ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Συναρτήσεις
Πράξεις Συναρτήσεων
Αντίστροφη Συνάρτηση

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Συναρτήσεις
Πράξεις Συναρτήσεων
1.Να βρείτε τα πεδία ορισμού των παρακάτω συναρτήσεων:
7x
2x 1
ι) f ( x)  2
ιι) f ( x) 
ιιι) f ( x)  x 2  3x  4
| 2 x  1| 5
x  2x  3
ex
2x  3
ιν) f ( x)  ln( x 2  3x  10) ν) f ( x) 
νι) f ( x) 
.
ln( x  2)
3 | x  1|
2.Ομοίως:
x 1
2
x  x6
ln( x  5)
ιν) f ( x) 
.
2 x

ι) f ( x) 

ιι) f ( x) 

4  x2
x 1

ιιι) f ( x) 

| x | 3
x2  4

3.Ομοίως:
ι) f ( x)  (9  x 2 )
ιιι) f ( x) 

ιι) f ( x) 

| x|1

ln 2 x  ln x
x3  2 x 2  5 x  6

ιν)

4 x
1

x  3 ln( x  1)  1

f ( x)  ln(2 x  x2 )   x .

4.Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:
α) f ( x)  x 3  27

β) f ( x)  x  3  4  x

x
x 1
 ex 1

ε) f ( x)  ln  x
 e  1

δ) f ( x) 

γ) f ( x) 

2

ζ) f ( x)  e x  1  1  ln x

2x  5
x  x2
3

 x  3
στ) f ( x)  log( x 2  x  2)  log

3 x
 x 2  5x  4 

η) f ( x)  ln 
 x2 

5. Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:
α) f ( x) 

4  x2
( x  1) ( x  1)

β) f ( x) 

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

2
x  2 1

3
4 x  x
Page 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
x2  x
1
δ) f ( x) 

x  2  1 3x  8  x

2
γ) f ( x) 
3x  7  x
ε) f ( x)  ln( x  3)

στ) f ( x) 

 x
1

x  [0,2 ]
2x  1  x  1

ζ) f ( x)  x 2  5x  4   x 2  7 x  10
θ) f ( x)  32 x  4.3 x  3
κ) f ( x)  ( x  1) x1

η) f ( x)  log x (4  x 2 )

ι) f ( x)  2 ln x  ln 2 x
λ) f ( x)  log 3 x (4 x  6.2 x  8)

6.Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης :
1
f ( x) 
2
(  1) x  2(  1) x    3
Για τις διάφορες τιμές του λ ε R.
7.Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η συνάρτηση
f ( x)  (  2) x 2  2 x  2  3 έχει πεδίο ορισμού το R.

8.Για ποιες τιμές του λ  R η συνάρτηση f με f ( x) 
ορισμού το R.

2x  1
έχει πεδίο
x  x  4
2

9.Για ποιες τιμές του λ  R η συνάρτηση f ( x)  2 x 2  x    3 έχει πεδίο
ορισμού το R.
10.Να προσδιορίσετε τις τιμές του λ  R για τις οποίες η συνάρτηση
f ( x)  ln(x 2  x    1) έχει πεδίο ορισμού το R.
11.Δίνεται η συνάρτηση f ( x) 

ln( x  a)
για την οποία ισχύει f(-1)=1 και
ln(   x)

f(-6)=0.
Να βρείτε: ι) τους αριθμούς α,β
f(-6).

ιι)το πεδίο ορισμού της f ιιι)την τιμή

12.Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  3  log( x   )

για την οποία ισχύει

f(101)=1. Nα βρείτε :
ι)την τιμή του α
ιι)το πεδίο ορισμού της f

ιιι)το πεδίο ορισμού της

g ( x) 

11
f ( f ( ))  ln( x  f (2)) .
10

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
13.Δίνεται η συνάρτηση :

 x   , 6  x  1
f ( x)   2
 x   , 1  x  7
Για την οποία ισχύει f(-2)=5 και f(5)=24.
ι)Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f ιι)Να βρείτε τους αριθμούς α και β.
ιιι)Να βρείτε τις τιμές f(-1) και f(f(-3)) ιν)Να λύσετε την εξίσωση f(x)=3.
14.Δίνεται η συνάρτηση :
 |  |  a   8    2

f ( x)   x 2    4   2    3

3    15
  4
για την οποία ισχύει f(-4)+f(1)+f(12)=7.Να βρείτε:
α)το πεδίο ορισμού της f,
β)τον αριθμό α,
γ)τις τιμές f(-2) ,f(3), f(f(f(-5))).

x
15.Μια συνάρτηση f : (0,)  R έχει την ιδιότητα f ( )  ln x  f ( x)  1 για
e
x >0.
α) Να προσδιοριστεί ο τύπος της f
β) Να γίνει η γραφική παράσταση
16.Μια συνάρτηση f : R  R έχει την ιδιότητα 2 f ( x)  f (1  x)  x 2  2 x  1 .
α) Να προσδιοριστεί ο τύπος της f
β) Να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης g ( x)  f ( x  2)
17.Αν για τη συνάρτηση f ισχύει:

f ( x)  xf ( x)  x  1,
αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι σταθερή.

x

τότε να

18.Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το R για την
οποία ισχύει: f ( x)  f (1  x)  x 2  5 με x  R

1
19.Έστω συνάρτηση f τέτοια ώστε: 2 f ( x)  3 f ( )  x 2 x  0
x
α) Να προσδιοριστεί ο τύπος της f
β) Να βρεθεί το f(2)

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
20.Δίνεται η συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:
f(x)+3f(2-x)=-4x για κάθε χ ε R.
Na βρείτε :
α)το f(1)
β)τον τύπο της συνάρτησης f.
21. Δίνεται η συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

f ( x  2)  2 f (5  x)   x2  22 x  70 για κάθε χ ε R.
α)Να αποδείξετε ότι: f ( x)  2 f (3  x)   x 2  18x  30 για κάθε χ ε R.
β)Να βρείτε τον τύπο της f.
22. Δίνεται η συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

f ( x)  (1  x) f (3  x)  x2  x  1 για κάθε χ ε R.
Na βρείτε :
α)το f(1) και το f(2)

β)τον τύπο της συνάρτησης f.

23. Δίνεται η συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

f ( x2  x)  4 f (4 x  2)  ln( x 2  3x  3) για κάθε χ ε R.
Nα αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει τουλάχιστον δύο ρίζες.
24. Δίνεται η συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:
1
2 f ( x)  3 f    x 2 , x  0 .
 x
Na βρείτε :
α)το f(1) και β)τον τύπο της συνάρτησης f.
25.’Εστω συνάρτηση f : (0, )  R για την οποία ισχύει :
f(xy)=f(x)+f(y) για κάθε x,y >0.
Να αποδείξετε ότι :
α) f(1)=0

1
β) f ( y )   f   για κάθε y>0
 y

x
γ) f    f ( x)  f ( y ) για κάθε
 y

x,y >0.
26.Αν η συνάρτηση ικανοποιεί για κάθε x,y εR τη σχέση:
f(x+y)+f(x-y)=f(3x)
να αποδειχθεί ότι η f είναι σταθερή.
27.Nα βρεθούν όλες οι συναρτήσεις f : R  R με την ιδιότητα:
f(x)f(y)=f(x)+f(y)+3 για κάθε x,y εR.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
28. Δίνεται η συνάρτηση f : R  R ,μη σταθερή με τις ιδιότητες :
f(xy)=f(x)f(y) και f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy για κάθε x,y ε R.
Να αποδείξετε ότι:
α)f(0)=0 ,f(1)=1 ,f(-1)=1
β)η συνάρτηση f είναι άρτια,
γ)ο τύπος της f είναι : f ( x)  x 2 για κάθε χεR.
5x  8
. Να βρείτε :
x 3
α )το πεδίο ορισμού της β) το σύνολο τιμών της .

29.Δίνεται η συνάρτηση f ( x) 

30.Δίνεται η συνάρτηση f :[1,0]  R με f ( x) 
τιμών της f.

x7
.Να βρείτε το σύνολο
x 1

31.Να βρείτε τα κοινά σημεία με τους άξονες των γραφικών παραστάσεων
των συναρτήσεων:
α) f ( x)  x2  2 x  8 β ) f ( x) | 2 x 1| 5 γ) f ( x)  e x  1 δ) f ( x)  ln( x  2)
32.Να βρείτε την σχετική θέση με τον άξονα χ’χ των γραφικων παραστάσεων
των συναρτήσεων:
α) f ( x)  2 x 2  5x  3
δ) f ( x) 

β) f ( x)  ln | x  3|

x

1
γ) f ( x)     4
2

x 2  16
.
1 | x |

33.Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρήσεων:
α) f ( x)  x3  3x 2  2 x  1 και g ( x)  x2  x  1
β) f ( x)  x ln x  2 x και g ( x)  x
γ) f ( x)  4 x  2 και g ( x)  6(2x  1)
δ) f ( x)  e x ln x  6 και g ( x)  2e x  3ln x
34.Δίνονται οι συναρτήσεις :
f ( x)  x 2  4 x | x  2 | , g ( x) | x  2 |  x  4 και h( x)  7  x .
Να βρείτε τα διαστήματα στα οποιά :
α)η C f βρίσκεται κάτω από την C g
β)η Ch βρίσκεται πάνω από την C g .

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
35.Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  x 2  ax  a  4 με α εR.
Αν η C f διέρχεται από το σημείο Μ(-3,5), να βρείτε:
α)τον αριθμό α

β)τα σημεία τομής της C f με τους άξονες

γ)τα σημεία τομής της C f με την γραφική παράσταση της g(x)=-4x+1
δ)τα διαστήματα στα οποία η C f βρίσκεται πάνω από την γραφική παράσταση
της
h( x ) 

2 x2  | x  3 |
.
2

36.Δίνεται η συνάρτηση :

Αν η C f

x 1
 x2  a
, με αεR.
f ( x)  
| x  2 |  a  1 x  1
διέρχεται από το σημείο Μ (1,-3) ,να βρείτε :

α)τον αριθμό α

β) τα σημεία τομής της C f με τους άξονες.

37.Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f ( x)   x 2  ax  1  a και
g ( x)  x 2  x  2a με αεR ,τέμνονται πάνω στην ευθεία χ=2.Να βρείτε :

α)τον αριθμό α

β)τα διαστήματα στα οποία η C f βρίσκεται κάτω από την

Cg .
ln( x  a)
,με α,βεR,τέμνει
ln( x   )
τον άξονα χχ΄ στο -8 και διέρχεται από το Α(-1,3).
Να βρείτε:
α)τους αριθμούς α,β
β)το πεδίο ορισμού της f γ)τα σημεία τομής της
C f με την ευθεία y=2.

38.Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f ( x) 

39.Nα εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές:
x3  
| x |  4
f
(
x
)

α) f ( x) 
β)
γ) f ( x) |   3|  |   3|
2  4
16   2

 3 x 
δ) f ( x)  ln 

 3 x 

ε) f ( x) 

40.Ομοίως:
 x  x 4 ,   0
α) f ( x)   4
 x    ,   0

1
1
 .
x
1 2 2

  3  5 2  3 ,   1
β) f ( x)   3
2
   5  3 ,   1

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
41.α)Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση μιας περιττής συνάρτησης με
πεδίο ορισμού το R διέρχεται από την αρχή των αξόνων .
β)Δίνεται περιττή συνάρτηση f ( x)  x3  4 x   με αεR.
Να βρείτε :
ι)τον αριθμό α ιι) τα διαστήματα στα οποία η C f βρίσκεται πάνω από τον
άξονα χ’χ ιιι)τα σημεία τομής της C f με την γραφική παράσταση της
g ( x)  4 x 2  3x  4 .

42.Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει :
f ( x  y)  f ( x  y)  2( f ( x)  f ( y)) για κάθε χ,y εR.
Να αποδείξετε ότι :
α)η γραφική παράσταση της f περνά από την αρχή των αξόνων.
β)η f είναι άρτια
γ)ισχύει f(|x|)=f(x) για κάθε χεR.
43. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει f ( x)  0 για κάθε χεR
και:
f ( x  y)  f ( x  y)  2 f ( x) f ( y) για κάθε χ,y εR.
α)Να βρείτε το f(0)
β)Να αποδείξετε ότι η f είναι άρτια.
44. Δίνεται συνάρτηση f : R  R μη σταθερή για την οποία ισχύει :
f ( x  y)  af ( x)  f ( y) για κάθε χ,y εR.

α)Να αποδείξετε ότι α=1 β)Να βρείτε το f(0) γ)Να αποδείξετε ότι η f είναι
περιττη.
45.Στο ίδιο σύστημα αξόνων να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των
συναρτήσεων:
α) f ( x)  ln x και g ( x) | ln x |
1
β) f ( x)  ln x και g ( x)  ln
x
γ) f ( x)  ln x και g ( x)  ln(e2 x)
δ)
f ( x)  ln x και g ( x)  ln( x)

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 8

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
 x 2 , 2  x  1

46.Δίνεται η συνάρτηση f ( x)   1
.
, x 1

 x
α)Να χαράξετε την γραφική παράσταση C f της f

β)Με την βοήθεια της

C f να βρείτε το σύνολο τιμών της f.
 x 2 , x  0
47. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)   x
.
 e ,x 0
α)Να χαράξετε την γραφική παράσταση C f της f

β)Με την βοήθεια της

C f να βρείτε το σύνολο τιμών της f.

 2
  x , x  1

48. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)   x  1, 1  x  1 .
 1
, x 1
 ln
 x
α)Να χαράξετε την γραφική παράσταση C f της f

β)Με την βοήθεια της

C f να βρείτε το σύνολο τιμών της f.

49.Έστω οι συναρτήσεις f, g με πεδίο ορισμού το R έτσι ώστε:
f 2 ( x)  g 2 ( x)  6 f ( x)  8g ( x)  25 . Να βρεθούν οι συναρτήσεις f, g.
50.Αν για τις συναρτήσεις f , g : R  R ισχύει η σχέση:

( f  g )( x)[( f  g )( x)  6]  25  2 g ( x)[1  f ( x)] .
α) Να βρεθούν οι τύποι των f και g
β)
Να
υπολογίσετε
την
τιμή
5
5
6
A  [ f ( x)]  [ g ( x)]  [ f ( x)]  8

της

παράστασης

51.Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να εξετάσετε αν οι
συναρτήσεις f και g είναι ίσες.Αν δεν είναι ίσες να βρείτε το ευρύτερο
υποσύνολο του R στο οποίο ισχύει f(x(=g(x):
x2  9
x2  2x  8
x3
x4
α) f ( x)  2
και g ( x) 
β) f ( x)  2
και g ( x) 
x  6x  9
x  3x  2
x 3
x 1
2
2
2
| x | 2
x  4x  3
x 3
x 2| x|
γ) f ( x) 
και g ( x)  2
δ) f ( x) 
και g ( x) 
2
2
| x|
x 1
x  4x  3
x
52.Ομοίως :
α) f ( x)  x  2 x  5 και

g ( x)  x 2  3x  10

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 9

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
β) f ( x)  4  x x  4
γ)

f ( x)  x 2  9

και g ( x)  16  x 2
και g ( x)  | x | 3 | x | 3

53.Ομοίως :
α) f ( x)  ln( x2  3x  4)

και g ( x)  ln( x  1)  ln(4  x)
β) f ( x)  ln(9  x 2 )  ln( x  3) και g ( x)  ln(3  x)
x4
x 1
γ) f ( x)  ln
και g ( x)   ln
x 1
x4
2
δ) f ( x)  ln( x  2 x 1) και g ( x)  2ln( x 1)

54.Δίνονται οι συναρτήσεις f , g : R  R για τις οποίες ισχύει :

f 2 ( x)  g 2 ( x)  8x 2  4 x  f ( x)  g ( x)  για κάθε χεR.

Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f,g είναι ίσες.
55. Αν για τις συναρτήσεις f , g : R  R ισχύει η σχέση:

( f  g )( x)[( f  g )( x)  6]  25  2 g ( x)[1  f ( x)] .
α) Να βρεθούν οι τύποι των f και g
β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασ A  [ f ( x)]5  [ g ( x)]5  [ f ( x)]6  8
56. Αν οι συναρτήσεις f, g έχουν κοινό πεδίο ορισμού A R και για κάθε
x  A ισχύει: 2( f  g )( x)[( f  g )( x)  2 x]  [( f  g )( x)]2  [( f  g )( x)]2  4 x 2
τότε να δείξετε ότι f = g.
57. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x)  x  1 και g ( x) 
συναρτήσεις f+g ,f-g ,fg και

x2  4
.Να ορίσετε τις
x 2  3x

f
.
g

x2  x
x3  x 2  9 x  9
και
.
g
(
x
)

x2  2x  3
x3  x 2
α)Να βρείτε τα πεδία ορισμού και να απλοποιήσετε τους τύπους των
συναρτήσεων.
f
β)Να ορίσετε τις συναρτήσεις f+g ,f-g ,fg και .
g

58. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x) 

59. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x)  ln x  3 και g ( x)  e x  2 .
f
α)Να ορίσετε την συνάρτηση
g

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 10

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
f 
β)Να λύσετε την ανίσωση   ( x)  0 .
g
60.Δίνονται οι συναρτήσεις

 x4 ,x  2
2  x , x  1
και g ( x)  
.
f ( x)  
3x  2, x  2
 x  1, x  1

Να ορίσετε την f+g.
 x 2  4 , x  1
61. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x)   2
και g ( x)  x  2 .
 x  2 x , x  1
f
Να ορίσετε την
.
g

62. Να προσδιορίσετε την συνάρτηση gοf αν:
i) f ( x)  x 2  x και g ( x)  x
ii) f ( x)  2 x και g ( x)  1  x 2
x 1
x2
iii) f ( x)  2 και g ( x) 
x 1
x
2
x 1
iv) f ( x) 
και g ( x)  ln( x  1)
x 1
v) f ( x)  x και g ( x)  1  x 2
63.Να βρείτε την fog και την gof των παρακάτω συναρτήσεων:
α) f ( x)  1  x 2

και g ( x)  ln x

β) f ( x)  4  x 2
x
γ) f ( x) 
x 1

και g ( x)  1  x

δ) f ( x)  x 2  16

και g ( x)  6 x  18  ( x  3) 2

ε) f ( x)  25x 2  20 x  2

και g ( x)  x  2

και g ( x)  2 x  3

64.Δίνεται η συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το διάστημα (0,1]. Ποιο είναι το
πεδίο ορισμού των συναρτήσεων:
α) f ( x 2 )
β) f ( x  4)
γ) f (ln x)
δ) f ( x 2  6 x  9)

ε) f (1  ln x)

x  2 , x  0
1  x , x  1
65. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x)  
και g ( x)  
.
 x  2, x  0
2  x , x  1
Να ορίσετε την συνάρτηση f g .
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 11

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
66. Να βρείτε τη συνάρτηση f τέτοια ώστε να ισχύει:
α) ( fog )( x)  x 2  5x  1 αν g ( x)  x  2
β) ( fog )( x)  x 2  x  4

αν g ( x)  2  x

γ) ( fog )( x)  x  4 x  1 αν g ( x)  3x  2
2

δ) ( fog )( x)  1  x 2

αν g ( x)   x 2

ε) ( fog )( x)  2 x  x  1 αν g ( x)  x
67.Να βρείτε τη συνάρτηση g τέτοια ώστε να ισχύει:
α) ( fog )( x)  x 2  1 αν f ( x)  e x 1
β) f ( g ( x))  x 2  4 x  2 αν f ( x)  2 x  1
γ) f ( g ( x))  x αν f ( x)  1  x 2
δ) f ( g ( x))  e x1  3 αν f ( x)  x  3
2 x
ε) f ( g ( x))  ln x αν f ( x) 
2 x
68. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x)  x 2  4 x , g ( x)  x 2  1 και h( x)  x  2
Να ορίσετε την συνάρτηση f g h .
69. Δίνονται οι συναρτήσεις f, g:R  R. Να αποδείξετε ότι:
α) Αν η f είναι άρτια και η g περιττή τότε οι gof, fog άρτιες
β) Αν οι f, g περιττές τότε οι fog, gof είναι περιττές.
70. ’Εστω f :R  R συνάρτηση με την ιδιότητα ( f

f )( x)  xf ( x) για κάθε

χεR.Να βρείτε το f(0).
71. Δίνεται η συνάρτηση f :R  R με την ιδιότητα ( f

f )( x)  2  x για κάθε

χεR. Να αποδειχθεί ότι :
α)f(1)=1 και f(2-x)=2-f(x) ,
β)f(0)+f(2)=0
72. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει ( f

f )( x)  3x  2

Να βρείτε f(1) .

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 12

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μονοτονία-Ακρότατα
Συνάρτησης
1. Να μελετήσετε ως προς την μονοτονία τις παρακάτω συναρτήσεις:
1
α) f ( x)  5  6  2 x
β) f ( x)  3 
2  x 1
x
3
γ) f ( x)  e  x
δ) f ( x)  ln( x  2)  3 x 2
2
ε) f ( x)   ln x .
x
2. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  x 2  4 x  3 .
α)Να αποδείξετε ότι

f ( x)  ( x  2)2  1 .

β)Να μελετήσετε την f σε καθένα από τα διαστήματα (-  ,-2] και [-2,+  ).
3. Να μελετήσετε ως προς την μονοτονία τις παρακάτω συναρτήσεις:
1

,x 0
x
 x  3 , x 1

α)
β) f ( x)   2
.
f ( x)  
x
3x  1, x  1
3
x x  0


1  2 x  e
4. Έστω δυο συναρτήσεις f, g: R  R τότε να δείξετε ότι:
α) αν η f γνησίως αύξουσα και g γνησίως αύξουσα
αύξουσα
β) αν f γνησίως αύξουσα και g γνησίως φθίνουσα
φθίνουσα
γ) αν f γνησίως φθίνουσα και g γνησίως αύξουσα
φθίνουσα
δ) αν f γνησίως φθίνουσα και g γνησίως φθίνουσα
αύξουσα .

τότε gof γνησίως
τότε gof γνησίως
τότε gof γνησίως
τότε gof γνησίως

5. a)Αν f, g συναρτήσεις γνησίως αύξουσες (ή γνησίως φθίνουσες) στο
διάστημα Δ τότε να δείξετε ότι και η f + g είναι γνησίως αύξουσα (ή γνησίως
φθίνουσα) στο Δ.
β) Να προσδιορίσετε το είδος της μονοτονίας της συνάρτησης h με τύπο
h( x)  2004 x  2004.x 3
γ)Να λύσετε την ανίσωση: h( x  3 ( x 3  3x))  h(2 x  3 ) .

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 13

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
6. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  x 5  x 3  x  3 .
α) Να αποδειχθεί ότι η f είναι γνησίως αύξουσα
β) Να λυθεί η εξίσωση: x 5  x 3  x  3
γ) Να λυθεί η ανίσωση: e 5 x  e 3 x  e x  3 .
7. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  a x  x με α > 1
α) Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα .
β) Να λυθεί η a  4  a  2  2    2 .
2

8. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  x 2  ln x .
α)Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία.
β)Να βρείτε για ποια χ η γραφική παράσταση της f βρίσκεται κάτω από την
ευθεία y=1.
2 | x | 3
γ)Να λύσετε την ανίσωση : (3 | x | 1) 2  (2 | x | 3) 2  ln
.
3 | x | 1
9. Να λυθούν οι εξισώσεις:
2
α) 2 x5  3e x  3
β)  1  ln( x 1)
x

γ) e3 x  1  ln( x  2) .

10. Να λυθούν οι ανισώσεις:
α) e1 x  1  ln x

β) 5 x3  ln x 

2
3
x

γ) 22 x  ln( x  2)  8 .

11. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  8e2 x  2 x .
α) Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία.
β)Να λύσετε την ανίσωση f(x)<4.
γ) Να λύσετε την ανίσωση 8(e2 x  e2 x )  2 x(1  x) .
2

12. Δίνονται οι συναρτήσεις

f , g : R  (0, ) .Η f είναι γνησίως αύξουσα

και η g είναι γνησίως φθίνουσα.
α)Να μελετήσετε ως προς την μονοτονία την συνάρτηση h 

f
g

β)Να λύσετε την ανίσωση : f ( x2 ) g (3x)  f (3x) g ( x 2 )  0 .
13. Αν η f είναι γνησίως αύξουσα και η g γνησίως φθίνουσα στο R να λύσετε
την ανίσωση: ( fog )( x 2  2 x)  ( fog )( x  4) .
14.Να βρείτε την ελάχιστη τιμή των παρακάτω συναρτήσεων :
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 14

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

α) f(x)=3+|x-2|
γ) f ( x)  (ln x  2)2  4

4
2 x 3
2
δ) f ( x)  x  6 x  7 .

β) f ( x)  3 

15.Να βρείτε την μέγιστη τιμή των παρακάτω συναρτήσεων:
6
α)
β) f ( x)  2
f ( x)  5 | x  1|
x 3
γ)

f ( x)  2  x 2  4

δ) f ( x)   x 2  4 x  3

16. Δίνονται οι συναρτήσεις f , g : R  R .Αν η f έχει μέγιστο στο x0

και η g

είναι γνήσίως φθίνουσα ,να αποδείξετε ότι η f g έχει ελάχιστο στο x0 .
17. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι 1-1 :
3ln x  2
3 x
α) f ( x)  2e x3  5
β) f ( x) 
γ) f ( x) 
4
x 1
x
e
x2
ln x  2
δ) f ( x)  ln
ε) f ( x)  x
στ) f ( x) 
.
e 1
x2
ln x  1

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

1-1 Συνάρτηση
Αντίστροφη συνάρτηση

1. Να εξεταστεί αν η συνάρτηση f είναι «1 – 1» και όποια είναι να βρεθεί η
αντίστροφή της.
3x  2
α) f ( x)  5x  2
β) f ( x)  x 3  1
γ) f ( x) 
x 1
3
δ) f ( x)  2 x  3
ε) f ( x)  x  x  2 στ) f ( x)  x 2  4 x  7 αν x  2
ζ) f ( x) 

x

η) f ( x) 

1 x
ι) f ( x)  2 x x
2. Ομοίως:
α) f ( x)  2 x5  7 x3  3x  5
5
γ) f ( x)   3ln x .
x

ex
1 ex

θ) f ( x)  ln(2  x )

β) f ( x)  3e x  2ln x 1

3. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  x3  3x 2  4

.

α)Να βρείτε τα σημεία τομής της f με τον άξονα χ’χ.
β)Να εξετάσετε αν ηf είναι 1-1.
4. Να εξετάσετε αν οι επόμενες συναρτηήσεις είναι 1-1 :

2 x  3, x  0
 x 1 , x  3
α) f ( x)   2
β) f ( x)  

 x  2, x  0
1  x  3 , x  3
5. Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις :
α) e x  1  x7

β) ln( x 1)  2  x

6. Δίνεται η συνάρτηση

γ) e x  2  8  1  x .

f ( x)  x 3  x .

α)Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.
β)Να λύσετε την εξίσωση : (e x  x )3  e x  ( x  1)3 .

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 16

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
7. Δίνεται συνάρτηση f με τύπο: f ( x)  x 2003  x 2005 .
α) Να βρεθεί το f(1)
β) Να ελέγξετε αν η συνάρτηση f είναι 1-1 στο R
γ) Να λύσετε την x 2003  x 2005  2 .
8. Δίνεται συνάρτηση f :R  R για την οποία ισχύει ( f
χεR.
Να αποδείξετε ότι :
α)η f είναι περιττή και β)η f είναι 1-1.

f )( x)   x για κάθε

9. Δίνεται συνάρτηση f :R  R για την οποία ισχύει ( f

f )( x)  f 3 ( x)  3x  2

για κάθε χεR.
Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.
10. Δίνεται συνάρτηση f :R  R για την οποία ισχύει:
f ( f ( x))  f 3 ( x)  2 x  3 για κάθε χε R.
α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1
β)Να λύσετε την εξίσωση : f (2 x3  x)  f (4  x)  0 .
11. Δίνεται η συνάρτηση f : R  R  για την οποία ισχύει :
(f

f )( x)  ( x  2) f ( x)

για κάθε χε R.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1
β)Να βρείτε την τιμή f(3).
γ)Να λύσετε την εξίσωση :
f ( x  1  f (| x | 1))  f ( x  2)  0 .
12. Αν η συνάρτηση f : R  R είναι 1-1 τότε να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση

h( x)  2 f 3 ( x)  f ( x)  1 είναι συνάρτηση 1-1.
13. Αν για τη συνάρτηση f : R  R ισχύει ότι: ( fof )( x)  f ( x)  x τότε δείξτε
ότι η f είναι 1-1.
14. Αν για τη συνάρτηση f : R  R ισχύει f(f(x))=x2-x+1 για κάθε χεR να
δείξετε ότι:
α)f(1)=1 β)η συνάρτηση g(x)= x2-xf(x)+1,xεR δεν είναι συνάρτηση 1-1.
15. Δίνεται η γνησίως φθίνουσα συνάρτηση g : R →R .
α) Να δείξετε ότι η f(x) = g(x101) – g(x100) – 2004 δεν είναι «1-1».
β) Να λύσετε στο (1,+∞) την ανίσωση : (x2 -100x)(f(x) + 2004) > 0
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 17

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
16. Να βρείτε,εφόσον ορίζονται,τις αντίστροφες των παρακάτω
συναρτήσεων:
3x  2
α) f ( x) 
β) f ( x)  3  x  2 γ) f ( x)  1  ln( x  3)
x 1
ex 1
.
f ( x)  x
e 1

δ)

17. Να βρείτε την αντίστροφη της συνάρτησης:
ln x  2 , 0  x  1
.
f ( x)  
 x  1 , x  1
18. Δίνεται η συνάρτηση f :[2, )  R με :
f ( x)  x 2  4 x  5
α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1
β)Να βρείτε την f 1 .
19. Δίνοντια οι συναρτήσεις f(x)=4x+2 και g(x)=2 f 1 (x)+1.
Nα βρείτε τη συνάρτηση g 1 ( x) .
20. Δίνεται η συνάρτηση f ( x) 

  ex

1  ex
1
διέρχεται απο΄το σημείο Μ( ln 3,  ).
2
α)Να βρείτε τον αριθμό α .
β) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1 .
γ) Να βρείτε την f 1 .

,με αεR.Η γραφική παράσταση της f

δ)Να αποδείξετε ότι η f 1 είναι περιττή.
21. Έστω f ( x)  x  2 και g ( x)  x 2  4 . Να βρεθεί η gof και η ( gof ) 1 ( x) .
22. Δίνεται η συνάρτηση

f ( x)  ln x  ln( x  2) .

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1
β) Να βρείτε την f 1 .

.

γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f 1

με την

ευθεία y=3.

3x  a
,όπου αεR-{3}.
x 1
α)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη για κάθε a  3
β)Αν ισχύει ( f f )(2)  1,τότε να βρείτε :

23. Δίνεται η συνάρτηση

f ( x) 

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 18

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ι)τον αριθμό α

και ιι) τη συνάρτηση f 1 .

ex  1
.
ex 1
α)Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1 και να βρείτε την f 1 .

24. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x)  e x  1 και g ( x) 

β)Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g είναι περιττή.
1
γ)Να βρείτε την συνάρτηση g f .
25. Δίνεται συνάρτηση f :R  R,η οποία έχει σύνολο τιμών το R και
ικανοποιεί τη σχέση :
f 3 ( x)  2 f ( x)  x  0 για κάθε χεR.
α)Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των
αξόνων.
β)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
γ) Να βρείτε την f 1 .
26. Δίνεται συνάρτηση f :R  R,η οποία έχει σύνολο τιμών το R και
ικανοποιεί τη σχέση :
( f f )( x)  3 f ( x)  x  4 για κάθε χεR.
α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1
β)Να βρείτε τον τύπο της f 1 (x) συναρτήσει της f(x).
27. Δίνεται η συνάρτηση

f ( x)  x 3  2 x .

α)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β)Να βρείτε το f 1 (3) .
γ)Να λύσετε την εξίσωση :
f 1 ( f ( x 2  5)  15)  2

28. Θεωρούμε τη συνάρτηση f ορισμένη στο R με σύνολο τιμών το R για την
οποία ισχύει: f 5 ( x)  f 3 ( x)  f ( x)  x  4 . Να δειχθεί ότι είναι 1-1 και να
βρεθεί η f

1

.

29. Δίνεται συνάρτηση f :R  R για την οποία ισχύει f(2)=10 και:
( f f )( x)  3x  5 για κάθε χεR.
α)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β)Να βρείτε το f 1 (2) .
γ)Να λύσετε την εξίσωση :
f ( f 1 (| x | 2)  5)  2 .
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 19

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
30. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  e1 x  x .
α)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β)Να λύσετε την ανίσωση f 1 (1  x)  x .
31. Δίνεται η γνησίως μονότονη f : R  R της οποίας η γραφική παράσταση
διέρχεται από τα Α(3,2) και Β(5,9).
α) Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα
β) Να λυθεί η f (2  f 1 ( x 2  x))  9

γ) Να λυθεί η ανίσωση: f f 1 ( x 2  8x)  2  2 .
32. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  ln(ae x  1)

όπου αεR ,της οποίας η γραφική

παράσταση διέρχεται από το σημείο Α(2ln2,2ln3).
α)Να βρείτε τον αριθμό α
β)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
γ)Να ορίσετε την f 1
δ) Να λύσετε την ανίσωση f ( x)  f 1 (ln 7) .
33. Δίνεται η συνάρτηση f :R  R ,η οποία έχει σύνολο τιμών το R και
ικανοποιεί την σχέση :
2 f 3 ( x)  f ( x)  x  16 για κάθε χεR.
α)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β)Να ορίσετε την f 1
γ)Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f και της ευθείας
y=x.
34. ’Εστω συνάρτηση f :R  R , η οποία έχει σύνολο τιμών το R .Αν η f

f

είναι αντιστρέψιμη ,να αποδείξετε ότι και η f είναι αντιστρέψιμη.
35. Δίνεται η συνάρτηση f :R  R ,γνησίως μονότονη.Να αποδείξετε ότι και
η f 1 έχει το ίδιο είδος μονοτονίας.
36. Δίνονται οι συναρτήσεις f , g : R  R ,με f(R)=R,για τις οποιίες ισχύει:
(f

f )( x)  ( g f )( x)  2x  3 για κάθε χεR.

α)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β)Να γράψετε τον τύπο της f 1 ( x) συναρτήσει των f,g.
37. Δίνεται η συνάρτηση φ(x) = x101 + x99 + 1
α) Να δείξετε ότι η φ είναι αντιστρέψιμη
β) Να λύσετε την ανίσωση φ(φ(x)) < -1
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 20

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
γ) Αν φ-1(φ-1(x)-1) = -1, να υπολογίσετε το x .
38. Δίνεται η συνάρτηση

:
ex 1
, χεR.
f ( x)  x
e 1

Nα αποδείξετε ότι :
α)η f αντιστρέφεται και να βρείτε την αντίστροφή της.
β)η εξίσωση f 1 ( x)  0 έχει μοναδική ρίζα το μηδέν.
39. ’Εστω f , g : R  R

συναρτήσεις,ώστε η f g να είναι 1-1.

α)Να αποδείξετε ότι η g είναι 1-1.
β)Αν για κάθε χ>0 ισχύει: g(f(lnx)+1)=g(x+2) ,να αποδείξετε ότι f ( x)  e x  1
για κάθε χεR.
40. Δίνεται συνάρτηση f : R  R ,για την οποία ισχύει:
f 3 ( x)  2 f ( x)  12e x για κάθε χεR.

α)Να αποδείξετε ότι f(x)>0 για κάθε χεR.
β)Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα
y’y.
γ)Να δείξετε ότι η f είναι 1-1
1
δ)Να λύσετε την εξίσωση : f (| x | 3)  e2ln 2  ln 2 .
e

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 21

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Όρια
Συνέχεια
Βασικά Θεωρήματα

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 22

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Όριο συνάρτησης στο χ εR
0

f(x) και το f(x0 ) , εφόσον υπάρχουν, όταν η γραφική
1. Να βρείτε το xlim
x
0

παράσταση της συνάρτησης f είναι:
y

y

y

y

y=f(x)

4

2

2

2

1

1

y=f(x)

y=f(x)
2

y=f(x)

O

3

x

2

O

x

O

1

2

O

3 x

1

x0=2

x0=3

2

x0=1,2

x0=1,2,3

2. Δίνεται η συνάρτηση f που είναι ορισμένη στο [-2,+) και έχει
γραφική παράσταση που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Να εξετάσετε
ποιοι από τους επόμενους ισχυρισμούς είναι αληθείς.
i) lim f ( x)  2
x 2

y
4

ii) lim f ( x)  1

y=f (x)

3

x 1

iii) lim f ( x)  2
x 1

2

iv) lim f ( x)  3
x 2

1

v) lim f ( x)  4
x 3

O

-2

vi) lim f ( x)  3
x 4

1

2

3

4

x

3. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f και με τη
lim f ( x) , όταν:
βοήθεια αυτής να βρείτε, εφόσον υπάρχει, το x
x
0

x2 -5x + 6
i) f(x) =
,
x -2

x0 =2

2

iii) f(x) =  x , x  1 , x0 =1

-x +1,

x >1

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

 x,
ii) f(x) =  1
 ,
x

iv) f(x) = x +

x 1
x >1

, x0 =1

x2
, x0 =0 .
x

Page 23

x

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
4. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f και με τη
βοήθεια αυτής να βρείτε, εφόσον υπάρχει, το lim f ( x) , όταν:
x x0

3
2
i), f(x) = x +3x2 - x -3 x0 =1

ή

x -1

x0 = -1

ii) f(x) =

(x +1) 9x2 - 6x +1
,
3x -1

1
x0 = .
3

2x x2 -2x +1
. Να χαράξετε τη Cf και με τη
1- x
βοήθεια της να βρείτε, εφόσον υπάρχουν, τα f 1, lim+ f  x , lim- f  x , limf  x  .

5. Δίνεται η συνάρτηση f  x  =

x1

x1

6. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f  x  =
προσδιορίσετε το x0 

στο οποίο δεν υπάρχει το. xlim
f  x
x

x1

x
και να
x

0

7. Να υπολογίσετε τα όρια:

 . lim
x2 +3x-2
x1

 .lim
ln  2-ex   .lim 2ημ2 x+4
x 0
x 0

 .lim
x 0

x2 +1-2
.
x-1

8. Να υπολογίσετε τα επόμενα όρια:

3
7
3x -10
i. lim  x -2 2x -1 ii.lim  x2 +5x -7  iii. lim
.
x 0
x 1 
x 0 x +5

x

9. Να υπολογίσετε το xlim
2xημ 2 +xσυνx  .
2 
2

f  x   1 , να υπολογίσετε τα όρια:
10.Αν lim
x 1

i. lim
f 2  x  -2f  x  +3
x1
iv. lim
x 1

 f  x  -2 

4

ii. lim
x 1

f  x  +3
f  x  +1

iii. lim f2  x  + f  x  +2
x 1

+2

f  x  +f  x  +1
2

f(x)=4 .Να βρείτε το lim g(x) αν:
11. Έστω μια συνάρτηση f με lim
x 2
x 2

i) g(x)=3(f(x))2 -5

|2f(x)-11|
(f(x))2 +1

ii) g(x)=

iii)

g(x)=(f(x)+2)(f(x)-3) .

