You are on page 1of 21

WAAROM EEN

NIEUWE NIEUWS-
RUBRIEK? Na de verzuiling (spruitjeslucht,
jaren 50-60) en de ontzuiling
(Duyvendak-jaren 70-80-90),
gaan wij het herzuilende Neder-
land eindelijk weer een journaal
geven dat past in het nieuwe
tijdsgewricht en beantwoordt
aan de informatie- en opinie-
behoefte van de mediakritische
Nederlander.

Omdat we vinden
dat Nederland Om-
dat we vinden dat
Nederland!
WAAROM EEN
NIEUWE NIEUWS-
RUBRIEK? Het PowNed Nieuws (werktitel)
durft er met gestrekt been in
te gaan en heeft maar één op-
dracht: scoren. De toonzetting
is provocerend, dwars, rauw,
intelligent en ongecensureerd.
Dat betekent ook dat er regel-
matig ‘moeilijkheiden’ gaan
komen, maar we houden onze
poot stijf. Kost je paar duizend
euro proceskosten, maar het is
nooit zonder missie, nooit zon-
Omdat we vinden der doel. En het levert de no-
dat Nederland Om- dige mediawaarde op.
dat we vinden dat
Nederland!
WAAROM EEN
NIEUWE NIEUWS-
RUBRIEK? PowNed Nieuws heeft een ste-
vige eigen verslaggeving rond de
thema’s nieuws (binnenland),
internet, entertainment, media
en sport. Maar de echte kracht
van PowNed Nieuws komt niet
Omdat we vinden
zo zeer uit een onafzienbare
dat Nederland Om-
rij primeurs maar veel meer
dat we vinden dat uit een andere aanpak van het
Nederland! nieuws. Stelling nemen, con-
fronteren, soms shockeren, jui-
chen als ‘we’ winnen (in oorlog
of in de sport), cynisch of sati-
risch als dat nodig is. Scherpe
teksten en uitdagend beeld.
PowNed maakt nieuws, verslaat
nieuws, maar vooral: PowNed
lacht het nieuws uit.
WAAROM EEN
NIEUWE NIEUWS-
RUBRIEK? Door het nieuws op een andere
wijze te brengen dan de concur-
rentie, neem je zelfs zonder een
primeur een beslissende voor-
sprong. En dat is waar de kriti-
sche mediaconsument op zit te
wachten. Wat Powned Nieuws
nodig hebt is een sterke hoofd-
en eindredactie, die precies
weet wat er leeft. Door de totaal
andere nieuwskeuzes (verras-
send maar wel altijd relevant en
met gevoel voor urgentie), zal
Omdat we vinden
PowNed nieuws vanaf het begin
dat Nederland Om-
smaak- en spraakmakend zijn.
dat we vinden dat
Nederland!
VISIE OP
VERSLAGGEVERS
EN VERSLAGGEVING PowNed Nieuws verslaggevers
zijn geen tamme doorgeeflui-
ken van ‘objectieve’ informa-
tie. De verslaggever zoekt de
confrontatie waar dat nodig is.
Een verslaggever moet krab-
belen aan het dunne laagje be-
schaving. Ze hebben oog voor
de achterkant, de zijkant en de
onderkant van het nieuws. Het
zijn personalities die zich mani-
festeren als kameleons. Ze zijn
doordrongen van de gedachte
dat je nieuws verslaat en inter-
preteert vóór de kijker. PowNed
Nieuws heeft een broertje dood
aan agenda’s en politieke kleur.
VISIE OP
VERSLAGGEVERS
EN VERSLAGGEVING Vragen als waarom is dit inte-
ressant voor de kijker en hoe
vind je een boeiende en origi-
nele invalshoek zijn belangrij-
ker dan ‘dit moeten we brengen
omdat wij dit belangrijk vin-
den’. Dit kan betekenen dat ze
rond grote nieuwsitems, waarbij
het hoofdonderwerp overduide-
lijk is, juist de aandacht verleg-
gen naar de randzaken.
VISIE OP
VERSLAGGEVERS
EN VERSLAGGEVING Want de vragen die de verslag-
gevers stellen hoeven niet altijd
betrekking te hebben op het
harde nieuwsonderwerp. Juist
het randgebeuren, de zaken die
traditionele verslaggevers ont-
wijken of niet (willen) zien, ma-
ken PowNed Nieuws informatief
en hyperrelevant.
VISIE OP
VERSLAGGEVERS
EN VERSLAGGEVING Hun voelsprieten zijn gevoeliger
voor nep, fake en hoax. Daarom
is PowNed Nieuws uitstekend
in staat om bijvoorbeeld een
groots belegde persconferentie
plotseling te herkennen als een
enorme ‘neppe’ publiciteitstunt.
Het herkennen is zilver en het
zelf geconstateerde gegeven
voor de voeten gooien van de
betrokkenen in de vorm van
scherpe vragen is goud.
VISIE OP
VERSLAGGEVERS
EN VERSLAGGEVING De benadering, zoals bijvoor-
beeld de toon en aanpak, van
de verslaggevers, laat zich niet
vangen in een paar algemene
stelregels. Per onderwerp wordt
de benadering op zeer prag-
matische wijze bepaald. Het
‘formatdenken’ van een verslag-
gever is hiermee automatisch
uitgeschakeld. Zowel bij de kij-
ker als bij het onderwerp (de
geiinterviewde) blijft de verras-
sing groot omdat het altijd alle
kanten uit kan gaan. Veel hangt
af van de vaardigheden van de
verslaggevers.
VISIE OP
VERSLAGGEVERS
EN VERSLAGGEVING PowNed en haar command-
overslaggevers zijn de luis in
de pels. Voor niemand bang en
schoppend tegen de gevestigde
orde. Diezelfde gevestigde orde
moet niet alleen smeken om in
ons journaal te komen, maar te-
gelijk bang worden bij de naam
van het PowNed-journaal, zoals
dat nu ook het geval is bij de
naam GeenStijl.
MENINGEN
EN FEITEN
Het herontdekken van de mening
(een trend die door GeenStijl is
ingezet) zorgt ervoor dat kijkers
zich betrokken gaan voelen bij zo’n
journaal, bevestigd willen worden
in hun mening en wanneer zij geen
mening hebben, toch kunnen mee-
praten bij de koffieautomaat. Het
‘wij hebben een mening voor je,
zodat je er zelf niet een hoeft te
hebben’ werkt. We doen dat zonder
doekjes voor het bloeden, knoe-
perhard als de aanleiding daarom
vraagt, maar nooit opgelegd van-
uit een of ander politiek, cultureel
of maatschappelijk belang. Het
PowNed-journaal is totaal partijloos
en juist daardoor in staat om volle-
dig geloofwaardig allerlei partijpoli-
tieke details toe te juichen, weg te
honen of te negeren.
MENINGEN
EN FEITEN
Het Nederlandse medialandschap
kenmerkte zich de laatste twee de-
cennia door een doodse sufheid.
Geen vette boulevardkranten die
hel en verdoemenis schreeuwen als
het zo uitkomt. Nederland is, valt
te vrezen, nogal saai, nogal neu-
traal en daardoor nogal voorspel-
baar. Er is in die situatie een ken-
tering aan het komen. Zorg er dus
voor dat kijkers zich kunnen iden-
tificeren met ‘hun’ journaal. Zoals
ze ook praten over ‘hun’ GeenStijl.
Wanneer Geenstijl weer eens de
media heeft gehaald, spreken de
lezers in de wij-vorm. Niet de ma-
kers, maar ‘wij’ waren weer in RTL
Boulevard. Die identificatie gaat
heel belangrijk worden. Grote voor-
deel is dat wij al beschikken over
deze community van ruim twee mil-
joen nieuwsconsumenten.
MENINGEN
EN FEITEN
Zij willen een journaal dat onom-
wonden opkomt voor hun belangen.
Ofwel: denk na over de gezamen-
lijkheid van de doelgroep en sta pal
voor de belangen van die groep. Let
wel: niet voor een klagend individu
uit die groep, maar voor het ge-
heel. Hoe die groep eruit ziet weet
PowNed als geen ander, hoe die
doelgroep loyaal te houden ook.
DE KIJKERS

Dat betekent echter wel een forse


breuk met de huidige journalis-
tieke werkwijze. Vergeet objectivi-
teit, vergeet beschaafde koppen,
vergeet politiek correcte columns.
Verzuiling 2.0 krijgt dankzij een
mond om mee te spreken. Neder-
landse journalisten kijken vreemd
aan tegen dergelijke ‘subjectieve’
journalistiek. Niet die van PowNed.
Met GeenStijl hebben we laten
zien hoe waardevol zo’n stelling-
name kan zijn en krijgt GeenStijl
tegenwoordig zelfs veren in zijn
achterste vanwege deze vernieu-
wende journalistiek. Trouwens, het
stelling nemen is allang niet meer
alleen weggelegd voor ranzige bou-
levardkranten. In Angelsaksische
landen is dit doodnormaal. Neem
Fox News, zogenaamd fair and ba-
lanced, maar wel in korte tijd beho-
rend tot de grote networks.
DE KIJKERS

Het PowNed-journaal krijgt, net als


GeenStijl, een randstedelijk toontje. Dat
betekent Love it, or leave it, zeker, maar
wij zorgen er wel voor dat de massa’s
hiervan smullen. Nederland is er rijp
voor. Beeld, illustraties en teksten zijn
enorm belangrijk. De doelgroep heb-
ben we al. En als geen ander weten we
weten wat hen bezighoudt, waar ze mee
worstelen en waar zij graag over discus-
siëren. Spreek ze zoveel mogelijk aan
in de wij-vorm, betrek ze bij je product
en probeer hen ook in de wij-vorm te
laten gaan praten. Dat betekent ook dat
je heel sterk multimediaal te werk moet
gaan. Dat betekent dat er ook een dijk
van een online platform moet komen.
Gelukkig weten we hoe we zoiets kun-
nen neerzetten. Wij gaan er in slagen
om de oude en nieuwe wereld elkaar
te laten versterken, juist omdat we in
beide werelden een stevige voet aan de
grond hebben.
DE KIJKERS

Studenten, jong volwassenen, ouders


met jonge kinderen, carrièremakers. Zij
die kritisch kijken naar de wereld om
zich heen en Nederland in het bijzon-
der. Smeltende ijskappen, no-go area’s
in grote steden, babyboomers, oude
media, handjeklap in Den Haag.
DE KIJKERS

Of neem het Europees referendum. Oh,


wat waren we met zijn allen verrast door
het massale NEE. Nou ja, verrast. Wie
op internet zijn licht had opgedaan, had
al maanden tevoren de uitslag kunnen
voorspellen. Met name door onmiddel-
lijk stelling te nemen, zullen veel men-
sen zich verbonden gaan voelen met
PowNed Nieuws. ‘Eindelijk een nieuws-
programma dat durft te brengen wat ik
denk.’ Juist met dergelijke gebeurtenis-
sen kun je je als medium enorm profile-
ren.
DE KIJKERS

De doelgroep is vertrouwd met het in-


ternet. Hun interesse is breed, ze kijken
Nova maar ook RTL Boulevard. Nog
enkele trefwoorden: wantrouwen jegens
media en politiek, erg actief op het
gebied van nieuwe media en meer dan
gemiddeld geïnteresseerd in nieuwe
ontwikkelingen. De Telegraaf was fout
in de oorlog (en nu nog steeds zwaar
verdacht), de Volkskrant is voor zure ba-
byboomers. Deze groep leest nu gratis
kranten, luistert 538, Radio 3, BNR.
DE KIJKERS

Televisie kijken doen zij naar NED 1


(Pauw en Witteman, Journaal) NED 3,
RTL (RTL-Nieuws, CSI), Net 5 en BBC
(Topgear). Maar ook Jan Smit, Wendy’s
nieuwe liefde, De Bauers en Geer en
Goor vinden gretig aftrek. Via de tor-
rents halen ze 24, Generation Kill en
The Daily Show binnen en frequenteren
zij veelvuldig You Tube en Dumpert.
DE KIJKERS

Let wel, ze zijn meer dan geïnteres-


seerd in nieuws. Het zijn nieuwsgrazers,
daarom is het huidige Journaal op 3 ook
zo’n afknapper voor hen. De items die
daarin aan de orde komen hebben ze al
de gehele dag tot zich genomen en be-
discussieerd op het internet. Het heeft
een beetje iets van “been there, seen
that, have the t-shirt.” Ze halen het
nieuws op de meest onmogelijke uithoe-
ken. Of het nu CNN is, dan wel de BBC
alsmede de regionale kranten/omroepen
en weblogs. Kortom, de nieuwsbehoefte
is er wel, alleen worden zij tot op heden
niet goed aangesproken door de publie-
ke omroep.