You are on page 1of 8

UBND THANH PHO DA NANG

SONQIVl)

CONG HoA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM


DQc l~p - TV do - H~nh phuc
Da Nang, ngay 2.~ thang 9 nam 2015

S6: A3D3 /QD-SNV


.

QUYET DJNH
PHONG NQI Vl) QU~NSONTM V~ vi~c phe duy~t k~t qua tuy~n dl)ng VieDchrrc
K
S6:.. ;.1~1.Q.
....~.'! ghi~p ghio dl)C va dao t~o qU~D Scm Tra Dam 2015

DE~Ng~.YD'.P;

1..j,~/..2.

Chuy~n: ~..

~M

DOC SO NQI VV THANH PHO DA NANG

Can cil Quyet dinh s6 1198/QD-UBND ngay 02 thang 3 nam 2015 cua
, tich UBND thanh ph6 Da N~ng v vi~c quy dinh chilc nang, nhi~m v1,1,
uyn h~n va cO' c~u t6 chilc cua So' NQi V1,1
thanh ph6 Da N~ng;
~

Can c~ N&hi diM s6 29/2012/ND-CP ngay 12 thang 4 nam 2012 cua


Chinh phu ve tuyen d1,1ng,sir d1,1ngva quim ly vien chilc;
Can cil Thong ill s6 15/2012/TT-BNV ngay 25 thang 12 nam 2012 cua
BQ twang BQ NQi V1,1huang d~n v tuyn d1,1ng,ky ket hgp d6ng lam vi~c va
dn bli chi phi dao t~o, b6i du5ng d6i vai vien chilc;
Can cil Thong ill s6 16/2012/TT-BNV ngay 28 thang 12 nam 2012 cua
BQ twang BQ NQi V1,1
ban hanh Quy che thi tuyn, xet tuyn vien chilc; Quy che
thi thang h~ng chilc danh ngh nghi~p d6i vai vien chilc va NQi quy k5' thi
tuyn, thi thang h~ng chilc danh ngh nghi~p d6i vai vien chilc;
Can cil Quyet dinh s6 13/2015/QD-UBND ngay 18 thang 5 nam 2015 cua
UBND thanh ph6 quy dinh phan c~p v qmin ly t6 chilc bQ may, s6 IUQ'ng,nguO'i
lam vi~c, vi tri vi~c lam, vien chilc va nguO'i lao dQng trong dan vi sl,I nghi~p
thuQc UBND thanh ph6 Da N~ng qmin ly;
Xet d nghi cua Chu tich UBND qu~ San Td t~i TO' trinh s6 86/TTrUBND ngay 18 thang 9 nam 2015 v vi~c d nghi phe duy~t ket qua thi tuyn
vien chilc sl,Inghi~p giao d\lCva dao t~o nam 2015,
QUYET DJNH:
Di~u 1. Phe duy~t ket qua tuyn d1,1ngvien chilc sl,I nghi~p giao d1,1Cva
dao t~o qu~n San Tra nam 2015 g6m 60 (sau muai) nguO'i, C1,1
th nhu sau:
- B~c Tiu hQc: 31 (ba muai m6t) nguO'i;
- B~c Trung hQc Co' So': 29 (hai muai chin) nguO'i.
(Co danh sach

C'?l

thi kem thea).

Di~u 2. Chu tich UBND qu~n San Tra theo quy dinh hi~n hanh co trach
nhi~m:
1. Can cil ket qua tuyn d1,1ngdff dugc phe duy~t, cong b6 ket qua, thong
bao cho nguO'i trung tuyn va ban hanh quyet dinh tuyn d\lng vien chilc d6i vai
vien chilc trung tuyn.

2. Chi d~o thu truemg cac dan vi Sl,l'nghi~p tfl,l'CthuQc thftm tra, xac minh
van b~ng, chung chi cua ngmJi trung tuy~n bao dam chinh xac theo quy dinh
truac khi 10' kt hQ'P d6ng lam vi~c d6i vai vien chuc; l~p, quan ly h6 So' vien
chuc; d6ng thai c~p nh~t thong tin h6 So' vien chuc t~i Ph~n mm quan ly can
bQ, cong chuc, vien chuc.
3. Bao cao So' NQi vl,l kt qua thl,l'chi~n Quyt dinh mly ch~m nh~t la 45
ngay lam vi~c, k~ tu ngay cong b6 kt qua tuy~n dl,lng.
Di~u 3. Quyt dinh nay co hi~u ll,l'ck~ ill ngay kY.
Di~u 4. Chu tich UBND qu~n San Tra, thu truang cac Co' quan, dan vi co
lien quan va cac ong (ba) co ten trong danh sach t~i Biu 1 can cu Quyt dinh
thi hanh.!)\'
NO'i nhq.n:
- Nhu Bi@u 4;
- Luu: VT, XDCQ.

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIl~:TNAM


D{)cl~p - Tl}' do - H~nh phuc

UBNDTHANHPH08ANANG

SON<)I Vl}
~.

~~CH
~~o

PHt DUYJ):TKET
.,.'

QuA TUYEN Dl)NG VIEN CHUC 81/ NGHIJ):P GIAo Dl)C vA DAo T~O
QUAN SON TRA NAM 2015

~1-

SO
~
.
I~g.(~Vii}1b~ "m thea Quyit ainh sb~3Q3!QD-SNVngay 2..5 thimg 9 nam 2015 eua Giam abc SiJ N(ji v~ thanh phb Dil N8.ng)

*~.

'\.\

~,~

A~~

~"PH6W
"
S
TT

HQvATEN

NGAY,
THANG,
NAM
SINH

HO KHAu THUONG
TRU

TRINH
DO

CHUYEN NGANH
DAoT~O

VJ TRi Dlj
TUYEN

B~CTIEUHQC

Fl.~
~
<.'l

1 Bui Thi Nga

21/6/1990

Lien ChiSu, 8:1 Nfulg

D~i hQc

Giao d\lc TiSu hQc

Giao vien TiSu hQc j

2 N guy~n Thi Van

23/10/1990

N gii Hanh Son, 8:1 N~ng

8~i hQc

Giao d\lc TiSu hQc

Giao vien TiSu hQc

'0.

: N
'$-.

