Perkembangan Pendidikan Islam menuju era kemuncak Khalifah Abbasiyyah sehingga Kejatuhan Zaman Turki Othmaniyyah. Pengajaran.

PENDAHULUAN

Perbincangan tentang pendidikan Islam sama ada dalam bentuk seminar, ceramah, taklimat dan sebagainya telah banyak diadakan di negara kita pada masa kini. Oleh sebab itu persoalan ini bukan lagi menjadi perkara asing bagi kita semua sekalipun mungkin masih terdapat sesetengah kalangan Muslim itu sendiri masih belum jelas tentang kandungan

pendidikan Islam itu secara terperinci.

Sejarah Pendidikan Islam atau Tarihut Tarbiyyah Islamiyyah sebagai keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu yang lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan masa sekarang dan cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi idea dan konsepsi mahupun segi institusi dan operasionalisasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang.

Di masa Daulat Abbasiyah, pemerintah tidak terlalu banyak melakukan perluasan wilayah kekuassan Islam, bahkan yang terjadi munculnya kerajaan-kerajaan kecil seperti Bani Ummayyah II di Andalusia, Bani Saljuk,

1

Bani Fatimiyah, dan lain-lain. Sejarah mencatat zaman Abbasiyah banyak terjadi kemajuan yang menakjubkan dalam hal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada waktu itu, kemudian menjalar ke Kota Kufah dan Basrah di Mesopotamia, Isfahan dan Nisyafur di Persia, Bukhara dan Samarkand di Transoxiana, Kairo di Mesir, Tunis, Toledo dan Cordova di Andalusia. Kotakota tersebut menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia pada saat itu.

Oleh sebab itu periodisasi era perkembangan pendidikan Islam itu bermula selepas tamatnya kerajaan Umaiyyah. Secara garis besar dapat dibahagi seperti berikut:

1. Zaman Kerajaan Abbasiyyah (750- 1258M).

2. Zaman Kerajaan Fatimiyyah. 3. Zaman Kerajaan Saljuk.
4. Zaman Turki Uthmaniyyah (1517- 1924M) (Kejatuhan Pendidikan

Islam)

Sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Periode sejarah peradaban Islam yang paling cemerlang ialah periode kerajaan Abbasiyyah di Baghdad yang berlangsung selama lima abad. Prof. Manzoor Ahmad Hanafi menjelaskan bahawa zaman keemasan dan 2

kegemilangan pendidikan Islam dari dulu hingga sekarang ialah pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyyah. Beliau juga menjelaskan sistem

pendidikan Islam pada zaman Abbasiyyah bermula pada peringkat rendah hingga ke peringkat menengah dan seterusnya universiti. Sehiggalah pada suatu masa, Kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan bagi semua orang yang datang dari Timur dan Barat. Dari itu ketika kerajaan Saljuk menakluki Baghdad, maka tertubuhnya dua buah institusi dari segi khazanah ilmu dan bilangan pelajarnya iaitu institusi Nizamiyah (pertengahan abad 5H) dan Mustansariyah (abad 7H). Dengan ini era Abbasiyyah memperlihatkan khazanah ilmu yang mencapai tahap kematangannya. Tempat pembelajaran ilmu yang hebat telah mewujudkan satu tamadun Islam yang agung. Banyak ahli-ahli sains, ahli-ahli falsafah dan sebagainya muncul dari negeri-negeri Islam terutamanya pada Zaman Keemasan Islam. Kerajaan Abbasiyyah di Baghdad umpama cahaya yang menyinari ilmu pengetahuan ke pelusok Asia seperti di bawah pemerintahan Kuchu King di negeri Cina kira-kira abad ke-13.

Kemajuan ilmu dan sistem pendidikan Islam amat terserlah pada zaman Abbasiyyah (656-1258 Masehi). Khalifah Harun al-Rashid dan Khalifah al-Makmun merupakan antara barisan khalifah yang cemerlang dalam meningkatkan martabat sistem pendidikan Islam. Madrasah, masjid, khuttab dan istana telah dijadikan institusi Islam yang utama. Di samping pusatpusat pengajian ini telah dilengkapi dengan kemudahan-kemudajan seperti 2

perpustakaan, asrama, bilik makmal, dewan makan dan landskap. Khalifah ar-Rashid juga telah membina sebuah perpustakaan yang terbesar di mana kegiatan penterjemah besar-besaran telah diadakan disitu iaitu Baitul Hikmah.

‫وﺇذﻗﺎﻝﺭﺒﻙﻟﻟﻠﺌﻜﻪﺇﻨﺠﺎﻋﻝﻔﻰﭐﻷﺭﺽﺨﻟﻴﻓﻪ‬ “Ingatlah di waktu Tuhan kamu berkata kepada Malaikat: sesungguhnya Aku jadikan khalifah di bumi” (surah al-Baqarah 3).

Perkembangan pendidikan Islam pada zaman ini lebih pesat dan berkembang luas. Ini adalah kerana sikap khalifah-khalifah itu sendiri. Mereka secara aktif turut berbincang di dalam majlis-majlis ilmu yang dihadiri oleh sarjana-sarjana yang berkaliber dan termasyhur sama ada di dalam kesusasteraan Arab, akidah, falsafah, nahu, matematik, fizik,

astrologi, dan sebagainya.

Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan seperti bidang keagamaan dan falsafah al-Kindi Ibn Sina dan lain-lain, bidang perundangan al-Shafi’e, Abu Hanifah, Abu Yusuf Malik, Ahmad ibn Hanbal dan lain-lain. Bidang sejarah dan sosiologi al-Tabari, Mas’udi, Ibn Maskawih, Sayyid alAndalusi dan lain-lain lagi. 3

Kesan-kesan sejarah yang berada di hadapan kita sekarang ini wujud dalam pelbagai bentuk seperti senibina, ukiran, tulisan dan teori-teori dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan adalah hasil usaha dari pengalaman umat Islam yang tunduk kepada disiplin ilmu Islam ini. Hasil yang didapati oleh umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan adalah natijah dari kegigihan mereka berusaha ke arah itu dan dari dorongan yang suci serta hasil usaha yang bersungguh-sungguh.

Kemajuan yang Dicapai Pada Masa Bani Abbasiyah

Antara kemajuan yang dicapai dalam zaman Bani Abbasiyah ialah dalam bidang kedoktoran dan perubatan. Dengan demikian, seorang doktor sekaligus merupakan seorang ahli metafisika, filosofi, dan sufi. Merekalah yang membangun apotek pertama, mendirikan sekolah farmasi pertama, dan menghasilkan buku daftar ubat-ubatan. Mereka telah menulis beberapa risalah tentang ubat-ubatan, dimulai dengan risalah karya Jabir ibn Hayyan, yang juga dikenali dengan nama bapak kimia Arab, yang hidup sekitar 776. Pada masa awal pemerintah al-Mamun dan al- Mutashim, para ahli ubatubatan dan para doktor harus menjalani bermacam ujian. Para penulis utama bidang kedoktoran setelah babak penterjemahan besar itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahsa Arab: Ali al-Thabari, al-Razi, Ali ibn al-Abbas al-Majusi, dan Ibn Sina. 2

Kemajuan lain yang dicapai juga adalah dalam bidang Matematik atau ilmu hisab. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematik Arab. Beliau telah memengaruhi pemikiran dalam bidang matematika yang hingga batas tertentu lebih besar daripada penulis abad pertengahan lainnya. Di samping menyusun table astronomi tertua alKhwarizmi juga menulis karya tertua tentang aritmatika, yang hanya diketahui lewat terjemahannya, dan tentang aljabar. Salah satu karyannya adalah “Hisab al-Jahr wa al-Muqabalah.”

Salah satu ungkapan mutiara, yang diriwayatkan bahwa Muhammad pernah memuji “seseorang yang menafkahkan hartanya diam-diam,

sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya.” Selain hadis, tidak ada yang bisa melukiskan dengan lebih baik daya serap Islam sebagai sebuah sistem terhadap gagasan-gagasan baru.

Kejatuhan pendidikan Islam zaman Turki Othmaniyah

Kemajuan yang dicapai dari kemuncak Khalifah Abbasiyah tidak berpanjangan sehingga zaman Turki Othmaniyah ianya mengalami

kejatuhan. Kejatuhan ini berpunca daripada perasaan cemburu daripada penduduk Tartar melihat peningkatan dan perkembangan ilmu pengetahuan umat Islam. Mereka sendiri tidak mempunyai agama, pengetahuan, budaya 3

dan juga tamadun. Akibat perasaan cemburu inilah membuatkan orangorang Tartar menyerang Kota Baghdad dan akhirnya mereka berjaya menakluk. Ini adalah disebabkan orang-orang Tartar mempunyai kekuasaan, kekuatan dan keganasan sehingga negeri Baghdad jatuh ketangan mereka. Orang-orang Islam meletakkan kepercayaan terhadap orang-orang Turki atas keutamaan Dinasti Othmaniyah yang memimpin mereka dan menakhluki kawasan serta kekuasaan dalam dunia ini. Akan tetapi orang-orang Tartar mampu mengalahkan orang-orang Islam ketika itu disebabkan pendidikan yang merosot dan kekurangan ketaatan orang atasan terhadap bangsa Turki. Seperti Firman Allah Taala, surah al-Baqarah 120, tafsirnya:

‫ﻭﻟﻥﺘﺭﻀﻰﻋﻨﻙﺍﻟﻴﻬﻭدﻭﻻﺍﻟﻨﺼﺭﻯﺤﺘﻰﺘﺘﺒﻊﻤﻠﺘﻬﻡ‬

“Orang-orang Yahudi dan masihi tidak merelakan kamu selamalamanya, kecuali kamu mengikut agama mereka”

Kesimpulan

Zaman pemerintahan Abbasiyyah telah mengangkat martabat sistem pendidikan Islam ke tahap yang lebih tinggi dan terulung. Ajaran sunnah Rasulullah telah dilaksanakan oleh khalifah-khalifah yang bijaksana dan berilmu tinggi untuk menyeru umat Islam ke jalan yang diredhai Allah SWT. Pegangan agama telah tersebar luas ke pelusuk negara sehingga 2

dihapuskan oleh kekejaman orang Tartar. Namun agama Islam di zaman Abbasiyyah berjaya menyemarakkan ilmu pengetahuan ke pelusuk negeri yang diikuti dengan jutaan umat Islam bagi memperkembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan hingga sekarang.

Di Negara Brunei Darussalam juga berjaya menubuhkan beberapa sekolah rendah, menengah dan maktab-maktab serta institusi-institusi tinggi. Selain sekolah rendah, sekolah ugama juga ditubuhkan untuk memantapkan pengajaran agama di sekolah berkenaan. Guru terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu, guru, digunakan di sekolah rendah dan menengah, manakala ustaz dan ustazah bagi guru di maktab-maktab. Institusi-institusi tinggi pula mengunakan professor dan pensyarah. Ini disebabkan panggilan guru tidak sesuai digunakan dalam pengajian di peringkat tinggi.

Di negara ini terdapat sebuah universiti yang termasyhur iaitu Universiti Brunei Darussalam (UBD) yang mana ianya juga adalah universiti pertama di Negara ini. Selain daripada itu, sekarang juga sudah banyak tertubuh institusi-institisi dan universiti baru seperti Universiti Sultan Sharif Ali (UNISSA). Universiti ini keseluruhannya adalah pelajaran bahasa Arab. Memandangkan UNISSA ini belum mempunyai bangunan yang tetap maka ianya terpaksa mengunakan sebahagian daripada bangunan UBD sebagai bangunan sementara. Oleh kerana ianya berada dalam kawasan UBD, segala 2

keperluan, kelas dan sebagainya berkongsi dengan harta benda UBD. Dengan gabungan kedua-dua universiti ini, maka pendidikan pun

berkembang.

Selain daripada bidang perguruan, bidang ilmu perubatan telah dibukakan kepada seluruh masyarakat di negara ini. Mereka juga diberikan kursus mengenai bidang perubatan dalam dan luar negara. Kebanyakkan jururawat dan doktor tempatan telah mengambil kursus ini mempunyai kemahiran untuk menceburi bidang berkenaan. Ini menunjukkan bahawa pendidikan ilmu perubatan telah meningkat dan berkembang luas.

Zaman Othmaniyyah merupakan zaman kejatuhan pendidikan Islam. Oleh yang demikian dalam zaman ini, orang-orang Turki harus menguatkan keimanan dan menegakkan kebenaran terhadap orang-orang Tartar ketika itu. Umat Islam juga disarankan supaya tidak meletakkan kepercayaan terhadap kaum lain. Seharusnya umat Islam berusaha menangani masalah yang dihadapi demi menegakkan ilmu Islam yang sedang maju dan disebarkan ke seluruh dunia.

3

Bibliografi

Ahmad Mohd. Salleh (1997). Pendidikan Islam, Falsafah, Pedagogi dan Metodologi, Penerbit Fajar Bakti, Selangor.

Dr. Ahmad Amin (1985). Islam Sepanjang Zaman, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Ghazali Darusalam (2001). Pedagogi Pendidikan Islam, Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.

Khairuddin Haji Muhammad (1979). Sejarah Islam, Jilid II, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

4

Prof. Madya Dr. Abdul Halim El-Muhammady (1991). Pendidikan Islam, Falsafah, Disiplin dan Peranan Pendidik, Dewan Pustaka Iskam, Selangor.

Missthree03- march2009

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful