You are on page 1of 24

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 7 padziernika 2015 | Nr 19 (196)

GazetaInformator.pl

REGION BEZPIECZESTWO

70-lecie I LO w Raciborzu

Pedol wreszcie tra za kraty

Zjazd absolwentw LO
z okazji jubileuszu szkoy

Fot. Gazeta Informator

Sebastian S. trener MKS ODRA Wodzisaw trafi do wizienia na 12,5 roku.


LESZEK IWULSKI

Ponad 12 lat w wizieniu ma


spdzi trener szkki pikarskiej
MKS Centrum Odra Wodzisaw
lski Sebastian S. za molestowanie seksualne 21 chopcw poniej 15-ego roku ycia. Czynw
tych mia dopuszcza si m.in.
na obozach pikarskich. Sprawa
wysza na jaw, gdy jeden z chopcw poskary si rodzicom, ktrzy poinformowali o zdarzeniu
policj. cznie oskaronemu
postawiono 28 zarzutw. 37-letni Sebastian S. do momentu
oskarenia cieszy si nieposzlakowan opini. Mia wieloletnie
dowiadczenie trenerskie, w tym
rwnie w pracy z modzie. W
rodowisku by znany jako pasjonat. Odby nawet sta w FC
Barcelona. Pracowa nie tylko w
Wodzisawiu, ale take m.in. w
raciborskiej Unii. Prowadzi klas sportow w wodzisawskim
gimnazjum. Po jego aresztowaniu cay Wodzisaw by w szoku.
Bezporednio po zatrzymaniu
szef szkki pikarskiej Roman
Zieliski mwi prasie: - Nikt
nie chcia uwierzy. To dla nas
wszystkich szok. On mia wspania opini, by oddany pracy,

Stowarzyszenie Absolwentw i Przyjaci I Liceum


Oglnoksztaccego w Raciborzu im. Jana Kasprowicza zaprasza na zjazd absolwentw, ktry odbdzie si
10 padziernika 2015 roku.

Trenerowi Sebastianowi S. postawiono ponad 20 zarzutw o pedoli.


wszyscy go lubili. W tej klasie
ucz si wspaniae dzieciaki. On
zajmowa si tylko klas sportow w gimnazjum. Inni trenerzy
s te w szoku, dla nas wszystkich to wielki dramat. - Podobne
odczucie miao wczeniej wielu.
Trener w swojej pracy odnosi
sukcesy. W chwili zatrzymania
prowadzony przez niego zesp
liderowa w tabeli z 6 punktami
przewagi nad najbliszym rywalem. Sebastian S. by znany, ceniony i szanowany. Cieszy si olbrzymim zaufaniem zarwno ze
strony dorosych, jak i modziey.
Dopiero przerwanie zmowy milczenia przez chopcw z roczni-

ka 98 pozwolio na to, e sprawa


znalaza swj na na sdowej
wokandzie. Trener mia dopuszcza si aktw pedolii wielokrotnie. Oskarenie dotyczyo
lat 2008-2013. Sd Okrgowy w
Gliwicach wydzia zamiejscowy
w Rybniku przychyli si do stanowiska sdu w Wodzisawiu,
gdzie toczyo si postpowanie w
pierwszej instancji. Postpowanie przed sdem z uwagi na charakter sprawy toczyo si z wyczeniem jawnoci. Przesuchano
rodzicw, samych nastolatkw,
a take biegych. Przesuchania
prowadzone byy w obecnoci
psychologa sdowego. Poza kar

wizienia orzek take nawizk


na rzecz oskaronych w wysokoci 500 z, a take zakaz prowadzenia zaj zwizanych z edukacj, wychowaniem modziey
i opiek nad nieletnimi. Podczas
procesu oskarony nie przyznawa si do winy i wielokrotnie odmawia skadania zezna. Trenera aresztowano w marcu 2013r.
Postpowanie z uwagi na dobro
pokrzywdzonych odbywao si
za zamknitymi drzwiami. Sami chopcy nie brali udziau w
procesie. Ich zeznania uzyskane
m.in. przy obecnoci psychologa
zostay przedstawione sdowi na
pimie.

O pocztkach I LO i jubileuszu czytaj na str. 4


Nie zwlekaj,
zapisy trwaj!

Patronat medialny:

Wicej na stronie
www.zso1raciborz.pl

RACIBRZ - SAMORZD

Jeszcze rok dla krwiodawstwa

Minister Zdrowia da szans RCKiK w Raciborzu. Za rok okae si czy zostanie poczone z Katowickim oddziaem.
PAWE STRZELCZYK

Podczas ostatniego posiedzenia miejskiej komisji budetu zasiadajcy w niej radni


zgodnie uznali, i wszelkie dys-

kusje i emocje wok raciborskiego krwiodawstwa s w tej


chwili niewskazane, a na rozmowy w tym temacie przyjdzie
czas za kilka tygodni. Ju w poniedziaek sprawa bya mocno

roztrzsana, std na sesji miano


zadowoli si such informacj
na temat centrum ze strony jego
obecnej szefowej. Leon Fioka w
imieniu opozycji zapowiada nawet, i zoy wniosek aby punkt

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

powicony krwiodawstwu cakowicie wykreli z programu.


Co nowego w sprawie
RCKiK, radni dowiedzieli si
jednak z ust wicewojewody Gabrieli Lenartowicz. Odczytaa
ona krtkie pismo od ministra
zdrowia, z ktrego wynika, i
decyzja o poczeniu RCKiK Racibrz z Katowicami zostaje odroczona o rok. Czas ten jednostka z Raciborza ma powici na
wdroenie programu naprawczego, ktry udowodni organowi nadzorujcemu, e fuzja nie
jest konieczna. Mniej wicej tego
samego dowiedzieli si dwa dni
wczeniej na komisji.

I cho miao oby si bez pyta, to jednak one pady. Radni


Piotr Klima i Zuzanna Tomaszewska powoujc si na konkretne akty prawne zarzucili, i
- najprociej mwic - przekazane informacje niewiele wnosz, a na naprawd interesujce
radnych tematy pani wicewojewoda nie bya w stanie udzieli
satysfakcjonujcych odpowiedzi. Jeszcze dalej poszed Micha Wo, mwic wprost, i
obecno Gabrieli Lenartowicz
na sesji ma zwizek z kampani
wyborcz (Lenartowicz startuje
do sejmu z listy Platformy Obywatelskiej). Ta bronia si, i na

Terminale patnicze

sesj zostaa zaproszona, a nie


mwi wicej poniewa nie jest
stron w sprawie, a ewentualne
dziaania naprawcze najpierw
powinien pozna minister. Posdzenia o prowadzenia kampanii uznaa za krzywdzce, za
co Wo przeprosi.
Opozycjonici dziwili si ponadto, dlaczego kwestia RCKiK
jest w ogle poruszana, skoro
wczeniej zgodnie postanowiono o jej zaniechaniu. Dyskusj
uci przewodniczcy rady Henryk Majnusz stwierdzeniem, i
skoro harmonogram taki punkt
przewidywa, to powinien si on
odby.

szczegy
str. 7

Najtaniej w regionie

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

REGION SAMORZD

KOMENTARZ NA GORCO

Niepenonienawi

Fot. : Pawe Strzelczyk

Internauta komentuje propozycje orzekania niepenosprawnoci w Raciborzu Uomy do Rybnika.


leszek iwulski

To powinna by propozycja, z ktr si wszyscy zgodz. Radna Teresa Frencel


zaproponowaa, aby stworzy
moliwo orzekania o niepenosprawnoci na miejscu,
w Raciborzu. Dzisiaj wszyscy
zainteresowani, aby uzyska
orzeczenie o niepenosprawnoci musz uda si do Rybnika. Dla osb chorych jest
to nierzadko podr mczca i kosztowna. Ponadto raciborzanie wpacaj do kasy
Rybnika na ten cel 100 tys. z
rocznie. Starosta Ryszard Winiarski tumaczy jednak, e
obecnie ze wzgldu na opr
Rybnika nie jest to moliwe.
Byaby to jeszcze jedna zwyka potyczka samorzdowcw, gdyby nie dwa fakty. Po
pierwsze jest ona osadzona w
realiach kampanii wyborczej.
Radna Teresa Frencel kandyduje do parlamentu, a jej
skdind zasadna propozycja
przez niektrych interpretowana jest w kategoriach walki
wyborczej. Po drugie uwaga
radnej Frencel spotkaa si z
negatywnym odzewem spoecznym. Jeden z uytkownikw portalu facebook Maciej
Besz skomentowa j w wyjtkowo niewybrednych sowach: - Pytam po co kolejne
wydatki? Chcesz mie szmato wyborcw wrd jenych
uomw? Niech spier.j do
Rybnika a nawet i do Katowic
po co ja si pytam? Wypo-

Propozycja radnej Teresy Frencel (na zdjciu),


aby stworzy moliwo orzekania o niepenosprawnoci
w Raciborzu, nie kademu si spodobaa.
wied ta, dotyczca przecie
osb najsabszych, tych ktrym spoeczestwo powinno
zapewni przynajmniej minimum rwnego traktowania
jest symptomatyczna. Wpisuje si ona rwnie w pewien
specyficzny sposb dyskutowania o sprawach publicznych. Podobne wypowiedzi
przetaczaj si przez fora internetowe w kwestii uchodcw i imigrantw ekonomicznych. Sowa takie jak: dzicz,
bydo, podludzie opanoway sfer publiczn. Radny
Dawid Wacawczyk uwaa, e
jest to pokosie radykalizacji
debaty publicznej wynikajcej
z permanentnego ju ycia w
realiach kampanii wyborczej.
Wedug niego: - Waciwie to
ju trzecia kampania wyborcza, jak przeywamy w sto-

<< GazetaInformator.pl

sunkowo niedugim czasie.


Taka sytuacja musi wymusza radykalizacj jzyka publicznego. W dodatku wiele
kwestii spoecznych nakada
si na niepokoje, ktrymi yje
caa Europa. Kwestie uchodcw, imigrantw ekonomicznych rozpalaj wyobrani
waciwie w caej Unii Europejskiej. Te dwa fakty powoduj niebywae zaostrzenie
debaty publicznej, staj si
wod na myn populistw.
Skrajnoci zaczynaj by
przedstawiane jako norma,
co w konsekwencji powoduje
niejako oswojenie si z nimi
duej czci spoeczestwa.
W tych warunkach wypowiedzi w rodzaju tych komentujcych stanowisko radnej
Frenclowej s coraz czstsze.
wiadcz one o niedojrzaoci

komentujcego, ale take o


skali problemu, jakim jest zjawisko hejtowania. Ubolewa
naley jedynie nad tym, e
podobnymi przypadkami zbyt
rzadko zajmuj si organy cigania. Stanowisko radnego
Wacawczyka nie jest odosobnione. Pose Henryk Siedlaczek uwaa, e: - abstrahujc
od tego, jakie mamy stanowisko w pewnych sprawach, to
niestety musimy zauway
narastajc fal nienawici i
plemiennego egoizmu w wielu sprawach spoecznych. Jak
wida dotyczy to nawet niepenosprawnoci. Przeraajce jest to, e to epatowanie hasami skrajnymi jest widoczne
nawet w kwestiach dotyczcych kwestii niezwykle traumatycznych i intymnych jak
mier dziecka. Musimy sobie
poradzi z t fal nienawici w
internecie. yjemy w fajnym
pastwie, wrd fajnych ludzi
i nie powinnimy pozwoli na
to, eby to zniszczy. Moim
zdaniem to pastwo powinno
zadba o to, by takie wypowiedzi nie pozostaway bez echa.
Nie chodzi tu bynajmniej o
to, bymy yli w pastwie
policyjnym. Mamy wolno
wypowiedzi i to jest warto,
ktrej nie moemy sobie odebra. Nie moe by jednak
tak, e bezkarnie drugiego
czowieka si niszczy, obrzuca si go botem, wylewa pomyje. Nie mona przyzwoli,
eby w debacie krlowaa pogarda i kamstwo. Dlatego w

Katarzyna Dutkiewicz
Radna Powiatu Raciborskiego
Ta wypowied to absolutny skandal. Tu ju nie chodzi
o ten potok wulgaryzmw i inwektyw, ale o przeraajcy brak
jakiejkolwiek empatii w stosunku do drugiego czowieka. Do
sabszego czowieka. W swojej
pracy stykam si wielokrotnie
z osobami niepenosprawnymi,
wykluczonymi spoecznie, dramatycznie nieraz mierzcymi
si z naogami. Nie mog sobie
wyobrazi, jak mona nazywa
ich w ten sposb. Pomimo tego,
e ten odraajcy komentarz nie
jest anonimowy, e kto mg
podpisa si pod takim stekiem
obrzydliwoci, podpisa si
imieniem i nazwiskiem, to nie
zmienia faktu, e wypowied ta
spenia wszelkie kryteria definicji internetowego hejtu. Moim
zdaniem wiadczy to dobitnie o
tym, e jzyk sieci staje si coraz wikszym problemem spoecznym. Mowa jako narzdzie
komunikacji jest bodaj najwikszym dobrodziejstwem, w jakie
mojej opinii pastwo powinno zapewni egzekucj tego,
by czowiek by odpowiedzialny za swoje sowa. Powiedzie
mona wszystko. Jeli jednak
te sowa s nieprawdziwe, jeli nios nienawi, to kady powinien wiedzie, e jest
prawo, ktre moe go za to
pocign do odpowiedzialnoci. W podobnym klimacie wypowiada si radna
powiatowa Katarzyna Dutkiewicz, ktra odebraa komentarz internauty niezwykle

wyposaya nas cywilizacja.


Dziki niej moemy bezkonfliktowo i skutecznie rozwizywa
rne kwestie. Niestety jak wida moe rwnie by przyczynkiem do rodzcej si fali nienawici. To nie s tylko sowa. Za
tymi sowami moe bowiem i
przemoc, strach, rozmaite tragedie. W mojej opinii zjawisko
to jest pokosiem anonimowoci
sieci, pewnego rodzaju poczucia bezkarnoci. Chc zapewni
jednak, e anonimowo ta jest
iluzj. Organy cigania dysponuj moliwociami dotarcia do
hejterw. Dla mnie, jako osoby
od lat zaangaowanej w pracy z
ofiarami przemocy czy naogw
taka wypowied jest bulwersujca z jeszcze jednego powodu.
Ot jest ona incydentem. Nie
chciaabym, eby rzutowaa na
powicenie czy empati dziesitek, setek raciborzan, ktrzy
dostrzegaj potrzeby drugiego
czowieka. Jestem przekonana,
e w wielkiej rzeszy raciborzanie chtnie dla innych czyni
dobro.
osobicie. W oczach radnej: ta wypowied to absolutny
skandal. Tu ju nie chodzi o
ten potok wulgaryzmw i inwektyw, ale o przeraajcy
brak jakiej empatii w stosunku do drugiego czowieka. Do
sabszego czowieka. W swojej
pracy stykam si wielokrotnie
z osobami niepenosprawnymi, wykluczonymi spoecznie,
dramatycznie mierzcymi si
z naogami. Nie mog sobie
wyobrazi, jak mona nazywa ich w ten sposb.

RACIBRZ - GOSPODARKA

Ryszard Wolny zwolniony

Co z terenem przy wizieniu?

Mistrz Olimpijski, Ryszard Wolny


nie jest ju trenerem reprezentacji Polski.

Miasto liczy na to, e wojewoda przekae


teren przy kowej w formie darowizny.
Fot. Leszek Iwulski

Ryszard Wolny i Wodzimierz Zawadzki, mistrzowie


olimpijscy z Atlanty (1996),
nie s ju trenerami kadry
Polski w zapasach w stylu klasycznym. Polski Zwizek Zapaniczy rozpisa konkurs na
to stanowisko. Powd? Nasi klasycy sabo wypadli na I
Igrzyskach Europejskich w
Baku, ale oczywicie dla nich
imprez docelow byy mistrzostwa wiata w Las Vegas.
Stamtd nie przywieli jednak
adnego medalu. Mao tego,
nie wywalczyli adnej kwalifikacji olimpijskiej, co przydarzyo si po raz pierwszy od
wielu lat.

Zarwno trener kadry Ryszard Wolny (na zdj.),


jak i prezes polskich zapasw Grzegorz Pieronkiewicz pochodz z Raciborza, to tym razem obyo si bez sentymentw.
Polski Zwizek Zapaniczy
pod wodz Grzegorza Pieronkiewicza rozpisa konkurs na
nowych trenerw kadry. Kandydaci mog zgasza si do
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

23 padziernika. Sytuacja polskich zapasw jest najgorsza


od wielu lat.
ps

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

44-300 Wodzisaw, ul. Rynek 6,

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

Fot. Gazeta Informator

REGION - SPORT

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Od kilku lat teren przy kowej niszczeje. Jest porzdkowany tylko kilka razy do roku.
Prezydent Raciborza, Mirosaw Lenk ma zamiar zwrci
si do wojewody, ktry w imieniu Skarbu Pastwa zarzdzaj terenem po dziakach na ul.
kowej przy Wizieniu, o przekazanie gminie tej nieruchomoci w formie darowizny. Jeszcze
na pocztku 2015 roku powiat
raciborski, administrujcy nieruchomoci w imieniu Skarbu
Pastwa, prbowa po raz kolejny pozby si jej sprzedajc
w drodze przetargu. Starosta
yczy sobie za teren 2,9 mln z,
ale nie znalaz nabywcy. Przypomnijmy, miasto niebezpodstawnie od dawna ostrzy sobie zby
na pooony nieopodal centrum

grunt widzc tam budownictwo


mieszkaniowe i usugi. Niebezpodstawnie, gdy nieruchomo
miaa by elementem wymiany
w porozumieniu zawartym midzy wojewod, powiatem i miastem przy okazji budowy nowej
komendy policji na ul. Bosackiej. Do wymiany nieruchomoci jednak nigdy nie doszo, a
prezydent ma konkretne plany
zwizane z tym miejscem. Majc wic po raz pierwszy zielone
wiato od starosty (wczeniej
powiat blokowa przedsiwzicie liczc na okrelony procent
ze sprzeday w imieniu Skarbu
Pastwa. Teraz starosta wyraa
zgod) prezydent nosi si z za-

miarem wystosowania do wojewody pisma o przekazanie nieruchomoci miastu.


- Chcemy postawi tu na budownictwo mieszkaniowe. Teren
jest dobrze usytuowany, uzbrojony, z dostpem do wszystkich
sieci - poinformowa w trakcie
ostatniego posiedzenia komisji
gospodarki miejskiej prezydent.
Przeraa go tylko nieco cena. Za
dziak o wielkoci 2,139 hektara wojewoda yczy sobie 2,7 mln
z netto, wic jeli zdecyduje si
podarowa j miastu, do zapacenia zostanie VAT. A to suma
rzdu 700 tysicy zotych.
ps

SPOECZNY
REMONT HALINKI

Powraca problem niskiej emisji

trzebne s jeszcze m.in. prace spawalnicze i elektryczne.


Na szczcie los Halinki nie
jest obojtny raciborzanom,
std do prezydenta zgaszaj si kolejni przedsibiorcy,
gotowi zorganizowa co na
ksztat honorowego komitetu opieki nad lokomotyw.
Mirosaw Lenk ma nadziej,
i gremium takowe uda si w
cigu miesica powoa.
Parowz Tw 53 zosta wyprodukowany w 1959 roku.
Od 1985 roku stoi na Placu
Dworcowym stanowic ma, ale cieszc oko turystw
atrakcj (przede wszystkim
tych najmodszych) Raciborza. Przydomek Halinka
nosi na cze Haliny Tarkoty, byej zastpczyni naczelnika stacji PKP w Raciborzu.
ps

RUDA RZEK
ROKU 2015
chwali w caej Polsce t cenn
przyrodniczo i spoecznie rzek.
Inicjatywa bya take szans na
zainteresowanie mieszkacw
rodowiskiem naturalnym w
ich najbliszym otoczeniu oraz
do mobilizacji, by zrobi co razem, jako lokalna wsplnota.
Tak dobry wynik uzyskalimy
dziki pomocy wielu rodowisk
promujcych przedsiwzicie,
wsppracy z okolicznymi samorzdami, zaangaowaniu
urzdnikw, uczniw rybnickich szk, firm, harcerzy z druyny wodniackiej (ktrzy zorganizowali na miejskim rynku
happening zachcajcy do gosowania), firmy Aktywni organizujcej spywy kajakowe, lokalnych mediw i wielu innych
osb. Spory wkad wnieli te
mieszkacy dzielnic, na terenie
ktrych Ruda przepywa mwi Agnieszka Skupie Asystent
Prezydenta Miasta Rybnik.

Fot. Justyna Korzeniak

EFFECTOR KIELCE Z PUCHAREM PREZYDENTA

pawe strzelczyk

- Czy zdrowie kilkuset


ludzi nie jest waniejsze ni
dziaalno dwch firm? radny Dawid Wacawczyk
uj si za mieszkacami
blokw przy Sowackiego,
Ogrodowej i Pracy zatruwanych dymem z pobliskich
kominw. Temat nie jest
nowy, wraca za kadym razem, gdy tylko rozpoczyna
si sezon grzewczy. Mieszkacy skaryli si ju prezydentowi, rwnie starocie
sprawa jest nieobca. Tym
razem na pomoc wezwali
radnego Dawida Wacawczyka, ktry przypomnia o
problemie na ostatniej sesji
rady powiatu. Teren otoczony jest ze wszystkich stron
blokami, std dym wydobywajcy si z kominw nie
ma ujcia. - Tam si tworzy jaki cyklon. Waciciele firm nie reaguj na uwagi
i proby prezydenta o podczenie do sieci ciepowniczej, cigle pal czym si da,
chciabym wierzy, e tylko
wglem - mwi dodajc i
w starocie ostatnia nadzieja, e ten bokserskim ruchem zabroni uytkowania
tym firmom. - Jeli ma si

Niektrzy mieszkacy miasta pal w piecach


czym tylko si da. Stra miejska, wadze miasta
i powiatu s bezsilne w walce z trucicielami.
do wyboru zdrowie kilkuset
osb i wygod dwch czy
trzech firm, trzeba postawi na ostrzejsze zagranie podsumowa swe wystpienie Dawid Wacawczyk.
- Interweniowalimy tak
kilkanacie razy, podobnie
jak prezydent i stra miejska - poinformowa staro-

sta. Skuteczn interwencj,


wedug jego sw uniemoliwia fakt, i bardzo trudno
jest przyapa domniemanych trucicieli na gorcym
uczynku. Jak jednak zapewni, we wsppracy ze stra miejsk bdzie prbowa
zaskoczy winnych procederu.

RACIBRZ - GOSPODARKA

MARNA WIZYTWKA RACIBORZA


Problem dzikich wysypisk
mieci przy drogach dojazdowych do miasta.
Prezydent Mirosaw Lenk
jest mocno zdziwiony, e cigle
powstaj nowe dzikie wysypiska,
a ludzie dalej pozbywaj si mieci po lasach i rowach, skoro i tak
kadego obowizuje staa opata
za wywz odpadw. W trakcie
ostatniego posiedzenia komisji
gospodarki miejskiej radny Leon Fioka poinformowa o stercie mieci zalegajcej w lesie przy

drodze z Raciborza do Kornowaca. Zauwaajc, i jest to kiepska


wizytwka witajca w miecie,
poprosi prezydenta o interwencj u podlegych mu sub.
Syszc to prezydent wyrazi
zdziwienie, e po wprowadzeniu nowych przepisw odnonie
opat za odbir mieci, komukolwiek chce si uprawia proceder
zamiecania lasw i nielegalnego
pozbywania si odpadw, skoro i
tak kady jest objty opat za ich
wywz. Sam zreszt niejedno-

krotnie na drogach wylotowych


z miasta obserwuje to zjawisko,
np. pikny wwz na drodze do
Cyprzanowa jest jednym z takich miejsc, gdzie systematycznie podrzucane s wory ze mieciami. W sprawie mietniska na
granicy Kornowaca i Raciborza
zapewni, i zwrci si o interwencj do Nadlenictwa Rybnik,
ktremu podlegaj tamtejsze lasy.

