 1994., lipanj 6., [Knin] Zapisnik sa sastanka novog saziva Vrhovnog saveta odbrane
RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
229. 1994., lipanj 6., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK o vojnoj situaciji na podruju
djelovanja 18. korpusa SVK te o stanju u podreenim postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
230. 1994., lipanj 6., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK o vojnoj situaciji na podruju
djelovanja 7. korpusa SVK te o stanju u podreenim postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
231. 1994., lipanj 7., [Okuani] Zamolba Komande 18. korpusa SVK upuena Glavnom
tabu SVK, da im daju upute za postupanje s vozilima UNPROFOR-a na graninim
prijelazima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
232. 1994., lipanj 7., [Knin] Izvjee Odseka bezbednosti Komande 21. korpusa SVK o
sigurnosnoj situaciji na podruju djelovanja korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
233. 1994., lipanj 9., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK o Seminaru za pomonike
zapovjednika za moralni odgoj u SVK te zapovijed za podizanje morala kod vojnih
obveznika SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
234. 1994., lipanj 10., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK o privoenju poinitelja
ubojstva na podruju djelovanja 39. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
235. 1994., lipanj 12., Vukovar Izvjee Odeljenja bezbednosti Komande 11. korpusa
SVK o stanju u podreenim postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
236. 1994., lipanj 13., [Knin] Izvjee Odelenja bezbednosti Glavnog taba SVK o
stanju na bojitu te o neadekvatnoj angairanosti vojnih obveznika na podruju istone
Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
237. 1994., lipanj 14., Vukovar Izvjee Odseka bezbednosti Komande 11. korpusa SVK
o uplitanju sudbene vlasti u izvrnu vlast te o moguim masovnim odlascima visokih
asnika iz SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
238. 1994., lipanj 15., Petrova Gora Zapovijed Glavnog taba SVK Komandi 39.
korpusa SVK o borbenom djelovanju na podruju sela Krakai, Crna Gora i Buljubaii
kao pomoi snagama AP ZB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
239. 1994., lipanj 15., [Petrinja] Izvjee Odsjeka bezbednosti Komande 39. korpusa
SVK Glavnom tabu SVK o odvoenju poinitelja ubojstava u zatvor Stara Gradika . . . . 471
240. 1994., lipanj 16., Biljane Gornje Izvjee Komande 92. mtbr o sastanku hrvatskih
i srpskih, civilnih i vojnih komisija s predstavnicima UNPROFOR-a u Zemuniku . . . . . . 473
241. 1994., lipanj 16., [Knin] Izvjee Odelenja bezbednosti Glavnog taba SVK o
aktivnostima HV-a i UNPROFOR-a te o sigurnosnoj situaciji u SVK . . . . . . . . . . . . . . . 475
242. 1994., lipanj 17., [Knin] Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 7. korpusa SVK
o nekim sigurnosnim propustima na podruju djelovanja korpusa, vezano uz neopaene
ulaske hrvatskih civila, te o radu UNPROFOR-a i kriminalnim djelatnostima pojedinih
pripadnika korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
243. 1994., lipanj 18., Biljane Gornje Obavijest Komande 92. mtbr podinjenim
postrojbama o provokacijama pripadnika UNPROFOR-a, osobito Kanadskog bataljuna,
te potrebi obiljeavanja Dana SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
244. 1994., lipanj 19., [Knin] Redovno operativno izvjee Glavnog taba SVK upueno
kabinetima predsjednika Republike Srbije i RSK te kabinetu naelnika Generaltaba
VJ o stanju na bojitu prema HV-u i A BiH, o loem stanju morala u redovima SVK
te o sukobu postrojbi A BiH i AP ZB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
XXI

245. 1994., lipanj 19., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK o nainu rada s
pripadnicima UNPROFOR-a prilikom njihovog obilaska poloaja SVK te vanosti
promatranja njihova ponaanja i otkrivanja eventualnih pripadnika hrvatske
nacionalnosti unutar UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
246. 1994., lipanj 20., Biljane Gornje Obavijest Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
o uhienju pojedinih pripadnika SVK zbog neizvravanja vojnike dunosti, na temelju
zakonskog akta zapovjednika 7. korpusa od 19. lipnja 1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
247. 1994., lipanj 20., [Biljane Gornje] Zapovijed Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
o sprjeavanju zloporaba i kraa goriva na podruju djelovanja brigade . . . . . . . . . . . . . . . 486
248. 1994., lipanj 21., Benkovac Izvjee Komande 3. pbr Komandi 7. korpusa SVK
o stanju u brigadi u vezi vojnog djelovanja i naoruanja vojnika te o potrebi postavljanja
minskih polja i tenkovskih pravaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
249. 1994., lipanj 22., [Knin] Zapovijedi Komande 7. korpusa SVK za poboljanje
organizacije rada na podruju djelovanja korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
250. 1994., lipanj 23., Knin Izvjee Odelenja bezbednosti Glavnog taba SVK o
obavljenim informativnim razgovorima s osobama koje su iz ibenika dole na
podruje RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
251. 1994., lipanj 1994., [Knin] Pismo Glavnog taba SVK predstavniku UNPROFOR-a
povodom ubojstva dva hrvatska vojnika na podruju RSK, u kojem se ne smatraju
odgovornim za poinjeni zloin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
252. 1994., lipanj 24., Vojni Zapovijed Komande 11. pbr o racionalnom koritenju
odnosno prodaji ostataka hrane u postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
253. 1994., lipanj 25., [Petrinja] Zapovijed Komande 21. korpusa SVK za podizanje
borbene spremnosti i mjera opreza u podinjenim brigadama zbog mogueg ubacivanja
diverzantsko-teroristikih grupa 5. korpusa A BiH na podruje RSK . . . . . . . . . . . . . . . . 493
254. 1994., lipanj 26., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK kabinetima predsjednika
Republike Srbije i RSK te naelniku Generaltaba VJ o krenjima primirja s hrvatske
strane, sukobima A BiH i snaga AP ZB te o odnosima s pripadnicima UNPROFOR-a,
osobito u selu Kakma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
255. 1994., lipanj 26., [Okuani] Izvjee Odseka bezbednosti Komande 18. korpusa
SVK Glavnom tabu SVK o prodaji naputenih kua Srba u Kutini, o djelovanju
hrvatskih dravnih institucija u hrvatskom dijelu Pakraca te o iseljavanju srpskog
stanovnitva iz pakrakog naselja Gavrinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
256. 1994., lipanj 27, [Buni] Prijedlog Komande 18. pbr upuen Komandi 15. korpusa
SVK za unaprjeenje u in zastavnika Mirka Dubajia iz Likog Osika . . . . . . . . . . . . . . 499
257. 1994., lipanj 30., [Knin] Izvjee majora ure elia iz Odeljenja bezbednosti
Glavnog taba SVK o operativnim saznanjima o situaciji u AP ZB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
258. 1994., lipanj, Knin Zakljuci i procjene Komande 7. korpusa SVK o moguim
raznim utjecajima na tijek mobilizacije SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Kazalo imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Kazalo mjesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

XXII

PREDGOVOR

okumenti vojne provenijencije Republike Srpske Krajine (sijeanj-lipanj 1994.)


jedanaesta je knjiga u seriji koju je pod naslovom Republika Hrvatska i
Domovinski rat 1990.-1995. Dokumenti, od 2007. poeo objavljivati Hrvatski
memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar). U knjizi su
predstavljeni dokumenti iz arhivskog gradiva Republike Srpske Krajine (RSK) koji se
uvaju u Centru i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Objavljeni su
kronolokim slijedom s potrebnim znanstvenim aparatom, a obuhvaaju razdoblje prve
polovice 1994. godine. Svi navedeni dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili preslike
originala u posjedu su Centra. Vei zahvati u tekstu naznaeni su stavljanjem teksta u uglatu
zagradu, a u biljekama je upozoreno na dijelove dokumenta koji su u izvorniku oteeni
i na dijelove koji su izostavljeni. Jednako tako, radi boljeg razumijevanja, u biljekama su
navedena imena ili prezimena sudionika koja se ne spominju u dokumentu ili podaci o
drugim dokumentima i literaturi u kojima se spominje isti dogaaj. Dakako, dokumenti
pokazuju stajalita njihovih stvaratelja i zahtijevaju posebnu kritiku ralambu koja
bi ukazala na neobjektivno i netono navedene podatke u njima. Primjerice, u izvjeu
Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog taba
SVK kao netona spominje se tvrdnja predsjednika Hrvatskog rtvoslovnog drutva dr.
Zvonimira eparovia, koju iznosi u pismu predsjedniku UN-a, kako Srbi u Vukovaru
i okolici vre iskopavanje tela pobijenih Hrvata, i leeve premetaju na druge lokacije
(dok. 26). Istina je, da upravo srpski dokument od 23. listopada 1993., koji je objavljen
u knjizi dokumenata Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995., Dokumenti,
knjiga 9, Dokumenti vojne provenijencije Republike Srpske Krajine (srpanj-prosinac 1993.),
potvruje da su tada premjetana tijela ubijenih na Ovari. Iznimno subjektivno i netono
prikazani su razni dogaaji i njihovi sudionici, to je posebice oito u iznoenju podataka
o broju poginulih (primjerice, pripadnika Tigrova, dok. 134), podataka u zapisnicima i
izvjeima sa sastanaka s predstavnicima Republike Hrvatske i meunarodne zajednice, u
nizu prosudbi primjerice, o obavjetajnim procjenama o angamanu postrojbi HV-a u
BiH, koje su ionako najveim dijelom bile u sukobu sa srpskim snagama (dok. 127), itd.
Meu laima u dokumentima navedenim u ovoj knjizi je i vijest da hrvatska vlast vri
otvorenu asimilaciju nad Srbima (pokatoliavanje, mobilisanje u redove HV, ak i djece od
15 godina) (dok. 244).
Kao i prethodne knjige dokumenata RSK, tako i ova svjedoi da SR Jugoslavija, zapravo
Srbija, i Vojska Jugoslavije nisu prestale pruati pomo pobunjenim Srbima u Hrvatskoj.
Tako je Vojska Jugoslavije prepustila SVK raketne sustave PZO-a, koji su smjeteni u
skladite erkezovac (dok. 118). Vodstvo RSK i dalje je odlazilo u Beograd po upute, a
Glavni tab SVK slao je izvjea predsjedniku Republike Srbije i naelniku Generaltaba
Vojske Jugoslavije. Neka od tih izvjea, uza to to govore o nedostatku stege u SVK, svjedoe
1

o pokuaju vodstva SVK da umanji svoju odgovornost za neke dogaaje. Naime, u jednom
od izvjea spominje se da su krajem veljae 1994. bez znanja Vrhovnog komandanta i
Komandanta SVK angaovane avijacijske snage sa aerodroma Udbina u operaciji na
prostoru Republike Srpske (Novi Travnik i Bugojno), nakon ega su zrakoplovi NATO
snaga pogodili 6 zrakoplova tipa JASTREB, od kojih je 5 uniteno, a jedan je uspeo sletiti
na aerodrom Udbina; pritom su poginula 3 pilota, jedan iz sastava SVK, a dva iz VRS
(dok. 116).
Suradnju, zapravo zajedniko djelovanje SRJ (odnosno Srbije) i Vojske Jugoslavije s
vodstvom RSK potvruju i razgovori predsjednika Vlade RSK ora Bjegovia i
pomonika zapovjednika za pozadinu u Glavnom tabu SVK Mirka Bjelanovia s
predstavnicima Ministarstva obrane SRJ i Glavnog taba VJ te Vlade Republike Srbije o
mogunostima pomoi Vojske Jugoslavije SVK-u u naoruanju i vojnoj opremi. Njihovo
izvjee Vojnom savjetu obrane RSK pokazuje da su u Vladi Srbije razraena pitanja
mogunosti uea SRJ u financijskoj podrci transformacije i profesionalizacije SVK,
ali da, prema Zakljucima Vlade, u 1994. godini ne postoje mogunosti finansiranja
i sufinansiranja NVO, te da je na nivou Vlade Srbije postignut naelan dogovor da se
dalji projekat finansiranja vrati na prvobitnu zamisao, a to je da bude zajedniki za sve tri
Vojske (VJ, RS i RSK). Jednako tako, na nivou VJ uraen je bilans za sve tri vojske (VJ,
RS i RSK), meutim, zbog nemogunosti obezbeenja izvora finansiranja odustalo se od
zamiljenog zajednikog projekta. Naime, za potrebe NVO u VJ planirano je za 1994.
godinu 743 miliona dinara, a obezbedilo se 96 miliona dinara ili 13% ukupnih potreba,
tako da u 1994. praktino ne raunaju sa NVO. Stoga je zakljueno da se od VJ ne moe
oekivati ni delimina pomo u NVO, barem za dogledno vreme, i u profesionalizaciji i
transformaciji SVK te da Vlada RSK mora iz sopstvenih izvora iznai nain finansiranja
NVO za najneophodnije sisteme i da e SVK u nabavci neophodnog naoruanja i vojne
opreme za novoformirane i preformirane jedinice, morati primeniti principe unutranje
preraspodele (dok. 160). O nastavku suradnje RSK i Srbije svjedoi i susret predstavnika
11. korpusa SVK s Jovicom Staniiem, naelnikom Slube dravne bezbednosti Srbije u vezi
zajednikog rjeavanja statusa 102. nastavnog centra u Erdutu (dok. 170). U tom kontekstu
je i Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama od 7. veljae 1994.,
u kojoj se istie da je po pitanju ekonomskog oporavka SRJ, najvanija injenica da su tim
programom obuhvaene sve srpske zemlje, znai i RS i RSK, kao i da se uvodi jedinstveni
monetarni i platni te carinski sistem u SRJ, RSK i RS (dok. 59, 62).
Vodstvo (i politiko i vojno) pobunjenih Srba i dalje je odbijalo mirnu reintegraciju u
ustavno-pravni poredak RH, teei stvaranju jedinstvene srpske drave (velike Srbije), to
su u tadanjim okolnostima smatrali prioritetom (dok. 70). Tako je, estitajui boine i
novogodinje praznike pripadnicima 7. korpusa SVK, zapovjednik SVK Mile Novakovi
2. sijenja 1994. naglasio da je rije o borbi za zajednike ciljeve, za jedinstvenu srpsku
dravu (dok. 2). Jednako tako, boravei u okupiranom dijelu zapadne Slavonije uoi
Uskrsa, predsjednik RSK i zapovjednik Glavnog taba SVK, uz elju da se idui Uskrs
proslavi u miru i slobodi u jedinstvenoj srpskoj dravi, izjavili su da ni u jednoj varijanti
politikog rjeenja nee doi do naputanja zapadne Slavonije i njezinog stanovnitva ili
zamjene teritorija, jer je to srpska zemlja, mi je kontroliemo, ona je deo RSK i to e i
ostati, te da e se pregovori voditi na dravnom nivou (dok. 180). Da bi otklonili svaku
nedoumicu jasno su naglasili da ni Zagrebaki, kao ni bilo koji drugi dosadanji sporazum
2

ili primirje ne predstavlja nikakvo pribliavanje hrvatskoj strani, pogotovo ne u smislu da e


Krajina ponovo u sastav Hrvatske (dok. 184).
Vodstvo RSK nametalo je miljenje da je to razdoblje poslednja ansa Srpskom narodu
da stvori jedinstvenu Srpsku dravu u koju e ui svi etniki prostori na kojim vekovima
ivi Srpski narod (dok. 233), te da su Srbi tada bili ljudstvom, tehnikom i duhom jai
nego njihovi dedovi 1914. godine kad su asno i dostojanstveno odbili ultimatum AustroUgarske. ak su se hrabrili stihovima da je i bog Srbin a nebesa su naa (dok. 70).
Sukladno tomu, vodstvo pobunjenih Srba nije se htjelo pomiriti s injenicom da
meunarodni imbenici teritorij samoproglaene Krajine dre dijelom Hrvatske. Tako su,
primjerice, na vijest da je neki jordanski general odreen za zapovjednika UNPROFOR-a
u Hrvatskoj, ustanovili da su kontakti i saradnja sa njim bespredmetni, jer mi nemamo
nikakvih nadlenosti u Hrvatskoj, a nalazimo se van Hrvatske, gde bi on trebalo da
je komandant (dok. 48). Jednako tako, zapovjednici SVK bili su spremni suprotstaviti
se snagama UNPROFOR-a i njihove pripadnike uzeti za taoce, ako bi one pokuale
razoruati postrojbe SVK i blokirati njihovo zapovjednitvo (dok. 74). Tako su u veljai
pripadnici MUP-a RSK zauzeli punkt UNPROFOR-a na mostu preko rijeke Save u
Staroj Gradici (dok. 94).
Radi podizanja morala zapovjednici SVK uvjeravali su svoje suborce da su na njihovoj strani
sve pravoslavne zemlje, a prije svih velika Rusija i bratska Grka, te da e ih one zatititi
i sigurno obezbediti da se Srbija proiri na sve one teritorije koje su sad pod kontrolom
Srpske vojske (dok. 120). Tako je i prolazak ruskog bataljuna iz sastava UNPROFOR-a
kroz Pale za Sarajevo, iskoriten kao potvrda da e njihova pravoslavna braa i bratska
Rusija podrati Srbe (dok. 95).
Istodobno, kao i do tada, predstavnici srpske strane Hrvate su i dalje najee nazivali
ustaama, ime se pokuavalo naglasiti kako je suvremena hrvatska drava nastavak
Nezavisne Drave Hrvatske (NDH) iz Drugog svjetskog rata, to je bila jedna od smjernica
srpske protuhrvatske promidbe.
Zbog njegove vanosti, posebno su zanimljivi dokumenti u ovoj knjizi koji govore o
sporazumu potpisanom 29. oujka 1994. u Zagrebu, o prekidu vatre i razdvajanju snaga na
najmanje 1 km od linije dodira (za minobacae i protuavionske topove 10 km, a topnitvo
i tenkovi najmanje 20 km). Prema izvjeu srpske strane, Zagrebaki sporazum, koji
je trebao stupiti na snagu 4. travnja 1994. u 9 sati, potpisan je nakon dugih i napornih
pregovora, koji su trajali su vie od 18 sati (dok. 150). Vodstvo RSK smatralo je da
su spomenuti pregovori voeni na ravnopravnom nivou dviju delegacija te da je time
meunarodno priznat entitet RSK, odnosno da je RSK svrstana u poloaj dravnog
entiteta, te da je to jedan od bitnijih elemenata za samostalnost srpskog naroda na ovim
prostorima, tim vie jer su tim pregovorima i potpisivanju prisustvovali specijalni izaslanici
SAD (Charles Edgar Redman) i Rusije (Vitaly Churkin) (dok. 150). Hrvatska delegacija,
naravno, nije pristajala na ravnopravan tretman, odnosno, inzistirala je da se razgovori vode
s predstavnicima srpske strane, a ne predstavnicima RSK.
Prema tumaenju srpske strane (dok. 145), obveze strana u sukobu to su ih preuzele
potpisivanjem Sporazuma u najkraem su:
29. 03. 94. zamrznuta taktika situacija unutar 10 km na svaku stranu od linije
razgranienja.
Do 04. 04. 94. prestaju sva neprijateljstva i stupa na snagu prekid vatre.
Uspostavljaju se zajednike komisije na lokalnom nivou.
3

Do 05. 04. 1994. izmestiti indirektno naoruanje van dometa linije razdvajanja.
Do 08. 04. 1994. razdvojiti jedinice obostranim povlaenjem najmanje za 1000 m od
linije dodira. (Jedino u gradovima i selima izmeu linija razdvajanja moe biti manja od 2
km.)
Vodstvo RSK protivilo se povratku hrvatskih prognanika na okupirani teritorij, odnosno
na podruja pod kontrolom SVK (dok. 126). Stoga je sumnjiavo gledalo na posljedice
Sporazuma o prekidu neprijateljstava i stvaranja tzv. tampon zona, zbog sve eih i
masovnijih kontakata izmeu naih graana sa graanima RH, koje pospeuju hrvatske
vlasti, a u cilju to breg povratka svog stanovnitva u pogranina mesta RSK, te to ove
kontakte kombinuje sa najavljenim ekonomskim merama prema RSK (otvaranje benzinskih
pumpi, trgovina, i sl.) pokuavajui na taj nain reintegrisati RSK u pravni sustav RH
(dok. 189). O tome da su srpske snage u tampon zonama odnosno u UNPA podrujima
koja su trebala biti demilitarizirana skrivale oruje, svjedoi preporuka da je potrebno esto
menjati mesta lokacije ostavljenog oruja, municije i opreme u tampon zoni kako isto ne
bi bilo otkriveno. Takoer, na dijelu podruja koje je trebalo biti demilitarizirano deo
vojnika i stareina presvlaio se u civilna odela sa naoruanjem (sakriveno po kuama) kako
bi se zadrali prvobitni poloaji (dok. 230).
Dokumenti u ovoj knjizi (dok. 7, 168 i drugi) govore o nedovoljnoj popunjenosti jedinica
SVK hranom, gorivom, rezervnim dijelovima, veim kalibrima municije te vojnicima i
zapovjednim kadrom (stareinama), kao i o looj strunoj osposobljenosti i nedisciplini, o
nefunkcioniranju pravne drave, posebice protiv vercera i ratnih profitera, o samovoljnom
naputanju bojita, odnosno o dezerterstvu i nedostatku ljudstva zbog slabijeg odaziva na
mobilizaciju. O izrazito looj ekonomskoj situaciji svjedoi i prijedlog isplate plae u naturi,
primjerice, predloeno je da se borcima isplati litra goriva za dan proveden na poloaju
(dok. 108).
Posebice je bio rairen verc sa svim vrstama robe, pogonskim gorivom do organizovane
prodaje naoruanja, municije i ostalih MTS neprijatelju, a pre svega Muslimanima u
Cazinskoj krajini, u kojem su sudjelovale mnoge linosti iz oblasti politike, vojne i civilne
vlasti, organa UP i pravosudnih organa. Dokumenti pokazuju da je organizovani kriminal
u pojedinim regijama ve dostigao takav nivo da je izmakao svakoj kontroli, te da su
postojale paravojne organizacije na prostoru RSK, primjerice grupa Labra nazvana
po njenom voi Radi Milanoviu, koje su se uglavnom bavile pljakom hrvatskih i srpskih
kua (dok. 164). Koliko je verc kanalom preko Trakih Ratela bio rairen svjedoi i
podatak da je u zoni 15. korpusa SVK oko 30 osoba bilo zatvoreno, te da je vojna policija
na Baniji ubila dva Srbina i dva ranila u sprjeavanju verca (dok. 86, 108, 111 i drugi).
Dakako, u trgovini s Muslimanima opkoljenim na bihakom podruju sudjelovalo je i
stanovnitvo pograninih naselja (dok. 171).
Poseban problem predstavljao je nedostatak pogonskog goriva (dok. 7), zbog ega su jedinice
SVK dovedene u situaciju da posuuju gorivo od privatnika, radnih i drugih organizacija.
Isticano je da su materijalne rezerve, posebno municije i MRS na takvom nivou da se
mogu smatrati kritinim-alarmantnim, da su rezervoari borbenih i neborbenih vozila na
minimumu, skoro prazni i bez ikakvih rezervi na nivou G SVK, da ulje u sklopovima
borbenih i neborbenih m/v ve 4 godine nije menjano ve samo doljevano, to je sa aspekta
funkcionalnosti i pouzdanosti veoma nepovoljno, da veliki broj borbenih sistema zahteva
hitnu intervenciju iz domena odravanja (4 godine u borbenoj upotrebi i na otvorenom
prostoru) ukljuujui i generalni remont, da se ni pod kojim uslovima ne bi trebala
4

prodavati municija, MES i osnovna sredstva, te da posebno treba imati u vidu da je


ealoniranje municije SVK izvreno po proraunu od 4,5 b/k to je operativni minimum (u
VJ proraun vre sa 7 b/k) (dok. 186). Nedostaci sredstava potaknuli su krau akumulatora
s vozila, a nedostajale su gume, cerade itd. Zbog toga je bila ugroena redovna opskrba
jedinica na poloaju s gorivom, streljivom i hranom, kao i njihova spremnost na izvravanje
zadaa (dok. 168, 193 i drugi). S obzirom na stanje, prevladavalo je miljenje da vreme
za Srbe ne radi, jer je neprijatelj (Muslimani i Hrvati) svaki dan materijalno opremljeniji.
U dokumentima se navodi problem iseljavanja stanovnitva s teritorije RSK, odnosno s
okupiranog dijela Republike Hrvatske, s tendencijom daljeg iseljavanja (dok. 255). To je
procijenjeno kao ozbiljan problem koji moe dovesti do veeg osipanja borakog sastava
(dok. 193), odnosno naruavanja borbene spremnosti SVK, zbog ega je u Srbiji pojaano
njihovo traenje radi ukljuivanja u odbranu RSK.
Zbog nediscipline u redovima SVK u spomenutom razdoblju bilo je vie gubitaka u
ljudstvu, nego od djelovanja hrvatske strane, primjerice, stradanje u vlastitom minskom
polju, meusobna ubojstva, nesretni sluajevi, itd. (dok. 59, 70, 108 i drugi). Tako se u
izvjeu Komande 18. korpusa SVK navodi da je tijekom 1993. u postrojbama toga
korpusa poginulo 28 v/o; od toga: 10 ili 36 % je od ustake mine ili snajpera, dok 18 ili 64
% otpada na samoubistva, saobraajni udes, ubistva od naih boraca, utapanje i od ulaska u
nae minsko polje te da je od 18 poginulih boraca od srpske strane 15 ili 83 % (dok. 71).
Prema izvjeu pomonika zapovjednika Glavnog taba SVK, tijekom oujka 1994. u
SVK je poginulo 37 i ranjeno 62 v/o, od ega je od neprijateljskog (ustakog) djelovanja
bilo samo 3 ili 8% svih smrtnih sluajeva, a ostali su poginuli u meusobnim ubojstvima,
samoubojstvima, u prometnim nesreama, u vlastitom minskom polju, te nepoznato i
ostalo, to je u velikom broju bilo izazvano prekomjernim konzumiranjem alkohola. Od
ubojstava i samoubojstava bila su 22 mrtva ili 59,46 svih smrtnih sluajeva, i 17 ili 27% od
ukupno ranjenih (ranjavanje 9 i samoranjavanje 8) (dok. 158).
Dokumenti potvruju da ni u prvoj polovici 1994. nije prestala pljaka i zlostavljanje
stanovnika (spominje se i silovanje) na okupiranom podruju Republike Hrvatske (dok.
5). Razarani su vjerski, katoliki objekti, pljakane su i unitavane kue Hrvata, ali i kue
srpskih vlasnika (dok. 57), pod izgovorom da su njihovi vlasnici izbjegavali vojnu obvezu
(dok. 88).
Dakako, vlast pobunjenih Srba u Hrvatskoj s posebnom pozornou pratila je dogaaje
u Bosni i Hercegovini, gdje je hrvatsko-muslimanski sukob iao u prilog ostvarenju
ciljeva tadanje srpske politike o stvaranju jedinstvene srpske drave. Tako se u izvjeu
Obavjetajnog organa Glavnog taba SVK Generaltabu VJ i Glavnom tabu Vojske
Republike Srpske (u BiH), od 15. sijenja 1994., navodi da svi podaci ukazuju da je HV
odluna da zaustavi prodor muslimana i zauzee hrvatskih enklava.
Kao unutarnji problem RSK u navedenom razdoblju istie se potreba izbora i konstituiranja
vlasti, od koje se oekivalo da rijei nagomilane gospodarske i politike probleme. Primjetna
je podjela na pristae Milana Martia i Milana Babia, a obojica su imali isti cilj Republika
Srpska Krajina u sjedinjenoj Srbiji.
Pojedini dokumenti govore u prilog sumnji da su neki pripadnici UN-a radili u interesu
pojedinih sila i odraivali zadae obavjetajne naravi. Tako je zanimljiva, dakako uz
napomenu da je rije o neformalnom razgovoru, izjava zapovjednika 4. bataljona 31. pbr.
SVK, da mu je francuski kapetan, predstavnik UNPROFOR-a, izrazio elju Francuske
da se stvori velika Srbija kao odgovor na njemake tenje o prevlasti na podrujima bive
5

Austrougarske, da je njegovo miljenje da bi na izborima trebao pobediti Mile Marti te


da Francuska, Engleska i ostali dio Evrope nisu zainteresirani za muslimansku dravu u
Evropi, ali da zbog znatnog uticaja arapskog kapitala smatra da e pregovori dugo trajati
(dok. 32). Takoer, prema informacijama Organa bezbjednosti Komande 7. korpusa
SVK, dvojica oficira grke armije, kao posmatrai EU-a, dobili su od svoga Ministra
odbrane zadatak da pripadnici njihove misije prikupljaju podatke o HV i da iste ustupaju
na korienje oficirima Vojske RSK (dok. 163).
Uz podatke o stanju u RSK, dokumenti u ovoj knjizi spominju brojno stanje u zonama
odgovornosti pojedinih korpusa SVK (sve navedene brojke treba dodatno provjeriti). Tako
se navodi da je u 39. korpusu SVK bilo angairano oko 11.050 v/o; od toga 496 osoba
nesrpske nacionalnosti (383 v/o u jedinicama, 72 v/o u privrednim organizacijama po
osnovi radne obaveze, a 41 v/o u CZ i obrani). Meu osobama nesrpske nacionalnosti bilo
je 137 Hrvata i 19 Muslimana te 10 Hrvata oficira i 7 podoficira hrvatske nacionalnosti
(dok. 148).
U zoni odgovornosti 21. korpusa SVK, vojne osobe hrvatske nacionalnosti s podruja
opina Slunj i Krnjak angairane su za radnu obvezu na izgradnji dalekovoda (dok. 166).
Prema navodu iz dokumenta, na teritoriju 7. korpusa SVK u prvoj polovici 1994. ivjelo je
oko 70.000 stanovnika, a na osnovu postojeeg demografskog potencijala procijenjeno
je da se s tog prostora za potrebe i popunu jedinica 7. korpusa moglo angaovati 15.000
boraca (dok. 258). No, 7. korpus SVK tada je bio popunjen sa 692 oficira, 994 podoficira
i 10.852 v/o, to ukupno iznosi 12.538 ili 62% (dok. 168).
Istodobno, ukupna povrina zone odgovornosti 18. korpusa SVK (zapadna Slavonija)
iznosila je 507 km kvadratnih, na kojima je ivilo oko 30.000 stanovnika, a popunjenost
korpusa ljudstvom iznosila je 52,3%. U zoni obrane ukupno je izraeno 4162 pojedinanih
zaklona streljakih za ljudstvo, 82 sklonita za ljudstvo, 51 bunker drveno-zemljani, 32
utvrena objekta kua, 86 zaklona za m/v, 46 zaklona za art. orua i 39 zaklona za MTS,
a izvreno je miniranje i zapreavanje najvanijih operativno-taktikih pravaca (ukupno
je izraeno 4 PT m/p i 12 PP m/p, a ugraeno je 1520 PTM i 2412 PP mina). Kao
nedostatak navedeno je da vatrene mogunosti Korpusa, naroito PO i art. podrke, nisu
zastupljene niti 50% u meri koje treba imati ovaj nivo operativnog sastava, posebno ako se
ima u vidu tenkoprohodnost zone odbrane, te da Korpus ima samo t (tenkovsku etu),
umesto okbr (oklopnu brigadu), a da u org.(anizacijsko) form.(acijskoj) strukturi nema
motorizovanih ili mehanizovanih jedinica (popuna m/v od sledujuih 958 ima svega 185
ili 19,31%) (dok. 219). Openito, izvjea zapovjednika postrojbi SVK pokazuju da su
pripadnici SVK na liniji bojita koristili i dobar deo kua kao uraene vatrene take te da
je deo kua ojaan i podeen za vatreno dejstvo i zatitu (dok. 222).
Uz slabu popunjenost postrojbi, vojnom vodstvu RSK problem je predstavljala i
nemogunost profesionalizacije SVK. Jednako kao i 1993., ni u prvoj polovici 1994.
pokuaj profesionalizacije SVK nije uspijevao zbog vrlo malog odaziva i zainteresovanosti
za profesionalizaciju (dok. 189), a kao problem se isticalo da borci iz pograninih sela
jednostavno nee da idu dalje na poloaje od svojih kua (dok. 176, 193).
Dokumenti u ovoj knjizi svjedoe i o suradnji dijela Muslimana u zapadnom dijelu Bosne
(Autonomna pokrajina Zapadna Bosna) s RSK (dok. 228). Tako se spominje da je Fikret
Abdi tvrdio da ga je u njegovom djelovanju podravao Slobodan Miloevi, koji je za
potrebe NO AP ZB odobrio naoruanja i municije u vrednosti od oko 9.000.000 dolara,
a da je za realizaciju dotura naoruanja i municije AP ZB odredjen predsednik vlade RSK
6

Borislav Mikeli. Sukladno tome, dana 23. 06. 1994. u veernjim asovima iz Beograda
za AP ZB pristigla su dva lepera naoruanja i municije u kojima je bilo: AP 7,62 mm 500
komada, PaSnP, M-76 50 kom., PAP 1220 kom. i 751 020 metaka 7,62 mm (dok. 257).
Posebno su zanimljivi dokumenti o namjerama dijela Srba iz Gorskog kotara i akcijama 21.
diverzantskog odreda, koji je osnovan radi prodora u Gorski kotar i spajanja s tamonjim
srpskim stanovnitvom s ciljem presijecanja Hrvatske na dva dijela (dok. 41, 66, 134,
172, 173). Pripadnike 21. diverzantskog odreda (Srbi iz Gorskog kotara i Srbije), prema
rijeima njegova komandanta Boe Rajnovia, formirala je i opremila Vojska Jugoslavije,
a diverzantsku obuku proli su u Panevu u Srbiji (dok. 82).
Prema tome, injenica da se sadraj dokumenata u ovoj knjizi, koji govore o politici vodstva
RSK, ne razlikuje od sadraja dokumenata RSK u prethodnim godinama (od 1990.),
svjedoi o kontinuitetu srpske politike u ostvarenju svoga krajnjeg cilja da svi Srbi ive u
jednoj dravi, i odlunosti srpskih dunosnika da je provedu do kraja, bez obzira na rtve.
Urednici knjige

KRATICE

A Armija
a. aerodrom
a/a ad acta
AB avio bomba
ABHO atomsko bioloko hemijska odbrana
ABiH/A BiH/a BiH Armija Bosne i
Hercegovine
AM aerodrom
AP automatska puka
AP autonomna pokrajina
AP ZB Autonomna pokrajina Zapadna Bosna
ARGBAT Argentinski bataljun
(UNPROFOR-a)
ARJ PVO artiljerijsko-raketne jedinice
protivvazdune obrane
art. artiljerija/artiljerijski
AVL aktivno vojne lice
AVS aktivna vojna sluba
b/d borbeno djelovanje
b/g borbena gotovost
B/K borbeni komplet
b/r borbeni raspored
BAT (bat) baterija
bat. za int./intv. bataljon za intervenciju
bd borbena dejstva
bezb. bezbjednost
BG borbena grupa
Bgen. brigadni general
BH baterija haubica
BiH Bosna i Hercegovina
BiN/bin bataljon za intervencije
bMB bataljon minobacaa
boj. bojnik
BoT bojni otrov
BOV borbeno oklopno vozilo
br brigada

br. broj
BrAG brigadna artiljerijska grupa
Brig. gen. brigadni general
BrPoB brigadna pozadinska baza
BrPOOd brigadni protuoklopni odred
BsT bestrzajni top
bSVLR baterija samohodnog viecjevnog
bacaa raketa
bT baterija topova
bTH baterija haubica
bVBR baterija viecjevnih bacaa raketa
BVG bataljonska vatrena grupa
BVP borbeno vozilo pjeatva
BZI/B.Z.I. bataljon za brze intervencije
C SZUP centar sekretarijata za unutranje
poslove
cca circa (otprilike)
civ. civilna
CK centralna komisija
CK Crveni kri
CL civilno lice
COiO centar za osmatranje i obavjetavanje
CP civilni poslovi
CP UN Civilna policija Ujedinjenih naroda
CV centar veze
CVOJ centar voenja, osmatranja i javljanja
CZ civilna zatita
CZ crvena zastava
as (sat)
. eta
VP eta vojne policije
ZI eta za intervencije
D RV i PVO divizijun ratnog
vazduhoplovstva i protivvazdune odbrane
DANBAT Danski bataljun UNPROFOR-a
DB dravna bezbednost
9

DDO dobrovoljaki diverzantski odred


DDR Deutsche Demokratische Republik
(Njemaka Demokratska Republika)
DEM Deutsche Mark (njemaka marka)
DG diverzantska grupa
dipl. diplomirani
div. diverzantski
DkSt dekontaminacijska stanica
DM Deutsche Mark (njemaka marka)
DOd diverzantski odred
dp domobranska pukovnija
dr. drugi, drugo
DT dravna tajna
DTA diverzantsko-teroristike akcije
DTD diverzantsko-teroristiko djelovanje
DTG diverzantsko-teroristika grupa
ECMM European Community Monitor
Mission (Promatraka misija Europske
zajednice)
EI elektronsko izvianje
EU Europska Unija
EZ Europska zajednica
g. godina
g. gospodin
G.K. Gorski kotar
g/s glavne snage
gbr gardijska brigada
g-din gospodin
gen. general
G. K. Gorski kotar
GO SDS Glavni odbor Srpske demokratske
stranke
god. godina
GONG grupa orua za neposredno gaanje
GOP (inenjerija) grupa za odravanje putova
GP granini prijelaz
gpod granini protudiverzantski odred
gppk general potpukovnik
Gr granina eta
GrOd granini odred
GS HVO Glavni stoer Hrvatskog vijea
obrane
G Glavni tab
G SV RSK Glavni tab Srpske vojske
Republike Srpske Krajine
10

G SVK Glavni tab Srpske vojske Krajine


G VJ Generaltab Vojske Jugoslavije
G VRS Glavni tab Vojske Republike Srpske
G VS RSK Glavni tab Vojske srpske
Republike Srpske Krajine
GZ grupno zanimanje
H/h haubica
hab haubika baterija
had haubiki artiljerijski divizion
HaD (HAD) haubiki divizion
HC hidrocentrala
HCK Hrvatski Crveni kri
HD helikopterski desant
HDZ Hrvatska demokratska zajednica
He helikopter
He heliodrom
HE hidroelektrana
HE higijena i epidemiologija
HIS Hrvatska informativna sluba
HOS Hrvatske oruane snage
HR H-B Hrvatska Republika Herceg Bosna
HRZ Hrvatsko ratno zrakoplovstvo
HV Hrvatska vojska
HVO Hrvatsko vijee obrane
i. izviaka eta
IDG izviako-diverzantska grupa
IDO izviako-diverzantski odred
IDOd izviako-diverzantski odred
IDTG izviako-diverzantsko-teroristika
grupa
IG izviaka grupa
IKM izmjeteno komandno mjesto
In intendantski
InMS intendantska materijalna sredstva
InSl intendantska sluba
Insp. inspektor
int. intendantska
int. interno
IntS intendantska sredstva
inv. br. inventarni broj
in. inenjerijski
IO izvrni odbor
IO SDS Izvrni odbor Srpske demokratske
stranke
IP inostrani poslovi

IP izvor podataka
IR informativni razgovor
IS izvrni savjet
isklj. iskljuuje
Ist. istona
itd. i tako dalje
izv. izviaki
izv. div. izviako-diverzantski
izv. izviaka eta
JAR/JA Republika Junoafrika Republika
j-ca jedinica
JNA Jugoslavenska narodna armija
JORBAT Jordanski bataljun UNPROFOR-a
K (k) korpus
K Ikl kapetan 1. klase
k. kota
KAG korpusna artiljerijska grupa
kal. kalibar
Kanad. kanadski
KANBAT Kanadski bataljun UNPROFOR-a
kap. kapetan
kap. I. kl. kapetan I. klase
KD kazneno djelo
K-da/k-da komanda
K-DANT/k-dant (k-t) komandant
K-dir komandir
kg kilogram
KHz kiloherc
kIk/kIkl. kapetan I. klase
KJ katastarsko jutro
KK Kordunaki korpus
KK Krajiki korpus
km kilometar
km/ kilometar po asu
KM komandno mjesto
knt komandant
k-nt komandant
KO kontraobavjetajna
KOG kontraobavjetajna grupa
kom. komad, komada
kop kontraobavjetajna procjena
KOS kontraobavjetajna sluba
KoV kopnena vojska
KOZ kontraobavjetajna zatita

KP kazneno popravni
KP kontrolni punkt
KPMR kompromitirajui materijal
KPoB korpusna pozadinska baza
kpt kapetan
KA komandno tabna akademija
kum. kumulativna
KV kvalificiran
KZ kriptozatita
l litra
L/R linija razdvajanja
lab PVO laka artiljerijska baterija
protivvazdune odbrane
lad PVO laki artiljerijski divizion
protivvazdune odbrane
lard PVO laki artiljerijsko-raketni divizion
protivvazdune odbrane
larp PVO laki artiljerijski raketni puk
protivvazdune obrane
larp. laki artiljerijski raketni puk
lba lovako-bombarderska avijacija
lbr laka brigada
LD (ld) lini dohodak
LIP lista putovanja
LK Liki korpus
LN lako naoruanje
lpbr laka pjeadijska brigada
m metar
M mobilizacija
M- milicija
M.P. mjesto peata
m/p minsko polje
m/v motorno vozilo
mabr mjeovita artiljerijska brigada
MAD mjeoviti artiljerijski divizion
maj. major
map mjeoviti artiljerijski puk
mat. materijalno
MB/MB minobaca
MC medicinski centar
m mehanizirana eta
MEP minsko-eksplozivne prepreke
MES minsko-eksplozivna sredstva
MIP Ministarstvo inostranih poslova
mj. mjesec
11

MKCK Meunarodni komitet Crvenog kria


ML materijalna lista
mm milimetar
MO ministar obrane
MO ministarstvo obrane
MO mjesni odbor
MO RSK Ministarstvo odbrane Republike
Srpske Krajine
MO SRJ Ministarstvo odbrane Savezne
Republike Jugoslavije
mob. mobilizacija, mobilizacijski
MOS muslimanske oruane snage
MP/mp minsko polje
mpoad mjeoviti protuoklopni artiljerijski
divizion
mpoap mjeoviti protuoklopno-artiljerijski
puk
MR materijalne rezerve
mr. magistar
MRS materijalno rezervna sredstva
MS materijalna sredstva
ms milisekunda
mtb motorizirani bataljon
mtbr motorizirana brigada
MTS materijalno-tehnika sredstva
MUP Ministarstvo unutarnjih poslova
MUP RH Ministarstvo unutarnjih poslova
Republike Hrvatske
MVP moralno vaspitanje (odgoj)
MZ mjesna zajednica
N ARJ PVO naelnik artiljerijsko-raketne
jedinice protivvazdune odbrane
N G VJ naelnik Generaltaba Vojske
Jugoslavije
NABHO naelnik atomsko bioloko hemijske
odbrane
NATO North Atlantic Treaty Organisation
(Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora)
NB naelnik bezbednosti
NB Narodna banka
NBJ Narodna banka Jugoslavije
NC nastavni centar
NDH Nezavisna Drava Hrvatska
NEPBAT Nepalski bataljun UNPROFOR-a
NFiSl naelnik financijske slube
12

NG VJ naelnik Generaltaba Vojske


Jugoslavije
NIK Naftna industrija Krajine
NiVO naoruanje i vojna oprema
NN nepoznato
NO narodna obrana
NO AP ZB Narodna obrana Autonomne
pokrajine Zapadna Bosna
NR u SL naelnici resora u slubi
NSbSl naelnik saobraajne slube
NSnSl naelnik sanitetske slube
N naelnik taba
NTSl naelnik tehnike slube
NV naelnik veze
NVO nadogradnja vojne opreme
o. g. ove godine
O.B..C. Obavetajno-bezbednosni kolski
centar
o/e operativni ealon
OA operativna akcija
OB odjeljenje bezbjednosti
OB odsek bezbednosti
OB organ bezbjednosti
OB G SV RSK Organ bezbjednosti Glavnog
taba Srpske vojske RSK
OB G SVK Organ bezbjednosti Glavnog
taba Srpske vojske Krajine
OB G VJ Organ bezbjednosti Generaltaba
Vojske Jugoslavije
OB KRV i PVO VJ Organ bezbednosti
Komande Ratnog vazduhoplovstva i
protivvazdune obrane Vojske Jugoslavije
OB KVO Organ bezbjednosti Komande
vojnog odsjeka
OB. obavjetajni
ObC/OBC obavjetajni centar
ObP obavjetajni punkt
OBP obavjetajno-bezbjednosni poslovi
OBC obavjetajni kolski centar
OC obavjetajni centar
OC operativni centar
Od odred
odn. odnosno
oecc. dipl. ekonomist
ofic. oficir

OG operativna grupa
OI obavjetajna informacija
OK odjeljenje korpusa
okb oklopni bataljon
okbr oklopna brigada
OLPBr ozrenska laka pjeadijska brigada
OM oklopno mehanizirana
Omg oklopna mjeovita grupa
OMJ oklopno mehanizirana jedinica
OMO opinsko ministarstvo obrane
OMP organizacijsko-mobilizacijski poslovi
ONO openarodna obrana
ONO operativno nastavni organ
ONP operativno nastavni poslovi
OO SDS Optinski odbor Srpske
demokratske stranke
OP obavjetajna procjena
OpO operativna operacija
org. organizacijska
OS oruane snage
OSNO opinski sekretarijat za narodnu
obranu
OSUP Opinski sekretarijat unutranjih
poslova
OT okopni transporter
OTS operativno tehnika sredstva
OUN Organizacija Ujedinjenih naroda
OZ operativna zona
P pjeaka
p.. pjeaka eta
p/g pogonsko gorivo
P/K (p/k) prednji kraj
p/r pun rezervoar
p/s pomone snage
PA protuavionski
PAM protuavionski mitraljez
PAP poluautomatska puka
PAT/Pat protuavionski top
PB pozadinska baza
PB/pb pjeadijski bataljon
pbat pjeadijski bataljon
PBR/pbr pjeaka (pjeadijska) brigada
p pjeaka eta
PD protudiverzantska dejstva
pd protudiverzantski

PDB protudiverzantska borba


PEB protuelektronska borba
PED protuelektronska dejstva
PED protuelektronsko djelovanje
per. personalni
PGZ pionirska grupa za zapreivanje
PIK poljoprivredni kombinat
pionv pionirski vod
PiPP pravni i personalni poslovi
PJ pozadinska jedinica
PK CP pomonik komandanta za civilne
poslove
PK IM pomonik komandanta za
informiranje i moral
PK MViPP pomonik komandanta za
moralno vaspitanje i personalne poslove
PKM pomono komandno mjesto
PKM pozadinsko komandno mjesto
PKPo/PkPo pomonik komandanta za
pozadinu
pl. planina
PM/pm pukomitraljez
PMEZ Promatraka misija Europske
zajednice
PMFO propisi po mirnodopskoj formaciji
PNHBO protivnuklearna-hemijska-bioloka
obrana
PNHBOb protivnuklearno-hemijskobioloko obezbeenje
PN pomonik naelnika taba
PN za PiPP pomonik naelnika taba za
psiholoko propagandne poslove
PO protuoklopni
PoB pozadinska baza
POB protuoklopna borba
POL protuoklopni lanser
pol. poligon
POO protuobavjetajna obrada
PoOb pozadinsko obezbeenje
POP polazni poloaj
por. porunik
POR protuoklopni rajon
pov. povjerljivo
poz. pozadinska
Poz. BAT pozadinski bataljon
13

PP m/p protupjeako minsko polje


PPA propagandna aktivnost
PPM/PPm protupjeadijska mina
ppor potporunik
ppuk potpukovnik
ppukovnik potpukovnik
PPZ protupoarna zatita
prim. primjerak
pri. j. pritapske jedinice
PRL putna radna lista
PS pravilo slube
P.S. post scriptum
PsPr psiholoko propagandno
PT protutenkovska
PT pruni telekomunikacijski (kabel)
PT m/p protutenkovsko minsko polje
pt pratea eta
PTD protuteroristika dejstva
PTM/PTm protutenkovska mina
PTT pota, telegraf, telefon
PU policijska uprava
puk. pukovnik
PVO protuvazduna obrana
PVZ protuvazduna zatita
R. republika
r. rijeka
r/d radna dunost
r/d rezervni dijelovi
RAP rezervni artiljerijski pribor
rb raketna baza
RB runi baca
RBB runi baca bombi
RBR runi baca raketa
reg. registarski
rep. republika
rez. rezervni
RF ratna formacija
RF PiO Republiki fond za penzije i
osiguranje
RF RSK Republiki fond Republike Srpske
Krajine
RH Republika Hrvatska
RiK rukovoenje i komandovanje
RJ ratna jedinica
RM Republika Maarska
14

RM VJ Ratna mornarica Vojske Jugoslavije


RMR ratne materijalne rezerve
RMS ratna materijalna sredstva
RO radna obaveza
RO radna organizacija
ro. roen
RON ratna oprema i naoruanje
RP ratno predsjednitvo
RR ratne rezerve
RR ratni raspored
RR radio relejno vorite
RS ratni sastav
RS Republika Srbija
RS Republika Srpska
RSK Republika Srpska Krajina
RT ratna tehnika
RTV radio-televizija
ruk. rukovodei
RV ratno vazduhoplovstvo
RV i PVO ratno vazduhoplovstvo i
protivvazduna odbrana
RV SVK ratno vazduhoplovstvo Srpske vojske
Krajine
RVS radio vezni sistem
RVS rezervne vojne starjeine
RZ i PZO ratno zrakoplovstvo i protuzrana
obrana
s. selo
s. r. svojom rukom
SAD Sjedinjene Amerike Drave
SB Savjet bezbednosti (Vijee sigurnosti)
SB Sluba bezbjednosti
SB ZS Srpska oblast Zapadna Slavonija
SBSl/SbSl saobraajna sluba
SCV stacionarni centar veze
Sd/o suhi dnevni obrok
SDB Sluba dravne bezbjednosti
SDK sluba drutvenog knjigovodstva
SDR Sjeverno-dalmatinska regija
SDS Srpska demokratska stranka
SDSK Srpska demokratska stranka Krajine
SFRJ Socijalistika Federativna Republika
Jugoslavija
SIZ samoupravna interesna zajednica
SJB sluba javne bezbednosti

SJB stanica javne bezbednosti


SK Savez komunista
SKJ Savez komunista Jugoslavije
SL saasti lanser
sl. slino
sl. sluba
slab samohodna laka artiljerijska baterija
SM stanica milicije
SMB/smb sivo-maslinasta boja
SMON stanica milicije opte nadlenosti
sn. snimak
snabd. snabdijevanje
SNO sekretarijat za narodnu obranu
Sno sanitetsko obezbjeenje
SO samohodno oruje
SO skuptina opine
SOS Srpska obavjetajna sluba
SP/sp strogo povjerljivo
SPC Srpska pravoslavna crkva
Spov strogo povjerljivo
SPS Socijalistika partija Srbije
SR srpski radio
SRJ Savezna Republika Jugoslavija
SRS Srpska radikalna stranka
SRT sredstva ratne tehnike
SRT srpska radio-televizija
SSNO Savezni sekretarijat za narodnu obranu
ssrp srednji samohodni raketni puk
St. Stara
str. strogo
str. pov. strogo povjerljivo
str. pov. br. strogo povjerljivo broj
SUP sekretarijat unutranjih poslova
SV Srpska vojska
SV RSK Srpska vojska Republike Srpske
Krajine
sv. sveta
SVK Srpska vojska Krajine
SZ Sektor Zapad
C kolski centar
NO kola narodne odbrane
OGK tab odbrane Gorskog kotara
RV tabna ratna vjeba
T tehniki

t. tona
T..C. Tehniki kolski centar
Tab teretni automobil
T/t tenkovska eta
teh. tehniki
TF trenutano fugasta
TFG metak
TG taktika grupa
TH top haubica
TKM tenkovska kumulativna mina
TKT tajno komandovanje trupama
TMS tehniko materijalna sredstva
TO teritorijalna obrana
TOd tehniko odjeljenje
TP telefonsko prislukivanje
TpiO telefonsko prikupljanje obavijesti
tpov top
TRZ tehniki remontni zavod
TS tehniki smjetaj
TSiS tajna sigurnosna istraga
TSl tehnika sluba
TC tehniko-kolski centar
tt trigonometrijska toka
tv tenkovski vod
TVP tajni vojni plan
TZI tenk za izvlaenje
tzv. takozvani
UB G VJ Uprava bezbjednosti Glavnog
taba Vojske Jugoslavije
uklj. ukljuuje
ul. ulica
UMO Uprava Ministarstva obrane
UN Ujedinjeni narodi
UNCIVPOL United Nations Civilian Police
(Civilna policija Ujedinjenih naroda)
UNHCR United Nations High
Commissioner for Refugees (Ured Visokog
povjerenika Ujedinjenih naroda za
izbjeglice)
UNMO United Nations Military Observer
(vojni promatra Ujedinjenih naroda)
UNPA United Nations Protected Area
(zatiene zone Ujedinjenih naroda)
UNPF United Nations Population Fund
(Populacijski fond Ujedinjenih naroda)
15

UNPROFOR United Nations Protection


Force (Zatitne snage Ujedinjenih naroda)
UP unutarnjih poslova
UP upravni poslovi
UT utvrivanje
V vod
v.r. vlastitom rukom
v/o vojna osoba
v/o vojni obveznik
VBR viecijevni baca raketa
VBR/vbr vazduhoplovna brigada
VD vanredni dogaaj
VD vatreno djelovanje
VES vojno-evidencijska specijalnost
VF visoke frekvencije
VG vatrene grupe
VINC Vojnoizdavaki novinski centar
VJ/V.J. Vojska Jugoslavije
VLK vojno lekarska komisija
vm/v vojno motorno vozilo
VMA Vojnomedicinska akademija
vMB vod minobacaa
VO vijee optina
VO vojni odsjek
VOJ vazduno osmatranje i javljanje
voj. vojna, vojnika
VOJIN voenje, osmatranje, javljanje i
navoenje
VOS vojno obavjetajna sluba

16

VP vatreni poloaj
VP vojna policija
VP vojna pota
VPB vozilo pjeadijsko borbeno
VPo vojnopomorska oblast
vPVO vod protuvazdune odbrane
VRS Vojska Republike Srpske
VRSK Vojska Republike Srpske Krajine
VSO Vrhovni savet odbrane
VSOA Vojno sigurnosno-obavjetajna
agencija
VTI Vojnotehniki institut
VTM vojna tehniko-materijalna (sredstva)
VTO vojno teritorijalna obrana
VTO vojno-teritorijalni organi
VVF vrlo visoke frekvencije
vvp vozilo vojne policije
Z zapadna
z/o zona odgovornosti
zas. zastavnik
zast. I. kl. zastavnik prve klase
ZNG Zbor narodne garde
zopmr zabiljeka o primjeni metode rada
ZP zborno podruje
ZR zona razdvajanja
zv. zvani
/s iva sila
TO eljezniko transportna organizacija

1994., sijeanj 1.
[Knin]
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za pripremu za napadna
djelovanja s ciljem povratka izgubljenog teritorija, poboljanja taktikog poloaja 92. mtbr
SVK te podizanja morala pripadnika 7. korpusa
KOMANDA 7. K VOJNA TAJNA
Str. pov. 14/1 STROGO POVERLJIVO
01. 01. 1994. godine
Priprema za napadna dejstva, NAREENJE.

IKM-71

Na osnovu usmenog nareenja komandanta SV RSK a u cilju povratka izgubljenih rejona i


poboljanja taktikog poloaja 92. mtbr i povratka pouzdanja i morala boraca i oficira 7. K,
NAREUJEM
1. Odmah otpoeti sa pripremama jedinica za napadna dejstva sa teitem na izboru oficira,
vojnika i sredstava RT i njihovom uvebavanju za izvrenje zadatka. Pripreme izvriti po
Planu priprema i zavriti, prethodne do 12. 01., a neposredne od 13.-17. 01. 1994. godine.
2. Formirati i pripremiti sledee jedinice:
1) IDG-1 sastava 20-30 ljudi iz Kampa ALFA,
2) IDG-2 sastava 20-30 ljudi iz 1. lpbr/1. K,
3) PO vod sa piono iz 92. mtbr 30 ljudi,
4) eta za specijalna dejstva iz sastava stanice MUP Knin,
5) Dva pionv za uklanjanje MEP od 20 ljudi iz sastava 92. mtbr i 1. lpbr/1. K,
6) Omg: sastava tv (3 T-55), mv (3 BVP) i vPVO (3 PAT 30/20 Prage) i Sno iz
sastava 92. mtbr,
7) GONG 1, sastava tpov 100 mm (3 T-12) sa odeljenjem za blisku borbu iz 7.
mpoap,
8) GONG 2, sastava spov 90 mm (3 SO M-36) sa odeljenjem za blisku borbu iz 92.
mtbr,
9) GONG 3, sastava vpov 9K11 (3 kompleta) iz 92. mtbr,
10) tV (3 T-55) iz 92. mtbr,
11) pb sastava 3 p, 6 MB-82 mm iz 1. lpbr/1. K,
12) Odred M specijalnih snaga, sastava 3 ete i vMB-82 mm,
13) 2 bMB-120 mm, iz 92. mtbr,
14) bH-105 mm, 2 bH-122 mm, bTH-152 mm, bT-130 mm, bVBR Plamen i
bSVLR Oganj iz sastava 92. mtbr i II KAG-7,
15) Rezervu sastava: 92. okb (jedna t i m) za izbor ljudstva i pripremu jedinica lino su
mi odgovorni komandanti jedinica iz ijeg se sastava formiraju angauju.
3. Izbor ljudstva, sredstava RT i opreme izvriti do 12,00 02. 01. 1994. godine. Sastanak sa
KV (grupa), eta-baterija i komandantima bataljona-diviziona odrau dana 02. 01. 1994.
god. od 12,00-14,00 . Mesto u naknadno odrediti. Obavezno prisustvo komandanata.
1

Dopisano rukom.

17

Svo ljudstvo opremiti sa sledujuom opremom i naoruanjem za dui boravak na terenu i


izvoenje dejstava u zimskim uslovima.
4. Jedinice i sastave (sem baterija za podrku i MB eta) izvui u rajon: s. Lisii, s. Bruka,
s. Benkovako Selo najkasnije do 12,00 . 03. 01. 1994. g. sa pojedinanim dovoenjem
sastava.
5. Za organizaciju i pripremu sastava i jedinica odreujem sledee ekipe stareina:
I EKIPA za izvianje i uklanjanje prepreka:
ppuk Bosni Stanko, voa ekipe,
in. ofic. iz 92. mtbr, lan
oficir izvia iz 1. lbr, lan
II EKIPA za PsPr i KO aktivnosti:
ppuk Boo Kostur, voa ekipe
kap trbac Nikola, lan
por Gagi Momilo, lan
III EKIPA za pripremu ljudstva i obuku:
ppuk Bukarica uro, voa ekipe
ppuk Mraovi Tanasije, lan
kIk Rnjak Vlado, lan
IV EKIPA za pripremu sredstava RT i opreme i celokupno PoOb:
kap. fregate Saki arko, voa ekipe
zas Maruni Vlado, lan
zas Despot Ajduk, lan
V EKIPA za in. obezbeenje:
kap Bursa Todor, voa ekipe
por Tepa Tihomir, lan
vojnik Relja Nikola, lan
VI EKIPA za pripremu art. jedinica i organa:
ppuk Uzelac Mirko, voa ekipe
kap Ostoji Milo, lan
kap Despot Mirko, lan
por Maruni Petar, lan
ZADATAK EKIPA:
U skladu sa optim planom priprema razraditi konkretne planove po danima, a za obuku i
po asovima i obezbediti plansko i organizovano izvrenje priprema.
6. Za komandanta logorske prostorije odreujem ppuk Uzelac Mirka a njegovog zamenika
ppuk Bosni Stanka. Za pomonike k-danta logora odreujem voe ekipa koje e sa
lanovima initi organe K-de logora.
7. PoOb vriti osloncem na poz. organe 92. mtbr.
U izboru sredstava RT i opreme naroito obratiti panju na ispravnost i pouzdanost iste.
8. Vezu sa K-dom 7. K organizovati preko SCV u Benkovcu a iste e obezbediti K-da 92.
mtbr.
18

9. Izvetaje dostavljati:
redovne do 18,00 sa stanjem u 17,00
vanredne po potrebi
SV/NK

KOMANDANT
pukovnik Slobodan Vukosavljevi, [v.r.]

M.P.2
RAENO U 12 PRIMERAKA
I DOSTAVLJENO:
IKM-7,
K-dantu 92. mtbr,
K-dantu 1. lpbr/1. K,
K-dantu 7. mpoap,
K-dantu 2. KAG-7,
ppuk Uzelac Mirko,
stareinama ekipa (5),
Naelniku taba 7. K
arhiva.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 7.

1994., sijeanj 2.
[Knin]
estitka zapovjednika SVK Mile Novakovia postrojbama 7. korpusa SVK povodom
boinih i novogodinjih praznika
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
Int. br. 2035/1
2. 01. 1994. god.
Komanda 7. korpusa
estitka komandanta SVK povodom Novogodinjih i Boinih praznika
Dostaviti: 1. lbr, 2. pbr, 4. lbr, 75. mtbr, 92. mtbr, 7. mpoap, 7. map,
7. larp PVO (aktom), IKM-7
Svim pripadnicima Srpske vojske Krajine, svim graanima Republike Srpske Krajine,
estitam Novu 1994. godinu. Ve etvrtu godinu vodimo teku borbu za slobodu svoje
Republike i svog naroda. U tu borbu uloili smo sve to smo mogli. Uloeni su ljudski ivoti
branilaca Krajine i njenih stanovnika.
2

Okrugli peat: Vojna pota 9031, Knin.

19

Ovu Novu godinu doekujemo u situaciji kada nam jo uvek preti opasnost od neprijatelja.
Odluni da sauvamo ono to smo u krvavoj borbi stekli svi zajedno emo snai snage da
istrajemo do konane pobede. Svedoci smo da i svetska javnost prihvata injenicu da naa
borba nije nikakva avantura ve borba za opstanak i osnovna ljudska prava i dostojanstvo
oveka. Svesni smo ogromne pomoi nae brae u ostalim srpskim zemljama na prostoru
bive Jugoslavije i sigurni da ona i nadalje nee izostati.
Mi se borimo za zajednike ciljeve, za jedinstvenu srpsku dravu.
Nae opredelenje je jasno, sloboda i dostojanstvo oveka. Zbog toga elim da svima nama
ovi praznici budu poetak boljeg i lepeg ivota u naim nadanjima i stremljenjima i da
sledeu Novu godinu i Boi doekamo u miru.
Neka vam trenuci radosti u ovim tmurnim vremenima razgale pravednu srpsku duu, ali ne
zaboravimo da nam je Krajina najsvetija elja i nadanje.
KOMANDANT
general-major Mile Novakovi M.P.3
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 11.

1994., sijeanj 3.
[Knin]
Izvjee Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o provokacijama HV-a na
sjevernodalmatinskom i likom bojitu, stanju i problemima u postrojbama 7. korpusa SVK
te vercu u zoni odgovornosti 39. korpusa SVK s Muslimanima u Cazinskoj krajini
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE

Pov. Br. 15-13
03. 01. 1994. god.
Izvetaj potinjenim jedinicama,KOMANDI: 7. K, 15. K, 21. K, 39. K, 18. K, 11. K, 75. PoB, 105. vbr.
1. Tokom jueranjeg dana, neprijateljska je vojska izvodila manja provokativna dejstva
u zoni odgovornosti severnodalmatinskog korpusa na benkovakom i novigradskom
pravcu.
U zoni odgovornosti 15. K, bilo je takoer manjih provokativnih dejstava peadijskim
naoruanjem prema naim poloajima, a ispaljena je i jedna minobacaka mina.
Du itave linije dodira sa RSK, nisu primeene znaajnije aktivnosti neprijateljskih
snaga u smislu pregrupisavanja, dovoenja sveih snaga i sredstava i sl. Intenzivnije
utvrivanje neprijateljskih snaga primeeno je /ve due vremena/ u reonu Kaia.
3

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 004, primljen 2. 1. 1994. u 12,45; predan u 12,55.

20

2. Vazduni prostor RSK, povreen je tokom jueranjeg dana 15 puta, od ega je povreda
teritorije u zoni odgovornosti severnodalmatinskog vojita izvrena tri puta.
3. 
Nae jedinice na severnodalmatinskom vojitu /benkovaki pravac/ su odgovorile
na neprijateljske provokacije peadijskim naoruanjem, nakon ega su neprijateljske
provokacije prestale. U svim jedinicama se radi na odravanju nareenih mera b/g,
utvrivanju, zapreavanju i otkrivanju ciljeva u neprijateljskom rasporedu. Sprovode
se posebne mere na obezbeenju dravne granice. [Jedinice na Benkovakom frontu
posjetio je komandant SVK brigadni general Mile Novakovi.]4
4. 
Stanje morala boraca je na nivou koji obezbeuje izvrenje postavljenih zadataka.
Prisutna je optereenost problemima ve poznate egzistencijalne prirode. Poetkom
isporuke prehrambenih proizvoda borcima u jedinicama, stanje morala se stabilizuje i
ima tendenciju porasta. Na moral boraca u jedinicama takoer veoma pozitivno utiu
mere privoenja v/o koji se ne odazivaju svojoj vojnoj obavezi, ili bez iijeg nareenja,
odnosno odobrenja napuste borbene poloaje.
5. I pored svih upozorenja i obavetenje da se nee dozvoliti nezakonita trgovina i verc
raznovrsnom robom /zona odgovornosti 39. K, prema Muslimanima u AP Cazinska
krajina, ista se nastavlja. Budui da je ovaj deo granice veoma dobro obezbeen
snagama i sredstvima namenjenim spreavanju nezakonite trgovine verca, oni koji
to pokuavaju sve ee se otkrivaju, hapse i predaju na redovne sudske postupke. Ima
meutim jo uvek onih koji smatraju da putevima verca mogu proi neopaeno, ili uz
upotrebu automatskog i drugog oruja, obezbediti sebi prolaz. U ovakvim sluajevima
dolazi do ranjavanja i smrtnog ranjavanja takvih osoba jer na ispoljena dejstva orujem
na pripadnike naih jedinica koji obezbeuju ovaj deo granice, isti odgovaraju vatrom u
skladu sa propisima o obezbeenju dravne granice.
Samo tokom jueranjeg dana, na granici prema Cazinskoj krajini, bilo je vie pokuaja
ilegalnog prelaska granice odreenog broja ljudi, od kojih su trojica upotrebili
automatsko oruje. Dobro postavljenim zasedama, pripadnici jedinice koji obezbeuju
ovaj deo granice, spreili su verc s muslimanskom stranom etvorice lica, od kojih su
dvojica, odbijajui da se predaju otvorili vatru i tom prilikom bili ranjeni. Od posledica
ranjavanja, dvojica lica od kojih je jedan v/o su podlegla ranama na putu do bolnice,
jedno lice je ranjeno, a jedno uhapeno bez pruanja otpora.
Sve akcije pripadnika naih jedinica koje se izvode na graninom delu prema Cazinskoj
krajini, usmerene su na spreavanje nezakonite trgovine koja za posledicu ima enormno
bogaenje pojedinaca, prenoenje materijalnih, a i borbenih sredstava na muslimansku
stranu, i to je najtee u ovakvim situacijama, negativan uticaj na moral boraca u
jedinicama, koji u vreme ostvarenja nedozvoljenog verca, obavljaju redovne zadatke u
svojim jedinicama.
Veoma je pohvalno to su pripadnici ove jedinice veto i pravilno izvrili postavljanje
zasede. Ovaj sluaj je veoma pozitivno odjeknuo meu borcima u zoni odgovornosti
ovog korpusa /39. K./, i, prema izvetajima iz ove jedinice, znaajno e uticati na
podizanje i odravanje morala kod ljudi.
Izvedene akcije tokom jueranjeg dana na obezbeenju dravne granice, odnosno
spreavanja nedozvoljenog verca sa muslimanskom stranom, dokaz su da su nae
jedinice spremne i sposobne izvriti i ovakve delikatne zadatke, to je za pohvalu. S druge
4

Dopisano rukom.

21

strane, oni koji i ubudue nameravaju da se bave ovakvim poslovima, imat e u vidu
da to nee biti lako ostvarljivo, to na posredan nain doprinosi ostvarenju postavljenih
ciljeva na ovom delu granice RSK.
BO/BO
POMONIK KOMANDANTA
p u k o v n i k mr. Kosta Novakovi, [v.r.]
M.P.5

M.P.6

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 6., kut. 8.

1994., sijeanj 3.
[Knin]
Izvjee Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK o kontaktu dvojice pripadnika 2.
pbr SVK s pripadnicima HV-a, tekoj situaciji i samovoljnom naputanju poloaja u
postrojbama 11. i 21. korpusa SVK, uspjenoj zasjedi pripadnika SVK u Gornjem irovcu
i sprjeavanju verca s Muslimanima u Cazinskoj krajini, te odluci Izvrnog savjeta SO
Vukovar o smjeni direktora u najistaknutijim poduzeima na podruju opine
Glavni tab SVK
Odelenje bezbednosti
Str. pov. br. 15-2
03. 01. 1994. godina
Dnevni izvetaj.1.- Stanje u jedinicama:
Dana 31. 12. 1993. g. oko 23,00 asa u reonu s. Vujci, Skradinsko zalee, pripadnici 2.
pbr stupili su u kontakt sa pripadnicima HV. Do sastanka je dolo na obostranu inicijativu,
meusobnim dovikivanjem, a prisustvovala su mu 2 v/o 2. pbr sa nae strane i 3 vojnika HV.
Tema razgovora bila je uobiajeno raspitivanje za ivot na suprotnoj strani, bez interesovanja
za vojne podatke. Na kraju sastanka razmenjeni su prigodni pokloni i suveniri (cigarete i
hrvatski novac za srpske zastavice). Sa ovim dogaajem upoznato je komandovanje, a v/o
koje su prisustvovale ovom susretu ukazano je na mogue posledice ovakvih postupaka.
U pojedinim jedinicama 21. K, a posebno u 13. pbr i 21. gpod stanje je veoma loe. Vojni
obveznici se ne nalaze na poloajima ili ih masovno naputaju. Tako, 24 v/o na stareinskim
dunostima u 1/13. pbr odbili su da dou u matinu jedinicu, a u 2/13. pbr gotovo svi v/o
su napustili jedinicu, a na p/k ostali su samo seljani.
5
6

Okrugli peat: RSK, Glavni tab SVK.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 015, primljen 3. 1. 1994. u 10,05; predan u 13,20.

22

Dana 31. 12. 1993. g. u s. G.7 irovac na nau zasedu naili su otac i sin, Vujaklija Stanko
i Vujaklija Pero, v/o iz 3/33. pbr, a koji su se vraali sa muslimanske teritorije. Nakon poziva
da stanu Vujaklija Pero je otvorio vatru, a potom je od nae zasede zadobio rane u predelu
grudnog koa od ega je preminuo. Njegov otac Stanko se potom predao naoj zasedi.
Utvreno je da su obojica bili u vercu sa Muslimanima i da su se vraali posle obavljene
trgovine, a kod njih je pronaen i kanister od 15 l goriva namenjenog prodaji. Stanko je
puten iz pritvora zbog sahrane sina, a potom se nastavlja istraga nad istim.
Stanje b/g jedinica 11. K i dalje je na vrlo niskom nivou. Opta je pojava nediscipline,
neodgovornosti i samovoljnog naputanja jedinice od strane v/o koji nisu dobili nikakvu
naknadu za novembar i decembar 1993. g. Komandovanje izbegava preduzimati bilo kakve
mere, jer v/o odmah postavljaju pitanje zato im se prvo ne rei status pa onda od njih trai
vojniko i odgovorno ponaanje.
Dana 02. 01. o.g. oko 20,00 asova, u kuhinju dopunskog bataljona 40. pbr, iz s. Paetin,
SO Vukovar, ubaene su dve bombe. Posledica nije bilo, a motivi i poinioci jo se utvruju.
2.- Stanje na teritoriji:
Izvrni savet SO Vukovar, pre nekoliko dana doneo je odluku o smeni rukovodeeg kadra
u najistaknutijim firmama i preduzeima, a koji u dosadanjem radu nisu pokazali bliskost
vladajuoj garnituri (G.8 Hadiu i njegovom SDS-u). Meutim, radnici pojedinih firmi
su spreili ovakve smene, a radnici Fruka gora iz Iloka orujem su spreili dolazak novog
direktora.
Svi novi direktori pripadaju Hadievoj stranci i trebali su ostati kao produena ruka vlasti
koja je izgubila na izborima. Meu njima nalazi se i jedan na pripadnik, a od kojega je
traeno da upotrebi Vojnu policiju za preuzimanje vlasti. Intervencijom OB to je spreeno,
ali obzirom na dosadanji nain finansiranja SVK iz optinskih budeta ne iskljuujemo
mogunost i ovakve upotrebe delova SVK. OB 11. K predlae da G SVK svojom
naredbom najstroije zabrani bilo kakvu upotrebu jedinica 11. K za ovakve meusobne
politike obraune i istke.
TRM/TRM.ZAMENJUJE NAELNIKA
p o t p u k o v n i k Dragan arac
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

1994., sijeanj 3.
[Petrinja]
Zapovijed Komande 31. pbr SVK podreenim postrojbama o poduzimanju mjera s ciljem
uklanjanja uoenih propusta i slabosti, nediscipline, pljaki i samovoljnog naputanja
poloaja te o poveanju borbene spremnosti postrojbi brigade

7
8

Gornji.
Goran.

23

K O M A N D A
31. PEADIJSKE BRIGADE

Pov. br. 22-1

03. 01. 1994. god.
Preduzimanje mera na podizanju b/g jedinica. MB 120
U toku izvoenja ranijih, a i sadanjih borbenih dejstava i zadataka naih jedinica, uoeni
su mnogi propusti i slabosti to oteava izvravanje dobivenih zadataka. Iznosimo nekoliko
uoenih propusta i slabosti sa kojima e te upoznati celokupni sastav sa odreenom poukom:
Na likom ratitu jedinice su nam odbile da idu u napad zbog toga to im je stareina
saoptio da idu samo radi dranja linije.
Ne vodi se nikakva evidencija o angaovanju ljudstva na borbenim zadacima tako da su
krivinai dobro zatieni, a nema analiza dobijenih nareenja.
Pri osvajanju teritorije u rejonu s. Glinice, vrena je pljaka stanovnitva, drilaenje, pa ak
i silovanje, o emu se vodi istraga (najverovatnije jedinice IDO 39. K i samostalna eta 31.
pbr).
Samovoljno su naputene linije odbrane i nanosi se veliki udarac izvrenju zadatka 39. K.
Samovoljno se smenjuju jedinice, naputa ratite, a da se o tome ne obavetava ova
Komanda (izviai 26. pbr i 31. pbr, samost. eta 31. pbr.)
Na sastanku Komandanata dogovoreno je da BG-5 ine elitni borci osposobljeni za
izvoenje ofenzivnih dejstava i da gro ine jedinice koje su sada u BG-4. Komandant
jedinice za izvoenje borbenih dejstava ne moe od svih tih pripadnika da formira grupu od
40 boraca to je apsurdno i nedopustivo.
I dalje se javljaju pucnjave po mestima pri smenjivanju jedinica i begstvu sa ratita, to je
jo jedan odraz slabijeg rada sa ljudima.
Siguran sam da u okviru jedinica postoji jo mnogo primera negativnog ponaanja i treba
ih koristiti u radu sa ljudima, da bi se osetio napredak u rukovoenju i komandovanju na
svim nivoima.
Na osnovu uoenih propusta i slabosti, a radi to hitnijeg dovoenja jedinica 31. pbr u bolju
b/g:
N A R E U J E M:
1. Preduzeti sve mere da se dobivena nareenja u potpunosti potuju i izvravaju.
2. Posle izvrenih smena ljudstva na ratitu, na licu mesta izvriti krau analizu i istai
pozitivne primere, kao i nosioce negativnosti ukoliko ih je bilo, a K-dant i K-dir jedinice
dostavit e mi pismenu analizu po povratku u matinu jedinicu.
3. Prema ljudstvu koje samovoljno naputa jedinicu ili odbija izvrenje nareenog zadatka
preduzimati mere koje nalau postojei propisi.
4. Za izvrenje borbenih zadataka vriti pripremu stareina, upoznati ih sa mestom, ulogom
jedinice i sa njegovim zadatkom ta se od njega trai i oekuje.
5. Kod izvravanja borbenih zadataka zapostavlja se uloga komandira odelenja, tako da na
ratitu komanda tog nivoa uopte ne postoji. Pre upuivanja jedinica na zadatak upoznati ih
sa dunostima, pravima i obavezama.
6. Za izvrenje ovog nareenja lino su mi odgovorni Komandanti i Komandiri pritapskih
jedinica.
24

NK/VK

KOMANDANT
p u k o v n i k Milorad Jankovi, [v.r.]

M.P.9
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1038/2.

1994., sijeanj 3.
Vukovar
Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK Glavnom tabu SVK i Organu
bezbjednosti Generaltaba VJ o ubaenim bombama u kuhinju 40. pbr SVK u Paetinu i
odluci Izvrnog savjeta SO Vukovar o smjeni direktora u najistaknutijim poduzeima na
podruju opine, sa zahtjevom da se sprijei svako uvlaenje pripadnika i postrojbi 11.
korpusa SVK u politike obraune meu strankama i pojedincima na vlasti
Komanda slavonsko baranjskog korpusa
Bezbedonosni organ
Strogo pov. br. 1-1
03. 01. 1994. god.
Vukovar
M.P.10
G SV RSK Knin, naelnik bezbednosti
OB G VJ Beograd
Dnevni izvetaj o stanju u jedinicama 11. K.
1. Delatnost stranog faktora:
U protekla 24. asa nismo registrovali ustaku aktivnost u zoni odgovornosti naeg korpusa.
2. Stanje na teritoriji:
Izvrni savet SO Vukovar, pre desetak dana doneo je odluku da se na prostoru SO Vukovar
smeni deo direktora, veih i vitalnijih radnih kolektiva. Ovo smenjivanje imalo je prizvuk
politikog ienja, a nije za osnov bila namera da se unapredi privreda i privredni osnov
ovog dela RSK. Smenjeni direktori bili su neposluni za deo politikog miljea /struja SDS
predsednika RSK/. Meutim, radnici preduzea Fruka gora u Iloku /proizvodnja vina/,
orujem su spreili ustolienje novog direktora i nisu dozvolili smenu.
Novi direktori pripadaju predsjednikovoj stranci, a trebali su ostati kao produeni deo vlasti
koja pada. Meu njima nalazi se i jedno lice iz vojnog kolektiva naeg korpusa.
Od njega je traeno da upotrebi Vojnu policiju za preuzimanje vlasti, no nakon tog saznanja
ovaj OB je obavio razgovor sa istim i upozorio ga da ne moe uvlaiti pripadnike korpusa
9
10

Okrugli peat: Komanda 31. pbr.


Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-9, 24. 1. 1994.

25

u politiku i u puistike radnje. Danas bi ponovno trebao da zaseda Izvrni savet Optine
Vukovar i da razmatra nastalu situaciju i da pronae novi metod kako bi novo izabrani
direktori preuzeli vlast i funkcije.
Iz razloga optinskog finansiranja pripadnika SV, sve je vie mogunosti da se pojedine
jedinice uvuku u politike igre i da budu upotrebljene za nasilnitvo i brutalnost.
Predlaemo, da se iz G SV RSK napie naredba svim k-dantima korpusa i brigada, da
uz pretnju najstroije odgovornosti ne mogu pripadnike SV uvlaiti u dnevne politike
obraune meu strankama i eksponiranim pojedincima iz vlasti.
3. Stanje u jedinicama:
Sino, 02. 01. 1994. g. oko 20.00 asova u kuhinju dopunskog bataljona u s. Paetin, SO
Vukovar, /pripadnici 40. pbr/ ubaene su dve bombe. Nije bilo ranjenih niti poginulih,
ekipa SUP i krim sluba korpusa obavile su uviaj na licu mesta. O ovom sluaju sledi
ira informacija. I dalje je imobiliziran odbrambeni sistem u zoni odgovornosti korpusa.
Dolo je do dalje atrofije sistema odbrane. Prema pripadnicima koji nisu primili platu za
dva meseca niko ne moe preduzimati nikakove sankcije, jer za to nema moralnih osnova.
Nereen status i nebriga prema pripadnicima SV rezultiraju neprimerenijim odnosom v/o
prema vojnikim zadacima.
NAELNIK
p u k o v n i k Duan Grahovac

M.P.11

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

1994., sijeanj 4.
[Knin]
Izvjee Glavnog taba SVK predsjedniku Republike Srbije i naelniku Generaltaba
VJ o potivanju Boinog primirja, stanju i problemima u postrojbama SVK, pruanju
topnike podrke snagama Fikreta Abdia u borbama protiv snaga 5. korpusa A BiH,
zaotravanju politike situacije na podruju istone Slavonije, nezadovoljstvu pripadnika
SVK izvjeivanjem RTV Srbije te pritisku Slobodana Miloevia da se u drugom izbornom
krugu za predsjednika RSK izabere Milan Marti
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. Br. 3-9
04. 01. 1994. god.
Redovni operativni izvetaj G SVK,
dostavlja.11

Prijemni peat centra veze: Brzojav SILOS, br. 005, primljen 3. 1. 1994. u 14,20.

26

KABINETU PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE


(na linost g. Slobodana Miloevia)
KABINETU NG VJ
(na linost general-potpukovnika Momila Periia)
1. NEPRIJATELJ
U borbenom rasporedu neprijateljske vojske nije bilo znaajnijih promena. Neprijatelj
je svakodnevno izvodio provokativna dejstva iz streljakog naoruanja i MB 60 i 82 mm
u zoni odgovornosti 7. korpusa, na benkovakom pravcu. Dejstva su bila kratkotrajna i
slabijeg intenziteta. Povremeno je izvodio provokativna dejstva u zoni odgovornosti 15., 21.
i 39. K, dok u zoni odgovornosti 18. i 11. korpusa nije bilo dejstava. Nema nagovjetaja o
veim promjenama u borbenom rasporedu i preduzimanju ofanzivnih dejstava u narednih
nekoliko dana.
2. NAE SNAGE
Teite aktivnosti naih snaga bilo je na odravanju borbene gotovosti, u vreme novogodinjih
praznika, na nivou koji obezbeuje efikasan odgovor na sve provokacije neprijateljske vojske.
Nije bilo nikakvih promjena na liniji dodira, a vatra je otvarana iz streljakog naoruanja i
MB 82 mm, samo na benkovakom pravcu.
U skladu sa sporazumom, pruena je artiljerijska podrka snagama Fikreta Abdia, u okraju
sa snagama 5. korpusa Armije BiH, u rejonu s. Skokovi.
Na likom delu vojita, jedinice 15. K su bile angaovane na ienju puteva od snenih
nanosa. Zbog problema u snabdevanju sa pogonskim gorivom, deo jedinica je primoran da
koristi stoni transport, ali se nailazi na veliki otpor pri mobilizaciji stoke.
Gubici: 3 borca su ranjena za vreme dejstva izviake grupe u pozadini neprijatelja kod
Skradina.
2.1. STANJE BORBENOG MORALA
Moral je na nivou koji obezbeuje izvrenje borbenih zadataka.
Problemi vezani za isplatu novane nadoknade, za mesec novembar i decembar i podelu
prehrambenih proizvoda odgovarajue vrednosti, jo nisu reeni. U jedinicama 15. K se dele
paketi prehrambenih artikala, to se pozitivno odraava na stanje morala.
I dalje ima problema sa odlaskom vojnika na smene i poloaje. Zbog toga se provode mere
privoenja. Prisilno dovoenje vojnih obveznika u njihove ratne jedinice ima pozitivnog
odraza na moral boraca, koji savesno izvravaju svoje obaveze.
Zapaeno je da prilikom pregleda najvanijih dogaaja tokom 1993. godine u TV dnevniku
RTV Srbije emitovanom uoi Nove godine, nije spomenuta hrvatska agresija u januaru na
Ravne kotare i podruje Maslenice, kao ni septembarska agresija na tri podvelebitska srpska
sela: Divoselo, itluk i Poitelj. To je ocenjeno kao ignorisanje napora pripadnika SVK, koji
se kao najistureniji deo srpstva bore za samostalnost svih srpskih zemalja.
U poslednje vreme uopte nema nijedne informacije o Srpskoj vojsci Krajine na programu
RTV Srbije, za razliku od VRS za ija dejstva se informie i da ih nije bilo.
2.2. MATERIJALNO I ZDRAVSTVENO OBEZBEENJE
Materijalno i zdravstveno obezbeenje se odvija u izuzetno oteanim uslovima. Poseban
problem je nedostatak pogonskog goriva. SVK od planiranog bilansa za decembar nije
dobila ni litre goriva, ve je odlukom MO oduzeto 400 tona to je samo 60% naih potreba.
27

Jedinice su dovedene u situaciju da pozajmljuju gorivo od privatnika, radnih i drugih


organizacija. Zbog nedostatka pogonskog goriva dovedene su u pitanje osnovne funkcije
snabdevanja, a time i borbena gotovost jedinica. Takoer molimo, da nam se pomogne
u reavanju kadra po sanitetskoj slubi. Na planu koordinacije posebno smo potencirali
popunu sa Naelnikom sanitetske slube SVK, do realizacije nije dolo.
2.3. MOBILIZACIJSKA I PERSONALNA PROBLEMATIKA
Popunjenost jedinica nije se menjala u odnosu na zadnji izvetaj.
Vri se usaglaavanje odluke oko obuke regruta u Vojsci Jugoslavije. I dalje ostaje problem
nepopunjenosti stareina lekara, iako stalno molimo da se ovaj problem rei.
2.4. STANJE BEZBEDNOSTI U JEDINICAMA I NA TERITORIJI
Zaotravanje politike situacije na podruju Slavonije, z. Srema i Baranje nastavlja se. U
tom kontekstu treba posmatrati i najnovije glasine koje krue na podruju Vukovara i Dalja
o navodnoj odluci Miloevia12 i Srbije, da RSK preda Hrvatskoj pod vidom kulturne
autonomije. Miloevi navodno zbog toga ne podrava Babia,13 jer on je samostalan i nee
pristati na ovaj plan, te se zbog toga iz Srbije vri pritisak na birako telo RSK da se u
drugom krugu izabere Marti14 koji bi realizovao ovu Miloevievu odluku. Naa je ocena
da su ove glasine plasirane iz rukovodstva SDS Krajine, ali zabrinjava to ovim glasinama
naseda veliki broj neobavetenih graana i v/o.
Istovremeno, Hadieva15 frakcija SDS izaziva nezadovoljstvo u jedinicama, a potom
im obezbeuje devizna sredstva u optinama za plate, koristei pozicije u poduzeima.
U poduzeima gde takve pozicije nemaju nastoje smeniti direktore i postaviti svoje,
pokuavajui tako da i posle primopredaje vlasti zadre kontrolu nad ekonomskim resursima.
Ne pristaju na primopredaju vlasti, to takoe preti rasplamsavanjem sukoba. Registrovani
su pokuaji pridobijanja jedinica i za smenu direktora (vinarija Ilok) i preduzimanje vlasti
(Vukovar), to je spreeno, komandama nareeno da se ne upliu, a komandanti nastoje da
smanje tenzije u svojim zonama i spree irenje glasina.
3. SARADNJA S UNPROFOR-om
Na sastanku izmeu predstavnika SVK i HV, uz prisustvo predstavnika UNPROFOR-a,
odranom 30. 12. 1993. godine obe strane u sukobu kao i predstavnici UNPROFOR-a su
se sloile da Sporazum o boinom primirju daje dobre rezultate.
Primirje se potuje na veem delu fronta, a najee se kri na podruju sjeverne Dalmacije.
Zbog situacije u sjevernoj Dalmaciji UNPROFOR se obavezao, da e za nekoliko dana
obema stranama dostaviti dokumenat sa merama za jaanje povjerenja izmeu strana u
sukobu. U tom smislu UNPROFOR inzistira na novom sastanku, za 13. 01. 1994. godine.
Na ovom sastanku bi se trebala izvriti analiza Sporazuma o boinom primirju.
4. ZAKLJUCI I PREDVIANJA
4.1. Neprijateljska vojska je uglavnom potovala Sporazum o boinom primirju, osim
na sjeverno dalmatinskom dijelu vojita. Bez popune gorivom sve funkcije u SVK e biti
ugroene.
12
13
14
15

Slobodan.
Milan.
Milan.
Goran.

28

4.2. Nae snage se nalaze na nivou borbene gotovosti, koji obezbeuje efikasan odgovor na
sve provokacije neprijateljske strane. Uslovi za odravanje visokog stepena borbene gotovosti
su vrlo nepovoljni, zbog sporog reavanja problema pozadinskog obezbeenja.
4.3. Politika situacija, koja je stvorena u vezi sa izborima jo se ne smiruje. Nastavlja se
sa optubama, sumnjienjima i plasiranjem glasina. U zapadnom delu RSK izvrna vlast
u veini optina uopte ne radi, zgrade su zatvorene, a u istonom delu prete sukobi oko
preuzimanja vlasti. Sve se to negativno odraava na stanje u SVK, i oteava odravanje
borbene gotovosti na visokom nivou.
5. ODLUKA
Nepromenjena.
KOMANDANT SVK
general-major Mile Novakovi, [v.r.]
M.P.16
M.P.17
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

1994., sijeanj 4.
Glina
Zapovijed Komande 24. pbr SVK podreenim postrojbama za organiziranje sustava obrane
u zoni odgovornosti brigade zbog oekivanog napada postrojbi HV-a
KOMANDA 24. pbr. NARODNA ODBRANA
DT broj: 01-10-10/2. DRAVNA TAJNA
Glina, 04. 01. 1994. g. DRINA
Prilog br. ____
Primerak ____
ZAPOVEST ZA ODBRANU
Sekcija 1 : 50000, Karlovac, 2, 4; Sisak 1, 2, 3, 4
1. Republika Hrvatska dosadanjim razvojem dogaaja nije zadovoljila sopstvene interese
i uz obilnu materijalnu pomo Njemake, Austrije i Maarske nastoji se to pre vojniki
ojaati i u krajnjem raspletu vojniki reiti problem RSK.
Na granici prema RH u zoni 39. korpusa u dodiru odbranu organizuju i izvode:
20. dp u rejonu s. Augutanovec-s. Brkievina; 12. dp u rejonu: s. Slana s. Moenica; 57.
pbr. u rejonu: s. Moenica, s. Vujak; 17. dp. u rejonu: s. Prelonica, s. Jasenovac.
Pored snaga u dodiru neprijatelj e grupisati 1 o/e 4. pbr. sa sredstvima podrke i u II
o/e 3. pbr. Glavne snage i sredstva grupisat e na pravcu: Sisak-Petrinja-Kostajnica,18 a
pomone na pravcima: s. Brkievina-s. Glinska Poljana-Glina i Sunja-Kostajnica. Na zonu
16
17
18

Okrugli peat: RSK, Glavni tab SVK.


Prijemni peat centra veze: Brzojav CER, br. 025, primljen 4. 1. 1994. u 10,05; predan u 15,55.
Hrvatska Kostajnica.

29

odbrane nae brigade oekivati je napad 150. i 153. pbr dejstvujui na pomonom pravcu i
napadajui glavnim snagama na pravcu: s. Vrateko-s. Glinska Poljana-Glina, a pomonim
snagama na pravcu: s. L.19 Degoj-s. Taborite-Viduevac.
U II o/e uvodi 153 pbr. sa linije: s. Haer-s. Viduevac.
Cilj: u prvoj etapi razbiti nae snage na pravcima napada i omoguiti uvoenje 153. pbr sa
linije: Haer-Viduevac a potom sadejstvovati u zauzimanju Gline. Napad hrvatske vojske
bit e podran sa 15-20 aviopoleta LBA, artiljerijsko raketnim jedinicama i artiljerijom za
podrku. Mogua je upotreba H b/s kao i manjih taktikih helikopterskih desanata.
Verovatno e pre poetka agresije vriti ubacivanje IDTG i razvijati psiholoko-propagandnu
delatnost radi stvaranja opte nesigurnosti, izazivanja panike i straha kod naih boraca i
naroda. Objekti napada IDTG bili bi: KM korpusa, brigada, bataljona, CV, VP, artiljerijskih
jedinica, skladita RR, objekti na komunikacijama i drugi vitalni objekti. Oekuje se
pojaano djelovanje agenture i likvidacija istaknutih linosti.
2. 24. pbr. sa jedinicama CZ i snagama MUP-a organizuje obranu u zoni: desno granica sa
31. pbr, ue r. Glina u r. Kupa tt 105 s. Mali Gradac (iskljuno) Klupice tt 551, levo:
ue r. Trepa u r. Kupa, (iskljuno) s. M.20 Vranovina (tt 248) Kolostraa (tt 257).
Zadatak:
U prvoj etapi operacije odsudnom odbranom osloncem na ureene fortifikacijske objekte,
naseljena mesta i zapreavanja, a u sadejstvu sa susedima spreiti iznenaenje i prodor
ustakih snaga na pravcima koji izvode ka Glini, zauzimanje i odsecanje cele teritorije u zoni
odbrane. Spreiti ubacivanje IDTG u zonu odbrane. Organizovati i vriti stalnu kontrolu
teritorije, obezbeenje vitalnih objekata i spreiti svaki vid subverzivnih delatnosti. U
drugoj etapi dovesti b/g na najvii stepen i nastaviti sa izvoenjem uporne i aktivne odbrane,
spreiti prodore i uklinjavanje ustakih snaga na pravcima koji izvode ka Glini. U sadejstvu
sa delovima 21. korpusa i 31. pbr zaustaviti i slomiti napad neprijatelja na pravcima napada.
Uz neophodno pregrupisavanje popraviti taktiki poloaj i prei u aktivna dejstva gde u
sadejstvu sa susedima i delovima lbr razbiti i unititi uklinjene ustake snage i ustaka gnezda
u rejonima: Glinska Poljana, Slana, Farkai i izbiti na r. Kupu i prei u odsudnu odbranu.
Podrava KAG-39.
KM u rejonu s. Velika Solina.
3. Desno na pravcu: Petrinja-s. Banski Grabovac odbranu organizuje i izvodi 31. pbr
sa zadatkom: slomiti i zaustaviti napad neprijatelja na pravcu napada i uz neophodno
pregrupisavanje popraviti taktiki poloaj, prei u aktivna dejstva, razbiti i unititi uklinjene
ustake snage i ustaka gnezda, izbiti na r. Kupa i r. Sava i prei u odsudnu odbranu.
Podrava KAG-39.
KM u rejonu Generalovo Brdo.
Levo na pravcu: s. Lasinja-V.21 Most odbranu organizuje i izvodi 19/21. K sa zadatkom:
spreiti prodor ustakih snaga na pravcima koji izvode ka Vrgin Mostu.
4. ZADACI JEDINICAMA:
4.1. Prvi peadijski bataljon u sadejstvu sa 2. pb. i BrPOOd-24 i delovima 31. pbr
organizuje i izvodi odbranu u rejonu: s. Haer tt 206 (ukljuno) Boiev zaselak sa
19
20
21

Lijevi.
Mala.
Vrginmost, dananji Gvozd.

30

zadatkom: odsudnom odbranom i aktivnim dejstvima osloncem na dominantne objekte


naneti neprijatelju to vee gubitke, spreiti nasilni prelaz preko r. Glina i brze prodore ka s.
Marinbrod-s. Prekopa-Glina.
Teite odbrane imati na pravcu: s. Rastovica-arkovac-s. Haer.
Granica desno komunikacija s. Gora-s. Marinbrod-s. Dvorite; levo Topolje (tt 114) tt 206.
Podrava BrAG-24.
KM u s. Maljevci.
4.2. Drugi peadijski bataljon u sadejstvu sa 1. pb i 3. pb organizuje i izvodi odbranu u
rejonu: Stankovako brdo-patrolnica-Alekia brdo (kota 214) sa zadatkom u sadejstvu sa
1. i 3. pb osloncem na r. Kupa i dominantne objekte po dubini odsudnom odbranom i
aktivnim dejstvima naneti neprijatelju to vee gubitke, spreiti mu prelaz preko r. Kupa i
brze prodore na pravcu: s. Stankovac-s. Mala Dolina-s. Haer.
Podrava BrAG-24.
KM u rejonu s. Rovaki.
4.3. Trei peadijski bataljon organizuje i izvodi odbranu u rejonu: s. Slatina-s. Kuzmii-s.
Taborite Gornje sa zadatkom: u sadejstvu sa 2. pb i delovima 21. K osloncem na r. Kupa
i prirodne objekte, odsudnom odbranom i aktivnim dejstvima naneti neprijatelju to vee
gubitke, spreiti mu prelaz preko r. Kupa i brze prodre na pravcu s. Slatina-s. T.22 Gornje-s.
Viduevac i s. Ilovaak-s. Taborite Gornje. Teite odbrane imati na pravcu: s. Slatina-s.
Taborite Gornje.
Granica desno: Gajdekovo-Volovska glava (tt 198) Taborite Gornje; levo ue r. Trepa u
r. Kupa-Golinjsko brdo (tt 214).
Podrava BrAG-24.
KM u rejonu s. G.23 Buica.
4.4. Peti peadijski bataljon (-2 voda) sa tenkovskom etom nalazi se u ulozi rezerve 24. pbr
u rejonu: s. Roksandii-s. Meandije-s. Arbutine u gotovosti za posedanje poloaja u rejonu:
s. M.24 Poljane i za intervenciju na pravcu: Banski Grabovac-Maja.
Zadatak: Spreiti prodor ustakih snaga sa pravca: Glinska Poljana-Graberje-Prekopa-Glina
i za voenje protivdesantne borbe u rejonu s. Maja.
Podrava BrAG-24.
KM u rejonu Zlonoge.
4.5. etvrti peadijski bataljon organizuje i izvodi odbranu sa jednom etom u rejonu:
s. Vujaklije-Podkosa-s. Lonari, a ostale 3. pb nalaze se u oekivanom rejonu: s. ibina-s.
Vranjei (kod groblja) i s. Hajti-zaseok Lazii (sa zadatkom biti u gotovosti za izvoenje
napadnih dejstava na pravcima: s. ibine-s. Veliki Obljaj-s. Komanda i s. ibine-Glina-s.
Viduevac-s. Taborite Gornje i za voenje protivdesantne borbe u rejonu razmjetaja.
Podrava BrAG-24.
KM u s. ibine.
4.6. Prvi Odred Glina (bez jednog voda) organizuje odbranu u rejonu: Marof, D.25 Selite,
Pogledi sa zadatkom: prihvatiti delove snaga koje se izvlae preko rejona odbrane, a zatim
22
23
24
25

Taborite.
Gornja.
Majske.
Donje.

31

odsudnom odbranom i aktivnim dejstvima naneti neprijatelju to vee gubitke i spreiti mu


prodor na pravcu: Jukinac-Crni Lug.
4.7. II Odred ibine (bez jednog voda) biti u gotovosti u rejonu: s. ibine, s. Balinac, s.
Hajti za izvoenje odbrane u navedenom rejonu.
4.8. Snage za obezbeenje teritorije:
Za obezbeenje teritorije u rejonu: Drenovac-Vlahovi-Bukovlja angauje se IV Odred a
ostali odredi odredit e po jedan vod u zonama svoje odgovornosti za zatitu objekata od
posebne vanosti.
4.9. Trei Odred Dragotina (bez jednog voda) biti u gotovosti za protivdesantnu borbu u
rejonima: s. Brezovo Polje-s. Mali Gradac, s. Maja, s. Dragotina.
KM u rejonu s. Dragotina.
5. Vatrena podrka
5.1. Artiljerijska podrka:
BrAG-24 sastava 24. MAD, Komandant BrAG-24 komandant MAD-a.
VPo u rejonu Borii, Debela Kosa, Smiljak.
VP-privremeni za treu hab 122 u rejonu s. Ravna posesti u sluaju jednovremenog dejstva
ustakih i muslimanskih snaga.
VP-m-1 u rejonu s. Maja.
KM u rejonu s. Selkovac Gornji.
Zadaci:
a) do poetka napada neprijatelja:
spreava razvoj neprijateljskih snaga na pravcima: s. Slana-s. Glinska Poljana; Odlekovii-s.
iinec-s. Brkievina; s. Pokupsko Cerje-s. Pokupsko; s. Pokupsko Cerje-s. Augutanovec; s.
Bosanska Bojna-s. V.26 Obljaj; s. Bukovlje-s. Mali Obljaj i s. Gradina-s. Bojna.
spreava pripreme za nasilni prelaz r. Kupa i r. Glina na mestima: s. Augutanovec, s. Levi
Degoj, s. Pokupsko, s. Zaloj, s. iinec, s. Stankovac i s. Jame Donje.
b) U toku odbrane prvog poloaja:
podrava odbranu 1. pb na pravcima: s. Glinska Poljana-s. Graberje-s. Marinbrod i s.
Jame Donje-s. Jame Gornje.
podrava odbranu 2. pb na pravcima: s. Stankovac-s. Mala Solina; s. Graanica-s. Velika
Solina; i s. Zaloj-s. Taborite Gornje.
podrava odbranu 3. pb na pravcima: s. Slatina-s. Taborite Gornje; s. Buica Gornja-s.
Buica Donja i s. Ilovaak-s. Buica Donja.
podrava odbranu na pravcima: s. Mali Obljaj-s. aava; s. Veliki Obljaj-s. Ravna i s.
Bojna-s. Buzeta.
podrava uvoenje u borbu 5. pb sa tenkovskom etom na pravcu: s. Roksandii-s.
Brnjeuka-s. Glinsko Novo Selo i uvoenje u borbu delova 4. pb na pravcima: s. ibineGlina-s. Viduevac-s. Taborite Gornje i s. ibine-Veliki Obljaj-s. Komanda.
podrava brigadni POOd na pravcu s. Marinbrod-s. Prekopa-Glina.
26

Veliki.

32

spreava uklinjavanje neprijateljskih snaga na pravcima: s. Graberje-s. Marinbrod-s.


Prekopa; s. Donje Jame-s. Haer; s. Stankovac-s. Mala Solina; s. Zaloj-s. Taborite Gornje;
s. Slatina-s. T.27 Gornje; s. Ilovaak-s. Buica Donja i s. Veliki Obljaj-s. ibine
obezbeuje desni bok sa pravca s. Gora-s. Graberje.
obezbeuje levi bok sa pravca: s. Trepa-s. emernica-s. Desni Degoj.
c) u toku izvoenja odbrane po dubini:
podrava odbranu delova 1. pb na pravcu: s. Marinbrod-Glina.
podrava odbranu delova 3. pb na pravcu: s. Buica Donja-s. Bianovo-s. atornja,
spreava uklinjavanje neprijatelja na pravcima: s. Prekopa-Glina; Crni Lug i s. Taborite-s.
Viduevac-Glina,
obezbeuje desni bok sa pravca s. Gl.28 Novo Selo-s. Brnjeuka
obezbeuje levi bok sa pravca s. Golinja-s. Taborite Gornje
podrava protivoklopnu borbu BrPOOd-24 na pravcu s. Marinbrod-Glina.
6. Sadraj borbenih dejstava
6.1. PVO
teite PVO imati na pravcu: s. Slatina; Glina-s. Dragotina i na PV zatiti BrAG-24 i
BrPOOd-24, KM i tenkovske ete
podatke o situaciji u vazdunom prostoru pratiti preko CVOJ-a Banja Luka na TO
________ KHz i osmatranjem sa vizuelnih osmatrakih stanica.
Lad PVO (bez 2. slab 30/2 i voda 57/2) imati u gotovosti na VP u rejonima: s. Selkovac
Gornji, 2. slab 30/2 pridati mpoad-u
slav PVO 57/2 pridati tenkovskoj eti
KM u rejonu s. Gornji Selkovac.
6.2. P O B
Teite protivoklopne borbe imati na pravcu: s. Graberje-s. Prekopa-Glina.
Br POOd 24 sastava 24. mpoad i 2. slab PVO 30/2 i Pionirski vod 24. in. ete
Komandant Br POOd, komandant 24. mpoad-a.
Protivoklopni rajon (POR) u rejonu: s. Brnjeuka-s. M.29 Poljane-Crni Lug.
Zadatak:
Biti u gotovosti za spreavanje prodora ustakih oklopnih snaga na pravcu: Glinska Poljana-s.
Graberje-s. Prekopa-s. Glina.
POP na pravcu: s. Marinbrod-s. Prekopa-Glina imati u rejonu: s. Graberje-s. MarinbrodKosa uma gde biti u gotovosti za spreavanje prodora ustakih tenkova na pravcu: s. Glinska
Poljana-s. Marinbrod-Prekopa-Glina.
KM u rejonu s. Majske Poljane.
PGZ sastava Pionirski vod 24. in. ete.
Oekujui rejon u s. Joevica sa zadatkom: biti u gotovosti za zapreavanje na pravcu: s.
Graberje-s. Marinbrod-Glina.
6.3. Protivdiverzantska i protivteroristika dejstva
Teite PD i PTD imati na blagovremenom otkrivanju ubaenih diverzantsko-teroristikih
i drugih grupa neprijatelja. U sluaju otkrivanja takvih grupa borbu s njima vodit e vod
27
28
29

Taborite.
Glinsko.
Majske.

33

Vojne policije sa jedinicama prostorne strukture i pripadnici Stanice javne bezbednosti


Glina do njihova okruenja i unitenja. U svakom bataljonu-divizionu imati odreene
snage za borbu sa ubaenim grupama u svojim rejonima.
6.4. Protivdiverzantska borba
Teite PEB imati na protivelektronskoj zatiti veza.
Radio veze koristiti uz punu primenu mera kriptozatite, a saoptenja moraju biti kratka i
jasna. Teiti da se to pre uspostave iane veze koje preteno koristiti.
7. Obezbeenje borbenih dejstava
7.1. Obavetajno obezbeenje
Prikupljene podatke o neprijatelju vriti preko jedinica u neposrednom dodiru sa
neprijateljskim snagama i podataka dobijenih od pretpostavljene komande.
Izviaki vod angaovati na teitu.
Od voda formirati dve izviake grupe:
IG-1 u rejonu s. Zguri Brdo.
IG-2 u rejonu s. Slana (Petkovac tt-211).
7.2. Bezbedonosno obezbeenje:
Teite bezbedonosnog obezbeenja imati na otkrivanju saradnika neprijatelja i njihovih
pomagaa. Spreiti svaki kontakt nepozvanih i nepoznatih lica i njihov boravak u borbenom
rasporedu jedinica, a posebno na KM i CV. Posebne mere preduzeti na uvanju tajnih i vojnih
podataka i planova. Planove saoptavati samo licima koja izvravaju nareene poslove. Na
KM spreiti ulazak nepozvanih lica. Prema prekriocima preduzeti vojno policijske mere, a
otkrivene saradnike neprijatelja sprovoditi na KM brigade.
7.3. Moralno psiholoko obezbeenje
Objasniti borcima da su se ustake snage drznule da po kozna koji put unite na Srpski
narod i da nam predstoji da se suprostavimo svim silama za vlastitu slobodu.
Teite imati na razjanjavanju ciljeva dejstva neprijatelja i ciljeva nae oruane borbe za
slobodu. Protiv defetista i nosioca negativnih pojava preduzeti mere izolacije, a najekstremnije
liiti slobode i privesti na KM brigade. Posebno osuivati pojavu defetizma i dezerterstva.
Linim primerom stareina suzbijati malodunost i kukaviluk pojedinaca, a podsticati
hrabrost, odvanost, odlunost i upornost pri izvravanju nareenja i postavljenih zadataka.
7.4. Ininjerijsko obezbeenje
Teite ininjerijskog obezbeenja imati na zapreavanju i utvrivanju na teitu odbrane.
Od in. . formirati PGZ-24 sa oekujuim rejonom u s. Joevica i GOP u istom rejonu.
Ostatak ete u rezervi u s. Joevica.
Zapreavanje izvriti sopstvenim snagama i sredstvima uz pomo in. .
Utvrivanje izvriti u treem stepenu zatite u grupnom sistemu.
7.5. PNHBOb
Teie PNHBOb imati na sprovoenju optih mera zatite (RH osmatranje i izvianje u
sklopu opte-vojnog izvianja, linoj i kolektivnoj zatiti i edekontaminaciji) i na teitu
odbrane, osloncem na CoiO. Svi pojedinci moraju imati kod sebe sredstva line zatite.
U jedinicama ranga bataljon-divizion odrediti DkSt koju koristiti u sluaju upotrebe BoT a
sredstva za dekontaminaciju koristiti iz mjesnih izvora.
34

7.6. Maskiranje
Teite maskiranja imati na koritenju trupnih i mesnih sredstava za postojea formacijska
sredstva. Sve in. radove odmah dobro maskirati.
Pokrete jedinica i veih grupa vriti nou i u uslovima smanjene vidljivosti. Radi navoenja
na pogrene zakljuke neprijatelja izraivati lane objekte i poloaje.
7.7. Pozadinsko obezbeenje
Pozadinska eta razvija brigadnu pozadinsku bazu u rejonu Gline i obezbeuje sve jedinice
u zoni dejstva brigade. Teite pozadinskog obezbeenja, imati na snabd. artiljerijskih
jedinica i 1. pb.
Korpusna pozadinska baza razvijena je u rejonu erkezovac.
Za izvrenje zadatka odobrava se utroak TMS i to:
a) municija za:
peadijsko naoruanje
3 b/k
artiljerija za podrku
4 b/k
PO artiljerija
2 b/k
ARJ PVO (cevi sistem)
2,5 b/k
ARJ PVO (raketni sistem)
1 b/k
OMJ
3 b/k
b) goriva za:
borbena vozila
2 p/r
neborbena vozila
1,5 p/r
Za vreme izvoenja operacija ljudstvo neposredno angaovano u borbi hraniti kombinovano
a ostalo kuvanom hranom.
Sabiralite ratnog plijena u s. Kraljevani.
7.7.1. Saobraajno obezbeenje
Pod kontrolu staviti sledee komunikacije:
s. Dragotina-Glina-s. Slatina Pokupska
Glina-s. Prekopa-s. Graberje
Glina-s. Prekopa-s. Stankovac
Glina-s. Viduevac-s. Bianovo
Glina-s. ibine-s. Obljaj.
Regulisanje i kontrolu saobraaja vriti osloncem na saobraajnu miliciju iz Stanice milicije
Glina.
7.7.2. Intendantsko obezbeenje
Snabdevanje InMS vriti iz KPoB a bataljoni i divizioni iz BrPoB.
Ishrana ljudstva toplim obrokom, a suhim samo organi koji se upuuju na osmatranice ili
izvianja. Vodu za pie koristiti iz cisterni za vodu.
Drva za loenje koristiti iz mesnih izvora.
7.7.3. Tehniko obezbeenje
Snabdevanje TMS vriti iz brigadne pozadinske baze.
Prioritet: municija i MES, a od jedinica BrAG, POOd i jedinice u 1. liniji odbrane.
Opravke oteene tehnike vriti na stanicama TOd, a za tee kvarove upuivati majstora na
poloaje.
7.7.4. Sanitetsko obezbeenje
Sanitetsku stanicu brigade razviti u rejonu Glina-Bolnica.
35

7.7.5. Veterinarsko obezbeenje


Pregled namirnica ivotinjskog porijekla vriti u brigadnoj pozadinskoj bazi pre izdavanja
jedinicama i pre preuzimanja od RO.
7.7.6. PPZ
Merama za spreavanje izbijanja poara posvetiti posebnu panju, svim jedinicama ranga
bataljon-divizion odrediti po jedan vod za gaenje poara.
7.8. Borbeno obezbeenje
U svim jedinicama preduzeti sve mere neposrednog osiguranja, a posebnu panju posvetiti
osiguranju krila i bokova. Obezbediti tijesno sadejstvo sa susednim jedinicama. Preduzeti
mere za spreavanje iznenaenja, te odreivati u svakom odelenju deurna orua i spreiti
svaku samovolju pojedinaca. Kod upuivanja kurira, patrola osmatraa i izviaa nikada ne
slati samo jednog borca ve najmanje po dvojicu i vie.
8. Komandovanje i veza
KM brigade u rejonu s. Solina Velika
PKM u rejonu Glina (Dom)
Gotovost veza odmah.
SIGNALI GLASOM RADIOM
Opasnost iz vazdunog prostora VAZDUHOM 333
Tenkovska opasnost TENKOVI 555
ABHO opasnost ATOX 444
Opasnost od VD DESANT 777
Elektronska dejstva ELEKTRON 999
Izvetaje dostavljati
Redovne svakodnevno do 15,00 asova i 03,00 asova sa stanjem u 13,00 i 01,00 asova.
Vanredne po potrebi i zahtevu.
MD/MD
K O M A N D A N T:
major Duan Momilovi
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

1994., sijeanj 4.
[Vukovar]
Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog
taba SVK o tekoj situaciji u 35. pbr SVK, saznanjima vezanim uz bacanje bombe u
kuhinju 40. pbr SVK u Paetinu te pokuaju postavljanja direktora u poduzeu Fruka
gora u Iloku od strane potpredsjednika SO Vukovar, to su sprijeili radnici navedenog
poduzea
36

Komanda slavonsko-baranjskog korpusa


Bezbednosni organ M.P.30
Str. pov. br. 2-2
04. 01. 1994. god.
G SV RSK Knin, naelnik bezbednosti
Dnevni izvetaj o stanju u jedinicama 11. K.
1. Delatnost stranog faktora:
Nema promena u odnosu na predhodno izvetavanje.
2. Stanje na teritoriji:
U vezi sa naom depeom SP 1-1 od 03. 01. oko smene pojedinih direktora nema promena,
izuzev to je 03. 01. potpredsednik SO Vukovar pokuao postaviti direktora u preduzee
Fruka gora Ilok (proizvodnja vina), ali su mu to onemoguili radnici. Danas 04. 01. zaseda
skuptina SO Vukovar, ali istoj trebaju prisustvovati odbornici novog saziva, na kojoj bi se
trebao izabrati novi predsednik Optine i Izvrnog saveta. Kako je na ovek prisutan istoj,
nakon zavretka izvestiemo o izabranim licima, te o klimi u kojoj je vren izbor.
3. Stanje u jedinicama:
Pripadnici ete (prostorna struktura), iz s. Ostrovo SO Mirkovci inae pripadnici dopunskog
bataljona 40. pbr trae hitan sastanak sa k-dantom brigade i korpusa. Razlog nisu naveli,
ali u pitanju je plata, odn. naknada za vojniko angaovanje. Sa zahtevom upoznati RiK.
Veoma teko stanje je i dalje u 35. pbr. Novi k-dant te jedinice ne moe konsolidovati
komandni deo, a nezadovoljstvo v/o proizvodi neodazivanje na prvu liniju i druga negativna
ponaanja.
U vezi sa bacanjem bombi u kuhinju dopunskog bataljona u s. Paetin, SO Vukovar, a
o emu smo izvestili u naoj depei 1-1 od 03. 01. o.g. dodajemo, po obradi tog sluaja
doli smo do saznanja, kako je taj objekat obezbeivala grupa lica muslimanske i hrvatske
nacionalnosti, /jer Srbi nee takovo angaovanje/, i 29. 12. 1993. god. bila je kraa nekih
prehrambenih artikala iz kuhinje. Isti su pronaeni i vraeni u magacine, ali i u toku krae
objekt je obezbeivao Hrvat. Bombe su baene po za sada NN licu, a kao motiv cenimo
netrpeljivost prema licima koja uvaju objekat, a i zbog indikativne krae namirnica. I dalje
ovaj OB radi na izuavanju ovog sluaja. Nakon eksplozije bombi na objektu su nastala
neznatna oteenja /pucanje stakala/.
NAELNIK
pukovnik Duan Grahovac
M.P.31
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

30
31

Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-2, 18. 1. 1994.
Prijemni peat centra veze: Brzojav SILOS, br. 18, primljen 4. 1. 1994. u 17,45.

37

10

1994., sijeanj 5.
Vukovar
Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog
taba SVK sa saznanjima o aktivnostima pripadnika UNPROFOR-a i sumnji da ire
hrvatske letke po Baranji, konstituirajuoj sjednici SO Vukovar i novoizabranom vodstvu
opine, neodravanju konstituirajue sjednice SO Dalj, bijegu pripadnika graninog
bataljuna Ivana Borda u Republiku Maarsku te krai nafte iz tenkova 39. pbr SVK
Komanda slavonsko-baranjskog korpusa
Odelenje bezbednosti
Str. pov. 1-4 M.P.32
05. 01. 1994.
Vukovar
GLAVNI TAB SVK
naelnik bezbednosti
Dnevni izvetaj
1. Delatnost stranog faktora:
U vezi sa naom depeom 2-764 od 13. 12. 1993. godine, a u kojoj smo opisali sadraj
letka ubaenog sa prostora RH, doli smo do saznanja da kao izvrioci prenoenja ovih
letaka mogu biti i pripadnici snaga UNPROFOR-a u Baranji. Naime, 13. 12. 1993. oko
01,30 asova na poloaju 3. pb 37. pbr u blizini rova 11, ispod s. Kopaevo uoen je OT
UNPROFOR-a, eta iz Darde. Isti je neposredno kod rova zaustavljen, izvrio je osmatranje
naih poloaja, ali niko od vojnika iz rova nije izlazio i nije ubeleio oznaku OT. Sutradan
na mestu gde je stajao OT pronaeno je u hrpi vie opisanih letaka. Isti sluaj dogodio se i u
rejonu Topolika, gde su takoe pronaeni leci. Ovaj OB smatra da su leci preuzeti u s. Bilje,
gde postoji i punkt pripadnika ZNG iz Osijeka, nedaleko od s. Tvravice. Ovaj OB i dalje
radi na razotkrivanju delatnosti UNPROFOR-a po ovom pitanju. Na dan 20. 12. 1993.
godine pripadnici naih snaga primetili su nedaleko graninog kamena pod oznakom d-34
na teritoriji RM dvojicu pripadnika neidentifikovane vojske. Bili su obueni u potpuno
crne uniforme, od oruja su imali snajpersku puku i neko drugo automatsko oruje, te
optike sprave za osmatranje. Sa te pozicije osmatrali su nae poloaje, nakon toga otili
ka selu Eperjes (RM), a zatim skrenuli na nau teritoriju u zoni izmeu Benta i r. Drave
(Lanka). Unazad nekoliko dana sa prostora Lanka, Boro, Medrovi, i Gaki rit (prostor
izmeu r. Drava i Benta, naspram s. Gat i s. ura na cestovnoj komunikaciji Osijek-Donji
Miholjac) registrovani su pucnji iz automatskog oruja, uje se zvuk motornih testera, kao
i rad brodskih motora. Kako na tom prostoru nema naih snaga, a isti je pod nadzorom
snaga UNPROFOR-a, smatramo da su pripadnici UNPROFOR-a dozvolili ustaama da
uu u taj prostor, te smo preko oficira za vezu uloili protest UNPROFOR-u i obavezali
ga da ispita ustaku aktivnost na tom prostoru. Nou 03/04. 01. 94. ubijen je jedan borac
(pripadnik jedinice majora Media),33 na lokaciji naftno nalazite eletovci. Nemamo
32
33

Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-3, 18. 1. 1994.
Slobodan.

38

saznanja o nainu pogibije budui da je zona eletovaca iskljuena iz zone odgovornosti


korpusa.
2. Stanje na teritoriji:
Juer 04. 01. 94. odrana je prva konstituirajua sednica SO Vukovar. Na istoj je izabran
novi predsednik SO, podpredsednik SO i predsednik IS. Skuptinu ine: 20 odbornika
SRS, 14 SDS (Hadievi)34, 10 SPS, 5 SDS (Babievi)35 i 4 grupe graana. Za predsednika
je izabran Ljubomir Vukievi, star 47 godina, pripadnik SRS, inae stalno nastanjen u s.
Bradin, SO Vukovar. Za potpredsednika izabran je Boli Dragutin iz Iloka, nezaposlen
pripadnik SDS (Babievo krilo), a predsednika IS Kosi Vladimir, dipl. oecc., dosadanji
direktor Vodovoda Vukovar, pripadnik SRS. U odnosu na predhodni rukovodni sastav
optine dolo je do devalvacije nivoa a i javno je da su SRS i SDS (Babi) sklopili koaliciju,
te da su izabrani elnici rezultat njihove koalicije. Izbor je proao u mirnoj atmosferi. Za 18.
01. o. g. najavljen je nastavak Skuptine na kojoj e biti izabrani resorski ministri. Inae,
jue je trebala biti i konstituirajua sednica SO Dalj, ali dosadanji predsednik SO nije
dozvolio odravanje Skuptine. Ovaj momenat treba ceniti kao fitilj moguih nemira na
prostoru SO Dalj. Imamo saznanje da se na prostoru Baranje namerava osnovati lovaki
savez i formirati lovako drutvo u s. Kopaevo. Akciju predvode Alajica Nikola, pripadnik
SUP Beli Manastir, Pendi Slavko, civil, iz s. Darda te izvesni Vig Joko, civil iz s. Kopaevo.
Ovo osnovanje moe imati kao rezultat naoruavanje dela maarskog ivlja u s. Kopaevo,
a tome se protive doseljena lica Srbi iz zapadne Slavonije, koji ve sad izjavljuju da nee
dozvoliti da im ponovo iza lea budu naoruani pripadnici drugih nacionalnosti. Prema
dosadanjim saznanjima Alajica i Pendi ovo ine kako bi mogli vriti javni krivolov i to
u nacionalnom parku Kopaevski rit. Takoe, za 26. 01. 1994. god. u lovno gazdinstvo
Jelen (biva rezidencija Tikve) pozvan je Jan Kisgeci, ministar za poljoprivredu Srbije,
gde se oekuje da e prilikom tog boravka ostvariti izvesne kontakte sa licima nesrpske
nacionalnosti. Ovaj OB u saradnji sa SUP i SDB B.36 Manastir prati ovu akciju i na vreme
e izvestiti o novim saznanjima.
3. Stanje u jedinicama
U vezi nae depee 2-807 od 31. 12. 1993. godine taka 3, opisali smo sluaj begstva Borda
Ivana, pripadnika graninog bataljona.
Operativnim radom doli smo do saznanja da je isti napustio straarsko mesto izmeu 03 i
05.00 asova 28. 12. 1993. godine. Preao je na teritoriju RM kod graninog kamena d-216,
ka s. Iloka. Na putu izmeu straarskog mesta i mesta prelaza pronaena je kompletna
vojnika oprema. AP i municija koja mu je pripadala, a prema izjavi njegovih roditelja
prilikom poslednjeg boravka njihovog sina on je sa sobom poneo civilno odelo, u kojem je
napustio straarsko mesto. Iz razgovora sa roditeljima i rodbinom odbeglog vojnika nismo
doli do saznanja da su roditelji bilo ta znali o njegovoj nameri. Inae njegovi roditelji imaju
neku dalju rodbinu u Osijeku i u Austriji. I dalje radimo na sagledavanju ovog sluaja. Kako
u sastavu graninog bataljona ima jo v/o hrvatske i maarske nacionalnosti i dalje postoji
mogunost njihovog begstva u RM. Predlaemo da G zauzme stav po pitanju angaovanja
takvih lica na poslovima uvanja granice. Utvreno je da je nou 16/17. 12. 1993. godine iz
tenkova t 39. pbr ukradeno izmeu 100 i 150 litara nafte i to iz tenka pod brojem 18782
34
35
36

Goran Hadi.
Milan Babi.
Beli.

39

i 18954. OB te jedinice radi na pronalaenju poinioca, RUK-u je predloio da se izvri


naplata od odgovornog stareine i da se sagleda njegova disciplinska odgovornost. Dana
26. 12. 1993. godine 11 pripadnika 1. pb 39. pbr nije izalo na liniju odbrane, obrazlaui
to nereenim statusom i loim socijalnim stanjem. Jue, 04. 01. 1994. v/o naeg korpusa
podeljeno je po 20 DM kao nagrada, a koja sredstva je obezbedio pomonik ministra
odbrane RSK. Imamo saznanja kako je pomonik podigao sa carinarnice Vukovar 150.000
DM, od toga 120.000 predao na blagajnu korpusa a ostatak ostavio za nabavku potrebne
opreme. Takoe doznajemo da e sledee DM osigurati preduzee Vupik-Vukovar, a koje e
biti podeljene v/o kao plata za januar o.g.
NAELNIK
pukovnik Duan Grahovac
M.P.37
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

11

1994., sijeanj 6.
[Knin]
Izvjee Organa bezbjednosti Glavnog taba SVK o potvrenim sumnjama da su
pripadnici UNPROFOR-a po Baranji irili letke s mirovnom inicijativom predsjednika
Republike Hrvatske Franje Tumana, slaboj popunjenosti i neispravnosti vojne tehnike
u 75. mtbr SVK, slaboj popunjenosti i porastu kriminala u postrojbama 39. pbr SVK te
konstituirajuim sjednicama SO Vukovar i SO Dalj
Glavni tab SVK
Odelenje bezbednosti
Str. pov. br. 15-6
06. 01. 1994. godina
Dnevni izvetaj.1.- Aktivnosti neprijatelja:
Krajem decembra 1993. g. pripadnici naih snaga uoili su osmatraku delatnost dva
nepoznata lica obuena u crne uniforme, naoruane sa snajperima i optikim osmatrakim
ureajima, sa teritorije Maarske. Nakon obavljenog osmatranja otili su ka s. Eperjes (RM), a
potom skrenuli na nau teritoriju u zoni izmeu Benta i r. Drave (Lanka). Prije nekoliko dana
na ovom prostoru (Lanka, Boro, Medrovi i Gaki rit) izmeu r. Drave i Benta, naspram
s. Gat i s. ura, na cestovnom pravcu Osijek D.38 Miholjac, registrovani su pucnji iz
automatskog oruja, zvuk motornih pila i rad brodskih motora. Kako na tom prostoru nema
naih snaga i isti je pod nadzorom UNPROFOR-a, smatramo da je UNPROFOR dozvolio
HV ulazak na ovo podruje. Preko oficira za vezu preduzete su mere da se ovo utvrdi.
37
38

Prijemni peat centra veze: Brzojav SILOS, br. 24, primljen 5. 1. 1994. u 23,00.
Donji.

40

2.- Aktivnosti UNPROFOR-a:


Operativnim radom na terenu utvreno je da su leci sa Tumanovom39 mirovnom
inicijativom na podruju Baranje, sredinom decembra 1993. g., rasturani uz pomo
UNPROFOR-a. Naime, 13. 12. 1993. g. oko 01,30 asova registrovano je prisustvo OT
UN u reonu s. Kopaevo, a kasnije i u reonu Topolika. Sutradan su na ovim mestima naene
vee koliine pomenutih letaka. UNPROFOR je letke preuzeo verovatno na punktu HV u
s. Bilje i potom ih rasturao na navedenom prostoru.
3.- Stanje u jedinicama:
Stanje popunjenosti 75. mtbr 7. K je kritino. Linim uvidom ustanovljeno je da recimo
u 1. mtb od ukupno 468 boraca u jedinici se nalazi 182 borca. Liniju fronta od oko 15 km
ovoliki broj boraca nije u mogunosti kvalitetno zatititi. U istoj jedinici ustanovljene su
velike neispravnosti borbene tehnike i MTS (tenkovi, PAT, PKT i m/v), a da komandovanje
nita ne preduzima na opravci ove tehnike.
Dana, 04. 01. o.g. pripadnicima 11. K podeljeno je po 20 DM kao nagrada. Sredstva je
obezbedio pomonik ministra odbrane. Imamo saznanja da je isti na carinarnici Vukovar
podigao 150.000 DM, od toga je 120.000 predao na blagajni korpusa, a ostatak je uzeo za
nabavku neke opreme. Prema naim podacima VUPIK Vukovar osigurae DM za isplatu
vojnikih plata za januar.
U jedinicama 11. K i dalje beleimo veliko odsustvo v/o i nepopunjenost prve linije, kao i
porast kriminala. Tako u 39. pbr beleimo da je 11 pripadnika 1. pb odbilo izai na poloaje
zbog nereenog statusa, a u istoj brigadi, odnosno u tenkovskoj eti iz dva tenka ukradeno
je 100-150 l nafte. OB rade na pronalaenju poinioca.
4.- Stanje na teritoriji:
Nou 03/04. 01. o.g. ubijen je jedan pripadnik jedinice majora Media,40 na lokaciji
naftnog nalazita eletovci. Nemamo saznanja o nainu pogibije, obzirom da ova jedinica
nije u sastavu 11. K niti nae jedinice obezbeuju objekat eletovci.
Dana 04. 01. o.g. u Vukovaru je odrana konstituirajua sednica SO Vukovar u novom
sazivu. Vodea mesta u optini i IS SO meusobno su podelili SRS i SDS Krajine, koji su
stupili u koaliciju. Sednica je protekla bez ekscesa. Za isti dan bila je najavljena i sednica
nove SO Dalj, ali aktuelni predsednik SO Dalj nije dozvolio njeno odravanje. Meutim
sednica je ipak odrana 06. 01. i za predsednika SO izabran je kandidat SRS.
U velikom broju glasina i dezinformacija koje povodom drugog kruga izbora krue u z/o
11. K, poslednja glasi da e M.41 Babi odustati od kandidature za Predsednika RSK.
TRM/TRM.ZAMENJUJE NAELNIKA
p o t p u k o v n i k Dragan arac
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.
39
40
41

Franjo Tuman.
Slobodan.
Milan.

41

12

1994., sijeanj 9.
Vrhovine
Zapovijed Komande 50. pbr SVK tenkovskoj eti iz sastava brigade o kontroli naoruanja i
streljiva koje se nalazi kod pripadnika postrojbe te strogoj zabrani daljnjeg nekontroliranog
troenja streljiva
VOJNA POTA 9071
Pov. broj: 50-35/94.
VRHOVINE, 09. 01. 1994.
KONTROLA UTROKA MUNICIJE KOMANDI: TENK. .
NAREENJE
U toku novogodinjih i boinih praznika gotovo u svim naseljenim mjestima i poloajima
jedinica ispaljene su ogromne koliine municije. Pored pjeadijskog naoruanja prema
saznanjima i dojavama dejstvovano je i iz protivavionskog naoruanja i minobacaa.
U cilju suzbijanja ove pojave i spreavanja daljnjeg nekontrolisanog troenja municije,
N A R E U J E M:
1. U svim jedinicama pristupiti kontroli stanja pjeadijske municije koja se nalazi uz oruje
kod v/o. Kontrolu izvriti prilikom vrenja smjene na poloajima.
2. Izvriti kontrolu naoruanja na poloajima s obzirom da je iz istog dejstvovano u vie
jedinica.
3. Sainiti spiskove v/o koji nemaju kompletne b/k, pokrenuti postupak za naplatu
utroene municije prema cjenovniku.
4. Protiv v/o koji su koristili protivavionsko naoruanje i minobacae preduzeti disciplinske
mjere.
5. Preko starjeina niih jedinica, civilnih organa vlasti, SJB preduzeti mjere da se sprei
dalje nekontrolisano troenje municije.
KOMANDANT
pukovnik Mirkovi Stojan, [v.r.]
M.P.42
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

13

1994., sijeanj 10.


[Knin]
Izvjee Glavnog taba SVK predsjedniku Republike Srbije i naelniku Generaltaba VJ o
aktivnostima HV-a na sjevernodalmatinskom bojitu, stanju, problemima i moralu u postrojbama
SVK, slanju regruta SVK na obuku u nastavne centre VJ, tekoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji na
teritoriju RSK te nezadovoljstvu Glavnog taba SVK aktivnostima UNPROFOR-a

42

Okrugli peat: Vojna pota 9071, Vrhovine.

42

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA


GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
STR. POV. Br. 3-21
10. 01. 1994. god.
Redovni operativni izvetaj G SVK,
dostavlja. KABINETU PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
(na linost g. Slobodana Miloevia)
KABINETU NG VJ
(na linost general-potpukovnika Momila Periia)
1. NEPRIJATELJ
U borbenom rasporedu neprijateljskih snaga nisu uoene znaajnije promene, osim zamene
jedinica na prvoj borbenoj liniji na Severno-dalmatinskom delu vojita.
Neprijatelj je nastavio svakodnevna provokativna dejstva iz streljakog naoruanja, PAM-a i
MB-82 mm po poloajima jedinica 7. K, a povremeno i 15. K.
Raspolaemo podacima da e 5. K, tzv. Armije BiH, pokuati preko nae teritorije ubaciti
30-40 svojih pripadnika u rejon Tria, radi napada na snage AP Zapadne Bosne.
2. NAE SNAGE
Teite aktivnosti i dalje je usmereno na odravanje borbene gotovosti u vrlo nepovoljnim
materijalnim i politikim uslovima. Na provokativna dejstva neprijateljskih snaga
odgovoreno je vatrom iz streljakog naoruanja i MB-82 mm, ali je bilo nekontrolisanog i
nepotrebnog otvaranja vatre povodom boinih praznika.
U nastavne centre i jedinice Vojske Jugoslavije, sa teritorije RSK, upueno je 876 regruta.
Nije bilo gubitaka od dejstva neprijatelja, ali je zbog raznih oblika nediscipline poginulo 4
i ranjeno 8 boraca SVK.
2.1. STANJE BORBENOG MORALA
Moral je na nivou koji obezbeuje izvrenje borbenih zadataka.
Boini praznici su na prigodan nain proslavljeni u svim jedinicama. Ukupnom
raspoloenju doprinela je podela prehrambenih artikala na ime plate borcima, kao i podela
poklon-paketa deci poginulih boraca. Isto tako pozitivnog odraza na moralno stanje ima
privoenje svih v/o koji su samovoljno napustili jedinice kao i mere koje se preduzimaju
protiv vercera, pekulanata i nosilaca drugih oblika privrednog kriminala. Odlazak regruta
sa teritorije RSK na obuku u nastavne centre Vojske Jugoslavije dobro je primljen u svim
jedinicama.
2.2. MATERIJALNO I ZDRAVSTVENO OBEZBEENJE
Zbog poznatih problema, kao to su: nedostatak proizvoda na domaem tritu, nedostatak
finansijskih sredstava, neredovno i nesigurno finansiranje SVK, zahtevi dobavljaa da se
roba plaa u devizama i dr., veoma je oteano snabdevanje T i In materijalnim sredstvima.
I dalje je izraen problem neredovnog snabdevanja gorivom u nedovoljnim koliinama,
zbog ega povremeno nismo u stanju ni dovesti hranu jedinicama na poloaju.
Obezbeenje sa vojnikom uniformom i obuom je poboljano zahvaljujui pomoi VJ,
humanitarnoj pomoi donatora i nabavkom manjih koliina na tritu.
AVL, pripadnici VJ, koji su na privremenom radu u SVK godinu dana i due, iniciraju
ostvarenje prava na nadoknadu dodatak za odvojeni ivot od porodice.
43

Osim toga, sva AVL na privremenom radu u SVK ije porodice ive na teritoriji SRJ, jako
su zabrinuti zbog niskih plata koje inflacija obezvreuje i ne obezbeuje ni golu egzistenciju
porodica. To je naroito izraeno u zadnje vreme kada je marka gotovo legalizovana kao
plateno sredstvo.
2.3. MOBILIZACIJSKA I PERSONALNA PROBLEMATIKA
Popunjenost ljudstvom bez promena u odnosu na prethodni izvetaj.
U toku je realizacija plana povratka v/o koji su napustili RSK posle 1991. godine. Ovaj
zadatak se realizuje zajedno sa vojno teritorijalnim organima VJ i MO RSK.
2.4. STANJE BEZBEDNOSTI U JEDINICAMA I NA TERITORIJI
Pripadnici 5. K ABiH i dalje obavetajno istrauju nae angaovanje u njihovim meusobnim
sukobima, kroz kontakte sa naim graanima i borcima u zagraninom delu Like.
Doli smo do podataka da iza rasturanja letaka sa Tumanovom43 mirovnom inicijativom
u pojedinim mestima Baranje (Kopaevo, Topolik), sredinom decembra 1993. godine stoji
UNPROFOR.
Pripadnici ekog bataljona UN na prostoru Like pokuali su pod vidom novog razmetaja
snaga razmestiti jednu svoju etu na aerodrom Udbina, ali je to odbijeno. Komanda istog
bataljona iskazuje poseban interes za stanje u AP ZB i nae uee u meumuslimanskim
sukobima.
UNCIVPOL na podruju Knina kroz stalne kontakte sa civilnim stanovnitvom, teino
istrauje politiku situaciju i meusobne odnose pristalica dvojice predsednikih kandidata,
uoi drugog kruga izbora.
3. SARADNJA S UNPROFOR-om
U G SVK se vre pripreme za sastanak sa predstavnicima HV 13. 01. 1994. godine, uz
posredovanje UNPROFOR-a.
Pripadnici UNPROFOR-a su se, na poziv naih komandi, u velikom broju sluajeva
prikljuili pripadnicima SVK tokom proslave Boinih praznika.
Do najveeg nesporazuma je dolo 06. 01. 1994. godine, kada je od strane UNPROFOR-a
bilo najavljeno 15 vozila za prelaz preko Maslenikog mosta. Ustanovili smo da je
tom prilikom prelo 42 vozila, od ega 15 autobusa. Tim povodom G SVK je uputio
energian protest na linost generala ana Kota,44 navodei pretpostavku da je spomenutim
autobusima prevezen vei broj pripadnika HV u cilju ukljuivanja u borbena dejstva na
teritoriji Bosne. U tom kontekstu, na zahteve UNPROFOR-a da se preko Maslenikog
mosta propuste njihova vozila narednih dana, odgovorili smo negativno.
4. ZAKLJUCI I PREDVIANJA
4.1. Neprijateljske snage na veem delu vojita potuju Sporazum o Boinom primirju,
osim na Severno-dalmatinskom delu, gde su dejstva bila vie provokativnog karaktera.
I dalje nema indikatora, koji ukazuju na dejstva veih razmera.
4.2. Nae snage su odgovorile na provokativna dejstva, ali je bilo i nepotrebnog otvaranja
vatre. Osnovna karakteristika stanja u naim jedinicama, je nedovoljna popunjenost sa
vojnicima, stareinama, hranom, gorivom, rezervnim delovima i veim kalibrima municije.
4.3. Stanje na teritoriju nema tendenciju poboljanja, ve i dalje nepovoljno utie na
borbenu gotovost SVK.
43
44

Franjo.
Jean Cot.

44

5. ODLUKA
Nepromenjena.
KOMANDANT SVK-a
general-major Mile Novakovi, [v.r.]
M.P.45

M.P.46

Izvornik, strojopis, irilica


HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

14

1994., sijeanj 10.


[Jasenovac]
Izvjee Komande 98. pbr Komandi 18. korpusa SVK o sastanku u Starom Grabovcu s
predstavnicima HV-a i pripadnicima UNPROFOR-a, na kojem se raspravljalo o odranju
primirja

KOMANDA
98. PEADIJSKE BRIGADE
Pov. Br. 11-1

10. 01. 1994. god.
Rad komisije za kontakte sa ustaama i snagama UN,
i z v j e t a j. K-di 18. K
Sastanak je odran 06. 01. 1994. godine sa poetkom u 09,00 asova u Starom Grabovcu
(objekat UNPROFOR-a).
Prisutni: 1. Predstavnici UN: pukovnik Madib47
oficir za vezu
prevodilac
2.
major Raji Milan
pporunik Raenovi Mile
pporunik Milankovi Danijel
3.
ustaka strana
orak M.
Leki
iak48
Na sastanku su obraivane sledee teme:
neotvaranje vatre od strane naih jedinica i od strane ustaa,
uspostava vrue linije,
redovni sastanci komisije za naredno razdoblje.
45
46
47
48

Okrugli peat: Glavni tab SVK.


Prijemni peat centra veze: Brzojav CER, br. 124, primljen 10. 1. 1994. u 20,35; predan u 21,55.
Prireivai nisu utvrdili ime.
Prireivai nisu utvrdili imena osoba navedenih pod tokom 3 ovog dokumenta.

45

Predstavnici UN inzistiraju na stalnim sastancima, sedmino jednom, svaki put na drugom


mjestu. Dogovoreno je da se to pre uspostavi telefonska linija sa ustaama kojom e se moi
reavati sporna pitanja.
Takoer, treba i dalje raditi na potivanju prekida vatre izmeu naih i njihovih jedinica.
Nakon razgovora sa ustaama, od predstavnika UN traili smo da nam snage UN
obezbede telefonske ice. Primjetili smo da smo nejednako opremljeni, predlaemo da se
za predstavnike koji odlaze na razgovore sa ustaama nabavi jednaka uniforma da bi bili
jednako obueni pa i na taj nain predstavljali SVK.
POMONIK KOMANDANTA
ZA CIVILNE POSLOVE
m a j o r Milan Raji, [v.r.]
M.P.49
Dostaviti:
1. K-di 18. K.
2. Komisiji
3. Arhiva
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. broj 1932.

15

1994., sijeanj 12.


[Knin]
Izvjee Komande 7. korpusa SVK o mobilizacijskim problemima u postrojbama i zoni
odgovornosti korpusa, s prijedlogom mjera za njihovo rjeavanje
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
KOMANDA 7. KORPUSA STROGO POVERLJIVO
Str. pov. 46-1 Primerak br. 1
12. 01. 1994. godine
Izvetaj o mob. problematici KOMANDI KORPUSA
Na osnovu usmenog nareenja Komandanta Korpusa, iznosimo sledea zapaanja i predloge
mera o mob. problematici.
a) Zapaanja
Na osnovu uvida u dokumentaciju sekretarijata, na osnovu zapaanja u jedinicama kao
i borbenih izvetaja jedinica, kao i na osnovu prikupljenih spiskova u kljunim radnim
organizacijama, zapaanja bi se sastojala u sledeem:
Sekretarijat je uglavnom sloio i slae kartoteku na osnovu izvetaja iz jedinica;
Jedinice su uglavnom formirane po teritorijalnom principu u toku mobilizacije 1993. g.;
Slaba je saradnja po ovom pitanju izmeu pukova (brigada) i sekretarijata;
Za G, Ministarstva i pritapske jedinice sekretarijat ima vrlo slabu ili nikakvu evidenciju;
49

Okrugli peat: Komanda 98. pbr.

46

Na radnoj obavezi po evidenciji sekretarijata se nalazi 1654 lica od ega 900 v/o sposobnih
za borbu;
Uvidom u spiskove desetak radnih organizacija moe se zakljuiti da je broj v/o u njima
2-4 puta vei u odnosu na odobreni broj;
Odreene radne organizacije imaju ljudstvo na radnoj obavezi a da zato nemaju zvanino
odobrenje;
Svi lekari su dati na radnu obavezu a od sekretarijata se trai da ih mobilie;
Jedna ratna jedinica v/o vodi kao dezertere a druga jedinica je te iste ljude primila u svoj
sastav;
Po evidenciji sekretarijata Kninski region ima 11.000 v/o, Skradinsko zalee 930,
Benkovaka optina 4593 v/o, Obrovaka optina 1457 v/o to je ukupno 17.980 v/o;
Po borbenim izvetajima iz jedinica brojno stanje po spisku je 12.700 v/o a na licu mesta
7.700 v/o;
Razlika izmeu spiska sekretarijata i spiska Korpusa na osnovu izvetaja jedinica je oko
5.000 v/o;
Isto tako je razlika izmeu spiska i stvarnog stanja u jedinicama Korpusa oko 5.000 v/o;
Opta je konstatacija da je dezertiranje iz jedinica poprimilo nezamislive razmere;
Dezerteri se mogu svrstati u tri kategorije:
a) dezerteri kod kue, b) dezerteri u radnim organizacijama i c) dezerteri kod privatnika i
po drugim osnovama;
b) Predlog mera:
Obavezati naredbodavno sekretarijat i mob. (pers.) organ Korpusa da usklade spiskove
v/o;
Obavezati naredbodavno mob. pers. organ Korpusa i potinjene komande da usklade
spiskove sa stvarnim stanjem na terenu;
Proveriti platne spiskove jedinica i uporediti ih sa stvarnim stanjem v/o na osnovu
borbenih izvetaja;
Utvrditi stvarno stanje v/o u Ministarstvima i mobilisati vojno sposobne;
Iz radnih organizacija mobilisati dezertere i sve one koji su putem veze doli u radnu
organizaciju;
Mobilisati sve privatnike kao i dezertere koji se nalaze kod njih;
Mobilisati sve zaposlene u optinskom i repub. Crvenom krstu i Komesarijatu za izbeglice
bez obzira na ranije odluke jer njihove poslove mogu obavljati vojno nesposobni i ene;
Mobilisati deo voznog parka optinskog i republikog Crvenog krsta i staviti pod komandu
Korpusa;
Mobilisati 900 v/o (brojka je verovatno vea) sposobnih za borbu koji su ranijim
nareenjima stavljeni na radnu obavezu;
Mobilisati veinu od 437 v/o koji se nalaze u poz. bazi;
Ponititi reenja VLK za 483 v/o, proveriti stanje novom komisijom i na osnovu toga
preduzeti odgovarajue mere;
Naredbodavno raspustiti VLK u Kninu koja je radila i radi po mirnodopskim kriterijima
i oformiti novu koja e raditi po ratnim kriterijima;
Utvrditi gdje se nalazi 400 v/o koji su doli iz Splita, ibenika i Zadra;
Utvrditi broj v/o koji su napustili zonu Korpusa od izbora u Hrvatskoj 1991. g. i preduzeti
zakonske mere da se vrate (po nepotpunoj evidenciji iz zone Korpusa je otilo od izbora u
Hrvatskoj 1250 v/o od 20-45 godina starosti: Knin 500 v/o, Vrlika 150, Drni 200 v/o,
Benkovac 250 v/o i Obrovac 150 v/o.
47

BK/NK
POMONIK K-DANTA
potpukovnik Boo Kostur, [v.r.]
M.P.50
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 7.

16

1994., sijeanj 15.


[Knin]
Izvjee Obavjetajnog organa Glavnog taba SVK obavjetajnim organima Generaltaba
VJ i Glavnog taba VRS te podreenim korpusima sa saznanjima o hrvatsko-muslimanskom
sukobu u BiH, aktivnostima HV-a i njihovim planovima za napad na RSK, te o sukobu
izmeu pristaa Fikreta Abdia i 5. korpusa A BiH na podruju Cazinske krajine
G SVK
OBAVETAJNI ORGAN
Str. pov. br. 21-24/447
Dana 15. 01. 1994. godine
GENERALTABU VJ (Obavetajna uprava)
G VOJSKE RS (Obavetajnom organu)
1. i 2. KK
7., 15., 21., 39., 18. i 11. K
U periodu 08. 01.-15. 01. 94. godine, prikupljeni su sledei obavetajno-interesantni podaci
o OS Hrvatske i muslimanskim snagama na prostoru AP Z.51 Bosna.
1. HV i dalje prioritet daje ratitu u centralnoj Bosni. Nastavlja se slanje v/o roenih u
Bosni na ratite, ali se i djelovi regularniih jedinica HV upuuju na to ratite. Raspolaemo
podacima da je 16 regularnih bataljona HV52 angaovano u c.53 Bosni a identifikovali smo
da su iz 4., 3., 5., 2. gardijske, te 126., 113., 128., 101., 102., 148., 149., 143. br. HV.
Prisutni delovi ovih jedinica, verovatno bataljoni sa delom podrke iz brigade.
Svi podaci ukazuju da je HV odluna da zaustavi prodor muslimana i zauzee hrvatskih
enklava, a ambicije su im da se i popravi taktiki poloaj. Zbog masovnog angaovanja HV
raste pritisak na Hrvatsku, pretnje sankcijama, a MO g. uak54 treba da podnese ostavku.
Izvori istiu da HV veoma teko obezbeuje odziv na mobilizaciju, a koriste se i proverama.
Mobilizacija oko Splita trebala je izvesti napad na Drni, a v/o upuuju u Bosnu, to je
izazvalo nezadovoljstvo i beanje iz jedinica.
50
51
52
53
54

Okrugli peat: Vojna pota 9031, Knin.


Zapadna.
Podatak o 16 regularnih bataljuna HV nije toan.
Centralna.
Gojko, ministar obrane RH.

48

2. Na frontu prema RSK, HV nije izvodila ofanzivna b/d, osim provokacija. Redovno se
vre zamene domobranskih jedinica i uvebavanja vojnika koji slue redovni vojni rok.
I dalje se potvruju saznanja da HV ima u planu zauzeti sledea podruja: u zoni 7. K
prioritetan je Drni, u zoni 15. K Teslingrad55 i dio puta Gospi-tikada radi obezbeenja
tunela Starigrad-Sv. Rok. U zoni 21. K interesantna su Slunjska brda, u zoni 39. K istie se
objekat grad Petrinja. U zoni 18. i 11. K ciljevi bi trebali biti reeni posredstvom UN. Zbog
zauzetosti HV na prostoru c. Bosne, nije realno oekivati b/d u ovom periodu.
Sva aktivnost Hrvatske prema RSK svodi se na diplomatsko-politike poteze, ali se mora biti
oprezan u ovim rejonima zbog dela ustakih snaga koje ele da se vrate na ove prostore RSK.
3. Logistika podrka HV i dalje se vri intenzivno iz inostranstva. U luku Rijeka,
registrovano je dolazak 6 brodova sa teretima za HV, preteno oruje i municija za c. Bosnu.
Oprema je poreklom iz JA Republike.
4. Centri za obuku (Sinj, Pula, Koprivnica, Ivani Grad, Slavonska Poega) intenzivno
obuavaju regrute, a po zavrenoj obuci upuuju ih u domobranske pukovnije na dosluenje
roka, tako da je vei dio domobranskih jedinica popunjen mladim vojnicima.
5. Registrovani letovi hrvatske avijacije bili su u funkciji izvianja (zona 21., 15., 7. i 39.
K) i radi obuke PA jedinica u Puli. Potvruju se podaci da HV raspolae sa dvije eskadrile
avijacije tipa MIG-21. Avioni su razmeteni na aerodromima: Pula, Split i Pleso. Dio
helikoptera bazira na Lukom, Krku, Splitu i Lukovo ugarje.
6. Na prostoru AP Z. Bosna, snage 5. K (A.56 Izetbegovi) ispoljile su inicijativu tokom
poslednjih 30 dana i popravile taktiki poloaj. U vojsci AP Z. Bosna osea se nedostatak
strunog kadra. Jedinice nisu vrsto organizovane a nisu stvorene rezerve ni centri za obuku
regruta.
Zakljuci:
1. HV i dalje e biti angaovana teino u centralnoj Bosni, a front prema RSK e teiti
umrtviti pregovorima posredovanjem UNPROFOR-a. Pomeranje fronta vrit e samo ako
uoe da su nae snage napustile poloaje ili znatno oslabile.
2. Snage 5. K nastojat e pomeriti liniju fronta kod s. Trac ka tuliu i od Peigrada ka M.57
Kladui.
PUKOVNIK
Milo Krnjeta
M.P.58
M.P.59
Izvornik, strojopis, latinica,
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. broj 4.

55
56
57
58
59

Liki Osik.
Alija.
Mala.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 236, primljen 16. 1. 1994.
Prijemni peat: Vojna pota 9162, Okuani, str. pov. br. 18-46, 16. 1. 1994.

49

17

1994., sijeanj 15.


Vukovar
Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog
taba SVK o stanju u zoni odgovornosti korpusa, saznanjima o posjetu dvojice ruskih
generala ruskim pripadnicima UNPROFOR-a te o pripremama za predizborni skup Milana
Babia u Borovu Naselju i njegovom programu koji tei ujedinjenju svih srpskih zemalja
Komanda slavonsko-baranjskog korpusa
Bezbedonosni organ
Strogo pov. br. 1-16
15. 01. 1994. godine
Vukovar M.P.60
G SV RSK Knin, naelniku bezbednosti
Dnevni izvetaj o stanju u jedinicama 11. K.
1. Delatnost stranog faktora:
Imamo proverena saznanja kako se na komandnom mestu bataljona ruskih snaga
UNPROFOR-a, na aerodromu Klisa, nalaze dvojica ruskih generala. Jedan od njih je
zamenik komandanta ruskih padobranskih jedinica, a drugi je N ruske armije. Njihov
boravak povezujemo sa dolaskom novih snaga i tehnike u ovaj bataljon na dane 10. i 11.
01. 1994. god. U odnosu na predhodno izvetavanje nismo registrovali aktivnost ustakih
snaga.
2. Stanje na teritoriji:
Danas, 15. 01. 1994. godine u Borovom naselju sa poetkom u 13.00 asova odrati
e se promotivni skup predsednikog kandidata dr. Milana Babia. U vezi sa njegovom
promocijom, njegov tab i aktivisti podelili su obavest-listi na kojem stoji: Brao i sestre,
srpski narode Krajine. Dajui svoj glas za dr. Milana Babia vi dajete glas za dravnika
koji e sa rukovodstvom ostalih srpskih zemalja dovesti do potpunog ujedinjenja srpskih
zemalja, za dravnika kojeg svijet uvaava, za ovjeka []61 koja nam je donio Vensov62 plan,
za narodnog vou koji e predstavljati Krajinu, za budunost Krajine i svojih potomaka,
izaberimo dr. Milana Babia ovjeka koji je sa vama stvarao Republiku Srpsku Krajinu, za
Srpsku Krajinu u sjedinjenoj Srbiji.
3. Stanje u jedinicama:
Komanda korpusa ekipirano i planski obilazi K-de brigada, registruje stanje i prua pomo
u otklanjanju uoenih nedostataka.
NAELNIK
pukovnik Duan Grahovac
60
61
62

Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, Str. pov. br. 9-12, 24. 1. 1994.
Neitko u izvorniku.
Cyrus Vance.

50

M.P.63
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

18

1994., sijeanj 16.


Biljane Gornje
Informacija Komande 92. mtbr SVK podreenim postrojbama o brojnim problemima koji
umanjuju borbenu spremnost brigade, nefunkcioniranju civilne vlasti te tekoj gospodarskoj
i socijalnoj situaciji na podruju RSK, s prijedlogom mjera za poboljanje stanja
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 131-2 POVERLJIVO
16. 01. 1994. godine Kurirom
KM Biljane Gornje
Informacija potinjenim jedinicama,
d o s t a v l j a. Lard PVO
Pojavio se itav niz problema koji umanjuju b/g brigade. Do saznanja o problemima dolo
se analizom stanja u jedinicama. Najvei dio problema i zahtjeva je realan, naveemo
najkarakteristinije:
siromatvo, nebriga i neimatina drave RSK, posebno nebriga o borcima i njihovim
porodicama,
nefunkcionisanje civilne vlasti, velike pojave verca, lopovluka izraenog kod dobrog
dijela graana, a posebno kod imunijih i uticajnih ljudi,
pojave dezerterstva, poltronstva, neodgovornosti, mita i korupcije,
neprozivanje i neadekvatno kanjavanje tipinih primjera nevojnikog i neljudskog
ponaanja,
evidencija svih sposobnih v/o izbjeglih iz RSK u RS i SRJ, iznalaenja mogunosti za
njihov povratak,
nisu rijetke pojave, da porodice boraca gladuju i ive u totalnoj neimatini, za razliku od
drugih koji ive u izobilju, ak bolje nego ranije.
Da bi se otklonili negativni uticaji, potrebno je da se preduzmu slijedee mjere:

rjeavati materijalni status boraca i njihovih porodica, posebnu panju posvetiti
rjeavanju problema porodica ranjenih i poginulih boraca,
sainiti platformu globalnog rjeenja Krajine kao drave u svim segmentima dravnosti
(granice, vojska, policija, sudstvo, civilna vlast),
neimatinu ravnomjerno rasporediti na sve graane,
zavriti potpunu mobilizaciju ljudstva na cjelokupnom prostoru RSK,
sankcionisati loe pojave od strane vojne i civilne vlasti,
izvriti bolju organizaciju rukovoenja i komandovanja, kao i organizaciju i bolji rad u
svim segmentima civilne vlasti i ivota.
63

Prijemni peat centra veze: Brzojav SILOS, br. 83, primljen 15. 1. 1994. u 15,40.

51

Komanda brigade zajedno sa pretpostavljenom e podrati i nai naina da razrjei svaki


problem i zahtjev koji vodi ka jednom cilju, a on je stvaranje jedinstvene srpske drave.
Bez obzira na potekoe i probleme na koje nailazimo, mi zajedniki moramo da ostvarimo
taj cilj, rjeavajui sve probleme u hodu, van postojeeg poloaja mi nemamo rezervni
poloaj, a van ove nae domovine Krajine mi nemamo rezervne domovine, a to znai da
moramo ostati svoji na svome, moramo da odbranimo svaki sebe i svoj narod, svoja ognjita
i svoju vjeru. Svaki onaj koji ne uestvuje u ovoj borbi prema svojim mogunostima, je na
drugoj strani i izdajnik je svog naroda.
Oni koji su otili i napustili teritorij RSK, pobjegli su od samog sebe, a pobjei od samog
sebe nije mogue. Pravda i istina ponekad kasne, ali ipak jednom stignu i pobjede.
Komanda brigade zajedno sa pretpostavljenom komandom sve e uraditi da kompletnu
organizaciju rukovoenja i komandovanja die i digne na takav nivo, koji mora da izdri
ostvari sve postavljene zadatke.
Kroz razgovor sa vojnicima i starjeinama dolo se do saznanja da veliki broj vojnika i
starjeina misli, da su komande dune da im obezbjede sve, to je i normalno, no mora se
ljudima objasniti i formirati shvatanje, da je uloga i zadatak starjeina i komandi voenje
oruane borbe, da je mobilizacija obaveza ministarstva odbrane, a nabavka artikala (ishrana,
odjea, obua, gorivo, rezervni dijelovi i sredstva za odravanje tehnike) obaveza vlade.
Mora se shvatiti da nema krivinog zakona, da ne funkcioniu sudovi, da je socijalno
zbrinjavanje u domenu vlade i civilne vlasti.
Evidentna je pojava proturanja glasina da su za sve odgovorne vojne komande, sa ciljem
da se prema istima stvori nepovjerenje i na taj nain slabi odbrana. Ostalo je jo dosta
manevarskog prostora u jedinicama da se organizacija rada i ivota u jedinici digne na vii
nivo, tako da jedinice puno bolje i efikasnije mogu izvravati postavljene zadatke.
Pogotovo je organizaciju rada potrebno dii na vii nivo u osnovnim jedinicama.
Komanda brigade zajedno sa komandama niih jedinica, i svim starjeinama, ove probleme
mora da rjei i postigne takav nivo organizacije da jedinica moe uspjeno da izvrava
zadatke koji se postavljaju pred nju. Potinjene komande dune su da preko svojih organa,
upoznaju sve pripadnike sa informacijama koje dostavljamo.
Dostavljeno:
Svim jedinicama
Arhiva
JNJ/DA
KOMANDANT
pukovnik Veljko Bosanac, [v.r.]
M.P.64
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1534, sn. 15/0181-0182.

64

Okrugli peat: Vojna pota 9035, Benkovac.

52

19

1994., sijeanj 17.


[Okuani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama o sastanku delegacija
HV-a i SVK u Turju kod Vojnia, na kojem je potpisan Sporazum o produenju Boinog
primirja, o prekomjernom utroku streljiva i izvanrednim dogaajima u zoni odgovornosti
korpusa tijekom boinih i novogodinjih praznika te nezadovoljstvu Komande korpusa
predizbornom kampanjom Milana Babia
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 20-2
17. 01. 1994. godine
INFORMACIJA potinjenim jedinicama, dostavlja.

KOMANDI 18. map

U Turju kod Vojnia 13. 01. 1994. godine odran je sastanak delegacija SVK i HV. Tema
razgovora je bila analiza potovanja Sporazuma o Boinom primirju. Ocenjeno je da
su Sporazum u osnovi potovale obe strane, mada je bilo sluajeva naruavanja primirja,
posebno na podruju sjeverne Dalmacije. Kako ovaj Sporazum istie 15. januara 1994.
godine u pono, a dao je u osnovi dobre rezultate, odlueno je da se primirje produi. U
skladu sa tim, potpisan je Sporazum o produenju Boinog primirja, sledeeg sadraja:
Nakon potpisivanja Sporazuma o Boinom primirju 17. decembra 1993. godine u Turju,
strane su sporazumne sa slijedeim mjerama:
1.- Produenje Boinog primirja do 24,00 asa 31. januara 1994. g.
2.- Odreivanje i provoenje dodatnih mera za izgraivanje poverenja.
3.- Nastavak pregovora o Sporazumu o optem prekidu vatre na temelju nacrta o kojima se
raspravljalo tokom prijanjih pregovora. Sporazum su potpisali general Stipeti,65 zamenik
naelnika Glavnog stoera Hrvatske vojske i pukovnik Kosta Novakovi, pomonik
komandanta Srpske vojske Krajine. Sastankom je rukovodio zamenik komandanta
UNPROFOR-a, general Macinni66 koji je u svojstvu svedoka potpisao ovaj Sporazum.
Predstavnik G SVK svoj potpis na Sporazum je stavio na osnovu ovlatenja i saglasnosti
Vrhovnog saveta odbrane Republike Srpska Krajina i Vlade Republike Srpske Krajine.
Meunarodne okolnosti u kojima su voeni pregovori karakterie dolazak gospodina Jasui
Akaia67 na visoku dunost u okviru UNPROFOR-a, preuzimanje uloge predsedavajueg od
strane Grke u Evropskoj uniji, nastavak enevskih pregovora u Bosni (18. 01. 94.). Zbog
svega toga, naa strana je procenila da je predlog o produenju primirja prihvatljiv. Tokom
primirja koje je produeno do 31. 01. 1994. godine, stvorit e se uslovi da se otpone s
novom rundom pregovora o globalnom prekidu vatre, kako bi se otpoelo s normalizacijom
odnosa izmeu dviju drava, Republike Srpske Krajine i Republike Hrvatske.
Tokom ranijih priprema sastanaka, dogovoreno je da pregovore o primirju vode isto vojne
delegacije. To je bio vrst stav UNPROFOR-a, a mi smo ga prihvatili s punim razumevanjem.
Zbog tog u sastavu nae delegacije nije bilo politikih predstavnika. Pokazalo se to sasvim
opravdanim, jer se raspravljalo o vojnim pitanjima. Mimo dogovora, hrvatska delegacija
65
66
67

Petar.
John MacInnis.
Yasushi Akashi.

53

je u svom sastavu imala predstavnika civilnih vlasti. Njegovo prisustvo je pokriveno


uruivanjem UNPROFOR-u jednog teksta s naslovom koji ukazuje na politiki sadraj.
Izjavili smo da taj papir prihvatamo samo iz utivosti i uz komentar da e biti tretiran kao
svaki njihov tekst te vrste, pojavljen u hrvatskim novinama.
U vreme Boinog primirja HV je u vie navrata otvarala vatru iz MB 82 i 120 mm,
uglavnom na sjeverno-dalmatinskom ratitu. Primeen je i pokret neprijateljskih snaga
praeni tenkovima i helikopterima, verovatno se radi o prevozu snaga za b/d u srednjoj
Bosni.
U zoni odgovornosti 18. K neprijateljske snage nisu naruavale dogovoreno primirje, iako je
od nekih pijanih i neodgovornih naih pripadnika bilo vie provokacija od kojih je ranjeno
troje lica (izvetaj UNPROFOR-a) a i priinjena je znatna materijalna teta.
Jedan pripadnik 51. pbr snajperom je gaao zgradu stanice milicije u Pakracu u kojoj su
bili pripadnici MUP-a RH. Isti je lien slobode i bie preduzete disciplinske mere. Ovakav
postupak je veoma tetan za SVK i RSK jer se to moe tumaiti da je SVK neka paravojna
organizacija kojoj niko ne komanduje i u kojoj je svaki pripadnik svoj k-dant. Ovakve
pojave moramo sasei u korenu.
Za vreme Boinih i Novogodinjih praznika bilo je nepotrebno pucnjave i utroka municije
koja prevazilazi sve granice tolerancije i zdravog razuma. Pripadnici 18. K i graani Z.68
Slavonije utroili su toliko municije i MES da se sa njom moglo voditi rat nekoliko dana pa
i sedmica. K-da 18. K i SVK nemaju nikakav valjani razlog da pred Vladom i graanstvom
RSK pravdaju toliki utroak dravnog bogatstva i nenadoknadivu tetu dravi.
Od nekontrolisane vatre v/o Koi ora ubio je v/o Gani Velimir obojica iz 98. pbr.
Naime Gani je jednom rukom drao AP i pucao, zatim je AP uhvatio drugom rukom ali
je cev bila vrua pa je pustio ne prekidajui pucnjavu. Jedan metak je rikoetirao i smrtno
ranio Koia, oca dvoje maloljetne dece. Gani je pritvoren i protiv njega je pokrenut
krivini postupak.
Od nekontrolisane pucnjave tee rane je zadobilo i jedno desetogodinje dete i jedna ena
srednjih godina. Oba sluaja ranjavanja je od zalutalih metaka koji su dolazili iz vazduha
(zrno u padu ima smrtonosno dejstvo ako padne na glavu).
Zbog pokuaja naputanja Z.69 Slavonije i odlaska u Bugarsku sa 6 meseci zatvora kanjen je
Vlajsavljevi Dragan iz Okuana. Isti je pre godinu i po dana otiao u Bugarsku. U Okuane
je doao za Boine praznike. MO ga je pozvala i odredila RR u 54. pbr. Meutim on je 11.
01. pokuao pobei u emu ga je spreila VP na mostu u St.70 Gradici.
Ovih dana u zoni odgovornosti 18. K pojavio se plakat izbornog taba dr. Milana Babia pun
lai i neistina. Letak je rasturan tajno i nou na nain kako je to vreno u vreme rezolucije
Informbiroa. Nemamo nita protiv g-dina Babia,71 ali sama injenica da u predizbornoj
kampanji nije dolazio u Okuane i ovakav nain svoje propagande govori o njegovom
odnosu prema Z. Slavoniji. Nemamo nameru uticati na politiko opredeljenje naih boraca,
ali smatramo da ovakvu propagandu moe vriti samo linost sa sumnjivom saveu.
Informaciju proraditi sa svim pripadnicima 18. korpusa.
POMONIK K-DANTA
p.pukovnik Marinko Gaji, [v.r.]
68
69
70
71

Zapadna.
Zapadne.
Stara.
Milan.

54

M.P.72

M.P.

73

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 44., kut. 4.

20

1994., sijeanj 17.


[Knin]
Podsjetnik Glavnog taba SVK za koordinaciju zadaa u Generaltabu Vojske Jugoslavije s
informacijama o aktivnostima HV-a, sukobu pristaa Fikreta Abdia i snaga 5. korpusa A
BiH na podruju Cazinske krajine te stanju u postrojbama SVK, s analizom realiziranih
i nerealiziranih zadaa s prethodne koordinacije i novim zahtjevima Vojske Jugoslavije za
pruanjem pomoi SVK
VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
STR. POV. Br. 3-36
17. 01. 1994. god.
POTSETNIK
za koordinaciju zadataka u G VJ
dana 19. 01. 1994. godine
I.
1. NEPRIJATELJSKE SNAGE
U periodu 19. 12. 93. do 19. 01. 94. godine, operativno-strategijski raspored HV prema
RSK, nije pretrpio bitnije promene.
Prvi operativni ealon koji ine domobranske jedinice, popunjavan je delimino vojnicima iz
nastavnih centara, dok se dio starijih godita otputao na rad u privredu. U domobranskim
jedinicama su i dalje izbeglice i v/o po sistemu mesene vojne obaveze na 10 ili 15 dana.
Opta je tendencija da domobranske jedinice prerastu u granine jedinice popunjene sa
aktivnom vojskom, ali tu ima i politikih nesuglasica.
Zbog izbijanja veih sukoba u centralnoj Bosni, drugi operativni ealon pretrpio je neto
vee promene. Iz gardijskih brigada (1., 2., 3., 4. i 5.) po jedan bataljon prebaen je na
ratite centralne Bosne, kao i dio rezervnih jedinica, po bataljon iz 101., 102., 112., 113.,
126. i 128. brigade HV. Ovim snagama HV planira zaustaviti ofanzivu muslimana u cilju
zauzimanja enklava sa hrvatskim ivljem u centralnoj Bosni i popraviti taktiki poloaj.
U AP Zapadna Bosna mimo oekivanja, snage Alije Izetbegovia ispoljile su inicijativu,
popravile taktiki poloaj i ovladale Skokovima i Peigradom, dok su snage lojalne Fikretu
72
73

Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.


Prijemni peat: Vojna pota 9172, Stara Gradika, pov. br. 28-40-01, 18. 1. 1994.

55

Abdiu uspele zauzeti s. Trac. Zbog slabe popune komandnim kadrom na svim nivoima
RiK snage AP Zapadna Bosna, bez pomoi VRS i SVK nee moi dugo odrati sadanje
poloaje.
U narednom mesecu oekujemo produetak borbi za centralnu Bosnu izmeu HV i ABiH
i tendenciju smirivanja stanja prema RSK.
2. OPERATIVNO STRATEGIJSKI RASPORED SVK
U operativno strategijskom rasporedu SVK nije dolo do promene u odnosu na prethodni
period. Jedinice SVK uspeno dre linije razdvajanja sa HV i ulau maksimalne napore za
odravanje b/g u uslovima slabe popune sa ljudstvom i MTS. Na sva dejstva HV, odgovoreno
je artiljerijskom, tenkovskom i peadijskom vatrom po svim uoenim i otkrivenim ciljevima,
uz maksimalnu tednju municije. Neprijatelju su naneeni gubici u ljudstvu i MTS.
Aktivna dejstva nisu izvoena i nije dolo do pomeranja linije razgranienja.
Srpska vojska Krajine ojaana je sa 481 vojnika iz VRS.
Gubici: poginulo 15 od ega 1 u borbenim dejstvima a ostali vanredni dogaaji, ranjeno 30
od ega 6 u b/d a ostalo vanredni dogaaji.
II.
1. ANALIZA REALIZACIJE ZADATAKA OD PRETHODNE KOORDINACIJE
a) Realizovani zadaci:
Od ranije odobrenih SRT za formiranje jedinica PVO u toku je prevoenje dela sspr PVO
u RSK.
Odobrene su ininjerijske maine za popunu ininjerijskih jedinica SVK.
Odobreno je kursiranje stareina roda ABHO u 1994. godini iz SVK.
Dodeljene su odobrene koliine indikatorskih cevica.
Upueni su regruti iz SVK na obuku u VJ (866+110).
Razreen je problem dugovanja goriva SVK u VJ.
b) Zadaci koji nisu realizovani:
1. Zahtev za popunu RV i PVO strogo pov. br. 203-56 od 12. 12. 1993. god., nije
realizovan, to oteava formiranje jedinica. Isto tako nisu odobrena sredstva za organizaciju
sistema VOJ, to nam onemoguava zadejstvovanje sistema.
Problemi kod prijema raketnih jedinica ogledaju se u nepripremljenosti sredstava za predaju
i reduciranje na niim nivoima RiK reenja NG VJ o broju dodeljenih sredstava.
2. Nije odobrena popuna sa 20 motornih testera, 7 tona upotrebljivog privrednog
eksploziva i icama za potezanje za kompletiranje mina.
3. Nisu dodeljena sredstva po ABHO grani: ureaj za proveru hermetinosti zatitnih
maski (4 kom), ureaj za proveru otpora cedila zatitne maske (4 kom).
4. Nije izvrena popuna sa traenom municijom i rezervnim delovima.
5. Nismo dobili odgovor da li su nam odobrena sredstva za formiranje jedinica i to:
had 152 ili 155 mm
lad PVO (2 baterije BOV-3 i 1 baterija S-2M)
mpoad PO top T-12
6. Nije dat odgovor da li je prihvaen predlog za formiranje koordinacionog tela na nivou VJ.
7. Nije realizovan zahtev pov. br. 6-194 od 2. 12. 1993. godine da se SVK popuni sa PA
oruima, koja se nalaze na rashodovanim sredstvima RM VJ.
8. Nije dobijen odgovor da li e MO SRJ vriti ugovaranje InMS za SVK.
9. Nisu odobreni rezervni delovi i alati za odravanje vazduhoplova akt pov. br. 560-24 od
23. 12. 1993. godine.
56

c) Z A H T E V I
1) Ostajemo kod zahteva sa prole koordinacije za SRT, RV i PVO, definisanog u aktu str.
pov. br. 203-56 od 12. 12. 1993. godine i prilaemo novi zahtev po spisku u prilogu.
2) Obnavljamo zahtev za popunom MTS za formiranje novih jedinica, a odnose se: had152 ili 155 mm, lad PVO (sastava 2 baterije BOV-3 i 1 baterija S-2m) i mpoad T-12.
3) Odobrenje MTS po ininjerijskoj i ABHO grani navedene u spisku u prilogu.
4) Radi uspenije organizacije sistema RiK, traimo razreenje problema i sredstava veze po
spisku u prilogu.
5) Da se isporui uplaeno lino naoruanje sa AVL koja su ostala u RSK.
6) Da G VJ iznae mogunosti i odobri traenih 1.000 kom automatskih puaka.
7) Da nam se za smetaj ljudstva novoformiranih jedinica odobre traena InMS po
prilogu iz pozadinskog obezbeenja.
8) Strunu pomo za formiranje TV stanice i vojne tamparije SVK. Spisak neophodne
opreme u prilogu.
9) Da se donese odluka o verifikaciji inova slualaca koji zavravaju podoficirsku i oficirsku
kolu u kolskom centru VRS Banja Luka.
Predlog odluke u prilogu.
Da se verifikuju inovi oficira i podoficira unapreenih i proizvedenih u SVK, spisak u
prilogu.
10) Da se prihvati odluka o prijemu oficira pravne slube u SVK u svojstvu pripadnika VJ.
Na zahtev u prilogu.
11) Da se odobri kolovanje slualaca u KA i NO, sada na dunosti u SVK. Potrebe za
kolovanjem i razrez, u prilogu.
12) Da se na savetovanja koja se organizuju u VJ po rodovima, slubama i specijalnostima
ukljue i naelnici rodova i organa iz SVK. Zbog toga su nam neophodni izvodi iz godinjih
planova rada G VJ.
13) Da se organizuje savetovanje organa EI i PED, VJ, VRS i SVK poetkom februara.
14) Da se odobri kursiranje organa bezbednosti u C Panevo.
15) Da se za obuku izv.-diverzantskih jedinica SVK prui pomo upuivanjem instruktora
obuke.
16) Da se na nivou G VJ preduzmu mere protiv svih AVL koji su samovoljno napustili
SVK pokretanjem postupka za prestanak AVS, obustavljanjem linog dohotka).
Spisak stareina koji su samovoljno napustili SVK, u prilogu.74
17) Da se razmotri mogunost davanja pomoi AVL ostalim u RSK i vojnim penzionerima.
18) Da se izrade peati kabineta k-ta SVK, a trokove izrade snosi SVK.

KOMANDANT
general-major Mile Novakovi, [v.r.]

M.P.75
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.
74
75

Prilog nije pronaen uz izvornik.


Okrugli peat: Glavni tab SVK.

57

21

1994., sijeanj 18.


Glina
Informacija Komande 39. korpusa SVK podreenim postrojbama o statusu oficira SVK koji
su doli iz VJ
VOJNA POTA
9136
Pov. br. 42-6
18. 01. 1994. god.
Glina
Status oficira SVK,
d o s t a v l j a.K-di: 24., 26., 31. i 33. pbr, 87. PoB
31. pbr predati SOD C
Na osnovu nareenja komandanta SVK i ukazane potrebe za potpunijim informisanjem
aktivnih vojnih lica posebno iz razloga to pojedinci po kuloarima postavljaju pitanje
opravdanosti i svrsishodnosti svog linog angaovanja u zajednikoj borbi srpskog naroda,
dostavljamo sledeu:
INFORMACIJU
1.- Na pojedinana i nekorektna pitanja zato su oficiri doli u RSK (SVK), odgovor je vrlo
jasan i jednostavan, obavezni smo kao kolovani i struni ljudi krajinici da se zajedno
sa narodom RSK borimo za opstanak i slobodu srpskog naroda, svojih djedova, oeva i
potomaka.
2.- Zato su AVL iz VJ upuena u SVK? Zato to su roeni na teritoriji bive Republike
Hrvatske i RSK. Ako bi u sadanjem trenutku u jedinice SVK na naredbi bila upuena AVL
roena van RSK, to bi se smatralo umeanou SRJ u rat.
3.- Kakav je status AVL u SVK? Status je isti kao i AVL u VJ.
4.- Gde se vode AVL u kojoj VP? AVL se vode u posebnoj VP sa ifrom za svaki garnizon
posebno.
5.- Dali su AVL sa dolaskom u RSK premetena tj. prekomandovana? Da, sa upuivanjem
AVL u SVK biti e postavljeni na odgovarajue dunosti i nee se vie voditi na predhodnim
formacijskim mestima.
6.- Dali se neto menja u pravima porodica AVL koji su prekomandovani u SVK? Ne menja
se nita ve svoja prava ostvaruju kao i do sada u skladu sa zakonima i propisima SRJ.
7.- Ima li razlike u visini plate AVL u SVK? U sutini nema, s tim to primaju 15-20%
uveanu platu i 50 % od dnevnica, smetaj i ishrana su besplatni.
8.- Kada imaju pravo obilaska porodica? Pravo na obilazak porodica u vremenu od 7 dana
stiu svaka tri meseca provedena u RSK (SVK).
9.- Kome se upuuju molbe za dodelu stana? Molbe za dodelu stana mogu se upuivati
u bilo koji garnizon VJ na teritoriji SRJ (tamo gde ele iveti posle aktivne vojne slube).
58

10.- Kakav je status oficira koji odbijaju da idu u SVK? Takva AVL se stavljaju na
raspolaganje, koje traje najvie 6 meseci, a po isteku toga roka, tko ima uslova za odlazak u
penziju (30 godina penzijskog staa) penzionie se, a ostali gube status AVL.
Napomena:
U toku su razgovori na nivoima G VJ, G SVK i G VRS o iznalaenju rjeenja po
kojim e statusna pitanja stareina biti identino reena u SVK, VRS i VJ.
Pravovremeno emo obavetavati sva AVL o novostima i promenama u njihovom statusu.
SD/ZZ
POMONIK KOMANDANTA
P u k o v n i k Kosta Novakovi
Tanost prepisa overava:
PN za PiPP
Major Simo Podunavac M.P.76
SP/DV
M.P.77
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 3.

22

1994., sijeanj 19.


[Okuani]
Izvjee Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o odranom sastanku
zapovjednika korpusa s predstavnicima civilne vlasti opina Okuani i Pakrac te Zapadne
Slavonije, na kojem se raspravljalo o situaciji na podruju Pakraca
VOJNA TAJNA POVERLJIVO
IFROVANO URUITI ODMAH
M.P.78
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 20-5
19. 01. 1994. godine
Izvetaj sa sastanka sa predstavnicima vlasti
Optine Okuani i Pakrac, dostavlja.G SVK
na linost komandanta
76
77
78

Prijemni peat: Vojna pota 9142, pov. br. 85-1, 18. 1. 1994., Petrinja.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 112, primljen 18. 1. 1994. u 21,05.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 2594, primljen 19. 1. 1994. u 13,00; predan u 14,10.

59

U Komandi Korpusa 18. 01. 1994. godine od 09,00 11,15 asova odran je sastanak sa
civilnim strukturama Optina Okuani i Pakrac kao i Zap.79 Slavonije.
Na sastanku su bili prisutni:
Duko Vitez predsednik Oblasnog vea Zap. Slavonije,
Veselinovi Drago Naelnik SUP-a Zap. Slavonije,
Reli Milan sekretar SUP-a,
Dragievi Aran predsednik SO Okuani,
Grozdani Miroslav predsednik SO Pakrac,
Ivanovi Obrad predsednik IO Pakrac,
Otac Leontije paroh iz Pakraca,
Doki eljko k-dir stanice milicije u Pakracu,
pukovnik eleketi Milan k-dant 18. K,
ppuk. Gaji Marinko PKMVP i PP 18. K,
ppuk. Romani Milenko k-dant 51. pbr,
kIk Novakovi arko oficir za vezu.
Sastanak je odran na zahtev k-danta Korpusa, a cilj je bio zauzimanje zajednikih stavova
oko razgovora sa UNPROFOR-om, hrvatskom stranom i po pitanju jaanja odbranbene
moi u Zap. Slavoniji.
Na sastanku su razmatrana sledea pitanja:
1. Mogunost korienja crkve i vladiinog dvora u Pakracu,
2. Mogunost korienja Bukovanske ulice,
3. Mogunost obrade i korienja Pakrakog polja.
Sastankom je predsedavao k-dant 18. korpusa, koji je u uvodnom izlaganju i kroz diskusiju
u toku sastanka istakao:
eleo bi da se ovi sastanci ee odravaju na vie mesta. Prisutne je upoznao sa stanjem
b/g u zoni odgovornosti 18. K. Na predlog Doki eljka da se crkva i vladiin dvor uzmu
silom odgovorio je da se to moe uraditi, ali da sad nije vreme za to. Oni se mogu uzeti
ali momentalno nema snage da se on i ouva te bi bilo vea teta nego korist. Prisutne je
upoznao sa materijalnim i egzistencionalnim stanjem boraca i porodica poginulih boraca.
Govorio je i o slabostima koje su posledica nefunkcionisanja pravne drave.
Traio je vee jedinstvo svih struktura i vee angaovanje svih prisutnih na reavanju goruih
pitanja u zoni odgovornosti korpusa. On smatra da je najprea odbrana ovog podruja i da
je to osnovni zadatak svih struktura. Istie da meu nama ovde prisutnim nema nikakve
tajne. Zato moramo otvoreno svakom u lice rei i ukazati na njegove slabosti, jer nam je isti
cilj i zadatak. Moramo obezbediti funkcionisanje pravne drave jer nam nema ivota. Mora
se znati ko je stari, ko mlai i ko zato odgovara. Zajednike patrole civilne i Vojne policije
moraju uspostaviti i obezbediti javni red i mir i sigurnost graana i njihove imovine.
Apsolutno podrava predlog da se mirnim putem ree pitanja korienja pomenutih
objekata. U razgovorima sa hrvatskom stranom moramo biti lukavi i moramo ih navesti na
tanak led. Slae se da se mora znati granica nae popustljivosti. Pre toga treba konsultovati i
Vladu RSK i imati njihove stavove o svemu tome. U ime pripadnika korpusa garantuje da
e potovati sve dogovore koji se postignu sa hrvatskom stranom.
79

Zapadna.

60

IVANOVI OBRAD
Smatra da su ovi sastanci veoma potrebni i da ih treba ee odravati. Predstavnici
UNCIVPOL-a nude saradnju i mi smo zato voljni, ali elimo znati vae miljenje i
zajedniki plan i da definiemo ciljeve. Predlae da se u razgovorima sa hrvatskom stranom
obezbedi sledee:
1. Stvaranje eksteritorije pod kontrolom UN koja bi obuhvatala vladiin dvor, crkvu i
okolinu.
2. Uspostavljanje kontrole nad Pakrakim poljem i Bukovanskom ulicom.
3. Uspostavljanje kontrole nad fudbalskim igralitem u Pakracu.
Smatra da se neto mora raditi, u protivnom na prolee emo doiveti da e nam se ljudi
iseljavati pa neemo imati za koga i sa im da branimo ovo podruje. Narod mora neto da
radi kako bi mogao iveti. Mi im moramo to obezbediti. Narod mora osetiti i videti da i mi
neto radimo.
VITEZ DUAN
Istie da je UNPROFOR produena ruka hrvatske vlade i njene emigracije i da moramo
biti obazrivi u tim razgovorima. Crkva i vladiin dvor moe se dobiti, ali e Hrvati sigurno
traiti reciprocitet. Mi moemo njima ponuditi vodu za Pakrac jer je vodovod na naoj
strani i moemo ga uvek zavrnuti. Treba vidjeti koju crkvu njihovu moemo dati, ali negde
na periferiji. Predlae da se pregovori vode samo po optinama, kako bi se izbeglo davanje
ustupaka u Okuanima. Mi trebamo traiti pismeni stav hrvatske strane o tim pitanjima,
dobro ih prouiti i zauzeti zajedniki stav.
OTAC LEONTIJE:
Istie da je vladika Lukijan ravan biskupu akovakom ili Banjalukom i da on ne eli voditi
pregovore sa niim nivoima. Vladika ne eli pristati samo na jedno bogosluje jer bi to Hrvati
zloupotrebili. Vladika hoe da bude u svom domu stalno ali mu neko mora garantovati
sigurnost. Pre pregovora moramo imati zajedniki stav i okvire to moemo nuditi. Ne smemo
dozvoliti da Hrvati zloupotrebljavaju nae zahteve, a jo manje da ih molimo za neto to je nae.
DOKI ELJKO:
Da li mi moemo vojniki ui u Pakrac zauzeti dvor, crkvu, zgradu Optine, potu itd. Za to
bi se iskoristio momenat bogosluenja i prisustvo vernika pred dvorom.
(K-dant dao odgovor NE)
ppuk. ROMANI MILENKO:
Smatra da se neto novo deava oko Pakraca. U zadnjih nekoliko dana na TV Beograd se
esto govori o Pakracu i njegovim spomenicima, zato bi trebalo proveriti kod zvaninih
organa. Isto tako UNCIVPOL nam je preneo da ima garanciju politikog vrha RH za
nesmetano bogosluenje u crkvi. Oni trae da se obavi bogosluenje za Svetog Savu.
Naelnik i sekretar SUP-a istakli su da su ovi sastanci veoma korisni i da e rado dolaziti na
njih. Obojica su novi, jo se upoznavaju sa situacijom i da e uiniti sve to je u njihovoj
moi da zaivi pravna drava. Apsolutno se slau da nam je zadatak zajedniki i da prihvataju
sve dobronamerne kritike, predloge i zahteve.
Odreena je komisija koja e voditi pregovore sa hrvatskom stranom. U komisiji nisu vojnici
i pripadnici MUP-a. Komandant Korpusa zahvalio se na ueu i pozvao sve prisutne da
nastave na izgradnji zajednikih ciljeva i zadataka.
61

ZAKLJUAK
Osea se jedna volja za rad i saradnju, posebno od novoizabranih iz Optine Pakrac.
Takoer su novi sekretar i naelnik MUP-a, a kao i k-dir stanice milicije u Pakracu pokazali
nove momente i elje za veom saradnjom. To nam daje nadu da moemo oekivati bolje
rezultate na oivljavanju pravne drave, oivljavanju privrede i ukupno bolje organizacije
ivota i rada u zoni odgovornosti Korpusa. O svemu emo vas redovno informisati.
KOMANDANT
p u k o v n i k Milan eleketi, [v.r.]
M.P.80
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. broj 1503.

23

1994., sijeanj 19.


[Okuani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama o potrebi uvanja ugleda
pripadnika SVK prilikom davanja izjava i priopenja sredstvima javnog informiranja
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. br. 18-57 POVERLJIVO
19. 01. 1994. godine
uvanje ugleda pripadnika SVK,
nareenje. KOMANDI a/a
Na osnovu dosadanjih iskustava vezanih za istupanje pripadnika SVK, putem sredstava
javnog informisanja, gde je ispoljeno vie elementarnih propusta, posebno zbog nepropisnog
izgleda pripadnika SVK zbog ega ostavljamo utisak paravojske, a opta je karakteristika da
borci nastupaju potpuno nepripremljeni i da obino govore borci koji iznose neke line a ne
zajednike stavove, na osnovu nareenja G SVK pov. br. 15-52 od 18. 01. 1994. godine a
u cilju ouvanja ugleda pripadnika SVK,
NAREUJEM
1.- Svi pripadnici 18. korpusa duni su da, pri pojavljivanju pred predstavnicima sredstava
javnog informisanja, istupaju propisno odeveni i sa oznakama SVK i pripremljeni za davanje
izjava i saoptenja. Komandanti brigada-pukova i bataljona-odreda i njihovi pomonici za
moral pripremie borce za javna nastupanja. Bez lino mog odobrenja ni jedan pripadnik
SVK ne moe nastupati u sredstvima javnog informisanja.
2.- Teite u informisanju imati na reprezentiranju lika boraca, vojnika, starjeine, posebno
komandanata i komandira, isticanju uspeha u borbi za slobodu srpskog naroda, na
prikazivanju SVK kao jednog od stubova suvereniteta RSK.
3.- Pomonik komandanta 18. K za moral, verska pitanja i pravna pitanja o stavovima iz ovog
nareenja upoznae na odgovarajui nain glavne urednike sredstava javnog informisanja.
4.- Sa naredbom upoznati sve starjeine a vojnike izvodno u potrebnom obimu.
80

Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.

62

SP/VN
K O M A N D A N T
P u k o v n i k Milan eleketi, [v.r.]
M.P.81
Dostaviti:
51., 54., 98. pbr, 59. i 63. odred, 91. PoB, 18. map
bzi, organi bezb., TG-1, izv.-div. eta, PK za MV i PP
arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 5.

24

1994., sijeanj 20.


[Knin]
Zahtjev Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK Odsjeku bezbjednosti 39. korpusa SVK
da se ispita sluaj albe zastavnika I. klase SVK Miroslava Fumia, kojega se napada te
naziva izdajnikom i ustaom jer je po nacionalnosti Hrvat
GLAVNI TAB SVK
ODELENJE BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 57-1
20. 01. 1994. godine
Odseku bezbednosti 39. korpusa
Fumi Miroslav, zastavnik 1. klase obratio se k-dantu SVK pismenom predstavkom u kojoj
se ali da ga se neargumentovano napada, blati, naziva izdajnikom i ustaom zbog toga to
je po nacionalnosti Hrvat, te da mu se zabranjuje ulazak u kasarnu. ali se posebno na
pukovnika Leti Stanka koji ga je javno pred drugim stareinama omalovaavao i nazivao
gore navedenim. U vezi toga k-dant SVK trai od OB 31. pbr detaljnu informaciju o sluaju.
Posebno pre i u toku rata i dali po svojim postupcima i opredelenjima ista zasluuje takav
tretman. Informaciju dostavite OB G SVK do 25. 01. 1994. godine (doneti prilikom
dolaska na referisanje).
PS/MT
NAELNIK
Pukovnik Vuk Dmitrovi
M.P.82
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 30.
81
82

Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 282, primljen 20. 1. 1994. u 12,47.

63

25

1994., sijeanj 20.


[Knin]
Zahtjev Glavnog taba SVK naelniku Generaltaba Vojske Jugoslavije da proglasi teritorij
RSK podrujem na kojem pripadnici Vojske Jugoslavije obavljaju slubu pod oteanim
uvjetima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
POV. Br. 5/13-7
20. 01. 1994. god.
G VJ, na linost naelnika G
Predlaemo da prema vaoj nadlenosti iz lana 26. Pravilnika o naknadi putnih i drugih
trokova u VJ, koji je stupio na snagu 1. januara 1994. godine, svojom odlukom odredite
teritoriju Republike Srpske Krajine, kao teritoriju na kojoj pripadnici VJ vre slubu
pod oteanim uslovima. Ovakva odluka bi bila zasnovana na realnom stanju i uslovima
slube, a delovala bi stimulativno. U formulaciji odluke, umesto teritorije RSK, moe se
navesti: teritorija na kojoj su u slubi pripadnici VJ iz 40. Kadrovskog centra (ili VP 4001
Beograd). Molimo da se odluka donese u vremenu koje bi omoguilo obraun naknada za
januar u toku januara.
MINISTAR ODBRANE KOMANDANT SVK
kontraadmiral general-major
Duan Raki, [v.r.] Mile Novakovi, [v.r.]
M.P.83 M.P.84
M.P.85
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 41.

26

1994., sijeanj 20.


Vukovar
Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog
taba SVK o stanju u postrojbama i zoni odgovornosti korpusa te pismu predsjednika
Hrvatskog rtvoslovnog drutva Zvonimira eparovia UN-u, da Srbi u Vukovaru i okolici
iskapaju tijela pobijenih Hrvata i leeve premjetaju na druge lokacije
Komanda slavonsko-baranjskog korpusa
Bezbednosni organ
83
84
85

Okrugli peat: RSK, Ministarstvo odbrane, Knin.


Okrugli peat: Glavni tab SVK.
Prijemni peat centra veze: Brzojav CER, br. 316, primljen 21. 1. 1994. u 10,20; predan u 12,20.

64

Str. pov. br. 1-30 M.P.86


20. 01. 1994. god.
Vukovar
G SV RSK Knin, naelnik bezbednosti
Dnevni izvetaj o stanju u jedinicama 11. K
1. Delatnost stranog faktora:
Predsednik Hrvatskog rtvoslovnog drutva dr. Zvonimir eparovi juer, 19. 01. 1994.
god. napisao je pismo predsedniku UN, kako Srbi u Vukovaru i okolici vre iskopavanje tela
pobijenih Hrvata, i leeve premetaju na druge lokacije. Ovo je netona tvrdnja, ali je u vezi
sa nedavnom posetom gospoe Merilin Olbrajt,87 o emu smo vas izvestili naom depeom
SP 1-9 od 09. 01. 1994. god. pod takom 1. depee.
Naelnik Glavnog stoera HV general zbora Janko Bobetko nalazi se na bolnikom leenju
u Zagrebu. Za protekla 24 asa nije bilo ustakih provokacija u zoni odgovornosti naeg
korpusa.
2.- Stanje na teritoriji:
U vezi jue potpisanog dogovora Tuman88-Miloevi89 o poetku uspostavljanja normaliza
cije odnosa SRJ-RH, nemamo jo registrovanih manifestacija graana, kao ni pripadnika SV.
3.- Stanje u jedinicama:
Nema bitnijih promena u odnosu na predhodna izvetavanja. Vojni obveznici, kao i drugi
pripadnici SV u naem korpusu jo nisu dobili materijalnu pomo u ivotnim namirnicama,
mada je to depeom G bilo najavljeno da e poeti od 06. 01. o.g. i prigovaraju docniji tim
vie to su u saznanju da su pojedina AVL na slubi u korpusu to dobila, pa to gledaju kao
dvojnost u tretmanu.
NAELNIK
Pukovnik Duan Grahovac

M.P.90

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

27

1994., sijeanj 21.


[Okuani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama u vezi prihvata i rasporeda
po postrojbama mobiliziranih vojnih obveznika s teritorija SRJ koji su roeni na podruju
RH

86
87
88
89
90

Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-17, 24. 1. 1994.
Madeleine Albright.
Franjo.
Slobodan.
Prijemni peat centra veze: Brzojav SILOS, br. 138, primljen 20. 1. 1994. u 15,20.

65

KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA


Pov. br. 18-71 POVERLJIVO
21. 01. 1994. godine M.P.91
Prihvat mobilisanih v/o, nareenje. KOMANDI bzi
U cilju organizovanijeg prihvata v/o mobiliziranih iz SRJ, roenih na teritoriji Hrvatske i
RSK,
NAREUJEM
1.- Za prihvat v/o u garnizonu Stara Gradika odreujem Komisiju sastava:
Vukovi Ilija, p.pukovnik, predsednik
Vuji Marko, kapetan
Banovi Zoran, porunik
2.- Komisija e izvriti prihvat, saoptiti razloge pozivanja i izvriti raspored v/o po
jedinicama.
3.- Privremeni smetaj i ishranu v/o (do rasporeda) organizovae Komanda 18. map-a u
saradnji sa Komandom 91. PoB.
4.- Prevoenje v/o iz sabirnog centra Bjeljina do St.92 Gradike i od St. Gradike do jedinica
organizovae naelnik SbSl.
5.- Po zavrenom prihvatu i rasporedu u jedinice predsednik Komisije podnee mi izvetaj
najkasnije do 30. januara 1994. godine.
SP/VM
KOMANDANT
P u k o v n i k Milan eleketi, s.r.
M.P.93
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. broj 1932.

28

1994., sijeanj 22.


Korenica
Izvjee Organa bezbjednosti Komande 15. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog
taba SVK o napadu na Komandu 70. pbr SVK u Plakom od strane grupe vojnika s
Brankom Pejiem na elu i o njihovim zahtjevima za smjenom zapovjednika i zapovjednog
vrha 70. pbr SVK
KOMANDA 15. KORPUSA
Organ bezbednosti
91
92
93

Prijemni peat: Vojna pota 9171, pov. br. 13-12/94, 22. 1. 1994., Okuani.
Stara.
Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.

66

Str. pov. br. -----22. 01. 1994. godine


Korenica
M.P.94
Dnevni vanredni izvetaj, dostavlja.Glavni tab Srpske vojske Krajine
naelniku bezbednosti
Stanje bezbednosti
Dana 21. 01. 1994. godine u 14,00 asova grupa vojnih obaveznika na elu sa Peji Brankom,
privatnim kafedijom izvrila je napad na Komandu 70. pbr, uz pretnju sa orujem kojom
prilikom je dovezen i tenk sa poloaja pred komandu. Grupu su sainjavali Trbojevi Mane
zv. veko, Peji Branko, Grahovac Branko, Grkovi Ratko, Klipa Milan, Grkovi Milan,
upica Darko, anja Darko, Dokmanovi Dragoljub-Zujan, Vorkapi Danijel-Sen i Savi
Bogdan.
Pripadnici ove grupe su bivi Martievci i uglavnom se bave kriminalom i vercom. Za
jedan broj postoji osnovana sumnja da se bave kraom i vercom oruja prema muslimanima.
Preteno imaju siledijsko ponaanje i izbjegavaju redovne odlaske na poloaje. Navodni
povod blokade komande i oruanog napada je pokuaj privoenja anja Darka, Vorkapi
Danijela i Dokmanovi Dragoljuba na informativni razgovor u komandu korpusa od strane
Vojne policije komande korpusa. Razlog pozivanja na razgovor je provera podataka oko
krae naoruanja i municije koju su prodavali muslimanima. I pored toga to su policajci
imali uredne papire i korektno se ponaali zbog arogantnog i zatitnikog ponaanja vee
grupe njihovih istomiljenika isti nisu privedeni a u zatitu im se stavio i predsednik SO
Plaki Radmanovi Milan zv. Brile, koji je nastojao da ovo pretvori u politiki sluaj hapenja
SDS-ovaca pred izbore ime je podgrijao situaciju. Kasnije kad je informisan od strane
komande da se radi o privoenju kriminalaca bilo je kasno da sprei napad na komandu.
Napadai su postavili zahtev da na sastanak sutradan (22. 01.) u 11,00 asova dou
komandant 15. korpusa, komandant 21. korpusa i komandant 21. diverzantskog odreda
Rainovi95 sa ciljem da se izvri smena komandanta brigade, naelnika bezbednosti brigade
i pomonika za pozadinu brigade. Da se brigada stavi pod komandu 21. korpusa i da se
specijalna jedinica izviaka 70. pbr vre povee sa 21. diverzantskim odredom odnosno
da koordiniraju akciju. Pored ovoga postavljeni su i zahtevi u vezi sa popunom jedinica i
redovnog odlaska na poloaje kao i odgovornijeg postavljanja komande brigade prema v/o
koji se ne odazivaju na poloaje (svi navedeni redovno izbegavaju odlaske na poloaje, a
Peji96 je oteo oficiru UNPROFOR-a luksuzno vozilo i do danas ga nije vratio a milicija
nema hrabrosti da rei sluaj). Reagovali su i protiv otvaranja prelaza na Vojinovcu za slubena
vozila UNPROFOR-a jer ih komandant nije upoznao sa dogovorom. Na sastanku su sve
vreme okrivljivali komandu brigade i komandovanje i nisu uvaavali nikakve objektivne
okolnosti niti videli probleme u nedisciplini i neodazivu boraca jedinice.
O navedenim problemima koji su istaknuti u vie navrata smo vas izvetavali, komanda
korpusa je preduzimala mere kroz redovne obilaske i nareenje, meutim komanda brigade
94
95
96

Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, Str. pov. br. 5-25, 3. 2. 1994.
Nikola Rajnovi.
Branko.

67

nije imala hrabrosti da preduzima mere kanjavanja prema pojedincima koji neredovno
odlaze na poloaje, koji su nosioci nediscipline, javaluka, verca, privatnim ugostiteljima i
trgovcima, to je eskaliralo da v/o probleme pokuavaju reiti na ovakav nain.
Komandant 21. korpusa je na odreeni nain podrao zahteve v/o koji su izvrili napad na
Komandu 70. pbr i bio je neodreen u svojoj izjavi oko koordinacije sa 21. diverzantskim
odredom, obeavajui im da e sa tim odredom pokriti meuprostor izmeu 13. i 70. pbr
koji je sada prazan. Dalje im je obeao da je spreman u svakom momentu sa oklopnim
bataljonom da zatiti Plaki kao i da pokrije zagranini prostor dejstva ustaa po Plakom.
Prema jednoj izjavi komandant 21. korpusa i pomonik za pozadinu 21. korpusa raspravljali
su pred izvorom o nabavci rezervnih delova za automobile i dogovarali se ko e ii u Grku
i Austriju da kupi rezervne delove. Tom prilikom je komandant 21. korpusa izjavio: jebe se
meni, imam pare i radiu kako ja mislim da treba.
Sastanak je zakljuio komandant 15. korpusa sa obeanjem da e ponovo doi u Komandu
70. pbr u utorak 25. 01. 1994. godine i tom prilikom pozvati komandanta Glavnog taba
SVK a da do tada napadai na komandu brigade precizno formuliu svoje zahteve i da
argumentuju razloge zbog kojih trae smenu komandanta i dela stareina 70. pbr.
Sastanak je zavren bez incidenata, tenk se povukao na poloaj uz obrazloenje da je dolazio
u komandu radi otklanjanja nekog kvara.
Obzirom da je komandu u vreme sastanka obezbeivala grupa vojnih policajaca iz komande
korpusa isti nisu dozvolili ulazak licima koja nisu odreena od grupe od oko 20 v/o da uu
u prostorije komande. Dok je sastanak trajao otac od v/o Dokmanovi Dragoljuba-Zujana
u dva navrata je donosio rakiju i podsticao v/o na agresivnije ponaanje. Zbog hladnoe vei
broj ih se raziao i nije bilo incidenata.
Po potpunom sagledavanju celokupne situacije dostaviemo vam detaljan izvetaj a planirani
zadatak privoenja vercera orujem odloili smo za ponedeljak u jutarnjim asovima, kada
emo uputiti jau patrolu iz ete Vojne policije korpusa.
NAELNIK
Pukovnik Nikola uput
M.P.97
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 33.

29

1994., sijeanj 22.


Muljava
Zapovijed Komande 21. korpusa SVK podreenim postrojbama za protudiverzantsku borbu
i sprjeavanje helikopterskih desanata pripadnika HV-a
KOMANDA 21. KORPUSA NARODNA ODBRANA
22. 01. 1994. godine DRAVNA TAJNA
M u l j a v a Primerak br. 1
DT: 195/3-10/1 Prilog br. 2
97

Prijemni peat centra veze: Brzojav NIAN, br. 192, primljen 23. 1. 1994. u 09,05.

68

BORBENO NAREENJE ZA PDB


Karta 1:100.000 N.98 Mesto, Zagreb
Ivani Grad, Ogulin, Karlovac,
Sisak, Gospi, Biha, Bos.99 Krupa
1. NEPRIJATELJ:
Najverovatnije HV u daljnjem ispoljavanju ofanzivnih dejstava prema RSK izvodila bi
kombinovana b/d ubacivanjem taktikih HD u dubinu teritorije a zatim otpoeli napad g/s
sa fronta. Cilj upotrebe HD po dubini zone odbrane 21. K je zauzimanje vanih poloaja
reona i komunikacija, i to: iri rejon poligona Slunj, r. Mrenica most s. Roknii-Tri
Tounjski, s. Perjasica-raskrsnica puteva, vatreni poloaji I KAG-21 i II KAG-21, kao i iri
rejon Cerovac Tuilovaki, Kamensko, s. Stopan i VP (BrAG-13).
HV raspolae za sada sa oko 20 helikoptera tipa MI-8 sa kojima moe jednovremeno ubaciti
snage jaine jedne ete (150 ljudi). Snage koje bi uestvovale u vrenju HD su iz sastava
obuenih i uvebanih jedinica zvani TIGROVI meu kojima ima znatan broj stranih
plaenika.
Mogue varijante upotrebe HD su:
1. Ubaciti HD u dubinu teritorije jaine oko jedne ete sa ciljem zauzimanja vanih
objekata, raskrsnica, komunikacija, onemoguavanje dovoenja snaga iz dubine, dejstvima
u bokove i spajanje sa snagama koje dejstvuju sa fronta.
Ubacivanje manjih diverzantskih grupa 2-3 helikoptera, 15-20 ljudi na pojedine elemente
borbenog rasporeda KM, centre veze, poloaje art. jedinica i delove teritorije u pograninom
podruju sa ciljem zauzimanja delova teritorije i nanoenja gubitaka u /s i MTS.
Angaovanje ostalih snaga HV ostaje kao u taki 1. zapovesti za odbranu DRINA.
2. Zadatak 21. korpusa ostaje kao u taki 2. zapovesti Plana upotrebe DRINA.
3. Zadaci suseda ostaju kao u taki 3. zapovesti Plana upotrebe.
4. Odluio sam angaovanje snagama I i II operativnog ealona uz podrku KAG-a i
angaovanje 21. div. odreda, odmah po sputanju HD isti blokirati i unititi sa ciljem: ne
dozvoliti mu spajanje sa snagama sa fronta, stvaranje desantnih osnovica i dalja DTD u
dubini teritorije. Gotovost za napad na HD gotovim snagama odmah, snagama operativne
rezerve u +2.
5. Zadaci jedinica:
5.1. 13. pbr: Pored zadatka regulisanim u zapovesti za odbranu, po planu DRINA 13.
pbr je osnovni nosilac PDB u zoni odbrane brigade. K-dant 13. pbr objedinjava sva dejstva
za PDB u zoni odbrane: za PDB potinjavaju Vam se 21. div. odred i 21. izv za borbu sa
HD u rejonu Veljuna, a po pristizanju 21. okb i 21. okb za borbu sa HD u rejonu Mrzlo
polje-Slunj. Posebnu panju obratiti na rejone Mrzlo polje, Tri Tounjski (most na reci
Mrenica, s. Perjasica i s. Veljun).
Zadatak razbiti i unititi snage HD u navedenim rejonima.
98
99

Novo.
Bosanska.

69

5.2. 11. pbr: Pored zadatka regulisanim u taki zapovesti za odbranu po planu DRINA,
osnovni je nosilac PDB u zoni odbrane brigade.
Za PDB u irem rejonu Cerovac-Turanj sadejstvuje Vam 21. okb. Podrku snaga u borbi
sa HD vrie I KAG-21 iz ireg rejona Slavsko polje. Posebnu panju obratiti na Cerovac
Tuilovaki, s. Kamensko, s. Popovi Brdo.
Zadatak razbiti i unititi snage HD u navedenim rejonima.
5.3. 19. pbr: Pored zadatka regulisanim u taki Zapovesti za odbranu po planu DRINA,
nosilac je organizacije i borbe sa HD u zoni odbrane brigade.
U borbi sa HD u irem rejonu s. Stipan sadejstvuje vam 2/21. izv. Borbu sa HD vrie I
KAG-21 iz rejona Slavsko polje Vrginmost.
Naroitu panju posvetiti na iri rejon s. Lasinje, s. Stipan (KM) vatreni poloaj BrAG-13.
Zadatak razbiti i unititi snage HD u navedenim rejonima.
5.4. 21. okb: Zadatak: Gotovim snagama biti u stalnoj gotovosti za borbu sa HD u sledeim
rejonima i pravcima:
Slunj Mrzlo polje s. Perjasica
Vojni s. Tuilovi Turanj i Vojni s. Bukovica Kamensko.
Biti u gotovosti za voenje PDB u rejonu vatrenih poloaja I KAG-21 rejon Slavsko poljeVani Brdo.
Prepoinjavanje bataljona vri se u zavisnosti od toga u ijoj zoni odgovornosti dejstvuje 21.
okb.
KM Kuplensko.
5.5. Komandant 75. mabr-a odgovoran je da angauje PDB u rejonu vatrenih poloaja
korpusnih art. grupa. Biti u gotovosti za neutralisanje HD u rejonima: Mrzlo polje-poligon
Slunj-s. Roknii-most na r. Mrenica; Tri Tounjski; s. Veljun-most na r. Korana; s. Cerovac
K-202; Goljak; Popovi Brdo, Vani brdo i s. Stipan.
Vatreni poloaji i zadaci 75. mabr ostaju po ranijoj odluci i Planu upotrebe DRINA.
5.6. 3. mtb/mtbr G SVK zadrati u rezervi 21. K za borbu protiv HD u zoni odbrane 21.
K u zavisnosti od razvoja situacije.
5.7. 21. izv Zadatak biti u gotovosti za borbu sa HD u sledeim rejonima:
s. Stipan, s. Lasinja, S.100 Polje Vani brdo
Vatreni poloaji KAG-2 s. Veljun.
Za vreme dejstva u zonama dejstva brigada snage 21. izv pretpoinjavaju se komandantima
brigada koji su odgovorni za PDB navedenih rejona.
5.8. 21. div. odred: Zadatak: biti u stalnoj gotovosti za voenje PDB u rejonu Mrzlo polje
poligon Slunj s. Perjasica Tri Tounjski i s. Veljun. Delom snaga biti u gotovosti i za
PDB u rejonu Turanj Cerovac.
6. Organizacija ostalih sadraja b/d i obezbeenja borbenih dejstava ostaje po odluci Plana
upotrebe DRINA.
Napisao: ppuk Petar Trkulja
Kucala: Buni Bosiljka
100

70

Slavsko.

Kucano u jednom primerku i umnoeno u pet primerakaKOMANDANT
p u k o v n i k edomir Bulat, s.r.
M.P.101
Dostavljeno:
K-dantu 13. pbr prim. br. 1
K-dantu 19. pbr prim. br. 2
K-dantu 11. pbr prim. br. 3
K-dantu 75. mabr prim. br. 4
G SVK ... prim. br. 5
Usmeno upoznati: K-dant 21. okb
Od K-danta brigada: K-dant 3. mtb/mtbr
K-dant 21. izv
K-dant 21. div. odreda
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248, sn. 1085/8.

30

1994., sijeanj 22.


[Knin]
Obavjetajna informacija Obavjetajnog organa Glavnog taba SVK obavjetajnim
upravama Glavnog taba VRS i Generaltaba VJ te podreenim korpusima sa saznanjima o
aktivnostima RH i postrojbi HV-a te situaciji na podruju Cazinske krajine
G SRPSKE VOJSKE KRAJINE
Obavetajni organ
Str. pov. br. 21-24/449
Dana, 22. 01. 1994. godine
Dostaviti: 7., 15., 21., 39., 18. i 11. K SVK
G VRS Obavetajna uprava, G VJ Obavetajna uprava
Obavetajna informacija.U periodu od 16. 01. 1994. godine, prikupljeni su sledei obavetajno interesantni podaci
o Republici Hrvatskoj i njenim oruanim snagama, te muslimanskim snagama na prostoru
AP Zapadna Bosna.
1.- Hrvatska u ovom asu u odnosima prema RSK zagovara politiku aktivnost, koja
zbog pristupa rjeenja sukoba ne moe dati pozitivne rezultate. Meutim, kako se odnosi
i sa Slovenijom pogoravaju bez perspektive skorog rjeenja, umeanost u rat u Bosni, te
znaajnog pada rejtinga u meunarodnoj zajednici Hrvatska se odluila za ovakvu aktivnost.
101

Okrugli peat: Vojna pota 9104, Petrova Gora.

71

Potpisivanje sporazuma sa SRJ o uspostavi biroa u Beogradu i Zagrebu, u hrvatskoj javnosti


je popraeno na pompozan nain sa posebnim isticanjem u rjeenju sukoba. Ovo je
upravo potrebno radi popravljanja poljuljane pozicije. Opte raspoloenje zbog neskrivene
umeanosti u rat u Bosni sve je nepovoljnije po oficijalnu vlast.
Optereenost velikim brojem izbjeglica iz bive BiH Hrvatska vlada namerava u toku 1994.
godine reiti. Tako planiraju nasilnim mobilisanjem Hrvata iz Bosne i upuivanjem u
jedinice HVO i pritiscima na muslimane u Hrvatskoj da se sele u druge zemlje reiti pitanje
izbjeglica.
1.1. Aktivnosti HV
Pratei politiku orjentaciju vrhovnitva, HV u proteklom periodu nije izvodila ofanzivna
b/d, osim provokativnih dejstava iz peadijskog naoruanja. U matinim garnizonima i na
poligonima je intenzivirana obuka specijalnih jedinica u celini i po delovima.
Raspolaemo pouzdanim podacima da je 8. lako jurina brigada VP Sokolovi iz Pule,
najpre imala obuku u Istri, a potom u irem rejonu Zadra uz upotrebu helikoptera.
U nastavnom centru Delnica obuavaju se specijalne jedinice iz 1. i 2. gbr Tigrovi i
Gromovi. Obuku izvode u najteim meto uslovima.
Neidentifikovane specijalne jedinice HV i MUP-a RH obuavaju se u Krapini i Ivani
Gradu.
Prema izvoru, cilj obuke je priprema za iznenadni napad na teritoriju RSK po uzoru na
Medaki dep. Isti izvor naglaava da su u obuku ukljueni instruktori iz inostranstva.
Preko nae veze bliske visokom oficiru UN vojnom posmatrau, doli smo do podataka da
HV ispoljava obavetajni interes za iri prostor Plitvikih jezera i to:
izuava mogue pravce obuhvata,
istrauje snage, brojno stanje i nain odbrane Plitvica.
Izvor istie da je u kombinaciji mogua upotreba vertikalnog manevra.
Pored ovog objekta ispoljavaju interes za autoput kod Okuana.
Du fronta prema RSK uoava se pregrupisavanje snaga RH sa pojaanim izvianjem
prednjeg kraja nae odbrane.
Pregrupisavanje je rezultat upuivanja veeg broja jedinica u centralnu Bosnu i Hercegovinu,
te popune jedinica koje dre front prema RSK.
Izvor iz redova UNPROFOR-a istie, da im je hrvatska strana zabranila kretanje u blizini
njihovih poloaja. Isti izvor procenjuje da je to iz razloga loe popunjenosti jedinica zbog
upuivanja vojske na bosansko ratite. Mobilizacija se i dalje sprovodi radi popune jedinica
HVO i HV. Nasilno mobiliu sva lica rodom iz bive BiH.
Zbog velikih obaveza koje je preuzela i naprezanja u voenju rata u Hrvatskoj je
svim redovnim vojnicima produen vojni rok na 14 mjeseci. Popuna jedinica vri se iz
inostranstva, teino municijom, ali i drugim borbenim sredstvima i vojnom opremom.
2.- Cazinska krajina i AP Zapadna Bosna
Trenutno na ovom prostoru vlada primirje, a nastavljaju se pregovori sukobljenih strana o
pronalaenju reenja da se sukob rei mirnim putem.
U Bihau lokalno rukovodstvo ini napore da otvori novi put za dopremanje humanitarne
i druge pomoi preko RSK. Vrlo esto se spominje pravac Ogulin-Plaki-Plitvika jezeraBiha ime bi se zaobila Velika Kladua.
Linija dodira Trac-turli-Peingrad bez promene.
72

Zakljuci:
1.- Nema indikatora mogueg napada HV na RSK. Cenimo da e i u narednom periodu
teite izraavati na ratitu u Bosni.
Verovatno e posredstvom UNPROFOR-a intenzivirati kontakte sa predstavnicima RSK.
2.- Snage 5. K tzv. ABiH vre popunu, pa je za oekivati da e produiti dejstvo do potpunog
obrauna sa tzv. autonomaima.
NAELNIK
pukovnik Milo Krnjeta

M.P.102

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 5012.

31

1994., sijeanj 23.


[Okuani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama da se obavi evidencija
vojnih obveznika dobrovoljaca mobiliziranih na teritoriju SRJ koji nisu roeni na
podruju RH
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. br. 18-83 POVERLJIVO
23. 01. 1994. godine
Evidencija dobrovoljaca,
n a r e e nj e. KOMANDI a/a103
U cilju potpunije evidencije v/o dobrovoljaca mobilisanih na teritoriji SRJ a koji nisu
roeni u RSK i bivoj Hrvatskoj,
NAREUJEM
1.- Odmah izvriti proveru v/o koji su roeni na teritoriji izvan RSK i bive Hrvatske i sva
takva lica evidentirati kao dobrovoljce.
2.- Dobrovoljcima obavezno saoptiti da imaju status dobrovoljca i od istih uzeti izjave koje
popuniti i primerak izjave dostaviti Komandi Korpusa org. mob. organu.
3.- Dobrovoljci imaju sva prava i obaveze kao i ostali v/o.
4.- Rok za dostavljanje izjava za dobrovoljce 5 (pet) dana po izvrenom rasporedu u jedinice.
SP/GS
K O M A N D A N T
p u k o v n i k Milan eleketi, [v.r.]
102
103

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 249/353, primljen 22. 1. 1994. u 15,05; predan u 15,15.
Dopisano rukom.

73

M.P.104
Dostaviti:
51., 54. i 98. pbr, 59. i 63. Od
bin, 18. map, 91. PoB, eta veze
K-da stana, VP, IDOd, TG-1
arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 6.

32

1994., sijeanj 23.


Gora
Informacija zapovjednika 4. bataljona 31. pbr SVK Organu bezbjednosti Komande brigade
o saznanjima tijekom razgovora s predstavnikom UNPROFOR-a
KOMANDA 4. pb
KM Gora
Gora, 23. 01. 94. g.
KOMANDI 31. pbr
Bezbednosti
PREDMET: Informacija o voenim razgovorima sa francuskim kapetanom.
Dana 23. 01. 94. g. vodio sam jednosatni razgovor sa francuskim kap. RAVISE-om105 u
vremenu od 13.40 do 14.50 asova. U toku razgovora saznao sam sljedee Razgovor je bio
baziran na bazi humanitarne pomoi.
1. Za vrijeme svog odmora kap. Ravize je itao u francuskim novinama da je Babi106
zainteresiran za samostalnu dravu koja nebi imala veze sa Srbijom niti Hrvatskom.
Obzirom da teritorijalno nije povezana RSK kap. Ravize je izrazio sumnju da je mogue
ostvariti samostalnost drave, i naglasio je mogunost nagodbe od strane Babia sa
Hrvatima.
2. Izrazio je elju Francuske da se stvori velika Srbija kao odgovor na njemake tenje o
prevlasti na podrujima bive Austrougarske.
3. Miljenja je da bi trebao pobjediti Marti107 u izborima te me je tri puta pitao da li je
mogue promjena rezultata od prethodnih izbora (26% naprama 49%).
4. Francuska Engleska i ostali dio Evrope nisu zainteresirani za muslimansku dravu u
Evropi. Ali zbog znatnog uticaja arapskog kapitala smatra da e pregovori dugo trajati.
Informaciju podnio:
kap. Janjanin Milan, [v.r.]
104
105
106
107

74

Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.


Prireivai nisu utvrdili ime.
Milan.
Milan.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 1038-2.

33

1994., sijeanj 23.


Vukovar
Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog
taba SVK o aktivnostima HV-a u zoni odgovornosti korpusa, problemima i stanju u
postrojbama korpusa te izborima za predsjednika RSK
Komanda slavonsko-baranjskog korpusa
Odsek bezbednosti
Strogo pov. 1-36 M.P.108
Vukovar, 23. 01. 1994. godine
G SVK Knin
Naelniku bezbednosti
1. Aktivnost stranog faktora
Po svim naim operativnim saznanjima svi strani subjekti, prvenstveno RH i institucije
UNPROFOR-a na naem prostoru, oba ova strana subjekta izuuju pojedinosti o izbornim
promenama.
Hrvatska strana, u zoni odgovornosti 43. pbr Tenja, vri neznatna pomeranja svojih
poloaja ka naoj strani i poboljava utvrenja. to vie lii na popravljanje situacije za
eventualno razgranienje, nego li na pripremu za agresiju. Ako se pojava potvrdi po celoj
duini linije razdvajanja, ili na vie mesta sigurno je da se radi o sistemskoj odluci RH.
Pojavu emo pratiti i izvetavati vas.
2. Stanje na teritoriji
Na teritoriji su izbori za predsednika u toku. Sve druge politike pojave su izgubile na
aktuelnosti. Po dosadanjim izvetajima, s birakih mesta, izbori se odvijaju bez incidenta.
Jedino u blizini izbornog mesta, u selu Mlaka, optina Mirkovci, grupa izgrednika je ila
kroz selo i skandirala protiv predsednika Miloevia109 i kandidata Martia,110 te da e taj
tandem izdati RSK i uvesti je u RH.
3. Stanje u jedinicama
Nema promena. Ali imamo saznanje iz neposrednog uvida sa sastanaka i analiza u
komandama da stareine iz osnovnih jedinica i v/o oekuju promene posle izbora. Oekuju
statusna reenja i proces profesionalizacije. Znai promenu stanja koja je negativno uticala
na moral i stanje opte bezbednosti. Ovo istiemo, jer ako ne doe do promena, problemi
e eskalirati kroz razne tetne manifestacije i opti nered. Ovakav sled dogaaja moe imati
108
109
110

Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, Str. pov. br. 9-25, 3. 2. 1994.
Slobodan.
Milan.

75

veliku verovatnou i trebao bi se najozbiljnije uzeti u obzir. Treba preduzimati mere i


sukcesivno informisati v/o i delovati u pravcu poboljanja morala.
U zgradi pozadinske baze bd, u B.111 Manastiru izbio je poar, 21. 01. 1994. godine oko 21
as, na krovnoj konstrukciji, od zgrade preko varnice iz dimnjaka zapaljene su vee koliine
starog papira (arhiva biveg SIZ-a). Uviaj izvrili, istrani sudija, MUP i Vojna policija.
Naelnik OB ne moe doi na referisanje, jer se ne moe nai vozilo za ove uslove putovanja.
NAELNIK M.P.112
Pukovnik Duan Grahovac
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

34

1994., sijeanj 23.


[Petrinja]
Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa SVK o sigurnosnom stanju na terenu
i u postrojbama korpusa te aktivnostima pripadnika UNPROFOR-a u zoni odgovornosti
korpusa tijekom sijenja 1994.
KOMANDA 39. KORPUSA
3072-6113
ODSEK BEZBEDNOSTI
ZOPMR
Str. pov. broj 4-1 VOJNA TAJNA
23. 01. 1994. godine Strogo poverljivo
Organ bezbednosti
Buan Pavao, potpukovnik
(ovlaeni stareina u OB)
Dana 22. 01. 1994.godine
Raeno u 2 primeraka
Dostavljeno: 1 x OB G SVK
1 x OB 39.K
Reg. broj 101
ZABELEKA O PRIMENI METODA RADA
a) Predlog
b) Zahtev
c) Izvetaj
Objekat primene metode: KO procena za mesec JANUAR 1994. godine
Vreme primene: 1994.22.01.-01.01.
O B R A Z L O E NJ E
KO procena za mesec JANUAR 1994. godine.111
112
113

76

Beli.
Prijemni peat centra veze: Brzojav SILOS, br. 169, primljen 23. 1. 1994. u 17,25.
Dopisano rukom.

Osnovne karakteristike bezbednosnog stanja, kako u jedinicama tako i na teritoriji i dalje su


prisutne i zahtevaju angaovanje, ne samo organa bezbednosti, nego i komandi i stareina
na rukovodeim mestima i organa vlasti. Pojedini bezbednosni problemi su i suvie dugo
prisutni i malo je uinjeno na svim nivoima rukovoenja i komandovanja da se ovi problemi
reavaju na adekvatan nain i u meri neophodnoj za dalju stabilizaciju ukupnih prilika u
zoni odgovornosti 39. korpusa.
Karakteristike bezbednosnog stanja u zoni odgovornosti 39. korpusa sadrane su u:
neovlaenim i relativno estim kontaktima v/o i stareina niih nivoa (eta, bataljon) sa
pripadnicima hrvatske vojske i Armije BiH, to se odnosi i na kontakte sa pripadnicima
UNPROFOR-a u zonama odgovornosti niih jedinica; posedovanju veeg broja razliitih
amaterskih radio-stanica kod pojedinih lica i ostvarivanje kontakata sa neprijateljskom
stranom; vercu naoruanja i municije, prema Cazinskoj krajini, emu u dobroj meri
pogoduje slaba evidencija i kontrola naoruanja i municije, postojanje dela oruja nad kojim
se nema kontrola a koje uglavnom potie iz prvog dela rata; neodazivanju u jedinice dela v/o,
pokuajima izbegavanja vojne obaveze i nedovoljnom funkcionisanju linije rukovoenja i
komandovanja na nivou ete i bataljona; pojavama i praksi prekomernog uivanja alkohola
i nekontrolisanoj upotrebi oruja; nedovoljno uspostavljenoj kontroli ulaska na teritoriju
RSK lica iz RH i nedovoljnom ostvarivanju uvida u kretanje i aktivnost tih lica u toku
boravka u RSK i nedovoljno efikasnom praenju aktivnosti UNPROFOR-a na teritoriji.
U toku januara 1994. godine organi bezbednosti 39. korpusa su se angaovali teino na
dopuni KO procene AVL i suprostavljanju delovanja SOS i VOS; sagledavanju aktivnosti
UNPROFOR-a i ostalih meunarodnih organizacija na terenu i selekciji lica koja zasluuju
panju OB i njihovom uvoenju u OP, kao i izuavanju lica za uspostavljanje organizovane
saradnje i stvaranje izvora OB, kako u jedinicama tako i na teritoriji.
AKTIVNOST UNPROFOR-a
Snage UNPROFOR-a u zoni odgovornosti 39. K i dalje pokazuju svoju aktivnost na
obavetajno-izviakom planu. Svakodnevno se kreu odreenim pravcima, glavnim
i sporednim komunikacijama, vre opservaciju i izvianje pojedinih terena i sa svojih
punktova obavetavaju k-de svojih jedinica o svim pokretima, pa i pojedinanih, vozila
SVK. Registrovali smo da vre i fotografisanje terena posebno u zonama rasporeda naih
jedinica koje izvode prema prednjem kraju. Tako je dana 19. 01. 1994. godine vozilo
UNPF-7719 marke PUCH kreui se iz pravca Gline prema Petrinji zaustavljeno na
punktu 3/31.pbr zbog fotografisanja terena i oduzeta su dva filma. Radi se o pripadnicima
francuskog bataljona.
Istovremeno je zapaena intenzivnija aktivnost predstavnika ureda za civilne poslove
BASKIN MARK-a. Imenovani ostvaruje i ima bliske veze sa licima u RSK i RH. Prema
novijim operativnim saznanjima Mark priprema odnosno nudi jednoj zagrebakoj novinarki
osobu koja razmilja zagrebaki i koja moe uestvovati u emisiji koju novinarka sprema
o Krajini. Operativnim radom ustanovljeno je da se radi o V. N., koja je pre rata radila
kao asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i bila aktivista stranke Milorada Pupovca
za Sisak, a ista sada ivi Petrinji. Vesna je u bliskim odnosima sa Markom, ee dolazi u
njegovu kancelariju.
U vezi vaeg akta str. pov. broj 256-1 od 10. 11. 1993. godine izvetavamo vas da je OB 39.
K uspostavio organizovanu saradnju sa 5 lica od ega su 3 v/o, a 2 lica su iz kategorije ostalih
graana i za sada su svi usmereni na KOZ. Pored angaovanih saradnika, OB 39. K koristi
13 lica kao izvore podataka, od ega su 2 AVL, 4 v/o i 7 iz kategorije ostali graani.
77

Navedene saradnike i izvore koristi iskljuivo odsek bezbednosti 39.K, dok OB brigada
nemaju sreenu evidenciju saradnika i izvora, izuzev 31.pbr, gde je naelnik OB aktivno
vojno lice, dok su ostali rezervni oficiri.
Za sada nemamo lica koja su obuhvaena jednim od stepena obrade.
U POR-u je obuhvaeno 20 lica, od ega po stranim obavetajnim slubama 15 (HOS-10,
MOS-2, UN-2, EU-1), po negativnim istupima 4 i po kriminalu 1.
Operativnim radom nismo doli do podataka i saznanja o moguim agenturnim pozicijama
SOS, njihovim OBP i OBC u zoni odgovornosti 39. korpusa.
Do sada nisu otkrivene DTG ili pojedinci u zoni odgovornosti 39. korpusa.
Pored grupe MARTI SINIE ilta i MILEEVI GOJKA, koje nisu aktivne i ne
egzistiraju, postoje indicije da SDS Krajine ima naoruane grupe sastavljene iskljuivo od
pripadnika stranke, meutim njihova uloga i zadaci nam nisu poznati. Na ovo ukazuje i
sluaj neodlaska na poloaj koji je organizovan u s.Veliki Gradac 08. 01. 1994. godine,
posebno iz razloga to se s.Veliki Gradac smatra uporitem SDS Krajine, kao i sluaj
privoenja rezervnog porunika Luka Duana, predsednika OO SDS Krajine za Glinu,
kada se raspolagalo sa podatkom da naoruane grupe kreu u Glinu radi oslobaanja Lukaa
i razraunavanja sa k-dom brigade i nosiocima kriminala u Glini.
Predlaemo da se za praenje aktivnosti meunarodnih organizacija na teritoriji RSK
(UNPROFOR, UNHCR, UNCIVPOL i druge) uvede operativna akcija kako bi organi
bezbednosti bili konkretno usmeravani, sa teinim zadacima.
U vezi OA POVRATNIK potrebno je OB korpusa dostaviti izvod sa konkretnim
zadacima OB, SJB, SDB i meusobnim obavezama. Dosadanja saradnja po ovoj akciji
svodi se na lokalni nivo i meusobni dogovor.
PB/VD/SL
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932., sn. 301-024.

35

1994., sijeanj 25.


Vrginmost
Izvjee Komande bataljona za intervenciju 21. korpusa SVK tehnikoj slubi Komande
korpusa o popunjenosti streljivom tenkova, oklopnih transportera i borbenih vozila
pjeatva postrojbe te raspoloivoj rezervi streljiva u pozadini
VP 9113 VOJNA TAJNA
Vrginmost POVERLJIVO!
Pov. br. 484-7
Dana, 25. 01. 1994.
Podatke o popunjenosti sa municijom,
dostavlja. KOMANDI 21. KORDUNAKOG KORPUSA
/Teh. sluba/
78

Dostavljamo vam podatke o popunjenosti sa municijom na borbenim sredstvima, na dan


25. 01. 1994. godine.
1. Tenkovi M-84 (na poloaju u Kuplenskom = 12 tenkova i na poloaju u rejonu Slunja 6
tenkova) popunjeni sa jednim b/k.
2. BVP M-80 u rejonu s. Perna = 10 BVP-a ispravnih za upotrebu popunjeni sa jednim
b/k.
3. OT M-60 u rejonu s. Perna = 6 kom. ispravnih za upotrebu popunjenih sa jednim b/k.
SASTAV JEDNOG B/K PO NORMI SLEDOVANJA PO VRSTAMA BORBENIH M/V
a) Tenk M-84:
b) BVP M-80:

c) OT M-60:

metak 125 mm TF granata = 20 kom.


metak 125 mm kum. granata = 6 kom.
metak 125 mm potkalibarno zrno = 16 kom.
metak 7,62 mm za mitraljez PKT = 2000 kom.
metak 12,7 mm za mitraljez NSV(s) = 300 kom.
metak 20 mm TZ, TZO i PZ = 400 kom.
metak 7,62 mm za mitraljez PKT = 1600 kom.
metak 7,9 mm za mitraljez M-53 = 2500 kom.
metak 12,7 mm za mitraljez Browning = 1400 kom.

NAPOMENA: 2 OT M-60 imaju BsT top, b/k za jedan top je 6 kom. metaka sa
kumulativnom granatom.
d) Tenk za izvlaenje (TZI) metak 12,7 mm DK= 250 kom.
REZERVE MUNICIJE U SKLADITU ODNOSNO U POZADINI BATALJONA NA
DAN 25. 01. 1994. godine:
1. Metak 125 mm TFG = 43 kom.
2. Metak 125 mm kum. granata 137 kom.
3. Metak 125 mm potkal. zrno = 54 kom.
4. Metak 20 mm TZO = 200 kom.
5. Metak 20 mm TZ = 1500 kom.
6. Metak 20 mm PZ = 100 kom.
7. Metak 7,62 mm za AP, PM i PaP = 9500 kom.
8. Metak 7,9 mm za mitraljez M-53 = 4500 kom.
9. Metak 7,62 mm za PkT = 21600 kom.
Hitno je potrebno izvriti popunu rezervi ubojitih sredstava za sve vrste naoruanja.
Referent teh. slube
Zastavnik I klase Beki Stevo, [v.r.]
M.P.114
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

114

Okrugli peat: Vojna pota 9113, Vrginmost.

79

36

1994., sijeanj 25.


Okuani
Izvjee Komande 18. korpusa SVK o referiranju zapovjednika podreenih postrojbi o
stanju i problemima u postrojbama te situaciji u njihovim zonama odgovornosti
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Int. br. __________ INTERNO
OKUANI
25. 01. 1994. godine
Referisanje k-danata potinjenih jedinica
od 25. 01. 1994. godine
i z v e t a j. ______________
KARAKTERISTINA IZLAGANJA:
51. pbr (Harambai115):
nedostatak oruja i uniformi za eventualni prihvat v/o iz SRJ
K-ntova podrka novom rukovodstvu Pakraca imala pozitivan odraz na poboljanju
opte situacije u z/o j-ce
zabrinjava prisustvo ljudi koji su poinili ubistva a sada se nalaze na slobodi (nije im
sueno) treba ih udaljiti iz z/o j-ce
pojedinci odbijaju odlazak na liniju zbog nedostatka opreme
odreen broj ljudi se nije vie nikad vratio sa vikenda u j-cu (ukupno 93)
sporo se reava status rezervnih stareina
nedostaju im uniforme za lica koja potpisuju Ugovor
dolazak lekara iz OK se pozitivno odrazio na raspoloenje ljudi
K-nt: k-nti trebaju dostaviti spisak lica iz njihove z/o koja su poinila ubistva a sada se
nalaze na slobodi (nije im sueno)
18. map (Tatar116):
nezadovoljava stanje objekata za otvaranje vatre i zatitu ljudstva
prosena starost v/o iz SRJ: 40 godina (drugi poziv)
nemaju mogunost da obuku novi kontingent v/o
v/o iz SRJ dolaze bez rezervnog donjeg vea i bez pribora za odravanje line higijene
mole da se oslobode na mesec dana dranja poloaja na p/k radi obuke novih v/o
sankcionisanje kraa u garnizonu imalo je pozitivnog odjeka meu borcima
K-nt: angaovati stolare na izradi straarskih kuica
54. pbr (Miliki117):
jue su u Ratkovcu organizovali akciju dobrovoljnog davanja krvi za bolnicu u Gradiki
to e se povoljno odraziti na uslove leenja njihovih ljudi u toj bolnici
115
116
117

80

Stevo.
Pao.
ore.

snabdevanje ogrevnim drvetom neredovno i nedovoljno


zalihe oruja nee biti dovoljne za novi kontingent v/o
UNPROFOR ograniava broj ljudi (smene iz RS) koji istovremeno mogu u minibusu
prei most (7 vojnika)
novi objekat K-de neuslovan trebaju hitno preseliti u novu kuu Vuksana
insistirati da Landup ispotuje dogovor o isporuci ribe za vojsku
98. pbr (Babi118):
prihvatili 83 v/o iz SRJ, uspeno
dali su svoje gorivo za potrebe razvoenja v/o (oekuju nadoknadu od Korpusa)
predlau da se stareine rasporeuju na pravcu u z/o Korpusa sa kojeg potiu
(Mejandija,119 18. map)
pokreu pitanje opravdanosti postojanja naih m/p (stradaju iskljuivo nai ljudi)
59. Od (Gatari120):
prihvatili 32 v/o, dalji prihvat e biti otean zbog nedostatka smetajnog prostora
dolazak novih v/o pozitivno delovao na moral ljudi
nije im vie potrebna ispomo drugih j-ca na dranju poloaja u D.121 umetlici
predlau prekomandu nedisciplinovanih pojedinaca u druge j-ce Korpusa
K-nt: na sledeem referisanju k-nti treba da podnesu spisak takvih lica
Romi122: takvi pojedinci bi se trebali prvo poslati k-ntu Korpusa na raport (pre prekomande)
trebaju mu MB specijalnosti
v/o ne mogu platiti prevoz radi obilaska porodica u SRJ
kap. Svakidan123 mu nije vie potreban i stavlja ga na raspolaganje Korpusu
63. Od (Dobri124):
prihvatili 27 v/o
trae povremeni dolazak ljekara iz OK
pojedinci koji su ve par godina u Od eljeli bi napustiti j-cu da li im odobriti
ppuk. Zebi125:
hitno reiti zdravstveni status i ocenu sposobnosti kritinih sluajeva v/o iz SRJ
bin (Mievi126):
mole da im se iz kontingenta v/o iz SRJ dodele mlai ljudi i oni koji nisu sluili vojni rok
trai odobrenje da ode u Bruku radi organizacije obuke regruta iz njegovog sastava
NSbSl (Nijemevi127):
slijedi naredba o obaveznom ustrojavanju nedeljnih planova upotrebe m/v
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Milanko.
ore Meandija.
Vlado.
Donja.
Milan.
Veljko.
Boro.
Branko.
Zoran.
Stevo.

81

PkPo (Sladojevi128):
j-ce ne bi trebale traiti gorivo u skladu sa planiranim kvotama jer isto nedovoljno i
neredovito pristie
predlae da 98. pbr pomogne Korpusu u uniformama (navodno imaju u rezervi izvesne
koliine)
nadoknadit e 98. pbr izme koje su podelili v/o iz SRJ
ppuk. Gaji129:
ukazao na potrebu potivanja Sporazuma o prekidu vatre
obavestio prisutne o prekidu rada lokalnih zajednikih komisija
apeluje da se dostave spiskovi nestalih lica
izvetavanje o vanrednim dogaajima najkasnije 12 asova od momenta kad se desi
K-nt:
obavezno noenje kapa i oznaka inova
OFICIR ZA VEZU
Kap. I klase arko Novakovi, [v.r.]
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. broj 1932.

37

1994., sijeanj 25.


[Knin]
Informacija Organa bezbjednosti Glavnog taba SVK podreenim korpusima i postrojbama
o ustrojavanju, problemima i djelovanju slube bezbjednosti SVK, obavjetajno-izviakoj
djelatnosti stranih obavjetajnih slubi, teroristiko-ekstremistikoj, paravojnoj i
kriminalnoj djelatnosti na teritoriju RSK te angairanju, problemima i zadaama postrojbi
Vojne policije u 1993. i njihovim zadaama u 1994. godini
GLAVNI TAB SVK VOJNA TAJNA
Odelenje bezbednosti Strogo poverljivo
Str. pov. br. 66-1 Primerak br.___
25. januar 1994. god.
INFORMACIJA
o ispoljenoj i oekivanoj obavetajno-izviakoj, teroristikoj i kriminalnoj
delatnosti i zadaci i angaovanje jedinica Vojne policije u 1993. godini
Ovaj presek rada OB SVK vrimo tano godinu dana od agresije RH na RSK, odnosno
nakon godinu dana rata (22. 01. 1993. godine), kada je izvrena mobilizacija i faktiki tako
formirana SVK u obliku kakvu i sada imamo. Nekima ovde prisutnima je u seanju kako je
128
129

82

Ratko.
Marinko.

tada izgledala sluba bezbednosti u toj, odnosno ovoj vojsci, kako je sluba bila konstituisana
i popunjena, sa kojim kadrovima je zapoela i sa kakvim problemima se suoila.
Osnovni cilj nam je tada bio uspostaviti slubu; postaviti je na mesto koje joj pripada u
sistemu RiK-a i kroz konkretne aktivnosti opravdati i dokazati potrebu njenog postojanja.
Zbog raznih objektivnih okolnosti u poetku smo bili orentisani na preventivnu delatnost,
nastojei kasnije preorentisati se na kontraobavetajnu problematiku. Dokle se u tome stiglo
evo svi smo sada svedoci. Ali jedno je injenica da je sluba konstituisana, ouvana, da je
nala mesto u sistemu RiK-a, da je postala respektovana od svih vojnih i civilnih faktora, da
je na liniji profesionalizma a ne dnevne politike i da ima osnovu za daljnji razvoj i solidne
predispozicije za razreenje sporova i problema koji je sputavaju da zaista postane pre svega
kontraobavetajna, specijalizovana sluba, to joj je i osnovni zadatak.
Uslovi u kojima sluba danas deluje i radi znatno se razlikuje od onih koji su bili kada je
formirana. U preseku koji smo sainili naznaeni su problemi sa kojima smo se suoavali, ali
je to samo deo ukupne problematike, dovoljan da zajedniki ocenimo gde se sada nalazimo
i to nam je dalje initi.
Pored ostalog, sada smo suoeni sa raznim faktorima koji znatno utiu na odbrambenu
mo RSK i SVK: nepovoljno vojno politiko okruenje; stalna pretnja Hrvatske novom
agresijom; i dalje nejasan i nelogian stav i odnos svetskih monika prema Srbima uopte, pa
i prema nama; oslabljen ekonomski i vojni odbrambeni potencijal RSK; politika konfuzija;
nepostojanje pravnog sistema i na zakonu utemeljenog odbrambenog mehanizma; lidersko
i stranako afirmisanje na raun naroda i boraca; nemogunosti formiranja profesionalne
vojske; sve vie narastanje organizovanog i pojedinanog kriminala i sl. I ovo nabrojeno je
dovoljno da izvuemo zakljuke o mogunosti delovanja stranih obavetajnih slubi i mestu
i ulozi nae slube, kao jedine specijalizovane slube za suzbijanje njihovog delovanja.
Imajui, dakle iza sebe jednogodinji rad i iskustvo, u situaciji smo da isto rezimiramo i
rekapituliramo i shodno tome odredimo teite i pravac daljnje aktivnosti slube, u duhu
optih naela, potreba i mogunosti.
I.
OBAVJETAJNO-IZVIAKA DJELATNOST SOS-i
U realizaciji svojih politikih i vojnostrategijskih interesa i ciljeva prema RSK obavjetajne
institucije R. Hrvatske, Austrije, Njemake, SAD i Rusije primjenjuju sve raspoloive,
legalne, polulegalne i ilegalne mogunosti djelovanja prema svim segmentima drave sa
teitem prema SVK, policiji i afirmisanim javnim linostima i autoritetima. U nastupima
prema pojedinim oficirima i borcima SVK i njihovim porodicama primjenjuju najgrublje
i neuobiajeno drske metode: ucjene, zastraivanja, razne oblike kompromitacije, pretnje,
podmiivanje, sve do fizike prisile, radi vrbovanja i pridobijanja ljudi.
Brojni indikatori ukazuju da u obavjetajno-izviakoj djelatnosti, pored stvaranja i irenja
klasinih obavjetajno-agenturnih izvora, rade i na formiranju jezgra za stvaranje i razvoj
paravojnih formacija.
Obavjetajne slube pomenutih zemalja podatke prikupljaju iz ObC i punktova lociranih
na teritoriji zemalja NATO u Evropi i nekim islamskim zemljama. Takva tri ObC ObP
identifikovana su u Austriji, 9 u Beogradu, a indikativno je jo 14 sa teritorije SRJ iz kojih
se obavjetajnim istraivanjem bavi oko 40 profesionalnih obavjetajaca. Obavjetajni centri
i punktovi ugraeni su u razna predstavnitva, pa i legalne politike stranke.
Identifikovani izvori preko kojih ovi centri i punktovi intenzivnije prikupljaju podatke o
sadanjoj politiko-bezbjednosnoj situaciji u RSK, su: rasprostranjena agenturna mrea;
83

snage UNPROFOR-a; svi vidovi elektronskog izvianja, izvianje iz vazduha i kosmosa;


iseljenici iz RSK; vjerske institucije i njihovi predstavnici, mas-mediji; javne publikacije;
nauno-kulturne, privredne, trgovinske sportske i dr.; nosioci humanitarne pomoi;
novinari-istraivai, predstavnici raznih stranaka, prevoznici i trgovci i sl.
Posebno je, kako po prostoru, tako i po vremenu i intenzitetu izraena aktivnost HOS-e.
Obavjetajna i druga neprijateljska djelatnost uglavnom se odvija iz nama dobro poznatih
zagraninih obavjetajnih centara i punktova, te ugraenih njihovih profesionalaca u razna
strana predstavnitva u RSK i SRJ, saradnjom i razmjenom podataka sa meunarodnim
institucijama akreditovanim u naoj zemlji, a koje se vidno opredjeljuju i podravaju
politiku R. Hrvatske i zemalja Zapada.
U prikupljanju obavjetajnih podataka, HOS-a intenzivno koristi agenturu prvenstveno
stvorenu meu srpskim stanovnitvom i pripadnicima SVK, dolaske i boravke njihovih
graana na teritoriji RSK i odlaske naih graana na teritoriju njihove zemlje, zvanine i
legalne meudravne kontakte, opservacijom iz zagraninog prostora naih teritorija, preko
sredstava javnog informisanja i sl.
Po osnovu djelatnosti HOS-e, na teritoriji, u zoni SVK, registrovano je ukupno 97 lica
interesantnih sa stanovita bezbjednosti od ega: oficira 10, podoficira 4, CL na sl. u SVK
1, 15 v/o, 53 civilna lica i 14 stranih dravljana. Ako se uzme u obzir, da na teritoriji i u
SVK je registrovano ukupno 130 lica koja su u vezi sa stranim faktorom i da na HOS-u
otpada 97 lica, onda je sasvim opravdana naa konstatacija i ocjena da HOS na prostoru
RSK ima predominantnu ulogu u sklopu svih SOS-i a posebno zapadnih zemalja.
Na drugom mjestu, kako po intenzitetu i raznovrsnosti obavjetajne djelatnosti, nalazi se
UNPROFOR i druge meunarodne institucije.
Direktnu obavjetajnu aktivnost ispoljili su: pripadnici francuskog bataljona 10,
kanadskog 10, belgijskog 3, ekog 3, danskog, kenijskog, nepalskog i poljskog po
jednu aktivnost i pripadnika neutvrenih zemalja kojima UNPROFOR pripada 15.
lanovi EZ i pripadnici civilne policije UNPROFOR-a ispoljili su ukupno est puta
obavjetajni interes od ega etiri vojnog karaktera i u dva navrata su istraivali aktivnosti iz
politikog ivota RSK.
UNPROFOR je ukupno istraivao 36 pitanja i to svih 36 armijskog sadraja. Predominirala
su sledea pitanja:
Izvianje i snimanje poloaja OMJ x3; opservacija i fotografisanje orkana i poloaja
PA jedinica x5; snimanje poloaja artiljerije x4; fotografisanje vojnih objekata i objekata
u kojima su smjeteni OB; izvianje komunikacijske propusne moi kroz rejone odbrane
SVK; skiciranje odbrane pbr; snimanje zona odbrane korpusa iz He; TV snimanje He SVK;
traenje kontakata sa OB SVK i ispoljavanje direktnog obavjetajnog interesa; izvianje
skladita RON upotrebom pasivnih sredstava za osmatranje nou; fotografisanje poloaja
Strela-2M; izvianje minskih polja; motivi pruanja materijalne i druge pomoi F.130
Abdiu; opservacija Ognja; izvianje graninih jedinica, vrstu i poloaje tekog naoruanja,
osvetljavanje naih poloaja nou i dr.
II.
TERORISTIKO-EKSTREMISTIKA DJELATNOST
Operativnim radom OB su izdvojili 16 paravojnih grupa, od kojih su neke prestale delovati,
kao tab srpskih radikala na elu sa JOVOM OSTOJIEM, dok su se tri grupe izdvojile
130

84

Fikret.

po svom ekstremizmu: Dinarsko-etnika divizija, grupa Beader Boka i grupa GORANA


OPAIA, iji je deo u sastavu 92. mtbr, a deo u NC ALFA. Ovoj grupi znatno pomae
u radu i OB rezervni kapetan VUKAINOVI URO zbog ega ova grupa i nije bila pod
adekvatnim operativnim tretmanom. U poslednje vreme nema nikakvih informacija o ovoj
grupi.
Merama OB izdvojena su 32 lica koja deluju razbijaki prema SVK, od kojih se 13 lica
nalazi u sastavu SVK, a 19 van sastava SVK.
Najekstremniji meu njima su: BEADER BOKO, iz 75. mtbr/7. K, ERCEG ZORAN,
92. mtbr i OPAI GORAN, rez. major iz 92. mtbr/7. K iz sastava SVK, te UBRILO
RADE, k-dant Dinarske divizije i RASTOVI DAVID, bivi predsednik SO D.131 Lapac.
Ova dvojica su i hapena u vreme dogaaja u Divoselu, ali se nije raspolagalo sa dovoljno
dokaza za Rastovia,132 pa smo se tu malo zatrali. Ovo namee potrebu kvalitetnijeg
operativnog rada prilikom prikupljanja dokaza za neku delatnost.
Odobrenjem komandanta G SVK u septembru mesecu 1993. godine uvedena je OA
DINARA, na osnovu dobijenih saznanja o destruktivnom delovanju etnike organizacije
na podrivanju odbrambenog sistema RSK. U svom planu ekstremisti su postavili osnovni
cilj ruenje G SVK i komandi korpusa, dok komande brigada ne bi ruili, jer su smatrali
da bi mu iste postale lojalne posle ruenja viih komandi. Ova akcija u poetku je vrlo
dobro voena i dnevno su dobijani podaci, ali u poslednje vreme nema saznanja dali zbog
zauzetosti istih oko izbora ili su shvatili da su im apetiti bili preveliki, tako da nemamo
pouzdane podatke ta je u stvari u pitanju.
U predizbornoj kampanji stranaki prvaci i zagovornici paravojnih formacija nisu birali
sredstva da pridobiju pripadnike SVK da glasaju za njih dajui im DM, brano, eer i sl.
Stranako delovanje je naalost imalo uticaja i na pripadnike SVK, pa su se opredeljivali za
jednog ili drugog kandidata i kalkulisali na koju e funkciju ko biti rasporeen. Naalost
takvih opredelenja je bilo i meu lanovima G SVK.
Osim verbalnih napada na pripadnike SVK, a pre svega na AVL iz VJ prisutni su i fiziki
napadi (sluaj napada na K-du 103. lbr/15. K) kao i napad na OPSENICA MILOA,
rezervni kIkl. iz 15. K kod Korenice, koga su napali i pretukli pripadnici MUP-a. Pored
ostalog prisutni su nasrtaji pripadnika SDB RSK na pripadnike OB SVK i pokuaj vrbovanja
da rade za njih. Najava M.133 MARTIA da e opet u umu, ako ne pobedi na izborima
ili BABIEVO134 formiranje trojki za likvidaciju, ako TV Beograd nastavi sa napadima na
njega jasno nam najavljuju ta nas eka i jasno nameu potrebu stvaranja pozicija u tim
krugovima kako nas dogaaji nebi zatekli ve da idemo ispred dogaaja.
III
KRIMINALNA DJELATNOST
U protekloj godini u jedinicama SVK beleimo povean broj sluajeva nasrtaja na vojnu
imovinu i porast kriminala prema svim oblicima imovine.
Uzroke ovih pojava i radnji moramo traiti u sveukupnim drutvenim kretanjima na
prostoru SVK, nefunkcionisanjem dravnih i vojnih pravosudnih i organa gonjenja i
velikim socijalnim problemima pripadnika SVK i stanovnitva.
131
132
133
134

Donji.
David.
Milan.
Milan Babi.

85

Pre svega, od izbijanja januarske agresije HV na prostoru RSK povean je broj razliitih
dobrovoljakih skupina, koje se nekontrolisano kreu po teritoriji vrei kriminalne
radnje. Kontrolom prilikom njihovog odlaska sa ratita ustanovljeno je da su isti glavni
nosioci otuivanja naoruanja, municije, MES i druge vojne opreme. Operativnim radom
utvreno je da je deo njih umean u organizovan verc RMS koje prodaju Albancima na
Kosovu ili Muslimanima sa prostora bive BiH (Komitsko-etniki pokret Vojvoda Vuk iz
Kragujevca, grupa Radeta iptara i sl.).
Drugu skupinu sainjavaju razliite paravojne, privatne i druge razbojnike skupine sa
prostora RSK, koje su se odlino uklopile u optu anarhiju i bezvlae koristei to za
beskrupulozne nasrtaje na sve oblike imovine, ne izuzimajui ni vojnu imovinu i RMS. U
ovoj skupini beleimo razliite oblike kriminala, od novanih mahinacija, verca sa svim
vrstama robe, pogonskim gorivom do organizovane prodaje naoruanja, municije i ostalih
MTS neprijatelju, a pre svega Muslimanima u Cazinskoj krajini. Indikativno je da su u
ove kriminalne delatnosti umeane mnoge linosti iz oblasti politike, vojne i civilne vlasti,
organa UP i pravosudnih organa, to svemu daje posebnu dimenziju.
Treu grupu, po naoj oceni, sainjavaju pojedinci i neformalne grupice, koje zbog
tekog socijalnog poloaja ovim delatnostima nastoje doi do materijalnih sredstava
za preivljavanje. U ovu grupu spada najvei broj poinilaca sitnih kriminalnih radnji u
jedinicama SVK.
Organi bezbednosti SVK, shodno svojim kadrovskim i strunim mogunostima, nastojali
su da prate i presecaju ovakve delatnosti u redovima SVK i da zatite vojnu imovinu, ali se
stie utisak da je teite bilo usmereno na druge oblasti. Osnovna karakteristika njihovog
delovanja ogledala se u praenju ovih delatnosti i otkrivanju poinilaca manjih kriminalnih
radnji u jedinicama. Prikupljeno je dosta poetnih saznanja o poiniocima i organizatorima
kriminalnih delatnosti, ali zbog raznih okolnosti uglavnom se na tome i stalo. Mnogi
sluajevi krupnijeg kriminala nisu do kraja rasvetljeni, radnje nisu dokumentovane, a
poinioci izvedeni pred sudske organe.
OB G SVK se nepotpuno i neredovno izvetava o ovim pojavama i njihovim nosiocima,
tako da pod operativnim merama OB nemamo registrovano ni jedno lice niti skupinu.
Podaci koji su dostavljani uglavnom su turi, nepotpuni i ne omoguavaju kompleksno
sagledavanje ovih pojava na nivou SVK. Nije nam poznato koliko se lica vodi u POR-u, po
liniji kriminala, kao ni dokle se stiglo u prikupljanju potpunijih podataka za indicirana lica.
U narednom periodu, a posebno ako doe do uspostave efikasnijeg pravnog poretka, OB
bi morali pojavi kriminala posvetiti istu panju, kao i drugim oblicima neprijateljskog
delovanja, sa teitem na preventivnom delovanju i sveobuhvatnoj obradi ovih pojava.
Moramo nastojati da svaku registrovanu delatnost dokumentujemo i sankcioniemo, a
redovnim i potpunim izvetavanjem pravovremeno komandovanju prezentujemo naa
saznanja. Takoe, RiK moramo vie i efikasnije angaovati na preventivnom delovanju
na zatiti vojne imovine i otklanjanju uoenih propusta i nedostataka, jer smo duboko
ubeeni, da ni jedno komandovanje, ni na jednom nivou nije u stanju da preuzme na sebe
preduzimanje zasluenih mera prema licima-grupama akterima teih kriminalnih radnji.
Ne pogotovu, ako se radi o stareinama viih inova, miljenicima vienijih ljudi i kada je
u pitanju kriminal sa teim posledicama.
86

IV
ANGAOVANJE I ZADACI JEDINICA VOJNE POLICIJE U 1993.
GODINI I TEINI ZADACI ZA OVU GODINU
U izvetajnom periodu teite u radu je bilo na formiranju i popuni po linoj i materijalnoj
formaciji jedinica Vojne policije kao i na obavljanju vojno-policijskih zadataka sa teitem
na slubi obezbeenja i Potranoj slubi, dok obuka po Planu i programu za jedinice Vojne
policije nije realizovana, to se u mnogome negativno odraava na profesionalnu i strunu
osposobljenost pojedinaca i jedinica i kvalifikovano i profesionalno izvravanje namenskih
zadataka.
Analizirajui izvrene zadatke koje su obavljali pripadnici Vojne policije iz pojedinih
jedinica, uoava se niz propusta u radu to je odraz nedovoljne obuenosti i pripremljenosti
za konkretne zadatke i nepoznavanja elementarnih sadraja iz delokruga i zadataka Vojne
policije, to ostavlja negativne posledice na ukupne rezultate rada i na ugled pripadnika
Vojne policije. Takoe, po pitanju formiranja jedinica zapaa se niz propusta kako u
popunjenosti po linoj tako i u materijalnoj formaciji, to je u suprotnosti sa usvojenim i
verifikovanim formacijama, a neke jedinice nisu jo uvek formirane i ako su rokovi proli.
Popunjenost vojnikim i stareinskim sastavom nije u skladu sa kriterijumima za popunu
jedinica Vojne policije. Na komandne dunosti u veini su postavljene aktivne ili rezervne
stareine koje nemaju adekvatnu VES-ti i ne ispunjavaju ni ostale uslove za pripadnike VP.
Isti sluaj je i sa vojnikim sastavom koji po VES-ti, godinama starosti i slino, ne ispunjavaju
elementarne uslove za pripadnike VP.
Popuna po materijalnoj formaciji nije u svim jedinicama izvrena i tu ima mnogo arolikosti.
Kao zakljuak se namee da nam postojee jedinice VP nisu trenutno u funkciji, niti su
kadrovski, materijalni i profesionalno osposobljene za kvalitetno izvravanje namenskih
zadataka, to se mora u narednom periodu otkloniti, a jedinice VP dovesti na nivo zahtevane
b/g, pa u vezi s tim je potrebno preduzeti sledee:
1. Popuniti jedinice VP po postojeoj linoj i materijalnoj formaciji ljudstvom koje
ispunjava kriterije za pripadnike VP i izvriti bezbednosne provere za one pripadnike za koje
ista nije vrena. Popunu vriti iz okvira korpusa u ijem sastavu ima lica koja ispunjavaju
uslove za stareine i vojnike VP, a one pripadnike koji su rasporeeni u jedinice VP, a ne
ispunjavaju uslove prekomandovati u druge sastave i skinuti sa evidencije.
Na isti nain vriti popunu i sa potrebnim MTS jer istih ima u jedinicama i nenamenski se
koriste (oznaena m/v za VP, specijalna policijska oprema i sl.).
Rok: Februar o.g.
2. Na osnovu Plana i programa borbene obuke i vaspitanja za rezervne jedinice VP sainiti
Tematske planove i Rasporede borbene obuke i otpoeti sa redovnim izvoenjem iste od 01.
02. o.g., i ostvariti neposredan uvid u strunu osposobljenost jedinica VP.
Rok: Stalni zadatak.
3. Neprekidno raditi na strunom osposobljavanju, psihofizikoj kondiciji, izgledu i
podizanju ugleda pripadnika VP.
Rok: Stalni zadatak.
4. Oformiti Slubu deurstva VP, a u svemu ostalom postupiti po naem aktu str. pov. br.
319-1 od 28. 12. 1993. godine, kojim su regulisane pojedinosti.
Rok: odmah.
87

5. U mjesenim izvetajima o radu organa bezbednosti obraivati i pitanja vezana za


borbenu obuku, rad i angaovanje jedinica VP sa konkretnim predlogom mera za otklanjanje
nedostataka i podizanja b/g jedinica VP na zahtevani nivo.
Rok: Stalni zadatak.
6. Na nivou OB korpusa organizovati kratke seminare za stareine VP koji nisu kursirani
po Vojnoj policiji, a sa kojima obraditi elementarne sadraje iz delokruga i zadataka VP, a
upuivanje na kurseve stareina VP vrie se u organizaciji OB G SVK.
Rok: mart o.g.
7. Raditi na stvaranju uslova za formiranje protiv-diverzionih podcentara u komandama
korpusa.
Rok: maj o.g.
Opta usmerenja za daljnji rad slube:
1.- Kadrovska popuna i struno osposobljavanje pripadnika organa bezbednosti sa teitem
na licima ije je opredelenje da stalno ivi u RSK.
2.- Profesionalizacija i vanstranako delovanje slube, u cilju jaanja odbrambene moi
SVK.
3.- Teino angaovanje na KOZ svih struktura SVK, uz aktivno uee u uspostavi i
dogradnji opteg sistema bezbednosti.
4.- Razvijanje i jaanje line odgovornosti, kroz zakonitost u radu i pridravanje svih
pravilskih odredbi kako to reguliu Pravila i Uputstva OB.
5.- Angaovanje na formiranju i osposobljavanju jedinica Vojne policije, shodno pravilskim
odredbama.
Raeno u 10 primeraka.
Dostavljeno:
1 x OB 7. K, 1 x OB 15. K, 1 x OB 21. K, 1 x OB 39. K, 1 x OB 18. K, 1 x OB 11. K
1 x KOG G, 1 x OB 105. Vbr, 1 x OB 75. PoB
1 x Arhivi
Izvornik, strojopis, irilica/latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 30.

38

1994., sijeanj 26.


[Okuani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama o provokacijama HV-a
na sjevernodalmatinskom, likom i kordunskom bojitu, tekim uvjetima ivota pripadnika
korpusa te odnosu sa snagama UNPROFOR-a u zoni odgovornosti korpusa
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 20-8 M.P.135
26. 01. 1994. godine
135

88

Prijemni peat: Vojna pota 9171, Okuani, pov. br. 01-04/94, 30. 1. 1994.

Informacija potinjenim jedinicama, dostavlja.

KOMANDI BZI

Prema informacijama G SVK ustake snage svakodnevno vre provokativna dejstva,


uglavnom na severno dalmatinskom ratitu. Istiemo neke sluajeve:
22. 01.
Povremeno otvaranje vatre po naim poloajima iz peadijskog naoruanja. U rejonu s.
Pozder (Novigradski pravac) ispaljene 4 maljutke na nae vozilo koje je vrilo snabdevanje.
Vozilo tee oteeno bez posledica po ljudstvo. Nae snage odgovarale peadijskim
naoruanjem. Po mestu odakle su ispaljene maljutke dejstvovano VBR, MB i tenkovima.
U 21. korpusu dolo do ubistva jednog v/o koga je nakon svae ubio drugi borac tog
korpusa, koji je lien slobode.
23. 01.
Izvoene manje provokacije iz peadijskog naoruanja na Vrlikom i Benkovakom pravcu.
U zoni 21. korpusa ustaka avijacija je vrila izvianje naih poloaja. Nae snage odgovarale
na ustake provokacije.
24. 01.
Izvoena manja provokativna dejstva iz peadijskog naoruanja na Benkovakom i Vrlikom
pravcu. U zoni odgovornosti 15. korpusa primeen ustaki avion i helikopter najverovatnije
da su vrili izvianje. Na ustaka dejstva odgovoreno jaom vatrom iz MB-82 i 120 mm
nakon ega je prestala provokacija.
U svim ustakim provokacijama nae snage nisu imale gubitaka u ljudstvu.
U Komandi 18. korpusa 22. 01. 1994. godine boravio je Naelnik G OS Argentine
general Balza136 koji je izrazio veliku zahvalnost K-di korpusa na pomoi koju su borci
59. Odreda pruili povreenim pripadnicima Argentinskog bataljona prilikom nailaska na
zaostalu PTM.
U K-di korpusa i svim jedinicama preduzimaju se sve mere da se borcima obezbede
potrebna obua i odea, kao i bolji uslovi ivota i rada. Meutim borci moraju znati da su
nae nadlenosti u tom smislu veoma male i da bez odobrenja Vlade RSK nema potpunog
reenja tog pitanja. Obzirom da e ovih dana biti konstituisana prva viestranaka Skuptina
i Vlada RSK, realno je oekivati bolja vremena i bre reavanje brojnih nagomilanih
borakih problema. Meutim isto tako moramo biti svesni da se brojni problemi nee moi
reiti dok se ne ukinu sankcije prema srpskim zemljama, dok privreda ne bude radila punim
kapacitetima i dok se ne stvori jedna jedinstvena srpska drava.
I ovom prilikom elimo ukazati na nedopustive stavove i ponaanja pojedinih nazovi
srpskih boraca. Istiemo jedan drastian primer:
Gaji Milorad v/o iz 98. pbr odneo je puku u s. Lipovaa SO Gradika i dao je svom sinu
Vidosavu koji je u pijanom stanju pucao u gradu, ime je naruavao javni red i mir i mnoge
nedune ljudske ivote dovodio u opasnost. Komandant brigade obojicu je kaznio sa po
60 dana pritvora. Na albu Milorada k-dant korpusa je na predlog ueg dela K-de njegovu
kaznu poveao na 180 dana zatvora. Zatvor e izdravati u vojnom zatvoru Bruka kod
Knina.
Ovom prilikom elimo jo jednom istai da se mora prestati sa neogranienom i nepotrebnom
pucnjavom koja sve vie ugroava miran san dece, starih i iznemoglih graana. Ona moe
136

Martin.

89

biti kobna i tragina za mnogo graana pa i za sudbinu Zap.137 Slavonije. Komanda


korpusa smatra da nema nikakvog valjanog razloga za ovakva ponaanja boraca i nee imati
nikakve milosti i olakavajuih okolnosti prema ovakvim izgrednicima. Zato jo jednom
upozoravamo da se vatra moe otvarati samo na neprijatelja kad se za to dobije nareenje.
Takoe jo jednom elimo potsetiti na Nareenje K-danta G SVK da se kazne zatvora
preko 60 dana moraju izdravati u vojnom zatvoru Bruka kod Knina.
Neki k-danti jedinica istiu da pojedini borci domai ljudi esto izbegavaju odlazak na
poloaje. Oni rizikuju da se prema njima preduzmu sledee mere:
Kazna od 90 dana zatvora
Prekomanda u neku drugu jedinicu SVK nakon izdrane kazne
Ovo su zadaci koje je k-dant korpusa 25. 01. 1994. godine izdao k-dantima brigada, puka
i odreda.
Sa ovom informacijom upoznati sve pripadnike korpusa.
POMONIK K-DANTA
ppukovnik Marinko Gaji, s.r.
M.P.138
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. broj 1932.

39

1994., sijeanj 26.


Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o vraanju materijalnih
sredstava izdanih pravnim i fizikim osobama izvan RSK te formiranju komisija koje e
napraviti popise te propisati nain i rokove za vraanje navedenih sredstava
KOMANDA 7. KORPUSA
Pov. br. 10-64
Knin, 26. 01. 1994. godine
Povlaenje MS izdatih pravnim i fizikim licima (van SVK)
nareenje, dostavlja. 4. lbr139
Materijalna i trina inspekcija MO RSK i struni organi G SVK linim uvidom ustanovili
su da su po raznim osnovama izdata mnoga i izuzetno vredna MS korisnicima van SVK na
osnovu privremenih dokumenata ili bez dokumenata, ime su mnoge stareine prekoraile
svoja ovlaenja i nanela tetu SVK.
Za mnoga sredstva se zna gde se nalaze i kod koga su, ali iz raznih razloga stareine i na
najodgovornijim dunostima ne preduzimaju nita da se sredstva povrate.
137
138
139

90

Zapadna.
Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.
Dopisano rukom.

Isto tako MS dobivena od raznih donatora (novac, hrana, odea, obua, automobili i slino)
zarobljena ili oduzeta od preprodavaa ne zaduuju se u materijalne i operativne evidencije.
Nekontrolisano se pozajmljuju i izdaju strategijske sirovine (pogonsko gorivo) korisnicima
van SVK na osnovu razno raznih potvrda i nenadlenih stareina.
Na osnovu nareenja pov. br. 30-6 komandanta G SVK od 23. 01. 1994. godine i naeg
nareenja pov. br. 10-33 od 09. 01. 1994. godine, u cilju reavanja ovih problema, a na
osnovu lana 298. stav 2. Zakona o Srpskoj vojsci Krajine:
N A R E U J E M:
1.- Na nivou 7. korpusa i na nivou potinjenih pukova-brigada formirati komisije koje e
sainiti spiskove izdatih sredstava korisnicima van SVK i propisati nain i vreme vraanja
tih sredstava. Isto tako e u saradnji sa organima vlasti napraviti spiskove sredstava bive
JNA koja se nalaze kod fizikih ili pravnih lica, van VSK, a koja su kod njih dospela po bilo
kom osnovu.
Komisije pukova-brigada do 15. 02. 1994. godine dostavit e spiskove komisiji 7. K sa
predlogom roka vraanja. Pri vraanju sredstava SVK tesno saraivati sa organima vlasti.
2.- U budue zabranjujem komandantima potinjenih jedinica da vre bilo kakvo izdavanje
MS bez odobrenja komandanta 7. K koji e odobrenje zahtevati od komandanta G SVK.
3.- Sva sredstva primljena od donatora, zaplenjena ili zarobljena materijalno zaduiti bez
izuzetka i jednim primerkom materijalne liste izvestiti Komandu 7. K koja e ML proslediti
G SVK. Devizna sredstva, bez obzira na poreklo, uz Zapisnik predati organu financijske
slube 7. K, koja e ih uz zapisnik predati organu financijske slube G SVK.
4.- Komisija 7. K:
1.- pukovnik Stevo evo, predsednik
2.- pukovnik Marko Vrcelj, lan
3.- potpukovnik Milan Puaa, lan
4.- potpukovnik Budimir Srdi, lan
5.- kap. I kl. Nikola Osmokrovi, lan
6.- zast. I kl. Stevan Oluji, lan
5.- Komisija e sakupiti spiskove od komisija pukova-brigada i sainiti konani zavrni
spisak koji e dostaviti G SVK i pomagati u radu komisijama pukova-brigada.
6.- Rok izvrenja ovog nareenja je 25. 02. 1994. godine kada e mi komisije podneti
pismeni izvetaj.
7.-. Za realizaciju ovog nareenja odgovorni su mi komandanti jedinica koji e prema
prekriocima preduzeti mere disciplinske, materijalne i krivine odgovornosti.
MV/LJM

KOMANDANT
p u k o v n i k Slobodan Vukosavljevi, [v.r.]
M.P.140
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 10.

140

Okrugli peat: Vojna pota 9031, Knin.

91

40

1994., sijeanj 26.


Korenica
Izvjee Organa bezbjednosti Komande 15. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog
taba SVK o situaciji u zoni odgovornosti korpusa, uvjerenju stanovnitva da e nakon
izbora Milana Martia za predsjednika RSK profunkcionirati sustav vlasti i da e doi do
ujedinjenja svih srpskih zemalja, sastanku zapovjednika korpusa u Komandi 70. pbr SVK
u Plakom s grupom koja je traila smjenu Komande brigade, te o zarobljenom pripadniku
HV-a Ivanu Pavloviu
KOMANDA 15. KORPUSA
Organ bezbednosti
Str. pov. br. 588-12 M.P.141
26. 01. 1994. godine
Korenica
Dnevni izvetaj
dostavlja. G SV RSK naelniku bezbednosti
1. Podaci o neprijatelju
Tokom proteklog perioda neprijatelj nije ispoljio borbena dejstva.
2. Stanje na teritoriji i aktivnost UN
Nakon objavljivanja rezultata za predsednika Republike Srpska Krajina i izbora Milana
Martia, meu stanovnitvom vlada uvjerenje da e se srediti sistem vlasti, zavladati
zakonitosti, ostvariti ujedinjenje srpskih zemalja.
Dana 26. 01. 1994. godine odran je sastanak u Komandi 70. pbr, kojim je rukovodio
komandant korpusa sa predstavnicima grupe koja je zahtevala smenjivanje komande
brigade. Na sastanku je ispoljen energian stav komandanta 15. korpusa prema uesnicima.
Uesnici su odustali od svog zahteva za smenu komande brigade, ali su traili upuivanje
svih v/o na poloaje i popravljanje pozicije naih jedinica na Bukvaru i Seraitu. Nakon
sastanka uesnici napada na komandu brigade su se razili. Komandant korpusa je
uesnicima otvoreno stavio do znanja da e biti preduzete mere prema nosiocima verca
oruja i kriminala.
Preduzimamo dalje operativne mere na dokumentovanju delatnosti oko krae i preprodaje
oruja i municije muslimanima, a ve identifikovani nosioci bie privedeni. Sledi ira
informacija.
3. Paravojno organizovanje
Grupa oko 20 uesnika u blokadi Komande 70. pbr formirala se dan nakon boravka u
Plakom predstavnika SDS-a Zelenbabe142 i Vjetice143 iji je boravak u Plakom izazvao
podelu meu stanovnitvom. Grupa je nekada bila u sastavu paravojne formacije Labra,
koja je prestala da postoji dolaskom jedinica JNA i oslobaanjem Plaanske regije.
141
142
143

92

Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 5-28, 3. 2. 1994.
Duan.
Duan.

Operativno radimo na irem sagledavanju pojedinaca koji su uesnici krae i verca oruja
i municije.
4. Stanje zarobljenika
U toku je bezbednosna obrada zarobljenog ustae Pavlovi Ivana, koji se nalazi u zatvoru
Farkai.
NAELNIK
Pukovnik Nikola uput
M.P.144
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5010.

41

1994., sijeanj 26.


Beograd
Izvjee kapetana Milia Martinovia tabu odbrane i Predstavnitvu Srba Gorskog kotara
o razvojnom putu 21. diverzantskog odreda u proteklih godinu dana, u kojem istie da je
njegova zadaa bila prodor u Gorski kotar i spajanje s tamonjim srpskim stanovnitvom s
ciljem presijecanja Hrvatske na dva dijela
Na upotrebu iskljuivo: VOJNA TAJNA
tabu odbrane G. K.145 i STROGO POVERLJIVO!
Predstavnitvu Srba G. K.146
M.P.147
MILJENJE KORDUNAA, KAPETANA
BIVEG PRIPADNIKA 13. BRIGADE 21. KK
RAZVOJNI PUT 21. DOd-a
Beograd, 26. januar 1994. godine
MILJENJE KORDUNAA, KAPETANA
BIVEG PRIPADNIKA 13. BRIGADE 21. KK
RAZVOJNI PUT 21. DOd-a
Roen sam 17. 08. 1959. godine u Vojniu gdje sam zavrio osnovnu kolu. Nakon
osnovne kole daljnji nastavak kolovanja zavravao sam u Zagrebu. Srednju metalsku kolu
zavrio sam 1978. godine kao mainski tehniar, a kasnije sam zavrio Viu metalsku kolu
na Mainskom fakultetu u Zagrebu. Tokom kolovanja i studiranja u Zagrebu aktivno sam se
144
145
146
147

Prijemni peat centra veze: Brzojav NIAN, br. 172, primljen 26. 1. 1994. u 19,20.
Gorski kotar.
Isto.
Prijemni peat: tab odbrane Gorskog kotara, br. 7, 18. 5. 1994., Gorski kotar.

93

bavio kajakatvom na divljim vodama gdje sam se takmiio kao lan dravne reprezentacije,
a bio sam dravni prvak 1983. godine. kolu rezervnih oficira pjeadije zavrio sam u Bilei
1984. godine u 79. klasi sa ocjenom vrlo dobar. Nastavak trupne slube dovrio sam u
V.P. 4848 Bjelovar gdje sam 8. maja 1985. godine i zavrio vojni rok. Sada sam po inu
rezervni kapetan.
Pripadnik 21. DOd postao sam samo nekoliko dana po dolasku jedinice na poligonsku
prostoriju. Prvi kontakt sa ljudima 21. DOd, konkretno sa K-dantom Rajnoviem148 imao
sam kao predstavnik 13. PBR u ijoj se zoni i nalazi TC. Objekti u koje je smjetena
jedinica bili su u veoma jadnom stanju, a poto je to ve bio kraj mjeseca januara, nekoliko
dana po poetku agresije na Ravne kotare i Dalmaciju nastojao sam, uspostavljanjem
kontakata sa 21. DOd, pomoi da se rijei smjetaj ljudstva jer tih dana je nekoliko desetina
hiljada dobrovoljaca stizalo iz Beograda i cijele Srbije da pomognu odbranu RSK. Dolazak
dobrovoljaca smatrao sam nemjerljivom pomoi narodu RSK i zbog toga sam zajedno
sa veinom naroda sa velikim simpatijama gledao na dolazak tih momaka. U tim prvim
kontaktima ne znajui tono namjere, veliinu i zadatke jedinice pokuao sam uspostaviti
kontakt izmeu 13. PBR i 21. DOd da bi se smjetaj i prihvat vojnika obavio to je mogue
ranije i kvalitetnije. O jedinici se samo nagaalo, da su stigli iz Paneva, da se radi o
jedinici specijalne namjene to je imalo snaan odjek na pripadnike 13. PBR, ali i lokalnog
stanovnitva. Tadanja vojska RSK, odnosno pripadnici 13. PBR bili su ve izmrcvareni
poznatom politikom Vens149 Ovenovim150 planom i totalnom neizvjesnou rata, umorni
od svega, tako da je sama informacija o dolasku specijalaca bila mala koliina adrenalina
u umrtvljene vojnike, ali i nada da nismo odbaeni od Srbije i vojske koja je poznatim
dogaajima napustila teritoriju RSK.
Nesvakidanja aktivnost jedinice, angaovanje na ureenju objekta, dovlaenje vlastitog
goriva, MTS, vozila, opreme, hrane i mnotva ostalih aktivnosti vezanih za rad jedinice
djelovali su stimulativno na okolinu pridonosei opti osjeaj sigurnosti na ovom terenu.
Znajui tada strateki vaan znaaj prostora poligona Slunj smatrao sam da je dolazak
jedinice veoma dobro koordiniran i da je dolazak jedinino upuivanje na tako vaan
prostor moglo doi samo iz najviih vojnih vrhova.
Nakon to sam na traenje K-danta jedinice, Boe Rajnovia prekomandovan u sastav
jedinice zbog moga poznavanja terena, ljudi i situacije, u vojnom pogledu poeo je jedan
mukotrpan posao na stvaranju uslova za daljnji nastavak aktivnosti 21. DOd. Radei
svakodnevno na opremanju jedinice MTS polagano sam spoznao razloge dolaska jedinice i
namjenu jedinice.
Iz razgovora sa K-dantom doznao sam da je namjena jedinice prodor u Gorski kotar i
spajanje sa tamonjim Srbima, izbijanje na Kupu i presjecanje Hrvatske na dva dijela. Poto
sam dobro poznavao situaciju na terenu u jednom momentu nisam mogao vjerovati da je
takvo to mogue. Ne u smislu da je to vojniki nemogue, ve me oduevila ideja, plan,
odnosno strateko razmiljanje i tada sam spoznao da za takvo to mora postojati odreena
podrka u krugovima VJ i u politikim krugovima u Beogradu.
U nadolazeem periodu predstojalo je mukotrpno opremanje jedinice vozilima, MTS,
izradom ograde oko objekata, gradnja novih objekata, ureivanje postojeih objekata,
dovlaenje opreme iz Srbije, izrada planova za obuku, obuka i izlazak jedinice na zadatke.
148
149
150

94

Boo Rajnovi.
Cyrus Vance.
Lord David Owen.

Veoma brzo nakon to je zaivjela, jedinica je kao takva postala oslonac u samoj 13. PBR
kao jedina jedinica na terenu sposobna za brzo angaovanje. Nakon kraeg vremena usledili
su pozivi za angaovanje jedinice u zonama odgovornosti 15. LK/70. pbr u Plakom, zatim,
u poznatim dogaajima oko Medakog depa, Kapele, Perjasice, Turnja, B.151 Bojne i
mnotva drugih akcija i zadataka.
Paralelno sa izvoenjem akcija na terenu jedinica se maksimalno angaovala na pomoi
nekim gradskim strukturama oko opskrbe Slunja i poligona vodom. Nakon intervencije
pripadnika 21. DOd opravljene su pumpe za vodu na vodocrpilitu, dotureni leajevi za
HC Vrelo Mrenice i jo mnotvo akcija. 21. DOd je na sanaciji vodovoda angaovao
elitne strunjake Beogradskog vodovoda to je rezultiralo brzom opskrbom vodom Slunja.
No unato tome opskrba vodom samog centra TC nije bila dobra. Zbog toga moralo se u
samom TC pristupiti izradi internog vodovoda sa ugradnjom mnotva specijalne opreme
da bi se mogao staviti u funkciju vodovod unutar TC.
Kao neposredni uesnik i organizator mnogih aktivnosti jedinice doivljavao sam sve
probleme i uspjehe jedinice kao i svoje vlastite uspjehe i neuspjehe.
Promatrajui samu jedinicu ponekad sam imao dojam da se deava neto veoma vano i
znaajno. U centru biveg vojnikog poligona JNA nicala je jedinica kao embrion budue
Srpske vojske koja se kalila radom. Paralelno sa izradom prateih objekata poelo se sa
snanom i veoma napornom obukom. Desetine kilometara sa punom borbenom opremom
trali su vodovi, radilo se sa minama, eksplozivima i drugim sredstvima. Izlazak jedinice
na obuku alpinistike na Koranski most izazivao je divljenje lokalnih jedinica. Savladavanje
naseljenih mjesta, sputanje konopcima sa zgrada, litre znoja svakodnevno i samo obuka,
obuka
Dobro sam znao da jedino nadovjeanskim radom moemo da stvorimo vojnika
sposobnog da se bori i preivi. Komandant jedinice, Rajnovi svojim ogromnim elanom i
neiscrpnom radnom energijom naprosto je morio ekipu starjeina oko sebe ne dozvoljavajui
ni trenutak oputanja. To je snano utjecalo na moral komandnog kadra i uvrivalo sve
nas vjerovanju da je mogunost upada u Gorski kotar realna i mogua ideja, a ne neka
imaginarna zamisao ili neostvariva elja.
Razmiljao sam tada mnogo o buduim zadacima jedinice. Znao sam da prodor u Gorski
kotar nije akcija ve operacija od stratekog znaaja za stvaranje budue Srpske drave. Tu ne
treba bjeati od injenica da na tom zadatku treba predvidjeti sve mogunosti neprijatelja,
zemljite i situaciju unutar samog Gorskog kotara.
U meuvremenu jedinica je osnaena KRAB koja ima ogromnu mo i snagu. Proirena
je na prostor VIG-a koji se ureuje za prihvat vojnika. Nastavljeno je sa radom na jaanju
jedinice u pogledu opreme, naoruanja i obuka.
Danas, godinu dana nakon dolaska prve ekipe na prostor TC samo onaj ko zna kako
je tada izgledao centar moe sagledati koliko je uraeno. 21. DOd danas ima objekte u
kojima se mogu smjestiti vojnici, tu je kupatilo, kuhinja koja je u odnosu na prolu godinu
zahvaljujui ljudima 21. DOd na razini hotela B kategorije. Jedinica moda jedina na
teritoriju bive Jugoslavije ukljuujui tu i VJ ima dva lijenika u svom sastavu, nekoliko
medicinskih sestara, vozni park dostojan pbr, centar veze i prisluni centar o kojem mnogo
jae vojne jedinice mogu samo sanjati, nema broja izvjetaja i podataka koji su upueni
prema viim komandama u obavjetajno-bezbednosnom pogledu, 14 pripadnika 21. DOd
ranjeno je to teko, to lake u borbama, a o izlascima na zasjede, pokrivanje terena i patrole
151

Bosanske.

95

da ne govorim. Kod nareenja K-danta 21. KK za napad prema Karlovcu K-danti dvije
brigade uslovili su izvrenje zadatka dodjelom sa po jednim vodom 21. DOd u protivnom
zadatak nee moi da se ispuni.
Danas, godinu dana nakon poetka osjeam zadovoljstvo zbog mog doprinosa stvaranju
21. DOd i svega to je do sada uraeno.
Sumirajui jednogodinji rad odreda nemogue je nabrojiti sve ono to je uraeno.
Uloeni rad bio je za ovo vrijeme ogroman, ali jedinica je zbog toga respektivan kolektiv
koji moe izvravati sloene zadatke.
Sami objekti TC smjeteni su tako da prilikom dolaska na poligonsku prostoriju na
dobro vidljivom danu i pravcu sjeverozapada jasno se ocrtavaju vrhovi Kapele iza kojih lei
Gorski kotar.
Cilj 21. DOd.
NA CILJ.
P. S.
Ovo moje miljenje o 21. DOd napisao sam zbog osjeaja potrebe da se sauvaju u
pisanoj formi dokumenti koji govore o radu i ciljevima Odreda bez uticaja sa strane.
Namjere su mi prvenstveno, istinito prikazati sav rad i energiju koja je uloena u 21. DOd
sa ciljem o kojem sam pisao.
KAPETAN
Martinovi (Ilije) Mili [v.r.]
M.P.152
Izvornik, strojopis, irilica
HR HMDCDR, 2., kut. 230.

42

1994., sijeanj 27.


[Knin]
Dopis zapovjednika 7. korpusa SVK zapovjedniku Sektora Jug UNPROFOR-a, u kojemu
izraava aljenje zbog napada na vozilo i pripadnike UNPROFOR-a u selu Radui
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
SRPSKA VOJSKA KRAJINE
Komanda 7. korpusa
Int. br. 58-13
27. 01. 1994. godine
Pukovnik G. J. Ering153 (lino)
KOMANDANT SEKTORA JUG
UNPROFOR
152
153

96

Okrugli peat: Republika Srpska Krajina, 21. dobrovoljaki diverzantski odred.


George J. Oehring.

Potovani gospodine,
Uznemiren sam i jako zabrinut po saznanju za kriminalni akt napada na vozilo i osoblje
UNPROFOR-a koji se desio 22. 01. 1994. godine u s. Radui, posebno to je to bilo Vae
slubeno vozilo i u njemu Va autant.
Zaista ne mogu da shvatim motiv ove brutalnosti, koja sreom nije rezultirala teim
posljedicama po vae ljude. To su mogli uraditi samo okorjeli kriminalci ili poremeene
osobe. Mada ima izvjesnog nepovjerenja srpskog naroda prema UNPROFOR-u, nama
nikada u istoriji nije bila svojstvena mrnja i nasilje, ve vitetvo i slobodarski duh.
Gospodine komandante,
U ovom trenutku Vas mogu obavijestiti da sam se i lino odmah zaloio za energinu akciju
organa Milicije RSK u saradnji sa organima Vojne policije da bi se otkrili i primjerno kaznili
poinioci ovoga nedjela. Pritvorena su neka lica za koja ima indikacija da su to uradili, ali
je procedura obrane i vjetaenja u toku. Ja Vas molim, gospodine pukovnie, da zbog ovog
incidenta Vi i Vai ljudi primite moje lino izvinjenje.
Isto tako, elim da Vas uvjerim da emo ubudue initi sve da na prostorima Republike
Srpske Krajine pripadnici UNPROFOR-a budu sigurni i da neometano mogu izvravati
obaveze iz plemenite misije mira koja im je povjerena.
Zahvaljujem na razumjevanju, uz srdane pozdrave.
KOMANDANT
puk. Slobodan Vukosavljevi, [v.r.]
M.P.154
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 8., kut. 11.

43

1994., sijeanj 28.


Vukovar
Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog
taba SVK o situaciji u zoni odgovornosti korpusa, te o akciji uhienja ratnih profitera i
kriminalaca na podruju opina Vukovar, Tenja i Mirkovci od strane specijalnih snaga
MUP-a RSK
KOMANDA 11. KORPUSA
Odelenje bezbednosti
Str. pov. 1-49 M.P.155
28. 01. 1994. godine
Vukovar
GLAVNI TAB SVK
naelnik bezbednosti
154
155

Okrugli peat: Vojna pota 9031, Knin.


Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-31, 3. 2. 1994.

97

Dnevni izvetaj
1. Delatnost stranog faktora
U protekla 24 asa nismo registrovali znaajniju aktivnost ustake vojske u zoni odgovornosti.
2. Stanje na teritoriji
MUP RSK je na prostor Iloka, SO Vukovar, stacionirao manju jedinicu specijalnih
snaga. Obavljaju zadatke na prostoru SO Vukovar, SO Mirkovci i SO Tenja. Do sada je
lieno slobode oko 13 lica, uglavnom se radi o veim ratnim profiterima i licima koja su
u poratnom vremenu poinila tea krivina dela. Ova akcija ima znaajnijeg odjeka kod
obinog naroda, a unela je nemir kod onih koji su ne prezajui od dosadanje vlasti ubijali,
krali i pljakali, a jo su za sada na slobodi.
3. Stanje u jedinicama
Imamo otean rad skoro svih OB jer nemaju m/v za obavljanje redovnih poslova. Istovetan
sluaj je i sa Vojnom policijom u brigadama.
NAELNIK
Pukovnik Duan Grahovac
M.P.156
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

44

1994., sijeanj 29.


Slunj
Izvjee Komande 13. pbr SVK Komandi 1. pjeadijskog bataljona sa saznanjima o
pripremama diverzantske grupe HV-a u selu Donja Kupina s ciljem ubacivanja na
podruje RSK
KOMANDA VOJNA TAJNA
13. PEADIJSKE BRIGADE STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 2992/2 VRLO HITNO

Slunj, 29. 01. 1994. god.
Priprema diverzantske grupe ustaa, dostavlja.-

1. pb.157

Raspolaemo podacima da se u s. Donja Kupina priprema diverzantsko-teroristika grupa


(DTG) jaine oko 20 diverzanata, dobro naoruanih i opremljenih sa ciljem ubacivanja
na teritoriju RSK. Grupa planira stvoriti vie baza na naoj teritoriji iz kojih bi izvodila
diverzantske akcije (diverzije i likvidacije).
Preduzmite odmah sve mjere za pravovremeno otkrivanje moguih pravaca ubacivanja, baze
jataka i objekata napada DTG, njihovo blokiranje i unitenje.
O svim saznanjima hitno izvjetavajte operativnog deurnog 13. pbr.
156
157

98

Prijemni peat centra veze: Brzojav SILOS, br. 203, primljen 28. 1. 1994. u 12,00.
Dopisano rukom.

MN/RK
ZASTUPA KOMANDANTA
ppukovnik
MILE NOVAKOVI
M.P.158
Dostavljeno:
K-dama 1. i 2. Pb, t, hab 105 mm
tab 76 mm B-1, lab PVO, MB 120 mm
arhiva.
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248., sn. 1018/1.

45

1994., sijeanj 29.


Knin
Zamolba Glavnog taba SVK naelniku Vojno-izdavakog i novinskog centra Vojske
Jugoslavije za dodjelu prostorija u Beogradu i pruanje strune pomoi oko ureivanja lista
Vojska Krajine
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Int. br. 15-92
Knin, 29. 01. 1994. godine
Podelu prostorija i pomo oko ureivanja lista
Vojska Krajine, moli.NAELNIKU VOJNOIZDAVAKOG
I NOVINSKOG CENTRA
pukovniku STANOJU JOVANOVIU
Aktom Kabineta naelnika Generaltaba VJ (Int. br. 5-5 od 12. 01. 1994. godine),
obaveteni smo da je VINC spreman da obezbedi prostoriju za rad Redakcije lista
Vojska Krajine u Beogradu i prui neophodnu strunu pomo, na emu Vam iskreno
zahvaljujemo. Bez pomoi Vojske Jugoslavije, a posebno Vaeg centra i Redakcije lista
Vojska, glasilo Srpske vojske Krajine u dosadanjem radu ne bi moglo da obezbedi ovakav
kvalitet i periodiku izlaenja.
Zbog znaaja naeg lista za informisanje borakog i stareinskog sastava SVK i celokupnog
srpskog naroda na ovom prostoru, neophodno je da nam pomognete da i u narednom
periodu obezbedimo kvalitetne uslove za pripremanje i tampanje lista.
U vezi s tim, molimo Vas da za potrebe smetaja i rada Redakcije u Beogradu dodelite dve vee
ili tri manje kancelarije (za glavnog urednika, dva urednika, tehnikog urednika i sekretara
Redakcije ujedno daktilografa). Takoe, neophodna nam je Vaa pomo oko tehnikog
158

Okrugli peat: Komanda 13. peadijske brigade.

99

ureivanja lista i jezike redakcije. Predlaemo da nam, u skladu sa Vaim mogunostima,


povremeno stavite na raspolaganje jednog od tehnikih urednika lista Vojska ili asopisa
Novi glasnik, a jeziku redakciju omoguite prema dosadanjoj praksi. Upoznati smo
sa tekoama koje imate pri tampanju lista Vojska, kao i sa tehnikim mogunostima
Vojne tamparije u Beogradu. I pored toga, primorani smo da Vas zamolimo za pomo oko
tampanja Vojske Krajine u Vaoj tampariji, i da na list uvrstite u red prioriteta odmah
posle lista Vojska.
U nadi da ete nau molbu povoljno reiti, srdano Vas pozdravljamo.
POMONIK KOMANDANTA ZA MORAL,
VJERSKA PITANJA I PRAVNE POSLOVE
M.P.159 p u k o v n i k mr Kosta Novakovi, [v.r.]
M.P.160
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5009.

46

1994., sijeanj 29.


[Knin]
Informacija Organa bezbjednosti Glavnog taba SVK zapovjedniku SVK o poduzetim
mjerama s ciljem sprjeavanja verca s Muslimanima na podruju Cazinske krajine i sporu
oko kontrole granice izmeu pripadnika Vojne policije i snaga MUP-a RSK
Glavni tab SVK
Odelenje bezbednosti
Str. pov. br. 77-1
29. 01. 1994. godina
Spreavanje verca sa Muslimanima, informacija.Komandantu SVK
OB 15. K kroz kontakt sa komandirom jedinice VP i izviakog voda iz ovog korpusa, a
koja je angaovana na obezbeenju dravne granice prema AP Z.161 Bosna, doao je do vie
podataka koji plastino odslikavaju situaciju na ovom podruju i ukazuju na neke probleme
koje bi trebalo razreiti angaovanjem i G SVK. Pomenuti komandiri iznose da je stanje
na podruju Krlje, Trake Ratele i Sadilovca izuzetno rovito zbog velikog broja vercera
i kriminalaca, te nagomilane robe namenjene vercu koja zbog prisustva naih pripadnika
stoji u skladitima. Poslednjih dana stanje je dodatno pogorano pokuajem milicije da
preuzme kontrolu teritorije koju sada kontroliu zdruene jedinice VP 15., 21. i 39. K.
Obzirom da navedene jedinice VP striktno potuju norme ponaanja i izuzetno uspeno
spreavaju trgovinu i verc sa Muslimanima svakodnevno oduzimajui robu namenjenu
159
160
161

Prijemni peat: Vojnoizdavaki novinski centar, In. br. 117-1, 3. 2. 1994., Beograd.
Okrugli peat: Glavni tab SVK.
Zapadna.

100

vercu, prema njima se stvara atmosfera neprijateljstva i netrpeljivosti, i kako oni cene
pokuavaju se udaljiti sa ovog podruja dovoenjem milicije za koju je od ranije poznato da
je umeana u sve ove rabote. Pripadnici VP iz sva tri korpusa, poueni ranijim iskustvima,
ne ele prepustiti kontrolu teritorije jedinicama milicije bez nareenja pretpostavljenih
komandi. Takvo nareenje nije im upueno niti izdato, a pripadnici MUP-a RSK u
meuvremenu su doli da preuzmu kontrolu granice, te su ih pripadnici VP i izviakih
jedinica pretnjom oruja udaljili sa teritorije.
OB 15. K predlae da G SVK razmotri celokupnu situaciju i sa MUP-om RSK koordinira
aktivnosti oko eventualne primopredaje granice izmeu SVK i MUP-a, ali napominje da je
raspoloenje i miljenje naih pripadnika na granici takvo da se ne dozvoli predaja granice
miliciji, nego da se jedinice VP i izviai ojaaju sa ljudstvom i tehnikom i na taj nain
presee masovan verc sa Muslimanima.
Miljenja smo da nastali spor oko kontrole granice izmeu naih pripadnika i MUP-a RSK
treba to pre razreiti u cilju spreavanja moguih neeljenih posledica na relaciji SVK
MUP.
TRM/TRM
NAELNIK
p u k o v n i k Vuk Dmitrovi, [v.r.]
M.P.162
-Razgovarano sa N.163 Pavkoviem i
saglasan je da VP dri granicu do daljeg.-164
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 30.

47

1994., sijeanj 31.


[Okuani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama o aktivnostima HV-a na
sjevernodalmatinskom i likom bojitu, djelatnosti pripadnika UNPROFOR-a, izvanrednim
dogaajima u postrojbama SVK, dolasku vojnih obveznika iz SRJ u 18. korpus SVK te
tekim uvjetima ivota na podruju zapadne Slavonije
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 20-9
31. 01. 1994. godine
Informacija potinjenim jedinicama, dostavlja.
162
163
164
165

KOMANDI 18. map165

Okrugli peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti.


Neboja.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.

101

Prema informacijama G SVK ustake snage i dalje svakodnevno vre provokativna dejstva
uglavnom na severno-dalmatinskom ratitu. Istiemo neke sluajeve:
27. 01.
Izvoena provokativna dejstva iz peadijskog naoruanja i to na Vrlikom pravcu i pravcu
Velebita (Mali Alan) i Male Kapele. U zoni odgovornosti 15. K dolo do susretne borbe
izviakih grupa naih i ustakih. Gubitaka kod nas nije bilo. Ustae i dalje vre utvrivanje
dostignute linije. Na ustake provokacije nae snage su odgovorile adekvatnom vatrom.
Zbog nediscipline i samovoljnog naputanja poloaja jedan v/o iz 7. K naiao na zaostalu
minu i zadobio tee telesne povrede.
28. 01.
Izvoena b/d kao i predhodnog dana. Primeeno vee izvianje i osmatranje naih poloaja.
Nae snage odgovorile na ustake provokacije. Jedan v/o iz 11. K naiao na minu patetu
i zadobio lake povrede. U okolini kasarne Vukovar primeena dva oficira UNPROFOR-a
kako osmatraju nae objekte. Na propisan nain privedeni u K-du Sektora UNPROFOR-a.
29. 01.
Izvoena b/d kao i 27. 01. nae snage odgovorile adekvatnom vatrom. U zoni odgovornosti
15. K primeeni intenzivni pokreti ustakih snaga i izvianje naih poloaja.
Dobar broj boraca izbegava odlazak na poloaje. Komandant G SVK odluio da se ti borci
upuuju na dunosti u druge Korpuse. U zoni odgovornosti 7. K pripadnici UNPROFOR-a
samovoljno bez najave doli do samog p/k uli u minsko polje i dolo do teih povreda.
Komanda 7. K uloila protest i zabranila do daljnjeg kretanje i zatvorila prelaz u s. itni
dok se ne razjasni ovaj sluaj.
30. 01.
Ustae su izvodile provokativna dejstva kao i 27. 01. 1994. Nae snage su odgovorile na
ustake provokacije. Primeeni pokreti m/v od Rijeke do ibenika i intenzivna upotreba
ustakih vazduhoplova nou posebno helikoptera. U zoni odgovornosti 21. K dolo do svae
izmeu dva v/o koji su bili u pripitom stanju. Nakon toga i do ranjavanja pitoljem. Ranjeni
v/o zdravstveno zbrinut, poinilac razduen i priveden. Pokrenuta krivina odgovornost.
U zoni odgovornosti 18. K preduzimaju se mere na poveanju ukupne b/g korpusa. Iz SRJ
dovedeno 212 v/o, a iz drugih korpusa 42 v/o koji su izbegavali odlazak na poloaje.
I dalje su prisutni problemi egzistencionalne prirode. Jo nije podeljena plata u naturi i
nedostaje ulje, ali se ini sve da se i taj artikl obezbedi. Molimo sve pripadnike korpusa
na strpljenju. Moramo saekati da novi Predsednik Republike sagleda ukupno stanje u
RSK, da izabere svoje savetnike, da odredi mandatara za sastav Vlade RSK, te da saekamo
zadejstvovanje novog monetarnog sistema u svim srpskim dravama.
Ovih dana treba da se konstituie i Skuptina optine Okuani, da se izabere novi Predsednik.
Verujemo da e novi ljudi od naroda izabrani imati vie sluha za bre reavanje brojnih
nagomilanih problema. Potseamo borce da se nastavlja akcija privoenja vojno-sposobnih
v/o iz SRJ. Naredna grupa se prikuplja od 01.-04. 02. i od 15.-19. 02. 1994. godine. Posle
tog datuma oni koji se ne jave bie privoeni.
Sa informacijom upoznati sve pripadnike korpusa.
POMONIK KOMANDANTA
p p u k o v n i k
102

M.P.166 Marinko Gaji, s.r.


M.P.167
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 6.

48

1994., sijeanj 31.


Biljane Gornje
Zabrana zapovjednika 92. mtbr SVK podreenim postrojbama bilo kakvih kontakata i
suradnje s pripadnicima UNPROFOR-a
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 235-2 STROGO POVERLJIVO
31. 01. 1994. godine
KM Biljane Gornje
Kontakti sa UNPROFOR-om, upozorenje,
d o s t a v l j a.

VP168

1. Od Komande 7. K dobili smo upozorenje sledeeg sadraja:


Izgleda da je neki jordanski general odreen za komandanta UNPROFOR-a u Hrvatskoj.
Kontakti i saradnja sa njim su bespredmetni, jer mi nemamo nikakvih nadlenosti u
Hrvatskoj, a nalazimo se van Hrvatske, gde bi on trebalo da je komandant. Zabranjujem
bilo kakvu saradnju i kontakte sa njim. Ukoliko poziva na sastanke ne ii. Ukoliko se
sticajem okolnosti pripadnik SVK nae sa njim na istom mestu ignorisati ga. Na pismena
akta ne odgovarati, a ako je iz akta vidljivo da se navodi njegova funkcija, akta ne primati,
vraati.
2. Zabranjujem komandantima bataljona diviziona, komandirima samostalnih eta i
borcima, bilo kakvo kontaktiranje i saradnju sa pripadnicima UNPROFOR-a, ukljuujui
i taku 1. ovog upozorenja. Za svaki pokuaj kontaktiranja pripadnika UNPROFOR-a sa
nama, upuivati ih na Komandu brigade, na Pomonika k-danta za civilne poslove, majora
Zorana Lakia.
Umnoeno u 17 primeraka i dostavljeno:
svim jedinicama
arhiva
ZL/SL
KOMANDANT
potpukovnik Veljko Bosanac, [v.r.]
166
167
168

Prijemni peat: Vojna pota 9172, pov. br. 28-40-05., Stara Gradika, 1. 2. 1994., Okuani.
Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.
Dopisano rukom.

103

M.P.169
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1535, sn. 18/0113.

49

1994., veljaa 1.
[Jasenovac]
Informacija Komande 98. pbr SVK podreenim postrojbama da je Vrhovni savet odbrane
SRJ dao suglasnost da se provede odluka Vlade RSK o povratku vojnih obveznika iz SRJ koji
su napustili RH 1990., radi njihovog ukljuivanja u obranu RSK

KOMANDA
98. PEADIJSKE BRIGADE

Pov. br. 53-1

01. 02. 1994. god.
Povratak v/o dravljana RSK iz SRJ, Informacija.

2. pb170

Na osnovu naredbe G SVK Str. pov. br. 11-5 od 11. januara 1994. godine, a u cilju
ukljuivanja v/o iz SRJ u odbranu RSK i kvalitetnijeg rada lanova komisija i predstavnika
korpusa SVK i drugih stareina angaovanih u prihvatu i upuivanju u ratne jedinice v/o
dostavljamo Vam sledeu:
I N F O R M A C I J U:
I
Vrhovni savet odbrane SRJ dao je saglasnost da se odluka Vlade RSK o povratku v/o
dravljana RSK iz Jugoslavije i njihovo ukljuivanje u odbranu RSK organizuje i sprovede.
Odluka Vlade RSK odnosi se na sve v/o koji su poreklom sa teritorije bive republike
Hrvatske, a izbegli su u SRJ po raznim osnovama 1990. godine, podleu vojnoj obavezi i
obavezni su da se ukljue u odbranu RSK. Odluka se takoer odnosi na regrute poreklom sa
teritorije RSK koji su upueni na odsluenje vojnog roka u Vojsku SRJ, a posle odsluenja
dela vojnog roka ukljuuju se u SVK u odbrani RSK. Odluka Vlade RSK doneena je na
osnovu lana 21. Zakona o odbrani RSK i lana 223 Zakona o Srpskoj Vojsci Krajine.
Zakon o odbrani RSK lan 21 glasi: Vojnu obavezu graani izvravaju u vojsci pod
uslovima i na nain koji su propisani zakonom.
lan 223.
Vojnu obavezu izvravaju, u miru i ratu, svi graani RSK koji imaju opte radnu sposobnost,
pod uslovima propisanim ovim zakonom. U skladu sa odbrambenim potrebama RSK i pod
uslovima propisanim ovim zakonom vojnu obavezu izvravaju i dravljani RSK koji pored
dravljanstva RSK imaju i dravljanstvo druge drave u kojoj je srpski narod veinski (u
169
170

Okrugli peat: Komanda 92. motorizovane brigade.


Dopisano rukom.

104

daljem tekstu: druga srpska drava) i u kojoj stalno ili privremeno borave (u daljem tekstu:
dravljani RSK koji borave u drugoj srpskoj dravi).
U Republici Srpskoj Krajini proglaeno je ratno stanje u kojoj sada vae ratni zakoni.
Cilj pozivanja je da se teret odbrane RSK ravnomerno rasporedi na sve njene graane
sposobne za odbranu, da se podigne b/g SVK, a opti cilj je odbrana opstanka srpskog
naroda, slobode i nezavisnosti i teritorijalnog integriteta RSK.
II
Nain pozivanja i ukljuivanja v/o u SVK
Obaveze Ministarstva odbrane:
MO radi evidenciju v/o izbeglih na teritorije RSK, na osnovu evidencije sainjava spiskove
i dostavlja ih vojno-teritorijalnim organima u SRJ. Sainjava zbirni spisak koji preko G
SVK dostavlja G VJ-e radi izrade planova pozivanja v/o.
MO vri auriranje i dopunjavanje spiskova v/o izbeglih sa teritorije RSK. Na osnovu tih
spiskova Vlada RSK preko vlada Republike Srbije i Republike Crne Gore dostavlja zahteve
pronalaenja onih v/o koji izbegnu vojnu obavezu redovnim pozivanjem. Pronalaenje i
privoenje v/o koji su izbegli vojnu obavezu vri MUP Republike Srbije i Crne Gore.
VTO SRJ na osnovu spiskova vre pozivanje v/o svojim pozivarskim sistemom na prihvatne
centre (Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Ni i Podgorica). U prihvatnim centrima
prihvat vre predstavnici MO RSK sa spiskom i stareine SVK koje su odredili komandanti
korpusa prema citiranoj naredbi G SVK. Prevoenje v/o u sabirni centar Bjeljina i Zvornik
u nadlenosti je 1, 2 i 3. Armije VJ.
Obaveze G SVK
G SVK nareuje osnove u vezi organizovanja prihvata v/o prihvatnim i sabirnim centrima,
rasporeivanje i prevoenje u RSK. U sabirnim centrima v/o se prihvataju, informiu o
cilju pozivanja i nainu rasporeivanja u SVK (korpuse), organizaciji prevoenja, zadacima
i obavezama do dolaska u svoje ratne jedinice. Prihvat, informisanje, rasporeivanje,
organizacija prevoza, davanje konkretnih zadataka u vezi ishrane, smetaja i drugih pitanja
vri i nadlena je da regulie komisija za prihvat v/o u Sabirnom centru Bijeljina.
Prikupljanje i upuivanje u Sabirni centar Bijeljina i prevoenje u SVK v/o iz SRJ vri se po
citiranoj Naredbi G SVK kao i one v/o koji se naknadno evidentiraju i pronau ili iz bilo
kog razloga ne odazovu pozivima prema planu pozivanja.
III
Obaveze korpusa i brigada
Komande korpusa i brigada odreuju mesto prikupljanja v/o mobilisanih u SRJ i nain
prevoenja. Po dolasku na mesta prikupljanja vre rasporeivanje v/o u nie jedinice,
upisuju ratni raspored u knjiice v/o, izrauju preglede stanovanja v/o po mestima, zaduuju
opremu i naoruanjem i organizuju obuku. U knjiicu se upisuje vreme dolaska i boravka
na ratitu. To inae kontroliu granini organi. Reguliu nain izvrenja vojne obaveze po
(vreme trajanja odreuje MO RSK) smena na sledei nain: Vojna obaveza moe trajati
neprekidno u vremenu od 4 meseca ako se stanje u RSK zadri kao i do sada (status kvo).
Trajanje smena moe se regulisati na drugi nain (2+2 ili 3+1 mesec). Trajanje smena
regulisati naredbom i prema tome organizovati i prevoenje smena.
U uslovima agresije ustaa na RSK nema smena, a ako se da opta mobilizacija u RSK, v/o
dolaze na mesta RR ostaju u SVK do zavretka rata ili pojedinih etapa rata.
Komande korpusa i brigada reavaju ostala pitanja v/o koja su u njihovoj nadlenosti.
105

IV
Slabosti i propusti
Prisutne su subjektivne slabosti nedonoenja odgovarajue opreme i pribora za linu higijenu
i dr. Zbog neaurnosti evidencije prisutna je pojava pozivanja lica koja su ili trebaju biti
osloboeni vojne obaveze (invalidi i dr.). Takve sluajeve razreavaju komisije tako to iste
otputaju. U sluaju razbolevanja v/o, na nivou RSK formirana je Vojno-lekarska komisija
koja e te probleme razreavati.
Napomena:
Ova informacija slui kao polazna osnova za informisanje i rad sa v/o koji su ukljueni u rad
na povratku v/o dravljana RSK iz SRJ i njihovom ukljuivanju u SVK.
SD/MB
POMONIK KOMANDANTA
p u k o v n i k mr. Kosta Novakovi
Tonost prepisa overava:
NAELNIK TABA
m a j o r Veroljub Smiljani, [v.r.]
M.P.171
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 21., kut. 2.

50

1994., veljaa 1.
Vukovar
Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o posjetu
ruskog politiara Vladimira irinovskog Vukovaru te sastanku predstavnika MUP-a, SDB-a
i pravosudnih tijela u Iloku radi dogovora oko zaustavljanja svih oblika kriminala, koji su u
ekspanziji na cijelom podruju RSK
[Komanda Slavonsko-baranjskog korpusa]
Bezbedonosni organ
Strogo pov. br. 1-53
01. 02. 1994. godine
Vukovar
G SV RSK KNIN, naelnik bezbednosti
Dnevni izvetaj o stanju u jedinicama 11. K.
1. Delatnost stranog faktora:
U poslednja 24 asa nismo registrovali pomeranje ustakih snaga, niti je bilo oruanih
provokacija u zoni odgovornosti naeg korpusa.
171

Okrugli peat: Komanda 98. peadijske brigade.

106

2. Stanje na teritoriji:
Juer, 31.01.1994. g. u popodnevnim asovima Vladimir irinovski posetio je Vukovar.
Primio ga je predsednik RSK. Doeku je bilo prisutno izmeu 4-5.000 lica. irinovski se
je obratio okupljenom narodu dosta biranim reima. Upozorio je svet, da u koliko i jedna
bomba zapada padne na bilo koji deo srpske zemlje da e to Rusija smatrati napadom i na
nju. Skup koji se je okupio da vidi predstavnika bratske Rusije, mirno se je raziao nakon
doeka. Takoe, juer u Iloku odran je sastanak predstavnika MUP-a, SDB, tuilaca i
pravosudnih organa. Na ovaj sastanak bio je pozvan i NB ovog korpusa. Tema rasprave,
dogovor oko zaustavljanja svih vidova kriminala, koji je u ekspanziji na itavom prostoru
RSK. Na skupu je zakljueno da se Vladi predloi donoenje niza uredbi sa zakonskom
snagom, a koje bi interventno delovale na suzbijanje kriminala i negativnih pojava. Prema
informaciji organa MUP-a u Iloku je formiran struni tab, u kojem se nalaze i struni
ljudi MUP-a Vojvodine. Formirane su radne grupe prema vrstama kriminala. Uz ovaj tab
u Iloku se nalazi soko jeep pripadnika jedinice MUP-a RSK za posebne namene. Do sada
je privedeno i obraeno oko 8 lica odgovornih, [za] silovanja, te kriminal veih razmera,
i oduzeto je oko 15. skupocenih automobila. Kako je aktivnost ovih organa unela dosta
uznemirenosti meu stanovnitvo ovog kraja, na jueranjem sastanku odlueno je da se
javnosti obrati neko od odgovornih organa MUP-a, i to preko sredstava javnih medija i da
se objasni motiv i karakter akcije koja se provodi.
3. Stanje u jedinicama:
Oko tridesetak v/o pripadnika 40. pbr inae metana s. Karadievo i Tenja, obolilo je od
trihinela. Oni su konzumirali meso van kuhinja jedinice kojoj su pripadali.
NAELNIK:
Pukovnik Duan Grahovac M.P.172
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

51

1994., veljaa 2.
Biljane Gornje
Obavijest Komande 92. mtbr SVK podreenim postrojbama da se ne pridravaju primirja
unato tome to hrvatska strana primirje potuje
KOMANDA 92. mtbr
Str. pov. br. 249-2
02. 02. 1994. godine
KM Biljane Gornje
Potovanje primirja,
d o s t a v l j a.
172
173

VP173

Prijemni peat centra veze: Brzojav SILOS, br. 224, primljen 1. 2. 1994. u 17,40.
Dopisano rukom.

107

S obzirom na potovanje primirja od strane ustaa, pridravanje primirja podrazumjeva da


se unite svi ustaki prednji djelovi, gdje se vri pomjeranje fronta, isto postupiti i u sluaju
utvrivanja kojim se poboljava njegov taktiki poloaj, uz prethodni protest.
Diverzije u pozadini izvoditi bez ogranienja, a izvianjem prikupiti podatke o jaini,
rasporedu i stanju ustakih snaga i rasporedu, granicama i vrsti njegovih minsko-eksplozivnih
prepreka. Pasivnost i ne poduzimanje odreenih radnji ne tumaiti kao pridravanje
primirja.
Umnoeno u 17 primeraka i dostavljeno:
svim jedinicama
arhiva
JNJ/SL
KOMANDANT
potpukovnik Veljko Bosanac, [v.r.]
M.P.174
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1535., sn. 18/0111.

52

1994., veljaa 3.
Korenica
Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 15. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog
taba SVK o posjeti Milana Martia selu Medak, organiziranju paravojnih grupa na
podruju Donjeg Lapca te revitalizaciji paravojne grupe na podruju Vrhovina
KOMANDA 15. KORPUSA
Odsek za bezbednost
Str. pov. br. 588-16
03. 02. 1994. godina
Korenica
M.P.175
Dnevni izvetaj
dostavlja.G SV REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
naelniku bezbednosti
1.- Aktivnosti neprijatelja
Tokom jueranjeg dana neprijatelj je otvarao provokativnu vatru iz brovinga i praga iz
pravca raskrsnice ovii i s. Rajkovia-Sinac po naim poloajima u s. Hinii.
U s. Rajkoviima je zameen punkt sa oko 12 ustaa.
174
175

Okrugli peat: Komanda 92. motorizovane brigade.


Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 5-43, 4. 2. 1994.

108

2.- Stanje na teritoriji i aktivnosti UNPROFOR-a


Dana 03. 02. 1994. godine u 10,00 asova u s. Medak na KM 9. mtbr primljen je u
zvaninu posetu predsednik RSK Milan Marti i njegov gost Radmila Milentijevi. Prijemu
su prisustvovali k-dant korpusa i k-dant 9. mtbr. Sveani pozdrav mu je priredio k-dant
korpusa sa delom ete vojne policije 15. korpusa i likog bataljona.
Prema izvetaju OB 103. lpbr u zaetku je organizovanje paravojnih snaga na elu sa
Davidom Rastoviem i njegovim istomiljenicima, privatnim trgovcima i kafedijama.
Navedeni su pokuali vrbovanje majora Raetu Petra za k-danta njihovih jedinica to je
ovaj odbio. Jezgro paravojne grupe ine pripadnici SDB-a Donji Lapac koji su i pre bili
simpatizeri politike Davida Rastovia. Sa navedenim je upoznata k-da korpusa i sutra
N, pomonik za moral i naelnik bezbednosti treba da kontaktiraju sa novoizabranim
organima vlasti gde e se prezentirati pokuaji stvaranja paravojnih organizacija i nastojati
na paralisanju rada ove jedinice. O ovome detaljnije u ZOMPR.
Prema najnovijim saznanjima OB 50. pbr u fazi je revitalizacija paravojne grupe etnikog
opredelenja koja je u prvom delu rata egzistirala kao paravojna organizacija pokojnog
Baklaji Predraga. Ova organizacija je razbijena u martu 1992. godine, meutim njen
glavni ideolog Predrag Uzelac i dalje neprijateljski deluje prema SV RSK i zagovara smenu
komande i etniku opciju. OB 50. pbr dat je zadatak na teinom angaovanju ove grupe
o emu emo vas blagovremeno izvestiti.
Prema najnovijim saznanjima u prostoru zaseoka abare u s. Dabar na prostoru 70. pbr
intenzivno kontaktiraju stanovnici i v/o sa ustaama u graninom pojasu od kojih su dvojica
i privedeni u razgovor u k-du brigade porunik Mievi Goran i v/o Kosanovi Mirko. OB
70. pbr je naloeno da rasvetli ovaj sluaj, meutim do danas i pored vie upozorenja nismo
dobili rezultate razjanjavanja.
3.- Stanje bezbednosti i angaovanje vojne policije
Stanje u jedinicama je bez promena ali tvrdimo da se vidno ne poboljava i samo zahvaljujui
angaovanju ustaa na prostoru Hercegovine ne dolazi do napada na nae poloaje.
U poslednje vreme u vie navrata smo vas izvestili da su ustae prilikom ispitivanja
zarobljenih v/o iz 9. mtbr posebno interesovanje za pravac Turjanski-Babin Potok-Plitvice.
Naa najnovija saznanja ukazuju da ustae vre ee provokacije iz peadijskog naoruanja i
brovinga u tom pravcu. Interesantno je napomenuti da zbog slabe posednutosti poloaja na
ovom pravcu i organizacije rada ne dobivamo izvetaje da ima takvih provokacija.
4.- Stanje zarobljenika
Prema novijim saznanjima koje nam je izneo sagovornik ukazuju da je zarobljenik koji se
nalazi kod vas u istranom zatvoru dolazio vie puta (Pavlovi Ivan) i da je isto radio radi
prikupljanja podataka i kolaboracije stanovnika zaseoka abare-Dabar sa ustaama koji se
nalaze na poloaju. Ove podatke nam je ustaa preutao u razgovoru.
5.- Paravojno organizovanje i delovanje
O novijim saznanjima izvestiti emo vas putem ZOMPR 05. 03. 1994. godine.
NAELNIK
pukovnik Nikola uput
M.P.176
176

Prijemni peat centra veze: Brzojav NIAN, br. 242, primljen 3. 2. 1994. u 16,35.

109

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 6., kut. 33.

53

1994., veljaa 3.
[Okuani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju i problemima
u postrojbama SVK, dezerterstvu u postrojbama 7. korpusa SVK te molbi pripadnika 59.
odreda SVK snagama UNPROFOR-a da im daju cigarete, novac i hranu, to je ocijenjeno
sramotnim za RSK
Komanda 18. korpusa M.P.177
Pov. br. 20-11
03. 02. 1994. godine
Informaciju podinjenim jedinicama, dostavlja. komandi bat. za int.178
U informaciji Press centra G SVK od 31. 01. 1994. godine navodi se da je neprijateljska
vojska ispoljavala manja borbena dejstva u zoni odgovornosti sjevernodalmatinskog korpusa,
na novigradskom pravcu.
U zonama odgovornosti drugih korpusa veoma pozitivno je na raspoloenje boraca i
stanovnitva uticala organizacija i realizacija kulturno-zabavnih programa.
U Kninu je 30. januara ove godine od strane ovlaenog lana G SVK, potpisan sporazum
o produenju dogovorenog primirja sa hrvatskom stranom. Primirje je potpisano i u
Zagrebu od strane ovlaenog lana glavnog stoera HV. Potpisani sporazum vai do kraja
februara 1994. godine. Suglasnost za potpisivanje sporazuma o produenju primirja dana
je od strane Vrhovnog savjeta odbrane na svojoj sjednici od 28. 01. 1994. godine. U 7. K
akcija privoenja dezertera i upuivanja na druga vojita daje rezultate i poveava moral
boraca koji svoje obaveze savjesno izvravaju, to ima za posljedicu bolji odaziv boraca na
poloaj.
Saradnja izmeu organa MUP-a i CZ i jedinica 7. K po pitanju obezbeenja znaajnih
objekata na teritoriji, kontrole teritorija, javnog reda i mira, spreavanja kriminala i
usklaivanja djelovanja bie znatno poboljana. Navedena pitanja razmatrana su na sastanku
kojim je rukovodio komandant korpusa i sekretar SUP-a Knin uz prisustvo predstavnika
Republikog MUP-a, regionalnog taba CZ, starjeine MUP-a, regija i optina sjeverne
Dalmacije i starjeina svih brigada.
Istiemo pozitivne primjere iz TG-1 (Jasenovac) koje su sopstvenim snagama izradile
pekaru kapaciteta 3.000 kg hljeba. Objekat koji je bio oteen preuredili su u kasarnu za
smjetaj oko 100 v/o. Zatim su osposobili i otvorili prodavnicu mjeovite robe, formirali
muziki sastav, a planiraju i opravku Doma kulture. Ovakvih akcija nismo imali u drugim
jedinicama.
177
178

Prijemni peat: Vojna pota 9171, pov. br. 01-06/94, 4. 2. 1994., Okuani.
Dopisano rukom.

110

U posljednje vrijeme pojedini v/o izbjegavaju odlazak na poloaje i uopte u jedinice.


Upozoravamo komandante da su duni takvim v/o izrei disciplinsku mjeru 60 (ezdeset)
dana zatvora, a nakon toga iste uputiti u k-du korpusa koji e ih pod pratnjom odvesti u 7.
K (Dalmatinski) gdje e dobiti nove ratne rasporede. Ovo se mora dosljedno i bez izuzetaka
sprovoditi, za to su odgovorni lino komandanti.
U nekim jedinicama primjeeno je da pojedini pripadnici SVK, pa i 18. K neovlaeno
kontaktiraju sa pripadnicima ustake vojske, ime se izlau opasnou da budu zarobljeni
ili likvidirani. Podsjeamo na nareenje K-de G SVK da se razgovori mogu voditi samo
na nivou korpusa po vojnim pitanjima i iskljuivo po unapred odobrenim pitanjima i
odobrenju G SVK. Takoe upozoravamo na Nareenje K-de korpusa da svaki v/o koji
bude zarobljen od ustake strane na ovakve naine rizikuje mnogo, jer ga komisija za
razmjenu nee traiti za razmjenu.
Neovlaeni kontakt sa neprijateljskom stranom smatra se grubim krenjem vojnih propisa,
odavanje vojne tajne i slino, te podlijee krivinoj i disciplinskoj odgovornosti. Istiemo
da su dva v/o iz 63. odreda zbog toga liena slobode i da e biti preduzete odgovarajue
disciplinske mjere.
U 59. odredu neki v/o su od snaga UNPROFOR-a traili (prosili) materijalna dobra
(marke, cigarete, hranu i sl.) to je krajnje poniavajui i uvredljivi in za pripadnike SVK,
pa i za RSK kao dravu. Bez obzira na materijalno stanje nekih naih boraca takav postupak
je velika uvreda Srpskom vojniku i Srpskom narodu u cjelini. Takve pojave se moraju
sprijeiti, a prekrioce rigorozno kazniti.
Pomonik k-danta
potpukovnik Marinko Gaji, [v.r.]
M.P.179
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

54

1994., veljaa 3.
Okuani
Dopis SUP-a Okuani SUP-u Pakrac s planovima evakuacije stanovnitva s prostora
Okuana i zapadne Slavonije u sluaju neposredne ratne opasnosti
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
SEKRETARIJAT UNUTRANJIH POSLOVA OKUANI
SMON O K U A N I M.P.180
Broj: 08-05-1-38/94.
Dana, 03. 02. 94.
179
180

Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.


Prijemni peat: RSK, MUP, SUP Pakrac, br. 08-05/1-2-1-270/1-94, 4. 2. 1994.

111

SEKRETARIJAT UNUTRANJIH POSLOVA


O K U A N I
U prilogu dopisa dostavljamo vam plan evakuacije za SMON-i Okuani.
K O M A N D I R:
panovi Rade, [v.r.]
M.P.181
-------------------------------REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
SMON O K U A N I
Broj: 08-05-1-38/94.182
Datum, 01. 02. 1994. godine
Na osnovu dopisa SUP-a Okuani broj 08-05-str. pov. 1-3-120/2-93 od 03. 01. 94.
godine u vezi eventualne evakuacije stanovnitva sa podruja Zapadne Slavonije u sluaju
potrebe usled eventualne obnove agresije na ovo podruje donosi se:
PLAN EVAKUACIJE
civilnog stanovnitva sa prostora optine Okuani
1. Planom upoznati sve ovlatene radnike putem deurne slube.
2. U sluaju potrebe evakuacije mjere i radnje dogovarati i koordinirati sa optinskim
tabom civilne zatite koji e rukovoditi evakuacijom. Izvrioc komandir sa deurnom
slubom.
3. Po dnevnom rasporedu slube deurni odmah odrediti automobil sa po 3 radnika sa
dugim orujem u pratnji i obezbeenje kolone po predvienom pravcu kretanja. Kolonu
prepratiti do podruja naredne organizacione jedinice sa kojom stupiti u vezu i predati
kolonu na daljnje obezbeenje. Izvrioc deurni sa patrolama.
4. Sa organizacionim jedinicama (Daruvar i Pakrac) sa kojima se granii podrujem, biti
u vezi radi preuzimanja kolona na granicama slubenog podruja i pratnje u pravcu
kretanja. Izvrioci: deurna sluba.
5. U sluaju pojaanog broja kolona u jednom pravcu, prema procjeni optereenosti
pravaca, pravac kretanja usmjeriti u drugom moguem pravcu uz dogovor sa Optinskim
tabom civilne zatite. Izvrioci: komandir sa deurnom slubom.
6. Za potrebe obezbeenja prolaska kolona koristiti starije i iskusnije radnike uz upotrebu
raspoloivih tehnikih sredstava (vozila i sredstava veze) prema ukazanoj potrebi i
trenutnoj situaciji. Izvrioci: komandir, deurna sluba i angairani radnici.
7. Kao pravci kretanja kolona predvieni su:
Okuani St.183 Gradika Uskoci
Okuani Greani Meustrugovi Mlaka
Okuani Borovec nadvonjak Mlaka
pa je potrebno kolone usmeravati u tom pravcu.
181
182
183

Okrugli peat: RSK, MUP, SUP Okuani, Stanica milicije opte nadlenosti Okuani.
Dopisano rukom.
Stara.

112

8. Plan je podloan promjenama i dopunama zavisno od konkretne problematike tokom


priprema ili provoenja evakuacije, pa e se kao takav aurirati i dopunjavati.
Prilog: dopis SUP-a
PLAN SASTAVIO:
Rade panovi, [v.r.]
M.P.184
-------------------------------PLAN EVAKUACIJE STANOVNITVA OBLASTI ZAPADNA SLAVONIJA
Na osnovu lana 64. Glava 5. stav 4. Zakona o odbrani Republike Srpske Krajine od
1993. godine u sluaju neposredne ratne opasnosti ratnog stanja ili vanrednog stanja
a u skladu sa Planom odbrane zemlje moe se narediti evakuacija stanovnitva odnosno
pojedinih kategorija stanovnitva (djece, staraca, iznemoglih i drugih) sa odreenog dijela
teritorije kao i evakuacija dravnih organa, preduzea i drugih pravnih lica zajedno sa
imovinom za koju to bude nareeno.
Evakuaciju iz ovog lana nareuje Vlada i odreuje teritoriju za razmjetaj evakuisanog
stanovnitva i imovinu.
Evakuaciju civilnog stanovnitva organizuju i sprovode dravni organi nadleni za poslove
civilne odbrane i zatite.
Evakuaciju ugroenog ili zahvaenog ratnim dejstvima moe narediti i stareina vojske
na poloaju komandanta brigade odnosno puka ili viem poloaju. Nosioci evakuacije i
zbrinjavanja stanovnitva su Optinski tabovi nadleni za poslove civilne odbrane i zatite
kao koordinatori, jedinice civilne zatite i odbrane u mjesnim zajednicama i pojedinim
dijelovima naselja (mjesto Okuani) povjerenici civilne zatite i odbrane zadueni za
evakuaciju. Glavni pravac evakuacije bio bi rijeka Sava sa 4 osnovna prelaza s. Uskoci, s.
Jablanac, s. Mlaka, s. Jasenovac skelskim prevozom ili pontonskim mostom uz obezbeenje
vojske ili radnicima Stanice milicije opte nadlenosti u Pakracu i Okuanima konvoja
stanovnitva predvienog za evakuaciju. Evakuacija stanovnitva poela bi se vriti sa rubnih
podruja optine Okuani Istok-zapad (Paklenica, Raji i dalje Medari-Okuani) te
optine Pakrac pravcem Sjever-jug brdske Krike-Gornja umetlica-Trnakovac).
Za optinu Pakrac postoje 2 alternativna pravca kretanja konvoja evakuisanog
stanovnitva:
1. pravac preko Rogoljice na Trnakovac Donji Okuani Greani umskim putem
do s. Mlaka ili s. Jablanac.
2. pravac preko Bijele Stijene na Raenovce za Raji s. Mlaka ili Jablanac.
Za optinu Okuani postoji nekoliko pravaca kretanja:
1. Okuani-Strug-Stara Gradika-Uskoci (umskim putevima)
2. Okuani-Greani-ue Struga-Jablanac.
Alternativa Okuani-Greani-mostine Mlaka.
3. Okuani-Borovac-mostine Mlaka.
Kretanje konvoja evakuisanog stanovnitva optine Okuani detaljno je razraeno u Planu
evakuacije u sluaju agresije. Za potrebe evakuacije stanovnitva optine Pakrac izuzeta su
tri autobusa i 1 kombi-bus, dovoljan broj osobnih automobila i privatnih traktora. Glavni
pravac kretanja optine Pakracselo RogoljiTrnkovacOkuaniGreaniMlaka.
184

Okrugli peat: RSK, MUP, SUP Okuani, Stanica milicije opte nadlenosti Okuani.

113

s. Rogolji-Trnakovac-Benkovako brdo-Raji-Mlaka ili Jablanac.


Na osnovu lana 12. Uredbe o organizaciji i funkcionisanju civilne zatite evakuaciji
podlijeu slijedee kategorije ljudi:
1. majke sa decom do 10 godina starosti koje nemaju ratni raspored po osnovu vojne i
radne obaveze ili obaveze uea u jedinicama i organima civilne zatite, odnosno druga lica
koja su po zakonu duna da se staraju o uvanju i njegovanju djece mlae od 10 godina.
2. djeca do 14 godina starosti ukoliko je planirana evakuacija kola.
3. trudne ene.
4. stara i iznemogla lica kojima je potrebna tua pomo i njega.
Stanovnitvo koje podlijee tretmanu za evakuaciju sa podruja Zapadne Slavonije
optina Pakrac i Okuani vidljivo je iz tabelarnog prikaza po kategorijama.
Za evakuaciju stanovnitva u sluaju neposredne ratne opasnosti u svim mjesnim
zajednicama izvrena je snabdjevenost ljudi koji e vriti evakuaciju, naftom i ostalim
derivatima u optinama Pakrac i Okuani kao i prijeko potrebnim lijekovima i hranom
koja su stacionirana u prikladnim sklonitima. U sluaju evakuacije stanovnitva IstokZapad ili Sjever-Jug u dubinu teritorije u optini Okuani stanovnitvo iz rubnih podruja
optine bilo bi razmjeteno u MZ Laevac odnosno Bodegraj gdje je stanovnitvo upoznato
i ima zaduenje za prihvat izbjeglog stanovnitva. Za optinu Pakrac isto je to uraeno da se
prihvat izbjeglica izvri u s. Rogolji, Bobare, Ljetani i s. aprginci.
Preslika, strojopis, latinica/irilica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1093b.

55

1994., veljaa 4.
[Korenica]
Informacija Odsjeka bezbjednosti 15. korpusa SVK o paravojnom etnikom organiziranju
na podruju zone odgovornosti 50. pbr SVK, to slabi obranu RSK
ODSEK BEZBEDNOSTI 15. KORPUSA ZOPMR
pukovnik uput Nikola VOJNA TAJNA
Dana 04. 02. 1994. godine Strogo poverljivo
Raeno u 2 primeraka
Dostavljeno: 1 x OB G SV RSK
1 x OB 15. korpusa
O b r a z l o e nj e
Paravojno etniko organizovanje u zoni odgovornosti 50. pbr.Prema najnovijim saznanjima u toku je obnavljanje rada paravojne grupe koja je u prvom
delu rata egzistirala pod vodstvom pokojnog Baklaji Predraga (poginuo krajem 1992.
godine na prostoru Skelana). Grupa je razbijena 22. 02. 1992. godine hapenjem voa i vie
lanova ime je suzbijena njihova delatnost na odreeno vreme. Neadekvatnim sudskim
merama i loim politikim stanjem u Krajini ohrabren je obnovljen rad ove grupe.
114

Glavni idejni voa i zagovornik formiranja etnikih paravojnih formacija je Predrag


Uzelac, bivi naelnik SUP-a Korenica, zbog nesposobnosti smenjen januara 1992. godine.
Od vatrenog pristalice i tienika Milana Martia preao je na stranu Milana Babia.
Pred predsednike izbore u RS Krajini u s. kare boravio je Lazar Macura i tom prilikom
na javnom skupu Uzelac je pitao Macuru: ta e biti sa komandom gospodine Macura ako
Babi pobedi. Na ovo mu je Macura odgovorio: Kakva Srpska Vojska, ko je taj Novakovi
(misli na generala Novakovi Milu), on odgaja ustae.
Uzelac Predrag je pre oko 15 dana prilikom boravka K-danta 15. korpusa u s. Crna Vlast
priao istom i pred grupom boraca provokativno pitao: ta si ti? Kome si doao prodavati
pamet? Zato uporno lae ovaj narod? Gde Vam se brani Crna Vlast? Predrag Uzelac
ponovo potencira legitimnost izbora i nezadovoljstvo naroda izborom Milana Martia za
predsednika, radi na jaanju Babieve struje. Da delatnost Predraga Uzelca nije naivna
ukazuje i njegova pojaana drskost i agresivnost u nastupima prema vodeim stareinama
u Korpusu. Postoji realna opasnost od napada ove grupe na Komandu i blokade Komande
pogotovo to jo uvek u tajnim skladitima koja su stvarana poetkom 1992. godine postoji
vea koliina oruja, municije i MES-a.
Operativni oficir u 50. pbr Uzelac Momilo, bliski roak Uzelac Predraga, tvrdi da je Predrag
kao ovek izuzetno loeg karaktera. Ne govori ak ni sa roenim bratom i sestrom a sa svim
ljudima u komiluku se posvaao. Preko noi je postao lan SKJ-e kada mu je trebalo za
postavljenje za Naelnika ONO u SO Otoac a sad je najvei neprijatelj komunista.
Preko kap. Jovanovi Stana iz Otoca je za suprugu podigao platu u augustu i septembru
1991. godine. Predragovi saradnici su JOVO BORI sekretar SO Korenica, ovek za sve
sisteme i stranke, nedavno je izjavio da je Brana Crnevi obini papagaj i da treba sruiti
umsku televiziju (TV PLITVICE) to prenosi izjave Brane Crnevia i njemu slinih. Jo
ga podravaju Geco udi, Vaso Vuinovi, Braco Boikovi i dr.
Napomena
OB 50. pbr u vie navrata je skretana panja na delovanje ove grupe ali isti zbog linog
nerada nije napisao niti jednu re o njenom delovanju. Ponovo je OB dat striktan zadatak
i teite rada na sagledavanju grupe kako bi se istoj onemoguilo i razbilo dalje delovanje
koje je veoma opasno za izvravanje borbenog zadatka. lanovi grupe izbegavaju odlazak na
poloaje to podravaju i drugi borci te su nam poloaji prazni.
N/JL.Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 33.

56

1994., veljaa 6.
[Knin]
Priopenje za javnost Informativne slube Glavnog taba SVK o razmjeni vatre izmeu
snaga HV-a i SVK te posjeti Ratka Mladia, zapovjednika Vojske Republike Srpske,
Glavnom tabu SVK u sklopu stalne suradnje Vojske Republike Srpske i SVK
115

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA


SRPSKA VOJSKA KRAJINE
GLAVNI TAB
INFORMATIVNA SLUBA
SAOPTENJE ZA JAVNOST
06. 02. 1994. u 09.00
Tokom jueranjeg dana agresorska je vojska neto intenzivnije napadala na benkovakom
podruju, a provokativnih dejstava bilo je na drnikom pravcu, te u skradinskom zaleu.
Od 07.15 do 09.00 asova neprijatelj je po reonu Smilia, slobodnom dijelu Kaia i
selima u novigradskom zaleu dejstvovao iz minobacaa i tenkovskih topova, ispalivi pri
tom preko 50 projektila. U ovim je napadima jedan srpski borac ranjen, a na civilnim
dobrima su priinjene velike materijalne tete. Srpski su branioci bili prisiljeni uzvratiti, pa
su neprijatelju naneseni gubici u ljudstvu i vojnoj tehnici.
Po reonu Velike Glave u skradinskom zaleu, te po itniu na drnikom pravcu agresor
je izazivao pucajui pjeadijskim naoruanjem. Posljednji minobacaki izazov dogodio se
sino u reonu Velike Glave, a od tada je na vojitu mirno.
Rafalnom vatrom iz streljakog oruja neprijatelj je jue prije podne izazivao i na irem
plaanskom podruju u Lici.
U drugim regionima Republike Srpske Krajine primirje je obostrano potovano.
Jue poslije podne u posjetu Glavnom tabu Srpske vojske Krajine stigao je komandant
Vojske Republike Srpske general-potpukovnik Ratko Mladi. Ovo je redovna posjeta u
sklopu stalne saradnje Vojske Republike Srpske i Srpske vojske Krajine.
PRESS CENTAR G SVK
M.P.185
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 51.

57

1994., veljaa 6.
[Knin]
Informacija Organa bezbjednosti Glavnog taba SVK o ponovnom aktiviranju paravojne
grupe Labra na podruju Like, iji pripadnici pljakaju hrvatske i srpske kue, vercaju
oruje i napadaju Komandu 70. pbr SVK, te o obnavljanju etnike paravojne grupe pod
vodstvom Predraga Uzelca
GLAVNI TAB SV K
ORGAN BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. _____
06. 02. 1994. god.
Paravojno organizovanje na prostoru Like.
185

Prijemni peat: Glavni tab SVK, Informativna sluba.

116

KOMANDANTU G SVK

Na podruju Plakog ponovo se aktivirala paravojna grupa LABRA. Ova grupa formirana
je odmah na poetku ratnih dejstava, a dobila je ime po svom voi MILANOVI RADE,
zvani LABRA. Tada je brojala 30 lanova i na poetku u nekim akcijama sudejstvovali su
sa pripadnicima MUP-a Plaki, zbog ega su se predstavljali kao pripadnici MUP-a to nije
odgovaralo istini. Izuzev tih nekoliko diverzantskih akcija ova grupa se uglavnom bavila
pljakom hrvatskih i srpskih kua, pa su pojedini lanovi te grupe na taj nain pribavili vea
materijalna sredstva za sebe. Ova grupa bila je smetena u s. Latin kod Plakog.
Dana 03. 02. 1992. godine i pored dogovora sa grupom LABRA da dri poloaje na brdu
KUNI, pripadnici ove grupe su napustili poloaje i prepustili ih ustaama. Odlunim
merama komande grupa je razbijena 17. 02. 1992. godine, a veina njenih lanova je
mobilisana.
Pripadnici grupe LABRA bili su: DOKMANOVI BATO zv. Pita, DRAGA
MILE, JERENEJEVI ZORAN (otac mu Hrvat), DEVI DRAGAN, DEVI MIO,
KOSANOVI DRAGAN zv. TIO, KOKAN DAVORKO, DIMITRIJE BOJINA
MIMIKA, TRBOJEVI MILAN TRBO, PEJI ZDRAVKO (glavni u grupi),
GRBOVI RATKO, DOKMANOVI DRAGAN UJAN, KNEEVI PREDRAG,
KNEEVI NENAD, TRBOJEVI MANE CVEKO, izvesni KOLE, izvesni OBA,
KLIPA DARKO ANJA, KLIPA MILAN, svi iz Plakog i izvesni JASEN, IKARA
ZORAN, IKARA N., brat ZORANOV i izvesni PJER iz Like Jasenice.
Prilikom napada na komandu 70. pbr krajem januara meseca o.g. iz paravojne formacije
LABRA uestvovali su: PEJI ZDRAVKO, GRBOVI RATKO, DOKMANOVI
DRAGAN, zvani UJAN, TRBOJEVI MANE, zvani MANE CVETKO, KLIPA
DARKO zv. ANJA i KLIPA MILAN. Od navedenih pripadnika grupe LABRA i grupe
napada na komandu 70. pbr radi umeanosti u verc orujem i municijom priveden je
KLIPA DARKO, za koga je utvreno da je pokuao prodaju oruja i municije KORA
DUANU. BRENI i JELOVAC ALEKSANDRU, ali zbog nailaska vojne policije odustao
je od prodaje, te je pripremljen za svedoka u krivinom postupku protiv KORAA186 i
JELOVCA.187 Dat je nalog za privoenje DOKMANOVI DRAGANA, zv. UJAN,
zbog osnovane sumnje da je posredovao u vercu oruja i municije sa muslimanima, a u vezi
krivine prijave protiv KORAA i JELOVCA.
Kroz sasluanje privedenih lica i operativnim radom OB su doli do saznanja da je napad na
70. br trebao biti jo pre 6 dana, ali neki od pripadnika grupe (sada ih ima 12) bili su kod
pukovnika BULATA,188 koji su jedno vreme bili pod njegovom komandom.
Predstavnici ove grupe na sastanku sa k-dantom 15.K traili su da se od njih formira
izviako-diverzantski rad i da se podine puk. Bulatu ili 21. DDO SLUNJ. Izmeu ostalog
zahtevali su da se 70. pbr cela podini k-di 21. korpusa.
Svi navedeni zahtevi odluno su odbijeni od strane k-danta 15. K, a OB nastavljaju sa
privoenjem i daljim operativnim radom s tim u vezi. Glavno sastajalite vercera oruja i
municije je u kafani PEJI ZDRAVKA, vlasnika kafane FLAMENGO i DOKMANOVI
URE, zv. OR, takoe vlasnika kafane.
Merama komandovanja i OB paralisae se rad ostatka paravojne formacije LABRA koji se
nastoji predstaviti kao neka samostalna formacija.
Pored navedene grupe na prostoru LIKE u toku je obnavljanje rada paravojne grupe
koja je u prvom delu rata egzistirala pod vodstvom pokojnog BAKLAJI PREDRAGA
186
187
188

Duan.
Aleksandar.
edomir.

117

(poginuo krajem 1992. godine na prostoru Skelana). Ova grupa je razbijena 22. 02. 1992.
godine hapenjem njenih voa i vie lanova ime je njena delatnost suzbijena privremeno.
Neadekvatnim sudskim merama i loim politikim stanjem u Krajini ohrabren je i obnovljen
rad ove grupe.
Idejni voa formiranja etnikih paravojnih formacija je PREDRAG UZELAC, bivi
naelnik SUP-a Korenica, koji je zbog nesposobnosti smenjen sa dunosti u januaru 1992.
godine. On je od vatrenog pristalice Milana Martia preao na stranu Milana Babia.
Pred predsednike izbore u RSK u s. KARE boravio je Lazar Macura koga je na javnom
skupu Uzelac pitao: to e biti sa komandom gospodine Macura ako Babi189 pobedi?
Na ovo mu je Macura odgovorio: Kakva Srpska vojska, ko je taj Novakovi190 (k-dant G
SVK), on odgaja ustae.
Uzelac je polovinom januara o.g. prilikom boravka k-danta 15. K u s. Crna Vlast priao
istom i pred grupom boraca provokativno pitao: ta si ti? Kome si doao prodavati pamet?
Zato uporno lae ovaj narod? Gde vam se brani Crna Vlast?
Uzelac ponovo potencira legitimnost izbora i nezadovoljstvo naroda izborom M.191
MARTIA za predsednika RSK i radi na jaanju Babieve struje. Poto je Uzelac ovek
loih karakternih osobina (ne razgovara sa bratom i sestrom) arogantan i sl., ne moe se
iskljuiti mogunost napada ove grupe na Komandu korpusa tim pre to jo uvek u tajnim
skladitima koja su stvorena poetkom 1992. godine postoji vea koliina oruja, municije
i MES-a.
Uzelev sagovornik JOVO BORI, sekretar SO Korenica, ovek za sve sisteme, nedavno
je izjavio da je Brana Crnevi obini papagaj i da treba sruiti umsku televiziju (TV
PLITVICE) to prenosi izjave B. Crnevia i njemu slinih.
Pored BORIA Uzelca podravaju GECO UDI, VASO VUJINOVI, BRACO
BOIKOVI i drugi.
Poseban problem na kvalitetnom sagledavanju ove etnike grupe je neinventivnost OB 50.
pbr kome je vie puta skretana panja na delovanje ove grupe, ali on zbog nerada o tome
nita nije izvetavao. Za komandovanje se namee problem neodlaska na poloaje lanova
ove grupe to onda prihvataju i ostali borci koji nisu lanovi ove grupe to dovodi do toga
da su poloaji neposednuti.
Oigledno da navedene grupe nisu bile razbijene, a njihovo nezadovoljstvo rezultatima
izbora manifestuju na ovaj nain to se posebno odnosi na grupu PREDRAGA UZELCA.
Ukoliko se energinim merama komandovanja i OB ne osujeti rad ovih grupa one mogu
postati jo ekstremnije i koristei krizu omasoviti svoje lanstvo i naneti velike tete po
odbrambeni sistem RSK.
B/MT
NAELNIK
p u k o v n i k Vuk Dmitrovi, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5011.
189
190
191

Milan.
Mile.
Milan.

118

58

1994., veljaa 7.
[Knin]
Obavjetajna informacija Obavjetajnog organa Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o jaini i obuenosti postrojbi HV-a, osobito HRZ-a
KOMANDA 7. KORPUSA
OBAVETAJNI ORGAN
Str. pov. br. 24-15
07. 02. 1994. godine
Obavetajna informacija.Komandi:

1. lbr, 2. pbr, 3. pbr, 4. lbr, 75. mtbr, 92. mtbr, 7. map,


7. mpoap i 7. larp PVO (aktom).

Podaci prikupljeni EI:


1. Operativno strategijski raspored HV prema RSK je i dalje u dva ealona (domobranske
pukovnije kao prvi i deo profesionalne brigade kao drugi ealon).
na prednjem kraju uglavnom se vre redovne smene jedinica, uvebavanje, dorada objekata
za ljudstvo, zapreavanje i izvianje, uz stalne provokacije iz MB i streljakog naoruanja.
sve domobranske pukovnije dobile podatke da je p/k SVK oslabio, te da idu na posedanje
poloaja koji nisu branjeni ili su naputeni od strane vojnika SVK.
popunjenost pukovnija vojnicima na redovnom sluenju vojnog roka je 50%, ostalo je
rezervni sastav.
nastavni centri esto od RZ i PZO trebuju helikoptere MI-8 za potrebe prevoenja.
u okolini Pule, 8. lako jurina br vojne policije esto izvodi vebe desantiranja
helikopterima, kao i vebe u padobranskom desantiranju.
potvruju se podaci da RZ i PZO HV razvija grupaciju adekvatnu korpusu RV i PVO
bive JNA. Za sada su formirane dve brigade PVO, u toku je formiranje i tree, dve lovake
eskadrile sa 24 aviona MIG-21, vie helikopterskih eskadrila sa MI-8 i MI-24. Zapovjednik
prve lovake eskadrile je bojnik Rudolf Perein, pilot bive JNA, koji je sa AM Biha
avionom MIG-21 pobegao u Austriju (Celovec). Prema nekim podacima taj avion je jo
tamo. Eskadrila kojom komanduje bazira na a. Pleso.
sistem PVO je vrlo uveban i esto ga uvebavaju sa letovima sopstvene avijacije. Neki od
elemenata sistema PVO razmetaju u zadarskom zaleu.
komanda 112. br HV je smetena u s. Polinik, komanda artiljerije u s. Brievo, komande
bataljona u Suhovare i Smokovi.
Z A K LJ U A K:
Na frontu HV prema 7. K nema bitnih promena, nastavljaju sa izvravanjem redovnih
zadataka. Inae, HV se intenzivno naoruava, oprema i uvebava. Mnogo se radi na planu
profesionalizacije HV.
U medijima je prisutna potreba politikog reenja sukoba sa RSK, uz plasiranje
dezinformacije da je RSK naputena od strane SRJ, sa kojom RH normalizuje odnose.
U sluaju neuspeha politikih pregovora, vojna opcija e biti nuno reenje.
119

POMONIK N ZA OB. POSLOVE


P o t p u k o v n i k Bosni Stanko
M.P.192 M.P.193
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 45.

59

1994., veljaa 7.
[Okuani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama o borbama na podruju
RSK, stradanju pripadnika SVK u meusobnim obraunima i vlastitom minskom polju,
konferenciji o BiH u enevi i Programu ekonomskog oporavka SRJ, kojim se obuhvaaju
sve srpske zemlje te se uvodi jedinstven monetarni, platni i carinski sustav za SRJ, RSK i
RS
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 20-19 M.P.194
07. 02. 1994. godine
Informacije potinjenim jedinicama, dostavlja.

KOMANDI B.Z.I.

Iz informacije G SVK saznajemo da su ustake snage i u proteklim danima vrile


provokativna dejstva ime su naruavali potpisano primirje. Istiemo neke sluajeve.
04.02.
Na severnodalmatinskom vojitu izvodili su b/d manjeg intenziteta na novigradskom pravcu
minobacaima na drnikom pravcu i u zonama odgovornosti 15. i 39. korpusa peadijskim
naoruanjem. Nae snage nisu odgovarale na provokacije. U zoni odgovornosti 21. K u
sopstvenom minskom polju ranjen je jedan aktivni podoficir.
Gubitaka od ustakih provokacija nije bilo.
05.02.
Na severnodalmatinskom ratitu iste provokacije kao i prethodnog dana. Primeene
intenzivne izviake aktivnosti. U zoni odgovornosti 15. K provokacije Pat-om i peadijskim
naoruanjem. Nae jedinice odgovorile jaom vatrom na severnodalmatinskom vojitu.
U zoni odgovornosti 7. K jedan borac iz zasede ubio drugog, uzrok ubistva je osveta. Ubijeni
se bavio organizovanjem kriminala. U istoj jedinici jedan voza vojnog m/v pregazio dve
ene. Doterao vozilo u jedinicu i izgubio se u nepoznatom pravcu. Oba VD se ispituju.
Gubitaka od ustakih provokacija nije bilo.

192
193
194

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 237, primljen 7. 2. 1994. u 17,30, predan u 17,40.
Prijemni peat: Vojna pota 9046, str. pov. br. 405-1, 8. 2. 1994., Benkovac.
Prijemni peat: Vojna pota 9171, pov. br. 01-17/94, 10. 2. 1994., Okuani.

120

06.02.
Bilo je pojaanih b/d. to se moe dovesti u vezu sa najavljenom mogunou za opti napad
na RSK koju je najavio hrvatski ambasador u UN Nobilo195. Na benkovakom pravcu i
novigradskom zaleu dejstvovali su MB i tenkovskim topovima, u skradinskom zaleu i
drnikom pravcu peadijskim naoruanjem. Nae snage odgovorile jaom vatrom, od koje
su uniteni neki znaajniji ustaki objekti. U poseti SVK nalazi se k-dant vojske RS, koji
ostaje i u narednim danima.
Od ustakih dejstava ranjena su dva v/o iz 7. korpusa.
U vezi zajednike izjave koju su 19. 01. 1994. godine potpisali g-din Miloevi196 i
Tuman197 ima niz veoma bitnih dogaaja koji se direktno odnose na srpski narod i sve
srpske zemlje. Posebno istiemo enevsku konvenciju o bivoj BiH i Program ekonomskog
oporavka SRJ.
U izjavi se nedvosmisleno navodi da se radi o meusobnim odnosima SRJ i RH, a da e se
o poloaju u RSK ravnopravno razgovarati izmeu RSK i RH, to je dato i u Vensovom198
planu. Dosadanji napori predsednika Miloevia daje nam za pravo da u njega imamo
puno povjerenja. Zahvaljujui njemu RS se izdvojila iz bive BiH za ravnopravan status i
tretman na meunarodnom planu. Naa drava (RSK) jo uvek je u situaciji da se bori za
takav status, a koji je ve izborila SVK. Tako smo umesto pobunjenih Srba na pregovorima
sa vojnom delegacijom HV postigli ravnopravan status i ime SVK. Izjave Tumana i drugih
predstavnika RH treba shvatiti kao njihovu elju i obmanu sopstvenog naroda i javnosti.
Stalni predstavnik RH u UN Nobilo otvoreno je zapretio optim napadom na RSK u
sluaju da se prema RH preduzmu sankcije. To nije nita novo jer je poznato koliko je
Tuman puta i rokova odreivao za posetu Okuanima, Kninu, Vukovaru, Petrinji i gde sve
nije. Meutim eventualne sankcije mogu RH potaknuti da preduzmu neke sulude akcije,
to bi sigurno znaio i konaan srpsko-hrvatski obraun. Zato se moraju preduzimati sve
mere i akcije da nas ne uhvate u dubokom snu.
Po pitanju ekonomskog oporavka SRJ, najvanija je injenica da su tim programom
obuhvaene sve srpske zemlje, znai i RS i RSK. Njegove glavne karakteristike su:
Postizanje stabilnosti cena i deviznog kursa. Jedino plateno sredstvo bie dinar, a upotreba
svakog drugog novca e se smatrati krivinim delom.
Uvodi se jedinstveni monetarni i platni sistem u SRJ, RSK i RS.
Ponovno uspostavljanje kljune uloge centralne banke u odravanju monetarne stabilnosti.
NBJ e imati apsolutni monopol nad emisijom novca. Ostale banke, meu kojima i NB
RSK e biti samo filijala. Sav novac koji bude puten u opticaj bie pokrivan zlatnim i
deviznim rezervama.
Nema primarne emisije bez pokria, a primarna emisija e se koristiti samo za oivljavanje
proizvodnje.
Reorganizacija javnih finansija kroz efikasan poreski sistem koji bi zahvatio sada iroko
razgranatu sivu ekonomiju.
Snoenje trokova odravanja dohotka za nezaposlene u iznosima i trajanju kako je
dogovoreno izmeu drave i sindikata.
195
196
197
198

Mario.
Slobodan.
Franjo.
Cyrus Vance.

121

Snabdevanje najsiromanijih delova stanovnitva odgovarajuim koliinama hrane


(brano, kukuruz, biljno ulje) i to besplatno u funkciji pruanja efikasne pomoi socijalno
ugroenim.
Prebacivanje socijalne funkcije sa preduzea na dravu.
Obezbeenje zatitnih cena za znaajne poljoprivredne proizvode.
Stimulisanje priliva direktnih i stranih investicija.
Ravnomernije rasporeivanje trokova sankcija i ekonomskog oporavka privrede na sve
segmente drutva.
Svi subjekti, veliki potroai budeta moraju ii na krajnje restriktivnu potronju (misli se
na vojsku i miliciju).
Moraju se uvoditi programi tednje na svim nivoima.
Uvodi se jedinstveni carinski sistem (SRJ, RSK i RS).
Mora se pokrenuti proizvodnja to znai da u RSK treba precizirati vojnu obavezu i
radnu obavezu na nain da radna obaveza ne znai sjedenje kui i beanje sa fronta, ili rad za
desetorostruku veu platu. Sve ovo uz normalno radno vreme, dnevne, mesene i godinje
odmore.
POMONIK KOMANDANTA
p. pukovnik Marinko Gaji, s.r.
M.P.199
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

60

1994., veljaa 8.
Drni
Zapovijed Komande 75. mtbr SVK zapovjednicima podreenih postrojbi da poboljaju
borbenu spremnost u postrojbama zbog mogueg napada HV-a
KOMANDA 75. mtbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 11-114 STROGO POVERLJIVO
08. 02. 1994. godine
Drni
Nareenje za poboljanje b/g i pripravnosti
za borbu, d o s t a v lj a. -KOMANDANTIMA BATALJONA DIVIZIONA /na linost/
Od potpisivanja primirja ustae primenjuju taktiku stalnog oputanja sa ciljem da
iznenadnim napadom zauzmu prostor ili objekte od posebnog interesa: Objekte na Dinari
i Svilaji, Drniko polje, iri rejon Oklaja, uz opravdanje da zauzima prostor i sela gdje je
ivilo hrvatsko stanovnitvo. Za zauzimanje navedenih objekata oekivati je ubacivanje
jaih izviakih-diverzantsko-teroristikih grupa /povezivanje sa hrvatskim stanovnitvom/
199

Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.

122

sadejstvo sa snagama sa fronta iznenadne koncentrine napade na navedene objekte i rejone


uz upotrebu HD i upotrebu avijacije. Oekivati je aktiviranje petokolonaa i unoenje
zabune u nae redove, naputanje pojedinih poloaja i spreavanje organizovane odbrane i
aktivnih dejstava, plasiranje teza o izdaji i prodaji navedenih rejona i drugih glasina.
U cilju spreavanja svakog iznenaenja i zauzimanja navedenih prostora i objekata od strane
ustaa, a u skladu sa Nareenjem K-ta 7. K str. pov. br. 101-1 od 07. 01. 1994. godine.
N a r e u j e m:
1.- Pojaati liniju odbrane u svim jedinicama veim angaovanjem ljudstva koje drati
u punoj borbenoj gotovosti sa potpunom organizacijom vatrenog sistema i kontrolom
meuprostora.
2.- Prekontrolisati pripremljenost svakog borca i jedinice za borbu, obezbediti kompletnu
opremu i naoruanje kao i nareene koliine municije i hrane.
3.- Organizovati ubrzano utvrivanje zaklona za svakog vojnika i stareinu.
4.- Prekontrolisati stanje mp i izvriti dopunsko zapreavanje.
5.- Na nivou bataljona pripremiti rezerve koje imati u stalnoj borbenoj gotovosti za
ofanzivna dejstva.
6.- Odmah zauzeti povoljnije poloaje na dominantnim rejonima i objektima.
7.- Proveriti poznavanje zadataka stareina u voenju pd borbe, a jedinice pripremiti.
8.- Pojaati osmatranje i izvianje u svim bataljonima.
9.- Posesti osmatranice bataljonskih vatrenih grupa i brigadnih i biti u gotovosti za dejstvo.
10.- Na istaknutim osmatranicama komandira eta i bataljona organizovati neprekidno
osmatranje.
11.- Energino spreiti delovanje petokolonaa i irenje glasina i defetizma.
12.- Obezbediti neprekidno prisustvo u jedinicama: komandira eta-bataljona i
komandanata bataljona-diviziona. Odsustvo komandira i komandanata zabranjuje se bez
odobrenja komandanata korpusa.
13.- O stanju b/g izvetavati me svakodnevno od 06,30 do 07,00 asova i 18,30 do 19,00
asova.
14.- Organizovati saradnju i kordinaciju sa drugim nosiocima zadataka u rejonima bataljona
o vrstom sadejstvu sa susednim jedinicama.
15.- Za realizaciju ovog zadatka blagovremeno dostavljati zahteve za popunu jedinica,
ljudstvom i borbenim potrebama.
16.- Date zadatke realizovati u skladu sa ranije nareenim merama za poboljanje b/g.
K O M A N D A N T
potpukovnik VLADIMIR DAVIDOVI, [v.r.]
M.P.200
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 28.

200

Okrugli peat: Komanda 75. motorizovane brigade.

123

61

1994., veljaa 8.
[Knin]
Zamolba Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK za uputama o zauzimanju stavova
prema snagama UNPROFOR-a povodom sastanka sa zapovjednitvom Sektora Jug i
razgovora o slobodi kretanja i razmjetanju postrojbi UNPROFOR-a
SRPSKA VOJSKA KRAJINE VOJNA TAJNA
KOMANDA 7. KORPUSA POVERLJIVO
Pov. br. 58-44 KURIROM
08. 02. 1994. godine
Razgovor sa predstavnicima Komande Sektor Jug
UNPROFOR-a, informacija i zahtjev. G SVK
Organ za moral
U skladu sa dogovorom Komandanta 7. K i Komandanta Sektora Jug na sastanku od
02. 02. 1994. godine susreli su se u 17.00 asova 07. 02. 1994. g. naelnici tabova dvije
Komande sa saradnicima.
Teme razgovora su bila pitanja slobode kretanja, razmetaja i premetanje jedinica i komandi
UNPROFOR-a, status i funkcionisanje graninih prelaza u s. itni i D201. Miranje.
Na na prijedlog ucrtanih pravaca na karti gdje bi se mogli slobodno kretati reagovanje je
bilo burno i shvaamo kao ogranienje koje e imati politike implikacije, mada se u sutini
radi o onom to se ve due praktikuje.
Najavljeno znaajno poveanje snaga u Sektoru Jug dolaskom Jordanskog bataljona, oko
1700 ljudi, uslovie pomjeranje zone Kanad. bataljona na prostor od Velebita do kanjona
Krke, a Kenijskog na istok, tj. od Krke do Cetine. Njihovim planom predvieno je da ta
operacija pone 15. 02. 1994. g. Zbog toga je u toku njihovo intenzivno izvianje prostora
u zoni 7. K da bi odredili za njih povoljne nove lokacije razmetaja i nove pravce slobodnog
kretanja.
Na zahtjev je bio da oni izrade prijedlog plana te operacije premjetanja i dostave ga do 10.
02. 1994. g. Komandi 7. K na razmatranje i eventualno odobrenje, a do tada da obustave
ve zapoeta premjetanja i zaposedanja novih lokacija, kao one u tvornici Jadran u
Kistanjama. Zahtjev je usvojen. Pri tome su istakli da su za lokaciju u Kistanjama dobili
odobrenje od Ministarstva Odbrane RSK pri razgovoru sredinom decembra 1993. godine.
Poto se radi o izuzetno znaajnim i vrlo krupnim pitanjima odnosa prema UNPROFOR-u
i drugim institucijama UN-a u naoj zoni, a da bi Komanda Korpusa mogla u budue
kompetentno i odgovorno izvravati i ove zadatke, molimo odgovore i stavove po sledeim
pitanjima:
1. Kakav je mandat UNPROFOR-a, odnosno uloga i zadaci zatitnih snaga UN-a nakon
ustake agresije 22. 01. 1993. g. i stvaranja SVK, ako nisu izvrili zatitu stanovnika i
teritorije i obezbjedili demilitarizaciju ovog prostora?
201

Donje.

124

2. U ijoj je nadlenosti donoenje odluke o poveanju i pomjeranju snaga UNPROFOR-a


i da li Komanda Korpusa o tome treba da bude obavjetena od k-de UNPROFOR-a ili od
G SVK i dravnih organa RSK?
3. Koje su kompetencije, odnosno obaveze, prava i odgovornosti Komande Korpusa i
Komandi brigada u odnosima sa UNPROFOR-om i drugim institucijama UN-a u zoni
odgovornosti, imajui u vidu odredbe Zakona o Vojsci i Zakona o odbrani.
4. Ko je ovlaten da odobri ili ne odobri rejone i objekte baziranja i pravce i rejone kretanja
jedinica i Komandi UNPROFOR-a odgovarajua komanda SVK, MUP, drugi dravni
organi, optina, radna organizacija, mjesna zajednica, kako u tom sluaju uskladiti interese
i kako se meusobno informisati o tome?
5. Kakav je status graninog prelaza u D.202 Miranjama i stav u vezi sa korienjem mosta
na Maslenici?
S obzirom da Komanda Korpusa mora u ovom domenu dnevno rjeavati odreene
probleme a nije dobila najavljeno uputstvo niti zvanine instrukcije iz kojih bi se mogao
dobiti odgovor na navedena i druga pitanja, kao injenica da se z bog toga suoavamo sa
konkretnim problemima u praksi, molimo u najkraem roku odgovor u pisanoj formi.
POMONIK K-DANTA
pukovnik mr. Dmitar Arula, [v.r.]
M.P.203
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 10.

62

1994., veljaa 8.
Biljane Gornje
Informacija Komande 92. mtbr SVK podreenim postrojbama o programu ekonomskog
oporavka SRJ u koji su ukljuene RSK i RS
KOMANDA 92. mtbr
Pov. br. 291-2
08. 02. 1994. godine
KM Biljane Gornje
Informacija potinjenim jedinicama,
d o s t a v l j a. lard PVO
1. Pojanjenja vezana za rekonstrukciju monetarnog sistema i strategije opstanka Jugoslavije.
Najvanija je injenica da se u programu ekonomskog oporavka Jugoslavije, privrednog
sistema i ekonomske politike ukljuuje RSK i RS, to znai sve drave srpskog naroda na
podruju bive Jugoslavije.
Glavne karakteristike programa:
202
203

Donjim.
Okrugli peat: Vojna pota 9031, Knin.

125

Uvodi se jedinstven monetarni i platni sistem u SRJ, RSK, RS.Ponovno uspostavljanje kljune uloge centralne banke u odravanju monetarne
stabilnosti. Sav novac koji bude puten u opticaj bie pokriven zlatnom i deviznom
rezervom.
Nema primarne emisije bez pokria, a primarna emisija se koristi samo za oivljavanje
proizvodnje.
Snoenje trokova, odravanje dohotka za nezaposlene u iznosima i trajanju kako je
dogovoreno izmeu drave i sindikata.
Snabdjevanje najsiromanijih djelova stanovnitva, odgovarajuim koliinama hrane
(brano, pasulj, kukuruz, ulje), i to besplatno u funkciji pruanja efikasne pomoi
socijalno ugroenim.
Prebacivanje socijalne funkcije sa preduzea na dravu.
Obezbeenje zatitnih cena za znaajne poljoprivredne proizvode.
Stimulisanje priliva direktnih stranih investicija.
Ravnomernije rasporeivanje trokova sankcija i ekonomskog oporavka privrede na sve
segmente drutva.
Svi subjekti, veliki potroai, moraju ii na krajnje restriktivnu potronju (misli se na
vojsku i miliciju).
Moraju se voditi programi tednje na svim nivoima.
Uvodi se jedinstveni carinski sistem (SRJ, RSK i RS).
Mora se pokrenuti proizvodnja, to znai da u RSK treba precizirati vojnu i radnu
obavezu, na nain da radna obaveza ne znai sjedenje kod kue i bjeanje sa fronta.
Dostavljeno:
svim jedinicama
arhiva
D/SL

KOMANDANT
potpukovnik Veljko Bosanac, [v.r.]
M.P.204
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1535., sn. 15/0168

63

1994., veljaa 9.
Petrova Gora
Zapovijed Komande 21. korpusa SVK da se razbije i uniti muslimanska grupa za koju se
pretpostavlja da e se ubaciti u pozadinu korpusa s ciljem prenoenja novanih sredstava u
Cazinsku krajinu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
KOMANDA 21. KORPUSA P A U K 94
204

Okrugli peat: Vojna pota 9035, Benkovac.

126

Str. pov. br. 342/1205


09. 02. 1994. godine
Petrova Gora
BORBENO NAREENJE
Karta 1:50.000, Ogulin 4 i Karlovac 3
1. U naredna 2-3 dana oekuje se ubacivanje ekstremne muslimanske grupe 18-20 ljudi.
Najverovatnije grupa e se ubaciti pravcem Babina Gora Zbjeg /pol. Slunj/ Rakovica
Bugar Izai.
Cilj ubacivanja ekstremne grupe najverovatnije je prenoenje novanih sredstava u Cazinsku
krajinu, a nisu iskljuena DTG u naoj pozadini i snaga AP Zapadna Bosna.
2. Snage 21. korpusa imaju zadatak da se sprei ubacivanje DTG preko nae teritorije, istu
razbiju i unite.
3. Pravac: Hum Strmica zatvaraju snage 70. pbr.
Pravac: iin most Primilje Slunj zatvara 13. pbr.
Granicu prema Cazinskoj krajini obezbeuje 21. GrOd i 21. VP.
4. ODLUIO SAM: Zasednim i drugim izviakim dejstvima zatvoriti pravac Babina
Gora Vrelo Mrenice Moila, sa ciljem:
Osloncem na r. Mrenicu i primenom najpogodnijih izviako-diverzantskih dejstava
spreiti ubacivanje grupe navedenim pravcem. Razbiti istu i unititi.
Gotovost za dejstva 10. 02. 1994. u 18,00 asova.
Borbeni raspored:
Snage za zasedna dejstva i
rezerva.
5. Zadaci jedinicama:
5.1. 21. i po obrazovanju 1. i 2. BG zatvara navedeni pravac u zoni: uruvin most /uklj./
Pale /isklj./ Rakovica Slunj, sa zadatkom: U sadejstvu sa susedima primenom zasednih
dejstava spreava prolaz DG na navedenom pravcu.
5.2. 21. DOd primenom zasednih dejstava zatvara pravac: Krni Glava Koturovo
Rakeni Glava Mrzlo polje.
5.3. Rezerva: Vod VP 13. pbr razmeta se u rejonu KM 13. pbr u gotovosti za dejstvo na
pravcu Mrzlo polje uruvin most.
6. Bezbedonosno obezbeenje:
U vremenu od 16,00 10. 02. 1994. godine zatvoriti put Rokvi glava /benzinska pumpa/
Pale. Stavlja se pod kontrolu 21. i i zabranjuje se pokret istim putem za sva vozila i civile.
7. Pozadinsko obezbeenje:
Smetaj ljudstva na poligonu Slunj, ishrana ljudstva u 21. DOd i suvom hranom za 2 dana,
koje e obezbediti 85. PoB, koja e ujedno obezbediti gorivo i mazivo.
Sanitetsko obezbeenje vriti osloncem na 21. DOd.
8. RiK
Objedinjavanje b/d vriti e PN za obavetajne poslove 21. korpusa sa KM 21. DOd.
205

Dopisano rukom.

127

Vezu organizovati po planu veza /motorole/.


Signali: po tablici signala.
9. Izvetaje dostavljati: redovne do 08,00 i do 19,00 asova, vanredne po potrebi.
Napisao: ppuk. D.206 Harambai,
Kucao: ppuk. P.207 Vignjevi.
Upoznati: K-diri jedinica, izvodno upoznati K-dant 21. GrOd i K-dant 13. pbr.
KOMANDANT
Pukovnik
edomir Bulat, [v.r.]
M.P.208
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.

64

1994., veljaa 10.


[Korenica]
Zapovijed Komande 15. korpusa SVK za borbenu obuku podreenih zapovjednitava i
postrojbi, prema kojoj e se dio obuke izvoditi u Vojsci Jugoslavije i Vojsci Republike Srpske
KOMANDA 15. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. broj POVERLJIVO
10. 02. 1994. godine Primerak br. ____
N A R E E NJ E
za borbenu obuku jedinica i komandi 15. korpusa
februar 1994.
Nareenje za borbenu obuku u 1994. godini napisano je na osnovu Direktive za borbenu
obuku i kolovanje SVK za period 1994.-1995. godine, Instrukcije za borbenu obuku
jedinica SVK u 1994. godini te stanja obuenosti u jedinicama i komandama 15. K te
operativnih zahteva koje namee ratno stanje.
Nareenjem se regulie organizacija, planiranje i rukovoenje borbenom obukom, u 15. K
i utvruju se osnove i okviri za rad na zadacima borbene obuke K-de 15. K i potinjenih
jedinica.
I. ORGANIZACIJA I VRSTE BORBENE OBUKE
U 1994. godini u 15. K planirati i organizovati borbenu obuku u svim jedinicama
i komandama. Obukom moraju biti obuhvaeni svi vojnici i sve stareine. Obuku
programirati i izvoditi sa vojnicima i stareinama na svim nivoima. Posebno programirati
obuku jedinica i komandi.
206
207
208

Dragan.
Petar.
Okrugli peat: Vojna pota 9104, Petrova Gora.

128

Po sadrajima obuavanja vriti iz:


moralnog vaspitanja
vojnostrune obuke
fizikog vebanja
II. CILJEVI I ZADACI BORBENE OBUKE
1.- CILJEVI
Stareine i komande pripremiti za struno i organizovano izvoenje borbene obuke vojnika
i jedinica i uvebati ih za uspeno komandovanje jedinicama u b/d.
Vojnike i jedinice uvebati i osposobiti za izvravanje borbenih zadataka. Vojnike slubi
osposobiti za uspeno izvravanje svih zadataka pozadinskog obezbeenja.
2.- ZADACI
2.1.- Izvriti doobuku i obuku svih vojnika i stareina koji stupe po ugovoru u jedinice 15.
K u toku 1994. godine.
2.2.- Sa odelenjima, vodovima i etama-baterijama vriti pripreme i uvebavanja za
izvravanje borbenih zadataka.
Pripremu bataljona-diviziona kao celina, izvodit e Komanda 15. K.
2.3.- Komandire odelenja obuavati u organizaciji K-di brigada, a teino na nivou K-de
15. K po posebnom Planu prilog br. _____.
Komandire odelenja osposobiti da uspeno komanduju odelenjem u borbenim dejstvima.
2.4.- Komandire vodova kursirati na nivou Komande Korpusa /po posebnom Nareenju
G/. Teite obuavanja je osposobljavanje za organizaciju rada i obuke u vodu, za
komandovanje vodom u izvoenju b/d. Kursiranje komandira vodova bit e organizovano
po rodovima u trajanju 30 dana.
2.5.- U toku godine nastavit e se kursiranje komandira eta i K-ta bataljona-diviziona u
organizaciji G SVK. Obaveza K-de brigade je da odrede i pripreme kandidate.
2.6.- U toku godine organizovati obuku stareina komandi /bataljona, brigade i K-de 15. K/
sa teitem na osposobljavanju za obavljanje formacijskih dunosti i za rad i komandovanje
sa jedinicama u pripremi i izvoenju b/d.
2.7.- Osposobiti i uvebati komande /bataljona, brigade i korpusa/ kao celine za
komandovanje jedinicama u borbi i boju i operaciji i u izvravanju zadataka iz funkcionalne
nadlenosti organa komandovanja.
2.8.- Poveati psihofizike sposobnosti vojnika i stareina u skladu sa zahtevima ratne
situacije.
2.9.- Podizati i jaati moral u svim jedinicama 15. K.
2.10.- Proveravanjem i ocenjivanjem obuenosti utvrivati stvarno stanje obuenosti i
uvebanosti jedinica za izvravanje borbenih zadataka i preduzimati mere na popravljanju
sa borbenim potrebama.
III OBUKA STAREINA
U 1994. godinu K-de brigada i K-da 15. K /ONO/ izradit e svoje godinje planove obuke
stareina i komandi.
Osnova za izradu planova su:
obuku planirati u trajanju dva dana meseno /14 /, s tim da njeno izvoenje ne mora biti
celodnevno,
K-de brigada i bataljona planirat e jedno GZ, KP i RV,
129

planirati obuku stareina iz rukovanja sa linim naoruanjem, minskoeksplozivnim


sredstvima i izvoenje gaanja iz LN /pitolj, puka i pm/ dva gaanja,
o b a v e z n o ugraditi u sadraj obuke stareina tema: Organizacija vatrenog sistema
odelenja, voda, ete i bataljona u napadu i odbrani procena stanja i mogunosti HV u zoni
odgovornosti jedinica,
pripreme komandi za kontrolu obuke u jedinicama,
pripreme na izvoaima obuke stareina i komandi,
vreme za ocenjivanje stareina i komandi.
Primenjene oblike obuke, komandi izvoditi po temi: Odbrambena operacija SVK u
iznenadnoj agresiji HV.
Komande brigada planiraju i izvode obuku sa stareinama i komandama bataljona i
diviziona. Cilj obuke je osposobljavanje za komandovanje sa jedinicama u izvoenju
b/d, rukovoenju sa obukom svojih potinjenih jedinica, pozadinskim obezbeenjem,
obavetajnim obezbeenjem i in. obezbeenjem.
Komanda bataljona-diviziona planira i regulie pripremu stareina za izvoenje obuke sa
vojnicima, odelenjem i vodom.
Obuku komandira odelenja teino izvoditi na nivou korpusa po posebnom planu, prilog
br. ____.
4.- OBUKA IZ MORALA
U 1994. godini u programima obuke stareina i vojnika planirati sledee tematske celine:
4.1.- Za stareine
1.- Stvaranje i mogunosti razvoja RSK.
2.- Ustavne pozicije SVK.
3.- Osnove meunarodnog ratnog i humanitarnog prava.
4.- Iskustva i saznanja iz rata 1991. i 1992. godine na planu razvijanja i odravanja borbenog
morala.
5.- Moralno-psiholoke pripreme vojnika i stareina za odbranu RSK.
6.- Psiholoko-propagandno delovanje na prostorima bive SFRJ i uticaj toga na b/g SVK.
7.- Ratni borbeni stresovi i ljudsko ponaanje u toku graanskog rata u Jugoslaviji 19911992. godine.
4.2.- Za vojnike
1. Republika Srpska Krajina.
2. Srpska Vojska Krajine.
3. Moral SVK.
4. Karakteristike prostora na kome locira i zadatke koje izvrava borbena jedinica.
5. Vojnika zakletva i vojna zastava.
6. Osnovna obeleja rata i oruanog suprotstavljanja SVK.
7. Vojna psihologija: veze karaktera linosti i temperamenta sa vojnikim vrlinama i
ponaanjem vojnika u pripremi i izvoenju b/d.
8. Uloga vere i verskih ubeenja u ratu koji vodi SVK /uloga SPC u borbi za opstanak i
prava srpskog naroda na prostorima RSK i u Hrvatskoj, povezanost sa RS, Srbijom i Crnom
Gorom i Srbima u dijaspori/.
130

4.3.- Organizacija i izvoenje obuke iz morala


Teme iz morala za obuku stareina planirati tako da se svakog meseca izvede po jedna tema.
Prvu temu izvesti u aprilu a zadnju u oktobru mesecu. Za svaku temu planirati po 2 a
za 7 temu planirati 4 . Izvoae obuke odreuju komandanti brigada i 15. K mesec dana
unapred, mogu se traiti izvoai i van sastava svoje jedinice.
Teme za vojnike planirati po jednu u toku meseca, po dva asa za jednu temu. Izvoae
tema odreuje K-t brigade. Organ za moral K-de 15. K izvrit e pripremu izvoaa po
posebnom planu. G e obezbediti neophodnu literaturu.
5.- Informisanje stareina i vojnika
Informisanje stareina i vojnika planirati mesenim planom rada i rasporedom obuke.
Informisanje stareina vriti etiri puta meseno po 30 minuta, u naelu svake srede
poetkom radnog vremena.
Izbor tema informisanja vre K-ti jedinica i PKM i treba da se odnose na: ostvarivanje
odbrane; razvoj i izgraivanje SVK; odreeni aspekti odravanja b/g jedinica, stanje i
kretanje u VJ i VRS; statusna i druga pitanja profesionalnog sastava itd.
Informisanje vojnika vriti svakodnevno 10-15 minuta, a periodino u trajanju do 1 .
Informisanje vriti po sadrajima iz ivota i rada jedinica i SVK i dr. pitanjima od interesa iz
ivota i rada jedinica i SVK i dr. pitanjima od interesa za jaanje borbenog morala.
6.- Fiziko vaspitanje
Sa vojnicima i stareinama planirati i izvoditi jutarnje vebanje i asove fizikog vebanja. Sa
stareinama izvoditi nedeljno dva puta fiziko vebanje po 1 i svakog meseca mar na 10
km. Mar izvoditi sa stareinama Komande Korpusa i brigada.
U oktobru mesecu izvriti proveru fizike sposobnosti svih stareina.
Sadraj asova fizikog vebanja vojnika prilagoditi smetajnim uslovima jedinice.
Sa vojnicima vojne policije svaki dan izvoditi po jedan as fizikog vebanja, a sa ostalim
vojnicima izvoditi dva asa sedmino.
Proveru fizike sposobnosti vojnika vriti u septembru mesecu.
7. VOJNO STRUNA OBUKA VOJNIKA I JEDINICA
Sa vojnicima rasporeenim u borbene jedinice posle zavrene obuke u regrutnim centrima
nastaviti sa izvoenjem borbene obuke, radi sticanja dopunskog VES.
Za obuku vojnika i jedinica, komande brigada izraivat e tematske planove, komande
bataljona-diviziona plan koordinacije, a eta baterija raspored obuke i rada.
Sadrajima tematskih planova obezbediti produetak obuke vojnika po vanijim sadrajima
radi sticanja potrebnih znanja za dopunski VES, predvideti izvoenje vebi jedinica /
odelenja, vod, ete-baterije/. Kroz taktiko vebanje imati na zapreavanju, utvrivanju,
organizaciji vatrenog sistema, obuci u rukovanju sa zajednikim naoruanjem, municijom
i dr. opremom.
Sa jedinicama izvoditi vebe u sloenim meteo uslovima.
7.1.- Obuka vojnika i jedinica peadije
Obuku planira, programira i regulie Komanda brigade. Obuka se izvodi u dva-tri dana
u toku smene na nivou voda-ete. Komanda bataljona pie raspored rada i obuke na
bazi tematskih planova i planova koordinacije. Teite u Tematskim planovima dati na
praktinim radnjama iz taktike, ininjerije i naoruanja sa izvoenjem gaanja.
Odelenje i vod su osnovne jedinice za taktiko uvebavanje. Obuku kursiranja komandira
odelenja realizovati na kursevima, po prilogu br. _____ /po dobijanju iz G/.
131

7.2.- Obuka vojnika i izviakih jedinica


Vojnici regruti obuavaju se u 107. NC ALFA.
Vebe izviakih jedinica izvoditi po posebnom planu, prilog br. _____. Izvoenje vebi
organizovat e komanda korpusa za to je odgovoran obavetajni organ.
7.3.- Obuka vojnika i jedinica vojne policije
Vojnici regruti obuavaju se u NC VJ.
Organ bezbednosti 15. K planirat e i organizovati obuku sa jedinicama vojne policije 15.
K /odelenja, vodovi, ete/.
Tematiku odrediti iz Plana i programa VJ.
7.4.- Obuka vojnika i jedinica artiljerije
Vojnici regruti obuavaju se u jedinicama i centrima VJ. U toku 1994. godine izvriti
kursiranje obuavanje vojnika raunaa na nivou K-de 15. K u trajanju 10 /deset/ dana.
Grupisanje, vreme odravanja obuke, program za obuku, materijalno obezbeenje i izvoae
obuke raunaa regulisati posebnim nareenjem, koje ini sastavni dio ovog nareenja,
prilog br. _____.
Sve vojnike u sastavu odelenja obuavati za dunost niandije. Posluioce POLO 9K 11 tri
puta u 1994. godini pozvati na trena /nosioc K-da brigade 15. K/.
Kursiranje komandira odelenja izvriti po prilogu br. _____.
7.5.- Obuka vojnika OMJ
Vojnici regruti obuavaju se u NC VJ i VRS. Sa vojnicima koji dou iz NC nastaviti obuku
u jedinicama najmanje dva dana nedeljno radi produenja kontinuiteta odbrane.
Kursiranje komandira Odelenja nastaviti /po potrebi u brigadi/, a po planu u prilogu br.
_____.
7.6.- Obuka vojnika ininjerije
Vojnici regruti za potrebe in. jedinica obuavat e se u NC i ininjerijskim jedinicama.
Obuku i vebe in. jedinica prilagoditi potrebama i uslovima, na frontu i zonama
odgovornosti jedinica. Teite u obuci dati na obuavanju u zapreavanju i pravljenju
prolaza u MP.
7.7.- Obuka vojnika i jedinica ABHO
Vojnike regrute obuavati u NC ABHO Kruevac.
Borbenu obuku izvoditi sa odelenjima u brigadama a na nivou komande 15. K sa meovitim
vodom ABHO. Prioritet dati u formiranju odelenja ABHO u brigadama, a na nivou 15. K
formirati meoviti vod, a potom izvriti obuavanje i uvebavanje jedinica.
U toku godine izvriti kursiranje referenata ABHO u bataljonu-divizionu u trajanju od 3 /
tri/ dana, po programu kojeg e izraditi organ ABHO G SVK, po prilogu br. _____.
U toku godine izvesti kurs rukovaoca zajednikih sredstava ABHO, po programu NABHO
G u trajanju 30 asova. Na kurs ete uputiti po dva vojnika iz bataljona-diviziona, vreme i
mesto kursiranja po prilogu br. _____.
7.8.- Obuka vojnika i jedinice veze
Vojnici regruti specijalisti veze obuavaju se u NC VJ. U toku 1994. godine NV brigada i
15. K izvrit e provjeravanje i ocjenjivanje obuenosti i osposobljenosti vojnika specijalnosti
veze, a na osnovu toga izvriti dopunsko obuavanje i osposobljavanje. U toku godine
izvriti kursiranje komandira odelenja veze po tematskom planu kojeg e izraditi G SVK.
132

7.9.- Obuka vojnika jedinica ARJ PVO i VOJ


Vojnici regruti obuavat e se u NC VJ i SVK.
ARJ PVO obuavati i uvebavati za izvravanje namenskih zadataka, u svim uslovima b/d,
samostalno i u sastavu drugih jedinica. Jedinice i organe VOJ osposobiti i uvebati za rad
u sistemu VOJ klasinim nainom rada i u sadejstvu sa osmatrakim elementima jedinica
15. K.
U toku godine izvriti trena operatora S-2M, po posebnom planu, prilog br. _____.
7.10.- Obuka vojnika i jedinica pozadine
U toku 1994. godine vojnike regrute za potrebe TSl, InSl i SBSl upuivati na obuku u NC
VJ, prema razrezu MO.
Doobuku i preobuku vojnika specijalista TSl nastaviti u TRZ-ma VJ i VRS.
Obuku bolniara kursirati i obuavati u brigadama, ispomo u obuci pruit e NSnSl
komande 15. K i struno medicinsko osoblje iz domova zdravlja. Obuku sanitetskih
tehniara izvesti u MC SVK kroz kursiranje, to e regulisati organ za pozadinu G.
Sa vojnicima pozadinskih jedinica planskih izvoditi obuku, a istu unositi u Raspored rada
i obuke. Obuku pozadinskih vodova izvoditi prema stvarnim potrebama i ulogama ovih
jedinica u izvoenju b/d.
Komande brigada e za vodove /odelenja/ tehnikog odravanja i snabdevanja planirati
i organizovati vebu na kojoj izvriti razvijanje stanice za remont, raseljavanje municije i
organizaciju snabdevanja jedinice.
Intendantska odelenja obuavati i osposobljavati za pripremanje hrane korienjem
kapaciteta teritorije, organizaciju proizvodnje hleba po mesnim kapacitetima i prirunim
pekarama.
8.- Posebne obaveze
Utvrditi i izvriti izbor psihologa /andragoga/ i ukljuiti ih u borbenu obuku i pripremu
jedinica za borbena dejstva. Nosilac ovog zadatka je Organ za moral 15. K.
Organ za obavetajne poslove kao nosilac i ONO komande 15. K izvrit e obuavanje
obavetajnih organa bataljona i vojnika izviaa peadijskih i artiljerijskih jedinica.
Kontrolu i obilazak jedinica obavljati po posebnom planu kojeg raditi za svaki mesec.
Na nivou Komande 15. K organizovati savetovanje na temu: Organizacija i izvoenje
borbene obuke u 15. K u 1994. godini i zadaci u 1995.
Savetovanje odrati u novembru 1994. godine nosilac ONO 15. K.
9.- Obezbeenje evidencijom i dokumentacijom u oblasti borbene obuke i vojnostrunom
literaturom.
Po dobijanju knjige evidencije i druge dokumentacije za borbenu obuku pristupiti
voenju i evidenciji. Evidenciju obuke voditi aurno sa detaljnim podacima kao to su:
vreme i duina obuke-kursa, VES-obuavanja, broj uesnika, utroak materijalnih sredstava
i ocena obuavanja kursa.
Do 15. 04. 1994. godine utvrditi stanje vojnostrune literature i dostaviti potrebe za
istom.
Izvriti popis nastavnih materijalnih sredstava i utvrditi u kakvom su stanju za ovaj zadatak
mart 1994. godine.
133

10.- Zavrne odredbe


Po dobijanju ovog Nareenja sve komande brigada izradit e svoja nareenja za borbenu
obuku u 1994. godini najkasnije do 10. 03. 1994. godine.
Nareenje K-de 15. K koristiti kao polaznu osnovu za borbenu obuku jedinica.
Sadraje Nareenja koristi za informisanje vojnikog sastava.
Dostavljeno:
ONO 2 x
K-da 9. mtbr, 18. pbr, 50. pbr, 70. pbr, 103. lbr, 37. pb, 81. PoB
KOMANDANT
pukovnik Milan uput, [v.r.]
M.P.209
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

65

1994., veljaa 10.


Vukovar
Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog
taba SVK o napadu na vozilo zapovjednika 43. pbr SVK i prijetnji ubojstvom naelniku
policije Opine Vukovar, pri emu se istie da predsjednik Opine Vukovar, zapovjednik
11. korpusa SVK, pomonik ministra obrane RSK i dio pripadnika MUP-a RSK tite
poinitelja i nastoje sve zatakati
Komanda Slavonsko-baranjskog korpusa
Odeljenje bezbednosti
Strogo pov. 1-73
10. 02. 1994. godine
Vukovar
G SVK Knin
Naelniku bezbednosti
Novija saznanja o teroristikom napadu na vozilo komandanta 43. pbr.
Sluaj je dobio politike dimenzije, jer neposredno kompromituje instituciju vojske i
unutranjih poslova. Graani, koji su na zadnjim izborima glasali za jaanje pravne drave,
izraeno su razoarani novim dogaajima nereda, javaluka i siledijstva. A oekivali su, pa
ak i bili ubeeni da e se dogoditi promene na bolje.
Graani Tenja znaju sve pojedinosti oko sluaja. Prvo, izvrilac nije lien slobode, i drugo,
znaju ko titi izvrioca i grupu ljudi oko njega.
Izvrilac je i dalje krajnje drzak. Posle incidenta je pretio ubistvom Slavku Babiu, naelniku
UP, optine Vukovar i tom prilikom udario nogom u vrata njegova automobila. U funkciji
209

Okrugli peat: Vojna pota 9065, Korenica.

