MODIFIKASI TINGKAH LAKU MELALUI KEMAHIRAN ASAS GURU DAN GURU SEBAGAI KAUNSELOR DAN MOTIVATOR DALAM PEMBENTUKAN

TINGKAH LAKU KANAK-KANAK.

Oleh: Nor Anisa Musa Pendidikan Psikologi, Fakulti Pendidikan

Abstrak Artikel penyelidikan ini mengumpulkan hasil dapatan kajian ke atas pandangan guru terhadap kemahiran asas interpersonal dan guru sebagai kaunselor dan motivator dalam pembentukan akhlak dan memodifikasikan tingkah laku murid. Pandangan responden diadaptasikan dalam bentuk jadual dan graf bagi membincangkan bilangan responden dan peratus dapatan. Terdapat juga beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pakar psikologi dan ahli keagamaan. Dapatan kajian menunjukkan peratus setuju responden adalah lebih tinggi berbanding peratus tidak setuju dan tidak pasti responden.

Pengenalan

Kepentingan hubungan interpersonal dapat membantu melahirkan persefahaman yang baik antara guru dan pelajar serta wujud rasa percaya mempercayai di kalangan mereka serta dapat memberi kesan yang positif kepada proses pengajaran dan pembelajaran (Sarina dan Yusmini, 2007). Kesan positif dalam perubahan tingkah laku amat penting melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang baik. Akal pula adalah neraca dalam menentukan kebaikan dan keburukan. Keistimewaan inilah yang menyebabkan manusia dipertanggungjawabkan untuk memikul amanah Allah s.w.t. yang 1

tidak mampu dipikul oleh langit, bumi dan gunung-ganang. Dengan panduan wahyu daripada Allah s.w.t, manusia telah diamanahkan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini.

Abdullah dan Ainon (2002) menyatakan, antara kemahiran asas interpersonal ialah kemahiran komunikasi, kemahiran mendengar, kemahiran bertanya dan

penampilan. Mok Soon Sang (2004) pula menyatakan, kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan interaksi sosial termasuk semangat bekerjasama, kepandaian memimpin serta berkomunikasi dengan berkesan. Bertepatan dengan asas-asas tersebut, tingkah laku manusia menurut Islam itu ialah berobjektifkan mencapai akhlak yang mulia sebagaiman Hadis (SAW): ”Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Oleh itu, apa sahaja kemahiran interaksi sesama manusia yang berakhlak memerlukan latihan dan amalan yang berterusan sehinggalah sifat insanul kamil sebati dalam diri seseorang.

Arkes (1982) menyatakan tentang definisi motivasi; ialah those processes that influence the arousal, strength or direction of behavior. Kaunseling pula adalah bergantung kepada kecekapan guru bimbingan menggunakan prinsip-prinsip psikologi individu, khasnya kemahiran mewujudkan perasaan empati, memahami perasaan, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran mendengar. Tingkah laku menurut Al-Ghazali itu sendiri merupakan penggerak iaitu motivasi. Motivasi itu bersifat dari dalam yang muncul dari diri manusia sendiri tetapi ia diransang dengan ransangan-ransangan luar dan dan dalam yang terdorong untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, menurutnya lagi tingkah laku mengandungi perasaan tertentu dan kesedaran akal terhadap suasana

2

tersebut. Maka wujudlah interaksi terus-menerus selari dengan prinsip-prinsip asas psikologi dalam pembentukan akhlak yang mulia (Abdul, 2003).

Objektif Kajian ini bertujuan untuk: 1. Mengenalpasti pandangan guru-guru terhadap keperluan kemahiran generik seorang pendidik dalam pembentukan akhlak dan tingkah laku murid. 2. Mengenalpasti pandangan guru-guru terhadap keperluan kemahiran kaunseling dan motivator dalam pembentukan akhlak dan tingkah laku murid.

Sampel Populasi kajian terdiri daripada guru-guru Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmood Iskandar (1), Pontian. Bilangan guru yang terlibat seramai 36 orang dan dipilih secara rawak.

Instrumen Dan Pengutipan Data Instrumen yang digunakan untuk mengumpul data terdiri daripada 14 soalan yang dibahagikan kepada 2 komponen objektif. 7 soalan terdiri daripada keperluan kemahiran generik seorang guru dan 7 soalan lagi untuk mengenal pasti pandangan guru terhadap keperluan kemahiran kaunseling dan motivator terhadap murid.

Kaedah Analisis Data

3

Data yang dianalisis dikumpulkan dengan menggunakan perisian SPSS version 16 dan statistik yang digunakan ialah bilangan responden dan peratus. Skala yang digunakan ialah ”setuju” dengan skor 2, ”tidak pasti” dengan skor 1 dan ”tidak setuju” dengan skor 0.

Metodologi Kajian Kajian yang dilaksanakan menggunakan borang soal selidik dan melibatkan kajian kuantitatif. Borang soal selidik yang dibina adalah untuk mengenal pasti bilangan pandangan guru-guru terhadap kemahiran interpersonal dan guru sebagai kaunselor dalam pembentukan akhlak dan tingkah laku kanak-kanak. Dalam konteks kajian, pengkaji akan membuat pentaksiran secara menyeluruh berasaskan data yang diperolehi. Maka penyelidikan ini adalah bercorak kuantitatif. Manakala teknik mengunakan borang soal selidik merupakan instrumen yang bertepatan dalam tujuan mengumpulkan dapatan.

Dapatan Kajian Keperluan Kemahiran Intrapersonal Guru dalam Pembentukan Akhlak Kanak-Kanak. 4

Jadual 1: Pandangan Guru Terhadap Kemahiran Interpersonal Guru dalam pembentukan Akhlak

Bil 1.

Item Guru perlu menunjukkan akhlak yang baik kepada murid ketika mengajar atau mana-mana tempat. Guru perlu menggunakan bahasa yang baik supaya tingkah laku murid juga akan menjadi baik. Guru perlu meminta penjelasan murid terlebih dahulu jika murid mendatangkan apa sahaja permasalahan tingkah laku di dalam mahupun di luar kelas. Guru perlu ada kemahiran memuji terhadap murid apabila mereka berakhlak mulia untuk peneguhan positif kepadanya. Guru perlu memberi salam terlebih dahulu atau senyum apabila bertemu dengan murid di manamana. Murid akan lebih aktif dan bersemangat dalam pembelajaran jika guru sentiasa memberi nasihat dan motivasi. Murid seringkali bertanya guru berkenaan pengetahuan am dan kaitannya dengan agama kerana menganggap guru sebagai pakar dalam mana-mana bidang.

Tidak setuju 0%

Tidak pasti

Setuju 91.7% (33 orang)

8.3% (3 orang) 2.8% (seorang) 8.3% (3 orang) 2.8% (seorang) 25.0% (9 orang) 25.0% (9 orang) 13.9% (5 orang)

2.

0%

97.2% (35 orang) 91.7% (33 orang) 97.2% (35 orang) 69.4% (25 orang) 72.2% (26 orang) 83.3% (30 orang)

3.

0%

4. 5. 6.

0%

5.6% (2 orang) 2.8% (seorang) 2.8% (seorang)

7.

120 100 80 60 40 20 0 Guru perlu menunjukkan akhlak yang Baik kepada murid Guru perlu Guru perlu menggunakan meminta bahasa yang penjelasan baik supaya murid terlebih tingkah laku dahulu jika murid juga akan murid menjadi baik. mendatangkan apa sahaja permasalahan Guru perlu ada Guru perlu Murid akan kemahiran memberi salam lebih aktif dan bersemangat memuji terlebih dahulu dalam terhadap murid atau senyum apabila mereka apabila bertemu pembelajaran berakhlak dengan murid di jika guru mana-mana. sentiasa beri nasihat dan motivasi

Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju

Murid seringkali bertanya guru berkenaan pengetahuan am dan dan kaitannya dengan agama guru sebagai pakar dalam mana-mana

