Contoh Surat Kuasa Khusus

SURAT KUASA KHUSUS
Medan, ………………………………………………

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : …………………………………………………………………………………..................................................

Pekerjaan : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Alamat : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Dengan ini memberikan kuasa kepada : Nama : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Pekerjaan : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Alamat : …………………………………………………………………………………………………………………………………

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa : 1. Menyusun dan mengajukan gugatan kepada : nama……., pekerjaan………., alamat…………..di Pengadilan Negri……….( kalau berkedudukan sebagai kuasa PENGGUGAT ) 2. Mewakili sebagai Tergugat dalam Perkara Nomor : ……./Pdt.G/2010/PN………Melawan : nama………, pekerjaan…….., alamat………., dalam sengketa………………di Pengadilan Negri…… ( kalau berkedudukan sebagai kuasa TERGUGAT )

3. Mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali, atas Putusan Pengadilan Negri / Pengadilan Tinggi / mahkamah Agung Nomor : ……………………………………………… ( untuk mengajukan Upaya Hukum )

Selanjutnya Penerima Kuasa berhak untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan, menghadap pejabat, instansi, hakim-hakim, menerima, membalas dan menandatangani surat-surat / akta-akta, melihat dan mempelajari berkas perkara, meminta dan mengangkat Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ), mengajukan dan menolak saksi-saksi, melakukan mediasi, meminta dan memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta dihentikan atau dilaksanakan Putusan Hakim, mengambil segala tindakan yang dianggap penting guna pembelaan perkara.

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Melimpahkan kepada orang lain.

Penerima Kuasa
MATERAI

Pemberi Kuasa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful