You are on page 1of 10

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

SAINS TAHUN 4

BAHAGIAN A [10 markah]


1. Padankan proses berikut dengan kemahiran proses sains yang sesuai. (4 markah)

Proses
1. Membuat jangkaan terhadap peristiwa

Kemahiran proses sains


Memerhati

yang akan berlaku.


2. Mengumpul objek yang mempunyai ciri-

Berkomunikasi

ciri sepunya dalam kumpulan masingmasing.


3. Menyampai dan mempersembahkan idea

Meramal

atau maklumat dalam pelbagai bentuk.


4. Mengumpul maklumat tentang objek dan

Mengelas

fenomena dengan menggunakan


sebahagian atau semua deria.

2. Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut organ pernafasan yang diberi. (2 markah)

Lalat

Siput gondang

Belalang

Spirakel

Cacing tanah

Kulit lembap

(a)
(b)

(a)
(b)

3. Rajah 1 menunjukkan organ perkumuhan manusia. Nyatakan hasil perkumuhan yang


dikeluarkan.. (4 markah)

Organ perkumuhan
X

Hasil perkumuhan

Ginjal
(i)

___________________________

Kulit

(i)

___________________________

Peparu

(i)
(ii)

___________________________
___________________________

BAHAGIAN B [20 markah]


Arahan: Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul.
1. Apakah pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan maklumat pada Rajah 2?

A
B
C
D

Terdapat seekor katak hidup di dalam bekas kaca.


Terdapat seekor katak mati di dalam bekas kaca.
Setiap bekas kaca mengandungi seekor katak.
Katak di dalam bekas kaca mati selepas lima jam.

2. Rajah 3 menunjukkan susunan radas yang disediakan dalam satu penyiasatan untuk
mengkaji keperluan asas haiwan.

Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini?


A

Kehadiran air

Kehadiran makanan

Kehadiran udara

Kehadiran siput babi

3. Antara peralatan sains berikut, yang manakah tidak sesuai digunakan untuk fungsinya?.
A
B
C
D

Fungsi
Mengukur panjang meja
Mengukur isipadu cecair
Menimbang berat objek
Menentukan masa larian

Peralatan sains
Pembaris
Silinder penyukat
Kelalang kon
Jam randik

4. Jadual 1 menunjukkan ketinggian pokok yang disiram dengan kuantiti air yang berbeza
setiap hari.
Isipadu air (l)
Ketinggian pokok (cm)

1
4

2
6

3
8

4
10

Apakah hubungan antara dua maklumat yang dikumpul dalam Jadual 1?


A
Semakin bertambah isipadu air yang disiram, semakin bertambah ketinggian pokok.
B
Semakin bertambah isipadu air yang disiram, semakin berkurang ketinggian pokok.
C
Semakin berkurang isipadu air yang disiram, semakin bertambah ketinggian pokok.
D
Semakin berkurang isipadu air yang disiram, semakin berkurang batang pokok.
5. Jadual 2 menunjukkan suhu sebuah bandar dalam masa 4 hari.
Hari

2
3

Suhu ( oC)

27

28

27

26

Apakah corak perubahan suhu dalam empat hari yang dikaji?


A

Semakin meningkat

Meningkat kemudian menurun

Semakin menurun

Menurun kemudian meningkat

6. Rajah 4 menunjukkan panjang spring apabila beban yang berbeza digantung.

Apakah kesimpulan penyiasatan ini?


A
Semakin panjang spring, semakin banyak beban.
B
Semakin berat beban, semakin pendek spring.
C
Semakin ringan beban, semakin panjang spring.
D
Semakin berat beban, semakin panjang spring.

7. Rajah 5 menunjukkan panjang lilin berdasarkan masa.

Ramalkan panjang lilin selepas dinyalakan selama 10 minit.


A

7 cm

5 cm

6 cm

3 cm

8. Antara yang berikut, manakah laluan udara semasa menarik nafas?


A
Hidung peparu trakea
B
Trakea hidung peparu
C
Peparu hidung trakea
4

Hidung trakea peparu

9. Antara berikut, yang manakah berlaku apabila manusia menghembus nafas?


I

Gas karbon dioksida dibebaskan.

II

Udara panas dibebaskan.

III

Dada mengembang

IV

Wap air dibebaskan.

I dan III

1, II dan III

II dan IV

I, II dan IV

10. .Apakah yang dimaksudkan dengan perkumuhan?


A
Penyingkiran karbon dioksida daripada peparu
B
Penyingkiran tinja daripada badan
C
Penyingkiran bahan buangan daripada badan.
D
Bergerak menentang rangsangan.
11. Antara yang berikut, yang manakah telah dipadankan dengan betul?
A
B
C
D

Organ
Hidung
Mata
Telinga
Kulit

Rangsangan
Terlihat objek beracun
Tersentuh objek panas
Terdengar bunyi loceng kecemasan
Terlihat objek berbahaya

12. Apakah kesan buruk penyalahgunaan dadah?


I
Ketagihan
III
II
Kanser peparu
IV
A
I dan III
C
B
II dan IV
D

Memudaratkan kesihatan
Mengganggu tumbesaran
I, II dan III
I, II dan IV

13. Tabiat merokok boleh menyebabkan


I
gigi menjadi kuning
II
nafas berbau
A
I dan III
B
II dan IV

mabuk
ketagihan
I, II dan III
I, II dan IV

III
IV
C
D

14. Antara ciri berikut, yang manakah akan diwarisi oleh seorang anak daripada ibu bapanya?
I
Warna anak mata
III
Panjang rambut
II
Warna rambut
IV
Warna kulit
A
I, II dan III
C
I, III dan IV
B
I, II dan IV
D
II, III dan IV
15. Makanan seimbang mengandungi
A

protein dan lemak sahaja

vitamin dan mineral sahaja

zat makanan yang boleh menggemukkan badan


5

kesemua kelas makanan dalam kuantiti dan kadar yang betul

16. Antara haiwan berikut, yang manakah tidak bernafas melalui insang?.
A
Jerung
C
Berudu
B
Ketam
D
Lintah

17. Rajah 6 menunjukkan seekor haiwan.

Haiwan yang manakah mempunyai organ pernafasan yang sama dengan haiwan di atas?
A
Tikus
C
Lalat
B
Udang
D
Katak
18. Rajah 7 menunjukkan empat jenis haiwan.

Haiwan manakah yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan?


A
P dan Q
C
Q dan R
B
P dan R
D
R dan S
19. Bahagian tumbuhan yang manakah bergerak balas terhadap air?
A
Batang
C
Akar
B
Pucuk
D
Daun
20. Rajah 8 menunjukkan pemerhatian yang dibuat pada akhir satu penyiasatan.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian tersebut?


I
II
III
IV
A

Pucuk tumbuh kearah yang bertentangan dengan tarikan graviti.


Akar tumbuh kearah yang bertentangan dengan tarikan graviti.
Pucuk tumbuh kearah tarikan graviti.
Akar tumbuh kearah tarikan graviti
I dan II
C
II dan III
6

B
I dan IV
BAHAGIAN C [20 markah]

III dan IV

1. Rajah 9 menunjukkan satu keadaan di dalam sebuah bilik sains.

(a) Nyatakan dua pemerhatian yang dapat dibuat. (2 markah)


(i)
________________________________________________________________
(ii)
________________________________________________________________
(b) Ramalkan dua perkara yang mungkin berlaku jika keadaan ini berterusan.(2 markah)
(i)
________________________________________________________________
(ii)
________________________________________________________________
(c) Nyatakan satu perkara yang kamu akan buat jika berlaku kebakaran di dalam bilik
sains. (1 markah)
______________________________________________________________________

2. Jadual 3 menunjukkan bilangan pergerakan dada Jamal setelah menjalani aktiviti yang
berbeza.
Jenis aktiviti
Membaca
Berjalan
Berenang

Bilangan pergerakan dada dalam satu minit


26
37
50

(a) Aktiviti yang manakah pergerakan dada Jamal yang paling tinggi? (1 markah)
______________________________________________________________________
(b) Berikan inferens kamu bagi jawapan di (i) (1 markah)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(c) Nyatakan hubungan antara jenis aktiviti dengan bilangan pergerakan dada. (1 markah)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(d) Definisikan secara operasi maksud kadar pernafasan. (1 markah)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(e) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat dari penyiasatan ini? (1 markah)
7

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Tiga ekor tikus yang bersaiz sama dimasukkan ke dalam balang yang berlainan saiz pada
masa yang sama. Ketiga-tiga balang itu ditutup dengan penutup yang kedap udara. Jadual
menunjukkan keputusan penyiasatan ini.

Tikus di dalam balang


P
Q
R

R
Tempoh hidup tikus
2 jam 40 minit
1 jam
30 minit

(a) Nyatakan
(i)
pemboleh ubah dimanipulasikan: (1 markah)
________________________________________________________________
(ii)
pemboleh ubah bergerak balas: (1 markah)
________________________________________________________________
(b) Apakah hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerak balas? (1 markah)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(c) Apakah inferens yang dapat dibuat tentang pemerhatian dalam penyiasatan ini?
(1markah)
______________________________________________________________________
(d) Dalam proses pernafasan haiwan, nyatakan apakah gas yang disedut? (1 markah)
______________________________________________________________________

4. Rajah 9 menunjukkan tiga buah kotak hitam yang berlabel P, Q dan R. Setiap kotak
mempunyai lubang pada kedudukan yang berbeza. Ketiga-tiga kotak itu diletakkan di
taman sains dan disiram air setiap hari.
8

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini? (1 markah)


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(b) Ramal dan lukis pemerhatian yang boleh dibuat selepas seminggu. (3 markah)
(c)

(d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? (1 markah)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

(CIK SURAIYA BT KASIM)

(PN NITA BT SIDEK)

(PN FARAHZILA BT YAAKOP)

Ketua Panitia

PK Pentadbiran

Guru Sains

10