You are on page 1of 3

PADEI

Predlozi za genitiv: od, do, iz, s(a), ispred, iza,

Padei su razliiti oblici jedne promenljive rei.

izvan, unutar, iznad, ispod, vie, povie, nie, pre,

U srpskom jeziku ima sedam padea u jednini i

uoi, posle, nakon, za, tokom, krajem, usred, oko,

mnoini. Promena rei kroz padee zove

okolo, blizu, kod, kraj, pokraj, pored, nadomak,

se deklinacija.

nadohvat, i, u, mimo, du, uzdu, irom, preko, bez,

Padei u srpskom jeziku su:

osim, umesto, pomou, posredstvom, izmeu, protiv,

nominativ,

nasuprot,

genitiv,

povodom...

dativ,

Primer: Saa trenira koarku.

usprkos, unato,

zbog,

usled,

radi,

akuzativ,
DATIV

vokativ,
instrumental

Dativ je zavisan pade koji znai pravac, smer ili cilj

lokativ.

kretanja i namenu.
Dobija se na pitanja: Kome? emu?

NOMINATIV

Dativ se upotrebljava sa predlozima (pravac) i bez

Nominativ je nezavisan pade koji u reenici moe

predloga (namena, pripadnost) U reenici dativ je

da stoji samostalno.

objekat, atribut, priloka odredba za mesto i logiki

Dobija se na pitanja: Ko? ta?

subjekat.

Nominativ se upotrebljava bez predloga. U reenici

Predlozi za dativ: ka, k, prema, blizu, nasuprot,

u nominativu su: subjekat, atribut, apozicija,

uprkos, protiv

imenini deo predikata i priloka odredba za nain

Primer: Maja se raduje svakom poenu.

sa veznicima kao i nego.


Primer: Maja trenira odbojku.

AKUZATIV
Akuzativ je zavisan pade kojim se oznaava objekt

GENITIV
Genitiv je zavisan pade koji oznaava pripadnost,
deo neega i poreklo.
Dobija se na pitanja: Koga? ega? Od koga? Od

radnje, pravac kretanja i mesto.


Dobija se na pitanja: Koga? ta?
Akuzativ se upotrebljava sa predlozima (pravac,
mesto) i bez predloga (objekat, vreme). U reenici

ega?
Genitiv se upotrebljava sa predlozima i bez predloga.
U reenici u genitivu su: atribut, objekat, imenini
deo predikata, priloke odredbe (mesto, vreme,
nain, uzrok, cilj) i logiki subjekat.

akuzativ je objekat, priloka odredba (mesto, vreme,


nain, uzrok) i logiki subjekat.
Predlozi za akuzativ: kroz, niz, uz, za, meu, nad,
pod, pred, u, na, o, po, mimo.
Primer: Marko voli da klizi niz parket.

Osnovna znaenja genitiva su:


posesivni ili prisvojni genitiv (oznaava
ije je neto, kome pripada).
partitativni ili deoni genitiv

VOKATIV
Vokativ je nezavisan pade koji slui za dozivanje,

(deo ili

obraanje, skretanje panje (Oj! Hej!)

koliina neega sa prilozima: malo, mnogo,

Pri pisanju se odvaja zarezima. Upotrebljava se bez

dosta,

predloga.

neto...)

Primer: Minja, doi ovamo!

ablativni genitiv (oznaava poreklo neega,


odakle je neto poteklo)

INSTRUMENTAL

Instrumental je zavisan pade koji kazuje drutvo i

Maja peva od sree.

orue ili sredstvo za rad.


Dobija se na pitanja: S kime? ime?
Instrumental se upotrebljava sa predlozima (drutvo)

Svakog dana idem u grad.


Otac mog druga je advokat.

i bez predloga (orue, sredstvo).


Predlozi za instrumental: s, sa, pod, nad, pred,

Popila sam olju mleka.

meu, za
Primer: U kolu uvek putujem autobusom.
LOKATIV
Lokativ je zavisan pade koji oznaava mesto na
kome se neto nalazi i objekat o kome se govori.
Dobija se na pitanja: Gde? ime? O kome? O

Mi se sakrio u korenu hrasta.


U dvoritu kole nije bilo aka.
Bilo me je strah u umi.
Dativ

emu? Na kome? Na emu? Po kome? Po emu?


U kome? U emu?
Lokativ se uvek upotrebljava sa predlozima.
Predlozi za lokativ: na, o, po, pri, u
Primer: Pera voli da sedi na klupi.

Moja sestra sutra ide frizeru.


Kupio sam mami okoladu.
Dajte mi malo eera.

Primeri...
Jue sam ti dao pismo.
Nominativ
Marku je sestra bolesna.
Marko je doao svojoj kui.
Petar je poao prema koli.
Drvena kapija je otvorena.
Ja sam krenuo ka svojoj kui.
On je bio uitelj u naoj koli.
Slina je zvezdama na nebu.
Zovem se Bond, Dejms Bond.
Okenuo se Ani i osmehnuo se.
Odjeknulo je kao bomba.
Uzeo joj je obe knjige.
Miin tata je dobar kao hleb.
Akuzativ
Anela svira gitaru.
Kupio sam mali skejt.
Mirie kao jabuka.
Svako jutro ustajem rano.
Genitiv
Proitao sam celu knjigu.
Iz kue su izale dve ene.
Popeli su se uz planinu.
Lopta je pala pored linije.
Moj roendan je u sredu.
Nisam bio u koli zbog bolesti.

Ispriao je priu kroz suze.

Instrumental

Sreo sam naeg uitelja jue.

Putovali smo vozom.

Kua je liila na dvorac.

Idem sa prijateljima u bioskop.

Oi su mi osetljive na svetlost.

Subotom uvek imam trening.

Uz ovo jelo ne treba mi salata.

Hodala je brzim koracima.

Vokativ

Moj tata se bavi trgovinom.

Ana, hoemo li u grad?

Lopta je pod stolom.

Pravi si heroj, drue!

Bio je u Americi godinama.

Hej, Ivane, doi brzo!

Otila je sa osmehom za njim.

Dobar dan, nastavnie.

Lokativ

Aleksa, skolni noge sa stola.

Knjiga iz istorije lei na stolu.

Nemoj sine, trati tako brzo.

Deca se igraju u dvoritu.

Pavle, izlazi napolje, brzo!

Pokazao mi je dokaze o krai.

Gospode, pomozi mi!

Prepoznao sam ga po koraku.