134

zatite je predsednik optine Jovo Rebraa. Lino je iao kod komandanta brigade i traio da
se sluaj tolerie. Inspektor Dobrijevi,210 lice i[z] SM Tenja koji je vrio uviaj, inae ovek
koji 1. marta treba da pree na radno mesto u optinu, otvoreno je istupao u pravcu zatite
izvrioca.
Danas je Jovo Rebraa pozvao kod sebe u optinu, komandanta korpusa i pomonika
ministra odbrane, Milanovia.211 Naa je ocena, sve u cilju zatakavanja sluaja. Interesantno
je da komandant korpusa nije otiao u komandu brigade, a prethodnog dana je striktno
naredio naelniku taba da napie naredbu kojom e kazniti komandanta brigade, strogim
ukorom, jer je on kriv za napad. Ovo je naredio za vreme jutarnjeg referisanja, u prisustvu
stareina komande. Moe se oekivati da e komandant korpusa se zalagati da se ublai
sluaj, zalagae se da dobije to blau kvalifikaciju, za volju Rebrae i Milanovia. Izvrioca
titi i naelnik optinskog odeljenja NO, a vei deo milicionara, po raznim osnovama, danas
nije doao na posao, da ne bi uestvovao u hapenju, te da se ne zameri sa optinskim
rukovodstvom. Ima dovoljno razloga da se ovaj sluaj shvati najozbiljnije, ne samo kao
opasna kriminalna radnja, ve i kao vrlo tetno politiko stanje. Predlaemo da se sa sluajem
upozna MUP RSK i da se razrei po zakonu.
NAELNIK
p u k o v n i k Duan Grahovac M.P.212
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

66

1994., veljaa 10.


[Slunj]
Dnevnik 21. diverzantskog odreda s podacima o angairanju postrojbe u zoni odgovornosti
2. krajikog korpusa VRS u razdoblju od 4. do 7. veljae 1994. godine
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 21. DOBROVOLJAKOG VOJNA TAJNA
DIVERZANTSKOG ODREDA STROGO POVERLJIVO
Br. 571-1
10. 02. 1994. god.
DNEVNIK
Srijeda 02. 02. 1994. Brebornica
Stiglo nareenje K-danta 21. kordunakog korpusa strogo pov. broj 290/1 za angaovanje
bacaa bombi 21. diverzantskog odreda. U nareenju se trai da se pripreme AB teine do
150 kg i da se jedinica do 12,00 asova 04. februara javi na komandno mjesto 2. krajikog
korpusa u rejonu Otrelja gdje treba oekivati naredni zadatak.
210
211
212

Miroslav.
Milan.
Prijemni peat centra veze: Brzojav SILOS, br. 293, primljen 10. 2. 1994. u 20,40.

135

Na zadatak se ide pravcem Slunj Graac Srb Drvar Otrelj. Naa jedinica vri
obezbeenje marevske kolone do komandnog mjesta 2. krajikog korpusa.
Do kasno noas zavravao sam neke predmete za puk. .213 Bulata i za gen. Novakovia.214
Sa Vesnom215 sam bio u Vojniu do 21,30 asova. Ona putuje za Beograd vjerovatno u
ponedjeljak.
Kinez je ve dobio uputstva za pripremu KRAB-e za akciju i vjerojatno je sa pripremama
zavreno i eka se samo momenat za pokret.
Komandant je naredio da se kompletna jedinica pripremi za pokret.
Petak 04. 02. 1994. Gorjevci kod Bihaa
itavog dana u etvrtak prema stiglom nareenju K-danta 21. KK puk. Bulata pripremana
je vojska za pokret predvienom marrutom. Nakon opsenih priprema kasno nou oko
03,00 asova pokrenuta je kolona prema dogovorenoj marruti. U zadnji as izmjenjena
je marruta puta. Umjesto prema Srbu, krenuli smo prema Kninu Grahovu216 Drvaru
i dalje prema Otrelju. U 03,30 asova proli smo Plitvika jezera i nastavili dalje prema
dogovorenom cilju.
U Knin smo stigli ujutro rano oko 07,00 asova i nastavili put Grahova. Kolona se kretala
oko 40 km/ i nije bilo veih problema sem jednog pucanja gume i malog zastoja oko
jednog kamiona.
Oko 12,00 asova nakon dugog puta stigli smo na Otrelj.
Tamo smo trebali da potraimo gen. Boria,217 ali njega nije bilo pa smo razgovarali sa
puk. Voisavljeviem naelnikom taba. Tek smo tada saznali tano angaovanje jedinice.
To je pravac prema Bihau. Malo smo detaljizirali mogue pravce angaovanja i nastavili
put prema Gorjevcima. U Gorjevcima smo se smjestili, a dio vojske je smjeten u Ripu u
jednoj osnovnoj koli.
Kasno oko 23,00 asova, nakon smjetaja, otili smo na spavanje da se odmorimo i
pripremimo za naredni dan.
Legao sam sa stranom glavoboljom zbog propuha koji je Boo218 stvarao sa otvorenim
prozorom svoje Tojote.
Subota 05. 02. 1994. Gorjevci kod Bihaa
Prema dogovoru sa K-dantom 15. Lpbr p.puk. krebiem219 u 10,00 asova nali smo se u
K-di brigade u Raiima.
To je nekada bilo skladite bive JNA, a sada je smjetena K-da 15. Lpbr. Poto je K-dant
bio na sastanku sa snagama UN, razgovarali smo sa naelnikom taba u operativnoj sali. On
nam je pripremio kartu prema kojoj mi trebamo da odredimo take mogueg dejstva. Na
sastanku smo bili ja, Boo, Bane, Neo i Stari.
213
214
215
216
217
218
219

edomir.
Mile.
Vlk.
Bosansko Grahovo.
Grujo.
Rajnovi.
Ratko.

136

Nakon kratkog dogovora vratili smo se natrag. Kratkom opservacijom karti, nakon vraanja
Kineza i Rakija sa izvianja, pokuali smo usuglasiti take i linije koje dre nai vojnici i
take i linije koje dre muslimani.
Nakon detaljnog analiziranja situacije na terenu, doli smo do zakljuka da postoje odreena
odstupanja na lokaciji prema Rekia Glavici, i to dosta velika odstupanja.
Izvianje naih momaka dalo je jasne podatke, tako da sam morao da radim korekcije na
dokumentima dobijenim od 15. Lpbr.
Do kasno popodne (do 18,00 asova) radio sam na dokumentima, a oko 19,00 asova ili
smo na sastanak sa K-dantom brigade.
Boo je dogovorio sa p.puk. krebiem detalje oko angaovanja nae jedinice. Kao po
starom dobrom obiaju ponovno je angaovanje 21. DOd raeno na brzinu.
Akcija kree sutra u 07,00 asova, a od nas se trai da noas krenemo na VP sa kojeg trebamo
dejstvovati. To dodatno oteava na zadatak zbog nemogunosti korekcije pogodaka i zbog
kratkog vremena. No jo dodatno optereuje izlazak na VP zbog nepoznavanja terena.
Istovremeno sa naim dejstvom jedan bataljon kree u napad prema linijama Mre tt 489
na linije koje dre Hrvati. Tim osvajanjem otvara se mogunost ulaska na Debeljau, a time
dolazi do odsjecanja Privilice i Sokolca to dovodi do ugroavanja samog Bihaa.
Veeras oekujemo daljnje dogovore i instrukcije sa K-dantom 15. Lpbr i sa naim
momcima.
22,30 asova
Prema nareenju K-de korpusa (2. KK iz Otrelja) akcija se odgaa do daljnjeg. To nareenje
nas je zateklo u K-di 15. Lpbr.
07,48 asova 06. 02. 1994. Gorjevci
K-dant 15. Lpbr p.puk. krebi se pojavio u naoj K-di da nam izda novi zadatak za dejstvo
KRAB-e. Cilj biramo sami, ali prema dogovoru sa podacima od juer.
08,15 asova
Naelnik artiljerije vojske Republike Srpske iznenada se pojavio kod nas. Interesira ga koliko
smo daleko stigli sa naom raketnom artiljerijom. Oito da su informacije o nama dole i
do glavne K-de RS. Dogovoreno je da puk. bude na VP prilikom dejstva naeg KRAB-a.
U 09,40 asova puk. je otiao u obilazak poloaja art. jedinica na dijelu bojita prema
Bihau. Dogovoreno je da oko 13,00 asova bude u naoj K-di na Gorjevcu.
18,00 asova
Ve do 15,00 asova KRAB je bio spreman za tuenje dogovorenih poloaja na Rekia
glavici i na Orljanskoj kosi. Prema dogovoru sa K-dantom 15. Lpbr dio naih jedinica bit
e postavljen prema R.220 glavici sa UB lanserima i sa ostalom vojskom koja treba da sprijei
upad muslimanske pjeadije.
Oko 16,00 asova ponovno je na K-dno mjesto doao naelnik artiljerije Vojske RS da se
dogovori oko dejstva KRAB-e i da bude prisutan na VP prilikom dejstva.
Boo je otiao prema K-dantu 15. Lpbr i jo nema informacija od njega. Jedina informacija
je da je jedan na vojnik ranjen.
To je Reki, jedan od Mrkvinih momaka. Prema informacijama sa radio Bihaa muslimani
imaju oko 230 poginulih i jedan im je tenk zarobljen. Drugih podataka do sada nemamo.
20,15 asova
220

Rekia.

137

Kompletna ekipa je vraena u Gorjevce nakon zadatka.


Prva vijest je ranjavanje malog Mikija Stoiljkovi Slaana. Prema prvim informacijama nije
bilo tee ranjavanje, ali oko 20,00 asova stigla je vijest da je mali preminuo u Petrovcu221.
Prema prvim podacima naa jedinica je odradila svoj dio posla besprijekorno, a diverzanti
2. KK su zauzeli Barakovac.
Informacije sa radio Bihaa govore o tome da ima oko 230 poginulih muslimana i da im je
zaplijenjen jedan tenk.
Lijevo krilo 15. Lpbr nije odradilo dogovorenu akciju na zauzimanju ustakih poloaja na
Mri. Mi planiramo polazak za sutra oko 04,00 asova.
23,40 asova
Jo nema informacija od Cige koji je otiao u Petrovac da podigne tijelo malog Mikija.
Prema informacijama dr. Olega Pavlovia i sestre Marije koji su trebali da posjete ranjenika
prema prvim podacima, ali su na alost zatekli samo mrtvo tijelo u klinici u Petrovcu ekipa
lekara bila je veoma korektna i ponudili su se da tijelo odvezu za Beograd, ak je ponuen
i helikopter za to.
Moj kompletan utisak je da je 2. KK mnogo bolje organizovan (ujedno i itava vojska RS)
od jedinica u RSK, to je vjerojatno zbog glavne Komande VRS u odnosu na G SV RSK.
Ujedno, intenzitet bitaka na ovim prostorima (itava Bosna) mnogo je vei nego kod nas.
Moda je to uticalo na jaanje discipline i bolje organizovanosti. Pokret jedinice prema bazi
07 je pomjeren na 03,00 asova, a ustajanje i spremanje za pokret u 02,00 asova. Sada
ekamo samo da vidimo ta e Ciga da odradi sa tijelom pokojnog Mikija. Neka mu Bog
da laku crnu zemlju i oprosti sve njegove grijehove, ako ih je imao.
Ponedjeljak 01,10 asova 07. 02. 1994. Gorijevac kod Bihaa
Cigo se vratio iz Petrovca, ali nije uspio da podigne tijelo zbog nerazumijevanja u
klinikom centru u Petrovcu. Dolo je do nesporazuma sa naelnikom saniteta RS koji je
nau jedinicu nazvao paravojskom i jo nekim pogrdnim imenima.
ak je bilo problema oko snimanja (foto-zapisa) lea da bi imali tane podatke o
dogaanjima. Ono to je moda totalno morbidno je da su u bolnici u Petrovcu sa tijela
pokojnika skinuli izme. O tome gospodin pukovnik vjerojatno nije razmiljao. Vano je da
paravojnici ginu za osloboenje Bihaa.
S obzirom na sva ova dogaanja vrijeme pokreta jedinice vjerojatno e biti pomjereno.
04,00 asova
Jedinica spremna za pokret. Po nareenju K-danta 21. DOd u 05,00 asova formirana je
kolona i krenula natrag prema 04.
KAPETAN
Martinovi I. Mili [v.r.]
M.P.222
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 230.

221
222

Bosanski Petrovac.
Okrugli peat: Republika Srpska Krajina, 21. dobrovoljaki diverzantski odred.

138

67

1994., veljaa 14.


[Drni]
Obavijest Komande 75. mtbr SVK Komandi pozadinskog bataljona brigade da poduzme
mjere protuzrane zatite zone odgovornosti i poloaja zbog mogueg vatrenog djelovanja
snaga NATO-a po poloajima VRS u BiH, ukoliko ne povuku topnitvo smjeteno oko
Sarajeva
KOMANDA 75. mtbr
Str. pov. br. 11-133
14. 02. 1994. godine
Ultimatum NATO vojsci RS, i n f o r m a c i j a.

KOMANDI Poz. BAT

Veza: akt K-de 7. korpusa str. pov. br. 16-74 od 13. 02. 1994. godine
U kontekstu pritisaka na Srbe u RS, a u okviru reavanja krize u bivoj Bosni i Hercegovini,
Savet NATO pakta postavio je ultimatum Srbima da povuku svoju artiljeriju stacioniranu
oko Sarajeva. U sluaju neispunjenja zahteva postavljenog ultimatumom usledili bi udari
po poloajima srpske vojske. Nije iskljueno da bi se sami dogaaji mogli reflektovati i na
celokupnu situaciju u Republici Srpskoj Krajini.
Kao rok za ispunjenje ultimatuma postavljen je 19. 02. 1994. godine do 24,00 asova.
Celokupan sastav vae jedinice informiite o navedenom i preduzmite sve neophodne mere
PVZ reona i poloaja.
K O M A N D A N T
potpukovnik VLADIMIR DAVIDOVI, [v.r.]
M.P.223
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 28.

68

1994., veljaa 14.


[Petrinja]
Obavijest Odsjeka bezbjednosti 39. korpusa SVK zapovjedniku Glavnog taba SVK o
sukobu pripadnika paravojne grupe Steve Bunia Stiva s pripadnicima 33. pbr SVK, sa
zahtjevom da se Zoran Ponedeljak Sova prebaci iz zatvora Glina u Knin
KOMANDA 39. KORPUSA
ODSEK BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 2-15
14. 02. 1994. godine
223

Okrugli peat: Komanda 75. motorizovane brigade.

139

G SVK NA LINOST KOMANDANTA


Gospodine generale, dana 13. 02. 1994. godine, oko 20,00 asova u osnovnoj koli u s.
Kobiljak, SO Dvor, iz pitolja CZ 99 kal. 10 mm, ubijen je pripadnik 3/33. pbr AO
Rade MARIJAN, roen 07. 04. 1962. godine u s. Donja Stupnica, SO Dvor.
Ubistvo je izvrio GRMUA Miloa MILAN, zvani GRMI roen 02. 09. 1970. godine u
Bosanskoj Bojni, trenutno se ne nalazi ni u jednoj jedinici i pripada grupi STEVE BUNI
zvanog STIVA iz Petrinje. Nakon ubistva Grmua je uhapen i pritvoren u pritvor SJB
u Dvoru, kako bi bio sasluan, kako bi se pribavila ostala dokumentacija radi podizanja
krivine prijave, nakon ega bi se on prebacio u zatvor u Glinu.
Dana 14. 02. 1994. godine, oko 18,00 asova, pred SJB u Dvoru dolo je oko 40-ak vojnih
obaveznika i civila koji su zahtevali da im se preda Grmua. Pored ovog zahteva, prisutni
ispred SJB su zahtevali da se pohapse BUNI STEVO zvani STIV iz Petrinje, ABI
DRAGAN zvani RAMBO iz Petrinje i PUZI RANKO, iz Petrinje. Razlozi za ovaj
zahtev su sadrani u injenici da su ova trojica dana 13. 02. 1994. godine, doli u prostorije
osnovne kole u s. Kobiljak gde je smeten deo voda vojne policije koji je angaovan na
punktu u s. Suzii i gde se nalazi 3-3/33. pbr. Nakon kraeg zadravanja u pomenutoj
prostoriji BUNI STEVO zvani STIV je ispalio nekoliko metaka iz pitolja CZ 99
kal. 10 mm u pravcu prozora prostorije, nakon ega je pucao i GRMUA MILAN, i tom
prilikom smrtno pogodio AO MARIJANA.
Dananji dogaaj pred SJB u Dvoru je izraz revolta dela vojnih obveznika 33. pbr. i civila.
Pod pritiskom okupljenih pred SJB, GRMUA MILAN je puten iz pritvora i od prisutnih
odveden van grada. Imajui u vidu itav tok dogaaja, pretpostavljamo da e biti ubijen.
Gospodine generale, PONEDELJAK ZORAN zvani SOVA, ubica pokojnog
potpukovnika LUKA DUANA, komandanta 24. pbr nalazi se u zatvoru u Glini i uiva
tretman neprimeren zatvorskim uslovima.
Nije iskljueno da se zbog takvog odnosa prema Ponedeljku i same lokacije desi slian
sluaj, kao to se danas desio u Dvoru sa GRMUA MILANOM. Zbog toga Vas molim da
ispoljite Va uticaj i da se PONEDELJAK ZORAN iz glinskog zatvora prebaci u Knin. iri
izvetaj o jueranjem i dananjem dogaaju u Dvoru, dostavljen je naelniku OB G SVK.
Gospodine generale, ovim telegramom Vam se obraam po zahtevu komandanta 39.
korpusa, pukovnika Isak Ilije.
NAELNIK
Potpukovnik Pavao Bujan, [v.r.]

M.P.224

PB/M
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.

224

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 250, primljen 14. 2. 1994. u 21,20; predan u 22,00.

140

69

1994., veljaa 14.


Vukovar
Informacija Odjeljenja bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK naelniku bezbjednosti
Glavnog taba SVK i Upravi bezbjednosti VJ o razmjetanju snaga UNPROFOR-a u BiH
te dogovoru Radovana Karadia i Yasushija Akashija o predaji oruja bosanskih Srba
UNPROFOR-u
Komanda Slavonsko-baranjskog korpusa
Odeljenje bezbednosti
Strogo pov. 1-80
Vukovar, 14. 02. 1994. godine
G SVK Knin (naelnik bezbednosti )
Uprava bezbednosti vojske Jugoslavije
Pomonik komandanta i naelnik taba istonog sektora u razgovoru sa naim IP izmeu
ostalog izneli su, da je u toku ojaanje snaga UNPROFOR-a u Bosni sa jednim belgijskim
i francuskim bataljonom, jednom jordanskom jedinicom, kao i da postoji zahtev da se
jedna oklopna eta ojaana sa MB iz sastava ruskog bataljona uputi na ovo ratite. Prema
njihovom miljenju cilj toga je da kada pone bombardovanje da se kae da su napadnute
snage UNPROFOR-a, a drugi cilj da se stvori razdor izmeu Srba i Rusa. Zamenik i
naelnik taba su protiv ove odluke. Trenutno se u Moskvi odluuje o tome.
Nae je miljenje, da treba sve preduzeti da se ne dozvoli upuivanje oklopne ete iz ruskog
bataljona. Neka nepotvrena saznanja ukazuju da je to uraeno pod pritiskom Hrvatske
kako bi se ovaj bataljon oslabio, koji im je najvea prepreka u ostvarivanju eljenog cilja.
U poseti belgijskom bataljonu u Baranji od 11. 02. 1994. godine nalazi se belgijski
ambasador iz Zagreba, komandant brigade iz koje je ovaj bataljon kao i jo tri komandanta
bataljona. Sa komandantom sektora imaju svakodnevne kontakte.
Vod iz sastava belgijskog bataljona koji obezbeuje Panevo povlai se 16. 02. 1994. godine.
Prema istima, predsednik Karadi i predstavnik UNPROFOR-a Jakai225 su se dogovorili o
predaji oruja pod kontrolu UNPROFOR-a te smatraju da bi ispred SRJ neko morao pitati
predstavnike NATO da li ovo uvaavaju, ako ne zbog ega i da li je to sukob izmeu NATO
i UNPROFOR-a.
Pored toga, predlau da se pokua irom Evrope organizovati, posebno u zemljama NATO
antiratne demonstracije.
U irem rejonu epina lociran je vazduno-desantni PU HV, a u s. Nutar, SO Vinkovci
pristigla je jedna jedinica iz Varadina.
NAELNIK
pukovnik Duan Grahovac M.P.226
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.
225
226

Yasushi Akashi.
Prijemni peat centra veze: Brzojav SILOS, br. 334, primljen 14. 2. 1994. u 19,40.

141

70

1994., veljaa 14.


[Okuani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama o naputanju poloaja i
slabom odazivu na mobilizaciju pripadnika SVK, izvanrednim dogaajima u postrojbama
SVK, nefunkcioniranju civilne vlasti te prioritetu formiranja jedinstvene srpske drave
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 20-22
14. 02. 1994. godine
Informacija potinjenim jedinicama, dostavlja.

KOMANDI 91.PoB

Prema informacijama iz G SVK ustake snage i dalje vre provokativna dejstva na severno
dalmatinskom ratitu. Provokacije i b/d bilo je u zoni odgovornosti 7., 15. i 39. korpusa.
Na provokativna dejstva nae snage su odgovorile samo u sluaju kad su bili u pitanju ivoti
naih ljudi i kad ustae nisu prekidale dejstvo na intervenciju UNPROFOR-a.
Od ustakog dejstva (12. 02.) ranjen je jedan borac iz 7. K. Meutim jedan borac je izvrio
samoranjavanje, motiv je u ispitivanju. Jedan borac u porodinoj kui je aktivirao runu
bombu od koje je poginuo on i njegova supruga. Motiv nepoznat. Jedan borac je izvrio
samoubistvo ili ga je ubio njegov otac u porodinoj kui. Istraga je u toku. Popunjavajui
sopstveno minsko polje (benkovaki pravac) dva su lake, a jedan borac tee ranjen (12. 02.).
U svim korpusima prisutni su isti problemi koji optereuju moral boraca. Posebno se istie
problem slab odaziv boraca na mobilizaciju i nefunkcionisanje civilne vlasti. Ovaj problem
posebno je izraen u zoni odgovornosti 7. korpusa.
Komanda 18. korpusa preduzima sve mere u svojoj nadlenosti za poboljanje materijalnih
uslova pripadnika korpusa. Meutim, treba imati u vidu da su ta pitanja van nadlenosti
Korpusa i da su ona u iskljuivoj nadlenosti vlade RSK. Zato verujemo da e novoizabrana
vlada biti mnogo efikasnija i zato joj treba dati vremena.
Upozoravamo k-dante da ima pojava da pojedine stareine neovlateno oslobaaju v/o od
vojne obaveze, to izaziva opravdano nezadovoljstvo kod boraca. Neki sluajevi se ispituju i
prema uiniocima bie preduzete odgovarajue mere.
Neki k-danti su iznosili problem da pojedini v/o samovoljno izbegavaju odlazak na poloaj.
Meutim, niko jo nije dostavio spisak takvih v/o kako bi smo ih mogli uputiti u 7.
(severnodalmatinski) korpus. Jo jednom podseamo k-dante da se nedisciplina i samovolja
vie nemoe i nesme tolerisati.
Komandant G SVK odbio je albu v/o Vlaisavljevi Dragana koji se alio na Naredbu
k-danta korpusa kojim je kanjen 6 (est) meseci zatvora zbog izbegavanja vojne obaveze.
Isti e ovih dana biti upuen u vojni zatvor Bruka kod Knina iz zatvora St.227 Gradika gde
se sad nalazi.
Podseamo da je poslednji rok dobrovoljnog javljanja v/o iz SRJ od 15 19. 02. 1994.
godine. Posle toga roka svi oni koji se nisu odazvali pozivu, na osnovu dogovora Vlada RS
i RSK sa vladom SRJ bie policijski privedeni u RS i RSK i rasporeeni na ratne rasporede.
227

Stara.

142

Obzirom da se sankcije i blokada srpskog naroda koje je usvoio SB UN ne ukidaju i da


verovatno jo dugo nee biti ukinute jer to velike sile ele moramo se okretati sami sebi.
Zato se moraju preduzeti sve mere da se to pre aktiviraju svi privredni potencijali. Sve k-de
dune su preduzeti mere da se obradi svako pare obradive zemlje. Za te potrebe nafte e
verovatno biti, ali ukoliko je ne bude to se mora postii drugim sredstvima pa makar to bio i
aov. To znai da planom setve i obrade zemljita treba polaziti od najgore i najtee varijante.
Istiemo da su ene iz Kola srpskih sestara (13. 02.) iznele niz predloga za njihovo
angaovanje, oko obezbeenja hrane za borce. One istiu da e rado uestvovati u sejanju
povra i pripremi istog za zimnicu. One trae i mole nau inicijativu i organizaciju tih
poslova. Svesni smo da vojska nije namenjena za poljoprivredu, ali isto tako moramo
ozbiljno shvatiti situaciju u kojoj ivimo. Mnogi problemi, slabosti i nedostaci u RS, RSK i
SRJ su nam poznati, prisutni. Mnogo njih emo reavati posle rata jer nee biti kasno. Sad
je prioritetan zadatak formirati jedinstvenu srpsku dravu, sauvati to vie Srba i zatititi
privredu. Svaki Srbin e kad tad odgovarati pred srpskim narodom i svojom saveu za sve
svoje postupke.
I ranije izneenu misao ponavljamo i ovoga puta: Ovo je poslednja prilika da stvorimo
jedinstvenu srpsku dravu. Ako je sad ne stvorimo ona nikad nee biti postojana. Znamo
da imamo puno protivnika, da smo u vrlo tekoj ekonomskoj situaciji, ali je isto tako
injenica da smo ljudstvom, tehnikom i duhom jai nego nai dedovi 1914. godine kad su
asno i dostojanstveno odbili ultimatum Austro Ugarske. Naa srpska novokomponovana
pesma kae: ivee ovaj narod i posle ustaa i bog je Srbin nebesa su naa.
Ovu informaciju proraditi sa svim pripadnicima Korpusa, nakon toga istu unititi.
POMONIK KOMANDANTA
p p u k o v n i k
M.P.228 Marinko Gaji, [v.r.]
M.P.229
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

71

1994., veljaa 15.


[Okuani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK o izvanrednim dogaajima u postrojbama korpusa
tijekom 1993. godine
KOMANDA 18. KORPUSA
Str. pov. br. 20-20
15. 02. 1994. godine
Analiza vanrednih dogaaja za 1993. godinu, dostavlja.
228
229
230

KOMANDI a/a230

Prijemni peat: Vojna pota 9172, pov. br. 50-01, 17. 2. 1994., Okuani.
Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.
Dopisano rukom.

143

U jedinicama korpusa u 1993. godini imali smo 45 vanrednih dogaaja (VD) u kojima je
poginulo 28, a ranjeno 38 v/o i jedan sluaj trovanja gljivama.
Najvie VD bilo je u 54. pbr, 23 ili 51 % svih VD u Korpusu. U ovoj jedinici bilo je najvie
poginulih (11 ili 39 %) kao i ranjenih (27 ili 68 %). Dok VD nismo imali u 63. Odredu,
pozadinskoj bazi i TG-1.
Imali smo 8 ubistava od toga 4 ili 50 % u 51. pbr, u 54. pbr 2 ili 25 %, u 98. pbr i 18.
map-u po 1 ili 12,5 %. Od ukupno 9 ranjavanja iji su izvrioci nai borci 6 ili 67 % bilo je
u 54. pbr, zatim 2 ili 22 % u 51. pbr i 1 ili 11 % u 98. pbr.
Od 28 poginulih 10 ili 36 % je od ustake mine ili snajpera, dok 18 ili 64 % otpada na
samoubistva, saobraajni udes, ubistva od naih boraca, utapanje i od ulaska u nae minsko
polje. Od 18 poginulih boraca od srpske strane 15 ili 83 % osnovni uzrok je alkohol,
odnosno pod dejstvom alkohola.
Vanrednih dogaaja po jedinicama bilo je:
51. pbr 8 ili 18 % 18. map 1 ili 2 %
54. pbr 23 ili 51 % bin 1 ili 2 %
98. pbr 7 ili 16 % pri. j. 1 ili 2 %
59. Od 3 ili 7 % SUP 1 ili 2 %
Navedeni pokazatelji su u velikoj meri odraz sistema RiK-a. Svi elementi i sve snage 54. pbr
moraju se ozbiljno pozabaviti svojim problemima u cilju smanjenja nepoeljnih posledica.
Za ovu jedinicu posebno je karakteristina pojava ranjavanja i samoranjavanja. Tako je od
9 sluajeva ranjavanja 6 ili 67 % bilo u 54. pbr. A od 4 sluaja samoranjavanja svi su se
desili u ovoj jedinici. Sem po ubistvima ova jedinica je ubedljivo prva po svim ostalim
klasifikacijama vanrednih dogaaja. Po broju ubistava neslavno prvo mesto dri 51. pbr, jer
na nju otpada 50 % svih sluajeva ubistava u Korpusu. To mora biti alarm za sve strukture i
subjektivne snage kako u brigadi tako i u samoj optini Pakrac.
Pitanju spreavanja VD mora se posvetiti daleko vie panje. U veini sluajeva osnovni
uzrok je alkohol i nasilniko ponaanje pod dejstvom alkohola.
Navodimo samo neke karakteristine sluajeve:
01. 03. 1993. godine: v/o Pavlovi Radomir iz 54. pbr pitoljem je iz nehata ranio v/o
Vuenovi Miladina iz iste jedinice, navodno nije znao da se metak nalazi u cevi.
04. 04. 1993. godine: pripadnik rezervne milicije ari Ratko ubio je Simi Rodoljuba v/o
iz 98. pbr. Navedeni borci su ceo dan pili po kafanama u Kozarskoj Dubici. Oko 23. asa
uli su kod zajednikog prijatelja u kuu. ari je uzeo pitolj i pitao Simia: ta misli da
sad pucam u tebe, na ta mu je Simi odgovorio Ti nema muda za to. ari je opalio
Simiu metak u elo i na mestu ga ubio.
27. 04. 1993. godine: v/o Kuki Miroslav v/o iz 83. mpoad pod dejstvom alkohola vozio je
privatno vozilo Z-101 bez registarske tablice, izgubio kontrolu nad volanom, sleteo sa puta
i udario u most te zadobio smrtonosne povrede.
09. 05. 1993. godine: v/o Priji Milutin iz 51. pbr naen je mrtav u svojoj sobi u Pakracu.
Prethodnog dana pod dejstvom alkohola v/o Zubi Milorad, iz iste jedinice, akama je
Prijiu naneo teke ozlede od kojih je u toku noi izdahnuo.
07. 07. 1993. godine: oko 22.30 asova v/o Vulin Rajko, pod dejstvom alkohola vozio je
kombi Z-850 koje je tehniki 60% neispravno (nema svetla, konica, sirene itd.) udario je
144

v/o Paunovi Gavru koji je peice kretao svojom stranom puta. Posle udesa Vulin ostavlja
vozilo i bei kui.
05. 08. 1993. godine: ranjen je v/o ari Milorad od strane v/o Proti Nikole. Pokojni
ari u veoma pripitom stanju poeo je maltretirati prisutne. Proti ga je upozoravao pa je i
metak ispalio u vis. ari je poao prema Protiu koji mu je ispalio metak u stomak. Nakon
nekoliko dana ari je podlegao ranama.
20. 10. 1993. godine: poginuo je v/o Niki Vojislav iz 54.pbr. Isti je pod dejstvom alkohola
traio da ide unititi ustae, jer on zna gde se oni nalaze, a zna i raspored naih mina.
prisutni borci su ga jednom vratili, ali im se ukrao uao u nae minsko polje, aktivirao
minu, dobio teke rane od kojih je na licu mesta izdahnuo.
Ovo su samo neki primeri hrabrosti i junatva pod dejstvom alkohola koji se naalost
tragino zavravaju. Zato upozoravamo sve subjekte u jedinicama da se ovom zlu stane
na kraj. Ovakve analize razraditi do nivoa bataljona-diviziona, a sa sadrajem ove analize
upoznati stareine do nivoa k-dira ete. Poune primere koristiti u razgovoru sa vojnicima.
Prilog231:
VD u 18. korpusu za 1993. godinu.
POMONIK KOMANDANTA
p p u k o v n i k Marinko Gaji, [v.r.]
M.P.232
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 3.

72

1994., veljaa 15.


[Korenica]
Informacija Komande 15. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o sudjelovanju pripadnika
korpusa u ilegalnoj sjei uma i trgovini, nedisciplini i nepotizmu u korpusu, tenji SRS-a
za etnikom vojskom, povlatenom poloaju pripadnika MUP-a RSK, od kojih se dio
solidarizirao s kriminalcima ili im pomae, te povlatenom poloaju oficira VJ koji nisu
doli u RSK, ve su ostali u SRJ
KOMANDA 15. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. broj 146-1 POVERLJIVO
15. 02. 1994. godine
Informaciju, dostavlja. G SV RSK
Na osnovu izvetaja dobivenih od jedinica, a posebno na osnovu neposrednog uvida organa
Komande 15. korpusa o stanju u jedinicama po pitanjima koja se neposredno odraavaju
231
232

Prilog nije pronaen uz izvornik.


Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.

145

na stanje morala i borbenu gotovost u celini, a u cilju saniranja stanja u istim dostavljamo
vam sledeu informaciju:
1.- Problemi koje istiu borci:
Zbog tekih klimatskih uslova i velikih snenih padavina i hladnoe borci najee istiu
pitanje odee i obue koju im je neophodno obezbediti.
Optereuje ih nepravda, jer se protiv svih vojnih obveznika koji ne izvravaju uredno svoju
obavezu odlaska na smene i slino ne preduzimaju adekvatne mere od strane pojedinih
komandi. Neki v/o umesto da su na poloajima na koje obaveze se ne odazivaju, bave se
raznim delatnostima ukljuujui i trgovinom na crno i tako se preko noi obogauju, a
najee drutvenom i zajednikom imovinom umom, koju nemilosrdno seku i izvoze,
a da ih pri tom niko ne spreava, neki od navedenih koriste radnu snagu tako da od vojnih
obveznika koje dobro plaaju (niko ne zna koliko), zbog ega isti nisu motivirani da idu na
poloaje, a za to dobivaju neuporedivo manje naknade. Ovim se nanosi direktan udar na
raspoloenje ljudi sa negativnim posledicama po moral i borbenu gotovost jedinica.
Ima pojedinanih primera gde se pojedini v/o putem boljeg poznanstva ili rodbinskih
veza dovode u organima komandi u daleko povoljniji poloaj u odnosu na veinu boraca,
kada je u pitanju neka laka ili pozadinska dunost. To ogromnu veinu ljudi smeta, a
naroito ih smeta kada se na ovakvim dunostima nalaze ljudi mlaih godita dok starijim
ne preostaje nita drugo nego prva linija. Takoe borce smeta to ima primjera olakog
odobravanja pojedinaca da se bave poslovima u drutvenoj pa ak i u privatnoj delatnosti
zanemarujui vojne obaveze.
Borce posebno smeta kada se isti po smenama odreuju na poloaje, a kada se sa njima na
istim ne nalaze starjeine ranga komandira voda ili ete.
Borci u stareinama vide ljude koji ih trebaju voditi i u najteim prilikama i koji u tom
smislu treba da potvrde to poverenje. Meutim, primeri nekomuniciranja sa borcima i
neinformisanosti o svim pitanjima iz ivota i rada jedinica kao i o uslovima ivota vezanih za
njihove porodice izazivaju odbojnost prema takvim stareinama to je takoe vid slabljenja
b/g jedinica. Primeuje se da borci i neke stareine koje se radom i strunou nisu potvrdile,
a posebno to ima primera gde se neki opijaju ili na drugi nain neprimereno ponaaju
iziskuje neodlono angaovanje komandi na otklanjanju moguih tetnih posledica takvog
neodgovornog rada stareina. Istovremeno obaveza je i dunost komandi da se takvim
stareinama pre ukae na obaveze i potreban odnos, a ako to ne uspe primenjivati adekvatne
disciplinske i druge mere.
2. Problemi koje istiu paralelno borci i stareine
Pri analizi borakog sastava, njihove starosne strukture i obuenosti, izvodi se jednostavan
zakljuak kojeg istiu i borci i stareine da se u miliciji nalazi veliki broj ljudi koji nisu
angairani funkcijom odbrane, a da su istovremeno to dobro obueni ljudi. Pored toga to
ne kontroliu teritoriju i ne spreavaju kriminal i slino niti kontroliu velike meuprostore
na naim teritorijama koje nisu zaposednute jedinicama, isti rade pod neuporedivo
povoljnijim uslovima a za to primaju vea mesena primanja. Za neke se ak pouzdano
zna, da ne samo da ne interveniu po navedenom, isti se ak solidariu sa kriminalcima ili
im u tome pomau. Ovo posebno nervira sve komande, sve borce, neke organe Optine,
a posebno celokupno stanovnitvo. U uslovima neimatine, kada se tedi i poslednja kap
goriva pripadnici ove slube se esto viaju kako se vozikaju kolima. Tko zna po kakvom
poslu jer rezultata po pitanjima iz njihove nadlenosti najee nema.
146

Na naim prostorima su locirani predstavnici raznih meunarodnih organizacija i


snaga. Neki su nali smetaj i organizirali ishranu kod domainstava koje su odabrali bez
konsultacija sa organima vlasti ili komandi. Nije redak sluaj da su ovakva domainstva sa
najuim delom porodica povezana sa Hrvatskom gde im ive pojedini lanovi, a zajedniko
je da je kod svih neka hrvatska veza. Taj podatak ukazuje da ovakve porodice nisu dovoljno
opservirane od merodavnih organa, pa nije iskljueno da se preko istih odlivaju i znaajni
podaci od vojnog znaaja. Isto tako naknade koje primaju, a koje nisu male ne oporezuju se
od organa vlasti, to ljudi primeuju, na isto negoduju, a sve skupa teti interesima odbrane.
Stav je svih komandi u zoni odgovornosti 15. korpusa prilikom predizbornih aktivnosti i u
toku samih izbora bio jedinstven. Stranako politiko opredelenje boraca je njihova privatna
stvar na koga se nije delovalo u smislu glasanja. Komande su se angairale samo u toj meri
da svim v/o bude omogueno da izau na izbore ime se elio potvrditi stav o afirmiranju
demokratskog i parlamentarnog viestranakog formiranja nae drave. Meutim, neke
su stranke prele u ekstremno ponaanje, a koje ima negativne posledice po izvravanje
redovnih zadataka jedinica. Bez zlonamernog imenovanja bilo koga ipak istiemo, da su
neke neformalne grupe ili struje SDSK ili SRS pokuale da se osamostale i samoorganizuju
u jedinicama. Neke su nameravale izvriti i neke akcije usmerene protiv komandi, a u nekim
sluajevima bilo je i samovoljnog naputanja poloaja. Posebno grupacije u okrilju SRS
istiu etniku vojsku kao njihovu tenju, a to je izuzetno sloeno pitanje za saniranje
ovakvih sluajeva i pojava. Ovde je potrebno uloiti izuzetan napor na pridobijanju tog dela
na planu zajednike platforme u odbrani RSK.
esto se kod boraca i stareina u slobodnim i drugim razgovorima uju zahtevi kako
je neophodno formiranje vojnih sudova. Istiu da u naim redovima ima takvih kadrova
a i prostor za njihov rad ne predstavljaju problem. U pitanju je dakle konstituisanje tih
institucija ime bi se sankcionisale brojne negativne pojave i njihovi nosioci to bi ilo u
prilog jaanja b/g u komandama i jedinicama VRSK.
3. Najei problemi koje istiu stareine:
Unato zvaninim informacijama koje su dole iz G SVK, znaajan broj stareina
optereen je pre svega svojim statusom. Smatraju da su oni stareine VJ koja ih je i uputila
na konkretan zadatak, meutim, smatraju nekorektnim to se o njihovom statusu donose
odluke nakon upuivanja na ratite. Oni ne dovode u pitanje svoje angaovanje na ratitu,
ali su nezadovoljni zbog toga to na razne naine dolaze do informacija kako se zapravo
menja status samo za one stareine koje su ve na ratitu, a za one koji nisu doli na ratite
to se ne odnosi. Ove druge stareine normalno rade u VJ. Protiv njih se ne preduzimaju
nikakve mere u VJ niti navodno za iste ima zakonskih osnova, ako korektno izvravaju tamo
svoje slubene obaveze.
Stareine koje se nalaze na ratitu su u najveem broju one koje su u dosadanjim i
poznatim ratnim prilikama ostale bez stana i imovine, supruge izgubile posao, a u novim
mestima ga nisu dobile, deca imaju problema sa kolovanjem od materijalnih i svih drugih
neprilika.
Stareine koje su ostale u VJ, uglavnom imaju reene navedene probleme.
Nezadovoljstvo je kod stareina koji primeuju, da se pronalaze razliiti razlozi za neodlazak
na ratite nekih stareina poreklom iz ovih krajeva kao: ne moraju ii oni koji su u vojne
kole bili upuivani izvan teritorija na kojima se odvijaju ratna dejstva, oni koji se nalaze u
pritinskom korpusu VJ, zatim pripadnici pojedinih strunih slubi kao organi bezbednosti,
financisti i sl. /koji idu na odreeno vreme/ to sve skupa nepovoljno deluje na one koji su
147

se uredno odazvali svojoj obavezi i nalaze se na ratitu. Isto tako smatraju, da se obaveza
oko angaovanja na ratitu odnosi i na CL u VJ poreklom iz ovih krajeva, a posebno vojnih
majstora. Tu kategoriju niko ne poziva, a bili bi izuzetno potrebni u odravanju raznovrsne
borbene tehnike i vojne opreme koja se uestalo kvari u ratnim uslovima. Takoe se smatra
da bi se mnoge i bespotrebne razlike meu stareinama uklonile, ukoliko bi se obaveza za
dolazak na ratite odnosila na sva lica poreklom iz ovih krajeva a pri emu bi se trebale
uvesti smene ljudstva sa odreenim vremenom angairanja.
Prisutan je razliiti materijalni status aktivnih u odnosu na rezervne stareine za iste
rezultate rada i na istim dunostima. Zbog ovoga se znatan broj rezervnih stareina ne
prihvata dunosti prema inu kojeg imaju, ve se po pravilu opredeljuju za dunost obinih
boraca, a to je rasipanje kadra.
Pojedine aktivne starjeine koje veoma odgovorno i poteno izvravaju svoje obaveze
nailaze povremeno i na uvrede od pojedinih boraca i to obino u prisustvu veeg broja ljudi
kao: vi ste Titovi233 oficiri, vi ste za sve ovo krivi, ko vam sada moe verovati, gde ste bili
do sada i sl., a pozadina je u stavovima ak nekih stranakih lidera ili lidera neformalnih
grupa. Ovakve neugodnosti se prelamaju preko potenih naih stareina koje su bez osnova
izloene ovakvim osudama, pa nije teko shvatiti zato ovakve stareine ele da ovakav teak
teret podele zajedno sa stareinama koje mirno ive i rade u SRJ. Teret je veoma teak
za koga nema posebne naknade. Dakle, radi se o pripadnicima iste VJ po kojoj je jedna
grupacija dovedena u nezavidan poloaj, to ljude mui i optereuje.
Saznanja pojedinih stareina do kojih dolaze prilikom poseta porodicama u SRJ ih
optereuju. Naime, kada se interesiraju za stanove i reenja stambenog problema u
garnizonima iz kojih su doli na ratite, a gde su im ostale da ive porodice kao podstanari,
organi tih komandi ih nepotpuno informiu, a najee se stie jasan utisak da im isti i ne
ele to reiti, navodno neka to ovim naim stareinama ree njihove Republike RS i RSK.
U najveem broju stareine i komande dobivaju kritike od boraca za mnoga pitanja koja su
iskljuivo iz nadlenosti organa vlasti, a ne organa komande. Zbog toga, to je opte poznata
injenica da organi vlasti u osnovi ne funkcioniu, borci se zapravo nemaju sem komandi
kome ni obraati, a to ini i ire stanovnitvo u celini. Komande se angauju u meri moguih
reenja, ali za sve ono to ne mogu reiti niti su ak ovlatene, dobivaju neopravdane kritike,
to se svakako opet prelama preko stareina i to ih bespotrebno iscrpljuje i konano odvlai
od osnovnog zadatka angaovanja po vojnim pitanjima i odbranom u celini.
Rad stareina je u osnovi neprekidan i kod njih nema smena, dok se borci angauju po
smenama pa ipak imaju 50 % vremena koje provode kod svojih kua, a to borci ne uviaju
i to nije korektno.
Stareine smeta nejednak tretman i kod onih koji su angairani izvan SRJ. Razlike se
javljaju izmeu stareina u RS u odnosu na RSK. Naime, poznato je da stareine u RS imaju
nakon 22 radna dana /svi su radni/ 8 dana slobodnih u mesecu za obilazak porodica. U
SVK to nije sluaj gde se za ispunjena tri meseca neprekidnog rada na ratitu za obilazak
predvia samo 7 dana. Smatramo da ove razlike najodgovornije stareine moraju usaglasiti,
tim pre, jer su sve ove stareine pripadnici VJ i koji su po njenom zahtevu dole na izvrenje
svojih obaveza.
Treba istai i negativne posledice koje proizlaze nakon slubenih poseta oficira iz VJ a
poreklom su iz ovih krajeva po raznim pitanjima kao po personalnim pitanjima i sl. Umesto
233

Josip Broz Tito.

148

da smirujue deluju i jedinstveno nastupaju kada je u pitanju definisanje naeg statusa isti
daju razliite komentare koji uznemiravaju ljude. U takvoj situaciji najee ih uznemirava
samo prisustvo ovakvih stareina, jer su isti inili sve da ostanu u VJ, a ne dou na ratite.
Takvo demagoko delovanje ljudi primeuju i iste ne uvaavaju, s tim pre to se meu istim
nalazi znaajni broj mladih stareina u odnosu na one koji su na ratitu.
4. Mere i aktivnosti koje je ve preduzela komanda 15. korpusa
1) U nekim jedinicama u kojima se isticao primer da se po poznanstvima ili rodbinskim
vezama sa organima komandi, neki v/o odreuju na lake i pozadinske dunosti je saniran
akcijama i merama Komande Korpusa, to je pridonelo ozdravljenju opteg stanja u
jedinicama.
2) U svim jedinicama Korpusa izvrena je starosna struktura svih boraca, po kojima e se
izvriti nova preraspodela boraca, po kojoj e na najtee i najosetljivije dunosti odrediti
mlai i sposobniji borci, na raun pozadinskih i pritapskih jedinica gde bi u naelu trebali
biti rasporeeni ljudi starijih godita.
3) Na planu spreavanja verca i kriminala, komanda preduzima neprekidno potrebne akcije
i mere. Na tom planu su i preko javnih sredstava preko Radio Korenice objavljena imena
lica koja su otkrivena u bavljenju kriminalnim radnjama, istima je oduzeta vercom steena
imovina, ista knjiena kao vojna i podeljena porodicama palih boraca ili je iskoritena za
potrebe jedinica. Sa ovakvom praksom nastaviemo i ubudue, jer izricanja kaznenih mera
ovakvim licima zatvorom se prihvata kao najmonija i najprimerenija mera.
4) Prema nekim stareinama koje svojim neprimernim ponaanjem i postupcima, a pre
svega sklonih alkoholizmu, preduzete su odgovarajue disciplinske i vaspitne mere, a tei
primeri su predloeni za prestanak aktivne vojne slube.
5) Na planu oslobaanja od vojne obaveze pojedinih v/o zahtevana je preko MO ratnu
sistematizaciju radnih organizacija, koje moraju raditi za potrebe vojske. Neke radne
organizacije kao na primer MOL u Teslingradu234 imaju za RSK strategijski znaaj.
6) Upuen je zahtev MUP RSK da se broj milicionera smanji na razumnu meru, a da se
ostavi samo onoliki broj koji e biti potreban za kontrolu javnog reda i mira na teritoriji.
7) Sva MO ulaze u sastav jedinica Korpusa, pri emu sav mlai kadar ulazi u sastav komandi
i jedinica od 1. marta 1994. godine.
8) Sve komande brigada i bataljona su upozorene na obavezu oko redovnog informisanja
boraca i da do istih dou informacije koje dostavlja Korpus u potrebnoj meri.
9) Preko Skuptine Optine smo zahtevali, da se oporezuju svi stanodavaoci koji pruaju
usluge stranim predstavnicima /timovima EZ, civ. policije UNPROFOR-a, vojnim
posmatraima/ oporezuju na iznose koje primaju od 35 %, a to e se knjiiti u fondove za
potrebe odbrane.
10) I ovom prilikom ponovo pokreemo inicijativu da se oforme vojni sudovi, ija je funkcija
izuzetno znaajna, a posebno u ovim prilikama u kojim u potrebnoj meri ne funkcioniu
dravni organi i civilni sudovi.
11) Na planu suzbijanja ekstremnog stranakog organizovanja preduzete su ve adekvatne
mere prema nosiocima razbijanja jedinstva jedinica i vojnog samoorganizovanja. Komanda
u potpunosti kontrolie pojavu i u stanju je da kroz mere koje planira eliminie tetne
234

Liki Osik.

149

posledice. Osnovni je ipak zadatak da se na planu srpstva i zajednikog neprijatelja srpskom


narodu ovi ljudi pridobiju i iskoriste.
5. Zakljuci; predlozi;
1.) Iz navedenih primera, kao i mnogih drugih koji nisu izneti dolazi se do zakljuka
da je obaveza stareina SVK izuzetno teka, sloena i odgovorna. U mnotvu navedenih
nepovoljnih okolnosti, potrebno je radi prevazilaenja postojeih problema imati dovoljno
znanja, umenosti u radu i strpljenja stareina to je injenica. Isto tako je injenica da ba
zahvaljujui izuzetnim naporima i dodatnim radom stareina navedene negativne pojave
nisu rezultirale adekvatnim moguim tetnim posledicama. Kada se uzme u obzir i to
da su sve nae jedinice i nedovoljno popunjene stareinama i borcima prema postojeoj
formaciji, a da su zone odgovornosti velike, da je struktura boraca uglavnom sa starijim
goditima, a da se rat ve oduio i da je nastupila monotonija, ipak angaovanje stareina
po navedenim pitanjima u celini zasluuje potrebnu panju i potovanje. Meutim, za
priznanje nije vreme dok ustae i njihovi zvaninici ne odustaju od namere da povrate RSK
u svoj sastav. U mnogim komandama se zbog nedostatka stareina, posebno pomonika za
moral, neki i lako objanjivi problemi odlau i gomilaju i tako kumulativno nepovoljno
utiu po moral boraca i jedinica. S tim u vezi neophodno je u jedinicama popuniti mesta
pomonika za moral sa ljudima koji uivaju ugled i potovanje, koji su obrazovani, bez
obzira to nemaju in aktivnog ili rezervnog oficira. Ova mesta je neophodno popuniti
zakljuno sa bataljonom-divizionom.
2.) Sva problematika koja optereuje stareine u vezi njihovog statusa, ova komanda
je upoznala G SVK, a po navedenim pitanjima u ovoj informaciji, molimo odgovore i
pomo od G SVK.
3.) Za razreenje mnogih navedenih problema neophodna je stalna saradnja organa
komandi, organa vlasti i milicije, kao i znaajnih privrednih subjekata, a na nivou RSK svih
organa vlasti i ministarstava po pitanju odbrane kao prioritetnog zadatka. Napominjemo
da se odbrana nije znaajnije popravila sa svega 70 povratnika koji su mobilisani u SRJ
poreklom iz ovih krajeva, jer su isti neadekvatne starosne strukture i zdravstvenog stanja.
Meutim, smatramo nunim da se sa tom aktivnou nastavi i na emu se mora ustrajati, a
posebno na obezbeenju veeg broja povratnika i mlaih godita.
4.) Predlaemo preko G SVK da se u cilju stambenog zbrinjavanja stareina angairanih
na ratitu, a ije su porodice u garnizonima SRJ odredi deo stanova iz raspoloivog fonda
raspodele, a o raspodeli bi se ukljuile komande u SVK prema prioritetima koji proizlaze
iz teine pojedinih sluajeva i provedenog vremena staa molbi. Istiemo, da se u naem
Korpusu izjasnilo 19 stareina koji svoje stambeno reenje ele ostvariti u RSK. Ovu
pozitivnu injenicu posebno treba stimulirati i podrati.
5.) Predlaemo da se iz 40. kadrovskog centra odredi lice u svojstvu stambenog predstavnika
u garnizonu Beograd, koji bi se angairao u raspodeli stanova, a posebno da se informiu
stareine na ratitu o tome koliko je tana informacija da stareine na ratitu imaju prednost
u raspodeli stanova.
6.) Predlaemo da se za sve stareine upuene na ratite odredi naelno rok do koga se
vremenski angauju na tom zadatku i to od jedne godine, a to se mora ispotovati u korist
stareina koje su se odazvale ovoj obavezi, a kroz angaovanje svih AVL sa ovih prostora koji
se nisu do danas jo odazvali ovoj obavezi. Stareine koje se nalaze na ratitu smetaju stavovi
nekih odgovornih stareina u VJ koji sebi dozvoljavaju pravo da zadravaju deo stareina u
150

slubi u VJ, a takve stareine koje se zadravaju sa visine istiu kako su oni nezamenjivi na
dunostima koje obavljaju u VJ.
7.) Komanda korpusa smatra celishodnim da se sa sposobnim rezervnim stareinama sklope
ugovori, ako to i oni ele, kako bi se njihov status izjednaio sa AVL, s tim pre to takvi
pojedinci vrlo kvalitetno obavljaju poverene im dunosti.
8.) Da se 40. kadrovski centar u Beogradu angauje na planu socijalnog osiguranja porodica
stareina koje se nalaze na ratitu. Naime, neke porodice u Beogradu i drugim garnizonima
u SRJ neznaju gde da overe zdravstvene knjiice, neznaju vojnu potu za to nadlenu, to
pravi problem porodicama ba onda, kada im je potrebna zdravstvena pomo.
9.) Borce interesuju njihove plate za januar i februar mesec 1994. godine. Potrebno je dati
informaciju ljudima koji to oekuju od komandi, a iste nisu u mogunosti da daju odgovor.
S tim u vezi molimo G SVK da nam dade to pre odgovor, kao i odgovor na na predlog
koga smo uputili kao mogui vid isplate novanih primanja preko goriva prema danima
provedenim na poloajima.
10.) S obzirom na injenicu da civilne vlasti jo ne funkcioniu, nije reeno pitanje ni
uspostave sistema platnog prometa, otkupa trinih vikova posebno stoke, te se borci
interesuju kako e se to i kada regulisati.
11.) Po pitanju kadrovske problematike, oekujemo od G SVK da se prioritetno ree
pitanja neophodnog broja stareina za potrebe 103. lbr. to smo ve traili, jer postojee
stanje popune stareinama ove jedinice od komandanta pa nadalje ne odgovara stanju i
zadacima ove jedinice.
12.) Sadraj ove informacije upuen je paralelno jedinicama 15. korpusa i G SVK.
Poznato nam je da je veina pitanja iz iste poznata svim nivoima. Meutim, bez sadrajnije
i konkretnije informacije sa najvieg nivoa, teko se u jedinicama uputati u neke polemike
bez, da se ne iznesu novi elementi vezani za borbenu izgradnju jedinica, a posebno stanje
morala. Takoe nam je jasno to je ovoga momenta najprisutnije, a to je odbrana od
koje se niko ne moe izuzeti od svog neposrednog angaovanja, jer se ta obaveza ne moe
nadoknaditi nikakvim novcem ili drugim uslugama.
13.) Molimo G SVK da upozna nae komande sa zakljucima sa koordinacije koji se
odravaju u VJ u onoj meri i po nivou komandi za koje smatrate potrebnim i dovoljnim,
kako bi iste bile vie u potrebno kursu.

M.P.236

POMONIK KOMANDANTA
pukovnik Petar Vidakovi, [v.r.]
M.P.235

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 6., kut. 8.

235
236

Okrugli peat: Vojna pota 9065, Korenica.


Prijemni peat: Glavni tab SVK, pov. br. 15-132, 16. 2. 1994.

151

73

1994., veljaa 15.


Vukovar
Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog
taba SVK o nadzoru sveenika iz belgijskog kontingenta UNPROFOR-a, koji dri mise
za katoliko stanovnitvo iz Baranjskog Petrovog Sela i sela Torjanci, te o vojniku Josipu
Cvetkoviu, Hrvatu, iz 37. pbr SVK, koji zbog vrijeanja od strane drugih vojnika i civila
namjerava napustiti teritorij RSK
Komanda slavonsko-baranjskog korpusa
Bezbedonosni organ
Strogo pov. br. 1-81
15. 02. 1994. godine
Vukovar M.P.237
G VS RSK Knin, naelnik bezbednosti
Dnevni izvetaj o stanju u jedinicama 11. K.
1. Delatnost stranog faktora:
Raspolaemo proverenim saznanjima kako pripadnik Belbata /belgijskog bataljona/,
katoliki svetenik u sastavu istog, za potrebe stanovnika s. Baranjsko Petrovo Selo i s.
Torjanci, hrvatske i maarske nacionalnosti svake nedelje, organizuje nedeljne mise u
prostorijama komande Belbata u ovim selima. Na misama se okupi cca 60-80 lica, a odrava
se uglavnom nedeljom i u dane katolikih svetaca. Ovaj pripadnik slui misu na latinskom
jeziku, ali, posetioci boje propovedi ipak ga razumeju, jer, on nakon zavretka iste pridolim
deli humanitarne poklon pakete, sastavljene uglavnom od deficitarnih namirnica, uz to i
crkvene relikvije predviene za katoliki ivalj. Ovo sveteno lice nosi oznake sline detelini
sa etiri lista, obueno je u uniformu bez inova, i u sastavu je ostalih tabskih oficira, ija je
delatnost verske prirode. Na misama koje odrava u oznaenim selima bude prisutno i oko
dvadesetak vojnika katolika iz sastava Belbata. Nadleni OB i pripadnici SDB Beli Manastir
pokrivaju delatnost ovog svetenog lica.
2. Stanje na teritoriji:
Nismo registrovali bezbedonosno interesantne dogaaje.
3. Stanje u jedinicama:
Sremf Kristijan, redovan vojnik iz sastava baterije b-1 u 37. pbr samovoljno je 02. 02. 1994.
g. napustio jedinicu i do sada nije pronaen. Sa sobom je poneo AP, 150. kom. metaka
za AP, 5. okvira za AP, no za puku i vojniku opremu. Srempf je Maar, roen 04. 12.
1975. g. u Osijeku, bio stalno nastanjen u s. Lug, ul. Petefi andora 235, SO Beli Manastir.
U VRS stupio je 20. 06. 1993. g. Obuavan je u Somboru za VES niandija na topu.
U toku potrane radnje nije se mogao pronai kod prijatelja i bliskih roaka. U Osijeku
ima majine rodbine. Inae, Kristijan ima majku Julijanu, Maaricu, koja je nastanjena u
Belom Manastiru, i koja je izjavila, da je njen sin boravio kod nje, te da se je bojao vratiti u
jedinicu, a iz razloga to je smatrao da e ga pritvoriti za poinjeno delo. U saradnji sa SUP
237

Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-55, 16. 2. 1994.

152

Beli Manastir i dalje su nastavljene potrane radnje za ovim v/o. Pored ovog odbeglog v/o,
i redovan vojnik Cvetkovi Josip, iz sastava iste jedinice, Hrvat, izjavio je naem OB da i
on namerava da ode u RH ili RM, a iz razloga, kako on kae, to ga nemilo vreaju kako
v/o Srbi, tako i civili Srbi u mestu stanovanja, a i ne moe da prihvati srpsku vlast na ovom
prostoru. OB je ovog v/o stavio pod nadzor, no, kako u sastavu ove baterije ima jo 6 v/o,
redovnih vojnika Maara i Hrvata, cenimo da su svi spremni bekstvu u RH ili RM. Oni se
opstruktivno odnose prema SV, a u vreme pevanja koranica, oni to ne ine izgovorom, da
te rei nikad ranije nisu uli.
NAELNIK
P u k o v n i k Duan Grahovac M.P.238
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

74

1994., veljaa 16.


[Okuani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK, na osnovu odluke Vrhovnog saveta odbrane RSK,
o zabrani uvoenja borbene tehnike preko graninih prijelaza snagama UNPROFOR-a
i sprjeavanju svih pokuaja razoruanja postrojbi SVK, te da se u sluaju blokade
zapovjednitava, vojnih skladita i postrojbi SVK od strane UNPROFOR-a, isti uzmu za
taoce i prisile da odustanu od blokade
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 18-176 STROGO POVERLJIVO
16. 02. 1994. godine
Spreavanje aktivnosti snaga UNPROFOR-a,
n a r e e nj e. KOMANDI a/a /na linost komandanta/
Na osnovu Odluke Vrhovnog saveta odbrane RSK (akt G SVK str. pov. br. 3-79 od 13. 02.
1994. godine), a u cilju spreavanja eventualnih aktivnosti snaga UNPROFOR-a,
NAREUJEM
1.- Zabraniti snagama UNPROFOR-a uvoenje borbene tehnike (tenkova i artiljerijskoraketnih sistema) preko bilo kojeg graninog prelaza. U sluaju pokuaja uvoenja borbene
tehnike snage UNPROFOR-a upozoriti, spreiti i najhitnije izvestiti Komandu 18. K.
2.- Svakom pokuaju snaga UNPROFOR-a da razoruaju nae jedinice, odluno, energino
i organizovano se suprotstaviti i spreiti razoruanje naih jedinica. Pri ovome strogo voditi
rauna da se ne otvori vatra i da budemo isprovocirani. Vatru ne otvarati sve dok snage
UNPROFOR-a prve ne otvore vatru i pouzdano se utvrdi da su one to uinile. Bez izriito
mog nareenja vatru ne otvarati.
238

Prijemni peat centra veze: Brzojav SILOS, br. 343, primljen 16. 2. 1994. u 16,35.

153

3.- Spreiti blokiranje naih KM, skladita i jedinica. U sluaju pokuaja blokiranja odmah
preduzeti protiv mere zarobljavanjem manjih snaga UNPROFOR-a (punktova, posada i sl.)
i drati ih kao taoce. Pritiskom i ucenom prisiliti ih da odustanu od nameravane aktivnosti.
4.- Spreiti izvlaenje snaga UNPROFOR-a iz zone odgovornosti blokiranjem i
zapreavanjem komunikacija na planiranim mestima, kao i organizovanim izlaskom
stanovnitva na puteve kojima se ele izvui.
5.- Za navedene aktivnosti razraditi plan pod nazivom TIT.
Rok: 20. 02. 1994. godine.
6.- U svim jedinicama izborom najpoverljivijih stareina i vojnika organizovati osmatranje,
praenje i obavetavanje o aktivnostima UNPROFOR-a. Podatke dostavljati u redovnim
borbenim izvetajima, a po potrebi i vanredno.
7.- Sa zadacima iz ovog nareenja i izvodom plana upoznati komandni sastav vodei rauna
da se od svih lica koja su upoznata sa planom i zadacima uzme izjava o uvanju tajnosti.
Strogo voditi rauna da podaci o naim snagama i aktivnostima ne dou do UNPROFOR-a
a posebno bilo koji dokumenat koji se odnosi na ove zadatke. Za ovo su mi lino odgovorni
komandanti jedinica.
8.- U saradnji sa organima MUP-a (SUP-a), tabovima CZ i mesnim zajednicama na
pogodan nain dati do znanja eventualne aktivnosti UNPROFOR-a i nae protivnamere.
SP/GS
K O M A N D A N T
p u k o v n i k Milan eleketi, [v.r.]
M.P.239
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

75

1994., veljaa 18.


[Jasenovac]
Zapovijed Komande 98. pbr SVK podreenim postrojbama koje imaju protuzrana orua,
da budu u punoj borbenoj spremnosti radi mogueg udara NATO-a na poloaje VRS,
ukoliko ne povuku topnitvo smjeteno oko Sarajeva

KOMANDA VOJNA TAJNA
98. PEADIJSKE BRIGADE STROGO POVERLJIVO

Str. pov. br. 60-4

18. 2. 1994. god.
Podizanje b/g sredstava ARJ PVO, dopuna nareenja.

KOMANDI 1. pb240

Ultimatumom Saveta NATO pakta zahteva se od RS da povue artiljeriju VRS oko Sarajeva.
Ukoliko se ultimatum ne ispotuje usledie vazduni udari po srpskim snagama.
239
240

Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.


Dopisano rukom.

154

U cilju blagovremenih priprema i podizanja nivoa b/g sredstava ARJ PVO 98. pbr,
NAREDJUJEM
1. Sve jedinice brigade koje imaju sredstva ratne tehnike ARJ PVO na rukama staviti u
punu b/g u 12,00 asova 19. 02. 1994. godine.
U odelenju Strela-2M organizovati stalno deurstvo u vidnom delu dana.
2. Raspoloivo vreme do gotovosti za intenzivno izvoenje obuke, ureenje i maskiranje
vatrenih poloaja i dovoenje tehnike u ispravno stanje.
3. Jedinice koje u naoruanju imaju PA mitraljeze, pripremie iste za dejstvo po ciljevima u
vazdunom prostoru.
4. I dalje sprovoditi sve mere date u nareenju str. pov. br. 63-2 od 14. 02. 1994. godine, a
koja nisu u suprotnosti sa ovim Nareenjem.
VS/AK
KOMANDANT
potpukovnik Milanko Babi, [v.r.]
M.P.241
Kucano u 4 (etiri) primerka
i dostavljeno:
1 x a/a, 1 x 1. pb, 1 x 2. pb i 1 x 4. pb.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 21., kut. 1.

76

1994., veljaa 18.


[Petrinja]
Obavijest Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa SVK Organu bezbjednosti Glavnog
taba SVK o nemogunosti uhienja osoba koje su likvidirale ubojicu pripadnika 33. pbr
SVK te o moguem obraunu mjetana sela Donja Stupnica i dijela pripadnika 33. pbr SVK
sa vercerima
KOMANDA 39. KORPUSA
Odsek bezbednosti
Str. pov. br. 2-18
18. 02. 1994. godine M.P.242
OB G SVK
Veza: Va akt str. pov. br. 116-1 od 15. 02. 1994. godine
Nakon ubistva ao Marijana stanje na teritoriji Dvora naglo se usloava i u ovom
momentu hapenja lica koja su likvidirala Grmua Milana cenimo da ne dolazi u obzir
241
242

Okrugli peat: Komanda 98. peadijske brigade.


Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 7-31, 21. 2. 1994.

155

jer bi jo vie usloilo situaciju i krajnje negativno se reflektovalo na stanje u korpusu i


odnos prema SVK. Ovakav postupak bi se najverovatnije protumaio kao podrka onima
koji snose odgovornost za ubistvo ao Marijana. Osnovni razlog za ovakav postupak lica
koja su likvidirala Grmua Milana jeste nefunkcionisanje pravosudnih organa, gubljenje
poverenja prema istima kao i nepostojanje poverenja u ostale dravne organe koji treba da
se bave zavoenjem reda na teritoriji to izmeu ostalog podrazumeva i spreavanje verca sa
muslimanima i ratnog profiterstva.
Meu metanima s. D.243 Stupnica i dalje je prisutno raspoloenje da krenu u obraun
sa nosiocima verca u Petrinji i Glini pri emu se nesme ispustiti iz vida da postoji realna
mogunost da se istima krene i deo pripadnika 33. pbr. Sloenost situacije najbolje ilustruje
sino proturena dezinformacija da iz Petrinje prema Dvoru kree oko 50 lica iz Stivove244
grupe i onih koji su u vezi sa njim. Nakon primljene dezinformacije SJB Dvor je stavila
u pripravnost celokupan sastav a na teritoriji su takoer bile stavljene u pripravnost snage
spremne za obraun sa grupom koja navodno dolazi iz Petrinje.
U toku popodneva i veeri zasedao je i IS SO Dvor u vezi sa nastalom situacijom a jedan od
rezultata zasedanja jeste i saoptenje koje je upueno G SVK.
NAELNIK
Potpukovnik Pavao Buan M.P.245
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 34.

77

1994., veljaa 18.


Vukovar
Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog
taba SVK o financiranju pripadnika korpusa od strane opinskih vlasti koje su u rukama
SRS-a, ime se stvara stranaka vojska
Komanda slavonsko-baranjskog korpusa
Bezbedonosni organ
Strogo pov. br. 1-94
18. 02. 1994. godine
Vukovar M.P.246
G SV RSK Knin, naelnik bezbednosti
Dnevni izvetaj o stanju u jedinicama 11. K.
1. Delatnost stranog faktora:
Nismo registrovali bezbedonosno interesantne dogaaje.
243
244
245
246

Donja.
Stevo Buni.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 291, primljen 19. 2. 1994. u 01,00.
Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-62, 21. 2. 1994.

156

2. Stanje na teritoriji:
Imamo pouzdane informacije kako je ponovo optinska vlast u zoni odgovornosti
naeg Korpusa poela svojim sredstvima finansirati pripadnike SVK, razliito od volje i
mogunosti. Meutim, ovo i ne bi bilo za posebno isticanje da se ne radi o injenici da se u
naoj zoni na celu optinu u 90 posto sluajeva ne radi o radikalima.
U optinama Beli Manastir, Dalj, Mirkovci i Vukovar na elu se nalaze radikali, dok se u SO
Tenja nalaze pripadnici SDS /Hadievo247 krilo/.
Predsednik SO Dalj doneo je odluku da finansira v/o u 35. pbr. u visini 50 DM meseno,
Mirkovci sa 100 DM, Tenja sa 50 DM, dok za pripadnike 40. pbr. vukovarska optina jo
nije donela nikakav zakljuak.
Ponovo nam se ponavlja da imamo optinsku vojsku uz do sada i totalno stranaku. Ovo
moe biti veoma rizino, jer se nebriga komande 11. K. spaja sa eljama radikala da nametnu
svoju dominaciju na sve sfere ivota, a naroito na oruanu silu. U toku naredne nedelje u
Vukovaru je zakazan sastanak svih predsednika optina, a na isti je pozvan i komandant
naeg korpusa. O temi nemamo informacija, ali, nakon zavretka izvestiemo na vreme.
3. Stanje u jedinicama:
Nema promena u odnosu na predhodno izvetavanje.
NAELNIK
Pukovnik Duan Grahovac M.P.248
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

78

1994., veljaa 18.


[Okuani]
Izvjee Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o zauzimanju punkta pripadnika
UNPROFOR-a u Staroj Gradici od strane snaga MUP-a RSK
VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO
IFROVANO URUITI ODMAH
KOMANDA 18. KORPUSA
Str. pov. br. 18-179
18. 02. 1994. godine
Preuzimanje punkta UNPROFOR-a, vanredni izvetaj, dostavlja.G SVK
na linost general-majora Mile Novakovia
Dana 18. 02. 1994. godine u 08.00 asova 40 pripadnika civilne milicije, naoruani dugim
cevima, blokirali su i preuzeli kontrolu nad punktom UNPROFOR-a (NEPBAT) na mostu
247
248

Goran Hadi.
Prijemni peat centra veze: Brzojav SILOS, br. 366, primljen 18. 2. 1994. u 16,20.

157

preko reke Save u St.249 Gradiki. Oficiri i vojnici NEPBAT-a nisu pruili otpor i upueni su
sa linim naoruanjem u oblinji objekt UNPROFOR-a u D.250 Varoi.
U 09.30 asova u K-du Korpusa, na lini zahtev, dolaze predstavnici UNPROFOR-a u
sastavu: zamenik k-danta SEKTOR-a puk. De Vergara,251 N SEKTORA puk. Basnijar,
oficiri za vezu puk. Adel i major Green kao i k-dant NEPBAT-a.
Istovremeno, takoe na lini zahtev, u K-du dolazi predsednik Oblasnog vea g-din Vitez,252
te naelnik i sekretar oblasnog SUP-a, g-din Reli253 odnosno g-din Veselinovi.254
Delegacija UNPROFOR-a je na sastanku izrazila otar protest povodom pomenutog
dogaaja i traila da se odmah povuku pripadnici nae milicije koji su po njima nasilno
zaposeli njihov punkt. Jedino pod tim uslovom ele da pristupe pregovorima za uspostavu
pravnog poretka na celokupnoj teritoriji RSK (obiljeja dravnog suvereniteta).
G-din Reli i g-din Vitez su odbili da narede povlaenje i zahtevali su da na pomenutom
punktu naa milicija vri kontrolu prelaza ljudi i vozila, dok bi pripadnici UNPROFOR-a
samo nadzirali ispravnost njihovih postupaka i potivanje postojeih pravila ulaska u UNPA
zonu. G-din Reli je naglasio da e nai ljudi ostati na punktu sve dok traju pregovori po
tom pitanju. Predstavnici UNPROFOR-a su bili kategorini da bez prethodnog povlaenja
novopridolih snaga nae milicije nema pregovora. O samom predlogu su rekli da zahteva
promenu mandata UNPROFOR-a i da se to treba reiti u seditu UN.
O daljem toku dogaaja slede redovni izvetaji.
KOMANDANT
p u k o v n i k Milan eleketi, [v.r.]
M.P.255
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

79

1994., veljaa 18.


Gornje Vrhovine
Zapovijed Komande 50. pbr SVK podreenim postrojbama da zaposjednu vatrene poloaje
u skladu s ratnim planom
VOJNA POTA 9071
VRHOVINE
Pov broj: 50-3-10/95.
249
250
251
252
253
254
255

Stara.
Donja.
Ernesto.
Duan.
Miladin.
Drago.
Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.

158

G.256 Vrhovine 18. 02. 1994. god.


Komandi: 3 p.257
Na osnovu obavjetajnih podatka i procjene vojno-politike situacije a u skladu sa ratnim
planom,
N A R E U J E M:
1. Do 20. 02. 1994. godine izvriti posedanje VP sa svim etnim i BVG osim orua koja se
nalaze pod kontrolom UN (3 MB 120).
2. Iz komande 50. pbr. bie dostavljena ratna dokumentacija za upotrebu a organi komande
izvrit e kontrolu ovog nareenja do 22. 02. 1994. godine.
3. K-diri eta duni su obezbediti jedanput sedmino ienje orua na VP. U nedostatku
piketa koristiti tapove u skladu sa pravcem upotrebe.
KOMADANT
Pukovnik Stevan trbac
Kucano u 3 primjerka
i dostavljeno:
komandi 1., 2. i 3. p.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

80

1994., veljaa 19.


[Okuani]
Izvjee Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o sastanku predstavnika vojnih
i civilnih vlasti Zapadne Slavonije i UNPROFOR-a zbog zauzimanja UNPROFOR-ovog
kontrolnog punkta u Staroj Gradici od strane snaga MUP-a RSK
VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO
IFROVANO URUITI ODMAH
KOMANDA 18. KORPUSA
Str. pov. br. 1819. 02. 1994. godine M.P.258
Preuzimanje punkta UNPROFOR-a,
vanredni izvetaj, d o s t a v lj a.G SVK KNIN
na linost komandanta general-majora Mile Novakovia
256
257
258

Gornje.
Dopisano rukom.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 2750, primljen 19. 2. 1994. u 10,20; predan u 11,00.

159

Jue 18. 02. 1994. godine u kampu NEPBAT-a na Pustari u vremenu od 18.30 do
22.30 odran je drugi sastanak u toku toga dana izmeu predstavnika UNPROFOR-a i
predstavnika srpskih vlasti vezano za situaciju nastalu nakon preuzimanja kontrolnog punkta
UNPROFOR-a na mostu na r. Sava od strane nae civilne milicije. Ispred UNPROFOR-a
sastanku su prisustvovali: k-nt Sektora gen. Sharma,259 njegov zamenik puk. De Vergara,260
N Sektora puk. Basnyat261 i k-nt NEPBAT-a. Sa nae strane bili su prisutni: k-nt 18. K
puk. eleketi,262 predsednik Oblasnog vea g-din Vitez,263 naelnik i sekretar Oblasnog
SUP-a g-din Reli264 odnosno g-din Veselinovi.265
Delegacija UNPRFOR-a je naglasila da nema nameru niti je ovlatena da pregovara ve
eli samo da se upozna sa konanim stavovima i zahtevima srpske strane u vezi preuzimanja
pomenutog punkta, a u cilju korektnog izvetavanja svoje pretpostavljene komande.
Obostrano je usaglaena i prihvaena formulacija sledea tri zahteva nae strane:
1. Formiranje kontrolnog punkta srpske civilne milicije na ulazu u RSK iz RS i to ispred
punkta UNPROFOR-a. Srpska civilna milicija e vriti kontrolu vozila i graana a
pripadnici UNPROFOR-a e posmatrati/nadzirati taj postupak. Na kontrolnom punktu
UNPROFOR-a nee biti postavljena rampa.
2. Zabranjuje se ulazak ilegalnog naoruanja i municije u UNPA zonu u skladu sa zakonima
RSK.
3. Oba punkta e imati isti broj ljudstva naoruanog pukama i bonim naoruanjem. (Na
KP UNPROFOR-a nee biti dozvoljeno prisustvo oklopnog transportera i pukomitraljeza).
Predstavnici UNPROFOR-a e pomenute zahteve proslediti vioj k-di ali napominju da
njihovo ispunjenje podrazumeva promenu mandata snaga UN na ovim prostorima.
Gospodin Reli je predloio da dok se pomenuti zahtevi ne ree UNPROFOR odmah
postavi tri svoja oveka na punktu radi posmatranja rada nae civilne milicije, ali je naglasio,
da ponovno preuzimanje punkta od strane UNPROFOR-a i rad na stari nain ne dolazi
u obzir.
Predstavnici UNPROFOR-a su zamoljeni da to pre razmotre i odgovore na nae zahteve
jer prema g-dinu Reliu milicija ne namerava da na dui period uva zateenu opremu i
instalacije UNPROFOR-a na punktu.
KOMANDANT
p u k o v n i k Milan eleketi, [v.r.]
M.P.266
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

259
260
261
262
263
264
265
266

Saroj Raj.
Ernesto.
Prireivai nisu utvrdili ime.
Milan.
Duan.
Miladin.
Drago.
Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.

160

81

1994., veljaa 19.


Raji
Zapovijed Komande 98. pbr SVK podreenim postrojbama da podignu borbenu spremnost
i sprijee bilo kakvo djelovanje UNPROFOR-a radi mogueg napada snaga NATO-a na
poloaje VRS i ukljuivanja snaga UNPROFOR-a u napad na RS i RSK
KOMANDA 98. PEADIJSKE VOJNA TAJNA
BRIGADE STROGO POVERLJIVO
19. 02. 1994. god. T I T
s. Raji Prilog br. 1
S. pov. 2-3 Primerak br. 2
ZAPOVEST ZA DEJSTVO PREMA SNAGAMA UN
Sekcija: 1:50.000 Bosanska Dubica list 2 i 4
Nova Gradika list 1, 2, 3 i 4.
1.- NATO pakt na elu sa SAD uputio je neprihvatljiv ultimatum Republici Srpskoj i
njenim OS ostavljajui se tim u potpunosti na strani muslimana. U sluaju neispunjenja
ultimatuma verovatna je agresija NATO pakta i nekih susednih zemalja na srpski narod
vazdunim udarima a po ostvarenim efektima, i po potrebi, i upotrebom kopnenih snaga.
Snage UNPROFOR-a u RSK i RS sadejstvovale bi snagama NATO u izvoenju operacija
protiv RS i RSK, radi ega zemlje Zapada nastoje, iste ojaati brojano i popunom teom
tehnikom ukljuujui i tenkove.
Na prostoru Zapadne Slavonije snage UNPROFOR-a bi izvrile sledee zadatke:
blokada komunikacija koje izvode ka RS,
spreavanje dodatne mobilizacije 18. K ljudstvom i MS blokadom skladita RR-e, mostova
i skelskih mesta prelaza,
spreavanje uvoenja jedinica ojaanja i podrke u zonu odgovornosti,
omoguavanje aktivnih dejstava HV prema naim snagama.
Na nae protivmere snage UNPROFOR-a e traiti vazdunu podrku snaga NATO i
pokuati ostvariti apsolutnu kontrolu svih aktivnosti naih snaga kao i razoruavanje SVK.
U sluaju radikalnih namera snaga NATO snage UN bi se pokuale izvui sa prostora RS i
RSK.
Angaovanje snaga UN na prostoru Zapadne Slavonije:
a) Na blokadi objekata:
Jordanski bataljon (JORBAT) jaine oko 750 vojnika izvodie aktivnosti u zoni
odgovornosti 98. pbr i TG-1 i to blokiranjem: KM 98. pbr u s. Raji sa 1-2 voda OT,
skladita RR, u s. Rajii sa 1 vodom peadije, skladita Mlaka u s. Mlaka sa 1 vodom
peadije, KM TG-1 u s. Jasenovac i skelsko mesto prelaza u s. Jasenovac sa 1 etom peadije.
b) Na izvlaenju snaga UNPROFOR-a sa prostora Z. Slavonije:
Snage JORBAT izvlaile bi se pravcem: s. Raji s. Grabovac Novska Zagreb.
Rejon prikupljanja s. Grabovac (moteli Sever-Jug).
Ispomo u prihvatu i domotorizaciji pruat e humanitarne organizacije UNHCR, HCK i
sl. i verovatno HV.
161

c) Na razoruanju SVK:
Radi onemoguavanja srpskog faktora Savet bezbednosti e verovatno doneti rezoluciju o
demilitarizaciji RSK i razoruavanju SVK. U sprovoenju ove odluke UNPROFOR e se
angaovati po sledeem:
blokiranje skladita RR-a,
blokiranje komandi jedinica,
blokiranje rejona odbrane na prilaznim putevima i organizovanje pretresa rejona
razmetaja jedinica.
2.- 98. pbr u zoni odgovornosti izvrava sledee zadatke:
spreava dotur borbene tehnike i artiljerijsko-raketnih sistema, naroito na punktovima:
moteli Sever-Jug i s. St. Grabovac,
spreava izvlaenje snaga JORBAT naroito na pravcima: s. Raji s. St.267 Grabovac, s.
Raji auto-put (moteli S-J) i s. Rajii s. Krike,
spreava blokiranje KM 98. pbr, skladita RMR u s. Raji i ireg rejona s. Rajii s.
Milisavci s. Raenovci,
spreava razoruavanje jedinica i komandi u rejonima rasporeda.
U sluaju bilo kakvog jednostranog angaovanja snaga UNPROFOR-a na strani neprijatelja
odmah im uskratiti sve oblike pomoi (dovod struje, vode, telefonskih veza i sl.).
Organizovati bojkot istih od strane stanovnitva i propagandnu aktivnost prema njihovim
pripadnicima itanjem pripremljenih tekstova na engleskom i drugim jezicima.
Odravati bliski kontakt naih jedinica sa snagama UNPROFOR-a.
Organizovati PVO u zoni odgovornosti sa teitem na KM brigade.
3.- Desno od nas je 51. pbr i izvrava iste zadatke kao naa brigada prema snagama
argentinskog bataljona (ARGBAT).
Levo od nas je TG-1 i snage 1. lpbr TKD sa zadatkom istim kao naa brigada, s tim da
spreava izvlaenje dela snaga JORBAT pravcem: s. Mlaka s. Koutarica s. Broice
Novska, s. Jasenovac s. Broice Novska i s. Jasenovac s. Drenov Bok.
4.- Odluio sam: u sadejstvu sa 51. pbr, TG-1 i 1. lpbr TKD i organizovanim otporom
naroda uz primenu masovnog zapreavanja spreiti aktivnosti snaga UNPROFOR-a
sraunate na slabljenje sistema odbrane 98. pbr, a posebno dotur i dovlaenje nove
borbene tehnike i ljudstva u zonu odgovornosti, blokiranje komandi jedinica i objekata
RR-a, razoruavanje komandi jedinica i neometano izvlaenje snaga UNPROFOR-a iz
zone odgovornosti sa ciljem stvaranja povoljnih uslova za izvrenje dodatne mobilizacije i
dovoenje jedinica brigade u punu b/g radi uspene odbrane srpskog etnikog prostora u
zoni odgovornosti.
5.- ZADACI JEDINICA
5.1.- 1. pb u sadejstvu sa 2. pb i 1./51. pbr, iz rejona upotrebe angaovanjem dela snaga
bataljona izvriti sledee zadatke:
spreiti dotur borbene tehnike i artiljerijsko-raketnih sistema u rejon odbrane sa pravca s.
Krike s. Rajii,
spreiti izvlaenje snaga JORBAT na pravcima: s. Rajii s. Krike, s. Rajii s. Raji,
spreiti blokiranje KM 1. pb, i skladita RR-a,
267

Stari.

162

spreiti razoruavanje jedinica i komandi u rejonu odbrane bataljona, i blokiranje rejona


s. Rajii Milisavci Raenovci.
KM u s. Rajii.
Gotovost: odmah.
5.2.- 2. pb u sadejstvu sa 1. pb i TG-1 iz rejona upotrebe angaovanjem dela snaga izvriti
sledee zadatke:
spreiti dotur borbene tehnike i artiljerijsko-raketnih sistema u rejonu odbrane bataljona
na punktovima: moteli Sever-Jug i s. St. Grabovac,
spreiti izvlaenje snaga JORBAT na pravcima: s. Raji s. St. Grabovac i s. Raji
autoput (moteli S-J),
spreiti blokiranje KM 2. pb, i skladita RR u s. Paklenica,
spreiti razoruavanje jedinica i komandi u rejonima rasporeda.
KM u s. Paklenica.
Gotovost: odmah.
5.3.- 4. pb. u sadejstvu sa 2. pb i vodom VP iz rejona upotrebe angaovanjem dela snaga
izvriti sledee zadatke:
spreiti izvlaenje snaga JORBAT na pravcu: s. Raji s. Paklenica s. St. Grabovac,
spreiti blokiranje KM 98. pbr i skladita RMR u s. Rodanik i
spreiti razoruavanje ljudstva i komandi u rejonu bataljona.
KM u s. Rodanik.
Gotovost: odmah.
5.4.- Vod VP u sadejstvu sa 4. pb spreava blokiranje KM 98. pbr.
KM na KM brigade.
Gotovost: odmah.
6.- Artiljerijske jedinice za vatrenu podrku imati u gotovosti za angaovanje po planu
upotrebe i po mom nareenju.
7.- Teite PoB imati na pravcima eventualnog izvlaenja snaga UNPROFOR-a. PoB voditi
prvenstveno zapreavanjem a PO orua upotrebiti samo u sluajevima da se iz oklopnih
borbenih sredstava snaga UN otvore vatru po naim poloajima.
8.- Protivvazduna odbrana u svim jedinicama organizovati po planu upotrebe sa teitem
na zatiti elemenata borbenog rasporeda jedinica.
9.- Obavetajno obezbeenje, EI i PED i protivdiverzantsku i protivteroristika dejstva
organizovati po planu upotrebe sa teitem na praenju i obavetavanju o aktivnostima
snaga UN.
10.- PNHBOb u svim jedinicama organizovati po planu upotrebe sa teitem na linoj
PNHBO zatiti a posebno od primene bojnih otrova tipa, zaguljivai i hemijskih sredstava
kratkotrajnog dejstva (za onesposobljavanje /s).
11.- Ininjerijsko obezbeenje u jedinicama organizovati po planu upotrebe sa teitem na
zapreavanju i ometanju pokreta snagama UNPROFOR-a.
12.- Moralno-psiholoko obezbeenje organizovati po planu upotrebe sa teitem na
organizovanju mesnog stanovnitva i civilnih struktura u suprotstavljanju nameravanim
aktivnostima snaga UN.
163

13.- Pozadinsko obezbeenje jedinica vriti po mirnodopskoj emi PoB-a u sluaju otvorenih
b/d snaga UN PoOb regulisati po planu upotrebe.
14.- Komandovanje i veza
U izvravanju zadataka koristiti postojei sistem veza u liniji komandovanja a u sluaju
otvorenih b/d snaga UN veze organizovati po planu upotrebe.
KM u s. Raji.
IKM u rejonu sv. Ana.
Gotovost veza: na KM odmah a sa IKM u M+2 asa.
Signali prema tablici signala.
Izvetaje dostavljati:
redovne svakog dana do 14,00 asova, a
vanredne po zahtevu i potrebi.
Kucano u 4 (etiri) primerka i dostavljeno:
1x 98. pbr uz PU, 1x 1. pb uz PU,
1x 2. pb uz PU, 1x 4. pb uz PU
Izradio major Veroljub Smiljani
Kucala Slobodanka Kovaevi
KOMANDANT
potpukovnik Milanko Babi, [v.r.]
M.P.268
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6041.

82

1994., veljaa 20.


Beograd
Pismo zapovjednika 21. diverzantskog odreda SVK o formiranju, opremanju i obuavanju
postrojbe od strane Vojske Jugoslavije u OBC-u Panevo, dolasku odreda s naoruanjem
i opremom u sijenju 1993. na podruje RSK te borbenom djelovanju odreda na podruju
RSK i RS
Na upotrebu iskljuivo VOJNA TAJNA
tabu odbrane G.K.269 i STROGO POVERLJIVO
Predstavnitvu Srba G.K.
PISMO
KOMANDANTA 21. DIVERZANTSKOG ODREDA
Beograd, 20. februara 1994. godine
268
269

Okrugli peat: Komanda 98. peadijske brigade.


Gorski kotar.

164

22. januara 1993. godine poeli su hrvatski napadi na Maslenicu, poto smo mi, kao
tab odbrane Gorskog kotara, bili opremljeni od V.J. i obuavani za diverzante u O.B..C.
Panevo smatrao sam za nemoralno da sedimo u Beogradu, a Krajina je ugroena i desetine
hiljade Srba se prijavljuju kao dobrovoljci.
Zato sam odluio da sa orujem, koje nam je uvala bezbednost u Panevu, i opremom
zajedno sa ljudima krenemo u pomo. Mislio sam da se time stvara i realna mogunost za
delovanje prema Gorskom kotaru, a raunao sam da emo naii na podrku vojske i vlasti
Krajine, za takvu ideju.
31. januara nas 27 krenulo je na put sa kompletnom opremom, a povezli smo svu hranu
i gorivo potrebnu za dva meseca. Doli smo u Slunj, na najgori tj. najslabije uvan poloaj
u Krajini, i smestili se u T..C. koji apsolutno nije imao nikakvih uslova za normalan rad i
ivot (bez struje, vode, itd.). Posle tano godinu dana, velikog ulaganja, rada i rtvovanja,
uspeli smo da stvorimo sledee:
1. Profesionalni diverzantski odred od 220 ljudi od kojih su 60 diverzanti vrhunske
klase. Meu njima ima devet prvaka Jugoslavije u raznim borilakim vetinama. Svi su
vrhunski obueni i spremljeni, jer su obuku vrili 31 pripadnik 72. brigade.
2. Kasarna, na povrini od 6 hektara, sa ukupno 12 objekata, potpuno je preureena i
opremljena. Obezbeena je sa 3.500 m dugakom ianom ogradom, 40 pasa i minskim
poljima.
3. Sanitet 3 doktora, 6 bolniarki, 4 vozila mini hirurka sala sa svim lekovima i
opremom potrebnom za ratne uslove.
4. Prisluni centar i centar veze sa 18 ljudi, profesionalna, 71 radio ureaj razne namene,
ukljuujui i 4 repetitora sve strane proizvodnje.
5. Dve fotolaboratorije u boji i crno bela sa 14 ureaja od kamere do automatske maine za
razvijanje filmova u boji.
6. Posebna kuhinja sa 18 zaposlenih svi vojnici, svaki dan za ruak, uz ostalo, obavezno
dobijaju 300 grama mesa, voe ili desert.
7. Ukupno 57 vozila: 18 vojnih kamiona, 20 dipova, 3 cisterne, 7 kombija, 5 putnikih i
4 sanitetska vozila.
8. Artiljerijska orua sve preureeno:
5 raketnih bacaa bombi na 5 vozila TAM-150 sa ukupno 18 rampi,
2 dipa Uvaza sa ugraenim duplim saastim lanserima 57 mm (jedan sa 32 rakete, a
drugi sa 24),
2 kamiona TM-110 sa ugraenim oklopnim PAT obima 20/3,
3 dipa Uvaza sa ugraenim brovinzima 12,7 mm.
Ukupno 12 vozila je pretvoreno u artiljerijska orua.
Sve u svemu kad se sabere 21. diverzantski odred Kordunakog korpusa pod komandom
pukovnika edomira Bulata je mala jedinica sposobna da potpuno samostalno funkcionie,
spremna za izvriti bilo koji zadatak u okviru svoje namene na bilo kom prostoru bive
Jugoslavije.
21. DOd tj. njegovi pripadnici su uestvovali u 57 akcija na teritoriji Gorskog kotara,
Krajine i Republike Srpske. Izgubio je, tj. poginulo je 5 boraca, 14 ranjeno od kojih su 4
teka invalida, ali u samoj akciji ima samo jednog poginulog. Ratovali smo protiv Hrvata,
protiv Muslimana, zajedno sa Hrvatima protiv Muslimana i zajedno sa Muslimanima protiv
Muslimana. Najznaajnija stvar koju smo uradili je to smo osmislili, realizovali i u praksi
165

dokazali primenu artiljerije na diverzantski nain koja je izmiljena u ovom ratu. Nama
pripada ast da smo zasluni za prvu realizaciju i borbenu primenu raketnog bacaa bombi.
S obzirom na brojno stanje i sadanje uslove ratovanja tvrdim da smo, ubedljivo, vatreno
najmonija jedinica u sve tri srpske vojske. Samo mi posedujemo mogunost da u roku od 5
sekundi ispalimo 18 bombi od 250 kilograma i u jednom rafalu 152 rakete od 57 mm. Ovo
je provereno u naim akcijama, kojih je bilo 12 i sve su bile 100 % uspene. U stanju smo
da raistimo, tj. unitimo 1.000 metara, bilo koje i bilo kako utvrene neprijateljske linije
i ne postoji bilo koje utvreno brdo koje ne moemo da zauzmemo.
Za formiranje jedinice potroeno je 4.600.000 DEM od kojih je 600.000 DEM
zadueno, a sva sredstva je dala firma Albatros iji sam ja vlasnik 50 %.
Od strane vojske tj. JNA i V.J. smo formirani, opremljeni i obueni, sa jasno preciziranim
zadatkom i ciljem borba iskljuivo za Srbe Gorskog kotara a ispalo je da ratujemo svagde
i drimo najgori poloaj u Krajini.
Ne pripadamo ni jednoj stranci i apsolutno smo apolitini.
Ni sa kim nismo saraivali, osim sa V.J.
Zvanino smo jedinica SV RSK.
Sve postavljene zadatke smo izvrili bez pogovora i primedbi.
Nita, apsolutno nita, nismo uradili bez naredbe, saglasnosti ili dogovora.
U isto vreme smo osposobljavali objekte, obuavali se i ili na zadatke sve istovremeno.
Za nagradu dobili smo sledee:
1. Proglaeni smo grupom ubica koje je poslala SDB Srbije.
2. Tajna smo vojska SK Pokreta za Jugoslaviju.
3. Paravojska.
4. Privatna vojska.
5. Banda avanturista i kriminalaca.
6. Jedinica plaenika koja ratuje za novac, idu na zadatke samo kad im se plati.
7. Ja, kao komandant jedinice, imam ambicije da samostalno osvojim ceo Gorski kotar.
8. Jedinica smo koja ne ispunjava i izbegava sve zadatke samo se minkamo i ne izlazimo
iz kafana.
9. Komandant Korpusa ne moe da nas kontrolie i sa njim smo u krajnje loim odnosima.
10. Na kraju mi smo ustaka jedinica koja je dola da napadne Gorski kotar i time
obezbedi opravdanje Hrvatskoj da napadne Krajinu.
KOMANDANT
Boo Rajnovi, [v.r.]
M.P.270
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 230.

270

Okrugli peat: RSK, 21. dobrovoljaki diverzantski odred.

166

83

1994., veljaa 20.


[Knin]
Izvjee Organa bezbjednosti Glavnog taba SVK o poveanju borbene spremnosti snaga
UNPROFOR-a nakon akcije pripadnika MUP-a RSK te o telegramu upozorenja Organa
bezbjednosti 2. krajikog korpusa VRS, da se 5. korpus A BiH opskrbljuje orujem,
streljivom i hranom s teritorija RSK
GLAVNI TAB SVK
ORGAN BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 15-20/2
20. 02. 1994. godine
Dnevni izvetaj.1. AKTIVNOST UNPROFORA:
Nakon akcije pripadnika MUP-a Okuani i odstranjenja punkta UNPROFORA na mestu
preko r. Save u N.271 Gradici, pripadnici nepalskog bataljona obezbeuju ulaz u svoj logor
sa tri transportera koje obezbeuju 10 vojnika naoruanih peadijskim naoruanjem.
Na kanalu STRUG u reonu sruenog mosta locirana je jedna jedinica jordanskog
bataljona sa 50 vojnika i 7 OT, ista je u pripravnosti jer su vojnici sa lemovima i pancirima.
2. STANJE NA TERITORIJI:
Dana, 20. 02. o. g. OB G SVK dobio je telegram od OB 2. KK u kome isti upozorava
da se 5. K aBiH snabdeva orujem i municijom i hranom sa teritorije RSK. Upozorava nas
ukoliko ne preduzmemo hitne mere da e oni poduzeti adekvatne mere svojim snagama.
udi ovako neuobiajen pretei ton, tim pre to je k-dant G SVK ve uputio nareenje
k-dantima 15., 21. i 39. K i mere se sprovode uspeno. I pored toga OB G SVK je uputio
dopis OB 15., 21. i 39. K.
B/MT
ZAMENJUJE NAELNIKA
potpukovnik arac Dragan
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

84

1994., veljaa 20.


