You are on page 1of 24

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 7 padziernika 2015 | Nr 19 (196)

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

REGION BEZPIECZESTWO

Co z t muszl?

PEDOFIL WRESZCIE
TRAFI ZA KRATY
Fot. Justyna Koniszewska

W wodzisawskim amteatrze
protestowano przeciwko planom rozbirki obiektu.
LESZEK IWULSKI

Wodzisawska muszla koncertowa staa si obiektem koniktu pomidzy mieszkacami,


a wadzami miasta. Cz osb
mieszkajca w dzielnicy Stare
Miasto zdaje si nie dowierza
ratuszowi i uwaa, e plany magistratu w stosunku do muszli
s jednoznaczne wyburzy,
a pniej odda grunt prywatnemu biznesowi pod parking,
restauracj, czy sklepik. W celu wyranego zamanifestowania swojego przywizania do
budowli 28 wrzenia przeprowadzili oni manifestacj, majc na celu okazanie ich determinacji w obronie konstrukcji.
Organizatorami wydarzenia byli mieszkacy, a w ich imieniu
wystpili m.in. radny dzielnicy
Stare Miasto Alojzy Szymiczek
i radny miejski Marian Plewnia.
W swoich wystpieniach przed
wcale liczn publicznoci podkrelali oni, e bd broni
przede wszystkim funkcji, jak
obecnie peni muszla koncertowa. Obu samorzdowcom nie
chodzio o sam obiekt, ktry
wyranie najlepsze dni ma ju
za sob. Ich celem byo przede
wszystkim zabezpieczenie tego,
eby w parku w dalszym cigu istnia nowoczesny amteatr penicy funkcj lokalnego
miejsca spotka, rozwoju kultury i rozrywki dla mieszkacw. Wedug nich taki obiekt
powinien mie charakter stay,
co eliminuje pomys ustawiania w tej lokalizacji sezonowej
sceny. Co wicej mieszkacy
R E K L A M A

Mieszkacy dzielnicy Stare Miasto protestowali przeciwko planom wyburzenia muszli


koncertowej. W ich opinii jest to pierwszy krok do stopniowej likwidacji parku miejskiego.
dzielnicy chc, by nowy amteatr mia podobne wymiary i parametry, poniewa tylko w ten
sposb bdzie wedug nich naleycie wypenia swoje funkcje.
Zdaniem mieszkacw prace
nad planem zagospodarowania
przestrzennego miasta id w
niewaciwym kierunku i zmierzaj do poszerzenia przestrzeni komercyjnego wykorzystania
parku. Radny Marian Plewnia
zauwaa: Wedug nas projekt wyburzenia muszli to tylko przyczynek do stopniowej
likwidacji parku. Ju teraz o t
przestrze w ogle si nie dba.
Drzewa s wycinane, a nowych
nasadze brak. Na gaziach
straszy jemioa i powoduje obumieranie rolin. Tragiczny
stan parku, katastrofalny stan
muszli to efekt wieloletnich zaniedba ze strony Urzdu Miasta i radnych koalicji. Dlatego

dzisiaj z mieszkacami protestujemy. damy po pierwsze,


aby wszelkie prace zmierzajce do wyburzenia obecnego
amteatru byy poprzedzone
stworzeniem projektu wybudowania nowego obiektu i by byy na to zabezpieczone rodki.
Nie satysfakcjonuje nas projekt
przedstawiony przez Rostockiego i jego koncepcja maej muszli. To nie jest to, czego daj
mieszkacy. Po drugie mieszkacy kategorycznie daj take, aby pokusi si o rewitalizacj caego kompleksu parkowo
paacowego. rodki mona
pozyska np. z Unii Europejskiej. Mamy takie zapewnienie
ze strony politykw, ktrzy popieraj nasze denia. Dodam
rwnie, e nasza akcja obrony muszli spotkaa si z niesamowitym odzewem ze strony
modych ludzi. Nasze denia

popiera inicjatywa pod nazw


Modzi razem, na facebooku
protest zyska uznanie blisko
2000 osb. Park musi odzyska
dawn wietno. To miejsce to
prawdziwy symbol Wodzisawia, o ktry powinnimy jako wsplnota dba. Gos w
tej sprawie zabrali take radny
wojewdzki Adam Gawda i
radni powiatowi Teresa Glenc
i Ryszard Zalewski. Podkrelali oni, e wszelkie decyzje musz by podejmowane w zgodzie ze zdaniem mieszkacw.
Wodzisawski ratusz prbuje
rozwia wtpliwoci zaniepokojonych mieszkacw. Rzeczniczka magistratu Anna Szweda
Pigua dementuje pogoski o
tym, jakoby park mia zamieni w przestrze komercyjn.
Po pierwsze nie ma jeszcze adnych ustale dotyczcych losu
muszli. Prezydent cay czas prowadzi konsultacje spoeczne. Po
drugie Prezydent obieca, e ten
teren bdzie mia charakter rekreacyjno turystyczny i e
przewiduje dla niego wycznie
funkcje o charakterze kulturalnym i artystycznym. Po trzecie
wreszcie powoany zostanie
zesp, ktry bdzie opiniowa
projekty dotyczce muszli. W
jego skad bd wchodzi radni
dzielnicy Stare Miasto.

Sebastian S. trener MKS


ODRA Wodzisaw tra do
wizienia na 12,5 roku.
Ponad 12 lat w wizieniu
ma spdzi trener szkki pikarskiej MKS Centrum Odra
Wodzisaw lski Sebastian S.
za molestowanie seksualne 21
chopcw poniej 15-ego roku
ycia. Czynw tych mia dopuszcza si m.in. na obozach
pikarskich. Sprawa wysza na
jaw, gdy jeden z chopcw poskary si rodzicom, ktrzy
poinformowali o zdarzeniu policj. cznie oskaronemu postawiono 28 zarzutw. 37-letni Sebastian S. do momentu
oskarenia cieszy si nieposzlakowan opini. Mia wieloletnie dowiadczenie trenerskie, w tym rwnie w pracy z
modzie. W rodowisku by
znany jako pasjonat. Odby nawet sta w FC Barcelona. Prowadzi klas sportow w wodzisawskim gimnazjum. Po
jego aresztowaniu cay Wodzisaw by w szoku. Bezporednio po zatrzymaniu szef szkki pikarskiej Roman Zieliski
mwi prasie: Nikt nie chcia
uwierzy. To dla nas wszystkich
szok. On mia wspania opini, by oddany pracy, wszyscy
go lubili. W tej klasie ucz si

wspaniae dzieciaki. Inni trenerzy s te w szoku, dla nas


wszystkich to wielki dramat.
Sebastian S. by znany, ceniony i szanowany. Cieszy si olbrzymim zaufaniem zarwno
ze strony dorosych, jak i modziey. Dopiero przerwanie
zmowy milczenia przez chopcw z rocznika 98 pozwolio
na to, e sprawa znalaza swj
na na sdowej wokandzie.
Oskarenie dotyczyo lat 20082013. Sd Okrgowy w Gliwicach wydzia zamiejscowy w
Rybniku przychyli si do stanowiska sdu w Wodzisawiu,
gdzie toczyo si postpowanie
w pierwszej instancji. Postpowanie przed sdem z uwagi na
charakter sprawy toczyo si z
wyczeniem jawnoci. Przesuchano rodzicw, samych
nastolatkw, a take biegych.
Sd poza kar wizienia orzek
take nawizk na rzecz oskaronych w wysokoci 500 z, a
take zakaz prowadzenia zaj
zwizanych z edukacj, wychowaniem modziey i opiek nad
nieletnimi. Podczas procesu
oskarony nie przyznawa si
do winy i wielokrotnie odmawia skadania zezna.
L

70-lecie I LO w Raciborzu
Zjazd absolwentw w LO
z okazji jubileuszu szkoy
Stowarzyszenie
Absolwentw
i Przyjaci I Liceum Oglnoksztaccego w Raciborzu im. Jana
Kasprowicza zaprasza na zjazd
absolwentw, ktry odbdzie si
10 padziernika 2015 roku.
Nie zwlekaj,
zapisy trwaj!
Wicej na stronie
www.zso1raciborz.pl

Patronat medialny:

2 Wiadomoci

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl

REGION SAMORZD

PWSZ w Rydutowach

komentarz na gorco

Fot. UM Rydutowy

Wsppraca PWSZ z miastem Rydutowy


ma koncentrowa si na rewitalizacji stawu Machnikowiec.
leszek iwulski

Niektre samorzdy terytorialne bior sobie bardzo


do serca postulat wsppracy z sektorem nauki. Tak jest
rwnie w przypadku Rydutw, gdzie tamtejszy ratusz
zdecydowa si na zacienienie wsppracy w Pastwow Wysz Szko Zawodow w Raciborzu. Wsppraca
ta nie jest bynajmniej owocem podporzdkowania si
obowizujcemu trendowi.
Studenci ju od dawna brali udzia w pracach majcych na celu np. stworzenie
efektywnej i efektownej wizji zagospodarowania hady Szarlota. Tym niemniej
jednak nawizanie formalnej
wsppracy pomidzy gmin a uczelni naley uzna za
spory przeom. Wsppraca
ma obraca si przede wszystkim wok spraw zwizanych
przede wszystkim z zagospodarowaniem przestrzennym,
a fortpoczt uczelni maj by
studenci architektury. Pierwszym obszarem, na ktrym
skoncentruj swoje umiejtnoci i wiedz suchacze raciborskiej alma mater ma by
okolica stawu o nazwie Machnikowiec. Jest to miejsce,
ktre niegdy stanowio dla
mieszkacw czsto odwiedzany zaktek miasta, jednak
czas i przemiany spoeczno
ekonomiczne wycisny na

Artur Harendarczyk
Urzd Miasta Rydutowy
Wsppraca z raciborsk
Pastwow Wysz Szko
Zawodow jest dla nas bardzo
istotna. Znaczenie tych kontaktw jest tym waniejsze, e
jest to uczelnia techniczna o
ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym w regionie.
Wsppraca bdzie dotyczy
przede wszystkim rewitalizacji okolic stawu Machnikowiec. Chcemy wykorzysta
wiee, odwane spojrzenie studentw architektury
PWSZ. Liczymy na ich wyobrani i kreatywno. Z
drugiej strony nie mona
przeceni roli dowiadczenia wysoce wykwalifikowanej
kadry, ktra bdzie trzyma
entuzjazm modych ludzi w

ryzach i doda element profesjonalizmu. Nie jest to pierwsze spotkanie rydutowskiego samorzdu z uczelniami
wyszymi. W ubiegym roku
wsppracowalimy z Politechnik Gliwick w kwestii
projektw zagospodarowania hady Szarlota. Na razie
deklaracja wsppracy zostaa
sformuowana oglnie, ale ju
przewidziane s konsultacje,
ktre uszczegowi wstpne
zaoenia. Dodam, e dzisiaj
samorzd musi poszukiwa
kontaktu z sektorem nauki,
to go niesamowicie ubogaca,
przynosi innowacyjne rozwizania. Zarwno uczelnie
bowiem, jak i urzdy w swojej pracy bazuj na podobnym fundamencie na wiedzy i informacji.

komentarz na gorco

Umow podpisaa ze strony Urzdu Miasta Rydutowy burmistrz Kornelia Newy


(na zdj. z prawej), natomiast PWSZ reprezentowaa rektor Ewa Stachura.
nim swoje pitno. Obecnie
miejsce jest wykorzystywane sporadycznie np. przy organizacji imprez sportowych
(Grand Prix MTB Euroregionu Silesia). Wadze Rydutw
chc, aby proces rewitalizacji Machnikowca odby si w
sposb moliwie jak najbardziej profesjonalny, ale take
oryginalny. Samorzdowcy
z tego tytuu daj carte blanche studentom, liczc na ich
kreatywno i wyobrani w

tworzeniu projektu przyszoci okolic popularnego stawu.


ywioow pomysowo ma
okiezna kadra PWSZ, ktra
zapewni caemu przedsiwziciu swoj wiedz, dowiadczenie i szerokie, analityczne
spojrzenie na ca spraw. Ceremonia podpisania umowy
miaa miejsce w rydutowskim
ratuszu. Ze strony urzdu swj
podpis pod dokumentem zoya burmistrz Kornelia Newy,
natomiast raciborsk uczelni

reprezentowaa rektor prof.


nadzw. dr hab. in. Arch. Ewa
Stachura. Po podpisaniu umowy odbyo si robocze spotkanie, w ktrym uczestniczyli
m.in. dr Pawe Struzik Prorektor ds. dydaktyki i studentw, kanclerz Cezary aczek
i dr in. arch. Norbert Buba
Zastpca dyrektora Instytutu
Techniki i Architektury. Zarwno uczelnia, jak i samorzd Rydutw licz na poszerzenie wsppracy.

wedug posa ksztat listy wyborczej determinuje porak


swojego ugrupowania w padzierniku. Po drugie wedug
Chmielowskiego program wyborczy, ktry powsta w wyniku rozmaitych kompromisw
w trakcie negocjacji rodowisk
lewicowych jest skierowany
przeciwko mieszkacom lska. Kluczowe wedug posa s
tutaj ustalenia w sprawie wgla kamiennego, ktre w opinii Chmielowskiego zmierzaj
w konsekwencji do likwidacji
polskiego grnictwa. Pose poszed w swoich ocenach byych
kolegw tak dalece, e dzisiaj
uwaa, i dla lewicy najlepsza
byaby przegrana, bo na gruzach mona by budowa now

formacj. I tak dzisiaj opisujc


swoich dotychczasowych kolegw nie przebiera w sowach. O
szefie struktur wojewdzkich
Marku Balcie pisze: Cigle
nieobecny, w Komisji Zdrowia
praktycznie nierozpoznawalny, przydatno w sejmie bliska zeru, Sosnowiec. Czysty
dramat. List otwiera osobnik bez matury, z elementarnym problemem prawidowego budowania zda po polsku,
bez jakichkolwiek przydatnych kwalifikacji. Cakowity
brak kompetencji w zakresie
sprawowania mandatu poselskiego. Jak to si stao, e jest
jedynk? Po prostu by wsplnikiem Janusza Palikota z czasw gdy ten tworzy Ambr,
Kalita. Spadochroniarz ze
stolicy, bez osigni zawodowych, cudownie kompetentny
rzecznik kampanii Magdaleny
Ogrek. Lewicujcy elektorat
z tego okrgu nawet nie bdzie mia moralnego kaca jak
zagosuje na inn list. Stanowisko Zjednoczonej Lewicy w
sprawie krnbrnego posa jest
do jasne. W warszawskiej
centrali dowiedzielimy si,
e pose ju ma taki charakter.
Najpierw pisa ksik o Palikocie, teraz obraa nowych
kolegw. Opinie zwaszcza
ludzi zwizanych z Sojuszem
Lewicy Demokratycznej s
jednoznaczne. Wedug nich
Chmielowski pyszczy po me-

dr in. arch. Joanna


Sokoowska-Moskwiak
PWSZ Racibrz
Dla uczelni nawizywanie
wsppracy z rnymi samorzdami oznacza budowanie
marki i jest rdem prestiu.
Tym niemniej jednak duo
waniejszy jest fakt, e dziki
temu szkoa wrasta w lokalne rodowisko i wypracowuje
dobr pozycj dla absolwenta
na rynku pracy. Dla samorzdw natomiast praca naszych
studentw staje si zwyczajnie bardzo przydatnym narzdziem dziaania. Dobrym
przykadem jest tutaj gmina

Rudnik, gdzie nasi studenci wykonali kompleksow inwentaryzacj zabytkw sakralnych. Aktualnie nawizalimy
wspprac z miastem Rydutowy, gdzie bdziemy pracowa przede wszystkim nad
projektami rewitalizacji stawu
Machnikowiec. Dla Urzdu Miasta wsppraca z nami
oznacza moliwo skorzystania ze wieej wizji naszych
przyszych absolwentw. Dla
naszych studentw stwarza
ona moliwo zaznajomienia
si z realiami praktyki, z ramami zakrelonymi przez przepisy, przez prac urzdnikw.

REGION POLITYKA

Pose SLD Piotr Chmielowski jest zdania, e jego


wasna formacja zdradzia
ideay lewicy.
Wybory to dla wielu osb
prawdziwe by albo nie by.
Determinacja, ktra popycha
zarwno jednostki jak i partie polityczne do walki o gosy
wyborcw nierzadko przybiera
form ocierajc si o patologie ycia spoecznego. Wychodz wwczas cechy ludzkie,
ktre rzadko chcemy widzie
w naszym otoczeniu. Egoizm,
cwaniactwo, lenistwo, pogarda dla innych to te uczucia,
ktre w gorcym ogniu kampanii wyborczej pon najbardziej ywym ogniem. Spory,
ktnie, ostre wymiany zda

staj si norm. Co dziwne jednak spory te czsto dotycz nie


przeciwnikw politycznych,
ale konkurentw we wasnej
formacji. Trudno jest wwczas
doj, kto w takim sporze jest
stron odpowiedzialn i przyczynia si nierzadko do klski
wyborczej caego ugrupowania. Z podobn sytuacj mamy
do czynienia rwnie naszym
okrgu wyborczym w przypadku Zjednoczonej Lewicy.
Jeden z kandydatw do izby
niszej parlamentu dotychczasowy pose Piotr Chmielowski
na kilka tygodni przed wyborami rozpocz kampani przeciwko wasnej partii. Pose motywuje swoj postaw kilkoma
przyczynami. Po pierwsze
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw, ul. Rynek 6
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Fot. Bartosz Kozina

Rzenia na lewicy

Pose Piotr Chmielowski jest zdania, e stanowisko


lewicy w wielu kwestiach spoecznych jest niewaciwe
i szkodliwe dla lska.
diach, bo ma sabsze miejsce
na licie. Kwestie zwizane z
programem wyborczym s w
oczywisty sposb nieprawdziwie interpretowane. Wystarczy sign do Programu Zjednoczonej Lewicy i zerkn na
stron szesnast, gdzie jasno
jest napisane, e polska gospodarka musi by oparta na wglu kamiennym. Co wicej w
centrali przynajmniej odrobin
kwestionuje si wiarygodno
posa w sprawie grnictwa. W
Warszawie dowiedzielimy si,
e: - pose raczej nie wychyla
si ze swoj wiedz dotyczc
grnictwa. By raczej odpowiedzialny za kwestie zwizane z
medycyn, ze wiatem pielgniarskim. Mia nawet swoje problemy z ministrem Ar-

ukowiczem. Przynajmniej
w jednej sprawie rodowisko
lewicy w naszym okrgu jest
zgodne. Prace nad list wyborcz byy chaotyczne. Nazwisko
na szczycie kartki przesuwao si w gr i w d. Pocztkowo na jedynce znalaz si
ukasz Kohut z Rybnika, pniej na topie znalaz si Patryk Kosela z Gogowa. Jak si
skoczy przedwyborcza przepychanka w okrgu nr 30? Jak
wpynie na wynik formacji w
caym kraju? Tego dowiemy
si prawdopodobnie w noc
wyborcz 25 padziernika. Na
chwil obecn pose Chmielowski zrezygnowa ze startu w
wyborach.
l

GazetaInformator.pl >>

Jastrzbska
wreszcie do naprawy?
Zarzdu Drg Wojewdzkich w
Katowicach podpisana zostaa
umowa na opracowanie dokumentacji projektowej niezbdnej
do przeprowadzenie modernizacji. Pienidze bd pochodzi z

Warto umowy
opiewa na sum

3,5 mln z.

budetu wojewdztwa lskiego.


Prezydent Wodzisawia Mieczysaw Kieca powiedzia wwczas:
Droga ta jest jedn z najwaniejszych tras wylotowych z miasta, prowadzi do autostrady, ale
jej stan jest nie do przyjcia. Dlatego te nie ustawalimy w staraniach o podjcie remontu przez
wojewdztwo lskie. Dzi moemy mwi o niezwykle wanym
kroku, ktry zosta ju wykonany.
l

REGION KRAJOBRAZ

Zamienie
w Rydutowach
Dwjka zapalecw zorganizowaa obserwacj zamienia ksiyca na rydutowskiej hadzie.
Astrohunters to dwjka
pasjonatw, ktra bardzo szybko podbia serce rydutowikw.
Dawid Barteczko i Micha Witek, czyli owcy gwiazd tajemnice kosmosu zgbiaj ju
od wielu lat. Dzisiaj chc swoim bakcylem zarazi innych. W
kocu kosmos nie zna monopolu. Dawid i Micha popularyzuj astronomi zwaszcza na
swoim lokalnym podwrku. W
Rydutowach. Ostatnimi czasy
mieli nie lada okazj, by mc pochwali si swoj bogat wiedz
i nowoczesnym sprztem sucym do obserwacji nocnego
nieba. Okazj t byo zamienie
ksiyca. eby mc dokadnie
podziwia to wyjtkowo rzadkie zjawisko (nastpne bdzie
za 18 lat) astronomowie musz
znale bardzo dobre miejsce
do obserwacji. Najlepiej, eby
z tego miejsca rozpociera si
dobry widok na ca okolic, ale
wane jest by obserwacji nie zakcay wiata wielkiego miasta. Snopy reflektorw, sznury
latarni ulicznych nanizane na

wielopasmowe drogi metropolii, agresywne neony to wszystko


utrudnia prac wielbicielom nieboskonu. Std te wybr dwojga
lokalnych astronomw mg by
tylko jeden Szarlota. Jedna z
najwyszych had w Europie. W
wyprawie na Mount Charlotta towarzyszyo im kilkanacie
osb. Mimo tego, e noc z 27 na
28 padziernika, trudno nazwa
ciep (supek rtci zatrzyma si
ledwo w okolicy 4 stopni) to atmosfera bya bardzo gorca. Zjawisko zaczo si o 3 nad ranem
i trwao blisko 4 godziny. W tym
czasie owcy gwiazd nie dali
wytchnienia swoim teleskopom
i aparatom fotograficznym. Zamienie ksiyca jest to zjawisko
astronomiczne ktre powstaje,
gdy Ziemia znajduje si midzy
Socem a Ksiycem bdcym
w peni i jednoczenie ksiyc
znajduje si w tzw. stoku cienia
Ziemi. Kolejnym zamieniem,
ktre bd mogli obserwowa
Astrohunters bdzie trzecie
przejcie w tym stuleciu Merkurego przed tarcz soca, ktre bdzie miao miejsce 9 maja
2016r.
l

REGION KOMUNIKACJA

Kopotliwe przejazdy
Remont przejazdu na Bogumiskiej ma zosta zakoczony do 19 padziernika.
Ledwo zakoczyy si roboty na przejedzie przez tory kolejowe na ulicy Kopernika, a ju
wodzisawianie musz liczy si
z kolejnymi utrudnieniami w
ruchu. Tym razem dotycz one
ulicy Bogumiskiej. Na wysokoci cmentarza komunalnego
wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w zwizku z remontem umiejscowionego w tym miejscu przejazdu
kolejowego. Organizacja ruchu
zostaa zatwierdzona przez Generaln Dyrekcj Drg Krajo-

wych i Autostrad. Na przejedzie wprowadzony zostanie


ruch wahadowy sterowany
sygnalizacj wietln. Remont
jest czci szerokiej inwestycji
majcej na celu rewitalizacj linii kolejowej Rybnik-Chaupki
prowadzonej przez hiszpaskie
konsorcjum Rubau. Firma deklaruje, e utrudnienia potrwaj do 19 padziernika. Ze rde
zblionych do Urzdu Miasta
w Wodzisawiu laskim wiemy jednak, e podobnie jak w
przypadku remontu na Kopernika termin remontu moe si
opni.
l

REGION KOMUNIKACJA

region

Bilet za zocisza

w skrcie

Tylko zotwk ma kosztowa bilet MZK


na trasie zamykajcej si w trzech przystankach.
Fot. MZK Jastrzbie

WODZISAW lski KOMUNIKACJA

W siedzibie Zarzdu Drg


Wojewdzkich w Katowicach podpisano umow na
dokumentacj projektow
przebudowy DW 933.
Jastrzbska to odcinek drogi wojewdzkiej nr 933, ktry
jest w bardzo zym stanie i ktry
stanowi najgorsz wizytwk dla
miasta dla osb zjedajcych z
autostrady. Od wielu lat samorzdowcy z Wodzisawia staraj
si o remont ulicy. W ubiegym
roku o modernizacj Jastrzbskiej stara si wiceprezydent
Dariusz Szymczak. O napraw
DW 933 postulowali wjtowie,
burmistrzowie i prezydenci Pszowa, Mszany, Wodzisawia. I nic.
Najwidoczniej jednak ponawiane przez lata apele oraz atmosfera nadchodzcych wyborw
sprawiy, e w Urzdzie Marszakowskim zdecydowano si na
realizacj da mieszkacw
regionu. 25 wrzenia w siedzibie

Wiadomoci 3

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

leszek iwulski

Urzd Gminy w Marklowicach informuje swoich mieszkacw, e MZK wprowadza


due udogodnienie, ktre ma na
celu zwikszenie czstotliwoci
korzystania z miejskiej komunikacji. Tym uatwieniem ma by
bilet za zotwk, ktry ma obowizywa na trasach nie duszych ni trzy przystanki. Cena
takiej przejadki jest naprawd
niewielka to jedynie symboliczna zotwka. W przypadku biletu
ulgowego cena spada do 50 groszy. Nowy bilet ma pojawi si
obiegu ju od 1 listopada. Z biletu bd mogli skorzysta wszyscy korzystajcy z biletu jednorazowego, czyli tzw. elektronicznej
portmonetki (suca do zapisw
e-biletw jednorazowych). Jest to
konsekwencja zmiany cennika,
ktry przeforsowa Zarzd Mi-

Pomysy takie jak bilet za zotwk, maj zwikszy


zainteresowanie transportem publicznym.
dzygminnego Zwizku Komunikacyjnego w Jastrzbiu Zdroju
25 wrzenia tego roku. Benedykt
Lanuszny dyrektor biura MZK
w Jastrzbiu Zdroju wyjania,
dlaczego nowy bilet wejdzie na
rynek 1 listopada: Wczeniejsze wprowadzenie tego produktu do naszej oferty byoy trudne.
Trzeba najpierw wydrukowa
i rozprowadzi nowe cenniki.
Chcemy zapewni naszym klientom jak najlepsz usug i wanie dlatego zdecydowalimy si

na dat 1 listopada. Wydaje si, e


jest to bezpieczny termin. Nowy pomys MZK na zwikszenie
zainteresowania transportem
publicznym spotyka si na razie
z przychylnoci. Jeden z mieszkacw Wodzisawia powiedzia
nam: To dobry pomys, eby za
krtsz tras paci mniej. Czsto na weekendy jad niedaleko
na jak imprez i musze paci
cay bilet. Teraz pacibym duo
mniej. Mam tylko nadziej, e bdzie to naleycie funkcjonowa.

Konkurs Domu Ksiki


Przy jakiej ulicy mieci si ksigarnia Dom Ksiki
w Wodzisawiu lskim?
Nagrod ksika Zimowe stolice Europy
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

R E K L A M A

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Sprzedawaa
alkohol nieletnim
W sobot, 3 padziernika mundurowki z Gorzyc zauwayli 2
modych chopcw pijcych piwo
przy lokalnym sklepie. Okazao
si, e sprzeday dokonaa pracujca tam 23-letnia ekspedientka, ktra nie proszc o okazanie
dokumentu stwierdzajcego
penoletno wydaa 15 i 16-latkowi piwa. Kobiecie grozi kara
grzywny, waciciel sklepu moe
natomiast straci koncesj na
sprzeda alkoholu.
Grona kolizja
w Syrynii
Gronie wygldajce zdarzenie
drogowe miao miejsce 1 padziernika w Syryni. Osobowy citroen zderzy si tam z traktorem.
Kierujca osobwk tumaczya policjantom, e zjechaa na
przeciwlegy pas jezdni poniewa
olepio j soce.
Zatrzymany
z upem w rkach
Wodzisawscy policjanci zatrzymali na gorcym uczynku
32-latka, ktry wama si do jednego z domw jednorodzinnych.
Wamywacz ceg wybi szyb w
oknie, a nastpnie penetrowa
wntrze budynku. Nie wiedzc
e jest obserwowany, zosta zatrzymany gdy z upem w rkach
prbowa opuci miejsce przestpstwa.
Zgo propozycj
do Leksykonu
Do koca grudnia mona zgasza swoje propozycje do Leksykonu wybitnych postaci Powiatu
Wodzisawskiego, jaki w przyszym roku planuje wyda wodzisawskie starostwo.
Utrudnienia
na Bogumiskiej
Od poniedziaku, 5 padziernika,
przez dwa tygodnie kierowcy poruszajcy si drog krajow nr 78
(ul. Bogumiska) w Wodzisawiu
lskim napotkaj na powane
utrudnienia. Na wysokoci cmentarza komunalnego remontowany bdzie przejazd kolejowy.
Utrudnienia potrwaj do 19 padziernika.
Szybszy internet
w szkoach
Wodzisawski urzd pozyska
prawie 50 tys. z z budetu pastwa na zapewnienie trzem szkoom szerokopasmowego dostpu
do Internetu.
Rodzinny
Park Rozrywki
z wikszym
dofinansowaniem
30 wrzenia do Urzdu Miasta
wpyna pozytywna dla miasta
informacja z Urzdu Marszakowskiego. Nasz najwikszy
projekt ostatnich lat, czyli budowa Rodzinnego Parku Rozrywki
Trzy Wzgrza, najpewniej uzyska
zwikszone dofinansowanie ze
rodkw unijnych.
Ubyo bezrobotnych
Wedug danych szacunkowych
w kocu wrzenia 2015 r. liczba
zarejestrowanych osb bezrobotnych w Powiatowym Urzdzie
Pracy w Raciborzu wynosia 2442
osoby, w tym 1508 kobiet. W
porwnaniu do miesic sierpnia
liczba osb bezrobotnych zmalaa o 88 osb. W omawianym
okresie zgoszono i pozyskano 411
ofert pracy. Stopa bezrobocia w
powiecie raciborskim na dzie 31
sierpnia wynosi 7,0%.
Nowe ogrodzenie
Urzd Miasta w Raciborzu ogosi
przetarg na remont ogrodzenia parku w rejonie Stalmacha,
Winnej i Karola Miarki (Ogrdek
Jordanowski). Nowy pot ma by
gotowy do 30 listopada.

4 Edukacja

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

WODZISAW LSKI SPORT

PSZW TURYSTYKA

Fot. Arkadiusz Piechota

Gospodarze nie pozostawili zudze rywalowi


i pewnie pokonali goci na wasnym boisku (7:0).

W tym sezonie APN Odra Wodzisaw przegraa tylko jeden mecz


z Fortec wierklany.

W sobot, 26 wrzenia na
wasnym obiekcie, APN Odra Wodzisaw rozegraa mecz
z TKKF Sok Chwacice.
Cho pogoda nie sprzyjaa, to
gospodarze rozgrzani okrzykami swoich kibicw od pocztku wykazywali wiksz
inicjatyw w ofensywie. Ju
w trzeciej minucie zawodnik
z numerem sze (Micha Farkas) przebieg samotnie z poowy boiska na pole karne rywala i wpakowa pik w dugi,
lewy rg bramki. Sze minut
pniej ten sam zawodnik po
dorodkowaniu przyj pik na klatk na rodku pola
karnego, odwrci si i posa
futbolwk do siatki podwyszajc wynik meczu. Kolejne
akcje Odry tylko potwierdzay
bezradno goci. Z minuty na

minut mecz stawa si coraz


bardziej jednostronny. W trzynastej minucie spotkania, po
nieudanym rozpoczciu przez
bramkarza goci, Micha Farkas przej pik i znalaz si w
sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale w ostatecznoci
min si z bramk tu obok
lewego supka. Chwil pniej
z rzutu ronego wrzuci Mateusz Wolny. Do piki kolejny
raz dopad Farkas i tylko supek ochroni goci od kolejnej
bramki.
Po ostrym faulu na Przemysawie witym w dwudziestej drugiej minucie Farkas
zdecydowa si na strza i tylko
milimetry dzieliy zawodnika
by zmieci pik w prawym
okienku bramki. Dwie minuty pniej z rodka boiska pika zostaa adresowana do Michaa Farkasa, ktry bieg par

metrw pod pole karne i odda


bardzo mocny strza. Golkiper
Sokoa Chwacice tylko otar
rk pik, a ta wpada do siatki. Tym strzaem napastnik
Odry Wodzisaw zafundowa
sobie hat-tricka. Kolejne minuty dziaay na niekorzy
goci. Dezorientacja zawodnikw, ze przyjcia i niedokadne podania tylko napdzay
gospodarzy do kolejnych akcji.
Mecz ostatecznie zakoczy si
wynikiem 7:0. APN Odra Wodzisaw zebraa kolejne trzy
punkty. 4 padziernika APN
Odra Wodzisaw zmierzya si
na wyjedzie z Fortec wierklany. Po raz pierwszy w tym
sezonie zostaa pokonana.
Zawodnicy musieli przekn
gorycz poraki chocia walki i
zaangaowania nie mona im
odmwi punkty zostay w
Fortecy.

RYDUTOWY EDUKACJA

Fot. Arkadiusz Piechota

Szwedzi
na praktykach w Wodzisawiu

W ramach wsppracy ze szwedzkim Srmland modzi


mieszkacy tego kraju bd mieli okazj pozna jak
wyglda nauka zawodu kucharza w naszym kraju.
Modzi Szwedzi ze szkoy
hotelarsko-gastronomicznej w Nykping odbd
praktyki w restauracjach
i hotelach w Wodzisawiu
lskim.
Dziki wsppracy powiatu
wodzisawskiego i szwedzkiego Srmland, a take unijnemu
projektowi w ramach programu Europa+, modzie ze z Nykping przyjedzie na praktyki
do Wodzisawia. Z pocztkiem

wrzenia Zesp Szk Ekonomicznych w Wodzisawiu lskim goci Therese Kruse z


partnerskiej Strand Utbildningscentrum, Nykpings Hotell-och
Restaurangskola w Nykping w
szwedzkim powiecie Srmland.
Podczas wizyty omwiono zasady wsppracy pomidzy szkoami, ktra zakada m.in. wzajemn wymian dowiadcze
uczniw i nauczycieli, praktyki
modziey szwedzkiej szkoy w

Polsce oraz praktyki uczniw


Zespou Szk Ekonomicznych
w Szwecji. Dziki wymianie
uczniowie obu szk otrzymaj
Europass Mobility, czyli dokument zawierajcy informacje na
temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.
Wspprac otwieraj czterotygodniowe praktyki, jakie
uczniowie szwedzkiej szkoy odbd w Wodzisawiu lskim.
Omiu modych Szwedw bdzie
poznawa bran hotelarsk i gastronomiczn w jednym z wodzisawskch hoteli oraz restauracji
prowadzonej przez Remigiusza
Rczk. Praktykanci ze Szwecji
bd rwnie uczszcza na lekcje jzyka angielskiego oraz zajciach technologii gastronomicznej. W planach przewidziano
take zwiedzanie regionu i wycieczk do Krakowa. Wymiana
ma potrwa od padziernika do
kwietnia przyszego roku. Koordynatorem projektu z ramienia
Zespou Szk Ekonomicznych
bdzie Iwona Cesarz, a opiekunem uczniw na czas odbywania
praktyk Agnieszka Newy.
d

Pszw inwestuje
w polityk rowerow
Wkrtce w Pszowie stan bezpieczne stojaki rowerowe zakupione dziki
uczestnictwu w projekcie
Tu mieszkam tu zmieniam.
Wielki biznes od pewnego
czasu prbuje ociepli swj wizerunek dziki akcjom spoecznym. Wpisuj si one w nowy
trend zwany spoeczn odpowiedzialnoci biznesu, chocia zoliwi uwaaj, e jest
to kolejny element marketingowego podejcia do klienta.
Faktem pozostaje jednak, e
dziki pienidzom rozmaitych
bankw, koncernw midzynarodowych, czy przedsibiorstw medialnych realizuje
si wiele dziaa spoecznych,
ktre w innym przypadku skazane byyby jedynie na znalezienie si w sferze pomysw.
Po cz tych pienidzy sigaj take samorzdy terytorialne, ktrych ograniczone
przecie zasoby nie pozwalaj
na realizacj zada wypeniajcych cae spektrum potrzeb
publicznych. Po jedn z takich
moliwoci signo rwnie
miasto Pszw i skorzystao z
programu grantowego Banku
Zachodniego pod nazw Tu
mieszkam tu zmieniam. W
ramach tej akcji Pszw postanowi postawi na turystyk
rowerow. Magistrat zdoby
bowiem grant na sum 4 tys.
z., ktre przeznaczy na zakup
i monta bezpiecznych stojakw rowrerowych. Urzdzenia zlokalizowane bd przy
R E K L A M A

Fot. Gazeta Informator

Kolejne zwycistwo
APN Odra Wodzisaw lski

arkadiusz piechota

<< GazetaInformator.pl

Miejskim Orodku Kultury


w Pszowie, przed budynkiem
Urzdu Miasta oraz przed
Wielofunkcyjnym Obiektem
Sportowym ze sztucznym lodowiskiem. Stojaki ponadto
maj znale si na pycie nowego rynku. Projekt rozpocz
si we wrzeniu tego roku, a
jego zakoczenie planowane
jest na czerwiec 2016r. Fina
przedsiwzicia zbiegnie si z
planowanym rajdem rowerowym. Wniosek zoony przez
miasto Pszw by jednym z
300, ktre przeszy przez ostre
sito selekcji zoono bowiem
ponad 2200 aplikacji. Bur-

mistrz Pszowa Katarzyna Sawicka Mucha powiedziaa


nam: - Projekt ten wpisuje si
w polityk miasta dotyczc
promocji zdrowego trybu ycia. Uwaamy, e jazda na rowerze moe sta si dla wielu
mieszkacw pasj i sposobem
na utrzymanie dobrej kondycji. Co wicej zauwamy, e im
wicej osb bdzie korzysta
z przysowiowych dwch kek, tym mniej bdzie korzysta z samochodw. To korzy
zarwno dla rodowiska naturalnego, jak i dla naszych drg.
l

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 19 /2015

GazetaInformator.pl 7 padziernika 2015 nr 19 (196)

RACIBRZ GOSPODARKA

Racibrz pochyla si nad przedsibiorczoci

Fot. Leszek Iwuski

Sprawny kana przepywu informacji gospodarczych oraz aktywno przedsibiorcw warunkiem rozwoju.
LESZEK IWULSKI

W Raciborzu powstaje
Program Wspierania Przedsibiorczoci. Tworzy go na
zlecenie ratusza rma Planergia sp. z.o.o. Wedug przedstawicieli rmy program
nie bdzie spenia swoich
podstawowych zaoe, jeli wczeniej nie skonsultuje
si go z przedsibiorcami. W
tym celu zorganizowane zostay konsultacje spoeczne.
W spotkaniach uczestniczyli
przedsibiorcy z sektora maego i redniego biznesu oraz
wiceprezydent Irena ylak
i kierownik Referatu Przedsibiorczoci i Obsugi Inwestora Anna Kobierska - Mrz.
Pierwsze spotkanie, zorganizowane w formie warsztatw,
poprowadzili przedstawiciele
Planergii Wojciech Olszewski
i Patryk Swoboda. Swoboda
wyjania przedsibiorcom,
czym waciwie jest program
wspierania przedsibiorczoci.
W swoim wystpieniu zarysowa elementy, ktre powinny
determinowa dziaania planistyczne. W trakcie spotkania
podkrelano rol konsultacji.
Wiceprezydent Irena ylak zauwaya: - Naszym celem jest
zdiagnozowanie rzeczywistych
potrzeb przedsibiorcw. Dziki temu bdziemy wiedzie,
jakie moemy podj realne
dziaania, by stworzy optymalne warunki dla funkcjonowania biznesu w Raciborzu.
Chcemy wiedzie, co moemy
zrobi, eby przedsibiorcy lepiej prowadzio si dziaalno,
eby tworzyy si nowe miejsca
R E K L A M A

Na spotkaniu Konsultacyjnej Rady Gospodarczej


przy Prezydencie szeroko debatowano o edukacji zawodowej i terenach inwestycyjnych.
pracy. Z tym zaoeniem zgodzia si rwnie Anna Kobierska Mrz, ktra zauwaya:
- Ma to by program rozwoju przedsibiorczoci w duej
mierze konstruowany przez samych przedsibiorcw. Oczywicie stworzylimy pewne zaoenia dokumentu w oparciu
o wczeniej przeprowadzone
wstpne analizy, ale nalnie to
stanowisko przedsibiorcw
bdzie miao kluczowe znaczenie przy opracowaniu programu. W programie zarysowalimy cztery obszary dziaa,
ktrych realizacja ma m.in.
zapewni wzrost liczby miejsc
dobrze patnej pracy, zwikszenie atrakcyjnoci Raciborza
jako miejsca prowadzenia biznesu, czy zmniejszenie obszaru wykluczenia spoecznego.
Chcemy stworzy takie warunki, ktre kademu mieszkacowi pozwol na dostatnie ycie w jego wasnym miecie.
Chcemy zachci modego

czowieka do zwizania swojej przyszoci z Raciborzem.


Nasze dziaania musz by
konsultowane przede wszystkim ze rodowiskiem gospodarczym, ale bdziemy cile
wsppracowa rwnie z innymi samorzdami i uczelniami wyszymi w rodzaju naszej
PWSZ. Wyznaczone obszary dziaa, w ktrych miasto
ma aktywnie wsppracowa
z przedsibiorcami w celu
poprawy sytuacji gospodarczej to: tworzenie warunkw
sprzyjajcych inwestowaniu w
miecie, rozwj przedsibiorczoci, dostosowanie edukacji
do wymogw stawianych jej
przez wspczesny rynek pracy i promocja terenw inwestycyjnych. Caoksztat dziaa
jest niezwykle szeroki i z tego
powodu musz by one bardzo
skoordynowane. Podejmowane w izolacji nie przynios one
wymaganego rezultatu. Dyskusja nad programem konty-

nuowana bya na spotkaniu


Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy Prezydencie, ktra odbya si 1 padziernika.
Rozmawiano przede wszystkim o zagadnieniach programu
zwizanych z terenami inwestycyjnymi i edukacj. W tym
ostatnim segmencie postulowano m.in. o prolowanie zawodowe uczniw ju na etapie
gimnazjum. Zagadnienia zwi-

zane z terenami inwestycyjnymi omwione zostay w zwizku z biecymi informacjami o


zainteresowanych nabywcach
kolejnych dziaek w stree ekonomicznej. Na spotkaniu poruszono rwnie kwesti potrzeby wikszego zaangaowania
przedsibiorcw w planowanie
zagospodarowania przestrzennego miasta. Kontynuowano
take dyskusj o skutecznej

komunikacji z przedsibiorcami. W tym kontekcie poruszano przede wszystkim


wtek roli lokalnych mediw
oraz Gospodarczej Platformy
Informacyjnej SILESIAinfo,
ktra moe peni funkcje:
informacyjn, konsultacyjn
i zapyta od przedsibiorcw do instytucji zrzeszajcych biznes i samorzdu.
Uczestnicy debaty sugerowali, e naley pooy nacisk
na przygotowanie informacji, ich jako oraz czytelno.
Znaczenie komunikacji docenia Anna Kobierska Mrz,
ktra jest zdania, e wiele z
tych dziaa moe by wdroone wtedy, gdy do przedsibiorcw docieraj informacje
o moliwociach, z ktrych
mog skorzysta np. poprzez
Newslettery. Warto podkreli, e dotarcie do przedsibiorcw za porednictwem
platformy SILESIAinfo, wymaga rejestracji w systemie
i podania adresu e-mail, do
czego bardzo zachcamy
dodaje Kobierska- Mrz.

SILESIAinfo
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Przedsibiorco! Zarejestruj si na SILESIAinfo.org

uzyskasz:
- bezpatny newsletter gospodarczy
- udzia w konsultacjach gospodarczych
- moliwo zabrania gosu w sprawach przedsibiorczoci

PLUSY BIZNESU

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

DLA

racibrz turystyka

wodzisaw - gospodarka

Znak firmowy rower

Remont Skrzyszowskiej

Fot. Ireneusz Burek

W Raciborzu jest ju cznie prawie 30 kilometrw cieek rowerowych.


Nastpna bdzie prowadzi na czok.
leszek iwulski

Pod koniec wrzenia w Sali Kolumnowej Urzdu Miasta


Racibrz z inicjatywy radnego
Marcina Ficy (Przewodniczcego Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony rodowiska i
Bezpieczestwa Publicznego)
zorganizowano spotkanie dotyczce sieci cieek rowerowych
na terenie miasta. W spotkaniu wzili udzia zainteresowani radni, urzdnicy oraz wiceprezydent miasta Wojciech
Krzyek. Byo ono powicone
przede wszystkim aktualnemu
ksztatowi systemu cieek, ale
zarysowano na nim rwnie
perspektywy rozwoju tego obszaru na najblisz przyszo.
Obecni na sali byli zgodni, e
idea rozbudowy cieek rowerowych to krok we waciwym
kierunku, ktry moe sprawi,
e cyklistyka stanie si znakiem
firmowym Raciborza. Marcin
Fica zauway: - Budowa cieek rowerowych to niezwykle
wany element polityki miasta. Rzutuje on na bardzo wiele aspektw ycia mieszkacw. Przede wszystkim za ich
pomoc promujemy zdrowy
styl ycia. W dobie chorb cywilizacyjnych dobra kondycja
stanowi recept na dusze i
bardziej komfortowe ycie. Po
drugie otwieramy Racibrz na
wiat. Turystyka rowerowa staje si bowiem jedn z najpopularniejszych form aktywnego
R E K L A M A

cieka rowerowa prowadzi rwnie do przystani


kajakowej. To element szerszej polityki turystycznej
miasta czcej turystyk ldow i wodn.
spdzania wolnego czasu. Ju
dzisiaj sysz od wielu osb, e
przyjedaj do miasta z prawdziw przyjemnoci, bo w ich
miejscu zamieszkania s pozba-

Obecnie w Raciborzu jest ju prawie


30 km cieek
rowerowych
wieni takich moliwoci spokojnej jazdy na rowerze. By moe
jednak najwaniejsz funkcj,
jak spenia szeroka sie cieek rowerowych jest jednak
bezpieczestwo. W ten sposb
zabezpieczamy zarwno rowerzystw, jak i kierujcych samochodami. W chwili, gdy tyle
osb ginie na drogach jest to po

<< GazetaInformator.pl

prostu priorytet. Poza tym wiele si mwi o zanieczyszczeniu


rodowiska. Wicej ludzi na
ciekach rowerowych oznacza, e mniej ludzi siada za kko. Przekada si to na mniejsze
zanieczyszczenie powietrza.
Na spotkaniu zaprezentowano
szereg slajdw dokumentujcych dziaania miasta na przestrzeni miasta w kwestii cieek
rowerowych. cieki powstaj
w Raciborzu ju od koca lat
90. (czna dugo cieek powstaych do 2007r. wynosi ponad 3300 metrw), ale pocztek systemowego podejcia do
tej kwestii wypracowany zosta
w 2007 roku, na bazie projektu cieki rowerowe szans na
rozwj pogranicza raciborsko
opawskiego. Od tego czasu
cieki budowane s w sposb
bardziej uporzdkowany. W

2009r. powstao ju prawie 7


km. nowych tras rowerowych
(ul. 1 Maja, Opawska, Sudecka
oraz cieka na wale przeciwpowodziowym od Brzozowej
do Rudzkiej). W 2010r. wybudowano kolejne 2,8 km. cieek. W 2011r. pad rekord prawie 8,5 km nowych drg dla
cyklistw. W latach 2013 -2014
miasto zainwestowao w kolejne prawie 6 kilometrw tras rowerowych. W tym roku do sieci
wczono nastpne 670 metrw
(cieki wzdu ulicy Reymonta
oraz na wale przeciwpowodziowym na odcinku ul. Bosacka
Przysta kajakowa). cznie to
prawie 30 kilometrw cieek
rowerowych. Ratusz dy do
tego, by przy kadej inwestycji
drogowej (o ile jest to moliwe)
powiksza zasb cieek rowerowych (tak jest w przypadku
remontu ulicy Szkolnej). Magistrat planuje, e do koca nastpnego roku ma powsta 266
m cieek przy ul. Szkolnej i 470
m wzdu Odry od zjazdu na
Bosackiej przez most kolejowy
i wzdu ogrodzenia SGL Carbon. Jednak najbardziej wyczekiwana przez rowerzystw jest
droga prowadzca na czok
liczca sobie ponad 1800 m.
Plany zwizane z budow cieek to tylko cz szerszej wizji
Raciborza, jako miasta atrakcyjnego turystycznie. Wadze
chc, aby oferta przycigaa zarwno tych zainteresowanych
turystyk ldow jak i wodn.

Inwestycja ma kosztowa
ponad 450 tys. z.
Temat
Skrzyszowskiej
Bocznej poruszalimy kilkakrotnie. Rwnie dziki naszej interwencji droga ta ju
w przyszym roku bdzie wyremontowana. Apele radnych
z dzielnicy Stare Miasto, gos
przedsibiorcy, ktry zosta
pozbawiony moliwoci dojazdu do wasnej firmy przebiy si do ratusza, gdzie zadecydowano o przeprowadzeniu
gruntownej modernizacji tej
ulicy. Odby si ju przetarg,
ktry wygraa firma Bruki
Trawiski z Raciborza. Rzecznik Urzdu Miasta Wodzisaw
lski Anna Szweda Pigua
powiedziaa nam: - Bruki Trawiski to solidna firma, ktra

wielokrotnie sprawdzia si
w naszym regionie. Wsppracowaa z takimi gigantami
jak Eurovia w czasie budowy budowy Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza.
Dlatego te liczymy, e Skrzyszowska Boczna bdzie wyremontowana szybko i bardzo
profesjonalnie. Dla nas jest to
niezwykle wana inwestycja,
bo zabezpiecza interesy przedsibiorcy, ktry od dawna boryka si z problemem dojazdu
do wasnej firmy. To jedna
z wikszych inwestycji drogowych w miecie. Pochonie
ona ponad 455 tys. z., a jej zakoczenie przewidziane jest na
czerwiec przyszego roku.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

7 padziernika 2015, nr 17 (196)

DLA

R E K L A M A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku

REKL AMY

GRATIS!
autoryzowany partner:

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

NOWO!

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

PLUSY BIZNESU

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

DLA

<< GazetaInformator.pl

region motoryzacja

Samochody hybrydowe - fakty i mity


Wok samochodw hybrydowych naroso przez lata wiele mitw.
Sprawdzamy, ktre z nich s prawdziwe, a ktre ju dawno straciy wano.
W tym roku mija 18 lat od
startu sprzeday pierwszej seryjnie produkowanej hybrydy
na wiecie modelu Prius.
Dzi jest to najszybciej rozwijajca si technologia, ktra
przebojem zdobywa rynki. Niekwestionowanym liderem na
tym polu jest Toyota, ktra jako jedyna firma ju dawno postawia na hybrydy, dzi majc
najwicej takich modeli w ofercie i realnie je sprzedajc. Inni
producenci nadrabiaj obecnie
straty. Dla wszystkich stao si
jasne, e prosta i niezawodna
technologia, rekordowo niskie
zuycie paliwa w ruchu miejskim, wysoki komfort jazdy i
ceny porwnywalne z innymi
napdami, wywoay lawinowy
wzrost zainteresowania autami hybrydowymi. Zestawienie
danych i faktw dobitnie pokazuje, i auta hybrydowe to dzi
realna alternatywa, a nie ciekawostka.
Mit: Hybrydy maj skomplikowan konstrukcj,
wic mog okaza si zawodne
Hybrydy wygrywaj niemal wszystkie rankingi awaryjnoci, takie jak TUV, GTU
czy Consumer Reports. Wynika to z ich wyjtkowej konstrukcji, co najlepiej wida na
przykadzie technologii Toyoty. Klasyczny, dugowieczny
R E K L A M A

silnik benzynowy o niewysilonej mocy poczono z mocnym i bezobsugowym silnikiem elektrycznym. Budowa
takiego ukadu hybrydowego
nie wymaga stosowania wielu
awaryjnych komponentw, takich jak klasyczny rozrusznik,
alternator, sprzgo, turbina
czy pasek klinowy. Dodatkowo
system odzyskiwania energii z
hamowania oszczdza tarcze i
klocki hamulcowe, wyduajc ich ywotno nawet dwukrotnie. W przeciwiestwie do
hybryd, wysilone mae silniki
turbodoadowane s bardzo
awaryjne. Stosowanie turbin
jest rozwizaniem delikatnym
i wraliwym na przegrzanie,
w efekcie podatnym na uszkodzenia.
Mit: Hybrydy dugo si
aduje i s kopotliwe w
uytkowaniu
Najczciej spotykanych
samochodw hybrydowych w
ogle si nie aduje. Ich akumulatory aduj si automatycznie dziki odzyskiwaniu
energii podczas hamowania
oraz optymalnemu wykorzystaniu mocy silnika benzynowego. Ta energia w konwencjonalnym samochodzie jest
marnowana, dlatego w hybrydach mamy j za darmo. Na
rynku mona co prawda znale doadowywane z gniazdka

na swoich pierwszych akumulatorach. Znane s przypadki


hybrydowych takswek, ktre
przejechay milion kilometrw
bez wymiany baterii. Z tych powodw gwarancje na akumulatory do hybryd s zwykle dusze ni na cay samochd i mog
trwa nawet 10 lat. Tak dugiej
gwarancji na akumulatory ukadu hybrydowego udziela tylko
Toyota.

hybrydy plug-in oraz samochody, w ktrych silnik spalinowy suy jedynie do produkcji
prdu, za koa napdzane s
wycznie silnikiem elektrycznym, ale s to niszowe, mao
popularne modele. Hybrydy
tankuje si tak samo jak konwencjonalne auta, prowadzi
si je bardzo atwo, dziki automatycznej skrzyni biegw w
standardzie.
Mit: Baterie hybryd s nietrwae i drogie w naprawie, ktrej nie obejmuje
gwarancja
Baterie stosowane w hybrydach Toyoty udowodniy swoj

niezwyk trwao przez 18 lat


od pojawienia si na drogach
pierwszych Priusw. Po tych
latach nadal zachowuj ponad
90% fabrycznej sprawnoci.
Swoj trwao zawdziczaj nie
tylko niezawodnej, sprawdzonej
konstrukcji, ale te precyzyjnemu chodzeniu oraz systemowi eksploatacji, ktry dba o ich
optymalne naadowanie w granicach 20%-80% pojemnoci.
Oznacza to, e w hybrydach Toyoty bateria nigdy si nie rozaduje, ani te nie bdzie adowana do maksymalnego poziomu,
przez co bdzie suy przez cay okres ycia pojazdu. Najstarsze Priusy do tej pory jed

Mit: Hybrydy s drosze od


diesli
Aby porwna rzeczywiste
ceny poszczeglnych modeli,
warto od razu zastanowi si,
jakie wyposaenie nas interesuje. Wersje podstawowe hybryd
s zazwyczaj lepiej wyposaone. Jeli porwna je z samochodami o podobnej mocy, z
automatyczn skrzyni biegw,
systemem multimedialnym,
automatyczn klimatyzacj i
nowoczesnymi systemami bezpieczestwa, czsto okazuje si,
e auto z silnikiem diesla kosztuje tyle samo co hybryda, a z
silnikiem benzynowym niewiele
mniej. Warto jednak pamita o
kosztach, ktre pojawiaj si po
zakupie. To one decyduj, ile naprawd wydamy na samochd.
Hybrydy, dziki rekordowo niskiemu zuyciu paliwa, wzorcowej bezawaryjnoci i najwyszej dugowiecznoci, pozwalaj
oszczdza ju po zakupie.

Mit: Nowe turbodoadowane silniki benzynowe i


wysokoprne s rwnie
oszczdne i ekologiczne
jak napd hybrydowy
Hybrydy zuywaj najmniej paliwa ze wszystkich
napdw - na przykad kompaktowy Auris pali tylko 3,7
l/100 km. Dla samochodu tej
wielkoci o mocy 136 KM jest
to rewelacyjny wynik. O wyjtkowoci tej technologii wiadczy fakt, e w miecie ma lepsze wyniki zuycia paliwa ni
w trasie. Nie trzeba si nawet
specjalnie stara samochd
odzyskuje energi z hamowania, a zarzdzaniem energi
i prac caego ukadu steruje
komputer. Przy dynamicznej
jedzie spalanie oczywicie
wzrasta, lecz nie w tak duym
stopniu, jak w przypadku konwencjonalnych samochodw,
rwnie tych turbodoadowanych.

Toyota Konsek
Rybnik
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

7 padziernika 2015, nr 17 (196)

PLUSY BIZNESU
DLA

region praca

Praca w opiece - jak podoa wyzwaniu?


Opieka nad osob starsz to wyjtkowa praca. Wymaga nie tylko umiejtnoci
z zakresu samej opieki, ale i
odpowiedzialnoci, cierpliwoci czy podejcia do osoby starszej, nierzadko schorowanej i cierpicej. Wyjazd
za granic, codzienno w
nowym otoczeniu, a w kocu
zderzenie z chorob starszej
osoby mog by nieatwym
dowiadczeniem. O tym, jak
wane jest w tej pracy zewntrzne wsparcie, opowiadaj naszej redakcji opiekunki oraz personel agencji
pracy SCG w Rybniku.
Co znaczy demencja?
Maria pracuje jako opiekunka od dwch lat i wie, e
nie zawsze jest lekko. Mimo e swoj podopieczn,
78-letni Klar, opiekuje si
od stycznia, dopiero kilka tygodni temu przekonaa si,
co znaczy demencja. Ktrej
nocy obudzi mnie straszliwy krzyk. Babci zastaam w
kuchni, gorczkowo szukaa
czego w szafkach i pakaa.
Nie dopuszczaa mnie do siebie. Wiem, co to demencja,
ale w tamtej chwili nie wiedziaam, jak si zachowa!
Maria bya z podopieczn
sama. Prbowaam dodzwoni si do syna babci, ale na
prno nie odbiera, pewnie spa. Nie wiedziaam, co
robi, zadzwoniam do firmy,
na szczcie infolinia dziaa
R E K L A M A

Fot. Agencja Porednictwa Pracy SCG

Opieka nad osob starsz wymaga powicenia i cierpliwoci.


w SCG caodobowo. Dopiero rozmowa z agencj mnie
uspokoia, odzyskaam pewno siebie udao mi si
udobrucha babci i zaprowadzi j do ka.
Trudne pocztki
Opiekunka 80-letniego
Andreasa, pani Krystyna, decyzj o wyjedzie do Niemiec
podja, gdy z dnia na dzie
stracia dotychczasow prac
w szpitalu. Jako pielgniarka
z kilkunastoletnim staem
wiedziaa, jak wyglda opieka nad chorym.
Podopieczny pani Krystyny okaza si co prawda osob w dobrym zdrowiu, jednak rozk z rodzin i nowe
otoczenie przeroso pani
Krystyn. Pierwsze trzy dni
byy okropne, byam pewna,
e sobie nie dam rady, chciaam wraca do domu. Gdyby
nie wsparcie ze strony agencji SCG, na pewno nie przetrwaabym nawet tygodnia.
Wasna rodzina mi tak nie
dopingowaa! Teraz wiem,
e pocztki s trudne, trzeba
si zawzi i przetrwa, potem jest ju tylko lepiej.
Nie jeste sama...
Przywoane sytuacje to
kropla w morzu prawdziwych historii opiekunek.
Pani Anna Kowalska, ktra
w agencji pracy SCG zajmuje si rekrutacj opiekunek,
zapewnia, e kada ofer-

ta jest inna Oferty rni


si midzy sob, tak samo,
jak kada z pa inaczej znosi
wyjazd i codzienne zadania.
Nasz rol jest czuwanie nad
tym, aby zarwno podopieczny, jak i opiekunka czuli si
dobrze. Jestemy do dyspozycji zatrudnianych przez
nas opiekunek 24 godziny, 7
dni w tygodniu. W kadej sytuacji, ktra wymaga naszego wsparcia czy interwencji,
nasze opiekunki mog si do
nas zwrci.
Poszukujesz sprawdzonej agencji pracy, do ktrej
zawsze bdziesz moga si
zwrci? Agencja SCG z Rybnika rekrutuje opiekunki do
Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Zgo si ju dzi!
Agencja Porednictwa
Pracy SCG
ul. Przemysowa 3
Rybnik
www.scg-agencjapracy.pl
tel. 32 797 14 55

SCG jest firm rodzinn zajmujca si porednictwem


pracy w opiece na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Artyku sponsorowany

10 PLUSY BIZNESU

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

DLA

RACIBRZ EDUKACJA

ZDZ w Raciborzu zaprasza na kursy


Zakad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to najstarsza
rma owiaty zawodowej na lsku. Istnieje od 1926 roku.
ZDZ w Katowicach dziaa na obszarze wojewdztwa
lskiego oraz niektrych
powiatw i gmin wojewdztw:
maopolskiego,
dzkiego i opolskiego.
Orodek Ksztacenia Zawodowego w Raciborzu
funkcjonuje w centrum
miasta przy ulicy Podwale
12. Podstawowym kierunkiem naszej dziaalnoci
jest ksztacenie w systemie
kursowym.
Realizujemy
szkolenia na terenie miasta, powiatu jak rwnie w
ssiednim wojewdztwie
opolskim. Rocznie szkolimy rednio ponad 1500
osb. Oferta szkoleniowa
skierowana jest do instytucji samorzdowych, przedsibiorcw, osb pracujcych,
bezrobotnych,
niepenosprawnych oraz
wykluczonych spoecznie,
dla rnych grup wiekowych.
Realizujemy projekty
unijne wasne oraz partnerskie. Wsppracujemy
z firmami i instytucjami z
Raciborza i okolic. W zalenoci od potrzeb, na zlecenie kontrahentw, realizujemy szkolenia wyjazdowe
oraz w siedzibach firm.
Posiadamy wysoko wykwalifikowan kadr dydaktyczn oraz wasn baz
dydaktyczn, ktra mieci
si w naszym budynku. Sa-

le szkoleniowe i pracownie specjalistyczne wyposaone s w nowoczesny


sprzt dydaktyczny (m.in.
pracownia ruchu drogowego, pracownia fryzjerstwa, kosmetyki i masau jak rwnie pracownia
komputerowa). Szkolimy
w takich branach jak: informatyka, bhp, transport,
turystyka i rekreacja, pedagogika,
energetyka,
spawanie, budownictwo,
ekonomia, finanse, administracja, handel, opieka i
ochrona zdrowia, jzyki obce. Pomagamy w zdobyciu
i podniesieniu kwalifikacji,
przygotowujemy rwnie
do Pastwowych egzami-

nw, po ktrych uczestnicy


uzyskuj konkretne uprawnienia lub przeduaj ich
wano. Bardzo szybko
reagujemy na zapytania i
potrzeby zleceniodawcw,
organizujemy
szkolenia
adekwatne dla ich zainteresowa i wymogw. Absolwenci naszych kursw
zawodowych mog dodatkowo uzyska Certyfikat w
jzyku obcym potwierdzajcy ukoczenie szkolenia
wydany przez TV SD
Polska Sp. z o. o.
Prowadzimy szkolenia
w formie stacjonarnej jak
rwnie w formie e-learningu. Dzisiaj raciborski
ZDZ, proponuje pocze-

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

nie tradycji najstarszej


owiatowej instytucji zawodowej na lsku, z nowoczesnym
wyposaeniem i ciekawymi kursami
dla kadego. Jako firma z
wieloletni tradycj posiadamy liczne certyfikaty i nagrody: Certyfikat
Jakoci ISO 9001: 2008,
Certyfikat Jakoci ISO
29990 : 2010, Certyfikat
TV w zakresie szkolenia
spawaczy, Znak Jakoci
Maopolskich Standardw Usug Edukacyjno-Szkoleniowych, Certyfikat Microsoft License
Management, Europejski
Certyfikat Umiejtnoci
komputerowych, Nagroda Specjalna - Firma z Jakoci, Zoty Laur Umiejtnoci i Kompetencji,
lska Nagroda Jakoci w
uznaniu wysokiej jakoci
wiadczonych usug edukacyjnych i wdroonych
rozwiza organizacyjno-systemowych oraz wiele
nagrd i wyrnie regionalnych.
Orodek Ksztacenia
Zawodowego
ul. Podwale 12
Racibrz
www.kursy.raciborz.zdz.pl
tel.: 32 415 26 17,
697 818 705
Artyku sponsorowany

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 11

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

Ciepo
w Twoim domu
REGION USUGI

Jak dobrze mie kominek!


Najbardziej romantyczne spotkania przy wiecach, nigdy nie zastpi domowego ogniska.
Fot. PHU Marpol

Posiadanie
kominka to marzenie wielu rodzin. Przyjemno pync z obcowania z ywym
ogniem trudno zastpi
ciepem z instalacji centralnego ogrzewania. Kominek to rdo taniego
i zdrowego ciepa, ciepa
uzyskiwanego w sposb
najbardziej odpowiadajcy naszej naturze. Przez
tysice lat ogie by rdem wiata i ciepa, to
dziki niemu jestemy teraz cywilizowanymi ludmi. Rozwj technik zduskich umoliwi ponowne
wprowadzenie ognia do
naszych domw. Warto
zrobi to odpowiedzialnie, poniewa ogie to ywio, sia ktra suy czowiekowi, ale atwo moe
R E K L A M A

wymkn si spod kontroli. W rkach rzemielnika spoczywa odpowiedzialno nie tylko za


wygld kominka, przede
wszystkim musi zadba on
o bezpieczestwo przyszych uytkownikw.
Warto skorzysta z
usug fachowcw. Wikszo swojego ycia zawodowego powiciem budowaniu kominkw, to ju
kilkanacie lat i prawie
tysic dobrze zrealizowanych projektw. Przy kadej realizacji zdobywam
nowe dowiadczenie, za
regularne uczestnictwo
w szkoleniach pozwala
mi czerpa z dowiadcze
innych mistrzw zduskich. - Pasja i zaangaowanie jakie towarzyszy

Kominek w wersji naronej z piaskowca.

mojej pracy zagwarantuje Pastwu, e kominek ktry wsplnie stworzymy bdzie dokadnie
taki jaki sobie Pastwo
wymarzyli. Projektujc
kominek uwzgldniam
zarwno wzgldy estetyczne jak i praktyczne
przyszej zabudowy. Poznaj oczekiwania przyszego uytkownika, oceniam
charakterystyk
ciepln budynku, tryb
pracy i odpoczynku domownikw. Dziki wizualizacji komputerowej
wiem o tym jaki bdzie
przyszy kominek jeszcze
przed rozpoczciem prac
montaowych, a efekt
mojej pracy jest spenieniem Pastwa marze
o wasnym kominku, w

adnym wypadku nie ma


tu mowy o rozbienoci
wynikajcej z innej wizji
montaysty i waciciela
kominka. Spotkajmy si,
a po raz kolejny powstanie urzdzenie, o ktrym
powiecie: ...dobrze e
mamy taki kominek... zachca Mirosaw Aniserowicz z firmy PHU Marpol.

PHU Marpol

ul. Rybnicka 13
47-400 Racibrz
www.kominkislask.pl
tel. 32 417 25 23
604 28 47 35

Artyku sponsorowany

12
12 Ciepo
Wiadomoci
w Twoim domu

Zoty rodek

R E K L A M A

Zoty rodek

Najlepsza reklama Twojej brany!

7 padziernika
2015,
nr nr
1919(196)
7 padziernika
2015,
(196)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

7
padziernika
2015,
nr 19 (196)
7 padziernika
2015,
nr 19 (196)

Zoty rodek

13
Ciepo wWiadomoci
Twoim domu 13

14
14 Ciepo
Wiadomoci
w Twoim domu

R E K L A M A

Zoty rodek

Zoty rodek

Najlepsza reklama Twojej brany!

7 padziernika
2015,
nr nr
1919(196)
7 padziernika
2015,
(196)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

reklama

7
padziernika
2015,
nr 19 (196)
7 padziernika
2015,
nr 19 (196)

poligraa

Zoty rodek

wydruki

>>>

15
Ciepo wWiadomoci
Twoim domu 15
32 414 90 30, 533 355 277
Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

16 Z regionu

sylwetki

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW SYLWETKI

Modelarstwo osobista terapia

Fot. Dominika Zajc

Pan Jerzy w wyniku wypadku straci palce doni. Pasja okazaa si wtedy najskuteczniejszym lekarstwem na chandr i zniechcenie.
Rozmowa z instruktorem i pasjonatem modelarstwa Panem Jerzym Bularzem.
DOMINIKA ZAJC

Skd u Pana zamiowanie do modelarstwa?


Modelarstwem zarazi
mnie starszy brat. W wieku
dziesiciu lat natknem si
w domu na niedokoczony przez niego model ORP
Byskawica i tak si zaczo. Pocztkowo byy to najprostsze modele kartonowe.
W czasach mojej modoci
ciko byo zdoby jakiekolwiek inne. Z czasem pojawiy
si plastikowe, a do profesjonalnego modelarstwa RC
(zdalnie sterowane), w ktrym cigle chce si rozwija.
Czy modelarstwo to
kosztowna pasja?
Niestety tak. Jeeli chodzi o modelarstwo w ktrym
si specjalizuje, czyli modelarstwo zdalnie sterowane,
to bardzo kosztowne hobby.
Oprcz czci, z ktrych powstaje dany model trzeba zakupi ukad zdalnego sterowania. redniej klasy ukad
to koszt rzdu 1000 1500
zotych. Jeeli chodzi o sam
model, mona zakupi gotowy zestaw czego osobicie
nie preferuj, albo wykona
go samemu.
Jak dugo powstaje model?
R E K L A M A

Na zdjciu model Viola, ktry oceniony zosta jako drugi na wiecie pod wzgldem jakoci wykonania.
To zaley od wielu czynnikw. Budowa jakiegokolwiek modelu to niewtpliwie bardzo czasochonne
zajcie. Mj ostatni model
Viola powstawa 3 lata.
Mona rozrni jakie
kategorie modelarstwa?
Nie chc podejmowa
si prby klasyfikacji modelarstwa, poniewa to
bardzo szeroka dziedzina.
Najoglniej modelarstwo
mona podzieli na ldowe,
powietrzne i wodne. Osobicie zajmuje si modelarstwem wodnym. Jestem typowym szkutnikiem, tzw.
szmaciarzem, interesuj
mnie wycznie agle. Dla
mnie aden inny model nie

jest w stanie zastpi aglwki.


Jak to si stao, e elektryk Wodzisawskiego
Centrum Kultury prowadzi modelarnie?
Wszystko podziao si
bardzo spontanicznie. Od
lat jestem zwizany z WCK
pracujc tam jako elektryk.
Kilka osb z WCK wiedziao o mojej pasji i pewnego
lata, przy okazji akcji lato w miecie poproszono mnie o poprowadzenie
jednorazowych warsztatw
z modelarstwa. Zgodziem
si. Warsztaty cieszyy si
wtedy du popularnoci,
dlatego zrodzi si pomys
poprowadzenia cyklicznych

warsztatw. Tak powstaa pracownia modelarni,


ktra funkcjonuje do dzi.
Wszystkich chtnych, niezalenie od wieku, serdecznie
zapraszam do naszej pracowni.
Kilka lat temu w Marklowicach powsta tor
przeznaczony dla ldowych modeli RC ? By
Pan inicjatorem jego
powstania?
Nie do koca. Inicjatorem byli moi podopieczni z
warsztatw modelarskich,
ktrzy zainteresowali si
modelarstwem koowym.
Chopcy rzucili pomys, a
ja postaraem si o to, eby wcieli go w ycie. Po-

cztkowo tor mia powsta


w Wodzisawiu, niestety nie
udao si tego zrealizowa.
Gmina Marklowice okazaa
si najbardziej przychylna
temu przedsiwziciu. Dziki czemu w niedugim czasie
udao si przej od pomysu do realizacji. Tor nie jest
obiektem komercyjnym. W
zamian za opiek (prace porzdkowe i pielgnacyjne)
mona z niego korzysta
cakowicie bezpatnie
Niedawno zosta Pan
doceniony na Mistrzostwach wiata na Wgrzech. Czy to Pana najwikszy sukces ?
Mj start na Mistrzostwach wiata na W-

grzech jest niewtpliwie


wielkim
osigniciem.
Na Mistrzostwach wiata
moja Viola zostaa oceniona jako drugi na wiecie model pod wzgldem
wykonania. W kocowej
klasyfikacji zdobyem 6.
miejsce. Jestem z tego
wyniku bardzo zadowolony. Za najwikszy sukces
poczytuj sobie jednak
tytu Mistrza Polski 2014
roku, ktry zosta nadany
po raz pierwszy w klasie,
w ktrej pywaem.
Co daje panu pasja?
W 1996 roku miaem
wypadek, w ktrym straciem 4 palce. Moj pasja
bya wtedy gitara, z ktr musiaem si niestety
poegna. By to dla mnie
bardzo trudny okres. Powrt do modelarstwa pomg mi pozbiera si
po wypadku i wypeni
pustk po gitarze. Modelarstwo to dla mnie odskocznia od szarej rzeczywistoci. Pozwala mi
si odpry i odpocz
po cikim dniu. Nocami zamykam si w mojej
pracowni i odcinam od
wiata zewntrznego. Wyciszam si i skupiam wycznie na pracy. To moja
osobista terapia.

GazetaInformator.pl >>

Z regionu 17

motoryzacja

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

REGION MOTORYZACJA

Suzuki Vitara - powrt legendy


IRENEUSZ BUREK

Muskularne nadwozie Vitary z typow offroadow stylistyk i zwikszonem przewitem


zdradza, e tym autem moemy
wjecha w teren przeznaczony
wycznie dla terenwek. Nowa
Vitara technicznie jednak bardziej spokrewniona jest z Suzuki SX4 S-Cross, jest od niej nieco
mniejsza, za stylistycznie nadwozie zbudowano w zupenie
nowym stylu modnym, z indywidualnym charakterem auta
terenowego (nawizujcym do
wikszej siostry Grand Vitary)
podkrelonym muskularn mask.
Czy Suzuki Vitara zostaa terenwk
Powrt legendy - brzmi slogan reklamowy kampanii wejcia
na rynek nowej Vitary. Pamitamy z historii motoryzacji przywoany w reklamie samochd (z lat
90.) jako niewielk terenwk,
ktra niele radzia sobie w terenie dziki lekkiemu nadwoziu
zbudowanemu na ramie oraz
napdowi na cztery koa.
Nowa Vitara raczej plasuje si w segmencie crossoverw,
jest mniejsza i zdecydowanie nowoczeniejsza dziki wprowadzonym rozwizaniom wspczesnej technologii oraz sporej
iloci systemw elektronicznych.
Oferta suzuki obejmuje zarwno
wersje przednio- jak i czteronapdowe.
W miejsce reduktora starej vitary wprowadzono nowoczesny napd o nazwie AllGrip,
ktry automatycznie rozdziela go na osie przedni i tyln jeli system wykryje ryzyko utraty
przyczepnoci, zmienia warto
momentu obrotowego. Oprcz
systemu automatycznego, za
porednictwem wygodnego pokrta w kabinie mona wybra
jeden z trzech opcjonalnych trybw jego pracy:
Tryb SPORT doskonale
sprawdza si podczas jazdy po
krtych drogach (steruje moc
silnika w celu zoptymalizowania
jego reakcji i waciwoci jezdnych w zakrtach) oraz na szutrowej czy wirowej nawierzchni.
Zwikoszony moment obrotowy
przekada si na posuszne reagowanie na peda gazu co daje wiele
przyjemnych dozna na bezdroach.
Tryb SNOW przewidziany jest do jazdy po onieonych,
nieutwardzonych lub liskich nawierzchniach. Mniejszy moment
obrotowy i elektronicznie rozoony napd 4WD na obie osie w
zalenoci od sposobu prowadzenia i przyspieszania, tym samym
ma zapewni doskona trakcj i
stabilno pojazdu.
R E K L A M A

www.madmobil.pl
Fot. Robert Hoszycki

Redakcja testuje nowego crossovera dziki rmie Mad Mobil z Rybnika.

Samochd do testu
udostpnia rma
Mad Mobil Rybnik,
autoryzowany dealer
rmy NISSAN

I wreszcie tryb LOCK, w


ktrym system stale przenosi
wysoki moment obrotowy do
k tylnej osi. W tym trybie zdecydowanie najlepiej testowany
przez nas crossover radzi sobie
z jazd w bocie czy nawet do
gbokim piachu.
Suzuki Vitara wntrze i
elektroniczne nowinki.
Do wykoczenia kabiny wykorzystano porzdnej jakoci
plastiki o niepospolitym wygldzie, z tekstylnymi wstawkani.
Tworzywa nie s podatne na
zarysowania. Dobre wraenie
sprawia te konsola rodkowa,
w ktrej centralnym miejscu
zamontowano 7-calowy ekran
bardzo intuicyjnego systemu
multimedialnego (standard od
wersji XLED). Zawiera on m.in.
radioodtwarzacz z tunerem cyfrowym (DAB), nawigacj satelitarn oraz zestaw gonomwicy.
Nowa Suzuki Vitara na pokadzie posiada wiele elektronicznych systemw zwikszajcych bezpieczestwo jazdy.
M.in.:
Radar Brake Support system ostrzegania i hamowania
w ruchu miejskim, adaptacyjny tempomat ACC, 7 poduszek
oraz mechanizm zapobiegajcy
cofaniu si pedau hamulca w
razie wystpienia kolizji.
Nie na dugie trasy
Za kierownic nieatwo dobra wygodn pozycj kierowca siedzi jak na krzele, a kolana
ma zgite pod ktem prostym.
Fotele zamontowano zbyt wysoko, ich siedziska s za krtkie.
Wyprolowanie jest mizerne, co
dodatkowo zniechca kierowc
do wypuszczania si Vitar na
grskie drogi. Pasaerowie siedzcy z tyu te mog grymasi. Drzwi otwieraj si szeroko,
niemal pod ktem 90 stopni i to
akurat cieszy, ale otwr powstay po ich otwarciu nie jest foremny (przeszkadza due nadkole),
wic eby dosta si na tyln
kanap, trzeba mocno wygina
ciao. Ciasno jest nad gow
tu akurat winowajc okazuje
si panoramiczny dach (dopata
4000 z). Miejsca na kolana jest
za to w sam raz, a cienkie obicia
drzwi nie zmniejszaj przestrzeni na wysokoci ramion. Kabin,
chocia do kompaktow, mona uzna za przestronn. Nie da
si tego powiedzie o baganiku
ma 375 l i z trudem zmieci
rodzinny baga, nawet na weekendowy wypad. W zaadunku
baganika przeszkadza rwnie
niezbyt wysoko unoszca si pokrywa baganika.

Redakcja otrzymaa do testu Vitar w wersji wyposaenia Premium z silnikiem benzynowym 1,6 o mocy 120 KM.
Przewit 185 mm oraz napd 4x4 z czterema trybami jazdy bardzo dobrze sprawdzi si w terenie.
Test odby si na wyrobiskach wirowni w Tworkowie udostpnionej przez rm Utex-Terra Sp. z o.o.

Peny tekst, obszerna fotorelacja oraz wideo ju wkrtce na:

GazetaInformator.pl

raciborz.com.pl

Artyku sponsorowany

EWEL-LUX
ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

18 Z regionu

zdrowie

region zdrowie

Ankieta na nisk emisj

Gorzyce przeprowadzaj konsultacje spoeczne zwizane


z opracowaniem Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
leszek iwulski

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to podstawowy dokument,


na ktrym wszystkie gminy w
Polsce maj oprze swoje dziaania nakierowane na walk ze
zjawiskiem niskiej emisji. Zjawisko to zbiera szczeglnie obfite
niwo zwaszcza na grnym lsku. Tym regionem naszego wojewdztwa, ktre jest najbardziej
naraone na stae i bardzo wysokie przekroczenia stenia pyu
zawieszonego w powietrzu jest
wanie Subregion Zachodni. Z
tego powodu wodarze poszczeglnych gmin naszego regionu
przykadaj szczegln wag do
procesw ograniczajcych nisk
emisj. Termomodernizowane
s obiekty uytecznoci publicznej, dofinansowane s rda ciepa na paliwo inne ni wgiel, inwestuje si w odnawialne rda
energii. Takie dziaania pochaniaj mnstwo pienidzy i dlateR E K L A M A

Pracownia
Protetyczna
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

go gminy i powiaty sigaj rwnie po finansowanie zewntrzne.


Finansowania zewntrznego na

Gwn przyczyn niskiej emisji


w Subregionie
Zachodnim jest
stosowanie w
gospodarstwach
domowych paliw
niskiej jakoci
gruncie nowych rozwiza prawnych nie bdzie mona otrzyma,
jeli nie opracuje si kompleksowego Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej. Dokument taki
tworzy si take w gminie Gorzy-

ce. Wadze gminy uznay, e jednym z najwaniejszych elementw, o jaki ten program musi si
oprze bdzie czynnik spoeczny. To wanie konsultacje maj
przynie odpowiedzi na szereg
pyta, ktre pniej urzdnicy
zastosuj w praktyce. Jednym
z etapw konsultacji jest proces
ankietyzacji mieszkacw gminy
Gorzyce. W tym celu wyposaeni
w specjalne penomocnictwa ankieterzy bd w dniach 26 wrzenia 15 padziernika przeprowadza ankiety. Ankiety bd
dotyczy budynku oraz znajdujcego si w nim rda ciepa.
Ankiety nie bd zawiera pyta
dotyczcych danych osobowych.
Ankieterzy oprcz pisma podpisanego przez wjta bd nosi
take odpowiednie identyfikatory. Na danie waciciela posesji,
na ktrej przeprowadzone zostan w ten sposb konsultacje, bd
mieli oni obowizek si wylegitymowa.

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

rydutowy zdrowie

W Rydutowach
promuj zdrowie
Fot. UM w Rydutowach

26 wrzenia w Rydutowach odbyy si X Dni Promocji Zdrowia.

Podczas Dni Promocji Zdrowia mieszkacy mogli skorzysta


midzy innymi z bezpatnych bada oraz konsultacji medycznych.
dominika zajc

Wielka akcja profilaktyki


zdrowia zorganizowana przez
Miasto Rydutowy. Na tegoroczne Dni Promocji Zdrowia zoy
si szereg pomniejszych akcji
profilaktycznych oraz cykl zaj
edukacyjnych przeznaczonych
dla dzieci i modziey z rydutowskich szk i przedszkoli. W tym
dniu w Szkoy Podstawowej nr
1 im. Karola Miarki w Rydutowach zgromadzio si wielu wybitnych specjalistw. Mieszkacy
mogli skorzysta z bogatej oferty
bezpatnych bada, porad i konsultacji. Badania laboratoryjne,
pomiar cinienia krwi, badanie
poziomu cukru, badania suchu,
wzroku, pulsoksymetria, spiroR E K L A M A

metria - to tylko niewielka cz


przygotowanej specjalnie na t
okazj oferty. Duym zainteresowaniem cieszyo si badanie
wieku metabolicznego czy krioterapia. Uwag zwracay te alkogogle i narkogogle, pozwalajce spojrze na wiat z zupenie
innej, nieco chwiejnej, perspektywy. Niezwykle budujce jest
to, e przybyli na X Dni Promocji
Zdrowia specjalici w taki wanie sposb traktowali swoj prac. W trakcie konsultacji skrupulatnie analizowali wyniki bada,
suyli rad, szukali dobrych rozwiza, a co najwaniejsze, do
kadego, kto potrzebowa ich pomocy starali si podej w sposb
indywidualny. Wrd penicych
w tym dniu swoj sub znaleli

si: lek. med. Jerzy Torka (ortopeda), lek. med. Katarzyna Supino (internista), lek. med. Jacek
Gabry (specjalista chorb puc),
lek. med. Monika Mitrenga (internista), lek. med. Joanna Niewiem (pediatra), lek. med. Dagmara Figura (stomatolog), lek.
med. Jzef Pocztowski (ortopeda), Danuta Kosteczko (poona),
Ewa Trzeciak (protetyk suchu),
ukasz Lechowicz (optometrysta), Magorzata Kowalczyk
(optyk), Tatiana Grabowska (fizjoterapeuta), Zbigniew Nowak
(fizjoterapeuta), Anna Rutkowska-Kalociska (dietetyk), Alicja Czakon (dietetyk), Barbara
Herok (dietetyk), Monika Merkel (podolog), Marzena Toman
(podolog).

Z regionu 19

20 Z regionu

motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Sprawny ukad hamulcowy stanowi o bezpieczestwie kierowcy oraz


Jego pasaerw. Szczeglnie trzeba zadba o niego
jesieni, kiedy warunki atmosferyczne zmieniaj si
praktycznie z godziny na godzin. Jesieni czsto pada
deszcz, a jezdnia jest wilgotna. Grone s rwnie przymrozki, podczas ktrych
nietrudno o polizg. Specjalici radz zatem, aby jesieni dokadniej przyjrze si
hamulcom.

rowa adnych podejrzanych dwikw i wibracji towarzyszcych hamowaniu,


zwraca uwag na zapalajce si kontrolki i nie lekceway tego, e peda hamulca sta si bardziej mikki
to wszystko moe wiadczy o tym, e ukad hamulcowy wymaga pilnej interwencji mechanika. Zgrzyty i
piszczenie podczas hamowania to oznaka zuytego
materiau ciernego klocka
hamulcowego, metal klocka
spotyka si z tarcz, co powoduje powstawanie haasu i szybkie zuywanie tar-

MECHANIKA POJAZDOWA

czy hamulcowej. Piszczenie


moe powsta poprzez wytworzenie si tzw. szkliwa
na klocku, przez kiepskiej
jakoci materiay uyte do
jego produkcji. W tym przypadku dochodzi rwnie do
szybkiego przegrzewania i
zuycia tarczy hamulcowej.
Wpadanie pedau hamulca gbiej ni zwykle
moe oznacza wyciek z
ukadu hamulcowego lub
zuycie pynu hamulcowego, ktry koniecznie trzeba
wymieni. Pyn hamulcowy
to wchaniajca wod z powietrza nawet przez mikro-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Jak zadba o hamulce?

Aby dobrze zdiagnozowa uszkodzenia w ukadzie hamulcowym trzeba


podjecha do profesjonalnego warsztatu i zdemontowa koa. Tylko dziki temu
bdziemy mogli obejrze
wszystkie elementy ukadu.
Przegld obejmuje kontrol stanu klockw, tarcz,
szczk hamulcowych i cylinderkw oraz poziomu pynu
hamulcowego a kluczow
rzecz jest stan przewodw
hamulcowych metalowych
jak i gumowych.
Radzimy wic nie igno-

NAPRAWY POWYPADKOWE

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

skopijne pory gumowych


przewodw hamulcowych.
Saba skuteczno hamulca postojowego (rcznego) to zuycie szczk hamulcowych, bbnw lub
linki hamulca postojowego.
Konieczna jest wymiana zuytych elementw. Hamulec
postojowy jest czsto ignorowany przez kierowcw,

jako mao przydatny, tymczasem ma on bardzo duy


wpyw na bezpieczestwo.
Bez stuprocentowo sprawnych hamulcw nie moe
by mowy o bezpiecznej jedzie. Zatem nie lekcewamy
adnych objaww niedomagania naszych hamulcw w
trosce o nasze bezpieczestwo.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 21

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

WODZISAW LSKI SPORT

Bieg Gazety Wodzisawskiej za nami


XXIII Bieg Gazety Wodzisawskiej odby si na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza
dominika zajc

biegli rwnie pozostali chtni.


Wraz ze swoimi podopiecznymi wystartowao kilku nauczycieli. Pomimo niesprzyjajcych
warunkw pogodowych frekwencja dopisaa.

W kategorii szk podstawowych wrd dziewczyn


pierwsze miejsce zaja Lilianna Nowak, SP1 Marklowice,
natomiast wrd chopcw Fabian Suchodolski, SP3 Wodzi-

saw lski. Najlepsi ze szk


gimnazjalnych to Sandra Kuriata, G1 Rydutowy i Denis Antoczyk, G2 Rydutowy. Pierwsze miejsca w kategorii szk
ponadgimnazjalnych
zajli

Martyna Polit, UKS 5 Plus Rydutowy oraz Oliwier Mutwil, I


LO Wodzisaw lski. W kategorii OPEN na podium stana
Aneta Witkowska oraz Mateusz
Wolnik.

riusz Prus etatowy czonek


zarzdu powiatu, st.kpt. Marek Misiura komendant powiatowy Pastwowej Stray
Poarnej, a take Jerzy Szkatua prezes Zarzd Oddziau
Powiatowego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP.
Gratulacje, yczenia i upominki
straakom przekazali rwnie
posowie: Ryszard Zawadzki i
Krzysztof Gadowski oraz radny sejmiku wojewdzkiego,

byy pose, Adam Gawda. Mimo niekorzystnej aury, zawody


przycigny spor grup widzw i kibicw wspierajcych
swoje druyny. Organizatorami imprezy byli: Komenda
Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej, Zarzd Oddziau
Powiatowego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP
oraz Starostwo Powiatowe w
Wodzisawiu lskim.

Fot. Justyna Koniszewska

25 wrzenia w Rodzinnym
Parku Rozrywki Trzy Wzgrza odby si XXIII Bieg Gazety Wodzisawskiej memo-

ria im. Leszka Kowalczyka.


W biegu wystartowali uczniowie szk podstawowych, gimnazjw oraz szk rednich.
Oprcz modziey szkolnej, w
ramach klasyfikacji OPEN po-

WODZISAW LSKI SPORT

Znamy najlepsze druyny


straackie w powiecie wodzisawskim.
W sobot 26 wrzenia w
Wodzisawiu odbyy si Powiatowe Zawody Sportowo-Poarnicze. O tytu najlepszej
druyny straackiej powiatu w
czterech kategoriach: druyn
mskich, druyn kobiecych,
modzieowych druyn poarniczych chopcw oraz modzieowych druyn poarniczych dziewczt, stany a 22
ekipy z 13 jednostek ochotniczych stray poarnych z caego powiatu. Mimo, i profesja
straaka kojarzy si gwnie z
mczyznami, panie wykazay si niebywa sprawnoci i
bez problemu poradziy sobie
z tymi samymi zadaniami jakie do wykonania mieli mczyni. Organizatorzy zadbali o
wysok jako zawodw. Konkurencje byy wymagajce, ale
dostosowane do moliwoci
straakw ochotnikw oraz
modziey. Wszystkie druyny
wziy udzia w sztafecie z przeszkodami na bieni stadionu, a
take w wiczeniu bojowym,
polegajcym wrd druyn
seniorskich, m.in. na sprawnym i szybkim zoeniu elementw pompy wodnej i wy
straackich, a nastpnie strceniu za pomoc strumienia wody specjalnie przygotowanych
elementw, a wrd druyn

Fot. Justyna Koniszewska

Powiatowe Zawody Sportowo-Poarnicze

modzieowych m.in. na napenieniu za pomoc rcznych


hydronetek zbiornikw treningowych, uporzdkowaniu
elementw osprztu i wyposaenia straackiego oraz wykonaniu wzw straackich.
Wrd mczyzn na podium stany druyny z Pszowa. Pierwsze miejsce zaja
pierwsza druyna OSP Krzykowice, ktra wyprzedzia drug druyn z tej jednostki. Trzecie miejsce zaja reprezentacja
OSP Pszw Na kolejnych miejscach uplasowali si straacy-ochotnicy z OSP w Lubomi,
Skrzyszowa, Radlina II, Uchylska, Czyowic oraz najwiksi
pechowcy zawodw druyna
OSP Poomia. Wrd druyn
kobiecych na pierwszym stopniu podium stany reprezentantki OSP Skrzyszw. Tu za
nimi sklasyfikowane zostay

Lubomia, ktra wyprzedzia


OSP aziska, OSP Radlin II,
OSP Syryni i OSP Czyowice. Wrd modych straaczek
bezkonkurencyjne okazay si
dziewczyny z OSP w aziskach.
Kolejne miejsca zajy: OSP
Gorzyczki, OSP Zawada, OSP
Lubomia i OSP Turzyczka.
Wszystkie druyny otrzymay pamitkowe puchary i
dyplomy, ktre wrczyli przedstawiciele organizatorw: DaR E K L A M A

straaczki z Lubomi oraz z Zawady. Najlepsz modzieow


druyn poarnicz chopcw
okazaa si reprezentacja OSP

22 Ogoszenia

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z
PRACA

FINANSE
Jesienna promocja! Kredyt z
oprocentowaniem 4,9%, gotwka do 255 tys. z, bez zbdnych
formalnoci, szybka decyzja kredytowa! Racibrz Tel. 882 19 34
34 lub 882 19 33 33.
Najwikszy wybr poyczek pozabankowych w miecie! Szybko,
bez zbdnych formalnoci, wysokie kwoty, duy wybr. Tel. 882
19 34 34 lub 882 19 33 33.
Pilnie potrzebujesz gotwki? Moesz otrzyma do 25 000 z bez
BIKu. Dla osb prywatnych oraz
prowadzcych dziaalno gospodarcz. Poyczka bez zbdnych
formalnoci, wygodny przelew na
konto. Tel. 500 198 766.

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

tel. 601 46 20 03, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Chwilwki szybko i dyskretnie.


Minimum
formalnoci,tylko
trzy podpisy, pienidze w tym
samym dniu. Zapraszamy!! Tel.
723 321 555.
Potrzebujesz pilnie gotwki? Dobrze trae! U nas
znajdziesz najwicej ofert
pozabankowych i bankowych. Tel. 505 403 206. Zapraszamy!

Do 25.000z
na dowolny cel
Tel. 696 458 063

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503
KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

RNE

Restauracja w Raciborzu przyjmie


do pracy kelnerk w niepenym wymiarze godzin, najlepiej studentk.
Wymagania: aktualna ksieczka
sanitarno-epidemiologiczna, komunikatywno. Tel. 501 290 217.

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
Niemcy
Tel. 32 506 55 87

Eurokontakt (nr. lic 1109) poszukuje osb posugujcych si


j. niemieckim lub j. francuskim
gotowych do pracy zycznej lub
przy produkcji. Stawka 10 e/h.
ogloszenia@euro-kontakt.eu
713 384 263

Eurokontakt (nr lic. 1109) poszukuje do pracy za granic: monterw rusztowa, wentylacji, elektrykw, hydraulikw, regipsiarzy,
spawaczy lakiernikw, pracownikw tartaku, pakowaczy pyt
CD, osoby do zbioru pieczarek z
j.francuskim ogloszenia@euro-kontakt.eu. Tel. 713 384 263.

Firma ESD (cert 7373) zatrudni do pracy Niemczech: elektrykw, mech. samochodowych,monterw wymiany opon.
Wymagana znajomo j. niemieckiego. Tel. 503854464 lub
512690910.

PRACA
SERWISANT SPRZTU
KOMPUTEROWEGO

Wymagania: umiejtno robienia dobrych zdj, wasny sprzt


fotograczny, dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

NIERUCHOMOCI

Sprzedam dziak budowlan w


centrum Rydutw, ul Strzelcw
Bytomskich. W granicy dostp do
gazu, woda i prd. Kontakt tel 32
4578586.
Sprzedam tanio dziak budowlan o powierzchni 12ar w Rogowie.
Dojazd drog asfaltow, media-woda, prd, kanalizacja. Bardzo
atrakcyjna lokalizacja. Cena do
negocjacji. Tel. 603 664 883.
Do wynajcia pomieszczenie na
dziaalno handlowo-usugow
w cigu pawilonw w Wodzisawiu lskim przy ul. Kokoszyckiej. Pawilony posiadaj parking,
tel. 604 627 159.
Posiadam lokal do wynajcia na
dziaalno biurow, usugow,
Wynajm dwupokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Lotniczej, 52m, 1 pitro. Kontakt 501
224 638.

handlow, gastronomiczn. Lokal znajduje si na parterze, przy


gwnej drodze. Posiada due witryny. Dostpne media: woda,
prd, toaleta, ogrzewanie. Tel.
792 782 449.
Mieszkanie do wynajcia, w cisym centrum Wodzisawia l.,
ul. Pokoju, na przeciwko Super
Samu. 2 pokoje, pow. 48 m w
niskiej zabudowie. Umeblowane i
wyposaone. Do mieszkania przynaley piwnica. Tel. 512 849 855.
Wynajm przytulne, wyremontowane w nowoczesnym stylu
mieszkanie w Radlinie. Jest to
kawalerka. Powierzchnia mieszkania to 32 m. Mieszkanie w
peni umeblowane wraz z pralk,
lodwk, Tv. Tel. 505 160 886.
Do wynajcia M5 w Wodzisawiu
na osiedlu 30-lecia. Cena 1300 z,
w tym czynsz. Tel. 730 469 223.
Sprzedam mieszkanie 36,2 m
(2 pokoje, kuchnia, azienka,
CO). Dobrze utrzymane, ciepe,
centrum Opola. Cena 140 tys. z.
Tel. 533 703 956.

MOTORYZACJA
Oferuj drobne naprawy samochodowe. Co si popsuo? Jest
do wymiany? Potrzebna Ci rada? Zadzwo! Na pewno si dogadamy. Wodzisaw lski, tel.
605 642 257.
SKUP SAMOCHODW POWYPADKOWYCH! Kupi kady samochd do 10 000 zotych, Rydutowy, tel. 511 510 883.

USUGI TAPICERSKIE

Usugi: malowanie wntrz oraz elewacji, tapetowanie, nakadanie gadzi, stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz. Tel.:
606 505 169.

Warsztat: naprawa ROWERW,


MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz Tel. 32 4151880
Mariaska 1, 47-400 Racibrz

Oferuj wszelkie naprawy okien i


drzwi peen serwis wraz z montaem. Tanio. Kontakt 600 233 634.

Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

PRACA
FOTOREPORTER

Wymagania: umiejtno diagnostyki i naprawy komputerw, wyksztacenie minimum


rednie techniczne, mile widziane Technikum Informatyczne, dowiadczenie. Moliwy
rwnie sta. Miejsce pracy: Racibrz. CV naley wysa na adres biuro@softib.pl

Sprzedam kawalerk na pierwszym pitrze 33 m w centrum


Raciborza (przy rynku). Tel. 602
190 735.

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha


trapez, blachodachwka, obrbki
blacharskie, papa zwyka termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa.
Tel. 664 807 199.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Kunia Raciborska ul. wierczewskiego 14

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 23

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

RYDUTOWY RCK 9 PADZIERNIKA

R E K L A M A

RAZ DWA TRZY


9 padziernika o godz.
19.00 w Rydutowskim Centrum Kultury "Feniks" odbdzie si koncert zespou Raz
Dwa Trzy. Koncert odbdzie
si z okazji 25-lecia grupy. Raz
Dwa Trzy zostao zaoone w
lutym 1990 przez studentw
Wyszej Szkoy Pedagogicznej
w Zielonej Grze: Adama Nowaka, Grzegorza Szwaka, Jacka Olejarza i Jacka Ograbka.W
1990 roku (trzy miesice po

powstaniu) zesp wygra 26.


Studencki Festiwal Piosenki
w Krakowie piosenkami Talerzyk, Wchodzi, Rzeka, W kadej knajpie oraz Rozkaz. Obecny skad zespou: Adam Nowak
(wokal, gitara, teksty), Jacek
Olejarz (perkusja), Grzegorz
Szwaek (akordeon, klarnet),
Jarosaw Treliski (gitara),
Mirosaw Kowalik (kontrabas).
Bilety na koncert w cenie od 60
do 65 zotych.

WODZISAW LSKI WCK 24 PADZIERNIKA

XXXV WODZISAWSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM

W dniu 24 padziernika 2015 r. w Wodzisawskim


Centrum Kultury odbd si
"XXXV Wodzisawskie Spotkania z Folklorem", poczone z
jarmarkiem folklorystycznym.
Ju dzi Miasto Wodzisaw
lski oraz Wodzisawskie

Centrum Kultury zapraszaj


wszystkich pasjonatw twrczoci ludowej - piewanej, recytowanej i innej do zgaszania
si. Zapraszamy rwnie mionikw kuchni lskiej, mody
inspirowanej folklorem oraz
amatorw ludowego rkodzie-

a i biuterii na jarmark towarzyszcy wystpom. Udzia w


imprezie jest bezpatny. Wrd
jarmarcznych atrakcji planujemy m.in. degustacj kuchni
lskiej z restauracj RCZKA GOTUJE, stoiska z biuteri, rkodzieem i sztuk ludo-

w, animacje i warsztaty: m.in.


moda, makija inspirowany
folklorem, tworzenie biuterii,
decoupage z motywami ludowymi, wycinanki owickie, haft,
wianki ludowe i wiele innych.
Wszystko to na scenie oraz w
holu i na salach WCK.

WODZISAW LSKI WCK 7 LISTOPADA

Promocja!
Do koca wrzenia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

SPEKTAKL KOCHANKOWIE NA KREDYT


7 listopada o godz. 18.00 w
WCK odbdzie si spektakl teatralny Kochanie na kredyt.
Jest to komedia z elementami farsy wypuke zwierciado, ktrego znieksztacenie komicznie wyolbrzymia
szczegy rzeczywistoci. Kade powikszenie ma jednak
to do siebie, e daje widzowi
szans dostrzeenia pozornie
nieistotnych detali determinujcych nasze ycie, a z te-

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

go spostrzeenia pynie konkretna nauka w dzisiejszym


wiecie niezwyle atwo jest pomyli pragnienie z naogiem.
Obsada: Agnieszka Sienkiewicz, Magorzata Pieczyska,
Filip Bobek, Przemysaw Sadowski, Piotr Zelt Bilety mona rezerwowa pod nr tel.
(32)455 48 55 lub osobicie w
sekretariacie WCK. Cena biletu: 80 z Czas trwania spektaklu: 120 minut (1 przerwa).

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
10 PADZIERNIKA RCK RYDUTOWY
10 padziernika o godz. 18.00 w Rydutowskim Centrum Kultury
Feniks odbdzie si koncert zespou Vlado Kumpan. Bilety w cenie 80 zotych.
10-11 PADZIERNIKA WCK WODZISAW
W dniach 10 i 11 padziernika odbd si warsztaty dla nauczycieli i instruktorw teatralnych. Zapisy do 05.10.2015
r. Cena 150 z.
17-18 PADZIERNIKA WCK WODZISAW
17 padziernika w WCK odbdzie si otwarcie Wystawy Konkursowej Kanarkw i Ptakw Egzotycznych.
16 PADZIERNIKA MOK PSZW
16 padziernika w Miejskim Orodku Kultury w Pszowie wystpi zespoy The Analogs i Farben Lehre.
18 PADZIERNIKA WCK WODZISAW LSKI
18 padziernika o godz. 18.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury wystpi zesp Raz Dwa Trzy. Bilety w cenie 75 zotych.
22 PADZIERNIKA DPS GORZYCE
22 padziernika o godz. 17.00 w sali DPS w Gorzycach odbdzie
si gala wrczenia nagrd Gorzycka Pera 2015.

24 PADZIERNIKA WCK WODZISAW


24.10 o godz.14.00 w WCK odbd si XXXV Wodzisawskie Spotkania z Folklorem.
24 PADZIERNIKA WCK WODZISAW
24 padziernika w wodzisawskim kociele WNP odbdzie si
Wodzisawski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej MUZYKON. Koncert promocyjny studentw AM Katowice Ewelina Bachul organy, Joanna Czerwiska et.
29 PADZIERNIKA RCK RYDUTOWY
29 padziernika o godz. 19.00 w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odbdzie si wystp kabaretu Hrabi. Bilety w
cenie 60 z.
30 PADZIERNIKA WCK WODZISAW
30 padziernika w WCK odbdzie si kolejna edycja PARA
BUCH, TEATR W RUCH Przegld Teatrw Osb Niepenosprawnych.
15 LISTOPADA MOSIR WODZISAW
15 listopada w Wodzisawiu odbdzie si IX Pmaraton
Wodzisawski. Opata startowa wynosi 40 z. Start o godz.
11.00.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

24 Wiadomoci

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski ROZRYWKA

Oktoberfest w Wodzisawiu
wito piwa w Bawarii ma ju 180 lat tradycji. Wodzisawski Otoberfest ma krtsz histori, ale ludzie rwnie wietnie si bawi.
leszek iwulski

ktry beczk odszpuntowa za


pomoc motka. Prezydentowi poszo to nadzwyczaj dobrze, bo starczyo mu jedynie
3 uderzenia motkiem. Oprcz

skosztowania piwa uczestnicy


wita mieli okazj posuchania skocznej bawarskiej muzyki w wykonaniu Kwanica
Bawaria Show. Wydarzenie

miao miejsce na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki


Trzy Wzgrza. W organizacj show zaangaoway si lokalne podmioty gospodarcze,

wrd nich: Paulaner, Brackie


Pils, Printy Poland, Piwiarnia
i Zakad Przetwrstwa Misnego Tomaszny. Zdjcia na
portalu GazetaInformator.pl
Fot. Justyna Koniszewska

W Wodzisawiu drugie
Monachium. W sobot 26
wrzenia mieszkacy miasta

mieli moliwo uczestnictwa w lokalnym wicie piwa.


Setki ludzi bawio si przy zotym trunku. Imprez otworzy
prezydent Mieczysaw Kieca,

R E K L A M A

You might also like