KUNIA RACIBORSKA - INWESTYCJE

Cakowity koszt czwartego


etapu modernizacji kuniaskiego MOKSiR-u wyniesie ponad 415 tys z.
Ruszy czwarty etap remontu Miejskiego Orodka Kultury
Sportu i Rekreacji Kunia Kultury. Tym razem celem modernizacji jest hol gwny, ktry ma
nabra cakowicie nowego wygldu. Na tym etapie powstanie
rwnie zewntrzna winda dla
osb niepenosprawnych. Inwestycja jest realizowana dziki

wsparciu ze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Cakowity koszt tego etapu inwestycji wynosi 415 tys. z. Budynek Kuni Kultury remontowany jest wieloetapowo od
2011r. W poprzednich etapach
udao si m.in. dokona termomodernizacji obiektu (polegajcej na cakowitej wymianie stolarki okiennej i zamontowaniu
nowego pieca), wyremontowa
sal widowiskow (wymienione zostay m.in. fotele, zamon-

towano nowy system owietleniowy, odnowiono okadziny


cienne). rodki potrzebne na
remont pochodziy z rnych
rde. Dyrektor Kuni Kultury postara si o wsparcie
m.in. z Urzdu Miasta Kunia
Raciborska, Ministerstwo Kultury i dziedzictwa narodowego,
a take lokalnych podmiotw
takich jak fabryka obrabiarek
Rafamet.
l

Konkurs Domu Ksiki


Przy jakiej ulicy mieci si ksigarnia
Dom Ksiki w Wodzisawiu lskim?
Nagrod ksika Zimowe stolice Europy
Effector Kielce w meczu
finaowym pokona druyn z Berlina. Na zdjciu
atakujcy Effectora Kielce,
Sawomir Jungiewicz.

Odpowiedzi mona przesya na adres


konkurs@raciborz.com.pl

NAPAD Z NOEM
W lipcu 2013 roku w orach
doszo do napadu. Tu po
6.00 w jednym z miejscowych
sklepw pojawi si mody
mczyzna, ktry podszed do
lady i, groc sprzedawczyni noem, zada pienidzy.
Cae zdarzenie zarejestroway
kamery monitoringu przemysowego i mimo, e sprawca z upem opuci sklep, a
nastpnie ukrywa si przez
ponad 2 lata, orscy kryminalni cay czas poszukiwali
napastnika. Wpad w ich rce
na pocztku padziernika w
Raciborzu. Na wniosek prokuratora i ledczych, mczyzna zosta tymczasowo aresztowany. Za rozbj z uyciem
noa gro mu nie mniej ni
3 lata wizienia.
SENIOR Z WIGOREM
Gmina Krzanowice realizuje projekt Senior z Wigorem
majcy na celu aktywizacj
osb starszych i pochylenie
si nad ich problemami. W
ramach projektu odbyy si
ju trzy spotkania z grup robocz, w skad ktrej wchodzi
9 seniorw, reprezentujcych
wszystkie soectwa Gminy
Krzanowice, w wieku 60+.
Kolejne spotkanie bdzie
powicone moliwociom
wypracowania modelu wsppracy samorzdu z mieszkacami, podczas rozmowy
grupy roboczej seniorw z
wadzami Gminy Krzanowice.
PALIO SI PODDASZE
1 padziernika okoo godz.
16.00 na ostatnim pitrze
kamienicy przy rondzie na
wiskim Rynku wybuch poar. W akcji ganiczej wzio
udzia 5 zastpw stray poarnej. Na razie nie wiadomo,
co byo przyczyn poaru.
Niektrzy wiadkowie twierdz, e wczeniej doszo do
wybuchu. Jak poinformowa
nas Jan Pawnik, komendant
PSP Racibrz, mieszkanie
byo puste, wic w zdarzeniu
nikt nie ucierpia.

ps

KULTURA W REMONCIE

ps

RACIBRZ - SPORT

W Raciborzu odby si Midzynarodowy Turniej w


Pice Siatkowej.
Przez 4 dni, od 1 do 4 padziernika Racibrz by stolic
siatkarskich zmaga. Na parkietach w Arenie RAFAKO i hali
sportowej w Rudniku stoczono
cznie 9 interesujcych spotka.
Rozgrywki odbyway si w 2 grupach, tak aby mecze rozgryway
si kady z kadym. Na parkiecie zobaczylimy sze druyn:
ZAKSA Kdzierzyn- Kole, Jastrzbski Wgiel, Dukla Liberec,
Berlin Recycling Volley, Effector
Kielce, Shan Dong Shanghaj. Z
Raciborza z Pucharem Prezydenta wyjecha Effector Kielce, ktry
w meczu finaowym pokona faworyta rozgrywek, Berlin Recycling Volley. Trzecie miejsce w turnieju zaj Jastrzbski Wgiel.

w skrcie

Rusza sezon grzewczy, wic mieszkacy znw skar si na dym.

REGION - TURYSTYKA

Rzeka Ruda, ktra przepywa przez gmin Kunia


Raciborska, zdobya tytu
Rzeki Roku 2015.
Ruda do konkursu Rzeka Roku 2015 zostaa zgoszona przez Urzd Miasta Rybnik.
Rzeka oczarowaa spor cz
internautw. W plebiscycie uzyskaa 5495 gosw, ktre jak si
pniej okazao, wystarczyy, by
zwyciy.
Rzek Ruda w szczeglnoci upodobali sobie kajakarze.
Spyw kajakowy rozpoczynaj
si tu poniej zapory nigdy nie
zamarzajcego Jeziora Rybnickiego, a kocz w Kuni Raciborskiej. Na tym odcinku Ruda
przepywa przez bardzo cenne
przyrodniczo i kulturowo tereny Parku Krajobrazowego
Cysterskich Kompozycji Rud
Wielkich.
- Jestemy dumni z faktu, e
Ruda zwyciya w 3. edycji konkursu Rzeka Roku 2015. Cieszymy si, e moglimy si po-

REGION

RACIBRZ EKOLOGIA

RACIBRZ - INWESTYCJE

Do prezydenta zgaszaj
si firmy oraz osoby prywatne, ktre chc pomc
w remoncie zabytkowej
lokomotywy.
115 tys z . - na tyle szacuje si koszt remontu zabytkowej lokomotywy stojcej
przed dworcem PKP. - Troch mnie to przeraa - przyznaje Mirosaw Lenk, ktry
liczy w tej materii na zaangaowanie
spoecznikw.
Miasto zakupio od PKP popularn Halink za 14 tys.
z. Wiadomo byo, i lokomotywa wymaga liftingu, ale
koszt remontu - oszacowany
na 115 tys. z netto - przerazi
urzdnikw w magistracie.
Co prawda jeden z raciborskich przedsibiorcw zgosi gotowo dostarczenia
wysokiej jakoci farb do pomalowania zabytku, ale po-

Wiadomoci 3

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

Fot. Pawe Strzelczyk

GazetaInformator.pl >>

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

PRACA
DLA KONTROLERW
Przedsibiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu
zatrudni kontrolerw biletw
w autobusach komunikacji miejskiej na podstawie
umowy zlecenia. Osoby zainteresowane proszone s o
skadanie poda w siedzibie
Spki przy ul. Adamczyka 10
wzgldnie drog elektroniczn na adres: sekretariat@pk-raciborz.pl.
UBYO
BEZROBOTNYCH
Wedug danych szacunkowych w kocu wrzenia 2015
r. liczba zarejestrowanych
osb bezrobotnych w Powiatowym Urzdzie Pracy w
Raciborzu wynosia 2442
osoby, w tym 1508 kobiet. W
porwnaniu do miesic sierpnia liczba osb bezrobotnych
zmalaa o 88 osb. W omawianym okresie zgoszono i
pozyskano 411 ofert pracy.
Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzie 31
sierpnia wynosi 7,0%.
NOWE OGRODZENIE
Urzd Miasta w Raciborzu
ogosi przetarg na remont
ogrodzenia parku w rejonie
Stalmacha, Winnej i Karola
Miarki (Ogrdek Jordanowski). Nowy pot ma by gotowy do 30 listopada.

4 Publicystyka

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl

racibrz historia

Siedemdziesit lat Kasprowicza

Fot. Archiwum I Liceum Oglnoksztaccego w Raciborzu

Przyjanie na cae ycie, pierwsze mioci, ciepe wspomnienia.


I Liceum Oglnoksztacce na stae wpisao si w krajobraz Raciborza.
paulina krupiska

Siedemdziesiciu siedmiu
uczniw i troje nauczycieli w
1945 roku przekroczyo prg
pierwszej, polskiej, ponadgimnazjalnej szkoy w Raciborzu i tym samym otwaro nowy rozdzia miejskiej edukacji.
15 czerwca z pieni na ustach
modzie na czele z dyrektorem
Wiktorem Kapaunem przemaszerowaa ulicami miasta, wzia udzia w uroczystej mszy, a
pniej zasiada w szkolnych
awach. Pierwszy rok szkolny
trwa tylko ptora miesica.
Rok pniej byo tutaj ju 6 oddziaw i 195 uczniw, a zesp
pedagogw powikszy si do 10
osb. - Nie byo zeszytw, pisao
si na odwrocie niemieckich rachunkw lub pism urzdowych.
Te swoiste kajety zbieralimy
po domach czy mietnikach.
Wieczne piro byo rarytasem wspomina J. Burek na amach
Gazety Raciborskiej z dnia 28
grudnia 1995 roku. Nie byo
podrcznikw, pomocy naukowych. Byli natomiast nauczyciele, ktrzy wkadali cae serce w
nauk i wychowanie modziey.
- Zacny prof. Zontek, matematyk, niekwestionowany autorytet. Czcigodny prof. Gadomski,
uczcy mnie historii, a przed
wojn rzekomo kurator lwowski. Po nim prof. Brzozowska,
ktra wykadajc histori pisaa wszystko na tablicy, std najR E K L A M A

Klasa III b. Rok szkolny 1969/70.

Prof. Fanciszek Zontek w otoczeniu swoich uczniw.


wicej pisano na tym przedmiocie. Pani prof. Grzyska, zacna
ta kobieta kosztem swej dobroci
ueraa si z nami, chcc oswoi
z j. francuskim. Prof. Mleczko,

prof. Godzik, nauczyciel chemii


sztubacko przez nas przedrzeniany z racji jego zacinajcej si
wymowy. Prof. Wrbel, polonistka ktr zwolniono z pra-

Pierwszy zjazd absolwentw odby si w 1965 roku, po 20. latach funkcjonowania szkoy.
cy za klerykalizm niegodny
nauczyciela PRL - wspomina
pierwszych nauczycieli I Liceum Oglnoksztaccego w
Raciborzu J. Burek.
Starania nauczycieli nie poszy na marne. W 1947 roku w
szkole odbya si pierwsza matura. Byo to wielkie wyzwanie
dla caej kadry dydaktycznej.
Mimo trudnych warunkw
ksztacenia z 10 abiturientw
zdao j 9. Pozytywny wynik z
egzaminu dojrzaoci witowali wwczas Zygmunt Buchman, Irena Kapaun, Godzisaw
Lelonek, Mieczysaw Nitefor,
Stanisaw Ochota, Andrzej
Szypowski, Roman Szypowski, Wiesaw Szypowski, Zofia
Warzenica. Od tamtego wydarzenia upyno ju sporo czasu. Do dnia dzisiejszego szkoa wypucia ze swoich murw
7503 absolwentw. Wielu z
nich osigno niemae sukcesy - w sporcie, biznesie, medycynie, polityce, nauce czy na
scenie. Wrd absolwentw I
Liceum Oglnoksztaccego w
Raciborzu mona wymieni takie nazwiska jak Maciej Sokoowski (dziennikarz, korespondent TVN24 z Brukseli), Rafa
Brzoska (zaoyciel InPost),
Magdalena Grziowska (aktorka, znana z serialw Londyczycy, Barwy szczcia), Monika Wanat (wydawca strony
gwnej Onet.pl), Gabriela Lenartowicz (wicewojewoda lski), Marek Girek (prezes Data
Techno Park sp. z o.o.), Maciej
Maek (aktor Teatru im. S. Jaracza w odzi), Pawe Newerla
(radca prawny, historyk, publicysta), Hubert Kostka (pikarz, bramkarz, mistrz olimpijski z 1972 r.). Szkoa moe
pochwali si take tym, e to
tutaj swoj edukacj rozpocz
ukasz Krakowczyk, chirurg na
co dzie zwizany z Centrum
Onkologii w Gliwicach i pracu-

jcy na stanowisku adiunkta w


klinice Chirurgii Onkologicznej
i Rekontrukcyjnej. Pan ukasz
w 2013 roku wraz z innymi,
omioma chirurgami wykonali pierwszy na wiecie ratujcy
ycie przeszczep twarzy. Zabieg
trwa 27 godzin i zakoczy si
powodzeniem. Szkoa zwizana jest rwnie z osob Jana
Kasprowicza, patrona szkoy.
Jan Kasprowicz uczszcza do
tutejszego gimnazjum ewangelickiego, na kanwie ktrego po-

W 1947 roku
w szkole odbya si
pierwsza matura
wstao dzisiejsze I Liceum Oglnoksztacce.
Szkoa przez lata zmieniaa
si. Zmienia si jej wygld, program nauczania, zmieniaa si
kadra, dyrektorzy. Od pocztku
istnienia szko kierowali wspomiany ju wczeniej Wiktor Kapaun (1945-1947), Jzef Grabowski (1947-1950), Andrzej
Charzewski (1950-1959), Irena cibor-Rylska (1959-1966),
Marian Lipa (1966-1972), Kamil Simek (1972-1990), Janusz Nowak (1990-1997), Janina Wystub (1997-2008). Od
2008 roku funkcj dyrektora I
Liceum Oglnoksztaccego w
Raciborzu peni Wojciech Janiczko. Dziki staraniom tych
osb i caej kadry placwka
moe pochwali si dzi tytuem
Srebrnej szkoy w Rankingu
Perspektyw, dziki ktremu
doczya do grona najlepszych
licew w kraju. Uczniowie nie
tylko zdobywaj tutaj wyksztacenie, osigaj bardzo dobre
wyniki na olimpiadach naukowych, egzaminach matural-

nych, ale take rozwijaj swoje


zainteresowania, pasje, poznaj wiat. Szkoa organizuje wycieczki zagraniczne, wymiany
uczniowskie z zaprzyjanion szko w La Souterraine we
Francji, warsztaty w Londynie czy wyjazdy na jarmarki w
Dreznie. W 2013 roku I LO nawizao wspprac z Fundacj Pennsylvania Partnerships
Abroad z USA. Do chlubnych
tradycji tej placwki nawizuje
utworzone w 2001 roku Gimnazjum z Oddziaami Dwujzycznymi im. J. von Eichendorffa. Od wrzenia 2011 roku
chtni mog podj nauk w
4-letnim Liceum Plastycznym.
Od 1999 roku w szkole dziaa
rwnie Stowarzyszenie Absolwentw i Przyjaci I Liceum
Oglnoksztaccego im. Jana
Kasprowicza w Raciborzu, ktre powoane zostao w celu propagowania i utrwalania dugoletniej tradycji szkoy.
Rok 2015 jest dla I Liceum
Oglnoksztaccego w Raciborzu rokiem wyjtkowym. Szkoa wituje bowiem jubileusz
70-lecia. Z tej okazji Stowarzyszenie Absolwentw i Przyjaci
I LO w Raciborzu wraz z Dyrekcj szkoy organizuje zjazd absolwentw. Patronat nad zjazdem obj Prezydent Miasta
Racibrz oraz Starosta Raciborski. Bdzie uroczysta msza w.,
moliwo zwiedzenia szkoy,
bal absolwentw. W wiadomoci wielu mieszkacw Raciborza i okolic nazwa I Liceum
Oglnoksztacce im. Jana Kasprowicza od lat wywouje ciepe skojarzenia. Uczniami tej
szkoy s ju czsto wnuki jej
absolwentw. Podczas zjazdu
z pewnoci nie zabraknie zatem miych spotka, wzrusze,
wspomnie. Patronat medialny nad tym wydarzeniem obj
dwutygodnik regionalny Gazeta Informator i portal raciborz.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 19 /2015

GazetaInformator.pl 7 padziernika 2015 nr 19 (196)

RACIBRZ GOSPODARKA

Racibrz pochyla si nad przedsibiorczoci

Fot. Leszek Iwuski

Sprawny kana przepywu informacji gospodarczych oraz aktywno przedsibiorcw warunkiem rozwoju.
LESZEK IWULSKI

W Raciborzu powstaje
Program Wspierania Przedsibiorczoci. Tworzy go na
zlecenie ratusza rma Planergia sp. z.o.o. Wedug przedstawicieli rmy program
nie bdzie spenia swoich
podstawowych zaoe, jeli wczeniej nie skonsultuje
si go z przedsibiorcami. W
tym celu zorganizowane zostay konsultacje spoeczne.
W spotkaniach uczestniczyli
przedsibiorcy z sektora maego i redniego biznesu oraz
wiceprezydent Irena ylak
i kierownik Referatu Przedsibiorczoci i Obsugi Inwestora Anna Kobierska - Mrz.
Pierwsze spotkanie, zorganizowane w formie warsztatw,
poprowadzili przedstawiciele
Planergii Wojciech Olszewski
i Patryk Swoboda. Swoboda
wyjania przedsibiorcom,
czym waciwie jest program
wspierania przedsibiorczoci.
W swoim wystpieniu zarysowa elementy, ktre powinny
determinowa dziaania planistyczne. W trakcie spotkania
podkrelano rol konsultacji.
Wiceprezydent Irena ylak zauwaya: - Naszym celem jest
zdiagnozowanie rzeczywistych
potrzeb przedsibiorcw. Dziki temu bdziemy wiedzie,
jakie moemy podj realne
dziaania, by stworzy optymalne warunki dla funkcjonowania biznesu w Raciborzu.
Chcemy wiedzie, co moemy
zrobi, eby przedsibiorcy lepiej prowadzio si dziaalno,
eby tworzyy si nowe miejsca
R E K L A M A

Na spotkaniu Konsultacyjnej Rady Gospodarczej


przy Prezydencie szeroko debatowano o edukacji zawodowej i terenach inwestycyjnych.
pracy. Z tym zaoeniem zgodzia si rwnie Anna Kobierska Mrz, ktra zauwaya:
- Ma to by program rozwoju przedsibiorczoci w duej
mierze konstruowany przez samych przedsibiorcw. Oczywicie stworzylimy pewne zaoenia dokumentu w oparciu
o wczeniej przeprowadzone
wstpne analizy, ale nalnie to
stanowisko przedsibiorcw
bdzie miao kluczowe znaczenie przy opracowaniu programu. W programie zarysowalimy cztery obszary dziaa,
ktrych realizacja ma m.in.
zapewni wzrost liczby miejsc
dobrze patnej pracy, zwikszenie atrakcyjnoci Raciborza
jako miejsca prowadzenia biznesu, czy zmniejszenie obszaru wykluczenia spoecznego.
Chcemy stworzy takie warunki, ktre kademu mieszkacowi pozwol na dostatnie ycie w jego wasnym miecie.
Chcemy zachci modego

czowieka do zwizania swojej przyszoci z Raciborzem.


Nasze dziaania musz by
konsultowane przede wszystkim ze rodowiskiem gospodarczym, ale bdziemy cile
wsppracowa rwnie z innymi samorzdami i uczelniami wyszymi w rodzaju naszej
PWSZ. Wyznaczone obszary dziaa, w ktrych miasto
ma aktywnie wsppracowa
z przedsibiorcami w celu
poprawy sytuacji gospodarczej to: tworzenie warunkw
sprzyjajcych inwestowaniu w
miecie, rozwj przedsibiorczoci, dostosowanie edukacji
do wymogw stawianych jej
przez wspczesny rynek pracy i promocja terenw inwestycyjnych. Caoksztat dziaa
jest niezwykle szeroki i z tego
powodu musz by one bardzo
skoordynowane. Podejmowane w izolacji nie przynios one
wymaganego rezultatu. Dyskusja nad programem konty-

nuowana bya na spotkaniu


Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy Prezydencie, ktra odbya si 1 padziernika.
Rozmawiano przede wszystkim o zagadnieniach programu
zwizanych z terenami inwestycyjnymi i edukacj. W tym
ostatnim segmencie postulowano m.in. o prolowanie zawodowe uczniw ju na etapie
gimnazjum. Zagadnienia zwi-

zane z terenami inwestycyjnymi omwione zostay w zwizku z biecymi informacjami o


zainteresowanych nabywcach
kolejnych dziaek w stree ekonomicznej. Na spotkaniu poruszono rwnie kwesti potrzeby wikszego zaangaowania
przedsibiorcw w planowanie
zagospodarowania przestrzennego miasta. Kontynuowano
take dyskusj o skutecznej

komunikacji z przedsibiorcami. W tym kontekcie poruszano przede wszystkim


wtek roli lokalnych mediw
oraz Gospodarczej Platformy
Informacyjnej SILESIAinfo,
ktra moe peni funkcje:
informacyjn, konsultacyjn
i zapyta od przedsibiorcw do instytucji zrzeszajcych biznes i samorzdu.
Uczestnicy debaty sugerowali, e naley pooy nacisk
na przygotowanie informacji, ich jako oraz czytelno.
Znaczenie komunikacji docenia Anna Kobierska Mrz,
ktra jest zdania, e wiele z
tych dziaa moe by wdroone wtedy, gdy do przedsibiorcw docieraj informacje
o moliwociach, z ktrych
mog skorzysta np. poprzez
Newslettery. Warto podkreli, e dotarcie do przedsibiorcw za porednictwem
platformy SILESIAinfo, wymaga rejestracji w systemie
i podania adresu e-mail, do
czego bardzo zachcamy
dodaje Kobierska- Mrz.

SILESIAinfo
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Przedsibiorco! Zarejestruj si na SILESIAinfo.org

uzyskasz:
- bezpatny newsletter gospodarczy
- udzia w konsultacjach gospodarczych
- moliwo zabrania gosu w sprawach przedsibiorczoci

PLUSY BIZNESU

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

DLA

racibrz turystyka

wodzisaw - gospodarka

Znak firmowy rower

Remont Skrzyszowskiej

Fot. Ireneusz Burek

W Raciborzu jest ju cznie prawie 30 kilometrw cieek rowerowych.


Nastpna bdzie prowadzi na czok.
leszek iwulski

Pod koniec wrzenia w Sali Kolumnowej Urzdu Miasta


Racibrz z inicjatywy radnego
Marcina Ficy (Przewodniczcego Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony rodowiska i
Bezpieczestwa Publicznego)
zorganizowano spotkanie dotyczce sieci cieek rowerowych
na terenie miasta. W spotkaniu wzili udzia zainteresowani radni, urzdnicy oraz wiceprezydent miasta Wojciech
Krzyek. Byo ono powicone
przede wszystkim aktualnemu
ksztatowi systemu cieek, ale
zarysowano na nim rwnie
perspektywy rozwoju tego obszaru na najblisz przyszo.
Obecni na sali byli zgodni, e
idea rozbudowy cieek rowerowych to krok we waciwym
kierunku, ktry moe sprawi,
e cyklistyka stanie si znakiem
firmowym Raciborza. Marcin
Fica zauway: - Budowa cieek rowerowych to niezwykle
wany element polityki miasta. Rzutuje on na bardzo wiele aspektw ycia mieszkacw. Przede wszystkim za ich
pomoc promujemy zdrowy
styl ycia. W dobie chorb cywilizacyjnych dobra kondycja
stanowi recept na dusze i
bardziej komfortowe ycie. Po
drugie otwieramy Racibrz na
wiat. Turystyka rowerowa staje si bowiem jedn z najpopularniejszych form aktywnego
R E K L A M A

cieka rowerowa prowadzi rwnie do przystani


kajakowej. To element szerszej polityki turystycznej
miasta czcej turystyk ldow i wodn.
spdzania wolnego czasu. Ju
dzisiaj sysz od wielu osb, e
przyjedaj do miasta z prawdziw przyjemnoci, bo w ich
miejscu zamieszkania s pozba-

Obecnie w Raciborzu jest ju prawie


30 km cieek
rowerowych
wieni takich moliwoci spokojnej jazdy na rowerze. By moe
jednak najwaniejsz funkcj,
jak spenia szeroka sie cieek rowerowych jest jednak
bezpieczestwo. W ten sposb
zabezpieczamy zarwno rowerzystw, jak i kierujcych samochodami. W chwili, gdy tyle
osb ginie na drogach jest to po

<< GazetaInformator.pl

prostu priorytet. Poza tym wiele si mwi o zanieczyszczeniu


rodowiska. Wicej ludzi na
ciekach rowerowych oznacza, e mniej ludzi siada za kko. Przekada si to na mniejsze
zanieczyszczenie powietrza.
Na spotkaniu zaprezentowano
szereg slajdw dokumentujcych dziaania miasta na przestrzeni miasta w kwestii cieek
rowerowych. cieki powstaj
w Raciborzu ju od koca lat
90. (czna dugo cieek powstaych do 2007r. wynosi ponad 3300 metrw), ale pocztek systemowego podejcia do
tej kwestii wypracowany zosta
w 2007 roku, na bazie projektu cieki rowerowe szans na
rozwj pogranicza raciborsko
opawskiego. Od tego czasu
cieki budowane s w sposb
bardziej uporzdkowany. W

2009r. powstao ju prawie 7


km. nowych tras rowerowych
(ul. 1 Maja, Opawska, Sudecka
oraz cieka na wale przeciwpowodziowym od Brzozowej
do Rudzkiej). W 2010r. wybudowano kolejne 2,8 km. cieek. W 2011r. pad rekord prawie 8,5 km nowych drg dla
cyklistw. W latach 2013 -2014
miasto zainwestowao w kolejne prawie 6 kilometrw tras rowerowych. W tym roku do sieci
wczono nastpne 670 metrw
(cieki wzdu ulicy Reymonta
oraz na wale przeciwpowodziowym na odcinku ul. Bosacka
Przysta kajakowa). cznie to
prawie 30 kilometrw cieek
rowerowych. Ratusz dy do
tego, by przy kadej inwestycji
drogowej (o ile jest to moliwe)
powiksza zasb cieek rowerowych (tak jest w przypadku
remontu ulicy Szkolnej). Magistrat planuje, e do koca nastpnego roku ma powsta 266
m cieek przy ul. Szkolnej i 470
m wzdu Odry od zjazdu na
Bosackiej przez most kolejowy
i wzdu ogrodzenia SGL Carbon. Jednak najbardziej wyczekiwana przez rowerzystw jest
droga prowadzca na czok
liczca sobie ponad 1800 m.
Plany zwizane z budow cieek to tylko cz szerszej wizji
Raciborza, jako miasta atrakcyjnego turystycznie. Wadze
chc, aby oferta przycigaa zarwno tych zainteresowanych
turystyk ldow jak i wodn.