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 24

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
12. Να υπολογίσετε τα όρια:
x2  4
x2  9
x2  4 x  5
α) lim
β) lim 2
γ) lim
x 2 x  2
x 3 x  3 x
x 1
x2 1
x3  x 2  2 x
1 x
ε) lim 2
στ) lim
x 2
x 1 2 x  7 x  5
x 4  16

δ) lim
x 3

13. Ομοίως:
x3  8
x4 1
x4  2 x2  3
lim
α) lim 2
β) lim 3
γ)
x 2 x  4
x 1 x  x 2
x 1
x3  1
x3  6 x 2  11x  6
x3  3x 2  4
ε) lim
στ) lim 4
x 2
x 2 x  8 x 2  16
x2  6 x  8

x2  4x  3
x 2  7 x  12

x3  7 x  6
x 2
x 4  16

δ) lim

14. Ομοίως:

x3 +3x2 -9x -2
x5  2 x4  x2  x  2
ιι) lim
x 2
x 2
x 2  5x  6
x3 - x -6

ι) lim

15. Ομοίως:
4
1 
 2
 1


 3
α) lim 
β) lim 


2
2
x 2 x  2
x 1 1  x
x  2x 
x 1 


1
x 

 3 
δ) lim  2
x 1 x  x  2
x 1 

16. Ομοίως:
1
x2 
x
α) lim
x 1
1
x
x
17. Ομοίως:
3 x
α) lim
x 1 2  x
δ)

lim
x 2

β)

β) lim
x 3

1
x
lim x
x 1
2
x 3
x

x 3
x2  4 x

x2  1  5
x2

2
 1

 2
γ) lim 

x 3 x  3
x  4x  3 

4 9 x
x 7 1  8  x

ε) lim

γ) lim
x 1

x 1
x2  3  2

στ) lim
x 1

x2  x
x 1

18. Να υπολογίσετε τα όρια:
α) lim
x 0

x4 2
x

x 1
2
x 1 2 x  x  3

δ) lim

x 1  1 x
x

γ) lim

( x 2  4)( x  2  2)
x 2
x2  4x  4

στ) lim

β) lim
x 0

ε) lim

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

x 2

x2  4
x  2  3x  2

( x 2  5 x)( x  4  3)
x 5
x3  10 x 2  25 x
Page 25

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
19. Ομοίως:
α) lim
x 4

3 x 5
1 5  x

x 3  5 x
x2 1

β) lim
x 1

γ) lim
x 2

x2
x  2  8x

x  1 1  2 x
x
2

δ) lim
x 0

20. Ομοίως:
α) lim

3

x 0

3

δ) lim 3
x 2

x 1 1
x

β) lim
x 3

x2  2x  3
3
x5 2

γ) lim

3

x 5

x  3  3 13  x
x 2  25

x 1 1
x6 2

21. Ομοίως:

x 3  x 3
x  2  2 x  5 1
β) lim
γ)
2
x 2
x 1
x2  2 x
x 1
3
x 1  3 x  5  4
x 1  3 x  3
3x  1  1  2 x
δ) lim
ε) lim
lim
2
2
x

5
x 3
x

0
x  5x
x  2x  3
x2  x
3x  5  2 x  5  2 x
στ) lim
x 2
x2  4
α) lim

22. α) lim
x 2

x  2  8 x  x 2  32
x2

β)

lim
x 1

3x  1  5 x  4  x
x 1

23. Αν lim f  x   β+2  lim f  x   α+3 , lim f  x   3β-4  lim f  x   2α+1 , να
x1

x1

x 2

x 2

 x   limf
x .
βρείτε τις τιμές των α και β, έτσι ώστε να υπάρχουν τα limf
x 1
x 2
x 1

 x  3  2
x 1
24. Δίνεται η συνάρτηση : f ( x)   2
,
 3x  5 x  2 0  x  1
 x 2  x
Να βρείτε αν υπάρχει το lim f ( x) .
x 1

 x2  9
,   3

25. Δίνεται η συνάρτηση : f ( x)   x  3
.
 3x  5 ,   3

Να βρείτε αν υπάρχουν τα όρια:
α) lim f (  )
β) lim f (  )
γ) lim f (  ) .
x 4

x 2

x 3

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 26

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
 x 2  2 x 4  x  0

 x4 2
 x3  2 x 2  8 x 0  x  2
26. Δίνεται η συνάρτηση : f ( x)  
2
 2x  4x
 x2  x  2
x2
 2
 x  3x  2
α)Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f
β)Να βρείτε αν υπάρχουν τα όρια:
ι) lim f ( x)
ιι) lim f ( x)
x 0

x 2

 x  x 1 1 1  x 2

x 3 x 2  4
27. Δίνεται η συνάρτηση : f ( x)  
x2
x2

 x  2 x 1

.

Να βρείτε αν υπάρχει το lim f ( x) .
x 2

 x3 -1

,
28. Δίνεται η συνάρτηση f  x  =  x-1
 2
x +αx-2,

x<1

. Να βρείτε τις τιμές του α, έτσι

x1

f  x .
ώστε να υπάρχει το lim
x1

2αx+β, x  3

29. Δίνεται η συνάρτηση f(x)= 

αx+3β,

α,β 

30.

, για τις οποίες ισχύει

3αx+1,
x<-1

Αν f  x  =  x+2β, -1<x  2 ,

x>2
2x+4α,

x>3

. Να βρείτε τις τιμές των

lim f(x)=10 .
x 3

να υπολογίσετε τις τιμές των α και β για τις

f  x   limf  x  .
οποίες υπάρχουν τα xlim
1
x2

31. Να βρείτε αν υπάρχουν τα όρια:
x2  4  x  1  3
x  3  x 1
α) lim
β) lim
x 2
x 3
x2  2 x
x3  9 x
δ) lim

x 2

x2  3  x  1
x  3 1

γ) lim

x 3

x 2  x  2  3x  1
| x 2  3x  8 | 10

.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 27

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
32. Ομοίως:
x  3  2x  6
α) lim
x 3
x2  9
γ) lim

x 2

lim

x 2

x  2  x2  4
β) lim
x 2
| x  5 | 3

x2  4  | x2  5x  6 |

δ) lim

| x 2  3x |  x

x 2  3x  x 2  6 x  9
| x2  9 |

x 3

x 2  x  2  x3  5 x  8 x  4
| x2  2 x |

ε)

.
|x 2 - x -12| +| x +3|
x 3
x +3

33. Nα υπολογιστεί το όριο: lim

34. Nα υπολογιστεί το όριο: lim

6 x  x  1  x  4

x1

x  x 2

35. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

2 x2  7 x  5  f ( x)  x2  x  4
για κάθε χε(2,6).Να βρείτε τα όρια :
f ( x)  2
α) lim f ( x)
β) lim
.
x 3
x 3
x 3
36. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

x3  x
x 3  x 2  3x  5
 f ( x) 
x2  x
x3 2
για κάθε χε(0,1)  (1,+  ).Να βρείτε το lim f ( x) .
x 1

37. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

x2  x  f ( x)  12 x  3  22 για κάθε χεR.
f ( x)  f (1)
Nα βρείτε τα όρια : α) lim f ( x)
β) lim
x 1
x 1
x 1
38. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:
f ( x)  3
 2 για κάθε χεR*.
x
Nα βρείτε το lim f ( x) .
x 0

39. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

f ( x)  2  x 2 για κάθε χεR.
Να βρείτε τα επόμενα όρια:
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 28

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

α) lim f ( x)

β) lim
x 0

x 0

f ( x)  x  4
.
x

40. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:
x2  3x  2  f ( x)( x 2  2 x  1)  (12 x  12)( x  3  2) για κάθε χεR.
Nα βρείτε το lim f ( x) .
x 1

41. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

| xf ( x)  2 f ( x)  x 2  4 | x 2  4 x  4 για κάθε χεR.
Να βρείτε το lim f ( x) .
x 2

42. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

f 2 ( x)  6 f ( x)
 x  3 για κάθε χ>-3.
x3
Να βρείτε το lim f ( x) .
x 0

43.Έστω f:R  R μία συνάρτηση.Να βρείτε το lim f ( x) ,όταν:
x 0

2

2

ι)f (x)≤2x f(x), για κάθε χεR.
ιι) f2(x)≤2 f2(x )ημχ, για κάθε χεR.
ιιι) f2(x)+συν2χ≤2f(x) , για κάθε χεR.
44. Να υπολογίσετε τα όρια:
6  

α) lim
β) lim
  2 
x 0 1  
x

γ) lim

x

6

45. Ομοίως:


x 0  2  

α) lim
ε) lim
x 0

β) lim

1  

x 


2    4  2

5  3
x 0
3 2  

θ) lim

46. Ομοίως:
1    
α) lim
x 0
1  

 
2

3   2 

4

γ) lim

1  

x 0

στ) lim
x 0



 2  9  3
2

  
x 0
3

ι) lim

β) lim

 
2

δ) lim

x

δ) lim
x 0

2

  2
 3


 4 2

 2  4
x 0 2     1

η) lim

1
1 
κ) lim  
x 0 
 

1    2 

x 0

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

2
Page 29

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

γ) lim
x 0

4     2  4
3  

 2

1
δ) lim  2 
.
x 0  
1   

47. Να υπολογίσετε τα όρια:
 4 
 2 5
α) lim
β) lim
2


 5
ε) lim
x 0  4 
 2
ι) lim
x 0  5 
x 0

 3   5


 3  9 
 (   2)
στ) lim
η) lim
x 0 4    2 
x 2
2  4
 2 3   2   5
κ) lim
x 0
 4   3 2
x 0

γ) lim
x 0

 9
 3
 (   3)
θ) lim 2
x 3   2   3
δ) lim
x 0

48. Ομοίως:

 5   7    0
,Δίνεται η συνάρτηση f (  )  
  3 ,   0

 1 1
Να βρείτε την τιμή του αεR ,ώστε να υπάρχει το όριο lim f ( x) .
x 0

49. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α,β,ώστε να ισχύει :
x2   x  
lim
2
x 0
 5
50. Να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
 ( 3 )
 ( )
 ( )
α) lim
β) lim
γ) lim


 (1   )
ε) lim
x 
(    )2
x 0

x 0



x 0



δ) lim
x 0

 2    3
2

.

51. Να υπολογίσετε τα επόμενα όρια:
1
1


α) lim  x 
β) lim  x 
x 0
x 0
x
x


1
 2
  x  x 
δ) lim 

x 0
xgeorgefrang-math-trip.blogspot.gr

1
  x  x
 
γ) lim 
x 0
x
 x

Page 30

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
52. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:
xf ( x)
lim
3
x 0 x  
Nα βρείτε τα όρια:
xf ( x)   3x
α) lim f ( x)
β) lim
x 0
x 0
x 2   x
53. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:
f ( x)  
lim
6
x 0
  1 1
Να βρείτε τα όρια :
α) lim f ( x)
x 0

β) lim
x 0

f ( x)
x

γ) lim
x 0

xf ( x)   2 

2  4  2

.

54. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

 2   f (  )  2 x   2 για κάθε χεR.
Nα βρείτε τα όρια:
α) lim f ( x)
x 0

β) lim
x 0

f ( x)  2 x
.
x2

55. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

 2   2  f ( x)   2  1  2  για κάθε χεR.
Να βρείτε τα όρια :
α) lim f ( x)
x 0

β) lim
x 0

f ( x)  1
x2

56. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

4 2   2 f (  )  4 2  2 2 για κάθε χεR.
Να βρείτε τα όρια :
α) lim f ( x)
x 0

 2 f (  )    3
.
x 0
1  

β) lim

57. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:
|f(x)-3x|  |x-ημx| για κάθε χεR.
Να βρείτε τα όρια :
f ( x)
f (2 x)
α) lim
β) lim
x 0
x 0
x
x

f (5 x)
x 0  3 x

γ) lim

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

δ) lim
x 0

 5 f (  )  f (3 )
 f (  )   2  1  1

Page 31

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
58. Δίνεται συνάρτηση f : R  (1, ) για την οποία ισχύει lim f ( x) =3.Να
x 2

βρείτε το όριο:
| f ( x)  2 |  | f 2 ( x)  5 f ( x) | 5
lim
x 2
f ( x)  1  2
59. Δίνεται

f : R  R για την οποία ισχύει ότι lim
x 3

βρείτε τα όρια:

f ( x)  2
x 2  3x

α) lim f ( x)

β) lim

60. Δίνεται

f : R  R για την οποία ισχύει ότι

x 3

x 3

f ( x)  2 x  4
 10 .Να
x 3

.

( x 2  1) f ( x)  x  3  2 25

.
x 1
x 1
4
Να βρείτε ,αν υπάρχει το lim f ( x) .
lim

x 1

61. Δίνεται

f : R  R για την οποία ισχύει ότι lim[ xf ( x)  x 2  8]  6 .Να
x 2

βρείτε αν υπάρχουν τα όρια:
f 2 ( x )  5 f ( x)
α) lim f ( x)
β) lim
x 2
x 2
f ( x)  1  2
62. Δίνονται

f , g : R  R για τις οποίες ισχύουν:
lim[2 f ( x)  3g ( x)]  7 και lim[ f ( x)  4 g ( x)]  2 .
x 3

x 3

Να βρείτε τα όρια : lim f ( x)
x 3

και lim g ( x)
x 3

63. Δίνονται

f , g : R  R για τις οποίες ισχύουν:
f ( x)
lim 2
 16 και lim[ g ( x)( x 4  16)]  2 .
x 2
x 2 x  2 x
Να βρείτε αν υπάρχει, το όριο lim[ f ( x)  g ( x)] .
x 2

64. Δίνονται

f , g : R  R για τις οποίες ισχύουν:
f ( x)  1
g ( x)  2
lim
 3 και lim
 1
x 0
x 0
x
x
Να βρείτε τα όρια:
f ( x) g ( x)  x  4
α) lim f ( x)
β) lim g ( x)
γ) lim
x 0
x 0
x 0
x2  x

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 32

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
65. Δίνονται

f , g : R  R για τις οποίες ισχύουν:

lim[ f ( x)( x 2  7  4)] =6

και

x 3

Να βρείτε αν υπάρχει, το lim
x 3

lim[ g ( x)(2  x  1)]  2 .
x 3

f ( x)
.
g ( x)

66. Nα βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς λ και μ,ώστε να ισχύει :
2x2   x  
lim 2
5
x 1 x  3 x  2

x3  ax 2   x
67. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  2
x  3x  2
lim f ( x)  2 .Να βρείτε:

με α,β εR,για την οποία ισχύει

x 1

α)τις τιμές των α,β

β)το όριο lim
x 1

f ( x)
.
x 1

68. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:
f(x)=f(x-4) για κάθε χεR
f ( x)  3
και lim
x 3
x 3
f ( x)  3
Να βρείτε το όριο lim
.
x 3
x5 2
69. Έστω ότι lim
x 0

xf (2 x)  f ( x) (3x)
f ( x)
 2 .Να βρείτε lim
x 0
x
2 x 2   2 x

70.Έστω f:R  R.Aν lim

f(x)

x0

x

=l 

και ισχύει f3(x)+f(x)ημ2χ=2χ2ημχ ,χεR,

να βρείτε το l.
71. Έστω f:R  R μία συνάρτηση για την οποία ισχύει f3(x)+f(x)+2=χ
,χεR.Να βρείτε το lim f(x)
x 2

72.ι)Αν lim f(x) =1, να βρείτε το lim f(3x -1) .
x 5

x2

f ( x)
f (2 x)
 5 , να βρείτε το lim
ιι)Αν lim
x0 x
x0 x

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 33

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
73.Αν η συνάρτηση f:R  R είναι περιττή και lim f(x) =2 ,να βρείτε το
x 1


1
2 
lim  f(x) +
+


x +1 x2 -1 

x 1

74. . Έστω f:R  R μία συνάρτηση για την οποία ισχύουν:
xf(x)+συνχ≤1 ,για κάθε χεR και lim f(x) =l  .
x0

Να βρείτε το l.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 34

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Mη Πεπερασμένο Όριο
συνάρτησης στο χ εR
0

1.Να βρείτε τα παρακάτω όρια:
 2
2  1
2  7
α) lim 2
β) lim
γ) lim 2
x 0 
x 3   6   9
x2   2

 4
x 2   4  2  4 

δ) lim

2.Να βρείτε αν υπάρχουν τα παρακάτω όρια:
 1
2  7
 5
α) lim
β) lim 2
γ) lim 2
x 3   3
x 2   4
x 2   2   8
 1
 2
ε) lim 3
στ) lim 3
2
x 2   4  2    6
x 1   4   3

3

δ) lim
x 1

3  1
 3 1

3. Nα βρείτε (αν υπάρχει) το όριο της f στο x 0 όταν:
i) f(x) =

x+5
4

x + 3x

iii) f(x) =

1

-

2

1

x |x|

,

xo 0

,

xo 0

ii) f(x) =

2x - 3
4(x - 1)

4

,

xo 1

.

4. Να βρείτε (αν υπάρχει) το όριο της f στο x 0 , όταν:
i) f(x) =

3

-

4

1 - x 1 - x2
2

iii) f(x) = x 1 +

1
x

3

,

xo 1

ii) f(x) =

2

x + 3x - 2
x|x|

, xo 0

, xo 0 .

5. Να βρείτε αν υπάρχουν τα παρακάτω όρια:
 2   2
2  3
α)
β) lim
lim
2
x 0
x 3 2   9  4   
3

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 35

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
 x3 x  0


x
6.Δίνεται η συνάρτηση f ( x)   2
x  x4 x  0
 x 2  2 x
Να βρείτε ,αν υπάρχει,το lim f ( x) .
x 0

7. Να βρείτε αν υπάρχουν τα παρακάτω όρια:
x2
 1
 2
α) lim
β) lim
γ) lim

x 0 1  
x 0

x    1
ε) lim
x 0

δ) lim

2

3  2

 2
.
x 0 

x

2

2  3



στ) lim



8.Nα υπολογίσετε ,αν υπάρχουν,τα παρακάτω όρια:
 2x  7 x  3 
 1 4
 1 1 

α) lim  4  2 
β) lim 
γ) lim 

 2 


x 0 x
x 2 | x  2 |
x 2 x  2 x
x 
x2





x4 2

1
1 
x 9 3
δ) lim 
ε) lim
στ) lim
 2 
3
x 0
x 0 1   x
x 0
x
 x 
x3  1  1

ζ) lim
x 0

 x
x

3

η) lim

 3x  2 x

x 0

x

θ) lim

5

x 0

x 1 1
x 4  3x3

ι) lim

 x  4  2

x 0

x3

9.Να βρείτε τα παρακάτω όρια για τις διάφορες τιμές του λεR:
 3
  3
 2    2
α) lim
β) lim 2
γ) lim 2
x 1     1
x 1 |   1|
x 2   4   4
10.Δίνεται η συνάρτηση

f ( x) 

 2    
με α,β,γ εR,για την οποία
 3  2 2  

ισχύει lim f ( x)  5 .
x 0

α)Να αποδείξετε ότι γ=0 και β=-5

β)Να βρείτε το lim f ( x) για τις
x 1

διάφορες τιμές του αεR.

  2    10   2

 2

11. Δίνεται η συνάρτηση
με λεR.
f ( x)   3
,


2




2


 2
Να βρείτε το lim f ( x) για τις διάφορες τιμές του λεR.
x 2

12.Δίνεται f : R  R για την οποία ισχύει:

lim[ x 2 f ( x)]  3 .
x 0

Να βρείτε τα όρια:
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 36

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
α) lim f ( x)

β) lim[ f ( x)   3 ]

x 0

x 0

13. Δίνεται f : R  R για την οποία ισχύει:

lim[( x 2  6 x  9) f ( x)]  5
x 3

Να βρείτε τα όρια:

6 f 2 ( x)  7 f ( x)  8
β) lim
x 3 3 f 2 ( x)  f ( x)  1

α) lim f ( x)
x 3

14. Δίνεται f : R  R για την οποία ισχύει:
x 5
lim
 
x 3 f ( x)  2
Να βρείτε τα όρια:
 ( f (  )  2)
 4
α) lim f ( x)
β) lim
γ) lim 2
2
x 3
x 3 f (  )  4 f (  )  4
x 3
f ( )  4
15. Δίνεται f : R  R για την οποία ισχύει:
f ( x)  1
lim
 
x 2 f ( x)  1
Να βρείτε τα όρια:
3 f ( x)  4
α) lim f ( x)
β) lim 2
x 2 f ( x)  2 f ( x)  1
x 2
16.Έστω οι συναρτήσεις f,g:R

R,για τις οποίες ισχύουν:

2

lim

f(x)(x - 4)

Να βρείτε το lim

x 1

και lim

x -1

x 1

f (x )
g(x)

x 1

2

x -1
g(x)(x - 2)

.

17.Αν limf(x) = - ,να βρείτε τα όρια:
x 1

ι) lim

f(x) -3

x 1 2f(x) +1

18.Αν lim

x 0

ιι) lim

f(x)ημ2x
x + 4 -2

x 1

2f(x) -1
f 2(x) +1

ιιι) lim
x 1

f3 (x) -3f(x) +1
f 2(x) + f(x) +1

=-∞,να βρείτε το lim f(x) .
x 0

19.Αν lim f(x)ημ2 χ = 3 ,να βρείτε τα όρια:
x 0

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 37

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ι) lim f(x)
x 0

1

ιι) lim  f(x)ημ 
x 0
χ

20.Αν f:(0,+∞)  R και f(x)≥

1
, x>0 ,να βρείτε το lim f(x) .
x 0
χ

21.Αν x2f(x)+1≤0 για κάθε χ≠0,να βρείτε το lim f(x) .
x 0

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 38

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Όριο συνάρτησης στο Άπειρο
1.Να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
2 x3  5 x 2  3x  2
4 x5  2 x 4  3x 2  1
α) lim
β) lim
x 
x  2 x 3  5 x 2  x  6
x2  4 x 1
3x 6  2 x 4  5 x  1
3x3  5 x 2  2
lim
δ) lim
ε)
x 
x  x 3  7 x  1
 x3  6 x 2  2
6 x 2  5 x 2  1
lim
x  4 x 2  3 x  2
2x2  x 1
 x 2  3x  2
ζ) xlim
η) xlim
 x 4  5 x 2  7 x  13
 3 x 3  5 x 2  7
2.Ομοίως:
 2 x2
 x3
3x 
x2 
α) lim 


 β) xlim


x  x  1
 x  2
x 1 
x3


 x 2  3x x 2  4 x 
δ) lim 


x 
x 1 
 x 1
3.Ομοίως:
α) lim (| x3  5x 2  3x  2 |  x3 )
x 

γ) lim (| x  3 x 1|  | 2 x  7 x 13)
3

2

3

x 

 x  5x  7 x  3  2 x 
γ) lim  x x  4 x  2  x  5 x 
ε) lim  16 x  7 x  13  6 x 
ζ) lim  9 x  5 x  2  4 x  3x  1 
3

3

2

x 

2

2

x 

2

x 

2

στ)

 x3
x3 
γ) lim 


x  x  1
x 3

β) lim (| x3  2 x 2  x  1|  x3 )
x 

x 2  5 x  13  7 x 2

δ) lim

x3  3x 2  5  x3

x 

4.Ομοίως:
α) lim

4 x3  2 x  1
γ) lim
x 
3x  11

β) lim

x 

δ) lim

x 

x 2  3x  5  4 x


9x  x 

4 x2  5 x 1  x

στ) lim 3x 
x 

2

2

x 

5.Να υπολογίσετε τα όρια:
α)

lim

x 

x 2  1  x 2  3x
x 1

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

β) lim

x 

4 x 2  3x  1  2 x
x  9x2  2x  3

Page 39

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

γ) lim

x 

9 x2  5  4 x2  5x  1
x 1

δ) lim

3

x 

x3  1  x 2  x
x 2  3x

6.Να βρείτε το όριο για τις διάφορες τιμές του λεR :
lim ( 2  4) x3  (  2) x  3
x 

7.Ομοίως:

lim

 x3  (  2) x 2  3x  5

x 

x2  x 1

8. Ομοίως:

( 2  9) x3  (  3) x 2  (  1) x  2
x 
x 2  3x  5
lim

9.Να βρείτε τις τιμές των α,β εR ,ώστε να ισχύει:
(  2) x 2  (3  2 ) x  7
lim
4
x 
(   3) x  13
10.Δίνεται η συνάρτηση f ( x) 

  
για την οποία ισχύει ότι lim f ( x)  1
x 
 1

και η γραφική της παράσταση τέμνει τον y’y άξονα στο 2.Να βρείτε σε ποιό
σημείο τέμνει τον χ’χ.
11.Να βρείτε τις τιμές των α,β εR ,ώστε να ισχύει:

lim 4 x 2  8 x  5   x    5

x 

12.Δίνεται η συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

9 x2  1  2 x  f ( x)  x  x 2  1 για κάθε χ>0.
Να βρείτε το lim f ( x) .
x 

13.Δίνεται η συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

f ( x) 4 x 2  3x  1  2 x( f ( x)  1)  1 για κάθε χεR.
Nα βρείτε τα όρια:
α) lim f ( x)
x 

β) lim

x 

f 2 ( x)  3 f ( x)  2  f ( x)
2 f ( x)  1

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 40

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
14. Δίνεται η συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

6 x3  5x2  2  f ( x)  6 x3  2 x 2  7 για κάθε χεR.
Να βρείτε τα επόμενα όρια:
f ( x)
α) lim f ( x)
β) lim 2
x 
x  x  3 x  5
15.ι)Να δείξετε ότι lim

ημχ

x + 

χν

0

ιι)Να βρείτε τα όρια:
α) lim 2χ + ημχ 

β) lim

x + 

x + 

16. Να βρείτε τα όρια:
ι) lim

x

χημχ

ιι) lim

2

χ +1

χ2 + χημχ +1

x

χ2 + ημχ + 3

χ2 +1 + χ ημ2χ

17.Να υπολογίσετε τα όρια:

  
α) lim
β) lim
x 
x

x
x

γ) lim

x 

3  2
4x 1

1
δ) lim   
x 


1
ε) lim [      ]
x 

18. Δίνεται η συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

  f (  )    1 για κάθε χ>0.
Να βρείτε το lim

x 

f ( x)
.
x2

19.Να βρείτε τα όρια:
 x1

ι) lim  e -lnx 
x 0

ν) lim (ex  ημχ)
x

ιι) lim e

x2 +1
x+1

x 

νι) lim

x

ιιι) lim

x

ημχ
lnx

x
e

x

ημ

1
χ

ιν) lim

x

ημχ
ex

νιι) lim (lnx  ημχ)
x

20.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=ln(x-ημx).
ι)Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.
ιι)Να βρείτε τα όρια:
ημχ
1
α) lim f(x) β) lim
γ) lim f(x)ημ
x + 

x + 

f(x)

x + 

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

χ

Page 41

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

21.Να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
α) lim 3

 
β) lim  
x  4
 

x

x

2 x  3x  8
lim
x 5 x  7 x  4
7 x 1  3x  2
στ) lim x x 1
x  7  3

x

2 x 3
x  3x  2

7x
x 4 x

γ) lim

δ) lim

ε)

4x2  6x
x  4 x  6 x 1

5 x  3x
x 5 x  2 x

ζ) lim

η) lim

22.Να βρείτε τα όρια:
ι) lim

3χ -2α χ

x + 

3χ + α χ

,α>0

2χ -3λ χ+1

ιι) lim

x 

λ>0

2χ + λ χ

23.Δίνεται η συνάρτηση:

f ( x)  ln(2 x  4 x 2  1)
Να βρείτε:
α)το πεδίο ορισμού της f
24.Δίνεται συνάρτηση

β)το lim f ( x)
x 

γ)το lim f ( x)
x 

f : R  R για την οποία ισχύει ότι :
(e x  1) f ( x)  3x για κάθε χεR.

Nα βρείτε τα όρια:
α) lim f ( x)

β) lim

x 

x 

 x
f ( x)

25.Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
α)   lim (  2  2   3  4  2  4   5  3  4)
x 

β)   lim (  2  2   5  4  2  4   3  9  2  6   5)
x 

26.ι)Αν lim

f(x)

x 

ιι)Αν lim

x 

f(x)
x2

x

= 2 ,να βρείτε το lim

x 

= 1 ,να βρείτε το lim

x 

3x -2f(x)
f(x) + 5x +1

f(x) + 2x2 - x
2f(x) + x +1

.

.

27.Έστω η συνάρτηση f:(-∞,0)  R,για την οποία ισχύουν:

lim

x

f(x)
x

= 2 και lim (f(x) -2x) =3.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

x

Page 42

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Να βρείτε το λεR*,ώστε lim

x

2f(x) + λx -1
xf(x) -2x2 +1

1.

28.Αν lim (f(x) -3x + 2) = 0 ,να υπολογίσετε τα όρια:
x

ι) lim (f(x) -3x)

ιι) lim f(x)

x

x

ιιι) lim

f(x)

ιν) lim

x

x

x

xf(x) + x2 +1
xf(x) -3x2 + 2

29. Έστω η συνάρτηση f:(0,+ ∞)  R,για την οποία ισχύει:

lim

xf(x) - x +1
x +1

x

Να βρείτε τα όρια:
ι) lim f(x)

ιι) lim

x + 

x + 

2x2f(x) + x2 - x +1
xf(x) + 2x

30.Να βρείτε το lim f(x) ,όταν lim
x

=3

x

f(x) + xημ

1
χ

χ - χ2 +1

=2

31.Έστω μία συνάρτηση f:R  R για την οποία ισχύει lim f(x) = + .
x

Να βρείτε τα όρια:
ι) lim

x

f3 (x) - f(x) -2 + 3
f2 (x) + f(x) + 5
1
f(x) 
ιι) lim  f(x) -ημ
+

x
1 
f(x)

ημ

f(x) 

32.ι)Αν f(x)≥x3 ,xεR,να βρείτε το lim f(x) .
x

2

3

ιι)Αν (1+χ ) f(x)≤x ,xεR, να βρείτε το lim f(x) .
x

33.ι)Αν f: (0,+∞)  R και f(x)>ημx+lnx, x>0, να βρείτε το lim f(x) .
x

2

x

ιι)Αν f(x)+x -e <0, xεR, να βρείτε το lim f(x) .
x

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 43

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Συνέχεια Συνάρτησης
1.Να μελετήσετε ως προς την συνέχεια τις παρακάτω συναρτήσεις:
 x2 1 x 1
 x 1 ,
 x  3  1, x  2

ι) f ( x)   2
ιι) f ( x)  
x  2x  3 x 2

 x 2  3x  2 x  1
 x 2  3x  2 x 2

ιιι) f ( x)   x  2 ,
 x  2 1 x  2

ιν)

 x2  x  2  x  2  5 x  1

f ( x)  
,
x 1

2
x 1

2.Αν η συνάρτηση f:R  R είναι συνεχής στο 0 με f(0)=0,να αποδείξετε ότι
1  0

 f ( x)
,
και η συνάρτηση g ( x)  
είναι συνεχής στο 0.

0
 0

3.Να μελετήσετε ως προς τη συνέχεια τις παρακάτω συναρτήσεις:
 x 2 , |x|  1
2


  x  ln( x  1), x<0
ι) f ( x)  
ιι) f ( x)   1
2
x
, |x|>1
x0


e  x  1,
 x

x 4  x 2   2 

, χ>0
4.Έστω η συνάρτηση f ( x)  
x2  x
e x +λ
, χ 0

ι)Να βρείτε το λ,ώστε η f να είναι συνεχής στο χ0=0.

ιι)Να υπολογίσετε το lim f ( x)
x 

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 44

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

5. Για τις διάφορες τιμές του α  R να μελετήσετε τη συνέχεια στο xo = 0 της
συνάρτησης
xx 3

,x≠0

x4  4  2
α

f (x) =

,x=0

6. Να βρείτε τους α β, γ  R , ώστε η f να είναι συνεχής στο xo = 1



f ( x)  





2

  2  x3 –  x   2
2

,

     x



x 1 
x 1 


x 1

,
,

7. Για ποιες τιμές των α ,β η f είναι συνεχής ;

f (x) =

-αx2 + βx
2x + β
lnx + α2 + 3

, x ≤ -1
, -1 < x ≤ 1
, x >1

8. Για ποιες τιμές των α ,β ,γ  R η f είναι συνεχής στο σημείο xo = 1;

f (x) =

ax 3

x2

( x 1)2
1

x 1

,

x 1

,

x 1

9. Nα βρεθούν τα α, β , ώστε η f να είναι συνεχής
 x  x
,x  0

x

 1
f x   ,x=0
2

 1+ x  1
,x  0

 x

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 45

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
10.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=ln[(λ-1)x2+x+1]-ln(x+2), x>-1 και λ≥1.Να βρείτε
το λ, ώστε να υπάρχει το lim f ( x) και να είναι πραγματικός αριθμός.
x 

11. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=ln( x 2 x
x ),χ>0 και λ≤1.Να βρείτε το λ,
ώστε να υπάρχει το lim f ( x) και να είναι πραγματικός αριθμός.
x 

12. Δίνεται η συνάρτηση f :
για την οποία ισχύει xf(x)=2x+3ημχ,για
κάθε x
.Αν η fείναι συνεχής στο 0,να βρείτε το f(0).
13. Δίνεται η συνάρτηση f :

για την οποία ισχύει :

xf(x)+2=f(x)+ x 2 3 ,για κάθε x
Αν η fείναι συνεχής στο 1,να βρείτε τον τύπο της.

.

14. Δίνεται η συνάρτηση f :
για την οποία ισχύει :
2
χ f(x)+x=xσυνx-f(x)ημ2χ, για κάθε x
.
Αν η fείναι συνεχής, να βρείτε τον τύπο της.
15. Δίνεται η συνάρτηση f :

για την οποία ισχύει :

2f(x)+xσυνx=x+f(x) x 2 4 ,για κάθε χ≠0.
Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής.
16. Δίνεται η συνάρτηση f :

για την οποία ισχύει :

f(x) x 2 1 =2ημ2χ+f(x),για κάθε χ≠0.
Aν f(0)=4,να δείξετε ότι f συνεχής στο χ=0
17. Έστω f :  0,   

μία συνάρτηση που είναι συνεχής στο χ0=1, και για

x 1 . Δείξτε ότι f (1)  1 .
2

κάθε x  0 ισχύει : ( x 1)  f ( x) 

18.Έστω f :

συνεχής,με lim
x

f (x )

0

ι)Να βρείτε το f(0).
ιι)Να βρείτε το α,ώστε lim
x

0

x

2

ημ χ + 2χf (x )
x

2

ημχf( x )

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

a , με α

.

3

Page 46

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

19. Έστω f :
ι)την τιμή f(0)

f (x )

συνεχής,με lim
x

ιι)το lim
x

0

2

x

1

x

0

f (0) .Να βρείτε:

f (x )

x

ημχ

5

20. Θεωρούμε τη συνεχή f στο R με σύνολο τιμών f(A) =  ,  .
2

2
xf ( x)  5 f ( x)  6
Έστω η g ορισμένη στο R\{1} με g(x) =
.
x 1
Aν το lim g ( x) είναι πραγματικός αριθμός να βρείτε το f(1).
x1

21. Έστω οι συναρτήσεις f ,g : R  R για τις οποίες ισχύει

(f(x))2004  (g(x))2004  (xx)2004 (1)

για κάθε χ ε R.

(α)Να αποδείξετε ότι
 f(0)  g(0)  0
 Οι f ,g είναι συνεχείς στο R
(β) Να υπολογίσετε τα όρια
g( x )
xg( x)  f( x) 2 x
f( x)
lim
, lim
, lim
x 0 x
x 0
x 0
x
x2   2 x

f ( x)  x 2
 l  R και η f είναι
x3  8

22. Για τη συνάρτηση f : R → R ισχύει lim
x 2

συνεχής στο xo = 2. Nα βρείτε το f(2).
23. Έστω f :

συνεχής,με lim
x

ι)Να δείξετε ότι f(0)=0 και lim
x

0

x

2

2.

1

x

lim
x

f (x )

0

f (x )

ιι)Να βρείτε τη τιμή του λ, ώστε

24. Έστω f :

x

x

0

2

3x

2
2λf (x )
2

χημχ

3

συνεχής στο χ0=1,περιττή,και

lim
x

1

f (x )
x 1

2
2

3

ι)Να βρείτε το f(1) .
ιι)Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής στο χ1=-1.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 47

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ιιι)Να βρείτε το lim
x

1

f (x )

3

2
χ + 2χ + 1

.

25. Για την περιττή συνάρτηση f : R → R ισχύει : x2f(x) ≥ ημx – ημxσυν(2x)
για κάθε x  R .Nα βρείτε τον τύπο της f και να εξετάσετε αν η f είναι
συνεχής στο
xo = 0
26. Δίνεται μία συνάρτηση f που είναι συνεχής στο χ0=0 και για κάθε x

 x  x2  x  f (x)  x  x2 .
Να βρείτε το f (0) .
ισχύει

27. Αν μία συνάρτηση f είναι ορισμένη στο διάστημα  0,  και για κάθε

x  0 ισχύει : f ( x)  e x1  ln x

, αποδείξτε ότι η f είναι συνεχής στο

χ0=1.
28. Για τη συνάρτηση f : R → R ισχύει xf ( x)  x   2 x για κάθε x R .
Αν η f είναι συνεχής στο xo = 0, να βρείτε το f(0).
29. Για την περιττή συνάρτηση f : R → R ισχύει : x2f(x) ≥ ημx – ημxσυν(2x)
για κάθε x  R .Nα βρείτε τον τύπο της f και να εξετάσετε αν η f είναι
συνεχής στο xo = 0
30. Aν οι συναρτήσεις f ,g ικανοποιούν τη σχέση :
f 2(x) + g2(x) + 2g(x) + 10 ≤ 6f(x) + ημ2x για κάθε x  R , να αποδείξετε ότι
οι f , g είναι συνεχείς στο x = 0.
31. Για τη συνάρτηση f : R → R ισχύει f5(x)+f(x)=x, για κάθε x R .Na
δείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 0.
32. Για τη συνάρτηση f : R → R ισχύει xf(x)+1≤συν5χ, για κάθε x R .Αν
η f είναι συνεχής στο 0, να βρείτε το f(0).
33. ι)Δίνεται μία συνάρτηση f : R → R για την οποία ισχύουν f(2-x)=f(x),
x  R και η f είναι συνεχής στο 3.Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής στο -1.
ιι)Αν η f : R → R είναι άρτια και συνεχής στο χ0,να δειχθεί ότι είναι και
συνεχής στο
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 48

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Βασικά Θεωρήματα
1. Έστω η συνάρτηση f με f(x) = x3  x . Δείξτε ότι εφαρμόζεται για την f
στο [-2,3] το Θ.Bolzano και να προσδιορίσετε τα χ 0.
2. Δείξτε ότι ημx=x-1 έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (0,3π/2)

3

3. Δείξτε ότι η εξίσωση : 3 x2  1 x3 x έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο
διάστημα 1,8  .

x3
  π x  3 . Δείξτε ότι η
4. Δίνεται η συνάρτηση f με f(x) =
4
εξίσωση f(x) = 4 έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (-2,2).

5. Δίνεται η συνάρτηση f με f(x) =

5
3x
4

x

x

2

1

1

, -1

x<0

, 0

x

1

Δείξτε ότι η εξίσωση f(x) = 0 έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο (-1,1).

 
6. Να αποδειχθεί ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα xo   0,  , τέτοιο ώστε να
 2
ισχύει ημ(συνxo) + συν(ημxo) = xo
7. Αν για τις συναρτήσεις f, g ισχύουν ότι :
α) είναι συνεχείς στο R β) f(x)

 0  g(x) για κάθε x ε R γ) υπάρχουν

α, β ε R τέτοιοι ώστε f(α)=α και g(β)=β .
Να αποδείξετε ότι υπάρχει ξ ε R τέτοιο ώστε :

f(ξ) + g(ξ) = ξ

8. Οι εξισώσεις x2 + πx + κ = 0, - x2 + πx + κ = 0, με κ ≠ 0 έχουν αντίστοιχα
1
ρίζες α ,β. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση x 2   x    0 έχει μια τουλάχιστον
2
ρίζα στο (α ,β).

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 49

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
9. Αν f :  0,2   συνεχής με f (0)  f (2)  f (1) , αποδείξτε ότι υπάρχει
x  0,2  , ώστε να ισχύει : f ( x )  f ( x 1) .

0

0

0

με f ( x )  1 και f ( x )  4 όπου x  x

10. Αν f συνεχής στο

1
1
2
αποδείξτε ότι υπάρχει x  ( x , x ) ώστε να ισχύει : f ( x )  e .
0
1 2
0

για κάθε x   0,   Αποδείξτε ότι η εξίσωση f ( x)  2 x 

2

τουλάχιστον λύση στο  0,   .

2

x1992  1 x2000  1

 0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα
x 2
x 3

13. Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση

  
στο διάστημα   ,  .
 4 4

  x , έχει μία

2

12. Δείξτε ότι η εξίσωση :
στο (2,3)

,

, f     1 και  x  x  xf ( x)  x2 (1 x) ,
2

11. Έστω f συνεχής στο

2

 x
x
έχει τουλάχιστον μια ρίζα

4x   4x  

14.Έστω η συνεχής συνάρτηση f:[0,1] R.Να δείξετε ότι η εξίσωση
x
2e
3
έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο (0,1).
f (x )
2
x
x
15.Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α,β] και f(a) 0,να δείξετε ότι
υπάρχει τουλάχιστον ένα χοε(α,β) τέτοιο ώστε:
f (xo )
xo a

f(a) + f(β)
β-α

16. Αν f συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα 1,e  με f(e) = e , να
αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό xo  1, e  ώστε : f(x0 ) = xolnxo +2 .
17. Aν η συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο διάστημα [1,e]
με 0 < f(x) < 1 για κάθε x  [1,e], να δείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένα ξ 
(1,e) τέτοιο ώστε f (ξ) + ξlnξ = 1.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 50

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
18. Έστω f συνεχής στο [α, β] για την οποία ισχύει f([α, β]) = [α, β]. Αν η f
είναι γνήσια φθίνουσα στο [α, β] , να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της
f κόβει την ευθεία y = x ακριβώς σε ένα σημείο.
19.Να δείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=συνχ-χ+2
τέμνει τον χ’χ σ’ένα ακριβώς,χοε(0,2).
20.Να δείξετε ότι η ευθεία y=x τέμνει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης
f(x)=συν2χ σε ένα ακριβώς σημείο του διαστήματος (0,

π
)
4

21.Δίνεται f(x)=x2+xex.Na δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό σημείο Μ της
γραφικής παράστασηςτης f,με τετμημένη αε(1,2)τέτοιο,ώστε η ευθεί ΟΜ,να
είναι κάθετη στην ευθεία χ+4y-1=0
22. Αν   0 και     1 , αποδείξτε ότι η εξίσωση x3 +κx2 + λ = 0 έχει
τουλάχιστον δύο πραγματικές ρίζες στο διάστημα  1,1
23. Έστω f : R →R συνεχής με f(x) = x3 + αx2 + β και α + β < -1 με β > 0.Να
δειχτεί ότι η εξίσωση f(x) = 0 έχει τρεις ακριβώς ρίζες στο R.
24.Na δείξετε ότι η εξίσωση:

1
2
3
,με α<β<γ,
+
+
χ- α χ-β χ- γ = 0

ι)έχει μία τουλάχιστον, ρίζα σε καθένα από τα διαστήματα (α,β) και (β,γ).
ιι)έχει δύο ακριβώς ρίζες στο (α,γ).
25.Να δείξετε ότι η συνάρτηση f(x)=(x-2)ex-(x+2) έχει:
ι)μία τουλάχιστον ρίζα στο (1,3)
ιι)δύο τουλάχιστον,ρίζες αντίθετες.
x +1
.Να δείξετε ότι η f(x)=x,
x -1
3
ι)έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο ( ,2).
2

26.Δίνεται η συνάρτηση f(x) =ln

ιι)έχει δύο ,τουλάχιστον,ρίζες αντίθετες.

27. Δίνεται ότι η συνάρτηση f( x) είναι συνεχής στο R γν. αύξουσα στο
διάστημα [1,2] και γν. φθίνουσα στα [0,1] και [2 , 3]. Αν ισχύει ότι :

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 51

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
f(0)   2  1 , f(1)  -  2    1 , f(2)   2    2 , f(3)  -2003 με   R

να

δείξετε ότι η εξίσωση f( x)  0 έχει 3 ακριβώς ρίζες στο (0 , 3).
28. Αποδείξτε ότι η εξίσωση ln x  e x  0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο
διάστημα (0,1) .
1
χ

29.Να δείξετε ότι η εξίσωση 2χημ =1 έχει μία τουλάχιστον θετική ρίζα.
30.Δίνεται η συνεχής f :

για την οποία ισχύουν f(0)<1 και

 

.Να δείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα χ 0<0,τέτοιο ώστε
f ( x0 )  e

x0

 x0

1

0

31. Να δείξετε ότι η εξίσωση ln( x  1) 

 x
x

 0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο

(-1,0).
32. Έστω f συνεχής στο διάστημα   [0,1] και f ()  [0,1] . Αποδείξτε ότι
υπάρχει ένα τουλάχιστον x [0,1] τέτοιο ώστε f ( x )  x
0
0
0
33. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα [0,1] και ισχύει :

f (0)  f (1)  0 , να δείξετε ότι η f έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα
[0,1] .
34. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα [ ,  ] και ισχύει :

f ( )  f ( )  0 , να δείξετε ότι η εξίσωση f ( x)  0 , έχει μία τουλάχιστον
ρίζα στο διάστημα [ ,  ] .
35. Αν για κάθε x ε [0.1] ισχύει 0 f (x)  1 και η f συνεχής στο [0,1] ,
να αποδείξετε ότι υπάρχει x0 ε [0,1] τέτοιο ώστε

’

f ( x0 )  x0

, ν ε Ν*.

36. Έστω f : [-α ,α] →[-α ,α] συνεχής. Να δειχτεί ότι υπάρχει τουλάχιστον
ένα xo [-α ,α] ώστε f(xo) = xo.
37. Αν για τις f , g ισχύουν :
α) είναι συνεχείς στο [α ,β]
β) α  g(x)  β για κάθε x ε [α, β]
γ) α  f(x)  β για κάθε x ε [α, β].
Να αποδείξετε ότι υπάρχει ξ ε [α ,β] τέτοιο ώστε f(g(ξ)) = ξ .
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 52

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
38. Έστω f, g συναρτήσεις συνεχείς στο [α, β] για τις οποίες ισχύει ότι: f([α,
β]) = [α, β] και g([α, β]) = [α, β]. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ξε[α, β] τέτοιο
ώστε :
(fog)(ξ) + (gof)(ξ) = 2ξ
39. Έστω f , g συνεχείς στο διάστημα   [0,1] και f ()  g ()  [0,1] .
Αποδείξτε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον x [0,1] τέτοιο ώστε

( fog )( x )  x .
0
0

0

40. Η συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο [0,1] με

x
x
f (1)  1Αποδείξτε ότι υπάρχει x [0,1] τέτοιο ώστε f ( x )  x e 0  e 0 .
0
0
0
41. Έστω f συνεχής στο  0,1 και 0  f ( x)  2 για κάθε x   0,1 .
Αποδείξτε ότι η εξίσωση f 2 ( x)  2 f ( x)  3x  0 , έχει μια τουλάχιστον λύση

x με x0   0,1 .
0
42. Αν f συνεχής στο  ,   και 1  2  f ( x)  1  2  f ( )  0 , δείξτε
ότι η εξίσωση f ( x)  0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα  ,   .

43. H συνάρτηση f είναι συνεχής στο Δ = [0,1] και ισχύει -1 < f(x) ≤ 0 για
κάθε
x  Δ.
Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα xo  [0,1), τέτοιο ώστε
f 2(xo) + f(xo) + xo = 0.
44. H συνάρτηση f : [0,1]→ R είναι συνεχής και ισχύει :
f2(0) +f2(1) +1=2f(0). Nα δείξετε ότι υπάρχει xo  (0,1), τέτοιο ώστε
f(xo) = xo 2004.
45. Η f είναι συνεχής στο [1,2] με f(2)  6. Aν f(1) +f(2) = 8, να αποδείξετε
ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον xo(1,2) τέτοιο ώστε να είναι
f(xo) = xo2 + xo.
46.Έστω οι συναρτήσεις f , g είναι συνεχείς στο R ,η εξίσωση
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 53

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
f( x)  0 έχει δύο ρίζες 1 , 2 ετερόσημες και f(x)  g(x)  x όπου

  R .Να δείξετε ότι η εξίσωση g(x)  0 έχει μια τουλάχιστο ρίζα στο
διάστημα

(1 , 2 ) .

47. Έστω f:    συνεχής συνάρτηση με f(1) + f(2) + f(3) = 0. Να
αποδειχθεί ότι η εξίσωση f(χ) = 0 έχει μια τουλάχιστον ρίζα.
48. Έστω f συνεχής στο  και τέτοια ώστε f (1)  0 , f (2)  0 και

f (3)  0 . Να αποδείξετε ότι η f δεν είναι ¨1-1¨.
49. Έστω f:    μια συνεχής και γνησίως φθίνουσα συνάρτηση.Να
δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό χοε(α,3α),α>0,τέτοιο ώστε :
f(a)+f(3a)=2f(χο)
50.Έστω f:[a,2a] →R, a>0 μια συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύουν
f(a) 0 και βf(a)+eβf(2a)=f(2a), β 0.
Να δείξετε ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο (α,2α).
51. Έστω f:[θ,3θ] →R, θ>0 μια συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύουν
f(θ) 0 και βf(θ)=f(θ)-f(3θ)lnβ, β>0 και β 1.
Να δείξετε ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο (θ,3θ).
52.Έστω f:    ,μια συνεχής και 1-1 συνάρτηση με f(0)=1.
ι)Αν f(x)≥1,για κάθε χεR,να δείξετε ότι η εξίσωση
μία τουλάχιστον ρίζα στο (1,2),για κάθε α,β

f(a) - 1
x -1

+

f(β) - 1
χ-2

5 έχει

0.

x

ιι)Αν g(x)=e +x-2,να δείξετε ότι η εξίσωση f(g(x))=1 ,έχει μία τουλάχιστον
ρίζα στο (0,1).
53. Έστω f:    μια συνεχής και γνησίως αύξουσα συνάρτηση,για την
οποία ισχύει f(a)+f(2a)=3a, a>0. Nα δείξετε ότι η εξίσωση
f(χ) - α

f(χ) - 2α

x - 2α

χ-α

έχει μία τουλάχιστον,ρίζα στο (α,2α).

54. Έστω f:    μια συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει
f3(x)+ f2(x)+ f(x)=xex-συνχ για κάθε χεR.Na δείξετε ότι η εξίσωση f(x)=0
,έχει μία τουλάχιστον λύση στο (0,1).

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 54

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
55. Έστω f:    μια συνεχής συνάρτηση με f(1)>2 f(e)<2. Na δείξετε ότι
η εξίσωση f(ex)=ex ,έχει μία τουλάχιστον λύση στο (0,1).
56.Έστω f:    μια συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει f(a)>β και
f(β)<α.Να δείξετε ότι υπάρχει χοε(α,β),ώστε f(xo)= xo
57. Έστω f:    μια συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει
xf(x)+2=f(x)+ 3 2 1 ,για κάθε xεR.Na δείξετε ότι υπάρχει χοε(0,1),ώστε
4f(xo)=7x0.
58. Έστω f:    μια συνάρτηση f(x) 0,για κάθε χεR.
ι)Αν η f είναι συνεχής και f(1)=-2,να βρείτε τα όρια:
α) lim
x

f (x )

1 f 2 (x )

2
2f (x )

β) lim[(f (2)
x

1) x

1

3

5x

1]

ιι)Αν f(1)+2f(2)+3f(3)=0,δείξετε ότι η f δεν είναι συνεχής.
59.΄Εστω η συνεχής συνάρτηση f:    με f(2)=1 και 1,4 διαδοχικές ρίζες
της f(x)=0.Na βρείτε το lim (f (3)x 3

2x

x

3)

60. Έστω f:    μια συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει f(x) 0,για
κάθε χεR.Να δείξετε ότι η εξίσωση

x
x

2

e
1

x

f (x )

έχει μία τουλάχιστον λύση

στο (-1,1).
61. Έστω f:    μια συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει
f(x) χ+1,για κάθε χεR και f(0)=2.Να δείξετε ότι:
ι)f(x)>x για κάθε χεR
ιι)η εξίσωση ln(f(x)-x)=συνχ,έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο (0,

π
2

)

62. Έστω f:    μια συνεχής συνάρτηση με μοναδική ρίζα το 1 και f(0)=1
και f(2)=-3.
ι)Για ποιές τιμές του χ ορίζεται η συνάρτηση g(x)=lnf(x) ;
ιι)Να δείξετε ότι η εξίσωση lnf(x)=x-1 ,έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο (0,1).

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 55

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
63. Αν f συνεχής στο (2, ) και 1 f ( x)  x 1 2 , αποδείξτε ότι f έχει
σταθερό πρόσημο στο (2, ) .

x 1

64. Αν η f είναι συνεχής στο R με f(2003) = -2004 και f(x) ≠ 0 , για κάθε x
 R.
 f (a)  2005x 5  6 x 4  3x  4   .
Nα δείξετε ότι lim
x 
f (a) x 3  x 2  9
65. Για την f που είναι συνεχής στο R γνωρίζουμε ότι έχει τρείς ακριβώς
ρίζες -1,2,5 και επίσης f(-2) = 4 , f(0) = 3 και f(4) = -1, f(6) = 3.Nα βρεθεί
το πρόσημο της f.
66. Έστω f συνεχής και γνησίως αύξουσα συνάρτηση f :R R για την οποία
ισχύει f(x)  4 για κάθε x  IR, και f(0) > 4. Nα αποδείξετε ότι f(x) >4 για
κάθε x  IR, και ότι η εξίσωση ex + f(x) = exf(x) έχει ακριβώς μια λύση στο R.
67.Έστω f μια συνεχής συνάρτηση στο διάστημα [-2,2] για την οποία ισχύει
x2+f2(x)=4, για κάθε χε[-2,2].
ι)Να βρείτε τις ρίζες της f(x)=0.
ιι)Να δείξετε ότι η f διατηρεί το πρόσημό της στο διάστημα(-2,2).
ιιι)Ποιός μπορεί να είναι ο τύπος της f;
ιν)Αν f(1)=- 3 ,να βρείτε την f.
68.Na βρείτε τη συνεχή συνάρτηση f όταν ισχύουν:
ι)f2(x)=1+x2 για κάθε x  R και f(0)=1
ιι)χ2+9f2(x)=9,για κάθε χε[-3,3] και f(0)=-1.
69. Na βρείτε τη συνεχή συνάρτηση f όταν ισχύουν:
ι)f2(x)=2xf(x)+1 για κάθε x  R και f(0)=1.
ιι) f(x)(f(x)-2x)=e2x-x2 για κάθε χεR και f(0)=-1.
ιιι)x2-ln2(1+ex)=2xf(x)-f2(x) για κάθε χεR και f(0)=-ln2.
ιν)f2(x)=3f(x)-2 ,xεR.
70.Να βρείτε τον τύπο της συνεχούς συνάρτησης f για την οποία ισχύει:
ι) f2(x)=χ2-4χ+4,χεR.
ιι) f2(x)+2ex=e2x+1 , χεR.
71. Για μια συνεχή συνάρτηση f:R →R ισχύει
f2(x) +2(ex +x) =ex(ex +2x)+x2 + 1 για κάθε xR .
α) Να αποδείξετε ότι η f διατηρεί πρόσημο στα διαστήματα (-∞, 0) και
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 56

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(0,+ ∞).
β) Να βρείτε όλες τις συναρτήσεις f που ικανοποιούν την παραπάνω ισότητα
72.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x4+3x+1.Na δείξετε ότι η εξίσωση f(x)=10 έχει
μία τουλάχιστον ρίζα στο (1,2).
73.Έστω η συνεχής συνάρτηση f:[1,3]

R με lim f (x )
x

1

2 και f(1)f(3)=10.

Να δείξετε ότι η εξίσωση f(x)=4 έχει μία τουλάχιστον λύση στο (1,3).
74. Έστω f:    μια συνεχής συνάρτηση με f(2)+f(3)<5<f(1)+f(4).Na
δείξετε ότι υπάρχουν ξ,ηεR,ώστε ξ+η=5 και f(ξ)+f(η)=5.
75.Έστω η συνεχής και γνησίως φθίνουσα συνάρτηση f:[-1,3]
δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό χ0ε(-1,3) τέτοιο ώστε:
6f(x0)=2f(-1)+f(0)+3f(3).

R.Na

76.Έστω f συνεχής και γνησίως αύξουσα στο [α,β].Να αποδείξετε ότι
f(a) + f(β) + f

υπάρχει μοναδικό ξε(α,β) τέτοιο ώστε f(ξ) =

a +β
2

3

77. Αν f συνεχής στο[α,β] και f ( )  f ( ) , αποδείξτε ότι υπάρχει ένα
τουλάχιστον x0   α,β  : f(x0 ) =

f(α) + f(β)
.
2

78. Έστω f :[α ,β] R μια συνεχής συνάρτηση. Αν α ,β είναι οι ρίζες της
εξίσωσης 3x2 – 4000x +2001 = 0, να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα
τουλάχιστον ξ[α ,β] τέτοιο ώστε να ισχύει :
 2a +β  α +β  α +β 
 α + 2β 
α f
f
+
 +β f 
 = 2000f(ξ) .
 3  2  2 
 3 
79. Έστω f συνεχής στο [α ,β]. Αν x1, x2 , x3 [α ,β] και κ ,λ ,μ θετικοί
ακέραιοι με κ + λ + μ = 2004, να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον
ξ[α ,β] τέτοιο ώστε να ισχύει κf(x1) + λf(x2) + μf(x3) = 2004f(ξ).
80. Έστω f : [0,1] R συνεχής και γνησίως φθίνουσα , να αποδείξετε ότι
1 1 1 1 1 1
υπάρχει μοναδικό xo(0,1) τέτοιο ώστε f (xo) = f   + f   + f   .
2 2 3 3 6 6

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 57

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
81. Έστω η συνεχής f: R  R η οποία είναι και γνησίως αύξουσα. Να
αποδείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένα xoR ώστε f(x ) =
0

f(1) + 2f(2) + ... + νf(ν)
1 + 2 + ... + ν

,

ν >1 γνωστός ακέραιος.
82.Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f:    με f(3)=2.Aν για κάθε χεR ισχύει
f(x)f(f(x))=1,να βρείτε τα f(2) και f(1).
83. Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f:[0,2] R.Na δείξετε ότι υπάρχει ένας
τουλάχιστον,χ0ε[0,2] τέτοιος ώστε: f(x ) =
0

f(0) +5f(1) + 4f(2)
10

84. Δίνεται η συνεχής στο διάστημα [α ,β] συνάρτηση g με g(x) = lnf(x) όπου
f(x) > 0 , για κάθε x  [α ,β].Να δειχθεί ότι υπάρχει xo  [α, β] τέτοιο ώστε
ln  f2 (a)f3 (β) 
g(xo) =
.
5
85.Να βρείτε το σύνολο τιμών των συναρτηήσεων:
ι)f(x)=lnx+2ex, xε(0,1] ιι)f(x)=συνχ+
ιν)f(x)=e-x-lnx

1
χε(0,π)
x

ιιι)f(x)=x3+ x

v)f(x)=x+2ημx

86. Nα προσδιορίσετε το σύνολο τιμών των συναρτήσεων
(α) f(x) = -χ2+6χ , x ε [3, 4]
x2 + 4
x

(β) f(x) =

, x ε [2, 3]

87. Δίνεται f με f(x) = lnx + ex-1 .
α) Να βρεθεί το σύνολο τιμών της f.
β) Να δειχθεί ότι η εξίσωση lnx + ex = 1 έχει μια ακριβώς μια ρίζα χ>0
γ)Να δειχθεί ότι η εξίσωση f(x)=2013 έχει ακριβώς μία θετική ρίζα.
88. Δίνεται f με f(x) = lnx(ex-1)-χ
α) Να βρεθεί το σύνολο τιμών της f.
β) Να δειχθεί ότι η εξίσωση:
ι)f(x)+2013=0,έχει μοναδική λύση.
2

ιι) f(x)+ e a -1=0,έχει μοναδική λύση,για κάθε α

0

89. Δίνεται f(x) = lnx(χ+1)-lnχ.
α) Να βρεθεί το σύνολο τιμών της f.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 58

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
β) Να δειχθεί ότι η εξίσωση ln(x+1)+ημα=lnx+a έχει μία,ακριβώς,λύση στο
διάστημα (0,  ),για κάθε α>0.
90.Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο (0,  ) με
lim f ( x) =γεR και lim f ( x) =δεR,να αποδείξετε ότι υπάρχει ένας μόνο θετικός
x 0

x 0

αριθμός
χ0 ,τέτοιος ώστε να ισχύει f(x0)+ e

x0 1

=1.


x  e x , x  0 
91. Δίνεται η συνάρτηση f(x) =   x

 ln( x  1), x>0

e

α)Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής.
β)Να βρείτε το σύνολο τιμών της f.
f(a)-1 f(β)-1
γ)Να δείξετε ότι η εξίσωση
+
= 0 ,έχει τουλάχιστον μία ρίζα
x -1
x -2
στο (1,2),για κάθε α,β εR*.
δ)Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης f(x)=a,για τις διάφορες τιμές
του αεR.
92.Έστω f: (0,  ) R μια συνάρτηση f(x)=x2+1-

1
.
x

α) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f.
β)Να δείξετε ότι υπάρχει η αντίστροφη συνάρτηση f-1 και ότι είναι γνησίως
αύξουσα.
γ)Να βρείτε τα

lim
x 

f 1 ( x)  x
f 1 ( x)  x

και xlim


f 1 ( x)  x
f 1 ( x)  x

,αν θεωρήσουμε γνωστό ότι

η f-1 είναι συνεχής.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 59

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Παράγωγοι
Μέρος Α’

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 60

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η έννοια της Παραγώγου
1.Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι παραγωγίσιμες στο
χ0,όταν:
ι)f(x)=x3+1 και χ0=1
ιι)f(x)= x+1
και χ0=-1
ιιι)f(x)= x-2 3x 1 και χ0=2.
2.Αν για μία συνάρτηση f ισχύει f(2+h)=1+2h+3h3 ,για κάθε hεR,δείξετε ότι:
ι)f(2)=1
ιι)f’(2)=2
3.Να βρείτε (αν υπάρχει) την παράγωγο της συνάρτησης f στο σημείο
χ0,όταν:
ι)f (x )

ιι) f (x )

3

x ημ

1
,
χ

0,

2x

2

χ

0

χ=0

3x
2

2 3x

και χ0=0

3,

x

1

2,

x>1

και χ0=1

ιιι)f(x)=|x-2|+2x-1 και χ0=1
4. Να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 1 :

1

x3

f x

0

x

, x

1

, x=1

5. Να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 :

1

x
f x

x
1

x
1

e x
0

, x

0

, x=0

6.Αν η συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη στο χ0=α,να δείξετε ότι η συνάρτηση
f(x)=|x-a|g(x) είναι παραγωγίσιμη στο χ0=α,αν και μόνο αν g(a)=0
7.Na βρείτε την παράγωγο της f στο x0,όταν:
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 61

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ι)χ≤f(x)-1≤x2+x για κάθε χεR και χ0=0
ιι)|xf(x)-ημ2χ|≤χ4 για κάθε χεR και χ0=0,f(0)=0
ιιι)2χ-χ2≤f(x)≤x2-2x+2 για κάθε χεR και χ0=1.
2

8.Aν |f(x)-ημχ|≤ x
4 2 , για κάθε χεR,να αποδείξετε ότι η f είναι
παραγωγίσιμη στο 0 και f’(0)=1.
9.Aν οι f,g είναι παραγωγίσιμες στο 0 και ισχύει f(0)=g(0) και
f(x)≤g(x)+ημχ, για κάθε χεR,να αποδείξετε ότι:
f’(0)=g’(0)+1
10. Έστω f, g , h συναρτήσεις ορισμένες στο R για τις οποίες ισχύει
α. f(x)  h(x)  g(x)
β. f’(0) = g’(0)

και

xεR
f(0) = h(0) = g(0)

Να αποδείξετε ότι η h είναι παραγωγίσιμη στο 0

11. Έστω η συνάρτηση f ορισμένη στο R για την οποία ισχύει : f(x)-2 x2
για κάθε x ε R.Nα εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 .

12.Δίνεται η συνάρτηση f (x )

3x

2

5x

a 2x ,
a

4,

x<1
x

1

Να βρείτε τις τιμές του α,για τις οποίες:
ι)η f είναι συνεχής στο 1 ιι)η f είναι παραγωγίσιμη στο 1.
13.Αν η συνάρτηση f (x )

x 3,

x

ax + β,

1
χ>1

είναι παραγωγίσιμη στο χ0=1,να

βρείτε τα a,β.

ln x  x  

, x 1

2
 x  x  2

, x 1

14. Έστω f x   

Nα προσδιοριστούν τα α ,β ε R ώστε η συνάρτηση f να είναι
παραγωγίσιμη στο 1.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 62

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

15. Δίνεται η συνάρτηση f(x) =

2

α x + 3 + β, x
2

3x + x + 1 ,

1

x <1

.Αν είναι

παραγωγίσιμη στο χ0=1 , να βρεθούν οι α , β  R
χ2 +αχ+β
,x <1
να βρείτε τα α,β,γ ώστε η f να είναι
χ-1

16.Αν f(x) =

2

βx + γ ,

x

1

παραγωγίσιμη στο 1.
17.Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο 0,να αποδείξετε ότι η g(x)=f(x)ημχ
είναι παραγωγίσιμη στο 0.
18. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο 1,να αποδείξετε ότι η
g(x)=

3

3

2

f (x ) είναι παραγωγίσιμη στο 1.

f (x ) 2
1
x 1

19. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο 1 και lim
x

αποδείξετε ότι:
ι)f(1)=2 ιι)f’(1)=3

3 ,να

f(x) + 2ημχ
= 5,
0
χ

20. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο 0 και lim
x

να αποδείξετε ότι f’(0)=3

f(2 - x)
= 3 , να
1
χ -1

21.Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο 1 και lim
x

αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 1.
22. H συνάρτηση f είναι ορισμένη στο R και ισχύει: lim

f ( x)

 2 .Αν η f
x2  3  2
είναι συνεχής στο σημείο xo = 1, να δείξετε ότι στο σημείο αυτό είναι και
παραγωγίσιμη.
x 1

23. Έστω συνάρτηση f συνεχής στο xo = 1 για την οποία ισχύει x2 f 3(x)
+2f(x) = x2-1, για κάθε x  R .Nα δείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο
xo = 1.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 63

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
24. Έστω f συνάρτηση παραγωγίσιμη στο xo = 0 η οποία για κάθε x R
ικανοποιεί τη σχέση f 3(x) –xf 2(x) – x2f(-x) = x2 ημx . Να αποδείξετε ότι
f΄(0) = 1
25. Για τη συνάρτηση f / R ισχύει ότι f(2)=f΄(2)=3.Να υπολογίσετε

f 2(x)  9
lim 2
το όριο x  2 x  3 x  2
26. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο χ0 = 0 και για κάθε
3

xf 2 (x )

χεR ισχύει f (x )
f (0) 1 .
27.Έστω f:
ι) lim
x

1

x2

(1) να δείξετε ότι

μια συνάρτηση με f(1)=f’(1)=2.Na βρείτε τα όρια:

f 2 (x )

4

x

2

2

x 2f (x )

x

ιι) lim
x

28. Έστω f:

f (x )
x

1

2x

2

2

x

ιιι) lim
x

1

xf (x )
x

2

3

2

μια συνάρτηση με f(0)=0 και f’(0)=1. Na

βρείτε τα όρια:
ι) lim
x

0

ημ2χ
f(x)

ιι) lim

29. Έστω f:
αποδείξετε ‘οτι:
ι) lim
x

χf(x) - αf(a)
x-a

30. Έστω f:

x

0

χ(1 - συνχ)
f(x)ημχ

μια συνάρτηση παραγωγίσιμη στο χ0=α,α>0,να
=f(a)+af’(a)

ιι) lim

af(x) - xf(a)

x

2

x - ax

f '(a )

f (a )
a

μια συνάρτηση για την οποία ισχύει:

lim

f(2x) - f(x)


x
Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 0,να δείξετε ότι f’(0)=λ.
x

0

31. H συνάρτηση f: R →R είναι συνεχής στο xo = 1 και γι ΄ αυτήν ισχύει
x2f 3(x) + 2f(x) = x3 -1 για κάθε xR . Να δείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη
στο xo = 1.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 64

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
32. Οι συναρτήσεις f , g ορίζονται στο R και ισχύουν : f(0) = 3 και f ΄(0) =
2. Να βρείτε την g΄(0) όταν :
α) g(x) = 2x2f(x) – x και
x
, f ( x)  0
β) g(x) = f(x) f ( x)
33. Δίνεται η συνάρτηση f : R→R άρτια και παραγωγίσιμη στο R .
α) Αν f(0) = 1 να βρείτε την f’(0).
β) Θεωρούμε τη g(x) = (x2 + x+1)f(x) + 2συνx . Nα υπολογίσετε την
g΄(0).
34. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο [0,1] και ισχύει ότι f(0) = f(1). Να
εξετάσετε αν η
 1
f(2x) , x  0, 
 2
g(x) =
1 
f (2x-1) , x   ,1 ,
2 
είναι συνεχής και μετά αν είναι παραγωγίσιμη στο [0,1].
35.Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο 1 με f(1)=2,να δείξετε ότι η
συνάρτηση g(x)=

f (x ), x 1
f '(1)(x 1), x>1

είναι παραγωγίσιμη στο 1.

36.Έστω f:[a,β] R μια συνεχής συνάρτηση με f’(β)<0<f’(a).
Να δείξετε ότι η f παρουσιάζει μέγιστο στο (α,β).
37. Έστω f:[a,β] R μια συνεχής συνάρτηση με f’(α)<0<f’(β).
Να δείξετε ότι η f παρουσιάζει ελάχιστο στο (α,β).
38. Έστω f παραγωγίσιμη στο x  R .Να δείξετε ότι :

f(x + ah) - f(x)
= af (x) με α  R *
h 0
h
f2 (x + 4h) - f2 (x - h)
= 10f(x)f (x)
β) lim
h 0
h
α) lim

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 65

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Παράγωγος Συνάρτηση
Κανόνες Παραγώγισης
1. Να βρεθεί η παράγωγος της συνάρτησης f με :
ι)f(x)=x3-3x2+x+1

ιι)f(x)=

3

x

3

-

2

x

2

x

ιιι)f(x)= χ - 2ημχ + e - ln2

- ax + β

ιν)f(x)=συνχ+3lnx-εφχ ν)f(t)=2t-x2+σφt

νι)f(θ)=ημθ-3συνθ+εφω

2. Να βρεθεί η παράγωγος της συνάρτησης f με :
ι) f(x)=x2ημχ+συνx ιι)f(x)=(x2+1)ex ιιι)f(x)=(3x-1)(1+lnx)
ιν)f(x)=x2ημχlnx
ν)f(x)=exlnxσυνχ
3. Να βρεθεί η παράγωγος της συνάρτησης f με :
ι. f(x) = x2-5x+4

ιv. f(x) = x2συνx

ιι. f(x) = lnx - ημx

v. f(x) = ex/lnx

ιιι. f(x) = xlnx

vι. f(x) = xημxex

4. Να βρεθεί η παράγωγος της συνάρτησης f με :
ι) f(x) =

lnx

ν) f(x) =

ιι) f(x) =

x

1
x2

x

συνx

ιιι) f(x) =

ex

νι) f(x) =

2
1

ln x

x -1
3x

2

νιι) f(x) =

ιν) f(x) =

xlnx

x2

1

1
x 2 ln x

5. Να βρεθεί η παράγωγος της συνάρτησης f με :
ι)f(x)=(5x2+1)3 ιι)f(x)= (3x2+)-2 ιιι) f(x)= 5x + 1
3

ν)f(x)= x

2

1

νι)f(x)=

2
3

ιν)f(x)=ημ3χ-3ln2x

3

συν χ
2

ln x

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 66

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
6. Να βρεθεί η παράγωγος της συνάρτησης f με :
ι)f(x)= x
ιν)f(x)=

2

3 ιι)f(x)= x e

2x

x

ιιι) f(x)=

x
1 + lnx

2 + ημχ
x
e

7.Na βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:
ι)f(x)=|x-1| , x 1
ιι) f(x)=|x2-4| , x
2
8. ι. f(x) = ημ(συνx) + συν(ημx)
2

2

ιι. f x = x + ημ x
3

ιιι. f x = 1 + e

9.

-x

ι. f(x)=σφx - εφ2(x/2)
ιι. f(x)=ln(ln(lnx))
ιιι. f(x)= ημ

x + ημx

10. Nα βρεθούν οι παράγωγοι των συναρτήσεων f με :

ι. f x

ex

e

ex

e

ee

x

ιι. f(x) = συν4x+ln3x
ιιι. f(x) = 3σφx - σφ3x
ιv. f(x) = xx
v. f x = x x

x

vi. f(x) = (ημx)x , x ε (0 ,π/2)

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 67

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ιv. f x = εφx2

3 x

, x ε (0 ,π/2)

v. f(x) = (x+1/x)x
11. Να βρεθεί η παράγωγος της συνάρτησης :
2
x
,x 1
2
x - x +1,x > 1

f x =

12. Να βρείτε όπου ορίζεται την παράγωγο της συνάρτησης
2

 x – 3ημx , x

f(x) =

2

x - 3x

13.Έστω η παραγωγίσιμη συνάρτηση f:R
συνάρτησης g ,όταν:
ι)g(x)=f(x2+1)

ιι)g(x)=f(-x)+f

1
χ

0

,x>0

R.Να βρείτε την παράγωγο της

ιιι)g(x)=ημf2(x) ιν)g(x)=ln(1+f2(x))

ν)g(x)=f(x)ef(x) νι)g(x)=f2(e-x)
14. Έστω η παραγωγίσιμη συνάρτηση f:R R f(1)=2f’(1)=2.
ι) Αν g(x)=2xf(x), xεR,να βρείτε την g’(1)
ιι)Αν g(x)=

f(x)
ln(x + 1)

15.Να βρείτε την δεύτερη παράγωγο στο χ0,όταν:
ι)f(x)=x2+lnx+e-x και χ0=1
ιι) f(x)=xlnx+e-x και χ0=1
16. Nα βρεθεί η δεύτερη παράγωγος της συνάρτησης :
f(x) = xx+ x+1

17. Έστω η συνάρτηση f(x) =

ημ2χ,

0

2χσυνχ, χ>0

.Να δείξετε ότι η f είναι 2

φορές παραγωγίσιμη.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 68

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

18.Αν f(x)=x2lnx,να δείξετε ότι f’(x)-xf’’(x)+2x=0.
19. Αν f(x)=e-λx,να βρείτε τις τιμές του λ,ώστε 2f’’(x)+f’(x)-3f(x)=0.
20.Na βρείτε πολυώνυμο f(x):
ι)δευτέρου βαθμού,τέτοιο ώστε f(0)=1,f’(-1)=2 και f’’(-1)=3.
ιι) τρίτου βαθμού,τέτοιο ώστε f(0)=-2,f(1)=-4,f’’(-1)=-10 και f(3)(-2015)=12.
21. Έστω f:R

f(x0 + 2h) - f(x0 )

ι) lim
h

h

0

ιι) lim
h

R μια συνάρτηση παραγωγίσιμη στο χ0.Να δείξετε ότι:

f(x0 + 2h) - 2f(x0 ) + f(x0 + h)
h

0

22. . Έστω f:R
ι) lim
h

h

ιιι) lim
0

= 3f'(x0 )

R μια συνάρτηση παραγωγίσιμη .Να δείξετε ότι:

f(x) - f(x - h)

0

h

= 2f'(x0 )

= f'(x)

f(xh) - 2f(x) + f
h -1

x
h

ιι) lim
h

= 0,

f(x + h) - f(x - h)
2h

0

x

= f'(x)

0

23. Έστω f συνάρτηση δύο φορές παραγωγίσιμη για την οποία ισχύει:
f(x)-2f(x)+4f(x)=0, xR. Να δείξετε ότι η f είναι τρείς φορές
παραγωγίσιμη και ότι για κάθε xR ισχύει η σχέση: f(x)+8f(x)=0.

24. Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο R να αποδείξετε ότι :
α. Αν η f είναι περιττή τότε η f είναι άρτια συνάρτηση
β. Αν η f είναι άρτια τότε η f είναι περιττή
25.Δίνονται οι συναρτήσεις f,g οι οποίες έχουν κοινό πεδίο ορισμου το
Δ,είναι παραγωγίσιμες σε αυτό και ισχύει g(x) 0,για κάθε χεΔ.Θεωρούμε τη

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 69

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

συνάρτηση h(x) =

f(x)
g(x)

.Αν h’(x0)=0,να δείξετε ότι h(x ) =
0

f'(x0 )
όπου
g'(x0 )

g’(x0) 0.
26. Δίνονται οι συναρτήσεις f,g παραγωγίσιμες στο R με f(x0) 0 και
g(x0) 0 για κάθε χεR.Αν για τη συνάρτηση h(x) = e

f(x)
g(x)

είναι h’(x0)=0,να

δείξετε ότι f’(x0)=0.
27. Δίνονται οι παραγωγίσιμες συναρτήσεις f,g:R
f(x)g(x)=ef(x)+g(x),για κάθε χεR.Na δείξετε ότι:

f'(x)
f(x)

+

g'(x)
g(x)

R για τις οποίεςισχύει

= f'(x) + g'(x)

28.Δίνεται η συνάρτηση f ορισμένη και δύο φορές παραγωγίσιμη στο
διάστημα Δ με τιμές στο(0,+ ).Αν για τη συνάρτηση g(x)=lnf(x),xεΔ ισχύει
ότι g’’(x)<0,για κάθε χεΔ,να δείξετε ότι (f’(x))2>f(x)f’’(x).
29.Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της παραγώγου των συναρτήσεων:
ι)f(x)=(x-1)lnx ιι)g(x)=ex-x+ln(x2+1) ιιι)h(x)=(x-2)lnx+x-3
ιν)φ(χ)= e

x2

-x2

30.Να δείξετε ότι η παράγωγος της f(x)=2lnx-ex έχει μία ακριβώς ρίζα στο
(

1
2

,1).

31.Έστω f:R

R μία συνάρτηση η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη.Αν

ισχύουν f’’(0)=1 και lim
x

0

f (x )
x

x
2

3 ,να βρείτε το lim
x

0

f '(x )
x

1

.

32. Έστω f:R

R μία παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία ισχύει:
f(x)-e-f(x)=x-1, xεR.
ι)Να εκφράσετε την f’ ως συνάρτηση της f.
ιι)Να δείξετε ότι η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη.
ιιι)Αν f(x)<0,για κάθε χεR,να δείξετε ότι f’(x)<

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

1
2

Page 70

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
33. Δίνονται οι συναρτήσεις f,g: R

f'(x) =

f(x)
f(x) - x

R για τις οποίες ισχύουν

,χεR και g(x)=f2(x)-2xf(x) , χεR.Να δείξετε ότι g’(x)=0 για

κάθε χεR.
34. Έστω f:R R μία παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία ισχύoυν:
f(x)f’(-x)=-1 για κάθε χεR και f’(0)=-1.
ι)Να δείξετε ότι η f’ είναι συνεχής.
ιι)Να δείξετε ότι f’(x)<0.
ιιι)Αν g(x)=f(x)f(-x), χεR,να δείξετε ότι g’(x)=0 για κάθε χεR.
35. Έστω f: (0,+
ισχύoυν: f(x) f'

1
x

)

R μία παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία

=x,για κάθε χ>0 και f’(1)=1.

ι) Να δείξετε ότι η f’ είναι συνεχής.
ιι) Να δείξετε ότι f’(x)>0.
ιιι) Αν g(x)=f(x) f

1
x

, χ>0,να δείξετε ότι g’(x)=0 για κάθε χ>0.

36.Έστω η συνάρτηση f(x)=ex+x3+1.
ι)Να δείξετε ότι υπάρχει η συνάρτηση f-1 και να βρείτε το πεδίο ορισμού της.
ιι)Αν θεωρήσουμε γνωστό ότι η f-1 είναι παραγωγίσιμη,να βρείτε την (f-1)’(2)
37. Έστω η συνάρτηση f(x)=3x5+2x3.
ι)Να βρείτε το σύνολο τιμών της f και να δείξετε ότι υπάρχει η f-1.
ιι)Να δείξετε ότι η f-1 δεν παραγωγίζεται στο 0.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 71

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Εφαπτομένη Γραφικής
Παράστασης
1.Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της Cf στο σημείο
Α(χ0,f(x0)),όταν:
ι)f(x)=ex και χ0=0
ιι)f(x)=lnx και χ0=1
ιιι)f(x)=xx ,x>0 και χ0=1
ιν)f(x)=

ημ2χ, χ
2χ + 1 - συνχ,

0
χ>0

και χ0=0

2.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=ln(1+ex).Na βρείτε την εφαπτομένη της Cf στο
σημείο με τεταγμένη y=ln2.
3. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης στη γραφική παράσταση της
συνάρτησης f αν (ορίζεται) στο σημείο
ι. f(x) = 2x2-x+2

και x0=2

ιι. f(x) = 2lnx-x

και x0=1

4. Έστω η συνάρτηση f x

x+

| χ| x
x
0

Α(x 0,f(x0)) όταν :

,x

0

,x=0

Να προσδιορίσετε (αν υπάρχει) την εφαπτομένη της Cf στο (0,f(0)).

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 72

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
5. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης στη Cf στο Α(-2,f(-2)) όπου
f(x) = x + 2 - 2x + 1 .

6. Αν f(x)= -

3
να δείξετε ότι η εφαπτόμενη σε οποιοδήποτε σημείο
χ

(α, f(α)) της Cf σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο με σταθερό εμβαδό.
7. Δίνεται η :

9
3
x2 - , χ
4
2
f(x) =
Nα δείξετε ότι ορίζεται η εφαπτομένη της Cf στο
-3 3
3
, χ>

2
σημείο με τετμημένη xo =

3

και σχηματίζει με τον άξονα x΄x γωνία .
2
3

5
. Nα αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της Cf στο
x +3
Μ(xo,f(xo)) σχηματίζει με την ευθεία x = -3 και τον άξονα x ΄x τρίγωνο με
σταθερό εμβαδόν.

8. Δίνεται η f(x) =

9.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x2-2x+3.Na βρείτε την εξίσωση της
εφαπτομένης της Cf,ώστε:
ι)Να σχηματίζει με τον χ΄χ γωνία ω=1350.
ιι)Να είναι παράλληλη στην ευθεία ε: 2x+y-1=0.
ιιι)Να είναι κάθετη στη διχοτόμο της γωνίας χΟy.
ιν)Να είναι παράλληλη στον άξονα χ’χ.
10. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=ex (x2+2).Nα δείξετε ότι δεν υπάρχουν σημεία
της Cf ,στα οποία οι εφαπτομένες είναι παράλλήλες στον άξονα χ’χ.
11.Να δείξετε ότι δεν υπάρχουν δύο διαφορετικές εφαπτομένες της
καμπύλης y=e1-x ώστε να είναι παράλληλες.
Ισχύει το ίδιο για την καμπύλη y=(2x-1)3 ;

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 73

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
12.Έστω η συνάρτηση f(x)=x3-x2+ax+1 ,aεR.Να δείξετε ότι,για κάθε αεR οι
εφαπτομένες της Cf στο Α(-1,f(-1)),διέρχονται από σταθερό σημείο.
13.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=αx3+βx-1.
Να βρείτε τα α,βεR ώστε η εφαπτομένη της Cf στο σημείο της Μ(1,-1),να
είναι κάθετη στην ευθεία δ:3x-y+1=0.
14. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=αx+

β

.
χ
Nα βρείτε τα α,βεR,ώστε η εφαπτομένη της Cf στο χ1=1,να είναι παράλληλη
στον άξονα χ’χ και η εφαπτομένη της Cf στο χ2=2,να σχηματίζει με τον άξονα

χ’χ γωνία ω=
4

15. Έστω f (x )

2

αx + βx + γ
2

γx + x + 4

,x
,x

2
2

Να υπολογιστούν τα α, β, γR για τα οποία η γραφική παράσταση της f έχει
στο (2,f(2)) εφαπτόμενη κάθετη στην ευθεία x-3y+2=0.
16. Δίνεται η :
f (x) =

2

αx + β , x
3

x + γx, x

2
2

Nα βρείτε τα α , β, γ  R ώστε η Cf να έχει στο σημείο Α(2 ,f(2))
εφαπτομένη παράλληλη στην ευθεία ε : y = -8x + 10.
17. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτόμενων στη Cf της f(x) =
οποίες είναι κάθετες προς την ευθεία 2y – x + 1 = 0.

2

x -1
x +2

, oι

4
και το σημείο Α(μ ,0) , μ ≠ 0
x
α) Να αποδειχθεί ότι από το σημείο Α διέρχεται μια μόνο εφαπτομένη της Cf.
β) Να βρείτε το μ ≠ 0 ώστε η κλίση της παραπάνω εφαπτομένης να είναι ίση
με -1.
γ) Δείξτε ότι η εφαπτομένη της Cf σε οποιοδήποτε σημείο της Μ(xo , f(xo))
σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο με σταθερό εμβαδό.

18. Έστω η f(x) =

19. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x2 και το σημείο Ρ(α ,β) με α2 > β.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 74

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
α) Να αποδείξετε ότι από το Ρ διέρχονται δύο εφαπτόμενες της Cf.
1
β) Αν το Ρ βρίσκεται στην ευθεία δ : y = 
, να αποδείξετε ότι οι
4
εφαπτόμενες αυτές είναι κάθετες.
20. Για μια συνάρτηση f : (1,+∞)→R ισχύει xf(x) = ex-f(x). Nα αποδείξετε ότι
υπάρχει εφαπτομένη της Cf που είναι παράλληλη προς την ευθεία
(ε) : x – 4y + 20 = 0 και να βρείτε το σημείο της Cf από το οποίο άγεται η
εφαπτομένη αυτή. Ύστερα να βρείτε την εξίσωση της.
21.Na βρείτε την εφαπτομένη της Cf με f(x)=x2-x-1 που διέρχεται από το
σημείο Μ(-1,0)
22. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=(χ+1)ex.
Nα δείξετε ότι υπάρχουν δύο εφαπτομένες της Cf που διέρχονται από την
αρχή των αξόνων και το γινόμενο των κλίσεων αυτών είναι e-1.
23. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της Cf , f(x) = x2 – x η οποία
άγεται από το σημείο Κ(3,5).

24. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x2-x+2.Na δείξετε ότι η ευθεία η:y=x+1
εφάπτεται της Cf.
25.Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=x2-x+
εφαπτομένη της Cf στο χ0=-

5
4

και g(x)=e-2x.Na δείξετε ότι η

1
εφάπτεται της Cg.
2

26.Έστω οι συναρτήσεις f(x)= ln

1
x

g(x)=e-x.

Aν η Cf τέμνει τον άξονα χ’χ στο Α και η Cg τον άξονα y’y στο Β,να δείξετε
ότι η ευθεία ΑΒ είναι κοινή εφαπτομένη των Cf, Cg στα σημεία Α,Β αντίστοιχα.
27. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x2+x+2.
Να βρείτε το λ,ώστε η ευθεία ε:y=λx+1 εφάπτεται της Cf.
28. Έστω f(x)=-x2+4x & g(x)=α/x, α0. Να προσδιορίσετε τη τιμή του α έτσι
ώστε η εφαπτομένη της Cf στο Α(1,3) να εφάπτεται και στη Cg.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 75

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

29. Nα βρεθούν οι τιμές του α  R ώστε η ευθεία y = x +α να εφάπτεται στη
Cf της f(x) = x2 + αx + 1 και να προσδιοριστεί το σημείο επαφής.
30. Έστω η συνάρτηση f(x) = x3 + αx2 +βx + γ .Αν η ευθεία y = 2x + β είναι
εφαπτομένη της Cf στο σημείο της Α(1,3) να βρείτε τους α ,β ,γ
31.Να βρείτε τα α,β εR ώστε η ευθεία ε:y=ax+1 να εφάπτεται της Cf στο
χ0=-1,όταν f(x)=βχ2-αχ+2.
32. Να βρείτε τα α,β εR ώστε ο άξονας χ’χ να εφάπτεται της Cf στο
χ0=1,όταν f(x)=χ2+2αχ+β.
33. Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=x2-4x και g(x)=

a

,a 0.
x
Να βρείτε το α,ώστε η εφαπτομένη της Cf στο χ0=-1 να εφάπτεται της Cg.
34.Na αποδείξετε ότι η ευθεία ε:y=x-1 έχει με τη γραφική παράσταση της
f(x)=x3-x2 δύο κοινά σημεία και εφάπτεται αυτής σε ένα από τα σημεία αυτά.
35. Να βρείτε τα α ,β  R ώστε οι γραφικές παραστάσεις των f(x)=x2 + αx +1
και g(x) = 2x2 + x + β να έχουν κοινή εφαπτομένη στο σημείο xo = 1
36. Έστω οι συναρτήσεις f(x)=κχ2-2λχ+κ και g(x)=x3-x+λ.
Να βρείτε τις τιμές των κ,λ ώστε οι Cf, Cg έχουν κοινή εφαπτομένη στο
σημείο τους με τετμημένη χ0=1.
37. Έστω οι συναρτήσεις f(x)=

2x
2

και g(x)=ax2+βx+1.

x +1
Na βρείτε τις τιμές των a,β ώστε οι Cf, Cg έχουν κοινή εφαπτομένη στο
σημείο τους με τετμημένη χ0=-1.
38. Να αποδείξετε ότι αν f(x)=exημx και g(x)=ημx, x(-π,π), οι Cf και Cg
έχουν κοινή εφαπτόμενη στο σημείο τομής τους
39. Αν f(x)=x2 & g(x)=-1/x να βρεθεί η εξίσωση της κοινής εφαπτομένης
των γραφημάτων των f, g.
40.Na βρείτε την κοινή εφαπτομένη των γραφικών παραστάσεψν των
συναρτήσεων f(x)=x(x-2) και g(x)=-x2-5.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 76

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

41.Έστω οι συναρτήσεις f(x)=e-x και g(x)=ln(λx).
Na βρείτε το λ,ώστε η κοινή εφαπτομένη αυτών να διέρχεται από το σημείο
Μ(1,0).
42.ι)Να λύσετε την εξίσωση lnx-

2
x

+2=0

ιι)Να βρείτε την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f(x)= lnxπου διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

1
x

+3

43.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=(x-2)lnx.Να δείξετε ότι υπάρχει μοναδική
εφαπτομένη της Cf που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
44. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=ex-

x

2

.
2
Να δείξετε ότι υπάρχει ένα,τουλάχιστον,ξε(1,2) στο οποίο η εφαπτομένη της
Cf είναι κάθετη στην ευθεία ε: x+2y-1=0
45.ι)Να δείξετε ότι η εξίσωση ex=8x-8 έχει μία, τουλάχιστον ρίζα στο (1,2).
ιι)Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των f(x)=2x2 και g(x)=exέχουν
κοινή εφαπτομένη.
46.Έστω οι παραγωγίσιμές συναρτήσεις f,g:R*

R με f(x)= g -

1
2

.Αν η

x
ευθεία η: y=2x εφάπτεται της Cg στο χ0=-1,να βρείτε τηνεφαπτομένη της Cf
χ1=1.

47. Έστω οι παραγωγίσιμές συναρτήσεις f,g:R* R με f(x)=g(x2+2x). Αν η
ευθεία η: x-y-1=0 εφάπτεται της Cg στο χ0=3,να βρείτε τηνεφαπτομένη της Cf
χ1=1.
48.Έστω f μια συνάρτηση παραγωγίσιμη στο R για την οποία ισχύει f’(2)=1
και g η συνάρτηση που ορίζεται από την ισότητα g(x)=f(ex+1)-2,
xεR.Na δείξετε ότι η εφαπτομένη της Cf στο Α(2,f(2)) εφάπτεται της Cg στο
B(0,g(0)).

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 77

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
49.Έστω η δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση g:R R με g’(x) 0,για κάθε
g (x )
χεR και η συνάρτηση f (x )
,χεR.Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει
g '(x )
με τον άξονα χ’χ,η εφαπτομένη της Cf στο σημείο που τέμνει η Cf τον χ’χ.
50.Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση f με f(0)=e-1 και f(x)>0,για κάθε
χεR.Aν g(x)=(1+f(x))x,να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει με τον χ’χ η
εφαπτομένη της Cg στο χ0=0
51. Δίνεται f : R →R που είναι παραγωγίσιμη στο R με f ΄(x) ≠ 0 για κάθε
f ( x)
xR και η συνάρτηση h(x) =
.Αν είναι (ε) η εφαπτομένη της Ch σε ένα
f ( x)
κοινό σημείο με τον άξονα x΄x δείξτε ότι η (ε) σχηματίζει με τον άξονα αυτό

γωνία .
4
52.Δίνεται η συνάρτηση f:R R, η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και
ισχύει:
2f(x+1)+2f(1-x)=συν2χ, για κάθε χεR.
Na βρείτε τη γωνία που σχηματίζει με τον άξονα χ’χ η εφαπτομένη της Cg στο
χ0=1.
53. Δίνεται η συνάρτηση f:R R, για την οποία ισχύει
f(x)=2f(3x-4)-x,για κάθε χεR.
Na βρείτε την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης
g(x)=e2-xf(x) στο σημείο χ0=2.
54.Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο R και lim
x

f(x) - x + 3
x -1

1

ι)Να δείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο χ0=1
ιι)Να βρείτε την εφαπτομένη της Cf στο χ0=1.
55. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο χ0=2 και lim
x

ι) Να δείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο χ0=2
ιι) Να βρείτε την εφαπτομένη της Cf στο χ0=2.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

1

= 3.

f(3x - 1) - 4
x -1

= 3.

Page 78

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
56. Δίνεται η f:R
f(1)=1 και lim
h

R,μια παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία ισχύουν

f(1 - h) - f(1 + 2h)

0

χ0=1.

h

= -3 .Να βρείτε την εφαπτομένη της Cf στο

57.Έστω η πολυωνυμική συνάρτηση για την οποία ισχύει lim

f(x)

=3
2
x +x +2
.Αν η εφαπτομένη της Cf στο Α(1,3) είναι κάθετη στην ευθεία η: χ+y-2=0,να
βρείτε τον τύπο της f.
x

58.’Εστω η συνάρτηση f(x)=x3+2x+1.
ι)Nα δείξετε ότι υπάρχει η f-1 και να βρείτε το πεδίο ορισμού της.
ιι)Να βρείτε την εφαπτομένη της
η f-1 είναι παραγωγίσιμη .

Cf

στο χ0=-2,αν θεωρήσουμε γνωστό ότι

1

59. ’Εστω η συνάρτηση f(x)=χ+lnx.
ι) Nα δείξετε ότι υπάρχει η f-1 και να βρείτε το πεδίο ορισμού της.
ιι) Να βρείτε την εφαπτομένη της
f-1 είναι παραγωγίσιμη.

Cf

1

στο χ0=1,αν θεωρήσουμε γνωστό ότι η

60. Δίνεται f : R →R που είναι παραγωγίσιμη στο R. Αν η f(1) = e2 και η
εφαπτομένη σε κάθε σημείο Μ(xo,f(xo)) της Cf τέμνει τον άξονα x ΄x στο
σημείο 1 + xo, να βρείτε τον τύπο της f.
61. Δίνεται f : R →R .Δείξτε ότι αν η f είναι περιττή και η κλίση της στο 2
είναι -2/3 να βρείτε την κλίση της f στο σημείο -2.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 79

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ρυθμός Μεταβολής
1.Η αντίδραση y ενός ασθενούς σε ένα φάρμακο συνδέεται με την ποσότητα χ
του χορηγούμενου φαρμάκου και απο τη διάρκεια t της θεραπείας με τη
xt2

σχέση y=xημt2+ e .Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του y όταν:
ι)μεταβάλλεται η ποσότητα χ του φαρμάκου.
ιι)μεταβάλλεται η διάρκεια t της θραπείας.
2.Ένας γεωργός προσθέτει χ μονάδες λιπάσματος σε μια αγροτική
καλλιέργεια και συλλέγει g(x) μονάδες του παραγόμενου προϊόντος.
Αν g(x)=M0+M(1-e-μx), x≥0,όπου Μ0 ,Μ και μ θετικές σταθερές,να εκφράσετε
το ρυθμό μεταβολής του παραγόμενους προϊόντος ως συνάρτηση του
g(x).Ποιά η σημασία της σταθεράς Μ 0;
3.Έστω οι παραγωγίσιμες συναρτήσεις x,y:[0,+ ) R με μεταβλητή το
χρόνο t για τις οποίες ισχύει x2 (t)+y2(t)=4 t≥0.Αν τη χρονική στιγμή t0=2
είναι χ(2)=y(2)= 2 και x’(2)=-3,να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του y ,τη
χρονική στιγμή t0=2.
4.Έστω οι παραγωγίσιμες συναρτήσεις x,y,θ:[0,+ ) R με μεταβλητή το
y(t)
, x(t) 0 για κάθε tεR.Αν τη
χρόνο t για τις οποίες ισχύει εφθ(t) =
x(t)
χρονική στιγμή t0=2 είναι χ(2)=x’(2)=1 και y(2)= y’(2)=3 , να βρείτε το
ρυθμό μεταβολής του θ ,τη χρονική στιγμή t0=2.
5.Η θέση ενός υλικού σημείου,το οποίο εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση δίνεται
απο το τύπο
x(t)=-t3+12t2-36t,
όπου το t μετριέται σε δευτερόλεπτα και το x σε μέτρα.
ι)Να βρείτε τη ταχύτητα και την επιτάχυνση του σημείου,για t=1 sec.
ιι)Πότε το σημείο είναι (στιγμιαία )ακίνητο;
ιιι)Να βρείτε πότε το σημείο κινείται σε θετική κατεύθυνση καιπότε σε
αρνητική κατεύθυνση .
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 80

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ιν)Να βρείτε το ολικό διάστημα που έχει διανύσει το σημείο στη διάρκεια των
7 πρώτων sec.
6.Δύο κινητά Α και Β ξεκινούν συγχρόνως από την αρχή των αξόνων Ο.Το Α
κινείται στον ημιάξονα Οχ με ταχύτητα 4m/sec και το Β στον ημιάοξνα Oy με
ταχύτητα 3m/sec.
ι)Να βρείτε τις συναρτήσεις θέσεως των Α,Β
ιι)Να αποδείξεται ότι η απόσταση d=(AB) των δύο κινητών αυξάνει με
σταθερό ρυθμό τον οποίο και να προσδιορίσεται.
7.Ένα σφαιρικό μπαλόνι φουσκώνει με την ακτίνα του r να αυξάνει σύμφωνα
με τη σχέση r2=1+t2,όπου t ο χρόνος σε sec.Τη χρονική στιγμή
t=3 sec,να βρείτε το ρυθμό μεταβολής:
ι)της επιφάνειας του μπαλονιού.
ιι)του όγκου του μπαλονιού.
8.Ο όγκος μιας σφαίρας αυξάνει.Να βρείτε την ακτίνα της σφαίρας τη
χρονική στιγμή που ο ρυθμός μεταβολής του όγκου της σφαίρας,είναι
διπλάσιος του ρυθμού μεταβολής της επιφάνειας της σφαίρας και είναι μη
μηδενικός,
9. Η άμμος που πέφτει από έναν αγωγό με ρυθμό 24m3 /sec σχηματίζει
κωνική στιβάδα της οποίας το ύψος είναι τα 5/4 της ακτίνας της βάσης. Να
βρείτε το ρυθμό μεταβολής της ακτίνας ρ της βάσης ως προς το χρόνο κατά
τη χρονική στιγμή to κατά την οποία είναι ρ = 2cm.
10. Σ’ ένα σφαιρικό μπαλόνι διοχετεύουμε αέριο με ρυθμό 100cm3 /sec
διατηρώντας την πίεση σταθερή. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της ακτίνας
ρ ως προς το χρόνο t κατά τη χρονική στιγμή to κατά την οποία είναι
ρ = 1cm.
11. Το ύψος του νερού σε ένα κυλινδρικό δοχείο ανεβαίνει με ρυθμό 2/π
cm/sec.Αν η ακτίνα της βάσης είναι 2cm , να βρείτε το ρυθμό με τον οποίο
αυξάνεται ο όγκος του νερού.
12.Αν η επιφάνεια μιας σφαίρας ελλατώνεται με ρυθμό 4 cm2/sec,να βρείτε
το ρυθμό με τον οποίο ελλατώνεται ο όγμος αυτής,όταν r=10cm.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 81

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
13.Έστω Ε το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ που ορίζουν τα σημεία
Ο(0,0),Α(χ,0) και Β(0,ln(x+1)) με χ>0.αν το χ αυξάνεται με ρυθμό 3
cm/sec,να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού Ε,όταν χ=3cm.
14.Οι διαστάσεις x και y ενός ορθογωνίου μεταβάλλονται.Τη χρονική στιγμή
που χ=20cm και y=30cm το χ μειώνεται με ρυθμό 0,3 cm/sec και το y με
ρυθμό 0,5cm/sec.Να βρείτε το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται το εμβαδόν
του ορθογωνίου εκείνη τη στιγμή.
15.Ένα κινητό Μ ξεκινά από την αρχή των αξόνων και κινείται κατά μήκος
της καμπύλης y=x3+x, x≤0.Σε ποιό σημείο της καμπύλης ο ρυθμός μεταβολής
της τεταγμένης y του Μ είναι τετραπλάσιος του ρυθμού μεταβολής της
τετμημένης χ,αν υποθέσουμε ότι χ’(t)>0,για κάθε t≥0
16. Ένα κινητό Μ κινείται κατά μήκος της υπερβολής με εξίσωση x2-2y2=1,
έτσι,ώστε η τετμημένη του να αυξάνει με ρυθμό 2 μονάδες το
δευτερόλεπτο.Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της τεταγμένης y τη χρονική
στιγμή που το Μ διέρχεται από το σημείο Α(3,2)
17. Ένα κινητό Μ ξεκινά από την αρχή των αξόνων και κινείται κατά μήκος
της καμπύλης y=ln2(x+1),x≥0.Όταν το Μ περνάει από το σημείο Α με
τεταγμένη 1,η ταχύτητα v1 απομάκρυνσης από τον άξονα χ΄χ είναι
3cm/sec.Να βρείτε την ταχύτητα v2 απομάκρυνσής του από τον άξονα y’y
όταν το Μ διέρχεται από το Α.
18. Έστω x > 1 και τα σημεία Α(x-1,0) και Β(0, lnx).Αν το x αυξάνει με ρυθμό
3cm/sec, να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής :
α) Της απόστασης (ΑΒ) τη χρονική στιγμή κατά την οποία x = 2cm.
β) Του εμβαδού του τριγώνου ΟΑΒ (Ο η αρχή των αξόνων) την ίδια
χρονική στιγμή. Δίνεται ότι ln2 ≈ 0,7 και

1, 49

1, 22

19. Ένα κινητό Μ κινείται στο τμήμα της έλλειψης x2+9y2=9 που βρίσκεται
στο πρώτο τεταρτημόριο.Αν η τετμημένη του Μ ελλατώνεται με ρυθμό
3cm/sec,να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της απόστασης του Μ από την αρχή
των αξόνων τη στιγμή που το Μ απέχει από το Ο(0,0)

7
3

cm.

20. Ένα κινητό Μ κινείται κατά μήκος της καμπύλης y= x ,ώστε η απόσταση
από την αρχ’η των αξόνων να αυξάνει με ρυθμό 3 cm/sec.Να βρείτε το ρυθμό
μεταβολής της τετμημένης χ του Μ,όταν χ=4.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 82

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

21. Ένα κινητό Μ κινείται κατά μήκος της καμπύλης y= x - 1 .Καθ’ως
περνάει απο το σημείο Α(5,2) η τετμημένη του χ ελλατώνεται με ρυθμό
ˆ ,τη χρονική
3cm/sec. Na βρείτε το ρυθμό μεταβολής της γωνίας θ= MOx
στιμγή που το κινητό περνάει από το Α.

22.Μια σκάλα ΑΒ μήκους 10m είναι τοποθετημένη σ΄ένα τοχο.Το κάτω
μέρος Β της σκάλας γλιστάει στο δάπεδο με ρυθμό 0,6 m/sec.Τη χρονική
στιγμή t0 που η κορυφή της σκάλας απέχει από το δάπεδο 6m ,να βρείτε :
ι)τη ταχύτητα με την οποία πέφτει η κορυφή Α της σκάλας.
ιι)Το ρυθμό μεταβολής της οξείας γωνίας θ που σχηματίζει η σκάλα με το
δάπεδο.

ˆ y και το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ μήκους 10m του
23.Δίνεται ορθή γωνία x O
οποίου τα άκρα Α και Β ολισθαίνουν πάνω στις πλευρές Οy και Ox
,αντιστοίχως.Το σημείο Β κινείται με σταθερή ταχύτητα v=2 m/sec και η
θ’εση του πάνω στον ‘αξονα Οχ δίνννεται από τη συνάρτηση x(t)=vt, tε[0,5],
όπου t ο χρόνος σε sec.
ι)Να βρείτε το εμβαδόν Ε(t) του τριγώνου ΟΑΒ ως συνάρτηση του χρόνου.
ιι)Ποιός ο ρυθμός μεταβολής του εμβαδού Ε(t) τη στιγμή κατά την οποία το
μήκος του τμήματος ΟΑ είναι 6m.
24.Ένας άνδρας ύψους 2,20m απομακρύνεται από τη βάση ενός φανοστάτη
ύψους 11m με ταχύτητα 2 m/sec.Με ποιά ταχύτητα αυξάνεται ο ίσκιος του;

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 83

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Παράγωγοι
Μέρος Β’

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 84

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θεώρημα Rolle
1.Nα εξετάσετε,ποιές από τις παρακάτω συναρτήσεις ικανοποιούν τις
υποθέσεις του Θ. Rolle στο διάστημα που αναφέρεται,και στη συνέχεια για
εκείνες που ισχύει,να βρείτε όλα τα ξε(α,β) για τα οποία ισχύει f’(ξ)=0.
2

ι)f(x) = x + 2x + 1 , -2, 0       ιι)f(x) = ln(x + 1),  0, 1    ιιι)f(x) = 1 + ημ3x,  0, π

ιν)f x = x2 -2x+1 ,  0, 2

2.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=λx3-x2-(λ-1)x.Να αποδείξετε ότι:
ι)Η εξίσωση f’(x)=0 έχει μία,τουλάχιστον,ρίζα στο (0,1).
ιι)Η εξίσωση 3λx-2=

λ -1
χ

, έχει μία,τουλάχιστον,ρίζα στο (0,1).

3.Έστω f μία συνάρτηση η οποία είναι συνεχής στο [ο,π],παραγωγίσιμη στο
(0,π) και ισχύει f(0)+f(π)=0.
ι)Να δείξετε ότι για τη συνάρτηση g(x)=f(x)συνx,χε[0,π], ισχύουν οι
υποθέσεις του Θ. Rolle .
ιι)Να δείξετε ότι υπάρχει ξε(0,π) τέτοιο ώστε f(ξ)=f’(ξ)σφξ .
4.΄Εστω η συνάρτηση f η οποία είναι παραγωγίσιμη στο R και ισχύει
f(x)=(x-1)f(x2),για κάθε χεR.Να δείξετε ότι:
ι)Για τη συνάρτηση g(x)=f(x2),ισχύει το Θ. Rolle στο [0,1].
ιι)Υπάρχει τουλάχιστον ένα ξε(0,1) τέτοιο ώστε f’(ξ)=g(ξ)
5. Έστω f μία συνάρτηση η οποία είναι συνεχής στο [ο,α],παραγωγίσιμη στο
(0,α) και f(x)>0 για κάθε χε [ο,α].Αν f(a)=ef(0) και για την g(x)=lnf(x)-ax,
χε [ο,α] ισχύουν οι προϋποθέσεις του Θ. Rolle στο [0,α],τότε:
ι)Να βρείτε τη τιμή του α.
ιι)Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα,τουλάχιστον ,ξε(0,α) τέτοιο ώστε f’(ξ)=f(ξ).
6. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α ,β], παραγωγίσιμη στο (α,β) και
f(α) –f(β) = α2 –β2 . Να αποδείξετε ότι υπάρχει xo(α ,β) ώστε f΄(xo) = 2x0 .
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 85

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

7. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α ,β], παραγωγίσιμη στο (α ,β) και
f(α) –f(β) = α2 –β2 . Να αποδείξετε ότι υπάρχει xo(α ,β) ώστε
f΄(xo) f(xo)= xo .
8. Aν f :[α ,β] R η οποία είναι συνεχής στο [α ,β] και παραγωγίσιμη στο
(α ,β) με f(α) = f(β) =0,να δείξετε ότι υπάρχει ξ(α ,β) τέτοιο ώστε
f΄(ξ) = f(ξ).
9. Αν η συνάρτηση f :[0,π] R είναι συνεχής στο [0,π] και παραγωγίσιμη
στο (0,π), να αποδείξετε ότι υπάρχει γ(0,π) ώστε

f (γ)
f(γ)

= σφγ .

10.΄Εστω η συνάρτηση f η οποία είναι παραγωγίσιμη στο R και ισχύει
af(β)=βf(a) 1<α<β.Να δείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα ξε(α,β) τέτοιο,ώστε
f(ξ)=ξf’(ξ)lnξ .
11. Εστω η συνάρτηση f η οποία είναι 2 φορές παραγωγίσιμη στο [α,β] και
f’(x)≠0,για κάθε χε[α,β].Αν f’(a)f(β)=f’(β)f(α),να δείξετε ότι υπάρχει ένα
τουλάχιστον ξε(α,β) τέτοιο ώστε f(ξ)f’(ξ)>0.
12. Δίνεται η f :[0,1] R συνεχής στο [0,1] και παραγωγίσιμη στο (0,1).
1
Αν f(1) = f(0) + , δείξτε ότι η εξίσωση f΄(x) = x έχει μία τουλάχιστον ρίζα
2
στο (0,1).
13. Αν η συνάρτηση f :[0,π] R είναι συνεχής στο [0,π] και παραγωγίσιμη
στο (0,π), να αποδείξετε ότι υπάρχει x o(0,π) ώστε f΄(xo) = -f (xo)σφxo .
14. Δίνεται η f : [-1,1] R συνεχής στο [-1,1] και παραγωγίσιμη στο (-1,1).
Δείξτε ότι υπάρχει ξ(-1,1) τέτοιο ώστε f (ξ) =

1

-

1

1-ξ 1+ξ

f(ξ) .

15. Δίνεται f η οποία είναι συνεχής στο [α ,β] και παραγωγίσιμη στο (α ,β) με
f (x) > 0 για κάθε x[α, β].Δείξτε ότι υπάρχει ξ(α, β) τέτοιο ώστε :
f(α)
f(β)

=e

(α-β)

f (ξ)
f(ξ)

16. Δίνονται οι f ,g :[α, β] R οι οποίες είναι :
α) συνεχείς στο [α, β] , α > 0
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 86

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
β) παραγωγίσιμες στο (α, β)
γ) f(α) = f(β) = 0 και
δ) f(x)g(x) 0, για κάθε x(α, β).
Δείξτε ότι υπάρχει ξ(α, β) τέτοιο ώστε

f (ξ)
f(ξ)

+

g (ξ)
g(ξ)

=

1
ξ

.

17. Αν η f είναι συνεχής στο [-1,1] και παραγωγίσιμη στο (-1,1) να
αποδείξετε ότι υπάρχει ξ(-1,1) τέτοιο ώστε 2f΄(ξ) = 5ξ4(f(1)-f(-1)) .
18. Aν οι f ,g δύο φορές παραγωγίσιμες στο [α,β] και f(α) = f ΄(α) = g(β) =
g΄(β) =0 να αποδείξετε ότι υπάρχει ξ(α,β) τέτοιο ώστε:
f ΄΄(ξ)g(ξ) + 2f ΄(ξ)g΄(ξ) + f(ξ)g΄΄(ξ) = 0.
19. Έστω f συνεχής στο [1,e] και παραγωγίσιμη στο (1,e) ώστε να ισχύει
f(1) – f(e) = e2 –3e +1 .Να αποδείξετε ότι υπάρχει θ(1,e) τέτοιο ώστε
f ΄(θ) =

1 + 3θ - 2θ

2

θ

20. Δίνεται η f συνεχής στο [α ,β] και παραγωγίσιμη στο (α ,β), με f(α) =
f(β) =0. Να αποδείξετε ότι για κάθε γ(α,β) υπάρχει ξ(α, β) τέτοιο ώστε
(ξ-γ)f ΄(ξ) = 3f(ξ).
21. Δίνονται οι f ,g συνεχείς και παραγωγίσιμες στο [α,β] με f(α) = f(β) και
g (α) = g (β) = 0. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ξ(α,β) τέτοιο ώστε :
κf ΄(ξ) = λf (ξ)g΄(ξ) με κ ,λR .
22. Έστω f παραγωγίσιμη στο (e, e2) συνεχής στο [e,e2] για την οποία
ισχύει: f(e2) = 2f(e).Δείξτε ότι υπάρχει ξ (e,e2) ώστε f ΄(ξ)lnξξ = f(ξ).
2

+βln2 =0, να αποδείξετε ότι η εξίσωση α x  1 = 3
x
έχει τουλάχιστον μια λύση στο (1,2).

23. Αν α,β R με

24. Αν α,β R με 16βπ2 = 27α ,να αποδείξετε ότι η εξίσωση αημx = 2βx έχει
τουλάχιστον μια λύση στο (π/3,π).
25. Έστω f συνεχής στο [α ,β] και παραγωγίσιμη στο (α ,β) με f(α) = f(β) =
0.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 87

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

α) Για τη συνάρτηση F(x) =

f ( x)
, c  [α ,β] να δείξετε ότι υπάρχει
xc

xo (α ,β): F’(xo) = 0.
β) Αν c  [α ,β] να δείξετε ότι υπάρχει xo (α ,β) τέτοιο ώστε η εφαπτομένη
στο σημείο Μ(xo , f(xo)) να διέρχεται από το σημείο (c ,0).
26. Δείξτε ότι η εξίσωση x3 + κx2 + λ = 0 με λ > 0 και κ + λ + 1 < 0 έχει
τουλάχιστον δύο ρίζες στο (-1,1).

27. Δείξτε ότι η εξίσωση

2
3

x

= 7x - 3 έχει πολύ μια ρίζα στο R.

28. Δείξτε ότι η εξίσωση 2x3 + 3αx2 + 6α2x + β = 0 με α  0 έχει το πολύ μια
ρίζα στο R .
29. Δείξτε ότι η εξίσωση 4x3 –21x2 +18x +6μ = 0 , έχει για κάθε τιμή του μ 
R το πολύ μια ρίζα στο διάστημα (1 , 2).
30. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση x3 –12x +α =0 έχει το πολύ μια ρίζα στο
(-2,2).
31. Αν α, β, γ R να αποδείξετε ότι η εξίσωση x4 +2αx3 +6α2x2 + βx + γ =0
έχει το πολύ δύο πραγματικές ρίζες.
32. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση 2x6 –3x4 +6x2 +12x +5 =0 έχει το πολύ δύο
ρίζες στο R.
33. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση e
πραγματικές και άνισες ρίζες.

–x

= αx , αR έχει το πολύ δύο

34. Δείξτε ότι η εξίσωση ex = x2 + x +3 έχει το πολύ τρεις άνισες ρίζες.
35. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση x7 +αx2 + λ =0 έχει το πολύ τρεις ρίζες στο
R.
36.Δίνεται μια συνάρτηση f με f’’(x)≠2,για κάθε χεR.Να δείξετε ότι η
εξίσωση f(x)=x2+λx-λ, λεR,έχει το πολύ ,δύο,πραγματικές ρίζες.
37.Έστω f:R R μια συνάρτηση η οποία είναι παραγωγίσιμη και ισχύει
f’(x)≠0,για κάθε χεR.Να λύσετε την εξίσωση:
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 88

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
f(3x-2)-f(2x+1)=0
38. Έστω f:R R μια συνάρτηση με f(0)=a, η οποία είναι παραγωγίσιμη και
ισχύει f’(x)≠2x-3,για κάθε χεR.Να λύσετε την εξίσωση :
f(x)=x2-3x+a
39. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση 2x3 –3x2 –12x +6λ =0 με –7/6 <λ <20/6
έχει ακριβώς μια ρίζα στο (-1,2).
40. Δείξτε ότι η xex = 2 έχει μοναδική ρίζα στο (0,1).
41. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση 3x5 –2x3 = 4 έχει μοναδική ρίζα στο (1,2).
x

x

5 6
42. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση       1 έχει μοναδική ρίζα στο R.
7 7

43. Nα αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των f(x) = e3x +3x7 και
g(x) = e-x –5x3 έχουν ένα μόνο κοινό σημείο.
44. Έστω η εξίσωση x3 +αx2 + βx + γ = 0.Αν ισχύει α2 < 3β να δείξετε ότι
έχει μόνο μία πραγματική ρίζα .
45.Δίνεται μία συνάρτηση f με f’(x)≠ex,για κάθε χεR.Aν 0<f(x)<1,για κάθε
χε[0,1],να δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό χ 0ε(0,1) τέτοιο,ώστε f(x0)= e

x

0

-1

46.Αν μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσυμη στο [0,1] με 1<f(x)<2,για κάθε
χε[0,1] και f’(x)≠2x, για κάθε χε(0,1),να δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό
2

χ0ε(0,1) ) τέτοιο,ώστε f(x0)= x 0 +1
47. Έστω η f δύο φορές παραγωγίσιμη στο [1,2] και f ΄΄(x) ≠ 0 για κάθε
x[1,2]. Επίσης f(2) = 2f(1). Nα δειχθεί ότι υπάρχει μοναδικό x o (1, 2)
ώστε να ισχύει
f (x0 ) =

f(x0 )
x0

.

48.’Εστω f:R R μία συνάρτηση με f(0)=0,η οποία είναι δύο φορές
παραγωγίσιμη και ικανοποιεί τη σχέση 2f’(x)≠(1-x)f’’(x), για κάθε χεR.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 89

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Να δείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης g(x)=(x-1)f(x),χεR,έχει
μοναδική ρίζα στο (0,1).
49.Δίνεται συνάρτηση f για την οποία ισχύουν:
 x2f’’(x)≠-1,για κάθε χεR και
 f(2)-f(1)=ln2-1
Nα δείξετε ότι οι Cf ' και Cg ' ,όπου g(x)=lnx-x,έχουν ένα μόνο κοινό σημείο
με τετμημένη στο (1,2).
50. Δίνεται συνάρτηση f(χ)=

ax - 1, x

2

2

χ>2

x - βχ + γ,

.

Να βρείτε τις τιμές των α,β,γ ώστε να ισχύουν οι υποθέσεις του Θ. Rolle στο
διάστημα Δ=[-2,6] και στη συνέχεια να βρείτε όλα τα ξε(-2,6),ώστε f’(ξ)=0.

x 2  x  2 ,x  0
51. Αν f (x )  
 2

,x  0
x  x  
Να προσδιορίσετε τα α, β, γR ώστε να εφαρμόζεται για την f το Θ. Rolle
στο [-1,1].

52. Αν f(x) =

α + x + ημx
βσυνx + γx - π

,x

0

,x > 0

Να προσδιορίσετε τα α, β, γR ώστε να εφαρμόζεται για την f το Θ. Rolle
στο
[-π, π].

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 90

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θεώρημα Μέσης Τιμής
(Θ.Μ.Τ)
1.Να εξετάσετε ποιές από τις παρακάτω συναρτήσεις ικανοποιούν τις
υποθέσεις του Θ.Μ.Τ στο διάστημα που αναφέρεται και στη συνέχεια,για
εκείνες που ισχύει το Θ.Μ.Τ,να βρείτε όλα τα ξε(α,β) για τα οποία ισχύει
f(β) - f(a)

.
β-α
ι)f(x)=x3+x, [0,1]
f'(ξ) =

ιιι)f (x )

ιι)f(x)=lnx2, [1,e]

x 2 x , x<0
, [-1,2]
x 3 x, x 0

2.Δίνεται η συνάρτηση f (x )

ax 2
1

x

βx,
,

x

ιν)f (x )

x
x>1

1

1,
x 2,

x
x>0

0

, [-1,2]

.

Να βρείτε τα α,β, ώστε να ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ για την f στο
[0,2] και μετά να λύσετε την εξίσωση 2f’(x)=f(2)-f(0),στο (0,2).
3.Έστω f:R R μία συνάρτηση παραγωγίσιμη.Να δείξετε ότι υπάρχει:
ι)ξε(1,2) ,ώστε f’(ξ)=f(2), όταν f(1)=0.
ιι)ξε(1,α),α>1, ώστε (α-1)f’(ξ)=f(a), όταν f(1)=0.
ιιι)ξε(χ,0), χ<0, ώστε xf’(ξ)=f(χ),όταν f(0)=0.
ιν)ξε(χ,2χ), χ>0, ώστε xf’(ξ)+f(χ)=f(2x).
ν)ξε(χ,χ+1),ώστε f(x)+f’(ξ)=f(x+1).
4.’Εστω μία συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής στο [α,β],παραγωγίσιμη στο
(α,β) και ισχύει f(x)>0,για κάθε χε[α,β].Να δείξετε ότι :
ι)Για τη συνάρτηση g(x)=lnf(x) ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ στο [α,β].
ιι)Υπάρχει ένα τουλάχιστον ξε(α,β) τέτοιο ώστε

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

f(β)
f(a)

=e

(β-a)

f'(ξ)
f(ξ)

Page 91

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
5. ’Εστω μία συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής στο [α,β],παραγωγίσιμη στο
(α,β). Να δείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξε(α,β) τέτοιο ώστε:
ef(β)- ef(α)=(β-α)f’(ξ)ef(ξ)
6. ’Εστω μία συνάρτηση f:R R,παραγωγίσιμη με f2(1)-f2(0)>1.Na δείξετε ότι
1
υπάρχει ξε(0,1),τέτοιο ώστε f(ξ)f’(ξ)> .
2
7. Έστω η f (x) = ημ(πx) + αx2 +βx όπου α ,β,xR με α +β =1. Να δείξετε ότι
υπάρχει xo(0,1) ώστε η εφαπτομένη ευθεία της γραφικής παράστασης της f
στο σημείο Μ(xo, f(xo)) να είναι κάθετη στην ευθεία ε1: y +x =3.
8. Έστω η παραγωγίσιμη συνάρτηση f :[α ,β]R για την οποία ισχύει f(α) =
2α καιf(β) = 2β. Να αποδείξετε ότι υπάρχει εφαπτομένη ευθεία της γραφικής
παράστασης της f που είναι παράλληλη στην ευθεία y = 2x +2004.
9. Έστω οι δύο φορές παραγωγίσιμη στο [α ,β] συνάρτηση f.Αν γνωρίζεται
ότι η Cf τέμνει την χορδή ΑΒ στο Γ(γ, f(γ)) με Α(α ,f(α)) , Β(β , f(β)) και
α < γ < β , να δείξετε ότι υπάρχει ξ  (α ,β) : f ΄΄(ξ) = 0.
10. Έστω f:R R μία συνάρτηση η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και
ισχύει f(x)+f(x+2)=2f(x+1).Na δείξετε ότι υπάρχει ξε(x,x+2) ώστε f’’(ξ)=0
11. Έστω f:R R μία συνάρτηση η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη.Αν η
εφαπτομένη της Cf στο Α(α,f(a)) τέμνει τη Cf στο Β(β,f(β)),β>α, να δείξετε
ότι:
ι)η f’ δεν είναι 1-1.
ιι)Υπάρχει ξε(α,β),τέτοιο ώστε f’’(ξ)=0.
12.Αν η συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο R και ισχύει
f’’(x)≠0,για κάθε χεR,δείξετε ότι στη Cf δεν υπάρχουν 3 συνευθειακά σημεία.
13.Έστω μία συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής στο [α,β],παραγωγίσιμη στο
(α,β) και ισχύει f(a)>f(β).Να δείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξε(α,β)
τέτοιο,ώστε f’(ξ)<0.
14. Μια συνάρτηση f δύο φορές παραγωγίσιμη , είναι τέτοια ώστε
f(α) = f(β) = 0 και f (c) > 0 για κάποιο c(α ,β).Αποδείξτε ότι υπάρχει
τουλάχιστον μία τιμή ξ μεταξύ των α ,β για την οποία f΄΄(ξ) < 0.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 92

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
15.Έστω f:[1,+ ) μία συνάρτηση με f(1)=0 η οποίαείναι παραγωγίσιμη με
f(x)>0,για κάθε χ>1.Να δείξετε ότι υπάρχει βε(1,α),α>1,ώστε f(a)>(β-1)f’(β).
16. Έστω f:R R μία συνάρτηση με f(x)>0,για κάθε χεR,οποία είναι
παραγωγίσιμη.Να δείξετε ότι:
ι)η συνάρτηση g(x)=x2f(x),xεR ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θ.Μ.Τ στο
[0,α],α>0.
ιι)Υπάρχει βε(0,α),ώστε βf’(β)>f(a)-2f(β).
17.Έστω μία συνάρτηση f η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο [α,β] με
f(a)<0 και f(β)=f’(β)=0.Να δείξετε ότι υπάρχει ξε(α,β) τέτοιο,ώστε f’’(ξ)<0.
18. Έστω f:R R μία συνάρτηση με f(0)=1,η οποία είναι συνεχής και ισχύει
2≤f’(x)≤4 ,για κάθε χεR,να δείξετε ότι:
ι)11≤f(5)≤21
ιι)η εξίσωση f(x)=x+2 έχει μία τουλάχιστον ,λύση στο (0.5).
19. Έστω f:R R μία συνάρτηση με f(2)=1,η οποία είναι συνεχής και ισχύει
1≤f’(x)≤3 ,για κάθε χεR,να δείξετε ότι:
ι) χ-1≤f(χ)≤3χ-5, για κάθε χ≥2.
ιι) lim f (x )
x

20. Έστω μία συνάρτηση f με |f’(x)|≥1,για κάθε χε[1,3].Αν Α(1,f(1)) και
Β(3,f(3)),να δείξετε ότι (ΑΒ)≥2 2
21. Αν η f είναι συνεχής στο [α ,β] με f (α) = α και 0 < f ΄(x) < 1 για κάθε
x(α ,β) , να αποδείξετε ότι α < f(β) < β.
22.Έστω f:[a,+ ) R μία συνάρτηση η οποία είναι παραγωγίσιμη και f’
γνησίως φθίνουσα στο [a,+
).Να δείξετε ότι:
f(x)-f(a)
ι)f’(x)<
, για κάθε χ>α.
x-a
f(x)-f(a)
ιι)η συνάρτηση g(x)=
, x>a ;έχει αρνητική παράγωγο.
x-a
23. Έστω f:[0,+ ) R μία συνάρτηση η οποία είναι παραγωγίσιμη και f’
γνησίως αύξουσα στο [0, + ) και f(0)=0.Να δείξετε ότι η συνάρτηση
f(x)-x
g(x)=
, x>0 ,έχει θετική παράγωγο.
x
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 93

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
24. Έστω f:R R μία συνάρτηση με f(1)=2,η οποία είναι παραγωγίσιμη με
f’(3)=3.Aν η f’ είναι γνησίως αύξουσα στο R,να δείξετε ότι f(x)≤3x-1,για κάθε
xε[1,3].Πότε ισχύει η ισότητα;
25. Έστω f:R R μία συνάρτηση,η οποία είναι παραγωγίσιμη και η f’ είναι
γνησίως αύξουσα.Να δείξετε ότι:
ι)f’(x)<f(x+1)-f(x), για κάθε xεR.
ιι) f(x)+f(x+1)< f(x-1)+f(x+2), για κάθε xεR.
ιιι)f(x)+f(3x)>2f(2x), για κάθε χ>0.
ιν)xf(x)+f(x3)>(x+1)f(x2), για κάθε χ>1.
ν)exf(ex)+f(e3x)>( ex+1)f(e2x), για κάθε χ>0.
26. Έστω η συνάρτηση f συνεχής στο [2,10] παραγωγίσιμη (2,10) και η f ΄
γνησίως αύξουσα στο (2,10). Να συγκρίνετε τους αριθμούς f(4) + f(8) και
f(2) + f(10).
27. Να αποδείξετε τις ανισότητες :
α)
β)

β

e -e

α

e <
β-α

<e

β-α
< ln

β

a

γ) εφα <

β
α

<

β

όπου α ,βR με α < β

β-α

όπου α ,βR με 0<α<β

α

ln(συνα) - ln(συνβ)
β-α

< εφβ

όπου α ,βR με 0 < α < β < π/2

28. Nα αποδείξετε ότι
e

α) 2 -

3

β) ημ
γ) 2 +
δ)

2
2

+

< ln3 <


18
2

72

π
36

e
<

3
2

5

165
π

+

3

< 33 < 2 +

< ημ


18

<

2
2

30. Να αποδείξετε ότι :

1
80
+

π
36

α -β
2

ημ α

< σφβ - σφα <

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

α -β
2

ημ β

όπου α ,β(0,π/2)

Page 94

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

31. Να αποδειχθεί ότι για κάθε x>0 είναι

32. Να αποδειχθεί ότι για κάθε x>0 είναι

33. Να αποδειχθεί ότι για κάθε x>1 είναι

34. Να αποδειχθεί ότι για κάθε x(1,2)
35. Να αποδειχθεί ότι αν x>y

1

:

x +1
x

:

x +1

1

:

x

-x

<

x +1
x

<

1
x

< ln(x + 1) < x

< ln 1 +

x<e

:

e

:

< ln

x-1

x-y
x

e -e

y

1
x -1

<

1
x -1

< 1 + (x - 1)e
<e

-y

36.Έστω f:(- ,0] R μία συνάρτηση με f(0)=0, η οποία είναι συνεχής.Αν η
f είναι παραγωγίσιμη στο (- ,0),η f’ είναι γνησίως αύξουσα και ισχύει
3f’(x)<1, για κάθε χ<0,να δείξετε ότι:
x
< f(x) < xf'(x) , για κάθε χ<0
3
37.Να λύσετε :
ι)την εξίσωση 7χ+4χ=6χ+5χ
ιι)την ανίσωση 7χ+4χ>6χ+5χ στο (0,+

)

38. Έστω f συνεχής στο [1,3] παραγωγίσιμη στο (1,3) με f(1) = κ , f(2) = κ+1
και f(3) = κ όπου κ R .Να αποδείξετε ότι υπάρχουν ξ1,ξ2 (1,3) τέτοια
ώστε:
f ΄(ξ1)+ f ΄(ξ2) = 0.
39. Έστω f συνεχής στο [1,4] παραγωγίσιμη στο (1,4) με f(1) + f(3) = f(2) +
f(4), να αποδείξετε ότι υπάρχουν ξ1,ξ2 (1,4) τέτοια ώστε :
f ΄(ξ1)+ f ΄(ξ2) = 0.
40. Έστω f συνεχής στο [α ,β] παραγωγίσιμη στο (α ,β) με f(α)

f(β)

β-α

.
β
2
Να αποδείξετε ότι υπάρχουν ξ1,ξ2 (α,β) τέτοια ώστε f ΄(ξ1)+ f ΄(ξ2) = β-1.
=

41. Έστω f συνεχής στο [α ,α + 2] παραγωγίσιμη στο (α , α+2) με
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 95

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
f (α + 2) = f (α) +2. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν ξ1,ξ2 (α , α+2) τέτοια
ώστε f΄(ξ1)+ f΄(ξ2) = 2.
42. Mία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο [α, β] με f (α) = 1 και f (β) =
2004.Δείξτε ότι υπάρχουν διαφορετικά ξ1 , ξ2 , ξ3 (α ,β) τέτοια ώστε :
f ΄(ξ1)+ f ΄(ξ2) + f ΄(ξ3) =

6009
β-α

.

43.Έστω f:(0,+
) μία συνάρτηση η οποία είναι παραγωγίσιμη και x1, x2
(με x1,<x2) είναι οι ρίζες της.Να δείξετε ότι υπάρχουν ξ1, ξ2ε(α,β)
τέτοια,ώστε:
f’(ξ1)+2f’(ξ2)=0.
44. Αν f παραγωγίσιμη συνάρτηση στο διάστημα [0,1], με f(0) = 0 και
f(1) = 1, τότε να
δείξετε ότι υπάρχει xo(0,1) τέτοιο ώστε f(xo) = 1-xo και
στη συνέχεια ότι υπάρχουν ξ1 , ξ2 (0,1) με ξ1 < ξ2 τέτοια ώστε

1
f (ξ1 )

+

1
f (ξ2 )

= 2.

45. Έστω η f παραγωγίσιμη στο [α ,β] με f(α) = e και f(β) = -e.
α) Να δείξετε ότι η f έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο (α ,β).
β) Να αποδείξετε ότι υπάρχουν ξ1 , ξ2 (α ,β) τέτοια ώστε :

1
f (ξ1 )

+

1
f (ξ2 )

=

β-α
e

.

46. Έστω f παραγωγίσιμη στο [α ,β] με f (α) = 3 και f (β) = 5. Να
1
1
αποδείξετε ότι υπάρχουν ξ1,ξ2 (α ,β) τέτοια ώστε
= β-α .

f (1 ) f ( 2 )
47.Έστω μία συνάρτηση f ,η οποία είναι παραγωγίσιμη στο R με συνεχή
παράγωγο.Αν γε(α,β) και [f(γ)-f(a)][f(β)- f(γ)]<0,να δείξετε ότι υπάρχει
ξε(α,β),τέτοιο ώστε f’(ξ)=0.
48.Έστω f:[a,β] R μία συνάρτηση με f(x)≠0,για κάθε χε[α,β],η οποία είναι
γνησίως μονότονη και παραγωγίσιμη.Να αποδείξετε ότι η εξίσωση
2
1
1
έχει μία μόνο ρίζα χ0ε(α,β).
=
+
f(x) f(a) f(β)
49. Έστω f:[0,+
) R μία συνάρτηση με f(0)=0 η οποία είναι
παραγωγίσιμη και x1, x2(με x1,<x2) δύο θετικές ρίζες της.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 96

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Δίνετε επιπλέον,η συνάρτηση g για την οποία ισχύει f’(x)=x3g(x), x>0.Na
δείξετε ότι υπάρχει:
ι) αε(x1, x2),ώστε g(a)=0.
ιι) ξε(0,α),ώστε f(a)=aξ3g(ξ).
50.Έστω μία συνάρτηση f:R R η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και
ικανοποιεί τη σχέση f(2x+3)=f(2x+1)+2ex-2, για κάθε χεR.
Na δείξετε ότι υπάρχει:
ι) αε(1,3), ώστε f’(a)=0
1
ιι) βε(1,3),ώστε f’’(β)=
2
51. Αν η f είναι συνεχής στο [α ,β] παραγωγίσιμη στο (α ,β) με f(α) = β ,
f(β) = α να αποδειχθεί ότι :
α) υπάρχει γ(α ,β) ώστε f(γ) = γ και β) υπάρχουν κ ,λ (α ,β) ώστε
f΄(κ) f ΄(λ) = 1.
52. Αν η f είναι συνεχής στο [α ,β] παραγωγίσιμη στο (α ,β) με f(α) = α ,
f(β) = β .Να αποδειχθεί ότι :
α) υπάρχει γ(α ,β) ώστε f(γ) = α + β – γ και
β) υπάρχουν κ ,λ (α ,β) με κ  λ ώστε f ΄(κ) f ΄(λ) = 1.
53.Έστω μία συνάρτηση f,παραγωγίσιμη στο R και η f’ είναι 1-1.Να δείξετε
ότι η εφαπτομένη ε της Cf σε οποιοδήποτε σημείο της Μ(χ0, f(χ0)) δεν έχει
άλλο κοινό σημείο με τη Cf.
54. Έστω μία συνάρτηση f:R
κάθε χεR.Na δείξετε ότι:
ι)η συνάρτηση g(x)=x2f(x)-

R η οποία είναι παραγωγίσιμη με f(x)>0,για

χ2
f(a) ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θ.Μ.Τ στο
2

[0,α].
ιι)Υπάρχει ξε(0,α),ώστε ξf’(ξ)>f(a)-2f(ξ).

55.Έστω μία συνάρτηση f,η οποία είναι παραγωγίσιμη στο [0,1] με f(0)=0
και f(x)>0,για κάθε χε(0,1).Να δείξετε ότι:
ι) η συνάρτηση g(x)=(x-1)(x) ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θ. Rolle στο [0,1].
ιι)Υπάρχει αε(0,1),τέτοιο ώστε f(a)=(1-a)f’(a)
ιιι)Υπάρχει βε(0,α),τέτοιο ώστε βf’(β)<f(a)

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 97

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
56. Έστω μία συνάρτηση f:[0,1] R μία συνεχής συνάρτηση με f(0)=0 και
f(1)=1.Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο (0,1) και η f’ γνησίως αύξουσα,να
δείξετε ότι:
ι)Υπάρχουν ξ1, ξ2 ε(0,1),τέτοια ώστε f’(ξ1)-f’(ξ2)=

f(χ) - χ
x-x

2

,xε(0,1).

ιι)f(x)<x, για κάθε χε(0,1).
57. Έστω μία συνάρτηση f,η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο [0,2]
με f(1)=1 και f(0)=f(2)=0.Na δείξετε ότι:
ι) Υπάρχουν ξ1, ξ2 ε(0,2),τέτοια ώστε f’(ξ1)-f’(ξ2)=2
ιι)Υπάρχει ξεR ,τέτοιο ώστε f’’(ξ)<-1.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 98

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Συνέπειες Θ.Μ.Τ
Σταθερή Συνάρτηση
1. Έστω μία συνάρτηση f:R

R η οποία είναι παραγωγίσιμη κα ισχύει

f’(x)-2f(x)=2x-1,για κάθε xεR.
ι)Να δείξετε ότι η συνάρτηση g(x)=e-2x(f(x)+x) είναι σταθερή.
ιι)Αν f(0)=1, να βρείτε την f.
2. Έστω f:(0,+

)

R μία συνάρτηση για την οποία ισχύει:
(1+lnx)f(x)+f’(x)=0, για κάθε x>0.
ι)Να δείξετε ότι η συνάρτηση g(x)=xxf(x), x>0 είναι σταθερή.
ιι) Αν f(1)=1, να βρείτε την f.
3.Έστω μία συνάρτηση f για την οποία ισχύει f’(x)=2f(-x),για κάθε xεR και η
g(x)=f2(x)+f2(-x).Na δείξετε ότι η g είναι σταθερή.
Αν f(0)=,ποιός είναι ο τύπος της g ;
4. Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση f στο R για την οποία ισχύει
f ΄(x) + 2xf (x) = e
2

x x2

για κάθε xR .

ι) Δείξτε ότι η συνάρτηση g(x) = e f ( x)  e είναι σταθερή για κάθε xR .
xg ( x)  x
ιι) Βρείτε την συνάρτηση g εάν lim
 1
x 0
x
ιιι) Να βρείτε τη συνάρτηση f.
ιν) Δείξτε ότι υπάρχει ξ(0,1) ώστε η εφαπτομένη της Cf στο σημείο (ξ
,f(ξ)) να είναι παράλληλη στον άξονα x΄x.
ν) Δείξτε ότι η παραπάνω εφαπτομένη είναι μοναδική.
x

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

x

Page 99

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

5. Αν η f με πεδίο ορισμού Α = (0,5) και ισχύει f(x) =
και f(2) = -16, τότε :
ι) να αποδειχθεί ότι η g(x) =
ιι) να βρεθεί η συνάρτηση f.

x
f ΄(x) για κάθε xΑ
3

f ( x)
είναι σταθερή
x3

6. Αν για κάθε xR ισχύει f(x)f ΄(x) = 0 να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f
είναι σταθερή.



7. Mια συνάρτηση f: RR έχει την ιδιότητα f   x  = f ΄(x) για κάθε xR.
2

Αν f (0) = 0 και f ΄ (0) = 1, να αποδειχθεί ότι:
ι) η συνάρτηση h(x) = [f ΄(x)]2 + [f(x)]2 είναι σταθερή
ιι) f(x) = ημx για κάθε xR .
8. Δίνεται η παραγωγίσιμη f στο [0,+∞) για την οποία ισχύει f ΄(x)(x +10) =
f(x) ,
x > 0.
f ( x)
ι) Δείξτε ότι η g(x) =
είναι σταθερή στο [0,+∞)
x  10
ιι) Βρείτε την f εάν f(0) = 1

1
9. Για μια συνάρτηση f :(0, +)  R ισχύει : xf ΄(x) – f   = 0 για κάθε
x
x > 0.
1
ι) Να αποδείξετε ότι η g(x) = f 2(x) + f 2   είναι σταθερή στο (0, +)
x
 3x
ιι) Αν f(1) = lim
και να βρείτε τον τύπο της g .
x 0
x
10. Oι συναρτήσεις f ,g είναι παραγωγίσιμες στο R με συνεχείς παραγώγους
2
2
και για κάθε xR ισχύει :  f ( x)  g ( x)   f ( x)  g ( x)  0 .Nα αποδείξετε
ότι:
ι) Οι συναρτήσεις f ΄΄, g΄΄ είναι συνεχείς
ι) Ισχύουν f ΄΄ + f = 0 και g΄΄ + g = 0
ιιι) η συνάρτηση h = f 2 + g2 είναι σταθερή στο R .
ιν) Αν x1 , x2 είναι οι ρίζες της f και f(x) ≠ 0 για κάθε x( x1 , x2) τότε η g
έχει μοναδική ρίζα στο (x1 , x2).
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 100

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

11.Να βρείτε το τύπο της συνάρτησης f:Δ
περιπτώσεις:
ι)f’(x)=3x2+x+1 Δ=R και f(0)=2
ιι)f’(x)=2ex+

1
x

1

-

x

Δ=(0,+

2

R σε καθεμιά από τιςπαρακάτω

) και f(1)=2e

ιιι)f’’(x)=6x+2 Δ=R και f’(0)=1 ,f(1)=-3
12. Να βρείτε το τύπο της συνάρτησης f:Δ
περιπτώσεις:
ι)f’(x)=2xσυνx-x2ημχ Δ=R και f(0)=2
ιι) f'(x) =

xσυνx-ημx

ιιι) f''(x) = -

x2
1
2

συν χ

Δ=(0,+

Δ=[0,

π
2

) και f

) και f'

π
4

π
2

R σε καθεμιά από τιςπαρακάτω

=

1
π

= 2 , f(0)=1

ιν)f(x)=xex Δ=R και f(0)=0
ν)f’(x)=1+lnx Δ=(0,+ ) και f(1)=2
13. Δίνεται συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο κατάλληλο κάθε φορά διάστημα
.Να βρείτε τον τύπο της f όταν :
1
α) f ΄(x) = 
f(x) , x(0,π)
 2 x

  
f(x) , x   , 
 x
 2 2
1
γ) f ΄(x) = f(x) , x >0
x
δ) f ΄(x) = συνxf(x) , xR.
β) f ΄(x) =

1

2

14. Δίνονται οι f ,g : RR με f(0) = g(0) και f ΄΄(x) = g΄΄(x) για κάθε xR.
Να αποδείξετε ότι :
α) υπάρχει σταθερά c τέτοια ώστε f(x) – g(x) = cx για κάθε xR .
β) αν ρ1< 0 < ρ2 είναι ρίζες της g, τότε η f έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο
[ρ1,ρ2].
15. Δίνεται συνάρτηση g παραγωγίσιμη στο R ,τέτοια ώστε να ισχύει
exg΄(x) = συνx – ημx για κάθε xR και g(0) = 0. Να υπολογιστεί το g(π/2).

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 101

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
16.Έστω f,g:R R δύο συναρτήσεις,για τις οποίες ισχύουν
f’’(x)=g’’(x)+6x,για κάθε χεR και f(1)=g(1), f’(1)=4, g’(1)=0.Να βρείτε τα
διαστήματα του χ που η Cf είναι πάνω από τη Cg.
17. Έστω f,:R R μία συνάρτηση,για την οποία ισχύει f’’(x)+f’’(2-x)=2,για
κάθε χεR και f(1)=1.Na δείξετε ότι:
f(x)+f(2-x)=x2-2x+3, xεR.
18.Na βρείτε το τύπο της συνάρτησης f σε καθεμία από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
ι)xf’(x)+f(x)=2x , xε(0,+ ) και f(1)=2.
ιι)x(x2+1)f’(x)-1=-2x2f(x) , xε(0,+ ) και f(1)=0.
ιιι) f'(x) =

f(x)
x -1

) και f(2)=e2.

x

+ e (x - 1) , xε(1,+

ιν)f’(x)=f(x)σφx , xε(0,π) και f

π
2

=1

19. Na βρείτε το τύπο της συνάρτησης f σε καθεμία από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
ι)f’(x)-2xe-f(x)=0 , xεR και f(0)=0
ιι) f’(x)+2xf(x)=0 , xεR , f(0)=1 και f(x) 0.
ιιι) f’(x)+2xf2(x)=0 , xεR , f(0)=1 και f(x) 0.
20. Na βρείτε το τύπο της συνάρτησης f σε καθεμία από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
ι)e-2xf’(x)f(x)-1=0 , xεR και f(0)=1.
ιι)f’(x)= e-2xf3(x) , , xεR , f(0)=1 και f(x) 0.
21. Να βρεθεί η παραγωγίσιμη συνάρτηση f :RR με f(0) = 2 και
f(x) – f ΄(x) = e-xf ΄(x) για κάθε xR .
22. Να βρεθούν οι δύο φορές παραγωγίσιμες συναρτήσεις f , g : RR με f(0)
= 1 , f(x)g(x) = 1 και f ΄(x)g΄(x) = -1 για κάθε xR .
23. Nα βρεθεί η παραγωγίσιμη συνάρτηση f: (0, +) R με f (1) = 21 και
f ΄(x) = -2f 3(x) για κάθε x >0.

24. Δίνεται συνάρτηση g παραγωγίσιμη στο R ,τέτοια ώστε να ισχύει
exg΄(x) = συνx – ημx για κάθε xR και g(0) = 0. Να υπολογιστεί το g(π/2).
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 102

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

25. Να βρείτε τη συνάρτηση f : RR με f(0) =1 , αν για κάθε xR ισχύει
2x
f ( x)   2
f ( x) .
x 1
26. Έστω η παραγωγίσιμη f : (0 ,+) R ώστε : f(x) + f ΄(x)lnxx = 1 , x
>0.Nα δείξετε ότι f(x) = 1, για x > 0.
27. Δίνεται συνάρτηση f : R→R παραγωγίσιμη στο R με συνεχή παράγωγο και
xf ΄(x) = 3f ΄(x) + f (x) για x ≠ 3 και f ΄ (3) = 2.Να βρεθεί η f.
28. Na βρείτε το τύπο της συνάρτησης f σε καθεμία από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
ι)f’(x)-1=2xex-f(x) , xεR και f(0)=0.
ιι)f’(x)-2x+2x(f(x)-x2)=0 , xεR , f(0)=1 και f(x) x2.
ιιι) f’(x)=ex+ ex(f(x)- ex) , xεR , f(0)=1 και f(x) ex.
ιν)(f(x)+2x)(f’(x)+2)=4x , xεR και f(0)=1.
ν) (ex+ f(x)+xf’(x))(ex+xf(x))=x , xε(0,+

) και f(1)= 2 -e.

29.Έστω f:R R μία συνάρτηση με f(0)=0,η οποία είναι παραγωγίσιμη και
ικανοποιεί τις σχέσεις:
 ef(x) -x , για κάθε xεR και

f’(x)ef(x)+1=

χ
χ+e f(x)

, για κάθε xεR .

Να βρείτε τη συνάρτηση f.
30. Έστω f:R R μία συνάρτηση με f(0)=0,η οποία είναι παραγωγίσιμη και
ικανοποιεί τις σχέσεις:
x
 f(0)=2 , f(x) e , για κάθε xεR και
f’(x)+e2x(f(x)-ex)3=ex , για κάθε xεR .
Να βρείτε τη συνάρτηση f.

31. Na βρείτε το τύπο της συνάρτησης f σε καθεμία από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
ι)f’(x)+f(x)=1, xεR και f(0)=0.
ιι) f’(x)-2xf(x)=x, xεR και f(0)=1
ιιι)χ2 f’(x)-f(x)=-1, x>0 και f(1)=1-e-1.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 103

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
32. Έστω f παραγωγίσιμη στο διάστημα (0,+).Να προσδιορίσετε την f , εάν
είναι γνωστό ότι ισχύει xf ΄(x) – f(x) = 1996x για κάθε x(0, +) και
επιπλέον f(1) = 0.
33. Δίνεται συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο R ,τέτοια ώστε να ισχύει f ΄(x) =
3f(x) και f(1) = e3, για κάθε xR. Nα βρεθεί ο τύπος της f.
34.Έστω f:R R μία συνάρτηση με f(x)>0 και f’(x)=f(x)lnx,για κάθε χεR.
Aν f(0)=1, να βρείτε τον τύπο της f.
35.Na βρείτε συνάρτηση f:(0,π)

R,η οποία ικανοποιεί τις σχέσεις

f’(x)ημx=f(x)(συνx+ημx), για κάθε χε(0,π) και f

36. Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f : -

π
2

π

=e2 .

π π
R με f(0) = 1 για την οποία
,
2 2

είναι
f ΄(x)συνx = f(x)(συνx + ημx) για κάθε x Να αποδείξετε ότι : f(x) = exσυνx , x -

π π
.
,
2 2

π π
.
,
2 2

37. Nα βρεθεί η παραγωγίσιμη συνάρτηση f: (0, +) R με f (1) = 0 και
(f(x) –lnx) (xf ΄(x) –1) = 0 για κάθε x >0.
38. Δίνεται συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο R ,τέτοια ώστε να ισχύει
f(x) + 5x4 = f ΄(x) + x5 για κάθε xR. Nα βρεθεί ο τύπος της f.
39. Nα βρεθεί συνάρτηση g ορισμένη στο -

π π
,
2 2

η οποία ικανοποιεί τις

σχέσεις
g (0) = 100 και g΄(x) συνx + g(x) ημx = g(x) συνx.
40. Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση f στο -

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

π π
, με f(x)  0 και
,
2 2

Page 104

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

f ΄(x)συνx + 2f(x)ημx = 0 για κάθε x -

π π
.
,
2 2

41. Έστω f:R R μία συνάρτηση η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και
ικανοποιεί τις συνθήκες:
 f’’(x)-2f’(x)+f(x)=ex , xεR.

f(1)=

e
2

,f’(1)=

3e
2

.

ι)Να δείξετε ότι η συνάρτηση g(x)=x-

f'(x) - f(x)

ιι)Να βρείτε τη συνάρτηση f.

e

, xεR είναι σταθερή.

x

42. Έστω f:R R μία συνάρτηση με f(x)>0, xεR και f’’(x)-2xf’(x)=2f(x) για
κάθε xεR.Αν f’(0)=0 και f(2)=e,να βρείτε τον τύπο της f.
43. Έστω η δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση f : (0 ,+) R ώστε :
 f(x)+(x-2)f’(x)=xf’’(x), για κάθε χε(0 ,+).
 f’(1)=0 και f(1)=e
Na βρείτε τη συνάρτηση f.
44.Έστω η δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση f : R R ώστε :

f(0)=ln2 ,f’(0)=

1

και

2

x

e (f’(x)+f’’(x)-1)=-f’’(x) , για κάθε xεR.
Να βρείτε τη συνάρτηση f.

45. Έστω η παραγωγίσιμη f : (0 ,+) R ώστε :
f(x)=xf’(x)+x2f’’(x) , για κάθε x>0.
Αν f(2)=

3
2

και f(1)=

5
2

, να βρείτε τη συνάρτηση f.

46.Έστω μία συνάρτηση f για την οποία ισχύουν f(x)>0, xεR και
f’’(x)f(x)=(f’(x))2+2f2(x), για κάθε xεR.Αν f(0)=f’(0)=1,να βρείτε τον τύπο
της f.
47. Έστω η δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση f : R R ώστε :
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 105

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
2f’(0)=f(0)=1 και
 f’’(x)f(x)+f’(x)=f(x)f’(x) , για κάθε xεR.
Να βρείτε τη συνάρτηση f.

48. Έστω η δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση f : R R ώστε :
 f’(0)=f(0)=e, f(x) 0,για κάθε xεR και
f’’(x)f(x)-f(x)f’(x)=(f’(x))2 , για κάθε xεR.
Να βρείτε τη συνάρτηση f.

49. Έστω η δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση f : (0 ,+) R ώστε :
 2xf’(x)+x2f’’(x)=-f’(x), για κάθε χε(0 ,+).
 f(1)=2 και f’(1)=-1.
Na βρείτε τη συνάρτηση f.
50. Έστω f : (0 ,+) R μία συνάρτηση με f(1)=1.A f’(x)=x f

1
,για κάθε
x

χ>0,να βρείτε το τύπο της f.
51. Έστω η δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση f : R R ώστε :
f(0)=1 , f’(0)=0 , και f’’(x)=f(x) , για κάθε xεR.
Να βρείτε τη συνάρτηση f.
52. Έστω f:(0,π)

R,η οποία ικανοποιεί τις σχέσεις:

f’’(x)+f(x)=0, για κάθε xε(ο,π) και f

π
2

f'

π
2

1.

ι)Να δείξετε ότι η συνάρτηση g(x)=f’(x)ημx-f(x)συνx , xε(ο,π) είναι σταθερή.
ιι)Να βρείτε το τύπο της f.
53.Έστω οι παραγωγίσιμες συναρτήσεις f,g:[0,+ )R με f(x)g(x) 0,xε[0,+
) και f(0)=g(0)=1.Επιπλέον, για χ≥0 ισχύουν:
 f’(x)+f2(x)g(x)=0 και
 g’(x)+g2f(x)=0.
Να βρείτε τις f,g.
54.΄Εστω f,g: R R δύο συναρτήσεις,οι οποίες είναι παραγωγίσιμες και
ικανοποιούν τις συνθήκες:
 f(0)=g(0)=1, f(x)g(x)≠0,xεR και

f'(x) =

e

2x

g(x)

, g'(x) =

e

2x

f(x)

,για κάθε xεR.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 106

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Να βρείτε τις f,g.

55.΄Εστω f,g: (-1,+ ) R δύο συναρτήσεις,οι οποίες είναι παραγωγίσιμες
και ικανοποιούν τις συνθήκες:
 f(0)=g(0)=0, και
 f’(x) =e-g(x) και g’(x)=e-f(x) ,για κάθε xεR.
Να δείξετε ότι f=g και στη συνέχεια,να βρείτε τις f,g.
56. Έστω οι παραγωγίσιμες f ,g στο R , με f(0) = g(0) = 1 και για τις οποίες
για κάθε xR ισχύουν: f ΄(x)g(x) = -1 και f(x)g΄(x) = 1. Nα βρεθούν οι f , g
57.Να βρείτε το τύπο της συνάρτησης f:ΔR σε καθεμία από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
ι)f’(3x-1)=2x+1 , Δ=R και f(2)=5
ιι)f’(x2)=2x-3 , Δ=(0,+ ) και f(4)=1
58.Έστω f:RR μία συνάρτηση,για την οποία ισχύει:
f’(x3+x)=4x , για κάθε xεR
Αν f(0)=2,να βρείτε την εφαπτομένη ε της Cf στο χ0=2.
59. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο R , f(0) = -2 και f ΄(x5 + x) =
6x για κάθε xR , να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης της Cf στο σημείο
Α(2, f (2)).
60. Δίνεται συνάρτηση g παραγωγίσιμη στο (0,+) τέτοια ώστε να ισχύει
1
2

3

g ( x) = x + x

5

για κάθε x(0, +) και g(2) = 44/3.

Nα υπολογίσετε τον αριθμό g (1).

61. Δίνεται η συνάρτηση g παραγωγίσιμη στο R+ με g΄(lnx) = xημx + x2συνx
για κάθε x > 0 και g(0) = 2ημ1.Να υπολογίσετε το g(π/2).
62.Έστω f:R*R μία συνάρτηση,η οποία είναι παραγωγίσιμη και ισχύουν:

f’(x)=

x -1
x

f(x) , για κάθε χ

0 και

f(1)=2=f(-1)
Nα βρείτε το τύπο της f.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 107

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

63.Έστω μία συνάρτηση f με f’(x)=

2x-1, x<0
3x2 -1, x 0

.

Αν f(1)=2 να βρείτε την f.
,xμε xf ΄΄(x) + f ΄(x) = x για κάθε xR .
65. Θεωρούμε τη συνάρτηση f :R*→R που είναι παραγωγίσιμη στο R* και
ισχύει:
xf ΄(x) = (x+1)f(x) , για κάθε x  R * και f(1) = e , f(-1) = 1/e. Nα βρεθεί
το lim f(x) .
x

0

+

66.Έστω f:(0,+ )R μία συνάρτηση για την οποία ισχύει
1

2

x f’(x)=(x-lnx) e ,για κάθε χ>0 και f(1)=0.
x

1

Να δείξετε ότι f(x)= e lnx ,x>0
x

67. Έστω f:RR μία συνάρτηση με f’(x)=
δείξετε ότι f(-x)=f(x)-x, για κάθε xεR.

1
1+e

x

,για κάθε xεR και f(0)=0.Na

68. Έστω f:RR μία συνάρτηση με f(0)=1 για την οποία ισχύει f(x)f’(x)=2,για κάθε xεR.Να δείξετε ότι f(x)=e2x , xεR
69. Έστω f:(0,+ )R μία συνάρτηση με f(1)=1, για την οποία ισχύει:
f(x) f'

1
x

=x , x>0.

Nα δείξετε ότι f(x)=x , x>0.
70. Έστω f:RR μία συνάρτηση με f(0)=1,η οποία είναι παραγωγίσιμη και
ισχύει lim
h

0

f(x) - f(x - h)
h

= f(x) + 1, για κάθε xεR.Να βρείτε τη συνάρτηση f.

71. Έστω f:RR μία συνάρτηση ,η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και
ισχύει:
 f’(0)=2 , f(0)=1 και

lim

h

0

f'(x) - f'(x - 2h)
h

= 2f'(x) ,για κάθε xεR.

Να βρείτε τη συνάρτηση f.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 108

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
72.Έστω μία συνάρτηση f η οποία είναι παραγωγίσιμη στο [ο,π] και ισχύει
f(x)συνx f’(x)ημx , για κάθε xε[0,π].Να δείξετε ότι:
ι)f(0)f(π) 0
ιι)Η f έχει μία,τουλάχιστον,ρίζα στο (0,π).
73.Έστω οι συναρτήσεις f,g οι οποίες είναι παραγωγίσιμες στο R και ισχύει
f(x)g’(x)

f’(x)g(x) , για κάθε χεR.Αν χ1,χ2 διαδοχικές ρίζες της g

(χ1<χ2),να δείξετε ότι:
ι)οι χ1,χ2 δεν είναι ρίζες της f.
ιι)Υπάρχει χ3ε(χ1,χ2) το οποίο είναι ρίζα της f.

Μονοτονία Συνάρτησης

1.Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων:
ι)f(x)=-x2+3x-1
ιι) f(x)=x3-3x+1 ιιι) f(x)=-2x3+3x2-6x+1
2. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων:
ι)f(x)=x+

1
x

ιι) f(x) =

x
2

x -1

ιιι) f(x) = x 1 - x

2

3. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων:
ι)f(x)=ex-x+3 ιι) f(x)=e-2x+x-1 ιιι)f(x)=xlnx ιν) f(x)=x2lnx - x2+5
4. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων:
ι)f(x)=x3+3x+3συνx ιι) f(x)=x+2συνx+1 , χε(0,+∞)
5. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων:
ι)f(x)=- 2 συνx –x xε 0,

π
2

ιι) f(x)=συνx+ημx, χε[0,π]

ιιι) f(x)=συνx+ημ2x χε(0,π)

6. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων:
ι)f(x)=2xe-x+(x-1)2 ιι)f(x)=(x2-x)lnx +
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

χ

2

2

ιιι) f(x)=2ex-ln(1+4x2)
Page 109

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

1
x

7.ι) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f(x) = lnx -

ιι) Nα αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των f(x) = lnx και g(x) =
έχουν

ένα μόνο κοινό σημείο.

1
x

8. Να μελετήσετε τη μονοτονία και τα ακρότατα των
x
ι)f(x) = (x-1)ex –(x+1)e-x, ιι) g(x) =
,
ln x
ιιι) h(x) = 2συνx – συν2x +3 , x[0,2π]
ιν) f(x) = 2x2 - x2-4x
2

x + 3, χ

v) f(x) =

1

vi)

2

x - 8x + 9, x > 1

vii) f(x) =

2x + 3, x

0

2

ix) f(x) = ln

1
x

x2

 x  1  x ln x
f(x) = ln 

 2  x 1

viii)

3-x ,x > 0

h(x) = x

x) f(x) = εφx , x -

π π
,
2 2

xi) f(x) =

1 x2

9. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων:
ι) f(x) =

2x - lnx
2 x

ιι) f(x) =

ημx
χε(0,π)
x

10. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων:
x

ι)f(x)=e +(x+1)ln(x+1)-2x

x

ιι)f(x)=e -

3

χ

6

2

-

χ

2

-x

11.Δίνεται μία συνάρτηση f ,η οποία είναι παραγωγίσιμη στο [0,+∞] με
f(0)=0.Αν f’’(x)>0, για κάθε χε(0,+∞), να δείξετε ότι η g(x)=
γνησίως αύξουσα στο (0,+∞).

f(x)
x

, x>0, είναι

12. Δίνεται μία συνάρτηση f:[α,β] R ,η οποία είναι δύο φορές
παραγωγίσιμη και ισχύει f’’(χ)>0 για κάθε χε(α,β).Να δείξετε η συνάρτηση
g(x)=

f(x) - f(a)
x-a

είναι γνησίως αύξουσα στο (α,β).

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 110

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
13. Δίνεται μία συνάρτηση f:R R με f(0)=1 ,η οποία είναι δύο φορές
παραγωγίσιμη και ισχύει f’’(χ)>0 για κάθε χεR.Να μελετήσετε ως προς τη
μονοτονία τη συνάρτηση g(x)=ex-x+

f(x) - 1
x

, χ>0

14. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων:
ι)f(x)=

x3
-x2+x-1
3

ιι) f(x)=

x2
-xσυνx+ημx
2

15. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:
ι) f(x) =

x
ln(x + 1)

ιι) g(x) =

x
e x -1

ιιι) g(x) =

16. Δίνεται η f(x) = x3 + μx2 + μ +

4
3

lnx
1-x

ln x

x + 1 , όπου μR. Να βρείτε τις τιμές

του μ για τις οποίες η f είναι γνησίως αύξουσα στο R.
17. Να βρείτε τις τιμές του α, ώστε η συνάρτηση :
ι)f(x)=3x3-ax2+9x-1, να είναι γνησίως αύξουσα στο R.
ιι) f(x)= -

x

3

3

+(α-1)x2-4x+1, να είναι γνησίως φθίνουσα στο R.

ιιι)f(x)=ln(x2+a2)+ax+1 , να είναι γνησίως φθίνουσα στο R.
18. Να βρείτε τις τιμές του λεR, ώστε η συνάρτηση :
f(x)=2(2λ-1)x3-9(λ+2)x2+6(λ+2)χ+1
να είναι γνησίως φθίνουσα.
19.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=(x+1)lnx+x-1.
ι)Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της f.
ιι)Να λύσετε την ανίσωση χχ+1>e1-x ,στο (0,+∞).
2

ιιι)Να δείξετε ότι ex< e

x+1

,για κάθε χε(0,1).

20.Δίνεται η συνάρτηση f(x) = 1 - x +

lnx
2 x

ι)Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 111

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ιι)Να αποδείξετε ότι 2 x -

lnx

2 για κάθε χ>0.

x

ιιι)Να λύσετε την εξίσωση f(x)=0.
21.Να λυθούν οι εξισώσεις:
ι)ex=1-x ιι)lnx=1-x ιιι)2ex-1=

2
x

ιν)1+ln(x+1)=

1
x+1

22. Να λυθούν οι εξισώσεις:
ι)e-x-x =1
ιι)x2+2lnx=1
ιιι) xex+1=ex
23.Να λυθούν οι ανισώσεις:
ι)x2+8lnx>8x-7 ιι)x2lnx>x-1
24. Nα μελετήσετε τη μονοτονία της f(x) =

εφx

Αν 0 < α < β < π/2, να αποδειχθεί ότι.

x

,x

εφα

<

εφβ

0,

π
2

α
β

25.Na δείξετε ότι:
ιιι)e1-x>x3,για κάθε χ<1
ιιι)χεφχ+1>

1
συνχ

ιι)

x + ln(x + 1) > e

-x

- 1, για κάθε χ>0

π

,για κάθε χε 0,

2

26.ι)Για κάθε χ>0,να δείξετε ότι:
α)ex>

1
χ+1

β) ex > 1 + ln(1+x)

ιι)Για κάθε χ 0,να δείξετε ότι e

2
x

ln (1

1

2

x )

27.ι)Να αποδείξετε ότι x-(1+x)ln(+x)<0, για κάθε χ>0.
1

ιι)Να βρείτε τη μονοτονία της συνάρτησης (1 + x) , χ>0.
x

28.ι)Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f(x)=ln(1+x2)-e-x+1 είναι γνησίως
αύξουσα.
2

-x

ιι)Να λύσετε τις εξισώσεις : ι) ln(1+x )=e -1

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

ιι) ln

2

1 + ημ θ
2

1 + συν θ

=e

-συνθ

+e

-ημθ

.

Page 112

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ιιι)Να λύσετε την ανίσωση ln

1+x

2

<e

2

-x

ln(x + 1)

29.Γι α κάθε χ>e,να δείξετε ότι:

x +1

-1

+e .