Biljane Gornje
Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podreenim postrojbama da se radi bolje organizacije
i borbene upotrebe postrojbi, topnitvo i Vojna policija razmjeste na podruju zadarskog
zalea

271

Pogreno napisano u izvorniku. Punkt je bio u Staroj Gradici, a ne u Novoj Gradici.

167

KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA


Pov. br. 377-1 POVERLJIVO
20. 02. 1994. godine
KM Biljane Gornje
Premetaj jedinica, nareenje,
d o s t a v l j a.- Vojna policija
Na osnovu potrebe za boljom organizacijom i upotrebom jedinica
N A R E U J E M:
1. Iz sastava 1. mtb izdvaja se top 76 mm MH2 i rasporeuje u reonu Gradina Nadinska.
2. Vod [.0] 90 mm iz rejona Mejanica razmeta se po sledeem: jedno orue u rejonu
Gradina, 3 orua u rejonu Biljane Gornje.
3. Vod PRAG-a 30/2 razmestiti u rejonu Biljane Donje.
4. Vod 20/3 razmestiti u rejonu KM 92. mtbr Biljane Gornje.
5. Vod vojne policije razmestiti u reonu Biljane Donje.
6. Raketni vod razmestiti u rejonu Biljane Donje POP u reonu Pridraga, s. Smili,
Zemunik Gornji i kabrnja.
Ovo nareenje stupa na snagu odmah.
Dostavljeno:
Lard PVO, Mpoad, 1. Mtb, Vojna policija
UM/DA
ZAMENIK KOMANDANTA
potpukovnik Mirko Uzelac, [v.r.]
M.P.272
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1535., sn. 23/0176.

85

1994., veljaa 21.


[Beograd]
Obavijest Generaltaba VJ Glavnom tabu SVK o nedisciplini, samovolji i destruktivnom
ponaanju dijela regruta SVK na obuci u VJ
SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA VOJNA TAJNA
GENERALTAB VOJSKE JUGOSLAVIJE STROGO POVERLJIVO

KABINET NAELNIKA G

Str. pov. br. 24-21

21. 02. 1994. god.
272

Okrugli peat: Vojna pota 9035, Benkovac.

168

Ponaanje vojnika iz RSK na obuci u jedinicama VJ,


informaciju, dostavlja.GLAVNOM TABU SRPSKE VOJSKE
REPUBLIKE SRPSKA KRAJINA
U prilogu je Informacija Komande 1. armije pov. broj 153-15 od 11. 02. 1994. godine, o
problemima u obuci sa vojnicima upuenim u jedinice Vojske Jugoslavije sa vae teritorije.
Jedinice Vojske Jugoslavije preduzele su potrebne mere da regruti budu dobro prihvaeni
i obezbeeni kako bi se to bolje osposobili za dunosti koje ih oekuju nakon zavretka
obuke.
Meutim, komande jedinica istiu da imaju krupne probleme koji se odraavaju na
motivaciju, zalaganje, disciplinu i uspeh na obuci. Istovremeno, ponaanje pojedinaca
destruktivno deluje i umanjuje napore komandi na izgradnji b/g jedinica u kojima se izvodi
obuka. S tim u vezi, a u cilju prevazilaenja navedenih propusta, neophodno je da vae
stareine zajedno sa predstavnicima organa vlasti, obiu vojnike i ukau im na probleme koji
se u Informaciji navode. Takoe, po zavrenoj obuci vojnike treba organizovano preuzeti i
prevesti do matinih jedinica.
Ukoliko se odnos i ponaanje vojnika ne popravi, biemo prinueni da ubudue vojnike sa
vae teritorije ne primamo na obuku u jedinice Vojske Jugoslavije.

M.P.274
-------------------------------

NAELNIK GENERALTABA
VOJSKE JUGOSLAVIJE
general-pukovnik Momilo Perii, [v.r.]
M.P.273

Izlaganje gen. Polia275 predstavnicima Glavnog


taba Srpske vojske Republike Srpske Krajine
U jedinice Vojske Jugoslavije u januaru mesecu ove godine primljena je na obuku vea grupa
regruta sa teritorije Vae republike. Komandama jedinica u kojima se obuavaju vai regruti
nareeno je da preduzmu sve potrebe mere da isti budu dobro prihvaeni, obezbeeni kako
bi se to bolje osposobili za dunosti koje ih oekuju nakon zavretka obuke.
Meutim, komande jedinica koje izvode obuku sa regrutima sa Vae teritorije istiu krupne
propuste koji imaju bitnog odraza na motivaciju, zalaganje, disciplinu, uspeh na obuci i
kvalitet obuenosti. Istovremeno, to veoma destruktivno deluje i umanjuje napore komandi
i kolektiva na izgradnji b/g jedinica gde se izvodi obuka. Propusti se ogledaju u sledeem:
(1) Sa regrutima nisu izvrene potrebne pripreme za upuivanje na obuku i ponaanje u
jedinicama VJ;
(2) Izboru i regrutovanju za odreene VES-ti nije voeno dovoljno rauna (posebno kod
roda OMJ), to izaziva nezadovoljstvo kod pojedinaca;
273
274
275

Okrugli peat: SRJ, Generaltab VJ, Kabinet naelnika Generaltaba.


Prijemni peat: Glavni tab SVK, 14. 3. 1994.
Rade.

169

(3) Ocena sposobnosti za vojnu slubu kod pojedinaca nije odgovarajua njihovom
stvarnom zdravstvenom stanju, tako da je deo nakon dolaska u jedinicu oglaen nesposobnim
za vojnu slubu;
(4) Predstavnici organa vlasti i jedinice koje su ih uputile na obuku, ne obilaze ih i skoro se
uopte ne interesuju za njih;
(5) Pod uticajem raznih stranakih opredeljenja, vojnici imaju negativan odnos i odbojnost
prema VJ to pokazuju kroz nepotovanje zastave SRJ prilikom njenog isticanja na jarbol,
kao i kroz izjave ne elim da nam komanduju komunistiki oficiri ili ne elimo da nosimo
oznaku VJ.
Pored navedenog, u jedinicama ne prihvataju vojniki red i disciplinu, odbijaju nareenja,
samovoljno se udaljuju iz jedinica i slino. Imajui u vidu navedene probleme, koji mogu
jo vie da eskaliraju, a u cilju njihovog prevazilaenja i razreavanja u narednom periodu,
smatramo da ova pitanja razmotrite na nivou Vlade Republike Srpske Krajine i zauzmete
stavove po sledeem:
Da li i ubudue planirate obuku regruta u jedinicama Vojske Jugoslavije ili u Vaim
jedinicama, kao i
Da li za sve rodove, slube i vojnoevidencione specijalnosti da se obuka izvodi u jedinicama
VJ ili samo za pojedine, za koje nemate odgovarajuu kadrovsku i materijalnu bazu.
Ukoliko se odluite na obuku u jedinicama Vojske Jugoslavije, neophodno je Generaltabu
VJ da dostavite sledee podatke:
veliinu regrutnog kontigenta Republike Srpske Krajine,
broj regruta slobodnih za upuivanje na sluenje vojnog roka, po rodovima, slubama i
VES kao i po vremenu uputa (mart, jun, septembar, decembar).
Takoe, pre dovoenja vojnika na obuku treba kvalitetno utvrditi sposobnost za vojnu
slubu, odrediti rod slubu i VES za koji e se obuavati, formirati vojnu evidenciju,
opremiti potrebnom opremom, sprovesti polaganje sveane obaveze, izvriti detaljne
pripreme u kojima ukazati na cilj i znaaj obuavanja njihove obaveze po pitanju rada,
reda i discipline i meuljudskih odnosa, ponaanje i odnos prema VJ i stareinama, i tek
tada ih pod rukovodstvom stareina dovesti do jedinica. U cilju prevazilaenja problema sa
sadanjom partijom vojnika koja se nalazi na obuci u jedinicama VJ, potrebno je da organi
G SV RSK i organi vlasti obiu vojnike i ukau im na navedene probleme. Po zavrenoj
obuci vojnike treba organizovano preuzeti, saoptiti im raspored i ukljuiti u jedinice SV
RSK.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 46.

86

1994., veljaa 21.


[Knin]
Odgovor Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK zapovjedniku 2. krajikog korpusa
VRS na iznesene optube i prijetnje Glavnom tabu SVK zbog verca iz RSK na podruje
Bihaa
170

SRPSKA VOJSKA KRAJINE VRLO HITNO


GLAVNI TAB
Odeljenje bezbednosti

Str. pov. br. 128-1

21. 02. 1994. god.
Komandi 2. KK, na linost Komandanta
Veza: va akt str. pov. br. 15/25-238, od 20. 02. 1994. godine.
Zauuje ton i shvatanje nadlenosti potpukovnika Mikaila Mitrovia. Predlaemo da
preti Turcima, a ne Srbima i vri procenu tanosti podataka i pouzdanosti izvora. Iz vae
komande su mimo Vaeg znanja u poslednjih 10 dana, ne obavetavajui Vas, a koristei Va
potpis traili municiju, angaovanje oklopnog voza, a sada psovaki ton i pretnje opasnog
M. Mitrovia.
Sino je i F.276 Abdi izjavio da su putevi verca preseeni i prema 5. K i prema njemu. Do
sada je u zoni 15. K oko trideset lica zatvoreno, kanal preko Trakih Ratela je apsolutno
zatvoren, na Baniji je VP 39. K ubila dva Srbina i dva ranila u spreavanju verca, a knt K
lino je svaki dan na toj liniji. Za svaki konkretan podatak smo zahvalni.
Molimo da zabranite da se G SVK obraa svako kome padne na pamet i ak okrivljuje za
gubitke u korpusu. Sve Vae zahteve emo i ubudue ispunjavati, koliko god moemo.
KOMANDANT SVK
general-major Mile Novakovi, [v.r.]
M.P.277

M.P.278

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 6., kut. 30.

87

1994., veljaa 21.


[Knin]
Dopis Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK Sektoru za obavjetajno-bezbjednosne
poslove Glavnog taba VRS o dobivenom telegramu od Organa bezbjednosti Komande 2.
krajikog korpusa VRS u kojem se navodi da se snage 5. korpusa A BiH opskrbljuju orujem,
streljivom i hranom s prostora RSK zbog neuinkovitosti SVK
GLAVNI TAB SVK
ODELENJE BEZBEDNOSTI
Str. pov. broj 130-1
21. 02. 1994. godine
276
277
278

Fikret.
Okrugli peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 916, primljen 21. 2. 1994. u 08,55; predan u 10,15.

171

GLAVNOM TABU VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE


Sektoru za obavetajno-bezbednosne poslove
Dana, 20. 02. o.g. dobili smo telegram od OB 2. KK u kome iznosi podatke da se pripadnici
5. K ABiH snabdevaju orujem, municijom i hranom sa prostora RSK. U zavrnici telegrama
p.puk. Mitrovi279 istie ukoliko mi ne preduzmemo adekvatne mere da e on to uiniti
prema nosiocima navedene delatnosti. Smatramo da je nepotrebno u naem komuniciranju
koristiti ultimativni ton, tim pre to i jedni i drugi imamo dovoljno zajednikih neprijatelja
i problema.
K-dant G SVK je uputio konkretno nareenje k-dantima korpusa strogo pov. broj 136-1
od 18. 02. o.g. kojim se reguliu postupci oko navedenih problema.
Prema izvetajima naih podinjenih OB na ovom planu su postignuti ve vidljivi rezultati.
No i pored toga mi smo uputili telegram OB 15., 21. i 39. K u kome smo naveli sve to je
OB 2. KK izneo. Nadamo se da e rezultati biti jo bolji, na nau obostranu korist.
B/MT
ZAMENJUJE NAELNIKA
Za potpukovnik arac Dragan
[............, v.r.]280
M.P.281 M.P.282
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 30.

88

1994., veljaa 21.


[Knin]
Informacija Odsjeka bezbjednosti Komande 7. korpusa SVK Organu bezbjednosti Glavnog
taba SVK o ruenju kue Milana Dragovia u selu Prokljan od strane pripadnika korpusa
zbog njegovog izbjegavanja vojne obveze
KOMANDA 7. KORPUSA
ODSEK BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 23-86
21. 02. 1994. godine
VOJNA TAJNA
Strogo poverljivo
M.P.283
279
280
281
282
283

Mikailo.
Potpis neitak.
Okrugli peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti.
Prijemni peat centra veze: Brzojav BARIJERA, br. 928, primljen 21. 2. 1994. u 13,20; predan u 16,05.
Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 4-28, 24. 2. 1994.

172

Dana 21. 02. 1994. godine


Raeno u 2 (dva) primeraka
Dostavljeno: 1 X OB G SVK
1 X OB 7. K
INFORMACIJA
Ruenje kua u s. Prokljan.Veza: Va akt str. pov. br. 110-1 od 11. 02. 1994. godine
Vezano za ruenje kua u s. Prokljan, doli smo do sledeih saznanja:
Ruenje obiteljske kue vlasnika Dragovi Milana, zvanog Miladija u s. Prokljan izvrili
su v/o iz voda iji je komandir Devrnja Draen. Glavni razlog ruenja kue je izbegavanje
vojne obaveze od strane Dragovi Milana.
Za ruenje Dragovieve druge kue postoje osnovane sumnje da je isti sam postavio eksploziv
na ulazna vrata konobe, kako bi spreio krau svoje imovine. Od postavljene eksplozivne
naprave ranjen je jedan v/o iz gore navedenog voda i u znak protesta, sruena mu je i ta
kua. Usled detonacije oteene su i dve kue u susedstvu.
O svim sluajevima ruenja kua OB 2. pbr je redovno izvetavao OB 7. K i SJB Kistanje.
Tano je da u jednom sluaju borci sa poloaja nisu dozvolili radnicima SJB da izvre uviaj
jer su bili ogoreni na vlasnika kue, pa je to uraeno tek posle dueg vremena.
N/SB
NAELNIK
p u k o v n i k edomir Gagi, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

89

1994., veljaa 21.


Vukovar
Izvjee Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog
taba SVK o opstruiranju sastanka razdvojenih obitelji u Nemetinu, jer na popisima nije
bilo osoba srpske nacionalnosti, te o posjetu ruske delegacije zoni odgovornosti korpusa i
provali u skladite naoruanja 43. pbr SVK
Komanda Slavonsko-baranjskog korpusa
Bezbedonosni organ
Strogo pov. br. 1-102
21 .02. 1994. godine
Vukovar
M.P.284
284

Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-63, 22. 2. 1994.

173

G SV RSK KNIN, naelnik bezbednosti


Dnevni izvetaj o stanju u jedinicama 11. K.
1. Delatnost stranog faktora:
Veza: naa depea sp 1-83 od 15. 02. 1994. godine
U istoj smo opisali sastanke komisija za razmenu ratnih zarobljenika i njihov dogovor da se
dana 19. 02. 1994. godine sastanu rastavljene porodice.
Na dan 19. 02. 1994. godine hrvatska strana /iz Osijeka/ dovela je svoja lica na GP RSKRH /s. Nemetin/, ali naa strana nije dovela svoja lica. Naime ovde se je radilo iskljuivo o
Hrvatima, s jedne strane oni koji su u ustakom stroju 1991. godine napustili prostor RSK,
i njihovi blii srodnici koji jo borave u selima Nijemci, Podgrae, Lipovac i Donje Novo
Selo, sva sela u SO Mirkovci. Kako u spisku nije bilo niti jednog Srbina, verovatno je neko
od komisije odluio da nikoga ne dovede na vienje. Ispred ustakih vlasti u Nemetinu je
ekao izmeu ostalih i Branimir Glava.
Dana 19. 02. 1994. godine u naoj zoni odgovornosti nenajavljeno boravio je Vitalij urkin
i general p.pukovnik Potkolzin,285 komandant specijalnih vazduno desantnih snaga Rusije.
Oni su posetili svoje snage u sektoru Istok u mestu Klisa gde se i nalazi komanda njihovog
bataljona. Ostale pojedinosti u vezi boravka za sada su nepoznate.
U vezi sa odlaskom ruskih pripadnika iz zone odgovornosti ovog korpusa u Sarajevo, a o
emu ste izveteni u naoj depei sp 1-96, od 19. 02. 1994. godine doli smo do saznanja da
su tu jedinice sainile dve ete, i to jedna koja je bila smetena u s. Marinci, SO Vukovar i
u Iloku, takoer SO Vukovar. Odlaskom ovih jedinica nije bitnije naruen sistem odbrane
prema RH, ali ipak komanda ruskog bataljona zatraila je popunu novim v/o (oko 400
v/o) koji trebaju stii iz Rusije u aprilu ove godine a do tog momenta teret je rasporeen na
preostale 3 ete.
Nakon to je Vitalij urkin boravio u subotu ovde, otputovao je za Zagreb, a iz Zagreba
u Sarajevo. Za vreme svog boravka u ovoj zoni niti urkin a niti general Potkolzin nisu
razgovarali sa nikim iz javnog ili vojnog ivota. Imamo provereno saznanje kako e general
Potkolzin dana 21. 02. 1994. godine ponovo doi u Klisu a vreme je predvieno za 16.00
asova.
urkin danas treba da otputuje u Bon. Juer 20. 02. 1994. g. u kasnijim popodnevnim
asovima telefonom su razgovarali ministri odbrane Rusije i SAD, i dogovorili se da ne sme
biti bombardovanja srpskih poloaja oko Sarajeva. Ministar odbrane SAD nalazi se u bazi
Avijano u Italiji. I za danas je ponovo predvien kontakt telefonom ovih ministara.
2. Stanje na teritoriji:
Nema promena u odnosu na prethodna izvetavanja.
3. Stanje u jedinicama:
Po do sada nepoznatim poiniocima izvrena je provala u magacin naoruanja, koji
je pripadao 43. pbr u s. Tenja. Blic pregledom utvreno je da je otueno 3. pm i jedan
automatski pitolj. Uviaj izvrila civilna policija SM Tenja, kao i krim. organi iz sastava
interventnog bataljona. Ostale pojedinosti u vezi sa tim sluajem u nekoj od sledeih depea.

285

Jevgenij Podkolzin.

174

NAELNIK
Pukovnik Duan Grahovac M.P.286
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

90

1994., veljaa 22.


Knin
Ukaz predsjednika RSK Milana Martia o izvanrednom unaprjeenju zapovjednika 18.
korpusa SVK, pukovnika Milana eleketia, u in general-majora SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
Kabinet Predsednika Republike
Predmet: Unapreenje
Veza:
Broj: 03-3-53/94. M.P.287
Mesto: Knin
Datum: 22. 02. 1994.
Na osnovu lana 78 stav 1 taka 5 Ustava Republike Srpske Krajine (Slubeni glasnik
RSK br. 1/93.) i lana 46 stav 1, lana 153 stav 1 taka 2 Zakona o odbrani (Slubeni
glasnik RSK br. 2/93) Predsjednik Republike Srpske Krajine, d o n o s i
U K A Z O VANREDNOM UNAPREENJU
ELEKETI (Pere) MILAN, pukovnik Srpske vojske Krajine, roen 12. avgusta 1946.
godine, komandant Zapadno-slavonskog korpusa Srpske vojske Krajine.
VANREDNO SE UNAPREUJE
u in g e n e r a l m a j o r a Srpske vojske Krajine,
s danom 22. februar 1994. godine.
PREDSJEDNIK REPUBLIKE
M.P.288 Milan Marti, [v.r.]
M.P.289
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. 1478.

286
287
288
289

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 388, primljen 21. 2. 1994. u 18,35.
Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 13-18, 31. 3. 1994.
Prijemni peat: Glavni tab SVK, pov. br. 5/3-34, 23. 2. 1994.
Okrugli peat: RSK, Predsednik Republike, Knin.

175

91

1994., veljaa 22.


Knin
Ukaz predsjednika RSK Milana Martia o imenovanju general-majora SVK Milana
eleketia zapovjednikom Glavnog taba SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
Kabinet Predsednika Republike
Predmet: Unapreenje
Veza:
Broj: 03-3-55/94. M.P.290
Mesto: Knin
Datum: 22. 02. 1994.
Na osnovu lana 78 stav 1 taka 5 i 6 Ustava Republike Srpske Krajine (Slubeni glasnik
RSK br. 1/93) i lana 153 stav 2 taka 1 Zakona o odbrani (Slubeni glasnik RSK br.
2/93) Predsjednik Republike Srpske Krajine, d o n o s i
U K A Z O POSTAVLJENJU
General-major Srpske vojske Krajine ELEKETI (Pere) MILAN, roen 12. avgusta
1946. godine
POSTAVLJA SE NA DUNOST
KOMANDANTA GLAVNOG TABA SRPSKE VOJSKE KRAJINE
s danom 22. februara 1994. godine.
PREDSJEDNIK REPUBLIKE
M.P.291 Milan Marti, [v.r.]
M.P.292
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. 1470.

92

1994., veljaa 22.


[Knin]
Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim postrojbama da se zbog ranijih propusta i s
ciljem izbjegavanja neeljenih posljedica, odmah zapone s pripremama za slanje regruta
SVK na obuku u VJ

290
291
292

Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 13-19, 31. 3. 1994.
Prijemni peat: Glavni tab SVK, pov. br. 5/3-35, 23. 2. 1994.
Okrugli peat: RSK, Predsednik Republike, Knin.

176

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA


GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE POVERLJIVO

Pov. br. 3-101
22. 02. 1994. god.
Priprema martovske partije regruta SVK za upuivanje na
obuku u VJ, Nareenje.Pripreme i slanje vojnika regruta iz Srpske Vojske Krajine na obuku u Vojsku Jugoslavije
predstavlja zadatak od izuzetno velikog znaaja. Propusti do kojih je dolazilo neposredno
su tetili obuci i vaspitanju vojnika. Da bi se izbegle neeljene posledice i zadaci oko slanja
vojnika na obuku u VJ blagovremeno i kvalitetno izvrite,
N A R E E NJ E
Da se odmah pristupi organizovanim i planskim pripremama omladinaca regruta za
upuivanje na obuku u VJ u martu 1994. godine. U vezi sa tim postavljaju se sledei zadaci:
1. Organ za popunu G SVK u saradnji sa Ministarstvom odbrane ustrojie pregled
brojnog stanja i rasporeda regruta iz RSK po jedinicama i nastavnim centrima VJ.
Preko Vojnoteritorijalnih organa uputiti pozive regrutima za sluenje vojnog roka. Pozivom
regulisati prikupljanje regruta u 107. nastavni Centar radi oblaenja, priprema za upuivanje
u VJ i za davanje vojnike zakletve. Regruti treba da se jave u Centar 14. 03. 1994. godine
do 10.00 asova.
2. Sve komande korpusa uputie po jednog oficira u komandu 107. nastavnog Centra
za rad sa regrutima i praenja do garnizona u VJ. Do polaganja zakletve izvriti oblaenje
regruta i pripreme za davanje zakletve i upuivanje na obuku u VJ.
3. Zakletvu dati u garnizonu Knin 16. 03. 1994. godine u 10.00 asova.
4. Za komandanta sveanosti odreujem komandanta 7. korpusa.
5. Pomonik komandanta SVK za pozadinu u saradnji sa Ministarstvom odbrane regulisae
prevoenje regruta do Knina i od Knina do garnizona VJ u kojima e se izvoditi obuka.
Prihvat, kupanje, oblaenje i ishranu regruta u NC Bruka izvriti osloncem na komandu
7.K.
Obezbediti oznaavanje uniformi vojnika sa oznakama SVK.
Organi intendantske slube pripremie spisak opreme sa kojima vojnici odlaze na obuku u
VJ i spisak opreme sa kojima vojnike treba zaduiti u VJ dok traje obuka.
6. Operativno-nastavni organ u saradnji sa organom za popunu obavestie G VJ o
upuivanju regruta na obuku u VJ i regulisati sva pitanja vezana za realizaciju programa
obuavanja i reavanje drugih pitanja u toku boravka vojnika SVK na obuci u VJ.
7. U skladu sa ovim nareenjem komande korpusa i organi G SVK preduzee i druge
mere ijom realizacijom e se uticati na to bolju pripremu regruta SVK za upuivanje u VJ.
KOMANDANT
general-major Mile Novakovi, [v.r.]
M.P.293
Dostaviti:
MO RSK na znanje, Organ za popunu i mob.
7., 15., 21., 39., 18. i 11. K, 107. NC Alfa
293

Okrugli peat: Glavni tab SVK.

177

PkPo G SVK, PK MV i PP SVK


Organu bezbednosti, Obavetajnom organu, Organ za ONP
M.P.294
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 7.

93

1994., veljaa 22.


[Petrova Gora]
Informacija Organa bezbjednosti Komande 21. korpusa SVK o kriminalu i sve eim
kraama naoruanja i vojne opreme u postrojbama korpusa za verc s Muslimanima u
Cazinskoj krajini, do ega dolazi zbog nefunkcioniranja sustava zapovijedanja u SVK, loeg
osiguranja skladita, korumpiranosti, nefunkcioniranja sudstva i elje za bogaenjem
KOMANDA 21. KORPUSA VOJNA TAJNA
Organ bezbednosti STROGO POVERLJIVO
Str. pov. broj: 2-100
Dana 22. 02. 1994. god.
ZBIRNA INFORMACIJA
na linost Komandanta 21.K
M.P.295
U poslednje vreme registrujemo sve uestalije pojave otuivanja naoruanja i municije,
delova borbene tehnike i vojne opreme u vie jedinica naeg korpusa.
Na osnovu izvrene analize o uzrocima i posledicama ovih kriminalnih radnji istiemo
sledee:
(1) verc naoruanja i municije prema Cazinskoj krajini (NO AP ZB i 5. k tzv. A BiH) datira
od poetka ovog rata, a svoju kulminaciju dostie nakon otpoinjanja meumuslimanskog
sukoba i pojaane potranje oruja i municije.
(2) Otpoinjanjem legalne isporuke naoruanja i municije snagama NO AP ZB, koja
je zbog neprofesionalnog naina realizacije potpuno provaljena, posluila je mnogim
pojedincima da sebi daju pravo, da na ilegalan i na krajnje drzak nain, ponu otuivati
naoruanje i municiju iz skladita i prodavati je muslimanima.
(3) Postojanje vie raznih autonomnih grupa u skoro svim jedinicama, koje su van
adekvatne kontrole RiK-a, a prema kojima nisu preduzimane pravovremene mere na planu
njihovog uklapanja u vojnu organizaciju (ovo se posebno odnosi na 21.GrOd) omoguilo
je svojatanje tajnih skladita i raspolaganje municijom koja se u njima nalazi, pri emu su
kao osnovni preduslovi takvom despotizmu koritene zasluge u podizanju i organizovanju
srpskog naroda na Kordunu za otpor ustakoj vlasti.
294
295

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 946, primljen 22. 2. 1994.
Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 6-45, 9. 3. 1994.

178

(4) Nepostojanje adekvatne dokumentacije o zaduenju MS k-di, jedinica i pojedinaca,


maehinski odnos prema poverenim MS i svojatanju istih, te njihova podela fizikim i
pravnim licima, kako se kome prohte, stvorili su tisak kod mnogih pripadnika korpusa i
graana da je vojna imovina alajbegova slama i da je treba razvlaiti kako se kome prohte.
(5) Nefunkcionisanje RiK-a, neadekvatno obezbeenje skladita NVO, borbene i druge
tehnike na poloajima, samovolja u obavljanju straarske i druge slube obezbeenja,
nepravovremeno i neadekvatno funkcionisanje kolovoa ovakvog stanja, omoguilo je
pojedinim v/o da nesmetano otuuju NVO.
(6) Nefunkcionisanje sudstva, korumpiranost i elja za bogaenjem mimo stvarnih
mogunosti, posluilo je pojedincima kao osnovna deviza u ocenjivanju stepena opasnosti
kriminala i traenju sebe u takvom haosu, odnosno iznalaenje naina da svako na svoj
nain doe do tih famoznih i za srpski narod zaraznih doje mark.
(7) injenica, da svako ima po nekog zatitnika, pa kada doe do raiavanja i presecanja
kriminalnih kanala, kao po pravilu, nae se neko ko ne smije, nee ili iz nekih drugih
razloga ne eli da se svi vinovnici i karike u lancu, adekvatno sankcioniu, pa i javno igou.
(8) Pasivnost dobrog dela aktivnog stareinskog kadra, koji treba da bude generator svih
pokretakih akcija usmerenih na menjanje stanja na bolje, a utopio se u letargino stanje,
delimino objektivno i vie subjektivno, verovatno je uzrok loe slike o svima nama i oslonac
teze za sve su krive aktivne stareine.
(9) Vaa esta odsutnost iz k-de korpusa iz raznih razloga, pre svega zdravstvenih, te
prenoenje celokupne aktivnosti k-de korpusa na N, koji opet sa svojim pomonicima i
naelnicima rodova uspeva samo da otagiljava posao, verovatno su pored ostalog, osnovni
uzrok mnogih slabosti u 21. k, pa i pojava kriminala.
(10) Nedefinisana podela poslova izmeu SVK, odnosno 21. k i SUP-a, koja se tumai kao
veoma dobra saradnja esto puta remeti i naruava jasno definisane principe saradnje,
poznate i proverene u elementu RiK a pod nazivom koordinacija, odnosno podelementu
saradnja. Naime, ta saradnja, mora biti na zdravim osnovama, gde e se tano znati to je
posao SVK, a to SUP-a, to k-danta korpusa, a to sekretara SUP-a i sl.
(11) Takozvana samofinansiranja pojedinih komandi i jedinica zasnovana u nekim
segmentima na nezakonitim osnovama, nisu ostala u uskim krugovima, ve su dospela do
najirih borakih i narodnih masa, pa su kao takva nanela vie tete nego koristi u irem
smislu, da ne govorim o krivino pravnoj strani i sl.
(12) Neadekvatna kadrovska politika i razliiti arini u vrednovanju rada, esto puta
prouzrokovana samostalnim odluivanjem pojedinih odgovornih stareina u mnogo emu
su nanele tetu po meuljudske odnose, ponegde stvorila lane autoritete, samozaljubljene,
a nesposobne k-dante i k-dire i sl.
(13) Sve navedeno, analitiki sam sagledao i uzrono-posledino izanalizirao, s namerom
da vam isto prezentujem u cilju zajednikog otklanjanja svih slabosti, koje omoguavaju
cvetanje kriminala, u ovom trenutku, verovatno najveeg neprijatelja 21. K.
Po vaem nahoenju, spreman sam ire elaborirati svaku od navedenih konstatacija, a nikako
mi nije cilj da pametujem, ve da Vam kao va struni saradnik ukaem na najaktuelnije
bezbedonosne aspekte tree po redu linije rada OB kriminal.
179

II
Na osnovu izvrene analize politiko-bezbednosne i vojne situacije u Cazinskoj krajini
(AP ZB i 5. K A BiH), u kojoj je uestvovao i OB 21.GrOd-a, a uzimajui u obzir poznato
stanje u 21. GrOd, predlaem:
(1) Da se hitno pristupi ininjerijskom ureenju poloaja prema C.296 krajini jer se radi o
prirodnoj i nespornoj granici.
(2) Da se pojedini rejoni i mostovi du graninog pojasa zapree postavljanjem minskih
polja i drugih prepreka.
(3) Da se na GP Maljevac uspostavi meoviti stalni punkt SUP-a i vojne policije (ovo isto
vai i za GP Turanj).
(4) Da se vodu vojne policije 21.GrOd-a obezbedi 1 vm/v TAM-110.
(5) Da se izrade i postave odgovarajue table koje bi jasno obeleavale granini pojas.
ZASTUPA NAELNIKA
Mile Bjelivuk, [v.r.]
M.P.297
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 34.

94

1994., veljaa 22.


[Okuani]
Obavijest Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o sastanku Komande korpusa
i predstavnika UNPROFOR-a zbog zauzimanja punkta UNPROFOR-a na mostu preko
rijeke Save u Staroj Gradici od strane pripadnika MUP-a RSK
VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO
IFROVANO URUITI ODMAH
KOMANDA 18. KORPUSA M.P.298
Str. pov. br. 18-192
22. 02. 1994. godine
G SVK KNIN
na linost komandanta
Dana 22. 02. 1994. godine u Komandu Korpusa (oko 15.00 ) doli su predstavnici
UNPROFOR-a Sektor Zapad: pukovnik de Vergara,299 zamenik komandanta Sektora, ko
mandant NEPBAT i oficir za vezu.
Primio ih je naelnik taba pukovnik Peri300 sa oficirom za vezu kIk Novakoviem.301
296
297
298
299
300
301

Cazinska.
Okrugli peat: Vojna pota 9104, Petrova Gora.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 2770, primljen 22. 2. 1994. u 17,30; predan u 18,10.
Ernesto.
Slobodan.
arko.

180

Pukovnik de Vergara je istakao da je svrha njihovog dolaska da nas upoznaju sa situacijom


stvorenom nakon preuzimanja punkta na mostu preko r. Sava kod St.302 Gradika i moli da
Komanda Korpusa prui pomo da situacija ne eskalira i da ne doe do upotrebe sile.
Istakao je da je situacija sloena u meri da je prst na obarau. Navodi da sve mere koje su
oni (UNPROFOR) preduzimali na smirivanju situacije nisu dale nikakve rezultate da je
ak i reon Pustara Komandu NEPBAT posetio i general Mekinz303 zamenik komandanta
UNPROFOR-a ali da nije hteo razgovarati sa predstavnicima milicije u uslovima pretnje
orujem. Istie da je dana 21. 02. 1994. godine jedan helikopter smb boje (za koji kae
da nije SVK ve milicije) nadletao na 10-20 m njihove snage na putu Okuani-Gradika.
Navodi da su spreili vojnika-pripadnika UN da ne otvori vatru, odnosno ispali PA raketu
na helikopter (tvrdi da je to SAM-7). Takoer iznosi da je o ovom dogaaju preuzimanju
punkta obaveteni najvii forumi i Savet bezbednosti a i da su danas imali akciju NATO-a
da su 2 aviona nadletala iznad Bosanske Gradike.
Istie da milicija nije svesna posledica ovog postupka koje e biti viestruke politika prije
svega a da Hrvati ve se raduju da e Srbi imati dva protivnika: njih i UNPROFOR.
Takoer istie da milicija namerava ukloniti njihove instalacije i imovinu na mostu
(kompjuter i vozila) to oni nee dozvoliti. Istie da SUP tvrdo stoji na stanovitu da milicija
kontrolie ulazak na mostu a da UNPROFOR bude samo posmatra.
Kae da se to ne moe prihvatiti i da oni to nee dozvoliti jer nemaju promene mandata.
Puk. Vergara trai da se neizostavno sve vrati na stanje prije 18. 02. 1994. godine a da se
onda redovnim putem trai promena mandata snaga UN na prostoru Z.304 Slavonije.
Istie jo da je on uveren da ova akcija nije pod rukovodstvom Srpske Vojske Krajine ve
Ministarstva unutranjih poslova pa moli da vojska koja se, po njemu, najvie razumije u rat
ispolji svoj uticaj i sprei da ne doe do meusobnog sukoba: milicije i UNPROFOR-a jer
je situacija kulminirala u stepenu da se otvori vatra.
N, puk. Peri, istakao je da e sa njihovom informacijom upoznati komandanta puk.
eleketia305 koji se treba vratiti sa terena i verovatno preneti odgovornima u SUP-u sadraj
razgovora i stavove puk. De Vergare. Istakao je da ni oni UNPROFOR ne smeju dozvoliti
da silom reavaju problem, jer na silu ide sila, oni su ipak mirovne snage i emocije se moraju
kontrolisati. Na kraju de Vergara je ponovio stav da oni ne odustaju od zahteva da se stanje
vrati na situaciju prije 18. 02. 1994. godine.
Razgovor je zavren u 15.50 asova.
ZASTUPA KOMANDANTA
p u k o v n i k Slobodan Peri, [v.r.]
M.P.306
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

302
303
304
305
306

Stara.
John MacInnis.
Zapadna.
Milan.
Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.

181

95

1994., veljaa 22.


[Okuani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama o egzistencijalnim i
materijalnim problemima u postrojbama SVK, ubojstvima, samoubojstvima, ranjavanjima
i samoranjavanjima, od kojih je 90% uzrokovano alkoholom, te o problemu verca prema
Cazinskoj krajini i nepotrebnom zauzimanju punkta UNPROFOR-a u Staroj Gradici od
strane pripadnika MUP-a RSK
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA307
Pov. br. 20-23 POVERLJIVO
22. 02. 1994. godine
Informacija potinjenim jedinicama, dostavlja. KOMANDI 18. MAP 308
Prema informacijama G SVK utake snage svakodnevno vre provokacije peadijskim
artiljerijskim i tenkovskim naoruanjem i to uglavnom na severno-dalmatinskim bojitima.
Na te provokacije nae jedinice odgovarale su samo u sluaju kad su bili ugroeni ivoti
naih boraca i bezbednost vojnih objekata. U svim jedinicama SVK prisutan je problem
materijalne i egzistencijalne prirode. Glavni tab SVK i Vlada RSK preduzimaju potrebne
mere da se ti problemi ree u to kraem roku. Problem nedovoljnog odziva v/o iz SRJ
posebno je prisutan u 7. korpusu, koji se negativno odraava na moral boraca.
I pored niz upozorenja i nareenja u jedinicama SVK jo uvek su prisutne pojave ubistava,
samoubistava, ranjavanja i samoranjavanja. Sve te pojave 90% sluajeva je u pitanju
alkoholizam. U jedinicama 39. korpusa prisutne su pojave verca sa muslimanima Cazinske
krajine. U tim nezakonitim radnjama jedan borac je ubijen. U tim nezakonitim radnjama
primeeno je da se proturaju u RS i RSK i falsifikovane novanice raznih zemalja.
Neke pojave iz drugih Korpusa prisutne su i u 18. korpusu. to se tie odziva v/o iz SRJ
moemo biti zadovoljni, samo u odnosu na druge Korpuse. Meutim jo uvek je velik broj
sposobnih v/o koji se nalaze van zone b/d ili neposredne ratne opasnosti. U jedinice naeg
Korpusa pristiglo je 665 v/o to je ravno ekvivalentu jednog bataljona. Obzirom da je to jo
uvek mali broj od onih koji su otili sa ovih podruja oekujemo da e velik broj njih biti
priveden od strane policije.
Pripadnici SUP-a Okuani u dogovoru sa MUP-om RSK zaposeli su most na r. Sava
u Gradici.309 Ovaj potez nebi smo eljeli komentarisati jer je to dubina teritorije i van
odgovornosti K-de Korpusa. Meutim sigurno je da je to bio nepotreban i nedovoljno mudar
diplomatski potez. Komanda Korpusa nije bila konsultovana i ograuje se od svih akcija,
poteza i izjava vezanih za ovu akciju. Komanda Korpusa preduzima mere da novonastala
situacija u zoni odgovornosti ne ugrozi sigurnosti i bezbednosti linije razdvajanja. Nai
uslovi su dostavljeni K-di UNPROFOR-a, ekamo njihov odgovor. Nae je pravo da ne
dozvolimo da nas dele, pa ni UNPROFOR. Most je na srpski.
U desnom kutu dopisano rukom: PK za MVP Informaciju umnoiti i dostaviti potinjenim jedinicama,
o svem obavezno informisati vojniki i stareinski sastav jedinica. [Potpis neitak.]
308
Dopisano rukom.
309
Stara.
307

182

Verujemo da su pripadnici Korpusa uli ili videli za velianstveni doek Ruskog bataljona iz
sastava UNPROFOR-a koji je kroz Pale proao u Sarajevo.
Treba istai da je to velika garancija Srbima u srpskom Sarajevu i da je to bio osnovni razlog
to su Srbi prihvatili povlaenje tekog naoruanja oko Sarajeva. To znai da se Srbi nisu
uplaili ultimatuma ve da su prihvatili sugestiju pravoslavne brae da se pokua izbei
vei sukob. Ovom akcijom bratska Rusija se neprimetno ali sigurno vraa na ono mesto u
svetu koje joj po veliini i moi sigurno pripada u svetu.
Ovakvim odlunim ruskim stavom, ruska vlada je konano shvatila da se samo tako moe
stati na kraj stradanjima pravoslavnog sveta kako su to Vatikan i katolike velesile planirale.
Sigurno je da je to veliki udarac i neplanirani poraz snaga NATO pakta. Duboko verujemo
da je to poetak kraja svih nepravdi koje je doiveo srpski narod. U znak zahvalnosti
Ruskom bataljonu u sastavu UNPROFOR-a, a preko njega i celokupnom Ruskom narodu
kolo srpskih sestara iz Okuana obratilo se u K-du 18. Korpusa da im omogue posetu brai
Rusima u Sarajevu. Komanda Korpusa preduzela je mere da do te posete doe u to kraem
roku.
POMONIK KOMANDANTA
p p u k o v n i k Marinko Gaji, s.r.
M.P.310
M.P.311
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 3.

96

1994., veljaa 22.


Glina
Dopis Komande 39. korpusa SVK da se, prema dogovoru Personalne uprave Generaltaba
VJ te MUP-ova Srbije i Crne Gore, preko 40. kadrovskog centra VJ napravi i dostavi popis
civilnih i djelatnih vojnih osoba u SVK koje ele dravljanstvo SRJ

VOJNA POTA

9136

_Br. 42-31
22. 2. 1994. god.
GLINA

Vojna tajna
Poverljivo

Podatke za AVL i CL,


Hitno t r a i. IDO312
310
311
312

Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.


Prijemni peat: Vojna pota 9172, pov. br. 28-40-07, 1. 3. 1994., Okuani.
Dopisano rukom.

183

G Vojske Jugoslavije Personalna uprava dogovorila je sa Republikim MUP-om Srbije i


Crne Gore da se preko 40. Kadrovskog centra saini i dostavi spisak AVL i CL koji ele da
prime dravljanstvo SRJ, a rok za dostavljanje podataka dogovoren je 28. 02. 1994. godine.
U tom cilju potrebno je hitno da nam dostavite podatke za sva AVL i CL po sledeem:
1.- Spisak AVL i CL koji su podneli zahtjev za priznavanje dravljanstva SRJ, a do sada im
nije isto reeno kako bi urgirali reavanje dravljanstva.
2.- Spisak AVL i CL koji do sada nisu podnosili zahtev za dravljanstvo SRJ.
Lica pod takom 2 ovog akta duna su to hitnije pribaviti i dostaviti Komandi 39. K preko
Komandi brigada sledea dokumenta:
Zahtev za priznavanje dravljanstva sa autobiografijom lica koje eli primiti dravljanstvo
SRJ.
Izvod iz matine knjige roenih (ne stariji od 6 meseci).
Uverenje iz matinog ureda o sadanjem dravljanstvu.
Fotokopiju line karte (AVL kopiraju vojnu legitimaciju, a CL postojeu).
Lica koja ne mogu da pribave sva dokumenta treba argumentovano da obrazloe razlog
zbog ega nisu u mogunosti priloiti odreeni dokumenat.
Spisak lica po taki 1 i 2 dostavite Komandi 39. K najkasnije do 24. 02. 1994. godine do 12
asova, a sva potrebna dokumenta kako je gore navedeno za lica koja nemaju dravljanstvo
dostaviti do 27. 02. 1994. godine Komandi 39. K potom kako bi iste objedinili i odmah
odneli u 40. Kadrovski centar Beograd radi reavanja dravljanstva.
Ovom zadatku pristupiti krajnje ozbiljno, te pronai sva AVL i CL, te ih lino pitati da li
ele prihvatiti dravljanstvo SRJ.
Lica pod takom 1. moraju dostaviti podatke po sledeem:
Prezime (oevo ime) ime
Oficir, podoficir, lice po ugovoru ili CL
Kom organu MUP je podneo zahtev za priznavanje dravljanstva, kada i broj zahteva.
SP/JK
[, v.r.]313
M.P.314
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932

97

1994., veljaa 23.


Knin
Prijedlog Komande 7. korpusa SVK predsjednicima skuptina i izvrnih savjeta opina
Knin, Benkovac, Drni i Obrovac, SUP-u Knin i zapovjedniku Glavnog taba SVK, da
se zbog nezadovoljstva vojnika stanjem na terenu, svi segmenti drutva prilagode ratnom
stanju, a teret rata ravnomjerno rasporedi na sve

313
314

Neitko u izvorniku.
Okrugli peat: Vojna pota 9136, Glina.

184

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA


SRPSKA VOJSKA KRAJINE
KOMANDA 7. KORPUSA
Broj: 58-83
Knin, 23. februar 1994. god.
PREDSJEDNICIMA SKUPTINE I IZVRNOG SAVJETA OPTINA
Knin, Benkovac, Drni, Obrovac
SEKRETARU SUP-a KNIN Na znanje
KOMANDANTU G SVK Na znanje
Zbog sve veeg nezadovoljstva boraca na frontu aktuelnim stanjem na terenu i potrebe
za jaanjem sistema odbrane, pokretanje proizvodnih aktivnosti u industriji i poljoprivredi,
urednim funkcionisanjem drutvenih i uslunih delatnosti, kao i nastojanja da se teret rata
ravnomjerno raspodjeli na sve graane i druge subjekte odbrane, p r e d l a e m o:
1. Da organi vlasti i strune slube u optinama i na drugim nivoima, u granicama svojih
ovlatenja i obaveza, donesu odgovarajue odluke i programe kojim e urediti:
obaveze svih radnih organizacija (drutvenog i privatnog sektora), u svim oblastima
rada, da izrade ratnu sistematizaciju, odnosno programe proizvodnje i rada u ratnim
uslovima i tako definiu, po broju i kvalifikacionoj strukturi, minimum kadrovskih potreba
i predvide ciklinu zamjenu vojnih obaveznika angaovanih u Vojsci i u radnoj organizaciji,
ukljuujui tu i rukovodei kadar;
uvoenje radne obaveze, sa produenim radnim vremenom radno sposobnih i
racionalnim angaovanjem ena, manje radno sposobnih i penzionera;
ujednaavanjem linih primanja boraca sa primanjima zaposlenih u RO, tako da
primanja zaposlenih ne budu vea od primanja boraca bez borakog dodatka, te da se
onemogui za zaposlene, a trenutno angaovane kao vojni obaveznici u jedinici, isplata
linih nadoknada u novcu ili u robi, po dva osnova u RO i u jedinici;
usklaeno funkcionisanje putnog i eljeznikog saobraaja, komunalnih i drugih
djelatnosti od opteg interesa za potrebe Vojske, privrede i stanovnitva;
popis izbjeglog stanovnitva i stanovnitva na prostoru koji je bio prije rata van
administrativnih granica sadanjih optina;
popis obradivih, plodnih zemljinih povrina koje su naputene i dati ih na obradu
drutvenim firmama, Vojsci ili pojedincima, prvenstveno izbjeglom stanovnitvu.
2. Ne ekajui formiranje bilo kakvih novih slubi, agencija ili slino, dati nalog da se
urgentno, aktivnou u okviru redovnih obaveza, odgovornosti i prava dravnih organa,
strunih, inspekcijskih, pravosudnih i drugih slubi i institucija zavede red u radnom
angaovanju dravljana RSK i izdavanje stanova, kua i drugih objekata pod zakup za
potrebe UNPROFOR-a i drugih institucija UN-a koje djeluju na naem prostoru.
Za to mislimo da je potrebno:
da se ponite svi dosadanji ugovori i obaveu odnosni graani i institucije UN-a da
meusobono ugovore registruju i ovjeravaju u odgovarajuim dravnim slubama i za to da
im se odredi kratak, ali razuman rok;
da se odrede kriteriji za radno angaovanje i izdavanje objekata pod zakup, naroito
u pogledu interesa drutva, tako da ne bude neko radno angaovan kod stranih institucija,
a predstavlja za nas deficitaran kadar, da se odredi visina nadoknade koja, takoer, ne bi
smjela biti vea od nadoknade boraca, nain oporezivanja i dr.;
185

da se sprei da bilo koji objekat ili lokacija bude izdana pod zakup, a da nisu sagledani
nai obrambeni, privredni i drugi interesi, a za sve lokacije i znaajnije objekte bez saglasnosti
Komande Korpusa ili G SVK ne bi bilo mogue sklopiti ugovore i izdavati ih pod zakup.
Ova komanda e o prijedlogu u taki 2. obavijestiti UNPROFOR i druge institucije
UN-a i dati im do znanja da e graani RSK koji podlijeu vojnoj obavezi i na evidenciji su
jedinica biti pozvani na slubu u jedinice ukoliko u roku 15-20 dana ne urede svoje radno
angaovanje na predloeni nain.
O sadraju ovog pisma bie informisani svi borci u jedinicama.
KOMANDANT
pukovnik Slobodan Vukosavljevi, [v.r.]
M.P.315
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 8., kut. 12.

98

1994., veljaa 24.


[Okuani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama o borbama na podruju
RSK, slabom moralu pripadnika SVK zbog neisplaenih plaa, verca, kriminala i loeg
odziva na mobilizaciju, o uhienju grupe u 21. korpusu SVK za koju se sumnja da je krala
oruje i streljivo, te imenovanju Milana eleketia zapovjednikom Glavnog taba SVK
KOMANDA 18. KORPUSA M.P.316
Pov. br. 20-26
24. 02. 1994. godine
Informacija potinjenim jedinicama, d o s t a v lj a.

KOMANDI BZI 317

Prema informacijama G SVK ustae i dalje nastavljaju sa provokativnim dejstvima na


benkovakom i obrovakom pravcu. Vatrom iz peadijskog naoruanja i MB 120 mm
provocirali su i sa pravca Peruia. Primeen je i intenzivan saobraaj na Maslenici. U
zonama odgovornosti ostalih Korpusa nije bilo veih provokacija.
U zoni odgovornosti 18. korpusa ustae su u dva navrata otvarale peadijsku vatru iz ume
Pranik. Nae jedinice nisu odgovorile na provokaciju.
Nae jedinice u ostalim Korpusima odgovarale su na ustake provokacije samo kad su
bili u pitanju ivoti naih boraca i bezbednost teritorije. Jaa artiljerija je dejstvovala i po
Maslenikom mostu, zbog jaih ustakih dejstava koja su odmah i prestala.
Od ustakih dejstava ranjena su tri naa borca iz 7. korpusa od kamenja i smrznute zemlje
prilikom eksplozije ustake MB mine.
315
316
317

Okrugli peat: Vojna pota 9031, Knin.


Prijemni peat: Vojna pota 9171, pov. br. 01-11/94, 28. 2. 1994., Okuani.
Dopisano rukom.

186

Na moral boraca i dalje se negativno odraava problem odugovlaenja isplate LD boraca


u naturi ili novcu. Borci predlau da se umesto brana deli odreena koliina goriva
obzirom na predstojee poljoprivredne radove. Nezakonite radnje, verc, i profiterstvo, kao
i nepotpuna mobilizacija takoer negativno utie na moral boraca. Komanda G SVK i
vlada RSK preduzimaju potrebne mere da se ovi problemi to pre ree.
U 21. korpusu uhapena je grupa za koju su sumnja da je vrila krau oruja i municije.
verc prema Cazinskoj krajini uspeno se dri pod kontrolom.
Verujemo da su borci upoznati sa personalnim promenama u SVK. Smatramo da je general
eleketi318 svojim radom i ukupnim doprinosom srpskom narodu zasluio takav visok
poloaj. Moemo biti ponosni to je bio nama k-dant, a verujemo da nas nee zaboraviti.
Takoer verujemo da e on odabrati pravu linost koja e ga uz njegovu pomo moi
uspeno zameniti. Najverovatnije da e IKM G SVK biti u Staroj Gradici ili negde u naoj
blizini.
Do postavljanja novog k-danta dunost e obavljati pukovnik Peri319 tj. formacijski
zamenik k-danta.
POMONIK KOMANDANTA
p p u k o v n i k Marinko Gaji, s.r.
M.P.320
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

99

1994., veljaa 25.


[Graac]
Zapovijed Komande 9. mtbr SVK podreenim postrojbama da se, prema zapovijedi
Komande 15. korpusa SVK, podigne borbena spremnost radi mogueg napada HV-a na RSK
KOMANDA 9. mtbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 2-205/1 STROGO POVERLJIVO
25. 02. 1994. god.
Podizanje b/g i pojaanje osmatranja
Nareenje. 3. mtb 321
Na osnovu Nareenja Komande 15. korpusa, Str. pov. br. 152-35 od 25. 02. 1994. godine,
te uoenih aktivnosti Hrvatske vojske u irem rejonu Gospia i Peruia, a na osnovu
saznanja da je u Rijeci zavrena mobilizacija ljudstva 128. i 121.322 brigade Hrvatske vojske,
koje su upuene u Gospi i Perui. Ne iskljuuje se mogunost agresije na pravcu Gospi
318
319
320
321
322

Milan.
Slobodan.
Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.
Dopisano rukom.
U Rijeci je, uz 128. brigadu HV-a, bila 111. brigada HV-a, dok je 121. brigada HV-a bila iz Nove Gradike.

187

Ljubovo, odnosno priprema za agresiju radi zauzimanja Teslingrada.323 U cilju spreavanja


iznenaenja i praenja aktivnosti ustakih snaga,
NAREUJEM
1. Pojaati osmatranje aktivnosti i pokretanje ustakih snaga ka liniji i od linije fronta.
Svaki pokret pratiti i izvetavati.
2. Posebnu panju posvetiti osmatranju pokreta borbenih i m/v u toku noi i u jutarnjim
asovima o emu nas odmah izvetavati.
3. VG, MB i art. grupe staviti u gotovost za ostvarivanje planiranih zaprenih vatara
neposredno ispred p/k na 1-2 km i dublje.
4. Tenkovsku etu imati u gotovosti za odbranu i aktivna dejstva.
5. Mpoad biti u gotovosti za POB i posredno graenje.
6. Za izvrenje ovog Nareenja odgovorni su mi komandanti bataljona-diviziona i
Komandir T.
K O M A N D A N T
Pukovnik Jovo Kordi, [v.r.]
M.P.324 M.P.325
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. 1104.

100

1994., veljaa 25.


Vojni
Obavijest 11. pbr SVK o nemogunosti uvanja tajnih skladita u zoni odgovornosti brigade,
prema dobivenoj zapovijedi, zbog nedostatka ljudstva, pogonskog goriva i adekvatnog
skladinog prostora
VOJNA POTA 9106
VOJNI
25. 02. 1994.
Sl. broj: P-194/1
uvanje tajnih skladita.

POMONIKU K-dta ZA POZADINU

Na osnovu Nareenja str. pov. broj 43/1 od 18. 02. 1994. godine duan sam vas obavestiti
o mogunosti izvrenja istog Nareenja:
1. Smanjenje tajnih skladita ne moemo izvriti zbog nedostatka adekvatnog skladinog
prostora, nedostatka p/g i ljudstva za taj posao. Dranje skladita pod oruanom straom
moe se obezbediti rasporeivanjem 190 vojnih obveznika za taj zadatak.
2. O poverljivosti v/o nemam pravo prosuivati i davati svoje ocene te molim da me o tome
pismeno izvestite.
323
324
325

Liki Osik.
Dopisano rukom: VP 9068/20, str. pov. br. 3/484, 10. 3. 1994.
Okrugli peat: Komanda 9. motorizovane brigade.

188

3. Kontrolu inventarisanja svih skladita vrimo u skladu sa naim tehnikim i ostalim


mogunostima i izvetavam vas da je stanje redovno.
4. Da bi svakodnevno izvrili obilazak i kontrolu svih skladita koja su smetena u reonu
zone odgovornosti 11. pbr. a ima ih ukupno 19 potrebno nam je da radni dan traje najmanje
96 sati i 15 litara pogonskog goriva i jedno motorno vozilo.
CL Mali Mili, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1012/6.

101

1994., veljaa 27.


[Pakrac]
Izvjee Komande 51. pbr SVK Komandi 18. korpusa SVK o problemima, moralu i stanju
borbene spremnosti u postrojbama brigade te situaciji u zoni odgovornosti brigade


KOMANDA
51. PEADIJSKE BRIGADE
Str. pov. br. 67-1

27. 02. 1994. god.

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Stanje b/g brigade, referat. KOMANDI 18. KORPUSA


1. ZONA ODGOVORNOSTI JEDINICE
Prema planu upotrebe jedinice 51. pbr razmetene su na delu prostora Optine Pakrac i
pripremljene za odbrambena aktivna dejstva u zoni po frontu 16326 km i dubini 8 km, to
predstavlja oko 128 km prostora.
Borbeni raspored brigade ine snage za odsudnu odbranu, snage za ofanzivna dejstva,
snage za podrku i PoB, jedinice za zapreavanje, snage za pozadinsko obezbeenje i
komandovanje.
Zbog nedovoljne popune ljudstvom i MTS, snage za podrku i PoB brigade, pridate su
bataljonima, dok se brigada oslanja na vatrenu podrku i PoB korpusnih snaga.
Brigada ima zadatak da odsudnom odbranom sprei prodor ustaa sa severnog dela
ka Okuanima, onemogui mu presecanje komunikacije D.327 agli-B.328 Stijena i
ovladavanje rejonom: Bijela Stijena, Omanovac i na taj nain sprei odsecanje i unitavanje
po delovima snaga brigade, odbrani taj deo teritorije, izvri pregrupisavanje dela snaga,
popunu ljudstvom i borbenom tehnikom te u sadejstvu sa TG-2 i 1.Lpbr G /-2/ izvri
napad g/s pravcem: Pakrac V.329 Dereza Sira, a p/s pravcima: s. Filipovac s. Majur i
Lipik s. Kukunjevac blokira Pakrac i Lipik i ovlada irim rejonom Pakrake gore.
326
327
328
329

Na nekoliko je mjesta u dokumentu kurzivom oznaeno ono to je dopisano rukom u izvorniku.


Donji.
Bijela.
Velika.

189

Za pripremu realizacije ovog zadatka u zoni odgovornosti angaovane su sve strukture.


Posebno se osea pozitivan uticaj OMO Pakrac. Stabilizacijom politikih struktura na
Optini Pakrac stvaraju se uslovi da se materijalna baza pojaa, a svo vojno sposobno
stanovnitvo i materijalne rezerve stave na raspolaganje jedinice.
Na prostoru Optine angaovane su snage UNPROFOR-a, UNCIVPOL-a i raznih
meunarodnih humanitarnih organizacija sa specifinim zadacima i namerama. To je
dodatno optereenje za ivot i rad nae jedinice koje je posebno bilo karakteristino do
momenta odluke da se nosi dugo oruje i momenta uklanjanja Veljka Dakule sa politike
scene.
2. DOSTIGNUTI STEPEN b/g 51. pbr
Trenutna popunjenost jedinice ljudstvom, borbenom tehnikom, municijom, hranom i
pogonskim gorivom kao i osposobljenost jedinica omoguuje da se uz vatrenu podrku
jedinica Korpusa prostor u zoni odgovornosti uspeno odbrani i time stvore uslovi za
ofanzivna dejstva.
Osnovni problemi:
jedinica nije popunjena po formaciji ljudstvom i borbenom tehnikom,
nedostatak stareina osposobljenih za komandovanje,
nedovoljan broj adekvatnih m/v,
nedovoljne rezerve pogonskog goriva.
3. Znaajniji problemi po elementima b/g
a/ RUKOVOENJE I KOMANDOVANJE u brigadi stalno jaa i obezbeuje
funkcionisanje ivota i rada u jedinicama. Znaajan doprinos jaanju poverenja u komandu
brigade i njenu sposobnost dala je Komanda Korpusa kontrolom i ocenama stanja,
prihvatanjem odgovarajuih predloga, ostvarenim uticajem pri proizvoenju i unapreenju
oficira i podoficira kao i reavanju naih zahteva.
Osnovni problemi:
I pored velikog broja rezervnih stareina na ovom podruju, suoili smo se sa problemom
kolovanog i motivisanog kadra.
Nereen status RVS umanjuje njihove motive za rad i naruava atmosferu u jedinici.
Nedovoljna osposobljenost pojedinih komandira vodova i odelenja u komandovanju
svojim jedinicama.
Nedostatak sredstava veze za komandovanje jedinicama unutar bataljona u toku b/d.
b/ Stanje morala u jedinicama brigade zadovoljava. Razvoj dogaaja u RS i preduzimanje
mera u RSK za jaanje odbrambene sposobnosti uliva sigurnost i optimizam naim borcima.
Raiavanje u politikoj vlasti Optine Pakrac takoer pozitivno utie na nae ljude.
Nemogunost raiavanja sa kriminalom i bogaenjem kod pojedinaca, neutralie motive
kod veine ljudi. Osea se kod veine boraca neimatina koja u pojedinim sluajevima
dovodi u pitanje i mogunost daljnje egzistencije.
Problemi:

Posebno optereenje predstavlja sudbina i perspektiva prostora Zapadne Slavonije.
Realnost prisiljava deo v/o da zbog perspektive za svoje porodice napuste privremeno
prostor Zapadne Slavonije i nastanjuju se u Ist. Slavoniji, RS i SRJ.
Nereeno zdravstveno zbrinjavanje je poseban problem iako smo sigurni da je ono
posledica teke materijalne situacije.
190

Zbog nedostatka financijskih sredstava deo v/o ne moe posetiti porodice u SRJ zbog
tekoa u plaanju prevoza.
Izvrioci tekih krivinih dela puteni su uglavnom na slobodu i prema njima nisu
preduzete adekvatne mere, to dodatno ugroava sigurnost ljudi.

Slabi smetajni i materijalni uslovi dodatno su optereeni nedostatkom adekvatne
opreme i obue.
3. OBUKA I VASPITANJE zbog ratnog stanja i niza vanrednih zadataka nije imala svoje
mesto koje bi trebala imati. I pored objektivnih tekoa realizovane su veoma znaajne
aktivnosti, a posebno:
Izvrena je obuka komandi bataljona u rukovoenju borbenim dejstvima.
Realizovana je obuka kritinih specijalnosti: operatora 9K11, operatora S-2M, posluga
MB, ininjeraca i diverzanata.
Izvrena je posebna obuka jedinice za intervenciju.

U saradnji sa pretpostavljenom komandom izvreno je kursiranje i kolovanje za
stareinske dunosti razliitih nivoa /8 stareina/.
Problemi:
Nedovoljna obuenost stareina na komandnoj dunosti.
Oteani uslovi za izvoenje obuke u svim jedinicama brigade.
4. MOBILIZACIJSKA GOTOVOST
Kadrovska popunjenost brigade nije na potrebnom nivou, brigada je popunjena sa 1220
v/o 60 % i to oficira 99 ili 65 %, podoficira 34 ili 45 % i vojnika 1087 ili 60 %. Vojnih
obveznika ena u jedinici imamo 114 ili 6 %. Imamo na evidenciji jo 140 ena kojima smo
saoptili ratni raspored i privremeno demobilisali.
Sa ove teritorije mobilisano je svo vojno sposobno stanovnitvo, a samo mali deo je
privremeno demobilisan zbog funkcionisanja privrede, kolstva i vlasti.
Profesionalizacija sastava pozitivno je uticala na pripadnike jedinice jer su u tome videli
delom i mogunost za izvor prihoda. Podneeno je 712330 molbi, od toga komisija je reila
600331 molbi.
U profesionalnu slubu primljeno je 360 lica.332 U toku je reavanje 112333 molbi.
Problemi:
Nedostatak vojno sposobnog stanovnitva.
Nedostatak adekvatnih motornih vozila /veina otuena sa ove teritorije, ali se nalazi na
prostoru RS, SRJ i drugim oblastima RSK/.
Materijalna baza i potencijal privrede ne obezbeuju ni redovne potrebe jedinice, kao ni
mogunost stvaranja rezervi.
5. POZADINSKO OBEZBEENJE
Funkcionisanje pozadinskog obezbeenja odvija se po ustaljenom sistemu, ali i u granicama
realnih mogunosti. Objektivne tekoe prouzrokovane slabljenjem materijalne baze uticale
su na ograniene mogunosti u: zdravstvenom zbrinjavanju, ishrani i odevanju, popuni
municijom, pogonskim gorivom i mazivima.
330
331
332
333

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.

191

Ekonomija u sopstvenoj reiji i mjesni izvori hrane unapredili su kvalitet ishrane, ali se osea
jednolinost i nedostatak zaina i mesa. Organizovali smo rad na ekonomiji i to na prostoru
od 10 KJ. Uspeli smo ostvariti proizvodnju ratarskih kultura u visini godinjih potreba
jedinice. U toku ove godine planirali smo proirenje ekonomije sa proizvodnjom mesa.
I pored izrazitih tekoa naeno je reenje na nivou pretpostavljene jedinice da se snabdevanje
jedinice intendantskom opremom znatno pobolja.
Problemi:
Nedostatak r/d uticao je na tekoe u odravanju vozila.
Nereeno pitanje zdravstva uticalo je na tekoe u zdravstvenom zbrinjavanju i bolnika
lijeenja. Specijalistiki pregledi moraju se platiti bez obzira da li to imovinsko stanje v/o
dozvoljava.
6. BEZBEDNOST I SAMOZATITA u jedinici zadovoljava. Uoava se reenost da se
unapredi red i ponaanje u zoni odgovornosti. Preduzeto je niz mera i postupaka kojima
se spreavaju vanredni dogaaji, a posebno: ubistva i zloupotrebe oruja. U saradnji
sa komandom Korpusa evidentirana su lica sklona tekim krivinim delima i u toku je
postupak prema njima. U saradnji sa SMON u toku je aktivnost oduzimanja ostavljenog
oruja, municije i vojne opreme od lica koja su napustila teritoriju. Noenje dugog oruja
povealo je bezbednost jedinica i ulilo neophodnu sigurnost kod dela pripadnika jedinice i
civilnog stanovnitva.
Problemi:
Deo v/o samovoljno je prelazio liniju razdvajanja i hapen od strane HV /u toku prole
godine 14 lica/.
Preterano konzumiranje alkohola iskljuivo je uzrok nastanka vanrednih dogaaja sa
teim posledicama i zloupotrebe oruja van dunosti.
IV U cilju prevazilaenja prisutnih slabosti i unapreenja borbene gotovosti brigade
neophodno je realizovati sledee:
1. Uz puno angaovanje komande brigade i dalje osposobljavati komande jedinica u
izvravanju postavljenih zadataka.
2. Pravovremenim i tanim informisanjem spreavati proizvoljna tumaenja i irenje
dezinformacija.
3. Nastaviti sa planskom obukom posluga i pojedinaca u cilju unapreenja njihove taktike
i vatrene obuenosti.
4. Stalno pratiti ustake snage i oceniti njihove namere i preduzimati adekvatne mere.
5. Pratiti aktivnost UNPROFOR-a, ceniti njihove namere i ne dozvoliti iznenaenja
eventualnim njihovim povlaenjem, ve te prostore odmah posesti naim snagama.
Zahtevi K-di 18. korpusa:
1. Da se u okviru mogunosti nastavi sa popunom stareinskog kadra u ovoj brigadi.
2. Ubrzati popunu jedinica nedostajuim sredstvima podrke MB 120 mm, top 76 mm,
BsT 82 mm i sredstvima veze.
3. Da se u okviru mogunosti pronae nain za besplatan prevoz v/o u SRJ radi obilaska
porodica.
SH/IB
NAELNIK TABA
m a j o r Harambai Stevo, [v.r.]
192

M.P.334
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 6.

102

1994., veljaa 27.


Brusnik
Izvjee Komande 59. odreda SVK Komandi 18. korpusa SVK o zauzimanju podruja sela
Donja umetlica i aklovac i borbenoj spremnosti odreda, na koju negativno utjeu slaba
popunjenost ljudstvom, ratno profiterstvo te nedostatak odjee, obue i drugih materijalnotehnikih sredstava
KOMANDA 59. ODREDA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 60-2/94 STROGO POVERLJIVO
Brusnik, 27. 02. 1994.
Referat o b/g Odreda
d o s t a v lj a. KOMANDI 18. KORPUSA
1. RUKOVOENJE I KOMANDOVANJE
Komanda Odreda izvravala je sva dana nareenja od Komande Korpusa koja su dobivena.
Moemo napomenuti, nareenje komandanta puk. Milana eleketia o zauzimanju reona u
s. D.335 umetlica i aklovac. Odred je u svome radu postigao vrlo dobre rezultate. Jedan od
vanih uspeha i rezultata je proirenje zone odgovornosti i zauzimanja reona s. D. umetlica
i aklovac, veliina novozauzetog reona iznosi oko 15 kilometara kvadratnih. Veoma velik
je znaaj ovog reona ne samo zbog povrine, nego i zbog boljeg i efikasnijeg dranja linije
i kontrolisanja komunikacije Pakrac-Slavonska Poega. Veliina zone, odnosno irina linije
koju kontrolie jedinica iznosi 12 kilometara, a dubina zone je 10 kilometara.
U dosadanjem radu jedinica je angaovana prema planu rada za svaki mesec, teite aktivnosti
bilo je na obezbeenju i kontroli linije. Stanje b/g i izvrenje radnih zadataka u Odredu je
znatno poboljano, dolaskom novopristiglih v/o iz SRJ, sa obzirom da je bilo malo ljudstva,
pa se je osjeao umor boraca na linijama, dolaskom novih v/o postignut je novi kvalitet u
bezbednom i sigurnom kontrolisanju linije odbrane i smanjena je optereenost boraca na
linijama. U Odred je dolo iz SRJ 32 v/o od kojih je jedan otputen zbog nesposobnosti, i
jedan je ocenjen nesposobnim za vojnu slubu, a sposoban je za radnu obavezu. to se tie
v/o koji su stigli iz SRJ, sa njima nema problema i dosta dobro se uklapaju u ivot i rad u
postojeim uslovima. Ljudi koji su doli iz 7. korpusa iz Knina, takoer se uklapaju, ali
malo tee istina pojedinci. Tri vojnika su pobegla koji su doli iz Knina. Problematika sa
kojom se komanda Odreda susree, uglavnom je prirodnog i sadanjeg stanja na podruju
Zapadne Slavonije. Geografski poloaj na kom je smeten Odred je dosta nepovoljan po
pitanju komunikacija i skuenosti stambenog prostora.
334
335

Okrugli peat: Komanda 51. peadijske brigade.


Donja.

193

Za naredne zadatke koje komanda Odreda ima pred sobom, traimo pomo i razumjevanje
komande Korpusa, a oni su sledei:
potrebno je reiti pozadinsko snabdevanje ljudi koji se nalaze u s. D. umetlica i aklovac,
tu se pre svega misli na prevoz hrane, koju nai ljudi dobivaju od 63. odreda, a ima i
primedbi na slab kvalitet hrane. Da bi dovozili hranu iz vlastite kuhinje potrebno nam je
meseno oko 350 litara D-2 vie od sadanje predviene kvote. Takoer smatramo da je
suvino iznositi pitanje m/v, obue i odee. to se tie stanja u Odredu moe se zakljuiti
da je povoljno, sva sporna pitanja reavaju se sistemom RiK-a i u suradnji sa komandom
Korpusa.
Predlog za podizanje b/g jedinice bio bi:
Formacijska popunjenost kako sa v/o tako i sa stareinskim sastavom.
Naoruanost i obuenost.
Omoguavanje boljih uvjeta rada, ivota svih pripadnika jedinice.
2. OBUKA I VASPITANJE
to se tie obuke i vaspitanja radilo se na obuci vojnika iz: PAT 20/1, Brovingu 12,7 mm,
stela 2M, pult 9K-11 i osposobljavanju iz ininjerijskih sredstava. Tu obuku emo i dalje
organizovati i izvoditi u suradnji sa Komandom Korpusa iz specifinih VES-a.
3. MOBILIZACIJSKA GOTOVOST
Sleduje Ima Popunjenost
Oficira 32 14 44 %
Podoficira 24 14 58 %
Vojnika v/o 547 184 34 %
ena 13
Na licu mesta 222 ili 36 % popunjenosti. Starosna struktura iznosi proseno 38 godina.
4. MORALNO STANJE
Moralno stanje boraca u jedinici moe obezbediti izvrenje potrebnih zadataka. Pritisci koji
se provode na Srpski narod od strane NATO-a i Amerike na nau brau u RS, uleva volju i
moral naih boraca da istraju u pobedi nad neprijateljem i pobede u stvaranju svoje drave.
Verovatno i nai borci vide u kakvoj se situaciji nalazi naa Republika, pa se i veina tako
ponaa. Zato pitanje morala boraca je poznato i o tome se moe dosta napisati.
Mi emo izneti neka vienja boraca koja negativno utjeu na stanje morala: pitanje plata,
obue i odee, prevoz boraca u javnom saobraaju i plaanje autobusa, pitanje ljudi koji
nisu nigde ukljueni, a bolje su se snali od boraca (profiteri i ostali). Sve to utjee na moral
boraca, ali jo uvek odolevaju, jer smatraju da e se stati u kraj takvom stanju.
5. BEZBEDNOST
Iako u Odredu nema oficira za bezbednost, sporna pitanja reavamo sa oficirom iz 51.
pbr. Bezbednost granice, ljudi u zoni odgovornosti jedinica je dobra. Komande, skladita i
sredstva kriptozatite su osigurana i obezbeena.
6. POZADINSKO OBEZBEENJE
Kada je re o PoOb poznato je da tu nedostaju mnoga TMS-a i IntS-a, a mi emo navesti
neke objektivne nedostatke u Odredu. Pre svega naa jedinica raspolae sa sledeim TMS-a
i to: jedno m/v TAM 150 ispravno, jedno m/v TAM 5000 neispravno, traktor ITM 533
neispravan, sanitetsko vozilo Pinzgauer neispravno, kombi TAM 80 A 50 neispravan.
194

U zoni odgovornosti jedinice mnogi putevi su u loem stanju i tu treba izvriti odreene
popravke. U tom poslu potrebna nam je pomo sa graevinskim (ininjerijskim) strojevima
koje jedinica ne poseduje i oekujemo pomo od Komande Korpusa.
U redovnim borbenim izvetajima izvetavali smo o potrebi za m/v, da bi donekle mogli
vriti redovno snabdevanje jedinice, a pre svega za prevoz hrane od Brusnika do D.336
umetlice.
Pitanje rezervnih delova za neispravna m/v je poznata stvar i suvie je o tome pisati.
Problem intendanske opreme, a pogotovo obue koja je neophodno potrebna za 20 v/o,
koji imaju poderane izme, za koje nemamo uslova, a niti se mogu popraviti.
7. ZAHTEVI KOMANDI KORPUSA
Zahtevi komandi Korpusa koji se odnose na TMS-a i int. sredstva i opremu su sledei:
1. Za redovno snabdevanje i prevoz hrane iz kuhinje u s. Brusnik na liniju u D. umetlicu,
neophodno nam je potrebno jedno m/v TAM 110.
2. Radi prevoenja hrane u D. umetlicu potrebno je poveati predvienu kvotu goriva za
350 litara D-2.
3. Obezbediti ininjerijske strojeve za popravak puteva na relaciji s. Brusnik Lipovac i s.
Brusnik aklovac u duini od 5 kilometara.
4. Za novopristigle v/o iz SRJ i v/o kojima je dotrajala obua potrebno je obezbediti
najmanje 20 pari voj. izama ili cipela.
KOMANDANT
p o r u n i k Vlade Gatari, [v.r.]
M.P.337
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 10.

103

1994., veljaa 28.


[Okuani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama o borbama na podruju
RSK, stradanju vojnih i civilnih osoba u izvanrednim dogaajima, dogovoru predstavnika
RSK i UNPROFOR-a oko punkta UNPROFOR-a u Staroj Gradici te sastanku udruga i
slubenih tijela RSK s podruja zone odgovornosti 98. pbr SVK
Komanda 18. korpusa M.P.338
Pov. br. 20-34
28. 02. 1994. godine
Informaciju podinjenim jedinicama, dostavlja. Komandi BZI339
336
337
338
339

Donje.
Okrugli peat: Vojna pota 9168, Daruvar.
Prijemni peat: Vojna pota 9171, pov. br. 01-12/94, 2. 3. 1994., Okuani.
Dopisano rukom.

195

Iz informacije press centra G SVK saznajemo da je ustaka vojska na sjevernodalmatinskom


podruju vrila provokativna dejstva iz pjeadijskog naoruanja na Obrovakom i Vrlikom
pravcu, a povremeno je otvarana vatra i na Benkovakom. Jaa vatra iz tenkova otvarana je
u irem reonu Drnia, gdje je naneena vea materijalna teta, a rtava nije bilo, kae se u
informaciji od 25. 02. ove godine.
U zoni odgovornosti 7. K nailaskom na P minu u sopstvenom minskom polju poginuo
je jedan v/o. Poginuli je pripadnik 2. pbr, a reon pogibije je reon s. ista Velika. U zoni
odgovornosti 15. K dolo je do saobraajnog udesa u kome je uestvovalo vojno m/v
(pincgauer) i civilno m/v (autobus). U direktnom sudaru ova dva vozila ranjen je jedan v/o
voza m/v i etvorica civilnih lica koji su se nalazili u vojnom m/v. Uzroci ovog dogaaja
se ispituju.
U informaciji od 27. 02. ove godine kae se da je u protekla 4 asa neprijateljska vojska
ispoljavala dejstvo na pravcima: Vrliki pravac tenkovskim topovima, Benkovaki pravac
pjeadijskim naoruanjem i MB, Novigradsko zalee minobacakom vatrom.
25. 02. 1994. godine u Drniu je dolo do smjene efa vojnih posmatraa UNPROFOR-a.
Nakon susreta u Beogradu 25. 02. 1994. izmeu predsjednika RSK, Milana Martia i
komandanta snaga UNPROFOR-a generala Kota,340 rijeen je spor oko mosta na Savi kod
Gradike.341 Na sastanku generala eleketia342 i Kota, 27. 02. 1994, konano je rjeeno,
mada ne u potpunosti kako smo mi eljeli, pitanje mosta na r. Savi, ali se nadamo da e se u
dogledno vrijeme rijeiti. Naime, za sad je ostalo da e na mostu biti na vojnik, na punktu
UN bie na policajac koji e zajedno sa posmatraima UNPROFOR-a vriti pregled m/v.
Naa carina i punkt milicije ostaju kao i do sada.
Povodom ovog dogaaja istiemo kao veoma pozitivno i veoma odgovorno ponaanje boraca
54. pbr. Naime, ova je jedinica stavljena u punu b/g i za samo 2-3 asa odziv je bio 80%,
odnosno stigli su svi borci koji su se nalazili u zapadnoj Slavoniji. Ovo je za svaku pohvalu i
ovom prilikom pohvaljujemo kompletnu 54. pbr. Ovo je siguran znak i pokazatelj da bi na
isti nain postupili svi borci korpusa u sluaju bilo kakve opasnosti. To je jo jedan znak da
smo sigurni, da nas ustae ne mogu iznenaditi.
U 98. pbr. odran je sastanak sa predstavnicima MZ, udruenja boraca, predstavnicima
Crvenog krsta i kola Srpskih sestara, predstavnicima politikih stranaka, stanice milicije i
poslanika u optini, jednom rjeju svih struktura iz zone odgovornosti brigade, na kojem
je analiziran rad u 1993. godini i planovi rada za 1994. godinu. Sastanak je veoma dobro
pripremljen i veoma korektno i dostojanstveno voen. Usvojeni su zakljuci da sve strukture
moraju uiniti sve da to prije zaivi pravna drava, da se to prije oive svi privredni
potencijali i da se maksimalno pomogne SVK, posebno porodice poginulih boraca i invalida
Srpskog oslobodilakog rata. Stav je svih uesnika da se mora obraditi svako pare zemlje.
Predlaemo da se ovakvi skupovi odre i u ostalim jedinicama. Meutim, ne smije se
dozvoliti da taj sastanak preraste u nekakve optube i svae. To mora biti vrlo korektna
diskusija i prijedlozi.
Pomonik komandanta
potpukovnik Marinko Gaji, [v.r.]
340
341
342

Jean Cot.
Stara Gradika.
Milan.

196

M.P.343
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., kut. 1932.

104

1994., oujak 1.
[Knin]
Zapovijed predsjednika RSK o imenovanju inspektora i instruktora obrane u SVK
NAREDBA br. 03-4-72/94.344 STROGO POV.
PREDSEDNIKA REPUBLIKE BR. EV. ______
SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
01. 03. 1994. god. STROGO POVERLJIVO
M.P.345
Naimenovanje i realizacija
zadataka po projektu KRAJINIK,
d o s t a v lj a.

ktu 7. K346

Na osnovu l. 40. Zakona o odbrani RSK i l. 3. Zakona o Srpskoj vojsci Krajine, te u duhu
ukazane potrebe,
1) I M E N U J E M:
* Mirkovi Miloa, pukovnika, za glavnog inspektora odbrane RSK, neposredno potinjen
Predsedniku RSK,
* Rastovi Davida za inspektora odbrane, neposredno potinjen Glavnom inspektoru
odbrane RSK i
* Kapetana Dragana347 za glavnog instruktora odbrane RSK, neposredno potinjen
Glavnom inspektoru odbrane RSK.
Radne prostorije imenovanim bie naknadno odreene.
2) N A R E U J E M
* Do 10. 03. 1994. godine izvriti procenu i predloiti mi:
a) nain reenja projekta KRAJINIK,
b) nain formiranja NC na Baniji, Kordunu, Lici i Istonoj Slavoniji.
Za realizaciju ovog zadatka odobrava se suma novca od 20.000 DEM ili ND, koje
obezbeuje ef kabineta Predsednika RSK, te helikopter GAZELA, koji obezbeuje G
SVK. Helikopter sa posadom prebazirati u NC Alfa Bruka do 10,00 . 04. 03. 1994. god.
* Dana 03. 03. 1994. g. sa poetkom u 09,00 . izvriti pripremu na KM-92. mtbr i
otpoeti sa radovima na ureenju sistema odbrane, u kom cilju realizovati zahtev sa mat.
obezbeenjem, koji e kap. Dragan dostaviti K-dantu 92. mtbr.
343
344
345
346
347

Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.


Dopisano rukom.
Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, Str. pov. br. 13-21, 31. 3. 1994.
Dopisano rukom.
Dragan Vasiljkovi.

197

* Za realizaciju zadataka iz ovog nareenja, obraati se direktno glavnom inspektoru


odbrane RSK, koji e mi referisati u 14,00 . 11. 03. 1994. godine.
MM/mm

M.P.348

VRHOVNI KOMANDANT
Pukovnik Milan Marti, [v.r.]

Dostavljeno:
Kabinetu Predsednika RSK
G SVK, MO RSK i
gl. inspektoru odbrane RSK
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. 1476.

105

1994., oujak 1.
Okuani
Izvjee inspekcije Komande 18. korpusa SVK o obilasku 98. pbr SVK te problemima u vezi
mobiliziranih vojnih obveznika iz SRJ
V O J N A P O T A VOJNA TAJNA
9162 POVERLJIVO
Pov. Br. 24-13

01. 03.1994. god.

OKUANI
Obilazak i kontrola u 2/98. pbr, izvetaj,
d o s t a v lj a. K-DANT 18. K
Na osnovu plana obilaska, kontrole i pomoi potinjenim jedinicama 18. korpusa za februar
1994. godine, IV ekipa u sastavu p.pukovnik Dambas Ostoja i major Luki Predrag, dana
28. 02. 1994. godine u vremenu od 08.00 15.00 asova izvrila je kontrolu i obilazak
2/98. pbr, te podnosi sledei izvetaj:
1. Teite rada ekipe bilo je na sagledavanju stanja morala, organizacije i stanja veza i
organizacija i stepen realizacije ininjerijskog obezbeenja.
2. Po sagledavanim elementima, kao pozitivno istiemo:
Rad u jedinici odvija se planski i organizovano,
U organizaciji RiK-a u bataljonu poseban znaaj daje se ininjerijskom obezbeenju
borbenih dejstava,
Organizacija veza sa postojeim sredstvima za sada omoguuje uspeno RiK,
Pripadnici jedinice koji su doli iz SRJ savesno i odgovorno izvravaju zadatke i istiu
zadovoljstvo prihvatom i odnosom u bataljonu.
348

Okrugli peat: Republika Srpska Krajina, Predsjednik Republike, Knin.

198

Kao negativno istiemo:


Pripadnici jedinice pristigli kao v/o mobilisani u SRJ izraavaju nekoliko nezadovoljstava
i ogorenosti postupkom prema njima posle javljanja po pozivu. Smatraju da su se poteno
javili na poziv i da nije bilo potrebno prema njima postupati kao da su dezerteri koji se
privode. Zbog toga to im nije reeno gde idu i koliko ostaju nisu poneli nita osim onog
to su imali na sebi. Nemaju nita protiv to su ovde, ali ele da im se kae koliko ostaju bez
dvosmislenosti.
Meu mobilisanim v/o ima i onih koji i na osnovu prvog kontakta i izgleda, odaju
utisak da se radi o mentalno zaostalim linostima i zdravstveno nesposobnim za vojsku.
Zbog neposedovanja vea v/o izjavljuju da se ne plae ustaa koliko se plae uiju (vaki)
i slinih zaraza kao posledica neodravanja higijene.
4. Na osnovu svega moe se zakljuiti da je stanje u 2/98. pbr dobro ali da je kod pripadnika
pristiglih iz SRJ veoma prisutno nezadovoljstvo sa odgovorima na njihova statusna pitanja i
da, ukoliko uslovno ne dobiju adekvatne odgovore moe doi do kolektivnog bunta.
5. Predlaemo:
Da se stanje morala i uzroka tog stanja kod v/o iz SRJ hitno razmotri i daju odgovori na
njihova pitanja i zahteve.
Da se prema ovim ljudima postupa kao prema ravnopravnim borcima i patriotima
imajui u vidu da su se odazvali na poziv i da izraavaju spremnost da hrane, koji imaju
veoma interesantnih predloga oko organizovanja pomoi u hrani i cigaretama iz njihovih
mesta.
OD/GS

M.P.349

Za VOA EKIPE
potpukovnik Ostoja Dambas, [v.r.]

Prilog:
Zapaanja NI350 sa obilaska u 98. pbr
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

106

1994., oujak 2.
Biljane Gornje
Obavijest Komande 92. mtbr SVK podreenim postrojbama o razmjeni vatre sa snagama
HV-a na vrlikom, drnikom, benkovakom i obrovakom bojitu te sporazumu o
produenju primirja do kraja oujka 1994.
KOMANDA 92. mtbr
Pov. br. 433-2
349
350

Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.


Prilog nije pronaen u izvorniku.

199

02. 03. 1994. godine


Biljane Gornje
Informacija potinjenim jedinicama,
d o s t a v l j a.

VP351

1. Neprijatelj je vrio provokativna dejstva peadijskim naoruanjem na Vrlikom,


Drnikom, Benkovakom i Obrovakom pravcu, a povremeno je otvarao vatru iz MB
na Benkovakom pravcu, kao i na novigradsko zalee. Jau vatru iz tenkova neprijatelj je
otvarao u irem reonu Drnia (s. Baljci), gde je nanesena vea materijalna teta. rtava nije
bilo. Uoena je pojaana izviaka aktivnost u irem reonu Skradina i kolona 30 m/v iz
pravca ibenika.
2. Na dejstvo ustaa nae snage su odgovorile iz peadijskog naoruanja.
3. Potpisan je sporazum o produenju primirja izmeu srpske i hrvatske strane do 31. 03.
1994. godine. U vreme potpisivanja primirja uz prisutnost predstavnika UNPROFOR-a,
dogovoreno je da se nastave pregovori o postizanju sporazuma o optem prekidu vatre.
4. Moral boraca je takav da obezbeuje izvrenje postavljenih zadataka, uz stalnu prisutnost
pitanja obezbeenja linih dohodaka.
5. Nakon susreta u Beogradu predsednika RSK Milana Martia i specijalnog izaslanika
generalnog sekretara UN, te komandanta G SVK, eleketi Milana i komandanta snaga
UNPROFOR-a, generala Kota,352 reen je spor vezan za sukobe mosta na Savi kod Gradike.
SV/SL

M.P.353

ZAMENIK KOMANDANTA
potpukovnik Mirko Uzelac, [v.r.]

Dostavljeno:
svim jedinicama
arhiva
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1535., sn. 23/0174.

107

1994., oujak 2.
Biljane Gornje
Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podreenim postrojbama o praenju aktivnosti snaga
UNPROFOR-a, sprjeavanju svakog kontakta pripadnika SVK s njima te izbjegavanju
incidenata
KOMANDA 92. mtbr
351
352
353

Dopisano rukom.
Jean Cot.
Okrugli peat: Vojna pota 9035, Benkovac.

200

Pov. br. 438-2


02. 03. 1994. godine
Biljane Gornje
Postupci u kontaktiranju sa snagama UNPROFOR-a,
n a r e e n j e. VP354
Na osnovu nareenja komandanta 7. korpusa, str. pov. br. 13-88, od 01. 03. 1994. godine,
a u cilju spreavanja moguih incidenata i vojnog sukoba sa snagama UNPROFOR-a:
N A R E U J E M:
1. Komandanti bataljona diviziona i komandiri samostalnih jedinica su duni organizovati
potrebne mjere u rejonima razmjetaja jedinica u praenju aktivnosti snaga UNPROFOR-a,
a prikupljene podatke i informacije, odmah dostavljati komandi brigade.
2. Spreiti svako kontaktiranje Srpske vojske Krajine sa pripadnicima snaga UNPROFOR-a.
3. Spreiti svaku mogunost bilo kakvog incidenta sa snagama UNPROFOR-a.
4. Ovim nareenjem upoznati celokupni sastav jedinice, a za realizaciju ovog nareenja
lino su mi odgovorni komandiri komandanti jedinica.
ZL/SL

M.P.355

ZAMENIK KOMANDANTA
potpukovnik Mirko Uzelac, [v.r.]

Dostavljeno:
svim jedinicama
arhiva
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1535, sn. 23/0014.

108

1994., oujak 2.
Korenica
Obavijest Komande 15. korpusa SVK podreenim postrojbama o pojaanjima HV-u na
likoj bojinici, napadu snaga 2. krajikog korpusa Vojske Republike Srpske na Biha te
stanju, moralu i problemima u postrojbama i zoni odgovornosti 15. korpusa SVK
V O J N A P O T A VOJNA TAJNA

9065 STROGO POVERLJIVO

Str. pov. br. 151-13
M.P.356

02.03.1994. god.
KORENICA
354
355
356

Dopisano rukom.
Okrugli peat: Komanda 92. motorizovane brigade.
Prijemni peat: Vojna pota 9071, str. pov. br. 50-367, 5. 3. 1994., Vrhovine.

201

Redovnu sedminu informaciju, dostavlja.


50. pbr.357
/na linost komandanta/
1.- Neprijatelj:
a/ Hrvatska vojska
Snage HV, koje se izvlae iz Centralne Bosne preteno se zadravaju u podruju Srednje
Dalmacije. Njihovo dalje razmetanje i angaovanje, najverovatnije je uslovljeno rezultatima
razgovora koji se vode u Americi o ponovnom uspostavljanju koalicije i stvaranju zajednike
drave muslimana i hrvata u Bosni. U toku je mobilizacija v/o sa podruja Karlovca,
Ogulin i Rijeka u cilju popune i ojaanja jedinica u irim rejonima Ogulina, Brinja,
Otoca i Gospia IKM/ZP-Rijeka zadejstvovano je u rejonu Otoca, verovatno s ciljem
objedinjavanja dejstava na Kapeli /133. i 138. br. HV/ a u okviru izvoenja ofanzivnih
dejstava prema Plitvicama.
Izvreno je grupisanje artiljerije u okviru ZP Rijeka na pravcu Brinje-Lika Jesenica-Plitvice,
a u okviru ZP Gospi na pravcu Gospi Teslingrad358 Ljubovo. U tom cilju izvreno je
ojaanje ZP-Gospi divizionom artiljerije iz sastava art. brigade G HV.
23. 02. o.g. general J.359 Bobetko posetio je ZP-Gospi i tom prilikom odrao sastanak
sa komandantima ZP Gospi, IKM-Otoac i brigada. Intenzivirana je ob. izviaka
aktivnost na pravcima Velebit-Sv. Rok i prema Ljubovu iz pravca Peruia i Gospia.
Uporedo sa Hrvatsko-muslimanskim razgovorima u RH se pojaava medijska kampanja, a
u okviru nje i sve ee izjave hrvatskih elnika o reintegraciji RSK u RH.
Ima indicija, koje se jo proveravaju, da su ZP-Gospi i Rijeka dobili direktivu za poetak
pripreme za ofanzivna dejstva.
b/ muslimanske snage
Dejstva 2. K VRS prema Bihau vezala su sve slobodne snage 5. K ABiH, a stanje meu
stanovnitvom i borcima ovog korpusa je sve kritinije i vlada uvjerenje da e 5. K uspeti da
ouva teritoriju. Snage 5. K vre utvrivanje i zapreavanje prema SVK, a komanda 5. K vri
snanu propagandu kod boraca i civila uveravajui ih da e Biha biti spaen kao Sarajevo.
U 101. bataljonu HVO izvrena je smena komandanta i jo nekih kadrova, a Vlado anti
se ovih dana sastao sa A.360 Dudakoviem radi dogovora o zajednikoj borbi protiv Srba.
2.- Nae snage
Teite rada komandi i jedinica bilo je na pojaanom obezbeenju granice ka snagama RH
i snagama 5. K, preduzimanje mera PVO, dopunskom zapreavanju i ureenju poloaja u
pojedinim jedinicama, izradi nareenja i plana obuke-kursiranje u 1994. godini i kontroli
stanja MES u zoni odgovornosti brigada.
2.1.- Stanje borbenog morala
Stanje borbenog morala se nije bitnije menjalo za proteklih sedam dana u jedinicama
15. korpusa. Ono i dalje obezbeuje izricanje postavljenih zadataka. Meutim i dalje ga
optereuju ve poznati problemi koji su navedeni u naoj opirnijoj informaciji pov. br.
146-1 od 15. 02. 1994. godine. Komanda korpusa ulae napore da se to vei broj istih
razrei.
357
358
359
360

Dopisano rukom.
Liki Osik.
Janko.
Atif.

202

Posebno nas zabrinjava broj vanrednih dogaaja, koji je unato naim upozorenjima u
porastu. Tako se u poslednjih sedam dana u 18. pbr desilo jedno ubistvo i tri ranjavanja
u vlastitom minskom polju. U 50. pbr bilo je jedno samoranjavanje i pet povreda u
saobraajnoj nezgodi, od ega su bila tri civila /majka sa dvoje dece/. U 70. pbr bila je jedna
povreda v/o koji je bio u pripitom stanju.
Sve ovo upuuje na zakljuak da komande jo nisu pronale nain i efikasne mere po kojima
bi se broj vanrednih dogaaja radikalnije smanjio, a posebno onaj sa tekim posledicama po
ivote ljudi. Zabrinjava injenica po kojoj samo u jednom danu budu privremeno ili stalno
izbaeno iz stroja osam ljudi, a na frontu je vladalo primirje. Ovo namee potrebu da se na
svim nivoima komandovanja moraju preduzeti sve raspoloive mere kako bi se broj VD
smanjio. Na tom zadatku treba angaovati sve raspoloive snage u analizi ovakvih sluajeva
i u cilju njihovog spreavanja. Po pravilu se nesretni sluajevi i vanredni dogaaji javljaju
u jedinicama gde se ne potuje sistem komandovanja i gde ne vlada princip odgovornosti
pretpostavljenih za nepromiljene postupke potinjenih.
Jer navedeni primeri ukazuju na samovolju pojedinaca, nepoznavanje stanja u zoni
odgovornosti, neznanje, pijanstvo i slino, to sve skupa nanosi tetne posledice.
Na stanje morala boraca pozitivno se odraava postupak komandi po kojem se oni v/o koji
se ne odazivaju redovno na smene, upuuju u druge jedinice korpusa ili SVK u celini. Isto
tako, na moral pozitivno se odraava dolazak u nae jedinice v/o iz SRJ poreklom iz ovih
krajeva. Sa ovakvom praksom emo nastaviti aktivnost i ubudue.
2.2.- Materijalno i zdravstveno obezbeenje
I dalje egzistira problem obezbeenja jedinica sa pogonskim gorivom. Zbog objektivnih
problema u snabdevanju Korpus je u toku meseca februara primio u odnosu na kvotu svega
oko 46% MB-86 i 65% dizel goriva D2. Meutim i dalje je prisutna pojava neracionalnog
utroka dodeljenog goriva od strane pojedinih jedinica, kraa goriva /ak iz borbenih vozila
i bez ikakvih posledica/ i presuivanje-davanje goriva licima van Srpske vojske, to je u
nekoliko navrata zabranjivano od strane komande Korpusa. Zbog nedostatka novanih
sredstava i nemogunosti snabdevanja sa r/d prisutan je problem nedostatka guma, cerada i
r/d za m/v. Meutim zabrinjava pojava krae akumulatora sa vozila.
Komanda Korpusa do ovih podataka dolazi u situacijama kada se narede poviene mere b/g.
Veoma slab odnos prema osnovnom odravanju sredstava ratne tehnike, doprinosi veoma
estim kvarovima i nepotrebnom angaovanju strunog ljudstva iz 81. PoB.
Prisutan je sve vei broj saobraajnih udesa i to sa teim posledicama. I pored nareenja
i upozorenja, ne sprovodi se propisane radnje i aktivnosti u pripremi vozaa i vozila za
zadatak ne sankcionie se samovoljno uzimanje vozila.
Komanda Korpusa ini napore da se ublai problem zamene dotrajale obue i odee. U
toku naredne sedmice jedinicama bi trebalo biti podeljeno oko 1000 pari izama, a u toku
je obezbeenje pojedinaca sa kombinezonima koji treba da se dodele tenkistima, izviaima
i vojnoj policiji. I pored svih preduzetih mera u ovim kombinezonima su se pojavile ene
koje rade na vezi ili na drugim mestima u niim jedinicama, to moe imati vrlo negativne
efekte.
Borci jo uvek nisu primili nedostajue koliine ulja za novembar i decembar kao i platu za
mesec januar. Postoji mogunost da Vrhovni vojni Savet i Vlada RSK prihvate inicijativu
15. korpusa da se naknade za januar i februar isplate u dizel gorivu i to litra goriva za dan
proveden na poloaju.
203

2.3.- Mobilizacijska i personalna problematika


Izvren je obilazak organa MO u cilju pripreme za primopredaju poslova regrutne obaveze,
popune i mobilizacije u nadlenosti vojske, to treba da se zavri do 31. 03. 1994. godine.
Izvrena je analiza popune svih RJ i upoznat je Komandant Vojske RSK i predloena rjeenja.
Aurirana je evidencija v/o sa MO, ali su jo prisutna prebacivanja v/o iz jedinice u
jedinicu bez naredbe nadlenog stareine. U toku je reavanje statusnih pitanja AVL i CL,
prikupljanje zahtjeva za prijem u dravljanstvo SRJ, prikupljanje podataka za priznavanje
prava na posebnu naknadu za rad pod oteanim uslovima, prikupljanje podataka za redovno
i vanredno unapreenje AVL i reavanje statusa CL, kojima je priznato svojstvo CL u VJ.
2.4.- Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji
Stanje bezbednosti u jedinicama je zadovoljavajue iako je u porastu kriminal koji je
najee u vezi sa kraom oruja i municije, goriva, i provalnim kraama u magacine. I
dalje je prisutno samovoljno naputanje poloaja i nedolazak na smenu iako je u pojedinim
brigada stanje bolje u odnosu na raniji period to je rezultat preduzetih mera.
Otkrivena je i razjanjena provalna kraa veeg broja naoruanja, municije i dr. MS u
Teslingradu.361 U toku je rad OB na razjanjavanju krae S-2M u 70. pbr, gdje su zbog
verca oruja preduzete i dr. operativne mere, kao i u sluaju napada na samu komandu.
U zoni odgovornosti 37. pb angaovanjem komandi i jedinica, kao i delova jurine ete i
snaga MUP-a razbijen je i spreen verc i kontakti metana L. P.362 Selo i vercera sa Korduna
sa muslimanima i hrvatima na prostoru Bihaa. U ovoj akciji pritvoreno je 6 muslimana, a
3 su ubijena u oruanom okraju.
U toku je razjanjavanje podataka vezanih za krau municije i u dr. jedinicama, prisvajanje
novanih i materijalnih sredstava, neobezbeenje poloaja od strane komandira voda,
kojom prilikom su u kui izgorile vee koliine borbenih sredstava /MB-60 mm, tri sanduka
municije, RU, tromblonske mine i dr. oprema i inventar, protiv porunika Odanovia KV
podneta je KP. Zbog nedozvoljenog verca na prostoru L. P. Sela podnete su dve KOP protiv
Orli Dane i Bori Petra. Zbog verca privedeno je i 5 civilnih lica, kojima je oduzeta
naena roba, ista je komisijski primljena i predana rukovaocu na koritenje.
Pored svih objektivnih okolnosti koje su pogodovale izvrenju navedenih radnji, prisutne
su i slabosti u sistemu komandovanja, nedovoljna i nekvalitetna kontrola predpostavljenih
stareina, kao i neblagovremeno preduzimanje mera.
U Dvoru na Uni /zona 39.K/ ubijen je pripadnik vojne policije AO MARJAN, ubica
GRMUA MILAN je lan neformalne naoruane grupe na ijem elu je BURI STEVO
STIV koji su poznati narodu kao nasilnici i samovoljnici, skloni raznim oblicima
kriminala.
Ogorena grupa graana i v/o nasilno su izveli ubicu iz zatvora i likvidirali ga.
3.- Saradnja sa UNPROFOR-om
Saradnja sa UNPROFOR-om je u celini dobra. U toku je razjanjavanje sluaja u Podlapai,
koji je vezan za dolazak jednog novinara iz RH /Milan Jelovac/ koji je intervjuisao metane
hrvatske nacionalnosti a [u] listu DANAS objavio reportau u kojoj iznosi mnoge lai
na raun srpskog naroda. U vezi ovog sluaja po njegovom razjanjavanju komande e
biti informisane. Na prostoru Teslingrada snage ekog bataljona vre izvianje odobrenih
rejona za posedanje na liniji razdvajanja sa ustakim snagama.
361
362

Liki Osik.
Liko Petrovo.

204

4.- Zakljuci i predvianja


1) Prema 15. K u narednom periodu treba oekivati pojaanu izviako-diverzantsku i
subverzivnu aktivnost, provokativna dejstva, a ne iskljuuje se i mogunost b/d taktikog
znaaja radi zauzimanja pojedinih delova teritorije, radi otvaranja pruge Karlovac-GospiSv. Rok.
5.- Mere
Komanda Korpusa preduzima mere preko G da se obezbedi odreeni broj v/o radi ojaanja
odbrane, da se ubrza ininjerijsko obezbeenje i dopuna v/s i da se pobolja materijalno
obezbeenje posebno za obuom, odeom, akumulatorima, potronim materijalom i r/d.
6.- Odluka-nepromenjena
Sa informacijom izvodno upoznati potinjene jedinice.
KOMANDANT
pukovnik Milan uput, [v.r.]

M.P.363
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.

109

1994., oujak 2.
[Knin]
Izvjee Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK o praenju i snimanju aktivnosti
snaga SVK u vojnoj zranoj luci Udbina od strane pripadnika UNPROFOR-a, slaboj
opremljenosti vojnih obveznika mobiliziranih u SRJ, negativnom djelovanju Veljka Dakule
u Pakracu i lanova SRS-a u Dalju, s ciljem preuzimanja zapovijedanja u postrojbama SVK
Glavni tab SVK
Odelenje bezbednosti
Str. pov. br. 15-02/3
02. 03. 1994. godina
DNEVNI IZVETAJ.1. Aktivnosti neprijatelja:
U reonu Bilaja, Ribnika i Ornice, z/o 9. mtbr, uoeno je pojaano ininjerijsko utvrivanje
neprijatelja, kao i vei broj neprijateljskih vojnika.
U z/o 18. K, a posebno na pravcu odbrane 51. i 98. pbr uoeno je da neprijatelj utvruje
liniju odbrane koristei i ininjerijske maine.
2.- Aktivnosti UNPROFOR-a:
Pripadnici EU u z/o 15. K i dalje nastoje da se lociraju na Udbini ili u objektima koji
pruaju mogunost osmatranja aerodroma Udbina.
U poslednje vreme uoeno je da pripadnici UNPROFOR-a vre fotografisanje objekata i
pravaca u z/o 98. pbr.
363

Okrugli peat: Vojna pota 9065, Korenica.

205

Dana 01. 03. 1994. g. u delu Pakraca pod hrvatskom kontrolom odran je sastanak
predstavnika MUP-a RH i UNPROFOR-a. Na sastanku je razmatrano pitanje postizanja
primirja i obilaska poruenih sela, kao i druga pitanja.
3.- Stanje u jedinicama:
Dana 01. 03. o.g. oko 16,50 asova, prilikom povratka sa poloaja u nae minsko polje
uli su 4 v/o, pri emu je aktivirana mina TMRP-6. Od zadobijenih povreda preminuo je
v/o Joki ore, a ostali v/o zadobili su tee povrede. Uzrok ovog dogaaja je samovolja v/o
koji su skrenuli sa naznaenog pravca kretanja, verovatno u elji da skrate put.
U jedinicama 18. K izraen je problem slabe opremljenosti v/o mobilisanih u SRJ, to
izaziva njihovo nezadovoljstvo i utie na stanje u jedinicama.
4.- Stanje na teritoriji:
Stanje u optini Pakrac je vrlo konfuzno, jer je ponovo ojaala struja Veljka Dakule koja
opstruie sadanju vlast i njene pokuaje u normalizaciji stanja. Pristalice V. Dakule uspele
su zadrati neke kljune poloaje u SO Pakrac odakle negativno deluju. Zbog ovakvog
stanja i nefunkcionisanja dravnih organa u Pakracu jo uvek slobodno se kreu lica koja su
poinila teka krivina dela ubistva, to izaziva strah kod stanovnitva.
Na sastanku SRS Dalj, predsednik optine Dalj, posle informisanja o bezbedonosnopolitikoj situaciji na teritoriji, naglasio je da u RSK deluje SK PJ koji svoje ciljeve ostvaruje
preko pojedinih oficira VJ, sada u SVK, a koji kroz rad sa ljudima pokuavaju da stvore
takvu klimu da RSK ue u sastav RH. Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti predsednika SO
Dalj i SRS usmerena na preuzimanje potpune kontrole nad jedinicama SVK, a posebno 35.
pbr.
TRM/TRM.NAELNIK
p u k o v n i k Vuk Dmitrovi
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

110

1994., oujak 3.
[Obrovac]
Zapovijed Komande 4. lbr SVK podreenim postrojbama za utvrivanje poloaja na
grebenu Velebita te smjeni postrojbi na poloajima
KOMANDA 4. lbr
Str. pov. br. 622-1
03. 03. 1994. godine
U cilju poboljanja mera borbene gotovosti a na osnovu potreba i nareenja K-danta 7.
Korpusa,
N A R E U J E M:
206

I. SMENJIVANJE LJUDSTVA
1. Jedinice na grebenu pl. Velebit smenjivati na poloajima po 50% na liniji a 50% na
odmoru i to u trajanju od 3 dana (1. l, 5. l, 3. l, MB-82 mm, B-1 i dio pozadine).
2. Ostale jedinice smenjivati u odnosu 6 : 3 i to 6 dana na poloaju 3 dana na odmoru.
3. Pritapske jedinice i K-du smenjivati u odnosu 7 : 2.
II. ININJERIJSKO UREENJE
1. Sva sredstva ojaanja koja se nalaze u jedinicama jedinice su dune same da ukopavaju i
zatiuju (broving, BsT, MB-60 mm, MB-82 mm).
2. Ininjerijska eta e se angaovati na probijanju puteva, VP-artiljerije, OM i po mojoj
odluci.
III. POZADINSKO OBEZBEENJE
1. Jedinice su dune da same sebi pripremaju drvo za ogrev gde god je to mogue, a gde
nije dodatno angairati tovarni vod za gonjenje drva.
2. Kvalitet hrane popraviti nabavkom zaina i eom kontrolom kuhinja, naroito obratiti
panju na IKM aber kuhinju.
3. Zavriti formiranje stacionara u starom Domu zdravlja u Obrovcu gde smetati p/o
vojne obaveznike.
4. Prema planu smenjivanja koji e dostaviti K-diri jedinica naelnik saobrajne slube e
napraviti plan prevoenja ljudstva.
IV. OBAVETAJNO OBEZBEENJE
1. K-diri ili njihovi zamenici svih jedinica sa svojih osmatranica duni su svaki dan do
12,00 asova dostavljati podatke o neprijatelju uoene u protekla 24 asa na IKM ili KM.
2. Svi podaci da se dostavljaju obavetajnom organu na uvid.
V. KONTROLA SPROVOENJA OVOG NAREENJA
1. Kontrolu sprovoenja ovog nareenja izvriti e K-da 7. korpusa po svom planu.
2. K-da 4. lbr u toku marta meseca po planu kontrole i obilaska izvriti e kontrolu
provoenja ovog nareenja.
3. Oni koji se budu protivili i neizvravali ovo nareenje bie kanjavani od strane K-danta
4. lbr sa kaznama prekomande na drugo ratite i zatvorom od 30 dana, a od k-danta 7.
korpusa zatvorom od 6 meseci do dvije godine po kratkom postupku.
4. K-diri jedinica duni su da pojedince koji se suprotstavljaju nareenju izoluju i podvrgnu
optoj osudi jedinice jer najvanija je odbrana.
RP/SM
Dostavljeno: K O M A N D A N T
Svim jedinicama, kapetan
lanovima K-de, Radivoj Paravinja, [v.r.]
arhiva. M.P.364
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1537, sn. 0005-0006.

364

Okrugli peat: Vojna pota 9042, Obrovac.

207

111

1994., oujak 3.
[Petrinja]
Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa SVK o sigurnosnom stanju na terenu
i u postrojbama korpusa te aktivnostima pripadnika UNPROFOR-a u zoni odgovornosti
korpusa tijekom veljae 1994.
KOMANDA 39. KORPUSA
ODSEK BEZBEDNOSTI
Str. pov. broj 4-6
03. 03. 1994.godine

3071-6365
ZOPMR
VOJNA TAJNA
Strogo poverljivo

(Organ bezbednosti)
Buan Pavao, potpukovnik
(Ovlaeni stareina u OB)
Dana 03. 03. 1994.godine
Raeno u 2 primeraka
Dostavljeno: 1 x OB G SVK
1 x OB 39.K
Reg.broj 101
ZABELEKA O PRIMENI METODA RADA
d) Predlog
e) Zahtev
f )
Izvetaj
Objekat primene metode: KO procena za mesec FEBRUAR 1994. godine
Vreme primene: 1994. 03. 03.-01. 23.
O B R A Z L O E NJ E
KO procena za mesec FEBRUAR 1994. godine.Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji u odnosu na prethodni mesec ima tendenciju
pogoranja, te pored angaovanja organa bezbednosti zahteva prvenstveno angaovanje
komandi i stareina, te uspostavljanje sistema rukovoenja i komandovanja. Od ranije
prisutni problemi nisu reeni i dopunjavaju se novim problemima, koji su u odreenom
smislu posledica odranih izbora u RSK i konstituisanja organa vlasti.
Pored ve ranije poznatih i nereenih problema karakteristiku bezbednosnog stanja u
jedinicama i zoni odgovornosti 39. korpusa predstavlja: blokada sistema rukovoenja i
komandovanja; nepopunjenost i nefunkcionisanje komande korpusa (posebno taba); sve
vie izraeno nezadovoljstvo i nepoverenje boraca prema komandi i pojedinim rukovodeim
stareinama; porast krupnog verca sa muslimanima i neadekvatno spreavanje istog, to je
za posledicu imalo dva ubistva i jedno ranjavanje, te samoorganizovanje boraca i stanovnitva
za obraun sa nosiocima ove aktivnosti; podvojenost stanovnitva po stranakoj osnovi i
vidno izraena netrpeljivost; pojava novih oblika politikog organizovanja gde su nosioci
365

Dopisano rukom.

208

aktivnosti ve poznate i uglavnom kompromitovane linosti i borba za vlast u optinskim


strukturama uz primenu prljavih metoda i svih drugih oblika podmetanja suprotnoj
strani.
U toku februara 1994. godine organi bezbednosti angaovali su se na dopuni KO procene
AVL i suprostavljanju delovanja SOS i VOS, spreavanja verca sa muslimanima u duhu
nareenja G SVK, te sagledavanju uzroka i ueu u saniranju posledica vezanih za
spreavanje verca u zoni odgovornosti 33. pbr, sagledavanju aktivnosti meunarodnih
organizacija, kao i izuavanju lica i uspostavljanju organizovane saradnje sa istima i njihovim
usmeravanjem.
AKTIVNOST UNPROFOR-a
Snage UNPROFOR-a i dalje konstantno pokazuju svoju obavetajno-izviaku aktivnost.
Pojave kretanja izvan dozvoljenih komunikacija su skoro svakodnevne, a registrovana je
i konkretna izviaka aktivnost prilikom promene poloaja had/31. pbr. Pod izgovorom
obilaska hrvatskog stanovnitva, ekipa UNPROFOR-a iskoristila je poloaj s. Hrvatski
unti za praenje i osmatranje promene poloaja navedene art. jedinice.
Dana 25. 02. 1994. godine kapetan THEUS366 iz francuskog bataljona u kontaktu sa
zamenikom k-danta 4/31. pbr izrazio je elju da izvri gaanje iz nae i njihove AP i da to
bude na prvoj liniji. Takoe je izrazio elju da izbliza vidi tenk T-55 jer je o njemu mnogo
uio, ali ga nikada u stvarnosti nije video. Za uzvrat je nudio da nae borce upozna sa svojim
protivoklopnim raketama sa termikim navoenjem i sistemom za nono osmatranje.
Operativnim radom na sluaju N. V. i BASKIN MARKA, dolo je do saznanja da VESNA
dolazi kod MARKA u kancelariju, da ita njegove slubene zabeleke, te da je u toku januara
vie puta neto pisala u Markovoj kancelariji. U odnosu na raniji period, kada je uglavnom
zvala telefonom, VESNA je u februaru samo dolazila u njegovu kancelariju. Obzirom da
su u vrlo bliskim, intimnim odnosima, verovatno da je VESNA pisala, odnosno pripremila
materijal potreban novinarki u Zagrebu. U odnosu na njihovu intimnu vezu, ocena izvora
je da je VESNA spremna uraditi sve to MARK trai od nje.
Od operativne veze dobiven je i podatak da kod MARKA u kancelariju ee dolazi
VOJNOVI MILO, bivi predsednik SO Petrinja i VUJNOVI MIO iz Gline, poslanik
Skuptine RSK.
Dosadanjim operativnim radom nismo doli do podataka o agenturnim pozicijama SOS,
te njihovim OBC i OBP u zoni odgovornosti 39. korpusa.
DTG ili pojedinaca koji bi imali ovakve namere nisu otkriveni.
Raspolaemo podatkom, dobijenim od OB KRV i PVO VJ (dostavljen preko naeg stareine)
da u zoni 24. pbr postoji mogunost ubacivanja lica iz RH i veze sa licima hrvatske i srpske
nacionalnosti, koja su ostala da ive na naoj teritoriji. U narednom periodu operativno e
se raditi na proveri ovog podatka i ustanovljavanju moguih veza i pozicija na teritoriji.
to se tie paravojnih grupa, one i dalje egzistiraju na teritoriji, ali obzirom na njihovu
sadanju aktivnost uglavnom su vezane za organizovani kriminal odnosno verc sa
muslimanima. Likvidirani GRMUA MILAN i uhapeni BUNI, AVI367 i PUZI,368
pripadaju paravojnoj grupi BUNI STEVE zv. Stiv, iz Petrinje i bili su poznati kao
Stivova grupa. Na sahrani likvidiranog Grmue bio je prisutan i MARTI SINIA zv.
366
367
368

Prireivai nisu utvrdili ime.


Dragan.
Ranko.

209

ilt sa nekoliko svojih ljudi. Prema izvetaju saradnika koji je bio prisutan na sahrani, iz
delova razgovora koje je uo mogue je zakljuiti da su grupe meusobno povezane, te da u
ovom trenutku predstavljaju neku vrstu mafijake organizacije. Na ovo ukazuje i njihova
spremnost da se oruano obraunavaju sa zvaninim organima, na to ukazuju napadi i
pretnje upuene telefonom i anonimno pripadnicima 39. VP jer je prethodno proturena
dezinformacija da e uesnike u ubistvu v/o AO MARIJANA privoditi pripadnici vojne
policije.
VD/SL
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.

112

1994., oujak 4.
[Knin]
Zapisnik 28. sjednice Vrhovnog saveta odbrane RSK na kojoj je razmatrana politikosigurnosna situacija na podruju RSK te odnosi s pripadnicima UNPROFOR-a
28. SEDNICA VRHOVNOG SAVETA ODBRANE RSK
Vreme: 03. 03. 1994.
Poetak: 20.00 h
Zavretak: 04. 3. 1994. u 12,20 sati
Prisutni:
Milan Marti, Bjegovi ore, Raki Duan, eleketi,369 Novakovi370
DNEVNI RED:
1. Razmatranje trenutne politiko-bezbedonosne situacije i ponaanje novoizabrane
skuptine RSK
2. Bezbjedonosna situacija na podruju RSK, s posebnim osvrtom na stanje na podruje
Like
3. Donoenje odluke o oslobaanju v/o za provoenje monetarno ekonomske problematike
4. Odnos sa UNPROFOROM
Pred. Marti371 otvorio sastanak, naglasivi stanje u Skuptini RSK Radi se o pokuaju
blokade Vlade i svega ostalog. To potvruje donoenje zakona po hitnom postupku. Nakana
da preuzmu ingerenciju nad RTV, pa i vojskom i policijom. Od nas se oekuje potezi stoga
elim da ne vuem sam poteze, ve da imam i vau suglasnost i podrku.
O svemu je nuno konzultovati Slobu372 i Jovicu373 stoga u i poi kod njih.
369
370
371
372
373

Milan.
Mile.
Milan.
Slobodan Miloevi.
Stanii.

210

Blok trai ultimativno Babia,374 drugi nita ne predlau. Taj izbor bi imao mnoge
negativne posljedice. No, blok nee odustati od toga poto radi po njegovoj dirigentskoj
palici. Oito da daljnji kompromisi nas vode u jo teu situaciju. Hoe da postavljaju
generale i uzmu vojsku u svoje ruke. Situacija ne dozvoljava odvijanje stvari tako.
Gen. Raki:
Oni su nali modalitet (koalicija) da mainerijom sve uzmu u svoje ruke. To se pokazalo
i na posljednjoj Skuptini.
Oni hoe postavljanje komandanta u RSK i da postavljaju generale.
Pored uzimanja vojske to trae i za TV RSK kao i nadlenosti vlade, te NIKA i
elektroprivrede. Znai, hoe preuzimanje kompletne vlasti.
Obavezno se mora konzultovati Pred. Repub. Srbije Miloevi.
Oni prodiru i prema banci, misli na Narodnu banku i ima izgleda da je taj ovjek u
njihovoj koaliciji.
Da Kosta375 ne vodi zapisnik jer neke stvari cure.
Gen. Novakovi i ja sam ga upozorio.
Gen. Raki: Mi smo u tekoj situaciji i ako nas pregaze niko nas nee priznati.
Vri se i raspored snaga UNPROFORA koji nije u naem interesu.
Trebamo pripremiti da .376 iznese Skuptini to je to.
Podravam Predsjednika da se uini to on predlae, jer njihova blokada totalna i vodi u
haos.
Sve su odbore napravili od ljudi koji su za rasturanje.
Vladi bi ostavili ono za to bi je mogli optuit.
Pred. Bjegovi: Koalicija je zato ovakova poto SDS K nemaju kadrova, a radikali imaju.
Njima se uri da ostvare dogovor sa eeljem377 vezano za pare koje su dali.
Sve je upereno na Pred. Republike da ga svedu na stanje da nemoe nita.
Ja sam da se ispotuje procedura da se ponudi mandatar na Skuptini, ako ne onda e
optuiti Predsjednika, ako se uvede procedura po lanu 9.
U ovom dijelu do Skuptine da se pripremimo, da pootrimo bezbjedonosne mjere. Treba
da na TV iziemo sa programom koji je Pred. Rep. predloio i Vlada podrala Do tada da
plate damo i iz mat. rezervi tamo gdje procjenimo.
Gen. Raki da se pripremimo za 12. i da ocjenimo, tj. vidimo to e uiniti, mada e oni
odbiti mandatara.
Pr. Bjegovi mi na skuptinu idemo izvjetajem Vlade i predlogom budeta.
Gen. Novakovi: Ovdje nije u pitanju to raditi, ve kako Mi smo poeli, a sad trebamo
napraviti plan za vanredne prilike Po tom planu da kreemo do 12. i poslije 12. 3. tj.
sjednice skuptine.
Ne samo to treba taj plan predloiti Miloeviu, ve on treba i nama.
Mi moramo spreiti tete koje nam takova djelatnost donosi.
Da se Miloeviu kae da ovo nije opasnost za nas, ve i za sve srpske zemlje stvaranje
lokalni vojski.
Predlaem da se vidi to razgovarati sa komandantima korpusa i uti od njih.
374
375
376
377

Milan.
Novakovi.
Nejasno napisano u izvorniku.
Vojislav.

211

Predsjednik Marti: Ja podravam predloge gen. Novakovia.


Gen. Raki da u okviru ovih mjera formiramo patriotsku vladu.
Gen. Novakovi: Ima ljudi iz ove koalicije koji bi na TV mogli da kau, poslije nego se s
njime kontaktira, a i da se jedan dio drugih ljudi koji mogli kazati kuda nas sve to vodi.
Pred MARTI: Da se raspravi dokument promjene u VRSK danom 22. 2. og. To da napravi
Novakovi. Moramo ostati kompaktni Da na skuptini 12 ja predloim mandatara.
Moramo raditi na uvrivanju vojske.
Da se napravi saopenje iz ove take Ako izgubimo teritorije nitko nas braniti nee.
Da ne idemo na l. 9 ve da damo saopenje i idemo sa planom prema Slobi.
General Novakovi: treba da naemo ovjeka koji e sve ovo sastaviti za javnost.
General Raki: da se pripremi govor Predsjedniku za obraanje javnosti.
Predsjednik: To emo napraviti poslije skuptine govor tj. obraanje javnosti.
Predsjednik Da se izae sa zakljukom da su na Skuptini napravljene stvari koje potkopavaju
obranu RSK.
Da se blokira rad vlade. Da sve ovo ugroava obrambenu sposobnost zemlje.
=Zakljuak: Ne ide u javnost
U koliko se ova situacija bude pogoravala da se uvede tj. primijeni lan 9 Zakona o odbrani
zemlje Odluka VSO
2) Daje podrka komandantu da sagleda stanje i poduzme energine mjere, efikasne za
odbranu.
4) Odnos sa UNPROFOROM
General eleketi: od mene je traio general Kot378 da mi moramo razgovarati sa drugom
stranom. Saglasio se V savjet (VSO) da se zahtjevu UNPROFORA broj: 03-2/94 udovolji
prema predlogu VRSK koji je obrazloio general eleketi.
Gen. Raki Da se nae tim ljudi koji e kontaktirati sa predstavnicima UNPROFORA.
Pred. Marti: Zakljuak VSO da se zabranjuju pregovori lokalnih vlasti.
Gen. Novakovi: Da uinimo sve da nas nebi optuili da smo nekooperativni i da to
Hrvatska ne iskoristi za napad.
Zakljuak VSO da se gen. Novakovi imenuje Pomonik Pred. Republike za bezbjednost
i saradnju sa meunarodne organizacije. General e predloiti profil ljudi i onda formirati
tim.
= Zakljuak da se zabranjuju lokalni pregovori, vlasti i vojske, ve da se to najavljuje preko
Vlade RSK i to onda sve dogovora.
3) Usvaja se predlog da se oslobode i prebace na radnu obavezu u financijskoj policiji.
Ovjerava predsjednik Zapisnik vodio
Republike SK uro Dujakovi, [v.r.]
MARTI MILAN, [v.r.]
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 27., kut. 1.

378

Jean Cot.

212

113

1994., oujak 4.
Knin
Odluka predsjednika RSK o imenovanju lanova Komisije za narodnu odbranu RSK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
Kabinet Predsednika Republike
Predmet: Odluka
Veza:
Broj: 03-4-113/94. M.P.379
Mesto: Knin
Datum: 04. marta1994. g.
Na osnovu lana 40. Zakona o (Slubeni glasnik RSK br. 2/93.), a u skladu sa stavom
vrhovnog savjeta odbrane Republike Srpske Krajine, u cilju kvalitetnog, organizovanog i
planskog razvoja izgradnje i transformacije Srpske vojske Krajine, donosim
ODLUKU
I. Formira se komisija za Narodnu odbranu Republike Srpske Krajine.
II. Komisiju sainjavaju:
1. Predsjednik Republike MILAN MARTI predsjednik komisije,
2. General-major MILE NOVAKOVI zamjenik predsjednika komisije
3. General-major MILAN ELEKETI lan
4. Kontra-admiral DUAN RAKI lan
5. General-major MIRKO BJELANOVI lan
6. General-major BORISLAV UKI lan
7. Naelnik SDB MUP-a RSK
8. Naelnik bezbednosti G SVK.
III. Komisija poinje sa radom odmah.

M.P.380

PREDSJEDNIK REPUBLIKE
VRHOVNI KOMANDANT SVK
Milan Marti, [v.r.]

Izvornik, strojopis, irilica


HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. 1475.

379
380

Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, Str. pov. br. 13-22, 31. 3. 1994.
Okrugli peat: Republika Srpska Krajina, Predsednik Republike, Knin.

213

114

1994., oujak 5.
Biljane Gornje
Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podreenim postrojbama za poboljanje popune ratnih
postrojbi i jaanje sustava obrane
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 436-3 POVERLJIVO
05. 03. 1994. godine
KM Biljane Gornje
Poboljanje popune RJ i kvaliteta odbrane 7. korpusa, nareenje
d o s t a v l j a.- 1. mtb381
Dosadanji napori u poboljanju popune 92. mtbr nisu dali rezultate zbog niza propusta:
nije ostvarena potpuna evidencija o svim sposobnim mukarcima u zoni odgovornosti
brigade (ovo se veim djelom odnosi na v/o iz okupiranih sela i v/o koji su izbjegli iz gradova
na obali), tako da jedan broj v/o i RVS nije mobilisan u RJ,
nisu utvreni spiskovi rezervnog sastava milicije koji vie nisu angaovani u jedinicama
MUP-a i SUP-a,
upisan je jedan broj studenata starijih godita na fakultet u Kninu, sa ciljem izbjegavanja
vojne obaveze,
personalni organ i organ za popunu i mobilizaciju nisu potpuno osposobljeni za
kvalitetan rad,
jedinice nisu popunjene po VES-ovima,
nije ispotovana naredba G o popuni jedinica na prvoj borbenoj liniji mlaim
goditima, a PJ, art. jedinice, jedinice veze i druge starijim goditima i enama,
nisu formirani efikasni organi za CZ, vojno teritorijalne jedinice i jedinice opte namene,
nije izvrena mobilizacija m/v i ininjerijskih maina, nego se nenamenski upotrebljavaju
veoma skupa vojna motorna vozila koja su namenjena za borbena dejstva,
zanemaruje se vojna oprema, naoruanje i druga specijalna i TMS, koja su izdata v/o,
stareinama i CL, te se neskromno zahtijeva nova,
izdaje se dozvola v/o, RVS vojno sposobnim licima od nadlenih lica za naputanje
teritorije RSK,
deo v/o i stareina na protiv propisan nain menja jedinicu i bavi se drugim poslovima,
ne poklanja se dovoljno panje porodicama onih boraca koji su na rubu egzistencije,
ne poklanja se dovoljno panje porodicama palih i ranjenih boraca i ranjenicima,
u radnim organizacijama i administraciji vri se isplata veih primanja od primanja
boraca,
kroz humanitarnu pomo ini se niz greaka koje proizvode sporove meu borcima,
tendencija je da se oslobaa sve vei broj v/o van sistema preko Vlade, MO i G, te
pritiskom optinskih vlasti na komandu brigade,
u odnosima sa UNPROFOR-om ima vrlo razliitih pristupa, sa sve veim brojem ljudi
koji ele ostvariti line interese,
381

Dopisano rukom.

214

stareine i komande olako prihvataju obaveze van svojih nadlenosti i legalizuju svoju
odgovornost pred borcima i narodom, za sve to ne valja, to ima vrlo tetne posledice za
vojsku kao cjelinu i za funkcionisanje sistema vlasti i drugih subjekata.
Naprijed su iznijeti samo krupniji uzroci, koji izazivaju ogorenje kod boraca i naroda, koji
slabe odbranu u cjelini te u cilju otklanjanja istih
N A R E U J E M:
1. Prouiti Zakonske odredbe, Naredbe i druge akte Predsednika Republike, uredbe Vlade
i Nareenja i mere koje reguliu popunu RJ, Radnu obavezu i funkcionisanje sistema
odbrane u ratnim uslovima. Odgovoran tab 92. mtbr. Rok 02. 03. 1994. godine.
2. Kroz saradnju i koordinaciju u skladu sa obavezama i zadacima komanda brigade i
bataljona sa drugim nosiocima zadataka odbrane razradie konkretan plan. Rok 15. mart
1994. godine. Odgovoran PK za CP.
3. Ostvariti evidenciju o svim vojno-sposobnim v/o i rezervnim VS korienjem glasakih
spiskova, evidencijom MUP-a, evidencijom Crvenog krsta, RO, administracije i preko
poverenika VTO u MZ i za ista u VTO (organima MO) formirati kartoteku neposrednih
lica. Odgovoran tab brigade. Rok 20. mart 1994. g.
4. Objediniti rad organa za mob. i personalne poslove i VTO u jedinstvene organe i
kadrovski ih popuniti i pripremiti za zadatke mobilizacije.
Organizovati kurirsku slubu i slubu za privoenje. Rok 20. 03. 1994. godine, odgovoran
tab brigade. Mobilizaciju poeti odmah.
5. Dezertere i lica koja se ne odazovu vojnom pozivu u duhu Naredbe Komandanta G
upuivati u prekomandu na drugo ratite, najmanje dva meseca i primenjivati kaznene mere
na svim nivoima. Odgovorni komandanti bataljona-diviziona, samostalnih jedinica i N.
6. U skladu sa uredbom Vlade RSK utvrditi spiskove lica na RO i reenjima Komandanata
privremeno osloboditi, a sva ostala vojno sposobna lica mobilisati. Odgovoran PK za civilne
poslove. Rok 18. mart 1994. godine.
7. Sa organima vlasti pokrenuti da se u CK zaposle lica nesposobna za vojnu slubu i
socijalno ugroena, a zaposlenja kod UNPROFOR-a izdvajanje objekata i vrenje usluga da
se vri preko institucija vlasti. Odgovoran PKCP.
8. Mobilisati sve lekare opte prakse i rasporediti u bataljone-brigade. Nesposobnim
izdati reenja od strane Komandanta brigade a ogranieno sposobne zadrati u jedinici.
Odgovoran PkPo. Rok 20. mart 1994. godine.
Ovim aktom u 92. mtbr oglaavamo sva reenja nevaeim, danom 11. 02. 1994. godine.
9. Sa organima SJB Benkovac utvrditi spiskove lica koja se vie ne angauju u SJB milicije
i mobilisati. Odgovoran tab brigade. Rok 15. 02. 1994. godine.
10. Sa Rektorom Univerziteta utvrditi spisak uspenih studenata koje reenjem Komandanta
brigade privremeno osloboditi, a ostale vratiti u jedinice.
11. U svim jedinicama (odelenjima, vodovima, etama i bataljonima) sainiti spiskove i
preglede po formaciji i ostvariti evidenciju zaduenja naoruanja, opreme, borbenih i
neborbenih vozila i drugih RMS. U brigadama formirati kartoteke po formaciji i aurirati.
Nosilac tab 92. mtbr. Odgovorni komandanti i komandiri. Rok 25. 02. 1994. godine.
12. U svim jedinicama od voda do komande brigade ostvariti evidenciju i izvetaj o brojnom
stanju dva puta dnevno. Odgovorni komandanti i komandiri. Rok odmah.
13. Do 01. maja 1994. godine izvriti formiranje jedinica po VES-ovima i prema dobi
starosti. Najmlae rasporediti na prve borbene linije, a starije preko 35 godina u komande,
PJ, art. jedinice i jedinice PB. Odgovoran tab komande 92. mtbr.
215

14. Zabranjujem dalju prekomandu v/o i RVS iz jedinice u jedinicu bez naredbe Komandanta
92. mtbr. Svako udaljavanje iz jedinice i neopravdano kanjenje strogo kanjavati zatvorom
koji imati u brigadama. Odgovorni komandanti brigada i bataljona. Rok odmah.
Za drastinije krenje discipline protiv prekrioca pokretati krivini postupak. Odgovorni
komandanti i komandiri. Rok odmah.
15. U jedinicama gde vlada nedisciplina, nered, neorganizovan ivot i rad, nebriga za ljude,
nesposobnost za dejstvo, zaputenost boraca, oruja i drugih sredstava RT i opreme protiv
komandira i komandanata pokretati krivinu prijavu i smenjivati ih sa dunosti, kontrolu
e organizovati N komande 92. mtbr u skladu sa stanjem predlagati mere. Stalan zadatak.
16. Sainiti spiskove, porodica palih boraca, invalida rata i siromanih boraca i sa drugim
nosiocima odbrane, Crvenim krstom i drugim humanitarnim organizacijama organizirati
stalnu pomo. Odgovoran PK za IM. Stalan zadatak.
Sve evidencije voditi u brigadi.
17. Saradnjom i koordinacijom zadataka sa organima vlasti i drugim nosiocima odbrane
spreiti sve mogue sporove i naruavanje morala boraca. (Vee isplate od plate boraca,
kriminal i bogaenje, privilegije pojedinaca, izbegavanje obaveze i angaovanje vojno
sposobnih van utvrenih kriterijuma, paravojno organizovanje, stranako delovanje u
jedinicama i dr.). Odgovorni PK za CP, PK za IM, OB 92. mtbr i komandanti bataljonadiviziona. Stalan zadatak.
18. Od ogranieno sposobnih mukaraca i starijeg godita i ena formirati jedinice CZ,
vojno-teritorijalne jedinice i jedinice opte namene i angaovati ih prema planu upotrebe
snaga. Naelnik taba i organi za pozadinu 92. mtbr. Rok 01. 05. 1994. g.
19. RO i administraciju usmeriti na saradnji sa komandom brigade i zajedniko reavanje
radne obaveze i drugih problema u zonama odgovornosti i shvatanjem da se samo na takav
nain moe doi do pravih reenja i izbegavanje sporova, a ne preko lica i institucija van
zone odgovornosti.
20. U odnosima sa UNPROFOR-om u saradnji sa organima vlasti nastupati jedinstveno i
izbei ispoljavanje linih interesa pojedinaca i naruavanje sistema nadlenosti u odnosu sa
istim. Sva reenja lokacije, pokreta i drugih aktivnosti snaga UNPROFOR-a (sem civilne
policije) u iskljuivoj je nadlenosti Komande 7. korpusa te i ponaanja drugih subjekata
odbrane prema tome uskladiti. Odgovorni PK za CP.
21. Upozoravam komandante jedinica da se pridravaju svojih zakonskih ovlaenja i
izvravaju obaveze saradnje sa svim nosiocima odbrane u zoni odgovornosti.
Zabranjujem komandantima prihvatanje i reenje obaveze drugih nosioca odbrane sem u
sluaju koji predvia Zakon. Trajan zadatak.
22. Sa nareenjem upoznati organe Komande i u potrebnom obimu informisati vojnike i
stareine kao i druge nosioce zadataka odbrane u zoni odgovornosti.
Dostavljeno: K O M A N D A N T
Svim jedinicama pukovnik Veljko Bosanac, [v.r.]
PKPo, N, PKM
PK za CP, PKBO, JNJ/DA M.P.382

382

Okrugli peat: Vojna pota 9035, Benkovac.

216

BROJ 296-220
13. 03. 1994.383
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 40.

115

1994., oujak 6.
[Knin]
Izvjee Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK o sukobu s HV-om na dominantnim
kotama kod Peruia, moguem napadu hrvatskih snaga na prijevoj Ljubovo, nezadovoljstvu
pripadnika 39. korpusa SVK upuenih s Banovine u pomo snagama 15. korpusa SVK, te
vercu prema Bihau
GLAVNI TAB SVK
ODELENJE BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 15-06/3
06. 03. 1994. godina
Dnevni izvetaj.1.- Aktivnosti neprijatelja:
Nakon jueranjeg posedanja praznih poloaja u z/o 3/18. pbr od strane HV, u toku noi
05/06. 03. o.g. dovedene su snage 3. pb ojaane sa vodom VP 15. K i snagama jurinog
bataljona koje su uspele da zbace neprijatelja sa kote 946 ardak. Meutim, prema
raspoloivim podacima, iz pravca Peruia komunikacijom Perui-Pocrnci uoena je
kolona od 5 tenkova. Cenimo da je namera neprijatelja tenkoprohodnim prostorom sa
linije Perui-Pocrnci presei komunikaciju Ljubovo-iroka Kula i time odsei Teslingrad.384
Neprijatelj je danas ispoljio jaka artiljerijska dejstva po Teslingradu.
2.- Aktivnosti UNPROFOR-a:
Prema prikupljenim podacima jedinice ekog bataljona UN koje su proteklog dana
izviale liniju razgranienja i ureivali poloaje za postavljanje punktova, u z/o 15. K, sa
istih se povlae.
Na teritoriji Banije uoena je pojaana aktivnost UNPROFOR-a koja se ogleda kroz
intenzivnije kretanje i patroliranje po teritoriji. Cenimo da je isto u funkciji obavetajnog
rada.
3.- Stanje u jedinicama:
Odziv vojnih obveznika 15. K za odbranu napadnutog podruja je dobar i postoji dovoljna
spremnost za povratak privremeno zauzetog prostora.
Na osnovu nareenja o formiranju mtb sa teritorije Banije radi upuivanja u 15. K
preduzete su mere na izvrenju ovog zadatka, ali operativni podaci ukazuju da meu v/o
postoji nezadovoljstvo i da e izvestan broj v/o odbiti da ue u sastav ove jedinice, a zbog
opteg politikog stanja na teritoriji i nereenog statusa boraca.
383
384

Dopisano rukom.
Liki Osik.

217

U sklopu nastojanja suzbijanja verca sa Muslimanima VP 39. K izvrila je pretres kue


1 v/o iz 33. pbr i tom prilikom oduzela: 1 PM M.52, 1 RB M.57, 2 PAP, 1 AP, odreenu
koliinu municije, 11 PMA-2, 3 punjaa za pomenute mine, kum. minu za RB, TKM i 3
POB.
4.- Stanje na teritoriji:
Prema saznanjima OB 6. jurinog bataljona, u reonu Gavrania mosta, nizvodno
Koranom, a u z/o 21. K pojaan je verc sa Muslimanima i on je praktino legalizovan
na ovom prostoru, jer je za danas u popodnevnim asovima na ovom mestu zakazan i
ruak sa Muslimanima. U kontaktu sa oficirom 5. K ABiH na OB je doao do saznanja
da Muslimani raspolau sa kvalitetnim informacijama i da imaju detaljne informacije o
stanju na ovom delu RSK, to praktino znai da se pod firmom verca odvija i intenzivan
obavetajni rad protiv RSK i SVK.
5.- Ostalo:
Rade ubrilo, komandant etnike dinarske divizije ponudio je svoju pomo 18. pbr
sa oko 50 boraca. Komanda korpusa je prihvatila njegovu ponudu, ali isti do pisanja ovog
izvetaja nije stigao u zonu b/d.
TRM/TRM.NAELNIK
p u k o v n i k Vuk Dmitrovi
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

116

1994., oujak 6.
[Knin]
Izvjee Glavnog taba SVK predsjedniku Republike Srbije, predsjedniku RSK i naelniku
Generaltaba VJ o aktivnostima HV-a, gubicima ratnog zrakoplovstva SVK, problemima
financiranja SVK te o odnosu sa snagama UNPROFOR-a
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO

Str. Pov. br. 3-124

06. 03. 1994. god.
Redovni operativni izvetaj G SVK,
d o s t a v lj a.KABINETU PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
(na linost g. Slobodana Miloevia)
KABINETU PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
(na linost g. Milana Martia)
KABINETU NAELNIKA GENERALTABA VJ
(na linost general-pukovnika Momila Periia)
218

1. NEPRIJATELJ
U odnosu na prethodni izvetaj prikupljeni su sledei podaci o OS Hrvatske, 5. K
Muslimana i NO AP ZB:
a) Hrvatska vojska:
Potvreni su podaci o grupisanju snaga u irem rejonu Gospia i Otoca i Ogulina (Kapela).
Otkriveni podaci o aktivnostima ovih snaga ukazuju na pripreme za ofanzivna dejstva,
nasilno izvianje radi zauzimanja dominantnih objekata na pravcu Ramljani Ljubovo
i pokuaj odsecanja Teslingrada.385 U toku 3/4. 03. ustae su ubacile jednu izviakodiverzantsku grupu, zaposele objekte Trla i ukovac na dubini oko 2 km. Demonstrativni
pokreti omj 9. mtbr386 u irem rejonu Gospia u funkciji su stvaranja panike meu srpskim
stanovnitvom;
Na prostoru Otoac Brinje Ogulin pregrupisavanje jedinica, otkriveno je i intenzivno
uvebavanje jedinica ranga eta bataljon;
Prema S.387 Dalmaciji vre se demonstrativni pokreti jedinica na pravcima: ibenik
Skradin, ibenik Drni i Zadar Benkovac, uestalije se kri primirje, a posebno su
aktivne izviake jedinice na Svilaji i Velebitu. Potvruje se da je dio jedinica koje se vraaju
iz Bosne, zadran u irem rejonu Splita i Makarska;
Centri za obuku u Sinju, Puli, Pazinu, Delnicama i Jastrebarskom, primili su februarsku
partiju vojnika a prethodna je upuena u domobranske i gardijske jedinice;
Avijacija je poveala broj borbenih letova sa 8 na 20 dnevno i uglavnom vri uvebavanje
podrke snagama KoV;
I pored hrvatsko-muslimanskih dogovora i dalje se vri mobilizacija svih Hrvata rodom iz
Bosne i alju se organizovano u C.388 Bosnu;
HV je intenzivirala provokativna dejstva iz svog naoruanja prema severno-dalmatinskom
i likom ratitu.
b) Stanje u AP ZB
Nije dolo do bitnijih promena u odnosu na prethodni izvetaj. Stanje 5. K se i dalje
usloava, sve jedinice se utvruju i pripremaju za odsudnu odbranu, teino prema 2. KK.
Snage AP ZB nemaju rezervi i nisu u mogunosti za sada bitnije pomeriti linije u svoju
korist.
Uoena je snana aktivnost Hrvatske u cilju obustave sukoba i orijentacije svih Muslimana
prema Srbima. Tu aktivnost provodi Armin Pohara, predsednik muslimanske demokratske
stranke iz Zagreba.
2. NAE SNAGE
U toku 05/06. 03. IG su okrune i vodi se borba za njihovo unitenje.
Na provokativna dejstva ustakih snaga, odgovoreno je artiljerijskom, tenkovskom i vatrom
iz peadijskog naoruanja po svim uoenim i otkrivenim ciljevima, to je neprijatelja
prisililo da prestane sa provokacijama. Komande i jedinice SVK teino su bile angaovane
na borbenoj obuci komandi i jedinica, nastavku ininjerijskih radova na opravci i izradi
prilaznih puteva, ureenju poloaja i zaklona za zatitu ljudstva, dopunskom zapreavanju
meuprostora i prikupljanju podataka o aktivnostima neprijateljskih snaga.
Gubici u ovom izvetajnom periodu 4 borca su poginula, a 11 ranjeno.
385
386
387
388

Liki Osik.
Rije je o 9. gardijskoj brigadi HV-a.
Sjevernoj.
Centralna.

219

Dana 28. 02. 1994. godine bez znanja Vrhovnog komandanta i Komandanta SVK,
angaovane su avijacijske snage sa a. Udbina u operaciji na prostoru RS (Novi Travnik i
Bugojno). Od strane snaga NATO pogoeno je 6 (est) aviona tipa JASTREB od kojih
je 5 (pet) uniteno a jedan je uspeo sletiti na a. Udbina. Poginula su tri (3) pilota, od kojih
jedan iz sastava SVK, a dva iz VRS.
2.1. Stanje borbenog morala
Moral boraca i stareina je na nivou koji omoguava izvrenje postavljenih zadataka. U
ovom periodu na moral boraca pozitivno je uticala odluka Vlade RSK o ukljuivanju RSK
u platni sistem SRJ i razreenje krizne situacije oko mosta na r. Savi kod Gradike389. Moral
je i dalje optereen zbog neisplaenih linih dohodaka i problemima vezanim za proletnu
setvu.
Prisutno je nezadovoljstvo boraca zbog neaktiviranih radnih organizacija, sporog
konstituisanja i nefunkcionisanja civilnih organa vlasti. Moral boraca optereuje takoe i
nefunkcionisanje vojnih sudova jer se na slobodi nalazi vei broj ljudi koji su poinili tea
krivina dela.
2.2. Materijalno i zdravstveno obezbeenje
Srpska Vojska Krajine u ovoj godini svakodnevno je nelikvidna za iznos od pola do milion
ND, dok se obaveze prema dobavljaima (poveriocima) izvravaju sa zakanjenjem od 30
do 90 dana, zavisno od prioriteta plaanja. Vlada RSK, kroz budet, nije u stanju da pokriva
trokove najnieg standarda Vojske (preivljavanje), a da se ne govori o veim ulaganjima u
remont, namenske objekte i NVO.
Za vojnika (v/o), od januara, nisu obezbeene naknade u naturalnom niti novanom obliku.
Ako se ovakav trend financijskog obezbeenja nastavi, snabdevai nee biti u stanju da, u
ovako sloenim ekonomskim uslovima, nastave ciklus proizvodnje i snabdevanja Vojske.
Do sada nije razraen problem potraivanja carinskih obaveza za robu koja se prevozi
vozilima RSK iz SRJ i za robu koja se upuuje iz jednog u drugi deo RSK, a pri tome prelazi
teritoriju SRJ. Od strane carinskih organa trai se depozit od 1.000 DM po leperu bez
obzira to se roba prevozi za SVK. Ovaj problem treba ubrzano reavati radi breg dotura
MS.
2.3. Mobilizacijska i personalna problematika
Napravljeni su predlozi formacija vojno teritorijalnih organa Srpske Vojske Krajine,
razmatranje predloga novih organizacijsko-formacijskih reenja G, komandi korpusa,
divizija i brigada. Dostavljeni su zahtevi za dravljanstvo SR Jugoslavije za profesionalne
oficire, podoficire i CL u Vojsci Jugoslavije.
Popunjenost jedinica SVK je bez bitnih promena u odnosu na prethodni izvetaj.
2.4. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji
Operativnim radom dolo se do podataka da je u Osijeku u toku reorganizacija jedinica
Rene ratne flotile HV, a cilj je osposobljavanje ovih jedinica za izvoenje DTA po vanim
privrednim objektima u zahvatu reka Drava i Dunav (mostovi, vodovod i dr.).
Osnovna karakteristika delovanja UNPROFOR-a i posmatraa EU u proteklom periodu je
pojaana obavetajna delatnost ispoljena kroz fotografisanje i snimanje objekata na teritoriji
(zabeleeno u z/o 18. K) i nastojanje da se obezbedi pogodna lokacija za smetaj na Udbini
radi svakodnevnog opserviranja aerodroma Udbina. Takoe je uoeno i ojaavanje jedinica
UNPROFOR-a sa tehnikom i naoruanjem kalibra preko 12,7 mm.
389

Stara Gradika.

220

Stanje u jedinicama SVK i dalje je optereeno propustima u funkcionisanju RiK-a,


nepopunjenou jedinica i slabom bezbednou dravne granice. Druga karakteristika
ovog stanja je dalji rast kriminala kroz otuivanje RMS, pri emu smo u ovom periodu
registrovali jedan pokuaj provale u magacin MTS bVP G SVK, provalu u magacin 9.
mtbr, 15. K i krau mina 82 mm iz 11. pbr, 21. K.
Na prostoru Slavonije, Baranje i Z.390 Srema registrujemo nastojanja SRS da preko svojih
aktivnosti stvori oslonce i uticaj u jedinicama SVK, a to je posebno izraeno u 37. i 35. pbr.
U ovome su posebno agresivni predsednik SO Dalj i rukovodstvo MZ Bilje.
U zagraninom podruju prema Cazinskoj Krajini, i pored svih preduzetih mera od strane
jedinica VP i MUP-a RSK, nedozvoljena trgovina sa Muslimanima nije prekinuta. Ovo
je posebno izraeno u z/o 21. K kako zbog irine graninog pojasa tako i zbog umeanosti
u ovu delatnost pojedinaca iz civilnih i vojnih struktura. Zabrinjavajue je to je porast u
otuivanju oruja, municije i MES iz jedinica SVK u uskoj vezi sa ovom teritorijom.
3. SARADNJA SA UNPROFOR-om
Nakon otklanjanja nesporazuma vezanog za prisustvo pripadnika UNPROFOR-a na mostu
kod Gradike, odnosi mirovnih snaga UN i SVK su normalizovani.
U G SVK je primljen specijalni izaslanik generala ana Kota.391 Osnovna tema razgovora
bilo je ponovno pokretanje od strane UNPROFOR-a pitanja pregovora izmeu delegacija
SVK i HV o globalnom prekidu vatre. Tom prilikom je preneena molba generala Kota da
bude primljen od strane generala eleketia,392 komandanta SVK, u oprotajnu posetu.
Odrani su kontakti komandanta severnodalmatinskog korpusa sa komandantom sektora
Jug i komandanata likog i kordunakog korpusa sa komandantom sektora Sjever
UNPROFOR-a.
UNPROFOR-u je dozvoljeno da koristi granini prelaz itni kod Drnia i izvri smenu
(ete OS ekog i jordanskog bataljona (-1)). UNPROFOR pojaava snage na granici
izmeu RSK i RS. Predsednik republike je pokrenuo pitanje ustupanja kasarni i drugih
objekata od strane UNPROFOR SVK odnosno drugim korisnicima.
4. ZAKLJUCI I PREDVIANJA
a) Po meri opadanja tenzija u BiH, HV e ojaavati snage prema RSK i pojaavati pritisak
pre svega u zoni 7. i 15. K. Oekivati je da e hrvatska strana nuditi pregovore po ranije
pokrenutom spektru pitanja sa RSK. Ukoliko se ne iznau reenja, mogua je i agresija HV
na RSK.
b) Produit e intenzivnu obavetajno-izviaku delatnost na p/k, te nastojati zauzeti vanije
objekte, pre svega one koji su slabije branjeni i neposjednuti, diui ratnu tenziju prema
S.393 Dalmaciji i Lici.
c) I dalje e subverzivnim metodama nastojati spreiti dovoenje snaga sa drugih delova
fronta u Liku i S. Dalmaciju, te konsolidaciju nove vlasti.
d) Mere koje su preduzete
Ojaana je odbrana Teslingrada pregrupisavanjem snaga izmeu korpusa SVK.
U toku je uvoenje radne obaveze po programu predsednika Republike.
390
391
392
393

Zapadni.
Jean Cot.
Milan.
Sjevernoj.

221

Komisija za utvrivanje uzroka gubitka avijacije SVK je zavrila dobiveni zadatak. K-dant
105. vbr je suspendovan i u toku je utvrivanje odgovornosti.
Uputili smo zahtev G VRS za angaovanje jedinica VRS u RSK po planu upotrebe.
Na VSO je analizirana ukupna politiko bezbedonosna situacija u RSK, te mogue
posledice i mere povodom blokade rada Vlade od strane parlamenta.
5. ODLUKA
Nepromenjena.
6. ZAHTEVI
Svi zahtevi bie izneseni u G VJ na Planu koordinacije za mart mesec.
KOMANDANT
general-major Milan eleketi, [v.r.]
M.P.394

M.P.395

Izvornik, strojopis, irilica


HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

117

1994., oujak 7.
[Knin]
Zapovijed Glavnog taba SVK o obilasku vojnika SVK koji se nalaze na obuci u nastavnim
centrima VJ
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE POVERLJIVO
pov. br. 3-127
07. 03. 1994. god.
Sticanje uvida u ponaanje i obuku vojnika SVK u NC i jedinicama VJ,
N a r e e nj e.Prema izvetajima iz G VJ jedan broj vojnika iz SVK na obuci u NC i jedinicama VJ ponaa
se nevojniki i suprotno vaeim zakonskim propisima. Sve je ea praksa kolektivnog
naputanja asova obuke i pojedinanog samovoljnog udaljavanja iz jedinica. Prema
izjavama stareina jedinica u kojima se izvodi obuka sa vojnicima SVK vojnici dalji opstanak
uslovljavaju traenjem odgovora na vie pitanja na koja ovi ne mogu da odgovore. Imajui
u vidu navedeno stanje a u cilju sticanja realnog uvida u probleme i stanje i preduzimanja
potrebnih mera,
NAREUJEM
Da ekipa stareina iz G SVK obie sve nastavne centre i jedinice u VJ u kojima se na obuci
nalaze vojnici iz SVK radi snimanja stanja i pruanja pomoi komandama i stareinama u
stabilizaciji stanja i realizaciji programa obuke u celini.
394
395

Okrugli peat: Glavni tab SVK.


Prijemni peat centra veze: Brzojav CER, br. 1190, primljen 6. 3. 1994. u 20,10.

222

U vezi s tim:
1. Za obilazak NC i jedinica VJ u ekipu za obilazak odreujem:
pukovnik Sekuli Milisav, voa
pukovnik Novakovi Kosta,
potpukovnik Krnjaji Duan,
potpukovnik Poznan Nikola.
2. Ekipa e obii garnizone:
abac (2 VP), Rumu, Sremsku Mitrovicu, Vrac
Beograd (3 VP), Obrenovac
Kraljevo, Kragujevac, upriju
Novi Sad, Baku Palanku, Sombor
Za obilazak jedinica traiti dva motorna vozila od kabineta NG VJ.
3. Teite pri obilasku imati:
prikupljanje podataka o radu i ponaanju vojnika na obuci, pri emu pojedinano utvrditi
koji su vojnici i kada napustili jedinice i kada se zavrava obuka sa vojnicima koji se nalaze
na obuci u VJ;
razgovor sa vojnicima uz davanje odgovora na pitanja koja su vojnici postavili pri obilasku
poetkom februara meseca;
o duini vremena koje treba jo provesti na obuci u VJ;
o obavezama vojnika po povratku u SVK.
4. Obilazak NC i jedinica izvriti u vremenu od 8 do 14. 03. 1994. godine.
O vremenu i cilju obilaska obavestiti Komandu 1. A preko kabineta NG.
5. Pripremu ekipe za obilazak izvrie pk Sekuli Milisav 7. 03. 1994. od 18 do 19 asova.
6. Po izvrenom obilasku dostaviti pismeni izvetaj sa predlozima za reavanje problema.
7. Putne trokove isplatiti po zadatku 610/4400.
MS/LJB

M.P.396

K O M A N D A N T
general-major Milan eleketi, [v.r.]

Dostavljeno:
Kabinetu NG VJ
Komandi 1. A (preko kabineta NG)
Organu za pozadinu G SVK
Naelnik finansijske slube
Arhiva.
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 7.

396

Okrugli peat: Glavni tab SVK.

223

118

1994., oujak 8.
Glina
Obavijest Komande 24. pbr SVK Glavnom tabu SVK o preletu zrakoplova NATO-a koji
je snimao vojno skladite erkezovac i raketne sustave PVO, nedavno dovezene iz Vojske
Jugoslavije
VOJNA POTA
9136
Pov. br. 192-14
08. 03. 1994. god.
GLINA
Povreda vazdunog prostora, izvetaj-397
G SVK
1. Dana 07. 03. 1994. g. oko 15,20 asova iznad skladita erkezovac (87. pob) nadletio
je avion koji je najverovatnije snimio skladite i sredstva koja su nedavno dovezena iz VJ
raketni sistem PVO.
2. Avion su uoili vojnici na strai i pomonik deurnog skladita.
3. Najverovatnije se radi o avionu NATO tip Mira. Doleteo je iz pravca Bihaa na
visini oko 1000 m, napravio krug iznad skladita, usporio je brzinu na minimum, a po
izvrenom osmatranju poveao brzinu i napustio rejon objekta ka Korenici.
4. Najverovatnije je izvrio snimanje objekta.
5. OC korpusa je izveten oko 19.00 asova. Deurnih jedinica PVO nema u rejonu
skladita i nisu preduzete nikakove mere u cilju unitenja aviona.
6. U zadnje vreme je intenzivirana aktivnost avijacije NATO i letilica UNPROFOR-a a
ima pojava da UNPROFOR nadlee i odreene zone i reone u zoni odgovornosti 39. K da
se ne vri najava i prijava letova UN.
Ima pojava da vre najave k-dama brigada za letove u zoni odgovornosti brigada. Preduzeli
smo mere, naredili k-dama brigada da nemaju prava da vre prijem najave letova.
N ARJ PVO
ppukovnik Milan Cikota M.P.398
M.P.399
400
mc/ni
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5005.
Rukom dopisano: PKMViPP [Pomoniku komandanta za moralno vaspitanje i pravne poslove] napisati
protest gen. Kotu [Jean Cot, zapovjednik snaga UNPROFOR-a]. Povreda VOP-RSK, nenajavljeni letovi He,
aviona izviaju VOP raspored SVK. Po danima izneti [dvije rijei nejasne] sluajeva He-? 07. 03. avion: koridor
Biha-Dvor na Uni-Korenica.
398
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 496, primljen 8. 3. 1994. u 17, 20; predan u 17,40.
399
Prijemni peat: Glavni tab SVK, 8. 3. 1994.
400
Na kraju rukom dopisano: Upuen protest pov. 40-29, od 09. 03. 1994 godine. Ovako uraeno po
odobrenju N.
397

224

119

1994., oujak 9.
[Knin]
Izvjee Glavnog taba SVK Generaltabu VJ o pojaanjima HV-a na podruju Peruia,
napadu hrvatskih snaga prema Vrhovinama i Likom Osiku, pojaanju snaga SVK u 18.,
21. i 39. korpusu te pokuaju prikrivanja ruenja zrakoplova UNPROFOR-a
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO

Str. pov. br. 3-128
09. 03. 1994. god.
G VJ /na linost naelnika/
Vanredni operativni izvetaj.Operativno vreme 11,00 09. 03. 1994. godine
Karta 1 : 100 000 (sekcije Gospi i Biha)
U odnosu na redovni izvetaj od 06. 03. 1994. godine do promena u grupisanju kod HV na
Likom ratitu dolo je u sledeem:
U toku 07. 03. 1994. u rejonu Peruia snage ZP Gospi ojaane su b/7. gbr. U toku 08.
03. 1994. godine iste snage su uvedene u borbu u cilju ovlaivanja objektom ukovac
tt. 1204 (46,40). U dva navrata hrvatska vojska je pokuala ovladati s. Turjanski zaseok
Maii (56,36) i objekat Strabenica tt 1043 (56,40) i time odsei Vrhovine. Napadi su
odbijeni.
Posredstvom komandanta UNPROFOR-a sektor Jug 08. 03. 1994. odran je sastanak
komandanta 15. K SVK pukovnik uput Milana i k-ta ZP Gospi brigadira Gabrievi
Veselka, dogovoreno je:
1. Da se obustave borbena dejstva,
2. Da se HV povue na ranije poloaje tj. na poloaje koje je drala pre 05. 03. 1994. g., a
da se izmeu strana u sukobu rasporede snage UNPROFOR-a.
Rok povlaenja HV 08,00 asova 09. 03. 1994. godine.
3. Da se u toku 09. 03. nastave pregovori.
U toku izvoenja b/d u irem rejonu Plakog, sa VP jedinica PVO 70. pbr, Boino Brdo i
s. Donji Janii (96,24) u 14,00 08. 03. 1994. godine ispaljene su 2 S-M najverovatnije na
avion UNPROFOR-a iji let nije bio najavljen. Navodno se radi o panskom avionu koji
je jednom S-2M pogoen u rep i prinudno sletio na a. Krk. Hrvatska sredstva informisanja
su optuila nau stranu za ovaj incident. S obzirom da je avion pogoen na samoj liniji
razdvajanja SVK i HV, mi smo preko naih sredstava informisanja demantovali tu vest.
GUBICI U SVK: jedan poginuo, jedan nestao i petorica ranjenih, od ega jedan civil.
ZAKLJUCI:
1. Pregovori koje inicira hrvatska strana posredstvom UNPROFOR-a su ve potvrena
taktika hrvatske strane. Cilj im je da obustavom b/d zadre zauzete objekte, pregrupiu svoje
snage, stabilizuju odbranu i dobiju na vremenu u cilju ininjerijskog ureenja poloaja.
2. Najverovatnije da se nee povui sa objekta Trla (52,40). Prema raspoloivim podacima
HV se nije izvukla sa ovog objekta do 08,00 asova 09. 03. 1994. godine.
225

3. Verovatno e HV drati tenzije i pokuati napad u cilju odsecanja Teslingrada401 i


Vrhovina.
PREDUZETE MERE:
1. 15. korpus smo ojaali snagama iz 18. K i spec. br. MUP-a RSK, a iz 21. i 39. K formirali
smo po jedan bataljon kao rezervu za intervenciju na ugroenim pravcima.
2. Na inicijativu k-ta UNPROFOR-a sektor Jug obustavili smo napad na objekat Trla i
prihvatili sastanak komandanta ZP Gospi i k-ta 15. K zakazan za 14,00 . 09. 03. 1994.
godine.
3. Ministru IP RSK dostavili smo izvetaj da nae snage PVO nisu gaale avion
UNPROFOR-a, s ciljem odgovora panskoj ambasadi koja od nae Vlade trai detaljan
izvetaj.
Za K O M A N D A N T-a
general-major Milan eleketi
[., v.r.]402 M.P.403 M.P.404
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

120

1994., oujak 9.
[Jasenovac]
Informacija Komande 98. pbr SVK podreenim postrojbama o akcijama HV-a na
podruju Dalmacije i Like, problemima s mobiliziranim vojnicima u SRJ, politikoj zatiti
pravoslavnih zemalja na stvaranju srpske drave, imenovanju novog zapovjednika 18.
korpusa SVK te problemima s alkoholom u postrojbama SVK
K O M A N D A
98. PEADIJSKE BRIGADE
Pov. br. 32-19

09. 03. 1994. god.
Informacija potinjenim jedinicama, dostavlja.

KOMANDI

2.pb405

Iz poslednje informacije Press centra G SVK saznajemo da su provokacije neprijatelja u


zoni odgovornosti 7. K konstantne. U najnovijem izvjetaju se kae da je dejstvovano na
podruju Drnia i Vrlike, a iz tenka i MB 82 mm dejstvovano je na Benkovakom pravcu.
Du cijele linije razgranienja Likog korpusa neprijatelj je izvodio provokativna dejstva,
a u irem reonu sjeverno od Teslingrada406 neprijatelj je ubacio dvije diverzantske grupe uz
dejstvo artiljerije.
401
402
403
404
405
406

Liki Osik.
Potpis neitak.
Okrugli peat: Glavni tab SVK.
Prijemni peat centra veze: Brzojav CER, br. 1246, primljen 9. 3. 1994. u 12,40; predan u 14,00.
Dopisano rukom.
Liki Osik.

226

U zonama odgovornosti ostalih korpusa nije bilo provokativnih dejstava neprijatelja.


Problem v/o mobilisanih u SRJ dostavili smo G SVK koji su obeali da e njihov problem
biti rjeen u to kraem toku, tj. vrijeme boravka, nain obilaska porodica i sve druge
obaveze koje e oni imati. Isti sluaj je i sa v/o koji su doli u 7. K. Molimo sve v/o o
kojima je rije da se malo strpe da se zakonskim propisima rijei njihov status. Odlukom
Predsjednika RSK uvodi se radna obaveza za sve graane RSK. Oekujemo detaljna
uputstva i odluku Vlade RSK. Meutim, obzirom da se vrijeme poboljava i da se ve mogu
obavljati radovi na obradi zemljita, smatramo da bi se moralo preduzeti odreene mjere da
se svo poljoprivredno zemljite obradi. Sve K-de dune su preduzeti mjere koje su u njihovoj
nadlenosti da se svi radovi na vrijeme organizuju i realizuju.
Borcima je sigurno poznato da je stvorena nekakva vjetaka tvorevina Savezna Republika
BiH izmeu Hrvata i Muslimana. Nae miljenje je da je to pokuaj katolikog svijeta da
se to vie okupira Srpskih i pravoslavnih teritorija, odnosno proiri njihova svera uticaja.
Meutim, Srbi imaju nikakve obaveze prema toj vjetakoj tvorevini. Nama je sasvim
dovoljno to su se na nau stranu i nau zatitu stavile sve pravoslavne zemlje, a prije svih
velika Rusija i bratska Grka. One e sigurno obezbediti da se Srbija proiri na sve one
teritorije koje su sad pod kontrolom Srpske vojske. Koliko e one biti to zavisi samo od nas
Srba. Za razliku od Hrvata i Muslimana, Srbima je potrebna samo moralna podrka i vrsta
garancija da smo na pravom putu. Bratska Rusija je naa najvea garancija.
Da bismo stvorili nau Srbiju, moramo biti jedinstveniji nego ikad do sad. Katoliki svijet
je preko pojedinih stranaka i pojedinaca prodro u najvie organe Srpske vlasti. Upravo je to
jedan od razloga zato nije izabrana Vlada RSK. Tvrdimo da Predsjednik RSK i k-dant G
SVK situaciju dre u svojim rukama i da nema nikakvog razloga za paniku. Svi politiari i
vojni umovi rade na stvaranju Srpske drave. Zato im treba dati punu podrku i odanost.
Svi Brankovii bie izvedeni pred sud Srpskog naroda.
Vjerujem da su borci upoznati sa personalnim promjenama u SVK i K-di 18. K. Da
ponovim, za vrioca dunosti k-danta 18. K postavljen je dosadanji N, pukovnik Peri
Slobodan. Takvu odluku donio je lino legendarni k-dant zapadne Slavonije i sadanji
k-dant SVK, general-major Milan eleketi. Vjerujemo da nema borca u 18. K, koji sumnja
u dobre namjere i Srpska opredjeljenja gospodina eleketia. Naa najvea obaveza prema
g-dinu eleketiu bie ako nastavimo dogradnju i usavravanje sistem RiK-a koje je on sa
svojom K-dom 18. K uspostavio.
Da bismo bili mudri, odluni i sposobni odbraniti svoju djedovinu moramo biti trezveni.
Moramo se odrei alkohola, koji nam sve vie uzima ljudskih ivota.
Pripadnik 1/1.pb, 51. pbr Komlenac Jove Stanko samovoljno je preao preko linije naih
snaga da bi skinuo grau sa gospodarskih zgrada. Tom prilikom nagazio je na PP minu, to
je dovelo do teeg ranjavanja (tea povreda stopala desne noge).
V/o Mali Gojka Veljko izvrio je samoubistvo zbog nesreenih porodinih odnosa. Mali
je pripadnik 3/2. pb, 51. pbr.
Petero boraca 7. K proslavljalo je roendan u porodinoj kui blizu fronta. Dvoje je tee, a
troje lake povreeno od etvrte mine ispaljene iz runog bacaa na kuu.
Ovi dogaaji su razlog vie da se jo jednom apeluje na kontrolu kod uzimanja alkohola.
Ovu informaciju proraditi sa svim pripadnicima brigade.
POMONIK KOMANDANTA
m a j o r Vukain Teanovi, [v.r.]
227

M.P.407
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 21., kut. 5.

121

1994., oujak 11.


[Okuani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama o sprjeavanju incidenata
sa zrakoplovima NATO-a i UNPROFOR-a
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 18-250 STROGO POVERLJIVO
11.03.1994. godine
Spreavanje incidenata sa letilicama NATO pakta i
UNPROFOR-a, nareenje. KOMANDI

a/a408

Na osnovu telegrama G SVK str. pov. br. 336-1 od 08.03.1994. godine a imajui u vidu
trenutnu politiku situaciju naroito optereenu incidentima u vazdunom prostoru iznad
bive BiH i RSK i istekom mandata UNPROFOR-a, a u cilju spreavanja bilo kakvih
incidenata sa vazdunim snagama NATO i UNPROFOR-a,
NAREUJEM
1.- Preduzeti sve potrebne mere da u nikom sluaju ne doe do otvaranja vatre na letilice
NATO i UNPROFOR-a. Vatru otvoriti tek po ispoljenom vatrenom dejstvu na nae jedinice.
2.- Sve letove NATO i UNPROFOR-a pratiti osmatranjem sa zemlje, a o uoenom letu
odmah izvestiti de. operativnog K-de Korpusa. Podatke o preletu evidentirati uz najavu za
dotini let.
3.- Sa primljenim podacima (najavom) o letovima UNPROFOR-a obavezno upoznati sve
potinjene jedinice, a posebno ARJ PVO.
Podatak o letu snaga UNPROFOR-a mora doi do svakog vojnika u jedinici.
4.- Upozoravaju se komandanti jedinica na svu ozbiljnost u provoenju ovog nareenja.

KOMANDANT
p u k o v n i k Slobodan Peri, [v.r.]

M.P.409
Dostaviti:
51., 54. i 98. pbr, bzi, 59. i 63. Od, 18. Map, a/a
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 4.
407
408
409

Okrugli peat: Komanda 98. peadijske brigade.


Dopisano rukom.
Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.

228

122

1994., oujak 11.


Biljane Gornje
Izvjee Komande 92. mtbr SVK Glavnom tabu SVK i Komandi 7. korpusa SVK o obilasku
poloaja s predstavnicima HV-a i UNPROFOR-a u vezi dogovora oko utvrivanja linije
razdvajanja te o uoenim poloajima hrvatskih snaga na Velebitu i oko Novigrada
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. ____ STROGO POVERLJIVO
11. 03. 1994. godine
Biljane Gornje
Izvianje linija fronta sa oficirom UNPROFOR-a
puk. WOOD-om,410 izvetaj. GLAVNOM TABU SV RSK
K N I N
KOMANDI 7. KORPUSA
K N I N
Dana 10. 03. 1994. godine od strane G SV RSK i Komande 7. korpusa, dobio sam
zadatak da sa pukovnikom Wood-om, oficirom UNPROFOR-a i zamj. gen. COOT-om411
i oficirom za vezu sa hrvatske strane, izvrimo izvianje na pravcu Zadar Smokovi
Zemunik Gornji Kai Novigrad Kruevo M.412 Bobija (tt. 510), M.413 Alan, Crni
Vrh (tt. 1097) Visoica i u suprotnom pravcu junim padinama Velebita do Svetog brda
(tt. 1751), preko Novigrada u Zadar. Cilj izvianja je bio da se za potrebe UN, a za potrebe
pregovora o politikom rjeenju krize u bivoj SFRJ, tano utvrdi linija razdvajanja izmeu
naih snaga i ustaa na napred navedenom dijelu fronta. U samoj pripremi za izvrenje
zadatka u Komandi Korpusa i od N i prisutnih oficira mi je reeno da e se helikopter
UNPROFOR-a, spustiti u bazu UNPROFOR-a u Zadru gdje emo uzeti oficira za vezu sa
hrvatske strane, izvriti izvianje, vratiti se u istu bazu u Zadru, gdje emo ucrtavati prednji
kraj naih snaga i prednji kraj ustakih snaga, kako bi se tano utvrdila linija razdvajanja na
tom dijelu fronta. Nakon toga predvien je ruak, a poslije povratak u Knin.
Po planu letenja na zadatak smo krenuli u dogovoreno vreme (10.00 asova) i u Zadar stigli u
10.40 asova. Dolaskom u Zadar nismo se spustili u napred navedenu bazu UNPROFOR-a,
jer takve u Zadru nema, ve na igralite NK Omladinac kraj eljeznike stanice. Igralite
su obezbeivali ustake policijske snage, a oko igralita se okupilo oko 400-500 graana.
Pukovnika Wooda je iznenadio takav doek, te me je zbog line bezbednosti zadrao u
helikopteru, sa svoja dva vojnika. Nakon 3-4 minuta helikopteru je prila grupa oficira HV
na elu sa brigadirom Danko Lukom opunomoenim predstavnikom gen. Gotovine,414
komandanta zbornog podruja za Dalmaciju, brigadir Mirko undov, N iste komande, te
brigadir Frane ari, komandant Zadarskog okruga, Josip Joko Bocinov, ne nosi nikakav
in, ali je obavjetajni oficir za Zadarsko podruje, major bojnik Zeli,415 takoer iz
410
411
412
413
414
415

Prireivai nisu utvrdili ime.


Jean Cot.
Mala.
Mali.
Ante.
Ivan.

229

Zadarske komande, Ivica Lukovi, potpukovnik, oficir za vezu i lan pregovarakih timova
za zadarsko podruje, prevodilac (bez ina) Bai Stanko i jo jedan oficir, nisam mu saznao
ime, najverovatnije oficir bezbednosti.
Na poziv puk. Wooda, izaao sam iz helikoptera te sam se pozdravio sa navedenom grupom
oficira HV. Predstavio sam se navedenoj grupi oficira, kao oficir za vezu sa ovlatenjima
komandanta G SV RSK. Od navedenih oficira prije rata sam lino poznavao brig. undova,
ppuk. Lukovia i prevodioca Baia. Iznenadili su se to sam ja u ulozi naeg oficira za
vezu, jer su raspolagali podacima da sam poginuo 16. 11. 1993. godine, to su i objavili
preko njihove televizije i drugih sredstava informisanja. Na igralitu smo se zadrali desetak
minuta da bi se dogovorili o maruti leta i nakon nekih predloga za izmjene, prihvaen je
plan puk. Wooda, kojeg je odobrila i naa komanda. Dogovoreno je da se za vreme leta nita
ne snima.
Let navedenim pravcem je protekao bez ikakvih problema. Od strane HV na izvianje je
krenuo obavjetajac Bocinov. Iz helikoptera se nisu mogli dobro uoiti na borbeni raspored
snaga, poloaji artiljerije i slino i miljenja sam da navedeni oficir nije imao ta da uoi
na naoj strani. Osmatrajui njihovu stranu, primjetio sam da su sela Smokovi, Kai i
Islam416 potpuno poruena i spaljena, a posebno selo Smokovi u kojem sam samo jednu
kuu uoio da nije sruena (najverovatnije je u njoj ustaka komanda). Od s. Smokovia
pa do Novigradskog mora, uoio sam mnoge ustake poloaje, te VP artiljerije i tenkova.
Podaci su uneseni u kartu obavjetajnog organa 92. mtbr.
Na djelu marrute preko Velebita, uoio sam ustaku bazu izmeu Svetog brda (tt. 1751) i
V.417 Vrine (7 baraka koliba). Na brdu Visoica (tt. 1616) ustae nemaju nita, niti vojske,
niti nekih instalacija, nema prilaznog puta, a niti znakova da tu ovjek ivi. Sjeverozapadno
(oko 6 km) na brdu Palje uoio sam stambeni objekat sa 4-5 antena na krovu. Na Tulove
grede napravljen je prilazni put do vrha sa zapadne strane brda.
Za ovo izvianje ustae su se dobro pripremile i maskirale svoje poloaje. Na pravcu izvianja
nisam uoio niti jednog vojnika na njihovim poloajima niti borbenog vozila.
U 12.30 asova sa izvianja smo se vratili u Zadar na isto igralite. Tu su nas doekali
isti oficiri HV i masa naroda oko ice. Na predlog brigadira Danka otili smo u njihovo
zapovjednitvo, to ne odgovara istini, u hotel I. Tu sam primjetio da su doveli jako
obezbeenje. U hotelu I smo ucrtavali u kartu puk. Wooda liniju njihovog i naeg
prednjeg kraja. Primjetio sam da prikazuju svoj prednji kraj na pojedinim djelovima
fronta blie nama. Ja se nisam sloio, kako sa ucrtanim prednjim krajem njihovih snaga,
a prikazivali su nae snage na pojedinim mjestima to ne odgovara stvarnosti. Zatim sam
puk. Woodu na njegovu kartu nacrtao njihov prednji kraj onako kako sam ja smatrao da
je stvaran, ime se hrvatska strana nije sloila. Prikazao sam (ucrtao) prednji kraj naih
snaga na nain da pariram njihovom vienju stanja, ime se takoe suprotna strana nije
sloila. Na obrovakom i na novigradskom djelu fronta, karte njihova i naa su identine i
tu spornih pitanja nije bilo.
Na kraju smo zakljuili da je sporan dio fronta Kai (tt. 212) Zapadnjue jezero Vlaine
i kabrnja (crkva sv. Luka) Liane Tinjske. Pukovnik Wood je na sebe uzeo obavezu da sa
komandom G SV RSK (7. korpusa), a sa druge strane sa komandom (zapovjednitvom)
Zadarskog okruga HV dogovori sledee korake u razjanjavanju prisutnog problema.
416
417

Grki.
Velike.

230

Hrvatska strana trai da se u sporne rejone upute vojni posmatrai sa njihovim i naim
oficirima za vezu kako bi se na licu mjesta utvrdilo injenino stanje.
Rad na karti (utvrivanje linije razdvajanja) trajao je od 13.00 do 14.00 asova. Nakon
zavretka ovog djela posla hrvatska strana je organizirala ruak u ribljem restoranu u s.
Diklo. Na putu od hotela I do Dikla, uoio sam vei broj sruenih privatnih kua (vie
od 20 kua), za koje mi je jedan od hrvatskih oficira potvrdio da su to bile srpske kue.
Za cijelo vrijeme vonje po gradu uoio sam nekoliko grafita i to: HDZ pederi,
NDH, USTAE, HDZ upci i slino. Takoer sam primjetio da na ulicama nema
uniformisanih ljudi, niti ljudi koji nose oruje. Saobraaj je normalnog intenziteta, kao u
vreme prije rata. Iz helikoptera sam primjetio veliki broj sruenih kua s lijeve i desne strane
magistrale (oko 50 kua). Nigdje u Zadru nisam vidio da se neto gradi, nigdje nisam vidio
graevinsku dizalicu, ali je grad vrlo sreen i uredan. U Bibinjama sam takoer primjetio
oko 20 sruenih kua, te u Sukoanu oko 10 kua. Srpska pravoslavna crkva sv. Ilije u Zadru
nije sruena i kako tvrde oficiri s druge strane nije ni oteena.
Za cijelo vreme mog boravka na hrvatskoj strani nije mi upuena nikakva uvreda, kako od
oficira HV tako i od graana. Oslovljavali smo se krajnje vojniki korektno i upotrebljavali
smo izraze: Srpska vojska, srpski oficir, srpska strana, u direktnom obraanju
oslovljavali smo se sa gospodine i imenovali bi in.
Nakon ruka, odvezli su nas na stadion do helikoptera gdje su nas predstavnici
UNPROFOR-a fotografisali sa puk. Wood-om. Iz neformalnih razgovora sam primjetio
da hrvatska strana puno oekuje od garancija SAD nakon potpisivanja federacije izmeu
muslimana i hrvata u Bosni, ali su svjesni da oni i mi moemo samo biti dobre komije, a
nikako zajedno ivjeti. Politiki ciljevi i elje se mnogo razlikuju od opeg miljenja naroda.
Narodu je dosta rata, ele to prije da ovo zavri, za njih je Krajina stvarnost sa kojom se
moraju pomiriti.
ZAKLJUAK:
1. Hrvatska strana je iskoristila ovo izvianje za prikupljanje podataka o naim snagama za
vlastite potrebe.
2. Hrvatska strana od ove mirovne inicijative eli da dobije na vremenu.
3. Vreme primirja koriste na svim frontovima za popravljanje svog taktikog poloaja.
4. Hrvatska strana trenutno na ovom djelu ratita nije sposobna, a ni spremna na vee
operacije i akcije.
5. Cjenim da hrvatski oficiri sa kojima sam razgovarao ne spadaju u grupu vojnih
strunjaka, bez obzira na inove i funkcije koje obavljaju. Od svih se po kvaliteti istie
obavjetajac Bocinov, koji je veoma obrazovan i koji u detalje poznaje na prednji kraj.
6. to se tie naih snaga, za razliku od prednjeg kraja, raspolau sa malim brojem podataka
po dubini nae teritorije.
7. Predlaem G SV RSK i Komandi 7. korpusa da ovakvim zadacima pridaju vei znaaj
i izvre bolje pripreme stareina koje upuuju na izvravanje ovakvih zadataka.
ZL/SL
IZVJETAJ SASTAVIO:
m a j o r Zoran Laki, [v.r.]
KOMANDANT
pukovnik Veljko Bosanac, [v.r.]
231

M.P.418
Dostavlja se:
1) G SV RSK
2) Komandi 7. korpusa
3) Arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 33.

123

1994., oujak 13.


[Knin]
Zapovijed Glavnog taba SVK Komandi 11. korpusa SVK da postrojba koja osigurava
naftno polje u eletovcima ue u sastav 35. slavonske brigade SVK te da Komanda korpusa
dostavi prijedlog organizacijsko-formacijskih promjena i sprijei zlouporabe eksploatacije
nafte
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 8-18 ifrovano
13. 03. 1994. god. URUITI ODMAH
Pretpoinjavanje jedinice za obezbeenje naftnog izvora iz eletovca.KOMANDI 11. KORPUSA
Na osnovu odluke Vrhovnog saveta odbrane odranog dana 12. 03. 1994. godine, a u
skladu sa lanom 6. Zakona o Srpskoj Vojsci Krajine,
NAREUJEM
1. Jedinica koja obezbeuje izvore i postrojenja za eksploataciju nafte u eletovcima ulazi
u sastav 35. slavonske brigade.
2. Izvriti detaljnu analizu sadanjih formacijskih reenja, popune ljudstvom i drugim
materijalnim sredstvima i naoruanjem navedene jedinice.
3. Na osnovu izvrene analize popune i sagledanih potreba efikasnog izvrenja namenskih
zadataka najkasnije do 20. 03. 1994. g. dostaviti predlog organizacijsko-formacijskih
reenja jedinice ranga bataljona koju bi angaovali u eletovcima u cilju eliminisanja svih
mogunosti zloupotreba u eksploataciji nafte na toj lokaciji.
4. U jedinici izvriti analizu kadra i preduzeti hitno energine mere u cilju zavoenja reda
i discipline u skladu sa zakonom o Srpskoj Vojsci Krajine. Najkasnije do 14. 03. 1994.
izvriti neophodne kadrovske promene kojima eliminisati mogunosti daljih zloupotreba.
5. O svim planiranim i preduzetim aktivnostima po ovom nareenju redovno me
izvetavati.
418

Okrugli peat: Komanda 92. motorizovane brigade.

232

KOMANDANT
general-major Milan eleketi, [v.r.]
M.P.419 M.P.420
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 2.

124

1994., oujak 14.


[Glina]
Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o
sprjeavanju pripadnika UNPROFOR-a u pokuaju izvianja dubine teritorija RSK te
uspjehu pripadnika SVK u obustavi verca s Muslimanima u Cazinskoj krajini
KOMANDA 39. KORPUSA
ODSEK BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 2 28
14. 03. 1994. godine
Redovni izvetaj,
d o s t a v l j a.G SVK Odelenju bezbednosti
1. Ne raspolaemo podacima o aktivnosti HV prema naim snagama i teritoriji u
bezbednosnom i KO smislu.
2. Poslednjih dana registrovani su intenzivni pokuaji UNPROFOR-a u izvianju dubine
nae zone odgovornosti. Dana 10. 03. 1994. godine iz rejona Zrinske gore vraene su dvije
patrole DANBAT-a. Vozila UNPF br. 2847 i 2827 pripadaju eti smetenoj u s. Divua,
optina Dvor. Patrola jaine etiri vojnika, voa patrole Kpt BENTSEN.421 Komanda
korpusa uloila protest komandi sektora Sever. U toku je preduzimanje mera za spreavanje
kretanja UNPROFOR-a izvan dozvoljenih pravaca i po dubini teritorije.
3. U vezi sredstava RON-a pronaenih i oduzetih od OSTOJI DUANA, zvanog DUJA,
iz 3/33. pbr, sa istim obavljen IR i uzeta izjava. Rezultati razgovora vie ukazuju na javaluk
i dezorganizaciju u jedinici, a manje na to da su sredstva namenjena odnosno pripremljena
za verc sa muslimanima.
Dana 12.03. 1994. godine priveden je i pritvoren STANAR Branka LJUBAN, roen
11. 10. 1966. godine u Glini, SO Glina, Srbin, poljoprivrednik, oenjen, stanuje u s.
Kobiljak, pripadnik 3/33. pbr. Imenovani je pritvoren zbog uea u uspostavljanju veze
sa muslimanima za potrebe grupe Steve Bunia-Stiva, a to je u vezi sa ubistvom v/o ao
Marjana. Prvi rezultati IR ve su potvrdili neka dosadanja operativna saznanja. Prilikom
pretresa kue pronaena su i oduzeta sledea sredstva:
419
420
421

Okrugli peat: Glavni tab SVK.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1323, primljen 13. 3. 1994. u 15,20; predan u 16,40.
Prireivai nisu utvrdili ime.

233

automatska puka
2 kom
poluautomatska puka
1 kom
automat m-56
1 kom
tromblonska mina
6 kom
metak za AP
650 kom
metak 7,9 mm
135 kom
metak za PAT 20 mm
300 kom
dobo za PAT 20 mm
1 kom
municijska kutija za PKP 7,62 mm
1 kom
Pripadnik jedinice za spreavanje verca sa muslimanima stupio je u vezu sa muslimanom
po imenu ERMAZ, ovlatenim da za potrebe 5. K A BiH kupuje oruje i municiju. Ermaz
izjavio da je u vreme kada je ubijen v/o ao Marjan, sa licima na naoj strani bio ugovoren
posao u vrednosti oko 250 000 DM. Takoe izjavio da je prije 1-1,5 meseci za potrebe 5. K
sa nae teritorije trebao stii konvoj vredan oko dva miliona maraka, te da je isti usmeren u
V.422 Kladuu pa da ih sada Abdi423 tue sa njihovom municijom.
Vezano za trgovinu raznim robama Ermaz postavlja uslov da uz svaku malo veu koliinu
robe mora ii i municija i naoruanje, u suprotnom nee da trguje. Sa komandirom jedinice
na spreavanju verca izvrena priprema i dogovoreni daljnji zadaci po ovom pitanju.
POM. NAELNIKA
m a j o r Dodo Vlado, [v.r.]
DV/DV M.P.424
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.

125

1994., oujak 14.


[Liki Osik]
Informacija Komande 1. pjeadijskog bataljona 18. pbr SVK podreenim postrojbama o
posjeti predsjednika RSK i zapovjednika Glavnog taba SVK, akcijama HV-a na podruju
Bunia i Krbavice, sa zapovijedi za utvrivanje vatrenih poloaja, odmaranje postrojbi i
ureenje sklonita
KOMANDA 1. pb.
Broj: 234
Dana, 14. 03. 1994. g.
INFORMACIJU
dostavlja 2. p..425
422
423
424
425

Velika.
Fikret.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 524, primljen 14. 3. 1994. u 11,15; predan u 12,05.
Dopisano rukom.

234

Dana 12. 03. 94. g. u 15,00 asova u na bataljon doao je predsjednik Republike Srpske
Krajine Milan Marti sa k-dantom Republikog taba Milanom eleketiem i k-dantom
15. Korpusa Milanom uputom, gdje su upoznati sa b/g ovog bataljona. Odran je sastanak
sa svim predstavnicima u Teslingradu,426 gde su isti dali stav vezan za b/g i proizvodnju sa
pregledom politike situacije u RSK. Imenovani su dali puno obeanje da e borcima i
narodu Teslingrada u svim sferama od odbrane do normalnog ivota dati svoju podrku i
pomo u granicama njihovih mogunosti i ovlatenja.
Ustake snage su dana 14. 03. 94. g. svoje teite dejstava usmjerile na iri reon Kozjana,
Bunia i Krbavice. U tom rejonu nije bilo ljudskih gubitaka, kao ni materijalne tete.
Neprijatelj je dejstvovao po navedenim mjestima iz VBR-ova, tenkova, haubica i minobacaa
svih kalibara. U izvoenju borbenih dejstava uestvuje 2. pb. i 3. pb. uz svakodnevno
pristizanje novih i sveih jedinica. U tim dejstvima u 3. pb. nije bilo mrtvih, ali ima ranjena,
od toga 1 tee, a 3 lake povreena borca. U direktnom okraju naih boraca sa ustaama
vieno je da su 3 ustaka vojnika poginula, a 1 je ranjen.
Ustake snage su i dalje na Trlu. Zadatak ustaa je izmoriti snage 18. pbr., istroiti to vie
municije, uklinjavati se na pravcu Repetitor-Crni vrh i tamo vezati snage 3. pb. i 2. pb., a
zatim pronai pogodan momenat, presei okruiti Teslingrad.
Molimo sve borce i graane Teslingrada s obzirom na mnogobrojne tekoe koje je rat
prouzrokovao da budemo vrsti, jaki i jedinstveni u odbrani svakog pedlja srpske zemlje.
Disciplinom, redom i radom svi zajedno moemo i dalje stajati na braniku nae otadbine.
S obzirom na situaciju u naem rejonu k-dant bataljona izdaje sledee:
Nareenje
1. Urediti vatrene poloaje u svim jedinicama i izravnati borbeni poredak u reonu
Ostrovice, gde 13. garava treba da zaposjednu najbolje poloaje u zahvatu komunikacije i da
se na istom mestu utvrdi po svim pozicijama. Rok 4 dana.
2. Osmatranica komande da se uredi i postavi po ranijem dogovoru Bl. Odgovoran:
kapetan Radakovi Neboja. Rok: to pre.
3. Gruntua da se ne dri patrolama. Ista mora biti zaposjednuta sa naim snagama nou i
danju.
4. Podinjene ete, jedinice da se pridravaju nareenja od dana 15. 03. 94. po pitanju
putanja boraca na odmaranje van karaula i to da se borci putaju u jutarnjim asovima, a
da se vraaju u popodnevnim asovima istog dana. Brojno stanje ljudstva po etama, kojima
se dozvoljava odmor van karaule je sledei:
1. p. i 2. p. 7 boraca, 3. p. i 4. p. 10 boraca, PVO i MB 5 boraca, tenkisti u
Kuli 3 borca.
13. garava 25 boraca (ovim borcima se dozvoljava odmor van karaule prvog dana od
18,00 do 19,00 asova drugog dana radi ve poznatog razloga prevoza).
za borce iz Okuana, Korduna, zapadne Slavonije da se preko pozadinskih organa
komande pokua iznai mogunost kupanja istih.
5. Uraditi sklonita, koja su potrebna za zatitu sopstvenih ivota i ivota naih saboraca.
6. Pristupiti ureivanju vatrenih poloaja i ne postavljati pitanja fiz. rada.
Ukoliko narednih dana ne bude dejstava poveati e se broj putanja boraca na odmor van
karaula.
426

Liki Osik.

235

KOMANDANT
potpuk. Vunjak Milan, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

126

1994., oujak 15.


Vukovar
Izvjee Odjeljenja bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK naelniku bezbjednosti Glavnog
taba SVK o upuenom protestu zapovjednitvu UNPROFOR-ova sektora Istok zbog
namjere hrvatskih vlasti da vrate prognanike u Bilje, Dardu, Ceri i Antunovac Tenjski, te
o nezadovoljstvu stanovnitva u zoni odgovornosti korpusa zbog zapostavljanja od strane
vlasti RSK
KOMANDA 11. K
Odelenje bezbednosti
Str. pov. br. 1-133 M.P.427
15. 03. 1994.
Vukovar
GLAVNI TAB SVK
naelnik bezbednosti
Dnevni izvetaj.1.- Aktivnost stranog faktora:
Potvruje se saznanje da hrvatska strana vri ozbiljne pripreme za povratak prognanih
u Bilje, Dardu, Ceri i Tenjski Antunovac. Po izvorima i operativnim saznanjima izvrie
pritisak na graninim prelazima. Komanda Korpusa je, u vezi ove namere, uputila protest
komandi sektora istok, argumentujui da e takav akt smatrati nelegalnim i agresivnim
inom i spreiti ga svim sredstvima. Ukljuujui i vojna. Miljenja smo da bi trebalo preko
sredstava informisanja obavestiti javnost o ovako jednostranom i nelegalnom pritisku
hrvatske strane.
2.- Stanje na terenu:
Sve vie je prisutno da dobronamerni iskazuju zabrinutost zbog injenice da nije formirana
vlada RSK. Naa ocena je da bi pitanje vlade, u ovakvoj situaciji, bilo nuno to hitnije
postaviti, ne samo zbog dravne uprave, ve i zbog meunarodne javnosti. Odobreni bilans
(kvota) goriva za mesec mart 94. godine ima i politike konotacije. U bilansu nije uopte
odreena koliina goriva za poljoprivredu i umarstvo, a za veterinarsku slubu je odreeno
svega 4000 litara.
Ima indicija da deo rukovodeih ljudi, sa ovog prostora eli izazvati revolt prema Kninu, jer
su i do sada isticali da su agrarni prostori bili zapostavljeni od strane vlade iz Knina.
427

Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-101, 17. 3. 1994.

236

3. Stanje u jedinicama:
I dalje je u pitanju odlazak bolmanskog bataljona na liko ratite. Sino je odran meoviti
sastanak sa predstavnicima bd i stranakim voama. Diskusije su bile negativne, pa cenimo
da deo bataljona sa prostora Bolmana nee hteti ii na liko ratite.
NAELNIK
Pukovnik Duan Grahovac M.P.428
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 33.

127

1994., oujak 15.


[Petrinja]
Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa SVK Odjeljenju bezbjednosti Glavnog
taba SVK o upadu diverzantskih grupa HV-a u pozadinu postrojbi korpusa i njihovim
diverzijama na vodovodu, telekomunikacijama i cestama u zoni odgovornosti korpusa, te
o saznanjima posredstvom UNPROFOR-a o jaini i naoruanju hrvatskih snaga, kao i
pretresu muslimanskih kua u selu Ahovo
KOMANDA 39. KORPUSA
ODSEK BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 2-30
15. 03. 1994. godine
Redovni izvetaj,
d o s t a v l j a.G SVK Odelenju bezbednosti
1. Dana 13. 03. 1994. godine oko 12.00 asova u rejonu s. Marin Brod, rajon rasporeda
1/24. pbr, uoena izviaka grupa HV jaine tri oveka. Ista se u ovom rejonu zadrala do
16.15 asova kada se vratila u rejon Glinske Poljane. Istog dana oko 21.00 asova registrovana
eksplozija u rejonu s. G. Viduevac i dolo do prekida telefonske veze izmeu KM 24. pbr i
KM 3. i 5.pb. Dana 14. 03. 1994. ustanovljeno da je minirana ahta gradskog vodovoda u
navedenom rejonu, te da je preseen telefonski kabel, a na mestu gde je presen postavljena
je mina iznenaenja. Preduzete su mere za blokadu, pretres i kontrolu navedenog rejona, a
15. 03. 1994. godine ustanovljeno je na spoju 2. i 3. pb minirana komunikacija s. Slatina-s.
Zaloj-s. Graanica, te put koji vodi prema poloaju VBR-a. Miniranje izvreno iza naih
linija. Linijom komandovanja i dalje se preduzimaju mere, a u toku je formiranje ekipe za
pregled terena i uklanjanje mina. OB 24. pbr operativno radi na terenu.
2. Predstavnik DANBAT-a obeao da e pojaati patroliranje u graninom pojasu kada
ponu proljetni poljoprivredni radovi. Istovremeno traio da se na raskrima postave znaci
zabrane kretanja kako njihovi pripadnici zabunom ne bi ulazili u dubinu nae teritorije.
Zahtev usledio nakon naeg protesta.
428

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 547, primljen 15. 3. 1994.

237

Oficir za vezu Francuskog bataljona ceni da eventualni momenat napada HV na RSK moe
biti u toku smene snaga UNPROFOR-a. Prema naim snagama u zoni 31. pbr, prema
njegovoj izjavi, rasporeena je jedinica HV pod nazivom GROM, koja u svom sastavu
ima tenkove tipa Leopard. Konkretnije podatke nije dao. U odluku o produenju mandata
UNPROFOR-a ne sumnja, a kao mogue snage za smenu u naoj zoni navodi Francuze,
Dance i Poljake. to se tie prisustva HV u Bosni iznosi da im je poznato da tamo ima
oko 20000 pripadnika HV te da do njihovog povratka iz Bosne ne treba oekivati nikakva
znaajnija dejstva.
Za subotu 19. 03. 1994. godine planiran je dolazak tima iz Zagreba koji vri obuku i
pripreme vojnih posmatraa pre upuivanja na zadatak. Navedeni tim treba da obie sektor
koji pokriva posmatraki tim iz Petrinje. Predvieno je da sa ovim timom doe i ambasador
vicarske u Zagrebu.
3. Dana 12. 03. 1994. godine. grupa pripadnika IDO koji se nalaze u sastavu jedinice
za spreavanje verca sa muslimanima, samovoljno otila u s. Ahovo i izvrila pretres pet
muslimanskih kua, i oduzela jednu motornu pilu, jednu maskirnu uniformu i jedan
novanik. Ovakav postupak izazvao je zvaninu reakciju muslimanske strane, te je u vezi
sa tim i traen sastanak. Sa muslimanske strane na sastanak je doao HASAN DUKI
iz komande brigade u Vrnograu. Na sastanku izaao sa stavom da e biti prinueni
postaviti svoje snage u ovaj rejon kako bi zatitili muslimansko stanovnitvo. Ovaj rejon je
demilitarizovan.
Pripadnici IDO koji su uestvovali u pretresu, identifikovani su i u toku je preduzimanje
mera prema istima.
Meu politikim strukturama na podruju Dvora krui informacija da je prilikom art.
podrke snagama APZB vie granata palo na njihove poloaje, nego na poloaje 5.K, te da
e uskoro uslediti pomeranje naih poloaja na raun teritorije APZB. Kao razlog navodi
se velika koliina neopravdane art. municije. Pozadina ovakve informacije za sada nije nam
jasna.
POM. NAELNIKA
m a j o r Dodo Vlado, [v.r.]

M.P.429

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

128

1994., oujak 16.


[Korenica]
Zapovijed Komande 15. korpusa SVK podreenim postrojbama da protjeraju i unite snage
HV-a i 5. korpusa A BiH s dominantnih poloaja koje su zauzele poetkom 1994. godine
KOMANDA 15. KORPUSA
Str. pov. br. 152-73
16. 03. 1994. god.
429

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 552, primljen 15. 3. 1994. u 15,50; predan u 16,30.

238

Nareenje.Komandi 9. mtbr, 18., 50., 70. pbr, 103. lbr i 37. pb


U poslednje vreme sve uestaliji su pokuaji vojske RH i muslimanskih snaga da pomeraju
linije odbrane. Na nekoliko mesta navedene snage su ostvarile odreena pomeranja, to
su naalost konstatovali i vojni posmatrai, ali ne kao krenje primirja ve kao injenino
stanje, od kog se polazi pri razgranienju. Na tim linijama ustako-muslimanske snage vre
ureenje poloaja, zapreavanje i na sve naine pokuavaju da se domognu dominantnih
objekata, puteva za snabdevanje, raskrsnica i sl.
Odmah nakon toga pristupaju izgradnji puteva radi snabdevanja osmatraa, obezbeenja i
sl.
Pojedini komandanti brigada (bataljona) samo konstatuju stanje i izvetavaju komandu
korpusa, a ne preduzimaju nareene mere. Jo jednom u cilju spreavanja slinih aktivnosti
N A R E D J U J E M:
1.- Utvrditi mesta gdje su hrvatske ili muslimanske snage izvrile pomeranja i b/d ih
proterati ili unititi.
2.- Obezbediti dranje svih poloaja posebno dominantnih visova stalnim obezbeenjem, a
ne patroliranjem i spreiti dalje pomeranje linija.
3.- Za svako pomeranje linija i nepreduzimanje mera lino e biti odgovorni komandanti
jedinica.
KOMANDANT
Pukovnik Milan uput M.P.430
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

129

1994., oujak 19.


[Knin]
Zapisnik 29. sjednice Vrhovnog saveta odbrane RSK na kojoj se raspravljalo o
transformaciji SVK te sporazumu o primirju
29. sjednica
Z A P I S N I K sa sednice VSO od 19. 03. 1994.
Dnevni red
1. Analiza plana rada na transformaciji SVK
2. Rasprava o Sporazumu o primirju
TOK SEDNICE
usvojen dnevni red bez rasprave

430

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 615, primljen 16. 3. 1994. u 18,37; predan u 19,05.

239

1. Analiza plana rada na transformaciji SVK


Ministar odbrane: admiral Raki Duan
Problemi:
ustrojavanje evidencije v/o posebno ena, rok e se morati prolongirati
postoji mogunost da se za lica po ugovoru, od VJ vri isplata vojnika i stareina po
ugovoru
Predsednik Vlade ore Bjegovi
t. 12. plana predlae da 2 lana G SVK uu u komisiju (3 lana) i izrade plan, usaglase
u SRJ, u narednoj sednici.
g/m Bjelanovi:431
Izneo podatke o ceni kotanja profesionalnih vojnika
predlae da se formira tim na elu sa predsednikom vlade i da podnesu izvjetaj
locirati garnizone i u tom pravcu finansirati
g/m uki432
Pitanja u nadlenosti G SVK su u toku realizacije i oekivati je potovanje rokova.
II.
PREDSEDNIK REPUBLIKE433
Delatnost V.434 eelja i Milana Babia usredsreena je na potpunom razbijanju RSK i
revanizam legalnom rukovodstvu Republike Srbije i njenom Predsedniku
Izneo je plan u sluaju blokade rada vlade od strane skuptine
Izraditi plan vanrednih prilika
Akcija informisanja boraca (itni, Benkovac)
Sve poslanike na poloaj u borbu
Nosilac plana general eleketi435
Mjere nakon primene l. 9. Ustava dopuna
General major Novakovi Mile
* Personalne promene su neophodne u I.436 Slavoniji, nato je predsednik odgovorio:
* Centar Erdut preuzima spec. jed. MUP-a raditi na pripremi za preuzimanje i formiranje
centra za obuku
* slede i personalno-kadrovske promene
2. SPORAZUM O PRIMIRJU SVK-HV
a) analiza ponuenog sporazuma
b) minimumi od kojih mora poi delegacija RSK
PREDSEDNIK REPUBLIKE
ODREENO sa hrvatske strane
a) MO uak437
b) bezb. arini438
431
432
433
434
435
436
437
438

Mirko.
Borislav.
Milan Marti.
Vojislav.
Milan.
Istonoj.
Gojko.
Hrvoje.

240

Naa strana:
a) MO adm Raki Duan
b) Nac. bezbednost g/m Novakovi Mile
c) Min. in. poslova Jarevi439
d) ef SDB Draa Aco
UNIFORMA: za vojni deo, zastava i grb na stolu.
Pomono osoblje i pratnja po proceni daktilografkinja, prevodilac.
MINISTAR ODB. Raki Duan, admiral
Moraju biti tri karte istovetne, koje nedostaju
Po sporazumu:
Perua ostaje Hrvatskoj
Miljevaki plato 2/3 su pod kontrolom HV
Velebit Visoica HV
Ravni kotari daju sela Kai, Islam Grki i Smili, ali samo kue bez zemljita, i da ne
ue naa policija, a da se vrati stanovnitvo
Ne daju obrovake rudnike
Ne daju 1/2 Novigrada
Ne prihvataju greben Velebita kao granicu. Ne daju Visoicu. Predlau 5 lica iz
UNPROFOR od kojih jedan Rus
Zapadna Slavonija nije reena to se tie zona UNPA
Stav ruske delegacije je da potpiemo sporazum, kao bi Rusija bila u pregovarakom
timu. Sugeriu da sporazum nau varijantu ne nosimo.
PREDSEDNIK REPUBLIKE
1. Obavezno pregovarati
2. Stavovi: iz naeg nacrta sporazuma, naela Erdutskog sporazuma gdje je bio i urkin.440
Napomenuti da smo ak dali most, ali da ni na jedan dogovor hrvatska strana nije dola
HE, Perua naa i njihova
Zemunik obe strane
Visoica obe strane kontrola
Miljevaki plato na, Ravni kotari na
g/m Novakovi
problemi: izvlaenje tenkova na 20 km (Benkovac, Teslingrad,441 Petrinja, Okuani, Beli
Manastir, Vukovar). Traiti da i oni povuku oruje i stave pod kontrolu UNPROFOR.
G da trai preko oficira za vezu karte za pregovore
Trai da se u toku 20. i 21. izvre detaljne procene za nastup.
PREDSEDNIK
vojne posmatrae na obe strane
sporazum se ne mora potpisati
MINISTAR ODBRANE
predlae snage UNPROFOR za razdvajanje
ZAKLJUAK
1.- Na skuptini rasprava o platformi
439
440
441

Milan.
Vitaly Churkin.
Liki Osik.

241

2.- Pripremu izvriti i dogovoriti novi sastanak u 19,00 21. 03. 94. sa elementima iz
izlaganja Predsednika.
3.- Upoznati Predsednika R Srbije i traiti stavove nosilac g/m Novakovi Mile.
PREDSEDNIK
Milan Marti
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 27., kut. 1.

130

1994., oujak 19.


[Knin]
Izvjee Glavnog taba SVK Generaltabu VJ o problemima i nedostatku materijalnotehnikih sredstava u postrojbama SVK, sa zahtjevom za dodjelu traenih sredstava
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO

Str. pov. br. 130-2/12 Prilog br. 11
19. 03. 1994. god. Primerak br. _____
Pitanja za koordinaciju u oblasti PoOb-a
1. PROBLEMI POZADINSKOG OBEZBEENJA SVK
U realizaciji zadataka PoOb-a prisutni su brojni problemi, koji su gotovo identini
problemima VJ u ovoj oblasti. Meutim, zbog specifinosti SVK u kojoj nije zaokruen
proces formiranja jedinica, a posebno zbog nedostatka osnovnih sredstava, visokog
intenziteta upotrebe borbene i neborbene tehnike, nerazvijenih remontnih kapaciteta
(vojnih i civilnih) i istroenosti materijalnih rezervi u svim oblastima, problemi PoOb-a su
jo izraeniji i svakim danom sve vei.
Realizaciju zadataka PoOb-a uveliko optereuje i neregulisanost carinskih obaveza za robu u
tranzitu, iz SRJ u RSK i obratno. Naime, zbog depozita nai transporti iz SRJ na graninim
prelazima ekaju i po nekoliko dana, to poskupljuje nabavku i oteava proces snabdevanja.
Svi nai dosadanji zahtevi koji su upuivani G VJ su bili bazirani na saznanju da su njene
rezerve bitno smanjene i da su mogunosti za realizaciju naih zahteva sve skromnije.
Zadnjim odgovorom od Uprave za operativno-pozadinske poslove definitivno smo shvatili
da nai budui zahtevi moraju biti jo selektivniji i vie usmereni na pomo organizacionog
karaktera.
2. REALIZACIJA ZAHTEVA
Iz domena PoOb-a imali smo est zahteva od ega su realizovana tri ili 50%. Aktom Uprave
za operativno-pozadinske poslove, od 16. 03. ove godine, obaveteni smo o svim naim
zahtevima koje smo postavili na planu koordinacije 17. 02. ove godine. Za ono to niste
odobrili prihvatamo obrazloenja, a preuzimanje odobrenih sredstava realizovat emo u
saradnji sa taktikim nosiocima.
242

3. NOVI ZAHTEVI
3.1. TEHNIKA SLUBA
a) Artiljerijske cevi:
cev za haubicu H 122 mm M 38
5 kom.
cev za TOP 100 mm T-12
2 kom.
cev za tenkovski top 100 mm
2 kom.
cev za top T-130 mm M 46
2 kom.
b) Literatura:
Radi badarenja i verifikacije etalona i mernih sredstava potrebna nam je sledea literatura:
Uputstvo za sprovoenje Pravilnika o standardizaciji i metodologiji u VJ od 1990. godine;
Evidencija etalona i mernih sredstava koji podleu redovnoj verifikaciji;
Normativi za badarenje i verifikaciju etalona i mernih sredstava;
Materijale kojim je regulisana periodika redovne verifikacije etalona i mernih sredstava;
Spisak radnih organizacija sa kojima VJ ima ugovor za usluge u ovoj oblasti.
3.2. INTENDANTSKA SLUBA
Zanavljanje 100.000 suvih obroka.
Suvim obrocima koje uvamo u naim skladitima istie rok ove godine, zbog ega ih
moramo utroiti, a nemamo mogunosti da ih zamenimo sveim obrocima.
3.3. SANITETSKA SLUBA
Sanitetska uprava G VJ nam je uputila ekipu i SnMS za izvrenje sistematskih pregleda
kandidata za profesionalnu vojsku. Meutim, ekipa je dola nekompletna i bez potrebne
opreme za rad. Kompletiranje ekipe i potrebnih materijalnih sredstava nismo u mogunosti
sami obezbediti. Zato molimo da ovaj zadatak za sada prekinemo i pristupimo njegovoj
realizaciji kada obezbedimo kompletnu ekipu i potrebna materijalna sredstva.
3.4. GRAEVINSKA SLUBA
Molimo da nam se ustupi dokumentacija stambenog fonda, po garnizonima, na teritoriji
RSK, koji je ranije bio u vlasnitvu JNA.

M.P.442

KOMANDANT
general-major Milan eleketi, [v.r.]

Izvornik, strojopis, irilica


HR-HMDCDR, 6., kut. 2.

131

1994., oujak 19.


[Knin]
Izvjee Glavnog taba SVK Generaltabu VJ o inspekcijskom obilasku vojnika SVK koji se
nalaze na obuci u SRJ
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE POVERLJIVO
442

Okrugli peat: Glavni tab SVK.

243

Pov. br. 3-15019. 03. 1994. god.
Ekipni obilazak vojnika SVK u VJ,
izvetaj, dostavlja. NAELNIKU G VJ
U prilogu akta dostavljamo izvetaj o ekipnom obilasku vojnika SVK koji se nalaze na obuci
u VJ, kao i preduzete mere od strane G SVK.
K O M A N D A N T
general-major Milan eleketi, [v.r.]

M.P.443
----------------

VOJNA TAJNA
POVERLJIVO
Obilazak vojnika SVK na obuci u VJ
Izvetaj
Ekipa G SVK u skladu sa Nareenjem pov. br. 3-01 od 1. 02. 1994. godine izvrila je
obilazak jedinica u VJ u kojima se izvodi obuka sa regrutima SVK januarske generacije. U
toku obilaska stareine iz ekipe G SVK obavile su razgovore sa komandama i stareinama
jedinica u kojima se obuavaju vojnici iz SVK i odrale su sastanak na kojima su informisani
vojnici o situaciji u Krajini. Posle informisanja odrani su vojniki sastanci na kojima su
sasluani vojnici i dati odgovori na pitanja koja su postavljali.
Po zavrenom obilasku jedinica voa ekipe posetio je G VJ i sa predstavnicima III.
i IV. Uprave razmotrio neka vanija pitanja i probleme vezane za obuku vojnika SVK u
jedinicama i nastavnim centrima Vojske Jugoslavije.
Stanje i problemi:
Stareine i komande u ijim jedinicama se izvodi obuka ukazale su na postojanje veeg broja
problema oko prihvata i obuke vojnika regruta iz SVK. Posebno su ukazali na sledee:
1) Nemaju blagovremenu informaciju da li e ili nee dobivati na obuku vojnike iz SVK.
Kada prime vojnike nemaju podatke koliko treba da traje obuavanje; po kojim PiP; za koje
VES-i treba i koje vojnike obuavati.
2) Vojnici dolaze nepripremljeni sa nizom linih problema, neinformisani a esto i
dezinformisani o cilju svog boravka u VJ.
3) Nereeni su problemi odevanja (oblaenja), noenja oznaka na uniformama, polaganja
sveane obaveze, plata, potronog materijala i sl.
4) Jedan broj vojnika regruta se skandalozno ponaa naroito u prvih 10-15 dana. Odbijaju
da razgovaraju, ne pozdravljaju stareine VJ, pretnjama i pritiscima razne vrste pokuavaju
da negativno utiu na ostale vojnike iz VSK pozivajui ih na bunt i otpor. Takvi vojnici u
kontaktu sa vojnicima i stareinama VJ iznose optube na stareine i linosti iz vlasti i u
RSK (optuuju ih za verc, kriminal, nesposobnost, nepatriotizam itd.).
5) Vojnici regruti iz SVK dolaze bez zdravstvene selekcije i ocjene sposobnosti za sluenje
vojnog roka. Meu njima ima jedan broj bolesnih i nesposobnih za obuavanje za odreene
VES-i.
443

Okrugli peat: Glavni tab SVK.

244

6) U manjem broju jedinica iznose da njihove pretpostavljene komande malo ili nikako
uestvuju u reavanju problema do kojih dolazi u toku prihvata i obuke vojnika iz SVK.
7) U najveem broju jedinica zalaganje vojnika na obuci i postignuti rezultati ocenjuju se
pozitivno.
Razgovori sa vojnicima
Poseta stareina iz G SVK vojnicima na obuci u VJ naila je na odobravanje kako vojnika
tako i stareina iz VJ u ijoj nadlenosti je obuka. Informacija o situaciji u RSK i SVK
sasluana je sa velikom panjom i interesovanjem. U diskusiji vojnici su u veem broju
jedinica izrekli vie pohvala na prihvat i rad sa njima. Na odnos stareina i vojnika VJ prema
vojnicima iz SVK nije bilo ni jednog prigovora.
Iz diskusije vidni su sledei problemi po kojima G SVK treba da zauzme stavove.
1) Vojnici trae da na obuci u VJ ne ostaju due od 3 meseca. Spremni su na obuavanje
po 10 asova dnevno i obuku subotama i nedeljama. Trae da im G SVK saopti koliko e
stvarno ostati na obuci u VJ.
2) Izneto je vie zahteva da se u to kraem roku sa vojnicima na obuci u VJ organizuje
polaganje sveane obaveze. Trai se polaganje sveane obaveze sa zastavom, himnom i
obelejima RSK uz obavezno prisustvo rodbine.
Pri odluivanju treba imati u vidu da su sveanu obavezu poloili vojnici na obuci u
novosadskom korpusu i na jednoj vojnoj poti u Beogradu.
3) Postavljeno je pitanje hoe li se iz VJ vraati sa uniformom koju su dobili u VJ ili e
dobiti uniforme sa oznakama SVK.
Zakljuci i predlozi G SVK
1) Vojnici januarske generacije upueni su na obuku u VJ bez adekvatnih priprema i sa
nizom nereenih pitanja. Komande jedinica VJ nisu bile pripremljene niti blagovremeno
obavetene o dolasku vojnika iz Krajine na obuku.
2) Vojnicima nije pojedinano odreena VES za koju treba da se obuavaju a to su u toku
obuke odreivale stareine VJ.
3) Komande jedinica, G SVK i organi Ministarstva odbrane ne znaju koliko treba da traje
obuka vojnika SVK u VJ.
4) Ne postoji stav G SVK o polaganju sveane obaveze vojnika koji se upuuju na obuku
u VJ.
5) Nema stava G SVK i G VJ o oblaenju i oznaavanju uniformi vojnika SVK dok
borave na teritoriju SRJ.
6) Postoji vie krupnih problema na relaciji vojnici na obuci u VJ i odravanje veza sa SVK
i rodbinom u RSK.
7) Meu vojnicima SVK koji se upuuju na obuku u VJ ima bolesnih i nesposobnih za
slubu i konkretna VES-i. Jedan broj vojnika destruktivno se ponaa i negativno utie na
ponaanje ostalih vojnika.
Predlozi
1) Organizovati za sve vojnike na obuci u Vojsci Jugoslavije koji nisu poloili sveanu
obavezu, sveano polaganje iste u subotu 25. 03. 1994. godine u Vojniu. Vojnike
organizovano prevesti na polaganje sveane obaveze. Na polaganje pozvati roditelje vojnika.
Posle poloene sveane obaveze vojnike pustiti kuama tri dana, nakon toga ih prikupiti i
vratiti da zavre obuku u VJ.
245

2) Do 26. 03. odrediti krajnji rok zavretka obuke za sve vojnike u dogovoru sa komandama
jedinica i nastavnim centrima u kojima se sprovodi obuka. Pri tome imati u vidu da nije
mogue obezbediti da obuka za sve vojnike traje isto vreme.
3) Do kraja boravka u VJ regulisati oblaenje i oznaavanje uniformi vojnika pri povratku
u SVK.
4) Preduzeti mere za reavanje problema onih vojnika koji su samovoljno napustili VJ ili su
otputeni zbog nesposobnosti za vojnu slubu.
5) Sa Ministarstvom odbrane odmah pristupiti pripremi sledee partije regruta za
upuivanje na obuku u VJ. Obezbediti da se sveana obaveza poloi pre odlaska u VJ.
Nabaviti i podeliti uniforme sa oznakama SVK za sve vojnike koji se upuuju na obuku u
VJ.
6) Traiti da se sa oko 1/3 vojnika realizuje kurs za komandire odelenja.
7) Pokrenuti akciju da se sagleda mogunost obrazovanja nastavnih centara u SVK za
obuku svih (ili veine) regruta za junsku generaciju.
M.P.444

P u k o v n i k Milisav Sekuli, [v.r.]

Izvornik, strojopis, irilica


HR-HMDCDR, 6., kut. 7.

132

1994., oujak 19.


[Okuani]
Obavijest Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama o posjetu zapovjednika
Glavnog taba SVK te njegovim odgovorima na pitanja o proljetnoj sjetvi i opskrbi naftnim
derivatima
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA445
Pov. br. 20-66 POVERLJIVO
19. 03. 1994. godine
Informacija potinjenim jedinicama, dostavlja.

KOMANDI 91. PoB446

1. Dana 17. i 18. 03. 1994. godine Komandu Korpusa obiao je komandant G SVK
general-major Milan eleketi. U toku obilaska razgovarao je sa komandantom Korpusa
pukovnikom Lazom Babiem i komandantima jedinica.
2. Od G SVK dobili smo akt sledee sadrine (odgovori na pitanja koja jedinice postavljaju
u svojim redovnim borbenim izvetajima):
ta vlada preduzima u vezi prolene setve, nabavke goriva, semena i vetakih ubriva?
a) Na nivou RSK u iji sastav su uli predstavnici ministarstva koji uestvuju u realizaciji
setve (naftna industija, vodoprivreda, umarstvo).
444
445
446

Okrugli peat: Glavni tab SVK.


U desnom kutu dopisano rukom: EATOVI Informisati sve vojnike osim toke 3. [potpis neitak].
Dopisano rukom.

246

b) Na nivou regija tabova za setvu su formirani za (Lika i Dalmacija, Kordun i Baniju, Zap.
Slavoniju i Baranju, Istonu Slavoniju i Zap. Srem i za Beli Manastir.)
c) Za optine optinski tabovi za sprovoenje setve, etve za godinu dana.
Naftni derivati posebno D-2 obezbeeni su i zadovoljavaju potrebe oko 60 posto:
Gorivo se deli po optinama, a optine dele korisnicima (ind. poljoprivrednici), donesen
je plan podele goriva za mart (privatni sektor 233 t, drutveni 42 t), odnosi se na Liku i
Dalmaciju (tako za sve regije):
Vlada je donela odluku o uvozu nedostajuih koliina goriva.
d) Vlada je donela odluku o koritenju poljoprivredno naputenog i neobraenog zemljita.
(prednost u korienju borci, invalidi, porodice poginulih boraca, izbeglice)
Preko meunarodnog crvenog krsta i na drugi nain obezbeene su odreene koliine
semena (penice i krumpira) sredstva za zatitu bilja i vetakog ubriva. Odgovarajue
koliine rasporeene su po regijama.
Deo semena i vetakog ubriva biti e obezbeeno preko trgovake mree.
Napominjemo da je potrebno borce uputiti da se obrate optinskim tabovima za setvu i od
njih trae konkretne informacije prema sopstvenim potrebama.
3. Komande jedinice, u duhu ranije dobijenog nareenja, trebaju preduzeti sve mere da se
v/o sa teritorije SRJ organizovano upute na vikend. Sa v/o koji se upuuju na vikend izvriti
pripremu iji osnovni cilj treba biti blagovremen povratak istih u jedinice.
Treba imati u vidu da e od uspenosti realizacije ovog zadatka sa prvom grupom zavisiti i
ponaanje v/o koji se upuuju u drugoj i treoj grupi.
Sa informacijama na pogodan nain upoznati sve pripadnike jedinice.

M.P.448

M.P.447

POMONIK KOMANDANTA
p p u k o v n i k Branko Zebi, s.r.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 5003.

133

1994., oujak 19.


Gora
Komanda 4. pjeadijskog bataljona 31. pbr SVK daje ocjenu osuenog vodnika SVK Slavka
Konara u kojoj iznosi podatke o pobuni Srba u Banskom Grabovcu 1991. te sudjelovanju i
gubicima banijskog bataljona u operaciji Maslenica
KOMANDA 4. pb
KM Gora
Sp. broj: 504/94.
od 19. marta 1994. godine VOJNA TAJNA
POVERLJIVO
447
448

Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.


Prijemni peat: Vojna pota 9172, Pov. br. 85-01, 21. 3. 1994., Okuani.

247

KARAKTERISTIKA
za osuenog rez. vodnika Konar Milana Slavka
Osueni Konar Slavko, r. 16. marta 1952. godine u V.449 unjaru, gdje stalno i stanuje,
kbroj 25, po zanimanju bolniar, sin pok. Konar Milana i pok. Stane r. Drai. Otac je
jednog djeteta keri Mirele, koja je sada stara 12. godina. Jedini uzdravalac i hranitelj
kerke Mirele je otac Slavko i ona sada trenutno ivi sa maehom Miljom u V. unjaru.
Nemaju nikakovih prihoda osim to privrede na malom seoskom imanju u V. unjaru.
Slavko potie iz siromane seoske porodice. Radio je vie od 20 godina u zdravstvu Optine
Petrinja. Potovan je i cijenjen u sredini u kojoj je radio i ivio.
U svojstvu zdravstvenog radnika tada bolniara u Zdravstvenoj ambulanti u Banskom
Grabovcu, ve od 26. 06. 1991. godine aktivno se ukljuuje u borbu srpskog naroda protiv
ustakog terora. Njegova se aktivnost sastoji u tome to se odmah pa i ranije angaira na
prikupljanju lijekova i snabdjevanju ratne bolnice i novoformiranih jedinica u Klasniu
i V.450 Gradcu. Odmah po formiranju Odreda TO u Banskom Grabovcu u VII. mjesecu
1991. godine aktivno se ukljuuje i u svojstvu bolniara u sastavu 3. ete uestvuje u nizu
borbi i ispoljava izuzetnu hrabrost i portvovnost na izvlaenju i zbrinjavanju ranjenih i
poginulih boraca, kada je ranjeno preko 20 boraca i poginulo 7 na pravcima gdje je Slavko
uestvovao.
Zbog zalaganja i portvovnosti i ne esto samo na zadacima zdravstvenog radnika, ve
pomae i komandi ete i odreda na ostalim zadacima na organiziranju borbe i otpora to
veoma pozitivno utie na borbeni moral boraca i stareina ove jedinice te kao takav biva
vanredno unapreen u in vodnika i postavljen za naelnika kom. sanitetskog odelenja u
Odredu TO Banski Grabovac, koju dunost veoma uspjeno obavlja sve do demobilizacije
(privremene) 17. 07. 1992. godine kada ponovo odlazi na rad u Zdravstvenu ambulantu
u Banski Grabovac, gdje i dalje pomae pripadnicima milicije i narodu na zdravstvenom
zbrinjavanju u veoma sloenim uslovima zbog nedostatka lijekova i uopte sanitetskog
materijala.
Nakon proglaenog ratnog stanja 26. 01. 1993. godine ponovo dolazi u sastav 4. pb
31. pbr Srpske vojske RSK, gdje nastavlja rad na dunosti referenta saniteta, koju dunost
obavlja veoma odgovorno i savjesno. U svojstvu referenta saniteta u ovom razdoblju Slavko
odlazi i na Sjeverno dalmatinsko ratite, gdje 18 dana uestvuje u veoma estokim borbama
sa Banijskim bataljonom, kojim je tada komandovao kapetan 1. klase Veljko Sunjevi.
U tadanjim borbama na SDR biva ranjeno 19 i poginulo 4 borca Banijskog bataljona,
gdje Slavko takoer odigrava odluujuu ulogu u izvlaenju ranjenih i poginulih boraca
pruajui ranjenicima pod veoma estokom vatrom prvu pomo i zbrinjava ih u zdravstvene
ustanove Knina i Benkovca. Po povratku sa ovog ratita nastavlja odgovorno obavljati svoju
dunost u 4. pb. Za itavo vrijeme rata u ime svih boraca moe se takoer ustvrditi da
se Slavko nije bavio uopte pljakom, vercom i otuivanjem MTS, ve dapae osuivao
uee pojedinaca u ovim neasnim radnjama. Veoma odgovorno je raspolagao raspoloivim
materijalno tehnikim sredstvima u Sanitetskom odjeljenju 4. pb, racionalno raspolaui i
vodei rauna o pravednoj i neophodno potrebnoj koliini lijekova. Izuzetno i kvalitetno
ukazivao prvu pomo i u rekordnom roku izvlaio sa odjelenjem kasnije ranjene borce u
zoni odgovornosti 4. pb prilikom ranjavanja od nagaznih mina i drugih sredstava.
449
450

Velikom.
Velikom.

248

S toga borci 4. pb 31. pbr SVK predlau nadlenim sudskim organima da sve napred
navedene injenice u ovoj karakteristici uzmu u obzir pa i zbog njegovog zdravstvenog
stanja, socijalnog stanja porodice posebno daljnje brige o kerki Mireli izreenu kaznu
preinai i smanji na najmanju moguu mjeru.

KOMANDANT 4. pb
kapetan I klase Nikola Laevi, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1038-2.

134

1994., oujak 21.


Beograd
Prikaz akcija taba odbrane Gorskog kotara, izvedenih u razdoblju od 25. srpnja 1991. do
26. travnja 1992., i akcija 21. diverzantskog odreda, izvedenih u razdoblju od 31. sijenja
1993. do 11. oujka 1994. godine
M.P.451 VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO!
AKCIJE
TABA ODBRANE GORSKOG KOTARA 21. DOd
Beograd, 21. mart 1994. godine
AKCIJE TABA ODBRANE GORSKOG KOTARA IZVEDENE PRIJE
FORMIRANJA 21. DOd OD 25. JULA 1991.452 DO 26. APRILA 1992. GODINE
1. OTARIJE, 25. JULI 1991. GODINE
Iz vojnog skladita u Otarijama kod Ogulina u ranim jutarnjim asovima dopremljena su
tri vojna kamiona (dva od 8 tona i jedan od 5 tona nosivosti) oruja, orua, municije za
iste i druge opreme. Iz tog kontingenta naoruali su se vojni obveznici Gomirja, Brestovca,
Vitulja, Ponikava i Popova Sela, a delimino Jasenka i Drenica
2. SRPSKE MORAVICE, 15. AVGUST 1991. GODINE
Dopremljen je kamion naoruanja i municije za Srbe, vojne obveznike MZ Srpske Moravice,
prevoz je izvren sa vojnim vozilom FAP nosivosti 8 tona.
3 GOMIRJE, 31. AVGUST 1991. GODINE
Iz Gomirja je vojnim vozilom pod organizacijom puk. Rajnovi Nikole uz pomo oficira
bezbednosti, kap. prve klase, prebaena naoruana grupa od 16 vojnih obveznika, Srba,
preko ustake teritorije Duge Rese, Karlovca, Slunja i Rakovice do aerodroma u Bihau.
Ova grupa je bila naoruana u Gomirju. Iz Bihaa su helikopterom prebaeni u Panevo
gde su proveli 11 dana na obuci za diverzantska dejstva.
451
452

Prijemni peat: tab odbrane Gorskog kotara, Br. 8, 18. 5. 1994., Gorski kotar.
Ne pie u izvorniku.

249

4. BIHA, 12. SEPTEMBAR 1991. GODINE


Zavrava se obuka i jedan deo grupe se odmah sa specijalnom opremom i naoruanjem
vraa za Biha, helikopterom, odakle, takoe sa helikopterom, prelaze u Jasenak na teritoriju
Srpskog dela Gorskog kotara.
5. PANEVO, 12. SEPTEMBAR 1991. GODINE
Drugi deo grupe, sa orujem, eksplozivom i drugom specijalnom opremom, takoe leti
helikopterom iz Paneva za Biha, gde vre pretovar opreme u drugi helikopter i prelaze
u Jasenak. Po dolasku u Jasenak grupa je po naredbi komandanta taba odbrane Gorskog
kotara, puk. Nikole Rajnovia, dobila svoje zadatke i nalazi se u matinim odredima odakle
su i krenuli na obuku.
6. GOMIRJE, 24. SEPTEMBAR 1991. GODINE
Iz Beograda u Gomirje stigao je Rajnovi Boo.
7. JASENAK, 25. SEPTEMBAR 1991. GODINE
Rajnovi Boo je doao u Jasenak gde smo se dogovorili o daljnjem radu.
8. BIHA, 27. SEPTEMBAR 1991. GODINE
Rajnovi Boo se sa pratnjom, peke, vratio u Plaki, a odatle u Biha na aerodrom te
avionom za Beograd. Sa istim su iz Jasenka u Biha otili oficir KOS-a, kap. Platia Slobodan,
i vodnik iz kasarne Sveti Petar u Ogulinu, koju su ustae zauzele, uk Draen sa verenicom
i suprugom vodnika JNA, Jaki Duka.
9. GOMIRJE, 6. OKTOBAR 1991. GODINE
Iz Jasenka za Beograd kree puk. Rajnovi Nikola sa pratiocima, peke preko Gomirja,
Popova sela, Gojaka, Gornjih i Donjih Dubrava, gde su prenoili.
10. PRIMILJE, 7. OKTOBAR 1991. GODINE
Puk. Rajnovi Nikola sa pratiocima prelazi reku Mrenicu i Perjasicu, odakle kreu za
Primilje, Plaki i Blata. Iz Blata preko Kapele za Korenicu, a odatle policijskim kolima za
Biha i helikopterom za Beograd, gde su stigli oko 19,00 asova istoga dana.
11. BEOGRAD, OD 9. OKTOBRA 13. NOVEMBRA 1991. GODINE
U ovom periodu raeno je na prikupljanju opreme i naoruanja za Srpsku brigadu u
Gorskom kotaru, te drugim dogovorima oko formiranja brigade i njenog delovanja na
prostoru Gorskog kotara. Ove poslove je, uz pomo Rajnovi Boe i svojih saradnika,
obavljao puk. Rajnovi Nikola. U toku rada kontaktirano je sa odgovornima u SSNO-u i
Generaltabu kao i odgovornima u politikim strukturama.
12. BIHA, 15. NOVEMBAR 1991. GODINE
Puk. Rajnovi sa pratiocima otputovao za Biha. Istog dana u Veernjim novostima izlazi
lanak pod naslovom Pukovnik optuuje, koji izlazi u dva nastavka Veernjih novosti
gde je glavna uloga tuioca dodijeljena puk. Rajnovi Nikoli.
13. SVETI ROK, OD 15. NOVEMBRA 13. DECEMBRA 1991. GODINE
U ovom periodu je raeno na prikupljanju opreme i naoruanja koja nam je neovlaeno
otuena i dana brigadi u Svetom Roku, tako da se u vie navrata ilo u Sveti Rok, kontaktiralo
sa komandantom brigade, panovi Stojanom i drugim odgovornim u brigadi oko povraaja
materijalno-tehnikih sredstava, koja su nam otuena, to je delimino i uinjeno ili
nadoknaeno zamenom u drugim orujima i materijalno-tehnikim sredstvima. Takoe, su
u ovom periodu primana i skladitena materijalno-tehnika sredstva koja su dolazila iz vie
magacina JNA, a bila namenjena za formiranje i opremanje brigade na podruju Gorskog
kotara.
250

14. SLUNJ, 29. NOVEMBAR 1991. GODINE


U Slunj, iz Beograda stigao je Rajnovi Boo sa jednim leperom i jednim vojnim kamionom
pod pratnjom vojne policije JNA sa orujem i specijalnom opremom koja je skladitena na
poligonu u Slunju.
15. SLUNJ, 14. DECEMBAR 1991. GODINE
Preveena je prva koliina naoruanja, municije i druge opreme iz skladita u Vedrom Polju
na poligonu u Slunju, skladite Kozara. Transport i predislokacija naoruanja, municije i
opreme vrena je 16. decembra 1991. godine.
16. BIHA, OD 16. 19. APRILA 1992. GODINE
Zbog nastale situacije i dolaska snaga UNPROFOR-a u RSK doneena je odluka o
predislokaciji naoruanja i opreme iz Slunja u skladite Grabe kod Bihaa.
17. GRABE, 25. APRIL 1992. GODINE
Zbog poetka rata na podruju bive Bosne i Hercegovine i nesigurnosti za skladitenje
opreme na Grabeu, u dogovoru sa odgovornim u slubi bezbednosti JNA doneena je
odluka da se najosetljiviji i najvredniji deo specijalne opreme i naoruanja iz Grabea prebaci
vozilom za Beograd, dok je preostali deo opreme i naoruanja predat Srpskim borcima
Bosanske Krupe i Bosanskog Petrovca.
18. BOSANSKI PETROVAC, 26. APRIL 1992. GODINE
Iz Bosanskog Petrovca preko Banja Luke, Tuzle i Bjeljine krenuli smo za Beograd gde smo
stigli 27. aprila 1992. godine i navedenu opremu i oruje predali na uvanje u magacine
JNA.
AKCIJE 21. DOD U PERIODU OD 31. 01. 1993. DO 11. 03. 1994. GODINE
19. IZVIANJE, STARA KRLJA, 12. FEBRUAR 1993. GODINE
Vreno izvianje i pretres terena u uoj zoni Stare Krlje.
20. IZVIANJE, PRIMILJE, 15. FEBRUAR 1993. GODINE
Izvianje terena na potezu Primilje Tubia most sa zadatkom obiljeavanja moguih
prelaza na rijeci.
21. POSJEDANJE PRVE LINIJE, KESTENAK, 19. FEBRUAR 1993. GODINE
Izvreno posjedanje linije dodira sa ustakim snagama na potezu Kestenak Svoi u zoni
odgovornosti 2. pb/13. pbr.
22. PRETRES, KLANAC, 25. FEBRUAR 1993. GODINE
Izvren pretres terena u irem sektoru poligonske prostorije na potezu r. Mrenica r.
Korana.
23. IZVIANJE, KESTENAK, 26. FEBRUAR 1993. GODINE
Izvianje terena na liniji Kestenak Sastavci sa zahvaanjem dubine teritorije prema
Perjasikoj kosi i Gradini.
24. KONTROLA MOSTOVA, SLUNJ, 3. MART 1993. GODINE
Izvrena antidiverzantska kontrola mostova na rijekama Korani i Slunica od strane alpinista,
pripadnika specijalne grupe 21. DOd.
25. BLOKADA PUTEVA, PLAKI, 8. MART 1993. GODINE
Nakon upada vozila UNPROFOR-a vozilom UNPF-2250 u objekte od vanosti i pokuaja
opservacije izvrena blokada pravaca Slunj Plaki; Slunj Primilje; Slunj Plitvice.
26. PATROLIRANJE, JELOV KLANAC, OD 19. 25. MARTA 1993. GODINE
Kontrola terena od vrela Mrenice (HE Mrenica) do Rakovice i ueg rejona izmeu Zbijega
i Velike Melnice juno od kampa 21. DOd.
251

27. PATROLIRANJE, KRNIA GLAVICA, 19. MART 1993. GODINE


Kontrola terena na pravcu Krnia Glavica s. Slunica i kotlinu izmeu Puharice tt 417 i
V.453 Melnice tt 518.
28. ZASJEDNA DEJSTVA, TAVANAK, 20. 22. MARTA 1993. GODINE
Postavljanje zasjeda na pravcu G.454 Moila Tavanak Tepavci zbog upada muslimanske
grupe na teren.
29. PATROLIRANJE, VRELO MRENICE, 25. MART 1993. GODINE
Kontrola terena na potezu V.455 Mrenice Popovia vis Krnia Glavica Slunica.
30. PATROLIRANJE, KRNIA GLAVICA, 29. APRIL 1993. GODINE
Kontrola terena u uem sektoru Krnia Glavice sa zahvaanjem HE Mrenica i komunikacije
Slunj Plaki do ispod Popovia vrha.
31. PATROLIRANJE, KRNIA GLAVICA, 30. APRIL 1993. GODINE
Kontrola terena u uem sektoru objekta TC i art. osmatranice na Krnia Glavici.
32. GLINICE, OD 2. 5. MAJA 1993. GODINE
Grupa od est snajperista upuena je u rajon Glinica nakon pogoranja situacije u tom
podruju. Grupa je uspjeno odradila postavljeni zadatak. Prema pouzdanim informacijama
ubijena su 24 muslimanska vojnika.
33. VRELO MRENICE, 16. MAJ 1993. GODINE
Postavljena zasjeda kod HE Vrelo Mrenice i na potezu Popovia vis.
34. PUHARICE, OD 14. 17. JUNA 1993. GODINE
Izvrena blokada ueg sektora Puharice sa jednim vodom sa ciljem spreavanja prolaska
DTG od Cazina prema Kamenici. Blokirani su pravci Puharice, rejon Gornjeg Tavanka i
Velikih Moravica.
35. TUBIA MOST, OD 19. 20. JUNA 1993. GODINE
U irem rejonu Vrela Mrenice i Tubia mosta izvrena blokada rijenog toka Mrenice i
moguih prelaza.
36. PUHARICA, 21. JUN 1993. GODINE
Jedan diverzantski vod izvrio blokadu sektora Puharice.
37. SLUNICA, 22. JUN 1993. GODINE
U ciklusu redovnog patroliranja u rejon Slunice upuen diverzantski vod radi kontrole
terena.
38. IIN MOST, 23. JUN 1993. GODINE
Izvrena kontrola ueg podruja oko iinog mosta.
39. KOTUROVO, 25. JUN 1993. GODINE
Izvreno patroliranje i pretres terena u irem sektoru objekta TC, VIG-a, Vrela Mrenice
(HE Mrenica).
40. KOTA ZOZ, 27. JUN 1993. GODINE
Izvreno patroliranje terena na moguim pravcima prolaska ustakih i muslimanskih snaga
u neposrednoj blizini objekata TC.
41. IZVIANJE, 8. JUL 1993. GODINE
453
454
455

Velike.
Gornja.
Vrelo.

252

Izvianje terena u zoni 2. pbat/13. pbr u uem sektoru Kestenka sa ciljem kontroliranja
komunikacije G.456 Stol Tounj Josipdol.
42. PRETRES TERENA, 17. JUL 1993. GODINE
Kontroliranje terena posebno praznih prostora poligona radi kontrole moguih pravaca
prelaska teritorije i spreavanja upada DTG.
43. OZRENKO, 12. 21. JULA 1993. GODINE
Raeno na izradi prototipa RAKETNOG BACAA AVIO BOMBI po tehnikom rjeenju
VTI iz Beograda. Zahvaljujui 21. DOd izvrena je realizacija i prva praktina primjena.
Sama izrada orua je praena od 10. jula 1993. godine, a prvi prototip je zavren 16. jula
1993. godine i izvrene su probe na poligonu Brezica projektilom sastavljenim od kolske
bombe FAB-100 i raketnog motora HVAR 127 mm. Druga proba, 18. jula 1993. godine
izvrena na lokaciji Ravne Livade sa tri lansiranja kolskih bombi.
Prva praktina primjena izvrena je 21. jula 1993. godine.
44. MAGLAJ, PRVO BORBENO DEJSTVO, 21. JULI 1993. GODINE
Izvrena prva praktina primjena RAKETNOG BACAA AVIO BOMBI u rejonu Ploice
(Mitrovia brijeg) na jako ukopane muslimanske snage, udaljene 1.800 m i zaklonjene
brdom. Prvi projektil nije eksplodirao (kasnije se ustanovilo da se dodatno mora fiksirati
inertni upalja), a drugi je eksplodirao sa usporenjem od 2,5 ms (mili sekunde). Kasnije, iz
muslimanskih radio emisija saznalo se da su mislili da ih je pogodila LUNA ili njima neko
nepoznato orue velike razorne moi u emu su bili potpuno u pravu. Akcija je izvedena po
naredbi p.puk. Belanovia457, k-danta 1. ozrenske brigade.
45. ZAVIDOVII, DRUGO BORBENO DEJSTVO, 22. 24. JULA 1993. GOD.
Dana 22. jula 1993. godine iz OG Doboj je doao zahtjev da se sa OZRENKOM
ukljuimo u borbena dejstva na Zavidovikom frontu kod p.puk. Peulia458 iz 27. teslike
brigade, tako da je dan proao u pripremama. Dana, 23. jula 1993. godine preko Teslia,
Crne Rijeke i ehera stigli smo pred Zavidovie. []
46. ZAVIDOVII, 25. JUL 1993. GODINE
Zadatak nam je bio art. podravanje odn. vatrena priprema napada sa zadatkom raketiranja
jako utvrenih taaka Alijine vojske ispred Biljaia, predgraa Zavidovia. Po dobijenom
zahtjevu za vatru poeli smo sa dejstvom. Na prvi cilj su lansirane dvije rakete, a zatim jo
dvije na drugi cilj. Izviai su javili o IZVANREDNOM UINKU raketa to je potvrdio i
pjeadijski napad u kome nije459 bilo ni jedne rtve jer je protivnik pobjegao. Akcija je tekla
potpuno po planu pa se za manje od 4 asa zavrilo zauzimanjem svih zacrtanih taaka sa
samo tri ranjena na naoj strani.
Uloga OZRENKA je bila presudna jer se pre toga vie puta bezuspjeno napadala ista
toka uz znatne rtve.
47. KAPELA, KOBRA 1 i 2, 24. AVGUSTA 3. SEPTEMBRA 1993. GOD.
Po direktnom nareenju G SV RSK i uz direktno rukovoenje sa akcijom u koju su bila
ukljuena dva korpusa, 21. KK i 15. LK,460 a prema planu trebalo je da uestvuje 420 ljudi,
dok je sa samom operacijom rukovodio puk. Bulat.461 Nosioc akcije bio je 21. DOd, a cilj
456
457
458
459
460
461

Generalski.
Prireivai nisu utvrdili ime.
Boka.
U izvorniku dvaput pie nije.
U izvorniku pogreno pie PK.
edomir.

253

itave akcije bio je povratak teritorija (oko 33 km samo u Kapelskom prostoru) koje je
izgubila 70. pbr (bez borbenih dejstava).
Rezultati akcije: sprijeen napad Tigrova A-jedinice ZNG-e na Plaki (postoje snimci
prislunog centra atrnja), 58 poginulih iz sastava Tigrova i jedinica povuena zbog
gubitaka. Pokuaj Hrvata da naprave propagandni potez od tolikih gubitaka (poeli su da
slau leeve na Stadionu u Zagrebu) propao je zbog nepovoljnih reakcija unutar vojske.
Formirana tajna grupa iz redova Tigrova i plaenika koja se apsolutno izolovala (ne zna
se smjetaj, brojno stanje) sa zadatkom da div. dejstvima uniti 21. DOd. Napravljen je
veliki razdor i haos u njihovoj k-di, dolo je do hapenja nekih oficira jer je ocijenjeno da su
obavjetajno otkriveni zbog toga to su u samom poetku napada doivjeli katastrofu.
48. PERJASICA, 10. OKTOBAR 1993. GODINE
U pripremnim dejstvima 13. pbr sa zadatkom ovladavanja teritorijom meurjeja (u prvoj
fazi do mosta na rijeci Mrenici) angaovana je jedinica da u vatrenoj pripremi razbije
prednju liniju, demoralie protivnika i omogui laki upad nae pjeadije prema zacrtanim
ciljevima. Angaovana sredstva upotrebljena su na dva pravca, lanser avio bombi i saasti
lanseri na glavnom pravcu napada, a pokretni BROVINZI i pokretni PAT 20/3 na
pomonom pravcu napada. Sva angaovana sredstva uspjeno su odradila svoj dio zadatka.
Na napad naih jedinica odgovorila je ustaka artiljerija i tenkovi, usled ijeg dejstva nam
je pogoeno pokretno oklopljeno vozilo, TAM-110, koji je na sebi nosio PAT 20/3. Tom
prilikom ranjena su tri pripadnika 21. DOd od kojih dvojica teko.
Kova Andra, teko ranjavanje u predelu nogu i desne ruke, Vinaji Andrija, teko ranjavanje
u desnu nogu (noga amputirana hirurkom intervencijom), a lake ranjavanje u predelu
prsnog koa i ruku sanirano tokom leenja na VMA Beograd. Rojevi Miodrag, lake
ranjen u predelu desne noge, otputen kui nakon kratkog bolnikog leenja.
49. DIVOSELO, 10. 11. SEPTEMBAR 1993. GODINE
U poznatim dogaajima u Lici (Divoselo, Poitelj, itluk) na hitno traenje k-danta 15. LK,
puk. uput Milana upuen je dio ljudstva i tehnike sa ciljem zaustavljanja ustake agresije i
omoguivanje izvlaenja ljudstva koje se nalo u okruenju, akcijom ustaa poznatom pod
nazivom SPRENA ZEMLJA.
50. TURANJ, 12. 15. SEPTEMBAR 1993. GODINE
U sklopu dogaanja u Lici, a prema donesenoj odluci najviih politikih rukovodioca RSK
da se nee dozvoliti ograniena ili separatna akcija na bilo koji dio RSK po nareenju k-de
21. KK dio jedinice hitno je upuen na Karlovako ratite da pomogne u ostvarivanju
zamisli komande 21. KK o zauzimanju depa Turanj i podrci snagama u Lici kroz vezivanje
ustakih jedinica na najosetljivijem dijelu ustake drave. Rezultat aktivnosti jedinice u
sadejstvu sa jedinicama 21. KK bio je hitan dogovor izmeu politikih predstavnika u
Zagrebu i Kninu o prestanku borbi u Lici, a kasnije i povlaenju ustako-faistikih snaga iz
osvojenih likih sela.
51. IIN MOST, 26. SEPTEMBAR 1993. GODINE
Na osnovu obavjetajnih podataka i zarobljene ustake dokumentacije donesena je odluka
da se izvri pretres i ienje terena izmeu 70. pbr/15. LK i 13. pbr/21. KK u kojem je
dolo do upada ustaa i pokuaja tihog zauzimanja dijela teritorije (u emu su djelomino i
uspjeli, radi se o oko 7 km u zoni 70. pbr) to je bilo vidljivo iz zaplijenjene dokumentacije.
21. DOd angaovan je kao nosioc akcije na ienju dijela teritorije izmeu dvije susedne
brigade i definitivnog stavljanja kljunih kota Ravienica tt 397, Simia brdo tt 301,
254

Glaviurak tt 318, Brljenovac tt 506 i Vinogradite tt 463 pod kontrolu snaga 70. pbr i
13. pbr.
Prilikom prolaska kroz teritoriju koju su trebale kontrolisati snage 13. pbr i 70. pbr, a koja
due vremena (od prestanka borbenih aktivnosti irih razmjera na tom dijelu kordunakolikog ratita) nije bila pod kontrolom navedenih jedinica vozilo 21. DOd-a, TAM-110,
naletjelo je na protiv tenkovske mine i nakon dve zagluujue eksplozije, raznijeto zaustavilo
se na putu. Tom prilikom povrijeeni su slijedei:
1. p.por. Vukeli eljko teko ranjavanje u obje noge
2. voza Boca Nikola teko ranjavanje u obje noge
3. vojnik Mati Gojko teko ranjavanje u jednu nogu
4. vojnik Ili Miladin lake ranjen
5. vojnik Stefanovi Jovica lake ranjen
6. vojnik Devi Mile lake ranjen
7. vojnik Ivanovi Nenad lake ranjen
8. vojnik Igi Dragan lake ranjen
9. vojnik Kragujevi Nedeljko lake ranjen.
Nakon ranjavanja naih vojnika akcija je prekinuta.
52. TRAKA RATELA, 30. NOVEMBAR 1993. GODINE
Po nareenju k-de 21. KK stepenovanog kao dravna tajna 21. DOd angaovan je kao
obezbeenje prilikom prebacivanja snaga APZB preko teritorije RSK sa ciljem razbijanja
snaga 5. korpusa Alijine462 vojske.
53. KORDUNSKI LJESKOVAC, 3. DECEMBAR 1993. GODINE
Zbog mogunosti upada snaga 5. korpusa na teritoriju RSK na potezu Kordunski Ljeskovac
Traka Ratela na granici RSK i Cazinske krajine upuen je vod od 39 vojnika sa
zadatkom da obezbeuje granicu i zatiti stanovnitvo od moguih provokacija.
54. TODOROVO, 21. DECEMBAR 1993. GODINE
U dogovoru sa vojnim predstavnicima Vojske APZB dogovorena je tajna akcija na liniju
dodira izmeu snaga 5. korpusa Alijine vojske i Vojske APZB. Rezultati akcije: nakon dejstva
raketnog bacaa avio bombi snage 5. korpusa u neredu i panici napustili su posjednute linije
i utvrenja to je omoguilo napredovanje Vojske APZB i zauzimanje linija 5. korpusa.
55. PEIGRAD, 31. DECEMBAR 1993. GODINE
U dogovoru sa predstavnicima vojske APZB dogovoreno je angaovanje KRAB-e 21.
DOd-a u uem sektoru Peigrada radi omoguavanja pjeadijskim snagama Vojske APZB
lake zauzimanje strateki vanih taaka za daljnje napredovanje ka Cazinu. Dejstvom
KRAB-e 21. DOd na utvrenim linijama i otpornim takama 5. korpusa izazvana je panika,
pometnja i bezglavo naputanje posjednutih linija. Time su stvoreni uslovi za neometano
eksploatisanje artiljerijskog dejstva snagama vojske APZB u daljem napredovanju prema
Cazini i dalje prema Bihau.
56. BIHA, 04. 07. FEBRUARA 1994. GODINE
Na molbu k-danta 2. krajikog korpusa upuenu k-dantu 21. kordunakog korpusa, puk. .
Bulatu izvrene su neophodne pripreme za izlazak jedinice na zadatak. U izvrenje zadatka
ukljuen je cjelokupan sastav 21. DOd, ukupno 112 vojnika i starjeina sa svom tehnikom
odreda. Angaovanje jedinice uklopljeno je u izvrenje globalnog plana sa ciljem slamanja
462

Alija Izetbegovi.

255

prednjih linija odbrane i zauzimanja nekih otpornih taaka ijim se slamanjem omoguava
izlazak na Unsku prugu i prodor prema samom gradu.
Rezultati akcije: snanim dejstvom RBB sa ukupno 11 kom. bombi tipa FAB-100 po
odabranim ciljevima u Orljanskoj kosi i Rekia Glavici ostvaren je izvanredan efekat. Svih
11 projektila palo je na gaane ciljeve i to u samu Orljansku kasarnu u kojoj je bila smjetena
rezerva B.463 Korpusa i na prednju liniju i rovove na Rekia Glavici.
Vanost akcije vidljiva je i iz prisustva naelnika artiljerije VRS na vatrenom poloaju
RBB. Dejstvo je upotpunjeno dodatnim angaovanjem saastih lansera po ciljevima na
komunikaciji izmeu Sokolca i Privilice.
Efekat dejstva bio je zastraujui o emu i vijesti jedan as nakon dejstva jedinica 21. DOd.
Na radio-Bihau javljeno je u prvom momentu o 230 rtava meu vojnicima 5. korpusa.
Uz dejstvo baterije 130 mm po kasarni 27. juli u Bihau i zauzimanju najjaeg uporita
Barakovac od strane diverzanata 2. KK neosporno je najvei uinak bio 21. DOd. Uz
KRAB dejstvovala je i grupa snajperista oko kasarne Grabe sa znaajnim rezultatima. U
toku napada od uzvraene vatre od minobacake mine poginuo je pripadnik 21. DOd,
Stoiljkovi Slaan star 20 godina.
57. DOBOJ, 8. 11. MARTA 1994. GODINE
Na traenje OG Doboj od puk. Arsia464 i kontakata sa k-dantom 21. kordunakog korpusa
pripremljen je dio sastava 21. DOd za izlazak na zadatak u Doboj odnosno iri rejon
dobojskog ratita.
Dolaskom jedinice u Doboj i nakon razgovora sa naelnikom taba p.puk. Kojiem465
jedinica je upuena na Preslicu kod k-danta TG Ozren, majora Stankovia.466 Sa majorom
Stankoviem dogovoren je izlazak jedinice na poloaj prema Maglaju. Nakon kontakta
sa k-dantom 3. OLPBr, kapetanom Joviem,467 dogovoreno je dejstvo na dvije take. Sa
saastim lanserima na pravcu prema Zavidoviima, a sa RBB na Maglajskom pravcu.
Nakon izvedenog dejstva sa oruima efekat dejstva bio je vie nego odlian. Kao prvo,
razbijeno je nepovjerenje k-danta 3. OLPBr kap. Jovia, a i njegove vojske prema ovom
tipu orua (imali su neprijatno iskustvo sa vlastitim RBB zbog nestrunog rada posade), a
uinak je bio zastraujui. Od 8 projektila, 2 su pogodila k-du 201. brigade ABiH i kasarnu
brigade dok je jedan pao u r. Bosnu, a ostalih pet po objektima u Maglaju. U toku dejstva
k-dant brigade ABiH uspostavio je vezu sa k-dantom 3. OLPBr traei prekid dejstva (kap.
uria468 osudio na smrt zbog ruenja Maglaja) to samo po sebi dovoljno govori.
Dejstvo SL od 57 mm takoe je imalo snaan efekat po ciljevima u Joldama i Medku.
Naknadnim prikupljanjem podataka (informacije puk. Kondia469) saznali smo da je
dejstvom 21. DOd zaustavljena planirana muslimanska ofanziva sa ciljem spajanja snaga
izmeu Zavidovia i Maglaja. O uinku 21. DOd interesirao se lino gen. Mladi470 i traio
da se jedinica ponovo angauje sa ciljem stvaranja uslova pjeadijskim snagama da zauzmu
463
464
465
466
467
468
469
470

Bihakog.
Vladimir.
Borislav.
Milovan.
Radovan.
Prireivai nisu utvrdili ime.
Prireivai nisu utvrdili ime.
Ratko.

256

Maglaj. Gen. Mladi traio je da mu se dostave informacije o 21. DOd i na njegov zahtjev
poslata mu je video kaseta o 21. DOd.
Beograd, 11. mart 1993. godine.
S A S T A V I O K O M A N D A N T
Martinovi Mili [v.r.] Rajnovi Boo [v.r.]
M.P.471 M.P.472
M.P.473
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 230.

135

1994., oujak 22.


[Okuani]
Izvjee Komisije za kontrolu primirja 18. korpusa SVK o sastanku s hrvatskom delegacijom
te spornim detaljima oko razdvajanja na liniji dodira
KOMISIJA ZA KONTROLU
PRIMIRJA 18. K
23. 03. 1994. godine
Izvetaj o odranom sastanku zajednike
komisije. K-DANTU KORPUSA
Dana 22. 03. 1994. godine na KP 12 arg. bat. u Lipiku odran je zajedniki sastanak
komisija za kontrolu primirja Sektor Zapad. Zajednikim sastankom je rukovodio pukovnik
de Vergara,474 a prisustvovali su oficiri za vezu arg. bat., vojni posmatra EZ i zamenik
de Vergara. U ustakoj delegaciji su bili vojnici Kovaevi475 i Brigljevi476 raniji lanovi
komisije. Uvodnu re dao je predsedavajui objanjavajui nain i metode rada komisije.
Kovaevi: Iznosi zabrinutost hrvatske strane zbog situacije oko ceste Pakrac-Buje. Iznosi
da su nae snage na pojedinim mestima prele liniju razgranienja od 03. 01. 1992. godine.
Na pojedinim mestima snage su na udaljenju 100-150 m i postoji mogunost da doe do
incidenata. Posebno istie stanje oko sruenog mosta na r. Pakra. Tvrdi da je njihovoj strani
ranije obeano da e se taj problem razreiti.
Trai sastanak brigadira Tomia477 i pukovnika Babia478 i iznosi da Tomi ima sva
ovlatenja da postigne dogovor. Predlae da takvo ovlatenje ima i puk. Babi.
471
472
473
474
475
476
477
478

Okrugli peat: RSK, 21. dobrovoljaki diverzantski odred.


Isto.
Prijemni peat: RSK, Komanda 21. dobrovoljakog diverzantskog odreda, Br. 104-1, 21. 3. 1994.
Ernesto.
Prireivai nisu utvrdili ime.
Zvonko.
Josip.
Lazo.

257

De Vergara: Objasnio situaciju oko objekta aklovec i s. D.479 umetlica i izneo stavove obe
strane oko naina reavanja.
Hrvatska strana trai da se nae snage povuku jer su se oni povukli iz irinaca i M.480
agovine i kau da se problem Pranika ne moe vezati sa gore iznetim ve da se reava posle.
Stav nae strane je da se problem mora reavati celovito. Nema reenja za aklovec i D.
umetlicu, ako se ne rei pitanje Pranika.
Kovaevi: Objanjava da su nae snage prve prele liniju razgranienja, a da su potom oni
sa specijalnom policijom uli u irince i agovinu, da su se nae i njihove snage povukle
posle dogovora i da su oni problem smatrali reenim. No nakon 20-ak dana nae snage su se
ponovo vratile na stare pozicije.
Zebi: Iznosi da je naa strana evidentirala njihove primedbe i da e ih preneti k-di.
Ponavlja na stav da se problem mora reavati povezano sa Pranikom. Iznosi stav da nema
potrebe za sastankom Tomi-Babi jer se pitanje razgranienja mora reavati na nivou G
i Vlade. Ako oni inzistiraju neka dostave pitanja koja ele pokrenuti na tom sastanku, pa
emo mi zauzeti stav oko odravanja sastanka.
De Vergara: Obe strane mogu traiti zajednike patrole sa UNPROFOR-om ako ele obii
odreeno podruje.
Hrvatska strana to navodno koristi.
Trai da se redovno vre provera direktne linije oko 08,00 asova svako jutro.
U razgovoru od 10 bez prisustva UNPROFOR-a Kovaevi ponovo iznosi zabrinutost
zbog blizine linija uz put Pakrac-Buje. Tvrdi da su zabranili upotrebu alkohola i verbalne
kontakte da ne doe do incidenta.
Brigljevi iznosi da su 19. i 20. 03. registrovali dve odnosno tri eksplozije u reonu Novo
Selo-panovici oko 150 m od punkta policije. Pretpostavljaju da su tromblonske, ali nisu
uli pucnje.
Zebi: U Praniku je suprotna strana otvarala vatru 12., 13. i 14. 03. 1994. Na vatru je
odgovoreno. To je ozbiljan incident koji je na sreu proao bez posledica.
Obe strane su se obavezale da se izneti podaci provere.
De Vergara: Zakljuuje sastanak, zakazujui sledei za naredni utorak u isto vreme. Oekuje
da naa strana da odgovor oko sastanka Babi-Tomi. Predlae da posle idueg sastanka
budemo njegovi gosti na ruku, posle prihvatanja od strane hrvatske delegacije ponudu smo
prihvatili i mi.
BZ/VN

M.P.481
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

479
480
481

Donja.
Maika.
Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.

258

PK za MViPP
p p u k o v n i k Branko Zebi, [v.r.]

136

1994., oujak 23.


Knin
Izvjee Organa RV i PVO Glavnog taba SVK zapovjedniku Glavnog taba SVK o
osnivanju diviziona RV i PVO te o problemima oko prijevoznih sredstava, zbog ega ne
mogu staviti borbena sredstva u operativnu uporabu
G SVK
Organ RV i PVO
Pov. br. 41-239
Knin, 23. 03. 94.
Blokada u radu organa RV i PVO.

KOMANDANTU G SVK

Gospodine generale kao to Vam je poznato organ RV i PVO u poslednja tri meseca radi
na organizacisko-formacijskoj strukturi vida RV i PVO, odnosno na formiranju D/RV i
PVO. Nareenje za formiranje D/RV i PVO je potpisano i verifikovano od strane Naelnika
G VJ, a izrada same formacije je pri kraju. Paralelno sa tim vrimo prijem tehnike iz VJ
obuku ljudstva i pripremu poloaja i stvaramo uslove za ivot i rad Komandi i jedinica.
Trenutno radimo na ureenju poloaja za rd Dvina na Baniji, te reavamo sve probleme
vezano uz zadejstvovanje diviziona i funkcionisanja komande. Isto to radimo i za rb Kub na
Udbini. Takoer vrimo pripreme za postavljanje radara P-12 na poloaj kod Benkovca. Svi
ovi zadatci imaju velik broj aktivnosti koje se odvijaju na terenu od reavanja imovinskopravnih odnosa do regulisanja ivota i rada svih jedinica.
Do sada smo imali izuzetno velike potekoe u radu usled materijalnog i drugog stanja
SVK, meutim i pored toga uz izuzetan trud i angaovanje ljudi u organu uraen je dobar
deo posla.
Ovog asa, gospodine generale, zbog nemogunosti odlaska na teren, organ je u potpunosti
blokiran. Do sada niti jedan zahtev za motorno vozilo nije realizovan. Odgovor u
Saobraajnoj slubi NEMAMO VOZILA. Do sada smo se snalazili gotovo privatnom
linijom, posuujui od nekih jedinica (105. vbr, 7. larp i drugih) meutim, i te jedinice
imaju svojih problema i potreba i nismo to u mogunosti vie. Naredbom Komandanta
G organu je dodeljen voza i vozilo iz 7. larp-a DAJHATSU (dip) staro i izuzetno loe
vozilo, meutim zadovoljavalo je neke minimalne potrebe. Prije dva dana ppuk Dopu482 iz
saobraajne slube skinuo nam je tablice jer navodno neto nije u redu sa vozilom.
Ovim putem Vas izvetavam da Organ RV i PVO nije u mogunosti izvravati zadatke
vezane za teren, a takoer je 80% u ovom trenutku i na prostoru cele RSK. To e imati za
posledicu kanjenja dovoenja u operativnu upotrebu RJ, VOJIN-a i jedinica avijacije.
Molim Vas da se organu dodele bilo kakva 4 toka kako bi smo mogli u ovoj fazi formiranja
VIDA ispoljiti neophodan uvid i uticaj na formiranje jedinica i njihovo operativno
uvoenje.
SJ/LJS
Naelnik
pukovnik Stevan Janjanin, [v.r.]
482

Jovan.

259

M.P.483
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 54.

137

1994., oujak 23.


[Knin]
Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim postrojbama za tednju topnikog i tenkovskog
streljiva
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO

Str. pov. br. 3-154

23. 03. 1994. god.
tednja municije,
nareenje
KOMANDI/ 7., 11., 15., 18., 21. i 39. KORPUSA
na linost komandanta
Praenjem redovnih dnevnih operativnih izvetaja zakljuio sam da se u odgovoru na
provokativna dejstva neprijatelja i u izvoenju borbenih dejstava neracionalno koriste
odreene vrste municije, posebno od sloenijih borbenih sistema, koju u sadanjim uslovima
ne moemo nabaviti.
Kao potvrdu ovog dokaza navodim da je 15. korpus prema izvetaju od 7. i 09. 03. 1994.
godine, tokom izvoenja borbenih dejstava, teino na objektu ukovac i Trla utroio: mina
82 mm = 725, mina 120 mm = 536; metak 105 mm = 96, metak 100 mm (T-55) = 38;
metak 122 mm = 180 i metak 76 mm (B-1 i ZIS) = 240 komada, a pri tom nisu postignuti
zadovoljavajui rezultati.
Zbog nemogunosti nabavke i u cilju racionalne tednje municije za sve vrste naoruanja,
NAREUJEM
1. U toku odgovora na provokativna dejstva neprijatelja krajnje racionalno koristiti
municiju a upotrebu artiljerijske i tenkovske municije ZABRANJUJEM bez mog linog
odobrenja ili mog zamenika.
KOMANDANT
general-major Milan eleketi, [v.r.]
M.P.484 M.P.485
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.
483
484
485

Okrugli peat: Glavni tab SVK.


Okrugli peat: Glavni tab SVK.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1519, primljen 23. 3. 1994.

260

138

1994., oujak 23.


[Okuani]
Obavijest Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama o provokacijama hrvatskih
snaga, potrebi poveanog opreza pripadnika SVK zbog isteka mandata UNPROFOR-a,
spominjanju Krajine u izvjeu generalnog tajnika UN-a kao svojevrsnog meunarodnog
priznanja RSK te stradavanju pripadnika SVK zbog nediscipline
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. br. 20-73 POVERLJIVO
23. 03. 1994. godine M.P.486
Informaciju potinjenim jedinicama, dostavlja.

KOMANDI

B Z1487

1. U toku nekoliko proteklih dana neprijatelj je dejstvovao na podruju S.488 Dalmacije,


na Benkovakom i Drnikom pravcu, kao i na prostorima Like i Korduna, minobacaima
i peadijskim naoruanjem. Uglavnom se radilo o provokativnim dejstvima na koja su nae
jedinice odgovorile kad su bile napadnute.
2. Pojaana je aktivnost HV i dovoenje dela snaga iz bive BiH na linije razgranienja.
Pribliavanje 31. 03. istek mandata UNPROFOR-a i dana NDH namee potrebu
poveane budnosti.
3. U Kninu je 20. 03. 1994. godine odrana sveanost povodom davanja vojnike zakletve
martovske partije vojnika. Istoj su na organizovan nain prisustvovali roditelji vojnika iz
Z.489 Slavonije.
Predstavnici 98. i 54. pbr obili su svoje vojnike na Likom ratitu kojom prilikom su
urueni pripremljeni pokloni. Ovaj znak brige za ljude pozitivno se odraava na moral
boraca.
4. U najnovijem izvetaju generalnog sekretara UN Butrosa Galija490 po prvi puta se na
tom nivou spominje Krajina, pored spominjanja RH. Posebno je znaajno to to je
generalni sekretar istakao da UNPROFOR nije bio u stanju da zatiti srpsko stanovnitvo
od hrvatskih oruanih snaga u etiri navrata, zbog ega je narod bio prinuen da uzme
oruje iz skladita u koja je ranije bilo zakljuano. Ove izjave se mogu smatrati kao dobar
znak koji ukazuje na put za meunarodno priznanje RSK.
5. Vojnik Mali Drago iz lad PVO/18. map, teko povreen u glavu dana 14. 03.
1994. godine, preminuo je 20. 03. 1994. godine. Ova tragedija je direktno posledica
nedisciplinovanog i neodgovornog ponaanja vojnika koji je ranio pokojnog Malia.
Uestali vanredni dogaaji sa traginim posledicama pokazuju da unato vie upozorenja
od strane K-de Korpusa, red i disciplina nisu na potrebnom nivou. Preterano konzumiranje
alkohola, neodgovorno rukovanje linim naoruanjem, neovlatena upotreba istog,
nepotrebno kretanje u rejonima minskih polja od strane pojedinaca stvaraju objektivne
uslove za nastanak vanrednih dogaaja i sa najteim posledicama.
486
487
488
489
490

Prijemni peat: Vojna pota 9171, pov. br. 01-17/94, 23. 3. 1994., Okuani.
Dopisano rukom.
Sjeverne.
Zapadne.
Boutros Boutros Ghali.

261

Nuno je intenzivnijim i organizovanim radom, posebno sa pojedincima sklonim


nedisciplini, raditi na predupreivanju negativnih pojava. Informaciju, uz iznoenje
negativnih pojava iz sopstvene sredine, koristiti za informisanje vojnika.

M.P.491

POMONIK KOMANDANTA
p p u k o v n i k Branko Zebi, [v.r.]

Preslika, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

139

1994., oujak 23.


Vukovar
Izvjee Odjeljenja bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK naelniku sigurnosti Glavnog
taba SVK o postavljanju dr. Vojislava Stanimirovia na elo Srpske demokratske stranke
umjesto Gorana Hadia, te rasformiranju nastavnog centra eljka Ranatovia Arkana u
Erdutu
KOMANDA 11. KORPUSA STROGO POV.
ODELENJE BEZBEDNOSTI br. ev.________
Strogo pov. br. 1-150
23. 03. 1994. godine M.P.492
Vukovar
Dnevni izvetaj
G SVK KNIN, naelnik bezbednosti
1. Delatnost stranog faktora:
Zamenik k-danta snaga UNPROFOR-a u sektoru Istok, preko oficira za vezu dojavio je
ovom OB da na suprotnoj ustakoj strani nema nikakvih vojnih aktivnosti koje bi ukazivale
na pripremu agresije na RSK. Takoe nam je sugerirao da i mi nemamo razloga za poveanje
b/g odreenih jedinica u korpusa.
2. Stanje na teritoriji:
Iz dosta pouzdanog izvora doznali smo da je izvrena smena na kormilu SDS: /Hadievo493
krilo/, te da je Hadi smenjen, a umesto njega da je postavljen za predsednika dr.
Vojislav Stanimirovi, specijalista neuropsihijatar, direktor bolnice u Vukovaru, donedavni
predsednik SO Vukovar. Takoe, pouzdano, rasformiran je 101. nastavni centar /
Arkanov494/ u Erdutu, i u toku je preuzimanje dela m/v i opreme.
3. Stanje u jedinicama:
Nema promena u odnosu na predhodna izvetavanja.
491
492
493
494

Vojna pota 9162, Okuani.


Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, Str. pov. br. 9-114, 31. 3. 1994.
Goran Hadi.
eljko Ranatovi.

262

ZASTUPA NAELNIKA
m a j o r Marko M. Kraguljac M.P.495
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

140

1994., oujak 24.


[Petrova Gora]
Izvjee Odsjeka bezbjednosti 21. korpusa SVK Organu bezbjednosti Glavnog taba SVK o
vercu naftnim derivatima i drugom robom na osnovi izdanih potvrda organa Komande i
pojedinih brigada 21. korpusa o oslobaanju poreza na promet
KOMANDA 21. KORPUSA STROGO POV.
Odsek bezbednosti br. ev. _______
Str. pov. br. 2-161
24. 03. 1994. godine M.P.496
ORGANU BEZBEDNOSTI
G SVK na linost ppuk. arac Dragan
Vie operativnih i drugih proverenih saznanja ukazuju da su pojedini organi komande
21. K kao i k-de niih jedinica (brigada) tokom prole godine izdale vei broj potvrda o
oslobaanju poreza na promet, odnosno ovlatenja da privatna lica mogu uvoziti naftne
derivate za potrebe SV Krajine.
Ima ozbiljnih indicija da su potvrde odnosno ovlaenja izdavana i za uvoz drugih deficitarnih
proizvoda koji kasnije slue za ilegalnu trgovinu sa muslimanima Cazinske krajine.
Zbog ovakvog stanja cirkulacije veeg broja potvrda i ovlaenja izdatih raznim prijateljskim,
rodbinskim i drugim vezama za koje na nivou k-de 21. K a verovatno i k-di niih jedinica
(prvenstveno mislim na komandu 11. pbr) nema odgovarajue evidencije, molim organe
bezbednosti VS SVK, da svojom slubom izdejstvuje kod k-ta G SVK da u saradnji sa
strunim organima G izvri reviziju svih izdanih potvrda i da se na GP Dvor497 obezbedi
stroga kontrola ulaska robe koja se uvozi po ovim osnovama.
Miljenja smo da ovakvo ovlaenje moe izdati iskljuivo G SVK.
Takoe navodimo da je neophodno da se nareenje[m] k-ta G zabrani protok robe
po potvrdama izdatim na nivou 21. K dok se ne izdejstvuje predlaemo, odnosno dok
odgovarajua komisija ne utvrdi injenino stanje.
Zapaeno je da su k-de brigada (11. pbr) postale zapravo privatna preduzea sa mogunostima
poslovanja, to stvara razdor meu k-dama drugih jedinica koje se jo ne bave ovakvim
poslovima a trpe veliki pritisak boraca da i one izdejstvuju privatnu liniju snabdevanja
jedinica kao to to ini k-da 11. pbr. U cilju eliminisanja raznih pekulacija i kriminalnih
radnji u k-dama molimo da se navedeno prezentuje k-tu G SVK.
495
496
497

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 610, primljen 25. 3. 1994. u 13,20.
Prijemni peat: Glavni tab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 6-99, 14. 4. 1994.
Dvor na Uni.

263

Dana 23. 03. o.g. prilikom nevezanog razgovora sa direktorom Jugoturbine Vojni
Trbojevi Nikolom zvanim Opac isti mi je rekao da se on dogovorio sa najzvaninijim
ljudima (verovatno misli na k-ta 21. K, sekr. SUP-a i druge iz SO Vojni) da e oni prodati
jednu cisternu goriva 5. K radi dobijanja sredstava za neke investicione radove. S tim u vezi
traio je od mene da mu potvrdom za kretanje u graninom pojasu omoguim da u Kor.498
Leskovcu proda pomenutu cisternu. Odgovorio sam mu neodreeno da u vidjeti to mogu
uiniti. Po tom pitanju stvarajui na taj nain sebi vreme da se sa vama konsultujem to da
zajedniki preduzmemo. Molim va stav radi dogovora.
ZASTUPA NAELNIKA
m a j o r Karan Mladen M.P.499
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 34.

141

1994., oujak 25.


[Okuani]
Prijedlozi i zahtjevi Komande 18. korpusa SVK Zapovjednitvu UNPROFOR-ova sektora
Zapad za pregovore s predstavnicima HV-a
KOMANDA 18. KORPUSA
Int. br. 1-28500
25. 03. 1994. godine
Stavovi za sastanak sa k-dantom SZ.1. SASTANAK GEN. TOMI501 PUK. BABI502
Naa strana se u principu slae sa odravanjem sastanka izmeu BGen. TOMIA i
puk. BABIA. Pre odravanja tog sastanka potrebno je dostaviti pitanja o kojima bi se
razgovaralo, kako bismo konsultovali nadlenu komandu i obavili adekvatne pripreme
za sastanak. Verovatno bi jedno od pitanja bilo povlaenje nae vojske iz rejona s. D.503
umetlica i s. aklovac. Na stav u vezi ovog pitanja je poznat. Traimo da se istovremeno
sa naim povlaenjem, hrvatske snage povuku iz ume Pranik. Ova uma je nacionalni
park, i potrebno ju je sauvati. Meutim, u poslednje vreme hrvatske snage su izgradile
4 bunkera u umi, koji se nalaze iza lea snaga UNPROFOR-a, odnosno izmeu snaga
UNPROFOR-a i jedinica SVK. Sa ovim ste Vi ve upoznati.
Napominjemo da smo o ovoj situaciji 23. 03. 1994. godine razgovarali sa puk. ADELom504, vaim saradnikom, i da se on sloio sa naim stavovima.
498
499
500
501
502
503
504

Kordunski.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 410, primljen 24. 3. 1994. u 08,20; predan u 08,35.
Dopisano rukom.
Josip.
Lazo.
Donja.
Prireivai nisu utvrdili ime.

264

2. PROTEST U VEZI INCIDENTA U BUKOVANSKOJ ULICI


Moramo da izrazimo otar protest zbog incidenta u Bukovanskoj ulici, jer su isti omoguili
pripadnici ARGBAT koji su propustili vozilo sa 2 (dve) uniformisane osobe od punkta WA
12 do punkta WA 13 [koji se] nalazi oko 600 metara iza linije razgranienja na teritoriji
RSK. Da bi se ovakvi incidenti izbegli, zahtevamo da se punkt WA 13 premesti do WA 12
ili ukloni, te da se cela ul. Bukovanska stavi pod kontrolu SVK, kako je zateeno 03. 01.
1992. godine.
3. PROTEST U VEZI POJAANOG PRISUSTVA HRVATSKE VOJSKE DU LINIJE
RAZGRANIENJA
Poslednjih 10-15 dana primeeno je pojaano prisustvo hrvatske vojske du cele linije
razgranienja. Iznet emo nekoliko primera koji ilustriraju nae tvrdnje:
A) Primeeno je pojaano prisustvo hrvatskih vojnika na 3 punkta u s. Krike (zona
odgovornosti JORBAT 1).
B) U rejonu s. Medari i medarski vinogradi (severno od sela), hrvatski vojnici su se
maksimalno pribliili liniji razgranienja, pojaavaju se, obnavljaju stare bunkere i grade
nove. U selu vie nije bezbedno, kretanje civila je ogranieno i velika je mogunost incidenta.
Nou se uje pojaan saobraaj tekih motornih vozila (kamiona) iz pravca Maia i Maike
agovine, to pokazuje da se hrvatska vojska pregrupie i dovodi nove snage.
C) Na istonoj strani UNPA zone pokuavaju se ubaciti izviake i diverzantske grupe.
Primer:
Dana 22. 03. 1994. godine oko 22,00 asova neprijateljska grupa jaine 4 vojnika pokuala
se izmeu sela Gorice i sela Donji Bogievci ubaciti u pozadinu naih snaga. Grupa je
primeena u rejonu ume PODLOJE (severno-istoni deo ume PRANIK!), te je, nakon
otvaranja vatre od strane nae patrole, vraena u pravcu hrvatskih poloaja.
D) Ve je pomenuta situacija u umi PRANIK.
Sve ove informacije su tane, a veinu od njih moete proveriti na terenu.
Smatramo da ovakvo ponaanje hrvatskih snaga ne predstavlja dobru podlogu za sastanak
BGen. TOMIA i puk. BABIA.
Zbog toga Vas molimo da utiete na hrvatsku stranu da se ove aktivnosti to pre prekinu.
4. PROBLEMI IZMEU 18. KORPUSA SVK I SNAGA UNPROFOR-a
Postoji nekoliko pitanja koje treba to pre reiti:
A) Problem punkta WA 13 je ve spomenut, tako da se na njemu vie neemo zadravati.
B) u rejonou JASENOVCA postoje obostrane primedbe, koje treba to pre razreiti.
Naa strana ima 2 zahteva:
1. Da se dozvoli organima VP da prilikom patroliranja i intervencija mogu nositi dugo
naoruanje, zbog karakteristika zone.
2. Da se dozvoli izlazak naim snagama na liniju razdvajanja od 03. 01. 1992. godine,
odnosno do komunikacije BROICE-JASENOVAC i reice Glogovice. Ista linija je
naputena zbog izbijanja podzemnih voda prole zime, a sada, kad je vremenska situacija
bolja, elimo popraviti i urediti poloaje.
C) U rejonu Gavrinica postoje 3 osmatranice UNPROFOR-a iza linija odbrane naih
jedinica. Smatramo da one tamo nisu potrebne, te da ih treba premestiti na liniju
razgranienja izmeu dve strane, ili ih ukloniti.
D) Na sredini sela G.505 umetlica postoji punkt UNPROFOR-a.
505

Gornja.

265

Smatramo da on tu nema nikakvu funkciju, te da ga treba premestiti severno od sela D.506


umetlica, u pravcu ceste PAKRAC-BUJE.
E) U vezi pregovora UNPROFOR-a o noenju oruja na javnim mestima, obavetavamo
Vas da smo preduzeli mere, te da emo ih i dalje preduzimati, da bi se ta pojava iskorenila.
Vojnicima je nareeno da dugo oruje mogu nositi samo dok su na obrambenim poloajima
ili dok najkraim putem idu od kue do poloaja.
5. OSTALI ZAHTEVI NAE STRANE
Imamo jo 4 zahteva prema Komandi UNPROFOR-a Sektor Zapad:
A) Da se dozvoli izlazak borbenog vozila iz KULE radi popravka u Banja Luci.
B) Da se dozvoli izuzimanje 2 kamiona iz KULE.
C) Da se dozvoli ulazak in. maine u KULU radi radova na odvodnim cevima.
D) Da se izvri unitenje neaktivirane minobacake mine u s. Dubovac.
Ove zahteve, sa detaljnim opisom, upuujemo Komandi Sektora.
NB/VN

M.P.507

KOMANDANT
P u k o v n i k Lazo Babi, [v.r.]

Preslika, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

142

1994., oujak 26.


[Knin]
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za zaustavljanje bespravne i
nekontrolirane sjee uma
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
KOMANDA 7. KORPUSA POVERLJIVO
Pov. br. 2-95
26. 03. 1994. godine
Spreavanje neovlaene Komandi Od/7 PoB508
see uma i krae drva.Veza: Zahtev G SVK pov. br. 187-2 od 22. 03. 1994. godine JP
KRAJINA UME RJ umarija Knin, br. 121194 od 14. 03. 1994. god.
Pomenutim aktom izvetajem RJ umarija Knin obaveteni smo o masovnim umskim
tetama bespravnoj sei ume i krai drva, da broj umokradica raste iz dana u dan i da se
masovna sea ume zapoeta prije 2 godine nastavlja i ove godine.
506
507
508

Donja.
Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.
Dopisano rukom.

266

Pri tom istiemo, da se ova pojava moe zaustaviti samo koordiniranom akcijom svih
nadlenih organa, a kao imperativan zadatak namee nam se sauvati ume kao opte dobro,
za sadanje i budue generacije SR Krajine.
U pomenutoj informaciji istie se da zato nije rijetka pojava da se vojnim kamijonima
prevozi drvo privatnim licima, bez ikakve dokumentacije, da umske tete esto prave
uniformisana naoruana lica, od kojih navodimo zapaene primjere:
Prilikom izgradnje puta Riane-tikovo, sve dobivene koliine drveta du trase, odvezeno
je vojnim kamijonima i bespravno prisvojeno.
Iz Male Promine ukradeno je drvo vojnim kamionima i odveeno je u Plavno.
Ima pojava da su itave vojne jedinice bile ukljuene u seu drveta koje su prodavali
vercerima.
U Oklaju vojnici zadueni za snabdevanje kuhinje, namirili su i svoje porodine potrebe
sa ogrevnim drvetom.
U cilju spreavanja, zaustavljanja ovih pojava, postupite po sledeem:
1. Seu ume vriti iskljuivo u organizaciji i po dobivenoj doznaci ovlaenog lica JP
KRAJINA UME.
2. Preuzimanje ogrevnog drveta od JP KRAJINA UME vriti po otpremnici, uz redovnu
i organizovanu kontrolu koliine koja se predaje u jedinici.
3. Preko SbVP redovno i organizovano vriti kontrolu tereta i dokumentacije, ta se za
koga prevozi i gde predaje, sa m/v u vaoj zoni odgovornosti.
4. Preko MUP-a u vaoj zoni odgovornosti preduzmite mere:
Kontrolu kretanja tereta dokumentacije o poreklu i vlasnitvu drveta i prevoenju.
Spreiti samovoljnu bez doznake seu ume.
Spreiti prodaju drveta, bez dokumenata o poreklu.
5. Organe bezbednosti pored redovnih zadataka angairati na otkrivanju krae drva. Za sve
otkrivene krae obavezno preduzimajte mere za nadoknadu tete i energine disciplinske
mere.
6. Organi ove Komande preduzimat e potrebne mere za kontrolu i realizaciju sprovoenja
ovog Nareenja.
Za sprovoenje ovog Nareenja lino su mi odgovorni K-danti jedinica.
BS/JC

M.P.510

Za KOMANDANT-a
pukovnik Slobodan Vukosavljevi
[., v.r.]509

Dostaviti:
K-dama jedinica 7. K
Organima bezbednosti 7. K
arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 10.
509
510

Potpis neitak.
Okrugli peat: Vojna pota 9031, Knin.

267

143

1994., oujak 27.


[Petrova Gora]
Izvjee Odsjeka bezbjednosti Komande 21. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o susretu s
predstavnicima AP ZB, koji su zaprijetili odlaskom Slobodanu Miloeviu ako se ne bude
potivao dogovor o isporuci materijalno-tehnikih sredstava
KOMANDA 21. KORPUSA
Odsek bezbednosti
Str. pov. br. 2-168
27. 03. 1994. godine
G SVK KNIN
(na linost gen. maj. Mile Novakovi)
Dana 27. 03. o.g. u 09,00 asova u Vojniu sam imao kontakt sa Hodi Hasibom i Hodi
Sula, predstavnicima NO AP ZB koji su mi izmeu ostalog rekli:
da ih je poslao Fikret Abdi da vam urue zvanini protest zbog nesprovoenja dogovorenog
oko isporuke MTS.
da e u ponedeljak (28) ili 29. 03. o.g. (Irfan Jarevi) povodom ovog ii u Beograd kod
S.511 Miloevia.
da F.512 Abdi takoe namerava da ide kod Miloevia ukoliko se i dalje ne bude potovalo
dogovoreno. (Lako pristanemo na dogovor, meutim ne sprovodimo isto u praksi.)
Prednje dostavljamo na znanje.
ZASTUPA NAELNIKA
m a j o r Karan Mladen M.P.513
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

144

1994., oujak 29.


[Zagreb]
Sporazum o prekidu vatre, razdvajanju snaga te uspostavljanju zajednikih komisija u cilju
podrke potivanju sporazuma
INTERNATIONAL CONFERENCE
ON THE FORMER YUGOSLAVIA
Palais des Nations, 1211 Geneva 10
SPORAZUM O PREKIDU VATRE
OD 29 MARTA 1994
511
512
513

Slobodan.
Fikret.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 430, primljen 27. 3. 1994. u 14,35.

268

DOSTAVITI 7.K
Strane potpisnice ovog dokumenta prihvataju da bi sva oruana neprijateljstva izmeu
strana trebala odmah prestati, te da bi potpuno potovanje prekida vatre na svim linijama
dodira onakvim kakve postoje izmeu strana dana 29. marta 1994., u daljnjem tekstu Linija
dodira, trebalo poeti od 09.00 asova dana 4. aprila 1994.
U cilju postizanja i ouvanja trajnog prestanka neprijateljstava, strane su se sloile da
prihvate i postupe prema slovu i u duhu sledeih taaka.
1. Sva oruana neprijateljstva e smesta prestati i prekid vatre e stupiti na snagu na Liniji
dodira u 09.00 asova dana 04. aprila 1994.
2. Od dana potpisivanja ovog sporazuma, taktika situacija snaga rasporeenih na Liniji
dodira i unutar 10 km od te Linije bie zamrznuta u oba smera, i unutar tako odreene zone
nee biti pokreta jedinica osim u smislu izvrenja ovog sporazuma ili po unapred izdanom
odobrenju UNPROFOR-a. UNPROFOR e biti obaveten o tranzitu jedinica sa vie od tri
vozila kroz to podruje tokom prvih etrnaest dana nakon potpisivanja ovog Sporazuma.
3. Najkasnije do 09.00 asova 05. aprila 1994. svo indirektno naoruanje bie razmeteno
van dometa Linije razdvajanja (kako je definisano u Taki 4), i to minobacai i protivavionski
topovi na najmanje 10 km, a artiljerija i tenkovi na najmanje 20 km. Izuzetno obe strane
mogu uskladititi neka indirektna naoruanja unutar linije od 20 km. Takvo skladitenje
naoruanja bie u skladu s Takom 4 aneksa B, Pravila o razdvajanju snaga.
4. Najkasnije do 09.00 asova dana 8. aprila 1994., sve jedinice na Liniji dodira e biti
razdvojene. Razdvajanje e se bazirati na obostranom povlaenju najmanje 1.000 m od
Linije dodira na svoju Liniju Razdvajanja (u daljem tekstu: Linija razdvajanja).
Te linije e biti takve kakve su ucrtane na kartama prihvaenim od Strana i priloenim u
aneksu D. Jedinice bi trebale biti povuene onoliko koliko je potrebno da se onemogui
meusobno nianjenje direktnim vatrenim orujem. Linija na koju e se premestiti bi
trebala biti lako odrediva na terenu (poeljno neka geografska karakteristika kao npr.
put, reka, prevoj, itd.). Zona izmeu Linija razdvajanja bie i pod iskljuivom kontrolom
UNPROFOR-a i, osim kako je odreeno u ovom Sporazumu i Aneksu B, u njoj nee
biti vojnog, paravojnog, milicijskog ili policijskog personala bilo koje od strana. Strane e
ipak imati obavezu da prue pomo UNPROFOR-u u spreavanju kriminala i odravanju
zakona i reda izmeu Linija razdvajanja kako je navedeno u Takama 9 i 10 Aneksa B.
5. UNPROFOR i ECMM e nadgledati prekid vatre. Vojnim posmatraima
UNPROFOR-a bie dana puna sloboda kretanja s obje strane Linija razdvajanja kako bi
mogli potvrditi da su svi sistemi naoruanja navedeni u ovom sporazumu rasporeeni izvan
minimalnih razdaljina od Linija razdvajanja. Sloboda kretanja u gore opisanim podrujima
ukljuuje pravo obilaska svih vojnih i paravojnih jedinica i objekata uz najavu datu etiri asa
unapred. ECMM, djelujui u skladu sa svojim Memorandumom o razumjevanju, dobie
punu slobodu kretanja na svim relevantnim podrujima i isto pravo da obilaze sve vojne
i paravojne jedinice i objekte kao to je gore opisano. Sloboda kretanja na gore opisanim
podrujima ukljuuje i neogranienu upotrebu helikoptera u gore navedenim podrujima.
6. Zajednike komisije e biti uspostavljene na svim nivoima. Njihov prvi zadatak bie
odreivanje Linija razdvajanja na samom terenu, u skladu s principima odreenim u taki
4. Ovo treba da se postigne do 13. aprila 1994. Njihov je glavni zadatak da odmah istrae
svaki prekraj prekida vatre. Cilj istrage je utvrditi odgovornost za takav prekraj. Komisija
koja bude istraivala sluaj krenja e od strane ija se odgovornost za prekraj utvrdi, biti
obavetena o svim disciplinskim merama ili drugim radnjama preduzetim u vezi incidenta.
269

Ove e Komisije biti ve uspostavljene pre nego to bude otpoeo prekid vatre. Komisijama
e predsedavati predstavnik UNPROFOR-a koji e zakazivati sastanke uesnicima na
vlastitu inicijativu ili na zahtev strana. Sastanci e poinjati, uz prisustvo svih strana, u
najkraem moguem roku po primitku poziva od strane glavnih tabova lanova. Detalji
oko lanstva, mesta odravanja sastanka i dokumentaciji, kako je dogovoreno, nalaze se u
aneksu B.
7. Ukoliko doe do bilo kakvog prekraja prekida vatre ili drugih odredbi ovog sporazuma,
nijedna strana nee uzvratiti, nego e se u potpunosti osloniti na procedure predviene u
gore navedenoj taki 6.
8. Uesnici su saglasni oko otvaranja odreenog broja prelaza uzdu Linije dodira. Ovi novi
prelazi, kao i ve postojei, navedeni su u aneksu A. Na svim ovim prelazima, UNPROFOR
e imati svoj kontrolni punkt. Svi kontrolni punktovi ili drugi poloaji dviju strana moraju
biti postavljeni na takvoj udaljenosti od kontrolnih punktova Ujedinjenih nacija da se na
njih ne moe nianiti iz lakog naoruanja i vatrom iz tekih mitraljeza. Na svim kontrolnim
punktovima UNPROFOR-a odredie se objekti za odravanje sastanaka Zajednikih
komisija. Svi prelazi bie otvoreni najkasnije tri asa nakon to otpone prekid vatre.
9. Najkasnije do 09.00 asova dana 19. aprila 1994., strane e se sastati i ugovoriti
modalitete smanjenja snaga u zoni od 10 km sa obe strane Linije dodira. Ovo smanjenje
snaga e biti dovreno u roku od 5 dana nakon postizanja sporazuma.
Aneksi: A Prelazi na Liniji dodira
B Pravila razdvajanja snaga
C Sporazum o uspostavljanju Zajednikih komisija
D
Dogovorene karte514
Hrvoje arini, [v.r.] Duan Raki, [v.r.]
H. ARINI D. RAKI
Svedoci
Kai Eide, [v.r.] Geert Ahrens, [v.r.]
K. AIDE G. ARENS
Bertrand de la Presle
B. DE LAPREL, [v.r.]
Zagreb, 29. marta 1994.
------------ANEKS A
SPORAZUMA O PREKIDU VATRE
OD 29. MARTA 1994.
PRELAZI NA LINIJI DODIRA
IME LOKACIJA SEKTOR
Osijek oko 5 km od Osijeka Istok
na putu za Sarva
Osijek oko 5 km od Osijeka
na putu za Bilje Istok
Vink