Graf 1: Keperluan Kemahiran Interpersonal

5

Jadual 1 dan Graf 1, menunjukkan peratus pandangan responden setuju adalah tinggi berbanding peratus tidak pasti dan tidak setuju. Keseluruhan peratus setuju adalah melebihi 60% dan keseluruhan peratus tidak setuju responden adalah kurang dari 6%. Bilangan responden yang tidak pasti dengan kenyataan item pula menunjukkan hanya kurang daripada 10 orang. Dapatan Kajian Keperluan Guru Sebagai Kaunselor dalam pembentukan Akhlak
Item Seorang guru perlu kerap membaca buku-buku ilmiah dan buku-buku berkaitan keagamaan. Guru perlu sering memberi inspirasi dan panduan kepada murid dalam pembentukan akhlak dalam apa sahaja bidang tugasan di dalam aktiviti kurikulum, kokurikulum mahupun hal-hal lain. Guru perlu sentiasa menyediakan insentif (ganjaran) untuk peneguhan dalam pembentukan akhlak murid. Guru perlu menggunakan kaedah kaunseling ketika menasihati murid yang bermasalah tingkah laku dan pembelajaran. Kesabaran dan semangat guru sentiasa teguh untuk membina akhlak dan sikap murid. Bagi murid yang mempunyai masalah tingkah laku dan pembelajaran, motivasi intrinsik dan extrinsik untuk menjadi insanul kamil perlu datang daripada sekolah. Kemahiran interpersonal guru boleh mempengaruhi tingkah laku dan sifat baik murid. Tidak setuju 0% Tidak pasti Setuju

Bil 8.

5.6% (2 orang)
0%

94.4% (34 orang)
100%

9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 .

0%

(36 orang) 58.3% (21 orang) 94.4% (34 orang) 80.6% (29 orang) 66.7% (24 orang) 88.9% (32 orang)

8.3 (3 orang)
0% 0%

33.3% (12 orang) 5.6% (2 orang) 19.4% (7 orang) 16.7% (6 orang) 11.1% (4 orang)

16.7% (6 orang)
0%

Jadual 2: Pandangan Guru Terhadap Guru Sebagai Kaunselor dan Motivator

Jadual 2 dan Graf 2 juga menunjukkan peratus responden setuju adalah lebih tinggi berbanding peratus responden tidak pasti dan tidak setuju iaitu hampir kepada 60% responden. Bilangan responden tidak setuju pula tidak melebihi 10 orang, manakala responden yang tidak pasti dengan item yang dikemukakan tidak lebih dari 12 orang. 6

Terdapat juga item yang kesemua 36 responden setuju iaitu item 9 yang menyatakan Guru perlu sering memberi inspirasi dan panduan kepada murid dalam pembentukan akhlak dalam apa sahaja bidang tugasan di dalam aktiviti kurikulum, kokurikulum mahupun hal-hal lain.

Cadangan Sebagai guru yang bijak berkomunikasi dan mempunyai kemahiran mendengar yang baik ketika mendekati muridnya, guru perlu lebih banyak mendengar dari bercakap. Minta pendapat murid dan sumbangan idea daripadanya berkenaan perbualan kosong mahupun perkara yang sedang diperbincangkan. Melalui sumbang saran dan memberi laluan giliran mereka bercakap hendaklah ditunjukkan rasa minat kepada apa yang sedang dipercakapkan (Fadzilah dan Ahmad, 2007). Hadis (SAW) menyatakan: ”Bertakwalah kepada Allah di mana jua kamu berada. Ikutkanlah kejahatan dengan kebaikan supaya ia menghapuskannya dan layanilah manusia dengan akhlak yang baik”.

Oleh itu, untuk mewujudkan interaksi yang memenuhi keperluan psikologi, gunakanlah gaya bahasa yang positif, memberi lebih pengiktirafan, teguran, nasihat dan jangan sekali-kali suka membuktikan kesalahan (Habibah dan Noran, 2002).

Menurut Sarina dan Yusmini (2007), kaedah pengalaman atau pendedahan kendiri dianggap dapat memberi ruang kepada pelajar bagi meluahkan perasaan, emosi dan pemikiran. Kaedah ini juga memudahkan murid memperolehi maklumat. Masa dan pengalaman mereka haruslah selari (Mc Farland, 1965). Oleh itu, kanak-kanak memerlukan waktu panjang dan tidak boleh digesa-gesa untuk melakukan perubahan

7

tingkah laku baik yang berterusan melalui pendedahan sifat-sifat dan contoh tauladan daripada guru. Berikan waktu untuk melihat segala kemungkinan, berpindah dari sikap dan sifat yang baik kepada yang lebih baik untuk menjana akhlak mereka.

Kanak-kanak biasanya sukar mempunyai jati diri tanpa inspirasi yang konkrit. Justeru itu, menurut Azhar et. al (2006), pendidik berupaya memupuk dan memperkayakan kebolehan dan kemampuan orang yang dididiknya. Contoh tauladan yang baik daripada murid akan jadi lebih cemerlang dan mudah dijangkakan melalui persiapan dan provokasi orang dewasa. Oleh itu, perspektif yang berbeza harus diperkenalkan. Budaya, adat, kepercayaan, nilai, norma, institusi dan produk-produk komuniti yang diturunkan dan diwarisi oleh generasi-generasi memberi impak ke atas pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang itu (Rahil dan Habibah, 2007).

Menurut Mansur dan Nordinar (2003) pula, keaslian seorang kaunselor boleh dilihat daripada keadaan spontan dan bersahaja. Justeru itu kaunselor digalakkan menampilkan nilai diri yang sebenar, tulen dan cara yang disenangi walau pun baru di peringkat permulaan dalam pembentukan tingkah laku anak muridnya. Kemahiran diri yang ditonjolkan perlu menarik perhatian, mudah dan senang diterima oleh murid.

Sebagai guru yang mampu beranggapan diri mereka sebagai kaunselor dalam menangani permasalahan anak murid perlulah mengambil kira panduan mengendalikan sesi tolong bantu anak-anak. Menurut Mansur dan Nordinar (2003), terdapat peringkatperingkat proses kaunseling yang telah dirumuskan, disimpulkan dan diadaptasikan secara Islam seperti berikut:

8

4.1 Keseluruhan proses kaunseling mempunyai kekuatan keagamaan dan psikologi tersendiri yang boleh memecahkan benteng-benteng permasalahan. Agenda pertama iaitu menerima klien seadanya seterusnya kepada pembinaan hubungan merupakan suatu pendekatan awal untuk memulakan sesi pernyataan masalah.

4.2 Seterusnya, di peringkat meneroka masalah sekaligus mencari puncanya memerlukan kemahiran-kemahiran asas dalam mengajukan soalan dengan bahasa yang sopan, memahami serta empati oleh kaunselor dan ia merupakan suatu usaha ke arah menyelesaikan masalah klien dalam menentukan rawatan yang perlu mereka jalani.

4.3 Membina matlamat bersama merupakan suatu peringkat yang menunjukkan klien hampir berubah dari segi kepercayaan, keyakinan dan tingkah lakunya bahkan semakin matang dalam perancangan hidupnya. Bantuan kaunselor juga memberi ruang lebih luas untuk klien melihat peluang-peluang kejayaan dengan sikap, minda dan emosi yang bermotivasi. Pendedahan kepada tokoh-tokoh Islam mahupun bukan Islam yang pernah kecundang merupakan suatu langkah alternatif yang boleh memupuk semangat mereka.

4.4 Di peringkat alternatif-alternatif yang disarankan, klien akan belajar bagaimana membuat keputusan yang sesuai dan terbaik tentang dirinya demi masa hadapan. Segala buruk baik diberi renungan bersama yang mendalam serta penilaian dalam apa sahaja pilihan klien berkenaan alternatif yang disenaraikan. Muhasabah diri amat penting dalam tindakan yang pernah mereka ambil dahulu.

9

4.5 Strategi dan langkah-langkah yang dikendalikan oleh kaunselor merupakan jenis rawatan yang hendak dipilih bersesuaian dengan masalah klien. Apa sahaja strategi yang dilakukan hendaklah memberi penekanan dalam perubahan tingkah lakunya berdasarkan kehendak-kehendak yang tidak dilarang oleh Islam. Kaunselor juga akan mewujudkan beberapa unsur kritikal jika terdapat risiko yang perlu dihadapi oleh klien dan bagaimana cara mereka mengatasinya.

4.6 Penilaian dalam pelan tindakan yang dibina oleh kaunselor dan dilaksanakan oleh klien perlu dibuat dan melihat sejauh mana maklum balas yang diterima sama ada ia berkesan atau pun tidak. Di peringkat terakhir dalam sesi kaunseling ini pengubahsuaian dalam tindakan boleh dilakukan jika keadaan sedemikian memerlukan.

Oleh

itu,

kesungguhan,

usaha

dan

penguasaan

kemahiran

kaunseling

mengendalikan sesi kaunseling untuk mencapai objektif bergantung kepada kemampuan guru. Melalui pengalaman, latihan, pembacaan dan pendedahan berkenaan kaunseling serta tatacara dan pendekatan Islam juga dapat membantu sesebuah kejayaan dalam proses kaunseling dan membantu perkembangan psikologi kanak-kanak di sekolah.

Kesimpulan Keseluruhan pandangan respon terhadap keperluan kemahiran interpersonal serta guru sebagai kaunselor dan motivator menyatakan bilangan yang positif dan dinilai secara kuantitatif dalam pembentukan tingkah laku kanak-kanak yang berakhlak. Peratus

10

setuju adalah tinggi berbanding kenyataan tidak pasti dan tidak setuju. Ini menunjukkan responden berpotensi melakukan sebagaimana pernyataan-pernyataan soal selidik yang dikemukakan. Andaian bahawa, pandangan respon tentang keperluan-keperluan tersebut adalah dari pengetahuan agama, common sense, secara semula jadi, melalui kursuskursus yang mereka sertai atau merupakan kurikulum yang mereka pelajari di institutinstitut perguruan. Bagaimana pun, terdapat juga kemungkinan amalan tidak selari dengan sesetengah kenyataan, yang masih belum dikaji kerana sifat dan sikap individu sukar dieksperimentasi dan dinilai kerana menurut teori Bandura berhubungan dengan tingkah laku individu adalah dipengaruhi dan bergantung kepada kehendak individu itu sendiri untuk melakukannya (Arkes, 1982).

Rujukan

Abdul Salam Yussof. 2003. Imam Al-Ghazali Pendidikan Berkesan. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Abdullah Hassan Dan Ainon Mohd. 2002. Kemahiran Interpersonal Guru. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Bentong, Pahang. Arkes, H.A. 1982. Psychological Theories Of Motivation. Belmont, California: Wadworth. Fadzilah Kamsah Dan Ahmad Naim Jaafar. 2007. Tip Menjadi Individu Menarik. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Habibah Elias Dan Noran Fauziah Yaakub. 2002. Psikologi Personaliti. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur.

11

Jas Laile Suzanna Jaafar. 2002. Psikologi Kanak-Kanak & Remaja. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Mc Farland. 1965. Psychology And Teaching Second Edition. George G. Harrap & Co. LTD. London. Mohd. Azhar Abd. Hamid, Mohd. Nasir Markom, Othman A. Kassim. 2006. Permainan Kreatif Untuk Guru Dan Jurulatih. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Mok Soon Sang. 2004. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI Sekolah Menengah Edisi Ketiga. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Subang Jaya. Muhd. Mansur Abdullah, S. Nordinar Mohd. Tamin. 2003. Proses Kaunseling Edisi Kedua. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Rahil Mahyuddin Dan Habibah Elias. 2007. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan Edisi Kedua. Karisma Publications Sdn.Bhd. Shah Alam. Robiah K. Hamzah. 2003. Teknik Dan Strategi Membimbing Remaja Berbudaya Positif. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Shukri Abdullah. (2006). Anakku Bijak Belajar. Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd. Setapak, Kuala Lumpur. Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Yusmini Md. Yusoff. (2007). Kaedah Mengajar Dan Kemahiran Interpersonal Guru. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur.

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful