Teknologi Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Apabila kita menggunakan perkataan ‘pendidikan’, maka dengan sendirinya yang menjadi objek kepada penggunanya tentulah merujuk kepada manusia itu sendiri, iaitu pendidikan manusia. Pendidikan sentiasa memberi saham yang besar dalam membina kemegahan dan kemajuan hidup semua umat manusia. Pendidikanlah yang mencipta kekuatan yang mendorong untuk mencapai tujuan yang diingini. Kita bangga dengan keagungan peradapan Islam yang silam dan telah merasa megah dalam ilmu pengetahuannya, serta prinsip-prinsip dan budi pekertinya. Dengan itu kita berbangga sekarang dengan pendidikan Islam merupakan jiwa dan tiang dari peradapan tersebut.

Apa itu teknologi?

Teknologi ialah penggunaan bersistem akan pengetahuan-pengetahuan sains untuk tujuan amali untuk memudahkan kerja yang dilakukan manusia.

Teknologi Pendidikan

Teknologi Pendidikan sebagai satu bidang yang memadukan bidang-bidang lain, satu teori yang mengharmonikan teori-teori lain untuk diaplikasikan ke dalam situasi pengajaran dan pembelajaran.

1

Pendidikan bertujuan untuk memperolehi matlamat-matlamat tertentu dengan menggunakan pendekatan sistem, sebagai satu sains dan sebagai arts, satu pendekatan dan perkaedahan ‘moden’ yang disesuaikan dengan keadaan pelajar, tempat, masa dan suasana persekitaran.

Definisi: Teknologi Pendidikan ialah penggunaan ilmu dan penemuan-penemuan sains dalam bidang pendidikan secara yang sebaik-baiknya (Atan Long. "Sejauh mana Teknologi Pendidikan Dapat Meningkatkan Mutu Pendidikan” 1976).

Teknologi Pendidikan adalah proses menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik, saintifik dan rasional bertujuan merekabentuk dan mengaplikasikan secara sepadu yang melibatkan idea, tenaga, sumberbahan, kaedah dan tatacara untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran (ubahsuai daripada PTPM).

Teknologi Pendidikan sebagai satu perkaedahan atau pendekatan yang memadukan secara harmoni fungsi-fungsi pengurusan (organisasi dan personel), pengembangan (penyelidikan, teori, rekabentuk, penerbitan, penilaian, pemilihan, logistik, penggunaan dan penyebaran) dan sumber (mesej, manusia, bahan, alat, teknik dan seting) secara sistematik untuk penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pembelajaran manusia, (Naim, 1990).

2

Sebenarnya, konsep Teknologi Pendidikan itu adalah sesuatu yang besar dan menyeluruh merangkumi dan melibatkan hampir keseluruhan sesebuah organisasi itu sendiri. Sebenarnya pendekatan dan pelaksanaan teknologi pendidikan itu perlu bermula dari atas. Di peringkat ataslah masalah dalam pengajaran dan pembelajaran perlu dikenal pasti, baik secara umum atau secara khusus. Masalah-masalah itu kemudiannya diberi unit-unit tertentu dan diselesaikan secara sistematik dan berkesan di peringkat bawah (di bilik darjah). Teknologi Pendidikan bermula dari atas, peringkat bawah ialah peringkat merealisasikannya; di peringkat inilah ia dinamakan teknologi pengajaran sebagai subkomponen teknologi pendidikan.

Berbagai-bagai takrifan telah diberikan mengenai Teknologi Pendidikan.

"Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan" (Crowell (1971): Encyclopedia of Education).

"Teknologi dalam pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan latihan, yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ianya menimbulakn pembelajaran" (Uhwin Derek (1976): Applying Educational Technology).

Sebagai rumusan bahawa, teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran. 3

Pendidikan Islam:

Pendidikan dapat diertikan sebagai proses pendidik dan melatih akal, jasmani dan rohani manusia dengan berasaskan nilai-nilai Islamiyah yang bersumberkan wahyuAl-Quran dan Sunnah bagi melahirkan manusia bertaqwa dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata.

Pengertian pendidikan Islam dari kesimpulan pendidikan adalah penekanan kepada konsep-konsep di bawah:

1. Pendidikan seumur hidup. 2. Pembangunan seluruh potensi manusia (roh, akal dan jasad) secara padu serta merangkumi aspek kognitif, afektif dan volitional. 3. Menyapaikan dua fungsi: I. II. Sebagai hamba Allah ( ‘ubudiah, servitude), Sebagai khalifah Allah (wakil Allah di bumi, vicegerent of Allah).

4. Memakmurkan seluruh alam di atas dasar: I. II. Kesepaduan dan kesempurnaan iman (faith), Ilmu dan amal soleh (virtuous deed) demi mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Mengikut kenyataan sejarah, kita dapati bahawa sistem pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w ke atas pengikutnya adalah berasaskan nilainilai yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadith. Sekaligus dapat melahirkan 4

kemampuan sifat keilmuan dan kepimpinan di kalangan golongan yang dipimpinnya. Mereka juga diberi pendidikan yang syamul, yang merangkumi semua bidang pengetahuan dan keperluan kepimpinan yang diperlukan untuk menghadapi cabaran kehidupan.

Di zaman dahulu, zaman keagungan Islam jelas pendidikan tidak ada pemisahan antara perkara-perkara yang bercorak keagamaan dan keduniaan. Demikian juga, tidak timbul idea pemisahan yang bercorak agama dan sekular, atau ilmu agama dan ilmu bukan agama. Sumber ilmu adalah wahyu, dan pengetahuan pula sama ada ilmu itu untuk kepentingan individu atau masyarakat.

Dengan kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi pendidikan dan terciptanya sumber-sumber teknologi yang mempunyai keupayaan yang tinggi telah digunakan secara meluas dalam berbagai-bagai bidang. Ia juga digunakan dalam bidang-bidang seperti perniagaan, perubatan, pentadbiran, hiburan dan juga pendidikan. Dalam kata lain teknologi pendidikan telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berhibur.

Antara teknologi yang digunakan:

Media merupakan teknologi pendidikan yang digunakan pada masa dahulu dan sekarang. Ia juga merupakan alat bantu atau kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantu dalam pengajaran. Alatan mengajar tidak terhad kepada buku teks dan papan tulis, tetapi merangkumi segala benda yang digunakan dalam pembelajaran yang dapat dilihat, didengar, dibaca, digunakan dan sebagainya. Media

5

juga terbahagi kepada dua kumpulan iaitu media elektronik dan media bukan elektronik (Noraziah Abdul hamid: 1981).

Media elekronik dan bukan elektronik:

Media bukan elektronik merupakan alat yang tidak menggunakan mesin. Dalam pendidikan Islam dulu dan sekarang hanya menggunakan media tersebut kerana media ini telah mendapat kesan yang positif terhadap pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu ia juga mencapai objektif pengajaran dengan sempurna. Di antara media bukan elektronik ialah Al-Quran dan hadith, papan tulis, kad manila dan model.

Namun begitu, dulu Islam juga memerluka teknologi untuk keperluan manusia. Seorang tokoh sains Islam, Ibnu al-Haitnam pada ketika dahulu pernah dijemput oleh pemerintah Islam di Mesir untuk membuat kajian mengenai kawalan banjir Sungai Nil. Teknologi pengempangan yang di utarakan oleh beliau tersebut tidak jauh bezanya daripada teknologi yang dihasilkan di Barat sekarang.

Kitab Al-Quran dan al-Hadith merupakan sumber rujukan utama dalam pendidikan Islam dulu dan sekarang. Sumber-sumber ini berperanan untuk menunjuk umat manusia ke jalan yang benar dan selamat. Rasulullah saw menerima wahyu Allah dan para sahabat agong mengumpulkan ayat-ayat al-Quran dan Hadith untuk panduan umat Islam untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Kegigihan dan keprihatinan mereka dalam menyebarkan ilmu pengetahuan serta mengamalkannya telah dapat menambah lagi keberkatan ilmu dan mempertingkatkan pengetahuan dan

6

kemahiran yang telah mereka miliki sekaligus membimbing seluruh umat Islam pada waktu itu.

Selain daripada sumber tersebut, media bukan elektronik seperti papan tulis, kad manila, model dan sebagainya juga digunakan dahulu mahupun sekarang. Media elektronik seperti komputer sama fungsinya dengan papan tulis iaitu suatu alat bantu yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan komputer dan papan tulis ini dapat dilihat melalui perbezaan aplikasi kaedah yang disampaikan dalam pendidikan dulu dan sekarang. Pendidikan dulu, penggunaan komputer dan papan tulis telah diaplikasi dengan keadah membaca. Guru hanya menekankan kaedah membaca dan menunjuk ayat-ayat dalam kitab dengan pembaris. Dalam pendidikan Islam sekarang, guru lebih menekankan kepada kaedah pelaziman (mulazimah) dalam penggunaan media elektronik dan papan tulis. Kaedah ini sama seperti kaedah latih tubi. Murid-murid disuruh membaca ayat-ayat yang ditulis di papan tulis dihadapan bilik darjah. Ini adalah untuk kesenangan murid membaca dengan jelas dan di dengar siisi kelas. Manakala penggunaan komputer pula digunakan supaya pengajaran mudah dan cepat kerana komputer dengan automatik dapat menyusun dan mengeluarkan bahan yang ingin diajukan. Dengan kemudahan ini, murid dapat mengingati setiap potongan ayat sebelum beralih kepada ayat seterusnya.

Selain itu, teknologi elektronik seperti radio juga digunakan. Radio digunakan sebagai alat bantu mengajar dalam pendidikan sekarang. Walaupun radio kurang digunakan dalam pembelajaran, tapi ia digunakan dalam pelajaran tertentu seperti menghafal ayat-ayat al-Quran, mendengar bacaan dengan teliti dan dapat diulang jika

7

perlu dan menguji minda murid. Penggunaan radio ini juga berfaedah dalam hafalan dan meningkatkan daya mendengar pelajar.

Oleh yang demikian, pendidikan teknologi adalah pendidikan untuk menumbuhkan technological-attitude (sikap berteknologi) dan technological-quotient (kecerdasan berteknologi) sehingga orang memiliki motivasi, inisiatif dan kreativitas untuk menggunakan teknologi, merebut teknologi, dan mengembangkan teknologi. Sedang teknologi pendidikan adalah teknologi yang didesain untuk mendukung aktiviti pendidikan secara komprehensif. Aktiviti pendidikan adalah aktiviti untuk membentuk manusia seutuhnya, yakni yang memiliki kedalaman iman, kecerdasan akal, kepekaan nurani, keluasan wawasan, kebijakan sikap, kreativitas karya, kehalusan etika, keberanian berjuang dan seluruh nilai-nilai positif lainnya.

Dengan memahami pokok masalah di atas, maka jelas bahwa posisi Islam di sini adalah untuk memberi arah dan nilai dari pendidikan, dan demikian pula teknologi pendidikan. Karena itu teknologi pendidikan Islam bukanlah sekadar teknologi untuk membantu murid sembahyang atau belajar membaca al-Quran, namun teknologi yang seluas pendidikan itu sendiri. Teknologi ini mengakselerasi murid mendapatkan tujuan-tujuan pendidikan, sehingga membantu mengatasi keterbatasan kemampuan guru, sempitnya ruang kelas, kekurangan buku dan terbatasnya dana.

Di atas itu semua, teknologi pendidikan Islam seharusnya juga dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam, seperti kesederhanaan dan kemudahan. Jadi guru tidak bersusah payah membuat suatu pengajaran menggunakan teknologi yang

8

kurang arif. Di samping itu dengan munculnya teknologi-teknologi canggih sekarang, guru dapat menfaatkannya sebaik-baik mungkin untuk memudahkan lagi bahan pengajaran dan murid dapat mempelajari sesuatu yang baru.

9

RUJUKAN

Abdul Halim El-Muhammady, 1991. Pendidikan Islam: Falsafah, Disiplin dan Peranan Pendidik, Dewan Pustaka Islam, Petaling Jaya, Selangor. Fadilah Sarnap, 1998. Perundangan Islam: Sejarah

Perkembangan,

Sumber dan Mazhabnya, Perniagaan

Jayabersa, Taman Kempas, Johor Bahru. Ghazali Darusalam, 2001. Pedagogi Pendidikan Islam, Utusan Publications and Distributions Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. Haji Mohd Zain Sarudin, 1971. Dasar-Dasar Pengajian Islam (III), Penerbitan Siswa, Kuala Lumpur. Shaharir Mohamad Zain, 1985. Pengenalan Tamadun Islam Dalam Sains dan Teknologi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajar Malaysia, Kuala Lumpur.

10

Missthree03 – march 2009

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful