BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOÙA DÒCH VUÏ MUA

( Duøng cho cô sôû tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá ke
Teân cô sôû kinh doanh :
Ñòa chæ :

Chöùng töø
THANGTT
Soá xeri
Soá CT
THANG
XERI
SOCT
1
1 RY/2004N
55,608
1
2 UA/2004N
76,780
1
3 BA/2004T
158,108
1
4 SN/2004N
86,830
1
5 AA/05
49
1
6 BA/2004T
158,144
1
7 AA/2003T
20,722
1
8 BA/2004T
158,319
1
9 UR/2004N
11,227
1
10 NH/2004N
78,845
1
11 UA/2004N
91,541
1
12 UC/2004N
26,882
1
13 SQ/2004N
87,004
1
14 BA/2004T
158,407
1
15 AA/2004T
10,255
1
16 AA/2003T
30,749
1
17 NP/2004N
60,927
1
18 BA/2004T
158,439
1
19 UR/2004N
11,242
1
20 24690B
369,792
1
21 24690B
369,923
1
22 24690B
369,962
1
23 BA/2004T
176,088
1
24 TM/2004N
10,655
1
25 BA/2004T
176,177
2
26 SY/2004N
86,460
2
27 AA/2005T
36
2
28 YT/2004T
411,579
2
29 AA/2004T-N-HCM249,985
2
30 UU/2004N
67,913
2
31 BA/2004T
176,241
2
32 214690B
21,450
2
33 214690B
21,455
2
34 VQ/2004N
36,507
2
35 AA/2003T
32,265
2
36 VC/2004N
14,497
2
37 AG/2004T
1,527,607
2
38 AG/2004T
1,615,647
2
39 AA/2004T
6,958
2
40 AA/2004T
9,431

Ngaøy
NGAY
1/3/2005
1/5/2005
1/5/2005
1/7/2005
1/8/2005
1/10/2005
1/13/2005
1/13/2005
1/13/2005
1/14/2005
1/16/2005
1/18/2005
1/18/2005
1/19/2005
1/21/2005
1/21/2005
1/22/2005
1/24/2005
1/26/2005
1/26/2005
1/27/2005
1/27/2005
1/28/2005
1/29/2005
1/31/2005
1/3/2005
1/18/2005
1/21/2005
1/2/2005
2/2/2005
2/3/2005
2/3/2005
2/4/2005
2/5/2005
2/5/2005
2/7/2005
2/8/2005
2/9/2005
2/16/2005
2/17/2005

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

41 VD/2004N
42 YT/2004T
43 UR/2004N
44 AA/2004T
45 AA/2005T
46 SQ/2004N
47 214690B
48 BA/2004T
49 AA/2004T
50 AE/2004T
51 BA/2004T
52 QK/2004N
53 NP/2004N
54 AA/2005T
55 214690B
56 AN/2005N
57 AA/2003T
58 BA/2004T
59 214690B
60 YT/2004T
61 BA/2004T
62 VD/2004N
63 24690B
64 BA/2004T
65 BA/2004T
66 BG/2003T
67 24690B
68 AA/2004T
69 YT/2004T
70 AA/2004T
71 BA/2004T
72 214690B
73 AA/2003T
74 AA/2004T
75 SQ/2004N
76 BA/2004T
77 BA/2004T
78 AA/2004T
79 AA/2004T
80 AA/2004T
81 24690B
82 AA/2004T
83 BA/2004T
84 BA/2004T
85 AR/2005N
86 NP/2004N
87 AA/2005T
88 AA/2004T
89 BA/2004T
90 BL/2005N

47,467
894,378
11,259
21,198
260
87,005
21,418
176,364
75,284
83,901
176,377
26,437
60,939
2,878
21,496
45,395
34,640
185,024
21,508
906,304
185,036
47,483
373,321
185,103
185,109
585,538
373,726
415
911,532
28,173
185,133
21,530
35,317
24,606
87,006
1,853
185,265
314,016
314,017
314,018
374,337
35,411
185,290
185,492
8,362
60,947
507
703
185,296
88,467

2/18/2005
2/18/2005
2/21/2005
2/22/2005
2/23/2005
2/23/2005
2/24/2005
2/24/2005
2/26/2005
2/28/2005
2/28/2005
2/24/2005
2/28/2005
3/1/2005
3/3/2005
3/7/2005
3/7/2005
3/9/2005
3/9/2005
3/9/2005
3/11/2005
3/11/2005
3/12/2005
3/14/2005
3/16/2005
3/18/2005
3/18/2005
3/19/2005
3/19/2005
3/19/2005
3/21/2005
3/22/2005
3/22/2005
3/23/2005
3/23/2005
3/25/2005
3/26/2005
3/27/2005
3/27/2005
3/27/2005
3/29/2005
3/30/2005
3/31/2005
3/18/2005
3/19/2005
3/23/2005
3/24/2005
3/31/2005
4/1/2005
4/2/2005

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

91 BA/2004T
92 BA/2004T
93 XY/2004N
94 SQ/2004N
95 AA/2005T
96 BA/2004T
97 AA/2005T
98 AA/2004T
99 BA/2004T
100 YU/2004T
101 YU/2004T
102 CH/2005N
103 AA/2003-T
104 CC/2004N
105 AA/2004-T
106 BA/2004T
107 BA/2004T
108 AA/2004-T
109 BA/2004T
110 BA/2004T
111 AA/2003-T
112 AV/2005N
113 AA/2004T
114 CV/2005N
115 BA/2004T
116 AA/2005-T
117 DL/2005N
118 AA/2005-T
119 BA/2004T
120 BA/2004T
121 BA/2004T
122 BA/2004T
123 BA/2004T
124 BA/2004T
125 BA/2004T
126 BA/2004T
127 XP/2004N
128 XY/2004N
129 XY/2004N
130 DP/2005N
131 DP/2005N
132 DL/2005N
133 AA/2003T
134 AA/2004-T
135 AA/2003-T
136 BC/2005T
137 BC/2005T
138 AA/2005-T
139 AH/2005N
140 AK/2005N

185,362
185,377
38,503
87,007
13,451
185,395
667
722
185,455
323,871
323,870
51,839
97,842
90,057
461,661
185,480
185,557
27,104
185,561
185,569
41,799
84,152
45,703
96,133
185,598
192
74,392
4,053
185,992
185,819
185,849
185,970
185,909
185,810
180,620
185,729
61,695
38,529
38,540
11,704
87,117
85,897
4,935
18,432
39,399
135,546
135,545
2,870
93,116
54,407

4/4/2005
4/6/2005
4/7/2005
4/8/2005
4/8/2005
4/9/2005
4/11/2005
4/11/2005
4/12/2005
4/14/2005
4/14/2005
4/14/2005
4/15/2005
4/15/2005
4/16/2005
4/16/2005
4/21/2005
4/21/2005
4/23/2005
4/25/2005
4/25/2005
4/25/2005
4/28/2005
4/28/2005
4/29/2005
5/17/2005
5/12/2005
5/18/2005
5/24/2005
5/11/2005
5/16/2005
5/19/2005
5/27/2005
5/10/2005
5/5/2005
5/4/2005
5/1/2005
5/5/2005
5/17/2005
5/19/2005
4/28/2005
5/21/2005
5/25/2005
5/24/2005
5/16/2005
5/29/2005
5/29/2005
5/18/2005
5/20/2005
5/29/2005

5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

141 AA/2005-T
142 BA/2004T
143 AA/2005T
144 AA/2005-T
145 AA/2004T
146 BA/2004T
147 EV/2005N
148 AA/2005-T
149 BA/2004T
150 BA/2004T
151 BC/2005T
152 BC/2005T
153 AA/2005-T
154 DL/2005N
155 BA/2004T
156 GR/2005N
157 EX/2005N
158 AA/2004-T
159 AA/2004-T
160 HM/2005N
161 HM/2005N
162 BC/2005T
163 BC/2005T
164 BC/2005T
165 AA/2005-T
166 EV/2005N
167 LC/2005N
168 SQ/2004N
169 AA/2005T
170 AA/2005T
171 EP/2005N
172 DA/2005N
173 DA/2005N
174 AA/2005T
175 AA/2005-T
176 AA/2005-T
177 AA/2005T
178 HU/2005N
179 LK/2005N
180 HT/2005N
181 AA/2005-T
182 AA/2005-T
183 LE/2005N
184 BD/2005T
185 BD/2005T
186 BD/2005T
187 AA/2005-T
188 LK/2005N
189 AB/2004T
190 AA/2005T

34,072
400,642
453
21,806
1,266
400,715
59,307
2,362
400,734
126,727
143,221
143,222
35,523
74,807
400,812
1,903
76,852
117,165
117,196
31,821
31,822
622,789
622,788
622,787
27,337
59,332
45,938
87,012
3,453
5,260
78,649
59,018
59,027
40,940
5,489
406
48,250
55,367
32,018
50,351
34,477
5,769
21,206
10,963
10,964
10,965
7,134
64,470
12,581
60,046

5/13/2005
6/7/2005
6/7/2005
6/8/2005
6/8/2005
6/10/2005
6/10/2005
6/10/2005
6/13/2005
6/15/2005
6/16/2005
6/16/2005
6/16/2005
6/16/2005
6/18/2005
6/24/2005
6/24/2005
6/25/2005
6/25/2005
6/30/2005
6/30/2005
7/11/2005
7/11/2005
7/11/2005
7/20/2005
7/11/2005
7/16/2005
7/29/2005
7/1/2005
7/26/2005
7/25/2005
6/21/2005
7/2/2005
7/5/2005
7/19/2005
7/8/2005
7/25/2005
7/30/2005
8/2/2005
8/2/2005
8/9/2005
8/9/2005
8/11/2005
8/16/2005
8/16/2005
8/16/2005
8/24/2005
8/24/2005
8/29/2005
8/30/2005

8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11

191 EY/2005N
192 LL/2005N
193 NM/2005N
194 KG/2005N
195 KG/2005N
196 AA/IPN/2005T
197 BH/2003T
198 LE/2005N
199 BD/2005T
200 BD/2005T
201 BH/2003T
202 AA/2005-T
203 AA/2005-T
204 AA/2005-T
205 AA/2005-T
206 AA/2005-T
207 AA/2005-T
208 AA/2005-T
209 LX/2005N
210 AA/2005-T
211 AA/2005-T
212 AA/2005-T
213 MS/2005N
214 AA/2005-T
215 NC/2005N
216 PC/2005N
217 NH/2005N
218 HT/2005N
219 PD/2005N
220 PE/2005N
221 AA/2005-T
222 BH/2003T
223 KM/2005N
224 BD/2005T
225 BD/2005T
226 BD/2005T
227 AA/2005-T
228 LX/2005N
229 HT/2005N
230 AA/2005-T
231 AA/2005-T
232 BH/2003T
233 LX/2005N
234 RC/2005N
235 RM/2005N
236 AA/2004-T
237 AA/2005T
238 AA/2005-T
239 BH/2003T
240 PB/2005N

1,225
15,791
94,686
8,425
37,795
26,263
822,395
21,230
25,660
25,659
822,440
11,009
48,119
87,277
9,120
122,274
49,598
121,364
87,216
5,755
9,450
53,922
74,022
88,314
44,700
58,312
87,902
50,375
1,806
97,605
7,527
822,610
84,765
688,791
688,798
688,797
105,784
86,929
61,597
138,157
106,274
822,701
86,943
82,305
55,648
160,191
6,918
65,750
822,753
85,594

8/31/2005
9/4/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/7/2005
9/8/2005
9/10/2005
9/15/2005
9/15/2005
9/15/2005
9/16/2005
9/16/2005
9/17/2005
9/17/2005
9/19/2005
9/20/2005
9/22/2005
9/24/2005
9/27/2005
9/28/2005
9/29/2005
9/28/2005
10/3/2005
10/5/2005
10/5/2005
10/6/2005
10/6/2005
10/6/2005
10/7/2005
10/12/2005
10/13/2005
10/13/2005
10/15/2005
10/15/2005
10/15/2005
10/17/2005
10/17/2005
10/20/2005
10/21/2005
10/26/2005
10/26/2005
10/26/2005
10/29/2005
10/29/2005
10/31/2005
10/31/2005
11/2/2005
11/2/2005
11/2/2005

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

241 NR/2005N
242 AA/2005-T
243 HT/2005N
244 BA/2004T
245 NV/2005N
246 RL/2005N
247 BN/2003T
248 PD/2005N
249 QA/2005N
250 PD/2005N
251 AA/2005-T
252 AA/2005-T
253 AA/2005-T
254 AA/2005-T
255 BE/2005T
256 BE/2005T
257 QV/2005N
258 AA/2003-T
259 SG/2005N
260 RT/2005N
261 NV/2005N
262 PE/2005N
263 NV/2005N
264 TA/2005N
265 BE/2005T
266 BE/2005T
267 AA/2005-T
268 RR/2005N
269 AA/2005-T
270 AA/2005-T
271 AA/2005-T

12,335
12,824
50,383
172,104
47,585
71,618
109,129
9,591
89,404
1,866
14,315
10,641
3,662
5,964
164,050
164,051
2,752
9,680
45,537
93,522
5,656
97,635
49,031
54,509
174,841
174,842
18,462
81,563
154,379
432
432

11/3/2005
11/4/2005
11/4/2005
11/7/2005
11/8/2005
11/9/2005
11/10/2005
11/10/2005
11/10/2005
11/11/2005
11/16/2005
11/17/2005
11/17/2005
11/18/2005
11/21/2005
11/21/2005
11/21/2005
11/26/2005
11/26/2005
11/30/2005
11/30/2005
11/9/2005
12/1/2005
12/8/2005
12/12/2005
12/12/2005
12/16/2005
12/20/2005
12/23/2005
12/27/2005
12/27/2005

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

AÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOÙA DÒCH VUÏ MUA VAØO NAÊM 2005
Duøng cho cô sôû tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá keâ khai haøng thaùng )
COÂNG TY TNHH TAÂN HÖNG TÍN
151/56A/15 Luõy Baùn Bích Q. Taân Phuù

Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng
Teân cô sôû kinh doanh
KH
Cty coå phaàn Daân Ca
DNTN Minh Phuù
Böu Ñieän Tp.HCM
CN Cty TNHH Thaønh Coâng
Haõng haøng khoâng quoác gia Vieät Nam
Böu Ñieän Tp.HCM
Haõng haøng khoâng Coå Phaàn Vieät Nam
Böu Ñieän Tp.HCM
Cty TNHH SX-TM Meï & Beù
Nhaø haùt Hoøa Bình
Cty TNHH Khai Thieän
Cty TNHH TM-DV Xuaân Hoa
XN Cheá Bieán thöïc Phaåm Thuûy Saûn Chôï Lôùn
Böu Ñieän Tp.HCM
Cty TNHH TM-DV An Phong
Cty TNHH TM-DV An Phong
Coâng ty CLASSIC MODE LTD
Böu Ñieän Tp.HCM
Cty TNHH SX-TM Meï & Beù
Ngaân haøng ACB
Ngaân haøng ACB
Ngaân haøng ACB
Böu Ñieän Tp.HCM
Cty TNHH T.D.S
Böu Ñieän Tp.HCM
XN saûn xuaát kinh doanh bao bì
Cty coå phaàn thöông caûng Vuõng Taøu
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Cty CP GEMADEPT
XN saûn xuaát kinh doanh bao bì
Böu Ñieän Tp.HCM
Ngaân haøng thöông maïi AÙ Chaâu
Ngaân haøng thöông maïi AÙ Chaâu
Cty TNHH Ngoïc Söông Marina
Cty TNHH TM DV An Phong
Cty TNHH may theâu An Phöôùc
Cty vieãn thoâng Quaân Ñoäi
Cty vieãn thoâng Quaân Ñoäi
Cty LD ñaïi lyù vaän taûi COSFI
Cty TNHH TM & DV Phaùt Trieån

Maõ soá thueá
MS THUE
0302568166
0302636391
0300954529
0301448109
0100107518
0300954529
0301103030
0300954529
0302919819
0301174232
0300954504
0303252824
0300523755
0300954529
0300992066
0300992066
1700104278
0300954529
0302919819
0301452948
0301452948
0301452948
0300954529
0302994862
0300954529
1800155188007
3500561432
0100686209002
0301116791
1800155188007
0300954529
0301452948014
0301452948014
0302313760
0300992066
0301241545
0100109106
0100109106
0301471348
0301049150

CN Cty TNHH Thaønh Coâng
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Cty TNHH SX TM Meï& Beù
Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam
Cty coå phaàn thöông caûng Vuõng Taøu
XN Cheá Bieán thöïc Phaåm Thuûy Saûn Chôï Lôùn
Ngaân haøng thöông maïi AÙ Chaâu
Böu Ñieän Tp.HCM
Cty TNHH TM DV Nguyeãn Kim tieán
Cöûa haøng 84 Baø Huyeän Thanh Quan
Böu Ñieän Tp.HCM
Cty TNHH Giaáy Nhöïa Bao Bì Vuõng Taøu
Coâng ty CLASSIC MODE LTD
Cty Lieân Doanh Phaùt Trieån Tieáp Vaän Soá 1
Ngaân Haøng ACB
Cty TNHH TM - VT MDL
Cty TNHH TM DV An Phong
Böu Ñieän Tp.HCM
Ngaân Haøng ACB
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Böu Ñieän Tp.HCM
CN Cty TNHH Thaønh Coâng
Ngaân Haøng ACB
Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
Ngaân Haøng ACB
Haõng haøng khoâng Quoác Gia Vieät Nam
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Baùo Tuoåi Treû
Böu Ñieän Tp.HCM
Ngaân Haøng ACB
Cty TNHH TM DV An Phong
DHL International(S) Pte Ltd
XN Cheá Bieán thöïc Phaåm Thuûy Saûn Chôï Lôùn
Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
Lieân hieäp hôïp taùc xaõ thöông maïi Tp.HCM
Lieân hieäp hôïp taùc xaõ thöông maïi Tp.HCM
Lieân hieäp hôïp taùc xaõ thöông maïi Tp.HCM
Ngaân Haøng ACB
Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam
Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
XN saûn xuaát kinh doanh bao bì
Coâng ty CLASSIC MODE LTD
Cty coå phaàn thöông caûng Vuõng Taøu
Cty CP CB XNK thuûy saûn Baø ròa - Vuõng taøu
Böu Ñieän Tp.HCM
DNTN Minh Phuù

0301448109
0100686209002
0302919819
0100148391001
3500561432
0300523755
0301452948014
0300954529
0302916952
0100686209
0300954529
3500438245
1700104278
0300602277
0301452948014
0303190303
0300992066
0300954529
0301452948014
0100686209002
0300954529
0301448109
0301452948
0300954529
0300954529
0300954529
0301452948
0100107518
0100686209002
0301465256
0300954529
0301452948014
0300992066
0301553350
0300523755
0300954529
0300954529
0301175691
0301175691
0301175691
0301452948
0100148391001
0300954529
0300954529
1800155188007
1700104278
3500561432
3500666675
0300954529
0302636391

Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
Coâng ty CLASSIC MODE LTD
XN Cheá Bieán thöïc Phaåm Thuûy Saûn Chôï Lôùn
Cty Lieân Doanh Phaùt Trieån Tieáp Vaän Soá 1
Böu Ñieän Tp.HCM
Cty coå phaàn thöông caûng Vuõng Taøu
Cty CP CB XNK thuûy saûn Baø ròa - Vuõng taøu
Böu Ñieän Tp.HCM
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Cty TNHH TM - VT MDL
Coâng ty DV- DL Beán Thaønh
CN Cty TNHH Thaønh Coâng
Coâng ty Taân caûng Saøi goøn
Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
DHL International(S) Pte Ltd
Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
Cty CP giao nhaän vaän taûi vaø TM
Coâng ty TNHH Nam AÙ
Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam
Cty TNHH TMDV Thieân Nam Hoøa
Böu Ñieän Tp.HCM
Cty LD ñaïi lyù vaän taûi COSFI
Cty TNHH TM - VT MDL
Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam
Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
Cöûa haøng VPP Leâ Gia
Coâng ty CLASSIC MODE LTD
Coâng ty CLASSIC MODE LTD
XN saûn xuaát kinh doanh bao bì
XN saûn xuaát kinh doanh bao bì
Cty TNHH Ngoïc Söông Marina
Cty coå phaàn thöông caûng Vuõng Taøu
Cty TNHH TM DV An Phong
Cty TNHH TM DV An Phong
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam
Nhaø haøng Phan Thaønh
Nhaø troï Hoàng Nhung

0300954529
0300954529
1700104278
0300523755
0300602277
0300954529
3500561432
3500666675
0300954529
0100686209002
0100686209002
0303190303
0301171827
0301448109
0300514849
0300954529
0300954529
0301553350
0300954529
0300954529
0301776205
3400373509
0100148391001
0302429934
0300954529
0301471348
0303190303
0100148391001
0300954529
0300954529
0300954529
0300954529
0300954529
0300954529
0300954529
0300954529
0302871317
1700104278
1700104278
1800155188007
1800155188007
0302313760
3500561432
0300992066
0300992066
0100686209002
0100686209002
0100148391001
0303258093
1700333849

Cty CP GEMADEPT
Böu Ñieän Tp.HCM
Cty TNHH TM DV An Phong
Coâng ty Taân caûng Saøi goøn
Cty CP CB XNK thuûy saûn Baø ròa - Vuõng taøu
Böu Ñieän Tp.HCM
CN Cty TNHH Thaønh Coâng
DHL International(S) Pte Ltd
Böu Ñieän Tp.HCM
Böu Ñieän Tp.HCM
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Cty Lieân Doanh Phaùt Trieån Tieáp Vaän Soá 1
Cty TNHH TM - VT MTL
Böu Ñieän Tp.HCM
Cty CP vaên hoùa Phöông Nam
XN saûn xuaát kinh doanh bao bì
Laøng du lòch Bình Quôùi
Laøng du lòch Bình Quôùi
Cty TNHH Lieân Anh
Cty TNHH Lieân Anh
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam
CN Cty TNHH Thaønh Coâng
Cty TNHH TM - VT MTL
XN Cheá Bieán thöïc Phaåm Thuûy Saûn Chôï Lôùn
Cty TNHH TM DV An Phong
Cty TNHH TM DV An Phong
DNTN nhaø haøng Vieät Ca
Coâng ty CLASSIC MODE LTD
Coâng ty CLASSIC MODE LTD
Cty Lieân Doanh Phaùt Trieån Tieáp Vaän Soá 1
DHL International(S) Pte Ltd
Cty coå phaàn coâng ngheä Vieät
Cty Lieân Doanh Phaùt Trieån Tieáp Vaän Soá 1
XN saûn xuaát kinh doanh bao bì
Cty TNHH TM - VT MTL
Coâng ty CLASSIC MODE LTD
Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam
DHL International(S) Pte Ltd
CN Cty TNHH Thaønh Coâng
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Cty TNHH TM DV An Phong
Cty TNHH Sao Ñoû
Cty TNHH Taâm Lieân
Cty Lieân Doanh Phaùt Trieån Tieáp Vaän Soá 1

0301116791
0300954529
0300992066
0300514849
3500666675
0300954529
0301448109
0301553350
0300954529
0300954529
0100686209002
0100686209002
0300602277
0303190303
0300954529
0301860552
1800155188007
0300625210
0300625210
0302490174
0302490174
0100686209002
0100686209002
0100686209002
0100148391001
0301448109
0303190303
0300523755
0300992066
0300992066
0301414854
1700104278
1700104278
0300602277
0301553350
0301846244
0300602277
1800155188007
0303190303
1700104278
0100148391001
0301553350
0301448109
0100686209002
0100686209002
0100686209002
0300992066
0301046946
3500408522003
0300602277

DNTN Haûo Loan
DNTN Hoøa Phuù
Cty TNHH TM - VT MTL
DNTN Thieân Höông
Khaùch saïn Caåm Hoàng
Cty xaêng daàu TG-CH xaêng daàu soá 2
Böu Ñieän Tp.HCM
CN Cty TNHH Thaønh Coâng
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Böu Ñieän Tp.HCM
DHL International(S) Pte Ltd
Cty vieãn thoâng Quaân Ñoäi
CTY CP VAÄT TÖ XAÊNG DAÀU (COMECO)
Cty TNHH TM DV An Phong
Cty CP GEMADEPT
Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam
Lieân hieäp hôïp taùc xaõ thöông maïi Tp.HCM
Cty TNHH Sôn Haûi
CtyLD ñaïi lyù vaän taûi COSFI
Cty TNHH TM DV An Phong
Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam
XN saûn xuaát kinh doanh bao bì
CTY CP VAÄT TÖ XAÊNG DAÀU (COMECO)
TT thoâng tin thöông maïi VN
CN DNTN Trí Kieân
DNTN VAÏN LÔÏI
Coâng ty CLASSIC MODE LTD
Khaùch saïm CAÅM HOÀNG
CN Cty TNHH Thaønh Coâng
CN Xaêng daàu Soùc Traêng
Böu Ñieän Tp.HCM
KHAÙCH SAÏN QUANG SANG
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
CTY CP VAÄT TÖ XAÊNG DAÀU (COMECO)
DNTN Mười Phong Phuù
DNTN THU VAÂN
Cty CP GEMADEPT
CTY CP VAÄT TÖ XAÊNG DAÀU (COMECO)
Böu Ñieän Tp.HCM
DNTN Mười Phong Phuù
DNTT TM DV Ñöùc Trieàu
Cty TNHH DV M & TOI
Cty Phaùt haønh saùch TPHCM(FAHASA)
Cty LD ñaïi lyù vaän taûi COSFI
Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam
Böu Ñieän Tp.HCM
DNTN Myõ Chaùnh

3600509080
1200526867
0303190303
1700131899
1700134579001
1200100370002
0300954529
0301448109
0100686209002
0100686209002
0300954529
0301553350
0100109106
0300450673
0300992066
0301116791
0100148391001
0301175691
3500532696
0301471348
0300992066
0100148391001
1800155188007
0300450673
0100107116007
1700411141001
0303882294
1700104278
1700134579001
0301448109
1800158559001
0300954529
1800153550
0100686209002
0100686209002
0100686209002
0300450673
3500442756
1700109822
0301116791
0300450673
0300954529
3500442756
0301421033
0302614077
0303158155
0301471348
0100148391001
0300954529
11005900354

Cöûa haøng VPP Leâ Gia
Cty TNHH TM DV An Phong
Coâng ty CLASSIC MODE LTD
Böu ñieän TP.HCM
DNTN Nguyeãn Minh Ñöùc
Cty TNHH May Theâu An Phöôùc
Böu ñieän TP.HCM
DNTN Baûy Luùa
CN DNTN Trí Kieân
Khaùch saïn Caåm Hoàng
DHL International(S) Pte Ltd
Cty Vieãn Thoâng A
Cty coå phaàn coâng ngheä Vieät
DNTN Xaêng Daàu Voi laù
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Cty TNHH 1 thaønh vieân NAM PHONG
Sieâu thò SAØI GOØN
Cty TNHH TMDV Thieân Nam Hoøa
Cty TNHH AN HẢO
DNTN Mười Phong Phuù
CN Cty TNHH Thaønh Coâng
DNTN LAÙNG CAÙT
CN Cty TNHH Thaønh Coâng
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
DHL International(S) Pte Ltd
Cty CP maùy tính Vieät Nam
CTY CP VAÄT TÖ XAÊNG DAÀU (COMECO)
Sieâu thò SAØI GOØN
Sieâu thò SAØI GOØN

Á TOAÙN TRÖÔÛNG

0302871317
0300992066
1700104278
0300954529
3500550254
0301241545
0300954529
1700388887
1700411141001
1700134579001
0301553350
0301430045
0301846244
1100142183
0100686209002
0100686209002
1100608160
0300100037004
0302429934
0304018513
3500442756
0301448109
3500456597
0301448109
0100686209002
0100686209002
0301553350
0301911208
0300450673
0300100037004
0300100037004

AØO NAÊM 2005
khai haøng thaùng )

Maõ soá : 0303221625

Maët haøng
(coâng trình)
NOIDUNG
Tieáp khaùch
Tieáp khaùch
Phí chuyeån tieàn
Phí löu kho
Veù maùy bay
Phí chuyeån tieàn
Veù maùy bay
Phí chuyeån tieàn
Ñoà duøng vaên phoøng
Thueâ maët baèng
Tieáp khaùch
Baøn laøm vieäc
Baïch tuoäc ñoâng laïnh
Phí chuyeån tieàn
Ñoà duøng vaên phoøng
Ñoà duøng vaên phoøng
Phí löu kho
Phí chuyeån tieàn
Ñoà duøng vaên phoøng
Phí chuyeån khoaûn
Phí chuyeån khoaûn
Phí chuyeån khoaûn
Phí chuyeån tieàn
Quaûng caùo
Phí chuyeån tieàn
Thuøng Carton
Phí boác dôû haøng hoùa
Cöôùc ñieän thoaïi
Phí ñoùng haøng laïnh
Thuøng Carton
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Tieáp khaùch
Ñoà duøng vaên phoøng
Quaàn aùo
Cöôùc ñieän thoaïi
Cöôùc ñieän thoaïi
Phí vaän chuyeån
Ñieän thoaïi di ñoäng

Doanh thu

#DIV/0!
Thueá

mua vaøo
suaát
HANGVAO
TYLE
362,000
10%
961,818
10%
109,000
10%
13,441,252
10%
2,857,142
5%
109,000
10%
2,857,143
5%
109,000
10%
563,636
10%
2,727,273
10%
1,249,091
10%
920,000
10%
71,136,000
5%
109,000
10%
345,545
10%
167,090
10%
13,551,300
10%
123,000
10%
618,182
10%
671,495
10%
715,928
10%
447,829
10%
136,000
10%
5,200,000
10%
136,000
10%
3,333,000
10%
277,000
5%
773,695
10%
435,000
0%
3,466,320
10%
136,000
10%
109,091
10%
72,727
10%
692,727
10%
164,727
10%
689,091
10%
33,175
10%
20,206
10%
90,909
10%
2,454,545
10%

Soá thueá

Coäng

GTGT
THUEVAO
36,200
96,182
10,900
1,344,125
142,858
10,900
142,857
10,900
56,364
272,727
124,909
92,000
3,556,800
10,900
34,555
16,710
1,355,130
12,300
61,818
67,086
71,672
44,736
13,600
520,000
13,600
333,300
13,850
77,370
0
346,632
13,600
10,909
7,273
69,273
16,473
68,909
3,372
2,021
9,091
245,455

CONG
398,200
1,058,000
119,900
14,785,377
3,000,000
119,900
3,000,000
119,900
620,000
3,000,000
1,374,000
1,012,000
74,692,800
119,900
380,100
183,800
14,906,430
135,300
680,000
738,581
787,600
492,565
149,600
5,720,000
149,600
3,666,300
290,850
851,065
435,000
3,812,952
149,600
120,000
80,000
762,000
181,200
758,000
36,547
22,227
100,000
2,700,000

Phí löu kho
Cöôùc ñieän thoaïi
Ñoà duøng vaên phoøng
Phí chuùng nhaän C/O
Phí boác dôû haøng hoùa
Baïch tuoäc ñoâng laïnh
Phí chuyeån khoaûn
Phí chuyeån tieàn
Aám ñieän
DV chuyeån chuû quyeàn
Phí chuyeån tieàn
Thuøng carton
Phí löu kho
Phí ñoùng haøng laïnh
Phí chuyeãn khoaûn
Phí vaän taûi
Ñoà duøng vaên phoøng
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeãn khoaûn
Cöôùc ñieän thoaïi
Phí chuyeån tieàn
Phí löu kho
Phí chuyeãn khoaûn
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeãn khoaûn
Veù maùy bay
Cöôùc ñieän thoaïi
Ñaêng quaõng caùo
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeãn khoaûn
Ñoà duøng vaên phoøng
Chuyeån phaùt nhanh
0
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Ñoà duøng vaên phoøng
Ñoà duøng vaên phoøng
Ñoà duøng vaên phoøng
Phí chuyeãn khoaûn
Phí chöùng nhaän C/O
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Thuøng Carton
Tieàn löu kho
Phí boác dôû haøng hoùa
Thuøng in 5 lôùp
Phí chuyeån tieàn
Tieáp khaùch

9,603,990
933,989
2,129,091
50,000
138,000
46,238,400
145,338
91,000
509,091
45,500
91,000
7,836,180
5,091,750
414,286
145,338
158,182
284,000
109,000
145,338
271,282
109,000
6,863,965
358,270
109,000
109,000
136,000
122,864
2,857,142
560,676
1,242,726
109,000
145,455
830,636
1,639,106
129,192,000
123,000
109,000
129,455
19,429
114,200
717,474
50,000
109,000
109,000
6,699,330
1,056,150
347,000
6,565,000
109,000
701,818

10%
10%
10%
10%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
5%
0%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
10%
10%

960,399
93,399
212,909
5,000
6,900
2,311,920
14,534
9,100
50,909
4,550
9,100
783,618
509,175
20,714
14,534
15,818
28,400
10,900
14,534
27,128
10,900
686,396
35,780
10,900
10,900
13,600
12,302
142,858
56,068
124,274
10,900
14,545
83,064
163,910
6,459,600
12,300
10,900
12,945
971
0
71,826
5,000
10,900
10,900
669,933
105,615
17,350
656,500
10,900
70,182

10,564,389
1,027,388
2,342,000
55,000
144,900
48,550,320
159,872
100,100
560,000
50,050
100,100
8,619,798
5,600,925
435,000
159,872
174,000
312,400
119,900
159,872
298,410
119,900
7,550,361
394,050
119,900
119,900
149,600
135,166
3,000,000
616,744
1,367,000
119,900
160,000
913,700
1,803,016
135,651,600
135,300
119,900
142,400
20,400
114,200
789,300
55,000
119,900
119,900
7,369,263
1,161,765
364,350
7,221,500
119,900
772,000

Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Tieàn löu kho
Baïch tuoäc + möïc nuùt
Phí ñoùng haøng laïnh
Phí chuyeån tieàn
Phí boác dôû haøng hoùa
Thuøng in 5 lôùp
Phí chuyeån tieàn
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Phí bill haøng
Tieáp khaùch
Phí löu kho
Ñoùng coâng
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Chuyeån phaùt nhanh
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Dòch vuï VT
Thuøng Carton
Phí chuùng nhaän C/O
Vaät duïng vaên phoøng
Phí chuyeån tieàn
Phí vaän taûi
Phí bill
Phí chuùng nhaän C/O
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Phí chuyeån tieàn
Vaên phoøng phaåm
Tieàn löu kho
Tieàn löu kho
Thuøng Carton
Thuøng Carton
Tieáp khaùch
Phí boác dôû haøng hoùa
Ñoà duøng vaên phoøng
Ñoà duøng vaên phoøng
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Taøi lieäu XNK
Tieáp khaùch
Coâng taùc phí

136,000
196,000
1,060,200
137,364,000
414,286
109,000
416,000
6,500,000
136,000
278,751
1,206,649
158,182
446,000
8,016,450
404,762
109,000
109,000
751,214
136,000
136,000
90,909
10,090,500
100,000
536,364
136,000
136,364
158,182
100,000
109,000
256,000
136,000
109,000
109,000
136,000
136,000
123,000
1,655,500
3,346,200
2,140,650
3,333,000
6,666,000
440,909
484,000
266,363
253,818
290,427
868,245
250,000
727,000
240,000

10%
10%
10%
5%
5%
10%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
10%
0%
0%
0%

13,600
19,600
106,020
6,868,200
20,714
10,900
20,800
650,000
13,600
27,875
120,665
15,818
44,600
801,645
20,238
10,900
10,900
75,122
13,600
13,600
9,091
1,009,500
10,000
53,636
13,600
13,636
15,818
10,000
10,900
25,600
13,600
10,900
10,900
13,600
13,600
12,300
165,550
334,620
214,065
333,300
666,600
44,091
24,200
26,637
25,382
29,043
86,824
0
0
0

149,600
215,600
1,166,220
144,232,200
435,000
119,900
436,800
7,150,000
149,600
306,626
1,327,314
174,000
490,600
8,818,095
425,000
119,900
119,900
826,336
149,600
149,600
100,000
11,100,000
110,000
590,000
149,600
150,000
174,000
110,000
119,900
281,600
149,600
119,900
119,900
149,600
149,600
135,300
1,821,050
3,680,820
2,354,715
3,666,300
7,332,600
485,000
508,200
293,000
279,200
319,470
955,069
250,000
727,000
240,000

Phí ñoùng haøng laïnh
Phí chuyeån tieàn
Ñoà duøng vaên phoøng
Ñoùng coâng
Caù côm khoâ
Phí chuyeån tieàn
Phí löu kho
Chuyeån phaùt nhanh
Phí chuyeån tieàn
Cöôùc TEL
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Phí ñoùng haøng laïnh
Phí bill
Phí chuyeån tieàn
Vaên phoøng phaåm
Thuøng Carton
Tieáp khaùch
Tieáp khaùch
Cöôùc vaän taûi ñöôøng bieån
Phí bill
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Phí chuùng nhaän C/O
Phí löu kho
Phí bill
Baïch tuoäc ñoâng laïnh
Ñoà duøng vaên phoøng
Ñoà duøng vaên phoøng
Tíeáp khaùch
Tieàn löu kho
Tieàn löu kho
Phí ñoùng haøng laïnh
Chuyeån phaùt nhanh
Vaät duïng vaên phoøng
Phí ñoùng haøng laïnh
Thuøng Carton
Phí bill
Tieàn löu kho
Phí chuùng nhaän C/O
Chuyeån phaùt nhanh
Phí löu kho
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Ñoà duøng vaên phoøng
Möïc daáu
Xaêng
Phí ñoùng haøng laïnh

435,000
109,000
588,363
404,762
40,788,750
109,000
9,750,158
3,127,621
136,000
43,380
1,037,413
238,456
414,286
200,000
196,000
417,000
6,666,000
3,302,726
484,575
86,437,000
136,364
1,024,517
149,022
805,592
100,000
8,017,954
200,000
123,120,000
95,454
662,636
3,322,000
6,504,300
2,737,800
414,286
817,562
7,718,182
414,286
6,666,000
200,000
3,250,350
50,000
1,536,700
7,592,237
957,088
153,329
664,873
376,909
120,000
274,091
414,286

0%
10%
10%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
0%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%

0
10,900
58,837
20,238
2,039,437
10,900
975,016
312,762
13,600
4,338
103,741
23,845
20,714
20,000
19,600
41,700
666,600
330,272
48,457
0
13,636
102,452
14,902
80,559
10,000
801,795
20,000
6,156,000
9,546
66,264
332,000
650,430
273,780
20,714
81,756
771,818
20,714
666,600
20,000
325,035
5,000
153,670
759,224
95,709
15,333
66,487
37,691
12,000
25,909
20,714

435,000
119,900
647,200
425,000
42,828,187
119,900
10,725,174
3,440,383
149,600
47,718
1,141,154
262,301
435,000
220,000
215,600
458,700
7,332,600
3,632,998
533,032
86,437,000
150,000
1,126,969
163,924
886,151
110,000
8,819,749
220,000
129,276,000
105,000
728,900
3,654,000
7,154,730
3,011,580
435,000
899,318
8,490,000
435,000
7,332,600
220,000
3,575,385
55,000
1,690,370
8,351,461
1,052,797
168,662
731,360
414,600
132,000
300,000
435,000

Xaêng
Xaêng
Phí bill
Nöôùc maém
Phoøng nghó
Xaêng
Phí chuyeån tieàn
Phí löu kho
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Phí chuyeån tieàn
Chuyeån phaùt nhanh
Chuyeån phaùt nhanh
Xaêng
Ñoà duøng vaên phoøng
Phí ñoùng haøng laïnh
Phí chöùng nhaän C/O
Vaät duïng vaên phoøng
Xaêng
BILL haøng
Ñoà duøng vaên phoøng
Phí chöùng nhaän C/O
Thuøng Carton
Xaêng
Baûn tin thöông maïi VN
Tieáp khaùch
Xaêng
Phí löu kho
Phoøng nghó
Phí löu kho
Xaêng
Phí chuyeån tieàn
Phoøng nghó
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Xaêng
Tieáp khaùch
Xaêng
Phí ñoùng haøng laïnh
Xaêng
Phí chuyeån tieàn
Tieáp khaùch
VPP
Tieáp khaùch
Vaên phoøng phaåm
Phí Bill
Phí chöùng nhaän C/O
Chuyeån tieàn nhanh
Xaêng

319,773
456,818
200,000
492,000
636,361
431,818
196,000
8,708,445
817,564
113,062
66,900
775,814
880,386
411,136
311,181
460,000
50,000
209,909
456,818
136,364
253,636
50,000
6,666,000
411,136
2,000,000
488,182
456,818
7,551,450
281,817
4,676,195
456,818
136,000
381,818
543,122
171,075
1,032,717
420,273
373,636
456,850
460,000
420,273
123,000
215,455
208,181
421,818
203,636
136,364
50,000
86,000
431,818

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
0%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
0%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
0%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

30,227
43,182
20,000
49,200
63,639
43,182
19,600
870,845
81,756
11,306
6,690
77,581
88,039
38,864
31,119
0
5,000
20,991
43,182
13,636
25,364
5,000
666,600
38,864
0
48,818
43,182
755,145
28,183
467,619
43,182
13,600
38,182
54,312
17,108
103,272
39,727
37,364
43,150
0
39,727
12,300
21,545
20,819
42,182
20,364
13,636
5,000
8,600
43,182

350,000
500,000
220,000
541,200
700,000
475,000
215,600
9,579,290
899,320
124,368
73,590
853,395
968,425
450,000
342,300
460,000
55,000
230,900
500,000
150,000
279,000
55,000
7,332,600
450,000
2,000,000
537,000
500,000
8,306,595
310,000
5,143,814
500,000
149,600
420,000
597,434
188,183
1,135,989
460,000
411,000
500,000
460,000
460,000
135,300
237,000
229,000
464,000
224,000
150,000
55,000
94,600
475,000

VPP
Ñoà duøng vaên phoøng
Tieàn löu kho
Chuyeån tieàn nhanh
Xaêng
Duïng cuï
Chuyeån tieàn nhanh
Xaêng
Tieáp khaùch
Coâng taùc phí
Chuyeån phaùt nhanh
Vaät duïng vaên phoøng
Vaät duïng vaên phoøng
Xaêng
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Xaêng
VPP
Vaät duïng vaên phoøng
Lịch bloc
Tieáp khaùch
Phí löu kho
Xaêng
Phí löu kho
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Chuyeån phaùt nhanh
Tieáp khaùch
Xaêng
VPP
VPP
COÄNG

781,000
379,272
3,504,150
218,744
259,090
570,836
260,252
345,440
240,000
309,090
2,518,484
12,500,000
2,445,455
345,480
932,905
179,134
397,273
686,273
1,263,636
90,909
500,000
3,837,486
376,364
3,389,789
126,673
685,437
787,297
561,000
376,364
41,143
361,818
978,000,852

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%

78,100
37,928
350,415
21,874
25,910
57,083
26,025
34,544
24,000
30,910
251,848
1,250,000
244,545
34,548
93,290
17,913
39,727
68,627
126,364
9,091
50,000
383,749
37,636
338,979
12,667
68,544
78,729
56,100
37,636
2,057
36,182
60,548,289
0

GIAÙM ÑOÁC

859,100
417,200
3,854,565
240,618
285,000
627,919
286,277
379,984
264,000
340,000
2,770,332
13,750,000
2,690,000
380,028
1,026,195
197,047
437,000
754,900
1,390,000
100,000
550,000
4,221,235
414,000
3,728,768
139,340
753,981
866,026
617,100
414,000
43,200
398,000

BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOÙA DÒCH VUÏ MUA
( Duøng cho cô sôû tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá k
Teân cô sôû kinh doanh :
Ñòa chæ :

COÂNG TY TNHH TAÂN HÖNG TÍN
151/56A/15 Luõy Baùn Bích Q. Taân Phuù

Chöùng töø
TT
THANGTT

Soá xeri
XERI

Soá CT
SOCT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

1 AA/2005-T
2 BE/2005T
3 BE/2005T
4 BE/2005T
5 AA/2005-T
6 TA/2005N
7 KE/2005N
8 UA/2005N
9 AA/2005-T
10 VP/2005N
11 VK/2005N
12 AA/2005-T

170,905
141,743
602,390
602,391
415,718
54,533
25,734
53,939
70,022
21,020
29,948
21,414

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

13 XM/2005N
14 VV/2005N
15 BE/2005T
16 BE/2005T
17 VX/2005N
18 VX/2005N
19 VA/2005N
20 BG/2005T
21 BG/2005T
22 AA/2005-T
23 VQ/2005N
24 VQ/2005N
25 AE/2006N
26 VQ/2005N
27 VQ/2005N
28 AA/2005-T
29 KS/2005N
30 LG/2005N
31 LA/2005N
32 AA/2005-T
33 XK/2005N
34 KE/2005N
35 VY/2005N
36 AK/2006N

79,182
5,441
850,539
850,538
35,845
37,494
90,599
384,132
384,133
22,604
31,096
76,863
9,561
29,178
76,877
27,854
39,027
47,926
67,813
1,597
24,409
25,745
37,709
23,607

Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng
Ngaøy
NGAY

Teân cô sôû kinh doanh
KH

1/4/2006 CTY CP VAÄT TÖ XAÊNG DAÀU (COMECO)
1/3/2006 Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
1/19/2006 Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
1/19/2006 Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
1/10/2006 Coâng ty Taân caûng Saøi goøn
1/9/2006 CN Cty TNHH Thaønh Coâng
1/4/2006 DNTN TROÏNG NHAÂN
1/26/2006 DNTN TM DV PHUÙC AN
1/23/2006 KHAÙCH SAÏN BEÁN THAØNH
1/23/2006 CN Cty TNHH Khải Thiện
2/7/2006 NS Nguyễn Huệ
2/13/2006 DHL International(S) Pte Ltd
Cty TNHH On Time Worlwide Logistics
2/13/2006 (VN)
2/12/2006 Trạm xăng dầu Hoa Bình KV1
2/21/2006 Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
2/21/2006 Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
2/22/2006 DNTN Laùng Caùt
3/10/2006 DNTN Laùng Caùt
3/14/2006 DNTN TM DV Phuùc An
3/17/2006 Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
3/17/2006 Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
3/18/2006 Cty SX-TM-XNK Taây Nam
3/19/2006 CN DNTN Trí Kieân
3/20/2006 Khaùch saïn Caåm Hoàng
3/21/2006 DNTN TM Hieäp Phuù
3/25/2006 DNTN Bích Nhö
3/25/2006 Khaùch saïn Caåm Hoàng
3/29/2006 DHL International(S) Pte Ltd
3/6/2006 QUAÙN 108
3/13/2006 Quaùn aên Thoû BERNI
3/24/2006 TIEÄM CÔM 6 MINH
3/31/2006 Ngaân haøng CITIBANK
4/1/2006 DNTN TM DV Phuùc An
4/3/2006 DNTN Troïng Nhaân
4/4/2006 DNTN Tuyeát Söông
4/4/2006 DNTN KS Chaâu Ngoïc

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

37 VX/2005N
38 VX/2005N
39 XX/2005N
40 AT/2006
41 XK/2005N
42 AA/2005-T
43 AA/2006-T
44 AK/2006N
45 TS/2005N
46 BK/2006N
47 AA/2005-T
48 XX/2005N
49 BG/2005T
50 BG/2005T
51 BG/2005T
52 AA/2006-T
53 BC/2006N
54 AG/2006N
55 TS/2005N
56 AP/2006N
57 AA/2005-T
58 LA/2005N
59 AA/2005-T

40,060
40,105
42,403
1,766
24,622
1,562
25,559
34,173
64,795
34,556
219,048
42,443
678,930
678,931
678,932
29,101
94,626
46,323
50,948
8,452
32,251
66,659
32,985

4/6/2006 DNTN Laùng Caùt
4/11/2006 DNTN Laùng Caùt
4/15/2006 Cty TNHH TM & DV Song Duy
4/16/2006 CTY DL Baø Ròa-Vuõng Taøu
4/16/2006 DNTN TM DV Phuùc An
4/18/2006 Cty TNHH TM-VT Ngoïc Phöông
4/18/2006 CN Phoøng TM & CN VN
4/20/2006 XN SX Kinh doanh bao bì
4/21/2006 Coâng ty CLASSIC MODE LTD
4/21/2006 DNTN Döông Gia
4/22/2006 Cty CP VT Xaêng Daàu (COMECO)
4/23/2006 Cty TNHH TM & DV Song Duy
4/24/2006 Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
4/24/2006 Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
4/24/2006 Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS
4/24/2006 CN Phoøng TM & CN VN
4/26/2006 DNTN Vuõ Ngoïc Toaùn
4/29/2006 Cty TNHH Kim Gia Phaùt
4/29/2006 DNTN Phöông Trinh
4/29/2006 Cty TNHH TM-DV Ñöùc Bình Long
4/13/2006 Cty TNHH MAERSK VIETNAM
4/17/2006 KIM THANH
4/20/2006 Cty TNHH MAERSK VIETNAM

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

hanh1116@yahoo.com.vn

Maãu soá : 03/GTGT

AØNG HOÙA DÒCH VUÏ MUA VAØO THAÙNG 4 NAÊM 2006
ông phaùp khaáu tröø thueá keâ khai haøng thaùng )

Taân Phuù

10%

Maõ soá : 0303221625

nh/ngöôøi mua haøng
Maõ soá thueá
MS THUE

Maët haøng

Doanh thu

(coâng trình)
NOIDUNG

mua vaøo
HANGVAO

#DIV/0!
Thueá
suaát
TYLE

0300450673
0100686209002
0100686209002
0100686209002
0300514849
0301448109
3500108247
0302159396
0300625210002
0300954504
0304132047
0301553350

Xaêng
Cöôùc ñieän thoaïi
Cöôùc ñieän thoaïi
Cöôùc ñieän thoaïi
Ñoùng coâng
Phí löu kho
Caù maét kieáng khoâ
Xaêng
Tieáp khaùch
Tieáp khaùch
Vaên phoøng phaåm
Chuyeån phaùt nhanh

384,545
571,673
592,185
115,670
300,000
797,826
328,500,000
409,091
1,218,000
1,166,364
247,143
998,725

10%
10%
10%
10%
5%
10%
5%
10%
10%
10%
5%
10%

0304152780
0600678800
0100686209002
0100686209002
3500456597
3500456597
0302159396
0100686209002
0100686209002
0302010607
1700411141001
1700134579001
3700146497
1700445447
1700134579001
0301553350
0300420615001
0300974691-3
1700265613-4
0100112444001
0302159396
3500108247
1500237400
1800512295

Phí Bill
Xaêng
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Xaêng
Xaêng
Xaêng
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Xaêng
Tieáp khaùch
Phoøng nghó
Xaêng
Xaêng
Phoøng nghó
Chuyeån phaùt nhanh
Tieáp khaùch
Tieáp khaùch
Tieáp khaùch
Phí dòch vuï ngaân haøng
Xaêng
Caù maét kieáng khoâ
Xaêng
Phoøng nghó

160,000
351,818
145,883
377,711
400,909
818,182
409,091
498,262
111,218
387,573
394,545
327,271
400,909
392,663
172,726
2,404,265
617,000
1,301,000
300,000
795,050
384,545
151,875,000
261,818
90,909

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

10%
10%
10%
10%
10%

3500456597
3500456597
0303204450
3500101812
0302159396
0301454977
0100148391001
1800155188007
1700104278
1700480441
0300450673
0303204450
0100686209002
0100686209002
0100686209002
0100148391001
3600284493
1400403710
1700288314
0303327928
0303728327
1700392932
0303728327

Xaêng
Xaêng
Tieáp khaùch
Tieáp khaùch
Xaêng
Xaêng
Phí CN C/O
Thuøng carton
Phí löu kho
Phoøng nghó
Xaêng
Tieáp khaùch
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Cöôùc di doäng
Phí CN C/O
Xaêng
Xaêng
Phoøng nghó
VPP
Phí taøu bieån
Phoøng nghó
Phí Bill taøu
COÄNG

376,364
392,727
220,000
250,000
384,545
368,182
50,000
2,066,460
6,293,700
166,364
409,091
360,909
772,944
348,271
73,407
22,727
409,091
429,547
327,272
480,000
47,654,595
240,000
150,000

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
10%

560,925,766

GIAÙM ÑOÁC

ãu soá : 03/GTGT

Soá thueá

Ghi chuù

GTGT
THUEVAO

CONG

38,455
57,167
59,218
11,567
15,000
79,782
16,425,000
40,909
121,800
116,636
12,357
99,872
16,000
35,182
14,588
37,771
40,091
81,818
40,909
49,826
11,122
38,742
39,455
32,729
40,091
39,267
17,274
240,426

79,505
38,455
7,593,750
26,182
9,091

423,000
628,840
651,403
127,237
315,000
877608
344,925,000
450,000
1,339,800

900,000
450,000
548,088
122,340
426,315
434,000
360,000
441,000
431,930
190,000
2,644,691
617,000
1,301,000
300,000
874,555
423,000
159,468,750
288,000
100,000

37,636
39,273
22,000
25,000
38,455
36,818
5,000
206,646
629,370
13,636
40,909
36,091
77,294
34,827
7,341
2,273
40,909
42,954
32,728
48,000

27,017,197
33,531,092

414,000
432,000
242,000
275,000
423,000
405,000
55,000
2,273,106
6,923,070
180,000
450,000
397,000
850,238
383,098
80,748
25,000
450,000
472,501
360,000
528,000
47,654,595
240,000
150,000