You are on page 1of 1

UPSR MULAI TAHUN 2016

MATA PELAJARAN SAINS

BIL

PERKARA

KERTAS1

KERTAS 2

1

Jenis Instrumen

Ujian Objektif

Ujian Subjektif

2

Jenis Item

Objektif Aneka Pilihan

Objektif Pelbagai Bentuk
Respons Terhad

3

Bilangan Soalan

40

8 Soalan

4

Jumlah Markah

40

40

5

Tempoh Ujian

1 jam

1 jam

6

Konstruk

 Mengetahui
 Memahami
 Mengaplikasi

 Mengetahui
 Memahami
 Kemahiran proses sains

7

Kaedah Penskoran

 Dikotomus

 Analitik