1

Topik dalam CSDS
 Apa Dia CSDS  Objektif CSDS  Kehendak Peraturan  Maklumat Mandatori  Maklumat Tambahan

2

APA DIA CSDS
 Risalah Data Keselamatan Kimia (CSDS) ialah risalah

atau kertas maklumat terkini mengandungi maklumat berkaitan bahan kimia berbahaya atau sediaan yang penting dalam pengwujudan perkiraanperkiraan untuk penggunaan kimia atau sediaan yang selamat di tempat kerja.

3

OBJEKTIF CSDS
Supaya pengguna bahan kimia berbahaya:  Memahami syor-syor keselamatan dan rasionalrasionalnya;  Sedar akan akibat kegagalan untuk mematuhi syor-syor keselamatan;  Mengenal pasti gejala-gejala pendedahan berlebihan; dan  Memberi input dalam pengwujudan strategi dan syor-syor untuk keselamatan penggunan bahan kimia berbahaya
4

KEHENDAK PERATURAN 

Di bawah Peraturan 9(1) dari PeraturanPeraturan KKP(Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997 adalah tanggunjawab pembekal untuk menyediakan CSDS yang terbaru bagi setiap bahan kimia berbahaya yang dibekalkan  Seorang pembekal (supplier) ialah seseorang yang membekal kimia dan termasuklah perumus (a formulator), pengilang (a manufacturer), pengimport (an importer) atau pengedar (a distributor).
5

KEHENDAK PERATURAN
 Pembekal hendaklah mengkaji semula dan

menyemak CSDS dari semasa ke semasa apabila maklumat baru tentang sesuatu bahan kimia berbahaya tertentu didapati  Maklumat pada CSDS mestilah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris

6

KEHENDAK PERATURAN
 Maklumat sulit tidak perlu dimasukkan dalam

CSDS tetapi hendaklah didedahkan, jika diminta secara bertulis, kepada:
 Seseorang doktor kesihatan pekerjaan  Mana-mana orang yang mengguna atau mengendalikan

bahan kimia itu

 Maklumat diperolehi hanya bagi tujuan

melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja

copyright@NIOSH 2003

7

MAKLUMAT MANDATORI
(1) Identiti produk kimia dan butiran tentang pembekal ; (2) Kandungan bahan yang jelas mengenal pasti bahan kimia berbahaya; (3) Pengenalpastian bahaya; (4) Langkah-langkah pertolongan cemas; (5) Langkah-langkah pemadaman kebakaran; (6) Langkah-langkah menghadapi pelepasan tidak sengaja; (7) Pengendalian dan penyimpanan;
8

MAKLUMAT MANDATORI
(8) Kawalan pendedahan dan perlindungan diri; (9) Sifat fizik dan kimia; (10) Kestabilan dan kereaktifan; (11) Maklumat toksikologi; (l2) Maklumat ekologi; (13) Maklumat pelupusan; (14) Maklumat pengangkutan; dan (15) Tarikh penyediaan Risalah Data Keselamatan Kimia
9

(1) Identiti Produk Kimia dan Butiran Tentang Pembekal
 Butiran produk
 Nama produk, nama dagangan dan nama kimia  Formula kimia, berat molekul, kumpulan kimia  Penggunaan  Nama pengeluar  Nama dan alamat pengimport/ pengedar  Nombor telefon kecemasan  Nama pemberi maklumat dan nombor telefon

 Pengenalpastian Syarikat

 Titik Hubungan

10

(2) Kandungan Bahan yang Jelas Mengenalpasti Bahan Kimia Berbahaya
Secara jelas mengenalpasti kimia berbahaya bagi tujuan penaksiran risiko:  Nama Kimia
 Bagi setiap ramuan dan kotoran

 Nombor CAS (Chemical Abstract Service)  Kadaran (Proportion)
 Senarai ramuan didahului oleh kadaran tertinggi

 Had Pendedahan (Exposure Limit)  Data Ketoksikan (Acute Toxicity Data)

11

(3) Pengenalpastian Bahaya
 Bagi tujuan semakan kecemasan  Senarai bahaya-bahaya yang paling mustahak  Paling teruk disenaraikan dahulu  Bahaya-bahaya yang disenaraikan termasuklah

bahaya disebabkan sifat fisikokimia, kesan kepada kesihatan atau kesan kepada alam sekitar

12

(4) Langkah-langkah Pertolongan Cemas
 Arahan kepada individu terdedah, anggota

pertolongan cemas dan anggota ambulan

 Penjagaan awal yang boleh diberikan tanpa

penggunaan kelengkapan canggih dan tanpa ada pilihan ubat-ubatan yang meluas.

 Memberi tumpuan kepada pelbagai laluan

kemasukan-sentuhan mata, sentuhan kulit, penyedutan, jika tertelan  Arahan dan nasihat kepada doktor
13

(5) Langkah-langkah Pemadaman Kebakaran
 Media pemadam kebakaran (Fire-fighting

Media)  Arahan melawan kebakaran (Fire-fighting Instruction)  Bahaya khas (Specific Hazard)
 Bahaya kebakaran dengan kehadiran pelbagai kimia,  Bahaya letupan dengan kehadiran pelbagai kimia &  Apa-apa produk penguraian berbahaya)

14

(6) Langkah-langkah Menghadapi Pelepasan Tidak Sengaja
 Tindakan perlu jika berlaku pelepasan tidak

sengaja (termasuklah kebocoran dan tumpahan)  Langkah meminimakan kebocoran atau tumpahan;  Langkah kesihatan dan keselamatan:
 Seperti nyahkan punca pencucuhan, pengudaraan

 Langkah perlindungan alam sekitar :
pembersihan kebocoran dan tumpahan

mencukupi, bekalan peranti perlindungan mencukupi;

 Seperti, beritahu perkhidmatan kecemasan; kaedah

 Amaran: nasihat jangan melakukan tindakan yang

dipercayai berbahaya
copyright@NIOSH 2003

15

(7) Pengendalian dan Penyimpanan
 Pengendalian selamat dan keperluan penstoran

kimia, termasuklah:

 Lokasi; jarak pengasingan kebakaran; jenis bekas;  Pengudaraan; suhu; pengawalan daripada keadaan

cuaca;  Jenis produk yang perlu dijauhkan;  Jenis lantai; keperluan ban;keselamatan stor;  Kemudahan kecemasan

 Cadangan ungkapan keselamatan bagi kegunaan

pada label produk.

16

(8) Kawalan Pendedahan dan Perlindungan Diri
 Had Pendedahan (Exposure Limit)
 Bagi produk atau ramuannya  Guna Had Pendedahan Dibenarkan negara ini, jika

tiada standard lain boleh dinyatakan

 Kawalan Kejuruteraan (Engineering Measures)
 Penekanan kepada kaedah kejuruteraan  Syor kaedah kejuruteraan sesuai dan nyatakan jika

pengudaraan khas diperlukan, serta jenisnya

 Perlindungan diri (Personal Protection)
 Maklumat khusus bila diperlukan dan jenisnya.

17

(9) Sifat Fizik dan Kimia
 Rupa (Appearance), Bau (Odour)  Kebolehlarutan (Solubility)  Takat Didih (0C) (Boiling Point)  Takat Lebur (0C) (Melting Point)  Tekanan Wap (mm of Hg at 25 0C ) (Vapour

Pressure)  Peratusan bahan mudah meruap (Percentage Volatiles)
18

(9) Sifat Fizik dan Kimia
 Kadar Penyejatan (Evaporation Rate)  Ketumpatan Wap (Vapour Density)  Graviti Tentu (Specific Gravity)  Takat Kilat (Flash Point)  Suhu Pengautocucuhan (Autoignition

Temperature)  Had Kebolehbakaran (Flammability Limits)  Sifat-sifat lain jika berkenaan (Other Information)
19

(10) Kestabilan dan Kereaktifan
 Kemungkinan tindakbalas berbahaya di bawah

keadaan tertentu. Seperti:

 Elakkan keadaan fizikal - contoh: elakkan sentuhan air  Elakkan berdekatan kimia lain - contoh: elakkan asid

 Nyatakan jika produk penguraian berbahaya boleh

terhasil, serta nyatakan langkah-langkah kawalan

20

(11)  Maklumat Toksikologi

Maklumat kesan kimia kepada tubuh badan melalui laluan kemasukan berpotensi, serta maklumat ketoksikan  Maklumat kesan akut dan kronik akibat pendedahan berlebihan  Maklumat bahaya kesihatan akibat tindakbalas yang mungkin berlaku dengan kimia lain, contoh: daripada penggunaan tembakau dan alkohol
21

(l2) Maklumat Ekologi Ciri-ciri penting berkemungkinan memberi kesan
kepada alam sekitar  Maklumat perlu, jika berkenaan, termasuklah:
      Laluan berpotensi bagi pelepasan kimia ke persekitaran

(Potential routes for release of the chemical) Kebolehtahanan (Persistence), Kebolehbiorosotan (Biodegradability) Pembiotumpukan (Bioaccumulation) Ketoksikan akuatik (Aquatic Toxicity), dan Data lain berkaitan ketoksikan (other data relating to ecotoxicity) -ekologi, contoh: kesan terhadap kerja perawatan air.

22

(13) Maklumat Pelupusan
 Syor khusus mengenai:
 Pelupusan bekas-bekas;  Kaedah pelupusan;  Keperluan menyemak kehendak pihak berkuasa;  Langkah-langkah khas bagi pembakaran atau

kambusan.

 Pelupusan ke dalam sistem pembuangan najis

tidak digalakkan  Cadangan bagi pelupusan secara besar-besaran atau kecil-kecilan perlu dibezakan
23

(14) Maklumat Pengangkutan
 Kehendak peraturan kebangsaan atau antarabangsa  Maklumat pembungkusan dan  Apa-apa keperluan khas berkaitan pengangkutan  Bahaya seperti kepekaan kejutan perlu dinyatakan semula dibahagian ini, jika perlu

24

15) Tarikh Penyediaan Risalah Data Keselamatan Kimia
 Nyatakan tarikh CSDS disediakan atau kali terakhir

disemak/dipinda  Tarikh penyediaan:
 

Terterakan tarikh sebagai hari/ bulan/ tahun; Bulan hendaklah ditulis dengan penuh.

.

25

MAKLUMAT TAMBAHAN
 Menomborkan mukasurat  Supaya senang dikenalpasti setiap mukasurat CSDS. Setiap mukasurat perlu dinomborkan secara jelas.  Mukasurat x dari jumlah y:
 

x-mewakili nombor mukasurat bermula dengan 1 y- mewakili jumlah mukasurat CSDS

26

MAKLUMAT TAMBAHAN: Maklumat Perundangan
 Maklumat tentang pengelasan, ungkapan

risiko dan ungkapan keselamatan yang disyorkan  Pengelasan yang disyorkan perlu menyatakan darjah kebahayaan tertinggi bagi setiap bahagian, iaitu mengikut sifat fizikokimia dan kesan kesihatan  Ungkapan memberi gambaran tentang risiko yang berkaitan  Ungkapan keselamatan memberi nasihat mengenai langkah-langkah berjaga-jaga yang perlu diambil
27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful