You are on page 1of 20

Z obsahu:

Kritika spoločnosti, politika, hudba, verejnosť, literatúra, recenzia, umenie, veda, informácie, atď.

Z obsahu: Kritika spoločnosti, politika, hudba, verejnosť, literatúra, recenzia, umenie, veda, informácie, atď. SK 1. roč.
SK
SK

1. roč. 3. číslo

Univerzitný mesačník nitrianskych študentov

Zadarmo

Stĺpček:

Pred koncom sezóny

––––––––––––

Parainesis k čitateľovi

––––––––––––

RÓBERT KOLLÁR

Prichádzame o týždeň neskôr ako bolo v pôvodnom pláne, ale má to svoje dôvody. Hlavným z dôvodov sú univerzitné dni, ktoré skončili minulý týždeň. Vysoká koncentrácia množstva podujatí nám zabezpečilo veľa materiálu pre naplnenie tohto vydania, ale naopak aj menej času na oddy- ch. Univerzitné dni boli pre nás veľkou spravodajskou výzvou. Tieto dva týždne preverili schop- nosti a možnosti každého z nás. Ale prežili sme to a výsledok našej práce teraz držíte v rukách. Prinášame spravodajstvo z mnoho zaujímavých kultúrnych, športových a akademických po- dujatí. Snažili sme sa byť na kaž- dom, ako môžete vidieť na foto koláži vedľa tohto stĺpca. Konečne sa oživili naše inter- netové portály, slovenská ver- zia je dostupná na adrese www. presstigeonline.sk. V tomto čase sa intenzívne snažíme dohnať sklz so stránkou a postupne pl- niť obsah. Dúfam, že čoskoro budú plne funkčné všetky mož- nosti jednotlivých modulov stránky a aktualizovaný obsah. Toto vydanie je posledné pre tento školský rok. Prichádza skúškové obdobie a letné prázd- niny, kde sa každý z redakcie potrebuje postarať aj o svoje školské povinnosti a pripraviť sa na leto vo forme oddychu alebo pracovne doma alebo v zahraničí. Redakcia napriek tomu bude pracovať, spravodajstvo a pub- licistika bude bežať na inter- netovom portáli, kde sa cez prázdniny budeme snažiť robiť spravodajstvo nie len z Niry, ale aj z rôznych zaujímavých podujatí po celom Slovensku. Na portáli sme pre vás prip- ravili sekciu PRESSblog, kde sa aj vy môžete podieľať na tvorbe obsahu PRESStige on- line. Stačí sa len registrovať ... Najbližšie tlačené vydanie PRESStige je naplánované na začiatok zimného semestra nas- ledujúceho akademického roku. Rád by som sa poďakoval edi- torom rubrík za ich poctivú prácu, redaktorom, ktorí usilovne praco- vali na svojich článkoch, grafikom za mnoho pracovne strávených nocí pri zalamovaní a korektorom, ktorí niekedy museli čítať naše nezmysly. Najväčšia vďaka patrí tím, ktorí verili v úspech našej práce a nás v tom podporovali Na záver by som chcel pop- riať v mene celej redakcie veľa úspešne zvládnutých zápočtov, aby sa Vás na skúškach pýtali to čo viete, úspešné absolvovanie štátnic a obhájenie záverečných prác. Leto plné príjemných zážitkov, či už niekde na festi- vale alebo pri práci v zahraničí.

Do skorého videnia v novom školskom roku!

Nitrianske univerzitné dni 2008

Z obsahu: Kritika spoločnosti, politika, hudba, verejnosť, literatúra, recenzia, umenie, veda, informácie, atď. SK 1. roč.

Galavečer Gaudeamus - záver NUD 08

––––––––––––

Nitra - premosťuje a spája

––––––––––––

IaRKa VaTLaVIc

7. mája o 19:00 zaznel v Divad- le Andreja Bagara Gaudeamus. Premostenia, to bol názov vr- cholného hudobno-umeleckého a spoločenského podujatia Nitrian- skych univerzitných dní 2008. Galaprogram bol zostavený z tvorby študentov oboch nitrian- skych univerzít. Predvádzané scénické vystúpenia boli „pre- mosteniami“ časových, priesto- rových a kultúrnych dimenzií. Večer otvorili zástupcovia oboch nitrianskych univerzít, re- ktor SPU prof. Ing. Mikuláš Lá- tečka, PhD. a rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Ne- chýbal ani primátor mesta doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., ktorý predstavil svoje ciele a ambície do budúcnosti a charakterizoval univerzity ako hlavné hybné sily, ktoré by mali pomôcť k tomu, aby sa Nitra stala v roku 2013 európ- skym hlavným mestom kultúry. Jazyky, história, dedič- stvo a spiritualita, to sú hlav- né piliere, na ktorých sto- jí kandidatúra mesta kultúry. Prioritou večera bolo odo- vzdávanie cien víťazom v športe v kategóriách plážový volejbal, beh Nitrou, aerobik, plávanie, kanoistika, ping pong, basket- bal, šach a samozrejme futbal. Program bol bohatý na oper- né vystúpenia, kde sme mali možnosť si vypočuť klasické operné árie, ktoré interpretoval Marek Pobuda, Meditácia a kan- táta v podaní Zuzany Bártovej, Veroniky Maľjačkovej, Eriky Neuschovej. Samozrejme nechý- bala cigánska rapsódia, úryvok z divadelného predstavenia Ma- lebná cesta dolu Váhom, Pla- menná Afrobrazília- capoeira, Bluegrassová pohoda. Svoju ši- kovnosť predviedol aj folklórny súbor SPU v Nitre, Akademický tanečný súbor Atikus. Galavečer uzavreli autorské piesne skupiny Zhluk a tanečná skupina PHDU. Mladí tvorcovia z radov štu- dentov prezentovali predvádza- nými dielami nielen svoj jedi- nečný talent, ale i pedagogické majstrovstvo svojich učiteľov a umeleckých vedúcich, ktorí pra- cujú na katedrách UKF a SPU. Za celý galaprogram bol zod- povedný Pavol Sika, ktorý bol dramaturgom a režisérom. Or- ganizační garanti boli Vladimír Rataj a Miroslav Tvrdoň. Veče- rom nás sprevádzali moderátori Jana Pazderová a Vlado Vondrák. Nitrianske univerzitné dni mali za úlohu prezentovať akti- vity oboch univerzít, čo výborne zvládli a boli za to patrične od- menení. Úžasná atmosféra, ktorá tu panovala počas celého večera pokračovala aj na recepcii, kde sa mali možnosť všetci stretnúť na čaši vína a tešiť sa na ďalší ročník.

Fotoreportáž na 8. strane

2. strana

www.presstigeonline.sk

SpravodajStvo

www.presstigeonline.sk SpravodajStvo SKA Majáles Napriek tomu, že Nitrianske univerzitné dni sa oficiálne končili v stredu

SKA Majáles

Napriek tomu, že Nitrianske univerzitné dni sa oficiálne končili v stredu 7. mája, vrchol programu sa konal o deň skôr. Každoročne je ním známy a medzi študentmi veľmi obľú- bený Bažant Majáles.

Jana ŠLInsKÁ

Majáles sa tento rok začal okolo tretej hodiny popoludní. Na pódium nastúpili dvaja mo- derátori, ktorí pripravovali rôzne, najmä pivové súťaže. Postupne sa vystriedali menej známe skupi- ny, napríklad Red One či Alone. Headlineri prišli okolo šiestej, kedy sa začal celkom pekne za- pĺňať aj areál SPU. Ako prvá vystú- pila Skaprašupina, ktorá priniesla do Nitry skvelú ska tancovačku. Šupinu vystriedal domáci Gladiátor. Chalani sú v Nitre doma a bolo to vidieť. Publikum sa bavilo na starších hitoch, ale aj na piesňach z ostatného albu- mu. Tie síce v rádiu znejú jed- noducho, koncertná atmosféra však robí svoje a spravila z nich celkom počúvateľné pesničky. Po skupine Gladiátor nastú-

Vašej banke sa darí

„Slovenskej sporiteľni sa aj vďaka výsledkom v nit- rianskom regióne podarilo potvrdiť postavenie najväčšej a najsilnejšej banky na Sloven- sku,“ vyjadrili sa predstavitelia banky v nitrianskom regióne na tlačovej konferencii 17. apríla 2008 v Nitre.

JOzEf zIma

Zvyšovanie životnej úrovne sa prejavuje na medziročných výs- ledkoch v hodnote objemu vkla- dov, ktorý zaznamenal nárast o 13 % z 17,2 mld Sk na 19,4 mld Sk.

V nitrianskom regióne po- kračuje výrazný úverový boom, prevažne v oblasti úverov na bý- vanie s rastom o 42%. Slovenská sporiteľňa v nitrianskom regióne vybavuje aj väčšinu študentských účtov a celkový počet jej klientov je v súčasnosti 330 tisíc, pričom elektronické bankovníctvo vy- užíva takmer 56 tisíc klientov.

Banka má na v našom regió- ne najviac bankomatov, je ich 71. Zaujímavosťou, ktorá môže po-

IX.ročník vedeckej kon- ferencie na FPV UKF

Fakulta prírodných vied UKF

 • v tomto roku už tradične

po deviaty raz usporiadala

 • v dňoch 9. – 10. apríla 2008 Konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovní- kov. Podujatie sa konalo pod záštitou dekana FPV.

JOzEf zIma

 

Konferencia

prebiehala v

siedmich

sekciách

-

biológia,

ekológia,

environmentalistika,

fyzika,

informatika,

geografia,

matematika, genetika a chémia.

Opakovane

sa

jej

zúčastnili aj

doktorandi

z

Českej

republiky.

 

Počas konferencie v jed-

notlivých

sekciách

odznelo

118

príspevkov

od

192

auto-

rov

a

spoluautorov, po čom

nasledovali

 

plodné

diskusie

na

vysokej

vedeckej

úrovni.

pili chalani z HEXu. Kapela, ako to už na takýchto festivaloch býva, predstavila predovšet- kým najväčšie hity. Preto sme počuli Piatok podvečer aj kla- siku Nikdy nebolo lepšie. Hex vystriedala už hlavná hviezda večera, skupina, kvôli ktorej prišlo na Majáles najviac ľudí - Polemic. Tí mali pod pódi- om svojich skalných, ktorí tanco- vali na už notoricky známe staršie aj novšie pesničky. Ísť do pr- vých radov znamenalo nechať sa udupať, ľudia sa však bavili úplne všade. Polemic nesklamal a pri- pravil skvelú hodinovú ska párty. Po ich vystúpení sa síce ešte konalo vystúpenie víťazky súťaže Superstar nitrianskych univerzít a skupiny Taxi, to sa však už väč- šina študentov dohadovala, v kto- rom podniku spravia záverečnú. Majáles je tradícia. Skve- lá hudba, pivo, kamaráti. UKF aj SPU, súťaže aj Miss mokré tričko. Stretnete tam starých zná- mych, aj spolužiakov, ktorí sa už dlhšie v škole neukázali. Stretne- te tam každého, lebo na Majálese to tak prosto býva. Kto to teraz nestihol, má šancu opäť o rok.

www.presstigeonline.sk SpravodajStvo SKA Majáles Napriek tomu, že Nitrianske univerzitné dni sa oficiálne končili v stredu

slúžiť najmä turistom, je možnosť výberu hotovosti z bankomatov Erste Bank Group v 8 krajinách (Rakúsko, Česká republika, Ru- munsko, Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko a Ukrajina) za popla- tok rovný výberu na Slovensku.

Slovenská

sporiteľňa

vla-

ni

podporila

v

regióne

32

projektov

v

oblasti

školstva,

športu,

kultúry

ale

aj

charity.

Vo všetkých sekciách boli

ocenené najzaujímavejšie prís- pevky. Mgr. Ivan Baláž, PhD.,

člen odbornej poroty vyzdvihol predovšetkým prácu Hany Lat- kovej a Filipa Tulisa v sekcii Ekológia, ktorou sa dvojica au- torov zameriavala na potravino- vú ekológiu sovovitých dravcov. Uverejnené práce vychá- dzajú spoločne v zborníku v podobe CD nosiča pod náz- vom “Mladí vedci 2008 ”.

Doktor Ivan Baláž však ako negatívum konferencie hodno- tí zainteresovanosť do projektu:

„Nie všetci prihlásení účast- níci si svoj príspevok prišli aj prezentovať. Pravdepodobne im išlo iba o čiarku v zozna- me aktivít.“ Na záver dodáva:

„Verím, že X. ročník dosiahne najvyššiu úroveň ako aj účasť.“

www.presstigeonline.sk SpravodajStvo SKA Majáles Napriek tomu, že Nitrianske univerzitné dni sa oficiálne končili v stredu

Tu odznela napríklad požiadavka na osemhodinový pracovný čas. Predseda vlády sa vyjadril aj k ekonomickému rastu Slovenska, za ktorým podľa neho nie sú re- formy alebo zahraniční investori ale: ,,Obyčajní ľudia, ktorí nemajú problém ísť do roboty ráno o šies- tej, poobede o druhej alebo večer o desiatej. Je to poctivá práca ,vy- konávaná často za mzdu, ktorá je ďaleko od európskeho priemeru, a je hlavným dôvodom ekonomic- kého úspechu Slovenskej repub- liky.“ A za to sa premiér v mene vlády robotníkom poďakoval.

Premiér vyhlásil, že jeho vláda sa snaží o presadzovanie zásady solidarity. ,,Solidarita bohatých s chudobnými, silných regiónov so slabými regiónmi, solidarita mladých so staršími. Ak budeme dôsledne a spolu tento princíp so- lidarity v praxi uplatňovať, onedl- ho bude väčšina cítiť určitý poži- tok z toho, že Slovensku sa darí.“ Ku koncu svojej prvomájovej reči ľudí ubezpečil, že vzhľadom na očakávané prijatie eura sa nemajú občania obávať špekula- tívneho zvyšovania cien. Ako zá- ruka im budú slúžiť kroky vlády,

foto: presstige - JuraJ Černota

ktorá je ochotná regulovať ceny a urobiť zo špekulatívneho zvy- šovania cien dokonca trestný čin. Zavedenie európskej meny priblíži Slovensko k životnej úrovni Európskej únii, čo však nemusí prebiehať bez problémov a jednoducho. Premiér dodal, že sa prijmú opatrenia, ktoré ten- to negatívny dopad eliminujú.

Po prejave sa premiér stretol pred pódiom s občanmi, ktorí mu kládli svoje otázky. Sláv- nosti 1. mája v Nitre sa skončili okolo piatej hodiny popoludní.

Premiér oslavoval Prvý máj aj v Nitre

V Nitre na Svätoplukovom námestí sa tradične konali oslavy Prvého mája - sviatku práce, ktoré zorganizovali miestni predstavitelia strany SMER-SD. Okrem občerstve- nia a jedla zdarma sa na námestí rozdávali predmety s logom strany Smer vrátane letákov, balónov a podobizní „smeráckych“ politikov.

JuraJ Černota

Akciu na svoju reklamu využi- la aj súkromná firma zaoberajúca sa predávaním minerálnej vody. Tej evidentne chýbala atmosféra prvých májov v minulom režime, a tak sa postarala o neodmysliteľ- né červené vlajočky, na ktorých boli vyobrazené jej produkty (inak s oslavami nemala nič spoločné). Pre divákov bol prichysta- ný slávnostný program, ktorý mal o 16:00 hod vyvrcholiť pre- javom premiéra Róberta Fica. Ako prvé sa na pódium po- stavilo hudobné duo Janisa band. Spoločne s dychovkou Lapášanka zabezpečili dobrú náladu medzi divákmi. Po hudobných kape- lách svoje vystúpenie predviedli aj nitrianske mažoretky I. NIMA.

Od 14:30 hod, kedy umelci začali so svojím predstavením, sa pomaly schádzali ľudia, ktorí si prišli hlavne vypočuť prejav premiéra. Ten po niekoľkominú- tovom meškaní predstúpil spoloč- ne s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom, ministrom hospo- dárstva Ľubomírom Jahňátkom, primátorom mesta Nitry Jozefom Dvončom a ďalšími, pred približ- ne 1200 občanov na námestí a predniesol svoju slávnostnú reč. Premiéra dav privítal potleskom.

V prvej časti prejavu premiér oznámil: ,,Rok 2008, v ktorom je magická osmička, by mal byť rokom zvyšovania národného se- bavedomia a národnej hrdosti.“ Tú chce dosiahnuť pripomína- ním si významných slovenských osobností a historických medzní- kov v dejinách našej krajiny. Ako príklad uviedol oslavy Cyrila a Metoda na Devíne, výročie Mila- na Rastislava Štefánika, ale aj Slo- venské národné povstanie a prija- tie Ústavy Slovenskej republiky. Podľa premiéra si však mô- žeme ,,národnú hrdosť a sebave- domie budovať aj pripomínaním krásnych ľudových tradícií,“ akou je aj stavanie mája. ,,Je to jedna z

najkrajších slovenských tradícií, pretože hovorí o láske a spolupat- ričnosti,“ dodal premiér. Ďalej vy- jadril svoje potešenie nad májom, ktorý študenti v Nitre postavili. V prejave sa predseda vlády nevyhol ani aktuálnej situácii v maďarskej obci Mlynky, kde majú byť slovenské organizácie vysťa- hované zo Slovenského domu, o ktorej povedal: „Je našou povin- nosťou aj principiálnymi postoj- mi k takýmto udalostiam, ktoré sa dejú v zahraničí, dávať slovenskej verejnosti najavo, ako si vážime a ctíme to, že sme Slováci, že máme vzťah k slovenskému národu, ako si vážime a ctíme to, že máme bohatú históriu a vzácnych ľudí.“ Vyjadril aj presvedčenie, že ak by Slováci zobrali obča- nom maďarskej národnosti na Slovensku strechu nad hlavou, vylúčia nás z Európskej únie.

V ďalšej časti prejavu sa vrá- til premiér ku koreňom sviatku práce na Slovensku. Tie siahajú až do roku 1918, kedy významní slovenskí predstavitelia v Lip- tovskom Mikuláši predostreli myšlienku o práve slovenského národa na sebaurčenie a ideu o sociálnych právach robotníkov.

Workshop s bývalými absolventmi žurnalistiky

Katedra žurnalistiky UKF usporiadala 22. apríla v Nitre v jednej z prednáškových miestností besedu so svojimi absolventmi pod názvom:

Teória a prax žurnalistiky.

JOzEf zIma

Workshop bol určený predo- všetkým pre študentov a záujemcov o dianie v slovenských médiách. Beseda mala hladký priebeh. Medzi inými odzneli prís-

pevky týkajúce sa prechodu z prostredia vysokej školy do mediálnej praxe, miery využi-
pevky
týkajúce
sa
prechodu
z prostredia vysokej
školy
do
mediálnej praxe,
miery využi-

tia teoretických poznatkov, ale i názory na nový tlačový zákon.

Z mnohých pozvaných sa workshopu zúčastnili a na otázky študentov odpovedali Mgr. Zuza- na Chudová zo Slovenského roz- hlasu, Mgr. Peter Majer pôsobiaci v STV, Mgr. František Múčka z ekonomického týždenníka Trend, PhDr. Juraj Hladký, PhD. z peda- gogickej fakulty Trnavskej uni- verzity a Mgr. Martina Grochálo- vá, redaktorka Katolíckych novín.

Nitra bude mať svoj monument

Po 33 metrovej soche Ježiša Krista v Prešove sa bude môcť aj mesto Nitra popýšiť svojou sochou.

JuraJ Černota

Nebude

to

síce

ďalšia

so-

cha Krista a nebude

ani

tak

závratne vysoká, ale i napriek

tomu určite mestu Nitra

pri-

dá na turistickej príťažlivosti.

Štvormetrový bronzový mo- nument, ktorého umiestnenie je naplánované v areáli Výsta- viska Agrokomplex, by mal zobrazovať Zvončiara ako no- siteľa dobra a spolupatričnosti. Práce na prípravu miesta sa už začali. Pred Slovenským poľnohospodárskym múze-

Zvončiar by mal byť podľa riaditeľa Slovenského poľno- hospodárskeho múzea, Ladisla- va Šviheľa, symbolom výstavy Slovenský roľník. Ladislav Švi- heľ už dávno sníva, že zorgani- zuje túto výstavu v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV.

om, kde bude socha stáť, je

Okolie

sochy

poskyt-

navezených približne 12 000

ne

priestor

aj

na

rôzne

kul-

kubických metrov zeminy.

túrne

akcie

a

podujatia.

Manželstvo a rodina

Dňa 28.4 sa v rámci Nitrian- skych univerzitných dní konala v študentskom domove Mla- dosť SPU prednáška na tému Manželstvo a rodina.

Marta JanáČová

Prenášajúcim bol katolícky kňaz, salezián, právnik Mgr. Jo- zef Slivoň. Celá prednáška bola kresťansky ladená a začala reka- pituláciou minuloročných pred- nášok, na ktoré nadväzovala. Podľa kňaza Jozefa Sli- voňa je zárukou nového spô- sobu prežívania manželstva:

- prehĺbenie jednoty a au- tentickosť komunikácie citov - načrtnutie vlastnej manžel- skej spirituality, ktorá by garanto-

vala radostný spoločenský zväzok - zbavenie sa momentov, ktoré atakujú a ničia sexuálnu imunitu Manželstvo uzavreté nap- ríklad na úrade (nie v kostole) má alebo môže mať len 2 z 3 dobier manželstva podľa Au- gustínusa: dobro manželov, dob- ro potomstva, dobro sviatosti. Pri svadbe v kostole sa opiera- me o božiu pomoc formulou: „Tak mi Pán Boh pomáhaj“ a tým sa manželstvo stáva dobrom sviatosti. Muž a žena sú povolaní k spoločenstvu lásky a jednoty, povolaní k radostnej spoločnej ceste a k definitívnej blaženosti. Podľa prednášajúceho má man- želstvo postavené na kvalitnom základe perspektívu prežiť aj v čase, ktorý mu nie veľmi praje.

Zaslúžená výhra UKF na trávniku i v hľadisku

 

mILan OndRuŠ

Prvý polčas veľa zrušenia nepri-

UKF- Mačinga, Šlavka, Ma-

niesol, až na pár svetlých okami- hov brankárov na oboch stranách.

mas,

Gyepeš, Mikla, Psota,

Tí, ktorí vydržali aj po pre-

Machovec, Tomiš, Tirpák, Hor-

stávke, sa dočkali konečne aj fut-

ňáček,

Velčický,

Armai,

Kosi-

balu, no opäť len na strane UKF.

ba,

Čaplák,

Juhász, Molnár

Hráči SPU sa dostávali pred sú-

SPU- Zsák, Balúch, Milata, Var- ga, Čurgali, Guzmický, Ballabáš, Dobiáš, Ondrík, Herud, Nagy, Ďu- riš, Guba, Ballabáš, Kúth, Kanás, Chovanec, Kašický, Čentéš, Suchý

perovu bránku len sporadicky, no nič vážne z toho nebolo. A tak bol opäť rad na UKF , najmä výborne hrajúci a strelecky aktívny Ma- chovec sa zaskvel dvoma gólmi. Futbalisti UKF si prakticky ro-

Rozhodovali: Štrbková, Pu- cher, Gašparíková, 100 divákov

bili na ihrisku, čo chceli a vytvori- li si veľa gólových príležitostí. Po pekných kombinačných akciách

Dňa 29. 4. 2008 sa uskutočnila najväčšia športová akcia v rámci NUD - futbalový zápas o Putovný pohár rektorov nitrianskych uni- verzít medzi študentmi UKF a SPU. Od úvodného výkopu bolo družstvo UKF aktívnejšie, rovna- ko ako ich fanúšikovia na tribúne, ktorí ich neustále hnali dopredu.

padli aj pekné góly a keby nebol v bráne skvelý Dobiáš, nemusel by zápas skončiť len 4:0. Tento výsle- dok bol pre SPU ešte milosrdný. Futbal nebol veľmi kva- litný, no celkový dojem vylepšila aspoň rozhod- covská trojica, resp. dvojica žen- ského pohlavia, na ktorej spočinu- lo nejedno oko mužského diváka.

Manželstvo a rodina Dňa 28.4 sa v rámci Nitrian - skych univerzitných dní konala v študentskom
Manželstvo a rodina Dňa 28.4 sa v rámci Nitrian - skych univerzitných dní konala v študentskom

foto: presstige - dorka ČerManová

2008. máj - Spravodajstvo

Rakúska poézia na Slovensku a naopak

Manželstvo a rodina Dňa 28.4 sa v rámci Nitrian - skych univerzitných dní konala v študentskom

foto: presstige - Michal andel

29.apríla 2008 sa pod záštitou Katedry slovenského jazyka, Katedry germanistiky a Odde- lenia translatológie FF UKF v Nitre uskutočnil večer sloven- skej a rakúskej prekladovej lyriky za účasti významného rakúskeho prekladateľa Wolf- ganga Spitalera a jeho rodáčky, poetky Ilse Brem.

mIchaL andEL

Večer bol spojený s prezen- táciou knihy Leben Bessinen – Dať životu zmysel, ktorej vy- davateľom je práve spomínaný Spitaler. Ako človek angažujúci sa v katolíckych kruhoch vybe- ral pre obsah tejto zbierky poé- zie básne práve tohto charakteru.

Na jej dvojjazyčnom nemec- ko-slovenskom obsahu sa preto

podieľa okrem Ladislava Zábor- ského, Štefana Sandtnera a Ilse Brem aj slovenskej verejnosti chronicky známy Milan Rúfus.

Za zmienku stojí, že Záborské- ho (pôvodne akademický maliar), ako aj Sandtnera (saleziánsky kňaz), dlhé roky väznili práve pre ich náboženské presvedčenie. Ich básne sú aj napriek tomu plné viery a odovzdávania sa do rúk Božích. Čítanie ukážok prebieha- lo za asistencie dvoch študen- tiek PF UKF Dominiky Tr- bákovej a Evy Kalivodovej.

Nakoniec ešte nasledoval polhodinový Ateliér prekladu, počas ktorého Spitaler (výhrad- ne v nemčine) diskutoval so zúčastnenými o problematike prekladu slovenských lyrických textov do nemčiny a naopak.

3. strana

V máji predstavujeme – Britské centrum v Nitre

Pracovisko, ktoré bolo zalo- žené v lete 2007, prevádzkuje Univerzitná knižnica UKF v spolupráci s British Council – Britskou Radou. Tá darovala knižnici technické vybavenie a východiskové študijné mate- riály. Univerzitná knižnica UKF zas poskytuje pre činnosť BC priestor v študovni na Hodžovej ul. 1, kde zabezpe- čuje požičiavanie knižničných materiálov centra.

Cieľom Britského centra je sprostredkovávať čitateľskej ve- rejnosti knihy, multimediálne nosiče a informácie, týkajúce sa výučby a štúdia anglického ja- zyka, britskej literárnej tvorby a najnovších trendov vo Veľkej Británii. Služby Britského cen- tra sú určené pedagógom a štu- dentom vysokých, stredných a jazykových škôl, ako aj všetkým záujemcom o anglický jazyk a život v Spojenom kráľovstve.

prístup aj k informáciám na mul- timediálních nosičoch (CD, CD- ROM, DVD), jako aj na internete.

V súčasnosti sa môžte pridať aj k tzv. reading groups – čitateľ- ským skupinám. Sú to pravidelné stretnutia milovníkov anglickej literatúry, konajúce sa spravidla raz do mesiaca. Členovia skupi- ny tu majú možnosť diskutovať so skúseným lektorom, ako aj navzájom, pričom sa zlepšu- jú v konverzácii a rozširujú si slovnú zásobu. Predpokladaný počet stabilných členov by mal byť 10, účasť je bezplatná. Rea- ding groups v nitrianskom Brit- skom centre vedie pani doc. Pa- edDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na webovej stránke www.uk.ukf. sk, kde nájdu aj kalendár akti- vít a témy jednotlivých Reading groups. V centre im požičiame knihu do najbližšieho stretnutia.

V súčasnosti tvorí knižničný

 

Za

poskytnuté

infor-

fond Britského centra 992 titu-

mácie

ďakujeme

vedú-

lov

kníh

a

9 titulov časopisov

cej

BC,

Mgr.

Jane

Pánskej.

vydávaných vo Veľkej Británii.

Odo dňa otvorenia si ich prišlo pozrieť zhruba 220 návštevníkov a Britské centrum už zaevidova-

Jana Krajčovičová

lo 655 výpožičiek. Čitateli majú

red

Gospel na internáte

Manželstvo a rodina Dňa 28.4 sa v rámci Nitrian - skych univerzitných dní konala v študentskom

Príjemné spestrenie študent- ských chvíľ na internáte pod Zoborom pripravilo v utorok 22.apríla 2008 občianske zdru- ženie LUMEN v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže v podobe koncertu gospelovej skupiny

foto: presstige - daniela Belicová

Christallinus. Uskutočnil sa v rámci Nitrianskych univerzit- ných dní 2008.

danIELa BELIcOVÁ

Kapela pochádzajúca z Obýc pri Zlatých Moravciach mieša vo

svojej hudbe niekoľko štýlov a má za sebou viacero úspešných vy- stúpení na celom Slovensku. Viac ako 120 mladých ľudí vytvorilo v utorkový večer v spoločenskej miestnosti ŠD Zobor vynikajúcu atmosféru, počas celého koncertu sa zabávalo, spievalo a tancovalo.

Organizátori boli s prie- behom akcie veľmi spokojní a dúfajú, že budú mať príležitosť pripraviť pre študentov ďal- šie kultúrne podujatia podob- ného typu. Pretože aj koncert Christallinusu dokázal, že sa študenti chcú a vedia zabávať.

4. strana

2008. máj - Spravodajstvo

Plážový volejbal, NUD 28.4. 2008

4. strana 2008. máj - Spravodajstvo Plážový volejbal, NUD 28.4. 2008 foto: presstige - róBert kollár

foto: presstige - róBert kollár

Konečné poradie - ženy (SPU):

1.Veronika Švikruhová Barbora Krištofičová 2.Edita Vyšná Ivana Karaňovšovská 3.Ivana Haringová Ivana Michalcová 4.Monika Majdanová Zuzana Mráziková

Neúčasť hráčok UKF nepoznačila samotný turnaj a mali sme mož- nosť sledovať kvalitné zápasy u všetkých prihlásených dvojíc. Turnaj sa tešil veľkému záujmu divákov a bol rozhodne spestrením NUD 2008.

Konečné poradie - muži:

 • 1. Róbert Svetko Roman Kubš (SPU)

 • 2. Tomáš Keseli Ondrej Hruboška (SPU)

 • 3. Gabriel Kozman Kristián Vavruš (SPU)

 • 4. Róbert Ťapušík Lukáš Miček (SPU)

 • 5. Matej Ňurčík

Jaromír Vašíček (UKF) U mužov sme mali v hre viac dvojíc, ale rozhodla skúse- nosť minuloročných víťazov. Obaja hráčitrénujú a hrajú v klu- be VK Ekonóm SPU Nitra. Turnaj splnil naše očakávania.

Volejbal muži NUD, 29.4. 2008

4. strana 2008. máj - Spravodajstvo Plážový volejbal, NUD 28.4. 2008 foto: presstige - róBert kollár

foto: presstige - róBert kollár

SPU – UKF

UKF:

cero nevynútených chýb, a tak hostia za-

3 : 1 (28,-15,17,14)

R. Svetko, J. Rajtar, A. Maslík, M. Kačur, I.

slúžene získali tento set vo svoj prospech.

SPU:

Valent, R. Kubš, P. Lajda, M. Halavín trner: Prof. K.FÉLIX, PhD.

V treťom a vo štvrtom sete nebolo už po-

(p)

L.Miček (FEŠŠR), T.Keseli (FEM), F. Lies- kovský (FEM), M.Ňurčík (FEM), B.Kožák (MF), R.Ťapušík (MF), O.Hruboška (FAPZ), Ľ.Gál (FZKI), J.Vašíček (FBP) tréner: Mgr. Ľ.PAŠKA

Vývoj zápasu bol v prvom sete vzác- ne vyrovnaný, no koncovku lepšie zvlád- li domáci hráči SPU. V druhom sete lepšie začali hráči z UKF a naši hráči urobili via-

chýb o víťazovi stretnutia, keď hráči SPU do- minovali vo všetkých herných činnostiach a zaslúžene doviedli zápas do víťazného konca.

Nitrianske univerzitné

dni - súhrné športové

výsledky

Maratón v aerobiku:

1.Katarína Krošláková – SPU 2.Ivana Krajníková – SPU

3.Miroslava Hoľková – SPU

Plávanie:

 • 50 m v.sp. muži:

1.Ľuboš Grznár – SPU 2.René Lukáč – UKF 3.Matej Olejár – UKF

1.Zuzana Gálová – UKF 2.Chudziaková Erika – SPU 3.Mária Bieliková – UKF

Najhodnotnejší výkon muži:

Ľuboš Grznár FZKI SPU

Najhodnotnejší výkon ženy:

Zuzana Gálová FIF UKF

 

Basketbal:

 • 50 m v. sp. ženy:

Basketbal muži:

 • 1. Zuzana Gálová – UKF

SPU – UKF

60 : 40 (24 : 21)

2.Mária Bieliková - UKF 3.Chudziaková Erika – SPU

Basketbal ženy:

SPU – UKF

47 : 55

 • 50 m prsia muži:

(20 : 30)

1.Ľuboš Grznár – SPU 2.Chmelovič Peter - UKF

Tenis:

3.Vladimír Hýrošš – SPU

Tenis muži:

1.Ján Mišík – UKF

 • 50 m prsia ženy:

1.Frajová Katarína - UKF 2.Mária Bieliková – UKF 3.Chudziaková Erika – SPU

2.Marek Kopecký - SPU 3.Ľubomír Michalička - SPU

Tenis ženy:

1.Silvia Levčíková – SPU

 • 50 2.Lenka Horniaková – SPU

m znak muži:

1.Ľuboš Grznár – UKF

Plážový volejbal:

 • 50 Plážový volejbal muži:

m znak ženy:

1.Zuzana Gálová – UKF

1.Robert Svetko – Roman Kobš

2.Mária Bieliková – UKF 3.Chudziaková Erika – SPU

– UKF

Plážový volejbal ženy:

 • 50 1.Veronika Švikruhová – Barbora

m motýlik muži:

 • 1. Krištofičová – SPU

Ľuboš Grznár – SPU

 
 • 2. Matej Olejár – UKF

René Lukáč – UKF

 • 3. Streetball:

1.UKF Nitra

 • 50 2.SPU Nitra

m motýlik ženy:

1.Katarína Frajová – UKF 2.Zuzana Gálová – UKF

Volejbal:

Volejbal ženy:

3.Mária Bieliková – UKF

SPU – UKF

0 : 3

 
 • 100 m osobný polohový pretek

muži:

Volejbal muži:

1.Ľuboš Grznár – SPU

SPU – UKF

3

:

1

2.Ľudovít Foldes – UKF

Futbal:

 • 100 m osobný polohový pretek

Futbal:

ženy:

SPU – UKF

0 : 4

 

Maratón v aerobiku

4. strana 2008. máj - Spravodajstvo Plážový volejbal, NUD 28.4. 2008 foto: presstige - róBert kollár

Druhé športové podujatie, po Valibukovi UKF, bol Mara- tón v aerobiku, ktorý sa konal 23.4.2008 od 15:00 vo veľkej telocvični PF UKF. Akcie sa zúčastnilo spolu 40 študentov a študentiek (UKF aj SPU) a ne- chýbali ani kvalitní cvičitelia.

mILan OndRuŠ

Organizátorom bola Katedra

telesnej výchovy a športu PF UKF,

riaditeľkou súťaže bola PaedDr. Mária Veisová a hlavným roz- hodcom PaedDr. Nora Halmová. Po 4 hodinách riadnej driny boli vyhlásení víťazi, resp. víťaz- ky. Na prvom mieste sa umiestni- la Katarína Krošláková (SPU, 2. roč.), druhá skončila Ivana Kraj- níková (SPU, 5. roč.) a na treťom Miroslava Hoľková (SPU, 2. roč.). Úspešné študentky si odniesli domov vecné ceny i voľné vstu-

penky do fitness centier v Nitre.

2008. máj - Spravodajstvo

5. strana

Poučná prechádzka v botanickej

záhrade

V rámci Nitrianskych univer-

zitných dní sa 24. apríla 2008

v areáli botanickej záhrady

Slovenskej poľnohospodárskej

univerzity (SPU) konala ex-

kurzia zameraná na priblíženie

miestnej a cudzokrajnej flóry

laickej verejnosti.

JuraJ Černota

Túto spoznávaciu akciu zor-

ganizoval Ústav prírodných a

informatických vied so sídlom v

budove Fakulty stredoeurópskych

štúdií pod Zoborom. (Ústav sa

zaoberá podľa slov jeho riaditeľ-

ky Ing. Ildikó Pšenákovej, PhD.

hlavne výchovou učiteľov mate-

matiky, biológie a informatiky,

ale zúčastňuje sa aj na vyučovaní

iných prírodovedných predmetov)

Prehliadka botanickej záhra-

dy (BZ) začala okolo poludnia.

Odborný výklad, skupine asi 15

študentov – prevažne gemológov

(vedný odbor zaoberajúci sa skú-

maním drahých kameňov) - za-

bezpečila RNDr. Tünde Juríková,

PhD., ktorá vyučuje na FSŠ UKF

botaniku. Nedá mi pripomenúť,

že pani doktorka Tünde Juríková

sa zaoberá okrem učiteľského po-

volania aj vedeckým výskumom

na SPU. Ide hlavne o výskum

2008. máj - Spravodajstvo 5. strana Poučná prechádzka v botanickej záhrade V rámci Nitrianskych univer- zitných

menej známych druhov ovocia,

výskumom fytocenológie (veda

zaoberajúca sa rastlinnými spo-

ločenstvami druhov) vybraných

území a inou vedeckou činnos-

ťou. V súčasnosti uskutočňuje

aj terénny výskum na Kalvárií v

Nitre a v okolí Nových Zámkov.

Exkurzia sa začala ešte pred

vchodom do BZ, kde sme mali

možnosť obdivovať čerešňu ja-

ponskú známu aj ako sakura.

Sakure spoločne s inými druh-

mi stromov a kríkov (jasene,

tavoľníky ) lemujú celú cestu

...

k samotnej botanickej záhrade.

Záhrada, ktorá vznikla v roku

1981, má približne 21 hektárov.

Do dnešnej doby boli k BZ pripo-

jené alebo pristavané 2 expozičné

a 4 pestovateľské skleníky (1721

m2), administratívne pričlenené

Vivárium s chovom exotických

plazov, veľmi zaujímavé mini-

zoo ale aj tzv. Demonštračná

záhrada, kde sa pestujú hospo-

dársky cenné ovocné dreviny.

Podľa internetovej stránky

BZ (www.bz.uniag.sk) je po-

slaním BZ vedeckovýskumná a

kultúrno-výchovná úloha. Naša

exkurzia mala práve edukačný

charakter. Doktorka Juríková

sa pristavila takmer pri každej

zaujímavej rastline a poskytla

nám veľmi erudovaný, ale pri-

tom pútavý výklad. Spomenie-

me pre príklad strom gledíčiu,

nazývanú aj Kristove tŕne. Rov-

nako zaujímavá bola aj sekvoja

– mamutí strom, ktorý patrí me-

dzi najvyššie ihličnany vôbec.

Po exkurzii, ktorá trvala pri-

bližne jednu hodinu, študenti, kto-

rí mali záujem, navštívili skleníky,

kde si pri obdivovaní prevažne cu-

dzokrajných rastlín mohli niekto-

ré druhy z nich dokonca zakúpiť.

Na záver možno dodať, že

ak budete mať vy, naši čitatelia,

možnosť navštíviť botanickú

záhradu SPU, tak neváhajte a

urobte si malú prechádzku po jej

areáli. Určite nebudete ľutovať.

Bon appétit, Cirkulátor 2007

Tohtoročný večer na konci

apríla patril v divadle Tatra v

Nitre priaznivcom reklamy. V

útulnom prostredí so skvelým

hudobným backgroundom,

pod vedením sympatickej

moderátorskej dvojice Jana

Pazderová a Tomáš Juríček, sa

začal galavečer pri príležitosti

vyhlásenia výsledkov 3. ročníka

medzinárodnej súťaže reklam-

nej tvorby študentov katedier

masmediálnej komunikácie a

reklamy (KMKaR).

Jana LIBOVÁ

Cirkulátor 2007 spríjemňoval

hudobný hosť večera skupina

Delirium 3mans, podľa vlast-

ných slov hrajúca grunge-pop

a v neposledom rade aj strapatá

myšlienka Janka Gocová, ktorá

počas celého programu neúnavne

tancovala, čím dotvorila skve-

lú atmosféru. Okrem toho plnila

úlohu aj milej asistentky moderá-

torov pri vyhlasovaní výsledkov.

Do 3. ročníka súťaže sa pri-

hlásilo 71 študentských prác,

z čoho odborná porota vybrala

12 najlepších. Tie boli nomino-

vané v siedmich kategóriách.

Hviezdou večera sa nepo-

chybne stala študentka 4.ročníka

KMKaR v Nitre Veronika Žilinčí-

ková. Nominovaná bola v dvoch

kategóriách, Nekomerčná printo-

vá reklama a Reklamná fotogra-

fia, pričom obe vyhrala. Pri odo-

vzdávaní druhej ceny, na výzvu

moderátorky, poďakovala svojej

mame, ktorá jej poskytla vlasy

pre nafotenie nápaditej víťaznej

snímky s názvom Bon Appétit.

Sklamaný nemusí byť ani jej

spolužiak Martin Benca. Ten si od

poroty vyslúžil nominácie hneď

v troch kategóriách: Nekomerč-

ná printová reklama, Komerčná

printová reklama a Alternatívne

formy reklamy. Z toho v dvoch

sa o úspech uchádzal ako jediný.

Po dramatickom vyhlasovaní vý-

sledkov, sme sa však dozvedeli,

že sa nestal víťazom ani v jednej.

Kategória Nekomerčná au-

diovizuálna reklama mala tiež

iba jediného nominovaného,

Zdenka Magu, študenta prvé-

ho ročníka KMKaR v Nitre. No

porota mu neudelila víťazstvo.

Ani v ďalšej kategórii Komer-

čná audiovizuálna reklama sme

nespoznali víťazov. Napriek tomu,

študenti 5. ročníka KMKaR Adam

Žilík a Peter Gašparík sa nimi pre

divákov v hľadisku bez pochýb

stali. A to vďaka vtipnej reklame

na mok, mnohým tak blízky, pivo.

Skupinový projekt je po-

sledná vyhlásená kategória. Od

ostatných sa odlišuje tým, že

súťažiaci musia vytvoriť prácu

do 24 hodín po zverejnení da-

nej témy, ktorou sa toho roku

stala čierna skrinka (black box).

Z 11 skupín tvorených 55 štu-

dentmi boli nakoniec nomino-

vané 3 skupiny. Ich práce niesli

názvy Geo, Pico Bello a Červená

l(i)enka. Jednoznačné prvenstvo

nakoniec dosiahli študenti s prá-

cou Pico Bello, ktorí sa o úspech

 • v súťaži neuchádzali po prvýkrát.

Do Cirkulátora 2007 sa

oproti minuloročnému roční-

ku, prihlásilo o 100 študent-

ských prác menej a kategórie

sa zredukovali z počtu 11 na 7.

Ako nám aj jeden z členov po-

roty vysvetlil, víťazi z minulých

rokov nasadili privysokú latku,

ktorú sa bohužiaľ nie všetkým

 • v 3. ročníku súťaže podarilo do-

siahnuť. Preto sme vo viacerých

kategóriách nespoznali víťazov a

nominovaných bolo tiež výrazne

menej. Na kvalite organizácie a

programu to však vôbec neubralo.

Hodinu trvajúci galavečer sa

niesol vo veľmi príjemnom mo-

dernom duchu a ten pokračoval

aj neskôr na afterparty. Napriek

menším technickým nedostat-

kom sme sa my, návštevníci,

zhodli na tom, že na stupnici 1

až 10, by sme katedre masme-

diálnej komunikácie a reklamy

za tento vydarený projekt ne-

udelili určite menej ako 9 bodov.

Máme novú Superstar nitrianskych univerzít

2008. máj - Spravodajstvo 5. strana Poučná prechádzka v botanickej záhrade V rámci Nitrianskych univer- zitných

foto: presstige - róBert kollár

 • 7 kandidátov, 4 členná porota,

 • 2 moderátori a skvelé publi-

kum ...

Takto to vyzeralo na

druhom ročníku superstar

nitrianskych univerzít.

Celý program odštartoval o 19.

hodine v areáli ŠD UKF Zobor.

Do súťaže sa prihlásilo sedem

kandidátov a každý z nich zas-

spovedali samotnú víťazku Ma-

rianu Budinskú, študentku Uni-

verzity Konštantína Filozofa.

Aké sú tvoje pocity tesne po

víťazstve?

Veľmi zmiešané.

Očakávala si, že spomedzi

siedmych kandidátov vyhráš

pesničkami,

tak

som

si

pove-

dala,

že

teraz

to

vyskúšam.

Spievala si niekedy pred pub-

likom?

Je

to

moje druhé vystúpenie s

vlastnou

piesňou

po

siedmi-

ch

rokoch, prvé bolo v treťom

ročníku na strednej škole.

pieval jednu pieseň. Hudob-

práve ty?

 

Si členkou nejakej kapely?

ne ich doprevádzala nitrianska

Nie,

a

práve

pre-

Nespievam v žiadnej kapele, aku-

kapela Taxi, ktorá sa po skonče-

to

som

milo

prekvapená.

rát som členkou školského zboru.

ní súťaže predviedla výborným

koncertom. Program ukončila

internátna kapela Zhluk, ktorá

aj napriek pokročilejšej hodine

dokázala zabaviť prítomných.

Hneď po súťaži sme trochu vy-

Študuješ alebo študovala si

hudbu alebo spev?

Študujem telesnú a hudob-

nú výchovu, ale ešte som sa

nejako neprejavila vlastnými

Ďakujem za rozhovor a prajem

veľa úspechov.

Jana Kožejová

Jubileum Divadielka na Osmičke

2008. máj - Spravodajstvo 5. strana Poučná prechádzka v botanickej záhrade V rámci Nitrianskych univer- zitných

Tohto roku oslavuje 35.

výročie svojho vzniku Diva-

dielko na Osmičke. Tento di-

vadelný súbor z SPU je jeden z

najstarších amatérskych vysokoš-

kolských súborov na Slovensku.

Za 35 rokov nazbieralo takmer

200 členov, odohralo množstvo

hlavne autorských predstavení,

žánrovo orientovaných na ko-

médiu a satiru. Na konte má tiež

množstvo ocenení z festivalov

amatérskych divadiel. Značný po-

diel na tom má hudobná zložka sú-

boru, ktorá svojimi autorskými pi-

esňami oživuje dej divadelnej hry.

V rámci Nitrianskych univerzit-

ných dní odohrali predstavenie v

spolupráci s divadlom HUBLA s

názvom Objavenie Ameriky ale-

bo Prečo pirátov nikto nemá rád.

Toto predstavenie bolo pre verej-

foto: presstige - róBert kollár

nosť odohrané 23. apríla v Spo-

ločenskej miestnosti ŠD Mladosť.

Hra sa opäť odohrala 2. mája

 • v rámci stretávky bývalých aj

súčasných členov D8. Po pred-

stavení nasledoval spoločenský

večer, ktorý bol plný spomienok,

zážitkov a hlavne hudby a spe-

vu do skorých ranných hodín.

Róbert Kollár

Výtvarný workshop Papierový drak 2008

Areál ŠD UKF Zobor sa 23.4. od

14.hodiny premenil na ateliér s

hudobným a multimediálnym spri-

evodom. Mladí výtvarníci predvi-

edli svoje zručnosti na 4.ročníku

WORKSHOPU. Bola to zaujíma-

vá výtvarná prehliadka rôznych

techník ako maľovanie na sklo,

tvorba šperkov, výroba sviečok,

ale aj tvorba mramorového papi-

era, prírodného papiera a maľo-

vanie graffitov. Každý návštevník

si mohol vyskúšať, čo ho zaujalo

a odniesť si svoj výrobok domov.

Valibuk

23. 4. sa o 11.hodine uskutočni-

la súťaž o najsilnejšieho chlapa

UKF. V posilovni ŠD UKF Zo-

bor sa predviedli tí najsilnejší.

Súťažili

v

dvoch disciplínách

a

to

mŕtvy ťah a

tlak na lavič-

ke.

Prvé

miesto si

vybojoval

Krupinský,

druhý

skončil

Grz-

nár a tretí bol Simurda. (jk)

6. strana

2008. máj - Spravodajstvo

Výsledková listina z fakultného kola

ŠvoČ FF uKF v nitre

Katedra Politológie a euróPsKych Štúdií

odbor: Politológia

Politológia aa euróPsKe

euróPsKe Štúdiá

Štúdiá

Umiestnenie

Meno študenta

Ročník

Názov súťažnej práce

 

miesto

 • 1. Tatiana Marenčáková

2.

Zahraničná politika G.W.Busha, Národná

 

bezpečnostná stratégia NSS 2002

 • 2. Lucia Očvárová

miesto

 

4.

Trumanova doktrína

 

miesto

 • 2. Alexandra Ormisová

4.

Ľudské práva na pôde RE

 
 • 3. Veronika Hladká

miesto

 

4.

Politológia, Integračné procesy

v Latinskej Amerike

 

Výsledková listina z fakultného kola

 

ŠvoČ FPv uKF v nitre

 

OdBOR: maTEmaTIKa

 

Umiestnenie

Meno študenta

Ročník

Názov súťažnej práce

 
 • 1. Jana Žovicová

miesto

 

4.

Atomárna analýza riešenia stereometrických

úloh

 

miesto

 • 2. Vrábliková

Božena

4.

O extremálnom princípe a poloinvariante ako

metódach riešenia úloh

 
 • 3. Veronika

miesto

Hurbánková

4.

Budovanie číselných predstáv u žiakov na 1.

stupni ZŠ

 

OdBOR: fyzIKa

Umiestnenie

Meno študenta

Ročník

Názov súťažnej práce

 
 • 1. miesto

Jozef Kováč

4.

Meranie tepelnej vodivosti v závislosti od

 

teploty

 • 2. miesto

Michal Benko

3.

Meranie fraktálnej dimenzie pobrežia ostrovov

 
     

Nežná superstrunová revolúcia – Od super-

 
 • 3. miesto

Ľuboš Podobník

3.

strún k červím dieram

odbor: eKológia

 

Umiestnenie

Meno študenta

Ročník

Názov súťažnej práce

 
 • 1. Radek Zonyga

miesto

 

4.

Funkčná štruktúra vybraných sídiel okresu

Skalica

 
 • 2. Martin Kollárik

miesto

 

4.

O extremálnom princípe a poloinvariante ako

metódach riešenia úloh

 

miesto

 • 3. Adam Ivan Hučok

4.

Vážky (Odonata) v okolí obce Aradáč vo

 

Vojvodine (Srbsko)

odbor: biológia – botaniKa, genetiKa

 

Umiestnenie

Meno študenta

Ročník

Názov súťažnej práce

 
 • 1. Andrej Hudec

miesto

 

4.

Aplikácia na tvorbu kvetných vzorcov

miesto

 • 2. Dobroviczká

Terézia

4.

Antropogénne zásahy v biotopoch dolného

toku rieky Hron v okolí mesta Želiezovce.

miesto

 • 3. Tatiana Pňačeková

5.

Floristicko-fytogeografická charakteristika

pieskových dún obce Nesvady

Výsledková listina z fakultného kola

ŠvoČ FsvaZ uKF v nitre

Katedra sociálneJ Práce a sociálnych vied

odbor: sociálna Práca - Kategória a (1-3 roČníK)

Umiestnenie

Meno študenta

Ročník

Názov súťažnej práce

miesto

 • 1. Vaňová Daniela

Pravdová Jana

1-3

Nástroje aktívnej politiky trhu práce v riešení

otázky nezamestnanosti v meste Topoľčany

 • 2. Vlčko Peter

miesto

 

1-3

Organizácia a dobrovoľník – dobrovoľník a

organizácia

odbor: sociálna Práca - Kategória b (4-5 roČníK)

Umiestnenie

Meno študenta

Ročník

Názov súťažnej práce

miesto

Pokorná Magdaléna

 • 1. Ďurčeková Zuzana

4-5

Konštrukcie samovrážd, smrti a umierania

a z hľadiska viery a pohlavia

 • 2. Kupec Martin

miesto

 

4-5

Princípy PCA ako výbava sociálneho

pracovníka

seKcia: Kvalita a sPracovanie surovín a Potravín rastlin-

ného Pôvodu

Umiestnenie

Meno študenta

Názov súťažnej práce

 

1.

miesto

Katarína

Polyfenolické látky v nažkách pohánky vo vzťahu k obsahu

 

Havlasová

rizikových kovov

2.

miesto

Eva Ivanišová

Antioxidačný účinok a obsah polyfenolov vo vybraných

čajových zmesiach a koreninách

 

3.

miesto

Ivana Skripčáková

Vplyvy pôsobiace na obsah potravinovej vlákniny v zrne

 

Miroslava Schmuck-

 

Vedecký prínos

erová

Vplyv frakcionácie a extrúzie na antioxidačnú aktivitu ovsa

seKcia: Kvalita a sPracovanie surovín a Potravín

živoČíŠneho Pôvodu

 

Umiestnenie

Meno študenta

Názov súťažnej práce

 

1.

miesto

Tibor Spevár

Hodnotenie hygienických podmienok výroby syra Niva

   

Bielkovinová kvalita kurčacieho mäsa na osi krmivo – zviera

2.

miesto

Katarína Mésárošová

– produkt

3.

miesto

Vladimír Šak

Parametre jatočnej hodnoty súčasných úžitkových typov

ošípaných pri využití ZP metódy

 

Vedecký prínos

Martin Kliment

Použitie aditívnej látky do krmív kurčiat vo vzťahu k ich

welfare a tvorbe produktu

 

seKcia: Kontrola a beZPeČnosť Potravového reťaZca

Umiestnenie

Meno študenta

Názov súťažnej práce

 

1.

miesto

Miriama Podbehlá

Hodnotenie účinnosti vybraných dezinfekčných prostriedkov

2.

miesto

Ivana Brozmanová

Prírodné antioxidanty v sóji

 

3.

miesto

Peter Fürstenzeller

Príjem rizikových prvkov ovsom siatym

Vedecký prínos

Martina Čičmancová

Potravinové alergény a ich výskyt v dehydrovaných výrob-

koch

seKcia: aPliKovaná biológia a biotechnológie

 

Umiestnenie

Meno študenta

Názov súťažnej práce

 

1.

miesto

Ivana Rudinská

Štruktúra vaječníka a semenníka transgénnych králikov

2.

miesto

Vladimír Ondáš

Hydrolýza slamy poľnohospodársky významných plodín pre

fermentačné účely

3.

miesto

Marián Tomka

Odlišovanie odrôd pšenice pomocou mikrosatelitných

markerov

Vedecký prínos

Katarína Ďurčanská

Autochtónne kvasinky vo vinárstve

 

výsledky ŠvČ 2008 MF sPu

 

seKcia a – využite techniKy s PoľnohosPodárstve a Po-

TRaVInÁRsTVE

 

Umiestnenie

Meno študenta

 

1.

miesto

Boďo Tomáš

2.

miesto

Ing. Šmíd Vladimír (MZLU Brno)

3.

miesto

Szabó Tomáša

4.

miesto

Reichstädterová Timea

seKcia b – Motorové voZidlá a sPoľahlivosť techniKy

Umiestnenie

Meno študenta

 

1.

miesto

Müllerová Daniela

2.

miesto

Skokan Vladimír (TU Košice SjF)

3.

miesto

Hlaváček Petr (VŠB TUO)

4.

miesto

Mesároš Miroslav

5.

miesto

Chren Jozef

seKcia c – alternatívne ZdroJe energie, agroFyZiKa a inFor-

maTIKa

 

Umiestnenie

Meno študenta

 

1.

miesto

Gyetvan Mihály (Szent István University Gödöllő)

2.

miesto

Bajda Jaroslav

3.

miesto

Takáč Ondrej

4.

miesto

Mesároš Miroslav

Čestné uznanie

Witek Izabela (Warsawa)

Návrh na

 

literárnu cenu

Cviklovič Vladimír

2008. máj - Spravodajstvo

7. strana

Vyhodnotenie a umiestnenie študentov v

jednotlivých sekciách v rámci konferencie ŠvČ 2008 na FeM sPu v nitre, 22.4.2008

Sekcia

Umiestnenie

Meno a priezvisko

 

Práca

Ekonomika

 • 1. miesto

Eva JUDINOVÁ

Blahobytná analýza trhu cukru

podniku

 • 2. miesto

Michaela SURKOŠOVÁ

Konkurencieschopnosť vybraných komodít

agroobchodu SR

Manažment

 • 1. miesto

Kristína

Manažment výroby krmovín v PD Chynorany

podniku

ŠMATLÁKOVÁ

Marketing a

 • 1. miesto

Katarína

Vplyv nástrojov komunikačného mixu na

obchod

MATEJOVIČOVÁ

rozhodovanie spotrebiteľa

 • 2. miesto

Lenka NAGYOVÁ

Vplyv zahraničného obchodu na

podnikateľskú úspešnosť vybraného

agropodnikateľského subjektu

 • 2. miesto

Beáta KRAJMEROVÁ

Komparácia spotrebiteľského správania na

európskych trhoch vo vybranej komodite

 • 3. miesto

Veronika

Interkultúrna komunikácia a budovanie tímov

GAŠPARÍKOVÁ

v

zahraničnej firme pôsobiacej na Slovensku

 • 3. miesto

Lucia MIŠEČKOVÁ

Stratégia uvedenia a presadenia nového

výrobku na trhu

Financie

 • 1. miesto

Soňa BORBÉLYOVÁ

Projektové podpory z Európskej únie v pro-

gramovacom období 2007- 2013

 • 2. miesto

Jana HRIVŇÁKOVÁ

Systém poľnohospodárskeho poistenia na

Slovensku v porovnaní so systémom USA

 • 3. miesto

Petronela MIS-

Systémy poistenia poľnohospodárskych pod-

TRÍKOVÁ

nikov a ich vývojové tendencie

 • 3. miesto

Jana ADÁMIKOVÁ

Analýza a komparácia vybraných produktov

finančného trhu

Informačné

 • 1. miesto

Kristína HULALOVÁ

Účtovanie a evidencia majetku vo vybranom

systémy a

 

podniku

účtovníctvo

 • 2. miesto

Vladimír MOCHNAĽ

Účtovná závierka a možnosti využitia

informácií v manažmente podnikateľského

 

subjektu

 • 3. miesto

Matúš GÁLA

Majetok, vlastné imanie a záväzky

podnikateľov

Kvanti-

 • 1. miesto

Martina ULIČNÁ

Ekonometrická analýza faktorov spotreby a

tatívne

výroby mlieka v mliekarenskom priemysle na

metódy

 

Slovensku

 • 2. miesto

Soňa

Nové trendy v informačných a

VALACHOVIČOVÁ

komunikačných technológiách a ich využitie

v

informačnom systéme podniku

 • 2. miesto

Ľuboslava FAŤUNOVÁ

Analýza zamestnanosti a nezamestnanosti v

 

SR

 • 3. miesto

Martina ZÁPRAŽNÁ

Využitie metód viackriteriálneho rozhodo-

vania a DEA pri hodnotení antivírusových

programov

výsledky svK 2008 FZKi

sEKcIa: KRaJInÁRsTVO

Umiestnenie

Meno študenta

Názov súťažnej práce

 • 1. Ing. Karol Šinka

miesto

 

Hydrologické rozšírenia v geografických informačných

systémoch

miesto

 • 2. Kondrlová

Ing. Elena

Priestorové analýzy v GIS pri posudzovaní ohrozenia územia

vodnou eróziou

 • 3. Jana Látečková

miesto

 

Rekultivácia skládky odpadov v lokalite Šurianky

 • 3. Justína Vitková

miesto

 

Dlhodobé zhodnotenie kvality vody rieky Poprad

seKcia: KraJinná a Záhradná architeKtúra

Umiestnenie

Meno študenta

Názov súťažnej práce

 • 1. Ing. Ján Kollár

miesto

 

Výskyt škodlivej entomofauny na drevinách v mestskom

prostredí

 • 2. Ladislav Peťko

miesto

 

Dotvorenie centrálnej zóny obce Hriňová

miesto

 • 3. Ing. Erika Vavríková

Hodnotenie vegetačnej úpravy v meste Nitra

 • 3. Anton Knapčík

miesto

 

Úprava východnej časti námestia Andreja Hlinku v

Ružomberku

seKcia: Záhradníctvo

Umiestnenie

Meno študenta

Názov súťažnej práce

miesto

 • 1. Ing. Andrea Golisová

Výskyt škodlivej entomofauny na drevinách v mestskom

prostredí

miesto

 • 2. Ing.Peter Czako

Ing.Ladislav Ďorď ,

Vplyv globálneho oteplovania na kvalitu hrozna

 • 3. Marián Gábriš

miesto

 

Vplyv teplotného a svetelného stresu na fluorescenciu chlo-

rofylu vybraných druhov interiérových rastlín

 • 3. Adela Kišacová

miesto

 

Fenologické procesy zemolezu kamčatského

Oznam

Dekan Fakulty stredoeurópskych štúdií Attila Komzsík pozýva všetkých študentov FSŠ na otvorenú diskusiu, ktorá sa uskutoční 5. mája od 13:00 v miestnosti SIT 106 na Pedagogickej fakulte.

Študentská televízia aj rozhlas sa predstavili v ŠD Mladosť

Nitrianske univerzitné dni

ponúkli zaujímavý program

aj pre tých, ktorých láka svet

mediálneho show biznisu. Teda

aspoň toho študentského.

elena PoleKová

V utorok 29.apríla v ŠD Mladosť

sa internátne televízne štúdio ITŠ

SPU predstavilo 17 hodinovým

maratónom premietania a rozhla-

sové štúdio IRŠ Mladosť si trúflo

na plných 24 hodín nepretržitého

vysielania.

Kto by od ITŠ čakal živé vy-

sielanie nejakých relácií či as-

poň premietanie tohoročných

podujatí, veľmi by sa mýlil.

Vysielací maratón sa začal o

10:00 hod imatrikuláciou z roku

2002 a pokračoval až do tretej ho-

diny rannej premietaním filmov

ako Hľadá sa Nemo, Garfield či

Prcičky. Výnimku tvoril večerný

futbalový zápas Ligy majstrov. Aj

keď sa to po chodbách poobede

len tak hemžilo študentmi, tele-

vízna miestnosť zívala prázdno-

tou. Opýtali sme sa preto vedú-

ceho ITŠ Jozefa Sobolu, čo sa to

vlastne s televíznym štúdiom deje.

„Jednoducho nemáme kameru,

a preto nie je na čo natáčať vlastné

materiály,“ vysvetlil nám kameň

úrazu. Študentská televízia síce

funguje už cez 30 rokov, no kame-

ra, ktorú mala ešte z pôvodného

vybavenia, minulý rok vypoveda-

2008. máj - Spravodajstvo 7. strana Vyhodnotenie a umiestnenie študentov v jednotlivých sekciách v rámci konferencie

foto: presstige - róBert kollár

la službu a na novú peniaze nie sú.

Osmi členovia tak zatiaľ raz

týždenne premietajú filmy a prí-

ležitostne organizujú diskotéky

či iné spoločenské akcie. Aj keď

sa snažia získať peniaze na novú

kameru, zo strany sponzorov

ostáva stále len pri sľuboch. No

a o samotné vysielanie filmov

dnes už veľa ľudí nemá záujem,

keďže väčšina dá prednosť note-

booku a pohodliu vlastnej izby.

O štyri poschodia vyššie, vo

vysielacom štúdiu študentského

rozhlasu to vyzeralo o čosi pra-

covnejšie. 24 hodinový maratón,

ktorý sa začal o 6,00 ráno, mal

svojich striedajúcich sa mode-

rátorov aj verných poslucháčov.

Vysielanie sa dá počúvať cez

rozhlasové búdky na izbách a

tvoria ho poväčšine hudobné

relácie. No študenti sa cez sms

môžu zapájať aj do dvoch dis-

kusných relácií, a dokonca aj do

jednej občasnej, eroticky ladenej.

IRŠ má na tomto internáte tiež

svoju dlhú históriu, funguje okolo

30 rokov a momentálne má desať

členov, z ktorých sú dvaja techni-

ci. Vedúca IRŠ Martina Macková

nám ešte prezradila, že počas utor-

kového maratónu mohli pozorne

počúvajúci študenti aj vyhrať ne-

jaké sladké ceny alebo si vyskú-

šať moderovanie na vlastnej koži.

Kto tieto vysielacie maratóny

nestihol, môže sa zapojiť nap-

ríklad do konkurzov o posty do

študentských médií na začiat-

ku nového akademického roka.

Tajomstvá fotografie

24 apríla o 18.00 sa na ŠD Mla-

dosť konal večer otvorených

dverí vo fotokrúžku SPU pod

záštitou kultúrnej a záujmovej

činnosti SPU.

IaRKa VaTLaVIc

Bol to večer odhaľovania

sveta fotografií plný zaujíma-

vého programu. Hlavnými

účinkujúcimi boli Ing. Vladi-

mír Protopopov, Ing. Róbert

Kollár a Ing. Ján Mezey, PhD.

Fotokrúžok otvoril Ing. Pro-

topopov históriou fotografie a

zrodom reportážnej fotografie

na Slovensku. Ďalej pokračoval

zabudnutými fotografickými po-

stupmi a špeciálnymi analógiami

fotografickej techniky. Pri tejto

téme sa pozastavil nad výraznými

zmenami, ktoré priniesli vynálezy

techniky 19. storočia ako boli tran-

zistor alebo výmenné objektívy.

Mali sme možnosť dozvedieť

sa niečo o klasickej farebnej foto-

grafii a o inverznom fotografickom

postupe. Všetky tieto informácie

boli doplnené prezentáciou diapo-

zitívov s názvom Európska archi-

tektúra a krajina a ukážkou foto-

2008. máj - Spravodajstvo 7. strana Vyhodnotenie a umiestnenie študentov v jednotlivých sekciách v rámci konferencie

grafií, ktoré precestovali celý svet.

Nakoniec sa Ing. Protopopov

dopracoval k porovnaniu analo-

gickej a digitálnej techniky. Podľa

jeho slov digitálna fotografia už

nie je problém techniky, ale otvá-

ra sa tu otázka etiky a pravdivosti.

Ďalším bodom programu

bolo predstavenie digitálnej fo-

tografie, ktorú mal na starosti

Ing. Kollár. Venoval sa hlavne

digitálnej reportážnej fotogra-

fii, keďže táto má podľa neho

dynamiku. Odhalil nám tajom-

stvá technického vybavenia a

príslušenstva digitálnych foto-

aparátov, podložené ukážkami.

Na záver nás Ing. Mezey, fo-

tograf, ktorý sa tomuto venuje

už 15 rokov, zasvätil do tajom-

stiev sveta filtrov, hlavne tých

ktoré majú svoje opodstatnenie

v krajinárskej fotografii. Ok-

rem zaujímavých informácií

sme mali možnosť všetko vidieť

na príkladoch a fotografiách.

Kto o fotografii nevedel

nič, neodišiel určite napráz-

dno a kto nejakú prax už mal,

získal nové poznatky, ktoré sa

mu v budúcnosti určite zídu.

Foto: PRESStige - R. Kollár

8. strana

2008. máj - Spravodajstvo

Peniaze zo školného poputujú hlavne na vzdelávanie a vedu

V akademickom roku

2007/2008 bola stanovená

povinnosť zaplatiť školné 714

študentom UKF., ktorí tomto

roku študujú dlhšie, ako je

štandardná dĺžka štúdia.

Mnohí označujú tieto poplatky

za krok k liberalizácii školst-

va. Školné sa však stanovuje s

platnosťou na jeden akademic-

ký rok, preto je možné ho

každým rokom meniť. Kde

sa tieto peniaze využijú a aké

ďalšie spoplatňovanie štúdia

nás čaká, o tom sa s rekto-

rom Univerzity Konštantína

Filozofa v Nitre, prof. RNDr.

Liborom Vozárom, CSc. poroz-

prával Martin Kopka a Gábor

Czímer.

Koľko študentov sa voči

rozhodnutiu zaplatiť školné

odvolalo a ako sa posudzovali

ich žiadosti?

„Odvolalo sa 382 študentov.

Uvádzali rôzne dôvody, no uni-

verzita brala do úvahy iba tie,

ktoré študent zdokumentoval

vo svojej žiadosti. Keďže v prí-

pade zníženia alebo odpustenia

školného ide o rozhodnutie o fi-

nančných zdrojoch univerzity,

rozhodovanie musí byť zákonné.

Výnimku tvorili iba rozhodnu-

tia o určení splátkových kalen-

dárov, pri ktorých univerzita

zväčša vyšla v ústrety každému.“

Rektor je podľa zákona jediná

oprávnená osoba, ktorá môže

tieto poplatky znížiť, odložiť

termín ich splatnosti, pop-

rípade ich celkom odpustiť.

Znamená to, že ste sa museli

zaoberať každým odvolaním

Vy osobne?

„Každé odvolanie posudzoval

dekan fakulty, tam, kde to bolo

potrebné aj univerzitný právnik

a rektor rozhodoval na základe

návrhu prorektora pre vzdeláva-

nie. Je pravda, že som sa zaoberal

každým odvolaním jednotlivo.“

Kam sa dostanú peniaze zo

školného? Existuje osobit-

ný účet pre školné alebo sa

peniaze posielajú na rovnaký

účet ako napríklad poplatky za

prihlášky?

„20 percent prostriedkov sa

použije na tvorby štipendijného

fondu. Zvyšné prostriedky sa v

zmysle zákona požijú na plnenie

hlavných úloh univerzity, t.j. na

vzdelávanie a vedu. 25 percent

sa použije na úlohy, 75 percent

sa spotrebuje na fakultách.“

Kto rozhoduje o ich využití?

„Na univerzite rozhoduje o

použití všetkých prostriedkov

rektor so súhlasom Akademic-

kého senátu univerzity, na

fakulte dekan so súhlasom

Akademického senátu fakulty.“

Čo očakávate od tohto druhu

financovania? Môže byť pre

univerzitu prínosom?

„Univerzita je podľa zákona

verejná inštitúcia odkázaná na

viaczdrojové financovanie. Fi-

nancovanie z verejných zdrojov

(štátneho rozpočtu) je dlhodobo

nedostatočné. Z toho dôvodu sú

príjmy zo školného prirodzené a

predstavujú ďalší zdroj rozvoja

univerzity. Na druhej strane je

dnes ťažko odhadnúť potenciálny

benefit alebo straty tohto opat-

renia z dlhodobého hľadiska.“

Smerujeme k celkovému spop- latneniu školstva? „Ťažko povedať. Vzdelávanie pri- náša prospech spoločnosti aj jed- notlivcom.
Smerujeme k celkovému spop-
latneniu školstva?
„Ťažko povedať. Vzdelávanie pri-
náša prospech spoločnosti aj jed-
notlivcom. Z racionálneho pohľa-
du je logické, ak sa na nákladoch
na štúdium študenta podieľa ni-
elen štát, resp. všetci občania zo
svojich daní, ale aj študent sám. V
prospech celkového spoplatnenia
je aj vysoké percento populácie,
ktorá sa zapíše na štúdium na vy-
sokú školu po maturite. Nie sme
ďaleko od stavu, keď tento podi-
el dosiahne viac ako 50 percent.
Zdá sa, že celosvetovo nie sú
krajiny v stave „utiahnuť“ finan-
covanie vysokoškolského štúdia
až takej veľkej časti populácie.“
Do akej miery konzultovalo
svoje zámery ministerstvo
pri tvorbe vysokoškolského
zákona?
Máte nejaké informácie Vy alebo
Slovenská rektorská konferencia
o ďalších krokoch, ktoré sa mi-
nisterstvo chystá v oblasti spop-
latňovania vysokých škôl urobiť?
„Otázka zavedenia alebo neza-
vedenia školného je politická
otázka. Nepokladám za sprá-
vne aby sa rektorská konfe-
rencia angažovala politicky.“
Pred časom sa objavili správy o
pripravovanej dotácii pre FSŠ
na nové priestory. Hovorilo
sa o veľkej sume peňazí - 26
miliónov korún.
V akom štádiu je tento pro-
jekt? Kedy budú peniaze k
dispozícii?
„UKF zatiaľ finančné prostri-
edky neobdržala. Budeme sa
uchádzať o podporu zo št-
rukturálnych fondov EÚ.“

foto: presstige - gaBriel varga

Fotoreportáž z galavečera Gaudeamus

foto: presstige - kollár róBert

8. strana 2008. máj - Spravodajstvo Peniaze zo školného poputujú hlavne na vzdelávanie a vedu V

www.presstigeonline.sk

art regnum

9. strana

www.presstigeonline.sk art regnum “Na světě je 1 300 000 000 Číňanů. Hledáme 6 z nich.” V

“Na světě je 1 300 000 000 Číňanů. Hledáme 6 z nich.”

V posledných rokoch naši

severní susedia naozaj hviezdia

v produkcii kvalitných doku-

mentárnych snímok, a inak to

nebolo ani v prípade Ztracené

dovolené.

dorKa ČerManová

Táto úsmevná dokumentárna

detektívka sa snaží divákovi uká-

zať, či je možné v dnešnom svete

nájsť ľudí len na základe fotografií.

A áno, je to možné. Len mu-

síte byť odhodlaní, neuveriteľne

vytrvalí a trochu aj šialení, aby

ste to dokázali a hlavne vydržali.

Tak ako tím Lucie Králo-

vej, ktorá túto snahu zachy-

tila vo svojom dokumente.

Celé sa to začalo prí-

chodom Láďu zo Švédska,

www.presstigeonline.sk art regnum “Na světě je 1 300 000 000 Číňanů. Hledáme 6 z nich.” V

kde objavil kufor s negatív-

mi (kufor bol v kontajneri.

Čo Láďu prinútilo vôbec

tam nazrieť? Že by hlad?).

Takto vzniklo 756 fotogra-

fií neznámych 6 osôb, o ktorých

bolo isté len to, že sú to muž-

skí jedinci ázijského pôvodu.

Mladí českí nadšenci sa

teda rozbehli do čínskych,

thajských a iných exotických

vrátia fotografie ich majiteľovi,

ozvala sa zrazu čínska televízia.

Asi preto, že chcela nám na

Západe ukázať, aký veľký a dob-

rý je ich komunistický režim.

Tak sa po 3 rokoch ko-

bistier a reštaurácií, aby zis-

nečne

podarilo

nájsť

čín-

tili národnosť týchto pánov.

skych

vládnych úradníkov.

Väčšina opýtaných ich

rýchlo zbavila podozrenia,

že ide o japoncov- diskrimi-

nácia na základe oblečenia!

Štáb sa však nevzdával a po-

stupne oslovil sinológov, veštice

aj políciu, tá však, ako inak, zva-

lila svoju neschopnosť na pre-

kračovanie osobnej právomoci.

Ani čínska vláda a televízia

neprejavila žiaden záujem po-

môcť nájsť neznámych turistov.

Keď už českí dobrodinci stra-

tili akúkoľvek nádej, že nezištne

Tí z vďaky ubytovali Luciu a

jej štáb v hoteli, ktorý má „viac

než päť hviezdičiek“ a vzali ich

na večeru do jednej z obľúbených

reštaurácií zasvätených Mao

Ce Tungovi, ktorého podobizeň

hrdo žiari na stene na čestnom

mieste vedľa Lenina a Stalina.

Čo

dodať,

aj

takýmto

spôsobom sa dajú prehĺbiť

vzťahy medzi ľuďmi odliš-

ných rás, kultúr a zmýšľania.

COSPLAY

Cosplay pochádza z anglické-

ho “costume” a “roleplaying”

(prípadne len costume play),

čiže voľne niečo ako hra na

hrdinov v kostýmoch.

zuzana mRÁzIKOVÁ

Najväčší úspech dosiahlo pre-

obliekanie sa za svojich hrdinov v

Japonsku, kde si nielen mladí, ale i

starší vytvárajú kostýmy, aké majú

ich obľúbení hrdinovia v man-

gách, anime, videohrách, filmoch.

Napríklad v okolí Haraju-

ku (stanica v strede Tokya) je

hlavný most obsadený Japon-

cami (a hlavne Japonkami)

v prapodivných oblečkoch.

V podstate sú to skupi-

ny cosplay kamarátov. Zväč-

ša posedávajú, kecajú s ka-

marátmi a nechávajú sa fotiť.

No, trúfam si povedať, že

to už možno nazvať umením.

Každý poctivý fanúšik sa

snaží vyrobiť svoj kostým do de-

tailov, je už jedno, či si kompo-

nenty kúpi, alebo všetko zostrojí

z toho, čo je po ruke, dôležité

je mať radosť z toho, čo urobil.

Pre tých odvážnejších sa pravi-

delne konajú súťaže o najlepší kos-

tým, prehliadky a podobné stret-

nutia, kde fanúšikovia konzultujú

spôsob výroby svojho kostýmu.

U nás cosplay nepatrí medzi

veľmi rozšírený druh zábavy.

Jediné miesta, kde sa dajú takí-

to maniaci zahliadnut, sú anime či

manga festivaly, Istrocony, Slavco-

ny a aj to v zúfalo malom počte.

...

Ale možno sa to časom

zmení, keďže čoraz viac ľudí

prepadá kúzlu anime, manga

či hentai a cosplay k tomu jed-

noducho neodmysliteľne patrí.

Skvelý bluesový večer v Londoneri

Speváčka Silvia Josifoska

odštartovala svoju kariéru

začiatkom 90. rokov. Odvte-

dy vystriedala rôzne soulové

zoskupenia ( Bos(s)anoha,

Sannyland, Mr. Band, Blueswe-

iser), no do povedomia širšej

verejnosti sa dostala najmä

spoluprácou s Jarom Filipom a

skupinou Wedding Band, s kto-

rou prespievala piesne Tlaková

níž a Reklama na ticho.

Jana ŠLInsKÁ

Ako sama tvrdí, každá spo-

lupráca bola pre ňu zaujímavá a

niečím výnimočná. Približne od

roku 1998 spolupracuje s jed-

ným z najlepších slovenských

gitaristov Jurajom Burianom.

V stredu 2. apríla sa Silvia s

kapelou v zložení Juraj Burian,

Michal Šimko, Oldo Petráš a Mar-

tin Ďurdina predstavila aj nitrian-

skemu publiku v Londoner pube.

Dominantou jej repertoáru je

blues, no okrem neho inklinuje

Silvia aj k iným hudobným žán-

rom ako soul, funk, rock či jazz.

„Ako decko som počúvala

pop.

Nie som nijaké výnimoč-

né geniálne dieťa, ktoré hneď

počúvalo jazz. To prišlo až ne-

skôr.

Prišiel blues a

iné žánre,

a to

sa mi tak zapáčilo, že som

pri tom aj ostala, “ tvrdí Silvia.

Zmes všetkých týchto žán-

rov odznela aj v Londoneri,

kde Silvia so skvelými hudob-

níkmi odohrala takmer troj-

hodinový koncert. Piesne si

speváčka vyberá podľa pocitu.

Setlist nitrianskeho koncer-

tu sa skladal najmä zo známych

www.presstigeonline.sk art regnum “Na světě je 1 300 000 000 Číňanů. Hledáme 6 z nich.” V

foto: presstige - Jana Šlinská

piesní (Summertime, Casablanca,

Citadela, Feel like making love

to you), autorská pieseň odznela

len jedna. Silvia s kapelou síce

pracuje na nových pesničkách,

album však vyjde najskôr o rok.

Po vydarenom koncerte v Nitre

pokračuje Silvia Josifoska v kon-

certovaní po kluboch na Sloven-

sku aj v Čechách. Hoci jej hudba

možno nie je práve rádiová, svo-

jich priaznivcov si určite už našla.

Silvia naplno využila čaro

malého klubu a vytvorila skve-

lú atmosféru. Odspievala po-

malé balady aj rýchlejšie funky

pesničky, každú precítila do

posledného tónu. Nechýbali

emócie, silný výraz ani drive.

Počas niektorých piesní by však

publikum znieslo aj viac spevu.

Speváčka s takými kvalitami a

hlasom by si mohla dovoliť spie-

vať a improvizovať oveľa viac,

Silvia však dala priestor najmä

hudobníkom. Z nich vynikal pre-

dovšetkým Juraj Burian, ktoré-

ho gitarové sóla sú neskutočné.

„Rádiá hrajú stále to isté a je

to veľká škoda, lebo publikum do-

stane len určitú vzorku hudby. Ne-

viem, či kvalitnú, to nechcem hod-

notiť, ale nedostane informáciu o

inej hudbe, ktorá je podľa mňa

taktiež konzumná a dobrá, len sa

k ľuďom jednoducho nedostane,“

vraví speváčka a dodáva,

že záujem o takéto koncer-

ty síce je, hudobných klubov

je však na Slovensku málo.

Silviu preto máte možnosť

vidieť okrem klubov aj na rôz-

nych

jazzových festivaloch,

kde sa pravidelne objavuje.

aniMeshow ´08

Bolo čosi po deviatej a ja som

stál v dave prevažne detských

nedočkavcov, ktorí tlačili môj

úbohý korpus na sklenené vrá-

ta kultúrneho domu bratislav-

skej Dúbravky.

ondreJ KandráČ

Chápal som ich nedočkavosť,

lebo keď mi popod nos prenie-

sol chlapík už asi piatu debnu so

zabudovanou hernou konzolou,

aj moje nervy dostávali zabrať.

Pozrel som sa na Zuzanu,

ktorá tiež na tom nebola s pev-

nou vôľou najlepšie, a keď nás

začali púšťať dnu, povedal

som jej: “Už ani nežmurkni.“

Možno ma počula, možno v

tom hluku ani nie, ale komicky

roztiahla oči a zreničkami hltajú-

cimi všetky svetelné impulzy sa

vrhla do predsiene sveta anime.

Nachádzali sme sa na slo-

venskej AnimeShow, ktorá

sa konala v jednu peknú so-

botku, 23. februára 2OO8.

Vstupnú halu hneď doobeda

dobyli generáli kartových hier,

prevažne Warcraftu a Yu-gi-oh,

boxy s konzolami sálali prebytoč-

né teplo generované klasickými

bojovkami a najnovším soccerom.

Ventilácia začala zápasiť s

vydýchaným vzduchom, stoly sa

ohýbali pod pohľadmi a bleskami

fotoaparátov, z fanúšikov cosplay

sa vykuklili ich obľúbené kreatúry.

Bol som rád, že delegácia

z SPU v zostave Mrázikov-

ci, Majeríková a Jedličková sa

medzi prvými odhodlala naru-

šiť priestor dramatickými kos-

týmami a časté pózovanie pred

objektívmi predznačovalo, že

odvaha nezostane neodmenená.

Druhé miesto v súťaži cosplay

však bola iba čilipaprička na torte

zážitkov, ktorú sme v ten deň zjedli.

Vcelku bohatý program nebolo

možné využiť celý, tak sme korzo-

vali medzi prednáškami a kinom.

Známy slovenský príšerológ

Ondrej Herec hodil pekný kec na

tému Godzilla, rozobral ju do de-

www.presstigeonline.sk art regnum “Na světě je 1 300 000 000 Číňanů. Hledáme 6 z nich.” V

foto: presstige - ondreJ kandráČ

tailov, besnenie jaštera podkladal

svedomím Japoncov, stále opaku-

júc dôvody, prečo sa Godzilla a

Tokyo bezbožne milujú. Stihol ju

aj taxonomicky zaradiť (okamžite

som doplnil do zošita zo zoológie).

Ďalej som cvičil sedací sval na

prednáške o základoch kreslenia

štýlom manga. Zážitok. Síce osob-

ne neviem kresliť, ale Zuzana, Eva

a Števo si odniesli plné vrecká

skúseností o rozložení proporcií

tváre feminimnej, maskulinnej a

pár technikách zobrazenia emócií.

Maliarsky stojan vystriedal

dataprojektor a sympatická baba

so zlou anglickou výslovnosťou