You are on page 1of 3

"ANTANDA NG KRUS"

BY: Kuya Adviser


MAY NAG TANONG SA AKIN: (isang katoliko)
SABI NIYA:
BAKIT DAW TAYO NAG SISIGN OF THE CROSS ??.. SABI NG IBANG SEKTA, NAG
PAPALAYAS DAW NG DIMONYO ANG KRUS, SO MEANING, MAY DIMONYO DAW SA
LOOB NG SIMBAHAN NATIN KAYA NAG SISIGN OF THE CROSS ? smile emoticon
Tugon ni Kuya Adviser:
ANG PAG AANTANDA PO NG KRUS - AY TANDA MULA SA PANGINOONG HESUS smile
emoticon O "SIGN OF SALVATION"

DAHIL SA PAMAMAGITAN NG "KRUS".. INILIGTAS NG PANGINOON ANG SANLIBUTAN..


IKA NGA NI MOSGR. GUILLERMO
"SILA KASI, HINDI NA NAG SISIGN OF THE CROSS.. DAHIL WALA NG DAPAT PANG
PALAYASIN SA KANILA. DAHIL LAHAT SILA MGA DIMONYO"..... HA HA HA!
KAYA SI SAN PABLO AY PINAG MAMALAKI ANG KRUS NI HESUS smile emoticonBASA..
--> GALATIANS 6:14:
Naway di ako magmalaki sa anumang bagay MALIBAN SA KRUS ng ating PANGINOONG
HESU KRISTO.
KITA MO NA smile emoticon MAS HIGIT NA PINAGMAMALAKI NI SAN PABLO ANG

KRUS.. KAYSA SA ANUMANG BAGAY smile emoticon KAYA ANG MGA KATOLIKO.. KAHIT
SAAN TAYO MAPUNTA KAHIT NASA JEEP O' BUS MAN TAYO LAGI TAYO NAG SISIGN
OF THE CROSS.. DAHIL PINAG MAMALAKI NATIN ANG KRUS NI KRISTO GAYA NG PAG
MAMALAKI NI SAN PABLO SA KRUS NG ATING PANGINOON smile emoticon HINDI
DAPAT NATIN ITO KINAKAHIYA..

LUMANG TIPAN PA LAMANG PO MGA KAPATID, ANG KRUS PO AY TANDA NA NG


KALIGTASAN "SIGN OF SALVATION"
KUNG BABALIKAN NATIN SA EXODUS.. GINAMIT ANG KRUS SA PASSOVER..
EXODUS 12:7
"At kukuha sila ng DUGO niyan, at ilalagay sa DALAWANG HALIGI NG PINTO at SA ITAAS
ng pintuan, sa mga bahay na kanilang kakainan."
KUNG MAKIKITA NIYO SA LARAWAN DIYAN SA AKING POST.. ANG DUGO NA PINAHID
SA TAAS AT SA DALAWANG GILID NG KANILANG PINTO NOONG PASSOVER SA
LUMANG TIPAN PARA MILIGTAS SILA SA KAMATAYAN AY MAG KOKORTE ITONG
KRUS smile emoticon WALANG PINAG KAIBA SA PASSOVER SA BAGONG TIPAN.. NA

KUNG SAAN KRUS DIN ANG GINAMIT AT TAYO AY INILIGTAS SA WALANG HANGGANG
KAMATAYAN

*******
TANONG:
SINABI BA NG PANGINOON.. ANG TANDANG ITO?? BASA smile emoticon
EZEKIEL 9:4 , 6
"At SINABI NG PANGINOON sa kaniya, Pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng
Jerusalem, at maglagay ka ng TANDA SA MGA NOO ng mga taong nangagbubuntonghininga at nagsidaing dahil sa lahat na kasuklamsuklam na nagawa sa gitna niyaon.
Lipulin ninyong lubos ang matanda, ang binata at ang dalaga, at ang mga bata at ang mga
babae; nguni't huwag lumapit sa sinomang lalake na MAY TANDA; at inyong pasimulan sa
aking santuario. Nang magkagayo'y kanilang pinasimulan sa mga matandang lalake na
nangasa harap ng bahay."
SA WIKANG HEBREW.. ANG WORD NA "TANDA" NA GINAMIT DIYAN SA TALATA AY
ANG LETRANG "TAW" O "TAV"
ANG "TAW" O' "TAV" MAKIKITA NIYO DIYAN SA LARAWAN SA AKING POST.. NA ANG
EARLY TAW AY HUGIS "" KRUS..
KAYA KITANG KITA DIYAN SA -- EZEKIEL 9:4 AT 6.. NA GINAMIT NG DIYOS ANG TANDA
NG KRUS O (TAW) BILANG ISANG MARKA SA MGA MALILIGTAS SA PAGLILIPOL
NOONG LUMANG TIPAN smile emoticon
HANGGANG SA BAGONG TIPAN NA KUNG SAAN SA PAG DATING NG PANGINOON SA
MUNDO SA KATAWAN NG ISANG TAO.. NILIGTAS NIYA ANG SANLIBUTAN SA
PAMAMAGITAN PA DIN NG ISANG "KRUS" smile emoticon
KAYA ANG KRUS NG ATING PANGINOONG HESUS AY TANDA NG KALIGTASAN.. smile
emoticon
KAYA MAG INGAT PO KAYO SA MGA TAONG.. GALIT SA SIGN OF THE CROSS smile
emoticon
FILIPOS 3:18-20
"Sapagkat marami ang mga nagsisilakad, na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at
ngayoy sinasabi ko sa inyo na may pagiyak, na SILA ANG MGA KAAWAY NG KRUS NI
CRISTO:
Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan.."
KAYA ANG MGA TAONG AYAW SA TATAK NG KRUS NI HESUS AT WALANG TATAK NG
KRUS AY KAPAHAMAKAN ANG KAHIHINATNAN smile emoticon
PAHAYAG 9:4
"At sinabi sa kanila na HUWAG IPAHAMAK ANG DAMO SA LUPA, ni ang anomang bagay
na sariwa, ni ang anomang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na WALANG TATAK
NG DIYOS sa kanilang MGA NOO."

KAYA ANG MGA KATOLIKO NAG PAPAKITA NG TATAK MULA SA DIYOS.. DAHIL ITO AY
TANDA NG KALIGTASAN