Inwestycja ma kosztowa
ponad 450 tys. z.
Temat
Skrzyszowskiej
Bocznej poruszalimy kilkakrotnie. Rwnie dziki naszej interwencji droga ta ju
w przyszym roku bdzie wyremontowana. Apele radnych
z dzielnicy Stare Miasto, gos
przedsibiorcy, ktry zosta
pozbawiony moliwoci dojazdu do wasnej firmy przebiy si do ratusza, gdzie zadecydowano o przeprowadzeniu
gruntownej modernizacji tej
ulicy. Odby si ju przetarg,
ktry wygraa firma Bruki
Trawiski z Raciborza. Rzecznik Urzdu Miasta Wodzisaw
lski Anna Szweda Pigua
powiedziaa nam: - Bruki Trawiski to solidna firma, ktra

wielokrotnie sprawdzia si
w naszym regionie. Wsppracowaa z takimi gigantami
jak Eurovia w czasie budowy budowy Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza.
Dlatego te liczymy, e Skrzyszowska Boczna bdzie wyremontowana szybko i bardzo
profesjonalnie. Dla nas jest to
niezwykle wana inwestycja,
bo zabezpiecza interesy przedsibiorcy, ktry od dawna boryka si z problemem dojazdu
do wasnej firmy. To jedna
z wikszych inwestycji drogowych w miecie. Pochonie
ona ponad 455 tys. z., a jej zakoczenie przewidziane jest na
czerwiec przyszego roku.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

7 padziernika 2015, nr 17 (196)

DLA

R E K L A M A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku

REKL AMY

GRATIS!
autoryzowany partner:

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

NOWO!

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

PLUSY BIZNESU

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

DLA

<< GazetaInformator.pl

region motoryzacja

Samochody hybrydowe - fakty i mity


Wok samochodw hybrydowych naroso przez lata wiele mitw.
Sprawdzamy, ktre z nich s prawdziwe, a ktre ju dawno straciy wano.
W tym roku mija 18 lat od
startu sprzeday pierwszej seryjnie produkowanej hybrydy
na wiecie modelu Prius.
Dzi jest to najszybciej rozwijajca si technologia, ktra
przebojem zdobywa rynki. Niekwestionowanym liderem na
tym polu jest Toyota, ktra jako jedyna firma ju dawno postawia na hybrydy, dzi majc
najwicej takich modeli w ofercie i realnie je sprzedajc. Inni
producenci nadrabiaj obecnie
straty. Dla wszystkich stao si
jasne, e prosta i niezawodna
technologia, rekordowo niskie
zuycie paliwa w ruchu miejskim, wysoki komfort jazdy i
ceny porwnywalne z innymi
napdami, wywoay lawinowy
wzrost zainteresowania autami hybrydowymi. Zestawienie
danych i faktw dobitnie pokazuje, i auta hybrydowe to dzi
realna alternatywa, a nie ciekawostka.
Mit: Hybrydy maj skomplikowan konstrukcj,
wic mog okaza si zawodne
Hybrydy wygrywaj niemal wszystkie rankingi awaryjnoci, takie jak TUV, GTU
czy Consumer Reports. Wynika to z ich wyjtkowej konstrukcji, co najlepiej wida na
przykadzie technologii Toyoty. Klasyczny, dugowieczny
R E K L A M A

silnik benzynowy o niewysilonej mocy poczono z mocnym i bezobsugowym silnikiem elektrycznym. Budowa
takiego ukadu hybrydowego
nie wymaga stosowania wielu
awaryjnych komponentw, takich jak klasyczny rozrusznik,
alternator, sprzgo, turbina
czy pasek klinowy. Dodatkowo
system odzyskiwania energii z
hamowania oszczdza tarcze i
klocki hamulcowe, wyduajc ich ywotno nawet dwukrotnie. W przeciwiestwie do
hybryd, wysilone mae silniki
turbodoadowane s bardzo
awaryjne. Stosowanie turbin
jest rozwizaniem delikatnym
i wraliwym na przegrzanie,
w efekcie podatnym na uszkodzenia.
Mit: Hybrydy dugo si
aduje i s kopotliwe w
uytkowaniu
Najczciej spotykanych
samochodw hybrydowych w
ogle si nie aduje. Ich akumulatory aduj si automatycznie dziki odzyskiwaniu
energii podczas hamowania
oraz optymalnemu wykorzystaniu mocy silnika benzynowego. Ta energia w konwencjonalnym samochodzie jest
marnowana, dlatego w hybrydach mamy j za darmo. Na
rynku mona co prawda znale doadowywane z gniazdka

na swoich pierwszych akumulatorach. Znane s przypadki


hybrydowych takswek, ktre
przejechay milion kilometrw
bez wymiany baterii. Z tych powodw gwarancje na akumulatory do hybryd s zwykle dusze ni na cay samochd i mog
trwa nawet 10 lat. Tak dugiej
gwarancji na akumulatory ukadu hybrydowego udziela tylko
Toyota.

hybrydy plug-in oraz samochody, w ktrych silnik spalinowy suy jedynie do produkcji
prdu, za koa napdzane s
wycznie silnikiem elektrycznym, ale s to niszowe, mao
popularne modele. Hybrydy
tankuje si tak samo jak konwencjonalne auta, prowadzi
si je bardzo atwo, dziki automatycznej skrzyni biegw w
standardzie.
Mit: Baterie hybryd s nietrwae i drogie w naprawie, ktrej nie obejmuje
gwarancja
Baterie stosowane w hybrydach Toyoty udowodniy swoj

niezwyk trwao przez 18 lat


od pojawienia si na drogach
pierwszych Priusw. Po tych
latach nadal zachowuj ponad
90% fabrycznej sprawnoci.
Swoj trwao zawdziczaj nie
tylko niezawodnej, sprawdzonej
konstrukcji, ale te precyzyjnemu chodzeniu oraz systemowi eksploatacji, ktry dba o ich
optymalne naadowanie w granicach 20%-80% pojemnoci.
Oznacza to, e w hybrydach Toyoty bateria nigdy si nie rozaduje, ani te nie bdzie adowana do maksymalnego poziomu,
przez co bdzie suy przez cay okres ycia pojazdu. Najstarsze Priusy do tej pory jed

Mit: Hybrydy s drosze od


diesli
Aby porwna rzeczywiste
ceny poszczeglnych modeli,
warto od razu zastanowi si,
jakie wyposaenie nas interesuje. Wersje podstawowe hybryd
s zazwyczaj lepiej wyposaone. Jeli porwna je z samochodami o podobnej mocy, z
automatyczn skrzyni biegw,
systemem multimedialnym,
automatyczn klimatyzacj i
nowoczesnymi systemami bezpieczestwa, czsto okazuje si,
e auto z silnikiem diesla kosztuje tyle samo co hybryda, a z
silnikiem benzynowym niewiele
mniej. Warto jednak pamita o
kosztach, ktre pojawiaj si po
zakupie. To one decyduj, ile naprawd wydamy na samochd.
Hybrydy, dziki rekordowo niskiemu zuyciu paliwa, wzorcowej bezawaryjnoci i najwyszej dugowiecznoci, pozwalaj
oszczdza ju po zakupie.

Mit: Nowe turbodoadowane silniki benzynowe i


wysokoprne s rwnie
oszczdne i ekologiczne
jak napd hybrydowy
Hybrydy zuywaj najmniej paliwa ze wszystkich
napdw - na przykad kompaktowy Auris pali tylko 3,7
l/100 km. Dla samochodu tej
wielkoci o mocy 136 KM jest
to rewelacyjny wynik. O wyjtkowoci tej technologii wiadczy fakt, e w miecie ma lepsze wyniki zuycia paliwa ni
w trasie. Nie trzeba si nawet
specjalnie stara samochd
odzyskuje energi z hamowania, a zarzdzaniem energi
i prac caego ukadu steruje
komputer. Przy dynamicznej
jedzie spalanie oczywicie
wzrasta, lecz nie w tak duym
stopniu, jak w przypadku konwencjonalnych samochodw,
rwnie tych turbodoadowanych.

Toyota Konsek
Rybnik
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

7 padziernika 2015, nr 17 (196)

PLUSY BIZNESU
DLA

region praca

Praca w opiece - jak podoa wyzwaniu?


Opieka nad osob starsz to wyjtkowa praca. Wymaga nie tylko umiejtnoci
z zakresu samej opieki, ale i
odpowiedzialnoci, cierpliwoci czy podejcia do osoby starszej, nierzadko schorowanej i cierpicej. Wyjazd
za granic, codzienno w
nowym otoczeniu, a w kocu
zderzenie z chorob starszej
osoby mog by nieatwym
dowiadczeniem. O tym, jak
wane jest w tej pracy zewntrzne wsparcie, opowiadaj naszej redakcji opiekunki oraz personel agencji
pracy SCG w Rybniku.
Co znaczy demencja?
Maria pracuje jako opiekunka od dwch lat i wie, e
nie zawsze jest lekko. Mimo e swoj podopieczn,
78-letni Klar, opiekuje si
od stycznia, dopiero kilka tygodni temu przekonaa si,
co znaczy demencja. Ktrej
nocy obudzi mnie straszliwy krzyk. Babci zastaam w
kuchni, gorczkowo szukaa
czego w szafkach i pakaa.
Nie dopuszczaa mnie do siebie. Wiem, co to demencja,
ale w tamtej chwili nie wiedziaam, jak si zachowa!
Maria bya z podopieczn
sama. Prbowaam dodzwoni si do syna babci, ale na
prno nie odbiera, pewnie spa. Nie wiedziaam, co
robi, zadzwoniam do firmy,
na szczcie infolinia dziaa
R E K L A M A

Fot. Agencja Porednictwa Pracy SCG

Opieka nad osob starsz wymaga powicenia i cierpliwoci.


w SCG caodobowo. Dopiero rozmowa z agencj mnie
uspokoia, odzyskaam pewno siebie udao mi si
udobrucha babci i zaprowadzi j do ka.
Trudne pocztki
Opiekunka 80-letniego
Andreasa, pani Krystyna, decyzj o wyjedzie do Niemiec
podja, gdy z dnia na dzie
stracia dotychczasow prac
w szpitalu. Jako pielgniarka
z kilkunastoletnim staem
wiedziaa, jak wyglda opieka nad chorym.
Podopieczny pani Krystyny okaza si co prawda osob w dobrym zdrowiu, jednak rozk z rodzin i nowe
otoczenie przeroso pani
Krystyn. Pierwsze trzy dni
byy okropne, byam pewna,
e sobie nie dam rady, chciaam wraca do domu. Gdyby
nie wsparcie ze strony agencji SCG, na pewno nie przetrwaabym nawet tygodnia.
Wasna rodzina mi tak nie
dopingowaa! Teraz wiem,
e pocztki s trudne, trzeba
si zawzi i przetrwa, potem jest ju tylko lepiej.
Nie jeste sama...
Przywoane sytuacje to
kropla w morzu prawdziwych historii opiekunek.
Pani Anna Kowalska, ktra
w agencji pracy SCG zajmuje si rekrutacj opiekunek,
zapewnia, e kada ofer-

ta jest inna Oferty rni


si midzy sob, tak samo,
jak kada z pa inaczej znosi
wyjazd i codzienne zadania.
Nasz rol jest czuwanie nad
tym, aby zarwno podopieczny, jak i opiekunka czuli si
dobrze. Jestemy do dyspozycji zatrudnianych przez
nas opiekunek 24 godziny, 7
dni w tygodniu. W kadej sytuacji, ktra wymaga naszego wsparcia czy interwencji,
nasze opiekunki mog si do
nas zwrci.
Poszukujesz sprawdzonej agencji pracy, do ktrej
zawsze bdziesz moga si
zwrci? Agencja SCG z Rybnika rekrutuje opiekunki do
Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Zgo si ju dzi!
Agencja Porednictwa
Pracy SCG
ul. Przemysowa 3
Rybnik
www.scg-agencjapracy.pl
tel. 32 797 14 55

SCG jest firm rodzinn zajmujca si porednictwem


pracy w opiece na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Artyku sponsorowany

10 PLUSY BIZNESU

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

DLA

RACIBRZ EDUKACJA

ZDZ w Raciborzu zaprasza na kursy


Zakad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to najstarsza
rma owiaty zawodowej na lsku. Istnieje od 1926 roku.
ZDZ w Katowicach dziaa na obszarze wojewdztwa
lskiego oraz niektrych
powiatw i gmin wojewdztw:
maopolskiego,
dzkiego i opolskiego.
Orodek Ksztacenia Zawodowego w Raciborzu
funkcjonuje w centrum
miasta przy ulicy Podwale
12. Podstawowym kierunkiem naszej dziaalnoci
jest ksztacenie w systemie
kursowym.
Realizujemy
szkolenia na terenie miasta, powiatu jak rwnie w
ssiednim wojewdztwie
opolskim. Rocznie szkolimy rednio ponad 1500
osb. Oferta szkoleniowa
skierowana jest do instytucji samorzdowych, przedsibiorcw, osb pracujcych,
bezrobotnych,
niepenosprawnych oraz
wykluczonych spoecznie,
dla rnych grup wiekowych.
Realizujemy projekty
unijne wasne oraz partnerskie. Wsppracujemy
z firmami i instytucjami z
Raciborza i okolic. W zalenoci od potrzeb, na zlecenie kontrahentw, realizujemy szkolenia wyjazdowe
oraz w siedzibach firm.
Posiadamy wysoko wykwalifikowan kadr dydaktyczn oraz wasn baz
dydaktyczn, ktra mieci
si w naszym budynku. Sa-

le szkoleniowe i pracownie specjalistyczne wyposaone s w nowoczesny


sprzt dydaktyczny (m.in.
pracownia ruchu drogowego, pracownia fryzjerstwa, kosmetyki i masau jak rwnie pracownia
komputerowa). Szkolimy
w takich branach jak: informatyka, bhp, transport,
turystyka i rekreacja, pedagogika,
energetyka,
spawanie, budownictwo,
ekonomia, finanse, administracja, handel, opieka i
ochrona zdrowia, jzyki obce. Pomagamy w zdobyciu
i podniesieniu kwalifikacji,
przygotowujemy rwnie
do Pastwowych egzami-

nw, po ktrych uczestnicy


uzyskuj konkretne uprawnienia lub przeduaj ich
wano. Bardzo szybko
reagujemy na zapytania i
potrzeby zleceniodawcw,
organizujemy
szkolenia
adekwatne dla ich zainteresowa i wymogw. Absolwenci naszych kursw
zawodowych mog dodatkowo uzyska Certyfikat w
jzyku obcym potwierdzajcy ukoczenie szkolenia
wydany przez TV SD
Polska Sp. z o. o.
Prowadzimy szkolenia
w formie stacjonarnej jak
rwnie w formie e-learningu. Dzisiaj raciborski
ZDZ, proponuje pocze-

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

nie tradycji najstarszej


owiatowej instytucji zawodowej na lsku, z nowoczesnym
wyposaeniem i ciekawymi kursami
dla kadego. Jako firma z
wieloletni tradycj posiadamy liczne certyfikaty i nagrody: Certyfikat
Jakoci ISO 9001: 2008,
Certyfikat Jakoci ISO
29990 : 2010, Certyfikat
TV w zakresie szkolenia
spawaczy, Znak Jakoci
Maopolskich Standardw Usug Edukacyjno-Szkoleniowych, Certyfikat Microsoft License
Management, Europejski
Certyfikat Umiejtnoci
komputerowych, Nagroda Specjalna - Firma z Jakoci, Zoty Laur Umiejtnoci i Kompetencji,
lska Nagroda Jakoci w
uznaniu wysokiej jakoci
wiadczonych usug edukacyjnych i wdroonych
rozwiza organizacyjno-systemowych oraz wiele
nagrd i wyrnie regionalnych.
Orodek Ksztacenia
Zawodowego
ul. Podwale 12
Racibrz
www.kursy.raciborz.zdz.pl
tel.: 32 415 26 17,
697 818 705
Artyku sponsorowany

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 11

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

Ciepo
w Twoim domu
REGION USUGI

Jak dobrze mie kominek!


Najbardziej romantyczne spotkania przy wiecach, nigdy nie zastpi domowego ogniska.
Fot. PHU Marpol

Posiadanie
kominka to marzenie wielu rodzin. Przyjemno pync z obcowania z ywym
ogniem trudno zastpi
ciepem z instalacji centralnego ogrzewania. Kominek to rdo taniego
i zdrowego ciepa, ciepa
uzyskiwanego w sposb
najbardziej odpowiadajcy naszej naturze. Przez
tysice lat ogie by rdem wiata i ciepa, to
dziki niemu jestemy teraz cywilizowanymi ludmi. Rozwj technik zduskich umoliwi ponowne
wprowadzenie ognia do
naszych domw. Warto
zrobi to odpowiedzialnie, poniewa ogie to ywio, sia ktra suy czowiekowi, ale atwo moe
R E K L A M A

wymkn si spod kontroli. W rkach rzemielnika spoczywa odpowiedzialno nie tylko za


wygld kominka, przede
wszystkim musi zadba on
o bezpieczestwo przyszych uytkownikw.
Warto skorzysta z
usug fachowcw. Wikszo swojego ycia zawodowego powiciem budowaniu kominkw, to ju
kilkanacie lat i prawie
tysic dobrze zrealizowanych projektw. Przy kadej realizacji zdobywam
nowe dowiadczenie, za
regularne uczestnictwo
w szkoleniach pozwala
mi czerpa z dowiadcze
innych mistrzw zduskich. - Pasja i zaangaowanie jakie towarzyszy

Kominek w wersji naronej z piaskowca.

mojej pracy zagwarantuje Pastwu, e kominek ktry wsplnie stworzymy bdzie dokadnie
taki jaki sobie Pastwo
wymarzyli. Projektujc
kominek uwzgldniam
zarwno wzgldy estetyczne jak i praktyczne
przyszej zabudowy. Poznaj oczekiwania przyszego uytkownika, oceniam
charakterystyk
ciepln budynku, tryb
pracy i odpoczynku domownikw. Dziki wizualizacji komputerowej
wiem o tym jaki bdzie
przyszy kominek jeszcze
przed rozpoczciem prac
montaowych, a efekt
mojej pracy jest spenieniem Pastwa marze
o wasnym kominku, w

adnym wypadku nie ma


tu mowy o rozbienoci
wynikajcej z innej wizji
montaysty i waciciela
kominka. Spotkajmy si,
a po raz kolejny powstanie urzdzenie, o ktrym
powiecie: ...dobrze e
mamy taki kominek... zachca Mirosaw Aniserowicz z firmy PHU Marpol.

PHU Marpol

ul. Rybnicka 13
47-400 Racibrz
www.kominkislask.pl
tel. 32 417 25 23
604 28 47 35

Artyku sponsorowany

12
12 Ciepo
Wiadomoci
w Twoim domu

Zoty rodek

R E K L A M A

Zoty rodek

Najlepsza reklama Twojej brany!

7 padziernika
2015,
nr nr
1919(196)
7 padziernika
2015,
(196)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

7
padziernika
2015,
nr 19 (196)
7 padziernika
2015,
nr 19 (196)

Zoty rodek

13
Ciepo wWiadomoci
Twoim domu 13

14
14 Ciepo
Wiadomoci
w Twoim domu

R E K L A M A

Zoty rodek

Zoty rodek

Najlepsza reklama Twojej brany!

7 padziernika
2015,
nr nr
1919(196)
7 padziernika
2015,
(196)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

reklama

7
padziernika
2015,
nr 19 (196)
7 padziernika
2015,
nr 19 (196)

poligraa

Zoty rodek

wydruki

>>>

15
Ciepo wWiadomoci
Twoim domu 15
32 414 90 30, 533 355 277
Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

16 Z regionu

sylwetki

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW SYLWETKI

Modelarstwo osobista terapia

Fot. Dominika Zajc

Pan Jerzy w wyniku wypadku straci palce doni. Pasja okazaa si wtedy najskuteczniejszym lekarstwem na chandr i zniechcenie.
Rozmowa z instruktorem i pasjonatem modelarstwa Panem Jerzym Bularzem.
DOMINIKA ZAJC

Skd u Pana zamiowanie do modelarstwa?


Modelarstwem zarazi
mnie starszy brat. W wieku
dziesiciu lat natknem si
w domu na niedokoczony przez niego model ORP
Byskawica i tak si zaczo. Pocztkowo byy to najprostsze modele kartonowe.
W czasach mojej modoci
ciko byo zdoby jakiekolwiek inne. Z czasem pojawiy
si plastikowe, a do profesjonalnego modelarstwa RC
(zdalnie sterowane), w ktrym cigle chce si rozwija.
Czy modelarstwo to
kosztowna pasja?
Niestety tak. Jeeli chodzi o modelarstwo w ktrym
si specjalizuje, czyli modelarstwo zdalnie sterowane,
to bardzo kosztowne hobby.
Oprcz czci, z ktrych powstaje dany model trzeba zakupi ukad zdalnego sterowania. redniej klasy ukad
to koszt rzdu 1000 1500
zotych. Jeeli chodzi o sam
model, mona zakupi gotowy zestaw czego osobicie
nie preferuj, albo wykona
go samemu.
Jak dugo powstaje model?
R E K L A M A

Na zdjciu model Viola, ktry oceniony zosta jako drugi na wiecie pod wzgldem jakoci wykonania.
To zaley od wielu czynnikw. Budowa jakiegokolwiek modelu to niewtpliwie bardzo czasochonne
zajcie. Mj ostatni model
Viola powstawa 3 lata.
Mona rozrni jakie
kategorie modelarstwa?
Nie chc podejmowa
si prby klasyfikacji modelarstwa, poniewa to
bardzo szeroka dziedzina.
Najoglniej modelarstwo
mona podzieli na ldowe,
powietrzne i wodne. Osobicie zajmuje si modelarstwem wodnym. Jestem typowym szkutnikiem, tzw.
szmaciarzem, interesuj
mnie wycznie agle. Dla
mnie aden inny model nie

jest w stanie zastpi aglwki.


Jak to si stao, e elektryk Wodzisawskiego
Centrum Kultury prowadzi modelarnie?
Wszystko podziao si
bardzo spontanicznie. Od
lat jestem zwizany z WCK
pracujc tam jako elektryk.
Kilka osb z WCK wiedziao o mojej pasji i pewnego
lata, przy okazji akcji lato w miecie poproszono mnie o poprowadzenie
jednorazowych warsztatw
z modelarstwa. Zgodziem
si. Warsztaty cieszyy si
wtedy du popularnoci,
dlatego zrodzi si pomys
poprowadzenia cyklicznych

warsztatw. Tak powstaa pracownia modelarni,


ktra funkcjonuje do dzi.
Wszystkich chtnych, niezalenie od wieku, serdecznie
zapraszam do naszej pracowni.
Kilka lat temu w Marklowicach powsta tor
przeznaczony dla ldowych modeli RC ? By
Pan inicjatorem jego
powstania?
Nie do koca. Inicjatorem byli moi podopieczni z
warsztatw modelarskich,
ktrzy zainteresowali si
modelarstwem koowym.
Chopcy rzucili pomys, a
ja postaraem si o to, eby wcieli go w ycie. Po-

cztkowo tor mia powsta


w Wodzisawiu, niestety nie
udao si tego zrealizowa.
Gmina Marklowice okazaa
si najbardziej przychylna
temu przedsiwziciu. Dziki czemu w niedugim czasie
udao si przej od pomysu do realizacji. Tor nie jest
obiektem komercyjnym. W
zamian za opiek (prace porzdkowe i pielgnacyjne)
mona z niego korzysta
cakowicie bezpatnie
Niedawno zosta Pan
doceniony na Mistrzostwach wiata na Wgrzech. Czy to Pana najwikszy sukces ?
Mj start na Mistrzostwach wiata na W-

grzech jest niewtpliwie


wielkim
osigniciem.
Na Mistrzostwach wiata
moja Viola zostaa oceniona jako drugi na wiecie model pod wzgldem
wykonania. W kocowej
klasyfikacji zdobyem 6.
miejsce. Jestem z tego
wyniku bardzo zadowolony. Za najwikszy sukces
poczytuj sobie jednak
tytu Mistrza Polski 2014
roku, ktry zosta nadany
po raz pierwszy w klasie,
w ktrej pywaem.
Co daje panu pasja?
W 1996 roku miaem
wypadek, w ktrym straciem 4 palce. Moj pasja
bya wtedy gitara, z ktr musiaem si niestety
poegna. By to dla mnie
bardzo trudny okres. Powrt do modelarstwa pomg mi pozbiera si
po wypadku i wypeni
pustk po gitarze. Modelarstwo to dla mnie odskocznia od szarej rzeczywistoci. Pozwala mi
si odpry i odpocz
po cikim dniu. Nocami zamykam si w mojej
pracowni i odcinam od
wiata zewntrznego. Wyciszam si i skupiam wycznie na pracy. To moja
osobista terapia.

GazetaInformator.pl >>

Z regionu 17

motoryzacja

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

REGION MOTORYZACJA

Suzuki Vitara - powrt legendy


IRENEUSZ BUREK

Muskularne nadwozie Vitary z typow offroadow stylistyk i zwikszonem przewitem


zdradza, e tym autem moemy
wjecha w teren przeznaczony
wycznie dla terenwek. Nowa
Vitara technicznie jednak bardziej spokrewniona jest z Suzuki SX4 S-Cross, jest od niej nieco
mniejsza, za stylistycznie nadwozie zbudowano w zupenie
nowym stylu modnym, z indywidualnym charakterem auta
terenowego (nawizujcym do
wikszej siostry Grand Vitary)
podkrelonym muskularn mask.
Czy Suzuki Vitara zostaa terenwk
Powrt legendy - brzmi slogan reklamowy kampanii wejcia
na rynek nowej Vitary. Pamitamy z historii motoryzacji przywoany w reklamie samochd (z lat
90.) jako niewielk terenwk,
ktra niele radzia sobie w terenie dziki lekkiemu nadwoziu
zbudowanemu na ramie oraz
napdowi na cztery koa.
Nowa Vitara raczej plasuje si w segmencie crossoverw,
jest mniejsza i zdecydowanie nowoczeniejsza dziki wprowadzonym rozwizaniom wspczesnej technologii oraz sporej
iloci systemw elektronicznych.
Oferta suzuki obejmuje zarwno
wersje przednio- jak i czteronapdowe.
W miejsce reduktora starej vitary wprowadzono nowoczesny napd o nazwie AllGrip,
ktry automatycznie rozdziela go na osie przedni i tyln jeli system wykryje ryzyko utraty
przyczepnoci, zmienia warto
momentu obrotowego. Oprcz
systemu automatycznego, za
porednictwem wygodnego pokrta w kabinie mona wybra
jeden z trzech opcjonalnych trybw jego pracy:
Tryb SPORT doskonale
sprawdza si podczas jazdy po
krtych drogach (steruje moc
silnika w celu zoptymalizowania
jego reakcji i waciwoci jezdnych w zakrtach) oraz na szutrowej czy wirowej nawierzchni.
Zwikoszony moment obrotowy
przekada si na posuszne reagowanie na peda gazu co daje wiele
przyjemnych dozna na bezdroach.
Tryb SNOW przewidziany jest do jazdy po onieonych,
nieutwardzonych lub liskich nawierzchniach. Mniejszy moment
obrotowy i elektronicznie rozoony napd 4WD na obie osie w
zalenoci od sposobu prowadzenia i przyspieszania, tym samym
ma zapewni doskona trakcj i
stabilno pojazdu.
R E K L A M A

www.madmobil.pl
Fot. Robert Hoszycki

Redakcja testuje nowego crossovera dziki rmie Mad Mobil z Rybnika.

Samochd do testu
udostpnia rma
Mad Mobil Rybnik,
autoryzowany dealer
rmy NISSAN

I wreszcie tryb LOCK, w


ktrym system stale przenosi
wysoki moment obrotowy do
k tylnej osi. W tym trybie zdecydowanie najlepiej testowany
przez nas crossover radzi sobie
z jazd w bocie czy nawet do
gbokim piachu.
Suzuki Vitara wntrze i
elektroniczne nowinki.
Do wykoczenia kabiny wykorzystano porzdnej jakoci
plastiki o niepospolitym wygldzie, z tekstylnymi wstawkani.
Tworzywa nie s podatne na
zarysowania. Dobre wraenie
sprawia te konsola rodkowa,
w ktrej centralnym miejscu
zamontowano 7-calowy ekran
bardzo intuicyjnego systemu
multimedialnego (standard od
wersji XLED). Zawiera on m.in.
radioodtwarzacz z tunerem cyfrowym (DAB), nawigacj satelitarn oraz zestaw gonomwicy.
Nowa Suzuki Vitara na pokadzie posiada wiele elektronicznych systemw zwikszajcych bezpieczestwo jazdy.
M.in.:
Radar Brake Support system ostrzegania i hamowania
w ruchu miejskim, adaptacyjny tempomat ACC, 7 poduszek
oraz mechanizm zapobiegajcy
cofaniu si pedau hamulca w
razie wystpienia kolizji.
Nie na dugie trasy
Za kierownic nieatwo dobra wygodn pozycj kierowca siedzi jak na krzele, a kolana
ma zgite pod ktem prostym.
Fotele zamontowano zbyt wysoko, ich siedziska s za krtkie.
Wyprolowanie jest mizerne, co
dodatkowo zniechca kierowc
do wypuszczania si Vitar na
grskie drogi. Pasaerowie siedzcy z tyu te mog grymasi. Drzwi otwieraj si szeroko,
niemal pod ktem 90 stopni i to
akurat cieszy, ale otwr powstay po ich otwarciu nie jest foremny (przeszkadza due nadkole),
wic eby dosta si na tyln
kanap, trzeba mocno wygina
ciao. Ciasno jest nad gow
tu akurat winowajc okazuje
si panoramiczny dach (dopata
4000 z). Miejsca na kolana jest
za to w sam raz, a cienkie obicia
drzwi nie zmniejszaj przestrzeni na wysokoci ramion. Kabin,
chocia do kompaktow, mona uzna za przestronn. Nie da
si tego powiedzie o baganiku
ma 375 l i z trudem zmieci
rodzinny baga, nawet na weekendowy wypad. W zaadunku
baganika przeszkadza rwnie
niezbyt wysoko unoszca si pokrywa baganika.

Redakcja otrzymaa do testu Vitar w wersji wyposaenia Premium z silnikiem benzynowym 1,6 o mocy 120 KM.
Przewit 185 mm oraz napd 4x4 z czterema trybami jazdy bardzo dobrze sprawdzi si w terenie.
Test odby si na wyrobiskach wirowni w Tworkowie udostpnionej przez rm Utex-Terra Sp. z o.o.

Peny tekst, obszerna fotorelacja oraz wideo ju wkrtce na:

GazetaInformator.pl

raciborz.com.pl

Artyku sponsorowany

EWEL-LUX
ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

18 Z regionu

zdrowie

region zdrowie

Ankieta na nisk emisj

Gorzyce przeprowadzaj konsultacje spoeczne zwizane


z opracowaniem Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
leszek iwulski

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to podstawowy dokument,


na ktrym wszystkie gminy w
Polsce maj oprze swoje dziaania nakierowane na walk ze
zjawiskiem niskiej emisji. Zjawisko to zbiera szczeglnie obfite
niwo zwaszcza na grnym lsku. Tym regionem naszego wojewdztwa, ktre jest najbardziej
naraone na stae i bardzo wysokie przekroczenia stenia pyu
zawieszonego w powietrzu jest
wanie Subregion Zachodni. Z
tego powodu wodarze poszczeglnych gmin naszego regionu
przykadaj szczegln wag do
procesw ograniczajcych nisk
emisj. Termomodernizowane
s obiekty uytecznoci publicznej, dofinansowane s rda ciepa na paliwo inne ni wgiel, inwestuje si w odnawialne rda
energii. Takie dziaania pochaniaj mnstwo pienidzy i dlateR E K L A M A

Pracownia
Protetyczna
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

go gminy i powiaty sigaj rwnie po finansowanie zewntrzne.


Finansowania zewntrznego na

Gwn przyczyn niskiej emisji


w Subregionie
Zachodnim jest
stosowanie w
gospodarstwach
domowych paliw
niskiej jakoci
gruncie nowych rozwiza prawnych nie bdzie mona otrzyma,
jeli nie opracuje si kompleksowego Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej. Dokument taki
tworzy si take w gminie Gorzy-

ce. Wadze gminy uznay, e jednym z najwaniejszych elementw, o jaki ten program musi si
oprze bdzie czynnik spoeczny. To wanie konsultacje maj
przynie odpowiedzi na szereg
pyta, ktre pniej urzdnicy
zastosuj w praktyce. Jednym
z etapw konsultacji jest proces
ankietyzacji mieszkacw gminy
Gorzyce. W tym celu wyposaeni
w specjalne penomocnictwa ankieterzy bd w dniach 26 wrzenia 15 padziernika przeprowadza ankiety. Ankiety bd
dotyczy budynku oraz znajdujcego si w nim rda ciepa.
Ankiety nie bd zawiera pyta
dotyczcych danych osobowych.
Ankieterzy oprcz pisma podpisanego przez wjta bd nosi
take odpowiednie identyfikatory. Na danie waciciela posesji,
na ktrej przeprowadzone zostan w ten sposb konsultacje, bd
mieli oni obowizek si wylegitymowa.

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

rydutowy zdrowie

W Rydutowach
promuj zdrowie
Fot. UM w Rydutowach

26 wrzenia w Rydutowach odbyy si X Dni Promocji Zdrowia.

Podczas Dni Promocji Zdrowia mieszkacy mogli skorzysta


midzy innymi z bezpatnych bada oraz konsultacji medycznych.
dominika zajc

Wielka akcja profilaktyki


zdrowia zorganizowana przez
Miasto Rydutowy. Na tegoroczne Dni Promocji Zdrowia zoy
si szereg pomniejszych akcji
profilaktycznych oraz cykl zaj
edukacyjnych przeznaczonych
dla dzieci i modziey z rydutowskich szk i przedszkoli. W tym
dniu w Szkoy Podstawowej nr
1 im. Karola Miarki w Rydutowach zgromadzio si wielu wybitnych specjalistw. Mieszkacy
mogli skorzysta z bogatej oferty
bezpatnych bada, porad i konsultacji. Badania laboratoryjne,
pomiar cinienia krwi, badanie
poziomu cukru, badania suchu,
wzroku, pulsoksymetria, spiroR E K L A M A

metria - to tylko niewielka cz


przygotowanej specjalnie na t
okazj oferty. Duym zainteresowaniem cieszyo si badanie
wieku metabolicznego czy krioterapia. Uwag zwracay te alkogogle i narkogogle, pozwalajce spojrze na wiat z zupenie
innej, nieco chwiejnej, perspektywy. Niezwykle budujce jest
to, e przybyli na X Dni Promocji
Zdrowia specjalici w taki wanie sposb traktowali swoj prac. W trakcie konsultacji skrupulatnie analizowali wyniki bada,
suyli rad, szukali dobrych rozwiza, a co najwaniejsze, do
kadego, kto potrzebowa ich pomocy starali si podej w sposb
indywidualny. Wrd penicych
w tym dniu swoj sub znaleli

si: lek. med. Jerzy Torka (ortopeda), lek. med. Katarzyna Supino (internista), lek. med. Jacek
Gabry (specjalista chorb puc),
lek. med. Monika Mitrenga (internista), lek. med. Joanna Niewiem (pediatra), lek. med. Dagmara Figura (stomatolog), lek.
med. Jzef Pocztowski (ortopeda), Danuta Kosteczko (poona),
Ewa Trzeciak (protetyk suchu),
ukasz Lechowicz (optometrysta), Magorzata Kowalczyk
(optyk), Tatiana Grabowska (fizjoterapeuta), Zbigniew Nowak
(fizjoterapeuta), Anna Rutkowska-Kalociska (dietetyk), Alicja Czakon (dietetyk), Barbara
Herok (dietetyk), Monika Merkel (podolog), Marzena Toman
(podolog).

Z regionu 19

20 Z regionu

motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Sprawny ukad hamulcowy stanowi o bezpieczestwie kierowcy oraz


Jego pasaerw. Szczeglnie trzeba zadba o niego
jesieni, kiedy warunki atmosferyczne zmieniaj si
praktycznie z godziny na godzin. Jesieni czsto pada
deszcz, a jezdnia jest wilgotna. Grone s rwnie przymrozki, podczas ktrych
nietrudno o polizg. Specjalici radz zatem, aby jesieni dokadniej przyjrze si
hamulcom.

rowa adnych podejrzanych dwikw i wibracji towarzyszcych hamowaniu,


zwraca uwag na zapalajce si kontrolki i nie lekceway tego, e peda hamulca sta si bardziej mikki
to wszystko moe wiadczy o tym, e ukad hamulcowy wymaga pilnej interwencji mechanika. Zgrzyty i
piszczenie podczas hamowania to oznaka zuytego
materiau ciernego klocka
hamulcowego, metal klocka
spotyka si z tarcz, co powoduje powstawanie haasu i szybkie zuywanie tar-

MECHANIKA POJAZDOWA

czy hamulcowej. Piszczenie


moe powsta poprzez wytworzenie si tzw. szkliwa
na klocku, przez kiepskiej
jakoci materiay uyte do
jego produkcji. W tym przypadku dochodzi rwnie do
szybkiego przegrzewania i
zuycia tarczy hamulcowej.
Wpadanie pedau hamulca gbiej ni zwykle
moe oznacza wyciek z
ukadu hamulcowego lub
zuycie pynu hamulcowego, ktry koniecznie trzeba
wymieni. Pyn hamulcowy
to wchaniajca wod z powietrza nawet przez mikro-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Jak zadba o hamulce?

Aby dobrze zdiagnozowa uszkodzenia w ukadzie hamulcowym trzeba


podjecha do profesjonalnego warsztatu i zdemontowa koa. Tylko dziki temu
bdziemy mogli obejrze
wszystkie elementy ukadu.
Przegld obejmuje kontrol stanu klockw, tarcz,
szczk hamulcowych i cylinderkw oraz poziomu pynu
hamulcowego a kluczow
rzecz jest stan przewodw
hamulcowych metalowych
jak i gumowych.
Radzimy wic nie igno-

NAPRAWY POWYPADKOWE

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

skopijne pory gumowych


przewodw hamulcowych.
Saba skuteczno hamulca postojowego (rcznego) to zuycie szczk hamulcowych, bbnw lub
linki hamulca postojowego.
Konieczna jest wymiana zuytych elementw. Hamulec
postojowy jest czsto ignorowany przez kierowcw,

jako mao przydatny, tymczasem ma on bardzo duy


wpyw na bezpieczestwo.
Bez stuprocentowo sprawnych hamulcw nie moe
by mowy o bezpiecznej jedzie. Zatem nie lekcewamy
adnych objaww niedomagania naszych hamulcw w
trosce o nasze bezpieczestwo.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

motoryzacja

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

Z regionu 21

R E K L A M A

poligrafia reklama >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

pomoc
drogowa
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9

tel. kom. 0601 516 085


tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

JAPOSKA SAMOOBRONA
...DLA KADEGO

ZAPISY:

Raciborski Osrode
Aikido

Szkoa Podstawowa nr. 15, ul. Sowackiego 48, Racibrz


- modzie, doroli (od 13+) codziennie 19.00-20.30

SENSEI JACEK tel. 602 487 925

www.aikido-raciborz.pl

Zesp Szkolno-Gimnazjalny, ul. Jana Pawa II. 41A, Ndza

AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

- modzie, doroli (od 13+) wt./czw. 18.00-19.30

SENSEI KAROL tel. 889 898 760


Rydutowy, Gimnazjum nr. 1, ul. Strzelcw Bytomskich

sempai Dawid tel. 796 455 008

ZAP

RAS

ZAM
Y!

www.AIKIDO-RACIBORZ.pl

22 Ogoszenia

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE
Jesienna promocja! Kredyt z
oprocentowaniem 4,9%, gotwka do 255 tys. z, bez zbdnych
formalnoci, szybka decyzja kredytowa! Racibrz Tel. 882 19 34
34 lub 882 19 33 33.

Najwikszy wybr poyczek pozabankowych w miecie! Szybko,


bez zbdnych formalnoci, wysokie kwoty, duy wybr. Tel. 882
19 34 34 lub 882 19 33 33.

Wynajm lokal handlowy nowy,


80m2, w Kdzierzynie-Kolu. Cena 400 z. Tel. 696 466 182.

Sprzedam kawalerk na pierwszym


pitrze 33 m w centrum Raciborza (przy rynku). Tel. 602 190 735.

Wynajm 2-pokojowe mieszkanie


w Raciborzu, ul. Lotnicza, 52m,
1 pitro. Kontakt 501 224 638.

Sprzedam mieszkanie 36,2 m


(2 pokoje, kuchnia, azienka,
CO). Dobrze utrzymane, ciepe, centrum Opola. Cena 140
000 z. Tel. 533 703 956.

ZDROWIE

KOMIS LOMBARD

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze oprocentowanie

Tel. 604 729 874


502 890 351

Poyczki pod zastaw


Odsetki od 5 z
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8
(wejcie od podwrza)
Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

Racibrz
ul. Opawska 21/2

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

BEZ SPRAWDZANIA BAZ


RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 601 46 20 03, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


NIERUCHOMOCI

Do 25.000z
na dowolny cel
Tel. 696 458 063

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766

na kolorowym tle 14 z

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

AKUPUNKTURA
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia
Rejestracja 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a
Rudnik ul. Soneczna 38a
PORADNIA ORTOPEDYCZNA

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

GABINET
BIOENERGOTERAPII
Schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu,
stany blowe,
choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

MOTORYZACJA

MECHANIKA

OPONY LETNIE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

PRACA
Restauracja w Raciborzu przyjmie
do pracy kelnerk w niepenym wymiarze godzin, najlepiej studentk.
Wymagania: aktualna ksieczka
sanitarno-epidemiologiczna, komunikatywno. Tel. 501 290 217.
Eurokontakt (nr lic. 1109) poszukuje do pracy za granic: monterw rusztowa, wentylacji, elektrykw, hydraulikw, regipsiarzy,
spawaczy lakiernikw, pracownikw tartaku, pakowaczy pyt
CD, osoby do zbioru pieczarek z
j.francuskim ogloszenia@euro-kontakt.eu. Tel. 713 384 263.

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania: umiejtno robienia dobrych zdj, wasny sprzt
fotograczny, dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

Eurokontakt (nr. lic 1109) poszukuje osb posugujcych si


j. niemieckim lub j. francuskim
gotowych do pracy zycznej lub
przy produkcji. Stawka 10 e/h.
ogloszenia@euro-kontakt.eu
Tel. 713 384 263.

Firma ESD (cert 7373) zatrudni do pracy Niemczech: elektrykw, mech. samochodowych,monterw wymiany opon.
Wymagana znajomo j. niemieckiego. Tel. 503854464 lub
512690910.
ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
Niemcy
Tel. 32 506 55 87

PRACA
SERWISANT SPRZTU
KOMPUTEROWEGO
Wymagania: umiejtno diagnostyki i naprawy komputerw, wyksztacenie minimum
rednie techniczne, mile widziane Technikum Informatyczne, dowiadczenie. Moliwy
rwnie sta.
CV naley wysa na adres
biuro@softib.pl

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie

Tel. 504 476 839

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

AUTO KOMIS
SAMOCHODY

SPROWADZONE Z NIEMIEC

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

www.pkcar.otomoto.pl
Tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105

32 415 19 91, 691 960 146

SPRZEDA ZAMIANA RATY


TRANSPORT SAMOCHODW

RNE
ALUZJE ROLETY!
Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604
729 874, 502 890 351. Racibrz,
ul. Opawska 21/2 (rg Opawskiej
i Ogrodowej).
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka
termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807 199.

Warsztat: naprawa ROWERW, MOTOROWERW,


WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

Usugi: malowanie wntrz oraz


elewacji, tapetowanie, nakadanie gadzi, stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien,
drzwi oraz paneli. Wykoczenie
wntrz. Tel. 606 505 169.
NOWO OTWARTA pracownia krawiecka przy ul. Wojska
Polskiego 11a w Racoborzu. Zaprasza na korzystanie z usug
krawieckich, szycie na miar,
przerbki, kursy kroju i szycia.
Tel. 728 969 598.

Punkt nadawania paczek DPD


Strefa Paczki! Ju jest! Jedyne miejsce gdzie moesz nada
przesyki kurierskie!
Tel. 882 19 33 33.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00

www.centrovet.pl

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.deln-raciborz.pl

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10-17
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

PRANIE DYWANW,
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel: 32 763 40 43
Kom: 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 23

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

RACIBRZ - RCK - 10 PADZIERNIKA

R E K L A M A

RANDKA W CIEMNO NA DWIE PARY


W sobot, 10 padziernika o godz. 19.30 w Raciborskim Centrum Kultury bdzie mona obejrze
spektakl Randka w ciemno na dwie pary. Autorem
spektaklu jest Norm Foster,
ktry awar tu wszystko, co
jest niezbdne w romantycznej komedii dla dorosych.
Randka w ciemno, na dwie

pary to zmylnie uoona historia, sprawne dialogi, sensualne sceny oraz duo miechu i zabawy. Samotno to
nie jest najlepszy przyjaciel.
Doskwiera nieraz a do blu.
Jest to sztuka pokazujca,
e osoby w rednim wieku
te marz o mioci, gorcych uczuciach, o tej jedynej i jedynym, i maj do te-

go prawo. A przy tym czuj


na plecach oddech uciekajcych lat. Moe to ju ostatni
dzwonek i ostatnia szansa?
Jeeli szukasz dobrej zabawy i rozrywki, to j wanie
znalaze. Nage i niespodziewane zwroty akcji, czyni to
przedstawienie bardzo atrakcyjnym i zaskakujcym. Bilety w cenie od 40 do 60 z.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
9 PADZIERNIKA BIBLIOTEKA RACIBRZ
9 padziernika o godz. 18.00 w bibliotece przy ulicy Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si spotkanie autorskie z Marcinem Kydryskim, dziennikarzem muzycznym, kompozytorem, podrnikiem i fotografem.

14 PADZIERNIKA BIBLIOTEKA RACIBRZ


14 padziernika o godz. 16.00 w bibliotece przy ulicy Kasprowicza w Raciborzu odbd si Urodziny Kubusia Puchatka. W
programie zabawy, poczstunek oraz wsplne czytanie fragmentw Kubusia Puchatka.

10 PADZIERNIKA RCK RACIBRZ


10 padziernika o godz. 19.30 w Raciborskim Centrum Kultury
bdzie mona obejrze spektakl Randka w ciemno na dwie
pary. Na scenie zobaczymy m.in. Tomasza Stockingera, Michaa Milowicza, Krzysztofa Ibisza, Magorzat Potock i Ew
Kuklisk. Bilety w cenie od 40 do 60 z.

16 PADZIERNIKA STRZECHA RACIBRZ


16 padziernika o godz. 18.00 w Domu Kultury Strzecha w
Raciborzu bdzie mona obejrze spektakl poetycko-muzyczny Co moe jeden czowiek w hodzie Janowi Pawowi II.
Spektakl zosta opracowany przez aktora Jana Nowickiego z
oryginaln muzyk Cezarego Chmiela, Marka Stryszowskiego, Jacka Kaczmarskiego oraz poezj Jana Pawa II, ks. Jana
Twardowskiego, Bolesawa Lemiana, Jana Nowickiego, Jacka
Kaczmarskiego, Czesawa Miosza.

10 PADZIERNIKA I LO RACIBRZ
10 padziernika odbdzie si zjazd absolwentw I Liceum
Oglnoksztaccego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu. Zjazd
odbdzie si z okazji 70-lecia szkoy.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

R E K L A M A

Kunia Raciborska ul. wierczewskiego 14

Promocja!
Do koca wrzenia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

24 Reklama

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl