​ அ

                                          ​

ம  சதநாமாவளி 

 
                                                    (   எளிய தமிழி  ­ ெபா
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 விள க

ெதா
 
 
 
 
 
 
 
 

 க

ட ) 

 :  சி

ேகச  
 
 :  ெசா கலி க   இராமநாத   
 
 S .

 
அ ம

சத நாமாவளி
ைர

ேண வண க ேண !

வைல

,வைல தள , க

இராமநாத

ெதா

பி

தி மணமான ெப
ெகா

தி

ெவளியா

ெபய

ஒ . அவ

மி தி

ஒ . அவ

-அவ

-அ

அவேள.அவ

அவேள !

ேப ப ல ெகா

ரி

நாம

பலானவேராட உ வ ெபா ைமயாயி

. இதா

ஏரியா. அ த ஏரியாேவாட தாதா நம

"பி ல கா" பச க வ

தா

ெசா னா எ னா

? ஒ

தாதா ேப

மி ைல ரீ இ

அவேள தா .

ெச தி ேபா வா
ெபா ைம இ

யி

ேப

பா

க. அ த பட

. அத

ெந

க. ஒடேன அ த ெபா ைம
ய பவ .

ஏ ெகனேவ அறி க
ரா

வரிைச தீபாவளி - 100 நாம களி

ந ம ச ைடய பி

யா

பாவி எரி

மா? எ

தி கனா ேசாள ெகா ைல ெபா ைம மாதிரி ஒ

ச தி கிேறா . சாதாரணமா

. ஆனா

= 100 , நாம =ெபய , ஆவளி =வரிைச . (தீப களி

பலானவேராட ேபைர க

வழியா

மதி தா

அவேள ! இ

வரிைச சத நாமாவளி . நி
பா

இ த மி

க .

ஏ னா ஆ தா

சத

வழியா ஏ ெகனேவ அறி கமான நாம இ ேபா தி ெசா கலி க

ைவ க. அ த ஏரியா ல ஆேரா

க. அ ேபா நாம அ த தாதாேவாட ேபைர

ேக அ த பவ . ஆ தாேவாட ேப

எ மா

பவ

?

ெசரி ெபய
ஆ மீக
ெர

பவைர ெகா ச சீரியஸா பா பமா?

ல நாம

- நாமி ( ெபய - ெபய

ேம சம . அதாவ

ச த ப

ல ராம நாம

நாம ஜப

நா

ராமனா

ைடயவ ) ெர

கிைடயா .

யற ேவைல எ லாேம ராம நாம தால

ராமைனேய ெஜயி ச கைத
விேராதி இ ைல. ஆனா

தா பரிய கேளா , ெரஃபெர

வி யாச

நட தி

)

நாம கைள அவ றி

தி கா ெட

ேடா

. (ஒ

ரிய அ

ெசா ல ேவ

எ ப

கிற நாம க

ட பல

த கேளா

,
,

அ பவ .
சில ச த ப க ள அ

ெதரியாம ெசா லி கி

உதாரணமா ஆ சேனய

ரதாயா

கிற

ேசா

அைத ப

கிற ப லா

மி

ேப உ

. இத

அ மா

த ர

ெச வ ைத வழ

எ ன பா ச ப த

பவேன

நிைன சி ேட

வழ க .
லா டரி அ

சி

த என

ஓரள

மினிம

கியார

கிைட

.

இ ைன

ஓரள

ெச

ஆக காரண ஆ சேனய தா

. சீைத ெச வ

சில வ ஷ க

அதி ேதவைதயான ல

னா தா

ைர

மிேயாட அ ச . ராம சீைதய ெதாைல

அவதி ப ட ேபா சீைதய ம ப அைடய ஆ சேனய தாேன உதவினா . ஆக அ மா ெச வ ைத
வழ

பவ

தாேன அ

தமா

எ ைன ேக டா எ த ஒ

. அ பவமா

.

தன அ பவ

ேபாக ேபாக இய திர தனமா ஆயி

தலா உ க காதலிய அ கீகரி ச ப உ க
ெசறிதைலெய லா இ ப உ களால ஞா ப

இ த நாமாவளிக

ணிய

அ ப

ஆ ஃபப

ேபா

ட ப

றி த நிைற

மற

ெபா ைள, உ

ல. அவ ைற

. நாமா கேளாட ெபா

ச கா ஷிய

ெபறாத சி தைன -சி தைனயி

. இ த நிைல வ

கி
தி

உ ள நாம க

நாேன

ேபா

ெதா

கிைட

ெதாட

பல

சி ச
ஒ னா

. (மைற ெபா

= மைற தி
பி

பி டா

த . இைத எ லா
கா

அ னா

ெபா

பா

தைவ . நாேன வரிைச ப
உ வா கினதாலயா? அ ல

ததாலயா ெதரியல .. இ த நாமா க

ஒ ெவா நாம
ெதா

. ெவ மேன ெசா லி

ஆ ட ) . என ேக என

கி

ஆர பி ச

வி

கிறதால

. ஐ மீ .. ேலாகாயத +ஆ யா மிக .

இ த நாமாவளியி

ெசா ல

ைம ைட தா

. அ த ெபா ைள

கா ஷியைஸ தா

யா .

.

கா ஷிய

வைர ேபா

ள காகித , மயி

கிைடயா . ஏ ெகனேவ ெசா னப அ த நாம கைள, அவ றி

க சி தி க

நாம க

தி க

லரி ,

தா . நாமாவளிகைள இய திர தனமா ெசா லி கி

ெபா ைள, தா ப ய ைத அறி

ஏ ப ட

. உ க காதலி

றி த மைற ெபா

எ லா

ெதாட
பா

ஆக

; மைற =ேவத ??)

ஆன விள க கைள அ ப ேபா ந ம தள

ப ெசா கலி க

ந றி . இைத ப

தியைவ (

லஅ

இராமநாத ெபா ைமயா ேத

க ேபாற ேஷ ப

ண ேபாற உ க

-சி

பி
தா .

.

ேகச

அ பவேஜாதிட டா கா

 
 
 
 
 
 

 
 

அவ

அ ளா ...!!!
சமய தி

வழிகளி

இைறவைன

அ யா க

த ைதயாக, தைலவனாக, ேதாழனாக,

பாரா

ைற தா -பி ைளயா

பி ைளயானவ
ெத வ தி

னா

ச தி வழிபாடா

மாறாத தா

த ைம ைடய

பல

, அ நிேயா மான மான

வழிபா

, தீேத ெச தி

டேவ தாயி

,

தைலசிற த

. இைறவைன தாயாக கா

ந ேற ெச கி

இவ றி

தனயனாக எ

.

; ஒ பான

ெத வ ைத வழிப வ

யா

எளிதாகிற .
ச தி எ ப

எ ன? ச தி

மத . சிவ

ச தி எ

எ ப

ெம

ச திைய

ெதாழி கைள

ெபா

பிரி க

ரிய

கிறா .

ப ேவ

சிவ தி

வ ெவ

வழிபா

ைறயி

ேபா

ப ேவ

ராணி எ

ெபய

அழி

ேபா

தீைமைய

,

சர வதி எ

வ வ கைள

, தனதானிய-ெச வ

ெபய ெப கிறா .

100 நாம க

சா சா வழிப

ேம ஒ வைர பிரதிநிதி

த அவ எ திய 1330

ஆக ெசா ல

ந ம ேப

விள க

ைக

வ ெவ

மியாக

சிவச தி மயமான . ச தி ப ேவ

ெத வ ைத

ைற

றி ப

கி றன . ​
தி வ

வப

ற க

/ வழிப
.

றி த

வைர அவ ெபய ஒ ேற பிரதி நிதி

.

யாைரேயா

னா ...ேரா

பி றா க
க) யாரடா அ

ேபாேறா

நா பா
ந ைம ேப

ஒ ேன இ லாத -எ ப ேம இ
ணி பா

ேபா

ட ..எவேனா .. ேட

ேவா

/ ேட

பி றா க

ேக இ த பவ எ றா

த பி

ெசா கா

னா..!!!
பி டா ..(

தி

பி பா ேபா

அனாதியா -அதாவ

கிற " அ ைனயி " நாம கக

ஆர ப

எ ன பவ இ

..

சில விசய கைள அ பவி தா தா
அ பவ/ அறிவிய
ஆ தா " நிக

/ ஒேர

ெசா லி

.30 - 40 வ ட பழ க ப ட ந ெபய

வேத

ள ெதாட

" சதநாமாவளி " ...ெபயைர ெசா லி ேவ

ெபய கேள ம

ெசவி வழி கைதக

சி பி

நிைல

பிர மாணி, ைவ ணவி, உ

ேபா

.நாமாவளியி வ

மனித களி

கிற

இல

யா

வ கைள

ேபா

ஒ பி

ேபா

கியமான

இதனிட திலி

யா . உலக

காளி மாகிறா . வி ைத- க வியி

ப தி

. பிரியா

ெதாழி கைள ெச

ெப கிறா .

இைடேய எ ன ெதாட ? இதைன விள

ெபய .

சிவ தினி

சிவ

அத

அ ைம ெதரி

வமாக சி தி பவ அ

திய லீைலகைள பல க

சி

ைரகளாக " அவ

. வா விய / ஆ மீக நியதிகைள
S .

ேகச . அவ வா வி

.அவ .அ

" எ ற தைல பி தா

"

வைல

வி

பதிவி

ஆகி வி ட

ளா . இ ைறய கா பேர

. கா இ ைல எ றா கட ைள

ட ப றி ெதரி

நிைல இ ைன

ஆனா

ட / அ பவி த " ஆ தாவி

தா


தன

ெதா வத

எ ற ேநா கி
ப தி மா

அவ ெதா

வா வி ஏ ப

ஆ மிக

வியாபார ெபா

ெகா ள

யாத ஒ

ைகய

.

ந ைம அைடய ேவ
வரிைசயி

கலி க தி

க தி

த ஒ

" லீைலகைள அவ

தன

ைரகளி

"ஆ தா " ைவ

ெதா

திய மா ற கைள தா

" அவ

அவ

அவ பதிவி

தின

அ ம

"

பாத ப றி அைனவ

அவள

ளா . அ த

நாம களி

சதநாமாவளி ".

இ த வழிபா

அ " வரிைச வைலபதி களி

அவ

றி பி

உ ளா .
எ த ஒ

விசய தி

" அவ

, அவ

,அ

சி ன வயசி
ட அ ப

ேத

அபிேசக

ேநர

ேப

கா

வீ

அ ம

ணிைய, வி

எதிரி
எ பி

ணிய

கிற ப வா தியா க
ெசா
ற ப அ

அ த வைகயி
ெபா

ப றிய சி தைன எ

.சி

ட ட பா பி ைளயா . ேகாவிலி
அ ப

ேகாவிலி
ெசா லி ேவ

சதநாமாவளி" ஏ ப

சாரி

க ட னா

"மனசா

ணி ....
ெவ ளி /

அ கி

உ ள

இ ப

..

திய வா விய ெதளி க

.

இைற சி

--அ

ெச

சரி / வீ

வா க .அ

தி

.

ணியேம" - எ

அபிராமி அ தாதியி

"அவ " அ ேள காரண .

இய திர தனமா ெசா லி கி
ெசா

எேதா கி மா

ைய, ேபைத ெந சி

ண அ ேறா,

. எ த ஒ நிக வி

.ஒ

உ ள அ ம

அ லாத க னிைய, கா

ணிய எ

தேபா

" ச திைய " உண ேத

ேவைல .... மன

"அ ம

ணவ யாவ

, இவர

விதி வில க ல ... நா க ெதா க

தா

கி ட" எ லா ைத

ணிய எ ெப மா

க மா டா க... அ த பி ைளயா

கிைட ைகயி

ப ...

ணி இ

உ வாக காரணமாக அைம த

" வா - த க

நா

உ ள / உலக தி

ஆ மீக பயண தி

இ ெதா

தலி அவ வைலபதிவி பா

ட " சாமி" ைவ

வாலிப வயதி

கா பிைக ேகாவிலி
ெதாட

....எ

ைற க

தின .

அ த விசய

.

விைளயா வ

ெச வாயி

ஏ ப

" இ த தைல ைப

ேதாணி

ெகா

ெகா ச

த / அ பவ ரீதியான அ

மீதான ஆ வ ைத என

ேம ட ேபால
ேபா

யதா

சரி ெவ மேன மன பாட ப

இ த நாமாவளிக
கிறதால ஒ

/ சி தைனயி
ேகச

விள க கைள அ பவ ரீதியி

தா

ணாம

ெபா
ணிய
ெதாட

ெதா

ரி

நாமாவளிகைள

.

கிைடயா .ெபா
சி அ

ெதரி

நிைல அைடய ெச

த அ ைனயி

எளிைமயாக அைனவ

ப ...

ரி

நாமவளி
ெகா

.
உரிய

வித தி

வைல

பிற

வி

அளி

/ இைறநிைல வைர

அ காவாக ,பா
ெப

ணி

ளா . அ த வைலபதி களி

அைன ைத

ஆ ெகா

ேப இ த மி

டவ

" ச தி ". அ மாவாக ,

அ ச

இ ைல

ெசா

வா க ...எ த ஒ

நிைல

அவசிய . அவ

அ ளா

அவ

ேவ

ேய இ த மி

பகி

" ப

யி


ெசா

"

"ஆ தாவி

வா க

" அவ

"அ

.

...ந ல விசய கைள

" பி ைளயி ைல ...நீ க

நாம ம

தாேன ...அதனா

இ த பகி த .

இ த

ைல ெதா

அவ க

வழ க வா

அளி த அ

ந றி.

" அ மா எ றைழ காத உயிரி ைலேய
அ மாைவ வண கா

உய வி ைலேய"

--- அ மாைவ வண கி அவ

ஓ ெவா

" அவேள ".

ச தியி ைல னா சிவ

தா

.

யாக ,அ காவாக ,த ைகயாக ,காதலியாக ,மைனவியாக ந வா வி

அ பவி சா ேபா மா ...நா

ெசா கலி க
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ெதா

இராமநாத  

ெப ேவா .

.தி

சி

S .

ேகச

அ ம
ஒ ெவா

நாம

மாையயிளி


ெவளி பட

ேகா ேவா

லீ

பீஜ ைத

ேச

உ சரி க

.

ேகா ேவா

பீஜ ைத

அ பிகா ர வாசி ைய நம :
ேண வ ைய நம :

அகிலா

ேட வ ைய நம :


தாைய நம :
த ஜன ர ஷி ைய நம :

ஆ ய த சிவ பாைய நம :
அ ட ஐ வ ய ரதாயி ைய நம :
அபய வரத ஹ தி ைய நம :
அனாமிகாைய நம :
அ காள பரேம வ ைய நம :
ஆன த மேய நம :
ஆ ய த ரஹிதாைய நம :
அ ணாைய நம :
பால பீட அதிேராஹி ைய நம :
பகளா

ேக நம :

பி வ வன ரியாைய நம :
வேன வ ைய நம :
பி

வ பி ைய நம :

"

.. " ஓ " எ
ரீ " பீஜ ைத

-காதலி ,மணவா வி

ெஜபி க

அ ன

ேச

சதா நாமவளி

. இ தியி

நம அ ல

பிரணவ ைத அ

, அ ச தி இ
ைம , ெச வ

பிரப ச
ெவளி பட

ேகா ேவா "

வாஹா உசித

ேபா

ேச

"

காைய நம :

சா

ேட வ ைய நம :

ரம

டல வாசி ைய நம :

கலா மிகாைய நம :

காைய நம :
த ம

பி ைய நம :

ேத ைய நம :
தி யாைய நம :
ஈ வ ைய நம :
ண ரய ச

தாைய நம :

ெகௗரி மா ேர நம :
காய ரி மா ேர நம :
கேணச ஜன ைய நம :
கிரிராஜ

தாைய நம :

ரீ கார பீஜா ஷ ைய நம :
ரீ மயீ ேதவிேன நம :
ேஹம

ஷித வி ரஹாைய நம :

ஹீ கார ஐ கார

வ பி ைய நம :

ஜன ைய நம :
ஜக காரி

ைய நம :

ேயாதி மேய நம :
வாலா

ேக நம :

காளிகாைய நம :

காமா

ைய நம :

க யகாைய நம :
மார ஜன ைய நம :
காலாைய நம :
காலாதீதாைய நம :
க மஃபல ராைதைய நம :
காம ேகா பீட தாைய நம :
லலிதா பரேம வ ைய நம :
லீலா விேநாதி ைய நம :
மா க

ேடய வர ராைதைய நம :

மஹா மாயா

வ பி ைய

வாஹா:

ேமாஹி ைய நம :
மீனா

ைய நம :

மேஹாத ைய நம :
மணி வீப பாலிகாைய நம :
மஹிசா ர ம

தி ைய நம :

நி யாைய நம :
ஓ கார
பாசா

பி ைய

வாஹா:

ச தாரி ைய நம :

ப ச தசா ஷ ைய நம :
ணாைய நம :
பரம

ர ேசதி ைய நம :

பர பல விம தி ைய நம :

பர ர ஹ

வ பி ைய

வாஹா:

ராஜ ராேஜ வ ைய நம :
ச சிதான தா

வ பி ைய

வாஹா:

னா வார ம யாைய நம :
ச வ

வத

ராைய நம :

ச ர வாசி ைய நம :
வய

ரகாசாைய நம :

ர ஜிதாைய நம :
த ைய நம :
க தாயி ைய நம :
சனகாதி

னி

தாைய நம :

சிவான த சாகா ராைய நம :
சிவ மானஸ ஹ சி ைய நம :
சகல ெசௗபா ய ரதாைய நம :
ச வ ஜன வச க ைய நம :
வம

ர பல ரதாைய நம :

ச வாரி ட நாஸி ைய நம :
ச வ பாப ஹரி ைய நம :
ச வச
ச வ

ேஷாப பரிஹாராைய நம :
த பி ைய

வாஹா

ச வ

க விேமாச ைய நம :

ச வ

ட பய க ைய நம :

ரி வி ரம பத கிரா தாைய நம :

ரி கால ஞான ரதாைய நம :
ரிதா பஹாைய நம :
ேதேஜா ரதாைய நம :
ைவ ண ைய நம :
விமலாைய நம :
வி யாைய நம :
வாராஹி மா ேர நம :
விசாலா

ைய நம :

விஜய ரதாைய நம :
வி வ

பி ைய நம :

விஜய சா

ேட வ ைய நம :

ேயாகி ைய நம :
ய ன கா ய சி தி

ரதாைய நம :

******************

அ ம

சதநாமாவளி" ( ெபா

(எ
1.அ பிகா ர வாசி ைய

,க

: சி

ஒ .எ .ஆ மாவ ட ஆகிற

ெசா லலாமா? நிலாைவ அ

ரிய ம

ேபா

டல

க ன வ

ச திய ெகா
ரண

க. உண

பா கா

எ லா

,அ ன

கேள.. அ

சா

ஷூக ,பீசா ப க

உண

.இ

கிைட

ைத

வசி பவ

நிலவி

ேதவைத

அ ப

மிட அ பிகா ர . அ பிகா ர தி

ேப தா

ட உண

ெபா

றியீ

,இலவச அரிசி .ஏ னா அ ன இ லி னா

ணாவிரத

தா

கேள பி க. அ த

ட ைல )

ரண

ரணமான

அ ன

.அதா க

ைமயான

ஈ வரி ஆ தா.

சா

ெந

ேக

ல எரி ச ,ைப

ைமயான உண

.இ த

365 நா

- 3 ேவைள

வா கற

ல. தி டமி ட சரிவிகித சம

ைமயான உண

அரிசி ேசா

தைலவி ஆ தா.

ேட வரி

ட னா உலக , அகிலா

மாவ ட

ேபாயி வா .

எ தைனேயா நா

மேனாச தி. (ச தி அ

ைம

கறா

கி

ஈ வர னா பா . ஈ வரி னா ேல பா . காசி

4.அ

த உ ள களி

. இெத லா பி னா விரிவா வ

வ .அ பிைக வசி

உயிைர ஆ ைடய ேபா

=

3.அகிலா

வாஹா

பத ரா

கா தி,சசி ெப மா

உய

ெசா ற .அ பிகா கற வா

டல ச திர ம

ேண வ ைய

ைற

ேபா

ெக ட அரசா க , மனிதம ற ெபா ளாதார நி ண க

எம

வா

அ பிகா ர வாசினி .

2.அ ன
ேக

, ஒ .எ .ஆ

மிட அ பிகா ர .

வசி பவ ? வா

லி

கலா . இ ப பா

வசி பவ

)

.

மனித உடலி
பா

சாைலயாகிற

.அ பிைக வசி

= வா . அ பிகா = வானி
ெசா

ேகச

.S .

வாஹா

சிவாஜி வசி த சாைல சிவாஜி கேணச

அ பர

விள க )

ட சகல உலக க . சகல உலக க

பா .

தாைய

=அ த
. சர

, சாகாவர
பா

ெகா

ேயாட ேச

கிற லி வி .

தா சர

கிைட

சா பிடறவேனாட ந

.ஆ தா

கிைட சா
கி டா அ த

கிைட

பா .
காவ 120

ெச

ணா

ப , சாேவ வரா

பிைழ கிேறாேம அ த “பாவ

எ த ைடம ஷ ல இ
சாவாவ

”இ

தேமா -இ

ென லா கன
கா . ந ம பிற

தா

பி ேன
அ பவி

டா

இ ெனா னாவ ?
ணி “வ

கி டா உ க எ

ெசயலா

ல அ த

. உ க ேப
. பிண

உயி

ளி எ வா . வா

5.ஆ

ெநா

ேன -இற

க ேபாறேமா அ த ைடம ஷைன ஒ

ஆக ஆ தாள “கவ ப
அமலா

காணாதி க. ெநா

லஅ த இ

, உ க ேப

கவ

ெம

,எ

ஜீ.ஓ ைவ விட ப காவா

பீலா விட மா ேட .ஆனா ெச தவ

பலித உ

டா

ணெம லா

ேபால இ

தவ

.

த ஜன ர ஷி ைய

த = உதவி நா வ த சன கைள ேசஃ ப

6.ஆ ய த சிவ

,டா

பா ட சிவ

பமாக இ

மி லி ணா. சிவ னா ம கள / ப /பாசி

ெநக

எ னா இ

மா? டா

அ ய

பா

-ெபா சாதி ேகர ட

ஆ தா

இ ப

பா ட பாசி

ெபா சாதிகைள கவனி

ெபா சாதி

= ேசா

இ லாத க

பாைய

ஆதி =ஆர ப , அ த =

றவ. அ னா

க. க

கிறவ . சிவ னா ஒ

பல அ

. ஆ தா ல

என ஜிதா .
ணாலமான 6 மாச
ேலசா ரா

ஆதி த பதிகளா ேச. அதா

ேகர ட

சிவ

லேய

ேகர ட

ஃப ஆக ஆர பி சி

பமா இ

.

கா ஆ தா.

7.அ ைட வ ய ரதாயி ைய
ரதாயினி னா த பவேள

மி

கா ெச

எ ெச ரா..( ேஷாடச ல
ெப

வா


மி

வாழெசா றா

த . எைத த பவ ? அ ட ஐ வ ய கைள த பவ . அ ட
கி ைல. வி யா ல

கா ெச

கேள அ தா

ளா ைடர டா அலா ப

டஇ

மி,வீர ல

ேபா – 16 ல

மி,ச தான ல
மியா -16

மி

ெப

ேபால)

மிைய பைட சேத ஆ தா தாேன. நில கரி

நிைன சா ேகா

மி,தன ல

ைற

அைம சைர ேபா ட ம ேமாகனா

ணலா தாேன.

8.அபய வரத ஹ தி ைய
அபய னா எ ன பய
பயம ற நிைல ஏ ப
வரத னா வர ெகா

எதி பத . பயமி லா நிைல. பய

. இ ப அபய ெகா
கிற

த .

ல உ ளவ

கிற ைக காரி ஆ தா.

அபய ெகா

தா

9.அனாமிகா
ெபயர றவ . ெகா யா.. இ த சத நாமாவளியிலேய 100 ேப இ
ஆயிர ேப . ஆனா அனாமிகா
ஆனா ஆ மீக

லத க

நாம . மனித

"தாேவ" கிைடயா

. இ ன சஹ ர நாம னா

ைள த க தி

பைடயில இய

.

ேகா.

10.அ காள பரேம வ ைய
அ = ளி

த ,காள (ேமக ?) மைழத

கரிய ேமக க

தைலவி?

11.அன தமயீ
அ த =

,அன த =

வ றவ

12.ஆ ய த ரஹிதாைய
ஆர ப

அ றவ .

-

13.அ ணாைய
அ ண

ரிய

=

இ ெனா

=எவ

ஆ தா பா கி கிைடயா

நாெம லா

கடைன

ேகா கட

கார

ெகா

கலா . ண

=கட

,அ ணா

ேகா.
தா

– அ த கடைன தீ

கி ேட ேபாேறா .ஆனா ஆ தா

ேபாடறா த ஸா . ஆ

க தா

பிற

வேரா . ஆனா

கடேன கிைடயா . ேபானா ேபாற

பி ைச

ேக பி ைச ேபா ட கிரா கியா ேச.

14.பால பீட அதிேராஹி ைய
தச வி யா

ச ெஜ

மாவதி, திரி ரா, ைபரவி ,
கா ெச
இ லஒ
பால மார

தரி , வேன வரி

ெப

ழ ைதைய அ மனா பாவி

ெர ப

ஏ பவேள

ெட

15.பஹளா

ேக

Net ல ர

பா

ப க ள ஆ தாைள வழிபடற

தா

.

டா ஒ

ழ ைதைய உ கார ைவ கிற மைன
மீ

.காளி , தாரா ,பகளா கி ,கமலா மிகா ,சி னம தா,

நாவ

எ தியி

கா

ெம த . ( இ த டா பி ப தி

சி

கி களா?) அ த ெப

ெபய பால பீட . அதிேராஹண னா ஏ வ . பால பீட தி

த .

ணா ேவற தகவ கிைட

,ஆ தாேவாட இ த வ வ
கான பலைன த ர

வண கற

இ தஉ வ

ேப

. ஆனா நம

மாயா பீஜ ைத உபேதச ப

ல ெட ல மாதிரி. நாம எ த சாமிைய

லதா

ெசா னா .

பி டா

பஹளா =பல ,

ேக = க க . பல

க கைள உைடயவேள

16.பி வ வன ரிேய
ஆ தாேவாட ஆ

கார

சிவனா . சிவனா

ெர ப பி

வ ெதரி மி ைலயா? தி விைளயாட ல சிவ

மகளி ஒ

கீ

பி ைளயா

இதனால வி வ மர க

அட

வி வ . ேம

த நாரீ வர

பா யிலேய இடபாக ைத அலா ப

ணி

ழி ேபாடறாேர ஞா வ ல?

த வன ைத வி

பவ

த .

17. வேன வ ைய
வன =உலக ஈ வரி =தைலவி

18.பி

வ பி ைய
த தியான

ல ஒ

ஒளி

ளி ெதரி

இைத பி

ெசா வா

க. அ த பி

வ பமானவேள

19.ச

காைய

"ச

கற ரா சைன ேபா
தன

ணாேத" பா

ேம ட ல எ னா கமி

தன ப

20.சா

ஆகி அைத

பா யில ஆ

னா அ

ழ ைதகைள

தன உ

. ஆ தா

ஞா வ ர வைர ைல

ேக வராம

கைள ெபா

டல

பா யில ஒ

லஇ

தவைர வல

லஇ லஉ

த இட

பக

த ளியவேள

டல வாசி ைய

விஷய

ஆக ஒ ெவா

ல வி டா

ேவா.

பா ெவளியில உ ள ச திரம

22.ச

கேள ஞா வ தா? ஆ தா

கற ரா சைன ேபா

21.ச திர ம

ந ம வீ ல தா

ேட வ ைய

சா

ெப

த ளியவேள.

பா

நாசியி

கலா மிகா

=4 , ச

=ஆ

நாலா

பாக

ெர ப அ பமா இ

ரிய ம

டல , இட

பாக

ஆஃ தி பா ைய ேக ச ப

ணி வ சி

கிறவ

.
ச திர ம


டல .

டா.

வாச நட

மா தற ெட னி ெதரி ச க

பவேள னா அ

ேபா

ெசா லலா .

ஆ தாவ தியானி கலா . வாச ைத அ

பிர சிைனேய இ ைல.

24 ஆ? 4+6 =10 ஆ? ப

த க

ஆராவ

க.

ளாரிஃைப ப

கடவ .. ஆக 24 /10 கைலகளி

23.

ஆ மாவாக இ

பவேள

காைய

கா =ேகா ைட , ேகா ைட
ெஜ ேக டகிரி ெச

24.த ம

பி

த ம தி
த ம ,

ரி

ள எ ப ேசஃபா இ

பேமா அ ப ஆ தா க ட

லா ேதைவேய இ லி ணா. பா கா ைப த

டா

ேகா ைடேய

ைய

வ வானவ . த ம னா நாலணா எ டணா பி ைச ேபாடற
த த ம

வா

வத ம ,பரத ம

க அெத லா

அைத

த ம னா இய

ேம ேநா கிேய எரிவ
ஆக உ க

ேபா

இய

டஎ

.கீைதயில கி

மத ,பிற மத

த ப

த . ப ள ைத ேநா கி பா வ

ெந

பி

த மமி ைல. இ

தி க

ெசா றா

பா

டா .

ஜல த ம . தைல கீழா பி

தா

த ம .

எ ேவா அ வாக இ

பவ

ஆ தா தா .

25.ேத ைய
ேதவ

ெப

பா ேதவி.

26.தி யாைய
ெகாள ைத ஆ னா தி யமா இ

– மாமி ! காஃபி தி யமா இ

அவா ஒ காபிலரி.இ ல தி ய

த தா

. அமா ஷ ச திக

தி ய கற வா

ைத

ஆ தாேவ ஒ

அதிசய

விைன

கற வா

“அதிசய ” கற அ
தாேன. ெசய

அவேள. லாஜி உைத

ைத

” ந லா இ

” கற நீ

ெத

ல தி யச தி

த வ

.

ெசா வா

அவேள , ெசய ப பவ

னாேல அ

ேபான
க. இ ேக

அவேள, ெச ய ப

அதிசய தாேன.

27.ஈ வ ைய
ஓன ,தைலவி

ெசா லலா . இ த பைட

உ ள தைலவியேராட ெலா ைள பா
அல பைறய பா

தாேன.. இ ைன

கிேறா . அவிக இ

வர

ெசலாவணியில
சன

ெகா

கிற

கிேறா .

ெவ தைத தி
ஆ தா

ஓன அவ

விதி வ தா சாக ேபாற இ த தைலவிக

எ மா பி ட ெகா

ஆனா ஆ தா அ ப யி ைல.
க வி ஊ தினா

ெட ச

ேக இ மா

பி ட

னா

.

ேதா திர பிரிைய
ஆறதி ைல, அவ


வழ

நாமா இ

தா

– த ைன க வி

பாயறதி ைல, ைக

ணி ஜி லா

ஜி லாவா

த ல விடறதி ைல.

க.க ஊ தறைத

. சீ

இ ைல. வ

28

ட நி தா

தி

மாறி ேபா

கி

ண. ரய ச

கி

.அ ைன

பி

ணி ரா. ( ந ம ேம ட ல இதா

..இேதா 8 வ சமாகி

ஆறேவ

.

தாைய :

தேமா..ரேஜா,ச வ - இைத திரி ண க
அைன ைத

ஃேபவ ப

உ ளட கி இ

பவ

ெசா வா

க. (திரி=3 ) ச

தா எ றா

த .

29.ெகௗரி மா ேர..
மா ேர

=அ மா

,ெகௗரி

ேளா, ேளாரி கற வா

ைத

ஆனா ெகௗரி கற வா
கிரி ராஜ

தாைய

ேப எ லா உ

?

ெகௗரி கற

வா

ைத

” ைர ”

ெகௗரி கற வா

ைத

எ னா ஒ

ைம?

ைதேயாட ேவ ெசா கிரியா இ

. கிரிராஜேனாட மக

ேகா.

. இ ெனா

அ லவா அவ . அ பா ேபைர வ

நாமா

சில

. ைஹமாவதி ,கிரிஜா

30.காய ரி மா ேர
தமி

டா கா அ

ம திர ைத
ைர

ெம ஷ

மாதிரி ஒ

பா

ஃபீ

தா Mother of the Vedas , Goddess Saraswati
ணியி

கா

க. காய ரி னாேல அ

. பிராமணா னா காய ரி ம திர

எ னனா காய ரிைய த தவேன ஒ

.காய ரி

ஏேதா அவாேளாட ேபட

ெசபி ேச ஆக

. ஆனா

ச திரிய , வி வாமி திர மகரிஷி .

31.கேணச ஜன ைய
கேணச

அ மா

த கண களி

32.கிரி ராஜ

பா

சிவ

பட

தாேன. அ

பா

தி

ைத

ெசரி அ க

கண களி

தைலவ

த .

வாரி அரசிய ேபால.

பி க. சாவி திரிய மா அ பா ப

க.சிவாஜி ேவணா
ெப த கைள
பிரசவி

-இைதேய ெநக

ற யாக

வா . ஞா வ தா. அ த அ பா தா
தி

. இ க அவ

எ ன ெவ

ேபாேற

கிரிராஜ . சாதாரணமா
ழ ைதயா? அ தைன

மேகாதரி அ லவா? ( மகா+உதர =மேகாதர :ெபரிய வயி

வா பா

தா எ லா உயி கைள

ெசா லலா ). ஆகேவ ெப த தக பேன

33.

கற வா

தாைய

ழ ைத தா
உயி கைள

த . கேணச

தைலவ

தி விைளயாட
அட பி

ரீ கார பீஜா ஷ ைய

தி

மக

வி
இவ

ெப

(தா )

வயி

ெகா

பைட தவ

டவ

ெமாத ல பீஜ னா எ ன? ேநர அ
மனம

ெச ைமயானா

ஆ மீக அ

னா

கிற ஐ ட நம

எ ன?

ெசா .ெசா வ வ
க ட

க. மன

அெவ லபி

நிைன களி

ல இ

ெதா

ஆக

னா மன ஒழிய
எ த

வழி . ஒ
திர

ெசா க

பீஜ

த லா

ம திர . (ஒ

பீஜ ைத உ சரி

தா

அதி

.இதனால

இ த விதி ப
பீஜ

ரீ

கற

மாயா பீஜ .

ெகா

கிற .ேம

வ டார

. வா

பீஜ

ரீ

னா

+ ேள ப டைன

ரி கா

ஒேர

ெப சா
ணிர

ரிய

இ த

ல உ ளவிக

ராச

.இ த

ஒேர

எ னேமா நட

எ த

க.

ஆர ப

மா

விைன-எதி விைன

. லாதார

டா ெக ப

.

-கி ண -ஆ தா இ ப பலைர
ைரல ப

சி

பி க. ெபய

ேக அ த பவ னா

காளா .

நட த

ெபசாலி

ெச

ெஜபி சவ

? ஊஹூ .ஒ னேம ரியா .க ஃபீ

ஆஃ

ழாயி

ேபா

ேவ ஆ

களி

கணபதி பீஜ .

கறா

உரிய பீஜ . இத
எ ப

ரீ கா ப ளிேகஷ ஸு
வி த னா -அ

ேபான

ேக ெதரியா
ஆயி வா

ஆர பி
அ த ேநர

கட த 15 வ சமா இ த பீஜ ைத ெஜபி சேதாட மகிைம இ

34.

?
.ஒ

. ஆனா

.

ய அ ப

-ஆசன

உ சரி க ப

பீஜ . (

வேன வரி

419+419 ெச

ம ப

ேமல

டலி ஆ

ைகயில காலணா இ லாம
ேபா

ல இ

? ஆகேவ ஆ தா இ த பீஜமாேவ இ

ரீ

ணிர

.அைதேய ம ப

இ ) . நாமி -நாமா விதிைய ந ம

பீஜ

பதி ப

பீஜ . உ. GAM - இ

ஆசன

கற விதி ப

ஏ ப

உத க

ஆ ச -ரியா ச

டா

. அைத ஒழி க

ஃ - ரி கா

வரியாேவா

. சம கி த

ேபா

லாதார

வரி)

ெபரிய ச ெஜ

.

னா ..

.

வ வ

ஆகியி

-ச

-மி சி ேபானா

மி தி " " ேச

ள உ கா

தாேவா

கற

ஏ.சி

வசதியி லி னா ? ேவற எைதயாவ

ெட னி தா

தாேன

தா .

.அ

த -உ ள

விைத .

ல ேவண னா விஷுவலா இ

ஆ ேயா ேகச ல எ ென னேமா இழெவ லா ரி கா

கற

ெச ைமயா இ லாதவ

.

. ெகாள ைத க ைம

ல விஷுவ எ லா ஃபணா ஆகி ெவ

ெர

னா -பீஜ

(ேம க திய சி தா த ) மனேம வியாதி (கிழ க திய சி தா த )

பி னா இ

மன

ெச

.

வியாதி வ

மன

ேதைவயி ைல பா

கற

அ லாடற . அதனால ம திர ேதைவ தா . ம திர எ ன ப

மனைச ெச ைமயா
மன

ம திர

த விைத . ம திர

ரி


னா

க.

ஒேர ேநர

ல 4

மவேளாட க

தவ

ணால ேநர

ேகா க.

ரீ மயீ ேதவிேன

= பீஜ

, மயீ கற வா

ைத ……மயமா இ

கிறவேள கற ெபா ைள ெகா

. நாம

ேலசா ப ைடய ேபா

“இ

ேக பா

(வி திய ெசா ேன

பா ) ெவளிய வ தாேல எ ன பா “ப தி மயமா

க.

இ ேக இ த ம திர ெஜப

ப தி சி ன

னா ெமாத ல ெகா ச

ணிய ேமல இ

ேபா ற

தா

நாம ேம

வலா ெஜபி கிற

வலா ம திர ெஜப

உண ரதி ைல .ஏ.ஆ
ெசவி

உைற

ஆக ேம
நட க

ேளரிஃபிேகஷ . அ த கால

நம

ணிய ப

மி சி ைக ேக

கி

பா

.

க. அைத

பாஸு.ஆனா நாமேத

கி

ேபா

கா றி

கீத

மா எ ன?

வலா ம திர கைள ெஜபி க ஆர பி ச சில கால

. காலாகால

ெஜப தி

ல வி

.

ேள ஏ ெகனேவ நட

மா

ல ைக ப

ேபா

நா

தா

“வலி

உ க மன அ க இ ைல

ல அ த ம திர ெஜப

” ெஜபி கிேற

“தானா”

எ றா இ தைன கால ம திர

த .

35.ேஹம ஷித வி ரஹாைய
தமி ல இமயமைல கற . ஆ
ெபா ைள த
அணி தி

உ சரி

ெசா க . ஹிம

பவேள

ஹிமாலய . ஹிம

=பனி

த .

த . இ கன வி ரக னா சிைல

ஆ தா ெரசிட ஸு இமய

கறா

க ல -இமய

-ேஹம

ஷண
ரி

கறெத லா

ஒேர

= அணி கல . பனிைய
க படா . வி ரஹ னா பா .

ல பனி தாேன பா ேமல பட

. அதனால ேஹம

ஷித வி ரஹாைய.
ெச ைனயில வசி கிற க
அணியலியா? அ ப

தா

36.ஹூ கார ஐ கார

சிைய அணிகலனா அணியைலயா, கா ட

.

வ பி

ைய

ஏ ெகனேவ ெசா ேன . அ ப
பீஜ க

– இ

ெர ப பவ ஃ

ணா. நாம ஆ
ெப

ம க

வாஹா ப
ேராக

“ ” ேச

உ வா

பீஜ கேள. அ த பீஜ களி

ணி

னா ஆ ப

-அவனால எ

ேராக ைத நிைன

கற ப லா


அ த

வி வா .

ல எ ென னேமா நட

வ சேம காலி.ஆகேவ ஆ
தப கைள

ஆகியைவ

ந ைம – நாம ெச த

சி தைனைய உதற “ஹு ”
க ட

, ஐ

ேதா

ல ப ைச

த .

யாத ச த பமா இ

ஆ தாதா. அ த எ

ஆ தாதா. இ ல ஹு

வ வானவேள
ஹு

மி

டலி எ
ேராக

த பா ெர

ணிராதி க. ஒ

ஆயி
ேராக

ைவ க ந ம
பல பிறவிகளி

ஜப

.
ற அரசிய

வாதி லா

ந லாதாேன இ

கா

எதி வாத

ணாதி க. கி ட க ேபாயி பா

சர வதி பீஜ . இ ைன

நாமாவளி

ெபா

தாதாேன ெதரி
நம

விள க த

கி

=த ைத ,ஜனனி =தா

, ந

.

ெதரி ச

காலணா ெத

க னா இ

ைக வ

இ த சத

காரண ஐ கார பீஜ ெஜப தா

நிைன கிேற .

37.ஜன ைய
ஜனக

ெசா லலா

ேகா. அேத சமய

கிறதால நாம அ லா

அ ைனயைர ெப ற அ ைன கறதால பா

நாம ப

ற அழி சா

ேம தா தா

ய ைத எ லா

ெபா

கி

அவ . தாைய தவிர ேவ

ஆரால இ ள ெபா ைமயா

ேச

உலக

.

38.ஜக காரி

ைய

ஜக

; காரிணி : காரணமானவ

= உலக

ேபா

உ வாக- நிைல க

காரணமானவ .

39. ேயாதி மயீ
ேஜாதி வ வானவ . க

டக

ேந

ெம

பா

யாம ஆயி ட .

ைஹ ெடசிப

ட ேசா ,களி

,வாசனாதி திரவிய கைள ேபா

காணாம ேபாயி ட மாதிரி பளீ ெவளி ச கைள பா

ல ச

ேக

ேக

ந ம பா

( ந ெந றி) தியான ெச

ெதரி

லத

ெதாட

பா

ஆ மீக

நிைன

தியானி
ற லகி

ைற

ணி ஊ தி அ

நாம எ ன ெச தா

ேபா

ட பி

திேய ட

வ த

தீப

. அ த ேஜாதி அவ
அெத லா

ேஜாதி

ஏ றி அைத
வ வ

ந ம அக உலகி

ஊ வ தி லா

யாம

ேதசலா ஒ

சா ல ெந

த தா . உ. மணிேயாைச , வல கார , ெந தீப ,க

ணதாச

ெவளி ச ைத

ள ஏ படற ச த கைள ேக க

ஆயி ட . கவன ைத ஆ னாவி ைவ

. இைத ெவளி ெகாணர ைக ப

ந ம பா ேயாட

தா .

உ ளைத

ர ேஜாதி .
அைண

ர ெசா

“ெபா பள, தவிர எ லாேம அல ஜி ஆயி

பா” பாரா . அ ப ேத

பா

அைத ேபால ேம ப ேஜாதி சமாசார லா ஒ

ைட பழகி ேகான . உ ளாற

கிற ெவளி ச ைத பரி சய ப

40. வாலா

ேகா

னா இ

.

.

ேக

வாலா = வாைல
ெந

ணி க பா

ஆக

வாரா .

நிழ

ேம ேநா கி தா

ேக = க . ேல ட டா ெமாகர

கிைடயாதா . ெந

ேபாட ெபசாலி

எரி மா . ேயாக கன

பா

தவ

ல ஒ

ேம டைர பா

எ ன னா அைத தைல கீழா பி
க. ெந றி க

ணி இ

ேத .
சா

6 ெபாறிக

கிள பி

பா

க. இெத லா உ வக க

ேயாகினியான ஆ தா வாலா

கியா இ

டலி ேம ேநா கி பாய இெத லா சா தியேம.

கிற ல ஆ சரிய எ ன?

41.காளிகாைய
நாம தமி ,ெத
வா

ல தா

காளி

ெசா ற . சம கி

ைதய வசவா உபேயாகி கிேறா . காலி கற வா

கால

எ ற இர

=க

த வ

லி = க

,

கால ைத த
சாதைனயி
மா

பவ

பா

ல =ஆ த ,

ேவ ெசா “கா ” இத

கால ,

லி =

ல தா கியவ . இைத ேபால கால ைத

காளி.

ைவ தி

தீவிர ைத ெபா

பவ

காளி. ராமகி

அவன

ண காளி உபாசக . “சாதகனி

ழ ,உ றா ெப ேறா ஏ

அரச களி

மன

ெசா றா .

“ஹு ..கலிகால ” ” ஹு

சாதகைன ெபா
ைய

காம =வி

ப த க , ஷ/ ஷி =க

டவ

தி ேபா

கறா

க. ஆனா

காளி நிைன சா

ட திேரதா கமாேவா ,திரிஷா கமாேவா மா தி ரா .

க உைடயவ /உைடயவ .விசாலா ஷி =அகலமான விழிகைள

,மீனா ஷி = மீைன ேபா ற க

காமா சி
ெகா

கலி

தவைர கலி க ைத

42.காமா

ெகா

ைதயி

.

றவ ,

காலைன தரி தவ , தா

ல “காலி” “காலி மா” .தமி ல காலி கற

கைள ெகா

டவ

. ேவண னா

தமி ல

தாேன ெசா ற . அதனால காம+ஆ சி = காம ைத ஆ சி ெச பவ /காம ைத
ஆ சி ெச பவ

விடலா .

43.க யகாைய

7 ெபய க

மி தி தா

ஜன ைய

க னி த ைமைய இழ தா தா

தாயாக

ஜனனி அெத ப

க னியாக இ
பா களி

க னியா இ

ெமா த உ வ ”

ஓேஷா ெசா
ெதாடர
பா

யா

. ஆனா ேகாடா
அழகான

ெசா வா

க.

ெநா

வா த

க இ ன

ச . ஜனனி =தா . ஒ

? க னிெயனி

. எ ன ஒ

ெநா

. பல ஆ

ேகா உயி கைள ெப ற ஜக

தாயாக

யா

– தா

. அரசிய ல எதிரிைய

சா தியமானா

ெட லா ெமரீ

தி தாயாகிறா னா த

தாயானபி

எனி

ற “ ர

க னியாேவ

கண கா ெகா சி ெகா சி ேபசறைத

கிறி களா இ ைலயா?
ேதவி ஆஃ ட ஆ மனித பிறவி . ஒ

ேசா யா

நாேக வ ரா

சா

பட

லஎ

ேப தியா ந

பிற

அவ

ேக

க.
ேசா யா ந

அேத

ேதவி தா . பிற

நாகா ஜுனா

ேசா யா

அேத

ேதவி தா .

மனித பிறவி ேக இ

தா

சா திய னா அ த

அசா திய .

லஉ

ேதவி

பா

ைய எ லா பைட ச ஆ தா

க.

44. மார ஜன ைய
மார / மர

=

கைன ெப றவ

,

45.காலாைய
கா = கால /எம
றவாளி

( ஏ ெகனேவ பா
ல ஏ தற

தி

க ). மனிதைன மகானா கிற

கால . ராமராஜைன 10 வ ச

கைலஞைர 13 வ ச வனவாச ெச ய வ ச
அ த காலமாக

கிற

கால . இ ப

கால , மகாைன
ண வ ச

கால .

ரி தா கால எ ேளா பவ ஃ

.

ஆ தா தா .

46.காலாதீதாைய
காலமாக

கிறா. காலனாக

கிறா. இவ றி

அதீதமானவளா

கா.

47.க ம ஃபல ரதாைய
ந ெசய க

கான பலைன த பவ .

48.காம ேகா பீட தாைய
காம
வி

=வி
ப தி

க ம
வி

ப ;
மீ

ேகா

வி

பீடமி

ப கைள பீடமா

அம

(விைன) ெச ய

தி

பவ

ப தி

உத கிறா .(பாசி

வீ றி

அவேள. வி

ப க

உ வி

கிற “

ெர

ந ைம

-

கைலக , ெம

கைலக

பவ . ந

உைழ க

கி றன.அத கான பலைன த பவ

ப கைள நிைறேவ றி ெகா ள நாம எ

ஒழி கிற . வி

ெகா

ஒ ெவா
கி றன.

அவேள. அேத சமய

“ந

வ க ம கைள

வ க ம கைள ஒழி க

அவேள

அ ேரா )

49.லலிதா பரேம வ ைய
நாம தமி ல கைலகைள
ெத

ல லலித கள

இ ப அ

க. லலித

கற வா

ைத

ெம ைமயான,அழகான

த ெசா லலா .

பரம =அ

ெசா வா

ெசா றமி ைலயா அைத ேபால

லக/இ

ேம ?
லக

ைமயான (பரம தி

தி -பரமான த ) இக -பர

ெவளியிலான , ஈ வரி = தைலவி

கற ேகாண

ல பா

தா

ஆக ெம ைமயான பரேலாக தைலவி?

50.லீலா விேனாதி ைய
லீலா = ஒ

ேநா க

-பைட பி

அ ற ெசய ? விேனாத =

ேபா கி ேகா எதாவ

க ற ஒ

கி

பா

க..

எ லாேம

பிறவி ச கர தி

எ ப

க க. ஒ

எ கேயா ஒ
பரத ப டா

மா க

ேடய

ெகா

வர
வர

தவேள

எ ப

இ த

ஆக

னா எ தைனேயா

யா . ஒ

ேடைஜ தா

ரா

ஃேப டரிய

டேவ

ேபாயி

யி

.

. அ ைய பி டா

ேவதைனயா இ

கலா ,சாதைனயா ேதானலா .ஆனா

ஃப . லீலா.விேனாத தா .

ெகா

வா ெசா வா

வ பினி
ணதாச

சிவ

ேடய

கைத ெதரி மி ைல? அ

தாேன. இ ல ஆ தாவ மா க

சரி

ேடய

வர

ெசா ற ? இதாேன ேக வி. அ யா சாமி மாேர.. அ த நாரீ வர னா
தா

ைத

ஆனா

இ ேக பா

கலா .ெசா லேவ

தவேள -மா

க ஜூ

ெபா

அ மா ெகா

தமாதிரி.அ மா ெகா

தா

அ யா

.ஆனா இ

கா -

.

ெசா ல

கிறா லேய ஒ

னா தமிழக

சாதாரணமா மாயா கற வா

ரி

ெசா ற .

வ பி ைய

உதாரண ெசா ல

ெகா

தமாதிரி ஓேகவா உ

மாயா.. கற வா

ேவண னா

ேடய

கா

ேபாயி

ேடய வர ரதாைய

52.மஹா மாயா

ேநா கி

தவைர எ ைன மாதிரி

.

எ ன? 50-50 .ஐயா ெகா
ெகா

ேகா

ந பறி களா? ஊஹூ . எ லாேம ஒ

வா கி டா ம ப

? இெத லா ஜ

51.மா

. இ த பைட

ெசா ற .

ஃபினி

ல ப

நம

ஆ தா

தி

ேபா

. பிறவி ச கர ைத ெபா

ப ஃெப சைன

ராட

ஆயி

இெத லா

ேவண னா

இட

கி ேட இ

இல

ஆனா

மா

– ேபா

ேநா க

ைம /ெபா

னா இ

ஃபீ

ெசா லலா .. இ த விதி

சம கால

ல நி வாக .

ைதய ேஜஜி

-ப த

இைடயி

தைடயா இ

க.

தா அ த மாயா

லஇ

கிறேத ஆ தாதா . மாயா

அவேள! ெத வ எ றா அ

ெத வ -ெவ

ெசா வாேர அ த ேமாெம

கலி னா

கிறா லேய இ

மாயா

வ பிணி

. மாயா
.

கிறா .அவேள அ த மாயாைவ கிழி ெதறி

அவேள

ரி

சிைல எ றா அ

அவேள ! ஞான
சிைலதா

கி டா அவேள ஞான

அவைள

ஞானமாக

வ பினி

மைற
கிறா .

பிணி .

மாயாவாக

53.ேமாஹி ைய
இத

ேவ ெசா ேமாக . ேமாகி க ெச பவ

ேமாகினி. ஆதி ேயாகி சிவ . மரண ேகாேலா

இ கா

வசி பவ . பிண கைள எரி த சா பைலேய

ேபயா ட

ேபா

.

54.மீனா
மீ

ேபயா

.அவைரேய ெஜா

சி ,பா

விடைவ க

கைள அணி கலனா அணி
னா எ னா மாதிரி கவ

சி

ைய

ேபா ற க

கண கா ைந

ெகா
பா

டவ

காத க

.

கைள ெகா

மீ . ஆ தா

BPO

கிறவளா ேச. ( ந றி: வாரியா )

55.மேஹாத ைய
ெபரிய வயி

ெகா

டவ . அ தைன உயி கைள

ெப பவ

அவேள. வி

கி

பவ

அவேள.

56.மணி வீப பாலிகாைய
வீப = தீ

,பாலிகா = ஆ பவ . எ லா சரி மணி வீப எ க இ

57.மஹிஷா ர ம
மஹிஷ

தினிைய

=எ ைம எ ைம தைல ெகா

எ ைம ேபா ற அசம சனா இ

? மணி ரக ச கரமா?

ேகா..அதா

ட அ ரைன ெகா றவேள.எ ைம தைல கற

த பா

ய ேபா

ஈேகா -அைத ச ஹார ப

த ளியி

கலா . ( நம

உ வக .

எ ைம

ண ெசா லி ேக ேபாேம)

58.நி யாைய
னரபி மரண

- னரபி ஜனன

-இெத லா நம
59.ஓ கார

. உற

-உற கி விழி ப
அவ

ேபா

பிற

நி யா.

பி ைய
னா ெர ப க ட .ெசா மா.. ஓேஷா ெசா ன ஒ

அ ேப .“ஓ உ களா உ சரி க பட ேவ
அ த ஓ எ ற ஒலி

பாச

சா கா

ேத .ஆனா ஆ தா ? ெநவ . அதனாலேத

இைத ப தி எ த

60.பாசா

ேபா

உ வ ெகா

வரிைய ெசா லி

ய ஒ ற ல. உ களி ஒலி ப . ேக க பட ேவ

தா அதா

ஆ தா. ஓ கார நாத

வ பினி

ய ”

அவேள

ச தாரி ைய

=(எம) பாச

ைகயில வ சி

, அ

கறவ .

= ஆைனய ேஹ

றா

கேள அ

பாஸூ. இைத எ லா

61. ப ச தசா ஷ ைய
சம கி த

உ ள

பவ ,சகலமாக இ

) நாம ந ம ேப

அ ப

களா

பவ . (ெத

கிறவ

த . சகல தி

ல சகல னா-உைட த- றி த- பாக க

ல உ ள உதவா கைரய

ரா

ெசா றேம அ த

ரா

ஆ தாேவாட

உ வ தா .
ணாைய

62.

பி ைளயா ச

தி

ெகா

க ைட தி னி

ஷுக ெலவ ைஸ விைலவாசி கண கா உய

ேச

த தா

சகல தி

ெகா

-சகலமா

எ ன?பா

ஆனா

வ தா

கிற ஆ தா ெகா
ரண னா

ைம

ைம

ைற

ைம னா அ ல

ஆனா ஆ தா அ

ய இனி .அைத

ட ரண

,ெப

க ைட

ணி ஆ

கவ

|

எைதயா

இ ைல. க சா

கி ேட இ

ணமத:

ெசா றா

ரணமா இ

த . இ ேக உ ள ஆ
ைம

ைற

க.

தா

ணமித

சா

பி

ணா

,ெப

எ லாேம

ைம னா சாதா

டா அ

ைமயா ெதாடர

அவேளாட மேகாதர

ைமயாேவ ெதாட

கமா டாளா

.

ஆ தா ல ெடஃபிஷிய சி கற ேப ேச கிைடயா .

இ லி ேகா.

ளாற

க ைட.

அைர ைற . ஆணி ெப

பி க. அரிசி மா ல க ெட ன .அ

ைம
யா .

ேகா

ேகா யா

ைம.

ண த யேத |

ண ய

ணமாதாய

ணேமவா

வசி யேத ||

63. பரம

ர ேசதினி

பர = பிறரி

; ம

ர =ம திர க

அழி பவேள

த ெசா லலா .

ம திர
ெர

ல மா கா விழா

ைட

அேத ேநர

ள ப

ஆக ம திர

கற

நாசமா ேபாக

பா

க. மன

வி
வி

சி தி பவ க
சி தி க
ஃேபா

..

ம திர
ம திர

ம திர

ம திர கைள தா கி

ேதைவயி ைல பா
ெஜபி சா

க. இ

மா கா

மா கா வி

விழா .

.

ெஜபி தா ?

. பிற ந ைம காரணேம இ லாம ெவ

நிைன கலா . அட ம திரேம

மன

பிறரி

ம திர ெசா லாவி டா

யவ க

/ேசா

அவிக ம திர கைள ஆ தா அ டா
விஷய ைத ஞா ப

ஒ றானா

ணி ேராசி க. அைலபா

ல மன

ேவைள மன

; ேசதினி =அழி பவ .அதாவ

கலா

– நாம

ட ெஜபி கலா . அ ப ந ம நிைலைம எ ன?

ணி ஒ

இ லாம ப

ணி வா. இ ேக ஒ

நீ க த பான ஆ
உ க

– எ

பா

சரியான ஆ

ைவ க .ஆ தா பரம

ேவைல ெச யாம ேபாகலா . ஆனா

ணி வா. ஆகேவ சரியான ஆளா மாற பா

64.பரபல விம

65.பர ர ஹ

வ பினி

பிர ம

பிர மா

க டாயமா ஒ

க.

. ேம ப நாமா

வி யாச

ர ஹ னா இ த

ெகா

த விள கேம ேபா

நிைன கிேற .

ெதரி மி ைல.பிர மா னா

தி ெக லா

கிைடயா .பைட பி

ெசா றா

பா

தி ைய

பிற ைடய பல ைத அழி பவ

பல

ர ேசதினியா

தா தா. பிர ம

– அைச

-

க. அ த பரபிர ம தி

உ வாக

அவேள இ

திகளி

உ வ

எ லா

த .

-ேநா க -ெசய

இ ப

காரணமான பவைர பிர ம
கிறா .

66.ராஜ ராேஜ வ ைய
ராஜா

ெக லா

ராஜா ஆேரா அ த ராஜா

வா

ைதயில swar

கறைத ம

த ெசா ல

.ஆமாவா? இ ைலயா?

67.ச சிதான த

ஆரா

சி ப

வரி

ஆ தாதா . Eswar(i)

ணா பதவி ஏ

ெகா /ப ட

கற

ெகா

வ பினி

ச +சி +ஆன த . ச =ந ல/பாசி

; சி =மன . ந ல மனதி

திக

ஆன த

அவேள.

னா வார ம யாைய

68.

ேகாட ெர

வார க

ெதரி மி ைலயா? இ ல வாச நட கிறைத வல

நா

-இட

ற னா ச திர நா

ண களா

ணேம இ லாத நிைலயில வாச நி

ஆனா

நிைற தி

ெக

சா திர

ெசா

வாச
ேவக


ைற

ேபா

ளாற ஒ

க. (இடா,பி களா

அ த எ

வா
ெர

.மன

ண களி

பாைத இ

த ைம ேக ப

மாறி மாறி நட

ஒேர பா

). மன

வாச

மா

. அ த பாைத வழியா வாச நட
ணா நா

ேப

ெசா லலா . தைலவாசைல சி ஹ வார
ைதகளி ெசா ல ைர ப

ெசா வ

ரிய

.

ெக இ லி ேகா)

.(

. அ த பாைத

ெசா லலா , வாச
இைதேய ேவ

ெசா றா

ற னா

. வார

ெசா

வா

ேயாக

= ைள
க.

ேற .

. மன

ல “ஜா ”ஆயி

அைலபா வ
ைவ க.

ைறய

ைறய வாச தி

வாசேம நி

. அ த

ேநர

வாச இ ெனா

கற எ

வழி

ைப பா

ைண தைலயில த

ெக

லஇ

69.ச வ

கமி

வார .

ைள

ராவ

னா

.ஒ

டா ஒ

ெசா றா

தமி லி ணா. கத

த .. கா

ெக ன ேவலி,கட

ெக ன

ஓவ ப

ஜிய
க. இதா

த . மனசிலாயி?

அவ

ஜனனி னா

அவ

கற மாதிரி

கான விள க கேளா

யா .

தா .

ேபரால ,ஆயிர

ேபரால

தா . (லலிதா சஹ ர நாம ) க யாகாைய னா

ேதா திர

அவ

தா

ணா

அவ

, மார ஜனனி,கேணச

தா .

ச ர வாசினி.

இ த ச கர கைள ெபா

தவைர பல பலவிதமான வியா யான க

ட மாயா பீஜ ெஜபி க ஆர பி ச
கைடக ள க
த தி ஏ ப

ட ச கர கைள வ

மாதிரி . இ

ச ர லா வ

ைஜ ப

தனமா ப

. அ

பிற

தறி

ச கர ைத ட

எஃெப ேடாட சாதக

ஞாபக
வைர சி
ச கர தா

தி

ணியி

கலா . நாேன

க .
சி

அ த ம திர ைத ெசா றா

ல ச தடைவ ெஜபி சா ேவண னா இ த ச கர லா ஒ
ேவ

(?) பிர சார லா ெச தி

ஒ ெவா

ெகா

ற சன கைள “ெகா யால இெத லா எ

,கா

ெதரி சி

ேவ

, ஊ வ தி ேவ


ெபரியா

க .

என ெக னேமா ேபாக ேபாக இ த ச கர லா

தி

ைர ப

டான ம திர ைத நீ ல ச தடைவ ெஜபி சா தா

ஆகலா . இ லி னா இ கள வ ச இட

உண

கென ச லா இ

யலி ட நாமா கேளா -இனி விள க ேபாற நாமா கேளா அவ

அனாமிகா னா

ெப

க.

ரா

அவைள ைப

70.

உைதவி

ஆக ெச தா

இைடயில ெர ப ைம
டலி

வார னா

த திரமானவேள

இ வைர ப

க.

.

ஜிய

2

அ வழியா தா

வத

100%

ேமல ஒ னா ேல

அனா டமி ெசா

ல ேம ப

கிறதா
னா

ெசா றா

,காலால ெலஃ

ஜிய க வழியா நிைறய ேகபி

ேயாக சா திர

கைள ஒ

னா நா

.

கிற ெர

ேகாயி -அ

.அதா

ம லா க ேபா

இ ப ேய ேமல ேமல நிைறய எ
அதா

ஆயி

லமான ேம ட இ ைல.
ேபா

இ த ச கர

டலி எ

ேபா ற கா சிக

கலா . அ த சமய அவேனாட உட சில பல அதி

சி
கல

கைள

கலா .
ேகா அ ல
கலா . தக

பிறரி

பா க ைண காரணமாேவா ஞாபக

ல கீறி ெகா

எ லா ச கர க

தி

கலா

தா தா. ஒ

கற மாதிரி ஹ

ேவைள

இ த ச கர கைள

. எ ப ேயா

டலி சஹ ரார ைத ெதா

ேபா

இத

வ வ சாதக க

இ த

ச கர

மன க

ல வசி பவ

ேனேதா றியி

கலா .

ச கர வாசினி. ஓேகவா.

71. வய

ரகாசாைய

ச திர

ரியேனாட ஒளிய கட

வா கி பிரகாசி கிறா ல இ லாம யமாகேவ பிரகாசி பவ .

72. ர ஜிதாைய
அ ர னா ெதரி

ணி ஒ

எதி பத

திரவ தயாரி

ேவா

ர க .அ

ஜி க ப பவ

73.

கற

ர . ேதவ களா

அைத அவா
தாதவ க

ஜி க ப பவ . கச கசாைவ ராச

பாளா .அ

அ ர க

இ த நாமாேவாட ெபா

ரபான

ேப . ர பான ைத

ட ெசா லலா . ரபான அ

பவ களா

ேவற ஆரா இ

? சிவைன

.

த ைய

தர னா அழ
ஆதிேயாகி பா

த . ஆ தாவ விட அழகான

க.

கண கேளாட

கா ல பிண ைத எரி ச சா பைல உட ெப லா
டா

ஆடற பா

எ ேப ெகா த ப சனாலி

யா இ

ஈ வர . அ த ஈ வரேன க

சி கி
டா

, த

னா ஆ தா

. ேராசி க.

74. க தாயி ைய
க ைத த பவேள.

75.சனகாதி
சனக

னி

தலான

தாைய
னிவ களா ேபா றி கழ ப பவேள

த .

76.சிவான த சாகராைய
சிவேனா

இைண தி

சாகரமாகேவ /கடலாகேவ இ

ஆன த . அ த ஆன த
பவ

கட

ேபா ற . அ த சிவான த

அவ .

77.சிவமானச ஹ சி ைய
சிவேனாட மன ல இ

கிற அ ன பறைவ. ( பாேலாட த

பாைல ம

இைத ெகா ச
சிவ . அவ
தா . (அ

லிபரலா பா

மன ல நி
அவ

ணிய வி

தா

வ சா

அைத பிரி

ர பறைவ அ ன )

ெகா சமா

அ மாவா இ

ணிய ேச

ெசா னா இ த உலக
ந ல

ெக டைத பிரி

சரி ,மைனவியா இ

தா

ல உ ள ஒ ெவா
பா

க உதவற

சரி,சேகாதிரியா இ


ெப
தா

சரி) . ஒ

ஆணி

அறியேவ

யாம

வா வி

மனதி

ெப

ேண இ லி னா அவனால ந ல

ெக டைத பிரி

ட ேபாயிரலா .

78.சகல ெசௗபா ய ரதாைய
எ லா வள கைள

த பவ

79. ச வ ஜன வச க ைய நம :
ச கர

-ச கரி ன

எ ன? ேபா

பட பட

த ற

ச கரா கற

க ன

ல ேபா

கற சன இ ன இ

. ச ஹார ைத ெச றவ ச ஹாரி – இ

ச கரி கற வா

ைத

கா தி-ேகா ேஸ கற வி யாசெம லா

ச கரி

பா . ஆ தா எ லா ைத

அவ

. ச ஹார னா

ம வி வ தி
ச ஹார ப

ஏ ? இ த ச ஹார

கலா .
றவதாேன.

கற வா

ைதைய

கவனி க.
ஹார = மாைல /ச = சரியான/சிற த .
னரபி மரண

னரபி ஜனன . ஒ ெவா மனிதனி

(ஹார ) இ த மாைல ப ஃெப டா அைமய

ஜப ப

ேபா

/பி

பிறவிக

ஆ தா ெச ற தா

மணிகைள த ளி விடறேம அ த ராச

பிறவிக . அ ேக தைலமணிைய ேநா கி பயண . இ ேக

மாைல மாதிரிதாேன

ச ஹார . ஜபமாைலைய

தா . அ ேக மணி -இ ேக

திைய ேநா கி பயண .

ெவ மேன ச கரி னா இெத லா ஓேக. வச கரி கறா கேள.
ச கரி

வச கரி

வசமாக

எ ன வி யாச ? வசமா கி ெகா பவ

னா நம

ச ஹரி க பட
ஆ மாேவாட

ேள ஈேகா இ

க படா

. நாம அவ

த ற

வாசைனேய

ெதரியாத

ேநா

க /ஜ

அபி

களா

ஆக சகல சன கேளாட ஈேகாைவ

னா ந ம ஈேகா

ேபா

கிறதால

ஈேகாைவேய

ப டா உ ேர ேபாயி டா ல லாயி ர .

னா நாம அவ
த ளி த

ேபதியாயி ர . ஆ தா ேபா

வச ஆயி ர .

வசமா கி கிறவ “ச வ ஜன வச க ைய ”

ர ஃபல ரதாைய

நாம ெஜபி கிற ம திர க

நாம

அவமான ைத மரணமா நிைன

ந ம ஈேகாவ தா . ஈேகா ேபாயா

80. வம

வசமாக

.

ஆ மாவா/பிராணனா மதிமய கி வாழேறா . ஈேகா அ

வச கரி. நாம அவ

டான பலைன த பவ

ட இ

. ம திர

டான பல

எ ன? அவ

ந ம இதய – அ

கசா

. ம திர

கற வா

=மாளிைக .ம திர களால ம திர

கைடயாேவ இ

அதி
தா

ைத

இ ெனா

பேறா (மாளிைக)

ேய த .
ெசரி / பச பாம ப காவா அவ

காவ

சா

அவ

ேய வா . ந ம இதய

சாதாரண வா
அவ

ைதக

ெக ட வா

காகேவ நாம ம திர களா

ம திர க

அவ

கான மாளிைகயா மாறி டா நாம உபேயாகி கிற

ைதக

ட ம திரமா ேவைல ெச

பிய மாளிைகயில அவ

கற ப

ேயற மா டாளா எ ன? அ த

டான பலைன தரமா டாளா எ ன?

81.ச வாரி ட நாசி ைய
அரி ட னா தரி திர .ஏ ைம. எ லாவிதமான ஏ ைமைய
எ தைன வித

பா . இ

சில ஒேர க
இ லாம இ

ெதரி மா? சில ஒ
வா

ைதகைளேய ம ப

ம ப

உபேயாகி

ைதயி ஏ ைம .

ைத ம ப
பா

சில வா

அழி க வ லவ . ஏ ைமயில

ம ப

ெசா லி ேட இ

பா . இ

ஏ ைம . ெகா ைகேய

ஏ ைம . ெந சி க ைணேய இ லாம இ

இ ப எ லா ஏ ைமகைள

எரி

நாச ப

யவ

பா .இ

ஏ ைம .

அவ .

82.ச வபாப ஹரிணி
ஹரி எ றா பி

வ ,பறி ப ,தி

பல அ

த வ

. எ லா பாவ கைள

பி

கி

எறிபவ

83.ச வ ச

ேஷாப பரிஹாராைய

ேஷாப னா கிைரசி . பரிகார னா ெசா

ெகா

ஷ . எ லா கிைரசிஸு

ெசா

ஷைன

ேமாைவ நி

வா.

க வ லவ .

84.ச வ

த பி ைய

எ லாவ ைற

நி

தவ லவ . ந ைம ேபா

ரயி ல ற ப டா ரயிைல நி

85.ச வ
எ லா வித

86.ச வ
டைன
விலகி வா

த ள

ேமால ற ப டா

வா.

க விேமாச ைய
க க

விேமாசன தரவ லவ .

ட பய க ைய

டா

க.ஏ னா அவ

வில

கறா

டபய கரி .

க.

அ த

ட க

ட கேள

“விேனாலா

ஆ தாவ

” ெகா

பா

பவ .

87. ரிவி ரம பத கிரா தாைய
வாமன அவதார
வ வ

கைத ெதரி

வி கிரம அவதார

ல?

ேப . அ

ேக

வி வ ப

அறிய ெவாணா அ

ரா

வி

. அ த

ணாமைலேயாேன கறேம

அேத ெசேனரிேயா தா . ஆனா
ெகா

அவ

டவ .(அ யா ரா த -பிற

அ த வி கிரமனி

பாத கைள ெசா தமா கி

ெசா தமா த )

88. ரிகால ஞான ரதாைய
கால க

. கட த கால , நிக கால ,எதி கால , இ த

எ லா

கால
நி

தா உலக வா

ப றிய அறி

கால கைள

ைகயில இ தைன சி க க

ப றிய ஞான

இடேம இ ைல. உ க

ேவண னா இ த சத நாமாவளிைய ெபா

உண

க.மன ல

க.
கம

அலி ஜி னா

ல ேக ச

கா தி எம ெஜ சி ெகா
ைவ க ேபாறா

கற ேம ட அவ

ெதரி

வர ேபாற ேம ட காமராஜா

அ வானி

ெதரி சி

ெதரி சி

தா? இ திரா

தா? ேமா தன

தா? அ த திரிகால ஞான ைத த ரவ

ஆ தா.

89. ரிதா பஹாைய
ரிதா –

பான பாஹூ = ைக (இ ப பாஹுபலி

ைககைள ெகா

சினிமா வ

ல) .

பான

டவ .

90.ேதேஜா ரதாைய
ரா திரி ந ல சர கா ஏ தி கி

நா

மணி வைர

கி எ

தா

க கைளயா

(?)

இ ைன

ரா திரி ெர

ெஜப ,தப

ெச

லஒ

கி

பிர ம சரிய தால

இ த

தீ

தா
ேதஜ

யானி

க “ேதஜ ” ஆயி
ஏ ப

தேயாகி கண கா ரா திரி

. இ த ேதஜைச த பவ

ெசா றா

க.ஆனா

எ விரா ெம

ல பிர ம சரிய

சா தியமி ைல. அ ப ேய சா தியமானா

கி ேட க ச

ணேவ

. இதனால ேதஜைச

அவ .

இ ைன கி

கிற

ைச கியா ரி

-பிர ம சரிய ைத

ேபா

ழ பி காதி க.
பிர ம சரிய
அெவ லபி

கற நிைல இ

இ தியில ேத
ெகா

சா தியமாக

பவ

கற வா

னா கி மா ேம ட ல ஒ
க ெசா ேலா ேட அ ப

ைத

ேவக

கி எ திரி

– எ ப

.

த ைன

றா

பிரி

ைவ ணவி

ேப . வி

.ஆக ேதஜ /ேவக ைத

கலா .

91.ைவ ண ைய

கிற

ெவளி ப

ஒேர
தி

ச தி.அ

.ல

மி

தா

பா வதி,சர வதி,ல
வி

மியா

மைனவி ைவ ணவி.

92.விமலாைய
மல

= க கா ம

.ஆனா

வா

ம லி க /கழி
ச ைக

ைதேயாட வி ேச

ேபா

ெசா லலா . ச ைக

. ஆ தா அ

எதி பதமாயி

ெசா லலா . க

யி ல எ லாேம ஜூ

ல ஜூ

தா . மலா -எ ற இ த

.

93.வி யாைய
வி யா னா

க வி.

சர வதியாக

க வி கட ளான

அவேள இ

சர வதிைய

வி யா கற .க வி கட ளான

கிறா .

94.வாராஹி மா ேர
வராக

= ப றி , ப றி

ெகா

வர

கா ஷிய

)

//சி த களி
அவள

க ைத உைடயவ

னா அ

வா

ேகா ைட

வாராஹி. மைற தி

வாராஹி அ

ச த க னிய க

காவ

ேதைவ. (உ.

எ பவ க

பவ க . மிக

ஆதி ச தியி

ேதவகண களா
இவ க

ேப

ஆ மிக மல

ைய

அக ற விழிகைள ெகா

-நா திக

எதி கால / சன கேளாட ச

மமாக இ

ஏ விதமான அ ச கைள உைடயவ க .// ந றி: தினகர

95..விசாலா

விஷய கைள ெவளிய

/ெந லவ

ணி கி ேட இ

டவ , விரிவான பா ைவ ெகா
ெக டவ லா

சம

டவ

. இவ

தா . அவனவ

பா ைவயி

கண ைக பா

ஆ திக
ைபச

பா.

96.விஜய ரதாைய
ெவ றிைய த பவ . ெவ றி கற

சி

ேவஷைன ெபா

ச டம ற ேத த க ள ம மி ெப ற ெவ றி . அவ
அவ

கலி னா ெவ றிக

ெவ றா ேபாயி

க சா

சா

நிைன சா ேதா விக

மாறி

.உ. கட த

ெவ றிகளா மா

.

.

97.வி வ பிணி
இ த பைட பாகேவ த ைன ெவளி ப

தி ெகா

ெமா ைட ேபாடறவ லா ஆ தாவ ேசத ப

98.விஜய சா

ேட வ ைய

ட ,சா

தறா

எ ற அர க கைள ச ஹரி

பவேள. ஆ
தா

மண

த .

ெவ றி ெச வியானவேள

அ றவ ,மைலைய

99.ேயாகி ைய
சிவ

ஆதிேயாகி னா அவனி ேப பாதியா இ

அவ

ேயாகினி தாேன

100.ய ன கா ய சி தி ரதாைய
ய ற காரிய
வா

சி தியைடய /ெவ றியைடய உத பவேள..( யலாத காரிய

ேப )

*****************

ெவ றியைடய

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.