2

<

2

ln (x + 1) - ln x
2

<

lnx
x

30.΄Εστω μία συνεχής συνάρτηση f:[0,+∞) R,η οποία είναι παραγωγίσιμη
στο (0,+∞).Αν f(0)=1, f’(x)>1 και f’’(x)>0,για κάθε χ>0 ,να αποδείξετε ότι:
χ+1<f(x)<xf’(x)+1, για κάθε χ>0.

x2
31. Να αποδειχθεί ότι : ln(1+ συνx)  ln2 για κάθε x(-π ,π)
4
32. Να αποδειχθεί ότι : xα –1 > αx – α για α >1 με 0 < x 1
33.Να λυθούν οι εξισώσεις:
ι)5x+12x=13x

ιι)3x-1+4x-1=5x-1 ιιι)ημxθ+ συνxθ=1 ,θε 0,

34. Να αποδειχθεί ότι για κάθε 0 <β <α

35.Δίνεται η συνάρτηση f(x) =

lnx
x

ln

α
β

>2

α -β
α +β

π
2

και 2αβln

α
β

< α2-β2

,x > 0.

ι)Nα μελετήσετε τη μονοτονία της f.
ιι)Να αποδείξετε ότι eπ>πe για κάθε χ>0.
ιιι)Να αποδείξετε ότι eπ≥xe, για κάθε χ>0.
ιν)Να αποδείξετε ότι αα+1>(α+1)α για κάθε α≥e.
36.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=2(ex-ea)-(x-a) (ex+ea).
ι)Να μελετήσετε τη μονοτονία της f.
ιι)Αν β>α,να δείξετε ότι

β

e -e
β-a

a

β

<

e +e

a

2

37.Δίνονται οι συναρτήσεις:

f(x) =

x

3

3

-

λx

2

2

2

+ (λ - λ + 1)x + 3 , λεR.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 113

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

f(x) =

x

2

1+x

- 2x + 2ln(1 + x) και

h(x)= φ(x)-ex+x, xεR.
ι)Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα,για κάθε λεR.
ιι)Να δείξετε ότι f(g(x))<3, για κάθε χ>0.
ιιι)Να βρείτε τη συνάρτηση φ,όταν f(h(x))=3.

38.ι)Να λυθούν οι εξισώσεις:
α) e

3
x +x

-e

2x

=x-x

3

β) e

γ)Να λυθεί η ανίσωση e

2
x -1

2
x +x+1

+x

-e

2

x+1

2

+x

0.

2

39. Να λυθούν οι εξισώσεις:
ι)e|x|-e2=|x|-2

ιι) e

2
-x

-e

-x

= lnx

40.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=ln(x2+1)-x.
ι)Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
4

ιι)Να δείξετε ότι f ln x + 1 +

x

1
4

4

+1

> f (x + 1) - x

41. Nα μελετηθεί ως προς τη μονοτονία η f(x) =
Nα λυθεί η e

e

2

x

2

x +1

6

3
x -x

>

x +1
2

x +1

42. α. Να μελετηθεί ως προς τη μονοτονία η συνάρτηση με τύπο:
f(x) = lnx -

1
2

2

x β.

β. Να αποδείξετε ότι ισχύει για κάθε πραγματικό x η σχέση:
ln

2

2x + 3
2

x +2

4

2

< 3x + 8x + 5

43. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=2(x-2)lnx+x2-1.
ι)Να μελετήσετε την f’ ως προς τη μονοτονία.
ιι)Να λύσετε την εξίσωση f(x3+2)+f(x2)=f(x2+2)+ f(x3).
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 114

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ιιι)Να λύσετε την ανίσωση f(2x2)+2f(x+2)>f(2x+4)+ 2f(x2) στο (0,+∞).
44.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=3x4+4x3-12x2+4.
ι)Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f.
ιι)Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει 4 ακριβώς πραγματικές ρίζες,δύο
θετικές και δύο αρνητικές.
45.Να βρείτε το πλήθοε των πραγματικών ριζών της εξίσωσης
3x2+12x=3+2x3
46.Nα βρείτε για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού α το πλήθος
πραγματικών ριζών της εξίσωσης χ3-αχ2-9χ+α=0.
47.Ομοίως
ι)2x3-15x2+24x-a=0

ιι)3x4-4ax3+a=0

48.Δίνεται μία συνάρτηση f:R R,για την οποία ισχύουν f(0)=0 και
f’(x)<2x-συνx,για κάθε xεR.
ι)Να δείξετε ότι f(x)>x2-ημx, για κάθε χ<0.
ιι)Να λύσετε την εξίσωση f(x)=x2-ημx.
ιιι)Να βρείτε το lim f(x)
x

-

49. Δίνεται μία συνάρτηση f:(0,+∞) R,με f(π)=0.Αν για κάθε χ>0 ισχύει
xf’(x)<f(x)+x2συνx,να δείξετε ότι f(x)<xημx, για κάθε χ>π.
50.Έστω οι συνεχείς συναρτήσεις f,g:[0,+∞) R με f(0)=g(0)=1, g(x)>0 και
f’(x)g(x)<g’(x),για κάθε χ>0.Να δείξετε ότι f(x)<1+lng(x),για κάθε χ>0.
51. Έστω οι συνεχείς συναρτήσεις f,g:[1,+∞) R για τις οποίες ισχύει
x(f’(x)-xg’(x))<f(x),για κάθε χ≥1 και f(1)=g(1).Να δείξετε ότι f(x)<xg(x),για
κάθε χ>1.
52. Δίνεται μία συνάρτηση f:R R,η οποία είναι παραγωγίσιμη και ισχύουν οι
σχέσεις:
 f(0)=1 ,f(x) 0, για κάθε xεR και

f’(x)+exf2(x)<0, για κάθε χεR.

Na βρείτε το lim f(x)
x

-

53.Να δείξετε ότι οι παρακάτω εξισώσεις έχουν μοναδική ρίζα:
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 115

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ι)x3+x=συνx xε 0,

π
2

ιι)2x+lnx=1 xε(0,1) ιιι)χ3-λ2χ-2=0 χεR και λεR*

x-1

ιν)(x-1)lnx=xe -x+2 xε(2,e)
54.Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο [0,1] με 1-e<f(x)<-1 και
f’(x)≥1,για κάθε χε[0,1],να δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό χ 0ε(0,1)
τέτοιος,ώστε f(x0)= χ0- e

-x0

55. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο [1,e] με 0<f(x)<1 και f’(x)≥0,για
κάθε χε[1,e],να δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό χ0ε(1,e) τέτοιος,ώστε
f(x0)+χ0lnx0= χ0
56.Δίνεται f:R R μία συνάρτηση με f(1)=f(3),η οποία είναι δύο φορές
παραγωγίσιμη με f’’(x)<0,για κάθε xεR.Να λύσετε την εξίσωση
f(x4+3)=f(x4+1).
57.Έστω μία συνάρτηση f:[a,β] R με f(β)=f’(a)=0, η f’ είναι συνεχής στο
[α,β] και f’’(x)>0,για κάθε χε(α,β).Να βρείτε το πρόσημο της f.
58. Έστω μία συνάρτηση f:[a,β] R με f(β)=f(a) και f’’(x)>0,για κάθε
χε[α,β].Να δείξετε ότι f’(α)f’(β)<0.
59. Δίνεται f:R R μία συνάρτηση με ρίζες χ1,χ2 (χ1<χ2) και f’’(x)<0,για κάθε
χε[χ1,χ2].Να δείξετε ότι f(x)>0, ,για κάθε χε(χ1,χ2).
60.Δίνεται f:R R μία συνάρτηση η οποία είναι παραγωγίσιμη και ισχύει
f3(x)+f(x)=e1-x,για κάθε xεR.
ι)Να εξετάσετε την f ως προς τη μονοτονία.
ιι)Να λύσετε την ανίσωση f(ημ2χ)>f(x2).
61.Έστω f:R R μία συνάρτηση με f(x)>0,για κάθε xεR,η οποία είναι
παραγωγίσιμη και ισχύει:
f3(x)+lnf(x)+ef(x)=x3+x2+2x-1, για κάθε xεR.
ι)Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο R.
ιι)Να λύσετε την εξίσωση f(lnx)=f(1-x2).
62. Nα δείξετε ότι 2x ≥ 1 + xln2 για κάθε xR. Αν g(x) = 2x - 1 - xln2 να
λυθεί η
(gog)(x2 +4x) = (gog)(x+4) , x > 0.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 116

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
63. Δίνεται f:R R μία συνάρτηση για την οποία ισχύει f(1-x)=-f(1+x),για
κάθε xεR.Αν η f είναι παραγωγίσιμη με συνεχή παράγωγο και ισχύει
f’(x) 0,για κάθε xεR,να λύσετε την εξίσωση f(x)=0.

Θεώρημα Fermat
1.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x2-x+|x-1| , xε[0,2]
ι)Να βρείτε τις πιθανές θέσεις ακροτάτων της f.
ιι)Να βρείτε το σύνολο τιμών της f.
2.Nα βρείτε τα ολικά ακρότατα των συναρτήσεων:
ι)f(x)=xlnx ,xε[1,e] ιι) f(x)=x3-3χ+7 ,xε[0,2]
3.Να βρείτε το σύνολο τιμών των συναρτήσεων:
ι) f(x)=x4-4χ+2 ,xε[0,2] ιι)f(x)=xe-x , xε[0,2]
4.Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία και τις πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων
των συναρτήσεων:
ι) f(x) =

3

2x - 6x + 6, x

[-3, 1]

3

x

2

2x - 9x + 12x - 3,

[1,3]

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 117

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ιι) f(x) =

2(x + συνx) - ημ2χ, x [-π, 0)
1
x - ημχ - 2ημx + 2, x [0,π)
2

5. Αν οι συναρτήσεις f(x)=

αχ + 1
2

χ + χ+β

και g(x)=2x3+3x2-12x+1 έχουν τα ίδια

κρίσιμα σημεία ,να υπολογίσετε τα α,β.
6.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=2x3-3x2+6ax+β,όπου χεR και α,β πραγματικοί
αριθμοί.Η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο σημείο χ0=-2 και
είναι
f(-2)=98.
ι)Να αποδείξετε ότι α=-6 και β=54.
ιι)Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
ιιι)Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει ακριβώς μία ρίζα.
7. Έστω η συνάρτηση f(x)=ax3+βχ2-9χ+1,όπου α,βεR.Αν η f έχει τοπικά
ακρότατα στα χ1=-1 και χ2=3,να βρείτε τους αριθμούς α,β.
8. Αν η συνάρτηση f(x)=aln2x+

β
χ

+α παρουσιάζει ακρότατο το 2+ln2,να

βρείτε τους αριθμούς α,β.

9.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=

2

χ + αχ + 1
2

χ + βχ + 1

-2<a<β<2.

ι)Να βρείτε τα τοποικά ακρότατα της f.
ιι)Αν τα τοπικά ακρότατα είναι αντίστροφοι αριθμοί,να αποδείξετε ότι οι α,β
είναι αντίθετοι.
10. Έστω η συνάρτηση f(x)=x3+αχ2-lnχ,ισχύει f(x)≥f(1),για κάθε χ>0,να
βρείτε το α.
11.ι)Αν για κάθε χ>0 και ισχύει lnx+

α
χ

≥a, να βρείτε το α.

ιι)Αν 0<α≠1 και για κάθε χ>0 ισχύει xa≤ax ,να δείξετε ότι α=e.
12.Έστω μία συνάρτηση f:R R η οποία είναι παραγωγίσιμη και ισχύει:
(1+e1-x)f(x)+συνπχ≥3, για κάθε χεR.
Na βρείτε την εφαπτομένη της Cf στο Α(1,2).
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 118

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
13.Έστω οι παραγωγισιμες συναρτήσεις f,g:(-1,+∞) R με f(0)+2=g(0) και
f(x)+2e-x≥g(x)+ln(x+1),για κάθε χ>-1.Να δείξετε ότι f’(0)=g’(0)+3.
14. Έστω η συνάρτηση f(x)=2x+5x+λx-7x-10x.Nα βρείτε το λ>0,ώστε
f(x)≤1,για κάθε χεR.
15.Έστω f:R R μία συνάρτηση με f(1)=0.Aν η συνάρτηση g(x)=|f(x)| είναι
παραγωγίσιμη στο 1,να δείξετε f’(1)=0.
16. Έστω οι παραγωγισιμες συναρτήσεις f,g:R R και ισχύουν f(x)≥x+1 και
f(x)eg(x)=ex-x,για κάθε χεR.Aν η Cf διέρχεται από το Α(0,1),να δείξετε ότι οι
εφαπτομένες των Cf και Cg στο χ0=0 τέμνονται κάθετα.
17. Έστω f:R R μία συνάρτηση η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και
ισχύει fof' (x) ≥(χ-2)2,για κάθε χεR.Αν η f παρουσιάζει ακρότατο στο 2 και η
Cf διέρχεται από την αρχή των αξόνων,να δείξετε ότι η εφαπτομένη της Cf’
στο (ξ,f(ξ)) στο 2 είναι παράλληλη στον άξονα χ’χ.
18. Έστω f:(α,β) R μία συνάρτηση η οποία παραγωγίσιμη και η Cf βρίσκεται
πάνω από την ευθεία ε:y=x.Αν Μ(x,y)ε Cf και η κατακόρυφη απόσταση του Μ
από την ε γίνεται ελάχιστη για χ=ξ,με ξε(α,β),να δείξετε ότι η εφαπτομένη
της Cf στο (ξ,f(ξ)) είναι παράλληλη στην ε.
19. Έστω f:R

R μία συνάρτηση η οποία είναι παραγωγίσιμη και ισχύει
2

(χ -1)f(x)≥ ln

2

x +1
2

,για κάθε χεR.

Na δείξετε ότι υπάρχει ξε(-1,1),ώστε η εφαπτομένη της Cf να είναι
παράλληλη στον άξονα χ’χ.
20. Έστω f:R R μία συνάρτηση η οποία είναι τρεις φορές παραγωγίσιμη και
έχει ρίζες τις χ1,χ2 (χ1<χ2) και ισχύει f(x)≥0, για κάθε χεR.Να δείξετε ότι
υπάρχει ξε(χ1,χ2),τέτοιο ώστε f(3)(ξ)=0
21. Έστω f:R R μία συνάρτηση με f(x)≠0,για κάθε χεR, η οποία ικάνοποιεί
τις σχέσεις:
 f(x)ln(x+1)+e-x≥1, για κάθε χ>-1
2
3
 (χ +1)f’(x)-x|f (x)|=0, για κάθε χεR.
Na βρείτε τη συνάρτηση f.
22.Έστω η συνάρτηση f(x)=x3+ax2+3x+β.Αν η f έχει δύο διακεκριμένα
τοπικά ακρότατα να δειχθεί ότι |α|>3.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 119

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

23.Έστω f:R R μία συνάρτηση με f(x)>0 και (f’(x))2≠f(x)f’’(x),για κάθε
χεR.Na δείξετε ότι η συνάρτηση g(x)=lnf(x) έχει το πολύ ένα ακρότατο.
24.Να αποδείξετε ότι,αν μία συνάρτηση f,η οποία είναι παραγωγίσιμη στο
R,ισχύει f3(x)+xf(x)=x+2,xεR,τότε η f δεν έχει ακρότατα.
25.Έστω f:(0,+∞) R μία συνάρτηση,η οποία είναι παραγωγίσιμη και για
κάθε χ>0 ισχύει 3x2f(x)-f3(x)=2x3-1.Na δείξετε ότι η f δεν έχει ακρότατα.
26. Aν η f είναι παραγωγίσιμη στο R και ισχύει για κάθε xR :
(f(x))3 +8f(x) = ex + x3+2x+1 να αποδειχθεί ότι η f δεν έχει τοπικά
ακρότατα.
27. Έστω f:R R μία παραγωγίσιμη συνάρτηση με την ιδιότητα
f3(x)+xf2(x)=2x3 για κάθε χεR.Aν α≠0 να αποδείξετε ότι η f δεν παρουσιάζει
τοπικό ακρότατο στο α.
28. Aν η f είναι παραγωγίσιμη στο R και ισχύει για κάθε xR :
(f(x))3 +βf2(x)+γf(x) = x3-2x2+6x-1,όπου β,γ πραγματικοί αριθμοί με β2<3γ.
ι)Να αποδείξετε ότι η f δεν έχει ακρότατα.
ιι)Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.
ιιι)Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδική ρίζα της εξίσωσης f(x)=0 στο (0,1).
29.Έστω f:[0,1] R μία συνάρτηση για την οποία ισχύει f(x)=(x2-x)f’(x),για
κάθε χε[0,1].
ι)Να δείξετε ότι η f έχει ολικά ακρότατα,τα οποία να βρείτε.
ιι)Να βρείτε το τύπο της f.
30. Έστω μία συνεχής συνάρτηση f:[α,β] R με f(x)>0,για κάθε χε[α,β] και
παραγωγίσιμη στο (α,β).Αν f(a)+f(β)=f(γ), γε(α,β),να δείξετε ότι υπάρχει
χ0ε(α,β) τέτοιο,ώστε f’(x0)=0.
31. Έστω μία συνεχής συνάρτηση f:[α,β] R και παραγωγίσιμη στο (α,β).Aν
η f έχει σύνολο τιμών το [-1,2] και f(a)=0,f(β)=1,να δείξετε ότι:
ι)Υπάρχουν χ1,χ2ε(α,β) τέτοια,ώστε f’(x1)= f’(x2)=0.
ιι)Η εξίσωση f’(x)=(x2+1)f(x) έχει μία τουλάχιστον,ρίζα στο (α,β),όταν η f’
είναι συνεχής στο [α,β].
32. Έστω μία συνεχής συνάρτηση f:[α,β)
δεν παρουσιάζει ελάχιστο στο α.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

R με f’(a)<0.Να δείξετε ότι η f

Page 120

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

33. Έστω f:[α,β] R μία παραγωγίσιμη συνάρτηση με f’(a) f’(β)<0.Να
δείξετε ότι υπάρχει ξε(α,β) τέτοιο,ώστε f’(ξ)=0.
34. Έστω f:R R μία συνάρτηση δύο φορές παραγωγίσιμη και ισχύει
2f(x2)-f2(x)≥1,για κάθε xεR.Να δείξετε ότι:
ι)Υπάρχει χ0ε(0,1) τέτοιο ώστε f’(χ0)=0.
ιι)f’(0)=f’(1).
ιιι)Η εξίσωση f’’(x)=0 έχει δύο τουλάχιστον ρίζες στο (0,1).
35. Έστω f:R R μία συνάρτηση δύο φορές παραγωγίσιμη και ισχύει
2f(x)≥f(1)+f(2), για κάθε xεR.Να δείξετε ότι:
ι)f(1)=f(2)
ιι)Υπάρχει τουλάχιστον ένα ξε(1,2) τέτοιο,ώστε η εφαπτομένη της Cf’ στο
Μ(ξ,f(ξ)) να είναι παράλληλη στον άξονα χ’χ.

Κριτήριο Τοπικών Ακροτάτων
1.Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις παρακάτω
συναρτήσεις:
1

ι)f(x)=x3-6x2+9x-2 ιι)f(x)=3x4- 4x3+1 ιιι)f(x)=x+

x -1

ιν) f(x)= 1-x2 -x

2. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις παρακάτω
συναρτήσεις:
ι)f(x)=

x

2

e

x

1

ιι)f(x)=x e

x

2

ιιι)f(x)=x lnx ιν) f(x) =

x

2

4

(2lnx - 1) - 2x(lnx - 1)

3. . Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις παρακάτω
συναρτήσεις:
ι) f(x) =

-

1

, x<0

x
2
x , x

0

ιι) f(x) = 1 - e

x 1

, x

1

ln(1 - x), x < 1

4.Να βρείτε τη τιμή του λ>0,για την οποία η μέγιστη τιμή της συνάρτησης
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 121

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
f(x)=xλe2λ-χ,χ>0 γίνεται ελάχιστη.
5.Να βρείτε τη τιμή του α>0,ώστε το μέγιστο της συνάρτησης f(x) =

x +1
e

γίνει ελάχιστο.

ax

να

6.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=ax3-βx2+3χ-1.
ι)Να βρείτε τις τιμές α,β ώστε η f να παρουσιάζει ακρότατα στα χ1=1 και
χ2=3.
ιι)Για α=

1
3

και β=2 να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα

ακρότατα.

7. Να βρείτε τις τιμές α,βεR ώστε η συνάρτηση f(x)=x2+ax+βlnx,να
παρουσιάζει ακρότατα στα χ1=1 και χ2=3.Να καθορίσετε το είδος των
ακροτάτων.
8. Δίνεται η f(x) = α x +

βlnx
x

.Nα προσδιορίσετε τα α ,β ώστε η f να

παρουσιάζει ακρότατο στη θέση x =1 με τιμή –2.
9.Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο των παρακάτω συναρτήσεων:
ι) f(x) =

lnx
-x +1
x

ιι)f(x)=exlnx ιιι)f(x)=(x-2)ex+λx+2, λ>1.

10.Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=lnx+4x-3 και g(x)3lnx+x2.Να δείξετε ότι οι
Cf ,Cg στα κοινά τους σημεία δέχονται κοινή εφαπτομένη.
11.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=

lnx
.
x

ι)Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
ιι)Να λύσετε την εξίσωση f(x) + f

2
x2
=
e
e

12.Na λύσετε τις εξισώσεις:
ι)ex+e-x=2-x4 ιι) (x + 1)
2

4

2

x +1

=e

2

x

ιιι) e

2

x

e

2

2x

ln(x

2

1)

ln(2x

2

1)

x

ιν)x =4 ,x>0.
13.Να αποδείξετε ότι :
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 122

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

2x

2

ι)4e >4+x , x>0 ιι) e

x

x-2

2

ιιι) ex+e-x≥ x2+2, xεR ιν)χ≤

4

,a>0.

1
a

ex-1+lnx,xεR

14.Na λυθούν οι ανισώσεις:
ι)ex>1+x+

x2
2

ιι)(1+χ)10-10χ>1014,στο (0,+∞)

15.Να μελετήστε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία:
x

ι)f(x)=ln(x-lnx)

ιι) f(x) = e - x

16.΄Εστω f:R R μία συνάρτηση με f(0)=1,η οποία είναι συνεχής και ισχύει
f2(x)=ex-x,xεR.Να βρείτε την f.
17.Να αποδείξετε ότι η εξίσωση lnx=2x-π έχει μοναδική ρίζα στο (1,π).

18. Να αποδείξετε ότι:
ι) ln 1 +

1

<

x

ιν)lnx≥1-

1
x

1
x

,χ>0

2

ιι)lnx<2x , x>0

ιιι) 1 + x - ln 1 + x

2

1

, x>0

19. Να αποδείξετε ότι:
x-1

ι)e ≥x , xεR

ιι) e

x

2

1

2

- x > 0 , xεR

20.ι)Να αποδείξετε ότι: ln 1 +

1
x

<

ιιι) xe > x + 1 , χ>0
x

1
x +1

, χ>0.

ιι)Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση f(x)= xln 1 +

1
x

+x

2

,x>0.
21.Na λυθούν οι εξισώσεις:
ι)ln(x+3)=x+2 ιι)1+ln(ex-x)= ex-x

ιιι)ημ(lnx-x+1)=lnx-x+1

22.Nα δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό χ0ε(0,1),τέτοιο, ώστε η συνάρτηση
f(x)=ex+x2-2x+3 να παρουσιάζει ελάχιστο.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 123

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

23.Δίνεται η συνάρτηση f(x) =

xlnx
x +1

.Να δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό

αε(0,1),ώστε η f να παρουσιάζει ελάχιστο και μετά ότι η ελάχιστη τιμή της
είναι –α.
24.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x5+10xx+x-1.Να δείξετε ότι η f έχει
δύο,ακριβώς,τοπικά ακρότατα και στη συνέχεια,να βρείτε το είδος των
ακροτάτων.
25.Αν ισχύει lnx≤ax+β, α>0 για κάθε χ>0,να δείξετε ότι eβ+1≥

1
.
a

26.ι)Να βρείτε τη μέγιστη τιμή της συνάρτησης f(x)=lnx-λx, λ>0.
ιι)Να βρείτε τη μικρότερη τιμή του λ>0,για την οποία ισχύει lnx≤λx ,για κάθε
χε(0,+∞).
ιιι)Για τη τιμή του λ που βρήκατε παραπάνω,να αποδείξετε ότι η ευθεία
ε:y=λx εφάπτεται της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g(x)=lnx.
27.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=xlnx-λx+1 ,λεR.
ι)Να βρείτε την ελάχιστη τιμή της f.
ιι) Να βρείτε τη μεγαλύτερη τιμή του λ>0,για την οποία ισχύει χlnx≥λx-1 ,για
κάθε χε(0,+∞).
ιιι) Για τη τιμή του λ που βρήκατε παραπάνω,να αποδείξετε ότι η ευθεία
ε:y=λx-1 εφάπτεται της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g(x)=xlnx.
28.Έστω μία συνάρτηση f:R R η οποία είναι παραγωγίσιμη και ισχύει
f3(x)+f(x)=ex-x+1,για κάθε xεR.Να βρείτε τα ακρότατα της f.
29. Έστω μία συνάρτηση f:R R η οποία είναι παραγωγίσιμη με συνεχή
παράγωγο και ισχύει f’(x) 0,για κάθε xεR.Να λύσετε την εξίσωση f(2συνx)f(2-x2)=0.
30.Έστω f:[0,2] R μία συνάρτηση για την οποία ισχύουν f(x)=f(2-x) και
f’’(x) 0 για κάθε χε[0,2].
ι)Να λύσετε τηνεξίσωση f’(x)=0.
ιι)Αν η f’’ είναι συνεχής στο [0,2] και f(0)>f(1),να μελετήσετε την f ως προς
τη μονοτονία και τα ακρότατα.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 124

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
31.Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει διαστάσεις x,y και περίμετρο
100m.να βρείτε τις διαστάσεις του ορθογωνίου,ώστε το εμβαδόν τ ου να γίνει
μέγιστο.
Τι συμπεραίνεται για το ορθογώνιο;
32.Το αθροισμα του μήκους και του πλάτους ενός οικοπέδου,σχήματος
ορθογωνίου παραλληλογράμμου,είναι 200m.Αν το μήκος είναι χ m:
ι)Να δείξετε ότι το εμβαδόν του οικοπέδου ως συνάρτηση του x δίνεται από
το τύπο Ε(x)=-x2+200x.
ιι)Να βρείτε τη τιμή του χ για την οποία το εμβαδό του οικοπέδου γίνεται
μέγιστο.
ιιι)Να βρείτε τη μέγιστη τιμή του εμβαδού του οικοπέδου.
33.Από τις 4 γωνίες ενός φύλλου χαρτιού σχήματος τετραγώνου με πλευρά
α=6dm πρόκειται να κοπούν τέσσερα ίσα τετράγωνα.Ποιά πρέπει να είναι η
πλευρά των τετραγώνων αυτών,ώστε το κουτί που θα προκύψει με
αναδίπλωση να έχει το μέγιστο όγκο.
34.Από ένα κομμάτι λαμαρίνας εμβαδού 12 m2 θέλουμε να κατασκευάσουμε
μία δεξαμενή σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου,ανοιχτή από πάνω και
με τετράγωνη βάση.Να βρείτε τις διαστάσεις της δεξαμενής ,ώστε να έχει τη
μέγιστη χωρητικότητα.
35.Από όλους τους κυλίνδρους με τον ίδιο όγκο να βρείτε εκείνον που έχει
τη μικρότερη επιφάνεια.
36.Το κόστος της ημερήσιας παραγωγής χ μονάδων ενός βιομηχανικού
προϊόντος είναι:
K(x)=

1
3

x3-20x2+600x+1000 σε χιλιάδες ευρώ, 0≤x≤105.

H είσπραξη από τη πώληση x μονάδων προϊόντος ε’ιναι Π(x)=420x-2x2 σε
χιλιάδες ευρώ.Να βρείτε την ημερήσιαπαραγωγή x του εργοστασίου,για την
οποία το κέρδος γίνεται μέγιστο.
37.Το κόστος κατασκευής ενός αεροπλάνου και η τιμή πώλησης δίνονται
αντίστοιχα από τις σχέσεις:
K(t)=30t2 και E(t)=30 100-

250
t

σε χιλιάδες ευρώ,όπου t ο χρόνος (σε μήνες )που απαιτείται για τη
κατασκευή του.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 125

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ι)Να βρείτε το κέρδος από τη πώληση ενός αεροπλάνου ως συνάρτηση του
χρόνου t.
ιι)Πόσοι μήνες απαιτούνται για τη κατασκευή ενός αεροπλάνου έτσι,ώστε το
κέρδος από την πώληση του ,να είναι μέγιστο.
ιιι)Να υπολογίσετε το μέγιστο κέρδος.
38.Μια αεροπορική εταιρεία εκτιμά ότι αν το εισητήριο προς μία πόλη είναι
300€,τότε θα μεταφέρει 5000 επιβάτες το χρόνο.Αν για κάθε αύξηση
100€,πέρα από τα 300€,χάνει 1000 πελάτες το χρόνο,τότε:
ι)Να εκφράσετε τα έσοδα της εταιρείας ως συνάρτηση της διαφοράς x του
εισητηρίου απο τα 300€.
ιι)Να βρείτε ποιά πρέπει να είναι η τιμή του εισητηρίου,ώστε η εταιρεία να
έχει μέγιστα έσοδα.
39.Μία βιοτεχνία θέλει να ετοιμάσει μία παραγγελία από 500 πουκάμισα σε
μία ημέρα.Για το λόγο αυτό θα προσλάβει εργάτριες,οι οποίες ράβουν 5
πουκάμισα την ώρα και αμείβονται με 10€ την ώρα.Για το συντονισμό και την
εποπτεία των εργατριών ο βιοτέχνης θα προσλάβει και έναν επιστάτη,τον
οποίο θα πληρώνει 20€ την ώρα.Ο εργοδότης θα πληρώνει επιπλέον στο
ΙΚΑ 20€ την ημέρα για κάθε εργαζόμενο,συμπεριλαμβανομένου και του
επιστάτη.
ι)Να εκφράσετε το κόστος εκτέλεσης της παραγγελίας ως συνάρτηση του
αριθμού των εργατριών που θα προσληφθούν.
ιι)Πόσες εργάτριες πρέπει να προςλάβει ο εργοδότης,ώστε η παραγγελία να
εκτελεστεί με το ελάχιστο κόστος;
ιιι)Ποιό είναι το ελάχιστο κόστος:
ιν)Πόσες ώρες θα απασχοληθούν οι εργάτριες, περαν του οκταώρου,ώστε η
παραγγελία να εκτελεστεί με το ελάχιστο κόστος;
40.Η χωρητικότητα των πνευμόνων ενός ανθρώπου ηλικίας x ετών δίνεται
απο τη συνάρτηση:
f(x) = -

1
200

2

x +

1
5

x + 4 , 10≤x≤35

Σε ποιά ηλικία οι πνεύμονες του ανθρώπου έχουν τη μέγιστη χωρητικότητα;
41.Ένας πληθυσμός βακτηριδίων μεταβάλλεται ως προς το χρόνο σύμφωνα
με τη συνάρτηση:
N(t) = 1000 +

1000t
100 + t

2

ι)Να βρείτε τον αρχικό αριθμό βακτηρηδίων.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 126

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ιι)Πότε ο πληθυσμός γίνεται μέγιστος και πόσος είναι αυτός;
42.Το ύψος (σε m) που βρίσκεται ένα τηλεκατευθυνόμενο μοντέλο
αεροπλάνου,μετά από χρόνο πτήσης t (σε sec) δίνεται από τη συνάρτηση :
f(t)=-3t2+30t, όπου 0≤t≤10
ι)Σε ποιό ύψος βρίσκεται το αεροπλάνο τη χρονική στιγμή t=0;
ιι)Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του ύψους του αεροπλάνου μετά από χρόνο
t.
ιιι)Να βρείτε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το αεροπλάνο ανεβαίνει
,καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το αεροπλάνο κατεβαίνει.
ιν)Να βρείτε τη χρονική στιγμή t κατά την οποία το το αεροπλάνο βρίσκεται
στο μέγιστο ύψος,καθώς και το ύψος αυτό.
43.Ο αριθμός των βακτηριδίων ενός συγκεκριμένου τύπου που βρίσκονται
σε μία συγκεκριμένη καλλιέργεια τη χρονική στιγμή t δίνεται από τη σχέση:
f(t) = 10

4

2

2t + 3
2

t +1

όπου t ο χρόνος σε ώρες (t≥0).
ι)Πόσος είναι ο αρχικός πληθυσμός των βακτηριδίων;
ιι)Αυξάνεται ή ελαττώνεται ο αριθμός των βακτηριδίων με τη πάροδο του
χρόνου;
ιιι)Σε πόση ώρα ο πληθυσμός θα γίνει 21 χιλιάδες;
ιν)Σε ποιά τιμή τείνει να σταθεροποιηθεί ο αριθμός των βακτηριδίων ύστερα
από παρέλευση αρκετών μηνών;
44.Δίνονται δύο αριθμοί x,y για τους οποίους ισχύει x+y=20.Να βρείτε τους
αριθμούς αυτούς όταν το γινόμενό τους παίρνει μέγιστη τιμή.
45. Δίνονται δύο θετικοί αριθμοί x,y για τους οποίους ισχύει xy=100.Να
βρείτε τους αριθμούς αυτούς όταν το άθροισμά τους παίρνει ελάχιστη τιμή.
46.Το άθροισμα δύο θετικών αριθμών είναι ίσο με 20.Να βρείτε τους
αριθμούς αυτούς όταν το άθροισμα των τετραγώνων τους είναι ελάχιστο.
47.Να βρείτε το σημείο της ευθείας ε:y=2x-5,το οποίο απέχει από την αρχή
των αξόνων τη μικρότερη δυνατή απόσταση.
2

48.Να βρείτε σημείο της καμπύλης y = 3x + 4 + 3 που απέχει από το
σημείο Α(0,3) την ελάχιστη απόσταση.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 127

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

49.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=

1
x

με x>0 και το μεταβλητό σημείο Μ(α,f(α))

της Cf.Η εφαπτομένη (ε) της Cf στο σημείο Μ τέμνει τους άξονες Ox,Oy στα
σημεία Α και Β αντίστοιχα.
ι)Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης (ε) καθώς και τις συντεταγμένες
των Α και Β ως συνάρτηση του α.
ιι)Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΜ,όπου Ο η αρχή των
αξόνων,είναι σταθερό.
ιιι)Έστω Γ και Δ οι προβολές του Μ στους άξονες Ox,Oy αντίστοιχα.Να
προσδιορίσετε τις συντεταγμένες του Μ,ώστε η περίμετρος του ορθογωνίου
ΟΓΜΔ να είναι ελάχιστη.
50.Δίνεται η παραβολή y2=8x και το σημείο Α(4,2).
ι)Να βρείτε σημείο Μ της παραβολής,ώστε η απόσταση ΑΜ να είναι ελάχιστη.
ιι)Να αποδείξετε ότι η ΑΜ είναι κάθετη στην εφαπτομένη της παραβολής στο
σημείο Μ.

Κυρτότητα-Σημεία Καμπής
Συνάρτησης
1.Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία οι παρακάτω συναρτήσεις είναι κυρτές
ή κοίλες:
ι)f(x)=-x2+3x+1 ιι)f(x)=x3+3x2+5 ιιι) f(x)=x5-x4+χ+1 ιν)f(x)=xex
ν)f(x)=

lnx
x

νι)f(x)=συνχ+3χ+1 χε[0,π]

2. Να εξετάσετε ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής της
συνάρτησης με τύπο f(x) = ln(x2 +1).

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 128

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

3. Δίνεται η συνάρτηση με τύπο f(x) =

3

2

3

2

x + 6x - 2,

x

1

x - 9x + 13, x > 1

Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
4. Έστω η συνάρτηση f(x)=x3(x-1)5.Na δείξετε ότι:
ι)

f'(x)
f(x)

=

3
x

+

5
x -1

,για κάθε χ

0,1

ιι)Η συνάρτηση g(x)=ln|f(x)| είναι κοίλη.
5. Έστω η συνάρτηση f(x)=ex-

x3
-1.
3

ι)Να δείξετε ότι η f είναι κυρτή.
ιι)Να βρείτε την εφαπτομένη της Cf στο χ0=0 και να δείξετε ότι
ex≥

x3
+x+1,για κάθε xεR.
3

ιιι)Να λύσετε την εξίσωση (χ3+3χ+3)e-x=3.
6.ι)Να δείξετε ότι η συνάρτηση g(x)=ln2x+2xlnx+x2-3 είναι κυρτή στο (0,+∞).
ιι)Να βρείτε την εφαπτομένη της Cg στο x0=1.
ιιι)Να δείξετε ότι x+lnx> 4x - 3 ,για κάθε χ>1.
ιν)Να βρείτε το πλησιέστερο σημείο της Cg προς την ευθεία ζ:y=4x-8 και την
απόσταση αυτή.
7. α) Έστω δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση f στο (0,+) με f(x) > 0.Να
δείξετε ότι η g(x) = lnf(x) , x > 0 στρέφει τα κοίλα άνω όταν ισχύει η σχέση:
f(x)f ΄΄(x) > (f ΄(x))2 , για κάθε x > 0.
β) Να βρεθεί το μέγιστο διάστημα στο οποίο η g(x) = ln(x 2 +2) στρέφει τα
κοίλα άνω.
8.Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f(x)=xx ,x>0 είναι κυρτή ενώ η g(x)=lnx
είναι κοίλη.
ιι)Να βρείτε την εφαπτομένη της Cf στο Α(1,1) και της Cg στο Β(1,0)
ιιι)Να δείξετε ότι:
α)χχ≥χ, χ>0 β)lnx≤x-1, x>0 γ)Η Cf είναι πάνω από τη Cg
9.Έστω η συνάρτηση f(x)=

x3 x
-e .
6

ι)Να δείξετε ότι η f είναι κοίλη στο R.
ιι)Να βρείτε την εφαπτομένη της Cf στο x0=0.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 129

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ιιι)Αν g(x)<f(x),xεR ,να βρείτε το lim g(x)
x

+

10. Έστω f(x) = 2x4 + 4αx3 +3(4α-3)x2 +1.Nα βρεθεί ο πραγματικός α ώστε
η f να στρέφει τα κοίλα άνω στο R.
11.ι)Αν |α|<1,να δείξετε ότι η συνάρτηση f(x) = κοίλη στο R.

x

4

12

-

ax
3
4

3

-

x

2

2
3

ιι)Να βρείτε τις τιμές του α,ώστε η συνάρτηση f(x) = x - ax είναι κυρτή στο R.

+ 3x - 1 είναι

x

2

2

+

3 2
x - 1 να
2

12.Έστω f:R R μία συνάρτηση,η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και
ισχύει f(x)>0 και f’’(x)<0,για κάθε xεR.Να δείξετε ότι η συνάρτηση g(x)=
f(x) είναι κοίλη στο R.
13. Έστω f:(0,+∞)
f'(x) =

R μία συνάρτηση,για την οποία ισχύουν f(x)<x και

x
,για κάθε χ>0.Να δείξετε ότι:
x-f(x)

ι)Η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη.
ιι)Η f είναι κυρτή στο R.
14. Έστω f:R R μία συνάρτηση,η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και
ισχύει f(x)>0 ,για κάθε xεR.Aν g(x)=lnf(x) και για κάθε xεR είναι g’’(x)>0,να
δείξετε ότι η συνάρτηση h(x)=eλxf(x), xεR είναι κυρτή ,για κάθε λεR.
15.ι) Έστω f:R

R μία συνάρτηση,για την οποία ισχύει f’(x)<

f''(x)+f(x)
,για
2

κάθε xεR.Να δείξετε ότι η συνάρτηση g(x)=f(x)e-x είναι κυρτή.
ιι)Αν f:[0,+∞) R με f’’(x)>f(x),xε[0,+∞) και f(0)=f’(0)=0 να δείξετε ότι η f
είναι κυρτή.
16. Έστω f:R R μία συνάρτηση,η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και
ισχύει:
 η f’’είναι συνεχής και f’’(x) 0,για κάθε xεR
f(1)-f’(1)<f(0)
Να δείξετε ότι η f είναι κυρτή.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 130

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
17.Αν η συνάρτηση f:R

R είναι δύο φορές παραγωγίσιμη με f’(0)>0 και

κυρτή,να βρείτε το lim f(x) .
x

+

18.Έστω μία παραγωγίσιμη συνάρτηση f:[-1,4]
f(1)=2, να δείξετε ότι 2f(2)+3f(-1)>10.

R η οποία είναι κυρτή.Αν

19. Έστω f:R R μία συνάρτηση,η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, η f’’
είναι κοίλη και η f παρουσιάζει στο x0 τοπικό ακρότατο.Να δείξετε ότι:
2f’(0)+f’(3)<0.
20. Έστω f:(0,+∞)

R μία συνάρτηση η οποία είναι κοίλη.Να δείξετε ότι:
f(x)+f(3x)<2f(2x), για κάθε x>0.

21. Έστω f:[0,+∞) R μία συνάρτηση με f(0)=0,η οποία είναι κυρτή.Αν
ισχύει f’(x)>1, x>0,να δείξετε ότι:
x<f(x)<xf’(x),για κάθε x>0.
22. Έστω f:[a,β]

R μία συνάρτηση η οποία είναι κοίλη και γε(α,β).Να

δείξετε ότι η συνάρτηση g(x)=

f (x ) f (γ)
χ-γ

είναι γνησίως φθίνουσα σε καθένα

από τα διαστήματα [α,γ) , (γ,β].
23. Έστω f:[0,+∞)

R μία συνάρτηση με f(-1)=2,η οποία είναι κυρτή.Να
f (x ) 2
βρείτε τη μονοτονία της συνάρτησης g(x)=
, x>-1 .
χ+1

24. Έστω f:[0,1] R μία συνάρτηση με f(0)=0, f(1(=1 ,η οποία είναι συνεχής
και κοίλη.Να δείξετε ότι f(x)>x, για κάθε χε(0,1).
25.ι)έστω μία συνάρτηση f, η οποία είναι κυρτή στο διάστημα Δ.Αν α,β,γεΔ
και α<β<γ,να δείξετε ότι:
f (β)

f (a )

β-α

<

f(γ) - f(β)
γ -β

ιι)Να δείξετε ότι η συνάρτηση f(x)=xlnx είναι κυρτή.
ιιι)Αν 0<α<β<γ και οι α,β,γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου,να
β

δείξετε ότι β < αα γ γ .
26. Έστω f:R
κάθε χεR.

R μία συνάρτηση, για την οποία ισχύει (f’(x))2+f’’(x)>0, για

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 131

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ι)Να δείξετε ότι η συνάρτηση g(x)=ef(x),xεR είναι κυρτή στο R.
ιι)Αν α

β να δείξετε ότι e

f

a+β
2

e

<

+e
2

.

27.Έστω f:R R μία συνάρτηση, η οποία είναι θετική με f’’(x)>0,για κάθε
xεR και η συνάρτηση g(x)=exf(e-2x).Να δείξετε ότι:
ι) η g είναι κυρτή.
ιι) 2f(e-2x)≤ e-χf(1)+ exf(e-4x), για κάθε xεR .
28.Έστω η συνάρτηση f(x)=ln(lnx).
ι)Να δείξετε ότι η f είναι κοίλη.
ιι)Αν α,βε(1,+∞), να δείξετε ότι ln

a +β

lnalnβ .
2
ιιι)Να δείξετε ότι η εξίσωση l nx - ln(x-1)ln(x+1) = 3 - x ,έχει μία τουλάχιστον

ρίζα στο (2,4).
29. Έστω η f ορισμένη και παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα Δ .Αν η f είναι
κοίλη στο Α να δείξετε ότι f

α + 2003β

f(a) + 2003f(β)

2004

2004

με α ,β Α.

30. Έστω f παραγωγίσιμη στο [α ,β] η οποία είναι κυρτή στο διάστημα αυτό.
Τότε να αποδείξετε :
ι) ότι ισχύει η ανίσωση f

a +β
2

<

f(a) + f(β)
2

ιι) έστω x1 , x2 εR* με x1  x2 τότε να αποδείξετε ότι:
x +x
1
2
2

x1 +x2
2

<x
1

x1
2

x
2

x2
2

.

31.Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία οι παρακάτω συναρτήσεις είναι
κυρτές ή κοίλες και να προσδιορίστε (αν υπαρχουν) τα σημεία καμπής των
γραφικών τους παραστάσεων:
ι) f(x) =

1
20

5

x -

1
6

x

3

5

ιι) f(x) = 3x - 5x

4

ιιι) f(x) = 1-x2

32.Ομοίως,για τις συναρτήσεις:
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 132

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ι) f(x) = xe
0,

2

-x

2

4

2

ιι)f(x)=x lnx ιιι) f(x)=x -6xlnx -12 ιν) f(x) = 2συνx +

x

2

2

,x

π
2

33.Na δείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x) =
τρία σημεία καμπής,τα οποία είναι συνευθειακά.

x
2

x +4

,έχει

34. Δίνεται η f(x) = x3 - 3x2 + lnα όπου α(0,+).
α) Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της f και τα σημεία καμπής
β) Αν x1,x2 θέσεις τοπικών ακρότατων της f και x3 θέση σημείου καμπής
της f, να δείξετε ότι τα σημεία Α(x1, f(x1)) , B(x2,f(x2)) και Γ(x3,f(x3))
είναι συνευθειακά .Για ποια τιμή του α > 0 η ευθεία ΑΒΓ διέρχεται από την
αρχή των αξόνων ;
35. Έστω f(x) = 2x2 + αlnx + β με x > 0.Nα υπολογίσετε τα α ,β ώστε η Cf να
έχει σημείο καμπής το Α(1,5).
36. Έστω f(x) = αx4 + βx2 + γ. Βρείτε τα α ,β,γR ώστε η εφαπτομένη Cf στο
 2 21 
xo = 1 να έχει κλίση 2 και το σημείο 
,  να είναι σημείο καμπής.
2
4

37.Να βρείτε τις τιμές του λ,ώστε η συνάρτηση f(x)=λ2x3+3λx2+2x-1 να
παρουσιάζει καμπή στο χ0=1.
38.Να βρείτε τα α,β,ώστε το Α(1,5) να είναι σημείο καμπής της γραφικής
παράστασης της συνάρτησης f(x)=ax2-ln2x+β.
39.Αν η συνάρτηση f(x)=ax3+βx2+6x παρουσιάζει ακρότατο στο χ1=-1 και
καμπή στο χ2=

1
2

,να βρείτε τα α,β.

40.Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=x5+5ax4+10βx3+x2+x+1
παρουσιάζει τρία σημεία καμπής ,να αποδείξετε ότι α 2>β.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 133

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

x

41. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f(x)=e καμπής.

x

2

2

+lnx ,έχει ακριβώς ένα σημείο

42. Να δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό χοε(1,2) στο οποίο η συνάρτηση
g(x)=ln2x-xlnx παρουσιάζει καμπή.
43. Δίνεται η συνάρτηση f(x)= xlnx-

λx

2

2

, λ>0.

ι)Να βρείτε το σημείο καμπής Μ της Cf.
ιι)Να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης πάνω στην οποία κινείται το Μ.
44. Έστω μία συνάρτηση f:(0,1) R η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη
και ισχύει:
f(x)(2f(x)-1)=x-x2 , για κάθε χε(0,1)
Να δείξετε ότι η f δεν παρουσιάζει καμπή.

45. Έστω αR και η συνάρτηση :
f(x) =

x

4

3

+

2αx
3

3

2

+ a - 2a +

5
2

2

3

2

x + (a + 7)x - 5a .Nα αποδείξετε ότι η

Cf δεν έχει σημεία καμπής.
46. Έστω μία συνάρτηση f:(-∞,0) R η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη
και ισχύει f2(x)=x2-2x, για κάθε χ<0.Να δείξετε ότι:
ι)f(x)f’’(x)+[f’(x)]2=1
ιι)η f δεν παρουσιάζει καμπή.
47. Έστω μία συνάρτηση f:(0,1) R η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη
και ισχύει f2(x)+(χ-4)f(x)+x=0, για κάθε χε(0,1).Να δείξετε ότι η Cf δεν έχει
σημεία καμπής.
48. Έστω μία συνάρτηση f:R R η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και
ισχύει
f(x)ef(x)=1-x2+x-ex, για κάθε χεR,να αποδείξετε ότι:
ι)η γραφική παράσταση της f δεν έχει σημεία καμπής.
ιι)Η f έχει ακριβώς ένα κρίσιμο σημείο που είναι θέση τοπικού ακροτάτου.
ιιι)η f είναι κοίλη.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 134

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
49. Έστω μία συνάρτηση f:R R η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και
ισχύουν f’(x) 0 και g(x)f’(x)+f(x)=0,για κάθε χεR.Aν η f παρουσιάζει καμπή
στο χ0,να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει με τον άξονα χχ’ η εφαπτομένη της
Cg στο χ0.
50. Έστω μία συνάρτηση f:R R η οποία είναι κυρτή και η ευθεία y=1 τέμνμει
τη Cf στα σημεία Α,Β με τετμημένες χ1,χ2 (χ1<χ2) αντίστοιχα.Να δείξετε ότι
f(x)<1,για κάθε χε(χ1,χ2)
51. Έστω μία συνάρτηση f:R R η οποία είναι κυρτή και η ευθεία y=χ
εφάπτεται τη Cf στα σημείο Ο(0,0).Να μελετήσετε τη συνάρτηση g(x)=f(x)-x
ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
52. Έστω μία συνάρτηση f:R R η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και
κυρτή.Αν για κάθε χεR ισχύει f(x)=f(2-x),να βρείτε τα διαστήματα
μονοτονίας της f και τις θέσεις τοπικών ακροτάτων.
53. Έστω μία συνάρτηση f:R R η οποία είναι κυρτή και ισχύουν:
 η Cf διέρχεται από το Α(0,1)
 f(x)≥ex+x-ln(x2+1), για κάθε χεR.
Να λύσετε την εξίσωση f(x)-2x=1.

Κανόνες De L’Hospital
1.Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
ι) lim
x

1

3

χ -3χ+2
2

χ -1

ιι) lim
x

0

x

e -συνχ
ημχ

ln(χ +1)
χ
0

ιιι) lim
x

2

ιν) lim
x

0

e x -x-1-

x2
2

χ3

2. Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 135

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ι) lim
x

1

ex -χ-1

χ2ημχ
lnχ
ιιι) lim
1 x-ημχ
x 1 σφχ

ιι) lim

χe x -x

x

χ-εφχ
0 1-συν2χ

ιν) lim
x

3. Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
εφχ-ημχ
0 χ-ημχ

ι) lim
x

ιι) lim
x

1+χημχ-συν2χ
ημ2 χ

0

χσυνχ-ημχ
χημχ

ιιι) lim
x

0

ιν) lim
x

0

χln2 χ
1+lnχ

4. Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
ι) lim
x

+

lim

x

ex x 2 5

ιι) lim

ex + χ+1

x

+

x 2 ln x

ιιι) lim

χ2 +3lnx+2

x

+

x 2 ln x 1

ιν)

χ2 +1

ln2 x ln x 1

ln2x +1

+

5. Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
ι) lim
x

lnx
e

x

1

e- x
ιιι) lim
x
x 0

ln(1+e-x )
ιι) lim
x
x

ιν) lim
x

ln(1-x)
ln(1+e-x )

6. Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
ι) lim
x

+

x2 +x+ημx

ιι) lim

e χ +x+2

x

+

x2lnx

ιιι) lim

x3 +x2 +x+1

x

+

x2 -lnx+1
x2 +lnx+1

ιν) lim
x

+

x2 +ln2x
x2 +lnx

7. Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
ι) lim
x

+

x2 +2ex

ιι) lim

x+ex

x

+

ex x ln x

ιιι) lim

x+ex 3ln x

x

+

x 2 ln x
x2 -ln x 2

8. Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
2

ι) lim (x - lnx)

ιι) lim (lnx - x + x + 1)

x

x

x

2

ιν) lim (x + 1 - 3 )

ν) lim (e

x

2x

x

x

ιιι) lim (e - x)
x

2

x

νι) lim (x - lnx - 2 )

- lnx)

x

9. Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
x

x

x

x

x

2x

ι) lim (3 - e ) ιι) lim (e - 2 + 1) ιιι) lim (x - e - e )
x

x

x

x

2x

ιν) lim (lnx - 3 - e )
x

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 136

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

10. Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
2

ι) lim (2lnx - 3ln(x + 1)) ιι) lim (ln(x + 1) - x)
x

2

x

ιιι) lim (x - ln(x + e ))

x

x

11. Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
ι) lim
x

0

1
x

x

lnx

1

-

1

x

0

1

ιιι) lim

χ-1

ν) lim

ln x

x

0

1

ιι) lim

ημχ
1

ιν) lim
x

1

-

x

1

ln(x 1)

x

x2

x

0

-

1
x

e -1

12. Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
ι) lim x e
2

ιι) lim x ln x ιιι) lim
3

x

x

x

x

0

1

1
xln 1+
x

ιν) lim xe
x

ln x

ν) lim

x

x

0

1

0

ex

13. Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
1

ι) lim εφ
x

0

χ

lnx

ιι) ι lim x

2

x

ιιι) lim (x + e )

ημχ

x

x

1
x

ιν) lim 1 +
x

x

0

1
x

2

14.Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
x

ι) lim 1 +
x

1

1

1

ιι) lim (συνχ) e

x

x

ιιι) lim (1 + χ)

x

0

x

ιν) lim (1 + 2χ) χ

σφχ

x

0

15. Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
1
x
x
-x
1) ln x ιι) lim e ημ
ι) lim (e
ιιι) lim (1 - e )lnx
x

x

0

χ

+

x

0

ιν) lim
x

0

ημχ-χσυνχ
χ(e x -1)ημχ

16. Na υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:
ι) lim
x

0

x

2

(e - 1)ημ χ
5

χ

ιι) lim
x

1

3

ln x ημπχ
(χ - 1)

4

ιιι) lim
x

0

4

x ημ χ
x

(e - 1)

5

ιν) lim
x

0

3

x ln (χ + 1)
(1 - συνχ)

4

17.Να βρείτε τις τιμές των α,β, ώστε:

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 137

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ι) lim
x

x

ae + βσυνx
χ

0

2

x + ax + β

ιι) lim

=2

x

χ-2

2

=5

18. Να βρείτε τις τιμές των α,β,γ ώστε:

lim
x

x

ae + βe

-x

+ γχ

=4

χ - ημχ

0

3

χ + αχ - ημχ + 2,

19.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=

β + ln(x + 1),
4

χ<0
x

.

0

Nα βρείτε τα α,βεR,ώστε να παραγωγίζεται η f στο R.
x

χ

α +β ,

20. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=

χ

συναχ + συνβχ,

0
x>0

.

ι)Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο R με α,β>0.
ιι)Να βρείτε τιςτιμές των α,β για τις οποίες η γραφική παράσταση της f
διέρχεται από το Μ -1,

5

και η f είναι παραγωγίσιμη στο χο=0.

2

χlnx + αχ - β,

21. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=

1,

χ>0
χ=0

.

1

e xln(-x) + a,

x<0

Να βρείτε τις τιμές των α,βεR ώστε η f να είναι συνεχής στο χο=0.

lnx + α - 1,

22.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=

e

x-1

+ βx - β,

χ>1
x

1

.

Nα βρείτε τα α,βεR,ώστε να παραγωγίζεται η f στο χο=1.
23.Έστω μία συνάρτηση f:R
f’’(0)=2.Να βρείτε τα όρια:
ι) lim
x

0

2

χ + f(x)
1 - συνχ

ιι) lim
x

0

R παραγωγίσιμη με f(0)=f’(0)=0 και

1 - συνχ + χf(x)
2

χ + f(x)

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 138

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
24. ΄Εστω f παραγωγίσιμη στο R με f ΄΄(0) = 3/2 και f(0) = f ΄(0) = 0.
Να αποδειχθεί ότι : lim
x

f(x) + f(-x)
1 - συνx

0

=3

25. Αν η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο R και αR να αποδειχθεί ότι :
f ΄΄(α) = lim
h

f(a + h) + f(a - h) - 2f(a)
2

h

0

.

26. Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο R με f ΄(0) = f(0) = 0 και το f ΄΄(0) =2 να
βρεθεί το lim
x

0

2

ημ x + f(x)
f(x) + ln(x + 1)

27.Αν lim f (x )
x

δείξετε ότι lim
x

x

.

lim f '(x )

x

lim f ''(x )

και lim
x

x3f(3) (x)
= 1 ,να
f''(x)

xf'(x)
= 3.
f(x)

28. Έστω μία συνάρτηση f:R R,δύο φορές παραγωγίσιμη με f(0)=0 και
f’(χ)=1+f2(x),για κάθε χεR.Να βρείτε τα όρια:
ι) lim
x

0

f(x)
x

2

ιι) lim x f
x

1
.
x

29.Να βρείτε το σύνολο τιμών των συναρτήσεων:
ι) f(x) =

x
2

1 + ln x

ιι)f(x)=2x3-3xlnx+6

Ασύμπτωτες

1.Να βρείτε (αν υπάρχουν) τις κατακόρυφες ασύμπτωτες των γραφικών
παραστάσεων των συναρτήσεων:

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 139

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ι) f(x) =

x

ιι) f(x) =

x -1

2

x - 5x + 6
(x - 2)

3

ιιι) f(x) =

1
x -1

ιν) f(x) =

2

x + x -3
2

x - 2x + 1

2. Να βρείτε (αν υπάρχουν) τις κατακόρυφες ασύμπτωτες των γραφικών
παραστάσεων των συναρτήσεων:
1

i) f(x) =

ii)f(x)=εφχ,

x -2
2

x - 3x + 2

iii) f(x) =

x -1

x

-

π π
,
2 2

2-x

iv)f(x)=

9-x

2

3.Να βρείτε (αν υπάρχουν) τις κατακόρυφες ασύμπτωτες των γραφικών
παραστάσεων των συναρτήσεων:
x , x

ι) f(x) = 1

,

x

x>0

ημx

ιι) f(x) =

x

2

, x

1

,

x

,x < 0

2

2x + 1
x

x
f(x) =

0

ιιι)

,x > 0

0

x>0

4. Nα βρείτε τις οριζόντιες ασύμπτωτες των γραφικών παραστάσεων των
συναρτήσεων:
ι) f(x) =

2

x + x +1
2

x +1

2

ιι) f(x) = x + 1 - x

ιιι) f(x) =

5. Nα βρείτε τις ασύμπτωτες των γραφικών
συναρτήσεων:
ι) f(x) =

2

x -x -2
x -1

ιι) f(x) =

2

x -3
x -2

4

2x - 3x + 1
4

x +1

παραστάσεων των

2

ιιι) f(x) = x + x .

6. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f όταν:
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 140

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ι) f (x )

x

2

2

x

ιι) f(x) =

lnx
x

.

7. Να βρεθούν οι ασύμπτωτες των συναρτήσεων :
ι)f(x) =

1
lnx

ιν) f(x) =

ιι)f(x) = ln(ex+1) + x

ln(x - 2)

ν)f(x) =

x -3

ιιι)f(x) =

3x - 4
2

x - 3x + 2

2

x + 4x + 5

f(x) = ln

x -1
4-x

8. Να βρεθούν οι ασύμπτωτες των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων
με τύπους:
ι) f(x) =

ημx
x

ιι) f(x) = ημ

1
x

2

9. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x + 2x + 2 και οι ευθείες ε1 :y = -x - 1 και
ε2 :y = x + 1 . Να αποδείξετε ότι

i)

H ε1 είναι ασύμπτωτη της C f στο  , ενώ η ε 2 είναι ασύμπτωτη της

C f στο  .
2

ii) Για κάθε x  R ισχύει x + 2x + 2

(x + 1)

2

0 και στη συνέχεια να

αποδείξετε ότι η C f βρίσκεται πάνω από την ε1 κοντά στο  και πάνω
από την ε 2 κοντά στο  .
10.Έστω η συνάρτηση f(x) = x +

ημχ
χ3

πλήθος κοινών σημείων με αυτές.
11. Έστω η συνάρτηση

f(x) = x +

.Να βρείτε τις ασύμπτωτες της Cf και το

1
.Να δείξετε ότι:
χ-2

ι)Τα σημεία των ακροτάτων της f και το σημείο τομής των αυμπτώτων της Cf
είναι συνευθειακά.
ιι)Δεν υπάρχει εφαπτομένη της Cf,που να είναι παράλληλη προς τη πλάγια
ασύμπτωτη.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 141

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

12. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x + 2 -

4e

x

x

e +1

. Να αποδειχτεί ότι:

i) Η ευθεία y  x  2 είναι ασύμπτωτη της C f στο 
ii) Η ευθεία y  x - 2 είναι ασύμπτωτη της C f στο  .

13. Έστω f(x) =

2

2x - 5x + 7
x -1

στο +.

.Δείξτε ότι η y = 2x-3 είναι πλάγια ασύμπτωτη

x

14. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = 2x + e συνχ .Να δείξετε ότι:
ι)Η ευθεία y=2x είναι ασύμπτωτη της Cf στο  .
ιι)Η Cf και η ε έχουν άπειρα κοινά σημεία.
15.Έστω οι συναρτήσεις f:R

R και g(x)=f(x)+x+x ημ

1
x

,x

0 .Αν η

ευθεία y=2x+3 είναι ασύμπτωτη της Cf στο  ,να βρείτε την ασύπμτωτη της
Cg στο  .
16. Έστω οι συναρτήσεις f,g :R
R οι οποίες είναι παραγωγίσιμες με
-x
g(x)=xf(e ), xεR.Αν η ευθεία ε:y2x+1 εφάπτεται της της Cf στο στο χ0=0, να
βρείτε την ασύπμτωτη της Cg στο  .
17. Αν η f(x) είναι πολυωνυμική συνάρτηση να δειχθεί ότι η y = x είναι
ασύμπτωτη της h(x) =
18. Έστω f:R

xf(x) + C
f(x)

με C 0.

R μία συνεχής συνάρτηση,για την οποία ισχύει:
lim

x

-

xf(x) + 3x
2

x +1

2

=2

Να βρείτε την ασύμπτωτη της C f στο  .
19. Έστω f: (0,+∞)

R μία συνάρτηση,για την οποία ισχύει:
2χ2-1≤χf(χ)≤2x2-ημx, x>0.
Nα βρείτε τις πλάγιες ασύμτωτες της f.
20. Έστω f: (0,+∞)
τις σχέσεις:

R μία συνάρτηση,η οποία είναι συνεχής και ικανοποιεί

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 142

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
f(x)>0, x>0 , xf(x)>1, xε(0,1) και xf(x)<1, xε(1,+∞).
Nα βρείτε τις πλάγιες ασύμτωτες της f.
21. Έστω f: (0,+∞)

R μία συνάρτηση με f’’(x)=

2
x

3

, για κάθε χ>0.Αν η

ευθεία ε:y=x-1 είναι ασύμπτωτη της Cf, να βρείτε την f.
22.Έστω οι συναρτήσεις f,g :R
R για τις οποίες ισχύει g’(x)=f’(x)-2,για
κάθε xεR και οι Cf ,Cg τέμνοται πάνω στην ευθεία χ=1.Αν η Cf έχει
ασύμπτωτη στο  τον άξονα χ’χ,να βρείτε στο  την ασύπμτωτη της Cg .
23. Έστω f(x) =

2

αx - 13x + 6
3x - 1

.Να βρεθούν τα α ,β ώστε η Cf να έχει την y =

βx-4 ασύμπτωτη στο +.

24. Να βρεθούν τα α ,β ώστε η y = 2x+3 να είναι ασύμπτωτη της
f(x) =

2

αx - βx + α στο +, α >0.

25. Να βρεθούν οι τιμές των α, β για τις οποίες η ευθεία y=2x+1 είναι
ασύμπτωτη της Cf όπου:

2

f(x) =

26.Έστω η συνάρτηση f(x) =

αx + βx + 2
3x - 1

2

x - 5x + 2λ
x-λ

2

.

.Να βρείτε τις τιμές του λ,ώστε η Cf

να έχει ασύμπτωτη την ευθεία χ=4.
27. Έστω η συνάρτηση f(x) =

3

λx - 3x + 2
3

4x + χ + 1

. Να βρείτε τις τιμές του λ,ώστε η

Cf να έχει ασύμπτωτη την ευθεία y=4.
28.Αν η συνάρτηση f(x) =

ax + 2
x +β

έχει ασύμπτωτες τις ευθείες χ=2 και y=1,

να βρείτε τα α,β.
29. Αν η y = 3x+6 είναι ασύμπτωτη της Cf στο +,να βρεθεί
lim

x

+

xf(x) - 3x

2

2

x + x +1 + x

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 143

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
30. Αν η y = 2x+3 είναι ασύμπτωτη της Cf στο +,να βρεθεί το
lim

x

f(x) - x2 1 x
xf(x) - 2x

+

2

.

2

31. Αν η y = 5x+1 είναι ασύμπτωτη της Cf στο +,να βρεθεί το
2

lim

x

xf(x) - 3x + xημχ
2

+

x f(x) - 5x

3

32. Αν η y=2x-3 είναι ασύμπτωτη της Cf στο   , να βρείτε το λ ώστε
2

lim

xf(x) - 2x + λx - 1
λf(x) - 4x + 5

x -

= 1.

33. Αν η y=2x+5 είναι ασύμπτωτη της Cf στο +∞, να βρείτε το μ ώστε
x

lim
+

μf(x) + 4x
2

χf(x) - 2x + 3χ

= 1.

34. Αν η y=2x+5 είναι ασύμπτωτη της Cf στο +∞, να βρείτε το λ ώστε
x

lim
+

2
(λ + 1)f(x) - 5λx + 7
2

χf(x) - 3x + (λ + 2)χ - 3

= 1.

35.Να βρείτε τις τιμές των α,βεR,ώστε η συνάρτηση:
ι) f(x) =
ιι) f(x) =

2

ax - βχ + 5
χ-3
2

ax + βχ + 1
χ-2

,να έχει ασύμπτωτη στο +∞ την ευθεία y=3x-2.
, να έχει ασύμπτωτη στο -∞ την ευθεία y=2x+3.

36. Να βρείτε τις τιμές των α,βεR,ώστε:
ι) lim
x

ιι) lim
x

2

2χ - 5χ + 1
χ-1

- (αχ + β) = 0

2

χ + 1 - αχ = β

37.Δίνεται η συνάρτηση f(x) =

2

x - ax + 6
2

x - 4x + 3

.Να βρείτε τις τιμές του α,ώστε η

Cf να έχει μόνο μία κατακόρυφη ασύμπτωτη.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 144

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
38. Έστω f:R
R μία συνάρτηση της οποίας η γραφική παράσταση έχει στο
+∞ ασύμπτωτη την ευθεία (ε):y=λx+β.Να βρείτε την ασύμπτωτη στο -∞ όταν:
ι)η f είναι άρτια ιι) η f είναι περιττή.

Μελέτη-Χάραξη Γραφικής
Παράστασης
1. Nα μελετήσετε και να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις:

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 145

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

3

2

ι) f(x) = x - 3x - 9x + 11

ιι) f(x) =

x +1

4

2

ιιι) f(x) = x - 2x .

x -1

2. Oμοίως τις συναρτήσεις:
ι) f(x) = x +

1

ιι) f(x) =

x

2

x -x -2
x -1

.

3. Oμοίως τις συναρτήσεις:
ι) f(x) =

x -2
x+2

ιι) f(x) = x + 2 +

1
x-2

ιιι) f(x) =

2

x + x -2
x +1

ιν) f(x) =

2

2x - 1
2

x -1

4. Oμοίως τις συναρτήσεις:
x

2

ι)f(x)=e (x -2x+2)

2 -x

ιι)f(x)=x e

1

ιιι) f(x) = xe

x

5. Oμοίως τις συναρτήσεις:
ι)f(x)=ln(x2+1)

2

ιι) f(x) = ln x + x + 1

6. Να μελετήσετε και να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση f(x)=x+ημx στο
διάστημα [-π,π].

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 146

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ολοκληρωτικός Λογισμός

Παράγουσες Συνάρτησης
1.Να βρείτε τις παράγουσες της συνάρτησης f(x)=x και μετά να βρείτε
εκείνη από τις παράγουσες που η γραφική της παράσταση διέρχεται από το
σημείο Α(1,3).
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 147

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

2.Να βρείτε τις παράγουσες των συναρτήσεων:
ι)f(x)=x3

1

ιι)f(x)=

x

4

ιιι) f(x)= 3 x

, χ>0

ιν)f(x)= x x

3. Να βρείτε τις παράγουσες των συναρτήσεων:
ι) f(x)=4x3+3x2+2x-1
ιν)f(x)=

1
χ

2

+

+

2

χ

ιι) f(x)=ex+ημx+συνx

1

ιιι)f(x)=

ημ2 χ

+

1
συν2 χ

6
3

χ

4. Να βρείτε τις παράγουσες των συναρτήσεων:
ι) f(x) = ημχ -

1
x

+e

2

1

x

ιιι) f(x) = 2 -

2

ημ χ

-x

, χ>0

, χε 0,

ιι) f(x) =

1
x

+

2

+

2

συν χ

3

, χε 0,

χ

π
2

π
2

5. Να βρείτε τις παράγουσες των συναρτήσεων:
ι) f(x) =

3

3x + 2x - 1

ιιι) f(x) =

x

, χ>0

2

3

2

ημ χ + συν χ - 2
2

ημ x

3x

ιι) f(x) =

2

x

2

,χ<0

2

, χε(0,π).

6. Να βρείτε τις παράγουσες των συναρτήσεων:
ιι)f(x)=ex lnx +

ι)f(x)=ημχ+χσυνχ
ιιι) f(x) =

xσυνχ - ημχ

,x>0

2

χ

1
x

ιν) f(x) =

2x - x
e

2

x

7. Να βρείτε τις παράγουσες των συναρτήσεων:
ι)f(x)=(3x2-2)(x3-2x+1)2

ιι) f(x) =

3x
2

(x + 3)

2

2

ιιι) f(x) = x 3x + 2

8. Να βρείτε τις παράγουσες των συναρτήσεων:
ι)f(x)=ημxeσυνχ

ιι) f(x) = e

2

x +lnx

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

ιιι)f(x)=2ημ3x-5 2x
Page 148

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ιν)f(x)=συνχημ3χ

ν)f(x)=εφχ+εφ3χ , χε 0,

π
2

9. Να βρείτε τις παράγουσες των συναρτήσεων:
ι) f(x) =

συνχ

χ

ιι) f(x) =

2 + ημχ

ιιι) f(x) =

2

χ +1

lnχ
2

x ln x + 1

10. Να βρείτε τις παράγουσες των συναρτήσεων:
ι) f(x) =

1

, χ>-2

x+2

ιιι)f(x)=σφχ , χε 0,

ιι) f(x) =
π

(2x - 1)
2

4x + 1

ιν) f(x) =

2

2

1
1+e

-2x

11.Να βρείτε τη συνάρτηση f για την οποία ισχύει:
ι)f’(x)=εφχ ,χε 0,
ιι)f’’(x)=

1
χ

2

ιιι)f’(x)= 1 +

π

και f(0)=1.

2

,x>0 και f’(1)=f(1)=1
1
χ

e

-

1
x

, x>0 και f(1)=

1
e

12. Να βρείτε τη συνάρτηση f για την οποία ισχύει:
ι) f (x) =

1
x

και

ιι)f’’(x)=3, f’(1)=6

f(9)=1

και f(0)=4.

2

13. Να βρείτε τη συνάρτηση f, για την οποία ισχύει f (x) = 12x + 2 και η
γραφική της παράσταση στο σημείο της A(1,1) έχει κλίση 3.
14. Να βρείτε τη συνάρτηση f:(0,+∞)
κάθε σημείο της Μ(x,f(x)) με κλίση

R,όταν η Cf δέχεται εφαπτομένη σε

(x-1)e x

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

x2

και διέρχεται από το Α(1,1+e).

Page 149

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
15.Έστω f:R R μία συνεχής συνάρτηση.Να βρείτε την αρχική συνάρτηση F
της f στο R,για την οποία ισχύουν:
 F(0)=0 και

2xF(x)+f(x)= e

2

-x

για κάθε χεR.

Στη συνέχεια να βρείτε τη συνάρτηση f.
16. Έστω f:R R μία συνεχής συνάρτηση.Να βρείτε την αρχική συνάρτηση F
της f στο R,για την οποία ισχύουν:
 F(0)=1 και

f(x) =

(x + 1)
2

2

x +1

F(x) .

17. Έστω f:R R μία συνεχής συνάρτηση με f(0)=2 και F μία αρχική της f
στο R,για την οποία ισχύει:
f(x) =

e

2x

F(x) - x

+ 1 , xεR.

Να βρείτε τη συνάρτηση f.
18. Έστω f:R R μία συνεχής συνάρτηση και F μία αρχική της f στο R.Αν
f(1)=1 και f(x)F(2-x)=1 , για κάθε xεR,να βρείτε το τύπο της f.
19.Δίνεται η συνάρτηση f(x) =

e

x

x

, χ>0 και F μία παράγουσα της f στο (0,+∞)

με F(1)=0.
ι)Να μελετήσετε την F ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τις ρίζες και το
πρόσημό της.
ιι)Να μελετήσετε την F ως προς τα κοίλακαι να δείξετε ότι F(x)+e>x, για
κάθε x>1.

20.Η F είναι μία αρχική της f:R R και ισχύει:
F(2-x)+F(x2-4)=6x-2, για κάθε xεR.
ι)Να βρείτε τις τιμές f(0) και f(2).
ιι)Αν η f είναι συνεχής,να αποδείξετε ότι η Cf τέμνει τον άξονα χ’χ
τουλάχιστον σ’ένα σημείο.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 150

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

x

2

21.Δίνεται η συνάρτηση f(x) = (x - 1)e και F μία παράγουσα της στο R με
F(1)=0.
ι)Να μελετήσετε την F ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
ιι)Να δείξετε ότι η F είναι κυρτή και στη συνέχεια ότι F(x-1)+F(x+1)>2F(x),
για κάθε xεR.
22. Η F είναι μία αρχική της f:R R και ισχύει:
F(1-x)+F(x2-1)=x, για κάθε xεR.
ι)Να βρείτε τις τιμές f(0) και f(1).
ιι)Αν η f είναι παραγωγίσιμη,να αποδείξετε ότι υπάρχει ξε(0,1) τέτοιο,ώστε
f’(ξ)=-2.
23. Έστω f:R R μία συνεχής συνάρτηση και F μία αρχική της f στο R,για
την οποία ισχύει:
1

F(0)=0 , f(0)=

F(x)+2f(x)+(1+e-x)f’(x)=0

2

και

ι)Να βρείτε την F.
ιι)Να δείξετε ότι η F έχει ένα ακριβώς τοπικό ακρότατο.
24. Έστω f:R R μία συνεχής συνάρτηση και F μία αρχική της f στο R,για
την οποία ισχύει:
2aF(x2)≥a2+F2(x), για κάθε xεR και αεR*.
Να αποδείξετε ότι:
ι)F(0)=a και F(1)=a
ιι)η εξίσωση f(x)=0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο R.
25. Η F είναι μία αρχική της f:R R και ισχύει:
f(x)=F(x)-F(-x) για κάθε χεR.
ι)Να αποδείξετε ότι η Cf έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων.
ιι)Να αποδείξετε ότι η f είναι σταθερή.
ιιι)Να βρείτε το τύπο της f.
26.Aν η συνάρτηση f:R R έχει άρτια παράγουσα,να αποδείξετε ότι η
εξίσωση f(x)=0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα.
27. Έστω f:R R μία συνάρτηση και F μία αρχική της f στο R.Αν η F δεν
είναι αντιστρέψιμη,να δείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0εR τέτοιο ,ώστε
f(xo)=0.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 151

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

28. Έστω f:R R μία συνεχής και γνησίως αύξουσα συνάρτηση.Αν F μία
παράγουσα της f στο R,να λύσετε την εξίσωση :
F(ex+1)+F(x+1)=F(ex)+F(x+2)
29. Έστω f:R R μία συνεχής συνάρτηση και F μία αρχική της f στο R με
F’’(x) 0,xεR.Αν για κάθε xεR ισχύει F(x)=F(2-x),να λύσετε την εξίσωση
f(x)=0.
30. Έστω f:R R μία συνεχής συνάρτηση και F μία παράγουσα της f στο R με
F(0)=0.Na δείξετε ότι υπάρχει ξε(0,1),ώστε:
F(ξ2-ξ)=-ξ(2ξ-1)f(ξ2-ξ).
31. Έστω f:R R μία συνεχής συνάρτηση και F μία παράγουσα της f στο R
για την οποία ισχύει:
F(x2+1)+F(4x-3)=x4+20x2-24x+10, xεR.
Να δείξετε ότι η f έχει μία,τουλάχιστον ρίζα χ0 στο (-3,5).
32. Έστω f:R R μία συνάρτηση η οποία είναι παραγωγίσιμη με συνεχή
παράγωγο και ικανοποιεί τις συνθήκες:
 f(1)=1, f’(x) 0 ,για κάθε χεR.

f(x)+x2≥2 , για κάθε χεR.

Έστω επιπλέον,η συνάρτηση F η οποία είναι μία αρχική της f με F(1)=0.
ι)Να λύσετε την ανίσωση F(x3+9)+F(-2)>F(x3+6).
ιι)Να βρείτε το lim

x 1

F(x)(e

x-1

(x - 1)

- 1)
4

.

Oρισμένο Ολοκλήρωμα
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 152

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

1.Αν

1

5

f(x)dx = 2 ,

5

2

ολοκληρώματα:
2

ι)

5

ιι)

f(x)dx

3

2.Αν

1

7
5

7

ολοκληρώματα:
ι)

5
7

5

ιι)

f(x)dx

3.Έστω ότι

3
2

3

ιιι)

f(x)dx

3

4 και

f(x)dx

2

ολοκληρώματα:
ι)

3

ιι)

f(x)+g(x) dx

2

3
2

1

1
5

f(x)dx = 5 ,να βρείτε τα

ιν)

f(x)dx

7

και

f(x)dx = 2

5

1

2

ιιι)

f(x)dx

f(x)dx = 5 ,

7

f(x)dx = 3 και

7
2

f(x)dx

f(x)dx = 3 , να βρείτε τα

3

f(x)dx

4 ,να υπολογίσετε τα

g(x)dx

2f(x)-g(x)+4 dx

4.Να αποδείξετε ότι:
α)

4

3x2 +10

1

x2 +2

β)Αν

π
0

dx

4

4

1

x2 +2
π

2

f(x)ημ χdx

0

dx

9
2

f(x)συν χdx =

π
τότε
2

π
0

π.

f(x)dx

5.Δίνεται μία συνάρτηση f συνεχής στο R.Na γράψετε στη μορφή
παραστάσεις:
ι)

13
5

5

3

3

1

ιι)

f(x)dx + f(x)dx + f(x)dx

6.Αν

5
2

f(x)dx = -2 ,

5
8

f(x)dx = -3 και

5
-3

10
8

0

6

-3

5

β
α

f(x)dx τις

f(x)dx - f(x)dx + f(x)dx

f(x)dx = 4 , να υπολογίσετε τα

ολοκληρώματα:
ι)

8
5

f(x)dx

ιι)

10
2

f(x)dx

ιιι)

10
5

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

f(x)dx

ιν)

8
2

f(x)dx

Page 153

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
7. Aν

f ( x)dx  9 ,  f ( x)dx  11 και
4

4

1

3

f ( x)dx  13 , να βρείτε τα

8

1

ολοκληρώματα:
3
f(x)dx
4

ι)

3
f(x)dx
1

ιιι)

8.

8
f(x)dx
3

ιν)

3
f(x)dx
1

Αν

8
f(x)dx
4

ιι)

3
g(x)dx
1

και

=5

να

= -2

υπολογίσετε

τα

ολοκληρώματα:
ι)

3
(2f(x)
1

1
(2f(x)
3

ιι)

- 6g(x))dx

- g(x))dx

9.Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [1,5] και:
4
1

f(x)dx

να αποδείξετε ότι

5

1 ,
3
1

2

f(x)dx

f(x)dx

3 ,

4
2

f(x)dx

3 ,

5
3

f(x)dx

6

1

10. Να υπολογίσετε το κ έτσι, ώστε
κ
1

2

x -4
2

x +1

dx -

1
κ

5
2

x +1

dx = 3 .

11. Να αποδειχθούν οι παρακάτω σχέσεις:
α.

2

β

x +1

α

2x + 1

2

β.

2

3x

2e

α

α

2x + 1

x

β

1

2

dx +

3x

2

γ

α

2x + 1

dx +

dx +

β

dx = dx

2

3

2

x +3

β

x

2

2x + 1

1

γ.

dx +

2

β

2

x +3
2e

x

dx +

2

2x + 1
3x

3
2

α

x + 3 + 4e

γ

2e

x

dx = 0

x

γ

γ

α

α

dx + 1dx = -

dx

12. Αν f, g είναι συνεχείς συναρτήσεις να δειχθεί ότι ισχύει:
β

ε

α

δ

β

γ

a

γ

β

ε

a

δ

 f(x)dx  g(x)dx -  f(x)dx  g(x)dx +  f(x)dx  g(x)dx = 0

13.Αν η f είναι συνεχής στο διάστημα Δ και α,β,γ,δεΔ,να αποδείξετε ότι:
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 154

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
γ
a

δ

α

β

δ

f(x)dx f(x)dx +

γ

β

β

a

f(x)dx f(x)dx =

δ

f(x)dx f(x)dx
γ

14.Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

1
0

3

ιι)

x dx

2

1

1

χ3

dx

ιιι)

2

χ2

1

χ

dx

15. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
π

ι)

π

2

x

ιι)

2ημχ + e dx

0

2

ιν)

1

συνχ +

1
συν2 χ

2
1

1
2
dx
x ημ2 χ

2

ιιι)

1

5

χ

3 -

x2

dx

dx

16. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

2
1

2

χ - 3χ + 1
dx
2
χ

ιι)

2
1

π

3χ - 2
dx
χ

ιιι)

3
π
4

1

dx
2
ημ χσυν χ
2

17. Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:
2

x 4 -2x +1

1

x3

ι) 

2 2x +1

ιι) 

dx

x

1

dx

18. Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:

 3 x  1
ι) 
dx
2
0  x
6

2 2x2

ιι) 

+ 3x -1
3

1

x

dx

19. Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:
ι)

2 3


1

x 1
dx
x

2

ιι) 
1

x - 3 x2
3

x

dx

20. Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:
2 3  2x

ι) 
1

+ 2  3x

6x

dx

1

ιι)  5x  32x  23x dx
0

21. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

π
0

ημχ + χσυνχ dx

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

ιι)

2
1

x

e (x
x

1)
2

dx

Page 155

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

22. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
π

1

ι)  (2x +1)3dx

ιι)  συν3χdx

0

1

1

0

ex

ν) 

π

χ

0

2

1

ιιι)  ημ dx

0

ιν) 

0

1

dx
συν2 2χ

dx

23. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
2x -1

1

ι) 

x2 + x +1

0

1

συνx

0

ημx +1

ιι) 

dx

ex

1

ιιι) 

dx

0

e -2x +1

dx

24. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
e ln2 x

ι) 

x

1

e

ιι) 

dx

2lnx +1 

2

x
e3 ln lnx 
dx
ν) 
e xlnx
1

π/2

ιν)  ημ2x  3

συν2x

0

dx

25. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
3

ι) 

1

ν) 

0 1 + ημ

2

ιιι) 

dx
1 3x -2

ημ2x
2

1

2

ιι) 

dx
2 x -1

x

dx

π
4

νι)  εφχdx
0

x +1

dx
2
1 x + 2x + 3

1

νιι) 

1

01+e

dx
-x

π

x

0

2

ιιι)  ημ2

dx

e x + e -x

0

2 + συνx
1

2

xlnx

dx

0

ημx

3

2

ex

νιιι) 

x

ln2

νι) 

ιν) 

συν

dx

dx

dx

 1

, x >1 

26.Δίνεται η συνάρτηση f(x) =  x
.
2x -1, x  1
ι)Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής

2

ιι)να βρείτε το  f(x)dx
-1

, x 1 
 4x -2
 2

27. Δίνεται η συνάρτηση f(x) =  3x -1
, 0  x < 1 .


3
 x + 5x , x < 0 
2

Nα υπολογιστεί το ολοκλήρωμα  f(x)dx .
0

28. Aν η f(x) = x2 -3x + 2 - x2

3

να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα  f(x)dx

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

1

Page 156

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
29. Aν η f(x) = x -1 + e

2x+1

0

να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα  f(x)dx
-1

30.Να δείξετε ότι:
ι) nx =

x

1

1

t

x

x

ιι) ημx = συνtdt

dt

ιιι) συνx = 1 - ημtdt
0

0

31.Να λύσετε τις εξισώσεις:
ι) 2

x

lnt

e

t

ιι)

dt = x - 2

x

1

e

tlnt

dt = e - x

32.Έστω μία συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής στο [-1,1] άρτια.Αν η Gείναι
1

μία αρχική της f στο[-1,1] με G(1)=G(-1)+2,να υπολογίσετε το Ι= f (x )dx .
0

33.Αν η παράγωγος της συνάρτησης f είναι συνεχής στο [0,1] και ισχύει
f(0)=1, f(1)=2, υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

f'(x) - f(x)

1

e

0

x

ιι)

dx

1
0

x (2f(x) + xf'(x))dx

34.Να μετατρέψετε τις παρακάτω παραστάσεις σ’ένα ολοκλήρωμα:
ι) A =

a
0

ιιι) Γ =

f(x)dx + a +
1
0

a

2

ιι) B =

2

ιν) Δ =

f(x)dx + e - 1

35.Έστω f:[0,1]

Να δείξετε ότι

2
1

1
0

χ
0

f(x)dx +

1
3

2

2

+ f (1) - f (0)

f(t)dt - xf(x)

R μία συνεχής συνάρτηση,για την οποία ισχύουν:
1

2

0

1

f(x)f(t)dx dt>1

f(x)dx >2.

36. Έστω f:[0,1] R μία συνάρτηση,για την οποία ισχύουν:
 f(x)≤0 ,για κάθε xεR

2
1

2
1

f(x)f(t)dx dt=12

2
1

f(u)du

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 157

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Na υπολογίσετε το

2
1

37. Έστω f:[0,1]

f(x)dx .

R μία συνεχής συνάρτηση,για την οποία ισχύει:
1

e

f ( x )dx

0

1
0

f (x )

2

3x dx

1

Na υπολογίσετε το f(x)dx .
0

38.Να βρείτε το τύπο της συνεχούς συνάρτησης f:R
ι)f(x)=ex+

1
0

ιι) f(x)=x-

xf(x)dx

39. Έστω f:[0,+∞)
και ισχύει:

1
0

x

e f(x)dx

R:
1

ιιι) f(x)=ex- e
0

1 x

f(x)dx

R μία συνάρτηση με f(0)=1,η οποία είναι παραγωγίσιμη
xf’(x)=f(x)+

Nα βρείτε το τύπο της f.

1
0

f(t)dt , x≥0.

40.Aν μία συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α,β] και ισχύει,να δείξετε ότι η f
έχει μία,τουλάχιστον ρίζα στο (α,β).
41. Έστω μία συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο [-1,2] με

2
-1

f(x)dx = 3f(2) .Να

δείξετε ότι η Cf έχει μία τουλάχιστον,οριζόντια εφαπτομένη.
42. Έστω f:[α,β]
β
a

f(x)dx <

R μία συνεχής συνάρτηση με f(a)>a και

β2 -α2
.
2

Να αποδείξετε ότι υπάρχει:
ι) cε(α,β) τέτοιο ,ώστε f(c)<c
ιι) θε(α,β) τέτοιο ,ώστε f(θ)=θ.
43.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=xlnx-x+1.
ι)Να βρείτε το σύνολο τιμών της f.
ιι)Να δείξετε ότι

2
1

χ

x dx > e - 1

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 158

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

44. Χωρίς να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα να αποδειχθεί ότι :
2

α)

β)

x

1

2

( x 4  3x 3  6 x)dx   ( x 4  3x 3  x 2  3x  2)dx
1

1
1
1
dt   dt  
dt , x > 1
2
1
1
t
t
t
x

1

x

45. Έστω η συνάρτηση f(x) = ln(1+x)-x ορισμένη στο [0,+). Να δειχτεί ότι:
ι) f(x)  0 x[0,)
ιι)

20
0

20

ln 1 + x dx

0

xdx

46. Να αποδειχθεί ότι

e
1

x
e dx >

e
lnxdx
1

47. Να δείξετε ότι:
ι)

lnx

1

x

e

,για κάθε χ>0

17

ιι)

17

xe dx <

1

e xdx

1

48. Να δείξετε ότι:
ι)

1
0

ln(e

x

- x)dx < e -

5
2

ιι)

1
0

2

ln(x + 1)dx <

1

ιιι)

3

1
0

x

2

e dx >

4
3

49. Να δείξετε ότι:
ι)

1
0

2xημχ
dx
2
χ +3

ln

4

ιι)

3

1

ημχ

0

2

χ +1

dx < 2 - 1

50. Να δείξετε ότι:
1

ι) 1

0

2

t

e dt

ιι)

e

51. Έστω f:[1,3]

52. Έστω f:[0,2]
μέγιστη το 1.Αν
ι)

2
0

2

f (x)dx

0

e

1
0

1

2

t

2

-t

e dt e dt < e
0

R μία συνεχής συνάρτηση,με ελάχιστη τιμή το 2 και

μέγιστη το 4.Να δείξετε ότι 2

2

1

3
1

f(t)dt

3

1

1

f(t)

dt

8

R μία συνεχής συνάρτηση,με ελάχιστη τιμή το -2 και
f(x)dx = 0 ,να δείξετε ότι :

4

ιι) -4

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

2
0

xf(x)dx

2

Page 159

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
53. Έστω f:R
1
0

ι)

f(x)dx =
1

3
,να δείξετε ότι :
2

5
2

2

f (x)dx

0

R μία συνεχής συνάρτηση με 1≤f(x)≤2 ,xε[0,1] και

ιι)

54.ι)Έστω f:[a,β]

1

1

0

f(x)

3
4

dx

R μία συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει

2

a

f (x)dx = 0 .Να δείξετε ότι f(x)=0 ,xε[α,β].

ιι)Έστω g:R

R μία συνεχής συνάρτηση με g(x) 0 ,xεR.Αν

δείξετε ότι α=β .
55. Έστω f:[1,2]
1

2
1

2

2

a

g (x)dx = 0 , να

R μία συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει
2

2

x f (x)dx = 2 xf (x)dx ,να βρείτε την f.
1

R μία συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει e-xf(x)≥1

56. Έστω f:[0,1]

1

,για κάθε χε[0,1].Αν
57. Έστω f:[0,1]
f(0)=1 και

1
0

0

f(x)dx = e - 1 ,να βρείτε την f.

R μία παραγωγίσιμη συνάρτηση με συνεχή παράγωγο.Αν
2

f'(x) dx +

1
0

f (x)dx = f (1) - 1 , να δείξετε ότι f(x)=ex ,xε[0,1].
2

2

58. Έστω f:R R μία συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύoυν:
 f(x)>3x2 ,για κάθε χεR

ημa
a

3

3

f(x)dx = ημ α - α .

Να βρείτε το α.
59.Θεωρούμε τη συνάρτηση f(x) = e
f(x)≤0, για κάθε xεR.
ι)Να βρείτε το α

2

ax

ιι)Να δείξετε ότι

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

2

+ ax + (a + 1)x - 1 ,για την οποία ισχύει
1
0

e

x2

dx <

4
3

Page 160

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
1+ex
.Να δείξετε ότι:
2

60.Δίνεται η συνάρτηση f(x) = ln
1

ι)η f είναι κυρτή

ιι) 4 f(x)dx > 1
0

61. Έστω f:[0,1] R μία συνάρτηση με f(0)=0,η οποία είναι παραγωγίσιμη
και ικανοποιεί τη σχέση:
f(x)+f’(x)>2xe-x , xεR.
1

x

Να δείξετε ότι 3 e f(x)dx > 1 .
0

62. Έστω f:R R μία συνάρτηση με f(0)=0,η οποία είναι παραγωγίσιμη και
ικανοποιεί τη σχέση:
f’(x)+2xf (x)>2 e
1

Να δείξετε ότι f(x)dx >
0

-x

2

, xεR.

e 1
.
e

63. Έστω f:(-1,+∞) R μία συνάρτηση με f(0)=1,η οποία είναι παραγωγίσιμη
και ικανοποιεί τη σχέση:
f’(x)-f(x)>ex(x+1)2-xf’(x),γι xε(-1, +∞).
Να δείξετε ότι
64. Έστω f:R
και ισχύει lim
h

1
0

f(x)
dx > e
x 1

1 .

R μία συνάρτηση με f(1)=0,η οποία είναι παραγωγίσιμη,κυρτή
f(3 + 3h) - f(3 - h)

0

Να δείξετε ότι:

h

= 8.

ι)f(x)≤2x-2 , για κάθε χε[1,3]

3

ιι)4- f(x)dx >0
1

65. Έστω f:R R μία συνάρτηση η οποία είναι παραγωγίσιμη με συνεχή
παράγωγο και ικανοποιεί τη σχέση:
f2(x)+(f’(x))2<3x2+1 , για κάθε χεR.
Να δείξετε ότι:
ι)f2(1)- f2(0)<2
ιι)υπάρχει ξε(0,1) , ώστε f(ξ)f’(ξ)<1.
66.Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [0,1] και δεν είναι σταθερή σ’αυτό,να
1

1

0

0

2

δείξετε ότι 2 f(x)dx < 1 + f (x)dx
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 161

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

67.ι)Να δείξετε ότι t
ιι) Να δείξετε ότι

2
1

2

2
1

e

2x

e dx - 2t

x

x

dx

2

e

1

x

x

dx +

2

1

1

x

2

dx

0.

e e2 -1
2

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 162

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέθοδοι Ολοκλήρωσης
Παραγοντική Ολοκλήρωση
1.Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

0

x

1

1

ιν)

x2 -3x+1 e

0

1

ιι)

xe dx
-2x

0

ν)

dx

2 -2x

x e
1
0

ιιι)

dx

1

2x+1

0

ex

dx

x

x 3 dx

2. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

1

2

3x - 2x + 1 e

0

-2x

1

ιι)

dx

2

x

ιιι)

x 2 dx

0

0
1

3

x

x e dx

3. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

π

ιι)

xημχdx

0

π
0

2

ιιι)

x συνχdx

0

xημ2χdx

4. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

π
2

2

ιι)

x + 2x - 1 συν2xdx

0

π
0

2

ιιι)

(x + 1)συν3χdx

π
0

3

x συν

χ
dx
2

5. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
3

ι)

1

2

ιι)

2xlnxdx

1

ιιι)

lnxdx

a
1

2

ιν)

x lnxdx

1
0

ln(x + 1)dx

6. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

t
1

2

ln xdx

ιι)

e
1

lnx ln2xdx

ιιι)

e

lnx

1

x2

ιν)

dx

4

lnx

1

x

dx

7. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

e
1

2

ln xdx

ιι)

2

ιιι)

2x + 1 lnxdx

1

1
1
3

ln3x
x

3

dx

8. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

π
0

x

e ημχdx

ιι)

π

συνχ

0

ex

dx

ιιι)

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

π
0

3x

e ημ2xdx

Page 163

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
9. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

π
0

x

2 ημ

x
2

λ

2

συν3x

2

ιι)

dx

e

0

2x

dx

x

10.Έστω Ιλ= χ e dx ,λεR.
1

ι)Να υπολογίσετε το Ιλ .
ιι)Να βρείτε τα όρια lim I , lim I .
λ

11. Έστω Ιλ=

1

2

λ

+

1

λ

λ

2

ln x )dx , λ>0.

ι)Να υπολογίσετε το Ιλ .
ιι)Να βρείτε το όριο lim I .
λ

0

λ

12.Έστω μία συνάρτηση f με f’(x)=2ημx2,για κάθε χεR και f
υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι =

π
0

π = 1 .Να

f(x)dx

13. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
π

ι) Ι =

2

x

π

2

6

ημ χ

ιι) Ι =

dx

π
0

3

2

x συνχ dx

14. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα

e
1

ιιι) Ι =

2
1

1-

1
2χ2

dx

συν(lnx)dx .

15.Έστω μία συνάρτηση f:[0,1] R,η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη με
f’’ συνεχή στο [0,1] και ο άξονας χ’χ εφάπτεται στη Cf στο Α(1,0).
ι)Να δείξετε ότι
ιι)Αν f''(x) =

1
0

f(x)dx

3
1+x

3

1
2

1
0

2

x f''(x)dx .

,να υπολογίσετε το I

1
0

f(x)dx .

16.Έστω μία συνάρτηση g με συνεχή δεύτερη παράγωγο στο [0,π].Αν g(π)=1
και ισχύει

π
0

g(x) + g''(x) ημχdx = 3 ,να βρείτε το g(0).

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 164

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
17.Αν η συνάρτηση f έχει f’’ συνεχή στο [0,1] και είναι f(0)=1,
f(1)=f’(0)=f’(1)=0,να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:
1

I

f''(x) - f(x)
e

0

18. Έστω μία συνάρτηση f:[0,α]
a
0

x

dx

R, με f’’ συνεχή στο [0,α] και

xf ''(x )dx = 0 .Να δείξετε ότι υπάρχει ξε(0,α) τέτοιο,ώστε:

f’(ξ)=f’(a)

19. Έστω μία συνάρτηση f:R
f

π
2

R, με f’’ συνεχή για την οποία ισχύει :
π

=1

και

2
0

(f(x) + f''(x))συνχdx = 2 .

ι)Να υπολογίσετε την f’(0)
ιι)Αν η f είναι κυρτή,να δείξετε ότι:
α)f(x)≤-x+1+
π

β)

2
0

f(x)dx

π
2

, για κάθε χε 0,
2

π

8

2

π

π
2

20.Να βρείτε τη συνάρτηση f,όταν:
ι)f’(x)=x+f(x) , xεR και f(0)=1.
ιι)2f’(x)=x+f(x) , xεR και f(0)=0.
21. Να βρείτε τη συνάρτηση f,όταν:
ι) f'(x) =

lnx + f(x)

,χ>0 και f(1)=e-1.

x
f'(x)
x
+ xe , x>0 και f’(1)=e,f(1)=0.
ιι) f''(x) =
x

22. Έστω μία συνάρτηση f:(0,+∞) R μία συνάρτηση με f(1)=-1,η οποία είναι
παραγωγίσιμη.
ι)Αν f’(x)=lnx , x>0, να βρείτε την f.
ιι)Αν f’(x)>lnx, χ>0, να δείξετε ότι f(x)+x>xlnx , x>1.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 165

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ολοκλήρωση Με Αντικατάσταση
23. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

3
0

x+2
x +1

3

ιι)

dx

0

x+1

e

dx

24. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

3
0

ιι)

(x + 1) x +1dx

8

x +1

3

x x +1

ιιι)

dx

x

8

1+ x

3

dx

25. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

5
2

x
x -1

π

ιι)

dx

1

2

2

ιιι)

ημ χ dx

1

2

ex

1

x

2

dx

26. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
π

ι)

2
0

2

ιι)

συνχσυν(ημχ)dx

x2 1

1

2

x

e

2

1

x

x

ιιι)

dx

64

1

1
x +3 x

dx

27. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

1

0

1 x 2 dx

ιι)

1

1

1 x2

0

dx

ιιι)

1

1

0

x

1

2

dx

Ολοκληρώματα Τριγωνομετρικών Συναρτήσεων
28. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

π
0

2

3

συν χημ χdx

ιι)

2
0

3

συν χdx

ιιι)

2
0

4

3

ημ χσυν χdx

29. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

2
0

4

ημ χdx

ιι)

2
0

2

συν χdx

30. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

4
0

ημ3χσυν4χdx

ιι)

6
0

ημ2χημ3χdx

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 166

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

31. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
3

ι)

ιι)

συν2χσυν3χdx

0

3
0

συν4χσυν5χdx

Ολοκληρώματα Ρητών Συναρτήσεων
32. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

3

2x + 5

2

x + 5x + 4

2

ιι)

dx

2

1

3x + 6

0

x + 6x + 10

3

ιιι)

dx

2

1

3x + 6

0

x + 6x + 10

3

dx

33. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
x -2

1

ι)

dx
x+3

0

ιι)

3
2

x

2

ιιι)

dx
x -1

1

x

2

8
dx
x -3

2

1

ιν)

2

x

3

dx
x +1

34. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
1

2

ι)

2

x +x

1

dx

ιι)

1

3
2

2

x -x

ιιι)

dx

3
2

1

1

ιν)

dx
2
x -1

0

x

dx
x -x-2
2

35. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

-1
0

2x - 3

dx
2
x - 4x + 3

ιι)

4

x-4

3

x - 3x + 2x

3

2

dx

ιιι)

4
3

5x + 4

dx
2
x + x-2

36. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
3

ι)

2

2

6x + x - 3
dx
2
x (x - 1)

ιι)

2

5

x - 7x + 8

4

(x - 4x + 3)(x - 1)

2

dx

37. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

-1

ιν)

0

2

x - 2x + 2
dx
2
x - 3x + 2
-1
0

x

ιι)

1
0

2

x - 2x - 1
dx
2
x -x-6

ιιι)

1
0

x
2

3

x -4

dx

3

dx
x - 3x + 2
2

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 167

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ολοκλήρωμα Αντίστροφης Συνάρτησης

38. Έστω f:R R μία συνεχής συνάρτηση και η g(x)=x+lnx με f(g(x))=xex
, χ>0.
ι)Να δείξετε ότι η g(x) είναι 1-1.
ιι)Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι=

39.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=

1
lnx

1+e
1

f(x)dx .

, x>1.

ι)Να δείξετε ότι ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f-1 και να τη βρείτε.
e

ιι) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι=

2

e

1

1

2
1
dx + e x dx
lnx
1

40. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=lnx-x-ex ,x>1.
ι)Να δείξετε ότι ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f-1 και να βρείτε το πεδίο
ορισμού της.
ιι) ιι) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι=

41. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=

f(e)
f(2)

-1

f (x)dx .

3

x + 5x

.

2

x +1

ι)Να δείξετε ότι ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f-1 .
3

-1

ιι) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι= f (x)dx .
0

42. Έστω η συνάρτηση f(x)=x3+x-ημx.
ι) Να δείξετε ότι ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f-1 και να βρείτε το πεδίο
ορισμού της.
1

-1

ιι) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι= f (x)dx .
-1

ιιι)Να βρείτε το lim
x

+

-1

f (x)
2

x +1

.

43.Αν η f είναι γνησίως μονότονη και έχει συνεχή παράγωγο στο [α,β],να
αποδείξετε ότι:

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 168

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
β
a

f(x)dx +

f(β)

f (a )

-1

f (x)dx = βf(β) - af(a) .

44. Έστω η συνάρτηση f(x)=x3+x+1.
ι) Να δείξετε ότι ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f-1 και να βρείτε το πεδίο
ορισμού της.
1

-1

ιι) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι= f (x)dx .
-1

45. Έστω f:R

R μία παραγωγίσιμη συνάρτηση με f3(x)+f(x)=x,για κάθε

xεR.Να υπολογίσετε το

2
0

f(x)dx .

Συναρτησιακές Σχέσεις και Ολοκλήρωμα
46.Έστω f:[-a,a]

R,μία συνάρτηση η οποία είναι συνεχής.Να δείξετε ότι:

ι)Αν η f είναι άρτια,τότε

a
-a

a

f(x)dx = 2 f(x)dx .

ιι) Αν η f είναι περιττή,τότε

0

a
-a

f(x)dx = 0 .

ιιι)Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι=
47. Έστω f:[0,2]

χ
dx
2+συνχ
-1
1

R,μία συνάρτηση η οποία είναι συνεχής και ισχύει:
f(1-x)+f(1+x)=2, κάθε χε[-1,1].
2

Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι= f(x)dx
0

48.Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο R και ισχύει:
1

ι)f(x)+f(1-x)=2, xεR ,να υπολογίσετε το Ι= f(x)dx .
0

1

ιι) f(x-1)+f(2-x)=2, xεR ,να υπολογίσετε το Ι= f(x)dx .
0

49.΄Εστω μία συνάρτηση f με f(1)=1.η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη
στο [0,2] και ισχύει:
f’’(x)=-f’’(2-x) , για κάθε xε[0,2}.
2

Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι= f(x)dx
0

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 169

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
50.ι)Έστω μία συνεχής συνάρτηση f στο [α,β].Να δείξετε ότι:
β
a

f(x)dx =

β
a

f(α + β - x)dx

π

ιι) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα

3

ημχ - συνχ dx .

π
6

51. ι)Έστω μία συνεχής συνάρτηση f στο R και ισχύει f(x)-f(a+β-x)=0 , xεR
,να δείξευε ότι

β
a

xf(x)dx =

a+β
2

β
a

f(x)dx .

ιι) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι=

π
0

χημχ

dx .
2
4 - συν χ

52. ΄Εστω μία συνάρτηση f με f(x)>0 και f’(x)=f2(x),για κάθε χε[0,1].Αν
1

f(1)=2f(0),να υπολογίσετε το Ι= f(x)dx .
0

53.Έστω f:[0,1]

2

R μία συνάρτηση με f'(x) = 1 + f (x) για κάθε χε[0,1].Αν
1

f(0)+f(1)=0,να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι= f(x)dx .
0

54. Έστω f:[0,1] R μία συνάρτηση με f(x)>0 για κάθε χε[0,1] και
f’(x)-f(x)=f2(x) , χε[0,1].Αν f(1)-2f(0)=1, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα
1
0

f(x)dx .

55. Έστω f:[a,β]

R μία συνάρτηση με f(x) 0 και f3(x)+f’(x)=0, για κάθε

χε[α,β].Αν οι αριθμοί f(a) ,-f(β) είναι ρίζες της εξίσωσης 3χ2-5χ-1=0, να
υπολογίσετε το ολοκλήρωμα

a

f(x)dx .

56.Να δείξετε ότι:
2

ι) Αν Ιν= x e dx , νεΝ* ,τότε Ιν=2νe2-ν Ιν-1 , ν≥2.
ν

x

0

e

ν

ιι) Αν Ιν= ln x dx , νεΝ* ,τότε Ιν=e-ν Ιν-1 , ν≥2.
1

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 170

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
π
4

ιιι) Αν Ιν=

0

1

ν

εφ xdx , νεΝ* ,τότε Ιν=

ν -1

- Ιν-2 , ν≥2.

x

Η Συνάρτηση F(x)=

a

f(t)dt

1

1.Δίνεται η συνάρτηση f(x)= e , x > 0 .
x

2, x = 0

Να βρείτε το πεδίο ορισμού των παρακάτω συναρτήσεων:
ι)F(x)=

x

1

f (t )dt

ln(2 x )

ιι)G(x)=

1

2. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=

ιιι)H(x)=

f (t )dt

x
3 x

f (t )dt

ln x
, x>1
.
x 1
1, x = 1

Να βρείτε το πεδίο ορισμού των παρακάτω συναρτήσεων:
ι)F(x)=

x

2

f (t )dt

ιι)G(x)=

x
3

ιιι)H(x)=

f (t )dt

5 x
ln x

f (t )dt

3. Να βρείτε το πεδίο ορισμού των παρακάτω συναρτήσεων:
ι) F(x)=

x

1

1

t

1

ιι) G(x)=

dt

x

-3

t

2

x 1

ιιι)H(x)=

4dt

x-1

t

2

4dt

4.Να βρείτε το πεδίο ορισμού των παρακάτω συναρτήσεων:
ι) F(x)=

t

x
1

t

e

1

dt
1

ιι) G(x)=

x

-2

t

2

3t dt ιιι)H(x)=

t

x 2
e

x

ln t

dt
1

t

5. Να βρείτε το πεδίο ορισμού των παρακάτω συναρτήσεων:
ι) F(x)=

t

te

x
1

t

6.ι)Έστω f:R

dt
2

ιι) G(x)=

x 1
2

2

ln(9 - t )dt ιιι)H(x)=

R μία συνεχής συνάρτηση και F(x)=

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

x

0

x 3 ln(1
x2

t

2

t )
4

dt

f (t )dt .

Page 171

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
1

Αν

0

F (x )dx

1

0 ,να δείξετε ότι

0

ιι)Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Ι=
7. Έστω η συνάρτηση και F(x)=

x

1

1

f (x )dx

t

1
0

x
1

xf (x )dx .

0

1
1 t

2

dt dx

2

e dt . Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα

1

Ι= F (x )dx .
0

8. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
ι)

1
0

x

ιι)

συνt2dt dx

1

1

x

0

1

3x 2
1 t

2

dt dx

9. Έστω f:R R μία συνεχής συνάρτηση με f(1)=0 και xf’(x)>1 , x>1.
ι)Να δείξετε ότι f(x)≥lnx ,για κάθε χ≥1.
ιι)Να δείξετε ότι η εξίσωση
(1,e).

x

1

f (t )dt =2-χ+lnx έχει μία,ακριβώς ρίζα στο

10. Έστω μίa συνάρτηση f,η οποία είναι συνεχής στο [1,2] και ισχύει f(x)<1,
για κάθε χε[1,2].Να δείξετε ότι η εξίσωση
στο (1,2).

x

1

f (t )dt =χ2-3 έχει μοναδική ρίζα

11. Έστω μίa συνάρτηση f,η οποία είναι συνεχής στο [0,2] και ισχύει f(x)<2,
για κάθε χε[0,2].Να δείξετε ότι η ευθεία y=3x-2 τέμνει τη γραφική
παράσταση της συνάρτησης g(x)=

x

0

f (t )dt σε ένα μόνο σημείο.

12. Έστω f:[0,1] R μία συνεχής συνάρτηση με f(x)>-1 για κάθε χε[0,1].Να
δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό χ0ε(0,1) τέτοιο,ώστε:
xo

0

xo

f (t )dt

1

f (t )dt

2x

1

o

.

13. Έστω f:R R μία συνεχής και γνησίως αύξουσα συνάρτηση.Να δείξετε
ότι υπάρχει ένα,τουλάχιστον, ξε(1,3),ώστε:
3
1

f (t )dt

5
3

f (t )dt

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

2

2

f (t )dt

Page 172

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

14.ι)Να δείξετε ότι :
ι)

e

2
1

1

e dx
x

e

xε[1,2]

ιι)η εξίσωση

μία,τουλάχιστον ρίζα στο (1,2].
15.Αν 0<α<β<1 και η συνάρτηση f:[a,β]
ότι υπάρχει χοε(α,β) τέτοιο ,ώστε:
(x0 - 1)

x0
a

1

1

2

e t dt =(χ -3)e έχει

(0,+∞) είναι συνεχής,να αποδείξετε

f(t)dt = x0

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

x

x0
β

f(t)dt

Page 173

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Εμβαδόν Επίπεδου Χωρίου
1.Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τον άξονα
χ’χ,τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:
ι)f(x)=3x2+2x+1 και τις ευθείες χ=0, χ=1.
ιι) f(x)=

χ-1

και τις ευθείες χ=1, χ=2.

χ+1

ιιι) f(x)=
ιν) f(x)=

2

χ -3
χ-2

lnχ
x

ν) f(x)=xe-x

και τις ευθείες χ=3, χ=5.

και τις ευθείες χ=1, χ=2.
και τις ευθείες χ=0, χ=1.

2. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τον άξονα
χ’χ,τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:
ι)f(x)=3x2-3 και τις ευθείες χ=0, χ=2.
ιι) f(x)=x3-χ και τις ευθείες χ=-2, χ=2.
ιιι) f(x)=

χ-1
2

χ - 2x + 3

και τις ευθείες χ=0, χ=2

3. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τον άξονα
χ’χ,τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:
ι) f(x)=ex-x-1 και την ευθεία χ=1.
ιι)f(x)=x2-4
ιιι) f(x)=x2-x και την ευθεία χ=-1.

4. Να βρεθεί το εμβαδόν
καμπύλη

του χωρίου που περικλείεται από την

y = - x2 +3x και τον άξονα x΄x.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 174

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

5. Δίνεται η συνάρτηση f με f(x)=x+1+

1
x +1

. Να υπολογίσετε το

εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση C της
συνάρτησης f τον άξονα x'x και τις ευθείες με εξισώσεις x=2 , x=5
6. Δίνεται η συνάρτηση f με f(x)=lnx+1-

1
x

.Να βρείτε το εμβαδόν του

χωρίου που περικλείεται απο την Cf, τον άξονα χ’χ και την ευθεία χ=2.
7. Δίνεται η συνάρτηση f με f(x)=e-xln(1+ex).
ι)Να δείξετε ότι f(x) =

1

1 + ex

- f'(x) .

ιι)Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την Cf, τους
άξονες χ’χ ,y’y και την ευθεία χ=-1.
a +lnx, 0 < x  1
8.Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f(x)= 
.
1
+
x
-1,
x
>
1


ι)Να βρείτε το α.
ιι) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται απο την Cf, τον άξονα

χ’χ και τις ευθείες χ=

1

2

και χ=2.

9.ι)Να δείξετε ότι ex≥ex , για κάθε xεR.
lnx

 x 2 , 0 < x  1
ιι) Δίνεται η συνάρτηση f(x)=  x

 e - e, x > 1 
 x


.

Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται απο την Cf, τον άξονα χ’χ
και τις ευθείες χ=

1

e

και χ=4.

10. Να υπολογιστεί το εμβαδόν της επιφάνειας που ορίζεται από
τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τύπο f(x) = x2 + x -2 , τον
άξονα x΄x και τις ευθείες x=-3 και x=2 .

11. Na υπολογίσετε το εμβαδόν Ε του χωρίου που περικλείεται από τη
γραφική παράσταση της συνάρτησης:

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 175

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ι)f(x)=ημχ και τις ευθείες y=x ,x=-π.
ιι)f(x)=e-x και τις ευθείες y=-x , x=0 και χ=-1.
ιιι)f(x)=x2 και τη γραφική παράσταση της συνάρτησης g(x)= x
12. Να υπολογιστεί το εμβαδόν της επιφάνειας που περικλείεται
μεταξύ των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f(x) = x2 ,
g(x) = 2-x .

13. Να βρεθεί το εμβαδόν της επιφάνειας που περικλείεται από τη
γραφική παράσταση των συναρτήσεων f(x)=ex , g(x)=e-x και την
ευθεία x=1.
14. Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=ln(1+x) και g(x)=

2x
x+2

.

Να βρείτε το εμβαδόν που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των
f,g ,τον άξονα y’y και τηνευθεία χ=1.
15.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x-2+

ex
e2x -1

.

ι)Να δείξετε ότι η ευθεία ε:y=x-2 είναι ασύμπτωτη της Cf +∞.
ιι) Να βρείτε το εμβαδόν που περικλείεται από την Cf ,την ε και τις ευθείες
χ=1, χ=e.
16. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από
την γραφική παράσταση Cf της συνάρτησης f(x)=4x3 +3x2 +2 και
την ευθεία

y = 2.

17. Να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις
f (x) = 4x , g (x) = x ,
φ(x) =4 και στη συνέχεια να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που
περικλείεται
από
τον
άξονα
y'y
και
τις
γραφικές
τους
παραστάσεις.
18.Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές
παραστάσεις των συναρτήσεων:

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 176

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

f(x)=

1
x

, g(x)=x και την ευθεία y=2.

19.Δίνεται η συνάρτηση f(x)= x-1 .
ι)Να βρείτε την εφαπτομένη ε της Cf που διέρχεται από την αρχή των
αξόνων.
ιι)Να βρείτε το εμβαδόν Ε του χωρίου που περικλείεται από τη Cf ,την ε και
τον χ’χ.
e

20.Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=e-x ,g(x)=-

και ε η εφαπτομένη της Cg
x
που διέρχεται από το σημείο τομής Α της Cf με τον άξονα y’y.Να βρείτε:
ι)την ευθεία ε
ιι) το εμβαδόν Ε του χωρίου που περικλείεται από τις Cf ,Cg και την ευθεία
ε.
21.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x-1+lnx.
ι)Να δείξετε ότι η fντιστέφεται.
ιι)Να βρεθεί το εμβαδόν του χωρίου Ω που περικλείεται από τη γραφική
παράσταση της f-1,τον άξονα χ’χ και τις ευθείες χ=0, χ=e.
22.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x2+εφχ ,χε 0,

π
2

.

ι)Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται.
ιι) Να βρεθεί το εμβαδόν του χωρίου Ω που περικλείεται από τη γραφική
παράσταση της f-1,τους άξονες χ’χ,y’y και την ευθεία χ=

π

2

16

+1.

23.Έστω f:R R μία συνάρτηση η οποία είναι παραγωγίσιμη και ικανοποιεί
τη σχέση f3(x)+f(x)=2x , για κάθε χεR.
ι) Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε τη συνάρτηση f-1.
ιι) Να βρεθεί το εμβαδόν του χωρίου Ω που περικλείεται από τη γραφική
παράσταση της f-1,τους άξονες χ’χ,y’y και την ευθεία χ=1.
2
24. Δίνεται η συνάρτηση f(x)= χ lnx, x>0 .

0, x=0

ι)Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 177

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ιι)Να βρείτε το εμβαδόν Ελτου χωρίου που περικλείεται από την Cf,τον άξονα
χ’χ και τις ευθείες χ=1 , χ=λ ,λ>1.
ιιι)Να βρεθεί το lim Ελ .
λ

+

25. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=

1
ln , 0<x 1
.
χ
lnx, x>1

Να βρεθεί το εμβαδόν του χωρίου Ω που περικλείεται από τη γραφική
παράσταση της f και την ευθεία y=1.
x
26. Δίνεται η συνάρτηση f(x)= xe , x 0 .

xlnx, x>0

ι)Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής.
ιι)Να βρείτε το εμβαδόν Ελτου χωρίου που περικλείεται από την Cf,τον άξονα
χ’χ και την ευθείa χ=-1 .
27.Αν το χωρίο που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης
f(x)=x2,τον άξονα y’y και την ευθεία y=4,χωρίζεται από την ευθεία y=a2 ,a>0
σε δύο ισοδύναμα,να βρείτε τη τιμή του α.
28.Το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της
συνάρτησης f(x)=ex,την ευθεία y=ea , α>0 και τον άξονα y’y είναι e2+1.Na
βρείτε τη τιμή του α.
29.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=

2

x - 3x + 1
x -1

.

ι)Να βρείτε την ασ’υμπτωτη ευθεία ε της Cf στο +∞.
ιι)Να υπολογίσετε το εμβαδόν Ε(α) του χωρίου Ω που περικλείεται από τη
Cf,την ε και τις ευθείες χ=2 ,χ=α , α>2.
ιιι)Αν τα α αυξάνει με ρυθμό 2 μον./sec ,να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του
εμβαδού του χωρίου Ω ως προς το χρόνο t τη χρονική στιγμή που είναι α=3.
30. Να υπολογιστεί το εμβαδόν Ε(λ) της επιφάνειας που περικλείεται
από τη γραφική
παράσταση της συνάρτησης f με f(x) = lnx ,τον
άξονα x΄x και τις ευθείες x =1 και x = λ (λ > 0) . Στη συνέχεια να
υπολογιστούν τα όρια:
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 178

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
α) lim Ε(λ) ,β) lim Ε(λ)
 

 1

, γ) lim Ε(λ)
 0

31.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=e-x.
ι)Να βρείτε την εφαπτομένη ε της Cf που διέρχεται από την αρχή των
αξόνων.
ιι)Να βρείτε το εμβαδόν Ε(α) χωρίου Ω που περικλείεται από τη Cf , την
ε,τον άξονα χ’χ και την ευθεία χ=α ,α>0.
ιιι)Να βρείτε το lim Ε(a) .
a

+

ιν)Αν το α ελλατώνεται με ρυθμό 3μον./sec ,να βρείτε το ρυθμό μεταβολής
του Ε(α) τη χρονική στιγμή που είναι α=1.
32. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=1+χex-1.
ι)Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου Ε που περικλείεται από τη γραφική
παράσταση της f,τους άξονες χ’χ , y’y και τηνευθεία χ=-1.
ιι)Να δείξετε ότι υπάρχει μοναδική εφαπτομένη της Cf που διέρχεται από την
αρχή των αξόνων και να τη βρείτε.
ιιι)Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη Cf, την
εφαπτομένη της που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και τον άξονα y’y.
33. Έστω η συνάρτηση f (x) = ex
i) Να βρεθεί η εφαπτομένη της Cf στο x0 = 1
ii) Αν Ε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την Cf ,
τον άξονα x'x και τις ευθείες x = 0 , x = 1 , ενώ Ε' είναι το
εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την Cf την εφαπτομένη
που βρήκατε στο (i)

ερώτημα και τον άξονα y'y, δείξτε ότι :
|E-E’|=

e
2

34.Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=ln(x+e-x) και g(x)=

e x -1
xe x +1

.Na βρείτε:

ι)τις ρίζες και το πρόσημο της f.
ιι)το εμβαδόν του χωρίου Ω που περικλείεται από τη Cg,τους άξονες χ’χ,y’y
και την ευθεία χ=-1.
35.Δίνεται η συνάρτηση f(x)=lnλx , λ>0 και ε η εφαπτομένη της Cf που
διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
ι)Να βρείτε την εξίωση της ευθείας ε.

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 179

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ιι)Να βρείτε το εμβαδόν Ε(λ) του χωρίου που περικλείεται από τη Cf, τον
άξονα χ’χ και την ευθεία ε.
ιιι)Να βρείτε το lim
λ

+

2

λ Ε(λ)

.

2 - συνλ

36. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=2x-lnx και Ε(α) το εμβαδόν του χωρίου που
περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f,τον άξονα χ’χ και τις ευθείες
χ=α και χ=α+1 ,α>0.
ι)Να δείξετε ότι Ε(α)=2-(α+1)ln(a+1)+alna+2a.
ιι)Na βρείτε το lim Ε(α)
0

ιιι)Να βρείτε τη τιμή του α,ώστε το Ε(α) να γίνει ελάχιστο.
37.Έστω μία συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής στο [0,1] με f(x)≤0,για κάθε
χε[0,1].Αν η F είναι μία αρχική της f με F(1)=1 και

1
0

F(x)dx = 2 ,να

υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη Cg , όπου
g(x)=xf(x) ,τους άξονες χ’χ ,y’y και την ευθεία χ=1.
38. Δίνεται η συνάρτηση F(x)=

x
0

2

t

e dt και Ε το εμβαδόν του χωρίου που

περικλείεται από τη CF,τους άξονες χ’χ ,y’y και την ευθεία χ=1.Να δείξετε
ότι:
3-e<2E<e+1.
39.Έστω f:(1,+∞)

R μία συνάρτηση με f''(x) =

2
(x-1)3

,για κάθε χ>1.

Αν η Cf έχει ασύμπτωτη στο +∞ την ευθεία ε:y=6x-2,τότε
ιι)Να βρείτε το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική
παράσταση της συνάρτησης F(x)=

x
2

f (t )dt , τον άξονα χ’χ,και τις ευθείες χ=2

,χ=3.
40. Έστω f:[-2,2]

R μία συνάρτηση,η οποία είναι συνεχής και ισχύουν

f(0)=2 ,f(x)f’(x)+x=0, για κάθε χε(-2,2) και F(x)=

x
1

f (t )dt .

2

ι)Να δείξετε ότι f(x)= 4 - x ,xε[-2,2].
ιι)Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη CF, τους
άξονες χ’χ , y’y και την ευθεία χ=1.
georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 180

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

georgefrang-math-trip.blogspot.gr

Page 181