-1",,~

3 86 Thi Thuy Dinh

29/10/1992

Lien ChiSu, 8:1 Nfulg

Cao d~ng

Giao d\lc TiSu hQc

Giao vien TiSu hQc

4 8~ng Thi Huy~n

11/01/1993

Phu Vang, Thua Thien Hu~

D~i hQc

Giao d\lc TiSu hQc

Giao vien TiSu hQc

5 Nguy~n Thi Tuy~t

15/9/1988

Lien ChiSu, 8:1 N~ng

8~i hQc

Giao d\lc TiSu hQc

Giao vien TiSu hQc

6 Vii Thi Th:1o

13/3/1986

C~m L~, 8:1 N~ng

D~i hQc

Giao d\lc TiSu hQc

Giao vien TiSu hQc

7 Nguy~n NgQc Nguy~t H6ng

07/7/1988

H,'li Chau, 8:1 N~ng

8~i hQc

Giao d\lc TiSu hQc

Giao vien TiSu hQc

8 Tr~n Thi Minh Tuy~t

17/02/1976

Son Tr:1,8:1 N~ng

D~i hQc

Su p1wm tiSng Anh

Giao vien tiSng Anh

9 Luu Thi N\l

18/10/1993

Thanh Khe, 8:1 N~ng

8~i hQc

Cli nhan ti~ng Anh

Giao vien tiSng Anh

10 Tn1n NgQc Thanh Truc

09/11/1991

H:1iChau, 8:1 N~ng

D~i hQc

Su ph~m ti~ng Anh

Giao vien ti~ng Anh

11 Le Thi Thuang

04/02/1983

Hai Chau, 8:1 Nfulg

D~i hQc

Cli nhan ti~ng Anh

Giao vien ti~ng Anh

NGAY,
THANG,
NAM
SINH

HQ KHAu THUONG
TRU

TRiNH
DQ

CHUYEN NGANH

VI TRinV

DAoT~O

TUYEN

12 H6 Thi Bieh H~ng

05/02/1977

Ngu Himh Son, Da N~ng

D~i hQc

Ct'r nhan ti~ng Anh

Gia.o vien ti~ng Anh

13 N guySn Thi Thao

24/7/1990

Hoa Vang, Da N~ng

D~i hQc

Ct'r nhan ti~ng Anh

Giao vien ti~ng Anh

14 NguySn Thi Trang

18/3/1992

Lien Chi~u, Da N~ng

D~i hQc

Su ph~m ti~ng Anh

Giao vien ti~ng Anh

15 Le Thi TraMy

06/02/1987

Cfim L~, 8a N~ng

8~i hQc

Ct'r nhan ti~ng Anh

Giao vien ti~ng Anh

16 86 Thi H6ng Trinh

02/12/1993

Ngu Hanh Scm, Da N~ng

D~i hQc

Su ph~m ti~ng Anh

Giao vien ti~ng Anh

17 Tr~n Thi Nh~t Tien

09/01/1992

Son Tra, 8a N~ng

D~i hQc

Ct'r nhan ti~ng Anh

Giao vien ti~ng Anh

18 Le Thi Huy6n Khanh

07/5/1992

Thanh Khe, Da N~ng

D~i llQc

Su ph~m ti~ng Anh

Giao vien ti~ng Anh

10/8/1988

Son Tra, Da N~ng

8~i hQc

Giao dl).cth~ ch~t

Giao vien Th~ dl).c

20 Ph~m Thi Minh Thu

02/02/1988

Son Tra, Da N~ng

D~i llQc

Giao dl).cth~ ch~t

Giao vien Th~ dl).c

21 NguySn T~ Thi NgQc Linh

24/8/1987

Son Tra, Da N~ng

D~i hQc

Giao dl).cth~ ch~t

Giao vien Th~ dl).c

22 Le Thi Hoa

30/4/1987

San Tra, Da N~ng

8~i hQc

Giao dl).cth~ ch~t

Giao vien Th~ dl).c

23 N go Thi Minh Van

04/7/1987

Son Tra, Da N~ng

8~i hQc

Giao dl).cth~ ch~t

Giao vien Th~ dl).c

24 NguySn Thi Hoang Oanh

30/6/1987

San Tra, Da N~ng

D~i hQc

25 Trinh Duc Dl).ng

30/01/1988

Son Tra, Da N~ng

Cao ding

26 Dinh Thien Huy

27/3/1988

H<iiChau, 8a N~ng

D~i hQc

Ki~m thl1'ph~n m6m

Giao vien Tin llQc

27 Phan Quang Dung

28/7/1980

San Tra, 8a N~ng

8~i hQc

Ky su Cong ngh~ thong


tin

Giao vien Tin hQc

S
TT

HQvATEN

19 Vo Thi Dao

Ct'r nhan Cong ngh~


thonQ:tin
Ct'rnhan Cong
nQ:hethon2 tin

Giao vien Tin hQc


Giao vien Tin hQc

NGAY,
THANG,
NAM
SINH

HQ KHAu THUONG
TRU

TRiNH
DQ

CHUYEN NGANH

28 NguySn The Vi~t

26/9/1989

Thanh Khe, Da Nfulg

D:;tihQc

CU nhan Toan - Tin

29 Huynh Thi Thuy Nga

11/11/1992

Son Tra;Da N~ng

Trung clip

Mua dan gian

30 Ph:;tm Van Vl1

26/7/1983

Son Tra, Da N~ng

D:;tihQc

Su ph:;tmAm nh:;tc

31 NguySn Bich Long

16/4/1985

Son Tra, Da Nfulg

Trung clip

Thanhnh:;tc

S
TT

HQvATEN

II
1 T6ng Van Chinh

DAoT~O

VI TRI

nv

TUYEN
Giao vien Tin hQc
Giao vien Tong ph\!
trach Doi
Giao vien Tong ph\!
trach Doi
Giao vien Tong ph\!
trach Doi
H.C.~

B~C TRUNG HQC CO SO


06/7/1985

Son Tra, Da N~ng

Th:;tcsi'

Van hQc Vi~t Nam

Giao vien Ngfr Van

2 Trfm Thi L~

05/7/1990

Son Tra, Da Nfulg

D:;tihQc

Cll' nhan Van hQc

Giao vien Ngfr Van

3 N guySn Thi Thu

20/7/1982

Son Tra, Da N~ng

D:;tihQc

Cll' nhan Ngfr van

Giao vien Ngfr Van

4 Vo Thi Thu

11/10/1979

Thanh Khe, Da N~ng

Th:;tcsI

Van hQc Vi~t Nam

Giao vien Ngfr Van

5 NguySn Thi Bao Trinh

27/3/1990

Ngl1 Hanh Son, Da N~ng

D:;tihQc

Su ph:;tmNgfr van

Giao vien Ngfr Van

6 N guySn Thi Phuang Thao

09/02/1985

Son Tra, Da Nfulg

D:;tihQc

Su ph:;tmNgfr van

Giao vien Ngfr Van

7 Le Thi Th()'ffi

21/01/1983

Son Tra, Da N~ng

Th:;tcsI

Van hQc Vi~t Nam

Giao vien Ngfr Van

8 NguySn Thi D~m

07/3/1986

Lien ChiSu, Da N~ng

D:;tihQc

Cll' nhan Toan - Tin

Giao vien Toan hQc

9 Le NguySn H:;tLam

08/3/1989

Son Tra, Da N~ng

D:;tihQc

Cll' nhan Toan - Tin

Giao vien Toan hQc

10 Vo Thi Thu Huy~n

06/10/1989

Son Tra, Da N~ng

D:;tihQc

Cll' nhan Toan - Tin

Giao vien Toan hQc

11 Di;ing Cong Quang

06/5/1989

San Tra, Da N~ng

D:;tihQc

Cll' nhan Toan - Tin

Giao vien Toan hQc

/'

.,

NGAY,
THANG,
NA.M
SINH

HO KHAu THUONG
TRU

TRINH
DO

CHUYEN NGANH
DAoT~O

08/6/1991

Hoa Yang, Da N~ng

D~i hQc

CU nhan Toan - Tin

Giao vien Toan 119C

13 Le Thj H6ng Nhung

01/12/1988

Cfim L~, Da N~ng

D~i hQc

Cli nhan Toan - Tin

Giao vien Toan hQc

14 Vii Nhu Th\lc Huyen

13/10/1991

Son Tra, Da N~ng

D~i I19c

cu nhan Ti~ng Anh

Giao vien ti~ng Anh

15 NguySn PhuO'ng My

23/02/1991

Hai Chau, Da N~ng

D~i hQc

CU nhan V~t ly

Giao vien V~t ly

16 Vil Tu~nAnh

20/01/1989

N gii Hanh Son, Da N~ng

D~i hQc

CU nhan V~t ly

Giao vien VcfttIy

17 Tr~n Thi Hai Y~n

01/01/1985

Son Tra, Da N~ng

Cao ding

Su ph~m Ly - Ky thucftt
conQ:nQ:hieo

Giao vien VcfttIy

18 NguySn Thi Anh

20/8/1988

Son Tra, Da N~ng

D~i hQc

Su ph~m Ljch su

Giao vien Ljch su

19 Cao Thj Nga

02/7/1987

Hoa Yang, Da N~ng

D~i hQc

Su ph~

Ljch su

Giao vien Lich su

20 Ph(;lmThj Xuy~n

10/8/1988

Lien ChiSu, Da N~ng

D(;li119C

SU ph~m Lich su

Giao vien Ljch sli

21 Ph~m Thi Kim H~

05/5/1987

Hai Chau, Da N~ng

D~i hQc

CU nhan Dja ly

Giao vien Dja Iy

22 Vo Thi Ny Sa

10/6/1987

Thanh Khe, Da N~ng

D(;lihQc

CU nhan Dja Iy

Giao vien Dja Iy

23 Doan Thi N gQCThao

09/4/1988

Son Tra, Da N~ng

D~i I19C

cu nhan Sinh hQc

Giao vien Sinh hQc

24 NguySn Thj Trang

17/9/1989

Son Tra, Da N~ng

25 Le Thi Nhung

12/8/1984

Ngii Hanh San, Da N~ng

26 Huynh Bao NgQc

20/8/1982

Son Tra, Da N~ng

Tlwc sT

Su ph~m H6a hQc

Giao vien H6a hQc

27 Phan Dong

26/6/1988

Ngii Hanh San, Da N~ng

D~i 119C

Giao d\lc thS ch~t

Giao vien ThS d\lc

S
TT

HQvATEN

12 DilOThj Dinh

Th~c sT,D~i ThlJc vcftthQc, Su ph~m


hoc
Kjrthuat - NonQ:lam
Cli nhan Sinh - Moi
D(;li119C
tmang

VJTRinlj
TUYEN

Giao vien Sinh hQc


Giao vien Sinh hQc

NGA.Y,
THANG,
NAM
SINH

HQ KRAu THUONG
TRU

TRiNH
DQ

CHUYEN NGA.NH
DAoT~O

28 Le Thi Bich NgQc

13/6/1987

Ngu Hanh Son, Da N~ng

D~i hQc

Cong ngh~ thong tin

Giao vien Tin hQc

29 Ph~m Duc Trung

16/3/1990

'Ngu Hanh Son, Da N~ng

D~i hQc

Suph~m Tin

Giao vien Tin hQc

S
TT

HQVA.TEN

Danh sac" nay co 60 (sau l1ul'O'i)ngtrui

VlTRIDlj
TUYEN

Rate